Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ"

Transkript

1 Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr. Karel Suchánek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC VY_32_INOVACE_ G1_český jazyk a literatura pro vyšší GY _01_16 Gymnaziální vzdělávání Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Cílová skupina Anotace Vybavení, pomůcky Žák let Prezentace určená k seznámení se s rozdíly mezi mluveným a psaným projevem, žáci si osvojí pravidla spisovné výslovnosti. Získají přehled o základních druzích písma. Projektor Datum Klíčová slova Ortofonie, logopedie, asimilace znělosti, písemný projev, grafická stránka projevu, písmo logografické, sylabické a alfabetické

2 Mluvená a psaná forma češtiny, výslovnost, písmo

3 Mluvená a psaná forma češtiny Čeština má dvě základní podoby, ve kterých se realizuje. Jedná se o podobu mluvenou (zvukovou) a psanou (grafickou). Jde o dva relativně samostatné způsoby projevu, které se liší se použitím výrazových prostředků, přičemž některé z nich jsou pro mluvenou či psanou formu jazyka typické. Písemná forma jazyka tedy není pouhým a přesným záznamem jeho zvukové formy, písemná i zvuková podoba mají v jazyce specifické funkce a vlastnosti. Nelze však mluvit o jejich vzájemné nezávislosti - mezi oběma je vzájemný vztah, který se liší různou mírou v každém jazyce. (Srovnej například vztah mezi písemnou a mluvenou podobou jazyka v angličtině nebo francouzštině). Mluvený i psaný projev jsou výsledkem komunikační činnosti, v jazykovědě se někdy hovoří o tzv. vnější - zjevné - řeči. Protipólem vnější řeči je tzv. řeč vnitřní, která je odrazem myšlení. Pro vnitřní řeč přitom používáme jazyka zjednodušeného, náznakovitého, zkratkovitého a doplněného obrazovými představami. Vnitřní řeč je častější než řeč vnější, pomocí jazyka častěji myslíme, než mluvíme. Převést myšlenky do vnější řeči bývá někdy komplikované, protože s myšlenkami bývají spojeny prožitky a citové stavy obecně - ty jsou abstraktní, těžko pojmenovatelné, a tím špatně vyjádřitelné.

4 Mluvený projev Pro mluvený projev je charakteristická úzká spojitost s komunikační situací a bezprostřední kontakt s adresátem. Mluvený projev je obohacen o parajazykové prostředky jako je intonace, síla hlasu, tempo a rytmus řeči, pauzy ap. Důležitou roli mohou hrát i mimojazykové prostředky - mimika, gesta, postoj mluvčího. Tyto prostředky slouží především k vyjádření emocí. Mluvený projev je základním projevem prostě sdělovacího stylu, své uplatnění nachází i v oblasti publicistiky ( zpravodajství, reportáže) i v oblasti stylu odborného (referát, přednáška). Zde se však jedná obvykle o projevy předem připravené, které se svým charakterem přibližují projevům psaným. Zakotvenost mluveného projevu v čase, která neumožňuje posluchači vracet se k již vyslechnutým informacím, nutí autora i u připravených promluv volit jednodušší strukturu promluvy a nevytvářet příliš zhuštěný tok informací. Vzhledem ke spontaneitě většiny mluvených projevů jedná se o základ každodenní komunikace je charakteristický hovorový charakter projevu i uplatnění nespisovných vrstev slovní zásoby (profesionalismy, slang, dialektismy). Velmi nežádoucím jevem je uplatňování tzv. slovní vaty a nefunkční nadužívání vulgarismů. V oblasti skladby je charakteristickým projevem jednodušší a méně promyšlená stavba vět, užívání jednodušších souvětí. V reakci na chování posluchačů se objevují různé dodatečné informace, vysvětlivky, vsuvky, ap.

