Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita: od Identifikátor zařízení: I Č O: b) Zřizovatel: O b e c Rajnochovice, IČO: c) Ředitel školy (informace): Vladimír K o n e č n ý, Komenského 1439 Bystřice p. Host konkurzní řízení ustanovení do funkce (ŠÚ Kroměříž) potvrzení ve funkci d) Zástupce ředitele: --- e) Statutární zástupce ředitele: Ladislava H a p k o v á, Rajnochovice 26 f) Založení školy ( Zakládací listina ) zařazení do sítě , poslední aktualizace g) Kontakt : Základní škola Rajnochovice tel.: volny.cz h) Součásti školy: 1. Základní škola, Rajnochovice IZO: kapacita: 200 žáků 2. Školní družina, Rajnochovice IZO: kapacita: 40 žáků 3. Školní jídelna, Rajnochovice IZO: kapacita: 300 jídel Počet tříd Počet žáků Počet žáků Přepočtený Počet žáků na třídu počet PP na ped.úv. 1.stupeň ,5 7,1 2.stupeň ,75 3,9 12,1 Š D ,8 30 Š J x x 2,2 x i) Školská rada: předseda Zuzana J a v o r s k á, Rajnochovice 69 počet členů 6 Pracovníci školy

2 a) Počet pracovníků školy 2008/09: Pedagogických Nepedagogických Celkem Fyz. Přepoč. Fyz. Přepoč. Fyz. Přepoč. 11 9,4 8 6, ,7 - z toho - externí pedagogové : 2 / 0,54 - důchodci : 1 / 0,43 - ped. na MD : 1 / 1 - vych. ŠD: 1 / 0,8 navíc - sezónní pracovníci (nepedag.): - / -- - doplňková činnost : 2 / 0,44 b) Věková struktura pedagogických pracovníků: Věkové rozmezí Počet pracovníků Fyzic. Přepoč. do 30 let 2 1,36 30 až 39 let až 49 let 5 3,68 + 0,8 50 let až SD 2 2,00 důchodci 1 0,54 c) Výuka: kvalifikovaná a aprobovaná I. st. 64,4 % II. st. 53,8 % kvalifikovaná a neaprobovaná I. st. 8,2 % II. st. 33,0 % nekvalifikovaná I. st. 27,4 % II. st. - 13,2 % Neaprobovaná výuka Fy, Tv, Ov, Vv d) Odchody pedag. pracovníků (k ): 1 / 0,32 e) Příchody pedag. pracovníků (k ): -- / --- f) Noví absolventi: -- / --- g) Další vzdělávání pedag. pracovníků: - celkem 7 akcí, 8 účastníků Vzdělávací nabídka a) Vzdělávací program: 3.-5., 8.-9.tř. Základní škola (č.j /96-2) 1.,2. a 6.,7. tř. - ŠVP Škola pro všechny b) Učební plány: v i z samostatný oddíl c) Rozšířená výuka: --- d) Specializované třídy: --- e) Volitelné předměty: technické kreslení tř. (33 ž.)

3 anglický jazyk tř. (47 ž.) f) Nepovinné předměty: náboženství 37 ž. (4 skupiny) g) Zájmové kroužky: dyslektický 4 ž. dopravní 5 ž. aerobik ml. - 9 ž. aerobik st ž. keramický 15 ž. dramatický 17 ž. čtenářský 14 ž. logopedický 4 ž. h) Mimoškolní aktivity: hra na hud. nástroj 15 ž. (ZUŠ BpH + p.bubeníček) fotbal 18 ž. (TJ Rajnochovice) florbal 22 ž. (Podhr. Lhota) Mladí hasiči 9 ž. (Podhr. Lhota, Komárno, Loukov) výtvarná výchova 2 ž. (ZUŠ BpH) rybářský kroužek (BpH) --- gymnastika (P.Lhota) 5 ž. Spolčátko (P.Lhota) 5 ž. i) Členství v AŠSK od Zařazování žáků a) Zápis dětí pro školní rok 2008/2009: zápis - 7 ž. odklad - 1 ž. nástup - 6 ž. + 1 přistěh. Zápis dětí pro školní rok 2009/2010: zápis - 10 ž. odklad - 2 ž. nástup - 8 ž. b) Vycházející a odcházející žáci: z 9. roč.: gymnázium - přihl. 1 ž. - přijati 1 ž. SOŠ přihl. 9 ž. - přijato 9 ž. SOU přihl. 3 ž. - přijato 3 ž. z 8.roč.: SOU - přihl přijato --- z nižších roč.: gymn.8-leté přihl přijat leté - přihl přijat --- jiné školy - sportovní třídy 0 ž. jazykové třídy 0 ž. speciální školy 0 ž. Vzdělávání a výchova c) Souhrnné výsledky vzdělávání ve škol. roce 2008/2009 (podle ročníků): Ročník Počet ž. Prospělo Prospělo Neprosp. Hodnoceno 2.stupeň

