VYSVĚDČENÍ. příručka pro tisk vysvědčení a pololetních výpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSVĚDČENÍ. příručka pro tisk vysvědčení a pololetních výpisů"

Transkript

1 příručka 20 VYSVĚDČENÍ příručka pro tisk vysvědčení a pololetních výpisů Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení na Adresa naší školy: Systém iškola.cz je XHTML 1.1 validní. Systém Iškola je optimalizován pro prohlížeče: Internet Explorer 9 a vyšší Google Chrome (aktuální verze) Mozilla Firefox (aktuální verze) Opera (aktuální verze) Verze této příručky: Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru naleznete ke stažení na serveru v sekci nápovědy. Tato příručka je tematicky zaměřena pro typ uživatele - Admin. Vzhledem k tomu, že každý typ uživatele (učitel, administrátor, žák a rodič) má trochu odlišné možnosti a nabídky, je pro každý typ uživatele k dispzoici i jiná příručka. Všechny příručky jsou v aktuálních verzích k dispozici na výše uvedené adrese. Upozorňujeme, že tato příručka je bez jakékoliv redakční a jazykové úpravy. Vyhrazujeme si právo na pozdější změny, zejména pokud verze systému je novější než verze této příručky. 1

2 Obsah VYSVĚDČENÍ Zdroje dat pro vysvědčení Název školy pro vysvědčení...4 Pořadí předmětů pro vysvědčení...4 IZO...5 Třída...5 Ročník...5 Číslo v třídním výkazu...5 Školní rok...5 Školní vzdělávací program...5 Hlavička s osobními údaji žáka...5 Povinné předměty a jejich hodnocení...5 Předmět Chování...6 Nepovinné předměty, zájmové útvary a jejich hodnocení...6 Zameškané hodiny (absence) na vysvědčení...6 Celkové hodnocení...7 Pochvaly a jiná ocenění...8 Počet let splněné školní docházky...8 Položka Místo vydání vysvědčení...8 Položka datumu vydání vysvědčení...8 Uznané předchozí dosažené vzdělání Doložka o získání základního stupně vzdělání...10 Automatické povýšení hodnoty počtu let splněné povinné školní docházky Shrnutí - odkud vysvědčení či výpis získává údaje, data? Obecně k pořízení výstupu vysvědčení Obecně k tisku vysvědčení Odkud je vysvědčení tisknuto Právo k tisku vysvědčení Využití předchystané konfigurace vysvědčení Využití předchystané konfi gurace Výstupní PDF vysvědčení Načtení PDF souboru (pro následný tisk) Využití vlastní konfigurace vysvědčení / Základní práce s editorem formuláře Spuštění přípravy vlastní konfi gurace Označení (výběr) jednoho prvku ve formuláři k jeho úpravě Označení (výběr) více prvků Odznačení prvku(ů) Zpřístupnění nástrojů editoru po označení prvku Podstata a funkcionalita nástrojů editoru formuláře Rychlé a praktické použití editoru formuláře A) Nástroj Lupa (Oddálit / Přiblížit): B) Vybrání více prvků a aplikace jiného typu písma C) Vybrání všech prvků a jejich posun D) Vertikální zarovnání textu na střed pole E) Odebrání prvku z formuláře (prvek nebude do vysvědčení umisťován) F) Úprava velikosti pole pro prvek Další prvky editoru formuláře Nástroj Opakování v horizontálním směru / Opakování ve vertikálním směru Číselné zadávání hodnot u prvku přímo z klávesnice Nástroj Vodící čáry a Zarovnávat k vodícím čarám Klávesové zkratky editoru formuláře Praktické postřehy k vlastní konfiguraci formuláře Vztah velikosti písma a disponibilního prostoru pro jeho umístění Vztah velikosti písma, zarovnávání textu a dělení slov Sružené formuláře vysvědčení (list A + list B) Obecně ke kombinaci listu A a listu B formuláře vysvědčení Případné úpravy listu B v editoru formulářů Datum zveřejnění výsledné pololetní klasifikace kace žákům a rodičům

3 10. Shrnutí Kdo má možnost tisknout vysvědčení? Právo přístupu k editaci již založených upravených konfi gurací formulářů vysvědčení Nezapomeňte na drobné, ale důležité nastavení Adobe Readeru při tisku Hromadné zadání data vydání vysvědčení více třídám / celé škole Doplnění data vydání vysvědčení všem třídám (celé škole) Doplnění data vydání vysvědčení jedné třídě Co systém při hromadném doplnění data vydání vysvědčení provede? Jak pracuje prodedura povýšení hodnoty let povinné školní docházky? Proč procedura povýšení počtu splněných let PŠD nepracuje? Datum vydání u vysvědčení, které je vydáváno za celý šk. rok (až ve 2. pololetí) Co uvádí metodika vyplňování vysvědčení? Jak upravit datum vydání vysvědčení, pokud jej již mají žáci vložené (v souvislosti s vydáváním výpisů za 1. pololetí)?

4 VYSVĚDČENÍ Vysvědčení je vlastně již finálním výstupem, tedy tiskovou sestavou. Není tedy samostatným modulem, nýbrž jeho pořízení spadá do modulu Tisk. Než si představíme pořízení výstupu vysvědčení, shrneme si nejprve obecné předpoklady a zdroje dat, které jsou zapotřebí pro samotné vysvědčení. 1. Zdroje dat pro vysvědčení Podobně jako například třídní kniha nebo katalogový list, je i vysvedčení syntetizujícím dokumentem takovým, který sbírá data a pozicuje je do příslušného rozvržení (formuláře vysvědčení) a z něj vytváří výstup k tisku. Název školy pro vysvědčení Modul Administrace Škola, pole Název školy (pro vysvědčení) - 1. řádek:, případně Název školy (pro vysvědčení) - 2. řádek:. Není-li vyplněno, systém ve formuláři proškrtne. Pořadí předmětů pro vysvědčení Vyplývá z toho, jak je nastaveno v modulu Administrace. Zde můžou nastat stavy: a) ponechání na výchozím stavu, kdy má předměty systém setříděné podle abecedy, a systém pak všude zobrazuje právě setřídění předmětů podle abecedy (v hodnotící kartě žáka, v katalogovém listu a bude tomu tak i u vysvědčení. Poznámka: Tento stav přirozeně nemusí být vůbec vyhovující, a většinou škola přistoupí k vlastnímu setřídění pořadí předmětů. b) vlastní setřídění pořadí předmětů - buď na úrovni celé školy nebo jednotlivých tříd. 1. Podstata je taková, že pokud setřídíte pořadí předmětů pro celou školu (prostřednictvím modulu Administrace Předměty, tlačítko Pořadí předmětů), tak docílíte právě takového pořadí předmětů, které je pak platné směrem níže, tedy ke všem jedno tlivým třídám. 2. Pokud byste preferovali setřídění předmětů na úrovni tříd, pak prostřednictvím modulu Administrace Třídy, karta dané třídy (např. 3.A), záložka Předměty, tlačítko Pořadí předmětů. V tabulce odznačte (deaktivujte) zatržítko Ponechat výchozí řazení (tím je rozuměno děděné z pořadí předmětů školy, deaktivací zatržítka navodíte stav prioriry setřídění dle třídy) a myší napozicujte předměty tak, jak je vyhovující pro danou třídu. Toto 4 Dosazené hodnoty ve formuláři

5 nastavení si pak třída již dále podrží a předměty se budou žákům zobrazovat ve zvoleném pořadí jak v jejich Hodnocení, tak ve výstupech typu Katalogový list, ale také i na Vysvědčení. Více k této proceduře v Příručce č. 2. Administrace objektů, organiz. jednotek a uživatelů / Úvazky / Pořadí předmětů / Matrika žáka (str. 62). IZO Systém dosazuje do vysvědčení z karty Třídy. Jedná se o IZO části (součásti), nikoliv IZO ředitelství. Třída Systém dosazuje z označení karty Třídy. Ročník Systém dosazuje z matriky žáka (modul Administrace Žáci karta daného žáka, položka Ročník vzdělávání). Číslo v třídním výkazu Systém dosazuje z matriky žáka (modul Administrace Žáci karta daného žáka, položka Číslo v tř. výkazu). Školní rok Systémová položka daného období, se kterým, při pořizování výstupu vysvědčení, pracujete. Přepínání období tisku vysvědčení z toho kterého školního roku se realizuje prostřednictvím horního stavového panelu, výběrem příslušného období. Pokud tedy budete chtít vytisknou vysvědčení ze staršího (než právě probíhajícího) školního roku, musíte se nejprve přepnout právě do staršího období. systém pak bude vědět, z jakého školního roku má dosazovat data do formuláře vysvědčení. Školní vzdělávací program Systém dosazuje z matriky žáka (modul Administrace Žáci karta daného žáka, položka Školní vzdělávací program). Hlavička s osobními údaji žáka Systém dosazuje z matriky žáka (modul Administrace Žáci karta daného žáka, jednotlivé položky). Povinné předměty a jejich hodnocení Systém dosazuje z modulu Hodnocení. Požadavkem praxe tisknutí vysvědčení (zejména co do rychlosti a omezení jakýchkoliv dalších ručních nastavování dosazování předmětů) je, aby systém maximálně automaticky dosazoval předměty jednotlivých žáků do formuláře vysvědčení. V následujícím odstavci je stručně nastíněno, jak systém s dosazením předmětů pracuje: využívá setřídění pořadí předmětů (vlastní setřídění z pozice celé školy/třídy), viz předchozí strana navíc sleduje to, jaké konkrétní předměty má ten který žák, ve smyslu jak společně přidělených, tak i volitelných předmětů (kdy mají žáci různé předměty). Systém odkoukává předměty z karty žáka a ty mu postupně do vysvědčení dosazuje. Poznámka: Vidět to můžete i v samotné kartě Hodnocení žáka, kdy jeden žák má z jazyků např. angličtinu a další má němčinu). systém tedy jednak ctí pořadí předmětů dané jejich setříděním a také inteligentně dosazuje na danou pozici právě ten předmět, který žák má na své hodnotící kartě, a to mechanismem tzv. globálního setřiďování. Defacto si vyzobává jednotlivé předměty, jaké najde směrem v sestupném směru na kartě žáka a dosauje je na nejbližší volné místo ve formuláři vysvědčení. Postupně tak zaplňuje formulář směrem dolů předměty a jejich známkami. 5

