Střední škola lodní dopravy a. technických řemesel, Děčín VI, 2015 /2016. V yp r a c o v a l a : (hlavní cíle a organizační zabezpečení)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola lodní dopravy a. technických řemesel, Děčín VI, 2015 /2016. V yp r a c o v a l a : (hlavní cíle a organizační zabezpečení)"

Transkript

1 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Dělnická 15, Děčín VI, tel , P L Á N P R Á C E P R O Š K O L N Í R O K 2015 /2016 (hlavní cíle a organizační zabezpečení) V yp r a c o v a l a : M g r. B c. J a n a F é r o vá S c h v á l e n o r a d o u š k o l y d n e S c h v á l e n o p e d a g o g i c k o u r a d o u d n e

2 Cíle z hlediska dlouhodobého rozvoje školy I. Budovat a neustále vylepšovat ekonomicky dobře fungující a optimálně naplněnou školu s vysokou úrovní poskytnutého vzdělání ve všech vyučovaných oborech a bude orientovat své zaměření i nadále směrem strojírenství, lodní dopravy, stavebnictví a speciálních oborů vzdělávání. Vzhledem k tomu, že již skončil dlouhodobý propad demografické křivky, v systému vzdělávání má již pevné místo státní maturita i jednotná závěrečná zkouška, součástí nové legislativy snad budou navíc i jednotné přijímací zkoušky (2015 pilotáž, 2016 povinné) a hlavně vláda i kraje intenzivně podporují technické a přírodovědné vzdělávání, předpokládáme, že se bude konečně postupně zvyšovat nábor žáků do oborů vzdělání s výučním listem. Výše uvedeného cíle se tedy pokusíme dosáhnout kromě jiného těmito způsoby: 1. Zajímavou vzdělávací nabídkou oborů uplatnitelných na trhu práce. Lze konstatovat, že všechny obory vzdělání typu H a L, nabízené na této střední škole, jsou obory trhem práce dlouhodobě velmi žádané a tudíž perspektivní. Vedení školy se snaží propojit odbornou praxi žáků stavebních oborů a oborů služeb s podnikatelskou sférou do té míry, do jaké se to dosud podařilo u strojírenských oborů (všichni žáci třetích ročníků absolvují veškerý odborný výcvik ve firmách, které jsou přímo sociálními partnery školy). Je tak více méně zajištěno, že všichni absolventi najdou bez problému uplatnění na trhu práce a nezařadí se po ukončení vzdělávání do evidence úřadu práce. 2. Změnou strategie náboru žáků Protože se konečně podařilo ve spolupráci s Ústeckým krajem sehnat mimořádné finanční prostředky na rekonstrukci školní dílenské lodě DL2 a navíc obhájit ve zdlouhavém a náročném akreditačním procesu uznávání kvalifikace Matrose našim lodníkům i pro Rýn, budeme moci rozjet ihned po dokončení opravy náborovou kampaň nejen v celé ČR, ale i na Slovensku a zvýšit tak úroveň přijímaných žáků, ze kterých si budeme konečně moci vybírat. Odpadne tak problém s předčasnými odchody, způsobenými nedostatečnými morálně volními vlastnostmi některých žáků. Reklamní náborová kampaň školy proběhne formou: revitalizovaných a zmodernizovaných webových stránek školy, distribucí reklamních materiálů přímo do rukou výchovných poradců ZŠ, distribucí reklamních inzerátů do regionálních deníků, celorepublikově do MF DNES (lodník), rozšířením popisu oborů prostřednictvím IPS při úřadech práce, oslovením odborů školství při městských úřadech a magistrátech větších měst na Labi a Vltavě (lodník), účastí na vybraných burzách škol, účastí zástupců školy na rodičovských schůzkách 9. ročníků různých ZŠ apod. Ve spolupráci se ZŠ, OHK a Úřadem práce v Děčíně se budeme i nadále snažit oslovit rodičovskou veřejnost a podporovat systém stabilizací ze strany sociálních partnerů. To se již daří velmi dobře a navíc výrazně pomohl vlastní projekt školy s názvem Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku. Díky němu vznikl i nadčasový bulletin, který bude distribuován prostřednictvím jednotlivých ZŠ přímo do rodin žáků 9. a případně i 8. ročníků ZŠ. Jeho cílem je informovat vycházející žáky a jejich rodiče o aktuálním stavu trhu práce a pomoci jim při rozhodování, jakou zvolit školu či pracovní kariéru. Využijeme jej i pro prezentaci speciálních technických oborů.

