Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo od hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,"

Transkript

1 Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo od hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o doplnní programu jednání, nikdo neml pipomínky k programu, proto bylo zahájeno hlasování 1/13/07 ZO schvaluje program 13. zasedání Pedseda kontrolního výboru pan Rudolf Holý zkonstatoval, že všechna usnesení 12. zasedání ZO byla splnna. 2/13/07 ZO bere na vdomí kontrolu usnesení 12. zasedání editel základní školy a hospodáka seznámili zastupitele s hospodaením školy k Dále byli zastupitelé seznámeni s provedenou kontrolou eské školní inspekce, která se zamila na zajištní bezpenosti a ochrany zdraví dtí a žák pi vzdlávání v MŠ a ZŠ, dále vedení evidence úraz dtí a žák a zveejnní školního ádu a seznámení s ním zamstnanc a žák. Kontrola neshledala žádné závažné porušení pedpis. Zastupitelé se seznámili i s výroní zprávou ZŠ a MŠ za školní rok 2006/2007. Vzhledem k tomu, že výroní zpráva je vedena pouze v tabulkách, tak jak to naizuje zákon, požádala starostka editele školy, aby pouze pro interní potebu obce zpracoval zprávu o naší škole v jiné než tabulkové podob. Nikdo neml další pipomínky k projednávanému bodu. 2/13/07 ZO bere na vdomí hospodaení ZŠ a MŠ Pernink k , dále bere na vdomí zprávu ŠI o provedené kontrole v ZŠ a MŠ Pernink a bere na vdomí výroní zprávu ZŠ a MŠ Pernink za školní rok 2006/2007 Dalším bodem jednání byla rozpotová opatení. 5/2007 a 6/2007, u RO. 5 se jednalo o navýšení píjm, které nebyly rozpotovány a následn pak zvýšení výdaj. Ob rozpotová opatení budou souástí zápisu. 3/13/07 ZO schvaluje rozpotové opatení. 5/2007 a. 6/2007 Zastupitelé byli seznámeni s hospodaením obce k , kdy celkové píjmy obce dosáhly ,28 K a celkové výdaje ,20. Ve výdajových položkách obec nepekrauje závazné ukazatele. Zastupitelé obdrželi zprávu z dílího pezkoumávání hospodaení obce kontrolním orgánem. V této zpráv nebyly shledány žádné chyby, i závady pi úetních operacích obce. 4/13/07 ZO bere na vdomí hospodaení obce k Dále zastupitelstvo projednalo stanovení podmínek pro ást pozemku 349/1 v k.ú. Pernink, který je uren k podnikatelským aktivitám. 5/13/07 ZO schvaluje zámr prodat následující pozemek v katastrálním území Pernink urené k podnikatelským aktivitám v oborech cestovní ruch, služby 1

2 vyjma hostinské innosti v souladu s územním plánem a rozvojem infrastruktury obce. Jedná se o ást pozemku p.. 349/1 o výme cca 2000 m2 Cena je stanovena ástkou 150,- K/m2 pi splnní následujících podmínek. 1) Pozemky jsou ureny k výstavb objekt, jejichž ukonení se pedpokládá nejpozdji do konce roku ) Uchaze o pozemek /fyzická nebo právnická osoba/ pedloží podnikatelský zámr spolu s žádostí o prodej konkrétního pozemku, kde bude uveden pedmt podnikání se zámrem výstavby uritého objektu a asový horizont stavby. 3) Uchaze uzave smlouvu o smlouv budoucí kupní ve lht 4 týdn ode dne schválení zastupitelstvem. 4) Uchaze je srozumn s tím, že pozemek je uren výhradn pro pedem schválenou stavbu. 5) Stavba bude dokonena ve sjednané lht ode dne uzavení smlouvy o smlouv budoucí kupní. 6) Budoucí kupující se zaváže ve sjednaném termínu ode dne uzavení smlouvy budoucí kupní ohlásit stavbu nebo podat u Stavebního úadu v Perninku žádost o povolení stavby vetn všech píloh, které jsou nezbytné pro vydání stavebního povolení dle zákona. 183/2006 Sb., stavební zákon. 7) Budoucí kupující se zaváže, že s vlastní stavbou zapone nejpozdji do12 msíc ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní 8) Obec Pernink je oprávnna ve smyslu ustanovení 48 zákona. 40/1964 Sb., obanský zákoník, ve znní pozdjších pedpis, od smlouvy budoucí kupní odstoupit v pípad, že budoucí kupující je v prodlení s podáním žádosti o stavební povolení, pokud žádost o stavební povolení nebude ve zjednané lht píslušnému stavebnímu úadu podána nebo stavba nebude ve sjednané lht zahájena. Nedodržení sjednaných termín k podání žádosti o stavební povolení nebo termínu se zapoetím stavby má právní úinky rozvazující podmínky ve smyslu ust. 36 odst. 2 obanského zákoníku a smlouva jako celek k tomuto dni zaniká, aniž by bylo nutno dále provádt jakékoliv úkony k odstoupení od smlouvy. 9) Vlastní kupní smlouva bude uzavena nejpozdji ve lht do 3 msíc ode dne, kdy bude povoleno užívání stavby. 10) Ve vlastní kupní smlouv budou sjednány podmínky prodeje se závazkem zachovat sjednaný úel podnikatelského zámru na dobu 10 let pod hrozbou smluvní pokuty, jejíž výše bude stanovena a zízením pedkupního práva na dobu 10 let ode dne podpisu kupní smlouvy ve prospch strany prodávající za kupní cenu stanovenou ke dni prodeje pozemku. 11) Pro pípad nedodržení sjednané lhty pro dokonení stavby se kupní cena pozemku navyšuje o ástku 20,- K/ m2 za každý zapoatý msíc v prodlení s dokonením stavby 2

