Střední škola lodní dopravy a. technických řemesel, Děčín VI, 2015 /2016. V yp r a c o v a l a : (hlavní cíle a organizační zabezpečení)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola lodní dopravy a. technických řemesel, Děčín VI, 2015 /2016. V yp r a c o v a l a : (hlavní cíle a organizační zabezpečení)"

Transkript

1 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Dělnická 15, Děčín VI, tel , P L Á N P R Á C E P R O Š K O L N Í R O K 2015 /2016 (hlavní cíle a organizační zabezpečení) V yp r a c o v a l a : M g r. B c. J a n a F é r o vá S c h v á l e n o r a d o u š k o l y d n e S c h v á l e n o p e d a g o g i c k o u r a d o u d n e

2 Cíle z hlediska dlouhodobého rozvoje školy I. Budovat a neustále vylepšovat ekonomicky dobře fungující a optimálně naplněnou školu s vysokou úrovní poskytnutého vzdělání ve všech vyučovaných oborech a bude orientovat své zaměření i nadále směrem strojírenství, lodní dopravy, stavebnictví a speciálních oborů vzdělávání. Vzhledem k tomu, že již skončil dlouhodobý propad demografické křivky, v systému vzdělávání má již pevné místo státní maturita i jednotná závěrečná zkouška, součástí nové legislativy snad budou navíc i jednotné přijímací zkoušky (2015 pilotáž, 2016 povinné) a hlavně vláda i kraje intenzivně podporují technické a přírodovědné vzdělávání, předpokládáme, že se bude konečně postupně zvyšovat nábor žáků do oborů vzdělání s výučním listem. Výše uvedeného cíle se tedy pokusíme dosáhnout kromě jiného těmito způsoby: 1. Zajímavou vzdělávací nabídkou oborů uplatnitelných na trhu práce. Lze konstatovat, že všechny obory vzdělání typu H a L, nabízené na této střední škole, jsou obory trhem práce dlouhodobě velmi žádané a tudíž perspektivní. Vedení školy se snaží propojit odbornou praxi žáků stavebních oborů a oborů služeb s podnikatelskou sférou do té míry, do jaké se to dosud podařilo u strojírenských oborů (všichni žáci třetích ročníků absolvují veškerý odborný výcvik ve firmách, které jsou přímo sociálními partnery školy). Je tak více méně zajištěno, že všichni absolventi najdou bez problému uplatnění na trhu práce a nezařadí se po ukončení vzdělávání do evidence úřadu práce. 2. Změnou strategie náboru žáků Protože se konečně podařilo ve spolupráci s Ústeckým krajem sehnat mimořádné finanční prostředky na rekonstrukci školní dílenské lodě DL2 a navíc obhájit ve zdlouhavém a náročném akreditačním procesu uznávání kvalifikace Matrose našim lodníkům i pro Rýn, budeme moci rozjet ihned po dokončení opravy náborovou kampaň nejen v celé ČR, ale i na Slovensku a zvýšit tak úroveň přijímaných žáků, ze kterých si budeme konečně moci vybírat. Odpadne tak problém s předčasnými odchody, způsobenými nedostatečnými morálně volními vlastnostmi některých žáků. Reklamní náborová kampaň školy proběhne formou: revitalizovaných a zmodernizovaných webových stránek školy, distribucí reklamních materiálů přímo do rukou výchovných poradců ZŠ, distribucí reklamních inzerátů do regionálních deníků, celorepublikově do MF DNES (lodník), rozšířením popisu oborů prostřednictvím IPS při úřadech práce, oslovením odborů školství při městských úřadech a magistrátech větších měst na Labi a Vltavě (lodník), účastí na vybraných burzách škol, účastí zástupců školy na rodičovských schůzkách 9. ročníků různých ZŠ apod. Ve spolupráci se ZŠ, OHK a Úřadem práce v Děčíně se budeme i nadále snažit oslovit rodičovskou veřejnost a podporovat systém stabilizací ze strany sociálních partnerů. To se již daří velmi dobře a navíc výrazně pomohl vlastní projekt školy s názvem Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku. Díky němu vznikl i nadčasový bulletin, který bude distribuován prostřednictvím jednotlivých ZŠ přímo do rodin žáků 9. a případně i 8. ročníků ZŠ. Jeho cílem je informovat vycházející žáky a jejich rodiče o aktuálním stavu trhu práce a pomoci jim při rozhodování, jakou zvolit školu či pracovní kariéru. Využijeme jej i pro prezentaci speciálních technických oborů.