6 Předmět Chování Jedná se spíše o pseudopředmět, je ovšem v systému portfolia předmětů zastoupen jako zcela stejná položka jako ostatní předměty. To, že se typově jedná o chování se specifikuje až v přidělení tohoto předmětu Chování třídě pro hodnocení, tedy v modulu Admninistrce - Třídy - daná třída, záložka Předměty, u předmětu Chování odkaz Přidat žáky a v panelu nastavení příznaku musí mít žáci vybrán příznak Chování. Pouze s tímto nastavením příznaku chování bude skutečný předmět Chování dosazen na požadované (očekávané) místo ve formuláři vysvědčení. Nepovinné předměty, zájmové útvary a jejich hodnocení Obdoba předmětu Chování. V panelu nastavení daného předmětu žákům musí být přiřazen příznak Nepovinný či Zájmový. Pouze tak bude systém chápat, že se jedná o předmět, který má být pozicován na zadní stranu vysvědčení. Zameškané hodiny (absence) na vysvědčení Systém dosazuje z modulu Docházka, konkrétně z uzavřené absence. Teprve, až je žákovi uzavřena docházka, teprve pak se její údaje pozicují do vysvědčení. Postup uzavření docházky: 1. Modul Docházka, v ní označena daná třída (které chcete uzavřít absence pro vysvědčení). 2. Klepněte na tlačítko Uzavření docházky. 3. Ve výchozím (neuzavřeném) stavu je v tabulce absencí u žáků červený index Ne, a v šedých polích Nepřítomen hodin a Neomluveno hodin jsou systémem zobrazeny (v případě, že evidujete detailní docházku žáků a jejich dílčí denní nepřítomnosti) sečtené hodnoty celkové nasbírané nepřítomnosti, a také z toho neomluvené absence. Poznámka: Systém u žáka sčítá veškerou jeho absenci ze všech tříd, ve kterých se během pololetí vyskytl a ve kterých nasbíral neúčast ve výuce. 6

7 Prozatím neuzavřená absence žáků - systém však zobrazuje dílčí nasbírané neúčasti žáků ve výuce. 4. V případě, že evidujete detailní denní docházky žáků (její hodnoty vyčíslené v této tabulce) budete chtít uzavřít, stačí pouze v tabulce, ve sloupci Uzavřeno klepnout na stejnojmenné zatržítko (tak, aby se zatrhla i zatržítka u jmen žáků) a klepnout na tlačítko Potvrdit. 5. Hodnoty absence budou uzavřeny (příznakový index zeleného Ano) a tedy připraveny pro vysvědčení. Uzavřená absence žáků. 6. Možná vás napadlo, proč jsou v neuzavřeném stavu hodnoty absencí v šedých, needitovatelných polích, a naopak, proč v uzavřené absenci jsou hodnoty editovatelné. Souvisí to s možností, kdy škola neeviduje jednotlivé denní nepřítomnosti, a bude tyto údaje zadávat vyloženě ručně. V rámci zjednodušení pak takové škole stačí jen klepnout na zatržítko Uzavřeno, vedle v polích hodnot dopsat ručně číslice celkových zameškaných a neomluvených hodin a Potvrdit. 7. Docházku můžete uzavírat u žáků i jednotlivě, postupně. Zčásti uzavřená docházka žáků. Celkové hodnocení Systém dosazuje z modulu Hodnocení, odečítá je podle toho, jak má žák doplněné známky u svých předmětů. Poznámka: Systém vyhodnocuje celkové hodnocení automaticky podle známek; je však možné je i zadat manuálně, prostřednictvím příslušné rozevírací nabídky pod tabulkou hodnocení toho kterého žáka (například v případě II. pololetí, kdy žáků i po dodatečném přezkoušení zůstává u dílčího předmětu známka Nehodnocen, avšak v celkovém hodnocení bude uvedeno Neprospěl). 7

8 Pochvaly a jiná ocenění Systém dosazuje z modulu Hodnocení, z dat soustředěných pod záložkou Pochvaly. Poznámka: Podle typu formuláře vysvědčení dosazuje pochvaly buď do obou nebo jen 2. pololetí. Počet let splněné školní docházky V případě formulářů, u kterých se eviduje tato hodnota, se dosazuje z matriky žáka, a to z jeho matričních dat 2. pololetí. Hodnota je do formuláře vysvědčení doplněna v dotisku dat za 2. pololetí. Matriční položka počtu splněných let povinné školní docházky... pět... v příslušném poli formuláře vysvědčení. Položka Místo vydání vysvědčení Systém položku dosazuje z modulu Admistrace - Škola, položka Město (6.pád - pro vysvědčení). Prostějově Položka datumu vydání vysvědčení Systém dosazuje z modulu Hodnocení, kde se žáka té které třídy eviduje položka Datum vyd. vysvědčení. 1. Pro zadání data vydání vysvědčení klepněte na tlačítko Datum vyd. vysvědčení. 2. V dialogovém panelu vyplňte v položce Datum konkrétní datum. 8

9 3. Poté klepněte na tlačítko Doplň k nevyplněným žákům - systém doplní vámi zadané datum k žákům, u nichž ještě není datum vydání vyplněno. Poznámka: Pokud má některý z žáků jiné datum vydání vysvědčení (např. z objektivních důvodů, např. nemoci, díky které mu např. vysvědčení za 1. pololetí bude vydáno až v průběhu 2. pololetí, nebo u žáků s dodatečnou klasifi kací v srpnu 2. pololetí), můžete je samozřejmě změnit a to přímou editací v políčku data u daného žáka. Jiné datum vydání vysvědčení, než je tomu u ostatních žáků. Poznámka: Admin může doplnit datum vydání vysvědčení u všech tříd (tedy celé školy) současně. Více viz dodate v této příručce, strana 36. i Hromadné zadání data vydání vysvědčení všem žákům formou hromadné práce s matrikou: Vzhledem k tomu, že datum vydání vysvědčení je matričním údajem, který si žák se bou nese, může být zadán i jako hromadné doplnění tohoto matričního údaje. Postup je následující: 1. Modul Administrace - Žáci. 2. Nad tabulkou žáků klepněte na tlačítko Opr. údajů. 3. Z rozeírací nabídky Upravit položku vyberte položku Datum vydání vysvědčení. 4. Zkontrolujte pohledem, zdali úprava tohoto údaje spadá správně do intervalu matričního období (jen vizuální kontrola, zda pracujete se správným obdobím). 5. Zatrhněte zatržítko tříd, systém bude postupně přidávat do výpisu žáky. Upozornění: V této souvislosti není funkční volba Všechny třídy (konceptuálně bude řešeno centrálně jinak), prozatím tedy, prosím, použijte zatržítek pro označení tříd. 6. Na pozici prvního žáka vepište datum vydání vysvědčení pro dané pololetí a klepnutím na (vpravo umístěný) odkaz kopíruj hodnotu vložte ostatní, Potvrďte operaci tlačítkem Potvrdit.! 9

10 Uznané předchozí dosažené vzdělání V případě, že je žákovi uznána klasifikace v některém z předmětů (např. při přestupu z jiné školy), pak se mu v modulu Hodnocení jako známka na vysvědčení uvede v dialogovém panelu známky stupeň uznáno, a v poli Stručný komentář pak text osvětlující uznání této klasifikace. Poznámka: V případě více uznaných předmětů stačí, pokud dikci tohoto textu uvedete společně pro všechny uznané předměty společně jen jedenkrát (u jednoho konkrétního předmětu), systém jej umístí na požadované místo na zadní straně formuláře vysvědčení. Hodnocení uznáno v poli předmětů na vysvědčení a objasňující text na zadní straně příslušného formuláře vysvědčení Doložka o získání základního stupně vzdělání Doplňuje se do vysvědčení, SŠ formulářů, u žáků nižších stupňů víceletých gymnázií a konzervatoří, v okamžiku, kdy žák dovrší počtu let, kdy splňuje parametr ukončení základní školní docházky. Doplnění údaje o získání základního stupně vzdělání se vyplňuje v matrice žáka, je to položka Doložka o získání stupně základního vzdělání. Hromadné doplnění doložky všem zákům třídy: 1. Modul Administrace - Žáci. 2. Tlačítko Opr. údajů (ve smyslu opravy a doplněné matričních údajů). 10

11 3. Výběr dané třídy (jejímž žákům chcete hromadně doplnit text doložky). Z rozevírací Upravit položku vyberte položku Doložka o získání stupně základního vzdělání. Text doložky je systém schopen vygenerovat (dle doporučené metodiky) sám. Stačí jen klepnout na tlačítko Automaticky vyplnit. 9.A A 2015 Automatické povýšení hodnoty počtu let splněné povinné školní docházky Hodnota se doplňuje např. do formulářů vysvědčení ZŠ, na jejich zadní straně, za 2. pololetí. Iškola umí tuto proceduru automatizovat, a to v rámci pomyslného zakončování 2. pololetí školního roku, kdy se má za to, že žák splnil další rok povinné školní docházky tím, že jej svojí řádnou docházkou do výuky absolvoval. Procedura se realizuje v rámci formálního zakončování 2. pololetí, a to souvztažně s datem zadávání vysvědčení (viz postup na straně 8 a 9). Jak tedy na to? Při doplnění data vydání vysvědčení (např ) a jeho vložení do nevyplněných polí k jednotlivým žákům, a při ponechání aktivního zatržítka Navýšit hodnotu počtu splněných let povinné školní docházky, systém zkontroluje nejprve matriku žáků (právě jejich hodnotu počtu let splněné šk. docházky), a to ve všech matričních záznamech v rámci daného školního roku. Při potvrzení procedury zadání data vysvědčení (a tedy i požadavku povýšení počtu let splněné pov. šk. docházky) systém tyto hodnoty vzájemně mezi sebou nejprve porovná. Následně vytvoří žákům v matrice nový matriční záznam (s fyzickým datem vydání vysvědčení, tedy např. nový záznam s datem ), v rámci kterého interní procedurou (přičtením +1 k hodnotě stávajícího počtu let spl. pov. šk. docházky) upraví tuto hodnotu na hodnotu výslednou. Příklad: od začátku šk. roku (od ) měl žák devátého ročníku hodnotu počtu spl. let pov. šk. docházky na hodnotě 8, po této proceduře ji systém v rámci nového matr. záznamu upraví na 9. Po doplnění data vydání vysvědčení (např ) do pole žáka a ponechání aktivního zatržítka Navýšit hodnotu počtu splněných let povinné školní docházky, systém vytvoří v žákově matrice nový záznam (se stejným fyzickým datem) v rámci nejž povýší hodnotu počtu let splněné povinné školní docházky. 11

