ŠKOLA JAKO PODNIK? Jaroslav Kočvara ÚVOD 1 ŠKOLA POHLEDEM PEDAGOGŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA JAKO PODNIK? Jaroslav Kočvara ÚVOD 1 ŠKOLA POHLEDEM PEDAGOGŮ"

Transkript

1 ŠKOLA JAKO PODNIK? Jaroslav Kočvara ÚVOD Řídící pracovníci ve školství se zařazují do dvou, sice neformálních, ale zřetelně vymezených skupin. Jde o dvě zdánlivě protikladné (a někdy doslova nesmiřitelné) kategorie, které se vydělují svým přístupem k vedení a spravování vzdělávacích institucí. První skupina, kterou bychom mohli pracovně označit jako pedagogická (či filozofická ) staví do středu svého zájmu zejména výchovu a vzdělání žáka; druhá manažerská ( ekonomická ) se orientuje více na procesy probíhající ve škole z hlediska zásad soudobého managementu a ekonomie. Každá tato skupina je přitom přesvědčena o své určité nadřazenosti a předkládá o tom přesvědčivé argumenty. Pedagogové operují základními pojmy jako například formování a rozvíjení nadání a kompetencí či potřeba kultivace žáků a dokonce i takovými kategoriemi jako přenos a zachování kulturních hodnot, pěstování citu a fantazie apod. Ekonomie a management, vyzbrojeny jednak praktickými poznatky, které byly získávány po dlouhé období při řízení pestré řady firem a podniků a jednak teorií (mohutným nástrojem jsou zejména disciplíny tzv. operačního výzkumu), se snaží o aplikaci těchto zkušeností a poznatků i do oblasti řízení škol. 1 ŠKOLA POHLEDEM PEDAGOGŮ Velmi pregnantním způsobem vyjádřil postoj pedagogické skupiny známý rakouský filozof a literát Konrad Paul Liessmann, profesor Institut für Philosophie Universität Wien ([4]). S velkým despektem mluví o tržním náboženství, kdy ekonomika je nadřazena všem ostatním sférám života, vše probíhá podle neměnných zákonitostí trhu. O nemístné aplikaci průmyslových postupů a snaze vytvořit ze škol cosi jako továrny na vzdělání, které řídí ředitelé vycepovaní na manažery a kde se se vzděláním nakládá jako se surovinou, jenž lze produkovat, obchodovat, kupovat a v případě potřeby také vyhazovat. Poukazuje na opouštění nástrojů a prostředků, které byly ve vzdělávacím procesu vždy považovány za indikátory kvality a úspěchu a kritizuje skutečnost, že stále více se ve školství zavádějí obchodní principy hodnocení a postupy přejímané z podnikové ekonomie jako vzorce, ukazatele, bodové systémy, impaktové faktory, míra růstu, výpočty nákladů a příjmů a také diagramy vstupů a výstupů, dotazování spolupracovníků, vytváření organizačních schémat, systémových analýz a podobně. Odsuzuje předkládání bilancí vědění podle vzoru finančního účetnictví podle nichž lze poznat, zda je poměr vstupů a výstupů rentabilní a scientometrické indexy, které umožňují hodnotit výsledky vědecké práce, aniž by člověk musel přečíst jedinou řádku z toho, co vědci publikovali. Jeho výstižné a pronikavé postřehy vyvolaly širokou diskusi nejen v Rakousku, kde byl Liessmann vyznamenán jako Vědec roku, ale v celé Evropě. Pedagogická skupina v diskuzích upozorňuje, že hospodářská a podnikatelská sféra se samozřejmě snaží o minimalizaci podílu svých nákladů na vzdělání a od svých investic do lidských zdrojů očekává přirozeně návratnost. Školy by ráda viděla v postavení jakýchsi subdodavatelských podniků, jejichž posláním není poskytnout vzdělání jako takové, ale zprostředkovat dovednosti přímo související s okamžitě upotřebitelnou a praktickou kvalifikací pracovní síly (bez zátěže vzdělanostního balastu a bez potřeby dalšího zapracování, tj. dalších dodatečných nákladů). Obdobný velmi povrchní přístup může vyvolat dojem, že to čemu můžeme říkat třeba kulturní či všeobecný rozhled (kam typicky patří např. čtení veršů či poslech vážné hudby apod.) se nedá fakticky ničím obhájit, neslouží přece ničemu praktickému, neživí nás, ani nezvyšuje náš příjem. Ve skutečnosti však toto všeobecné ( nepraktické ) vzdělání, založené a vycházející z tradic významných kultur minulosti, dává člověku jinou významnou věc: zhodnocuje a naplňuje mu život (viz ([6]). Závěry a námitky kategorie pedagogů není rozhodně možné brát na lehkou váhu, nelze je šmahem označit jako ustrnulé, zkostnatělé a zpátečnické a pod hlavičkou modernizace a inovace je smést jako zastaralé a přežilé. Představa, že přijetí a aplikace podnikatelského přístupu je skutečnou spásou a lékem na všechny neduhy ve školství, je samozřejmě zcela naivní.