3 Pozorujeme také, že ze strany podniků a firem (i zahraničních), zabývajících se strojírenským odvětvím, je poptávka po kvalitních absolventech strojařských oborů velmi silná. To je pro nás pozitivní signál, že se ubíráme správným směrem, což potvrzují i samotná vyjádření podnikatelských subjektů i Okresní hospodářské komory v Děčíně. Významným faktem prohlubování spolupráce se strojírenskými firmami v děčínském regionu je zařazování žáků 3. ročníků na provozní praxi do jejich dílen a provozů. Tím se dosáhne jednak zvýšení manuální zručnosti v daných učebních oborech (obráběč, nástrojař, strojní mechanik, zedník, instalatér atd.) a současně samotná firma připraví budoucího zaměstnance podle svých potřeb. Nezanedbatelnou skutečností je i možnost okamžitého zaměstnání po získání výučního listu. Zajímavé je určitě i předávání certifikátů kvality všem vyznamenaným absolventům učebních oborů z rukou vedení OHK v Děčíně při slavnostním vyřazení na děčínském zámku. Tento certifikát jim prakticky pootevírá dveře do kterékoliv firmy v regionu. 3. Rozšířením doplňkové činnosti školy o celoživotní vzdělávání dospělých Od funguje při škole Místní centrum celoživotního učení, zřízené v rámci projektů UNIV 2 KRAJE a UNIV 3. Škola díky tomu získala 14 akreditací pro jednotlivé dílčí kvalifikace 5 svých oborů vzdělání v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK - a stala se tak autorizovanou osobou pro další vzdělávání dospělých. Jedná se především o možnost dosažení kvalifikace i bez absolvování vzdělávání, nebo na základě účasti ve vzdělávacím programu zakončeném autorizovanou zkouškou. Kvalifikovaný projektový a vzdělávací tým pedagogických pracovníků je proškolený pro práci s dospělými a umí pro ně vytvářet modulové vzdělávací programy. Chce touto cestou přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to v už při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí. Jde tedy o provázání Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání prostřednictvím tvorby vzdělávacích programů, modulů a studijních opor (zejména v e- learningové formě) směřujících k získání dílčích kvalifikací. Jde o následující úplné (UK) a jejich dílčí (DK) kvalifikace: UK Instalatér (36-52-H/01, úroveň 3) DK Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace ( H, úroveň 3) DK Topenář ( H, úroveň 3) DK Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení ( H, úroveň 3) ÚK Zedník (36-67-H/01, úroveň 3 ) DK Zedník ( H, úroveň 3) DK Zhotovitel zateplovacích systémů ( H, úroveň 3) ÚK Strojní mechanik (23-51-H/01, úroveň 3) DK Opravář strojů a zařízení ( H, úroveň 3) DK Montér ocelových konstrukcí ( H, úroveň 3) DK Zámečník ( H, úroveň 3) DK Dělník ve strojírenské výrobě ( E, úroveň 2) ÚK Obráběč kovů (23-56-H/01, úroveň 3) DK Soustružení kovových materiálů ( H, úroveň 3) DK Frézování kovových materiálů ( H, úroveň 3) DK Broušení kovových materiálů ( H, úroveň 3) DK Vrtání kovových materiálů ( H, úroveň 3) DK Obsluha CNC obráběcích strojů ( H, úroveň 3) podmíněno vybudováním učebny se simulátory v rámci projektu Rozvoj technického vzdělání na Děčínsku

4 Součástí Místního centra celoživotního učení při škole by mělo být i středisko pro problémovou mládež. Škola spolupracuje s magistrátem města Děčín a sociálními partnery v rámci sdružení s názvem Lokální partnerství, jehož hlavním cílem je koordinovat působení na občany se sociálním vyloučením. Ředitelka školy je rovněž členkou Komise pro výchovu a vzdělávání jako poradního orgánu Rady statutárního města Děčín. V neposlední řadě je zdrojem příjmu Místního centra celoživotního učení i středisko pracovní rehabilitace, tedy nabídka rekvalifikačních kurzů a přípravných kurzů pro jednotlivé dílčí kvalifikace NSK. Škola také již nabízí tzv. zkrácené studium pro absolventy oborů s výučním listem i maturitní zkouškou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon a provádějících předpisů. Organizační struktura školy od se zajištěním dalšího vzdělávání: Ředitel Sekretariát MCCU místní centrum celoživotního učení Úsek provozní Úsek teoretického vyučování Úsek odborného výcviku Úsek výchovně vzdělávací Úsek ekono mický Poradenství pro vzdělávání dospělých Středisko pracovní rehabilitace Středisko pro problémovou mládež (plánováno) Středisko pro zvyšování kvalifikace (plánováno) 4. Naplněním plné kapacity oboru Lodník náborovou kampaní v celé ČR Především formou distribuce reklamních letáků školy obecně a tohoto oboru zvlášť přímo do ZŠ, reklamních inzerátů do regionálních deníků, celorepublikově např. do MF DNES, rozšíření letáku a popisu oboru prostřednictvím IPS při úřadech práce, přímé oslovení výchovných poradců ZŠ, nebo alespoň odborů školství při městských úřadech a magistrátech větších měst na Labi a Vltavě, účasti na některých burzách škol, účastí zástupců školy na rodičovských schůzkách 9. ročníků různých ZŠ apod. Je bezpodmínečně nutné, aby se na náborové kampani velice intenzivně podíleli všichni pedagogičtí pracovníci, kteří daný obor učí. 5. Naplněním kapacity speciálních oborů v Křešicích Hlavně tím, že zkvalitníme prostředí odloučeného pracoviště a zviditelníme jej na webových stránkách školy i v podvědomí veřejnosti (nejen odborné). Vizí vedení školy je vytvořit z Křešic skutečně speciální pracoviště, výhradně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především z okresů Děčín a Ústí nad Labem, s plně kvalifikovaným pedagogickým sborem, doplněné v budoucnu i o služby školského poradenského zařízení (školní psycholog i speciální

