ŠKOLA JAKO PODNIK? Jaroslav Kočvara ÚVOD 1 ŠKOLA POHLEDEM PEDAGOGŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA JAKO PODNIK? Jaroslav Kočvara ÚVOD 1 ŠKOLA POHLEDEM PEDAGOGŮ"

Transkript

1 ŠKOLA JAKO PODNIK? Jaroslav Kočvara ÚVOD Řídící pracovníci ve školství se zařazují do dvou, sice neformálních, ale zřetelně vymezených skupin. Jde o dvě zdánlivě protikladné (a někdy doslova nesmiřitelné) kategorie, které se vydělují svým přístupem k vedení a spravování vzdělávacích institucí. První skupina, kterou bychom mohli pracovně označit jako pedagogická (či filozofická ) staví do středu svého zájmu zejména výchovu a vzdělání žáka; druhá manažerská ( ekonomická ) se orientuje více na procesy probíhající ve škole z hlediska zásad soudobého managementu a ekonomie. Každá tato skupina je přitom přesvědčena o své určité nadřazenosti a předkládá o tom přesvědčivé argumenty. Pedagogové operují základními pojmy jako například formování a rozvíjení nadání a kompetencí či potřeba kultivace žáků a dokonce i takovými kategoriemi jako přenos a zachování kulturních hodnot, pěstování citu a fantazie apod. Ekonomie a management, vyzbrojeny jednak praktickými poznatky, které byly získávány po dlouhé období při řízení pestré řady firem a podniků a jednak teorií (mohutným nástrojem jsou zejména disciplíny tzv. operačního výzkumu), se snaží o aplikaci těchto zkušeností a poznatků i do oblasti řízení škol. 1 ŠKOLA POHLEDEM PEDAGOGŮ Velmi pregnantním způsobem vyjádřil postoj pedagogické skupiny známý rakouský filozof a literát Konrad Paul Liessmann, profesor Institut für Philosophie Universität Wien ([4]). S velkým despektem mluví o tržním náboženství, kdy ekonomika je nadřazena všem ostatním sférám života, vše probíhá podle neměnných zákonitostí trhu. O nemístné aplikaci průmyslových postupů a snaze vytvořit ze škol cosi jako továrny na vzdělání, které řídí ředitelé vycepovaní na manažery a kde se se vzděláním nakládá jako se surovinou, jenž lze produkovat, obchodovat, kupovat a v případě potřeby také vyhazovat. Poukazuje na opouštění nástrojů a prostředků, které byly ve vzdělávacím procesu vždy považovány za indikátory kvality a úspěchu a kritizuje skutečnost, že stále více se ve školství zavádějí obchodní principy hodnocení a postupy přejímané z podnikové ekonomie jako vzorce, ukazatele, bodové systémy, impaktové faktory, míra růstu, výpočty nákladů a příjmů a také diagramy vstupů a výstupů, dotazování spolupracovníků, vytváření organizačních schémat, systémových analýz a podobně. Odsuzuje předkládání bilancí vědění podle vzoru finančního účetnictví podle nichž lze poznat, zda je poměr vstupů a výstupů rentabilní a scientometrické indexy, které umožňují hodnotit výsledky vědecké práce, aniž by člověk musel přečíst jedinou řádku z toho, co vědci publikovali. Jeho výstižné a pronikavé postřehy vyvolaly širokou diskusi nejen v Rakousku, kde byl Liessmann vyznamenán jako Vědec roku, ale v celé Evropě. Pedagogická skupina v diskuzích upozorňuje, že hospodářská a podnikatelská sféra se samozřejmě snaží o minimalizaci podílu svých nákladů na vzdělání a od svých investic do lidských zdrojů očekává přirozeně návratnost. Školy by ráda viděla v postavení jakýchsi subdodavatelských podniků, jejichž posláním není poskytnout vzdělání jako takové, ale zprostředkovat dovednosti přímo související s okamžitě upotřebitelnou a praktickou kvalifikací pracovní síly (bez zátěže vzdělanostního balastu a bez potřeby dalšího zapracování, tj. dalších dodatečných nákladů). Obdobný velmi povrchní přístup může vyvolat dojem, že to čemu můžeme říkat třeba kulturní či všeobecný rozhled (kam typicky patří např. čtení veršů či poslech vážné hudby apod.) se nedá fakticky ničím obhájit, neslouží přece ničemu praktickému, neživí nás, ani nezvyšuje náš příjem. Ve skutečnosti však toto všeobecné ( nepraktické ) vzdělání, založené a vycházející z tradic významných kultur minulosti, dává člověku jinou významnou věc: zhodnocuje a naplňuje mu život (viz ([6]). Závěry a námitky kategorie pedagogů není rozhodně možné brát na lehkou váhu, nelze je šmahem označit jako ustrnulé, zkostnatělé a zpátečnické a pod hlavičkou modernizace a inovace je smést jako zastaralé a přežilé. Představa, že přijetí a aplikace podnikatelského přístupu je skutečnou spásou a lékem na všechny neduhy ve školství, je samozřejmě zcela naivní.