3 Pozorujeme také, že ze strany podniků a firem (i zahraničních), zabývajících se strojírenským odvětvím, je poptávka po kvalitních absolventech strojařských oborů velmi silná. To je pro nás pozitivní signál, že se ubíráme správným směrem, což potvrzují i samotná vyjádření podnikatelských subjektů i Okresní hospodářské komory v Děčíně. Významným faktem prohlubování spolupráce se strojírenskými firmami v děčínském regionu je zařazování žáků 3. ročníků na provozní praxi do jejich dílen a provozů. Tím se dosáhne jednak zvýšení manuální zručnosti v daných učebních oborech (obráběč, nástrojař, strojní mechanik, zedník, instalatér atd.) a současně samotná firma připraví budoucího zaměstnance podle svých potřeb. Nezanedbatelnou skutečností je i možnost okamžitého zaměstnání po získání výučního listu. Zajímavé je určitě i předávání certifikátů kvality všem vyznamenaným absolventům učebních oborů z rukou vedení OHK v Děčíně při slavnostním vyřazení na děčínském zámku. Tento certifikát jim prakticky pootevírá dveře do kterékoliv firmy v regionu. 3. Rozšířením doplňkové činnosti školy o celoživotní vzdělávání dospělých Od funguje při škole Místní centrum celoživotního učení, zřízené v rámci projektů UNIV 2 KRAJE a UNIV 3. Škola díky tomu získala 14 akreditací pro jednotlivé dílčí kvalifikace 5 svých oborů vzdělání v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK - a stala se tak autorizovanou osobou pro další vzdělávání dospělých. Jedná se především o možnost dosažení kvalifikace i bez absolvování vzdělávání, nebo na základě účasti ve vzdělávacím programu zakončeném autorizovanou zkouškou. Kvalifikovaný projektový a vzdělávací tým pedagogických pracovníků je proškolený pro práci s dospělými a umí pro ně vytvářet modulové vzdělávací programy. Chce touto cestou přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to v už při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí. Jde tedy o provázání Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání prostřednictvím tvorby vzdělávacích programů, modulů a studijních opor (zejména v e- learningové formě) směřujících k získání dílčích kvalifikací. Jde o následující úplné (UK) a jejich dílčí (DK) kvalifikace: UK Instalatér (36-52-H/01, úroveň 3) DK Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace ( H, úroveň 3) DK Topenář ( H, úroveň 3) DK Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení ( H, úroveň 3) ÚK Zedník (36-67-H/01, úroveň 3 ) DK Zedník ( H, úroveň 3) DK Zhotovitel zateplovacích systémů ( H, úroveň 3) ÚK Strojní mechanik (23-51-H/01, úroveň 3) DK Opravář strojů a zařízení ( H, úroveň 3) DK Montér ocelových konstrukcí ( H, úroveň 3) DK Zámečník ( H, úroveň 3) DK Dělník ve strojírenské výrobě ( E, úroveň 2) ÚK Obráběč kovů (23-56-H/01, úroveň 3) DK Soustružení kovových materiálů ( H, úroveň 3) DK Frézování kovových materiálů ( H, úroveň 3) DK Broušení kovových materiálů ( H, úroveň 3) DK Vrtání kovových materiálů ( H, úroveň 3) DK Obsluha CNC obráběcích strojů ( H, úroveň 3) podmíněno vybudováním učebny se simulátory v rámci projektu Rozvoj technického vzdělání na Děčínsku

4 Součástí Místního centra celoživotního učení při škole by mělo být i středisko pro problémovou mládež. Škola spolupracuje s magistrátem města Děčín a sociálními partnery v rámci sdružení s názvem Lokální partnerství, jehož hlavním cílem je koordinovat působení na občany se sociálním vyloučením. Ředitelka školy je rovněž členkou Komise pro výchovu a vzdělávání jako poradního orgánu Rady statutárního města Děčín. V neposlední řadě je zdrojem příjmu Místního centra celoživotního učení i středisko pracovní rehabilitace, tedy nabídka rekvalifikačních kurzů a přípravných kurzů pro jednotlivé dílčí kvalifikace NSK. Škola také již nabízí tzv. zkrácené studium pro absolventy oborů s výučním listem i maturitní zkouškou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon a provádějících předpisů. Organizační struktura školy od se zajištěním dalšího vzdělávání: Ředitel Sekretariát MCCU místní centrum celoživotního učení Úsek provozní Úsek teoretického vyučování Úsek odborného výcviku Úsek výchovně vzdělávací Úsek ekono mický Poradenství pro vzdělávání dospělých Středisko pracovní rehabilitace Středisko pro problémovou mládež (plánováno) Středisko pro zvyšování kvalifikace (plánováno) 4. Naplněním plné kapacity oboru Lodník náborovou kampaní v celé ČR Především formou distribuce reklamních letáků školy obecně a tohoto oboru zvlášť přímo do ZŠ, reklamních inzerátů do regionálních deníků, celorepublikově např. do MF DNES, rozšíření letáku a popisu oboru prostřednictvím IPS při úřadech práce, přímé oslovení výchovných poradců ZŠ, nebo alespoň odborů školství při městských úřadech a magistrátech větších měst na Labi a Vltavě, účasti na některých burzách škol, účastí zástupců školy na rodičovských schůzkách 9. ročníků různých ZŠ apod. Je bezpodmínečně nutné, aby se na náborové kampani velice intenzivně podíleli všichni pedagogičtí pracovníci, kteří daný obor učí. 5. Naplněním kapacity speciálních oborů v Křešicích Hlavně tím, že zkvalitníme prostředí odloučeného pracoviště a zviditelníme jej na webových stránkách školy i v podvědomí veřejnosti (nejen odborné). Vizí vedení školy je vytvořit z Křešic skutečně speciální pracoviště, výhradně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především z okresů Děčín a Ústí nad Labem, s plně kvalifikovaným pedagogickým sborem, doplněné v budoucnu i o služby školského poradenského zařízení (školní psycholog i speciální