4 s vyzn. slovně. z chování I.st II.st Celkem d) Nepřítomnost žáků ve vyučování: Absence omluvená I. stupeň II. stupeň škola hod hod/žák hod hod/žák hod hod/žák 1.pololetí , , ,6 2.pololetí , , ,8 Celkem , , ,4 Absence neomluvená - 0 Integrovaní žáci: sluchově - 0 zrakově - 0 vady řeči - 4 (I.st.) tělesně - 0 mentálně - 1 (I.st.) kombinace - 0 SPVU - 1 (I.st.) e) Účast a úspěchy v olympiádách a soutěžích: sport (okresní a okrsková kola) X - přespolní běh Bystřice p.h. XI - florbal Holešov 3.místo (okrsek) halový fotbal Bystřice p.h. II - aerobik Kelč vybíjená I.st. - Bystřice p.h. (3.místo) postup - Holešov (okresní kolo) III. - aerobik Loučka (3.místo) IV. - pódiové skladby Bystřice p.h. (1.místo) - postup - Opava (celostátní přehlídka) minikopaná Rajnochovice st.žáci 3.místo ve skupině V. - malá kopaná (McDonald s Cup) - Chvalčov VI. - aerobik Brno (mezinár.přehlídka) nohejbal - Kroměříž

5 soutěže zeměpisná olympiáda okr.kolo 1.,2.místo (J.Novák, D.Cícha) - kraj.kolo (Uh.Hradiště) 6.místo olympiáda v Čj matematický Klokan 4.-9.tř. Pythagoriáda (škol.,okresní) II.st. f) Výchovné poradenství: výchovný poradce volba povolání přehlídka SŠ (Zlín) 8.+9.tř (Vsetín) 9.tř. - poradenské středisko (IPS KM) 9.tř Dny otevřených dveří jednotlivě dle zájmu - návštěvy vých. poradců ze SŠ (třídní schůzka s rodiči) beseda se žáky kurz Volba povolání v Ov, Rv - účast na seminářích pro VP 2 x (X.,II.) - přijímací řízení tři přihlášky testování žáků 9.tř. - 2 x (XI. - Scio) - péče o žáky s poruchami - dyslektický kroužek 4 ž. - logoped. péče 4 ž. - indiv.vzděl.plány - žáci s SPVU 21 ž. - z toho integrace 5 ž. - vyšetření a kontroly 6 ž. - metodické návštěvy - PPP KM (IX.) - SPC Zlín (X.,V.) - logopedie BpH (XI.,V.) prevence negativních jevů - minim. prevent. program (MPP) + seznámení rodičů (XI.) - porady a semináře metodiků 3 x (X.,II.,VI.) - další vzdělávání ped.prac. 3 akce, 4 účastníci - studijní praxe ŠMP XI. - vyhodnocení MPP nejlepší v okrese KÚ Zlín - účast vyučujících na akcích PPP - návštěva žáků 9.tř. v K-centru Kroměříž + beseda přednášky a besedy pro žáky Kouření a alkohol I.st. - metodické materiály uč. knihovna - práce pedagogů v komisi pro mládež při OÚ - podpora volnočasových aktivit žáků (str.3) - příslušná témata v hodinách Ov, Rv aj. - besídky a kulturní vystoupení žáků (Svátek matek, vítání občánků, posezení s důchodci) Další údaje o škole a) tělovýchovné akce plavání 3.,4.tř. - XI.-II. Kroměříž - výuka na DDH 4.tř. X.,V. (Loukov) + kurz dopravní výchovy - soutěž v atletice I.st. - IX. - aerobik vystoupení P.Lhota (karneval), Provodovice (dětský den) - Opava _IV., Brno VI. - zájezd na plavecký bazén - II.st. (Hranice)

