Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011"

Transkript

1 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing. Zdeněk Jiroušek, p. Jiří Roháč Alena Dalecká Stanovení zapisovatelky, hlasování o ověřovatelích: 10 pro Vedení zasedání se ujal starosta Ing. Vít Beran. Navržený program jednání I. na schválení 1/13 Návrh na doporučení schválení obecně závazné vyhlášky SMB č. x/2011, kterou se mění a doplňuje vyhláška SMB č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 2/13 Návrh na doporučení schválení obecně závazné vyhlášky SMB č. x/2011, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9 3/13 Návrh na doporučení schválení Smlouvy o dodávce elektřiny pro vánoční osvětlení 4/13 Návrh na doporučení schválení darovacích smluv na ohňostroj /13 Návrh na doporučení schválení nabytí části pozemku.č. 1461/446 k. ú. Žebětín do majetku obce 6/13 Návrh na přiznání finančních darů občanům, včetně darovacích smluv 7/13 Návrh odměn členům výboru při ZMČ Brno-Žebětín 8/12 Rozpočtové opatření č. 8/2011 9/13 Převod hasičského auta CAS 25 Škoda /13 Žádosti organizací o dotace na rok /13 Termíny jednání ZMČ Brno-Žebětín v roce 2012 II. na vědomí 12/13 Požadavky na rozpočet r /13 Regulativy pro nezastavěné území v lokalitě Za kostelem 14/13 Výroční zpráva MŠ Žabka za rok /13 Zpráva o činnosti výboru RVD (ústní) 16/13 Zpráva o činnosti ŽPVLHZ a BP (ústní) Schváleno zařazení bodů na program jednání včetně změn

2 K jednotlivým bodům jednání dle programu: 1/13 Návrh na doporučení schválení obecně závazné vyhlášky SMB č. x/2011, kterou se mění a doplňuje vyhláška SMB č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek. Starosta stručně seznámil přítomné s obsahem vyhlášky. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín doporučuje ke schválení obecně závaznou vyhlášku SMB č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna ve znění pozdějších vyhlášek 2/13 Návrh na doporučení schválení obecně závazné vyhlášky SMB č. x/2011, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9. Starosta sdělil, že poslední úpravy této vyhlášky byly před 2 lety. Pan Koubek upozornil na chybnou tabulku (záměna sloupců). Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín doporučuje ke schválení obecně závaznou vyhlášku SMB č. x/2011, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků SMB č. 9, včetně přílohy, po úpravě tabulky bod 8, sloupec S. 3/13 Návrh na doporučení schválení Smlouvy o dodávce elektřiny pro vánoční osvětlení Starosta navrhl úpravu termínu odběru el. energie na vánoční osvětlení na , což představuje. zvýšení o 562 Kč. Vše bude svítit od Osvětleny budou 2 stromy a 10 zvonů. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje smlouvu o dodávce elektřiny po úpravě 4/13 Návrh na doporučení schválení darovacích smluv na ohňostroj 2011 Starosta doplnil materiál o dar fy OKNOSERVIS s.r.o ve výši Kč. Hlasováno bylo o materiálu bez diskuze Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje darovací smlouvu na ohňostroj 2

3 5/13 Návrh na doporučení schválení nabytí části pozemku.č. 1461/446 k. ú. Žebětín do majetku obce Starosta upřesnil,, že se jedná o chodník mezi ulicí Keřovou a cestou od hřbitova. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín nedoporučuje ke schválení nabytí části pozemku p. č. 1461/446 k. ú. Žebětín do majetku města z rozpočtu MČ Brno-Žebětín 6/13 Návrh na přiznání finančních darů občanům včetně darovacích smluv Návrhy každoročně podává starosta a místostarostové. Jedná se o občany podílející se na práci s dětmi a na organizaci kulturních akcí. Finanční výbor schválil podané návrhy ve výši 62 tis. Kč Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje návrh odměn včetně darovacích smluv 7/13 Návrh odměn členům výboru při ZMČ Brno-Žebětín Předsedové komisí předložily návrhy. Tajemnice ÚMČ informovala o postupu při vyplnění formalit pro vyúčtování a nutnosti dostavit se na ÚMČ do Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje finanční odměny členům výborů při ZMČ Brno-Žebětín v navrhované výši (jednomyslně) 8/13 Rozpočtové opatření č.9/2011. Pan Roháč podal za finanční výbor podrobnější informace k projednávanému rozpočtovému opatření. Starosta informoval o plánovaném nákupu ojetého UNC a navrhl úpravu u výdajů a příjmů na ohňostroj Oknoservis, vyplývající z navýšení darovacích smluv. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2011 po úpravě 9/13 Převod hasičského auta CAS 25 Škoda 706 návrh na doporučení. Starosta sdělil, že staré hasičské auto je po získání nového dále nepotřebné. Zájem o převod projevily dvě MČ z nichž pouze jedna má zřízený SDH.. Auto se proto navrhuje převést MČ Jundrov, jejíž rada již převod auta projednala a schválila. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku 3