5 pedagog), s možností kvalitního ubytování i stravování a smysluplného využití volného času. Vzhledem ke složitosti jednání o novém systému speciálního vzdělávání na nejvyšší úrovni ale musíme vyčkat, jak bude koncipováno od Teprve pak můžeme svůj koncepční záměr začít smysluplně realizovat. 6. Ve spolupráci se ZŠ, OHK a Úřadem práce v Děčíně oslovit rodičovskou veřejnost, prosadit systém stabilizací ze strany zaměstnavatelských subjektů ve strojírenství a stavebnictví. To se již daří velmi dobře a navíc výrazně pomohly vlastní projekty školy. Díky nim již existuje komunikující a intenzivně spolupracující soustava naší školy, všech 16 ZŠ v okolí Děčína, celé řady zaměstnavatelů a prostřednictvím výchovných poradců ZŠ severní části okresu Děčín. Jejím cílem je kromě jiného soustavně informovat vycházející žáky a jejich rodiče o aktuálním stavu trhu práce a pomáhat jim při rozhodování, jakou zvolit školu či pracovní kariéru. Dlouhodobým cílem je i neustálá prezentace speciálních technických oborů. 7. Zkvalitněním a rozšířením služeb školy: Rozšířit doplňkovou činnost školy Kromě produktivní práce žáků jde především o využití domova mládeže a internátu pro ubytovací služby (o hlavních prázdninách, případně o víkendech). Další možností je pronájem tělocvičny v Křešicích. Od září 2015 ji bude s nejvyšší pravděpodobností v odpoledních a večerních hodinách využívat basketbalový klub BK Děčín, protože patří mezi 3 tělocvičny v Děčíně, které splňují technické parametry pro vrcholový basketbal. BK Děčín tělocvičnu na vlastní náklady upraví podle potřeb a cena této rekonstrukce jí bude refundována formou nespláceného nájmu do dosažení celkové částky. Následně bude platit pronájem 300,- Kč za hodinu jako všichni ostatní, kteří případně vyplní zbylé volné hodiny. Tím bude zajištěn přísun finančních prostředků tak, aby mohla být lépe vybavena. Velkou výhodou je i komplexní oprava střechy na tělocvičně, která bude provedena nejpozději do poloviny září Rekvalifikační kurzy závisejí bohužel na zájmu veřejnosti o rekvalifikace a výši finančních prostředků úřadu práce a zatím se je nedaří uskutečnit ve větší míře. Přehled o veškeré doplňkové činnosti školy a nabídce pro sociální partnery je také umístěn na webovém portálu kraje i statutárního města Děčín. Zisk finančních prostředků z ESF pomocí další vlastní projektové činnosti Škola v současné době ukončila úspěšně administraci dvou vlastních projektů a jednoho dalšího, kde je významným partnerem. Vedení školy připravilo koncepci rozvoje školy a využilo dobré nápady a osobní angažovanost pedagogických pracovníků. Neustále sledujeme na webu Ústeckého kraje aktuální výzvy jednotlivých operačních programů a budeme podávat žádosti. Aktuálně jsme nově příjemcem dotace v projektu Výzva č. 56 SŠ lodní dopravy Děčín s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/ , kde celkové způsobilé výdaje činí ,- Kč. Jedná se o tzv. šablony, na základě kterých škola vybaví školní knihovnu 100 novými tituly dle výběru, uskuteční jazykové pobyty žáků v zahraničí a rovněž studijní pobyt učitelů jazyků v zahraničí. Souhrnné informace o projektu budou zveřejněny na webu školy. 8. Pokusit se v budoucnosti o certifikaci kvality školy Objem a struktura vzdělávací nabídky musí být neustále v souladu s uplatnitelností absolventů v praxi. Ze strany podniků a firem zabývajících se strojírenským i stavebním odvětvím je poptávka po kvalitních absolventech dlouhodobě velmi silná a to je velice pozitivní signál.