5 pedagog), s možností kvalitního ubytování i stravování a smysluplného využití volného času. Vzhledem ke složitosti jednání o novém systému speciálního vzdělávání na nejvyšší úrovni ale musíme vyčkat, jak bude koncipováno od Teprve pak můžeme svůj koncepční záměr začít smysluplně realizovat. 6. Ve spolupráci se ZŠ, OHK a Úřadem práce v Děčíně oslovit rodičovskou veřejnost, prosadit systém stabilizací ze strany zaměstnavatelských subjektů ve strojírenství a stavebnictví. To se již daří velmi dobře a navíc výrazně pomohly vlastní projekty školy. Díky nim již existuje komunikující a intenzivně spolupracující soustava naší školy, všech 16 ZŠ v okolí Děčína, celé řady zaměstnavatelů a prostřednictvím výchovných poradců ZŠ severní části okresu Děčín. Jejím cílem je kromě jiného soustavně informovat vycházející žáky a jejich rodiče o aktuálním stavu trhu práce a pomáhat jim při rozhodování, jakou zvolit školu či pracovní kariéru. Dlouhodobým cílem je i neustálá prezentace speciálních technických oborů. 7. Zkvalitněním a rozšířením služeb školy: Rozšířit doplňkovou činnost školy Kromě produktivní práce žáků jde především o využití domova mládeže a internátu pro ubytovací služby (o hlavních prázdninách, případně o víkendech). Další možností je pronájem tělocvičny v Křešicích. Od září 2015 ji bude s nejvyšší pravděpodobností v odpoledních a večerních hodinách využívat basketbalový klub BK Děčín, protože patří mezi 3 tělocvičny v Děčíně, které splňují technické parametry pro vrcholový basketbal. BK Děčín tělocvičnu na vlastní náklady upraví podle potřeb a cena této rekonstrukce jí bude refundována formou nespláceného nájmu do dosažení celkové částky. Následně bude platit pronájem 300,- Kč za hodinu jako všichni ostatní, kteří případně vyplní zbylé volné hodiny. Tím bude zajištěn přísun finančních prostředků tak, aby mohla být lépe vybavena. Velkou výhodou je i komplexní oprava střechy na tělocvičně, která bude provedena nejpozději do poloviny září Rekvalifikační kurzy závisejí bohužel na zájmu veřejnosti o rekvalifikace a výši finančních prostředků úřadu práce a zatím se je nedaří uskutečnit ve větší míře. Přehled o veškeré doplňkové činnosti školy a nabídce pro sociální partnery je také umístěn na webovém portálu kraje i statutárního města Děčín. Zisk finančních prostředků z ESF pomocí další vlastní projektové činnosti Škola v současné době ukončila úspěšně administraci dvou vlastních projektů a jednoho dalšího, kde je významným partnerem. Vedení školy připravilo koncepci rozvoje školy a využilo dobré nápady a osobní angažovanost pedagogických pracovníků. Neustále sledujeme na webu Ústeckého kraje aktuální výzvy jednotlivých operačních programů a budeme podávat žádosti. Aktuálně jsme nově příjemcem dotace v projektu Výzva č. 56 SŠ lodní dopravy Děčín s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/ , kde celkové způsobilé výdaje činí ,- Kč. Jedná se o tzv. šablony, na základě kterých škola vybaví školní knihovnu 100 novými tituly dle výběru, uskuteční jazykové pobyty žáků v zahraničí a rovněž studijní pobyt učitelů jazyků v zahraničí. Souhrnné informace o projektu budou zveřejněny na webu školy. 8. Pokusit se v budoucnosti o certifikaci kvality školy Objem a struktura vzdělávací nabídky musí být neustále v souladu s uplatnitelností absolventů v praxi. Ze strany podniků a firem zabývajících se strojírenským i stavebním odvětvím je poptávka po kvalitních absolventech dlouhodobě velmi silná a to je velice pozitivní signál.

6 Rovněž postoj rodičů se na základě mediální kampaně státu pro popularizaci technických a přírodovědných oborů pomalu mění. Škola má mezi odbornou i laickou veřejností velmi dobrou pověst. Kvalitu školy určují výsledky vzdělávání, kvalita pedagogického sboru, školní klima a samozřejmě angažovanost a erudice jejího vedení. Získat certifikát kvality lze samozřejmě kdykoliv, ale je to poměrně drahá záležitost (cca ,- Kč), na kterou momentálně nemáme zbytné finanční prostředky. 9. Zvyšovat úroveň poskytnutého vzdělání ve všech vyučovaných oborech tím, že naučíme naše žáky všemi dostupnými metodami prosadit se na trhu práce. Všichni víme, že právě čerství absolventi středních škol tvoří velkou část nezaměstnaných v našem státě. Proč tomu tak je a jak tento nepříznivý stav změnit? To je úkol především pro příslušná ministerstva, nicméně i škola může výrazně přispět ke zlepšení současného situace. Především tím, že naučí své žáky sebedůvěře a sebe reprezentaci. Naučí je uspořádat si myšlenky i materiály o sobě, naučí je dále prezentovat své dovednosti a také o nich mluvit. Dnešní zaměstnavatelé dle našeho průzkumu nejvíce dají na osobní setkání s žadatelem a vlastní úsudek (tady určitě hraje velkou roli vizáž, oblečení a právě schopnost uchazeče komunikovat), pak na reference od předchozích zaměstnavatelů, strukturovaný životopis uchazeče o zaměstnání a teprve potom studují vysvědčení a ostatní doklady. Doba přeje připraveným, a proto se musíme snažit našim žákům poskytnout dostatek informací a prostoru, aby se toto všechno naučili. Úvod do světa práce sice neexistuje jako samostatný předmět, ale po dohodě s vyučujícími je možné zařazení některých důležitých témat do jejich předmětů (On, Zsv, Čj, Nj, Aj, Chf apod.). Každý žák by si měl během posledního ročníku svého studia uspořádat a graficky upravit materiály o sobě do jakéhosi portfolia, které pak předkládá při přijímacím pohovoru či konkurzu potencionálnímu zaměstnavateli. Už jenom tím, že si něco podobného vytvoří a sám promyšleně zpracuje, učí se mladý člověk o sobě přemýšlet a prezentovat výsledky své práce. Součásti takového portfolia: strukturovaný životopis (i v němčině a angličtině - žáci jej samostatně vypracují v hodinách příslušného jazyka a učitel jej opraví, aby tam nebyly chyby. Je to proto, že jsme příhraniční město, kde mnoho firem je se zahraniční účastí a také absolventi oboru lodník jezdí po vyučení především pro německé a holandské rejdaře). logicky seřazená získaná vysvědčení různá osvědčení a certifikáty přehled absolvované praxe (i prázdninové) hodnocení předchozích pracovišť kladné reference (žáci mohou požádat kohokoliv, např. kapitána říční lodě, vedoucí účtárny, majitele firmy, svého učitele OV apod.) jejich vlastní projekty, návrhy, fiktivní firmy různá ocenění a umístění v profesních soutěžích řidičský průkaz svářečský průkaz apod. Termín: minimálně v posledních ročnících všech oborů vzdělání Zodpovídá: ZŘ TV, VU OP pro teoretické vyučování

