Mateřská škola Přerov, U tenisu 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Přerov, U tenisu 2"

Transkript

1 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Číslo rozhodnutí: MSMT /2014 ze dne Název projektu: Cesty k rozvoji řeči

2 2 S t r á n k a OBSAH 1. Logohrátky: Den otevřených dveří - Evropský den logopedie, prezentace projektu Logohrátky: Říkej, maluj, poslouchej - logopedie tak, jak ji možná neznáte Logohrátky: Rozhýbej svůj jazýček - jak na to, aby moje dítě správně mluvilo Logohrátky: Motivační aktivity rozvoje řečových dovedností prostřednictvím interaktivní tabule Logohrátky: Společné povídání pro děti ve věku 3-5 let. 35 Společné povídání pro děti ve věku 5-7 let. 60 Použitá literatura.. 98

3 3 S t r á n k a LOGOHRÁTKY Den otevřených dveří - Evropský den logopedie Projektová aktivita č. 1: prezentace projektu Realizace: třída Sluníček Datum: 31. března 2014 Prezentuje: Michaela Gálíčková s představením pedagogů zapojených do realizace projektu Cílová skupina:pedagogové z jiných mateřských škol města Přerova veřejnost - zveřejnění prezentace projektu v regionálním tisku Nové Přerovsko ze dne rodiče - webové stránky školy, centrální nástěnky obou mateřských škol zřizovatel - zveřejnění úspěšných žadatelů o dotaci Charakteristika projektu V letošním školním roce jsme se stali úspěšnými žadateli o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu z rozvojového programu zaměřeného na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Celková částka na podporu logopedické prevence činí ,00 Kč. Smyslem je vytvořit optimální podmínky podporující správný řečový vývoj u dětí, vytvořit systém pro podporu přirozeného rozvoje komunikace. Logopedická prevence v tomto směru tudíž pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči tím, že nejprve u dítěte rozvíjíme slovní zásobu, artikulační a fonematické slyšení a tím následně podporujeme přirozený vývoj řeči. Odborně proškolený pedagog pak dokáže včas odhalit odchylky od normálního řečového vývoje a doporučí další odbornou péči. V rámci projektu je prevence zaměřena na rozvoj celé osobnosti dítěte a nemůžeme ji tudíž chápat jako nápravu nesprávné výslovnosti, kterou zajišťuje klinický logoped. Do logopedické prevence v předškolním věku patří rozvoj smyslového vnímání, osvojování přiměřených dovedností, vědomostí a návyků, rozvoj správného mluvního projevu, slovní zásoby, rozvoj motorických dovedností jak z oblasti hrubé motoriky, jemné motoriky i motoriky mluvidel, rozvoj logického myšlení, upevňování paměťových procesů, rozvoj rytmického cítění a pohybové obratnosti, posilování sebevědomí nenásilným začleňováním do kolektivu prostřednictvím her a pestrých činností, podpora zájmu o společnou komunikaci. Cíle projektu: zvýšení kvality poskytování logopedické prevence vytvořením podnětného pracovního prostředí, které přispívá k rozvoji řečových a jazykových schopností dětí, komunikačních dovedností a vede k získání základů kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků v této oblasti zlepšování informovanosti rodičů a snahu zapojit je do činností spojených se zdokonalováním řečového projevu a komunikačních dovedností dětí předškolního věku

