Mateřská škola Přerov, U tenisu 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Přerov, U tenisu 2"

Transkript

1 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Číslo rozhodnutí: MSMT /2014 ze dne Název projektu: Cesty k rozvoji řeči

2 2 S t r á n k a OBSAH 1. Logohrátky: Den otevřených dveří - Evropský den logopedie, prezentace projektu Logohrátky: Říkej, maluj, poslouchej - logopedie tak, jak ji možná neznáte Logohrátky: Rozhýbej svůj jazýček - jak na to, aby moje dítě správně mluvilo Logohrátky: Motivační aktivity rozvoje řečových dovedností prostřednictvím interaktivní tabule Logohrátky: Společné povídání pro děti ve věku 3-5 let. 35 Společné povídání pro děti ve věku 5-7 let. 60 Použitá literatura.. 98

3 3 S t r á n k a LOGOHRÁTKY Den otevřených dveří - Evropský den logopedie Projektová aktivita č. 1: prezentace projektu Realizace: třída Sluníček Datum: 31. března 2014 Prezentuje: Michaela Gálíčková s představením pedagogů zapojených do realizace projektu Cílová skupina:pedagogové z jiných mateřských škol města Přerova veřejnost - zveřejnění prezentace projektu v regionálním tisku Nové Přerovsko ze dne rodiče - webové stránky školy, centrální nástěnky obou mateřských škol zřizovatel - zveřejnění úspěšných žadatelů o dotaci Charakteristika projektu V letošním školním roce jsme se stali úspěšnými žadateli o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu z rozvojového programu zaměřeného na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Celková částka na podporu logopedické prevence činí ,00 Kč. Smyslem je vytvořit optimální podmínky podporující správný řečový vývoj u dětí, vytvořit systém pro podporu přirozeného rozvoje komunikace. Logopedická prevence v tomto směru tudíž pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči tím, že nejprve u dítěte rozvíjíme slovní zásobu, artikulační a fonematické slyšení a tím následně podporujeme přirozený vývoj řeči. Odborně proškolený pedagog pak dokáže včas odhalit odchylky od normálního řečového vývoje a doporučí další odbornou péči. V rámci projektu je prevence zaměřena na rozvoj celé osobnosti dítěte a nemůžeme ji tudíž chápat jako nápravu nesprávné výslovnosti, kterou zajišťuje klinický logoped. Do logopedické prevence v předškolním věku patří rozvoj smyslového vnímání, osvojování přiměřených dovedností, vědomostí a návyků, rozvoj správného mluvního projevu, slovní zásoby, rozvoj motorických dovedností jak z oblasti hrubé motoriky, jemné motoriky i motoriky mluvidel, rozvoj logického myšlení, upevňování paměťových procesů, rozvoj rytmického cítění a pohybové obratnosti, posilování sebevědomí nenásilným začleňováním do kolektivu prostřednictvím her a pestrých činností, podpora zájmu o společnou komunikaci. Cíle projektu: zvýšení kvality poskytování logopedické prevence vytvořením podnětného pracovního prostředí, které přispívá k rozvoji řečových a jazykových schopností dětí, komunikačních dovedností a vede k získání základů kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků v této oblasti zlepšování informovanosti rodičů a snahu zapojit je do činností spojených se zdokonalováním řečového projevu a komunikačních dovedností dětí předškolního věku

