i škola.cz příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "i škola.cz příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/"

Transkript

1 příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení na Adresa naší školy: Systém iškola.cz je XHTML validní. Systém doporučuje prohlížeč Mozilla FireFox. Verze této příručky: Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru naleznete ke stažení na serveru v sekci Příručky. Tato příručka je tematicky zaměřena pro typ uživatele - učitel. Vzhledem k tomu, že každý typ uživatele (učitel, administrátor, žák a rodič) má trochu odlišné možnosti a nabídky, je pro každý typ uživatele k dispzoici i jiná příručka. Všechny příručky jsou v aktuálních verzích k dispozici na výše uvedené adrese. Upozorňujeme, že tato příručka je bez jakékoliv redakční a jazykové úpravy. Vyhrazujeme si právo na pozdější změny, zejména pokud verze systému je novější než verze této příručky. 1

2 Modul PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ v systému ISKOLA.CZ 1. Založení přijímacího řízení Modul: APLIKACE - PŘIJÍMAČKY V systému Iškoly může škola zpracovat jak přihlášky uchazečů o studium, tak i samotnou agendu přijímacího řízení (včetně pozvánek k přijímacím zkouškám, nastavení kritérií přijímacích zkoušek, záznamu bodového vyhodnocení uchazečů) až po vyhotovení přehledových sestav pro zpřístupnění výsledků přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu. Přijaté žáky s jejich základní vyplněnou agendou bude možné importovat do agendy nového školního roku. Přijímací řízení se nachází v sekci Aplikace. V případě zakládání nového přijímacího řízení (ale také vstupu do existujících) klepněte v horizontální nabídce na odkaz Přijímačky a z nabídky vyberte položku Přijímací řízení. Pokud jste ještě nezpracovávali v systému Iškoly přijímací řízení, je jejich databáze prázdná. V opačném případě je k dispozici sada přijímacích řízení z období, ve kterém jste je zpracovávali. Nové přijímací řízení založíte klepnutím na odkaz Přidat přijímací řízení. Tímto zakládáte přijímací řízení, ve kterém dále povedete potřebnou agendu. Zvolte název tohoto nového přijímacího řízení (případně doplňte i nepovinnou položku v podobě popisu přijímacího řízení). Velmi důležitou položkou je pole Text pozvánky k přijímací zkoušce, ve kterém editujte (dle vyšich zvyklostí a v souladu s příslušnými předpisy) text samotné pozvánky. Do výsledné pozvánky se bude automaticky vkládat řada záznamů ze systému (z databáze personálií uchazečů, korespondenční adresa zákonného zásupce, datumy a čas konání přijímací zkoušky apod.), což budete mít vyplněno v systému přijímacího řízení (viz dále). Znění pozvánky můžete kontrolovat na náhledu v Tiskových sestavách přijímacího řízení. Z důvodu možnosti hromadného tisku je tisková sestava pozvánky v podobě PDF souboru. POZOR - rozsah pozvánky je ryze individuální záležitostí každé školy; je tedy možné, že ji můžete mít koncipovánu na jednu ale i více stran dokumentu PDF. 2

3 Po potvrzení tlačítkem Potvrdit se toto právě založené přijímací řízení objeví v seznamu existujících (buď jako první, či další v řadě). Dále se již pracuje s příslušným přijímacím řízením - je nutné je vybrat pro další práci s naplňováním dat klepnutím na jeho odkazu. 2. Naplnění přijímacího řízení daty - termíny, kritéria, uchazeči Každý termín přijímacího řízení (který škola či zřizovatel vyhlašuje) je zpracováván odděleně. Dalším krokem je tedy založení termínů přijímacího řízení. A) Termíny přijímacího řízení Termín přijímacího řízení přidáte klepnutím na odkaz Přidat termín. Editujte potřebné údaje v příslušných polích tohoto zakládaného termínu. Data z těchto polí budou použita při generování pozvánek. Obdobným způsobem se přidávají do systému přijímacího řízení i další termíny, zcela dle individuálních potřeb školy. B) Nastavení kritérií přijímacího řízení v systému Zde zřejmě každá škola bude (opět individuálně) vycházet ze svých stanovených kritérií pro přijímání uchazečů ke studiu. Každé toto kritérium může být individuálně nastaveno vahou (dle důležitosti) a je pak zahrnuto do výpočtu získaných bodů a přehledových sestav. Hodnotících kritérií může být více - je možné je postupně do systému přidávat. 3