2 2 ŠKOLA POHLEDEM EKONOMŮ V souladu s ekonomickou literaturou (např. [1]) je vzdělávací trh místem, kde se dochází ke vzájemné interakci mezi nabídkou a poptávkou školských služeb. Vzdělávací trh ovšem není klasickým trhem, kde se po vyrovnání nabídky s poptávkou tvoří výsledná cena služby. Jde o velmi specifický trh, který je ve velké míře určován (alespoň v případě regionálního školství) mimo jiné také vývojem, postavením a vztahy tří dominantních center - samotné školy jako právního subjektu, zřizovatele a státu. Ustálený, běžný přístup vychází z předpokladu, že, vzhledem k důležitosti vzdělání, není možné kvalitu poskytovaných služeb ponechat pouze na volném tržním působení, což vede k přijímání nejrůznějších regulativních opatření. Zejména intervence posledních dvou subjektů (zřizovatele a státu) silně ovlivňují fungování trhu školských služeb. Kromě nastavení míry financování (školský systém je téměř výhradně závislý na transferu veřejných prostředků), přitom jde často také o vytváření kvót prostřednictvím stanovení numerus clausus, což vede k poškozování ostatních soutěžitelů. Z ekonomického pohledu jde o totéž jako odlákání zákazníků (s naplněním znaků nekalé soutěže). Hledání optimálního vztahu mezi zřizovatelskými a vládními zásahy a svobodnou volbou zájemců hledajících uspokojení svých potřeb (poptávajících školské služby), je obtížný a dosud nevyřešený problém na úrovni regionální i celostátní. Podle klasického pojetí národního hospodářství ([11]) patří školství do terciárního sektoru (produkce nehmotných ekonomických statků služeb) a v moderním pojetí, reflektujícím význam služeb a jejich rychlou diverzifikaci ([12]) pak do kvintárního sektoru (služby působící na uchování a kultivaci lidského potenciálu). Podle kritéria vlastnictví, jde, s výjimkou škol soukromých, o sektor veřejný (u regionálních škol sektor samosprávný a jen v malém počtu případů například v případě vysokých škol vojenských či policejních o sektor státní). Vzdělávací trh je (jak již bylo konstatováno) velmi svérázným a osobitým typem trhu. Vzdělání je totiž (spíše než čistě veřejným či čistě soukromým) smíšeným statkem. Tato dichotomie je dána především stále neuzavřenou diskusí o významu vzdělání jako společensky důležitého zvyšování vzdělanostního kapitálu anebo naopak akcentem na individuální zisk daný zvýšenými šancemi a konkurenceschopností na trhu práce Zákazníci (spotřebitelé) se při svém rozhodování chovají obdobně jako na jakémkoliv jiném trhu: čerpají ze zkušeností vlastních i jiných (doporučení ostatních), ohlížejí se na prokázanou odbornou způsobilost pedagogů, prestiž a význam, renomé neboli dobré jméno, pověst a věhlas školy atd. Kdyby trh vzdělávacích služeb fungoval, pak by na něm měli zůstávat ti, kteří lépe uspokojují preference spotřebitelů služeb, zatímco ti ostatní by byli ze vzdělávacího trhu vytlačeni. Svými rozhodnutími by tak v konečném důsledku zákazníci mohli rozhodovat i o struktuře školství v daném mikroregionu, regionu a celém odvětví. Parafrázujeme-li [1], pak by měl nastat spontánní řád, kdy školy objevují přání a potřeby lidí, které se poté snaží co nejlépe uspokojovat. Škola (alespoň ta veřejná) se přitom chová jako firma s alternativním cílem, kterým není klasická maximalizace zisku, resp. dosažení jeho uspokojující úrovně (behavioristické teorie). Střední škola, jakožto příspěvková organizace, nemá totiž potřebu kompenzace vložených investic a podnikatelského rizika. Přesto se i škola snaží, jako každá jiná firma, realizovat na vzdělávacím trhu svou konkurenční výhodu oproti ostatním. Například úsilím řady škol je dosáhnout vyššího podílu na trhu, tj. růstu a případné expanze (obsazení dalších pater na trhu formou nabídky dalšího typu vzdělávacích služeb). Zejména v současné době, charakteristické poklesem poptávky (způsobené nepříznivými demografickými faktory), je zřetelná silná snaha o dlouhodobé přežití školského podniku. Tyto alternativní cíle mohou dobře vysvětlit osobité chování škol na vzdělávacím trhu např. rozšiřování spektra nabídky a otvírání dalších a dalších vzdělávacích oborů (nejlépe zakončených prestižní maturitní zkouškou) nebo přijímání žáků, kteří by dříve nesplňovali předpoklady k danému typu studia. 3 NĚKTERÉ HISTORICKÉ PŘÍČINY ZMĚNY POHLEDU NA ŠKOLU Před přelomovým rokem 1989 bylo tehdejší Československo členem tzv. socialistického tábora - skupiny zemí, přidružených k bývalému Sovětskému svazu. Koncepcí řízení ekonomických činností v socialistickém Československu byla (stejně jako v ostatních státech východního bloku) centrálně plánovaná ekonomika, kde role trhu, resp. působení tržních mechanismů, bylo velmi omezené. Také školství podléhalo silnému direktivnímu řízení, které nadřazovalo imaginární celospolečenský zájem (ve skutečnosti ovšem zájem vládnoucí strany a jejího byrokratického aparátu) nad zájem individuální. Řízení školy jako firmy, oblíbené manažerské a marketingové nástroje jako jsou zpracování firemní strategie, benchmarking, marketingové prostředky a měření spokojenosti zákazníků, stanovení mise a