4 4 S t r á n k a Finanční rozpočet a jeho využití Získané finanční prostředky byly použity: k zakoupení moderních edukačních pomůcek, vybavení a didaktického materiálu do všech pěti tříd včetně odloučeného pracoviště. Konkrétně jde o pomůcky určené pro rozvoj artikulace, dechových a fonačních cvičení, pro rozvíjení fonematického sluchu. Zakoupením obrazového materiálu vedeme děti k rozšiřování slovní zásoby a schopnosti udržet dějovou linii, obrázkovými soubory upevňujeme rytmizaci slov, dále byly zakoupeny pomůcky k rozvoji jemné motoriky a grafomotoriky polovinu získané finanční částky jsme použili na zakoupení interaktivní tabule, která umožňuje vzdělávat děti moderní a zábavnou formou vybavení výukovými softwarovými programy pro řečovou výchovu a jejich praktické využití v edukaci zakoupení odborné logopedické literatury pro vzdělávání pedagogů a zapůjčení rodičům dětí část financí byla použita na zaplacení kurzu logopedické prevence pro jednu učitelku, která získala osvědčení ve vzdělávacím programu Logopedický asistent primární logopedická prevence ve školství, organizovaném NIDV ve Zlíně v rozsahu 64 hodin zakončeném vypracováním a obhajobou závěrečné kazuistické práce Z vlastních zdrojů byl zakoupen dataprojektor v hodnotě ,- Kč. Sborník zakoupených pomůcek společně se stručným popisem jejich využití bude po vyčerpání finanční dotace zveřejněn a volně dostupný na stránkách mateřské školy Jelikož v době prezentace projektu ještě nebyla nainstalována interaktivní tabule, byli účastníci pozváni na možnosti využití práce s interaktivní tabulí přímo školitelem dodavatelské firmy Sharp centrum Olomouc, který zaškolí všechny pedagogické pracovníky mateřské školy včetně odloučeného pracoviště a rovněž umožní zájemcům i z jiných mateřských škol účast na této prezentaci. Školení nebude hrazeno z finančních prostředků dotačního projektu. V další fázi připravujeme již ukázku edukační činnosti přímo s dětmi v projektové aktivitě č. 4, která proběhne 4. listopadu 2014 pro rodiče a veřejnost. Realizační tým projektu tvoří: Mateřská škola U tenisu: Michaela Gálíčková - ředitelka školy, Bc. Erika Chytilová učitelka, Bc. Marie Frydrychová - učitelka, Iveta Červenková učitelka odloučené pracoviště Mateřská škola Henčlov: Helena Sachrová vedoucí učitelka Realizace projektu Logopedická prevence je součástí každodenního vzdělávacího programu ve všech třídách. Řečové schopnosti dětí jsou podněcovány adekvátně jejich věku. Učitelky se zaměřují na základní faktory, které řeč ovlivňují, tzn. prostředí, sluchové a zrakové vnímání, motoriku

5 5 S t r á n k a a grafomotoriku. Ve skupinách či jednotlivě v krátkých vstupech rozvíjí u dětí artikulační obratnost, fonematické slyšení, slovní zásobu, schopnost vyjadřování. V rámci projektu realizujeme ve všech třídách dlouhodobý projekt Logopedické hrátky, kdy učitelky s dětmi provádějí každodenně dechová cvičení, rozvíjí artikulační obratnost, zařazují fonematická cvičení, rozvíjejí všechny čtyři jazykové roviny, procvičují grafomotoriku. Při plánování svých třídních vzdělávacích programů pedagogové cíleně zařazují do každého tematického celku náměty pro logopedickou prevenci. Nejmladší děti nacvičily divadelní představení, které pak zahrály rodičům, svým kamarádům i pedagogům. Přípravu provázely činnosti na zlepšování obratnosti mluvidel, ovládání dechu i tempa řeči, zdokonalování řečového projevu dětí, ale i prvky kooperace. Ze získaných prostředků jsme mohli zakoupit čepičky pro dramatizaci a maňásky. Tyto jsou dále v dramatických činnostech využívány téměř každodenně. Děti střední věkové skupiny využívají obrazový materiál k rozvoji slovní zásoby, orientaci v ploše, rozvíjely logické myšlení a paměťové procesy při vyprávění děje pohádek na velkoplošných obrazech. Pedagogové používají logopedické publikace zaměřené na upevňování správné výslovnosti, děti si procvičují správné vyslovování jednotlivých hlásek při hře s logopedickými pexesy. Předškolní děti v plné míře využívají programy využitelné při edukaci na interaktivní tabuli, dále se u dětí rozvíjí artikulační obratnost při hrách se slovy, učí se upevňovat fonematické slyšení určováním hlásky na začátku, uprostřed a na konci slova, učí se rozlišovat distinktivní rysy hlásek (znělost a neznělost, krátké a dlouhé hlásky, nosovky apod.). Rodiče dětí a pedagogové z jiných mateřských škol měly možnost zúčastnit se ukázky edukační činnosti s využitím interaktivní tabule. Děti všech věkových skupin si procvičují uvolňovacími cvičeními ramenní a loketní kloub, zápěstí a následně procvičují grafémy, jejichž osvojení dětem usnadňuje nácvik psaní v první třídě základní školy. Současně při manipulaci s grafickým materiálem vedou učitelky děti k dodržování zrakové hygieny. Na odloučeném pracovišti se paní učitelky zaměřují na všechny jazykové roviny s ohledem na věkové zvláštnosti jednotlivých dětí, jelikož se jedná o heterogenní skupinu dětí. Stále usilujeme o další zkvalitnění logopedické prevence, této problematice se budeme věnovat i nadále. Zakoupené pomůcky budou pedagogové využívat i po skončení projektu. Aktivity projektu prolínající školním vzdělávacím programem: rozvíjení všech čtyř jazykových rovin (foneticko-fonologická, morfologickosyntaktická, lexikálně-sémantická, pragmatická) s ohledem na věk a individuální schopnosti dětí sluchová diferenciace, sluchová paměť, sluchová analýza a syntéza vnímání rytmu, rytmizace slov a říkadel artikulační cvičení hry zaměřené na rozvíjené pasivní a aktivní slovní zásoby posilování paměťových procesů rozvíjení logického myšlení oromotorická cvičení dechová a fonační cvičení grafomotorická cvičení zraková percepce hry zaměřené na rozvíjení hrubé i jemné motoriky činnost s knihou

