Mateřská škola Přerov, U tenisu 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Přerov, U tenisu 2"

Transkript

1 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Číslo rozhodnutí: MSMT /2014 ze dne Název projektu: Cesty k rozvoji řeči

2 2 S t r á n k a OBSAH 1. Logohrátky: Den otevřených dveří - Evropský den logopedie, prezentace projektu Logohrátky: Říkej, maluj, poslouchej - logopedie tak, jak ji možná neznáte Logohrátky: Rozhýbej svůj jazýček - jak na to, aby moje dítě správně mluvilo Logohrátky: Motivační aktivity rozvoje řečových dovedností prostřednictvím interaktivní tabule Logohrátky: Společné povídání pro děti ve věku 3-5 let. 35 Společné povídání pro děti ve věku 5-7 let. 60 Použitá literatura.. 98

3 3 S t r á n k a LOGOHRÁTKY Den otevřených dveří - Evropský den logopedie Projektová aktivita č. 1: prezentace projektu Realizace: třída Sluníček Datum: 31. března 2014 Prezentuje: Michaela Gálíčková s představením pedagogů zapojených do realizace projektu Cílová skupina:pedagogové z jiných mateřských škol města Přerova veřejnost - zveřejnění prezentace projektu v regionálním tisku Nové Přerovsko ze dne rodiče - webové stránky školy, centrální nástěnky obou mateřských škol zřizovatel - zveřejnění úspěšných žadatelů o dotaci Charakteristika projektu V letošním školním roce jsme se stali úspěšnými žadateli o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu z rozvojového programu zaměřeného na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Celková částka na podporu logopedické prevence činí ,00 Kč. Smyslem je vytvořit optimální podmínky podporující správný řečový vývoj u dětí, vytvořit systém pro podporu přirozeného rozvoje komunikace. Logopedická prevence v tomto směru tudíž pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči tím, že nejprve u dítěte rozvíjíme slovní zásobu, artikulační a fonematické slyšení a tím následně podporujeme přirozený vývoj řeči. Odborně proškolený pedagog pak dokáže včas odhalit odchylky od normálního řečového vývoje a doporučí další odbornou péči. V rámci projektu je prevence zaměřena na rozvoj celé osobnosti dítěte a nemůžeme ji tudíž chápat jako nápravu nesprávné výslovnosti, kterou zajišťuje klinický logoped. Do logopedické prevence v předškolním věku patří rozvoj smyslového vnímání, osvojování přiměřených dovedností, vědomostí a návyků, rozvoj správného mluvního projevu, slovní zásoby, rozvoj motorických dovedností jak z oblasti hrubé motoriky, jemné motoriky i motoriky mluvidel, rozvoj logického myšlení, upevňování paměťových procesů, rozvoj rytmického cítění a pohybové obratnosti, posilování sebevědomí nenásilným začleňováním do kolektivu prostřednictvím her a pestrých činností, podpora zájmu o společnou komunikaci. Cíle projektu: zvýšení kvality poskytování logopedické prevence vytvořením podnětného pracovního prostředí, které přispívá k rozvoji řečových a jazykových schopností dětí, komunikačních dovedností a vede k získání základů kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků v této oblasti zlepšování informovanosti rodičů a snahu zapojit je do činností spojených se zdokonalováním řečového projevu a komunikačních dovedností dětí předškolního věku

4 4 S t r á n k a Finanční rozpočet a jeho využití Získané finanční prostředky byly použity: k zakoupení moderních edukačních pomůcek, vybavení a didaktického materiálu do všech pěti tříd včetně odloučeného pracoviště. Konkrétně jde o pomůcky určené pro rozvoj artikulace, dechových a fonačních cvičení, pro rozvíjení fonematického sluchu. Zakoupením obrazového materiálu vedeme děti k rozšiřování slovní zásoby a schopnosti udržet dějovou linii, obrázkovými soubory upevňujeme rytmizaci slov, dále byly zakoupeny pomůcky k rozvoji jemné motoriky a grafomotoriky polovinu získané finanční částky jsme použili na zakoupení interaktivní tabule, která umožňuje vzdělávat děti moderní a zábavnou formou vybavení výukovými softwarovými programy pro řečovou výchovu a jejich praktické využití v edukaci zakoupení odborné logopedické literatury pro vzdělávání pedagogů a zapůjčení rodičům dětí část financí byla použita na zaplacení kurzu logopedické prevence pro jednu učitelku, která získala osvědčení ve vzdělávacím programu Logopedický asistent primární logopedická prevence ve školství, organizovaném NIDV ve Zlíně v rozsahu 64 hodin zakončeném vypracováním a obhajobou závěrečné kazuistické práce Z vlastních zdrojů byl zakoupen dataprojektor v hodnotě ,- Kč. Sborník zakoupených pomůcek společně se stručným popisem jejich využití bude po vyčerpání finanční dotace zveřejněn a volně dostupný na stránkách mateřské školy Jelikož v době prezentace projektu ještě nebyla nainstalována interaktivní tabule, byli účastníci pozváni na možnosti využití práce s interaktivní tabulí přímo školitelem dodavatelské firmy Sharp centrum Olomouc, který zaškolí všechny pedagogické pracovníky mateřské školy včetně odloučeného pracoviště a rovněž umožní zájemcům i z jiných mateřských škol účast na této prezentaci. Školení nebude hrazeno z finančních prostředků dotačního projektu. V další fázi připravujeme již ukázku edukační činnosti přímo s dětmi v projektové aktivitě č. 4, která proběhne 4. listopadu 2014 pro rodiče a veřejnost. Realizační tým projektu tvoří: Mateřská škola U tenisu: Michaela Gálíčková - ředitelka školy, Bc. Erika Chytilová učitelka, Bc. Marie Frydrychová - učitelka, Iveta Červenková učitelka odloučené pracoviště Mateřská škola Henčlov: Helena Sachrová vedoucí učitelka Realizace projektu Logopedická prevence je součástí každodenního vzdělávacího programu ve všech třídách. Řečové schopnosti dětí jsou podněcovány adekvátně jejich věku. Učitelky se zaměřují na základní faktory, které řeč ovlivňují, tzn. prostředí, sluchové a zrakové vnímání, motoriku