7 10. Neustále prohlubovat spolupráci se soukromými zaměstnavatelskými subjekty v našem regionu, především formou zařazování všech žáků třetích ročníků na odborný výcvik do jejich dílen a provozů. Jde především o to, vyjednat s privátními firmami přijatelné podmínky pro školu a zařadit do praxe ve firmách minimálně poslední ročníky učebních oborů. V souvislosti s tvorbou nové koncepce rozvoje školy požaduje i nadále vedení školy zapojení všech pedagogických pracovníků u každého oboru. U stavebních oborů je pro tento školní rok plánováno zásadní přeorganizování odborného výcviku včetně personálního zajištění tak, aby došlo k maximálnímu propojení s praxí. Žáci prvních ročníků by jej měli absolvovat ve školních dílnách, ve druhém ročníku s učitelem OV na drobných zakázkách a ve třetím ročníku většinou jednotlivě přímo u zaměstnavatelských subjektů nebo ti nejlepší s učitelem OV na lukrativnějších zakázkách. Velkým úkolem vedení školy bude i nadále oslovovat a motivovat jednotlivé kvalitní podnikatelské subjekty v oboru stavebnictví a žádat je o spolupráci při odborném výcviku žáků. Zde je ale naprosto nezbytné, aby byla dodržena kvalita práce našich žáků. Omluvitelné jsou drobné závady na vzhledu, neomluvitelné jsou funkční závady, poničení majetku zadavatele zakázky, krádeže a nevhodné chování žáků. Za to všechno plně zodpovídá učitel OV, jehož povinností je zajistit náplň práce pro celou skupinu a její dostatečnou kontrolu po celou pracovní dobu. Poflakování a posedávání žáků je neomluvitelné a schopnost rozvrhnout jim práci a nutit je pracovat bude součástí hodnocení každého učitele OV. To samé platí i pro všechny obory vzdělání s výučním listem typu E. Není účelem poskytnout těmto dětem střední vzdělání ve skleníkovém prostředí školy, ale naopak je co nejvíce přiblížit reálnému životu a naučit je pracovní proces s ohledem na jejich možnosti co nejlépe zvládat za asistence školy. Důležitou skutečností pak jistě je výrazná motivace žáků díky osobnímu příjmu za produktivní práci, vypláceného přímo firmou, nikoliv prostřednictvím školy. Termín: průběžně Zodpovídá: ZŘ OV, VU OV pro stavební obory 11. Pokračovat ve spolupráci s partnerskou školou Berufsbildende Schule Schönebeck v SRN a také s ostatními evropskými školami s lodními obory v rámci dlouhodobého projektu EDINNA, protože právě němečtí a holandští rejdaři zaměstnávají naprostou většinu našich absolventů. Naši absolventi oboru Lodník se sice těší značnému uznání ve všech evropských zemích, kde je říční doprava provozována, ale škola musí zaměřit pozornost na rozvoj komunikačních dovedností a schopností využívat cizí jazyk nejen při své práci. Proto je nutné rozhodně zachovat a finančně podporovat výměnné exkurze studentů naší a německé školy. K tomu je nutné důrazně směřovat učitele němčiny a odborných předmětů tohoto oboru. Tito pedagogičtí pracovníci (odborníci na danou tématiku) budou školu do budoucna zastupovat i na některých mezinárodních odborných konferencích v rámci organizace EDINNA, jejímž je škola právoplatným členem. Termín: říjen 2014 (návštěva německé školy u nás), květen 2015 (výjezd našich žáků do SRN) Zodpovídá: J. Rusnák, Ing. Petr Vít, Mgr. M. Malcová,