6 6 S t r á n k a využívání softwarových výukových programů podporujících rozvoj řečových dovedností při edukaci s interaktivní tabulí Časový a pracovní harmonogram projektu: leden 2014 výběr dodavatelů a příprava objednávek na zakoupení pomůcek pro logopedickou prevenci podle předem připraveného podrobného rozpočtu dle jednotlivých položek únor až říjen 2014 přípravy pedagogů na aktivity Společného povídání (na každý měsíc) březen 2014 projektová aktivita č. 1 Den otevřených dveří prezentace celého projektu, realizuje Michaela Gálíčková, ředitelka školy květen 2014 projektová aktivita č. 2 Říkej, maluj, poslouchej logopedie tak, jak ji možná neznáte, realizuje Bc. Marie Frydrychová Propojení gymnastiky mluvidel, oromotorických cvičení, vyprávění pohádky podle obrazového materiálu, dodržování dějové linie, dramatizace pohádky s čepičkami, pohybová hra, hrubá motorika koulení míče, grafomotorické cvičení, pracovní list s řešením labyrintu, nakreslení obrázku k ději pohádky, to vše s pohádkou O Koblížkovi za pomoci rodičů. Spolupráce s rodiči na úkolu na doma společný obrázek k básničce nebo pohádce. září 2014 projektová aktivita č. 3 Rozhýbej svůj jazýček jak na to, aby moje dítě správně mluvilo, realizuje Iveta Červenková Popis vývoje oromotoriky a artikulace v souvislosti s věkem dítěte, co by mělo dítě zvládat ve 3, 4, 5 a 6 -ti letech, ukázka činnosti s dětmi předškolního věku oromotorická cvičení před logopedickým zrcadlem s rodičem ve dvojici podle obrázků, dechová cvičení s rodiči, kartičky k procvičování jednotlivých hlásek, zapojení rodičů do hraní logopedického pexesa, stolní hra Rozhýbej svůj jazýček rodiče budou mít možnost zapůjčení pomůcek domů na víkend. listopad 2014 projektová aktivita č. 4 Motivační aktivity rozvoje řečových dovedností prostřednictvím interaktivní tabule, realizuje Bc. Erika Chytilová Pomocí práce na interaktivní tabuli rozvíjíme u dětí zábavnou a nenásilnou formou myšlení, představivost, kreativitu, tvořivost, logické uvažování, grafomotoriku, poznávání barev, paměť, pozornost a trpělivost, sluchové a zrakové vnímání, spolupráci, jazykové roviny, rytmickou reprodukci, komunikační dovednosti. Při plnění některých úkolů dětí spolupracují ve dvojicích nebo ve skupinkách budují tak schopnost dohodnout se, komunikovat mezi sebou. Směřujeme tak k budování schopnosti záměrného učení pomocí hry, děti si tak zapamatují nové poznatky snadněji a trvaleji. březen až prosinec 2014 projektová aktivita č. 5 Společné povídání, realizují pedagogové všech tříd v denních činnostech s dětmi podle připravených materiálů prolínajících školním vzdělávacím programem, přípravy pedagogů jsou rozpracovány na každý měsíc a lze je shlédnout na webových stránkách školy, metodicky jsou rozděleny podle vnitřní organizace tříd na Společné povídání pro děti 3 5 leté a Společné povídání pro děti 5 7 leté (s odkladem povinné školní docházky v mnoha případech právě z důvodu vadné výslovnosti)

7 7 S t r á n k a Formy organizace projektu Logopedická prevence bude v mateřské škole zajišťována skupinovou a individuální formou: skupinové vzdělávání projektové dílny, činnost u interaktivní tabule, dramatizace pohádek, aktivity zaměřené na rozvoj hrubé motoriky, pohybové obratnosti hry individuální vzdělávání denně prostřednictvím projektové aktivity Společné povídání v ranním komunitním kruhu, při manipulaci s obrázky a s logopedickými kartičkami, před odpočinkem logopedickou chvilkou zařazováním cvičení na posilování fonematického rozlišování a oromotoriky rozvoj mluvidel, při odpoledním odpočinku (u nespících dětí), v odpoledních činnostech rytmizace, stolní hry, logopedické pexeso