6 Rovněž postoj rodičů se na základě mediální kampaně státu pro popularizaci technických a přírodovědných oborů pomalu mění. Škola má mezi odbornou i laickou veřejností velmi dobrou pověst. Kvalitu školy určují výsledky vzdělávání, kvalita pedagogického sboru, školní klima a samozřejmě angažovanost a erudice jejího vedení. Získat certifikát kvality lze samozřejmě kdykoliv, ale je to poměrně drahá záležitost (cca ,- Kč), na kterou momentálně nemáme zbytné finanční prostředky. 9. Zvyšovat úroveň poskytnutého vzdělání ve všech vyučovaných oborech tím, že naučíme naše žáky všemi dostupnými metodami prosadit se na trhu práce. Všichni víme, že právě čerství absolventi středních škol tvoří velkou část nezaměstnaných v našem státě. Proč tomu tak je a jak tento nepříznivý stav změnit? To je úkol především pro příslušná ministerstva, nicméně i škola může výrazně přispět ke zlepšení současného situace. Především tím, že naučí své žáky sebedůvěře a sebe reprezentaci. Naučí je uspořádat si myšlenky i materiály o sobě, naučí je dále prezentovat své dovednosti a také o nich mluvit. Dnešní zaměstnavatelé dle našeho průzkumu nejvíce dají na osobní setkání s žadatelem a vlastní úsudek (tady určitě hraje velkou roli vizáž, oblečení a právě schopnost uchazeče komunikovat), pak na reference od předchozích zaměstnavatelů, strukturovaný životopis uchazeče o zaměstnání a teprve potom studují vysvědčení a ostatní doklady. Doba přeje připraveným, a proto se musíme snažit našim žákům poskytnout dostatek informací a prostoru, aby se toto všechno naučili. Úvod do světa práce sice neexistuje jako samostatný předmět, ale po dohodě s vyučujícími je možné zařazení některých důležitých témat do jejich předmětů (On, Zsv, Čj, Nj, Aj, Chf apod.). Každý žák by si měl během posledního ročníku svého studia uspořádat a graficky upravit materiály o sobě do jakéhosi portfolia, které pak předkládá při přijímacím pohovoru či konkurzu potencionálnímu zaměstnavateli. Už jenom tím, že si něco podobného vytvoří a sám promyšleně zpracuje, učí se mladý člověk o sobě přemýšlet a prezentovat výsledky své práce. Součásti takového portfolia: strukturovaný životopis (i v němčině a angličtině - žáci jej samostatně vypracují v hodinách příslušného jazyka a učitel jej opraví, aby tam nebyly chyby. Je to proto, že jsme příhraniční město, kde mnoho firem je se zahraniční účastí a také absolventi oboru lodník jezdí po vyučení především pro německé a holandské rejdaře). logicky seřazená získaná vysvědčení různá osvědčení a certifikáty přehled absolvované praxe (i prázdninové) hodnocení předchozích pracovišť kladné reference (žáci mohou požádat kohokoliv, např. kapitána říční lodě, vedoucí účtárny, majitele firmy, svého učitele OV apod.) jejich vlastní projekty, návrhy, fiktivní firmy různá ocenění a umístění v profesních soutěžích řidičský průkaz svářečský průkaz apod. Termín: minimálně v posledních ročnících všech oborů vzdělání Zodpovídá: ZŘ TV, VU OP pro teoretické vyučování