4 4 S t r á n k a Finanční rozpočet a jeho využití Získané finanční prostředky byly použity: k zakoupení moderních edukačních pomůcek, vybavení a didaktického materiálu do všech pěti tříd včetně odloučeného pracoviště. Konkrétně jde o pomůcky určené pro rozvoj artikulace, dechových a fonačních cvičení, pro rozvíjení fonematického sluchu. Zakoupením obrazového materiálu vedeme děti k rozšiřování slovní zásoby a schopnosti udržet dějovou linii, obrázkovými soubory upevňujeme rytmizaci slov, dále byly zakoupeny pomůcky k rozvoji jemné motoriky a grafomotoriky polovinu získané finanční částky jsme použili na zakoupení interaktivní tabule, která umožňuje vzdělávat děti moderní a zábavnou formou vybavení výukovými softwarovými programy pro řečovou výchovu a jejich praktické využití v edukaci zakoupení odborné logopedické literatury pro vzdělávání pedagogů a zapůjčení rodičům dětí část financí byla použita na zaplacení kurzu logopedické prevence pro jednu učitelku, která získala osvědčení ve vzdělávacím programu Logopedický asistent primární logopedická prevence ve školství, organizovaném NIDV ve Zlíně v rozsahu 64 hodin zakončeném vypracováním a obhajobou závěrečné kazuistické práce Z vlastních zdrojů byl zakoupen dataprojektor v hodnotě ,- Kč. Sborník zakoupených pomůcek společně se stručným popisem jejich využití bude po vyčerpání finanční dotace zveřejněn a volně dostupný na stránkách mateřské školy Jelikož v době prezentace projektu ještě nebyla nainstalována interaktivní tabule, byli účastníci pozváni na možnosti využití práce s interaktivní tabulí přímo školitelem dodavatelské firmy Sharp centrum Olomouc, který zaškolí všechny pedagogické pracovníky mateřské školy včetně odloučeného pracoviště a rovněž umožní zájemcům i z jiných mateřských škol účast na této prezentaci. Školení nebude hrazeno z finančních prostředků dotačního projektu. V další fázi připravujeme již ukázku edukační činnosti přímo s dětmi v projektové aktivitě č. 4, která proběhne 4. listopadu 2014 pro rodiče a veřejnost. Realizační tým projektu tvoří: Mateřská škola U tenisu: Michaela Gálíčková - ředitelka školy, Bc. Erika Chytilová učitelka, Bc. Marie Frydrychová - učitelka, Iveta Červenková učitelka odloučené pracoviště Mateřská škola Henčlov: Helena Sachrová vedoucí učitelka Realizace projektu Logopedická prevence je součástí každodenního vzdělávacího programu ve všech třídách. Řečové schopnosti dětí jsou podněcovány adekvátně jejich věku. Učitelky se zaměřují na základní faktory, které řeč ovlivňují, tzn. prostředí, sluchové a zrakové vnímání, motoriku

5 5 S t r á n k a a grafomotoriku. Ve skupinách či jednotlivě v krátkých vstupech rozvíjí u dětí artikulační obratnost, fonematické slyšení, slovní zásobu, schopnost vyjadřování. V rámci projektu realizujeme ve všech třídách dlouhodobý projekt Logopedické hrátky, kdy učitelky s dětmi provádějí každodenně dechová cvičení, rozvíjí artikulační obratnost, zařazují fonematická cvičení, rozvíjejí všechny čtyři jazykové roviny, procvičují grafomotoriku. Při plánování svých třídních vzdělávacích programů pedagogové cíleně zařazují do každého tematického celku náměty pro logopedickou prevenci. Nejmladší děti nacvičily divadelní představení, které pak zahrály rodičům, svým kamarádům i pedagogům. Přípravu provázely činnosti na zlepšování obratnosti mluvidel, ovládání dechu i tempa řeči, zdokonalování řečového projevu dětí, ale i prvky kooperace. Ze získaných prostředků jsme mohli zakoupit čepičky pro dramatizaci a maňásky. Tyto jsou dále v dramatických činnostech využívány téměř každodenně. Děti střední věkové skupiny využívají obrazový materiál k rozvoji slovní zásoby, orientaci v ploše, rozvíjely logické myšlení a paměťové procesy při vyprávění děje pohádek na velkoplošných obrazech. Pedagogové používají logopedické publikace zaměřené na upevňování správné výslovnosti, děti si procvičují správné vyslovování jednotlivých hlásek při hře s logopedickými pexesy. Předškolní děti v plné míře využívají programy využitelné při edukaci na interaktivní tabuli, dále se u dětí rozvíjí artikulační obratnost při hrách se slovy, učí se upevňovat fonematické slyšení určováním hlásky na začátku, uprostřed a na konci slova, učí se rozlišovat distinktivní rysy hlásek (znělost a neznělost, krátké a dlouhé hlásky, nosovky apod.). Rodiče dětí a pedagogové z jiných mateřských škol měly možnost zúčastnit se ukázky edukační činnosti s využitím interaktivní tabule. Děti všech věkových skupin si procvičují uvolňovacími cvičeními ramenní a loketní kloub, zápěstí a následně procvičují grafémy, jejichž osvojení dětem usnadňuje nácvik psaní v první třídě základní školy. Současně při manipulaci s grafickým materiálem vedou učitelky děti k dodržování zrakové hygieny. Na odloučeném pracovišti se paní učitelky zaměřují na všechny jazykové roviny s ohledem na věkové zvláštnosti jednotlivých dětí, jelikož se jedná o heterogenní skupinu dětí. Stále usilujeme o další zkvalitnění logopedické prevence, této problematice se budeme věnovat i nadále. Zakoupené pomůcky budou pedagogové využívat i po skončení projektu. Aktivity projektu prolínající školním vzdělávacím programem: rozvíjení všech čtyř jazykových rovin (foneticko-fonologická, morfologickosyntaktická, lexikálně-sémantická, pragmatická) s ohledem na věk a individuální schopnosti dětí sluchová diferenciace, sluchová paměť, sluchová analýza a syntéza vnímání rytmu, rytmizace slov a říkadel artikulační cvičení hry zaměřené na rozvíjené pasivní a aktivní slovní zásoby posilování paměťových procesů rozvíjení logického myšlení oromotorická cvičení dechová a fonační cvičení grafomotorická cvičení zraková percepce hry zaměřené na rozvíjení hrubé i jemné motoriky činnost s knihou