4 Kritérii mohou jimi být jak prospěch ze ZŠ, tak jednotlivé předměty a jejich testy, uchazeči se ZPS, profi lový předmět, talentová zkouška apod. - zcela dle zvyklostí a potřeb dané školy. Předpokladem každého kritéria je stanovení hodnotícího systému (body apod.), což je opět individuální záležitostí každé školy a systém Iškola toto nestanoví, nýbrž pouze umožňuje vložení a zpracování těchto údajů. Seznam přidávaných kritérií se řadí pod sebe. Jako většinu součástí přijímacího řízení - při nevhodné koncepci přijímacího kritéria toto můžete samozřejmě odstranit - smazat. POZOR - v případě, že již zpracováváte výsledky samotného přijímacího řízení (zkouše), - bodové hodnocení, které se váže na tato stanovená kritéria, pak již tato stanovená kritéria neodstraňujte (tedy nemažte), neboť je na ně vázáno toto bodové hodnocení. C) Naplnění databáze uchazečů Jedná se naplnění údajů uchazeče z přihlášek, které jsou následně zpracovávány v agendě přijímacího řízení. V editaci daného přijímacího řízení klepněte na záložku Přihlášení žáci. Z rozbalovací nabídky Termín přijím. zk.: vyberte právě aktuální termín, se kterým chcete pracovat (nyní tedy do něj vkládat data jednotlivých uchazečů). Pokud potřebujete přidat nového uchazeče o studium do přijímacího řízení, klepněte dále na odkaz Přidat žáka. Zobrazí se karta uchazeče, jejíž vyplňování je (včetně použití číselníků) obdobné jako vyplňování personálií žáka v aktivním školním roce systému Iškoly. Samozřejmostí je možnost separace uchazečů do jednotlivých (vámi nadefi novaných) termínů přijímacího řízení. Tato možnost je i přímo na kartě uchazeče. 4

5 Karta uchazeče o studium - naplnění údajů v přijímacím řízení: POZNÁMKA: řada údajů na kartě uchazeče je použita při generování pozvánek, rozhodnutí apod. Rovněž část dat matričního charakteru bude přesunuta u přijatých uchazečů při naplňování tříd nového školního roku. Doporučujeme tedy vyplňovat maximum údajů z přihlášky. Použijte číselníků kódů pro naplnění dat charakteru kvalifi kátoru občanství, oboru vzdělání apod. 5