12 Nemusíte tedy hodnotu počtu let spl. šk. docházky povyšovat koncem 2. pol. ani manuálně na kartě žáků, ani hromadným přidáváním nového matričního záznamu; systém to provede za vás sám, pouze při řízeném zadávání data vydání vysvědčení (defacto, jak bylo řečeno výše v souvislosti s pomyslným uzavíráním druhého pololetí). Systém také ošetřuje stavy, pokud byste v jednom dni zadali nesprávné datum vydání vysvědčení za 2. pololetí a příští den je opravili. Nově již žákovi v rámci stejného pololetí nepovýší hodnotu spl. let pov. šk. docházky o další +1ku, ponechá ji ve stejném stavu. Pokud byste při opravě data vydání vysvědčení ponechali aktivní zatržítko povýšení počtu let. spolněné školní docházky, systém vytvoří nový matriční záznam, ovšem s ponecháním předmětné hodnoty z minulé procedury (tento nový fyz. záznam tak bude pouze zavazet žákovi v matrice, ale předmětnou hodnotu dále nijak nezkreslí). Nechcete-li, aby systém při opravě data vydání vysvědčení tento matr. záznam žákům v matrice případně vytvářel, deaktivujte (odznačte) zatržítko Navýšit hodnotu počtu splněných let povinné školní docházky v panelu zadávání data vydání vysvědčení. Systém pak opraví jen datum vydání vysvědčení. Systém povyšuje tuto hodnotu maximálně na číslici 9 (ve smyslu 9ti leté povinné školní docházky žáků základního vzdělávání). Tato nově získaná hodnota je pak také pozicována na druhou stranu vysvědčení za 2. pololetí školního roku. 12

13 Shrnutí - odkud vysvědčení či výpis získává údaje, data? Na příkladu vysvědčení SŠ 16 předmětů si shrneme, odkud (obecně) formuláře vysvědčení či výpisů získávají data... Modul Administrace - Škola, pole Název školy Obor vzdělání systém dosazuje z karty (pro vysvědčení) - 1. řádek / 2. řádek:. Pokud žáka (modul Administrace - Žáci, není pole 2. řádku vyplněno, systém ve formuláři konkrétně je to položka Obor vzdělání) sám automaticky proškrtne. ČESKÁ REPUBLIKA Obor vzdělání systém dosazuje z karty... Střední odborná škola Prostějov žáka (modul Administrace - Žáci, Údaj dosazován podle konkrétně je to položka Zaměření).... období školního roku, Není-li vyplněno, bude proškrtnuto Obor vzdělání (kód a název): M/001 Analýza potravin se kterým systém Obor vzdělání systém dosazuje právě pracuje - Zaměření:... z karty žáka (modul Administrace přepínání možné Školní vzdělávací program (název):... "Text názvu ŠVP" - Žáci, konkrétně je to položka Školní pomocí rozev. nabídky vzdělávací program). období v horním stavovém panelu Školní rok: /2015 Forma vzdělávání:... Denní Třída nebo oddělení:... 3.A Modul Administrace - Třídy, IZO karta dané třídy a její Název a Forma vzdělání. Modul Administrace - Třídy, karta dané třídy, položka Modul Administrace - Žáci, karta daného žáka, položky VYSVĚDČENÍ Kód IZO. Jméno a Příjmení, Datum narození, Rodné číslo, Místo narození, Číslo v tř. výkazu, Státní občanství. Jméno a příjmení:... Georgeus Papandreus Datum narození: květen 1983 Rodné číslo:... Místo narození:... Athény (Řecká republika) Číslo v třídním výkazu: Státní občanství:... Řecká republika. Hodnocení výsledků vzdělávání vyjádřené klasifikací za ročník RČ ve tvaru /X001 systém (dle metodiky) nevypisuje, proškrtne. Modul Administrace - Žáci, karta daného žáka, položka Ročník vzdělávání. I. pololetí II. pololetí Chování velmi dobré Povinné předměty Český jazyk Anglický jazyk Dějepis Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Občanský a společenskovědní základ Informatika a výpočetní technika Technologie potravin Zbožíznalství Tělesná výchova Praktická výuka Právo Stroje a zařízení výborný chvalitebný chvalitebný chvalitebný chvalitebný výborný výborný chvalitebný výborný výborný chvalitebný chvalitebný výborný výborný výborný uznáno Modul Hodnocení - daná třída, hodnotící karta daného žáka, jeho předměty a známky na vysvědčení. Na následující straně 2. strana vysvědčení: 13

14 Modul Hodnocení - daná třída, hodnotící karta daného žáka, jeho předměty a známky na vysvědčení (v tomto případě tedy nepovinné / zájmové). Modul Hodnocení - daná třída, hodnotící karta daného žáka, Celkový prospěch za dané pololetí Modul Docházka - daná třída, Uzavření docházky, daný žák musí mít uzavřenou docházku. Textové vyjádření uznání hodnocení v daném předmětu (předmětech). V našem případě se tento text váže k předmětu Stroje a zařízení. Modul Hodnocení - daná třída, hodnotící karta daného žáka, jeho předměty - známka na vysvědčení z daného předmětu ve stupni uznáno. Modul Hodnocení - daná třída, hodnotící karta daného žáka, záložka Pochvaly, u editovaného ocenění musí být zatrženo Uvést na vysvědčení. U formuláře SŠ se uvádí až při výpisu za druhé pololetí, formuláře ZŠ mají oddělená pole Ocenění za 1. i 2. pololetí. Modul Administrace - Škola, pole Město (6.pád - pro vysvědčení): Modul Administrace - Škola, pole Ředitel(ka) školy. Systém doplní i případné tituly. Modul Hodnocení, daná Třída, zadání data vydání vysvědčení žákům prostřednictvím tlačítka Datum vydání vysvědčení. Položka se do vysvědčení pozicuje z karty samotného žáka, záložka Doplň. údaje, a zde položka Datum vydání vysvědčení. Modul Administrace - Třídy, daná třída a na její kartě položka Třídní učitel. Systém doplní i případné tituly. V případě, že pro daný typ vysvědčení nebudete chtít strojový výpis jména třídního učitele (budete chtít ponechat jen prázdné místo pro podpis), tak tento prvek musíte odstranit z vlastní tiskové konfi gurace tohoto formuláře. Popisováno v této příručce, na str

15 2. Obecně k pořízení výstupu vysvědčení O zdrojích dat již víte, víte co a kde editovat tak, aby byla data do vysvědčení dosazena. Nyní se seznámíme s pořízením výstupu vysvědčení, tedy s možností jeho tisku. Obecně k tisku vysvědčení Výstupem vysvědčení je PDF soubor, s přesným napozicováním jednotlivých dat pro jednotlivé formuláře vysvědčení. Prostřednictvím PDF souboru jednak vysvědčení vytisknete; zároveň PDF soubor uchovat můžete na vhodném digitálním úložišti (jako elektronickou přílohu) archivovat. Můžete tisknout: 1. jen data do předtištěných formulářů SEVT 2. nebo všechna data (včetně předtisků záhlaví, tabulek apod) do prázdných formulářů SEVT. Doporučujeme samozřejmě tisky do prázdných (tzv. bianco) formulářů, je to pohodlné, bez jakéhokoliv případného drobného dopozicování některých prvků. V tomto případě prostě systém vytiskne celé vysvědčení. Odkud je vysvědčení tisknuto Jak již bylo úvodem příručky řečeno, výstup vysvědčení (respektive sady formulářů pro tisk vysvědčení či jeho výpisů) najdete v modulu Tisk. K dispozici je samozřejmě i řada nastavovacích prvků (zatržítek a přepínačů), prostřednictvím kterých nasimulujete tisk příslušných dat za to které pololetí. Rovněž budete moci využít uzpůsobení konfigurace v některých prvcích jako je např. změna písma, velikosti, zarovnání a také úpravy pozice faného prvku na blanketu vysvědčení. Právo k tisku vysvědčení Tisknout vysvědčení může třídní učitel, správce systému a osoba s podrolí, která má přiděleno právo Přístup ke všem tiskovým sestavám (např. zástupce ředitele). Přidělení tohoto práva podroli v modulu Nastavení - Administrace. Pokud vztáhnete tuto podroli (Zástupce ředitele), která má aktivní toto právo, osoba bude mít práva přístupu ke všem tiskovým sestavám, tedy i tisknout vysvědčení. 15