2 2 ŠKOLA POHLEDEM EKONOMŮ V souladu s ekonomickou literaturou (např. [1]) je vzdělávací trh místem, kde se dochází ke vzájemné interakci mezi nabídkou a poptávkou školských služeb. Vzdělávací trh ovšem není klasickým trhem, kde se po vyrovnání nabídky s poptávkou tvoří výsledná cena služby. Jde o velmi specifický trh, který je ve velké míře určován (alespoň v případě regionálního školství) mimo jiné také vývojem, postavením a vztahy tří dominantních center - samotné školy jako právního subjektu, zřizovatele a státu. Ustálený, běžný přístup vychází z předpokladu, že, vzhledem k důležitosti vzdělání, není možné kvalitu poskytovaných služeb ponechat pouze na volném tržním působení, což vede k přijímání nejrůznějších regulativních opatření. Zejména intervence posledních dvou subjektů (zřizovatele a státu) silně ovlivňují fungování trhu školských služeb. Kromě nastavení míry financování (školský systém je téměř výhradně závislý na transferu veřejných prostředků), přitom jde často také o vytváření kvót prostřednictvím stanovení numerus clausus, což vede k poškozování ostatních soutěžitelů. Z ekonomického pohledu jde o totéž jako odlákání zákazníků (s naplněním znaků nekalé soutěže). Hledání optimálního vztahu mezi zřizovatelskými a vládními zásahy a svobodnou volbou zájemců hledajících uspokojení svých potřeb (poptávajících školské služby), je obtížný a dosud nevyřešený problém na úrovni regionální i celostátní. Podle klasického pojetí národního hospodářství ([11]) patří školství do terciárního sektoru (produkce nehmotných ekonomických statků služeb) a v moderním pojetí, reflektujícím význam služeb a jejich rychlou diverzifikaci ([12]) pak do kvintárního sektoru (služby působící na uchování a kultivaci lidského potenciálu). Podle kritéria vlastnictví, jde, s výjimkou škol soukromých, o sektor veřejný (u regionálních škol sektor samosprávný a jen v malém počtu případů například v případě vysokých škol vojenských či policejních o sektor státní). Vzdělávací trh je (jak již bylo konstatováno) velmi svérázným a osobitým typem trhu. Vzdělání je totiž (spíše než čistě veřejným či čistě soukromým) smíšeným statkem. Tato dichotomie je dána především stále neuzavřenou diskusí o významu vzdělání jako společensky důležitého zvyšování vzdělanostního kapitálu anebo naopak akcentem na individuální zisk daný zvýšenými šancemi a konkurenceschopností na trhu práce Zákazníci (spotřebitelé) se při svém rozhodování chovají obdobně jako na jakémkoliv jiném trhu: čerpají ze zkušeností vlastních i jiných (doporučení ostatních), ohlížejí se na prokázanou odbornou způsobilost pedagogů, prestiž a význam, renomé neboli dobré jméno, pověst a věhlas školy atd. Kdyby trh vzdělávacích služeb fungoval, pak by na něm měli zůstávat ti, kteří lépe uspokojují preference spotřebitelů služeb, zatímco ti ostatní by byli ze vzdělávacího trhu vytlačeni. Svými rozhodnutími by tak v konečném důsledku zákazníci mohli rozhodovat i o struktuře školství v daném mikroregionu, regionu a celém odvětví. Parafrázujeme-li [1], pak by měl nastat spontánní řád, kdy školy objevují přání a potřeby lidí, které se poté snaží co nejlépe uspokojovat. Škola (alespoň ta veřejná) se přitom chová jako firma s alternativním cílem, kterým není klasická maximalizace zisku, resp. dosažení jeho uspokojující úrovně (behavioristické teorie). Střední škola, jakožto příspěvková organizace, nemá totiž potřebu kompenzace vložených investic a podnikatelského rizika. Přesto se i škola snaží, jako každá jiná firma, realizovat na vzdělávacím trhu svou konkurenční výhodu oproti ostatním. Například úsilím řady škol je dosáhnout vyššího podílu na trhu, tj. růstu a případné expanze (obsazení dalších pater na trhu formou nabídky dalšího typu vzdělávacích služeb). Zejména v současné době, charakteristické poklesem poptávky (způsobené nepříznivými demografickými faktory), je zřetelná silná snaha o dlouhodobé přežití školského podniku. Tyto alternativní cíle mohou dobře vysvětlit osobité chování škol na vzdělávacím trhu např. rozšiřování spektra nabídky a otvírání dalších a dalších vzdělávacích oborů (nejlépe zakončených prestižní maturitní zkouškou) nebo přijímání žáků, kteří by dříve nesplňovali předpoklady k danému typu studia. 3 NĚKTERÉ HISTORICKÉ PŘÍČINY ZMĚNY POHLEDU NA ŠKOLU Před přelomovým rokem 1989 bylo tehdejší Československo členem tzv. socialistického tábora - skupiny zemí, přidružených k bývalému Sovětskému svazu. Koncepcí řízení ekonomických činností v socialistickém Československu byla (stejně jako v ostatních státech východního bloku) centrálně plánovaná ekonomika, kde role trhu, resp. působení tržních mechanismů, bylo velmi omezené. Také školství podléhalo silnému direktivnímu řízení, které nadřazovalo imaginární celospolečenský zájem (ve skutečnosti ovšem zájem vládnoucí strany a jejího byrokratického aparátu) nad zájem individuální. Řízení školy jako firmy, oblíbené manažerské a marketingové nástroje jako jsou zpracování firemní strategie, benchmarking, marketingové prostředky a měření spokojenosti zákazníků, stanovení mise a