5 5 S t r á n k a a grafomotoriku. Ve skupinách či jednotlivě v krátkých vstupech rozvíjí u dětí artikulační obratnost, fonematické slyšení, slovní zásobu, schopnost vyjadřování. V rámci projektu realizujeme ve všech třídách dlouhodobý projekt Logopedické hrátky, kdy učitelky s dětmi provádějí každodenně dechová cvičení, rozvíjí artikulační obratnost, zařazují fonematická cvičení, rozvíjejí všechny čtyři jazykové roviny, procvičují grafomotoriku. Při plánování svých třídních vzdělávacích programů pedagogové cíleně zařazují do každého tematického celku náměty pro logopedickou prevenci. Nejmladší děti nacvičily divadelní představení, které pak zahrály rodičům, svým kamarádům i pedagogům. Přípravu provázely činnosti na zlepšování obratnosti mluvidel, ovládání dechu i tempa řeči, zdokonalování řečového projevu dětí, ale i prvky kooperace. Ze získaných prostředků jsme mohli zakoupit čepičky pro dramatizaci a maňásky. Tyto jsou dále v dramatických činnostech využívány téměř každodenně. Děti střední věkové skupiny využívají obrazový materiál k rozvoji slovní zásoby, orientaci v ploše, rozvíjely logické myšlení a paměťové procesy při vyprávění děje pohádek na velkoplošných obrazech. Pedagogové používají logopedické publikace zaměřené na upevňování správné výslovnosti, děti si procvičují správné vyslovování jednotlivých hlásek při hře s logopedickými pexesy. Předškolní děti v plné míře využívají programy využitelné při edukaci na interaktivní tabuli, dále se u dětí rozvíjí artikulační obratnost při hrách se slovy, učí se upevňovat fonematické slyšení určováním hlásky na začátku, uprostřed a na konci slova, učí se rozlišovat distinktivní rysy hlásek (znělost a neznělost, krátké a dlouhé hlásky, nosovky apod.). Rodiče dětí a pedagogové z jiných mateřských škol měly možnost zúčastnit se ukázky edukační činnosti s využitím interaktivní tabule. Děti všech věkových skupin si procvičují uvolňovacími cvičeními ramenní a loketní kloub, zápěstí a následně procvičují grafémy, jejichž osvojení dětem usnadňuje nácvik psaní v první třídě základní školy. Současně při manipulaci s grafickým materiálem vedou učitelky děti k dodržování zrakové hygieny. Na odloučeném pracovišti se paní učitelky zaměřují na všechny jazykové roviny s ohledem na věkové zvláštnosti jednotlivých dětí, jelikož se jedná o heterogenní skupinu dětí. Stále usilujeme o další zkvalitnění logopedické prevence, této problematice se budeme věnovat i nadále. Zakoupené pomůcky budou pedagogové využívat i po skončení projektu. Aktivity projektu prolínající školním vzdělávacím programem: rozvíjení všech čtyř jazykových rovin (foneticko-fonologická, morfologickosyntaktická, lexikálně-sémantická, pragmatická) s ohledem na věk a individuální schopnosti dětí sluchová diferenciace, sluchová paměť, sluchová analýza a syntéza vnímání rytmu, rytmizace slov a říkadel artikulační cvičení hry zaměřené na rozvíjené pasivní a aktivní slovní zásoby posilování paměťových procesů rozvíjení logického myšlení oromotorická cvičení dechová a fonační cvičení grafomotorická cvičení zraková percepce hry zaměřené na rozvíjení hrubé i jemné motoriky činnost s knihou

