Základní škola Komenium Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Školní řád 2. Pravidla pro hodnocení chování a vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Komenium Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Školní řád 2. Pravidla pro hodnocení chování a vzdělávání"

Transkript

1 Základní Komenium Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Školní řád 2. Pravidla pro hodnocení chování a vzdělávání Platnost: od

2 "Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni." Václav Havel Školní řád Školní řád je závazný pro žáky, zákonné zástupce, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy a pro všechny, kteří se pohybují v prostorách školy. Školní řád ZŠ Komenium vychází z platných zákonných norem České republiky: Školský zákon 561/2004 Sb. Listina základních práv a svobod Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb. Zákon o rodině Kapitoly: 1. Režim školy 2. Pravidla školní docházky a omlouvání nepřítomnosti žáka 3. Režim absencí podléhající kontrole 4. Ochrana zdraví a bezpečnosti žáků 5. Práva a povinnosti žáků 6. Práva a povinnosti zákonných zástupců 2

3 I. Režim školy 1. Budova školy se pro žáky otevírá v 7.40 hod. Žáci vstupují do budovy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné a pro chůzi bezpečné obuvi, oděv a obuv odloží v šatně. Šatna se uzavírá 5 minut před zahájením vyučování. Žáci se zdržují v šatně po dobu nezbytně nutnou. 2. Začátek dopoledního vyučování je stanoven na V tuto dobu je žák na svém místě v učebně, na lavici má připraveny psací potřeby, žákovskou knížku a všechny pomůcky příslušného předmětu. V klidu vyčká příchodu vyučujícího. Pokud se ten nedostaví do třídy do 5 minut, oznámí služba tuto skutečnost ve sborovně. 3. Vyučovací hodina trvá 45 minut a je ohraničená zvoněním. Hodinu ukončuje vyučující. Přestávky trvají 10 minut, hlavní začíná v 9.40 hod. a trvá 20 minut. Během vyučování a přestávek může žák opustit školu pouze za podmínek uvedených v kapitole II., bod 2. odst. d. 4. Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou. Své věci si odnáší s sebou domů, neručí za věci ponechané v neuzamčené šatně. 5. Žáci nenosí do školy předměty nesouvisející s výukou, neboť za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. Mobilní telefony mají žáci během vyučování vypnuté (zcela, nejen zvonění) a uschované ve školní tašce, pokud vyučující neurčí jinak. Není dovoleno přinášet do školy výbušné, omamné či toxické látky, zbraně či jiné předměty ohrožující bezpečnost, zdraví nebo život vlastní i ostatních. 6. V prostorách školy, v odborných učebnách, ve školní jídelně a školním klubu všichni dodržují příslušné bezpečnostní řády těchto pracovišť. 7. V prostorách školy je zakázáno kouřit, požívat alkohol či jiné návykové, omamné a toxické látky (viz více kapitola IV. Ochrana zdraví a bezpečnosti žáků). 8. O přestávkách se žáci řídí pokyny vyučujících konajících dohled, ale i ostatních zaměstnanců školy. 9. Do odborných pracoven, tělocvičny nebo sálu vstupují žáci pouze za přítomnosti pedagoga a řídí se jeho pokyny. 10. Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny bez vyzvání zaměstnance školy. 11. V době polední přestávky a po ukončení vyučování nesmí žáci pobývat v šatnách ani v jiných prostorách školní budovy, nejsou-li zařazeni do školní družiny nebo školního klubu. Na odpolední vyučování přicházejí nejdříve 10 minut před stanoveným zahájením vyučovací hodiny. V době přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním neprovádí nad žáky pedagogický dozor. 12. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. 13. Úřední hodiny v kanceláři školy jsou pro žáky v době hlavní přestávky. 14. Ve škole není povolena reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí. Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. 3