8 8 S t r á n k a LOGOHRÁTKY Říkej, maluj, poslouchej logopedie tak, jak ji možná neznáte Projektová aktivita č. 2: ukázka rozvíjení řečových dovedností rozmanitými činnostmi ve skupině Realizace: třída Sluníčka Datum: 15. května 2014 Prezentuje: Bc. Marie Frydrychová, učitelka Cílová skupina: děti, rodiče dětí Charakteristika Propojení gymnastiky mluvidel, oromotorických cvičení, vyprávění pohádky podle obrazového materiálu, dodržování dějové linie, dramatizace pohádky s čepičkami, pohybová hra, grafomotorické cvičení, pracovní list s řešením labyrintu, nakreslení obrázku k ději pohádky, to vše s pohádkou O Koblížkovi za pomoci rodičů. Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu rozvoj a užívání všech smyslů tvořivé dokončení příběhu, dramatizace rozvoj kooperativních dovedností Klíčové kompetence: kompetence k učení: učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům kompetence k řešení problémů: nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu komunikativní kompetence: ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog sociální a personální kompetence: ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

9 9 S t r á n k a činnostní a občanské kompetence: má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých Očekávané výstupy dítěte: porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit osvojit si správné dechové a artikulační návyky Pomůcky: radiomagnetofon, CD se zvuky zvířat, ping pongové míčky, modelína, výkresy, temperové barvy a houbičky na tupování, balicí papír, pastelky, čepičky k dramatizaci, obrázky k pohádce O Koblížkovi několik samostatných obrázků vyjadřujících děj, rozstříhané obrázky k pohádce ze souboru Pohádková mozaika Vlastní činnosti: Sluchové cvičení Dětem pouštíme zvuky zvířat na CD, se kterými se mohl Koblížek potkat v lese (sova, žába, datel, ) Oromotorika Dědeček má chuť na koblížek olizování horního a dolního rtu ze strany na stranu. Liška snědla koblížek zavřená pusa, jazyk ze strany na stranu.

10 10 S t r á n k a Dechové cvičení Koblížek se kutálí foukání do pingpongového míčku po stole ve dvojicích dítě rodič. Jemnomotorické cvičení Práce s modelínou mačkání modelíny, vytváření kuličky Koblížka Práce s barvou technika tupování houbičkou výroba Koblížka Grafomotorické cvičení Koblížek - uvolnění zápěstí kruhy na malý formát papíru - uvolnění ramenního kloubu kruhy na velký formát papíru.

11 11 S t r á n k a Říkanka s pohybem Koblížek Velkou mísu na stůl dáme těsto si v ní zaděláme. Mouku, mléko, vajíčko ještě kvasnic maličko. Vařečkou to zamícháme a na másle osmažíme. Na okénko chladit dáme, (stoj, ruce spojené před tělem) (míchání těsta) (vytleskáváme) (vytleskáváme) (míchání těsta) (otáčení dlaní vzhůru) (ruce spojit nad hlavou, hlava kývá ze strany na stranu) pak si na nich pochutnáme. (hladíme si břicho) MŇAM! (zakřičíme) Pohybová hra Na Koblížka Děti sedí v kruhu, určí se jeden Koblížek, který chodí po kruhu a zpívá si písničku: Já koblížek, koblížek, na másle smažený, na okénku chlazený utekl jsem dědečkovi a tobě (řekne jméno dítěte sedícího v kruhu, např. Aničko) taky uteču! Dotyčný vyskočí a začne se s koblížkem honit po kruhu. Koblížek se může zachránit tím, že si sedne na místo vyvolaného dítěte. Poté se děti vystřídají. Zapojíme do hry rodiče dětí.

12 12 S t r á n k a Dramatizace pohádky O Koblížkovi Dramatizace pohádky s využitím dramatizačních čepiček babička, dědeček, koblížek, zajíc, vlk, medvěd a liška. Vyprávění dle obrázků Vyprávění děje dle obrázků a jejich popis. Sestavení správné dějové posloupnosti.

13 13 S t r á n k a Skládání obrázku z několika částí Skládání obrázku dle předlohy, spolupráce s rodičem. Závěr: Smyslem projektového dne bylo ukázat rodičům rozmanité činnosti, kterými lze rozvíjet všechny čtyři jazykové roviny. Před každou aktivitou bylo rodičům sděleno, co učitelka danou činností sleduje, k jakému cíli směřuje a to vše s ohledem na individuální schopnosti a možnosti jednotlivých dětí.