6 Uchazeči přidávaní do systému přijímacího řízení jsou řazeni del abecedy pod sebe. UPOZORNĚNÍ: za zmínku (kromě standardních položek) stojí pole Číslo jednací a Anonymní číslo. 1. Číslo jednací slouží k evidenčním účelům školy, tedy k zaevidování přihlášky k přijímacímu řízení pod příslušným číslem jednacím. To pak slouží jako evidenční údaj uváděný na tiskových výstupech v podobě Pozvánky k přijímacím zkouškám a Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu. 2. Anonymní číslo - opět údaj, který ve většině případů školy používají v podobě anonymizace uchazečů v procesu přijímacího řízení. Většinou si uchazeč při prezentaci vylosuje anonymní kód, pod kterým pak vystupuje v průběhu přijímacího řízení. nicméně mechanismus anonymizace uchazečů je zcela v kompetenci školy. Doporučujeme obě položky vyplnit a pro agendu přijímacího řízení použít. Například přidělění anonymního kódu uchazeči je nutné pro prezentaci výsledků daného kola přijímacího řízení pro informovanost uchazečů a jejich zákonných zástupců, např. službou www (viz dále) či klasickou tisštěnou podobou na veřejně přístupném místě školy. 3. Výsledky přijímacího řízení Jedná se o proces zahrnující: A) záznam bodového hodnocení v jednotlivých součástech přijímací zkoušky B) editace nezbytných textů potřebných pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí C) rozhodovací proces o přijetí či nepřijetí uchazeče na základě výsledků dosažených v přijímacím řízení D) vyhotovení přehledových tiskových sestav, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a publikace výsledků přijímacího řízení daného kola prostřednictvím služby www A) Záznam bodového hodnocení V modulu Aplikace - Přijímačky zvolte v nabídce položku Výsledky přijímacího řízení. Předpokládejme, že v tomto okamžiku již máte k dispozici všechna bodová hodnocení a výsledky testů z přijímací zkoušky. Po klepnutí na tento odkaz se vám na následující stránce zobrazí seznam přijímacích řízení - vyberte právě to aktuální, se kterým pracujete. Další stránka již nabízí výběr příslušného kola aktuálního přijímacího řízení a seznam uchazečů daného kola s připravenými poli pro záznam bodového hodnocení. K dispozici pro záznam hodnocení jsou všechna kritéria (např. prospěch ze ZŠ, jednotlivé testy z předmětů, přidělení bodového hodnocení za profi lový předmět, talentovou zkoušku, ZPS apod.), která jste pro zpracování přijímacího řízení defi novali (viz str. 3-4 manuálu). Ujistěte se, že máte veškeré parametry těchto kritérií správně nastavena; pakliže ano, můžete přidělovat dosažené body jednotlivým uchazečům. 6

7 Seznam uchazečů daného kola přijímacího řízení připravený pro záznam bodů: UPOZORNĚNÍ: Po naplnění bodového hodnocení v příslušnách polích nezapomeňte zatrhnout zatržítka u jmen uchazečů! Je to nezbytné pro vložení zaznamenaných hodnot do databáze. V opačném případě nedojde k vložení vámi pracně editovaných záznamů a budete muset hodnoty zadat znovu. Jako desetinná čárka je v systému Iškoly platný znak. (tečka). V případě, že seznam uchazečů je dlouhý a budete potřebovat činnost přerušit (či budete potřebovat od rozpracovaného přidělování bodů odejít) - část, kterou máte naplněnu uložte (dle výše uvedeného upozornění). Připomínáme tímto pouze souvislost s 20 minutovou nečinností v systému Iškoly a automatickým odhlášením po uplynutí této doby. Kromě tohoto hromadného naplňování můžete samozřejmě přidělovat získané body i individuálně na kartě jednotlivých uchazečů (záložka Výsledky přijímacího řízení). Oba formuláře pro zápis bodů - hromadný i individuální u uchazeče jsou vzájemně propojené; záznamem (opravou) hodnot v jednom se změna promítne i v druhém. Po uložení zadaných bodových hodnocení již systém přijímacího řízení vyhodnocuje úspěšnost jednotlivých uchazečů. B) Editace nezbytných textů potřebných pro rozhodování o přijetí / nepřijetí Po kvalifi kované rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu budete potřebovat nadefi novat několik forem odůvodnění proč uchazeč je či není přijat ke studiu. Tato odůvodnění budou poté fi gurovat v systému přijímacího řízení jako příznaky v příslušných rozhodovacích formulářích a také budou obsažena jako textová odůvodnění stavu přijetí / nepřijetí v samotném tiskopisu rozhodnutí (který bude standardní cestou zasílán zákonnému zástupci uchazeče či uchazeči jako výsledku přijímacího řízení). 7

8 Založení a editace textů odůvodnění: Modul Aplikace - Přijímačky. Z nabídky vyberte položku Nastavení parametrů. Zde máte možnost zakládat a editovat libovolné množství typů odůvodnění přijetí / nepřijetí uchazeč, která dále použijete jako příznaky stavu v procesu přijímání. Vzhledem k individuálním zvyklostem každé školy naznačuje následující obrázek typovou možnost různých odůvodnění, editace samotného textu (dle platných norem toto upravujících) je plně v kompetenci školy. Klepněte na odkaz Přidat odůvodnění a editujte jej dle svých potřeb. UPOZORNĚNÍ: Nezapomeňte pomocí přepínačů přidělit danému odůvodnění příslušný příznak: Přijat - Přijat bez PŘ - Nepřijat. Tyto příznaky znamenají následující: Přijat - uchazeč je přijat po vyhovění kritériím přijímací zkoušky, Přijat bez Přijat bez PŘ je přijat ke studiu bez přijímací zkoušky (například vyhověl kritériím přijímacího řízení v podobě prospěchu ze ZŠ) a Nepřijat - uchazeč není ke studiu přijat. Příklady možných odůvodnění: 8