4 15. Jakékoliv projevy diskriminace či jen náznaky projevů diskriminace, násilí, šikanování, rasismu, brutality, vandalismu, hrubého slovního či fyzického útoku vůči ostatním žákům nebo zaměstnancům školy jsou žákům přísně zakázány a považují se za závažné porušení školního řádu. 16. V případě spáchání protiprávního jednání (krádeže, projevy školního násilí, přestupky, trestné činy) splní neprodleně ohlašovací povinnosti směrem k orgánům sociálně právní ochrany dětí, orgánům činným v trestním řízení, dalším orgánům obce a zákonným zástupcům. II. Pravidla školní docházky a omlouvání nepřítomnosti žáka 1. Docházka žáka do školy a omlouvání žáků z vyučování se řídí 22 a 50 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a tímto školním řádem. 2. Žáci chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná. Podmínky uvolňování z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně: a. zákonný zástupce žáka je povinen informovat osobně, písemně, elektronickou poštou či telefonicky třídního učitele nebo vedení školy o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 následujících vyučovacích dnů od počátku nepřítomnosti žáka b. lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky c. nebude-li důvod nepřítomnosti žáka řádně a prokazatelně doložen omluvenkou v žákovské knížce podepsanou jedním ze zákonných zástupců do 3 následujících vyučovacích dnů po ukončení jeho nepřítomnosti, bude jeho absence hodnocená jako neomluvená d. pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka ve škole vyzvedávají nebo žák předloží písemnou žádost o uvolnění podepsanou zákonným zástupcem. Během vyučování a přestávek může žák opustit školu v doprovodu zákonného zástupce (či osoby jím písemně pověřené) nebo samostatně po předložení písemné žádosti podepsané zákonným zástupcem s náležitostmi dle vzoru na webu školy, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu) nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin). Žádosti o uvolnění telefonem, SMS či e- mailem nebudou akceptovány. Žádost o uvolnění vydaná např. sportovním klubem, lékařem či jinou institucí musí být zároveň odsouhlasená a podepsaná zákonným zástupcem, v opačném případě nebude žák uvolněn. Při vyzvedávání žáka ve škole se zákonní zástupci řídí provozním řádem školy o přístupu cizích osob do školy a o vyzvedávání žáků e. předem známou nepřítomnost žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce žáka před jejím započetím. V odůvodněných případech a na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka může žáka uvolnit z vyučování: na 1 vyučovací hodinu - vyučující příslušného předmětu na 1 den - třídní učitel na 2 a více dnů - ředitel školy 4

5 f. ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady g. žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle 18. Zákonný zástupce je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky III. Režim absencí podléhajících kontrole 1. V případě vážného podezření na zanedbávání školní docházky bude třídní učitel po projednání s vedením školy vyžadovat doplnění jakékoliv omluvenky od zákonného zástupce razítkem lékaře (nebo jiným náležitým dokladem např. úmrtní list) při každé nepřítomnosti. Lékařské potvrzení s razítkem je vhodné doplnit dobou nemoci a časem návštěvy. Zpětné omlouvání lékařem nebude akceptováno. O zařazení do režimu absencí podléhajících kontrole bude zákonný zástupce dítěte školou informován doložitelným způsobem, ovšem zařazení do režimu není vázáno na souhlas rodičů. V případě, že zákonný zástupce toto pravidlo nedodrží, nebude nepřítomnost žáka omluvena. 2. Vážné podezření na zanedbávání školní docházky vzniká, jsou-li splněny alespoň dvě z následujících podmínek: časté krátkodobé absence - více než 5 dnů v měsíci (netýká se žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním) nevěrohodnost podkladů omlouvajících nepřítomnost žáka, především časté a opakované omlouvání absencí nevolností, bolestmi hlavy, rodinnými důvody, nebo nepřítomnost ve škole prodlužující víkend (opakované absence v pátek či pondělí) celkový počet omluvených hodin přesahuje 100 hodin za pololetí u žáka 1. stupně ZŠ a 120 hodin za pololetí u žáka 2. stupně ZŠ časté a opakované pozdní příchody na vyučování uvedené v třídní knize. Maximální limit pro zařazení do režimu absence podléhající kontrole jsou více než 3 pozdní příchody v průběhu jednoho pololetí neúčast pouze na odpoledním vyučování. Maximální limit pro zařazení do režimu absence podléhající kontrole jsou více než 3 neúčasti na odpoledním vyučování (bez ohledu na počet hodin) v průběhu jednoho pololetí bez předchozí žádosti zákonného zástupce o uvolnění porušování léčebného režimu - žák v době vyučování kontaktován policií, spatřen učitelem, jiným žákem (doloženo věrohodným způsobem) 5