3 vize, placení podle výkonu, outsourcing, zvyšování tržního podílu (růstu podniku), Total quality management (TQM) atd. ([2], s. 51), resp. možnost uplatnění zákonitostí tržního mechanismu v souladu s pravidly tržní ekonomiky bylo v této době pouhou fikcí. Formálním vlastníkem školy (stejně jako dalších podniků a institucí) byl totiž stát, resp. příslušníci nomenklatury, tj. stranickostátní byrokracie ([5]). Svobodný výběr z nabídky byl značně omezen. Stejně jako jiné statky a služby, bylo i školství nedostatkovou službou, která byla přidělována především podle zásluh - na základě členství ve stranické nomenklatuře nebo sympatizantům režimu, ev. po obdržení úplatku (který může být chápán jako součást rovnovážné ceny služby). Potřeby domácností (subjektů vstupující na školský trh za účelem uspokojení svých vzdělávacích potřeb), resp. spotřebitelské preference a přání mladé generace jsou nahrazovány centrálním plánem, který určuje jaké vzdělávací služby, pro koho a v jakém množství budou nabízeny. V centrálně řízeném a podle celospolečenských potřeb projektovaném školství vždy existuje protismyslný přebytek nabídky v nepopulárních, ale stranickými plánovači preferovaných vzdělávacích oborech a naopak neuspokojená poptávka po atraktivních oborech. Typickým příkladem ležáku přitom byla například možnost studia na vojenských vysokých školách k podání přihlášky museli být tehdejší absolventi řady středních škol (podle stranické direktivy) doslova manipulováni. Prohlubující se ekonomická i společenská stagnace v celém socialistickém bloku během osmdesátých let, vedla nakonec ke zhroucení stávajících režimů, zavedení demokratických vlád a s nimi spojených mechanismů rozvinutých tržních ekonomik. Potřeba čelit novým výzvám (např. otázkám spojeným s globalizací, novými technologiemi a konkurenceschopností na volném trhu) se samozřejmě nevyhnula ani školství. Uvolnění podmínek na vzdělávacím trhu (nárůst poptávky a také požadavek masifikace ([8]), tj. prudké kvantitativní expanze terciálního vzdělávání, jako základu ekonomického růstu v budoucnosti) vedlo v devadesátých letech u nás nejen k výrazné změně skladby nabídky, ale i k doslova bouřlivému nárůstu počtu škol (jak regionálního, tak vysokého školství). Obr. 1: Vývoj celkového počtu středních škol (gymnázia, střední odborné školy a učiliště, konzervatoře) v České republice v letech Vývoj celkového počtu středních škol v ČR v letech 1989 až celkový počet SŠ Počet škol /9 199/ / / / /99 2/1 22/3 24/5 25/6 26/7 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 školní rok Zdroj: Vlastní zpracování údajů [15] Poznámka: Časové řada obsahuje ukazatele zobrazující vývoj v posledních 24 letech. V tomto období však došlo k různým změnám, které vyvolaly následné nezbytné změny v metodice statistických zjišťování. Proto je srovnatelnost údajů omezená. Např. do školního roku 25/6 jsou školy započteny podle počtu jednotlivých typů škol, od školního roku 26/7 je uveden počet středních škol bez ohledu na počet jejich pracovišť. Od školního roku 1999/2 jsou započítávány školy za všechny resorty (včetně ministerstva obrany, ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti).