6 6 S t r á n k a využívání softwarových výukových programů podporujících rozvoj řečových dovedností při edukaci s interaktivní tabulí Časový a pracovní harmonogram projektu: leden 2014 výběr dodavatelů a příprava objednávek na zakoupení pomůcek pro logopedickou prevenci podle předem připraveného podrobného rozpočtu dle jednotlivých položek únor až říjen 2014 přípravy pedagogů na aktivity Společného povídání (na každý měsíc) březen 2014 projektová aktivita č. 1 Den otevřených dveří prezentace celého projektu, realizuje Michaela Gálíčková, ředitelka školy květen 2014 projektová aktivita č. 2 Říkej, maluj, poslouchej logopedie tak, jak ji možná neznáte, realizuje Bc. Marie Frydrychová Propojení gymnastiky mluvidel, oromotorických cvičení, vyprávění pohádky podle obrazového materiálu, dodržování dějové linie, dramatizace pohádky s čepičkami, pohybová hra, hrubá motorika koulení míče, grafomotorické cvičení, pracovní list s řešením labyrintu, nakreslení obrázku k ději pohádky, to vše s pohádkou O Koblížkovi za pomoci rodičů. Spolupráce s rodiči na úkolu na doma společný obrázek k básničce nebo pohádce. září 2014 projektová aktivita č. 3 Rozhýbej svůj jazýček jak na to, aby moje dítě správně mluvilo, realizuje Iveta Červenková Popis vývoje oromotoriky a artikulace v souvislosti s věkem dítěte, co by mělo dítě zvládat ve 3, 4, 5 a 6 -ti letech, ukázka činnosti s dětmi předškolního věku oromotorická cvičení před logopedickým zrcadlem s rodičem ve dvojici podle obrázků, dechová cvičení s rodiči, kartičky k procvičování jednotlivých hlásek, zapojení rodičů do hraní logopedického pexesa, stolní hra Rozhýbej svůj jazýček rodiče budou mít možnost zapůjčení pomůcek domů na víkend. listopad 2014 projektová aktivita č. 4 Motivační aktivity rozvoje řečových dovedností prostřednictvím interaktivní tabule, realizuje Bc. Erika Chytilová Pomocí práce na interaktivní tabuli rozvíjíme u dětí zábavnou a nenásilnou formou myšlení, představivost, kreativitu, tvořivost, logické uvažování, grafomotoriku, poznávání barev, paměť, pozornost a trpělivost, sluchové a zrakové vnímání, spolupráci, jazykové roviny, rytmickou reprodukci, komunikační dovednosti. Při plnění některých úkolů dětí spolupracují ve dvojicích nebo ve skupinkách budují tak schopnost dohodnout se, komunikovat mezi sebou. Směřujeme tak k budování schopnosti záměrného učení pomocí hry, děti si tak zapamatují nové poznatky snadněji a trvaleji. březen až prosinec 2014 projektová aktivita č. 5 Společné povídání, realizují pedagogové všech tříd v denních činnostech s dětmi podle připravených materiálů prolínajících školním vzdělávacím programem, přípravy pedagogů jsou rozpracovány na každý měsíc a lze je shlédnout na webových stránkách školy, metodicky jsou rozděleny podle vnitřní organizace tříd na Společné povídání pro děti 3 5 leté a Společné povídání pro děti 5 7 leté (s odkladem povinné školní docházky v mnoha případech právě z důvodu vadné výslovnosti)

7 7 S t r á n k a Formy organizace projektu Logopedická prevence bude v mateřské škole zajišťována skupinovou a individuální formou: skupinové vzdělávání projektové dílny, činnost u interaktivní tabule, dramatizace pohádek, aktivity zaměřené na rozvoj hrubé motoriky, pohybové obratnosti hry individuální vzdělávání denně prostřednictvím projektové aktivity Společné povídání v ranním komunitním kruhu, při manipulaci s obrázky a s logopedickými kartičkami, před odpočinkem logopedickou chvilkou zařazováním cvičení na posilování fonematického rozlišování a oromotoriky rozvoj mluvidel, při odpoledním odpočinku (u nespících dětí), v odpoledních činnostech rytmizace, stolní hry, logopedické pexeso

8 8 S t r á n k a LOGOHRÁTKY Říkej, maluj, poslouchej logopedie tak, jak ji možná neznáte Projektová aktivita č. 2: ukázka rozvíjení řečových dovedností rozmanitými činnostmi ve skupině Realizace: třída Sluníčka Datum: 15. května 2014 Prezentuje: Bc. Marie Frydrychová, učitelka Cílová skupina: děti, rodiče dětí Charakteristika Propojení gymnastiky mluvidel, oromotorických cvičení, vyprávění pohádky podle obrazového materiálu, dodržování dějové linie, dramatizace pohádky s čepičkami, pohybová hra, grafomotorické cvičení, pracovní list s řešením labyrintu, nakreslení obrázku k ději pohádky, to vše s pohádkou O Koblížkovi za pomoci rodičů. Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu rozvoj a užívání všech smyslů tvořivé dokončení příběhu, dramatizace rozvoj kooperativních dovedností Klíčové kompetence: kompetence k učení: učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům kompetence k řešení problémů: nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu komunikativní kompetence: ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog sociální a personální kompetence: ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