8 Valná hromada EDINNY Zodpovídá: J. Rusnák, Ing. Petr Vít II. Dokončení reorganizace praktického vyučování Odborný výcvik probíhá v současné době v odborných dílnách v jednosměnném provozu. V rámci projektu RTVND a nového projektu IPO Ústeckého kraje s názvem Rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání Ústeckého kraje r. č. CZ.1.07/1.1.00/ , OP VK) bylo v rámci nadlimitního výběrového řízení zakoupeno 12 ks výukových programovacích stanic CNC pro řízení - frézování (výuková verze), které jsou nezbytné pro praktickou aplikaci získaných poznatků ve škole a dále celkem 12 ks univerzálního hrotového soustruhu s digitálním odměřováním polohy. Tyto stroje nahradily po drobných stavebních úpravách zastaralý strojový park. Ten je však třeba podle možností nadále modernizovat, např. nákupem nebo repasováním dalších obráběcích strojů (frézky, vrtačky) a i v tomto ohledu významně posílit stávající spolupráci s průmyslovými podniky v našem regionu. Absolutní prioritou v současné době a zároveň největším problémem však jednoznačně je uvedení plné kapacity plovoucích dílen DL2 pro obor Lodník do provozu. Omezené prostory limitují nábor žáků tohoto oboru vzdělání v celé republice. Peníze pro první etapu jsou na účtu školy, projekty hotové, ale výběrové řízení na dodavatele prací bylo již opakovaně zastaveno, protože se do něj nikdo nepřihlásil. Aktuálně bude tedy spuštěno znovu a škola intenzivně jedná s možnými dodavateli, aby se přihlásili a rekonstrukce mohla být uskutečněna. III. Trvale sledovat kvalitu práce učitelů a ovlivňovat její růst. Zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na jejím řízení a dosáhnout jejich osobní vnitřní zainteresovanosti na trvalém zkvalitňování práce školy. Vzhledem k tomu, že pro občana ČR by celoživotní vzdělávání pro uplatnění v rámci EU mělo být nezbytné, musí vedení školy vždy podporovat trend tohoto vzdělávání a usilovat o maximální propojení školy se životem. Škola je institucí nejen informativní, ale také formativní. Činnost všech pedagogických pracovníků je nejdůležitějším pilířem její kvalitní práce. Je nezbytně nutné, aby se pedagogičtí pracovníci dále vzdělávali, a škola je v tom bude všemožně podporovat. IV. V kontrolní činnosti je nutné usilovat o co nejobjektivnější hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání, zjišťovat výraznější rozdíly v práci jednotlivých pedagogických pracovníků a odstraňovat je.

9 Za nejdůležitější a zároveň nejefektivnější nástroj hodnocení kvality školy považuji auto evaluaci, tedy objektivní vlastní hodnocení školy ze strany vedení a všech zainteresovaných zaměstnanců, rodičů i žáků. Rozdíl mezi dobrou a špatnou školou je především v lidech zejména těch na pozicích pedagogických pracovníků. Lidské zdroje jsou to nejcennější, co škola má. Možnost aplikace nového systému hodnocení a odměňování zaměstnanců otevřelo nařízení vlády ze dne , kterým se mění nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, které zrušilo věkový automat učitelů. Osobně jsem přesvědčena, že argumenty pro zachování věkového automatu lze eliminovat kvalitní prací managementu školy ve spojení se spravedlivým a plně funkčním systémem hodnocení a odměňování zaměstnanců odstraňujícím diskriminační přístup právě věkového automatu. Považuji totiž za nutné navázat celkové hodnocení na finanční odměnu, protože tak personální práce dostane úplně jiné rozměry. Vedení svůj systém hodnocení má, byl připomínkován zaměstnanci a zaveden od Zatím probíhá v ročních cyklech a finanční prostředky jsou formou odměn přidělovány vždy před koncem kalendářního roku. Samozřejmě pouze v případě, že je co rozdělit. Příloha: Plán hospitační činnosti na školní rok 2015/2016 (každé pololetí zvlášť) - hospitace u svých kolegů již nemají pedagogičtí pracovníci nařízené, ale mohou tak kdykoliv činit z vlastního zájmu. V. Výrazně prohloubit součinnost školy a rodiny žáka. Usilovat o soulad a partnerství ve výchovném působení a tak včas a intenzivně předcházet touto cestou všem sociálně patologickým jevům. Těžiště školního klimatu leží nepochybně v oblasti mezilidských vztahů. Vztah školy a rodičů nebo zákonných zástupců je vztah na našich školách asi nejproblematičtější. Na tomto typu školy je to jednak proto, že sami rodiče patří mnohdy do sociálně slabších vrstev společnosti, jejich vzdělání bývá nižší a někteří přímo patří k problémové skupině obyvatelstva. Mnoho dětí vyrůstá v neúplných rodinách a složitých materiálních i sociálních podmínkách. A rodiče ve škole nevidí svého partnera, ale někdy přímo protivníka. Spolupráce s nimi je pak omezena pouze na rodičovské schůzky. 1. Je třeba do praxe zavádět model netradičně pojaté třídní schůzky, který zlepší komunikaci školy s rodiči a pomůže odstranit bariéry. Ve valné většině našich škol, tu naši nevyjímaje, sedí rodiče v lavicích jako žáci a učitel od katedry informuje o kvalitách třídy. 2. Nikdy nesmí mít rodič z jednání s pedagogickým pracovníkem pocit, že je on tím káraným žákem, na kterého je pohlíženo s despektem. Nikdy se také pedagogický pracovník nesmí nechat vyprovokovat problémovými rodiči nebo žáky k nevhodnému chování vůči nim. V případě, že se vyhrocená situace nedá emotivně zvládnout, odvede je přímo k řediteli školy nebo mu zavolá. Pedagogický pracovník je profesionál odborník na výchovu a vzdělávání, který nabízí rodičům nebo zákonným zástupcům radu a pomoc. Nabízí jim alternativy, nemoralizuje, nekárá je a v žádném případě neuráží. V případě agresivity zákonného zástupce se s ním slušně odmítne bavit a odejde. Problémem zůstává, že ti nejpotřebnější na rodičovské schůzky zpravidla nechodí. Na jednání do školy se ale díky problémům svého dítěte dostavit někdy musí (dnes už existují dostatečně silné páky) a pak je zase jen na nás, jak dokážeme eliminovat na minimum to nepříjemné a nahradit jej vstřícným přístupem, věcností, radou jak z dané situace ven a ochotou pomoci. Dobrou tradicí se na naší škole stalo také to, že se výchovný poradce školy a učitelé praktického vyučování postupně představí při prvních třídních