6 rodiče se opakovaně nedostaví po 2 vyzváních do školy a nekomunikují s třídním učitelem Postup řešení neomluvené absence Počet neomluvených hodin Do 10 neomluvených hodin Nad 10 neomluvených hodin Nad 25 neomluvených hodin 1. Škola může při řešení neomluvené absence využít spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi, které působí v rámci prevence rizikového chování. 2. Neomluvenou absenci do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví příslušnému orgánu sociálněprávní ochrany dětí a případ bude řešen jako přestupek na úseku školství a výchovy mládeže. Další možné sankce pro zákonného zástupce, který neplní povinnost zajistit řádnou docházku dítěte do školy, je vyloučení z hmotné nouze či trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení výchovy mládeže (viz tabulka). Organizace Pracovník Fáze řešení Úkon tř. učitel, tř. učitel, ředitel školy ředitel školy ŠMP,, tř. učitel ředitel školy POHOVOR o neomluvené absenci žáka Svolání ŚKOLNÍ VÝCHOVNÉ KOMISE STANOVISKO OZNÁMENÍ o pokračujícím záškoláctví 6 Pozvání ZZ k pohovoru za účelem vysvětlení a doložení absence Vlastní pohovor Pozvání ZZ k pohovoru na zasedání ŠVK za účelem vysvětlení a doložení absence Zasedání ŠVK - dohoda nápravy Vypracování stanoviska Zaslání Oznámení o zanedbání školní docházky orgánu OSPOD Výsledný dokument Pozvánka k pohovorudoporučený dopis Záznam o pohovoru Pozvánka - doporučený dopis Zápis z jednání ŠVK Stanovisko k neomluvené nepřítomnosti žáka Oznámení o zanedbání školní docházky orgánu OSPOD +veškerá dokumentace (viz výše) + kopie omluvného Podpisy tř. učitel tř. učitel, ZZ Ředitel školy Všichni zúčastnění Ředitel školy listu ŽK Pokud se záškoláctví opakuje i po uložení sankce za přestupek ZZ, zasílá 2. hlášení o ZŠD Policii ČR.