16 3. Využití předchystané konfigurace vysvědčení Jak již víte, o pořadí předmětů se nemusíte starat, systém je přidělí (a do formuláře vysvědčení) napozicuje sám. Dokonce respektuje i formuláře ZŠ, které mají předtištěné pořadí předmětů na předtištěných formulářích SEVT. Vyloženě tak pouze můžete, v případě výchozí systémem předchystané konfi gurace, zvolit požadovaný typ formuláře SEVT a pomocí několika zatržítek / přepínačů vyprodukovat výstupní PDF soubory k tisky vysědčení. Využití předchystané konfigurace 1. Modul Tisk - Hodnocení. 2. Tisková sestava Pololetní oznámení o známkách a Vysvědčení do prázdných formulářů SEVT. 3. Otevře se panel konfi gurace výstupu vysvědčení. 4. Nejprve zvolte třídu, pro kterou chcete vytisknout vysvědčení. Zatrhněte žáky, kteří budou mít tištěno vysvědčení. Následně z panelu konfi gurace vyberte z rozevírací nabídky Typ vysvědčení to rozvržení formuláře SEVT, který na škole (pro danou třídu/dy) použijete. 5. Dále se rozhodněte, zda budete tisknout do předtištěných formulářů SEVT nebo do bianco formulářů.tím vlastně systému jasně naznačíte, co (jaká data) má tisknout. 16

17 a do bianco formulářů Vytiskne kompletní vysvědčení (včetně předtištěného záhlaví a tabulek) na prázdný tiskopis (tzv. bianco tiskopis s vodoznakem) Vytiskne jen data žáka (personálie, předměty, známky a absenci) do předtištěného formuláře SEVT. 6. Prostřednictvím dalších přepínačů a zatržítek nastavte požadovaný režim dotisku dat: např. zda chcete tisknout jen 1. pololetí s prázdným 2. pololetím (či jen 1. pololetí samostatně bez 2. pol, což znamená, že bude tisknuto s proškrtlým 2. pololetím), tisk za celý školní rok apod. můžete rozhodnout o proškrtnutí prázných polí (ve smyslu respektování metodiky tisku vysvědčení doporučeno) zda budete známky vypisovat číslovkou či slovně tisk počtu splněných let PŠD, dostisk Doložky o získání stupně základního vzdělání apod. tisk vysvědčení či výpisu z vysvědčení. Volba období tisku dat: Tato volba např. vytiskne jen 1. pololetí a ponechá prázdné 2. pololetí (pro dotisk dat na konci 2. pololetí). Tato volba vytiskne jen 1. pololetí a proškrtá (uzavře) 2. pololetí, např. pokud žák odchází ze školy po 1. pol. na jinou školu. Volba proškrtávání: Prázdná pole (nedoplněná daty) ponechá neproškrtnutá. Proškrtne všechna prázdná pole Při aktivní volbě neproškrtne zbývající (prázdná) pole předmětů V případě aktivní volby (zatrženo) ponechá tato pole neproškrtlá (např. pro doplnění podpisů) Způsob vypisování známek: Výpis číslicemi Výpis známek slovně. Tisk počtu splněných let PŠD (povinné školní docházky): V tomto případě dotiskne hodnotu počtu splněných let povinné školní docházky až ve 2. pololetí (pokud tisknete vysvědčení za 1. pololetí, ponechá pole prázdné. Pokud je aktivní tato volba společně stiskem jen 1. pololetí samostatně bez 2. pololetí, tedy pokud potřebujete, aby bylo 2. pololetí proškrtáno (uzavřeno), tak kombinace volby Tisknout toto pololetí samostatně bez 2. pololetí a Netisknout (pole se proškrtne, je-li nastaveno proškrtávání prázdných polí) proškrtne položku Tisk počtu splněných let školní docházky už v prvním pololetí. Nastavení podkladu vysvědčení: Tisk jako vysvědčení Tisk jako výpis - do tisku formuláře dosadí text Výpiz z (vysvědčení) 17

18 Tisk doložky o získání stupně základního vzdělání: Pro žáky nižších stupňů víceletých gymnázií a konzervatoří. Postup při generování doložky viz str. 9 a 10 této příručky. Ve výchozím stavu není tisknuta doložka do formulářů SŠ vysvědčení Při tomto aktivním parametru bude doložka dotisknuta do zadní strany SŠ formulářů. Posunutí sestayv tisky v ose X a Y: Použití: v případě, že dostiskáváte data do předtištěných SEVT formulářů. Byť by měly být jednotlivé prvky formuláře poměrně precizně napozicovány, mohou nastat případy, že daný typ tiskárny se bude snažit pozicovat data výstupu mírně mimo předtištěné rozvržění formuláře SEVT. Řešit to můžete buď: a) úpravou konfigurace formuláře - posunutím jeho jednotlivých prvků (viz další pojednání od str. 17) b) nebo posunutím celé kompozice dat PDF v horizontálním či vertikálním směru. V tomto okamžiku zmínímě volbu b), tedy posunutím celé kompozice dat PDF výstupu - v tomto případě využijte využijte polí Posunutí X (pro horizontální směr) a Posunutí Y (pro vertikální směr) v oddílu Nastavení podle typu tiskárny. Zadáváte hodnoty v celých jednotkách mm, a to buď kladné (posun bude směrem od levého horního rohu formuláře směrem doprava a dolů) nebo v záporných hodnotách (se znaménkem -, mínus, pak bude posun ve směru od levého horního rohu doleva a nahoru). V tomto případě bude celá kompozice dat PDF výstupu posunuta o 1 mm doprava a dolů. 1 mm 1 mm 18

19 4. Výstupní PDF vysvědčení Po nastavení parametrů (jaká data, za jaké období, s proškrtáním,... atd.) již můžete nastavení potvrdit, tedy klepnout na stejnojmenné tlačítko Potvrdit. Systém aktivuje vámi nastavené parametry a data připojí ke zvolenému rozvržení formuláře SEVT. Poznáte to tak, že u jmen žáků se zpřístupní ikona PDF souboru. Načtení PDF souboru (pro následný tisk) 1. Klepněte na aktivní odkaz jména žáka. 2. Systém během chvíle načte PDF soubor s vysvědčením a (podle typu prohlížeče) vám nabídne, zda jej otevřít či uložit na disk počítače. Doporučujeme otevřít, a to v programu Adobe Reader, ze kterého bude následně tisknuto. Poznámka: Adobe Reader je standardním programem pro zobrazení a tisk PDF souborů, většinou jej asi budete mít k dispozici v počítači. Drobné, ale důležité upozornění: Aktualizujte si váš Adobe Reader prohlížeč, min. na verzi 7 a vyšší. Aktuální verzi Readeru můžete stáhnout ze stránek společnosti Adobe - výběrem vašeho OS a jazyka, stáhnutím instalačního souboru a jeho instalací (přeinstalací). Výběr verze programu Adobe Reader (na webu společnosti Adobe) pro stažení a následnou instalaci. 3. Otevřete PDF soubor vysvědčení do programu Adobe Reader. Vysvědčení (v tomto případě komplet pro tisk do bianco formuláře) načtené v Adobe Readeru 19

20 ! Vysvědčení 4. Důležité upozornění: Při načteném PDF sestavy vysvědčení žáka v Adobe Readeru (a také po přeinstalaci Adobe Readeru, třeba na vyšší verzi) zkontrolujte následující. Přes hlavní nabídku Soubor - Tisknout (kdy vlastně spouštíte i samotný tisk vysvědčení z PDF) v otevřeném dialogovém okně zkontrolujte oddíl Velikost a zpracování stránek, ve kterém aktivujte přepínač Skutečná velikost a orientaci Na výšku (jiné doplňkové atributy neaktivujte).tím donutíte, aby měřítko stránky neurčoval samotný Reader, nýbrž aby jej převzal z PDF (aby respektoval velikost výstupního napozicovaného PDF souboru), které je zdrojem pro tisk. Pouze tak docílíte správného napozicování sestavy při tisku a jejího zobrazení v měřítkiu formuláře SEVT!! Volba Skutečná velikost v oddíle Velikost a zpracování stránek zajistí to, že bude respektována výstupní velikost PDF souboru s přesně napozicovanými položkami pro formulář vysvědčení. U formulářů vysvědčení orientovaných na výšku, zvolte v oddíle Orientace přepínač Na výšku. 5. Nyní již můžete klepnout na tlačítko Tisk, které odešle vysvědčení na předvolenou tiskárnu. Poznámka: Nastavení, které jste v předchozím kroku při spuštění tisku v Readeru nastavili (tedy volbu Skutečná velikost si již bude Reader pamatovat i při spuštění tisku dalšího vysvědčení (dalšího žáka). 20

21 5. Využití vlastní konfigurace vysvědčení / Základní práce s editorem formuláře V předchozích odstavcích (podle tématu 3.) jste využili tzv. rychlého tisku do předchystané výchozí konfi gurace, která je ovšem napozicována a řadě vás bude zcela vyhovovat. Systém je ovšem přichystán i na případné vstupy do konfi gurace vysvědčení,a to úpravou parametrů jeho prvků. Jedná se vlastně o přípravu vlastní konfigurace, kterou následně můžete využít při tisku vysvědčení. Spuštění přípravy vlastní konfigurace 1. Modul Tisk - Hodnocení. 2. Tisková sestava Pololetní oznámení o známkách a Vysvědčení do prázdných formulářů SEVT. 3. Tlačítko Správa konfi gurací. 4. Systém otevře panel s možností založení (a následně správy) tzv. vlastních konfi gurací vysvědčení. Ve výchozím okamžiku bude prázdný. Klepněte na tlačítko Nová konfi gurace. 5. Nejprve si nazvěte vaši konfi guraci vlastního (upraveného) vysvědčení. Např. jste SŠ a pro tisk využíváte formulář vysvědčení pro 16 předmětů. Název vaší konfi gurace může být Upravený formulář SŠ, 16 předmětů. Pole Popis je nepovinné, v něm si můžete poznačit upřesnění k této konfi guraci. Co je ale nutné, tak z rozevírací nabídky Formulář vyberte odpovídající rozcržení formuláře SEVT, do kterého chcete tisknout, v našem příkladu tedy SEVT Střední školy 16 předmětů. Potvrďte klepnutím na stejnojmenné tlačítko Potvrdit. 6. Tyto vstupní (zakládací) hodnoty sestavy následně zpřístupní záložku Editor sestavy. Na ni klepněte. 21