6 6 S t r á n k a využívání softwarových výukových programů podporujících rozvoj řečových dovedností při edukaci s interaktivní tabulí Časový a pracovní harmonogram projektu: leden 2014 výběr dodavatelů a příprava objednávek na zakoupení pomůcek pro logopedickou prevenci podle předem připraveného podrobného rozpočtu dle jednotlivých položek únor až říjen 2014 přípravy pedagogů na aktivity Společného povídání (na každý měsíc) březen 2014 projektová aktivita č. 1 Den otevřených dveří prezentace celého projektu, realizuje Michaela Gálíčková, ředitelka školy květen 2014 projektová aktivita č. 2 Říkej, maluj, poslouchej logopedie tak, jak ji možná neznáte, realizuje Bc. Marie Frydrychová Propojení gymnastiky mluvidel, oromotorických cvičení, vyprávění pohádky podle obrazového materiálu, dodržování dějové linie, dramatizace pohádky s čepičkami, pohybová hra, hrubá motorika koulení míče, grafomotorické cvičení, pracovní list s řešením labyrintu, nakreslení obrázku k ději pohádky, to vše s pohádkou O Koblížkovi za pomoci rodičů. Spolupráce s rodiči na úkolu na doma společný obrázek k básničce nebo pohádce. září 2014 projektová aktivita č. 3 Rozhýbej svůj jazýček jak na to, aby moje dítě správně mluvilo, realizuje Iveta Červenková Popis vývoje oromotoriky a artikulace v souvislosti s věkem dítěte, co by mělo dítě zvládat ve 3, 4, 5 a 6 -ti letech, ukázka činnosti s dětmi předškolního věku oromotorická cvičení před logopedickým zrcadlem s rodičem ve dvojici podle obrázků, dechová cvičení s rodiči, kartičky k procvičování jednotlivých hlásek, zapojení rodičů do hraní logopedického pexesa, stolní hra Rozhýbej svůj jazýček rodiče budou mít možnost zapůjčení pomůcek domů na víkend. listopad 2014 projektová aktivita č. 4 Motivační aktivity rozvoje řečových dovedností prostřednictvím interaktivní tabule, realizuje Bc. Erika Chytilová Pomocí práce na interaktivní tabuli rozvíjíme u dětí zábavnou a nenásilnou formou myšlení, představivost, kreativitu, tvořivost, logické uvažování, grafomotoriku, poznávání barev, paměť, pozornost a trpělivost, sluchové a zrakové vnímání, spolupráci, jazykové roviny, rytmickou reprodukci, komunikační dovednosti. Při plnění některých úkolů dětí spolupracují ve dvojicích nebo ve skupinkách budují tak schopnost dohodnout se, komunikovat mezi sebou. Směřujeme tak k budování schopnosti záměrného učení pomocí hry, děti si tak zapamatují nové poznatky snadněji a trvaleji. březen až prosinec 2014 projektová aktivita č. 5 Společné povídání, realizují pedagogové všech tříd v denních činnostech s dětmi podle připravených materiálů prolínajících školním vzdělávacím programem, přípravy pedagogů jsou rozpracovány na každý měsíc a lze je shlédnout na webových stránkách školy, metodicky jsou rozděleny podle vnitřní organizace tříd na Společné povídání pro děti 3 5 leté a Společné povídání pro děti 5 7 leté (s odkladem povinné školní docházky v mnoha případech právě z důvodu vadné výslovnosti)

7 7 S t r á n k a Formy organizace projektu Logopedická prevence bude v mateřské škole zajišťována skupinovou a individuální formou: skupinové vzdělávání projektové dílny, činnost u interaktivní tabule, dramatizace pohádek, aktivity zaměřené na rozvoj hrubé motoriky, pohybové obratnosti hry individuální vzdělávání denně prostřednictvím projektové aktivity Společné povídání v ranním komunitním kruhu, při manipulaci s obrázky a s logopedickými kartičkami, před odpočinkem logopedickou chvilkou zařazováním cvičení na posilování fonematického rozlišování a oromotoriky rozvoj mluvidel, při odpoledním odpočinku (u nespících dětí), v odpoledních činnostech rytmizace, stolní hry, logopedické pexeso