3 vize, placení podle výkonu, outsourcing, zvyšování tržního podílu (růstu podniku), Total quality management (TQM) atd. ([2], s. 51), resp. možnost uplatnění zákonitostí tržního mechanismu v souladu s pravidly tržní ekonomiky bylo v této době pouhou fikcí. Formálním vlastníkem školy (stejně jako dalších podniků a institucí) byl totiž stát, resp. příslušníci nomenklatury, tj. stranickostátní byrokracie ([5]). Svobodný výběr z nabídky byl značně omezen. Stejně jako jiné statky a služby, bylo i školství nedostatkovou službou, která byla přidělována především podle zásluh - na základě členství ve stranické nomenklatuře nebo sympatizantům režimu, ev. po obdržení úplatku (který může být chápán jako součást rovnovážné ceny služby). Potřeby domácností (subjektů vstupující na školský trh za účelem uspokojení svých vzdělávacích potřeb), resp. spotřebitelské preference a přání mladé generace jsou nahrazovány centrálním plánem, který určuje jaké vzdělávací služby, pro koho a v jakém množství budou nabízeny. V centrálně řízeném a podle celospolečenských potřeb projektovaném školství vždy existuje protismyslný přebytek nabídky v nepopulárních, ale stranickými plánovači preferovaných vzdělávacích oborech a naopak neuspokojená poptávka po atraktivních oborech. Typickým příkladem ležáku přitom byla například možnost studia na vojenských vysokých školách k podání přihlášky museli být tehdejší absolventi řady středních škol (podle stranické direktivy) doslova manipulováni. Prohlubující se ekonomická i společenská stagnace v celém socialistickém bloku během osmdesátých let, vedla nakonec ke zhroucení stávajících režimů, zavedení demokratických vlád a s nimi spojených mechanismů rozvinutých tržních ekonomik. Potřeba čelit novým výzvám (např. otázkám spojeným s globalizací, novými technologiemi a konkurenceschopností na volném trhu) se samozřejmě nevyhnula ani školství. Uvolnění podmínek na vzdělávacím trhu (nárůst poptávky a také požadavek masifikace ([8]), tj. prudké kvantitativní expanze terciálního vzdělávání, jako základu ekonomického růstu v budoucnosti) vedlo v devadesátých letech u nás nejen k výrazné změně skladby nabídky, ale i k doslova bouřlivému nárůstu počtu škol (jak regionálního, tak vysokého školství). Obr. 1: Vývoj celkového počtu středních škol (gymnázia, střední odborné školy a učiliště, konzervatoře) v České republice v letech Vývoj celkového počtu středních škol v ČR v letech 1989 až celkový počet SŠ Počet škol /9 199/ / / / /99 2/1 22/3 24/5 25/6 26/7 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 školní rok Zdroj: Vlastní zpracování údajů [15] Poznámka: Časové řada obsahuje ukazatele zobrazující vývoj v posledních 24 letech. V tomto období však došlo k různým změnám, které vyvolaly následné nezbytné změny v metodice statistických zjišťování. Proto je srovnatelnost údajů omezená. Např. do školního roku 25/6 jsou školy započteny podle počtu jednotlivých typů škol, od školního roku 26/7 je uveden počet středních škol bez ohledu na počet jejich pracovišť. Od školního roku 1999/2 jsou započítávány školy za všechny resorty (včetně ministerstva obrany, ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti).

