OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV"

Transkript

1 OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 12. prosince 2014, v 18:00 hodin VE SRUBU NA HŘIŠTI VE VIDOCHOVĚ PROGRAM : Program: 1. Zahájení 2. Schválení změn č. 3/2014 rozpočtu Obce Vidochov na rok Schválení rozpočtu Obce Vidochov na rok Schválení rozpočtového výhledu Obce Vidochov na rok 2016 a Prodej a nákup pozemků 6. Pronájem pozemků 7. Schválení člena školní rady 8. Schválení inventarizační komise a plánu 9. Schválení výše poplatků Diskuse Závěr Vyvěšeno: 5. listopadu 2014 Sejmuto: 13. prosince 2014

2 ZÁPIS z veřejné schůze zastupitelstva Obce Vidochov konané dne 12. prosince 2014 Schůze byla včas a řádně prezentována: písemně vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Vidochov, vyvěšena na internetových stránkách obce. Zahájení: Přítomni: hod. Ing. Miloslava Erlebachová, Josef Ulrich, Aleš Rosa, Lea Patková Pavel Horáček, Věra Poláková, Patrik Nosek. Hosté: dle přiložené prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Patrik Nosek, Aleš Rosa Zapisovatel: Marie Hanušová 1. Veřejnou schůzi zahájila paní starostka Erlebachová. Přivítala přítomné a sdělila připravený program dnešní schůze. Z celkového počtu sedmi členů zastupitelstva jsou všichni přítomni, takže je zastupitelstvo usnášeníschopné, proto hned navrhla usnesení. Usnesení č.: 1/6/2014 ZO Vidochov schvaluje tento program veřejné schůze. 1. Zahájení 2. Schválení změn č. 3/2014 rozpočtu Obce Vidochov na rok Schválení rozpočtu Obce Vidochov na rok Schválení rozpočtového výhledu Obce Vidochov na rok 2016 a Prodej a nákup pozemků 6. Pronájem pozemků 7. Schválení člena školní rady 8. Schválení inventarizační komise a plánu 9. Schválení výše poplatků Diskuse Závěr 2. Navrhované změny č. 3/2014 rozpočtu Obce Vidochov přečetla účetní paní Hanušová (viz příloha č. 1 tohoto zápisu). Nikdo neměl proti změnám námitek. Usnesení č.: 2/6/2014 ZO Vidochov schvaluje změny č. 3/2014 rozpočtu Obce Vidochov v navrhované podobě bez výhrad.

3 3. Návrh rozpočetu Obce Vidochov na rok 2015 připravila finanční komise. (Rozpočet viz příloha č. 2 tohoto zápisu). Přítomné s ním seznámila předsedkyně této komise paní Věra Poláková. Ke každému paragrafu vždy přidala pár vysvětlujících slov. Závěrem jejího referátu ještě paní starostka Erlebachová podotkla, že paní Poláková v těchto dnech podávala žádost o dotaci na demolici budovy bývalého statku ve Vidochově a opravu hřbitovní zdi ve Vidochově. Na plánované opravy ve škole se o dotaci nežádalo, protože by to bylo ze stejného grantu a bourání statku je priorita. Následně dala paní starostka možnost, vyslovit případné dotazy. M.K.: Prosím, jaké jsou konkrétně výdaje v kolonce péče o vzhled obcí ostatní osobní výdaje? Odpověď paní starostka: Na dohody o provedení práce je vyčleněno 40 tisíc, zbytek je mzda údržbáře pana Ulricha. Jedná se o čistou mzdu, zdravotní pojištění zaměstnance a daň ze mzdy. M.K.: Zajímá mě paragraf pěstební činnost, kolonka služby. Odpověď paní starostka: To je odměna odbornému lesnímu hospodáři panu Popkovi, pracuje u nás na fakturu, dále tam jsou náklady na přibližování dřeva. P.E.: Co se skrývá pod náklady na služby v paragrafu veřejné osvětlení: Odpověď pan místostarosta: Obec si platí čtvrtletní zálohy na údržbu osvětlení. Většinou ty zálohy pokryjí skutečné náklady. M.K.: Ještě prosím vysvětlit paragraf místní správa, položku ostatní osobní výdaje. Odpověď paní Hanušová: Tam je moje čistá mzda, zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň. Dále je tam dohoda pracovníka, kterého si Obec platí na softwarové služby, údržbu spisové služby a CzechPOINT. M.Č.: Proč se nebude budovat nové hřiště na starém hřišti? Odpověď pan Rosa: Zázemí bude příhodnější dole za kostelem. Plánuje se tam šatna, sprchy, nějaké posezení. I škola to bude mít blíž při hodinách tělesné výchovy. Tady na starém hřišti vše zůstává a je to příhodné spíš pro konání soukromých akcí. Usnesení č.: 3/6/2014 ZO Vidochov schvaluje rozpočet pro rok 2015 v navržené podobě bez výhrad. Hlasování: 7x pro 4. Rozpočtový výhled na rok 2016 a 2017 (viz příloha č. 3 tohoto zápisu) přečetla předsedkyně finanční komise paní Poláková. Obec teď všechny finance směřuje do oblasti nové zástavby ve Vidochově za kostelem. Pokud budou vypsány dotace, přesunou se finance tak, jak bude potřeba. Usensení č.: 4/6/2014 ZO Vidochov schvaluje rozpočtový výhled na rok 2016 a 2017 v navržené podobě bez výhrad.