7 Vysvětlivky: ZZ ŠVK ŠMP OSPOD ŽK ZŠD zákonný zástupce výchovný poradce školní výchovná komise školní metodik prevence orgán sociálně-právní ochrany dětí žákovská knížka zanedbání školní docházky IV. Ochrana zdraví a bezpečnosti žáků 1. Žák je povinen dodržovat školní řád, všechna bezpečnostní a hygienická nařízení, o kterých byl prokazatelně poučen. 2. Žák je povinen se chovat v rámci společenských norem - dodržuje pravidla chování, vůči všem dospělým i spolužákům vystupuje zdvořile a ohleduplně. Vyvaruje se jakéhokoliv hrubého slovního jednání nebo fyzických útoků, projevů násilí, omezování osobní svobody, ponižování, šikany včetně kyberšikany. 3. Žákům je zakázáno nošení, držení, propagace, distribuce, užívání návykových, omamných a toxických látek a manipulace s nimi v areálu školy nebo v jiných prostorách, kde probíhá školní vyučování. Tento zákaz platí i pro akce pořádané školou. Zákaz se týká i elektronických cigaret. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru, a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci. V této souvislosti využije ředitel školy všech možností daných mu příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. 4. Ve všech vnitřních a vnějších prostorách školy a na všech akcích školy je zakázáno používat zbraně (zbraní se rozumí vše, co činí útok těla účinnější), výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku, bodné a sečné předměty. Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. 5. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači. Bez svolení učitele nesmějí žáci používat hudební nástroje, dílenské a kuchyňské zařízení, audiovizuální a výpočetní techniku (včetně jejich periferií), vystavené exponáty v odborných učebnách, laboratorní pomůcky. Pravidla chování v odborných učebnách a tělocvičnách se řídí řády odborných učeben, se kterými jsou žáci prokazatelně seznámeni. 6. Žákům je zakázáno manipulovat s okny, s uzávěry topení a žaluziemi. 7. Otvírání oken o přestávkách je zakázáno. Větrat lze pouze se souhlasem učitele v průběhu vyučovací hodiny. 8. O přestávkách se žáci pohybují po chodbách příslušného patra a nezdržují se na schodištích. Žáci mají zakázáno o přestávkách chodit do volných učeben a učeben, ve kterých jsou žáci z jiné třídy. 9. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dohledu, který ihned zajistí nezbytně nutné ošetření, informuje zákonné zástupce žáka a zapíše záznam o úrazu. Pokud žák nebo jeho zákonný zástupce nahlásí úraz dodatečně, to uvede v oznámení o úrazu. 7

8 10. Při exkurzích, výletech a akcích pořádaných školou vystupují žáci ukázněně, řídí se pokyny učitelů nebo jiných pověřených osob tak, aby nedošlo k ohrožení jejich zdraví ani zdraví ostatních. Při použití veřejného dopravního prostředku žáci dodržují dopravní předpisy a pravidla pro přepravu cestujících. 11. Žáka, který hrubým způsobem nebo opakovaně narušuje průběh vyučování, může pedagogický pracovník školy vykázat z vyučování v dané vyučovací hodině. Ředitel školy může žáka vykázat z vyučování i na dobu několika vyučovacích hodin v tomtéž vyučovacím dni. Žákovi, který byl vykázán z vyučování, bude určen náhradní způsob vzdělávání v době, na kterou byl žák z vyučování vykázán, a zajištěn nad ním dohled. V. Práva a povinnosti žáků Žák má právo: na vzdělání podle školního vzdělávacího programu na klidné a bezpečné prostředí, které neohrožuje jeho zdraví a psychiku na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových i fyzických schopností, jde-li o žáka handicapovaného, s poruchami učení nebo chování, či výjimečně nadaného, má právo na vzdělání podle individuálního vzdělávacího plánu na vlastní názor, slušným a adekvátním způsobem se vyjadřovat ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí jeho vzdělávání, jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést i prostřednictvím zákonných zástupců na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu a v oblasti dalšího vzdělávání na střední škole na ochranu před vlivy, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a špatným zacházením na respektování svého soukromí a života své rodiny na přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku na prevenci a ochranu před rizikovým chováním na pomoc či radu všech zaměstnanců školy, pokud se on cítí z nějakého důvodu v tísni, má problém apod. na dvě sady učebnic na základě lékařského potvrzení, obě sady má podepsané a jednu ponechává na určeném místě v hovorně Žák je povinen: pravidelně docházet do školy a být řádně připraven chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti nosit a mít v pořádku všechny školní pomůcky a potřeby do školy přicházet včas (v souladu se školním řádem) řádně se vzdělávat dodržovat Úmluvu o právech dítěte 104/1991 Sb. dodržovat základní normy společenského chování a dohodnutá pravidla (např. dbát na pořádek a čistotu ve škole i v areálu školy, ve škole se přezouvat, zdravit všechny zaměstnance školy včetně hostů, odkládat pokrývku hlavy v prostorách školy, nezakrývat si obličej šátkem, své názory vyjadřovat slušným způsobem, ) v žádném případě neohrožovat zdraví, bezpečí a osobní důstojnost spolužáků a všech zaměstnanců školy (šikana, ponižování, fyzické či slovní útoky, kyberšikana apod.) 8