22 7. Zobrazí se vám jednak prostředí editoru (lišty s ovládacím prvky) a náhled na virtuální formulář daného (zvoleného) rozvržení formuláře vysvědčení. Ten, jak vidíte, obsahuje jednotlivé napozicované prvky. S nimi můžete v konfi gurátoru/editoru pracovat, upravovat je. Jednotlivé možnosti si následně popíšeme. Prostředí editoru vlastní konfi gurace formuláře vysvědčení. Označení (výběr) jednoho prvku ve formuláři k jeho úpravě 1. Myší klepněte na ten který prvek ve formuláři, např. Název školy, 1. řádek. 2. Objekt (prvek) se označí a zvýrazní svetlě modrou barvou. Takto označený prvek jednak můžete myší uchopit (za tělo označeného objektu) a např. jej poposunout na virtuálním podkladu formuláře. Tento prvek je vybrán pro další nastavení Označení (výběr) více prvků Pokud zamýšlíte stejnou úpravu parametrů u více prvků, můžete je také více označit. Stačí jen držet stisklou klávesu SHIFT a postupně myší přiznačovat další objekty. 22

23 Odznačení prvku(ů) Pokud s označeným prvkem již nechcete pracovat, klepnětě myší do volného prostoru formuláře. Prvek bude odznačen (nebude již vybrán). Zpřístupnění nástrojů editoru po označení prvku Jistě jste si povšimli, že před (a po) označení (výběru) prvku ve formuláři má paleta nástrojů poněkud odlišný vzhled. A to v tom, že až po označení alespoň jednoho objektu je k dispozici převážná část nástrojů pro editaci objektu. Podstata a funkcionalita nástrojů editoru formuláře Vůči každému prvku zvlášť (nebo při hromadném označení více prvků) můžete použit určitý nástroj k úpravě vlastností prvku(ů). Návrat o krok zpět / posun o krok vpřed, při nastavování Lupa - zvětšení a změnšení pohledu na editovanou stránku Zobrazení vodících čar, pro přesné umístění (posun) prvku na zvolenou pozici Přichycení prvku k vodítku Posin prvku v ose x a y (směrem od levého horního rohu) Šířka a výška prvku (vlastně jeho rozměry) Poznámka: použítí nástrojů editoru lze kombinovat, můžete např. nahrubo posunout myší označený prvek a pak jej jemně dopozicovat přesným zadáním číselných hodnot. Jednotlivé prvky si detailněji popíšeme i v podrobnějším popisu. i Typ písma - patkové / bezpatkové Velikost písma Styl písma - tučné a kurzíva (popř. kombinace obojího) Nastavení hustoty řádkování (např. u slovního hodnocení) Zarovnání textu: na levý okraj na střed na pravý okraj do bloku Vertikální zarovnání textu: k hornímu okraji pole na střed střed pole ke spodnímu okraji pole Úprava rozestupu sdružených prvků (např. předmětů a známek) od sebe v horizontálním směru (o kolik se posune každý následující prvek od předchozího, směrem zleva) Úprava rozestupu sdružených prvků (např. předmětů a známek) od sebe ve vertikálním směru (o kolik se posune každý následující prvek od předchozího směrem odshora dolů) Počet stran daného formuláře. Pro editaci prvků té které strany nejprve klepněte na číslo strany, tím ji aktivujete do náhledu. Hodnota aktuálního pohledu (zvětšení) na stránku na obrazovce. Nesouvisí nijak s velikostí tisku. Prostřednictvím tohoto tlačítka můžete smazat označený prvek. Smazaný prvek ze sestavy se umístí do této zóny, odkud je možné jej (v případě potřeby) opět vyjmout a napozocovat na dané místo ve formuláři. Rychlé a praktické použití editoru formuláře Nejprve si popíšeme jednoduché použítí editoru, na několika typických případech. A) Nástroj Lupa (Oddálit / Přiblížit) Nástroj slouží pro úpravu pohledu na náhledovou stránku formuláře při úpravách prvků. Tedy tak,a byste si mohlo pohled např. zvětšit a přesně upravovat umístění prvku. Poznámka: při větším zvětšení pohledu na stránku (např. 150 %) můžete celý náhledový formulář uchopit a posunout si jej (včetně jeho prvků) na obrazovce tak, abyste daný prvek viděli. i 23

24 B) Vybrání více prvků a aplikace jiného typu písma Příklad: Změna typu písma u Názvu školy a Jména žáka. 1. Stiskněte a držte klávesu Shift. 2. Postupně označte myší prvky Název školy, 1. řádek; Název školy, 2. řádek a Jméno žáka (prvky budou vybrány, orámovány světle modrou barvou). 3. Klepněte na nástroj výběru typu písma a místo (např.) Bezpatkového vyberte Patkové. Změnu uložte tlačítkem Potvrdit. Změna na patkové písmo v šabloně formuláře... V tomto případě se změna na patkové písmo samozřejmě projeví ve výstupním souboru (PDF) vysvědčení.... a zmena i v náhledu na výstupu vysvědčení. 24

25 C) Vybrání všech prvků a jejich posun Příklad: Požadavkem je mírné posunutí všech prvků na stránce 2 formuláře o kousek výš. 1. Přepněte se na stranu 2 formuláře. 2. Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+A. Za pomoci této klávesové zkratky jste označili (vybrali) všechny prvky na této stránce (nemusíte je přiznačovat postupným označováním myší za držení klávesy Shift). Všechny prvky jsou na stránce formuláře označeny (vybrány). 3. V panelu nástrojů je to nástroj Vzdálenost od horního okraje stránky - klepnutím na šipku dolů například zmenšíte hodnotu odstazení od horního okraje stránky, tedy poposunete prvky o kousek výš. Klepnutí na spodní šipku se prvek posune směrem vzhůru. 4. Obdobně můžete přesně posunovat i prvek v horizontálním směru a to pomocí nástroje Vzdálenost od levého okraje stránky - buď klepnutím na tlačítka šipek nebo zadáním číselné hodnoty v poli. Klepnutí na horní šipku se prvek posune směrem doprava. Pokud samozřejmě potřebujete posunout jen některé prvky, označte je za pomoci myši při držení klávesy Shift a posuňte obdobným způsobem je je. 25

26 D) Vertikální zarovnání textu na střed pole Příklad: Např. u 2 strany foremuláře nebudete chtít zarovnat text pole Ocenění k hornímu okraji tohoto pole, nýbrž na jeho střed. 1. Přepněte se na stranu 2 formuláře. 2. Označte klepnutím myši pole Ocenění. Výchozí zarovnání textu na horní okraj pole V panelu nástrojů klepněte na ikonku Zarovnat na střed. 4. Výsledek úpravy - text bude v poli Ocenění skutečně zarovnáván na střed tohoto pole.... a jeho zarovnání na střed pole. E) Odebrání prvku z formuláře (prvek nebude do vysvědčení umisťován) Příklad: typickým příkladem odejmutí prvku z formuláře je tisk jména a příjmení třídního učitele z některých formulářů vysvědčení. Jinými slovy, strojové vytištění nepožadujete, chcete jen ponechat volné místo pro podpis třídního. Příklad formuláře: SEVT SŠ SŠ, 16 předmětů, zadní (2) strana, pole s označením podpis třídního učitele(ky) nebo ročníkového učitele(ky). Vidíte, že u tohoto typu formuláře je poměrně jasně uvedeno, že strojově by mělo být vytištěno jen jméno a příjmení ředitele(ky), u třídního učitele je požadován jen podpis. 1. V editačním režimu této konfi gurace formuláře aktivujte 2. stranu formuláře. 2. Označte klepnutím myši daný prvek a buď stiskněte kláveseu Delete (Del) nebo v panelu nástrojů klepněte na tlačítko s červeným křížkem Odstranit vybrané prvky z tiskové sestavy. V obou případech se označený prvek ze sestavy vyjme. Delete nebo Prvek je z podkladu odstraněn, jméno a příjmení třídního učitele tedy nebude tisštěno. 26

27 3. V případě, že budete potřebovat odstraněný prvek do formuláře vrátit, můžete, a to tak, že v pravém spodním roku nástrojového pruhu klepnete na odkaz Položky tiskové sestavy (1) - symbol (1) naznačuje, že jeden prvek byl z dané sestayv odstraněn - vyjměte jej myší z tohoto úložiště a přesuňte na stránku virtuálního formuláře. Opětovným klepnutím na odkaz Položky tiskové sestavy zavřete toto okénko úložiště. 4. Přesně napozicujte vrácený prvek na své místo. Přetažení odebraného prvku zpět do formuláře. F) Úprava velikosti pole pro prvek Příklad: požadavkem je mírně upravit velikost pole prvku, např. opět pole pro Ocenění. 1. Označte (vyberte) prvek Ocenění. 2. Přejeďte myší do pravého spodního rohu tohoto označeného pole, do místa, kde je vidět úchopový růžek. Při najetí na toto místo se změní kurzor myši. 3. Stiskněte a držte levé tlačítko myši a upravte tvar pole daného prvku. 27