4 5. Prodej a nákup pozemků. Slova se ujala paní starostka Erlebachová. O pronájem pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Stupná si podala žádost paní Kateřina Sedláčková ze Stupné. Jde o pozemek mezi domem paní Sedláčkové a silnicí. Paní Sedláčková již žádala původního majitele, tedy LČR, aby stromy pokácel, protože ohrožují její dům, nehledě na to, že příliš vysoké stromy neúnosně stíní a mnoho jich je i nahnilých, takže hrozí pád na budovu. Ten ale nesouhlasil. Při pozemkových úpravách se zjistilo, že je pozemek Obce. Zastupitelstvo se rozhodlo, že pozemek nabídne Sedláčkovým. Usnesení č.: 5/6/2014 ZO Vidochov schvaluje prodej pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Stupná paní Kateřině Sedláčkové bytem Stupná 40, Pecka za cenu dohodnutou. Dále paní starostka požádala přítomné členy ZO Vidochov, aby se vyjádřili k pozemku p.č. 31/1 k.ú. Stupná. Jde o pozemek po pravé straně ve směru od Vidochova, naproti kontejnerům ve Stupné. O odkup pozemku požádal pan Mgr. Petr Neruda Ph.D, bytem Chelčického 6, Brno. Obec jednala s panem Nerudou, aby souhlasil se směnou pozemku za část pozemku, který si Obec od něj pronajala a má na ní umístěny kontejnery. Pan Mgr. Neruda s takovým postupem nesouhlasí. Proto zůstává v platnosti pronájem této části pozemku. Usnesení č.: 6/6/2014 ZO Vidochov schvaluje zrušení usnesení č.: 3/2/2014 ze dne , kterým byl schválen prodej pozemku p.č. 31/1 v k.ú. Stupná panu Mgr. Petru Nerudovi Ph.D, bytem Chelčického 616/6, Brno. Hlasování: 6 x pro ((Ing. Miloslava Erlebachová, Lea Patková, Věra Poláková, Pavel Horáček, Aleš Rosa, Patrik Nosek) 1 x proti (Josef Ulrich) Usnesení č.: 7/6/2014 ZO Vidochov schvaluje prodej pozemku p.č. 31/1 v k.ú. Stupná panu Mgr. Petru Nerudovi Ph.D, bytem Chelčického 6, Brno. Hlasování: 1 x pro (Josef Ulrich) 6 x proti (Ing. Miloslava Erlebachová, Lea Patková, Věra Poláková, Pavel Horáček, Aleš Rosa, Patrik Nosek) Prodej nebyl schválen. Paní starostka požádala přítomné členy ZO Vidochov, aby schválili služebnost (dříve věcné břemeno). Jde o umístění a provozování distribuční soustavy na pozemku p.č. 702/2 v k.ú. Vidochov, který vlastní manželé Škvrnovi. Je to v hoření části Vidochova pod Haladynovými.