10 schůzkách rodičům ve všech třídách prvního ročníku a seznámí se tak s nimi osobně ještě dříve, než jakékoliv problémy nastanou. Termín: první třídní schůzky ve školním roce 2015/16 Zodpovídá: ŘŠ, ZŘ TV, ZŘ OV Splněno: 3. Třídní učitel, učitel odborného výcviku, výchovný poradce a vychovatel na domově mládeže či internátu spolu velice úzce spolupracují po celý školní rok. VI. Respektovat osobnost žáka, posilovat jeho zdravé sebevědomí a korigovat nezdravé, podporovat jeho tvořivé samostatné myšlení. Utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a světu. Specifikem učitelské profese je osobnost žáka či studenta. Interakce mezi učitelem a žákem zdaleka není jen o předávání vědomostí, ale rovněž o vzájemném potvrzování nebo znehodnocování obou osobností a jejich kvalit. Své svěřence proto hodnotíme podle toho, jak nám dovolí realizovat naše profesní ambice. Bez ohledu na to, jestli si to jako pedagogové uvědomujeme nebo ne, každý žák a student nás denně konfrontuje s našimi profesionálními a osobními hranicemi a ne všichni učitelé to zvládají dobře. Velcí nepřátelé dobrých interpersonálních vztahů mezi učitelem a žákem jsou především: 4. Strach - brání dětem podat optimální výkon. 5. Nuda - to je nepřítel číslo jedna. Mnoho problémů by bez ní vůbec nevzniklo. A to se netýká jen školy. 6. Nervozita a podrážděnost - vede k vyhrocení konfliktů. Školní parlament je poradním orgánem ředitele školy (tvoří jej jeden demokraticky zvolený zástupce z každé třídy). VII. Zajišťovat účinnou individuální péči o žáky s jakýmkoliv problémem a dosáhnout ve škole otevřené klidné atmosféry, jakéhosi psychologického bezpečí, budovaného na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na vzájemné toleranci, úctě a pocitu odpovědnosti. Právní normou, která upravuje chod školy a určuje pravidla pro jednání žáků a ve vymezených oblastech i rodičů, a také pokrývá všechny důležité oblasti v činnosti školy, je Školní řád, jehož nedílnou součástí je Klasifikační řád. Má významnou úlohu ve výchově žáků k občanství, ovlivňuje přístup učitelů k výchově a jeho formulace by měly zakládat demokratické vztahy. Je to jeden z nejdůležitějších dokumentů a při správné formulaci pomáhá velice výrazně omezit konfliktní situace na škole. Oblast výchovného poradenství pro příští rok ošetří Rámcový plán výchovného poradce pro školní rok 2015/2016 a oblast primární prevence Minimální preventivní program na rok 2015/2016. Všechny tyto dokumenty jsou přílohou tohoto plánu práce a budou předloženy ke schválení Radě školy na první společné schůzi.