28 6. Další prvky editoru formuláře Editor formuláře vysvědčení obsahuje i některé další prvky, které až tak často asi nevyužijete, nicméně zmíníme je... Nástroj Opakování v horizontálním směru / Opakování ve vertikálním směru Tyto nástroje se vážou k sérii obdobných položek sdružených do jednoho prvku typickým zástupcem je prvek Povinné předměty a Nepovinné předměty, a také k nim vázané Známky z povinných/nepovinných předmětů za dané pololetí. Ttyo prvky jsou ve formuláři zastoupeny vždy jen jedním polem (systémově sdružujícím všechny předměty žáka, které budou do formuáře dosazovány). Poznáte to tak, že když klepnete v editoru formuláře na daný prvek, přiznačí se vám všechny řádky následující po prvním. Sdružené prvky polí Povinný předmět po klepnutí na něm se vyberou všechny řádky následující po prvním. Vidíte také, že výchozí vertikální rozteč těchto prvků (od sebe) je 18 pt (bodů); takto je tedy tento prvek ve výchozím nastavení napozicován. Podstata nástroje Opakování v horizontálním směru / Opakování ve vertikálním směru je taková, že každý z následujícího sdruženého prvku se opakuje po předchozím s posunutím o určitou vzdálenost, a to od levého horního rohu výchozího prvku směrem dolů/doprava. Např. druhý sdružený prvek je od prvního (výchozího) posunut o 18 bodů, třetí od druhého o dalších 18 bodů atd. Pokud by byla měněna výchozí hodnotu, tak: 1. Označen myší je daný prvek (např. sdružený prvek Povinný předmět). 2. U nástroje Opakování ve vertikálním směru můžete buď měnit hodnotu: a) klepnutím na šipky, v tomto případě je posun skokový o 0.5 bodu (např. na 18.5, 19, 19.5 apod. b) nebo zadáním číselné hodnoty z klávesnice přímo do políčka tohoto nástroje, např Zároveň na náhledu můžete sledovat, jak jsou sdružené navazující prvky od sebe posouvány (viz obr. vpravo). Dobře viditelný posun sdružených prvků Poznámka: Jak již bylo řečeno, vzhledem k poměrně preciznímu pozicování, tento nástroj většina z vás ani nepoužije, nicméně možnost korekce rozestupu těchto sdružených prvků v polích předtištěných formulářl vysvědčení zde je. Tohoto principu bude systémově využito v jiných modulech, nástrojích Iškoly. 28

29 Číselné zadávání hodnot u prvku přímo z klávesnice V minulém tipu již bylo zmíněno, že změnu parametrů hodnot pro ten který prvek můžete realizovat i přímo z klávesnice, a to zadáním přesné číselné hodnoty. A) Pro změnu velikosti písma prvku Jméno žáka tak např. můžete zadat hodnotu: B) Pro změnu pozice více označených prvků na podkladu formuláře (např. posun směrem výše) opět můžete zadat potřebnou velmi přesnou hodnotu bodů: apod. Vyzkoušejte si... Posunutí vybraných prvků směrem vzhůru, přesným zadáním číselné hodnoty v nástroji Výška prvku. Nástroj Vodící čáry a Zarovnávat k vodícím čarám Napozicované prvky mají na formuláři přesné umístění. V případě potřeby můžete zobrazit tzv. vodící čáry těchto prvků, a to buď: a) u všech najednou tak, že nejprve vyberete všechny prvky pomocí klávesové kombibace Ctrl+A a následně klepnete na nástroj zobrazení vodících čar (viz obr. vpravo). Vodící čáry všech vybraných prvků b) nebo označením toho kterého prvku a zobrazením jen jeho vodících čar obdobně, označíte prvek (nebo pomocí držené klávesy Shift přiznačování/výběr více prvků) a následně klepnutí na nástroj zobrazení vodícíh čar. Vodící čáry vjednoho vybraného prvku 29

30 K čemu vodící čáry slouží? Každý prvek má své vodící čáry a při změně pozice prvku na podkladu formuláře si s sebou prvek vleče své vodící čáry. Posun (přemístění) prvku zmanená i posun jeho vodícíh čar Jeden prvek můžete přimknout k vodící čáře jiného prvku. To může být použitelné v případě, že upravíte (upřesníte) velikost jednoho prvku na podkladu formuláře a vůči jeho vodítkům budete chtít přimknout sadu dalších prvků, které si tím pádem velmi jednoduše upraví svůj rozměr: 1. Nejprve provedete úpravu pozicování prvku, ke jehož vodítkům máte přimknout prvky další. 2. Odznačte (klepnutím myší do prázdného prostoru formuláře) výběr prvního prvku tak, aby nebyl vybrán a zůstaly viditelná jen jeho vodítka. Mírné posunutí a úprava valikosti pole prvku 1. řádku názvu školy. Vidíte, že se posunulo i vertikální vodítko směrem doleva (nedosahuje až konmce vytečkované čáry podkladu). 3. Zamýšlíte podobně upravit další prvky, tedy 2. řádek názvu školy, obor, zaměření apod. a chcete, aby se velikost jejich pole přimkla k vodícím čarám prvního prvku. Klepněte tedy na daný další prvek, proveďte jeho výběr. Vybraný druhý prvek. Ten budete chtít přimknout k vodícím čarám prvního objektu (tedy zarovnat jej k těmto vodícím čarám). 4. Aktivujte nástroj Zarovnávat k vodícím čarám. 5. Uchopte pole vybraného prvku za jeho úchopný pravý spodní roh. Kurzor myši změní podobu. 6. Upravte rozteč tohoto prvku přimknutím k vodící liště prvního prvku. Mělo by zafungovat magnetické přimknutí hrany upravovaného prvku přimknutím k vodítku. Hotovo, hrana upravovaného (vybraného) prvku se přimkla k již existujícímu vodítku prvního prvku. 7. Obdobně postupujte s ostatními prvky, jejichž hranu pole chcete přesně napozizovat přimknutím k prvotnímu vodítku (vodítku prvního objektu). Záskají tak jedno společné zarovnávací vodítko v editoru formuláře. 30

31 Odznačení vodících čar Pokud vám vodící čáry zavazí v náhledu na editaci formuláře, můžete je potlačit (skrýt): 1. Označte klepnutím myši objekty (nebo všechny pomocí Ctrl+A). 2. Poklepáním na tlačítku nástoje vodícíh čar deaktivujte zobrazení vodítek, tedy deaktivujte tento nástroj. 3. Odznačte vybrané objekty. Editační formulář již opet bez vodících čar prvků Klávesové zkratky editoru formuláře Ctrl+A - výběr všech prvků ve formuláři Ctrl+Z - návrat o krok zpět, na předchozí stav v editaci Ctrl+Y - o krok vpřed, na následnou operaci Shift+ - posun prvku doleva, nahoru, dolů, doprava (nástroj Vzdálenost od levého/horního okraje stránky) Ctrl+ - změna velikosti pole vybraného prvku (nástroj Šířka/Výška prvku) Ctrl+ znaménko plus (z numerické klávesnice) - zvětšení pohledu na editační formulář Ctrl+ znaménko mínus (z numerické klávesnice) - zmenšení pohledu na editační formulář Ctrl+ B - tučné písmo vybraného prvku Ctrl+ I - kurzíva písma vybraného prvku Del (Delete) - klávesa pro smazání vybraného prvku 31

32 7. Praktické postřehy k vlastní konfiguraci formuláře K nastavování prvků při vlastní konfiguraci ještě přidáme několik postřehů k možným stavům, které by vás mohly překvapit či zajímat, proč tomu tak je. Vztah velikosti písma a disponibilního prostoru pro jeho umístění Možná vás zarazilo, že i když je velikost určitého rpvku nastavená na určitou hodnotu (např. 9 bodů), viditelně je při tisku písmo jiné (typicky menší), než u jiného prvku, u kterého je nastavená stejná velikost písma. Vysvětlíme na následujícím příkladu. Povšimněte si, že vůči prvku Třída je nastavena velikost 12,5 bodů a vůči poli Slovní hodnocení menší, jen 9 bodů. Jak to, že ve výstupu je písmo pole Třída (velikost 12,5) viditelně menší než písmo pole Slovní hodnocení (velikost 9)? Vlastně, na tomto konkrétním příkladu, tedy označení třídy I. (1., 2., 3.), je to hezky pochopitelné. byť velikost písma je nastavena ve výchozím stavu prvku formuláře na 12,5 bodů, délka řetězce znaků označení názvu třídy je tak dlouhá, že při velikosti 12,5 by se nevešla do poměrně malého prostoru na předtisku vysvědčení. Abyste nemuseli složitě a metodou pokus / omyl nastavovat pro prvek formuláře velikost písma tak akorát, systém sám automaticky u takových případů Proč je zde písmo ve skutečnosti menší než písmo vedlejšího prvku (s menší nastavenou hodnotou)? zmenšuje při výstupu dat v tisku velikost písma na takovou hodnotu, aby se řetězec znaků do daného políčka vešel. V našem ukázkovém příkladu si skutečnou (nastavenou) velikost písma (9 bodů) ponechal prvek Slovní hodnocení, u prvku Třída bylo písmo automaticky zmenšeno. Vztah velikosti písma, zarovnávání textu a dělení slov Určitá závislost je také mezi velikostí písma a způsobem jeho zarovnávání a dělením slov. Je nutné počítat s některými závislostmi a vůči tomu přizpůsobit parametry textu. 1. Při nastaveném zarovnávání na levý okraj, na střed a na pravý okraj: - slova se nedělí (není důvod je dělit při těchto třech způsobech zarovnávání) - velikost textu se přizpůsobuje boxu prvku (tedy např. automaticky zmenšuje oproti nastavené hodnotě). 2. Při nastaveném zarovnávání do bloku: - při tomto způsobu zarovnávání textu jsou v případě potřeby slova dělena - velikost textu se neupravuje, ovšem s tím může souviset stav, kdy nadbytečný text (který se nevejde do boxu prvku) systém ořízne. V tomto případě buď upravte velikost boxu (zvětšete jej) nebo zmenšete v nastavení vlastní konfi gurace výchozí hodnotu velikosti písma (na menší hodnotu). 32