5 Spisovná výslovnost ortoepie soubor norem, kterými se řídí zvuková podoba mluvených projevů Ortofonie - zabývá se pravidly správného tvoření hlásek Logopedie - zabývá se diagnostikou a léčbou řečových vad

6 Pravidla výslovnosti samohlásek: dbáme především na kvantitu (délku) nosím x nosim pivo x pívo kreslím x kreslim knedlík x knedlik moře x móře prosím x prosim prapor x prápor dolů x dolu i na kvalitu viď x veď hele x hala v noci x v naci

7 U souhlásek dbáme na pečlivou výslovnost Zdvojených souhlásek nejjistější x nejistější oddaný x oddaný racci x raci Souhláskových skupin přijmu x přimu hřbitov x řbitov který x kerý Změněnou výslovnost pošta x počta čtyři x štyři jedenáct x jedenást

8 Základní výslovnostní změnou v češtině je ASIMILACE (spodoba) ZNĚLOSTI.. Dochází k ní pouze u souhlásek, které tvoří pár v protikladu znělosti. Může k ní docházet uprostřed slova : na konci slova: mezi slovy kresba x [krezba] hrad x [hrat] nad trámem x [nat trámem] Rozlišujeme asimilaci REGRESIVNÍ (zpětnou), která je pro češtinu typická: a asimilaci PROGRESIVNÍ (postupnou), která je možná pouze u souhláskové skupiny sh-, spisovné jsou však obě varianty. stezka x [steska] blízko x [blísko] shnít x [zhnít] shořet x [schořet] shoda x [schoda] shrabat x [schrabat] Párové znělé souhlásky se na konci slova vyslovují vždy nezněle: had x [hat] listopad x [listopat] krov x [krof]

9 Písemný projev Písemný projev je obvykle připravený, má převážně veřejný charakter a setkáváme se s ním v útvarech odborného, publicistického a uměleckého stylu. Autor v nich může hromadit informace, text má trvalou hodnotu a často také reprezentativní funkci. V oblasti stylu prostě sdělovacího mají písemné projevy sekundární funkci a nabývají spíše charakteru mluveného projevu, včetně nutnosti spontánní reakce ( e- maily, SMS, vzkazy).

10 Písemný projev Písemný projev však většinově není vázán na konkrétní situaci a čas. To umožňuje pečlivý a cílený výběr jazykových prostředků odpovídajících účelu projevu (odborné termíny). Neznamená to ovšem, že v písemném projevu se užívá výhradně spisovných prostředků umělecký text zpravidla využívá všech vrstev jazyka. To, že písemný projev není vázán na čas a umožňuje čtenáři se v textu vracet, dovoluje autorovi užít složitější větné stavby a vytvářet zhuštěnější text. Dvojrozměrnost písemného projevu mu navíc umožňuje strukturovat text pomocí jeho grafické stránky - typ a velikost písma, podtržení, proložení, a rozvržení v ploševytváření odstavců, odrážky, mezery v textu. Intonace věty a pauzy lze vyznačit pomocí interpunkčních znamének, např. sílu hlasu nebo tempo řeči takto vyznačit nelze. Hlavní funkcí psaného projevu ostatně není přesně zobrazit zvukovou podobu mluvené řeči, ale zaznamenat její obsah. To nazýváme funkcí zaznamenávací, ve zpětném procesu se jedná o funkci vybavovací Přehledné členění textu je důležité zejména u textů odborného charakteru, neboť usnadňuje studium textu

11 Písmo Písmo se používá na vizuální zápis jazyka se symboly. Nejstarší typy písma jsou piktogramy nebo ideogramy. Většina písem může být rozdělena do 3 kategorií: logografické, sylabické (slabičné) a alfabetické (abecední). Obecné slovo pro symboly v písmu je grafém (znak). Písmeno (též Glyf) je grafická reprezentace znaku. Glyfy většiny písem tvoří linie (čáry) a proto se nazývají lineární (čárové), ale existují i glyfy nelineárních písem tvořené jinými typy značek. Historie V současnosti je za nejstarší známé písmo považováno písmo staroevropské civilizace, datované do 5. tisíciletí př. n. l. Bylo rozeznáno již asi 230 znaků. Další písmo bylo klínové písmo, které vzniklo u Sumerů koncem 4. tisíciletí př. n. l., ale brzy bylo následováno písmem v Egyptě a Induské dolině a od toho času se písmo objevilo nezávisle mnohokrát, spojeno s různými civilizacemi.