9 9 S t r á n k a činnostní a občanské kompetence: má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých Očekávané výstupy dítěte: porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit osvojit si správné dechové a artikulační návyky Pomůcky: radiomagnetofon, CD se zvuky zvířat, ping pongové míčky, modelína, výkresy, temperové barvy a houbičky na tupování, balicí papír, pastelky, čepičky k dramatizaci, obrázky k pohádce O Koblížkovi několik samostatných obrázků vyjadřujících děj, rozstříhané obrázky k pohádce ze souboru Pohádková mozaika Vlastní činnosti: Sluchové cvičení Dětem pouštíme zvuky zvířat na CD, se kterými se mohl Koblížek potkat v lese (sova, žába, datel, ) Oromotorika Dědeček má chuť na koblížek olizování horního a dolního rtu ze strany na stranu. Liška snědla koblížek zavřená pusa, jazyk ze strany na stranu.

10 10 S t r á n k a Dechové cvičení Koblížek se kutálí foukání do pingpongového míčku po stole ve dvojicích dítě rodič. Jemnomotorické cvičení Práce s modelínou mačkání modelíny, vytváření kuličky Koblížka Práce s barvou technika tupování houbičkou výroba Koblížka Grafomotorické cvičení Koblížek - uvolnění zápěstí kruhy na malý formát papíru - uvolnění ramenního kloubu kruhy na velký formát papíru.

11 11 S t r á n k a Říkanka s pohybem Koblížek Velkou mísu na stůl dáme těsto si v ní zaděláme. Mouku, mléko, vajíčko ještě kvasnic maličko. Vařečkou to zamícháme a na másle osmažíme. Na okénko chladit dáme, (stoj, ruce spojené před tělem) (míchání těsta) (vytleskáváme) (vytleskáváme) (míchání těsta) (otáčení dlaní vzhůru) (ruce spojit nad hlavou, hlava kývá ze strany na stranu) pak si na nich pochutnáme. (hladíme si břicho) MŇAM! (zakřičíme) Pohybová hra Na Koblížka Děti sedí v kruhu, určí se jeden Koblížek, který chodí po kruhu a zpívá si písničku: Já koblížek, koblížek, na másle smažený, na okénku chlazený utekl jsem dědečkovi a tobě (řekne jméno dítěte sedícího v kruhu, např. Aničko) taky uteču! Dotyčný vyskočí a začne se s koblížkem honit po kruhu. Koblížek se může zachránit tím, že si sedne na místo vyvolaného dítěte. Poté se děti vystřídají. Zapojíme do hry rodiče dětí.

12 12 S t r á n k a Dramatizace pohádky O Koblížkovi Dramatizace pohádky s využitím dramatizačních čepiček babička, dědeček, koblížek, zajíc, vlk, medvěd a liška. Vyprávění dle obrázků Vyprávění děje dle obrázků a jejich popis. Sestavení správné dějové posloupnosti.

13 13 S t r á n k a Skládání obrázku z několika částí Skládání obrázku dle předlohy, spolupráce s rodičem. Závěr: Smyslem projektového dne bylo ukázat rodičům rozmanité činnosti, kterými lze rozvíjet všechny čtyři jazykové roviny. Před každou aktivitou bylo rodičům sděleno, co učitelka danou činností sleduje, k jakému cíli směřuje a to vše s ohledem na individuální schopnosti a možnosti jednotlivých dětí.

14 14 S t r á n k a LOGOHRÁTKY Rozhýbej svůj jazýček jak na to, aby moje dítě správně mluvilo Projektová aktivita č. 3: pracovní workshop Realizace: třída Berušek Datum: 30. září 2014 Prezentuje: Iveta Červenková, učitelka Cílová skupina: práce rodičů s dětmi, pedagogové jiných mateřských škol Charakteristika: Projektová aktivita je zaměřena na seznámení rodičů s aktivitami, kterými mohou u dětí předškolního věku rozvíjet hybnost mluvních orgánů, seznámí se s aktivitami posilujícími dýchací funkce, sluchovou percepci, s činnostmi podporujícími vývoj artikulace, rozvoj slovní zásoby a to vše formou hry. Rodiče se podrobněji seznámí s fyziologickým vývojem artikulace v dětském věku, přirozenými projevy nesprávné výslovnosti v důsledku ontogenetického vývoje a možnostmi řešení v případě již zafixované vadné výslovnosti. Hlavním cílem je však zdůraznit rodičům, že preventivní činnosti zaměřené na rozvoj mluvních orgánů a artikulace jsou časově méně náročné jak pro rodiče, tak pro dítě než odstraňování zafixovaných nesprávných řečových stereotypů. Celý projektový den je založen na aktivním zapojení rodičů, na vzájemné interakci pedagog - rodič - dítě. Ontogenetický vývoj řeči Vyvíjející se řeč dítěte je třeba sledovat v souladu s celkovým fyzickým vývojem, vývojem psychiky i se zřetelem na mnohotvárné podmínky vytvářené vlivem zevního prostředí. Každé dítě nejdříve prochází předběžnými stadii vývoje řeči: žvatlání, napodobování, rozumění řeči. Na ně pak navazuje vývoj vlastní, samostatné řeči dítěte. Vytvoření vlastní mluvy netrvá u všech jedinců stejně dlouho. Nestejnost má rozmanité příčiny. Může se jednat o vnější příčiny, kam patří vliv prostředí, v němž se dítě narodilo, způsob výchovy, zda má dítě sourozence nebo pochybuje-li se dítě mezi vrstevníky. Vnitřními podmínkami vývoje řeči jsou pak individuální schopnosti a možnosti jedince závislé na činnosti jeho vyšší nervové soustavy. Také existují rozdíly mezi pohlavími, jelikož děvčata se vyvíjejí až do puberty tělesně i duševně rychleji než chlapci. Již od počátku sledování výslovnosti dítěte je nezbytné odlišovat nesprávnou výslovnost od vadné výslovnosti dyslalie neboli patlavosti. Zatímco v případě nesprávné výslovnosti lze očekávat její spontánní úpravu, v případě zafixovaného vadného stereotypu ke spontánní úpravě výslovnosti nedochází. Nesprávnou výslovnost v určitém věku považujeme tedy za fyziologickou. Respektování tohoto fyziologického vývoje artikulace dítěte je nesmírně důležité a nemůžeme požadovat po dítěti výkony, pro které ještě není zralé.