8 8 S t r á n k a LOGOHRÁTKY Říkej, maluj, poslouchej logopedie tak, jak ji možná neznáte Projektová aktivita č. 2: ukázka rozvíjení řečových dovedností rozmanitými činnostmi ve skupině Realizace: třída Sluníčka Datum: 15. května 2014 Prezentuje: Bc. Marie Frydrychová, učitelka Cílová skupina: děti, rodiče dětí Charakteristika Propojení gymnastiky mluvidel, oromotorických cvičení, vyprávění pohádky podle obrazového materiálu, dodržování dějové linie, dramatizace pohádky s čepičkami, pohybová hra, grafomotorické cvičení, pracovní list s řešením labyrintu, nakreslení obrázku k ději pohádky, to vše s pohádkou O Koblížkovi za pomoci rodičů. Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu rozvoj a užívání všech smyslů tvořivé dokončení příběhu, dramatizace rozvoj kooperativních dovedností Klíčové kompetence: kompetence k učení: učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům kompetence k řešení problémů: nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu komunikativní kompetence: ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog sociální a personální kompetence: ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

9 9 S t r á n k a činnostní a občanské kompetence: má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých Očekávané výstupy dítěte: porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit osvojit si správné dechové a artikulační návyky Pomůcky: radiomagnetofon, CD se zvuky zvířat, ping pongové míčky, modelína, výkresy, temperové barvy a houbičky na tupování, balicí papír, pastelky, čepičky k dramatizaci, obrázky k pohádce O Koblížkovi několik samostatných obrázků vyjadřujících děj, rozstříhané obrázky k pohádce ze souboru Pohádková mozaika Vlastní činnosti: Sluchové cvičení Dětem pouštíme zvuky zvířat na CD, se kterými se mohl Koblížek potkat v lese (sova, žába, datel, ) Oromotorika Dědeček má chuť na koblížek olizování horního a dolního rtu ze strany na stranu. Liška snědla koblížek zavřená pusa, jazyk ze strany na stranu.

10 10 S t r á n k a Dechové cvičení Koblížek se kutálí foukání do pingpongového míčku po stole ve dvojicích dítě rodič. Jemnomotorické cvičení Práce s modelínou mačkání modelíny, vytváření kuličky Koblížka Práce s barvou technika tupování houbičkou výroba Koblížka Grafomotorické cvičení Koblížek - uvolnění zápěstí kruhy na malý formát papíru - uvolnění ramenního kloubu kruhy na velký formát papíru.

11 11 S t r á n k a Říkanka s pohybem Koblížek Velkou mísu na stůl dáme těsto si v ní zaděláme. Mouku, mléko, vajíčko ještě kvasnic maličko. Vařečkou to zamícháme a na másle osmažíme. Na okénko chladit dáme, (stoj, ruce spojené před tělem) (míchání těsta) (vytleskáváme) (vytleskáváme) (míchání těsta) (otáčení dlaní vzhůru) (ruce spojit nad hlavou, hlava kývá ze strany na stranu) pak si na nich pochutnáme. (hladíme si břicho) MŇAM! (zakřičíme) Pohybová hra Na Koblížka Děti sedí v kruhu, určí se jeden Koblížek, který chodí po kruhu a zpívá si písničku: Já koblížek, koblížek, na másle smažený, na okénku chlazený utekl jsem dědečkovi a tobě (řekne jméno dítěte sedícího v kruhu, např. Aničko) taky uteču! Dotyčný vyskočí a začne se s koblížkem honit po kruhu. Koblížek se může zachránit tím, že si sedne na místo vyvolaného dítěte. Poté se děti vystřídají. Zapojíme do hry rodiče dětí.

12 12 S t r á n k a Dramatizace pohádky O Koblížkovi Dramatizace pohádky s využitím dramatizačních čepiček babička, dědeček, koblížek, zajíc, vlk, medvěd a liška. Vyprávění dle obrázků Vyprávění děje dle obrázků a jejich popis. Sestavení správné dějové posloupnosti.

13 13 S t r á n k a Skládání obrázku z několika částí Skládání obrázku dle předlohy, spolupráce s rodičem. Závěr: Smyslem projektového dne bylo ukázat rodičům rozmanité činnosti, kterými lze rozvíjet všechny čtyři jazykové roviny. Před každou aktivitou bylo rodičům sděleno, co učitelka danou činností sleduje, k jakému cíli směřuje a to vše s ohledem na individuální schopnosti a možnosti jednotlivých dětí.