7 10. Neustále prohlubovat spolupráci se soukromými zaměstnavatelskými subjekty v našem regionu, především formou zařazování všech žáků třetích ročníků na odborný výcvik do jejich dílen a provozů. Jde především o to, vyjednat s privátními firmami přijatelné podmínky pro školu a zařadit do praxe ve firmách minimálně poslední ročníky učebních oborů. V souvislosti s tvorbou nové koncepce rozvoje školy požaduje i nadále vedení školy zapojení všech pedagogických pracovníků u každého oboru. U stavebních oborů je pro tento školní rok plánováno zásadní přeorganizování odborného výcviku včetně personálního zajištění tak, aby došlo k maximálnímu propojení s praxí. Žáci prvních ročníků by jej měli absolvovat ve školních dílnách, ve druhém ročníku s učitelem OV na drobných zakázkách a ve třetím ročníku většinou jednotlivě přímo u zaměstnavatelských subjektů nebo ti nejlepší s učitelem OV na lukrativnějších zakázkách. Velkým úkolem vedení školy bude i nadále oslovovat a motivovat jednotlivé kvalitní podnikatelské subjekty v oboru stavebnictví a žádat je o spolupráci při odborném výcviku žáků. Zde je ale naprosto nezbytné, aby byla dodržena kvalita práce našich žáků. Omluvitelné jsou drobné závady na vzhledu, neomluvitelné jsou funkční závady, poničení majetku zadavatele zakázky, krádeže a nevhodné chování žáků. Za to všechno plně zodpovídá učitel OV, jehož povinností je zajistit náplň práce pro celou skupinu a její dostatečnou kontrolu po celou pracovní dobu. Poflakování a posedávání žáků je neomluvitelné a schopnost rozvrhnout jim práci a nutit je pracovat bude součástí hodnocení každého učitele OV. To samé platí i pro všechny obory vzdělání s výučním listem typu E. Není účelem poskytnout těmto dětem střední vzdělání ve skleníkovém prostředí školy, ale naopak je co nejvíce přiblížit reálnému životu a naučit je pracovní proces s ohledem na jejich možnosti co nejlépe zvládat za asistence školy. Důležitou skutečností pak jistě je výrazná motivace žáků díky osobnímu příjmu za produktivní práci, vypláceného přímo firmou, nikoliv prostřednictvím školy. Termín: průběžně Zodpovídá: ZŘ OV, VU OV pro stavební obory 11. Pokračovat ve spolupráci s partnerskou školou Berufsbildende Schule Schönebeck v SRN a také s ostatními evropskými školami s lodními obory v rámci dlouhodobého projektu EDINNA, protože právě němečtí a holandští rejdaři zaměstnávají naprostou většinu našich absolventů. Naši absolventi oboru Lodník se sice těší značnému uznání ve všech evropských zemích, kde je říční doprava provozována, ale škola musí zaměřit pozornost na rozvoj komunikačních dovedností a schopností využívat cizí jazyk nejen při své práci. Proto je nutné rozhodně zachovat a finančně podporovat výměnné exkurze studentů naší a německé školy. K tomu je nutné důrazně směřovat učitele němčiny a odborných předmětů tohoto oboru. Tito pedagogičtí pracovníci (odborníci na danou tématiku) budou školu do budoucna zastupovat i na některých mezinárodních odborných konferencích v rámci organizace EDINNA, jejímž je škola právoplatným členem. Termín: říjen 2014 (návštěva německé školy u nás), květen 2015 (výjezd našich žáků do SRN) Zodpovídá: J. Rusnák, Ing. Petr Vít, Mgr. M. Malcová,

8 Valná hromada EDINNY Zodpovídá: J. Rusnák, Ing. Petr Vít II. Dokončení reorganizace praktického vyučování Odborný výcvik probíhá v současné době v odborných dílnách v jednosměnném provozu. V rámci projektu RTVND a nového projektu IPO Ústeckého kraje s názvem Rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání Ústeckého kraje r. č. CZ.1.07/1.1.00/ , OP VK) bylo v rámci nadlimitního výběrového řízení zakoupeno 12 ks výukových programovacích stanic CNC pro řízení - frézování (výuková verze), které jsou nezbytné pro praktickou aplikaci získaných poznatků ve škole a dále celkem 12 ks univerzálního hrotového soustruhu s digitálním odměřováním polohy. Tyto stroje nahradily po drobných stavebních úpravách zastaralý strojový park. Ten je však třeba podle možností nadále modernizovat, např. nákupem nebo repasováním dalších obráběcích strojů (frézky, vrtačky) a i v tomto ohledu významně posílit stávající spolupráci s průmyslovými podniky v našem regionu. Absolutní prioritou v současné době a zároveň největším problémem však jednoznačně je uvedení plné kapacity plovoucích dílen DL2 pro obor Lodník do provozu. Omezené prostory limitují nábor žáků tohoto oboru vzdělání v celé republice. Peníze pro první etapu jsou na účtu školy, projekty hotové, ale výběrové řízení na dodavatele prací bylo již opakovaně zastaveno, protože se do něj nikdo nepřihlásil. Aktuálně bude tedy spuštěno znovu a škola intenzivně jedná s možnými dodavateli, aby se přihlásili a rekonstrukce mohla být uskutečněna. III. Trvale sledovat kvalitu práce učitelů a ovlivňovat její růst. Zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na jejím řízení a dosáhnout jejich osobní vnitřní zainteresovanosti na trvalém zkvalitňování práce školy. Vzhledem k tomu, že pro občana ČR by celoživotní vzdělávání pro uplatnění v rámci EU mělo být nezbytné, musí vedení školy vždy podporovat trend tohoto vzdělávání a usilovat o maximální propojení školy se životem. Škola je institucí nejen informativní, ale také formativní. Činnost všech pedagogických pracovníků je nejdůležitějším pilířem její kvalitní práce. Je nezbytně nutné, aby se pedagogičtí pracovníci dále vzdělávali, a škola je v tom bude všemožně podporovat. IV. V kontrolní činnosti je nutné usilovat o co nejobjektivnější hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání, zjišťovat výraznější rozdíly v práci jednotlivých pedagogických pracovníků a odstraňovat je.