4 Obr. 2: Vývoj celkového počtu žáků středních škol v České republice v letech Vývoj celkového počtu žáků středních škol v ČR v letech celkový počet žáků SŠ Vývoj celkového počtu žáků středních škol v ČR v letech /9 25/6 29/1 211/12 školní rok Zdroj: Vlastní zpracování údajů [15] [3] uvádí, že dynamika kvantitativního rozvoje vysokého školství v České republice je v posledních letech nejvyšší ze všech rozvinutých zemí světa ([3], s. 2) a dosahuje 1% ročně, tj. je více než dvojnásobná oproti průměrné dynamice zemí OECD ([3], s. 16). Podle téhož zdroje už na VŠ odchází studovat 6 % lidí z populačního ročníku a dalších 7 % jde na vyšší odborné školy ([3], s. 2). Obr. 3: Vývoj celkového počtu vysokých škol v České republice v letech Vývoj celkového počtu vysokých škol v ČR v letech 1989 až počet vysokých škol Počet škol z toho: vysoké školy veřejné vysoké školy soukromé /9 199/ / / / /99 2/1 22/3 24/5 25/6 26/7 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 akademický rok Zdroj:Vlastní zpracování údajů [15] Poznámka: Zakládání soukromých vysokých škol zákon umožňuje teprve od roku 1999.