9 C) Rozhodovací proces o přijetí / nepřijetí uchazeče Po nadefi nování odůvodnění přijetí / nepřijetí již můžete v systému rozhodovat o tom zda a na základě čeho budou jednotliví uchazeči přijímání / nepřijímáni ke studiu. Modul Aplikace - Přijímačky. V nabídce vyberte volbu Přijetí uchazečů. poté již máte k dispozici seznam uchazečů aktivního kola přijímacího řízení (či vyberte nejprve příslušné kolo v rámci přijímacího řízení a klepněte na tlačítko Zobrazit žáky). Systém vám zobrazí všechny uchazeče daného kola přijímacího řízení a u nich nezbytné základní parametry (celkový počet dosažených bodů). POZNÁMKA: Kvalifi kovanost svého rozhodnutí můžete samozřejmě opřít o podrobnější výsledky a to například o tiskové sestavy výsledků daného kola, které máte k dispozici v příslušných tiskových sestavách (viz dále). Výchozí stav (stav, kdy jste ještě nerozhodli u uchazeče a nepřiřadili mu příslušný příznak přijetí / nepřijetí) je v podobě rozevíracích nabídek, které jednak obsahují systémové příznaky Přijat - Přijat bez PŘ a Nepřijat (rozevírací nabídky vlevo) a také typy odůvodnění, které jste si vůči těmto zmíněným příznakům nadefinovali v parametrech Systémové příznaky Nadefi novaná odůvodnění (rozevírací nabídky vpravo). Pakliže jste již jednou určitý příznak či typ odůvodnění přidali, podoba se změní tak, že u daného uchazeče již není dále k dispozici rozevírací nabídka s výběrem, nýbrž je již přiděleno určitý stav příznaku přijetí a určité odůvodnění. Tato vizuální odlišnost je záměrně zvolena z důvodu přehlednost, komu již byl příznak a odůvodnění přiděleny a komu ještě ne. Pokud se uhmátnete a přidělíte nesprávný příznak či odůvodnění a potvrdíte, nevadí - můžete to opravit přímo zde, a to klepnutím na jménu daného uchazeče. 9

10 Otevře se karta uchazeče, kde klepněte na záložku Výsledky přijímací zkoušky. Příznak-stav a odůvodnění opravte. Výsledná oprava z karty uchazeče se samozřejmě promítne do formuláře hromadného rozhodování o přijetí. UPOZORNĚNÍ: podobně jako při hromadném zadávání bodů u výsledků nezapomeňte při hromadném rozhodování o přijetí / nepřijetí zatrhnout zatržítka u kterých (či všech) uchazečů toto chcete provést a pak klepněte na tlačítko Zpracovat vybrané. Tímto tlačítkem vlastně potvrzujete svůj rozhodovací proces přijmutí / nepřijmutí uchazečů. Pokud zatržítka neaktivujete, k vložení stavu a odůvodnění do databáze nedojte, proces budete muset zopakovat právě s aktivací zatržítek! POZNÁMKA: Možná jste si povšimli tlačítka vpravo s názvem Vložit vybrané. Přirozeně, pokud zpracujete přijímací řízení v systému Iškoly, budete chtít přijaté žáky přenést do nových tříd nového školního roku. Systém to samozřejmě umožňuje - tento proces bude popsán dále na str. 17. D) Vyhotovení přehledových tiskových sestav a rozhodnutí Již v průběhu editace textů pozvánek a personálií uchazečů, nastavování parametrů, zadávání bodů a přidělování příznaků a odůvodnění přijetí / nepřijetí systém pracuje s těmito daty. Tato jsou tak k dispozici pro vyhotovování samotných pozvánek k přijímacím zkouškám, přehledových sestav s výsledky daného kola a tisku rozhodnutí. Tisky pak budou probíhat zautomatizovaně, kdy bude jednak použity vámi editované texty (zejména text pozvánek, typů odůvodnění a personálie uchazečů); řada formulací (např. texty možnosti odvolání se proti nepřijetí - u škol zřizovaných krajem) bude systém generovat sám bez vašeho zásahu v podobě standardních doporučených formulací. Modul Aplikace - Přijímačky. V nabídce klepněte na položku Tiskové sestavy. Nabídka tiskových sestav: Tisková sestava Pozvánka k přijímací zkoušce Jak již bylo zmíněno na str. 2-3 při zakládání přijímacího řízení (a editaci jeho základních parametrů), řadu textů pro vyhotovení pozvánek již máte v tomto okamžiku připravenu. Jedná se zejména o samotný text pozvánky, termín kdy, kde a v kolik hodin se přijímací zkoušky uskuteční, personální údaje uchazeče z jeho karty, č.j., korespondenční údaje zákonného zástupce apod. Záleží tedy na kompletnosti vámi editovaných údajů položek. 10

