Hodnocení Minimálního preventivního programu školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení Minimálního preventivního programu školy"

Transkript

1 Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace Hodnocení Minimálního preventivního programu školy Školní rok Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Iva Fikeisová

2 Obsah: 1. Úvod 2. Cílové skupiny MPP 3. Organizace MPP 4. Uskutečněné akce MPP 5. Vzdělávání pedagogů 6. Vyhodnocení akcí MPP 7. Způsoby realizace MPP 8. Využití volného času žáků 9. Spolupráce s rodiči 10. Spolupráce s jinými institucemi a organizacemi 11. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole 12. