Uživatelské tiskové sestavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelské tiskové sestavy"

Transkript

1 příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení na Adresa naší školy: Systém iškola.cz je XHTML validní. Systém doporučuje prohlížeč Mozilla FireFox. Verze této příručky: Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru naleznete ke stažení na serveru Upozorňujeme, že tato příručka je bez jakékoliv redakční a jazykové úpravy. Vyhrazujeme si právo na pozdější změny, zejména pokud verze systému je novější než verze této příručky. 1

2 Co jsou to uživatelské tiskové sestavy? Uživatelské tiskové sestavy je funkce systému která umožňuje uživatelům vytvořit si vlastní tiskovou sestavu s vlastními texty, grafickým uspořádáním a s použití proměnných (dat z iškoly), kterou lze následně vytisknout pomocí připojené tiskárny na papír. K tomu byl vyvinut programátory iškoly speciální návrhátor sestav. Co je pomocí návrhátoru sestav možné? vytvořit vlastní tiskovou sestavu umístit do sestavy libovolný text vložit do sestavy velkou škálu polí ze systému iškola.cz - například jméno, příjmení, prakticky všechna data o žácích, data ze školní matriky, známky, např. známku na vysvědčení, matematicky vypočítanou průměrnou známku atd... vložit do sestavy obrázek a tento umístit na přesnou pozici v prostoru sestavy, zmenšit obrázek, zvětšit obrázek apod. omezit výsledek sestavy pomocí zadaných filtrů pouze na určitou skupinu dat. Například vybrat pouze žáky třídy 1.A, a navíc pouze dívky. V každém poli lze podle jeho typu použít filtr a jednotlivé filtry se navíc sčítají. Díky tomu lze vlastnoručně vyrobenou sestavu použít i jako přehled požadovaných filtrovaných dat. nastavovat v sestavě do určité míry typy písma, velikost písma apod. takže sestava může v konečném výsledku graficky vypadat tak, jak si přejete. pomocí sestav tak můžete například vytvořit určitou formu hromadné korespondence, kde do předepsaného dopisu lze vkládat proměnné (např. adresáta s konkrétním údajem) pomocí sestav lze například vytvořit vyplnění uričtého formuláře, například si lze vytvořit zcela vlastní sestavu pro formulář vysvědčení, zcela vlastní klasifikační sestavu, vlastní sestavu pro dopisy rodičům apod. Co naopak pomocí návrhátoru sestav možné není? vytvořit takovou sestavu, která bude na konci sestavy používat matematické vzorce (to ovšem nevylučuje použití polí, jež jsou sami předdefinovaným výsledkem vzorců od autorů iškoly!) použít v sestavě prvky vektorového kreslení (vektorové čáry, křivky apod.) - sestavátor je omezen pouze na vkládání grafických objektů typu rastrových obrázků. Samozřejmě pokud si daný objekt nakreslíte a vložíte jej do sestavy jako rastrový obrázek, pak do sestavy lze vložit prakticky cokoliv. seskupování určitých částí dat do skupin, například že sestava vytiskne seznam žáků školy, oddělených mezerou po zájmových kropužcích Informace: Vytvoření sestavy je díky své specifičnosti poměrně náročné, zejména pro začínající uživatele. Je to dáno přirozeným principem, a totiž, že čím obecnější věc můžete vytvářet, tím principiálně složitěji ji lze vytvořit. Práva v sestavách Sestavy může vytvářet pouze uživatel s právem Admin nebo jiný uživatel, kterému uživatel s právem Admin vytváření sestav umožní. Velmi, velmi důležité upozornění!!! Uživatelská sestava, kterou Vy jako administrátoři zpřístupníte jakémukoliv uživateli s nižším oprávněním, nepodléhá standardním právům. To znamená, že pomocí sestav můžete zpřístupnit uživateli přístup i k takovým datům, ke kterým standardně nemá práva!!! To samozřejmě může být žádoucí, ale stejně tak nemusí! Dávejte proto velký pozor na to, jak jste sestavu nadefinovali, tj. zda náhodou nemá uživatel v zobrazené sestavě právo číst i data, ke kterým normálně nemá přístup. Stejně tak, pokud určíte nějakého uživatele jako uživatele, který má právo vytvářet sestavy, pak tomuto uživateli svěřujete poměrně velkou důvěru, protože mu defacto prostřednictvím sestav zpřístupníte velkou část dat na iškole! Velmi dobře proto zvažte, kterému uživateli dáte právo vytvářet sestavy!!!!! 2

3 Nastavení práv k tvorbě sestav Ještě před samotným vytvářením tiskových sestav nastavíme, kdo další bude moci tiskové sestavy vytvářet. Pro tuto operaci je nezbytně nutné být přihlášen jako uživatel Admin nebo jako uživatel s oprávněním uživatele Admin. 1. V hlavní nabídce zvolte Export a tisk. Následně klepněte na položku Nastavení parametrů. 2. Zobrazí se seznam učitelů iškoly. Zatrhněte toho učitele, kterému umožníte vyvtářet sestavy. 3. Klepněte na tlačítko Potvrdit.!!! Pozor na přístupová práva viz předchozí stránka. Jak již bylo uvedeno, právem vytvářet sestavy umožníte danému uživateli vidět bez ohledu na jeho současná nastavená práva i data, ke kterým standardně nemusí mít přístup. Tedy například práva nechat si prostřednictvím nově vytvořené sestavy zobrazit osobní údaje žáků, údaje o prospěchu apod. Je nutné si být této skutečnosti vědomi!!! Opakovaně upozorňujeme, že právo vytvářet tiskové sestavy je z pohledu zpřístupnění dat silnější, než se na první pohled zdá!!! 3

4 Vytvoření vlastní tiskové sestavy 1. V hlavní nabídce zvolte Export a tisk. Následně klepněte na položku Tiskové sestavy - uživatelské 2. Zobrazí se seznam tiskových sestav (velmi pravděpodobně prázdný). Zde klepněte na odkaz Přidat novou sestavu. 3. Dopište název sestavy. Název může být jakýkoliv text. Pokud chcete, můžete sestavu i stručně popsat do pole Stručný popis. 4. Nyní je velmi důležité zvolit databázi. Jedná se o velmi důležitý a nevratný (později nezměnitelný) krok!! Nabídka ovlivňuje, jaká datová pole budou nabízena pro práci s tiskovou sestavou. V drtivé většině budete zřejmě pracovat s databází Žáci, proto zvolte Žáci. 5. Nyní můžete zvolit tzv. rozestup. Tento parametr lze později měnit a udává, jaký rozestup mezi sebou mají mít jednotlivé sestavy. V této chvíli ale zřejmě nemáte tušení, jak bude sestava velká a proto nastavte jakoukoliv hodnotu, například 300. Hodnota je udávána v bodech a vrátíme se k ní později. 6. Nyní nadefi nujte, kdo bude mít možnost spouštět sestavu. Zvlášť můžete nadefi novat jednotlivé učitele a nebo globálně žáky jednotlivých tříd. Právem spuštění se rozumí skutečně jen a pouze spuštění, nikoliv editace, tj. povolení uživatelé budou vidět pouze ten výstup, který jim v sestavě nastavíte a nebudou moci sestavu jakkoliv měnit. I tak si ale dobře rozmyslete, komu sestavu povolíte vidět, protože v ní můžete nechat zobrazit i data, na která uživatel nemá normálně právo! 7. Klepněte na tlačítko Potvrdit. Tím bude sestava založena. 4

5 8. Nyní budete automaticky přepnuti na záložku Prvky a fi ltry sestavy. Na této záložce si budete vybírat datová pole z databáze, která bude moci sestava obsahovat. Klepněte proto na odkaz Přidat prvek / fi ltr sestavy. 9. V seznamu Prvek sestavy vyberte požadovaný údaj, který bude načítán z databáze. V seznamu jsou zobrazeny prakticky všechny údaje o žácích, tj. veškeré možné osobní údaje, údaje z matriky, údaje o rodiči, údaje o kontaktech, údaje o hodnocení, známce na vysvědčení atd... Vyberte potřebnou hodnotu. 10. Podle toho, jakou položku jste zvolili, takové položky se budou zobrazovat v dalších nabídkách. Nabídky Podmínka a Hodnota totiž přímo souvisí s položkou Prvek sestavy. V první řadě je ale nutné podotknout, že položky Podmínka a Hodnota se použijí POUZE v případě, kdy budete chtít výpis dat v sestavě omezit podle zvoleného prvku a jeho určité nadefi nované hodnoty. Například pokud jste zvolili jako prvek Příjmení žáka, pak podmínku použijete pouze pokud budete chtít vypsat žáky začínající na písmeno N. Pokud ale nebudete chtít omezit výpis dat v sestavě podle tohoto prvku (ale například podle jiného - třeba podle data narození), pak v položce Podmínka zvolíte položku není. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že prvků sestavy budete jistě defi novat více a tedy zdaleka ne u všech budete chtít defi - novat podmínku! Většinou tak zřejmě jako podmínka bude hodnota není. Nicméně pokud skutečně budete chtít defi - novat podmínku u vybraného prvku, pak se podle typu prvku mohou zobrazit možnosti: - je rovno - není rovno - je větší než (např. u datumů) - je menší než - je větší než nebo rovno - je menší než nebo rovno konkrétní hodnotu po výběru některé z možností můžete doplnit do dialogu Hodnota. Systém umožňuje i hvězdičkovou (*) a otazníkovou (?) konvenci. Hvězdička zastupuje skupinu znaků, otazník jeden znak. To znamená, že pokud do pole Hodnota napíšete například N* budou vypsaní pouze jména začínající na písmeno N. 5

6 Pokud zatrhnete zatržítko Umožnit konfi guraci prvku z hlavní stránky sestavy, pak tím určíte, že fi ltr tohoto prvku sestavy (tj. pole hodnota) bude moci v budoucnu zadat každý uživatel sestavy při jejím spuštění. To znamená, že pokud chcete, aby si uživatel sestavy sám určil, jak bude výpis dat omezen, zatrhněte zatržítko. Naopak, pokud chcete uživateli sestavy přímo omezit data, která bude vidět, pak toto omezení vepište do pole Hodnota a zatržítko nezatrhávejte. Pokud nevyplníte dialog Hodnota a zároveň nezatrhnete zatržítko, pak bude sestava v tomto prvku neomezená a zároveň si uživatel nebude moci sestavu sám omezit. Klepněte na tlačítko Potvrdit. Prvek sestavy (proměnná) bude přidán do seznamu prvků, které bude moci v sestavě použít. Do tohoto seznamu lze kdykoliv některý prvek přidat a kterýkoliv odebrat - lze se sem kdykoliv později vrátit. Podobným způsobem přidejte i další prvky. 13. Překlepněte se na záložku Vzhled sestavy. 14. Zobrazí se editor obsahu tiskové sestavy. Editor připomíná klasický textový editor a v základních ohledech se tak i chová. Princip je založen na tom, že v editoru můžete editovat standardní text a do tohoto textu přidat kdekoliv i proměnnou, kterou jsme v kroku č. 9 defi novali. Význam tlačítek v editoru je shodný s významem stejných tlačítek v jakémkoliv běžném textovém editoru, není proto nutné je zde dále rozvádět. Uvědomte si prosím, že se stále pohybujete v rozhraní internetového prohlížeče a že tedy tento editor zdaleka nemůže být náhražkou za klasický textový editor typu Word nebo Writer apod.!! V mnoha ohledech jsou jeho funkce omezené - tento editor například nedokáže zpětně po nastavení kurzoru myši na určité písmo toto písmo rozpoznat a předefi novat podle něj nabídky. 15. Jakmile napíšete text, můžete vložit kamkoliv do textu proměnnou. A to výběrem z nabídky v pravém dolním rohu panelu nástrojů a následným stisknutím tlačítka Vlož. Do plochy bude vložen řetězec zhruba ve tvaru {#25(Žák:Příjmení)}. Tento řetězec je proměnnou, která se při vytištění změní na konkrétní informaci načtenou z databáze. Je nezbytně nutné, abyste celý takový řetězec v textu neupravovali, jinak by při tisku nedošlo k synchronizaci proměnné s databází!!!! info Do jedné sestavy můžete vložit jednu proměnnou i několikrát, stejně tak jako některou proměnnou nemusíte vložit do sestavy vůbec (a může tak sloužit pouze pro fi ltrování dat dle nastaveného fi ltru v předchozích krocích). 6

7 16. Po každé větší změněn textu klepněte na tlačítko Potvrdit (výše položené). Jinak nebudou úpravy dokumentu provedeny! info Po klepnutí na tlačítko Potvrdit se můžete podívat na to, jak bude sestava vypadat po vytištění. Stačí klepnout na záložku Náhled. V náhledu zároveň budou vidět i reálná data namísto proměnných. Náhled je samozřejmě pouhým náhledem a všechny filtry tam nemusí fungovat zcela stoprocentně. Kompletní funkčnost sestavy vyzkoušíte až po jejím dokončení při reálném spuštění. 17. Pokud to povaha Vaší sestavy vyžaduje, lze vytvořit i hlavičku a patičku, což jsou části sestavy, které se budou opakovat. Hlavičku a patičku využijete zejména u tzv. tabelačních sestav, kdy si přejete mít výpis hodnot pod sebou a pouze jedenkrát mít nad hodnotami uvedený řádek s nadpisem. Třeba u seznamu žáků třídy (tj. např. aby se nad každým žákem neobjevoval text Jméno ). Pokud si přejete vytvořit hlavičku nebo patičku, klepněte na podzáložku Hlavička nebo Patička a zde můžete naprosto stejným způsobem vytvořit obsah hlavičky i patičky podobně jako při vytváření vlastního těla sestavy. 18. Vložení obrázku do sestavy. Pokud si přejete do sestavy vložit obrázek (nebo několik obrázků), v dolní části klepněte na tlačítko Procházet. Zobrazí se cesta k obrázku na vašem pevném disku. POZOR, sestavátor umí vzhledem k HTML struktuře pracovat POUZE s obrázky typu GIF nebo JPG! Při výběru obrázku mějte na paměti i to, aby byl velikostně optimalizovaný (pokud je to možné) pro případné další načítání! Jakmile naleznete ve struktuře disku soubor, potvrďte jej a následně na stránce klepnete na spodní tlačítko Potvrdit. Obrázek se zobrazí v dolní části v databance obrázků. Obrázek do sestavy vložíte přetažením myší. Tzn. nejprve stisknete a držíte levé tlačítko myši na obrázku a poté jej přetáhnete směrem nahoru do textu tiskové sestavy. Obrázek se v textu chová jako objekt. Tj. lze jej myší přemístit jinam a dokonce je možné ho zvětšit nebo zmenšit, případně je možné změnit poměr stran obrázku (tj. natáhnout nebo vytáhnout ho). Obrázek ze sestavy smažete tak, že na něj klepnete levým tlačítkem myši a stisknete klávesu Delete.!!! Nezapomínejte na tlačítko Potvrdit!!! I když obrázek vložíte a neklepnete na tlačítko Potvrdit, jeho vložení do sestavy se NEuloží. Po každém významnějším kroku se sestavou raději klepněte na tlačítko Potvrdit! Stejně tak před každým náhledem klepněte raději na Potvrdit, zbytečně byste ztratili neuloženou rozdělanou práci! 7