9 dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen, dodržovat zásady Minimálního preventivního programu ZŠ Komenium plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem nepoškozovat majetek školy, spolužáků, zaměstnanců školy. Případně vzniklou škodu na své náklady odstranit (uvést do původního stavu), nebo vzniklou škodu finančně uhradit škole, která vzniklou škodu uhradila či uvedla do původního stavu, úraz či jakékoliv poškození zdraví svého nebo ostatních okamžitě nahlásit nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi či zaměstnanci školy nosit každodenně do školy žákovskou knížku a na pokyn pedagoga ji předložit dodržovat pravidla pro zacházení s učebnicemi a školním majetkem: o šetrně zachází s učebnicemi, školními potřebami i pomůckami, chová se ohleduplně k veškerému zařízení a vybavení školy o plně zodpovídá za stav žákovské knížky, je povinen ji udržovat v pořádku a zabránit její ztrátě, duplikát si musí žák vyžádat přes třídního učitele a uhradit o je- li prokázáno úmyslné poškození věci či zařízení školy, jsou zákonní zástupci žáka povinni škodu odstranit či nahradit v plné výši o udržuje vše v čistotě a v pořádku o před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí o služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě a po poslední hodině v příslušné učebně za zvednutí židlí dodržovat zákaz: o používání veškerých elektronických zařízení ve výuce (mobilní telefony, tablety, přehrávače, záznamová zařízení, fotoaparáty apod.) o fotografování či filmování bez souhlasu vyučujícího o bez vědomí vyučujícího opustit v průběhu výuky třídu, odbornou pracovnu, tělocvičnu nebo sál o bez vědomí vyučujícího opustit školu nebo školní akci o používání hrubých a vulgárních slov, xenofobie a rasismu VI. Práva a povinnosti zákonných zástupců Zákonný zástupce má právo: na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a chování svého dítěte podle Školního vzdělávacího programu Komenium, případný problém svého dítěte týkající se výchovně vzdělávacího procesu, doporučujeme řešit v následujícím pořadí: o 1. jednání s příslušným vyučujícím o 2. jednání s třídním učitelem o 3. jednání s výchovným poradcem o 4. jednání s vedením školy volit a být volen do rady školy slušným a adekvátním způsobem se vyjadřovat ke všem rozhodnutím, která se týkají záležitostí jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost požádat o uvolnění dítěte z výuky podle pravidel školního řádu na konzultaci s učitelem mimo vyučování po předchozí domluvě časového termínu na nedotknutelnost své osoby na okamžitou informaci školy o úrazu či změně zdravotního stavu svého dítěte 9

10 : Zákonný zástupce je povinen: zajistit, aby žák docházel pravidelně a včas do školy a účastnil se výuky v plném rozsahu dle rozvrhu hodin zajistit, aby žák chodil do školy vhodně a čistě oblečen, upraven a řádně připraven vytvořit svému dítěti vhodné podmínky pro vzdělávání být za každých okolností zodpovědný za chování svého dítěte ve škole, odpovídá za bezpečnost a bezpečí žáků být za každých okolností dosažitelný, poskytnout škole telefonický kontakt, v případě nedosažitelnosti poskytne telefonický kontakt nejbližší pověřené osoby, zaměstnavatele apod. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve výuce v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, nejpozději do 3 následujících vyučovacích dnů omluvit absenci svého dítěte ve škole osobně, písemně, telefonicky či em dodržovat pravidla omlouvání absence dítěte v souladu s kapitolou II. Pravidla školní docházky a omlouvání nepřítomnosti žáka oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a jejich změny v případě vyzvání dostavit se do školy k projednání záležitostí týkajících se dítěte v určeném čase či po domluvě poskytnout škole nezbytně nutné údaje o zdravotním stavu žáka, které by mohly mít vliv na výuku a bezpečnost dítěte informovat školu o jakékoliv odchylce od normy zdravotního stavu dítěte či změně jeho života, která má vliv na školní výchovně vzdělávací proces při změně zdravotního stavu dítěte v době vyučovacího procesu si dítě vyzvednout ze školy domluvit předem termín konzultace s příslušným pedagogickým pracovníkem (osobně či telefonicky) při předem známé absenci podat písemnou žádost o uvolnění žáka (formulář zveřejněn na webových stránkách školy) V Olomouci dne Mgr. František Vlček ředitel školy 10