5 Obr. 4: Vývoj celkového počtu studentů vysokých škol v České republice v letech Studenti veřejných a soukromých VŠ celkem, vč. doktorského studia celkový počet studentů Studenti veřejných a soukromých VŠ celkem, vč. doktorského studia /9 25/6 29/1 211/12 akademický rok Zdroj: Vlastní zpracování údajů [15] Pro úspěšné přežití na takto relativně značně uvolněném vzdělávacím trhu už nestačí dosavadní metody a přístupy vedení a správy škol. Zjištění, že svět se nejlépe (nejefektivněji) a nejrychleji vyvíjí v konkurenci a volné soutěži, podněcovalo přirozeně i snahy aplikovat osvědčené postupy řízení podniku (zejména firemního managementu a marketingu) také do oblasti řízení škol. Školy se postupně staly samosprávnými jednotkami, získaly relativně vysokou míru autonomie, včetně právní subjektivity (povinně pro všechny základní a střední školy a školská zařízení od roku 23), která umožnila (také z formálního hlediska) vedení škol nejenom po stránce pedagogické, ale také ekonomické a manažerské. Právní subjektivita nepřináší vzdělávací instituci pouze možnost vstupovat do právních vztahů vlastním jménem a vznik samostatné účetní jednotky, ale přináší zejména velkou míru samostatnosti při rozhodování (jmenovitě např. v pracovně právních, finančních a rozpočtových záležitostech). Zcela nově nese školská instituce odpovědnost za účelné a efektivní hospodaření s majetkem v rozsahu vymezeném zřizovatelem. Škola dostává dokonce možnost podnikání (tj. využití hospodářského potenciálu organizace a vysoké odbornosti zaměstnanců školy) v rámci schválených okruhů doplňkové činnosti ([7]). Prostředky takto získané (a sledované odděleně) pak slouží škole k podpoře a plnění úkolů její hlavní činnosti tj. poskytování vzdělávání. Sílící ekonomický pohled na školství a připuštění prvků volné soutěže zcela logicky vede ke snaze uplatnit podnikový pohled na školu, který dokáže odpovídajícím způsobem reagovat na externí i interní podněty, správně je interpretovat a zužitkovávat. Využití (specificky přizpůsobených) moderních manažerských nástrojů umožňuje zejména účinně nalézat efektivní řešení, inovace a činit včasná racionální rozhodnutí. ZÁVĚR Který z obou přístupů pedagogický či manažerský - je ale správný, resp. blíže tomu, co společnost dlouhodobě potřebuje? Patří do řízení školy, resp. do školství, pojmy jako trh, snížení nákladů, konkurenceschopnost, návratnost investic nebo vzrůst pracovní výkonnosti? Je přijetí a aplikace podnikatelského přístupu skutečnou spásou nebo mrzačením skutečného vzdělání, které má hodnotu samo o sobě? Myslím, že správná odpověď zní, jak jinak, že je třeba vidět věci vcelku a propojit obě tyto oblasti lidského intelektu. Hledat vzájemný vztah a nalézat souvislosti mezi pedagogickými zásadami a zkušenostmi moderního managementu. Právě tato cesta nám může přinést nové možnosti a usnadnit naše nesnadné a náročné rozhodování v obtížných situacích našeho tolik komplikovaného světa. Právě na pomezí různých oborů, kde se vědní disciplíny navzájem prolínají, nalezneme často nové možnosti i jejich překvapivá řešení.

