10. Provozní řád školní jídelny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Provozní řád školní jídelny"

Transkript

1 Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem Plzeň, Chodské nám Provozní řád školní jídelny Vypracovala: Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy Schválila: Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy Odborové sdružení SPŠ stavební, Plzeň schválilo dne: 26. srpna 2013 Pedagogická rada projednala dne: 28. srpna 2013 Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 1. Obecná ustanovení Provoz školní jídelny se řídí těmito ustanoveními: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. 343/2009, Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhl. č. 107/2008 Sb., vyhl. č. 463/2011 Sb., Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhl. č. 602/2006 Sb., Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, vyhl. č. 94/2006 Sb.,17/2008 Sb., Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 2. Působnost směrnice Tento provozní řád upravuje organizaci provozu stravování ve školní jídelně (dále jen ŠJ ). 3. Provozní doba školní jídelny pondělí čtvrtek hod. pátek hod. Od do hod. se přednostně vydává strava do čistých jídlonosičů, od hod. se vydává strava všem strávníkům. Od do hod., v pátek od do hod. je možný odběr nevydaných obědů do čistých jídlonosičů. Provozní řád školní jídelny 1

2 Úřední hodiny v pokladně ŠJ: pondělí čtvrtek: pátek: Zásady provozu ŠJ Vstup do prostorů ŠJ je povolen pouze s platnou Plzeňskou kartou nebo náhradní kartou na stravování zakoupenou v pokladně ŠJ. Cizím osobám je vstup zakázán. Strávník má nárok na oběd jen pokud ho má včas (nejpozději den předem) zaplacen. Pokud strávník zapomene Plzeňskou kartu, vyzvedne si náhradní doklad pro vydání oběda v pokladně ŠJ, při ztrátě si musí co nejdříve zakoupit novou kartu. Strávníci si odebírají oběd na tácy připravené v jídelně, nápoje jsou připravené v termosech. Nedojedené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo. Na přídavky není automatický nárok, o jejich vydávání rozhoduje šéfkuchař. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí ŠJ a šéfkuchaře. Strávníci jsou povinni chovat se při stravování slušně a ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Jídelna ručí za kvalitu stravy vydávané u výdejního okénka po dobu výdeje, tj. od do hod., v pátek do hod. Jídlo je určené k přímé spotřebě bez skladování. Vydávání stravy do jídlonosičů je možné pouze do čistých nádob. Připomínky k pokrmům hlásí strávník ihned vedoucí ŠJ nebo šéfkuchaři, rovněž zjištěné technické nebo hygienické závady. Rodiče mají možnost podávat připomínky ke stravování telefonicky nebo em. Mimořádný úklid během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý nápoj ) provádějí po nahlášení pracovníci ŠJ. Úraz, příp. nevolnost ve ŠJ hlásí strávníci vedoucí ŠJ nebo šéfkuchaři. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše. Jídelní lístky jsou v předstihu vyvěšeny v budově ŠJ a na Výběr ze dvou druhů jídla je možný 3 dny předem (např. v pondělí na čtvrtek). 5. Výše stravného a) žáci cena oběda je 31,00 Kč (včetně DPH). b) zaměstnanci SPŠ stavební, Plzeň hradí cenu potravin sníženou o příspěvek FKSP 20,00 Kč, (režijní náklady hradí zaměstnavatel). Z FKSP se nepřispívá zaměstnancům pracujícím na základě Dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti. Nárok na příspěvek mají zaměstnanci po odpracování min. 3 hodin. c) Prodej obědů cizím strávníkům do jídlonosičů Kalkulace ceny oběda: náklady na potraviny 26,90 Kč mzdové náklady 14,27 Kč ostatní věcné náklady 10,58 Kč 51,75 Kč Provozní řád školní jídelny 2