14 14 S t r á n k a LOGOHRÁTKY Rozhýbej svůj jazýček jak na to, aby moje dítě správně mluvilo Projektová aktivita č. 3: pracovní workshop Realizace: třída Berušek Datum: 30. září 2014 Prezentuje: Iveta Červenková, učitelka Cílová skupina: práce rodičů s dětmi, pedagogové jiných mateřských škol Charakteristika: Projektová aktivita je zaměřena na seznámení rodičů s aktivitami, kterými mohou u dětí předškolního věku rozvíjet hybnost mluvních orgánů, seznámí se s aktivitami posilujícími dýchací funkce, sluchovou percepci, s činnostmi podporujícími vývoj artikulace, rozvoj slovní zásoby a to vše formou hry. Rodiče se podrobněji seznámí s fyziologickým vývojem artikulace v dětském věku, přirozenými projevy nesprávné výslovnosti v důsledku ontogenetického vývoje a možnostmi řešení v případě již zafixované vadné výslovnosti. Hlavním cílem je však zdůraznit rodičům, že preventivní činnosti zaměřené na rozvoj mluvních orgánů a artikulace jsou časově méně náročné jak pro rodiče, tak pro dítě než odstraňování zafixovaných nesprávných řečových stereotypů. Celý projektový den je založen na aktivním zapojení rodičů, na vzájemné interakci pedagog - rodič - dítě. Ontogenetický vývoj řeči Vyvíjející se řeč dítěte je třeba sledovat v souladu s celkovým fyzickým vývojem, vývojem psychiky i se zřetelem na mnohotvárné podmínky vytvářené vlivem zevního prostředí. Každé dítě nejdříve prochází předběžnými stadii vývoje řeči: žvatlání, napodobování, rozumění řeči. Na ně pak navazuje vývoj vlastní, samostatné řeči dítěte. Vytvoření vlastní mluvy netrvá u všech jedinců stejně dlouho. Nestejnost má rozmanité příčiny. Může se jednat o vnější příčiny, kam patří vliv prostředí, v němž se dítě narodilo, způsob výchovy, zda má dítě sourozence nebo pochybuje-li se dítě mezi vrstevníky. Vnitřními podmínkami vývoje řeči jsou pak individuální schopnosti a možnosti jedince závislé na činnosti jeho vyšší nervové soustavy. Také existují rozdíly mezi pohlavími, jelikož děvčata se vyvíjejí až do puberty tělesně i duševně rychleji než chlapci. Již od počátku sledování výslovnosti dítěte je nezbytné odlišovat nesprávnou výslovnost od vadné výslovnosti dyslalie neboli patlavosti. Zatímco v případě nesprávné výslovnosti lze očekávat její spontánní úpravu, v případě zafixovaného vadného stereotypu ke spontánní úpravě výslovnosti nedochází. Nesprávnou výslovnost v určitém věku považujeme tedy za fyziologickou. Respektování tohoto fyziologického vývoje artikulace dítěte je nesmírně důležité a nemůžeme požadovat po dítěti výkony, pro které ještě není zralé.

15 15 S t r á n k a Stručný popis vývoje artikulace v závislosti na věku dítěte: Věk Rozvoj slovní zásoby Vývoj výslovnosti do 1 roku do 2,5 let do 3,5 let do 4,5 let Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší. Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co je to", rozlišuje svou slovní zásobu. Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť. Dokončuje se gramatická stavba vět. M B P A E I O U D T N J K G H CH V F OU AU Zvládá N D T L (i artikulačně) Bě Pě Mě Vě Ň Ď Ť do 5,5 let do 6,5 let Dítě již chápe děj a umí ho vyprávět. Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí. Č Š Ž C S Z R Ř kombinace ČŠŽ a CSZ Patlavost je vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka a je funkční poruchou v předškolním věku. Dle této tabulky je možno odhadnout vhodný věk dítěte pro úpravu patřičné hlásky a tím i vhodnou dobu pro návštěvu logopedické ambulance. Dílčí vzdělávací cíle: ovládání motoriky mluvidel rozvoj komunikativních dovedností rozvoj schopnosti sebeovládání zpřesňování smyslového vnímání rozvoj kooperativních dovedností vytváření prosociálních postojů přizpůsobivosti, tolerance rozvoj schopnosti projevovat se autonomně, prosociálně a aktivně ve skupině Klíčové kompetence: kompetence k učení učí se nejen spontánně, ale i vědomě soustředí se na činnosti učí se hodnotit svoje osobní pokroky kompetence k řešení problémů známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně na základě nápodoby či opakování, náročnější s pomocí dospělého