11 Zodpovídá: Splněno: ŘŠ, výchovní poradci a metodici prevence Radou školy schváleno dne Pedagogickou radou schváleno dne VIII. Neustále vylepšovat prostředí školy Žáci sami musejí chtít, aby jejich škola byla pěkná, a my je k tomu neustále musíme vést. Hlavní budova SŠ na Dělnické ulici je plně v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č.410/2005 Sb. Splňuje i bezbariérový přístup. Je zateplená, s kvalitní střechou, plastovými okny a výkonnou kotelnou. V ostatních budovách v areálu na Dělnické byla v souladu se schváleným investičním záměrem instalována plastová okna a vyměněna střešní krytina. Domov mládeže je také v plném souladu s platnými hygienickými předpisy. Nutná je však výměna střešní krytiny, topení a vody. To je prozatím postupně řešeno svépomocí díky stavebním oborům vzdělání. Zřizovateli známý problém ale dosud představuje školní dílenská loď DL2. Díky jeho pochopení byly škole přiděleny finanční prostředky ve výši ,- Kč na 1. etapu rekonstrukce. Díky tomu mělo být toto plavidlo nejpozději do konce kalendářního roku 2014 plně v souladu s požadavky ČLPR. Ve 2. etapě (rok 2015) pak mělo dojít k modernizaci vybavení, učeben, sociálního zařízení, topného systému a rozvodů vody, nátěru lodi apod. Bohužel už druhé výběrové řízení na dodavatele prací bylo znovu neúspěšné a nikdo se do něj nepřihlásil. Firem, které mohou takovou rekonstrukci uskutečnit, není mnoho a smlouvy uzavírají se soukromými subjekty. Naše loď je v majetku kraje a podléhá režimu podlimitního výběrového řízení, tedy administrativně náročnému procesu s celou řadou úskalí v podobě případných sankcí při nedodržení čehokoliv. Firmy se toho obávají a raději se nepřihlásí, protože o zakázky stejně nouzi nemají. Třetí výběrové řízení bude spuštěno na podzim 2015, vedení školy intenzivně s možnými dodavateli jedná a pevně doufá, že se plavidlo podaří dokončit nejpozději během hlavních prázdnin Všechny objekty v areálu školy v Křešicích vyžadují zvýšenou potřebu oprav a údržby. U hlavní budovy byla sice vyměněna střešní krytina, ale u většiny ostatních budov je nutná oprava střech. Během hlavních prázdnin 2015 bude vyměněna střešní krytina na budově tělocvičny a provedena výměna všech oken na hlavní budově. U všech budov pak je nutné především zateplení na základě předchozího energetického auditu. Hygienický výměr není stanoven. I pro tento školní rok bude ve finančním plánu investic nad ,- Kč znovu zařazeno jako prioritní zateplení a fasáda hlavní budovy v Křešicích. Nadále také bude probíhat postupná výměna školního nábytku v učebnách podle finančních možností školy. Na celý školní rok je opět vyhlášena soutěž ve výzdobě a pořádku ve třídách pro každé pololetí školního roku. Výsledky soutěže: odděleně za první a druhé pololetí

12 1. místo 1 den ředitelského volna 2. místo sladká odměna v hodnotě 15,- Kč 3. místo sladká odměna v hodnotě 10,- Kč Čuník každého pololetí: veřejné vyhlášení Termín: průběžně podle možností Zodpovídá: ŘŠ, VU odloučeného pracoviště Křešice + uklízečky Splněno: Na Dělnické se osvědčil volně přístupný stůl pro stolní tenis, streetballové koše na dvoře školy i vlastní posilovna (na požádání k dispozici v doprovodu odpovědné osoby). Zodpovídá: Mgr. Lenka Férová a externista Bc. P. Kolorenč Žáci i zaměstnanci školy mají volný přístup k Internetu a všichni pedagogičtí pracovníci ovládají program Bakalář na té úrovni, že si třídní agendu včetně tisku vysvědčení mohou zajišťovat sami. V případě, že noví zaměstnanci nesplňují požadavek základní počítačové gramotnosti, je nutné pro ně zařídit patřičné proškolení. V rámci projektu EU peníze středním školám došlo již v minulém školním roce k vybavení učitelů notebooky a vybavení učeben multimediální technikou. Vedení školy se zaměřuje na využití možností multimediální výuky ze strany jednotlivých učitelů, vyžaduje ji po nich a je to rovněž součástí pravidelného hodnocení jejich práce. Termín: průběžně Zodpovídá: ŘŠ, ZŘTV, ZŘOV, VU odloučeného pracoviště Křešice IX. Systematicky a důsledně působit proti zneužívání návykových látek ve škole i mimo ni, proti vandalismu, záškoláctví, násilí, rasové nenávisti, xenofobii i všem ostatním sociálně-patologickým jevům. Tady je nutná spolupráce vedení školy, výchovného poradce, metodika prevence a všech pedagogických i nepedagogických pracovníků školy. Podle Minimálního preventivního programu (MPP) lze také poznat dobrou a špatnou školu.

13 Při tvorbě MPP je především třeba se zamyslet nad tím, jaký problém má pomoci řešit. Je tím problémem našich mladistvých kouření, alkohol, zneužívání drog, promiskuita, kriminalita apod. nebo je to pouze následek jejich života v citovém zanedbání, v nudě, s velice nízkým sebehodnocením, nepochopením ze strany dospělých, kteří na ně jednoduše nemají čas, v nedostatku finančních prostředků rodin na zaplacení zájmových kroužků apod. Naše společnost zůstává našim dospívajícím dětem skutečně hodně dlužná. Na prvním místě stojí materiální hodnoty, úspěch a výkon. Prostřednictvím médií, všudypřítomné reklamy i spotřebního způsobu života v nich často vytváří představu, že život má být pouze hezký, radostný, plnohodnotný, bezproblémový. Ale k životu přece patří i nepříjemné emoce. Patří k němu smutek, samota, nepochopení, fyzická i duševní bolest, neúspěch. V životě je vždy něco za něco a na nich je právo volby. Ale také plná odpovědnost za tuto volbu. Prvním krokem při tvorbě MPP pro naši školu bylo stanovení několika hlavních zásad, které zaručují jeho kvalitu a jsou předpokladem pro jeho účinnost. Program musí být doslova ušit na míru pro danou školu, vyplývá z její konkrétní situace a autoři programu ji musí proto dokonale znát (složení žáků, které negativní jevy se na škole konkrétně vyskytují, jak jsou četné apod.). 1. Má-li být program účinný, musí být postaven dlouhodobě, nejlépe na celé jedno studijní období (min. 3 nebo 4 roky). 2. Musí působit na žáky soustavně a intenzivně, to znamená, že dochází k propojení výuky a mimoškolních aktivit a program tak prochází napříč školou. 3. MPP zahrnuje co největší počet žáků, ale musí být zároveň diferencovaný pro různé skupiny (např. kuřáci x nekuřáci) i pro různá zjištění (např. 42 % žáků kouří marihuanu). Metodici primární prevence musejí znát drogovou scénu na škole, proto je třeba zadat žákům všech nastupujících ročníků anonymní dotazník, který ukáže na přítomnost drog v konkrétní třídě. 4. Musí splňovat požadavek jednotného působení na žáky, ale i jejich rodiče, ze strany všech zainteresovaných pracovníků školy. S koncepcí i základní filozofií školy se musí všichni ztotožnit, aby měla práce vůbec smysl. 5. Program musí splňovat zásadu dobrovolnosti. Nabídka akcí a aktivit by měla být dostatečně široká, aby si každý, jak žáci, tak pedagogičtí pracovníci, našel svoji parketu. Celý školní rok musí být vyplněn akcemi, z nichž si každý vybere. 6. MPP by měl zahrnovat, pokud je to možné, i zásadu vlastních zdrojů pro práci s dětmi. Všechny aktivity provádějí lidé, kteří do školy patří, lidé z vnějšku se zapojují co nejméně, a když, tak až v určité etapě. 7. Musí být jasně stanovené cíle a zároveň kritéria hodnocení efektivity programu. MPP vypracují oba metodici prevence a předloží jej řediteli školy a následně pedagogické radě ke schválení. Zároveň předloží řediteli školy i vyhodnocení MPP za uplynulý školní rok.