9 Za nejdůležitější a zároveň nejefektivnější nástroj hodnocení kvality školy považuji auto evaluaci, tedy objektivní vlastní hodnocení školy ze strany vedení a všech zainteresovaných zaměstnanců, rodičů i žáků. Rozdíl mezi dobrou a špatnou školou je především v lidech zejména těch na pozicích pedagogických pracovníků. Lidské zdroje jsou to nejcennější, co škola má. Možnost aplikace nového systému hodnocení a odměňování zaměstnanců otevřelo nařízení vlády ze dne , kterým se mění nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, které zrušilo věkový automat učitelů. Osobně jsem přesvědčena, že argumenty pro zachování věkového automatu lze eliminovat kvalitní prací managementu školy ve spojení se spravedlivým a plně funkčním systémem hodnocení a odměňování zaměstnanců odstraňujícím diskriminační přístup právě věkového automatu. Považuji totiž za nutné navázat celkové hodnocení na finanční odměnu, protože tak personální práce dostane úplně jiné rozměry. Vedení svůj systém hodnocení má, byl připomínkován zaměstnanci a zaveden od Zatím probíhá v ročních cyklech a finanční prostředky jsou formou odměn přidělovány vždy před koncem kalendářního roku. Samozřejmě pouze v případě, že je co rozdělit. Příloha: Plán hospitační činnosti na školní rok 2015/2016 (každé pololetí zvlášť) - hospitace u svých kolegů již nemají pedagogičtí pracovníci nařízené, ale mohou tak kdykoliv činit z vlastního zájmu. V. Výrazně prohloubit součinnost školy a rodiny žáka. Usilovat o soulad a partnerství ve výchovném působení a tak včas a intenzivně předcházet touto cestou všem sociálně patologickým jevům. Těžiště školního klimatu leží nepochybně v oblasti mezilidských vztahů. Vztah školy a rodičů nebo zákonných zástupců je vztah na našich školách asi nejproblematičtější. Na tomto typu školy je to jednak proto, že sami rodiče patří mnohdy do sociálně slabších vrstev společnosti, jejich vzdělání bývá nižší a někteří přímo patří k problémové skupině obyvatelstva. Mnoho dětí vyrůstá v neúplných rodinách a složitých materiálních i sociálních podmínkách. A rodiče ve škole nevidí svého partnera, ale někdy přímo protivníka. Spolupráce s nimi je pak omezena pouze na rodičovské schůzky. 1. Je třeba do praxe zavádět model netradičně pojaté třídní schůzky, který zlepší komunikaci školy s rodiči a pomůže odstranit bariéry. Ve valné většině našich škol, tu naši nevyjímaje, sedí rodiče v lavicích jako žáci a učitel od katedry informuje o kvalitách třídy. 2. Nikdy nesmí mít rodič z jednání s pedagogickým pracovníkem pocit, že je on tím káraným žákem, na kterého je pohlíženo s despektem. Nikdy se také pedagogický pracovník nesmí nechat vyprovokovat problémovými rodiči nebo žáky k nevhodnému chování vůči nim. V případě, že se vyhrocená situace nedá emotivně zvládnout, odvede je přímo k řediteli školy nebo mu zavolá. Pedagogický pracovník je profesionál odborník na výchovu a vzdělávání, který nabízí rodičům nebo zákonným zástupcům radu a pomoc. Nabízí jim alternativy, nemoralizuje, nekárá je a v žádném případě neuráží. V případě agresivity zákonného zástupce se s ním slušně odmítne bavit a odejde. Problémem zůstává, že ti nejpotřebnější na rodičovské schůzky zpravidla nechodí. Na jednání do školy se ale díky problémům svého dítěte dostavit někdy musí (dnes už existují dostatečně silné páky) a pak je zase jen na nás, jak dokážeme eliminovat na minimum to nepříjemné a nahradit jej vstřícným přístupem, věcností, radou jak z dané situace ven a ochotou pomoci. Dobrou tradicí se na naší škole stalo také to, že se výchovný poradce školy a učitelé praktického vyučování postupně představí při prvních třídních