15 15 S t r á n k a Stručný popis vývoje artikulace v závislosti na věku dítěte: Věk Rozvoj slovní zásoby Vývoj výslovnosti do 1 roku do 2,5 let do 3,5 let do 4,5 let Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší. Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co je to", rozlišuje svou slovní zásobu. Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť. Dokončuje se gramatická stavba vět. M B P A E I O U D T N J K G H CH V F OU AU Zvládá N D T L (i artikulačně) Bě Pě Mě Vě Ň Ď Ť do 5,5 let do 6,5 let Dítě již chápe děj a umí ho vyprávět. Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí. Č Š Ž C S Z R Ř kombinace ČŠŽ a CSZ Patlavost je vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka a je funkční poruchou v předškolním věku. Dle této tabulky je možno odhadnout vhodný věk dítěte pro úpravu patřičné hlásky a tím i vhodnou dobu pro návštěvu logopedické ambulance. Dílčí vzdělávací cíle: ovládání motoriky mluvidel rozvoj komunikativních dovedností rozvoj schopnosti sebeovládání zpřesňování smyslového vnímání rozvoj kooperativních dovedností vytváření prosociálních postojů přizpůsobivosti, tolerance rozvoj schopnosti projevovat se autonomně, prosociálně a aktivně ve skupině Klíčové kompetence: kompetence k učení učí se nejen spontánně, ale i vědomě soustředí se na činnosti učí se hodnotit svoje osobní pokroky kompetence k řešení problémů známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně na základě nápodoby či opakování, náročnější s pomocí dospělého

16 16 S t r á n k a komunikativní kompetence rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog ovládá dovednosti předcházející psaní dokáže se vyjadřovat různými prostředky sociální a personální kompetence ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit dodržuje dohodnutá pravidla činnostní a občanské kompetence spolupracuje s vrstevníky i dospělými chová se odpovědně a respektuje ostatní Očekávané výstupy: ovládat dechové svalstvo sladit pohyb s rytmem rozlišovat sluchově zvuky a tóny ovládat koordinaci ruky a oka správně vyslovovat ovládat tempo, dech i intonaci řeči sluchově rozlišovat hlásky ve slovech reprodukovat krátké texty říkadla, písně postupovat a učit se podle instrukcí a pokynů spolupracovat s ostatními dodržovat herní pravidla přizpůsobit se společnému programu zachycovat tvořivě (výtvarně, hudebně) skutečnosti ze svého okolí Pomůcky: výukový CD ROM: Chytré dítě - Hry logopedické zrcadlo magic ball, pingpongové míčky, vatové kuličky na niti kniha Jak se kluci a holky učili říkat L, Ď, Ť, Ň, C, S. Z, Č, Š, Ž, R a Ř, pracovní list se slovy kartičky k procvičování výslovnosti Č, Š, Ž logopedické pexeso Č, Š, Ž kniha Logopedická prevence v mateřské škole stolní hra Rozhýbej svůj jazýček aneb logopedie hrou