14 14 S t r á n k a LOGOHRÁTKY Rozhýbej svůj jazýček jak na to, aby moje dítě správně mluvilo Projektová aktivita č. 3: pracovní workshop Realizace: třída Berušek Datum: 30. září 2014 Prezentuje: Iveta Červenková, učitelka Cílová skupina: práce rodičů s dětmi, pedagogové jiných mateřských škol Charakteristika: Projektová aktivita je zaměřena na seznámení rodičů s aktivitami, kterými mohou u dětí předškolního věku rozvíjet hybnost mluvních orgánů, seznámí se s aktivitami posilujícími dýchací funkce, sluchovou percepci, s činnostmi podporujícími vývoj artikulace, rozvoj slovní zásoby a to vše formou hry. Rodiče se podrobněji seznámí s fyziologickým vývojem artikulace v dětském věku, přirozenými projevy nesprávné výslovnosti v důsledku ontogenetického vývoje a možnostmi řešení v případě již zafixované vadné výslovnosti. Hlavním cílem je však zdůraznit rodičům, že preventivní činnosti zaměřené na rozvoj mluvních orgánů a artikulace jsou časově méně náročné jak pro rodiče, tak pro dítě než odstraňování zafixovaných nesprávných řečových stereotypů. Celý projektový den je založen na aktivním zapojení rodičů, na vzájemné interakci pedagog - rodič - dítě. Ontogenetický vývoj řeči Vyvíjející se řeč dítěte je třeba sledovat v souladu s celkovým fyzickým vývojem, vývojem psychiky i se zřetelem na mnohotvárné podmínky vytvářené vlivem zevního prostředí. Každé dítě nejdříve prochází předběžnými stadii vývoje řeči: žvatlání, napodobování, rozumění řeči. Na ně pak navazuje vývoj vlastní, samostatné řeči dítěte. Vytvoření vlastní mluvy netrvá u všech jedinců stejně dlouho. Nestejnost má rozmanité příčiny. Může se jednat o vnější příčiny, kam patří vliv prostředí, v němž se dítě narodilo, způsob výchovy, zda má dítě sourozence nebo pochybuje-li se dítě mezi vrstevníky. Vnitřními podmínkami vývoje řeči jsou pak individuální schopnosti a možnosti jedince závislé na činnosti jeho vyšší nervové soustavy. Také existují rozdíly mezi pohlavími, jelikož děvčata se vyvíjejí až do puberty tělesně i duševně rychleji než chlapci. Již od počátku sledování výslovnosti dítěte je nezbytné odlišovat nesprávnou výslovnost od vadné výslovnosti dyslalie neboli patlavosti. Zatímco v případě nesprávné výslovnosti lze očekávat její spontánní úpravu, v případě zafixovaného vadného stereotypu ke spontánní úpravě výslovnosti nedochází. Nesprávnou výslovnost v určitém věku považujeme tedy za fyziologickou. Respektování tohoto fyziologického vývoje artikulace dítěte je nesmírně důležité a nemůžeme požadovat po dítěti výkony, pro které ještě není zralé.

15 15 S t r á n k a Stručný popis vývoje artikulace v závislosti na věku dítěte: Věk Rozvoj slovní zásoby Vývoj výslovnosti do 1 roku do 2,5 let do 3,5 let do 4,5 let Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší. Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co je to", rozlišuje svou slovní zásobu. Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť. Dokončuje se gramatická stavba vět. M B P A E I O U D T N J K G H CH V F OU AU Zvládá N D T L (i artikulačně) Bě Pě Mě Vě Ň Ď Ť do 5,5 let do 6,5 let Dítě již chápe děj a umí ho vyprávět. Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí. Č Š Ž C S Z R Ř kombinace ČŠŽ a CSZ Patlavost je vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka a je funkční poruchou v předškolním věku. Dle této tabulky je možno odhadnout vhodný věk dítěte pro úpravu patřičné hlásky a tím i vhodnou dobu pro návštěvu logopedické ambulance. Dílčí vzdělávací cíle: ovládání motoriky mluvidel rozvoj komunikativních dovedností rozvoj schopnosti sebeovládání zpřesňování smyslového vnímání rozvoj kooperativních dovedností vytváření prosociálních postojů přizpůsobivosti, tolerance rozvoj schopnosti projevovat se autonomně, prosociálně a aktivně ve skupině Klíčové kompetence: kompetence k učení učí se nejen spontánně, ale i vědomě soustředí se na činnosti učí se hodnotit svoje osobní pokroky kompetence k řešení problémů známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně na základě nápodoby či opakování, náročnější s pomocí dospělého