3 12) Budoucí kupující bude zárove žadatelem o stavební povolení, pípadn ohlašovatelem stavby a následn pak bude i žadatelem o zápis nemovitosti do katastru nemovitostí Dále byl projednán návrh podnájemní smlouvy na ást p.p.. 359/1, který má obec v pronájmu od Pozemkového fondu R. Jedná se o ást pozemku, na kterém bude vybudován sjezd ze silnice II/221 k OV, budoucím parkovištím a zamýšlené sjezdovce. 6/13/07 ZO schvaluje uzavení podnájemní smlouvy na ást p.p.. 359/1 pro KSÚS Karlovy Vary za roní nájemné ve výši K 1,- a povuje starostku podpisem této smlouvy Zastupitelé se seznámili s projektovou dokumentací rekonstrukce mostu mostu ped obecním úadem. Dle projektové dokumentace bude klenba mostu zachována a zábradlí bude vystavno z betonu, který bude obložen kamenem. ZO požádá investora akce, aby pi rekonstrukci mostu, byla zízena vedle mostu lávka pro pší, nebo most bude uzaven a rovnž, aby sdlili plánovaný termín a délku rekonstrukce, nebo po tu dobu by mla být doprava vedena v obou smrech Meinlovou ul. 7/13/07 ZO souhlasí s pedloženou projektovou dokumentací Stavba mostu e Pernink Žádost manžel Zahrádkových ohledn píspvku na znovu opravenou obecní dešovou kanalizaci, kterou nechali opravit pi rekonstrukci povrchu jejich pozemku. Starostka mla za úkol poptat se u dalších firem, jak se pohybuje cenové relace takovýchto oprav. Starostka oslovila dv firmy, které potvrdily, že opravy by se pohybovaly mezi 15000,- až 30000,- K. 8/13/07 ZO schvaluje píspvek z rozpotu obce r manželm Zahrádkovým na opravu dešové kanalizace a dešové vpusti výši 15000,- K Žádost pana Jiího Drahoty na uzavení nové smlouvy o smlouv budoucí na p.p.. 191/10, na kterém staví rodinný dm. Dle dodatku smlouvy ml být dm postaven a zkolaudován do konce roku 2001, dm je stále nedokonen, není pipojen na kanalizaci. Pan Drahota slíbil, že napojení na kanalizaci provede do a stavbu dokoní do Znní smlouvy mli zastupitelé k dispozici. 9/13/07 ZO schvaluje uzavít novou smlouvu o smlouv budoucí na p.p.. 191/10 s panem Jiím Drahotou, kdy cena za 1 m2 pozemku bude init K 40,- s tím, že ukoní stavbu a zkolauduje do a povuje starostku podpisem této smlouvy Podání žádosti o dotaci ze státního rozpotu na nákup nového hasiského vozidla - cisterny. Obec by si mohla požádat o tuto dotaci, která iní K 2 mil. 3