6 Současný svět je nepochybně nejrychleji se měnícím prostředím, jakému byl člověk dosud vystaven. Dimenze, ale zejména akcelerace změn, vede v rezortu školství často k razantnímu úsilí o vyvolání horečných, často nepříliš promyšlených a v důsledku pak málo efektivních reforem. Vzniká tak apriorní a zdánlivě iracionální nesouhlas, nechuť a odpor (nebo alespoň silná zdrženlivost) k navrhovaným změnám bez ohledu na jejich faktickou potřebu a eventuální pozitivní přínos. K implementaci novinek do tradičních školských struktur je proto třeba přistupovat velmi obezřetně a s rozmyslem. Překotně uskutečněné změny směřují vždy k destabilizaci a rozkolísání dosud funkčních struktur a institucí, které jinak tvoří spolehlivý mechanismus tzv. sociální kontroly ([14], [15]), udržující v chodu soubor hodnověrných a praxí ověřených postupů a vzorců jednání, usnadňujících vztahy a spolupráci mezi lidmi ve škole. Na místě je proto nikoliv revoluční převrat, ale evoluční, tj. pečlivě připravený a promyšlený způsob rozvážné a postupné přeměny, která zachová všechny pozitiva a bude přitom adekvátně reagovat na aktuální potřeby soudobé společnosti. LITERATURA [1] GRAVELLE, Hugh a Ray REES. Microeconomics. 3rd ed. Harlow: Prentice Hall, 24, viii, 738 s. ISBN [2] KOČVARA, Jaroslav. Benchmarking: včetně projektové studie. Praha, 24. Diplomová práce. Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta. Vedoucí práce doc. Ing. Josef Palán, CSc. [3] KOUCKÝ, Jan. Kolik máme vysokoškoláků: Expanze terciárního vzdělávání v ČR ve vývojovém a srovnávacím pohledu. Praha 29, s. 19. Dostupné z: [4] LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Vyd. 1. Praha: Academia, 28, 125 s. XXI. století. ISBN [5] MERTLÍK, Pavel, Lada RUSMICHOVÁ a Jindřich SOUKUP a kol. Úvod do obecné ekonomie. Praha: Aleko, 1991, 232 s. ISBN [6] OPELÍK, Jiří. Karel Čapek ve fotografii. V Praze: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1991, 175, xciii p. ISBN [7] Právní subjektivita škol. Deník veřejné správy [online]. Praha, roč. 22, č. 4 [cit ]. ISSN: Dostupné z: [8] PRUDKÝ, Libor, Petr PABIAN a Karel ŠIMA. České vysoké školství: na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání Vyd. 1. Praha: Grada, 21, 162 s. Sociologie (Grada). ISBN [9] Statistická ročenka České a Slovenské federativní republiky Vyd. 1. Praha: SEVT, 1992, 735 s., barev. obr. příl. ISBN [1] STOSSEL, John. Spontánní řád. Laisses faire: měsíčník pro svobodu jednotlivce [online]. 211, roč. XIV, č. červen srpen, s. 1 a 3 [cit ]. ISSN Dostupné z: [11] ŠÍBL, Drahoš. Veľká ekonomická encyklopédia: výkladový slovník A-Ž. Bratislava: Sprint, 1996, 614 s. ISBN [12] TETŘEVOVÁ, Liběna. Veřejná ekonomie I: kombinované studium. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 23, 2 sv. (11, 111 s.). ISBN [13] VODÁKOVÁ, Alena Velký sociologický slovník: I. svazek A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, 747 s. ISBN [14] VODÁKOVÁ, Alena Velký sociologický slovník: II. svazek P-Z. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, s ISBN [15] Vzdělávání a kultura: Střední vzdělávání celkem. Český statistický úřad: Česká republika od roku 1989 v číslech [online]. 212, [cit ]. Dostupné z: Adresa autora: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra marketingu, obchodu a služeb,

7 SCHOOL AS A FIRM? Abstract The author tries to answer a question Can we consider a school as a specific type of enterprise and does the entrepreneur point of view can find its place in an educational segment? He presents arguments of both sides (pedagogues, economists) and at the end of the thesis he tries to find a certain consensus. The thesis also analyses chosen historical factors and changes, which caused a different view at school as an enterprise and brought growing tendencies of economic methods application in management of educational institutions. Key words School, Firm, Education. JEL Classification M1

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zabezpečení a financování školství v obci Zbůch Operating and financing education of the town Zbůch Lucie Hnátová Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Výzkumná zpráva z projektu IGA 18/05 Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích Lucie Václavková

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací Projekt 31/04 Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností Aktivita 3: Analýza postupů managementu soukromé sféry využitelných ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová Projektové řízení ve školství Bc. Martina Spitzerová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Tématem práce je projektové řízení ve školství. Teoretická část je zaměřena na oblast celoživotního učení, střední

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Bc. Irena Macková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

Více

ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK PODNIKU, TVORBA PODNIKOVÉ STRATEGIE

ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK PODNIKU, TVORBA PODNIKOVÉ STRATEGIE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK PODNIKU, TVORBA PODNIKOVÉ STRATEGIE Enterprise weaknesses analysis, corporate strategy creation

Více

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY Josef Malach ÚVOD Příspěvek vychází z předpokladu, že vysoké školy by měly více usilovat o naplnění své role při zkoumání problematiky výchovy k podnikavosti i při

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Vzdělávání řídících pracovníků ve školství

Vzdělávání řídících pracovníků ve školství Vzdělávání řídících pracovníků ve školství Identifikace vzdělávacích potřeb ředitelů středních škol a jejich motivace k dalšímu vzdělávání Bc. Pavla Kučeříková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová

Více