16 16 S t r á n k a komunikativní kompetence rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog ovládá dovednosti předcházející psaní dokáže se vyjadřovat různými prostředky sociální a personální kompetence ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit dodržuje dohodnutá pravidla činnostní a občanské kompetence spolupracuje s vrstevníky i dospělými chová se odpovědně a respektuje ostatní Očekávané výstupy: ovládat dechové svalstvo sladit pohyb s rytmem rozlišovat sluchově zvuky a tóny ovládat koordinaci ruky a oka správně vyslovovat ovládat tempo, dech i intonaci řeči sluchově rozlišovat hlásky ve slovech reprodukovat krátké texty říkadla, písně postupovat a učit se podle instrukcí a pokynů spolupracovat s ostatními dodržovat herní pravidla přizpůsobit se společnému programu zachycovat tvořivě (výtvarně, hudebně) skutečnosti ze svého okolí Pomůcky: výukový CD ROM: Chytré dítě - Hry logopedické zrcadlo magic ball, pingpongové míčky, vatové kuličky na niti kniha Jak se kluci a holky učili říkat L, Ď, Ť, Ň, C, S. Z, Č, Š, Ž, R a Ř, pracovní list se slovy kartičky k procvičování výslovnosti Č, Š, Ž logopedické pexeso Č, Š, Ž kniha Logopedická prevence v mateřské škole stolní hra Rozhýbej svůj jazýček aneb logopedie hrou

17 17 S t r á n k a Průběh činností: MOTIVACE - signálem pro svolání dětí a rodičů do kruhu je motivační píseň: Do kola (melodie písně Já do lesa nepojedu) Chytneme se do kolečka, chytneme se do kola, poslouchej, kdo tvoje jméno za chviličku zavolá. Chytneme se do kolečka, ruka ruku polechtá, poslouchej, kdo tvoje jméno za chviličku zašeptá. SLUCHOVÉ HRY 1. Hádanka V kruhu jsem se zatočila, ještě k tomu poskočila, a teď děti pozor dejte, kdo vás volá, poslouchejte. děti a rodiče mají utvořen kruh, posadí se na zem děti si zakryjí oči učitelka chodí uvnitř kroužku a říká říkadlo učitelka označí jednoho z rodičů, který bude volat Tady jsem dítě, které pozná svého rodiče se zvedne, jde za ním, řekne své jméno role se vymění střídají se děti i rodiče 2. Hra na zvuky rodiče a děti sedí spolu ve dvojici v kruhu učitelka ukáže několik obrázků pustí typický zvuk k některému obrázku z CD romu děti spolu s rodiči hádají děti hádají samy kontrolu si ověří kontrolou na monitoru PC učitelka volí náročnější variantu - zvuk nepodpořený obrázkem

18 18 S t r á n k a DECHOVÁ CVIČENÍ - rozdělení na několik stanovišť v souvislosti s použitými pomůckami, rodiče a děti spolupracují ve dvojici, prostřídají se na všech stanovištích 1. Foukadlo Magic ball s lehkým míčkem (dostatečný počet podle počtu účastníků) učitelka předvede hluboký nádech a pomalý výdech do foukadla, aby míček nevypadl s foukadlem pracují rodiče s foukadlem pracují děti, učitelka provádí kontrolu s foukadlem pracují děti, rodič provádí kontrolu 2. Foukaná s pingpongovými míčky v dráze na stolečky se postaví z dřevěných kostek dráhy přes celou délku stolu učitelka předvede hluboký nádech nosem, dlouhý výdech ústy rodiče a děti si dřepnou nebo sednou na malou židličku ke dráze proti sobě foukanou si navzájem posílají pingpongový míček učitelka kontroluje správné dýchání rodičů i dětí 3. Foukání do vatové kuličky na niti učitelka předvede - nádech, dlouhý lehký výdech děti napodobují foukání do vatové kuličky rodiče sledují děti, za správné provedení chválí učitelka kontroluje provedení počátečního prudkého výdechu, uvolnění retního závěru výdechovým proudem CVIČENÍ MLUVIDEL 1. Cvičení orofaciální oblasti před logopedickým zrcadlem - podle obrázku a ukázky učitelky, rodič a dítě procvičují ve dvojici kleště rty do širokého úsměvu, stisknout zuby knír udržet tužku mezi horním rtem a nosem rybička ústa do velkého (ó) a malého (ú) kroužku mlsná kočička vypláznutý jazyk olizuje rty nahoře a dole zmrzlina jazyk vypláznout směrem vzhůru, zvednout špičku kladívko špička jazyka klepe za horními zuby balónky nafouknutí tváří, posouvání vzduchové bubliny