3 Cizí strávníci: náklady na oběd + zisk 52,00 Kč DPH 21% 10,92 Kč 62,92 Kč Celková cena oběda pro cizí strávníky vydaného v jídelně školy je 63,00 Kč. d) Prodej obědů pro cizí strávníky s vlastním odvozem a výdejem náklady na oběd 51,75 Kč DPH 15% 7,76 Kč 59,51 Kč Celková cena oběda pro cizí strávníky - zaměstnance jiných organizací je 60,00 Kč. 6. Přihlášky ke stravování Formulář přihlášky ke stravování je přílohou této směrnice (příloha č. 1). Dále je dostupný v pokladně ŠJ a na Přihlášku ke stravování společně s potvrzením o povolení inkasa z účtu je nutné doručit do kanceláře ŠJ. 7. Úhrada stravného a) bezhotovostně inkasem z účtu Obědy jsou přihlášeny automaticky na celý měsíc. b) v hotovosti v pokladně ŠJ (jen v nutném případě) Oběd na následující den je přihlášen po zaplacení v pokladně. Novým strávníkům (žákům) bude dne 20. srpna (nebo dle data přihlášení) stržena z účtu finanční jistina ve výši 800,00 Kč. Zaměstnancům SPŠ stavební jistina ve výši 500,00 Kč. Cizím strávníkům platícím bezhotovostně jistina ve výši 1000,00 Kč. V případě ukončení stravování bude po provedení vyúčtování a úhradě všech nedoplatků vrácena jistina (příp. odpovídající část) na příslušný účet. Vyúčtování obědů bude provedeno vždy zpětně následující měsíc podle skutečného počtu přihlášených obědů. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. 8. Odhlášení ze stravování a) na přechodnou dobu odhlášení jednoho nebo více obědů se provádí osobně v pokladně ŠJ, telefonicky, em nebo přes objednávání on-line na Odhlášení na den vždy max. do hodin toho dne. 1. den nemoci žáka je možné vydat neodhlášený oběd s sebou do čistých jídlonosičů. Zaměstnanci SPŠ stavební, Plzeň musí oběd odhlásit ihned 1. den nepřítomnosti do hod. V případě, že oběd neodhlásí, bude jim účtována plná cena oběda jako pro cizí strávníky 63,00 Kč. b) trvale osobně v pokladně ŠJ nebo doručením oznámení o ukončení stravování. Stravné je nutné odhlásit včas, nelze provádět odhlášení oběda zpětně. Provozní řád školní jídelny 3

4 9. Odprodej nevydaných obědů zaměstnancům organizace V případě, že po ukončení provozní doby v daném dni (pondělí čtvrtek hod., pátek hod.) zůstanou nevydané obědy, bude umožněno tyto obědy odprodat zaměstnancům školy vždy během 15 minut (v pátek 10 minut) po ukončení provozní doby. Tyto obědy nemusí být ve výjimečných případech kompletní. Strava je na hranici použitelnosti, podle předpisu 137 / 2004 Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných je záruční doba pokrmů max. 4 hodiny po uvaření. Tyto nevydané obědy lze zaměstnanci prodat pouze tehdy, pokud si v tento den zakoupil i jeden řádný oběd za běžnou cenu. Limit je odprodej dvou nevydaných obědů na zaměstnance na den. Cena jedné porce nevydaného oběda je 10,00 Kč. Zaměstnanec při odběru jídla uvede datum a počet ks do jmenného seznamu u výdejního okénka a odpovídající částku uhradí až po konečném měsíčním vyúčtování v hotovosti v pokladně školy. Vedoucí ŠJ provede každý den vlastní vyúčtování nevydaných obědů a s ekonomkou školy 1x měsíčně i konečné měsíční vyúčtování. Výtěžek z prodeje nevydaných obědů je příjmem doplňkové činnosti ŠJ. 10. Závěrečná ustanovení Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance organizace. Za dodržování postupu ve smyslu této směrnice odpovídá ředitelka školy. Touto směrnicí se ruší všechny dříve vydané vnitřní předpisy týkající se uvedené problematiky. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září V Plzni dne 19. července 2013 Ing. Ivana Raunerová ředitelka Střední průmyslové školy stavební, Plzeň Chodské nám. 2 Mgr. Aleš Grubr Odborové sdružení Střední průmyslové školy stavební, Plzeň Příloha č. 1 Přihláška ke stravování Provozní řád školní jídelny 4