16 16 S t r á n k a komunikativní kompetence rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog ovládá dovednosti předcházející psaní dokáže se vyjadřovat různými prostředky sociální a personální kompetence ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit dodržuje dohodnutá pravidla činnostní a občanské kompetence spolupracuje s vrstevníky i dospělými chová se odpovědně a respektuje ostatní Očekávané výstupy: ovládat dechové svalstvo sladit pohyb s rytmem rozlišovat sluchově zvuky a tóny ovládat koordinaci ruky a oka správně vyslovovat ovládat tempo, dech i intonaci řeči sluchově rozlišovat hlásky ve slovech reprodukovat krátké texty říkadla, písně postupovat a učit se podle instrukcí a pokynů spolupracovat s ostatními dodržovat herní pravidla přizpůsobit se společnému programu zachycovat tvořivě (výtvarně, hudebně) skutečnosti ze svého okolí Pomůcky: výukový CD ROM: Chytré dítě - Hry logopedické zrcadlo magic ball, pingpongové míčky, vatové kuličky na niti kniha Jak se kluci a holky učili říkat L, Ď, Ť, Ň, C, S. Z, Č, Š, Ž, R a Ř, pracovní list se slovy kartičky k procvičování výslovnosti Č, Š, Ž logopedické pexeso Č, Š, Ž kniha Logopedická prevence v mateřské škole stolní hra Rozhýbej svůj jazýček aneb logopedie hrou

17 17 S t r á n k a Průběh činností: MOTIVACE - signálem pro svolání dětí a rodičů do kruhu je motivační píseň: Do kola (melodie písně Já do lesa nepojedu) Chytneme se do kolečka, chytneme se do kola, poslouchej, kdo tvoje jméno za chviličku zavolá. Chytneme se do kolečka, ruka ruku polechtá, poslouchej, kdo tvoje jméno za chviličku zašeptá. SLUCHOVÉ HRY 1. Hádanka V kruhu jsem se zatočila, ještě k tomu poskočila, a teď děti pozor dejte, kdo vás volá, poslouchejte. děti a rodiče mají utvořen kruh, posadí se na zem děti si zakryjí oči učitelka chodí uvnitř kroužku a říká říkadlo učitelka označí jednoho z rodičů, který bude volat Tady jsem dítě, které pozná svého rodiče se zvedne, jde za ním, řekne své jméno role se vymění střídají se děti i rodiče 2. Hra na zvuky rodiče a děti sedí spolu ve dvojici v kruhu učitelka ukáže několik obrázků pustí typický zvuk k některému obrázku z CD romu děti spolu s rodiči hádají děti hádají samy kontrolu si ověří kontrolou na monitoru PC učitelka volí náročnější variantu - zvuk nepodpořený obrázkem

18 18 S t r á n k a DECHOVÁ CVIČENÍ - rozdělení na několik stanovišť v souvislosti s použitými pomůckami, rodiče a děti spolupracují ve dvojici, prostřídají se na všech stanovištích 1. Foukadlo Magic ball s lehkým míčkem (dostatečný počet podle počtu účastníků) učitelka předvede hluboký nádech a pomalý výdech do foukadla, aby míček nevypadl s foukadlem pracují rodiče s foukadlem pracují děti, učitelka provádí kontrolu s foukadlem pracují děti, rodič provádí kontrolu 2. Foukaná s pingpongovými míčky v dráze na stolečky se postaví z dřevěných kostek dráhy přes celou délku stolu učitelka předvede hluboký nádech nosem, dlouhý výdech ústy rodiče a děti si dřepnou nebo sednou na malou židličku ke dráze proti sobě foukanou si navzájem posílají pingpongový míček učitelka kontroluje správné dýchání rodičů i dětí 3. Foukání do vatové kuličky na niti učitelka předvede - nádech, dlouhý lehký výdech děti napodobují foukání do vatové kuličky rodiče sledují děti, za správné provedení chválí učitelka kontroluje provedení počátečního prudkého výdechu, uvolnění retního závěru výdechovým proudem CVIČENÍ MLUVIDEL 1. Cvičení orofaciální oblasti před logopedickým zrcadlem - podle obrázku a ukázky učitelky, rodič a dítě procvičují ve dvojici kleště rty do širokého úsměvu, stisknout zuby knír udržet tužku mezi horním rtem a nosem rybička ústa do velkého (ó) a malého (ú) kroužku mlsná kočička vypláznutý jazyk olizuje rty nahoře a dole zmrzlina jazyk vypláznout směrem vzhůru, zvednout špičku kladívko špička jazyka klepe za horními zuby balónky nafouknutí tváří, posouvání vzduchové bubliny