17 17 S t r á n k a Průběh činností: MOTIVACE - signálem pro svolání dětí a rodičů do kruhu je motivační píseň: Do kola (melodie písně Já do lesa nepojedu) Chytneme se do kolečka, chytneme se do kola, poslouchej, kdo tvoje jméno za chviličku zavolá. Chytneme se do kolečka, ruka ruku polechtá, poslouchej, kdo tvoje jméno za chviličku zašeptá. SLUCHOVÉ HRY 1. Hádanka V kruhu jsem se zatočila, ještě k tomu poskočila, a teď děti pozor dejte, kdo vás volá, poslouchejte. děti a rodiče mají utvořen kruh, posadí se na zem děti si zakryjí oči učitelka chodí uvnitř kroužku a říká říkadlo učitelka označí jednoho z rodičů, který bude volat Tady jsem dítě, které pozná svého rodiče se zvedne, jde za ním, řekne své jméno role se vymění střídají se děti i rodiče 2. Hra na zvuky rodiče a děti sedí spolu ve dvojici v kruhu učitelka ukáže několik obrázků pustí typický zvuk k některému obrázku z CD romu děti spolu s rodiči hádají děti hádají samy kontrolu si ověří kontrolou na monitoru PC učitelka volí náročnější variantu - zvuk nepodpořený obrázkem

18 18 S t r á n k a DECHOVÁ CVIČENÍ - rozdělení na několik stanovišť v souvislosti s použitými pomůckami, rodiče a děti spolupracují ve dvojici, prostřídají se na všech stanovištích 1. Foukadlo Magic ball s lehkým míčkem (dostatečný počet podle počtu účastníků) učitelka předvede hluboký nádech a pomalý výdech do foukadla, aby míček nevypadl s foukadlem pracují rodiče s foukadlem pracují děti, učitelka provádí kontrolu s foukadlem pracují děti, rodič provádí kontrolu 2. Foukaná s pingpongovými míčky v dráze na stolečky se postaví z dřevěných kostek dráhy přes celou délku stolu učitelka předvede hluboký nádech nosem, dlouhý výdech ústy rodiče a děti si dřepnou nebo sednou na malou židličku ke dráze proti sobě foukanou si navzájem posílají pingpongový míček učitelka kontroluje správné dýchání rodičů i dětí 3. Foukání do vatové kuličky na niti učitelka předvede - nádech, dlouhý lehký výdech děti napodobují foukání do vatové kuličky rodiče sledují děti, za správné provedení chválí učitelka kontroluje provedení počátečního prudkého výdechu, uvolnění retního závěru výdechovým proudem CVIČENÍ MLUVIDEL 1. Cvičení orofaciální oblasti před logopedickým zrcadlem - podle obrázku a ukázky učitelky, rodič a dítě procvičují ve dvojici kleště rty do širokého úsměvu, stisknout zuby knír udržet tužku mezi horním rtem a nosem rybička ústa do velkého (ó) a malého (ú) kroužku mlsná kočička vypláznutý jazyk olizuje rty nahoře a dole zmrzlina jazyk vypláznout směrem vzhůru, zvednout špičku kladívko špička jazyka klepe za horními zuby balónky nafouknutí tváří, posouvání vzduchové bubliny

19 19 S t r á n k a 2. Na zvířátka - v kruhu, správné postavení mluvidel Šla jsem včera kolem domku, potkala jsem tam Kačenku, Kačenka se zeptala, zda jsem pejska slyšela (kočku, krávu, vrabce., kukačku ) rodiče a děti utvoří kruh učitelka chodí uvnitř kruhu a říká říkanku, zakončí pojmenováním zvířátka učitelka ukáže na dítě, to napodobí hlas zvířátka říkadlo se opakuje, učitelka ukáže na rodiče rodič napodobí hlas pojmenovaného zvířátka učitelka sleduje postavení mluvidel při napodobování hlasů role se vymění - v kroužku chodí dítě, vybere někoho z rodičů v kroužku chodí rodič, vybere některé z dětí PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ K ARTIKULACI 1. Pohádka O Leničce a Kačence po procvičení mluvidel si děti lehnou na koberec a poslechnou si vyprávění pohádky. Lenka a Katka byly u počítače. Vymýšlely nějakou hru. Zahrajeme si na hezká slovíčka a začneme svými jmény. Na klávesnici počítače napsaly Lenička a Kačenka, ale stala se chyba. Na monitoru se objevilo Kacenka. Holky zapomněly na počítač a hrály si na malé holčičky, které neumí Č. Nejlíp se naučíme Č, když budeme volat na kočičku ČI, ČI, ČI. Možná, že holky zavolaly devětkrát, protože se objevilo devět koček. Propána, až maminka přijde domů a uvidí devět koček, to bude mela. Musíme něco udělat. Volaly ČI, ČI, ČI a lákaly kočka na kočičí dobroty. Kočky se nechaly nalákat, všechno snědly a utekly. A holky? Ty si oddechly.