12 Druhy písma Logografická písma Logogram je jediný napsaný znak, který reprezentuje kompletní gramatické slovo. Jako logogramy jsou klasifikovány např. čínské znaky. Sylabická (slabičná) písma Protože logografická písma používají jeden symbol pro celé slovo, sylabarie je sada napsaných symbolů reprezentujících (nebo aproximujících) slabiky, které tvoří slova. Symbol v sylabarii typicky reprezentuje zvuk souhlásky následovaný zvukem samohlásky nebo jen samotnou samohláskou. Hlásková (abecední, alfabetická) písma Nejrozšířenější typ písma. Používají ho téměř všechny nynější jazyky buď jako hlavní, anebo pro přepis pro cizince, např. pinyin pro čínštinu. Užívá samostatné znaky pro jednotlivé hlásky, elementární prvky mluvené řeči. Znakově, graficky je nejjednodušší možností, postačí jen několik desítek znaků (písmen). Pro další úsporu znaků se používají i jejich kombinace, zvané spřežky, v češtině je taková spřežka "ch", dříve jich bylo více, např. "cz" (č); spřežky mohou být i z více, než dvou znaků, např. německé "tsch" pro hlásku č. Jinou častou možností je opatření základních latinských znaků příznaky, diakritikou, např. v češtině háčky a čárky nad základním znakem.

13 Použité zdroje: KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. Praha: SPN, ISBN MAŠKOVÁ,D.Český jazyk přehled středoškolského učiva. 1. vydání. Třebíč: Petra Velanová, ISBN MUŽÍKOVÁ, O. Odmaturuj z českého jazyka. 3. vydání. Praha: Didaktis, ISBN

OBECNÉ VĚCI A PROBLÉMY VZTAH MLUVENÉ A PSANÉ ŘEČI:

OBECNÉ VĚCI A PROBLÉMY VZTAH MLUVENÉ A PSANÉ ŘEČI: OBECNÉ VĚCI A PROBLÉMY VZTAH MLUVENÉ A PSANÉ ŘEČI: - jazyky existují ve dvou zákl. realizacích-mluvené a psané. V zobecněné míře můžeme říct, že jednomu jazyk. systému odpovídají 2 typy realizací v řeči,

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název vzdělávacího programu: Přátelská škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost dokumentu: od 6. 9. 2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne: 3. 1. 2014

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 motto: Chceme dát dětem prostor Školní vzdělávací program Otevřená kniha pro 1. 9. ročník Vytvořeno podle Rámcového vzdělávacího programu Předkladatel 2. základní

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

- 1 - Český jazyk. Maturitní otázky z mluvnice

- 1 - Český jazyk. Maturitní otázky z mluvnice - 1 - Český jazyk Maturitní otázky z mluvnice Martin Kantor 2003 - 2 - Maturitní otázky z mluvnice Obecné poznatky o jazyce: Aby se lidé mezi sebou mohli dorozumět, museli si vytvořit kód, kterému by rozuměl

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENEČ ŠKOLNÍÍ VZDĚLÁVACÍÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍÍ VZDĚLÁVÁNÍÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Lucius Annaeus 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...-

Více

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Motivační název: Včelka Předkladatel: Základní škola Koleč se sídlem Koleč č. p. 19, 273 29 IČO: 70 99 74 62 Tel.: 315 783 829 Email: zs-kolec@seznam.cz Ředitelka

Více

POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ Listopad 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Český

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MŠ ZŠ 1 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Naše škola - Školní vzdělávací program

Více

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu.

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vyučovacího předmětu: Český jazyk Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou,

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MALÁ ŠKOLA PÉČE O KAŽDÉHO ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY 1 Dokument vstupuje v platnost dne 31.8.2007 Razítko školy Mgr. Zdeněk Vinklář. ředitel

Více