33 8. Sdružené formuláře vysvědčení (list A + list B) Některé z formulářů jsou sdružené, tzn. často se pro vyjádření prospěchu žáka používá společně více formulářů. Typické je to u formulářů SEVT list A a list B (kdy dokonce list B není možné vydávat žákovi samostatně a je součástí listu A). Nebudeme popisovat detailně všechny kombinace těchto formulářů (jej jich více), spíše si jen naznačíme, jak se tato kombinace listu A + B používá a volí. Obecně ke kombinaci listu A a listu B formuláře vysvědčení Pokud volíte z těchto typů formulářů, tak: List A obdrží žák vždy List B může, ale nemusí být součástí listu A (žák jej tedy může, ale nemusí jako přílohu listu A dostat). V nabídce formulářů v Iškole: Typový formulář listu A (podle svého SEVT kódu) je zastoupen v nabídce vždy jako jedna položka Typový formulář listu B (jsou dva typy) je možné volit jako případnou součást listu A, a to buď ve variantě list B SEVT nebo list B SEVT SEVT stupeň ZŠ s předměty - list A + SEVT ZŠ / SEVT ZŠ - list B Sdružená nabídka tiskopisu SEVT (list A), společně s oběmi variantami listu B (SEVT a SEVT ) V konfi guraci nastavovacích prvků si pak můžete u zvoleného formuláře listu A vybrat mezi variantami listu B (podle toho, který máte zakoupený a hodláte do něj pozicovat tisk). SEVT stupeň ZŠ s předměty - list A + SEVT ZŠ / SEVT ZŠ - list B Výběr konkrétního typu formuláře listu B k listu A. Některé formuláře listu A obsahují údaj, zda přílohový list B je / není jeho součástí. Případné úpravy listu B v editoru formulářů Pokud byste cítili potřebu upravovat prvky vámi zvoleného formuláře vysvědčení kombinace listu A + listu B, pak pochopitelně můžete, a to takto: 1. Modul Tisk - Hodnocení, tlačítko Správa konfi gurací. 2. Obvyklým způsobem si založte vaši šablonu zvoleného vysvědčení listu A+B, tedy klepněte na tlačítko Nová konfi gurace, nazvěte si šablonu a hlavně jí přiřaďte typ formulář vysvědčení list A (s ní se automaticky v konfi guraci objeví i možnost editace listu B). 33

34 3. Pod záložkou editor si povšimněte toho, že tato kombinace SEVTU listu A a listu B obsahuje celkem 6 stran: strana 1 a 2 - patří listu A, List B., var 2 - SEVT strana 3 a 4 - patří první variantě listu B strana 5 a 6 - patří druhé variantě listu B. List A. List B., var 1 - SEVT Na virtuálním náhledu formuláře lestu B poznáte, který budete případně editovat (Poznámka: listy B jsou zadní stranou totožné, liší se pouze první stranou, a to pozicováním prvků Třída, Ročník, Č. v tř. výkazu, Školní rok a pak položkami List B číslo... a listů B celkem...). Porovnejte tedy pohledově svůj formulář a podle toho editujte tu kterou variantu listu B. Pozice prvků listu B u formuláře SEVT !... a pozice prvků listu B u formuláře SEVT Tento formulář neobsahuje řádek názvu školy 4. Editujte tedy správnou variantu formuláře listu B, rozvržení prvků pak budete volat při tvorbě výstupního PDF přepnutím příslušného přepínače varianty listu B. 34

35 9. Datum zveřejnění výsledné pololetní klasifi kace žákům a rodičům Pokud byste chtěli žákům a rodičům zamezit náhled na známky na vysvědčení (alespoň do dne vydávání vysvědčení), můžete. Nastavuje se v modulu Nastavení - Hodnocení, položka Datum pro zveřejnění známek na vysvědčení. Pokud tedy chcete zveřejnit pohled na známky vysvědčení až třeba , tak do tohoto políčka vepište právě toto datum. Teprve až nastane den s tímto datumem, tak rodiče a žáci uvidí v přehledu klasifi kace známky na vysvědčení. 10. Shrnutí Závěrem malé shrnutí k výstupu vysvědčení. Kdo má možnost tisknout vysvědčení? Admin, Třídní učitel, Zastupující třídní učitel a osoba s podrolí, která má přiděleno právo Přístup ke všem tiskovým sestavám (může to být např. podrole Zástupce ředitele či Ředitel školy, podle toho, jak podrole a jejich práva koncipujete). Právo přístupu k editaci již založených upravených konfigurací formulářů vysvědčení Problematika se týká Správy konfigurací formulářů vysvědčení, tedy těch, u kterých byly upravovány jejich prvky (např. co do písma, apod.). V této souvislosti je to tak, že: - editovat a smazat danou konfiguraci může pouze její tvůrce nebo Admin. Nezapomeňte na drobné, ale důležité nastavení Adobe Readeru při tisku A to správné volby velikosti PDF při spuštění tisku v programu Adobe Reader: 35

36 11. Hromadné zadání data vydání vysvědčení více třídám / celé škole Admin (uživatel s právy admina) může zadat datum vydání (a s tímto současně potvrdit i proceduru navýšení hodnoty počtu splněných let školní docházky za současné 2. pololetí) více třídám či celé škole současně, jednou operací. Doplnění data vydání vysvědčení všem třídám (celé škole) Postup: 1. Modul Hodnocení. Je v podstatě jedno, přes jakou třídu na zadání data vysvědčení Admin půjde, z titulu absolutních práv bude moci tuto hodnotu zapsat všem třídám. 2. Nad tabulkou s výpisem žáků klepněte na tlačítko Datum vyd. vysvědčení. Větev se jmény těchto žáků je rozbalena proto, protože přes tuto třídu jste aktivovali proceduru zadávání data vydání vysvědčení. Poznámka: Pokud vás zaujalo, že jen u jedné třídy je rozbalena větev se jmény žáků, pak je to proto, že jste k zadávání data vydání vysvědčení přistupovali právě přes danou určitou třídu. Může docela dobře být (typicky např. u maturitních tříd, viz obr. výše), že budete chtít konkrétní datum zapsat u jen jedné třídy, přes kterou na zadání této hodnoty půjdete. Nicméně, daný stav zobrazení žáků jen jedné třídy, nebrání Adminovi aplikovat proceduru tedy zadání data vydání vysvědčení celé škole. 3. V horním políčku Datum zadejte (např. výběrem z kalendáře nebo u výpisem na klávesnici) hodnotu datumu vydání vysvědčení za dané pololetí. i 4. Pokud následně klepnete na šipku vpravo vedle tohoto datumu, systém doplní vámi zadanou hodnotu všem žákům, u kterých ještě není datum vydání vysvědčení pro dané pololetí doplněno. 36

37 5. Po klepnutí na šipku systém hodnotu dosadil a zároveň rozvinul všechny větve tříd (se jmény žáků), u kterých je vidět právě dosazené datum vydání vysvědčení. Poznámka: Povšimněte si, že datum vydání vysvědčení u maturitní třídy 4.A (které bylo doplněno dříve), zůstalo u dotyčného žáka nezměněno. 6. Rozhodněte, zda chcete provést i povýšení hodnoty počtu splněných let povinné školní docházky (typicky u žáků ZŠ, ale i nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří ještě povinnou školní docházku plní). V případě, že ano, ponechte zatržítko aktivní. 7. Proceduru potvrďte tlačítkem OK. Doplnění data vydání vysvědčení jedné třídě Jak již bylo naznačeno na předchozí stránce, doplnění data vydání vysvědčení jen jedné třídě může být zapotřebí např. u tříd, které dřívě zakončují pololetí (typicky u maturitních tříd). 1. Postup je obdobný, jen s tímto drobným rozdílem. 2. Hodnotu datumu vyplňte opět v horním políčku Datum. 3. Samotné vložení hodnoty ovšem proveďte až na úrovni ikony šipky u dané třídy.! 4. Systém vloží hodnotu datumu do prázdných polí k jednotlivým žákům. 5. Potvrďte tlačítkem OK. Co systém při hromadném doplnění data vydání vysvědčení provede? Shrnuto tato procedura provede následující: jednak doplní datum vydání vysvědčení žákům, buď u dané třídy nebo u všech tříd (tedy celé školy). v případě potřeby (typicky u žáků ZŠ) aktualizuje hodnotu počtu let splněných let povinné školní docházky (ve smyslu zohlednění, že žák ke konci 2. pololetí řádně absolvoval další rok PŠD). 37

38 !! Vysvědčení Jak pracuje prodedura povýšení hodnoty let povinné školní docházky? Procedura povýšení hodnoty splněných let povinné školní docházky pracuje takto: systém nahlédne do matriky žáka, a to právě na hodnoty splněných let PŠD, v tomto ohledu zkontroluje všechny matriční záznamy daného školního roku. porovná hodnoty splněných let PŠD a při realizaci povyšovací procedury připočte k hodnotě z posledního matričního záznamu (typicky např. z otevíracího záznamu z 1.2.) hodnotu +1. Tím pro 2. pololetí aktualizuje výchozí hodnotu právě na hodnotu cílovou, získanou za 2. pololetí. tato procedura je aplikovatelná jen v rámci 2. pololetí (v panelu zadávání data vydání vysvědčení za 1. pololetí není k dispozici). byť je k dispozici v panelu zadávání data vysvědčení 2. pololetí pro všechny typy škol, pro školy typu VOŠ přirozeně tento údaj není relevantní a do matriky studenta VOŠ jej ani daná procedura nezapisuje. Proč procedura povýšení počtu splněných let PŠD nepracuje? Dotaz: Snažíme se prostřednictvím panelu uzavírání pololetí (při zadávání data vydání vysvědčení) aktualizovat/povýšit i hodnotu počtu splněných let PŠD, ale systém ji nechce provést. Proč? Odpověď: Chyba bude nepochybně v datech žáků a to v právě v hodnotě počtu splněných let PŠD; a to v jejich nesouladu v matričních záznamech žáka. Posuďte na ukázce. Příklad: Žák 9.A třídy, standardně postupující ročníky studia. Chybný údaj - od začátku šk. roku, tedy devátého ročníku nemůže mít žák za sebou matričně již 9 splněných let PŠD!! Další chyba - není možné, aby o půl roku později měl žák v hodnotě splněných let PŠD nižší údaj! Tato hodnota sice správná, ale obě jsou (i ta ze záznamu z 1.9.) pro systém matoucí. Komentář: Je jasně vidět, že u tohoto žáka je špatně vedená matrika, alespoň v hodnotě počtu splněných let PŠD. Jenak nemůže mít standardně se vzdělávající žák 9. ročníku ve své matrice od začátku školního roku hodnotu spl. let PŠD 9 (ještě tento ročník ani neabsolvoval) a další chybou je to, že zřejmě tedy třídní učitel na počátku 2. pololetí opravil v záznamu z 1.2. tu hodnotu na skutečně správnou (tedy na hodnotu 8), ale pro systém jsou tyto hodnoty matoucí, protože nejsou chronologicky správné. Systém koncem 2. pololetí neposuzuje (nekontroluje) jen poslední matriční stav (např. z posledního záznamu z 1.2.), nýbrž prověřuje záznamy mezi sebou. Pokud by totiž posuzoval jen jeden poslední záznam (a k němu přičítal pomyslnou +1 při záznamu výsledné hodnoty počtiu let splněné PŠD), tak by docházelo k chybám. Příklad: žák šesťák 1.9. správně hodnota spl.lep PŠD 5, v záznamu z 1.2. také správně 5, ale pak mu byl vytvořen manuálně v dubnu záznam, kdy byla tato hodnota již povýšena na 6. Pokud by systém jen posoudil tentom poslední záznam a připočetl k němu +1, získal by tento žák šestého ročníku ke konci 2. pololetí váslednou hodnotu počtu splněných let PŠD na hodnotu: 7, cože by tedy bylo špatně. Proto systém posuzuje tuto hodnotu (ve vztahu k jejímu povyšování koncem šk. roku) komplexně a ve více záznamech žáka. Řešení: Napřed si musíte (např. hromadnou matriční opravou) udělat pořádek v chronologii vývoje údaje počtu let splněné školní docházky v datech žáků (v jejich matričních záznamech). 38