8 !!! Vložením obrázku a defi nicí hlavičky a patičky může být sestava teoreticky hotova. Do sestavy ale mohou být vloženy i tzv. absolutně pozicované prvky. Dokonce lze vytvořit sestavu, která bude tvořena POUZE absolutně pozicovanými prvky a v takovém případě nemusíte vůbec záložku Vzhled sestavy použít a můžete tak sestavu tvořit POUZE na záložce Absolutní pozicování. Absolutně pozicované prvky jsou prvky sestavy, které můžete v prostoru (na ploše papíru) zcela přesně napozicovat a nechat vytisknout. Absolutně pozicovanou sestavu tak využijete například v okamžiku, kdy budete chtít vytvořit sestavu pro nějaký předtištěný formulář, kde záleží na tom, abyste se přesně trefi li do kolonek formuláře Pokud usoudíte, že budete v sestavě potřebovat absolutně pozicované prvky, pak se po klepnutí na tlačítko Potvrdit přepněte ze záložky Vzhled sestavy na záložku Absolutní pozicování. Obsah sestavy vytvořené na záložce Vzhled sestavy se přenese nyní již bez možnosti editace na pracovní plochu. V horní části je seznam proměnných, který jste nadefi novali na záložce Prvky a fi ltry sestavy. U každého prvku jsou i tlačítka + a -. Princip je takový, že každým klepnutím na tlačítko + u některého prvku, tento prvek vložíte do sestavy jako objekt. Naopak každým klepnutím na tlačítko - již vložený prvek ze sestavy vyjmete. Jestliže tak například na vedlejším obrázku budete chtít vložit do sestavy příjmení žáka, pak na odpovídajícím řádku stisknete tlačítko + a modré políčko s příjmením žáka se zobrazí v levém horním rohu sestavy. Z levého horního rohu sestavy si můžete proměnnou posunout na jakékoliv místo plochy s přesností jednoho bodu, a to tažením levým tlačítkem myši. A toto je právě zásadní rozdíl tohoto způsobu návrhu sestavy od způsobu návrhu na záložce Vzhled sestavy. Zde totiž můžete každou proměnnou zcela přesně napozicovat. 21. Jakmile máte prvky na ploše napozicované, věnujte pozornost i jejich délce a šířce. Modrý čtvereček je totiž u každého prvku 22. Rovněž i zde máte možnost nadefi novat Hlavičku a Patičku sestavy, která se bude zobrazovat nad nebo pod celou sestavou. zároveň i oblastí, která ohraničuje rozsah textu proměnné. Modrý čtvereček je něco jako Pozice a velikost prvků je zde uváděna v bodech. To proto, že každá kombi- info textový rám uvnitř sestavy. Pokud tedy například předpokládáte, že příjmení žáků bude zobrazit jeden bod pokaždé jinak velký. Obecně platí, že 100 bodů = 2,54 cm, nace konkrétního typu tiskárny a ovladače v závislosti na DPI může teoreticky delší, pak je nutné modrý čtvereček prodloužit, protože jinak by návrhátor poslední znaky, můžete tento převodový poměr považovat za relativně přesný a obecně platný. tj. cca 39,3 bodů = 1 cm a pokud tisknete na laserové tiskárně s 600 DPI, pak které by byly u příjmení delší než velikost modrého čtverečku prostě ořezal. Změna velikosti modrého čtverečku a tedy i dimenzace pro zobrazený text proměnné se provádí za současně stisknuté klávesy Shift a poté tažením levým tlačítkem myši na ploše modrého čtverečku. Po provedených úpravách klepněte na tlačítko Potvrdit a následně se můžete na výsledek podívat pomocí záložky Náhled. 8

9 23. Po navržení sestavy můžete v hlavní nabídce iškoly zvolit Export a tisk -> Tiskové sestavy uživatelské. Zde by se měli zobrazit všechny buď přímo Vámi vytvořené sestavy nebo i sestavy, které vytvořil někdo jiný a ke kterým máte právo přístupu. Klepnutím na název sestavy dojde k jejímu spuštění. 24. Podoba sestavy připomíná jakoukoliv jinou sestavu systému V horní části si můžete vybrat tisk hlaviče a dalších informací. Důležitá je zde hodnota rozestupu. Systém iskola.cz principiálně nemůže poznat, jak je sestava po vygenerování vysoká (je to dáno principem HTML) a tedy uživatel musí sám nadefi novat výšku sestavy (rozestup). Je pravděpodobné, že napoprvé se to bez znalosti sestavy jako takové zřejmě přesně málokomu podaří. Mějte na paměti, že 1 cm = cca 39,3 bodů a podle toho určete, jakou výšku si přejete. Tato hodnota rovněž ovlivňuje stránkování, tj. můžete pomocí ní určit zda a jak se sestava vejde na jednu stránku, resp. kolik opakování sestavy bude moci být na jedné stránce. Tuto hodnotu může tvůrce sestavy přímo přednastavit v editaci sestavy. 25. Jestliže tvůrce sestavy povolil u nějaké proměnné (viz bod. č. 11) její konfi guraci uživatelem (fi ltr), máte možnost při každém spuštění sestavy tuto konfi guraci (tento fi ltr) volit. Všechny takové proměnné se pak na stránce vypíší. Na příkladu byla povolena možnost zadávání fi ltru u prvku (proměnné) Jméno žáka. Proto každý, kdo sestavu spustí může omezit její vysledek tak, jak si nadefi nuje fi ltr. 26. Po klepnutí na tlačítko Potvrdit dojde k vygenerování sestavy, což signalizuje jeden nebo více řádků v horní části. Zde po klepnutí na odkaz Náhled můžete sestavu nechat pouze zobrazit nebo po klepnutí na Tisk můžete sestavu rovnou vytisknout.!!! Vážení uživatelé, pokud se v hlavním výpisu uživatelských sestav zobrazuje v nadpisu text (DEMO), znamená to, že návrhátor stále pracuje v DEMO verzi a že může obsahovat funkční chyby. Budeme rádi, pokud nás na ně upozorníte na u Zároveň informujeme, že díky neustálému vývoji může v podobě návrhátoru sestav dojít ke změnám ovládání nebo vzhledu. Děkujeme za pochopení. 9