4 Obr. 2: Vývoj celkového počtu žáků středních škol v České republice v letech Vývoj celkového počtu žáků středních škol v ČR v letech celkový počet žáků SŠ Vývoj celkového počtu žáků středních škol v ČR v letech /9 25/6 29/1 211/12 školní rok Zdroj: Vlastní zpracování údajů [15] [3] uvádí, že dynamika kvantitativního rozvoje vysokého školství v České republice je v posledních letech nejvyšší ze všech rozvinutých zemí světa ([3], s. 2) a dosahuje 1% ročně, tj. je více než dvojnásobná oproti průměrné dynamice zemí OECD ([3], s. 16). Podle téhož zdroje už na VŠ odchází studovat 6 % lidí z populačního ročníku a dalších 7 % jde na vyšší odborné školy ([3], s. 2). Obr. 3: Vývoj celkového počtu vysokých škol v České republice v letech Vývoj celkového počtu vysokých škol v ČR v letech 1989 až počet vysokých škol Počet škol z toho: vysoké školy veřejné vysoké školy soukromé /9 199/ / / / /99 2/1 22/3 24/5 25/6 26/7 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 akademický rok Zdroj:Vlastní zpracování údajů [15] Poznámka: Zakládání soukromých vysokých škol zákon umožňuje teprve od roku 1999.