14 8. Největším problémem, jako i obecně ve školství, je problém finančních zdrojů. Veškeré snahy, programy, plány a jejich realizování je bohužel limitováno omezenými finančními prostředky. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že i finanční možnosti naší školy jsou omezené. Uvažovat o výběru preventivního programu, realizovaného právnickou nebo fyzickou osobou je často mimo realitu. V převážné míře si musíme pomoci sami. Reálnou možností je tedy žádat o různé granty tak, aby bylo žádosti vyhověno. 9. Osvědčenou metodou, která byla na škole zavedena již dříve, je také generální souhlas rodičů s činností výchovného poradce na škole, jehož součástí je i testování jejich dítěte na přítomnost drog v případě potřeby do doby jeho zletilosti. Rodiče jej obvykle podepisují na první rodičovské schůzce ve chvíli, kdy se přímo od výchovného poradce dozví kromě náplně jeho práce i souhrnné výsledky anonymního dotazníku svých dětí na přítomnost drog v jejich třídě. S patřičným vysvětlením, proč to škola potřebuje a také s jasně nastavenými pravidly ve školním řádu. Kompletní seznamy s podpisy rodičů jsou uloženy u výchovného poradce školy, po dobu kompletování u třídního učitele. Termín: do konce září 2015 Zodpovídá: ŘŠ, metodici prevence Splněno: Výsledky testování 1. ročníků na přítomnost drog ve třídě byly sděleny žákům i jejich rodičům v den třídních schůzek za 1. čtvrtletí dne 10. Tradicí na škole byly také adaptační kurzy pro první ročníky hned v prvním zářijovém týdnu, které pořádala škola ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Děčíně a ÚSP pro mentálně postižené děti na Staré Olešce. Kurzy nám pomáhaly odhalit problémové žáky na samém počátku, korigovat jejich sebevědomí i chování a předejít tak pozdějším problémům. Napomáhaly tvorbě třídního kolektivu a hlavně byly velice kladně hodnoceny naprostou většinou žáků. Ani v letošním školním roce se opět nepodařilo adaptační kurzy zajistit, protože není zájem ze strany všech žáků ve třídě. V případě, že nejede celá třída, ztrácí tato aktivita smysl. Je tedy na jednotlivých pedagogických pracovnících, zda je pro svoji třídu zorganizují individuálně, např. ve formě víkendového pobytu během školního roku. X. Veřejně informovat prostřednictvím médií o všech výraznějších úspěších školy a dostat ji tak do podvědomí občanů jako nedílnou a důležitou součást města Děčína. Kromě publikování a vystupování v médiích je vynikající příležitostí pro zviditelnění školy v očích veřejnosti především účast v různých oborových soutěžích a obsazování předních míst v regionálních a hlavně národních kolech. Vedení školy bude vždy podporovat snahu pedagogických pracovníků účastnit se se žáky soutěží a úspěšné žáky za obsazení předních míst odměňovat. Je na pedagogických pracovnících každého oboru, jak k této aktivitě přistoupí. I úspěšní pedagogové budou za přípravu vítěze v soutěži finančně odměněni v rámci celkového hodnocení.

15 Mgr. Bc. Jana Férová ředitel školy 21. srpna 2015 Schváleno pedagogickou radou dne: 24. srpna 2015 Schváleno radou školy dne: Přílohy: 1. Seznam s podpisy všech zaměstnanců školy 2. Plán hospitační činnosti na obě pololetí šk. roku 2015/ Rámcový plán výchovného poradce na školní rok 2015/ Minimální preventivní program na šk. rok 2015/2016

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

2012-2013 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - závěrečná zpráva

2012-2013 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - závěrečná zpráva 2012-2013 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - závěrečná zpráva Škola je rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu Praha autorizovanou osobou dle zákona č. 179/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ověřování

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více