19 19 S t r á n k a 2. Na zvířátka - v kruhu, správné postavení mluvidel Šla jsem včera kolem domku, potkala jsem tam Kačenku, Kačenka se zeptala, zda jsem pejska slyšela (kočku, krávu, vrabce., kukačku ) rodiče a děti utvoří kruh učitelka chodí uvnitř kruhu a říká říkanku, zakončí pojmenováním zvířátka učitelka ukáže na dítě, to napodobí hlas zvířátka říkadlo se opakuje, učitelka ukáže na rodiče rodič napodobí hlas pojmenovaného zvířátka učitelka sleduje postavení mluvidel při napodobování hlasů role se vymění - v kroužku chodí dítě, vybere někoho z rodičů v kroužku chodí rodič, vybere některé z dětí PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ K ARTIKULACI 1. Pohádka O Leničce a Kačence po procvičení mluvidel si děti lehnou na koberec a poslechnou si vyprávění pohádky. Lenka a Katka byly u počítače. Vymýšlely nějakou hru. Zahrajeme si na hezká slovíčka a začneme svými jmény. Na klávesnici počítače napsaly Lenička a Kačenka, ale stala se chyba. Na monitoru se objevilo Kacenka. Holky zapomněly na počítač a hrály si na malé holčičky, které neumí Č. Nejlíp se naučíme Č, když budeme volat na kočičku ČI, ČI, ČI. Možná, že holky zavolaly devětkrát, protože se objevilo devět koček. Propána, až maminka přijde domů a uvidí devět koček, to bude mela. Musíme něco udělat. Volaly ČI, ČI, ČI a lákaly kočka na kočičí dobroty. Kočky se nechaly nalákat, všechno snědly a utekly. A holky? Ty si oddechly.

20 20 S t r á n k a Povídání o kočkách je motivací k vyvození hlásky Č nápodobou: zavoláme několikrát ČI, ČI, jednotlivé děti je po nás opakují daří - li se slabiky napodobit, můžeme vyslovovat další slabiky: TO, ME, TAN, KO, LÉ, HU, MÁ, PÁ, PU, MU, BE, KLE, BU, LOU a dítě doplňuje slabiku ČÍ. v doplňování se vystřídají: rodiče s dětmi, děti samy potom po nás opakují děti celá slovy: točí, mečí, tančí, kočí, léčí, hučí, máčí, páčí, pučí, mučí, bečí, klečí, bučí, loučí 2. Hra Na hezká slovíčka - do dvojice rozdáme pracovní list a pastelky teprve teď si holky hrají na hezká slovíčka tvoření zdrobnělin a procvičení hlásky Č uprostřed slov učitelka pojmenuje první dvojici auto autíčko, předvede rodiči jako vzor další činnosti s dítětem dítě samo pojmenovává obrázek a jeho zdrobnělinu rodič kontroluje, zda je dítě schopné samostatně užívat naučenou hlásku ve slovech nedaří-li se, musí po rodiči slova opakovat obrázky hezkých slovíček si mohou společně vybarvit GRAFOMOTORIKA - grafém horní oblouk: kočička (hřbet) - grafém vinutí: namotávání klubíčka vlny pro kočičku RYTMIZACE říkadla Celkové uvolnění po kreslení a grafomotorice, zapojení celého těla. Učitelka říká říkadlo, rodiče s dětmi v rytmu říkadla tleskají, pleskají, dupají, ťukají. Dešťové kapičky dostaly nožičky, kapy kap, kapy, kap. Dupaly po plechu, dělaly neplechu, kapy kap, kapy kap. Kocour spal v okapu, káply mu na tlapu, kapy kap, kapy kap. Ach jé ten naříkal, mňoukal a utíkal, kapy kap, kapy kap.