11 Přirozeně bude záležet na délce vámi editovaného textu pozvánky ajeho množství, kdy v některých případech vám bude stačit jedna strana A4, v jiném to již budou strany 2 či více. Jedná se opět o individuální zvyklost té které školy v komplexnosti a rozsahu textu pozvánky. Pakliže máte věškeré potřebné údaje pro pozvánku v databázi editovány, klepněte na odkaz tiskové sestavy Pozvánka k přijímací zkoušce. Zvolte příslušné aktuální přijímací řízení. Poté se vám již otevře konfi gurační okno, které je obdobné konfi guraci ostatních tiskových sestav systému Iškola. Upřesnění názvu nadpisu pozvánky Výběr termínu Volba, zda chcete vytvořit záhlavý pozvánky, odvozené z názvu vaší školy v systému Iškoly. Pokud necháte nezatrženo (např. máte vlastní hlavičkový papír školy), záhlaví nebude vytvořeno. Výběr uchazečů, kterým bude pozvánka zaslána Jméno ředitele školy - převzato ze systému Iškoly Město a datum vyhotovení pozvánky. Možnost manuální úpravy, zejména u data, které systém odvozuje z aktuálního dne, což ovšem nemusí být vyhovující. Po klepnutí na tlačítko Potvrdit již máte možnost tisknout pozvánky hromadně v PDF formátu. mechanismus tisku je obdobný jako u tisku dalších sestav PDF ze systému Iškoly. Na následující straně můžete vidět modelový příklad tiskové sestavy Pozvánky k přijímacím zkouškám v prostředí Adobe Reader. 11

12 Příklad pozvánky k přijímacím zkouškám, sestava koncipovaná na 1 stranu A4: 12

13 Tisková sestava Listina výsledků přijímacího řízení Tisková sestava Bodové hodnocení přijímacího řízení Typické tiskové sestavy výsledků daného kola přijímacího řízení, včetně výčtu bodového hodnocení v jednotlivých kritériích. V případě použití anonymního kódu místo jména je možné je použít pro seznámení uchazečů s výsledky přijímacího řízení na veřejně dostupném místě školy. Tyto sestavy jsou použity i pro publikování výsledků daného kola přijímacího řízení prostřednictvím WWW služby. Název tiskové sestavy - možnost úpravy Volba tisku záhlaví a zápatí - přebírá se ze systému databáze vaší školy v Iškole Výběr termínu v přijímacím řízení pro který bude sestava generována Údaje ze systému databáze vaší školy v Iškole - možno editovat Volba, pomocí které se u uchazečů přijímaných bez přijímací zkoušky nezobrazí ve výsledcíh body - sloupce budou proškrtnuty. Volba způsobu zobrazení výsledků uchazečů (jména či kódy nebo obojí) Náhled na hotovou tiskovou sestavu Listina výsledků... v prohlížeči Mozilla Firefox: Nepřijatí uchazeči jsou uvedeni pod čarou. 13