4 10/13 Žádost organizací o dotace na rok 2112 Byly předloženy podané žádosti místních i dalších organizací. MČ dostala od města dotaci na rok 2012 o 900 tis. Kč nižší (pasportizace chodníků). Finanční výbor navrhuje přidělit dotace ve výši 90 % požadované částky s výjimkou pétanqueového clubu Žepec a Mysliveckého sdružení Křivá borovice. Těm budou žádosti pro formální nedostatky vráceny a budou projednány v příštím zastupitelstvu. V diskusi pan Koubek upozornil na nesplnění pravidel o poskytování dotací Žepec, Ing. Jiroušek upozornil na neadekvátní položku (občerstvení) pro udělení dotace u Mysliveckého sdružení. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje Žádosti o dotace na rok 2112 v 90ti procentní výši zaokrouhleno směrem dolů na celé tisíce, s výjimkou pétanqueového klubu Žepec a Mysliveckého sdružení Křivá borovice 11/13 Termíny jednání ZMČ Brno-Žebětín v roce 2112 Starosta upřesnil některé termíny. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín stanovuje pro rok 2112 následující termíny zasedání ZMČ Brno-Žebětín: 23.1., 12.3., 9.4., 14.5., 18.6., 27.8., 17.9., 8.10., , (jednomyslně) 12/13 Požadavky na rozpočet r Starosta sdělil, že příjem do rozpočtu bude o 90 tis. méně než loni, Dobudování kanalizace na ul Otevřená přesun na období přibližně únor květen je nutné vytvořit fin. rezervu pro budovu nové školy a také na úhradu energií nové i starých budov školy dojde k předání nové školní budovy, kolaudace však proběhne až po dokončení kanalizace. Vybavování bude probíhat v průběhu jara Objekt bude v období prosinec až květen 2012 střežen Městskou policií s napojením na pult centrální ochrany. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu MČ Brno-Žebětín na rok 2012 požadavky na rok /13 Regulativy pro nezastavěné území v lokalitě Za kostelem. Zastupitelstvo projednalo varianty regulativů a nepřijalo usnesení.. Po diskusi zastupitelé doporučují investorovi zpracovat model studie a záměr představit obyvatelům dané lokality. 4

5 Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín doporučuje investorovi zpracovat modelovou studii záměru a představit ji obyvatelům dané lokality Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín nepřijalo usnesení pro regulativy v nezastavěném území v lokalitě Za kostelem 14/13 Výroční zpráva MŠ Žabka za šk. rok Bez diskuse Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín bere na vědomí Výroční zprávu Mateřské školy Žabka, Drdy 25, za školní rok 2010/2011. (jednomyslně) 15/13 Zpráva o činnosti výboru RVD (ústní) Zprávu podala Ing. Bartoňková 16/13 Zpráva o činnosti ŽPVLHZ a BP (ústní) Zprávu podal p. Kozel Ing. Vít Beran v. r. starosta MČ Brno-Žebětín Ověřovatelé zápisu: Ing. Zdeněk Jiroušek v. r. Jiří Roháč v. r. Zapisovatelka: Alena Dalecká 5

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 183/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 183/2015 č.j.: 183/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 152 ze dne 09.03.2015 Doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 26. února 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více