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Textové editory. Stránka pracovní prostor pro editaci dokumentu. Tlačítka pro minimalizaci, maximalizaci a zavření okna aplikace

Textové editory. Stránka pracovní prostor pro editaci dokumentu. Tlačítka pro minimalizaci, maximalizaci a zavření okna aplikace Textové editory Prostředí Writeru Po spuštění programu se zobrazí grafi cké rozhraní textového editoru Writer. Uvidíte zde pracovní plochu určenou k editaci textu. Pro uživatele znalé práce v komerčním

Více

E-LEARNING. Příručka pro práci s výukovým modulem

E-LEARNING. Příručka pro práci s výukovým modulem příručka 19 E-LEARNING Příručka pro práci s výukovým modulem Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

E-MAIL. uživatelská příručka pro práci s komunikačním modulem E-mail

E-MAIL. uživatelská příručka pro práci s komunikačním modulem E-mail příručka 10 E-MAIL uživatelská příručka pro práci s komunikačním modulem E-mail Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Systémová příručka Admina pro založení Iškoly a základní nastavení prostředí aplikace NASTAVENÍ SYSTÉMU

Systémová příručka Admina pro založení Iškoly a základní nastavení prostředí aplikace NASTAVENÍ SYSTÉMU příručka 1 NASTAVENÍ SYSTÉMU systémová příručka pro založení nové databáze a základní nastavení aplikace Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul

Více

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Word 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým

Více

petr.novak@seznam.cz

petr.novak@seznam.cz Elektronická pošta a schránka E-mail aneb internetová komunik@ce V předchozích částech kurzu byl internet představen jako významná informační superdálnice. Internet ale velmi výrazně slouží pro komunikaci,

Více

1. Základní operace s buňkami

1. Základní operace s buňkami 1. Základní operace s buňkami Studijní materiál Aplikace techniky TABULKOVÉ EDITORY (TE1MP_TAB) Buňka je základním stavebním kamenem Excelu. Buňka jako taková je již konkrétním nosičem informace. Abyste

Více

Microsoft PowerPoint 2013

Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft PowerPoint 2013 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 6 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

9. Editor databází úvod a základní funkce

9. Editor databází úvod a základní funkce 9. Editor databází úvod a základní funkce Co jsou to databáze Možná jste se někdy setkali s případem, kdy bylo nutné zpracovat větší množství dat. Například při turnaji ve fotbale je zapotřebí dát dohromady

Více

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází příručka 22 CENTRÁLNÍ DATABÁZE příručka pro práci s Centrální databází Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

9. Editory www stránek II tvorba pomocí tagů a další technologie.

9. Editory www stránek II tvorba pomocí tagů a další technologie. 9. Editory www stránek II tvorba pomocí tagů a další technologie. V první části kapitoly je přehled HTML tagů a jejich příklady. V závěrečné části následuje další shrnutí (X)HTML a CSS s ohledem na validitu

Více

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků příručka 8 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., únor 2010 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Uživatelský manuál k programu

Uživatelský manuál k programu Uživatelský manuál k programu Martin Roubec I Manuál programu Formix Obsah 0 Kapitola I Program FORMIX SE 1 Kapitola II Licence, registrace atd 3 Kapitola III Spouštěcí parametry programu 4 Kapitola IV

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ)

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr, Květuše Sýkorová Základy uživatelských programů (pokročilí) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek,

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., září 2009 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více