5 Usnesení č.: 8/6/2014 ZO Vidochov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - osobní služebnosti č. IV /VB/03 Vidochov knn p.č. 702/2 pro RD Škvrna. 6. Paní starostka požádala přítomné členy ZO Vidochov, aby schválili pronájem pozemku p.č. 46/1 část v k.ú. Vidochov. Žádost si podal pan Miroslav Medlík. Jedná se o část před čističkou vedle popelnic. M.K.: Nesouhlasí a ptá se, k čemu bude pozemek soužit. Odpověď P.E.: K parkování. M.K.: Pozemek už teď ujíždí do sousední čističky odpadních vod. Námitka pana Ulricha: Čistička je nefunkční. M.K.: O to se teď nejedná. Trvám na tom, že parkování není vhodný nápad. Pan Pavel Horáček odchází v Pan Pavel Horáček přichází v Usnesení č.: 9/6/2014 ZO Vidochov schvaluje pronájem pozemku p.č. 46/1 část v k.ú. Vidochov panu Miroslavu Medlíkovi, bytem Vidochov 22, Nová Paka. Posledním projednáváním je v tomto bodě žádost o pronájem pozemku p.č. 104/2 v k.ú.stupná. Žádost podali pan Marek Česák, pan Ondřej Hradecký a pan Tomáš Mach. Jde o hasičskou nádrž ve Stupné. Paní starostka vyzvala žadatele, aby přítomným vysvětlili, s jakým záměrem si chtějí pozemek pronajmout. Odpověď Marek Česák: Rybáři si vzali nádrž pod patronát, nasadili tam ryby a chtějí se starat o nádrž i okolí. Přístup k nádrži samozřejmě nezamezí. Paní starostka navrhuje pronajmout na dobu neurčitou s výpovědí na dva měsíce. Pan Rosa: Na jak dlouho to chtějí žadatelé pronajmout? Bez odpovědi Pan Ulrich: Nesouhlasím se schválením pronájmu tohoto pozemku. Stupenská nádrž byla budovaná na to, aby sloužila jako koupaliště. Poslední dva roky nebyla čištěna, ale po dni práce tam může zase fungovat koupaliště a přítokem nateče za jeden den čerstvou vodou. Ryby tam už teď jsou a do nádrže je pokácena vrba. Mám obavy, že se z nádrže stane bahňák. J.P.: Stupenští vybudovali požární nádrž. V létě tam bylo vždy plno lidí. Tímto tahem by nádrž zanikla. Mám zprávy, že Vidochov by měl snahu nádrž vyčistit. Marek Česák: Kdypak se tam sekalo naposled? J. M.: Bude se tam i po případném vyčištění někdo chodit koupat? Názor mladších přítomných. Děti ani dospělí už teď o takové koupaliště nemají zájem. Jdou tam, kde je k dispozici občerstvení, tobogány, šatny.

6 R.H.: Ti, kdo teď o koupaliště žádají do nájmu, ho v minulých letech čistili. Nemám zprávu, že by se od té doby v čistém koupališti někdo koupal. Žadatelé: Trávu kolem obrubníků my budeme vytrhávat, my ji tam také nechceme. M.P.: Přikláním se k názoru, že se tam už nikdo stejně nebude mít zájem se koupat. Usnesení č.: 10/6/2014 ZO Vidochov schvaluje pronájem pozemku p.č. 104/2 v k.ú. Vidochov panu Marku Česákovi, bytem Vrchovina 151, Nová Paka, panu Ondřeji Hradeckému, bytem Vidochov 90, Nová Paka a panu Tomáši Machovi, bytem Vidochov 97, Nová Paka. Hlasování : 6 x pro (Ing. Miloslava Erlebachová, Lea Patková, Věra Poláková, Pavel Horáček, Aleš Rosa, Patrik Nosek) 1 x proti (Josef Ulrich) Pronájem schválen 7. Paní starostka požádala přítomné členy ZO Vidochov o schválení zástupce ze ZO do školské rady. ZO navrhuje paní Leu Patkovou. Paní starostka vyzvala přítomné, mají-li připomínky k provozu školy. Pan Rosa: Nelíbí se mi současná kuchyně, po nástupu nové kuchařky. Paní starostka: škola obdržela finanční dar od firmy Agrochov. Jde o korun. Škola si za to koupila lavice do třídy. Chci poznamenat, že škola vůbec nežádá o dotace. Usnesení č.: 11/6/2014 ZO Vidochov schvaluje zástupcem za Obec Vidochov do školské rady paní Leu Patkovu. 8. Schválení inventarizačního plánu Usnesení č.: 12/6/2014 ZO Vidochov schvaluje plán inventur na rok 2014 v navrhovaném znění s platností od 12. prosince 2014 do 28. ledna Inventarizační zpráva musí být zpracována do 30. ledna Usnesení č.: 13/6/2014 ZO Vidochov schvaluje předsedou inventarizační komise pro inventarizaci na rok 2014 pana Pavla Horáčka.