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace Organizační řád část: Školní řád Č.j.: ZŠ/ 97/ 2014 Vypracovala: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Schválil: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Školní řád Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice srpen 2014 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Grünwaldova 13 370 01 České Budějovice www.zsgrunwaldova.cz tel.: 386 107 711 školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 Obsah : I. Práva žáků a zákonných zástupců 3 Práva žáků 3 Práva zákonných zástupců žáků 3 II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců 4 Povinnosti žáků 4 Povinnosti zákonných zástupců

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy vydává tento ŠKOLNÍ

Více

Školní řád. Základní škola Havířov Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace. Směrnice školy č. : 2 Číslo jednací : 2/2006 - B

Školní řád. Základní škola Havířov Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace. Směrnice školy č. : 2 Číslo jednací : 2/2006 - B Základní škola Havířov Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace Směrnice školy č. : 2 Číslo jednací : 2/2006 - B Školní řád 4.aktualizovaná verze Na základě ustanovení 30 zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak Vypracovala: Schválila: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ/0549/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Školní řád platnost od 1. září 2013 schváleno pedagogickou radou dne 26.8.2013 schváleno

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: Skartační znak ZS6 397/2014 A10 Vypracoval: Mgr. Lukáš Synek, ředitel školy Schválil: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace Č. j. 12/2014 Projednáno pedagogickou radou 28. 8. 2014 Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků byla schválena školskou radou ( 18 odst. 3 školského zákona)

Více

Organizační řád školy školní řád

Organizační řád školy školní řád Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192 se sídlem Masarykovo náměstí 192, Vratimov Organizační řád školy školní řád Obecná ustanovení Ředitelka školy vydává po projednání s pracovníky školy a se

Více

SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014

SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014 Organizační řád školy Směrnice č.: 02 "Školní řád" strana 1 z počtu 43 Základní škola Valašské Meziříčí Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace, IČ: 45211353 SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 2 / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. srpna 2011 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní řád. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín

Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní řád. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín Š K O L N Í Ř Á D Vydaný na základě ustanovení 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 , Hradební 529 Vnitřní směrnice: Řád školy č. 2.1 Spisový znak: A 10 Skartační znak: ZŠPŠCHOT SŘ 1/2013 Účinnost od: 1.9.2013 Vypracovala: Mgr. Bc. Danielková Drahomíra Datum: 1.9.2013 Na poradě projednáno

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I.Preambule

ŠKOLNÍ ŘÁD. I.Preambule V souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ), vydávám pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. : Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny

Více

Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Základní ustanovení 1. Školní řád vydává ředitel školy na základě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Schválil: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Švabinského 1702, 35601 Sokolov ŠKOLNÍ ŘÁD. Motto:

Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Švabinského 1702, 35601 Sokolov ŠKOLNÍ ŘÁD. Motto: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Švabinského 1702, 35601 Sokolov ŠKOLNÍ ŘÁD Motto: K druhým se chovej vždy tak, jak ty chceš, aby se oni chovali k tobě. 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Více

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, 739 61 Třinec

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, 739 61 Třinec Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, 739 61 Třinec Školní řád 2015/2016 Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více