19 19 S t r á n k a 2. Na zvířátka - v kruhu, správné postavení mluvidel Šla jsem včera kolem domku, potkala jsem tam Kačenku, Kačenka se zeptala, zda jsem pejska slyšela (kočku, krávu, vrabce., kukačku ) rodiče a děti utvoří kruh učitelka chodí uvnitř kruhu a říká říkanku, zakončí pojmenováním zvířátka učitelka ukáže na dítě, to napodobí hlas zvířátka říkadlo se opakuje, učitelka ukáže na rodiče rodič napodobí hlas pojmenovaného zvířátka učitelka sleduje postavení mluvidel při napodobování hlasů role se vymění - v kroužku chodí dítě, vybere někoho z rodičů v kroužku chodí rodič, vybere některé z dětí PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ K ARTIKULACI 1. Pohádka O Leničce a Kačence po procvičení mluvidel si děti lehnou na koberec a poslechnou si vyprávění pohádky. Lenka a Katka byly u počítače. Vymýšlely nějakou hru. Zahrajeme si na hezká slovíčka a začneme svými jmény. Na klávesnici počítače napsaly Lenička a Kačenka, ale stala se chyba. Na monitoru se objevilo Kacenka. Holky zapomněly na počítač a hrály si na malé holčičky, které neumí Č. Nejlíp se naučíme Č, když budeme volat na kočičku ČI, ČI, ČI. Možná, že holky zavolaly devětkrát, protože se objevilo devět koček. Propána, až maminka přijde domů a uvidí devět koček, to bude mela. Musíme něco udělat. Volaly ČI, ČI, ČI a lákaly kočka na kočičí dobroty. Kočky se nechaly nalákat, všechno snědly a utekly. A holky? Ty si oddechly.

20 20 S t r á n k a Povídání o kočkách je motivací k vyvození hlásky Č nápodobou: zavoláme několikrát ČI, ČI, jednotlivé děti je po nás opakují daří - li se slabiky napodobit, můžeme vyslovovat další slabiky: TO, ME, TAN, KO, LÉ, HU, MÁ, PÁ, PU, MU, BE, KLE, BU, LOU a dítě doplňuje slabiku ČÍ. v doplňování se vystřídají: rodiče s dětmi, děti samy potom po nás opakují děti celá slovy: točí, mečí, tančí, kočí, léčí, hučí, máčí, páčí, pučí, mučí, bečí, klečí, bučí, loučí 2. Hra Na hezká slovíčka - do dvojice rozdáme pracovní list a pastelky teprve teď si holky hrají na hezká slovíčka tvoření zdrobnělin a procvičení hlásky Č uprostřed slov učitelka pojmenuje první dvojici auto autíčko, předvede rodiči jako vzor další činnosti s dítětem dítě samo pojmenovává obrázek a jeho zdrobnělinu rodič kontroluje, zda je dítě schopné samostatně užívat naučenou hlásku ve slovech nedaří-li se, musí po rodiči slova opakovat obrázky hezkých slovíček si mohou společně vybarvit GRAFOMOTORIKA - grafém horní oblouk: kočička (hřbet) - grafém vinutí: namotávání klubíčka vlny pro kočičku RYTMIZACE říkadla Celkové uvolnění po kreslení a grafomotorice, zapojení celého těla. Učitelka říká říkadlo, rodiče s dětmi v rytmu říkadla tleskají, pleskají, dupají, ťukají. Dešťové kapičky dostaly nožičky, kapy kap, kapy, kap. Dupaly po plechu, dělaly neplechu, kapy kap, kapy kap. Kocour spal v okapu, káply mu na tlapu, kapy kap, kapy kap. Ach jé ten naříkal, mňoukal a utíkal, kapy kap, kapy kap.