5 Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, Plzeň ŠKOLNÍ JÍDELNA Povolení inkasa Přihláška ke stravování Jméno a příjmení Datum narození.. Bydliště.. PSČ Telefon/mobil . Škola. Třída. Číslo Vašeho účtu Kód banky Bankovní spojení pouze sporožiro Pro klienty České spořitelny a.s. SBÚ /0800 neuvádějte variabilní, konstantní ani specif. symbol. Bankovní spojení pro klienty ostatních peněžních ústavů Česká spořitelna a.s. SBÚ /0800 neuvádějte variabilní, konstantní ani specif. symbol. Razítko školy: od kdy se začne stravovat podpis rodičů razítko peněžního ústavu Po vyřízení u Vaší banky odevzdejte tuto přihlášku v pokladně školní jídelny při SPŠ stavební. UPOZORNĚNÍ: dne bude stržena z vašeho účtu jistina 800, 00 Kč, u cizích strávníků 1 000,00 Kč. Tato jistina bude vrácena na Váš účet až po ukončení stravování. Vyúčtování obědů bude provedeno vždy zpětně následující měsíc podle počtu skutečně přihlášených obědů, v termínu od 3. do 10. každého měsíce. Konečné vyúčtování bude vždy začátkem července. Pokud nemusíte, neuvádějte limit platby! Se strávníky bude počítáno od 1. stravovacího dne v měsíci září. Odhlašování obědů si strávníci zajistí osobně v pokladně jídelny, přes on-line přihlašování na nebo telefonicky na číslo Stravné nelze v žádném případě odhlašovat zpětně. Obědy se odhlašují den předem do 15 hodin. U nemocných dětí je možno 1. den nemoci vyzvednout stravu do čistých přinesených nádob, potom nutno obědy odhlásit. 1. den nemoci je též možnost odhlásit obědy ráno od 7 8 hodin. U nemocných zaměstnanců nebo u zaměstnanců, kteří nemají odpracované nejméně 3 hodiny, nutno odhlásit oběd hned 1. den. Obědy se vydávají na plzeňské karty, proto je nutné si tuto kartu obstarat a aktivovat jí poslední týden v srpnu v pokladně jídelny. POZOR: při jakékoliv změně přechod na jinou školu, nebo ukončení studia je nutno tuto okolnost osobně oznámit a zrušit stravování v pokladně ŠJ. Na pozdější reklamace se nebude brát zřetel. Provozní řád školní jídelny 5

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: CES/0003/2014 Spisový/skartační znak 3.1.1 A5 Vypracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny Č. j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup čp. 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny Pedagogická rada projednala dne: 21. ledna 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY Vypracoval: Jolana Žufánková Podpis: Schválil:

Více

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PZ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PZ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Český Těšín pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE Strana /celk. počet: 1 / 9 Účinnost: 18.11.2014 Evidenční číslo: 06. 01. 04 Revize: 1

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Spisový znak: 102 Změny: Vnitřní řád školní jídelny Účinnost od: 01. 09. 2014 Skartační znak: A5 1. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Mateřská škola Nový šaldorf, okres Znojmo, příspěvková organizace adresa: Nový Šaldorf 96, 671 81 Nový Šaldorf, IČ: 75021978 e-mail: msnovysaldorf@tiscali.cz, telefon: 515 227 016, mobil: 725 881 197 Vnitřní

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č.j.:ZŠ Mo/403/2014 Ve Zlíně dne 24. 11. 2014 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy K 8. 12. 2014 ruším ze dne 1. 1. 2014 a vydávám nový Vnitřní řád školní jídelny platný od 8. 12. 2014. 1.

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Obecné informace název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín telefon: 257 911 682 mobil: 607 235 840 ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/0222/2011 A.1 A5

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Jedovnice, okres Blansko Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice Č. j. 2/2014 Vypracovala: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Jana Šebelová vedoucí školní jídelny Mgr. Bc. Michal Souček ředitel

Více

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. 1 Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 5. 2. 2005, FN /Metodikou spotřebního koše. Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně Bosonožská 9 625 00 BRNO Starý Lískovec V Brně dne 9. dubna 2015 Čj. : 669/2015 Vnitřní řád školní

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 15. ORG 2015 Směrnice: Provozní řád školní jídelny - výdejny Vypracoval:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Článek 1 Základní ustanovení 1. Stravování je poskytováno v souladu se: a) zákonem číslo 561/2004 Sb., školský

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů: vyhláška 107/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 463/2011., o školním stavování v platném

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Vyplývá z: Vnitřní řád školní jídelny Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství o školním stravování č. 463/2011 Sb.,107/2008 Sb. a vyhláškou Ministerstva

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí:-vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25. 2. 2005, finanční normou v platném znění, metodikou spotřebního koše - školským zákonem

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 s platností od 1. 3. 2015 SÍDLO: Hradecká 1219 TELEFON:495 511 046 provozní kancelář 500 03 Hradec Králové 495 511 064 - vedoucí IČO : 49335499

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ MASARYKOVY SADY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ MASARYKOVY SADY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Český Těšín Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná Typ dokumentu: SMĚRNICE Strana /celk. počet: 1 / 12 Účinnost: 01. 04. 2010 Evidenční číslo: 06. 01. 06 Revize: 1 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY-

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Adresa školy : Základní škola Merklín, okres Plzeň-jih Školní 249 334 52 Merklín Telefon : 734 768 587 Vedení: vedoucí ŠJ 1) Zásady provozu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více