7 Usnesení č.: 14/6/2014 ZO Vidochov schvaluje členy inventarizační komise pro inventarizaci na rok 2014 pana Aleše Rosu a pana Romana Hradeckého. 9. Schválení výše poplatků pro rok Paní starostka navrhuje usnesení a u poplatků za likvidaci odpadů připomíná, že opět navrhuje nechat poplatky zrušené a nezřizovat novou vyhlášku. Usnesení č.: 15/6/2014 ZO Vidochov schvaluje poplatky pro rok 2015 v této výši: * poplatek za kabelovou televizi 1680 Kč za domácnost, * poplatek za připojení k internetu v případě, že domácnost není připojena ke kabelové televizi 480 Kč, * poplatek za psa 50 Kč, za každého dalšího v domácnosti 100 Kč, * poplatek za likvidaci odpadu 0 Kč. Paní Poláková navrhuje změnit počet známek na popelnice. Paní starostka souhlasí a navrhuje změnit klíč na výpočet množství známek pro domácnost. Vyzývá členy ZO, aby zvážili situaci, a už na první pracovní schůzce v lednu 2015 navrhuje schválit případnou změnu oproti dosavadnímu výpočtu. 10. Diskuse Slovo si vzala paní starostka a požádala ZO, aby se schválil zástupce do MS Hubert a Sýkornice ze ZO Vidochov. Navrhla pana Josefa Ulricha. Nikdo nevznesl jiný návrh. Usnesení č.: 16/6/2014 ZO Vidochov schvaluje zástupce do Mysliveckého sdružení Hubert Vrchovina a Sýkornice za Obec Vidochov pana Josefa Ulricha. Paní starostka navrhla ještě schválit program 15POV12 = dotace na rok Vysvětlila granty, které jsou vypsány a podotkla, že vznesla dotaz, zda má Obec Vidochov ještě žádat a dostala kladnou odpověď. Proto žádáme o dotaci na demolici a dotaci na opravu hřbitovní zdi. Dnes byl poslední den pro podání. Na pracovní schůzce ZO Vidochov již předběžně tento program schválilo. Usnesení č.: 17/6/2014 ZO Vidochov schvaluje program 15POV12 = dotace na rok Paní starostka znovu připomněla, že již jsou vypsány i dotace na vzdělávání a navrhla, aby škola sama o dotace požádala. Slovo si vzal pan Ulrich. Pozemkové úpravy. V pondělí je na OÚ ve Vidochově jednání o pozemkových úpravách pro katastr Stupná. Úpravy jsou už před finále. Teď se řeší ještě

8 v katastru Vidochov cesta na Kozinec. Pan Fučík, který vlastní část cesty žádá přílišné náhrady. Ve Stupné takový žádný problém není. Jen cesta k Mendlom, která není v katastru, historicky však tam byla a je. Problémem je vlastnictví pozemků spekulanty. Ti čekají, až se pozemky zcelí. Až bude finále vyvěšeno a schváleno, dá Pozemkový úřad návrh na budování cest. 11. Paní starostka poděkovala všem, kteří chodí pomáhat na akce během celého roku a za účast na veřejných schůzích. Popřála pěkné a klidné svátky vánoční, hodně dobrých nápadů a sil do nového roku. Ukončila diskusi a zároveň poslední veřejnou schůzi ZO Vidochov v roce Ověřovatelé: Patrik Nosek.., Aleš Rosa. Ing. M. Erlebachová starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později 25.2.2010 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 35. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 24. února 2010 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo ve 20:05 hodin Přítomni:

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě 1) Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Křehké zvonky modrých svlačců voní zrána podzimem. V myšlenkách je jedno přání, vlaštovičko, neodlétej, zůstaň ještě mezi námi.

Křehké zvonky modrých svlačců voní zrána podzimem. V myšlenkách je jedno přání, vlaštovičko, neodlétej, zůstaň ještě mezi námi. SLOVO REDAKC E začíná podzim. Nic překvapivého. Školákům vláčejícím aktovky i nám ostatním, chystajícím se na burčák, plískanice a mlhy se jen švitořivě vysmívají vlaštovky, které se na svou jižní dovolenou

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Z á p i s z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 26.3. 2014

Z á p i s z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 26.3. 2014 Z á p i s z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 26.3. 2014 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.55 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, M. Herman,

Více

Veřejné zasedání č. 6/ 2007

Veřejné zasedání č. 6/ 2007 Veřejné zasedání č. 6/ 2007 Dne 12.12.2007 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Hlína. Přítomni : 9 členů p. Jozef Sliacky, p.miloš Dostalý, p. Petr

Více

Zápis č. 6/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 31.5.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice

Zápis č. 6/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 31.5.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice Zápis č. 6/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 31.5.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice Přítomni: Libor Kašpárek, Jiří Vrobel, Václav Adam, ing.miloš Fišer, Roman Knob, Petr

Více

Zápis č. 8/2014. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. 12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 8/2014. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. 12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 1 Zápis č. 8/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. 12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Petr Bolina, Soňa Černá, Petr Černý, Jan

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ

ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ Zápis z 3. zasedání konaného dne 4. 12. 2014 Zasedání nově zvoleného zastupitelstva zahájil starosta obce Ing. František Szczyrba v 19:00. Přivítal všechny přítomné a konstatoval,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 7/2012 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova bývalé školy, dne 26. 10. 2012, 19:00 až 23:00 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, F. Chutný, L. Nondek, V. Novák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:18 hod. Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více