14 Tisková sestava Rozhodnutí Tato tisková sestava fi nalizuje proces přijetí / nepřijetí uchazeče v procesu přijímacího řízení. Opět využívá údajů, které jsou zaneseny v databázi a plně automatizuje proces vydání rozhodnutí. Řadu údajů čerpá i ze systému databáze vaší školy s systému Iškoly; je proto nutné věnovat pozornost úplnosti vyplnění údajů v příslušných oblastech. Sestava využívá rovněž zavedených a doporučovaných dikcí - např. v textu poučení o odvolání. V případě krajem zřizovaných škol tak stačí pouze zatrhnout, že má být poučení o odvolání na rozhodnutí uvedeno a není nutné se věnovat samotné koncepci tohoto textu. Pro názornost uvádíme opět konfi guraci tiskové sestavy 6002 Rozhodnutí a na následující straně i komentář k jednotlivým prvkům textu v rozhodnutí (včetně nasměřování, kde - v které součásti Iškoly je nutné daný text či údaj doplnit). Konfi gurace tiskové sestavy Rozhodnutí: Název rozhodnutí - možno upravit dle vašich zvyklostí a příslušných závazných pokynů Volba, zda bude tisknuto záhlaví údaji o názvu vaší školy (přebíráno ze systému databáze vaší školy v Iškole). V případě vlastních hlavičkových papírů ponechte volbu nezatrženu. Volba termínu, ze jehož výsledků bude rozhodnutí generováno Výběr žáků, pro které bude rozhodnutí vyhotoveno Poučení o odvolání - jeho umístění do rozhodnutí. Systém je generuje sám. Nezapomeňte v základních údajích o škole vybrat kraj pod který škola spadá a který je jejím zřizovatelem. Admin zajistí doplněním údaje v modulu Agenda - Administrace - Údaje pod záložkou Základní údaje v poli Kraj sídla. V textu poučení o odvolání bude příslušný kraj-zřizovatel správně vyskloňován. Jméno a příjmení ředitele a město - údaje z databáze - možno editovat. Datum systém odvozuje z aktuálního dne, samozřejmě i zde je možnost jeho úpravy. Zobrazení ředitele v tomto poli zajistí Admin tak, že v modulu Agenda - Administrace - Učitelé vyhledá příslušnou osobu, která je ředitelem a na jeho kartě zvolí jako Typ funkce: Ředitel. Zobrazení názvu města: Admin zajistí doplněním údaje v modulu Agenda - Administrace - Údaje pod záložkou Základní údaje v poli Město (6.pád - pro vysvědčení). Pakliže máte všechny položky nakonfi gurovány, klepněte na tlačítko Potvrdit. na následující straně již můžete (obvyklým způsobem) realizovat tisk rozhodnutí ve formátu PDF dokumentu. 14

15 Ukázka hotové tiskové sestavy Rozhodnutí v prostředí Adobe Reader: Bez tisku záhlaví z databáze Iškoly - bude tisknuto na vlastní hlaviškový papír. Údaj z karty uchazeče - položka Číslo jednací. Název Rozhodnutí, možno upravit v konfiguraci tiskové sestavy rozhodnutí Údaje z karty uchazeče - položka Adresa pro doručení výsledků. Systém vloží sám, bez vaší editace Údaje z karty uchazeče Údaje z karty uchazeče - položka Obor vzdělání, do kt. se žák hlásí a Datum zahájení dané formy a oboru vzdělání Nadefi novaný a přiřazený typ odůvodnění. Nadefi nujete v Parametrech přijímacího řízení Odvozeno automaticky systémem při rozhodování o přijetí Jméno a adresa školy, Admin doplní v modulu Agenda - Administrace - Údaje o škole - záložka Základní údaje a pole Název, Ulice, Město a PSČ. Poučení o odvolání. Vkládá se automaticky při použití příslušného zatržítka v Konfi guraci tiskové sestavy 6002 Rozhodnutí. Systém je plně automaticky generuje ve skloňovaném tvaru bez vaší editace. Pouze se přesvěčte, že máte v Základních údajích o škole vybrán příslušný kraj jako svého zřizovatele. Údaje z databáze s možností editace v Konfi guraci tiskové sestavy 6002 Rozhodnutí. Zobrazení jména ředitele na rozhodnutí zajistí Admin tak, že v modulu Agenda - Administrace - Učitelé vyhledá příslušnou osobu, která je ředitelem a na jeho kartě zvolí jako Typ funkce: Ředitel. Zobrazení názvu města: Admin zajistí doplněním údaje v modulu Agenda - Administrace - Údaje pod záložkou Základní údaje v poli Město (6.pád - pro vysvědčení). Datum systém odvozuje z aktuálního dne, samozřejmě i zde je možnost jeho úpravy v Konfi guraci tiskové sestavy 6002 Rozhodnutí. 15