10 schůzkách rodičům ve všech třídách prvního ročníku a seznámí se tak s nimi osobně ještě dříve, než jakékoliv problémy nastanou. Termín: první třídní schůzky ve školním roce 2015/16 Zodpovídá: ŘŠ, ZŘ TV, ZŘ OV Splněno: 3. Třídní učitel, učitel odborného výcviku, výchovný poradce a vychovatel na domově mládeže či internátu spolu velice úzce spolupracují po celý školní rok. VI. Respektovat osobnost žáka, posilovat jeho zdravé sebevědomí a korigovat nezdravé, podporovat jeho tvořivé samostatné myšlení. Utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a světu. Specifikem učitelské profese je osobnost žáka či studenta. Interakce mezi učitelem a žákem zdaleka není jen o předávání vědomostí, ale rovněž o vzájemném potvrzování nebo znehodnocování obou osobností a jejich kvalit. Své svěřence proto hodnotíme podle toho, jak nám dovolí realizovat naše profesní ambice. Bez ohledu na to, jestli si to jako pedagogové uvědomujeme nebo ne, každý žák a student nás denně konfrontuje s našimi profesionálními a osobními hranicemi a ne všichni učitelé to zvládají dobře. Velcí nepřátelé dobrých interpersonálních vztahů mezi učitelem a žákem jsou především: 4. Strach - brání dětem podat optimální výkon. 5. Nuda - to je nepřítel číslo jedna. Mnoho problémů by bez ní vůbec nevzniklo. A to se netýká jen školy. 6. Nervozita a podrážděnost - vede k vyhrocení konfliktů. Školní parlament je poradním orgánem ředitele školy (tvoří jej jeden demokraticky zvolený zástupce z každé třídy). VII. Zajišťovat účinnou individuální péči o žáky s jakýmkoliv problémem a dosáhnout ve škole otevřené klidné atmosféry, jakéhosi psychologického bezpečí, budovaného na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na vzájemné toleranci, úctě a pocitu odpovědnosti. Právní normou, která upravuje chod školy a určuje pravidla pro jednání žáků a ve vymezených oblastech i rodičů, a také pokrývá všechny důležité oblasti v činnosti školy, je Školní řád, jehož nedílnou součástí je Klasifikační řád. Má významnou úlohu ve výchově žáků k občanství, ovlivňuje přístup učitelů k výchově a jeho formulace by měly zakládat demokratické vztahy. Je to jeden z nejdůležitějších dokumentů a při správné formulaci pomáhá velice výrazně omezit konfliktní situace na škole. Oblast výchovného poradenství pro příští rok ošetří Rámcový plán výchovného poradce pro školní rok 2015/2016 a oblast primární prevence Minimální preventivní program na rok 2015/2016. Všechny tyto dokumenty jsou přílohou tohoto plánu práce a budou předloženy ke schválení Radě školy na první společné schůzi.

11 Zodpovídá: Splněno: ŘŠ, výchovní poradci a metodici prevence Radou školy schváleno dne Pedagogickou radou schváleno dne VIII. Neustále vylepšovat prostředí školy Žáci sami musejí chtít, aby jejich škola byla pěkná, a my je k tomu neustále musíme vést. Hlavní budova SŠ na Dělnické ulici je plně v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č.410/2005 Sb. Splňuje i bezbariérový přístup. Je zateplená, s kvalitní střechou, plastovými okny a výkonnou kotelnou. V ostatních budovách v areálu na Dělnické byla v souladu se schváleným investičním záměrem instalována plastová okna a vyměněna střešní krytina. Domov mládeže je také v plném souladu s platnými hygienickými předpisy. Nutná je však výměna střešní krytiny, topení a vody. To je prozatím postupně řešeno svépomocí díky stavebním oborům vzdělání. Zřizovateli známý problém ale dosud představuje školní dílenská loď DL2. Díky jeho pochopení byly škole přiděleny finanční prostředky ve výši ,- Kč na 1. etapu rekonstrukce. Díky tomu mělo být toto plavidlo nejpozději do konce kalendářního roku 2014 plně v souladu s požadavky ČLPR. Ve 2. etapě (rok 2015) pak mělo dojít k modernizaci vybavení, učeben, sociálního zařízení, topného systému a rozvodů vody, nátěru lodi apod. Bohužel už druhé výběrové řízení na dodavatele prací bylo znovu neúspěšné a nikdo se do něj nepřihlásil. Firem, které mohou takovou rekonstrukci uskutečnit, není mnoho a smlouvy uzavírají se soukromými subjekty. Naše loď je v majetku kraje a podléhá režimu podlimitního výběrového řízení, tedy administrativně náročnému procesu s celou řadou úskalí v podobě případných sankcí při nedodržení čehokoliv. Firmy se toho obávají a raději se nepřihlásí, protože o zakázky stejně nouzi nemají. Třetí výběrové řízení bude spuštěno na podzim 2015, vedení školy intenzivně s možnými dodavateli jedná a pevně doufá, že se plavidlo podaří dokončit nejpozději během hlavních prázdnin Všechny objekty v areálu školy v Křešicích vyžadují zvýšenou potřebu oprav a údržby. U hlavní budovy byla sice vyměněna střešní krytina, ale u většiny ostatních budov je nutná oprava střech. Během hlavních prázdnin 2015 bude vyměněna střešní krytina na budově tělocvičny a provedena výměna všech oken na hlavní budově. U všech budov pak je nutné především zateplení na základě předchozího energetického auditu. Hygienický výměr není stanoven. I pro tento školní rok bude ve finančním plánu investic nad ,- Kč znovu zařazeno jako prioritní zateplení a fasáda hlavní budovy v Křešicích. Nadále také bude probíhat postupná výměna školního nábytku v učebnách podle finančních možností školy. Na celý školní rok je opět vyhlášena soutěž ve výzdobě a pořádku ve třídách pro každé pololetí školního roku. Výsledky soutěže: odděleně za první a druhé pololetí