20 20 S t r á n k a Povídání o kočkách je motivací k vyvození hlásky Č nápodobou: zavoláme několikrát ČI, ČI, jednotlivé děti je po nás opakují daří - li se slabiky napodobit, můžeme vyslovovat další slabiky: TO, ME, TAN, KO, LÉ, HU, MÁ, PÁ, PU, MU, BE, KLE, BU, LOU a dítě doplňuje slabiku ČÍ. v doplňování se vystřídají: rodiče s dětmi, děti samy potom po nás opakují děti celá slovy: točí, mečí, tančí, kočí, léčí, hučí, máčí, páčí, pučí, mučí, bečí, klečí, bučí, loučí 2. Hra Na hezká slovíčka - do dvojice rozdáme pracovní list a pastelky teprve teď si holky hrají na hezká slovíčka tvoření zdrobnělin a procvičení hlásky Č uprostřed slov učitelka pojmenuje první dvojici auto autíčko, předvede rodiči jako vzor další činnosti s dítětem dítě samo pojmenovává obrázek a jeho zdrobnělinu rodič kontroluje, zda je dítě schopné samostatně užívat naučenou hlásku ve slovech nedaří-li se, musí po rodiči slova opakovat obrázky hezkých slovíček si mohou společně vybarvit GRAFOMOTORIKA - grafém horní oblouk: kočička (hřbet) - grafém vinutí: namotávání klubíčka vlny pro kočičku RYTMIZACE říkadla Celkové uvolnění po kreslení a grafomotorice, zapojení celého těla. Učitelka říká říkadlo, rodiče s dětmi v rytmu říkadla tleskají, pleskají, dupají, ťukají. Dešťové kapičky dostaly nožičky, kapy kap, kapy, kap. Dupaly po plechu, dělaly neplechu, kapy kap, kapy kap. Kocour spal v okapu, káply mu na tlapu, kapy kap, kapy kap. Ach jé ten naříkal, mňoukal a utíkal, kapy kap, kapy kap.

21 21 S t r á n k a ZÁBAVNÉ HRY A SOUTĚŽE 1. Rozhýbej svůj jazýček aneb logopedie hrou - společenská hra pro 4 hráče, v našem případě využijeme pro 4 dvojice hráčů (dvojici tvoří rodič a dítě), postupujeme přesně podle herního plánu. Hru tvoří dva herní okruhy: malý okruh (tvoří kolečka) - zaměřený na procvičování orofaciální oblasti velký okruh (čtverečky) prevence správné výslovnosti, sem je vstup pouze přes splnění úkolů z malého okruhu Průběh hry: malý okruh - každý hráč si postaví na start malého okruhu tvořeného kolečky figurku svého zvířátka, ke kterému dostane ještě kartičku s 10 otvory pro vsouvání žetonů. Hraje se hrací kostkou a podle barev se figurky posouvají po herní desce. Na určených políčcích se otáčí kartičky s úkoly (úkol čte rodič), např. otevři pusinku co nejvíce, brada se nesmí hýbat, rychle pohybuj jazykem ze strany na stranu jako ještěrka, vydrž a nepřestávej nebo např. malíř jazykem jezdíš pomalým tempem zezadu dopředu na horním patře (tak jako když malíř maluje strop). Každý úkol je podle náročnosti obodován 1, 2 nebo 3 žetony (kolečky), které si dítě za správné provedení úkolu vloží do kartičky s otvory. Vítězí ta dvojice, která jako první zaplní celou kartičku. velký okruh každý hráč si postaví na start velkého okruhu tvořeného čtverečky figurku svého zvířátka, ke kterému dostane opět kartičku s 10 otvory pro vsouvání žetonů. Postup je stejný, jen úkoly jsou zaměřeny na procvičování jednotlivých hlásek, postupujeme podle obtížnosti, tzn. M,B,P,V,F,J,DTN, ĎŤŇ, K,G,CH,H,C,S,Z, Č,Š,Ž, CSZ a ČŠŽ, L, R, Ř nebo můžeme procvičovat konkrétní hlásku, s kterou má dítě obtíže, např. CSZ a ČŠŽ: slova předříkává rodič, dítě je opakuje: čepice, učebnice, cvičky, cvičí, cípeček, klacíček, cvoček, babičce, opičce. Obodování je rovněž podle obtížnosti procvičované hlásky stejně jako u malého okruhu. Opět vítězí ta dvojice, která jako první zaplní hrací kartičku žetony. Tato hra je určena k preventivnímu procvičování řečových dovedností a je navrhnuta tak, aby dítě co nejvíce rozhýbalo rty i jazyk a následně procvičilo slova dle jednotlivých hlásek. 2. Logopedické pexeso - na procvičování hlásek Č, Š, Ž Využívá se jako pomůcka pro děti, které potřebují procvičit a zafixovat správnou výslovnost hlásek ve slovech a větách. Hraje se jako klasické pexeso, jen na obrázcích jsou vyobrazeny předměty, které obsahují procvičovanou hlásku na různých pozicích (na začátku, uprostřed, na konci slova). Pexeso můžeme hrát: s pojmenováním obrázků vždy při otočení předříkává slovo rodič, dítě podle sluchového vzoru slovo opakuje při každém otočení dítě slovo pojmenuje bez sluchového vzoru dospělého s určením místa hlásky ve slově při nalezení shodné dvojice (míč, kočka, čokoláda) při nalezení shodné dvojice vytvoří k obrázku větu

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

SBORNÍK DIDAKTICKÝCH POMŮCEK pro logopedickou prevenci

SBORNÍK DIDAKTICKÝCH POMŮCEK pro logopedickou prevenci 1 S t r á n k a Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 Přerov I Město, 750 02 Přerov SBORNÍK DIDAKTICKÝCH POMŮCEK pro logopedickou prevenci 2 S t r á n k a Tabulky Logico Piccolo Pracovní listy k tabulce Logico

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků.

Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků. S P R Á V N Á V Ý S L O V N O S T Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků. Správná mluva je

Více

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Zpracovaly a ukázku provedly Jarmila Nekolová, Lenka Teichmannová, Dagmar Binarová. Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Logohrátky s pohádkou Ukázka logopedické prevence 12.4.2016

Více

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče )

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) Příprava a realizace: Irena Klečková, Bc. Jana Tomášková logopedický preventista Termín: 6.5.2016 od 15.00 hodin Úvod přivítání, seznámení s logopedickou

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM

NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 Číslo rozhodnutí MSMT- 6742-9/2014 ze dne 29. 3. 2014 NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE

Více

Pracovní list korekce hlásky B

Pracovní list korekce hlásky B Pracovní list korekce hlásky B Pojmenuj všechny předměty na obrázcích a ty, které začínají písmenkem B, spoj červenou pastelkou s písmenkem uprostřed kroužku. Spočítej, kolik je na obrázku zvířátek, každé

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Došlo k naplnění všech požadavků prezentace aktivit č. I. dotace ministerstva uvedených v žádosti.

Došlo k naplnění všech požadavků prezentace aktivit č. I. dotace ministerstva uvedených v žádosti. Mateřská škola se úspěšně zapojila do rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016. Na zpracovaný projekt Od slovíčka k pohádce získala 17 000,- Kč. Vyhodnocení

Více

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 Základní škola a mateřská škola Rybitví vypracovala ve školním roce 2015/2016 v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/48.0033 Téma třídního vzdělávacího bloku Hádej, hádej, kdo to ví, co nám kniha napoví Videonahrávka zahrnuje několik činností

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlásilo dne 31.5.2013 v souladu s 171 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga Jana Dřímalová, DiS. Cíl: motorika mluvidel, rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby, dechová cvičení Věk: 3-4 leté

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Procvičení hlásky Z. Jmenujeme zvířata, dítě doplňuje: leze neleze. Živočichy, kteří lezou, dítě vybarví.

Procvičení hlásky Z. Jmenujeme zvířata, dítě doplňuje: leze neleze. Živočichy, kteří lezou, dítě vybarví. Lenka vzala Jáchymka za ruku a vrátila se s ním na louku. Hráli si spolu na včelky. Potom hledali, co leze a co neleze. Rozhlédli se a jmenovali, co je zelené. Procvičení hlásky Z. Jmenujeme zvířata, dítě

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, 438 01 Žatec, okres Louny Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Pomůcky a materiály pro rozvoj řeči v MŠ. Mgr. Petra Vávrů

Pomůcky a materiály pro rozvoj řeči v MŠ. Mgr. Petra Vávrů Pomůcky a materiály pro rozvoj řeči v MŠ Mgr. Petra Vávrů Vývoj řeči dítěte v MŠ Velké interindividuální rozdíly Děti od 2 do téměř sedmi let V různé vývojové fázi měly by během MŠ projít dvěma až třemi

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

kachna beruška prase

kachna beruška prase Příloha č. 5: Metodické pracovní listy (pracovní listy) SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. pes kočka

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi Dedy Ludy dodů aneb jak se dorozumět s dětmi Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název rozvojového programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Nepovinná příloha k projektu: Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Soukromá mateřská škola Petrklíč Obsah přílohy: Projekt Speciálně-pedagogický

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE Procvičujeme:

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23 Nácvik psaní viz Slabikář Pojmenování obrázků společně popisujeme. Hledáme slova obsahující písmeno č. Dbáme na správnou výslovnost slov, obsahujících písmeno č. Doplňujeme svislé řady - automatizace psacího

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU Měsíc: březen Týden: 1. 3. - 5. 3. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková Téma: JARO UŽ JE TU Podtémata: Jak vypadá jaro - rozlišit a prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě v jarním období Okno počasí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

5.4.1 Zdravotní a Rehabilitační tělesná výchova

5.4.1 Zdravotní a Rehabilitační tělesná výchova Příloha č. 2 RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální 2. díl Obsah: 5 Učební osnovy 5.1 Člověk a komunikace 5.1.1 Rozumová výchova 5.1.2 Řečová výchova 5.2. Člověk a jeho svět 5.2.1 Smyslová výchova

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Prezentace metodických materiálů a pomůcek

Prezentace metodických materiálů a pomůcek Prezentace metodických materiálů a pomůcek Diagnostika dítěte předškolního věku Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika

5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika 5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Základní škola Louny, Školní 2426 zřizuje v souladu s 47 školského zákona přípravnou třídu pro děti v posledním roce před zahájením

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Obsah 1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2. CÍLE PROJEKTU 3. METODY A

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková 60 Minut 2 6 Let 35 Účastníků POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Místo konání Průřezové téma, vzdělávací oblast Mateřská centra, centra pro předškoláky Mgr.

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více