39 12. Datum vydání u vysvědčení, které je vydáváno za celý šk. rok (až ve 2. pololetí) Co uvádí metodika vyplňování vysvědčení? V případě, že jste žákům vydávali ke konci 1. pololetí jen výpisy a vysvědčení tištěné do formulářů budete vydávat za obě pololetí až koncem 2. pololetí, pak metodika k datu vydávání vysvědčení uvádí toto: Pokud škola vydala žákovi na konci 1. pololetí výpis z vysvědčení, je mu na konci 2. pololetí vydáno vysvědčení s hodnocením za 1. a 2. pololetí. Vzhledem k výše uvedenému je pak datum podpisu u 1. a 2. pololetí stejné. Z výše citovaného je tedy zřejmé, že u vysvědčení tištěného ke konci 2. pololetí (vydávaného za obě pololetí současně) bude v poli data vydání vysvědčení stejné datum, např I. pololetí II. pololetí Jak upravit datum vydání vysvědčení, pokud jej již mají žáci vložené (v souvislosti s vydáváním výpisů za 1. pololetí)? V případě, že jste žákům vydávali ke konci 1. pololetí výpisy, tak jste určitě také vyplňovali datum vydávání tohoto výpisu, například Jak toto datum opravit na datum konce 2. pololetí (ve smyslu doporučení metodiky, viz výše), kdy bude žákům tištěno vysvědčení za celý školní rok? Vzhledem k tomu, že datum z 1. pololetí je již zapsáno a propojeno až do doplňujících údajů žáka jednotlivce (na jeho kartě, záložka Doplň. údaje), do jisté míry je tato hodnota v systému držena a na její úpravu je nutné jít jinak než opakovaným zadáváním prostřednictvím modulu Hodnocení a panelu Datum vydání vysvědčení. Povšimněte si, že i když jste přepnuti do 1. pololetí (viz stavový panel uživatele u horního okraje), tak přesto procedura v panelu Datum vydání vysvědčení nefunguje, a to proto, že políčko data vydání vysvědčení (resp. výpisu) za 1. pololetí je již obsazeno hodnotou zadanou na konci 1. pololetí.! Aktuálnější hodnota z konce 2. pololetí nejde hromadně doplnit, protože v polích žáků je již za 1. pololetí hodnota data vydání vysvědčení vepsána. Právě to, že je tato hodnota je již vyplněna (a je propsána až do úrovně doplňkové matriky žáka), tak nelze jednoduše v panelu Datum vydání vysvědčení nové datum hromadně zadat, to funguje pouze v případě, že jsou pole data vydání vysvědčení u jednotlivých žáků prázdná. Určitě také není možné, abyste tyto hodnoty napřed u jednotlivých žáků (desítek až stovek) napřed ručně odmazávali, aby se toto pole uvolnilo pro zapsání hodnoty novější. Jak tedy na to? Řešení spočívá v oprave tohoto data na úrovni opravy matriky žáků, tedy v hromadné opravné matriční proceduře. Je to jednoduché. 1. Přepněte se do 1. pololetí daného školního roku, tedy v případě, že chcete takto opravit položku data vydání vysvědčení za 1. pololetí (horní stavový panel uživatele). 2. Modul Administrace - Žáci. 39

40 3. Nad tabulkou zobrazených žáků klepněte na tlačítko Opr. údajů. 4. Z rozevírací nabídky veberte položku Datum vydání vysvědčení. Interval záznam. Od: Do: v tomto případě ponechte beze změny (1.9.20XX XX), protože v případě opravy data vydání vysvědčení se tímto jen vymezuje, že to má být oprava v rámci 1. pololetí (neopravuje se žádný skutečný záznam matriky, jen doplňující údaje o tomto datumu v datech žáka za 1. pololetí). 5. Zatrhněte třídu/třídy (podle toho zda jste jen tř. učitel či admin, který může toto opravovat u více/všech tříd). 6. Po zatržení třídy/tříd se níže zpřístupní tabulka se jmény žáků této třídy/tříd. 7. Na pozici prvního žáka doplňte opravné datum vydání vysvědčení a ostatním je naklonujte klepnutím na odkaz kopíruj. Proceduru potvrďte. Procedura hromadné matriční opravy data vydání vysvědčení za 1. pololetí - případ, kdy škola vydávala v lednu výpisy (v matrice žáků již zapsané lednové datum vydávání) a koncem 2. pololetí bude vydávat vysvědčení za obě pololetí současně. Proto tedy nutnost hromadné matriční opravy hodnoty za první pololetí, která je již obsazena lednovým datumem. 8. Hotovo, změna data vydání vysvědčení za 1. pololetí (na červnové datum, pro dotisky obou pololetí do vysvědčení současně) matričně provedena. Vidět to nyní můžete v panelu zadávání data vydání vysvědčení (za 1. pol.), ale i v datech žáka samotného (jeho karta, záložka Doplň. údaje. 40

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků příručka 8 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz

HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz příručka 3 HODNOCENÍ systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou

Více

E-MAIL. uživatelská příručka pro práci s komunikačním modulem E-mail

E-MAIL. uživatelská příručka pro práci s komunikačním modulem E-mail příručka 10 E-MAIL uživatelská příručka pro práci s komunikačním modulem E-mail Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou

Více

E-LEARNING. Příručka pro práci s výukovým modulem

E-LEARNING. Příručka pro práci s výukovým modulem příručka 19 E-LEARNING Příručka pro práci s výukovým modulem Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

TŘÍDNÍ KNIHA. systémová příručka pro administraci třídní knihy

TŘÍDNÍ KNIHA. systémová příručka pro administraci třídní knihy příručka 6 TŘÍDNÍ KNIHA systémová příručka pro administraci třídní knihy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

ROZVRHY. systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz

ROZVRHY. systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz příručka 4 ROZVRHY systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k

Více

Systémová příručka Admina pro založení Iškoly a základní nastavení prostředí aplikace NASTAVENÍ SYSTÉMU

Systémová příručka Admina pro založení Iškoly a základní nastavení prostředí aplikace NASTAVENÍ SYSTÉMU příručka 1 NASTAVENÍ SYSTÉMU systémová příručka pro založení nové databáze a základní nastavení aplikace Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul

Více

Textové editory. Stránka pracovní prostor pro editaci dokumentu. Tlačítka pro minimalizaci, maximalizaci a zavření okna aplikace

Textové editory. Stránka pracovní prostor pro editaci dokumentu. Tlačítka pro minimalizaci, maximalizaci a zavření okna aplikace Textové editory Prostředí Writeru Po spuštění programu se zobrazí grafi cké rozhraní textového editoru Writer. Uvidíte zde pracovní plochu určenou k editaci textu. Pro uživatele znalé práce v komerčním

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

POJISTNÉ SMLOUVY 2006

POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Pojistné smlouvy Strana 1 23.1.2007 POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Obsah: POJISTNÉ SMLOUVY 2006 1 1.1 HLAVNÍ MENU 2 2 MODUL SMLOUVY 6 2.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH KARET (OBLASTÍ ÚDAJŮ) 8 2.1.1 PŘEHLED SMLUV ŽLUTĚ PODBARVENÁ

Více

1. Základní operace s buňkami

1. Základní operace s buňkami 1. Základní operace s buňkami Studijní materiál Aplikace techniky TABULKOVÉ EDITORY (TE1MP_TAB) Buňka je základním stavebním kamenem Excelu. Buňka jako taková je již konkrétním nosičem informace. Abyste

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Software602 Form Designer. Verze 4. Příručka uživatele. Vytvořeno dne: 18.5.2011. Aktualizováno: 18.5.2011. Verze: 4. 2011 Software602, a.s.

Software602 Form Designer. Verze 4. Příručka uživatele. Vytvořeno dne: 18.5.2011. Aktualizováno: 18.5.2011. Verze: 4. 2011 Software602, a.s. Form Filler Form Designer Verze 4 Příručka uživatele Vytvořeno dne: 18.5.2011 Aktualizováno: 18.5.2011 Verze: 4 2011, a.s. Obsah 1... 7 2 Uživatelské rozhraní aplikace... 7 2.1 Pracovní panely... 8 2.1.1

Více

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy příručka Čím začít? ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (www.etridnice.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 JAK ETŘÍDNICE FUNGUJE?... 3 3 VSTUP DO ETŘÍDNICE... 4 3.1 ADMINISTRÁTOR/SPRÁVCE, ŘEDITEL, UČITEL, STUDENT... 4 3.2 RODIČ...

Více

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Word 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým

Více

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází příručka 22 CENTRÁLNÍ DATABÁZE příručka pro práci s Centrální databází Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., září 2009 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více