5 Obr. 4: Vývoj celkového počtu studentů vysokých škol v České republice v letech Studenti veřejných a soukromých VŠ celkem, vč. doktorského studia celkový počet studentů Studenti veřejných a soukromých VŠ celkem, vč. doktorského studia /9 25/6 29/1 211/12 akademický rok Zdroj: Vlastní zpracování údajů [15] Pro úspěšné přežití na takto relativně značně uvolněném vzdělávacím trhu už nestačí dosavadní metody a přístupy vedení a správy škol. Zjištění, že svět se nejlépe (nejefektivněji) a nejrychleji vyvíjí v konkurenci a volné soutěži, podněcovalo přirozeně i snahy aplikovat osvědčené postupy řízení podniku (zejména firemního managementu a marketingu) také do oblasti řízení škol. Školy se postupně staly samosprávnými jednotkami, získaly relativně vysokou míru autonomie, včetně právní subjektivity (povinně pro všechny základní a střední školy a školská zařízení od roku 23), která umožnila (také z formálního hlediska) vedení škol nejenom po stránce pedagogické, ale také ekonomické a manažerské. Právní subjektivita nepřináší vzdělávací instituci pouze možnost vstupovat do právních vztahů vlastním jménem a vznik samostatné účetní jednotky, ale přináší zejména velkou míru samostatnosti při rozhodování (jmenovitě např. v pracovně právních, finančních a rozpočtových záležitostech). Zcela nově nese školská instituce odpovědnost za účelné a efektivní hospodaření s majetkem v rozsahu vymezeném zřizovatelem. Škola dostává dokonce možnost podnikání (tj. využití hospodářského potenciálu organizace a vysoké odbornosti zaměstnanců školy) v rámci schválených okruhů doplňkové činnosti ([7]). Prostředky takto získané (a sledované odděleně) pak slouží škole k podpoře a plnění úkolů její hlavní činnosti tj. poskytování vzdělávání. Sílící ekonomický pohled na školství a připuštění prvků volné soutěže zcela logicky vede ke snaze uplatnit podnikový pohled na školu, který dokáže odpovídajícím způsobem reagovat na externí i interní podněty, správně je interpretovat a zužitkovávat. Využití (specificky přizpůsobených) moderních manažerských nástrojů umožňuje zejména účinně nalézat efektivní řešení, inovace a činit včasná racionální rozhodnutí. ZÁVĚR Který z obou přístupů pedagogický či manažerský - je ale správný, resp. blíže tomu, co společnost dlouhodobě potřebuje? Patří do řízení školy, resp. do školství, pojmy jako trh, snížení nákladů, konkurenceschopnost, návratnost investic nebo vzrůst pracovní výkonnosti? Je přijetí a aplikace podnikatelského přístupu skutečnou spásou nebo mrzačením skutečného vzdělání, které má hodnotu samo o sobě? Myslím, že správná odpověď zní, jak jinak, že je třeba vidět věci vcelku a propojit obě tyto oblasti lidského intelektu. Hledat vzájemný vztah a nalézat souvislosti mezi pedagogickými zásadami a zkušenostmi moderního managementu. Právě tato cesta nám může přinést nové možnosti a usnadnit naše nesnadné a náročné rozhodování v obtížných situacích našeho tolik komplikovaného světa. Právě na pomezí různých oborů, kde se vědní disciplíny navzájem prolínají, nalezneme často nové možnosti i jejich překvapivá řešení.