6 - Den Země ( Čištění hor ) ekologické vycházky sportovní Den dětí školní výlety I.st. Hranice, Teplice VI II.st tř. - Rusava (3 dny) VI tř. - Vyškov b) kulturní akce - divadelní vystoupení žáků (KD) V. - hudební vystoupení žáků ZUŠ BpH (KD) XII - zájezd do divadla (Zlín) I.st , II.st V. - divadelní představení (Bystřice p.h.) - 10.VI. - 1.tř. - filmová představení (Val.Meziříčí) 4 x (XII.-2x, IV., VI.) - Mikulášská nadílka s diskotékou 5.XII.. - Vánoční besídka pro veřejnost školní ples 6.II. - Uspávání broučků (28.XI.) + probouzení (7.V.) - volba a korunovace Krále školy 3.,4.VI. - exkurze Tutanchámon (Brno) 13.XI. - 8.,9.tř. - školní karneval 9.II. - zahradní slavnost 1.tř. (Komárno) - VI. - Den matek kulturní vystoupení 7.V.. (Rajnochovice) - kulturní program Posezení s důchodci IV. - Vítání občánků V. - Noc s Andersenem 3.-4.IV. - táborák ŠD 13.VI.. - rozloučení s 9.tř VI.. c) sběrové akce papír 1200 kg kaštany 75 kg šípky sušené 44 kg byliny, lipový květ pro ŠJ (pitný režim) d) jiné akce - Ochrana člověka za mimořádných situací 31.X., 25.VI. - fotografování 1.tř. XI - foto žáků, tříd VI. - zápis do 1.tř. 27.I. - výstavka učebnic VI. - testování žáků - 9.tř. - XI - Den otevřených dveří I.st. - 3.XII. - návštěva MŠ v 1.třídě 19.V. - Rajnochovická lesní železnice V. - Zdravé zuby V. - sbírka Život dětem I.pol. - studentské praxe žáků SŠ 2 x XI. e) pedagogická činnost porady ŘŠ Bystřice p.h. - 9.X., 19.III. + Zlín 16.IX. - pedagogické rady 6 x (1.IX., 18.XI., 20.I., 21.IV.., 23.VI., 29.VI.) - organizační porady a porady VŠ měsíčně + dle potřeby - pedagogická praxe -- - účast pedagogů na prac. schůzkách jednotlivých předmětů f) spolupráce s rodiči rodičovské schůzky 21.X. (9.tř.), 18.XI.. - konzultace s rodiči 20.I., 21.IV.., 23.VI. - Školská rada 18.XI., 23.VI.. - Den otevřených dveří (I.st.) - 3.XII..

7 g) zdravotnictví - dětská lékařka 4 x (X.,XI.,IV., V.) h) materiálně-technické zabezpečení výměna oken a zateplení budovy I.st. - malířské a natěračské práce II.st. - oprava okapů a hromosvodů budova I.st. - revize elektro, has.přístrojů, Tv nářadí Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rajnochovice za školní rok 2008/2009 byla projednána: c) dne na schůzce Školské rady při ZŠ Rajnochovice d) dne na pedagogické radě V Rajnochovicích, Vladimír Konečný, ředitel ZŠ Rajnochovice

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2005/2006

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola Zlín, Křiby 4788 Tel./Fax. 577 142 075 PSČ 760 05 E-mail: zskriby@zlinedu.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2004/2005 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 (zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 80/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 adresa školy právní forma IČO 75005239 IZO 600066517 identifikátor školy 600066517 vedení školy kontakt Základní škola

Více

výroční zpráva o činnosti školy

výroční zpráva o činnosti školy výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1. 2. třídy), nám. Komenského

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Žeranovice za školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Žeranovice za školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Žeranovice za školní rok 2006 / 2007 Základní charakteristika školy: a/ Základní škola a mateřská škola Žeranovice, Žeranovice 53, 769 01 Holešov IZO: 108

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz www.zschlumcany.cz 1 Identifikátor zařízení 600 070 425 Zřizovatel : Obec Chlumčany Družstevní 332 334 42 Chlumčany OBSAH : 1. charakteristika školy základní údaje 2. materiálně technické zajištění školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

školní rok 2012 2013

školní rok 2012 2013 2012-2013 Výroční zpráva Výroční zpráva Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno Školskou radou dne 14. 10. 2013 školní rok 2012 2013 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a S l o v a n, K r o m ě ř í ž, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž e-mail: zs@zsslovan.cz tel.: 573 502 244, fax : 573 502 240 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 srpen 2014 Obsah: 1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2013 2014 Mgr.Mašek Vladimír ředitel školy Mgr.Vladimír Mašek ředitel školy 1 Základní škola Teplice Edisonova

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2012 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Rulf Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah: Výroční zpráva základní školy... str. 3 17 Základní údaje Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 10.10.2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více