16 4. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pomocí služby WWW Systém Iškola je plně zaměřen na poskytování dat v on-line režimu, nejinak tomu je i v případě výsledků přijímacího řízení. Předpokládejme, že má škola plně zpracovanou agendu daného kola přijímacího řízení, včetně rozhodovacího řízení o přijetí či nepřijetí uchazeče. Pokud ano, tak již v tomto okamžiku mohou být výsledky zveřejněny uchazečům a jejich zákonným zástupcům prostřednictvím služby WWW. Postup zveřejnění výsledků: Zajistí Admin tak, že v modulu Agenda - Administrace - Údaje o škole na záložce Hlavní stránka školy aktivuje tento požadavek výběrem příslušného kola v nabídce přijímacích řízení a volbu potvrdí. Ihned poté se výsledky přijímacího řízení zobrazí (viz dále). UPOZORNĚNÍ: nezapomeňte na požadavek zveřejnění výsledků pod anonymními kódy uchazečů (aktivace zatržítka Uvádět anonymní kódy místo jmen). Samozřejmě, výsledky zveřejněte až po dokončení celého procesu jeho zpracování. Do té doby ponechte v nabídce aktivní volbu Nezobrazovat. Kde se výsledky zobrazí, jak se k nim uchazeči a zákonní zástupci dostanou? Při aktivaci zveřejnění výsledků službou www systém Iškoly plně automaticky zajistí jejich zobrazení a to na adrese: kde textový řetězec XY je názvem databáze vaší školy v systému Iškola, který zná Admin. Se zněním této adresy seznamte vhodným způsobem (např. v pozvánce k přijímací zkoušce) uchazeče a jejich zákonné zástupce. Tito se nebudou přihlašovat žádným uživatelským jménem ani heslem, postačí jim zadat do prohlížeče pouze tuto URL adresu a v případě, že škola zveřejní výsledky přijímacího řízení, okamžitě budou s těmito výsledky prostřednictvím služby WWW seznámeni. 16

17 5. Export přijatých žáků do nového školního roku Přijaté žáky lze velmi jednoduše přenést do aktivní části databáze školního roku. Předpokladem je vytvoření - založení příslušných nových tříd pro nový školní rok, do kterých budou přijatí uchazeči převedeni. Založení nové třídy provedete obvyklým postupem pomocí modulu Agenda - Administrace - Třídy, odkazem Přidat třídu. Zřejmě budete tuto proceduru realizovat již pro nový školní rok, nezapomeňte tedy rovněž přejít ve vhodný okamžik na nový školní rok (převést svoji databázi v Iškole na nový školní rok). Postup při vložení přijatých uchazečů: Postup při vložení přijatých uchazečů: - modul Aplikace - Přijímačky - Přijetí uchazečů, volba příslušného přijímacího řízení a v rámci něj kola PŘ. - ve sloupci Vložit do systému nezapomeňte aktivovat u předmětných (přijatých) uchazečů (kteří mají být vloženi do agendy nové třídy) příslušná zatržítka. - následně klepněte na tlačítko Vložit vybrané. V následujícím kroku budete dotázáni na třídu, do které mají být vybraní uchazeči vloženi. Třídu vyberte ze seznamu rozbalovací nabídky, ve které byste měli mít přichystané nové třídy). Potvrďte zamýšlenou odsouhlasenou akci tlačítkem Potvrdit. - ihned po klepnutí na tlačítko Potvrdit budou vybraní uchazeči vloženi do agendy nové třídy. UPOZORNĚNÍ: povšimněte si, že u již vloženého uchazeče do nové třídy se v sekci přijatých žáků objeví vedle jeho jména červené vykřičníky (systém na to také upozorňuje poznámkou). Stav uchazeče s indexem vykřičníku by vým měl napovědět, že v aktivní třídě již tento uchazeč vložen je, nicméně proces vkládání přirozeně můžete (např. při omylu vložení do nesprávné třídy) zopakovat. 17