KONCEPCE ROZVOJE STŘEDNÍ ŠKOLY LODNÍ DOPRAVY A TECHNICKÝCH ŘEMESEL, DĚČÍN VI, příspěvkové organizace Ústeckého kraje 2015-2020

KONCEPCE ROZVOJE STŘEDNÍ ŠKOLY LODNÍ DOPRAVY A TECHNICKÝCH ŘEMESEL, DĚČÍN VI, příspěvkové organizace Ústeckého kraje 2015-2020 KONCEPCE ROZVOJE STŘEDNÍ ŠKOLY LODNÍ DOPRAVY A TECHNICKÝCH ŘEMESEL, DĚČÍN VI, příspěvkové organizace Ústeckého kraje 2015-2020 Zpracovalo: Předkládá: vedení školy ve spolupráci s kolektivem pedagogických

Více

Střední škola lodní dopravy a. technických řemesel, Děčín VI, Dělnická 15, Děčín VI, 405 02, tel. 412 535 942, 412 535 927

Střední škola lodní dopravy a. technických řemesel, Děčín VI, Dělnická 15, Děčín VI, 405 02, tel. 412 535 942, 412 535 927 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Ú s t e c k é h o k r a j e Dělnická 15, Děčín VI, 405 02, tel. 412 535 942, 412 535 927 V Ý R O Č

Více

Samohodnotící zpráva SOŠ a SOU Praha 10 Weilova 4 (model CAF)

Samohodnotící zpráva SOŠ a SOU Praha 10 Weilova 4 (model CAF) Samohodnotící zpráva SOŠ a SOU Praha 10 Weilova 4 (model CAF) Zpracováno ve školním roce 2007/2008 Úvod: Představení školy Střední odborná škola a střední odborné učiliště Weilova 4, Praha 10 navazuje

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Instalatér 36-52-H/01Instalatér Verze první z 07. 09. 2009 Platnost od 1.9.2010 Obsah

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb

Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb Sestavena vedením školy 10/2012 OBSAH Obsah... 2 1. úvodní část... 4 2. Teoretické vyučování... 5 2.1. Materiální podmínky... 5 2.2. Personální zabezpečení

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Střední průmyslová škola, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II Koncepční záměr rozvoje školy 2012

Střední průmyslová škola, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II Koncepční záměr rozvoje školy 2012 Střední průmyslová škola, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II Koncepční záměr rozvoje školy 2012 Strana 1 (celkem 14) Tento koncepční plán je zveřejňován jako příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze školní rok 2008/09 Příloha č. 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Výroční

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 DLOUHODOBÝ Z ÁMĚR VZDĚL ÁVÁNÍ A ROZ VOJE VZDĚL ÁVACÍ SOUSTAV Y ZLÍNSKÉHO KR A JE 2012 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 Vážené dámy, Vážení pánové, dostává

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Ústeckého kraje v souvislosti v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol a vyšší odborné školy Obalky brozura Sebkova

Více

...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA. 13. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce IPPP, odbor 24)

...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA. 13. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce IPPP, odbor 24) ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.2.1 Materiální vybavení... 5 2.2.2 Prostorové vybavení... 5 2.2.3 Technické vybavení... 7

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.2.1 Materiální vybavení... 5 2.2.2 Prostorové vybavení... 5 2.2.3 Technické vybavení... 7

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Zedník - Kopie 36-67-H/01 Zedník od 1. 9. 2011 36-67-H/01 Zedník 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Zedník - Kopie Zedník Název školy Adresa Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život Č.j.: ZŠMŠ-TR/202/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky ÚVOD Školní vzdělávací program pro základní

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více