21 21 S t r á n k a ZÁBAVNÉ HRY A SOUTĚŽE 1. Rozhýbej svůj jazýček aneb logopedie hrou - společenská hra pro 4 hráče, v našem případě využijeme pro 4 dvojice hráčů (dvojici tvoří rodič a dítě), postupujeme přesně podle herního plánu. Hru tvoří dva herní okruhy: malý okruh (tvoří kolečka) - zaměřený na procvičování orofaciální oblasti velký okruh (čtverečky) prevence správné výslovnosti, sem je vstup pouze přes splnění úkolů z malého okruhu Průběh hry: malý okruh - každý hráč si postaví na start malého okruhu tvořeného kolečky figurku svého zvířátka, ke kterému dostane ještě kartičku s 10 otvory pro vsouvání žetonů. Hraje se hrací kostkou a podle barev se figurky posouvají po herní desce. Na určených políčcích se otáčí kartičky s úkoly (úkol čte rodič), např. otevři pusinku co nejvíce, brada se nesmí hýbat, rychle pohybuj jazykem ze strany na stranu jako ještěrka, vydrž a nepřestávej nebo např. malíř jazykem jezdíš pomalým tempem zezadu dopředu na horním patře (tak jako když malíř maluje strop). Každý úkol je podle náročnosti obodován 1, 2 nebo 3 žetony (kolečky), které si dítě za správné provedení úkolu vloží do kartičky s otvory. Vítězí ta dvojice, která jako první zaplní celou kartičku. velký okruh každý hráč si postaví na start velkého okruhu tvořeného čtverečky figurku svého zvířátka, ke kterému dostane opět kartičku s 10 otvory pro vsouvání žetonů. Postup je stejný, jen úkoly jsou zaměřeny na procvičování jednotlivých hlásek, postupujeme podle obtížnosti, tzn. M,B,P,V,F,J,DTN, ĎŤŇ, K,G,CH,H,C,S,Z, Č,Š,Ž, CSZ a ČŠŽ, L, R, Ř nebo můžeme procvičovat konkrétní hlásku, s kterou má dítě obtíže, např. CSZ a ČŠŽ: slova předříkává rodič, dítě je opakuje: čepice, učebnice, cvičky, cvičí, cípeček, klacíček, cvoček, babičce, opičce. Obodování je rovněž podle obtížnosti procvičované hlásky stejně jako u malého okruhu. Opět vítězí ta dvojice, která jako první zaplní hrací kartičku žetony. Tato hra je určena k preventivnímu procvičování řečových dovedností a je navrhnuta tak, aby dítě co nejvíce rozhýbalo rty i jazyk a následně procvičilo slova dle jednotlivých hlásek. 2. Logopedické pexeso - na procvičování hlásek Č, Š, Ž Využívá se jako pomůcka pro děti, které potřebují procvičit a zafixovat správnou výslovnost hlásek ve slovech a větách. Hraje se jako klasické pexeso, jen na obrázcích jsou vyobrazeny předměty, které obsahují procvičovanou hlásku na různých pozicích (na začátku, uprostřed, na konci slova). Pexeso můžeme hrát: s pojmenováním obrázků vždy při otočení předříkává slovo rodič, dítě podle sluchového vzoru slovo opakuje při každém otočení dítě slovo pojmenuje bez sluchového vzoru dospělého s určením místa hlásky ve slově při nalezení shodné dvojice (míč, kočka, čokoláda) při nalezení shodné dvojice vytvoří k obrázku větu

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Procvičení hlásky Z. Jmenujeme zvířata, dítě doplňuje: leze neleze. Živočichy, kteří lezou, dítě vybarví.

Procvičení hlásky Z. Jmenujeme zvířata, dítě doplňuje: leze neleze. Živočichy, kteří lezou, dítě vybarví. Lenka vzala Jáchymka za ruku a vrátila se s ním na louku. Hráli si spolu na včelky. Potom hledali, co leze a co neleze. Rozhlédli se a jmenovali, co je zelené. Procvičení hlásky Z. Jmenujeme zvířata, dítě

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Nepovinná příloha k projektu: Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Soukromá mateřská škola Petrklíč Obsah přílohy: Projekt Speciálně-pedagogický

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Č.j.: 51-21/2014/OŘ 21 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi Dedy Ludy dodů aneb jak se dorozumět s dětmi Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název rozvojového programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Školní zralost a příprava na školu

Školní zralost a příprava na školu Školní zralost a příprava na školu Jak poznáme, že je dítě dostatečně zralé na vstup do školy, které oblasti je dobré podpořit a kdy zvažovat odklad školní docházky Jak poznáme, že dítě začíná být zralé

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 8 až 5 hodin týdně. Český jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Speciální základní škola

Speciální základní škola Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 7204890tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0116 Název: Zkvalitnění vzdělávání na SpZŠ Skuteč 1. Jméno

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15)

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) Anotace: Nácvik správného držení tužky, správného sezení, techniky psaní, uvolňovací cviky Dětský diagnostický ústav, středisko

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM Ing. Eva Pokludová evapokludova@email.cz AUTISMUS Narušuje psychomotorický vývoj dítěte, ovlivňuje jeho komunikační dovednosti, představivost a schopnost navazovat

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Co mají umět děti v mateřské škole

Co mají umět děti v mateřské škole Co mají umět děti v mateřské škole Zpracováno podle knihy: J. Bednářová V. Šmardová Diagnostika předškolního věku Co má umět 3-4 leté dítě Sebeobsluha Hygiena Aktivně hlásí potřebu, po použití WC si umyje

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Hranice slov v písmu

Hranice slov v písmu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Hranice slov v písmu Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více