21 21 S t r á n k a ZÁBAVNÉ HRY A SOUTĚŽE 1. Rozhýbej svůj jazýček aneb logopedie hrou - společenská hra pro 4 hráče, v našem případě využijeme pro 4 dvojice hráčů (dvojici tvoří rodič a dítě), postupujeme přesně podle herního plánu. Hru tvoří dva herní okruhy: malý okruh (tvoří kolečka) - zaměřený na procvičování orofaciální oblasti velký okruh (čtverečky) prevence správné výslovnosti, sem je vstup pouze přes splnění úkolů z malého okruhu Průběh hry: malý okruh - každý hráč si postaví na start malého okruhu tvořeného kolečky figurku svého zvířátka, ke kterému dostane ještě kartičku s 10 otvory pro vsouvání žetonů. Hraje se hrací kostkou a podle barev se figurky posouvají po herní desce. Na určených políčcích se otáčí kartičky s úkoly (úkol čte rodič), např. otevři pusinku co nejvíce, brada se nesmí hýbat, rychle pohybuj jazykem ze strany na stranu jako ještěrka, vydrž a nepřestávej nebo např. malíř jazykem jezdíš pomalým tempem zezadu dopředu na horním patře (tak jako když malíř maluje strop). Každý úkol je podle náročnosti obodován 1, 2 nebo 3 žetony (kolečky), které si dítě za správné provedení úkolu vloží do kartičky s otvory. Vítězí ta dvojice, která jako první zaplní celou kartičku. velký okruh každý hráč si postaví na start velkého okruhu tvořeného čtverečky figurku svého zvířátka, ke kterému dostane opět kartičku s 10 otvory pro vsouvání žetonů. Postup je stejný, jen úkoly jsou zaměřeny na procvičování jednotlivých hlásek, postupujeme podle obtížnosti, tzn. M,B,P,V,F,J,DTN, ĎŤŇ, K,G,CH,H,C,S,Z, Č,Š,Ž, CSZ a ČŠŽ, L, R, Ř nebo můžeme procvičovat konkrétní hlásku, s kterou má dítě obtíže, např. CSZ a ČŠŽ: slova předříkává rodič, dítě je opakuje: čepice, učebnice, cvičky, cvičí, cípeček, klacíček, cvoček, babičce, opičce. Obodování je rovněž podle obtížnosti procvičované hlásky stejně jako u malého okruhu. Opět vítězí ta dvojice, která jako první zaplní hrací kartičku žetony. Tato hra je určena k preventivnímu procvičování řečových dovedností a je navrhnuta tak, aby dítě co nejvíce rozhýbalo rty i jazyk a následně procvičilo slova dle jednotlivých hlásek. 2. Logopedické pexeso - na procvičování hlásek Č, Š, Ž Využívá se jako pomůcka pro děti, které potřebují procvičit a zafixovat správnou výslovnost hlásek ve slovech a větách. Hraje se jako klasické pexeso, jen na obrázcích jsou vyobrazeny předměty, které obsahují procvičovanou hlásku na různých pozicích (na začátku, uprostřed, na konci slova). Pexeso můžeme hrát: s pojmenováním obrázků vždy při otočení předříkává slovo rodič, dítě podle sluchového vzoru slovo opakuje při každém otočení dítě slovo pojmenuje bez sluchového vzoru dospělého s určením místa hlásky ve slově při nalezení shodné dvojice (míč, kočka, čokoláda) při nalezení shodné dvojice vytvoří k obrázku větu

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7 Logopedická prevence v MŠ Příloha č. 7 Logopedická prevence v MŠ je zpracována jako metodický materiál k logopedické prevenci v předškolním zařízení. Tento metodický materiál je vypracován na podnět grantu

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301. Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301. Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Strana 1 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Číslo rozhodnutí : MŠMT 31435/2013 1 Název projektu Aby děti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM přípravného stupně ZŠ speciální Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální Příloha ŠVP ZŠS Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ RVP PV Školní vzdělávací program je platný od 1.

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ , Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín Název : POZNÁVÁME SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

TĚŠÍME SE NA ŠKOLU. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA. Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Příloha k ŠVP Ámos ve škole

TĚŠÍME SE NA ŠKOLU. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA. Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Příloha k ŠVP Ámos ve škole Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Příloha k ŠVP Ámos ve škole TĚŠÍME SE NA ŠKOLU Vypracovala: Bc. Marcela Jaklová Cílem předškolní přípravy není dítě předem

Více

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Logopedie Příloha č. 1 Zpracovala: Olga Taichová 1 1.Průpravná cvičení Dechová cvičení: Většinou jimi zahajujeme cílené logopedické aktivity. Realizujeme je v čisté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz 1. Identifikační údaje...3

Více

Trochu jinak v běžné škole.

Trochu jinak v běžné škole. CZ.1.07/1.2.29/02.0003 Centrum integrované podpory Moravskotřebovsko a Jevíčsko Trochu jinak v běžné škole. Autorský tým PeadDr. Pavlína Baslerová Mgr. Jitka Dudková Mgr. Lenka Horáková Mgr. Zuzana Líčeníková

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Název programu: Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima. Logo: Mateřská škola Ruda nad Moravou Účinnost ŠVP MŠ Ruda od: 31. 8. 2012 Platnost

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín OBSAH strana 1. Identifikační údaje o škole 2 2. Obecná charakteristika školy 3 3. Podmínky vzdělávání 3

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Význam vyuţití říkadel a rytmizace pohybu za podpory komunikačních dovedností u dětí předškolního věku

Význam vyuţití říkadel a rytmizace pohybu za podpory komunikačních dovedností u dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Význam vyuţití říkadel a rytmizace pohybu za podpory komunikačních dovedností u dětí předškolního věku Bakalářská práce Brno 2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2014 Ivana Urbánková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2014 Ivana Urbánková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2014 Ivana Urbánková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY Hudební činnosti v MŠ Rokycany ve třídě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více