4 S tím, že obec dále mže požádat o dotaci kraj, která by mohla být ve výši 1 mil. až 1,5 mil. K a zbývající ástku 1,5 mil. K až 2 mil. by musela obec dát ze svého rozpotu. V souasné dob je vozový park jednotky sboru dobrovolných hasi ve velmi špatném stavu, cisterna, kterou jsme dostali od HZS je zatím sice funkní, ale mže dojít kdykoli k poruše a hasii nebudou mít s ím vyjet k zásahu. Musíme si uvdomit, že tato organizaní složka obce zajišuje bezpenost a ochranu nejen majetku, ale i život našich spoluoban. Dobrovolní hasii mnohdy nasazují vlastní životy, aby zachránili majetek druhých. Ke své dobrovolné innosti rozhodn potebují kvalitní zázemí, vybavení, zásahové obleky a samozejm bezporuchovou techniku. Je velmi dležité, aby naši obané pochopili, že zajištním nového vozu v pípad požáru v naší obci, se zkracuje doba píjezdu k takovéto události na nkolik minut, což mnohdy zachrání nevyíslitelné hodnoty na jejich majetku, nemluv o lidských životech. Naši hasii jsou voláni jak k požárm, ale zasahují i u dopravních nehod nebo pi mimoádných událostech (povodn, vichice, polomy v lese, apod.) Pan Höhnl uvedl, že obec je povinna zajistit ochranu majetku svých spoluoban a že ví, že si toto obané rovnž uvdomují, ale je teba uvést, že uvolnním finanních prostedk z rozpotu obce na nákup cisterny, budou výdaje v jednotlivých položkách trochu omezeny. Starostka uvedla, že se rozhodn poítá v píštím roce s akcemi, které byly zastupitelstvem již schváleny a co se týká oprav, tak to bude pedevším uložení kabel NN do zem a oprava ve.osvtlení v Blatenské ul. a na Karlovarské, dále píprava pro nové chodníky v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/221. Pítomní zástupci SDH seznámili zastupitele se stavem vozového parku, který mají te k dispozici a požádali, pokud by to bylo možné, aby zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci. Starostka uvedla, že všechno závisí od získání dotace od státu a od kraje,nákup nového vozu se pohybuje kolem 5 mil. K, pokud by obec dotace nezískala, pak by na nákup vozu peníze nemla. Pan Höhnl dodal, pokud by toto nastalo a nové auto by nebylo, pak je teba se sejít a najít jiné možnosti a situaci kolem hasiské cisterny ešit. 10/13/07 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup hasiského vozu a dále schvaluje píspvek obce ve výši K 3 mil. z rozpotu r. 2008, za pedpokladu získání dotací ze SR a kraje Snížení majetku obce u plynofikace stedotlaký plynovod, který byl vybudován v roce Obec tehdy obdržela vyútování od ing. Šintáka, podle tchto podklad si obec zavedla do svého úetnictví hodnotu majetku ve výši ,85 plus ,- za projektovou dokumentaci. V lo ském roce došlo ke kontrole úetnictví sdružení pro plynofikaci a audit zjistil, že došlo pi útování k chyb a celé úetnictví muselo být pepracováno. Na základ této skutenosti obdržela obec nové vyútování a rozdlení podíl jednotlivých obcí na výstavb plynofikace, kde podíl naší obce inil ,22 K (suma je 4

5 složená z podílu obce a dotací z Phare a SFŽP) plus projektová dokumentace ve výši ,- K, což je tedy i hodnota, kterou bude mít obec ve svém majetku. Rozdíl mezi pvodní hodnotou, novou hodnotou a vrácenými prostedky iní K ,37 K. O tuto hodnotu je nutno majetek obce úetn snížit. V roce 2006 a 2007 obdržela obec peplatek z plynofikace ve výši K ,41 (polovina ástky byla vrácena obci ze sdružení pro plynofikaci, druhá polovina byla splacena obcí Horní Blatnou). 11/13/07 ZO schvaluje snížení majetku obce u plynofikace STL o ástku ,36 K a povuje starostku a úetní obce provedením operace Po tomto bod odešel pan Zralý, jednání pokraovalo o sedmi lenech. Starostka požádala zastupitele o podporu výstavby vodovodu a kanalizace pod Kostelní horou projektová dokumentace byla zhotovena již v r. 2005, stavební povolení je platné až do r Jedná se o odkanalizování ty dom za hbitovem a výstavbu vodovodu. Na tuto akci hledáme vhodný program, ze kterého bychom mohli erpat dotace. 12/13/07 ZO podporuje výstavbou vodovodu a kanalizace pod Kostelní horou za pedpokladu, že bude na tuto výstavbu sehnána dotace hlasování: pro 7 hlas, proti nikdo, zdržel se nikdo Pan Höhnl upozornil na nepoádek na nádraží, zda by se to tam nedalo uklidit, i když je to majetek eských drah. Dále informoval ohledn stravování senior, v této vci jednal s hejtmanem, ale nejprve je nutné udlat zmnu v zákonech, takže je to na delší dobu. Znovu zdraznil, aby se nezapomnlo na opravy propadlých kanál v obci, aby se daly do plánu na píští rok, a zda by se nenašlo lepší ešení trasy pístupové cesty k OV, dále se dotázal, zda Kostelní ul. Stední ul. bude ped zimním období ješt uvedena do pv.stavu. Starostka s vedoucím stavby hovoila a mli by tento týden úpravu povrch dodlat. Pan Holý požádal, zda by se nemohly opravit díry v silnici Bludenské, dále ke koteln a v Rennerové, stail by i recyklát, kterým by se výtluky vyspravily. Dále uvedl, aby v Perninských novinách probhla zpráva o rašeliništi, kde se tžba chýlí ke konci a v píštím roce dojde k poslední kontrole obce a ministerstva zemdlství. lánek vyjde v listopadovém ísle novin. Nikdo z pítomných neml žádné další pipomínky, a tak bylo v hod. jednání ukoneno. V Perninku Jaroslav Novotný Jitka Tmová Jaroslav Aizner 5

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 1. prodej částí pozemku parc. č. 1 v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petr Ďabolko, Hněvice 33 Dne 11.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více