6 Současný svět je nepochybně nejrychleji se měnícím prostředím, jakému byl člověk dosud vystaven. Dimenze, ale zejména akcelerace změn, vede v rezortu školství často k razantnímu úsilí o vyvolání horečných, často nepříliš promyšlených a v důsledku pak málo efektivních reforem. Vzniká tak apriorní a zdánlivě iracionální nesouhlas, nechuť a odpor (nebo alespoň silná zdrženlivost) k navrhovaným změnám bez ohledu na jejich faktickou potřebu a eventuální pozitivní přínos. K implementaci novinek do tradičních školských struktur je proto třeba přistupovat velmi obezřetně a s rozmyslem. Překotně uskutečněné změny směřují vždy k destabilizaci a rozkolísání dosud funkčních struktur a institucí, které jinak tvoří spolehlivý mechanismus tzv. sociální kontroly ([14], [15]), udržující v chodu soubor hodnověrných a praxí ověřených postupů a vzorců jednání, usnadňujících vztahy a spolupráci mezi lidmi ve škole. Na místě je proto nikoliv revoluční převrat, ale evoluční, tj. pečlivě připravený a promyšlený způsob rozvážné a postupné přeměny, která zachová všechny pozitiva a bude přitom adekvátně reagovat na aktuální potřeby soudobé společnosti. LITERATURA [1] GRAVELLE, Hugh a Ray REES. Microeconomics. 3rd ed. Harlow: Prentice Hall, 24, viii, 738 s. ISBN [2] KOČVARA, Jaroslav. Benchmarking: včetně projektové studie. Praha, 24. Diplomová práce. Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta. Vedoucí práce doc. Ing. Josef Palán, CSc. [3] KOUCKÝ, Jan. Kolik máme vysokoškoláků: Expanze terciárního vzdělávání v ČR ve vývojovém a srovnávacím pohledu. Praha 29, s. 19. Dostupné z: [4] LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Vyd. 1. Praha: Academia, 28, 125 s. XXI. století. ISBN [5] MERTLÍK, Pavel, Lada RUSMICHOVÁ a Jindřich SOUKUP a kol. Úvod do obecné ekonomie. Praha: Aleko, 1991, 232 s. ISBN [6] OPELÍK, Jiří. Karel Čapek ve fotografii. V Praze: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1991, 175, xciii p. ISBN [7] Právní subjektivita škol. Deník veřejné správy [online]. Praha, roč. 22, č. 4 [cit ]. ISSN: Dostupné z: [8] PRUDKÝ, Libor, Petr PABIAN a Karel ŠIMA. České vysoké školství: na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání Vyd. 1. Praha: Grada, 21, 162 s. Sociologie (Grada). ISBN [9] Statistická ročenka České a Slovenské federativní republiky Vyd. 1. Praha: SEVT, 1992, 735 s., barev. obr. příl. ISBN [1] STOSSEL, John. Spontánní řád. Laisses faire: měsíčník pro svobodu jednotlivce [online]. 211, roč. XIV, č. červen srpen, s. 1 a 3 [cit ]. ISSN Dostupné z: [11] ŠÍBL, Drahoš. Veľká ekonomická encyklopédia: výkladový slovník A-Ž. Bratislava: Sprint, 1996, 614 s. ISBN [12] TETŘEVOVÁ, Liběna. Veřejná ekonomie I: kombinované studium. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 23, 2 sv. (11, 111 s.). ISBN [13] VODÁKOVÁ, Alena Velký sociologický slovník: I. svazek A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, 747 s. ISBN [14] VODÁKOVÁ, Alena Velký sociologický slovník: II. svazek P-Z. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, s ISBN [15] Vzdělávání a kultura: Střední vzdělávání celkem. Český statistický úřad: Česká republika od roku 1989 v číslech [online]. 212, [cit ]. Dostupné z: Adresa autora: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra marketingu, obchodu a služeb,

7 SCHOOL AS A FIRM? Abstract The author tries to answer a question Can we consider a school as a specific type of enterprise and does the entrepreneur point of view can find its place in an educational segment? He presents arguments of both sides (pedagogues, economists) and at the end of the thesis he tries to find a certain consensus. The thesis also analyses chosen historical factors and changes, which caused a different view at school as an enterprise and brought growing tendencies of economic methods application in management of educational institutions. Key words School, Firm, Education. JEL Classification M1

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb Prezentace Okresní hospodářské komory Cheb Okresní hospodářská komora Cheb byla založena v roce 1993 k podpoře podnikatelských aktivit cílem OHK Cheb je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Současné dění v dalším vzdělávání

Současné dění v dalším vzdělávání Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Současné dění v dalším vzdělávání Konference projektu KRUH Jihlava, 14. 3. 2013 Základní charakteristika období rychle rostoucí aktivity na globálním trhu

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Význam interní komunikace a její stav v českých firmách. Jana Holá FZS, Univerzita Pardubice

Význam interní komunikace a její stav v českých firmách. Jana Holá FZS, Univerzita Pardubice Význam interní komunikace a její stav v českých firmách Jana Holá FZS, Univerzita Pardubice Interní komunikace ve firmě Interní komunikace v organizaci je často opomíjeným manažerským nástrojem. Interní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Digitální Česko? Jak moc digitální? Ladislav Chrudina

Digitální Česko? Jak moc digitální? Ladislav Chrudina Digitální Česko? Jak moc digitální? Evropou obchází strašidlo, strašidlo digitálního rozdělení. Digital divide rozdělení obyvatelstva (společnosti), lze definovat ve třech vrstvách : podle přístupu k digitálním

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více