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků příručka 8 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

E-MAIL. uživatelská příručka pro práci s komunikačním modulem E-mail

E-MAIL. uživatelská příručka pro práci s komunikačním modulem E-mail příručka 10 E-MAIL uživatelská příručka pro práci s komunikačním modulem E-mail Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou

Více

E-LEARNING. Příručka pro práci s výukovým modulem

E-LEARNING. Příručka pro práci s výukovým modulem příručka 19 E-LEARNING Příručka pro práci s výukovým modulem Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT příručka 14 PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT systémová příručka pro el. sběr dat matriky žáků Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý

Více

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy příručka Čím začít? ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má

Více

TŘÍDNÍ KNIHA. systémová příručka pro administraci třídní knihy

TŘÍDNÍ KNIHA. systémová příručka pro administraci třídní knihy příručka 6 TŘÍDNÍ KNIHA systémová příručka pro administraci třídní knihy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz

HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz příručka 3 HODNOCENÍ systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou

Více

Systémová příručka Admina pro založení Iškoly a základní nastavení prostředí aplikace NASTAVENÍ SYSTÉMU

Systémová příručka Admina pro založení Iškoly a základní nastavení prostředí aplikace NASTAVENÍ SYSTÉMU příručka 1 NASTAVENÍ SYSTÉMU systémová příručka pro založení nové databáze a základní nastavení aplikace Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul

Více

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází příručka 22 CENTRÁLNÍ DATABÁZE příručka pro práci s Centrální databází Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (www.etridnice.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 JAK ETŘÍDNICE FUNGUJE?... 3 3 VSTUP DO ETŘÍDNICE... 4 3.1 ADMINISTRÁTOR/SPRÁVCE, ŘEDITEL, UČITEL, STUDENT... 4 3.2 RODIČ...

Více

ROZVRHY. systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz

ROZVRHY. systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz příručka 4 ROZVRHY systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek uživatelská příručka pro zadavatele verze dokumentu: 2.0 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Poznámky k dokumentu... 6 Požadavky na provoz

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS Obsah 2 Uživatelská příručka... 1 Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Začínáme pracovat s aplikací... 4 3. Obecné

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Příručka pro práci s aplikací RDM

Příručka pro práci s aplikací RDM Obsah Úvod... 1 Požadavky na prostředí... 1 Popis systému... 2 Pracovní plocha a základní ovládání... 2 Role pro práci s registrem... 4 Pracovní postupy... 4 Vyhledání subjektu... 4 Založení subjektu...

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 24. 10. 2014

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 24. 10. 2014 Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 24. 10. 2014 Obsah 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 5 1.1. Přístup a spuštění Benefit7... 5 1.2. Požadavky na softwarové vybavení... 5 1.3.

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

Software602 Form Designer. Verze 4. Příručka uživatele. Vytvořeno dne: 18.5.2011. Aktualizováno: 18.5.2011. Verze: 4. 2011 Software602, a.s.

Software602 Form Designer. Verze 4. Příručka uživatele. Vytvořeno dne: 18.5.2011. Aktualizováno: 18.5.2011. Verze: 4. 2011 Software602, a.s. Form Filler Form Designer Verze 4 Příručka uživatele Vytvořeno dne: 18.5.2011 Aktualizováno: 18.5.2011 Verze: 4 2011, a.s. Obsah 1... 7 2 Uživatelské rozhraní aplikace... 7 2.1 Pracovní panely... 8 2.1.1

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a

Více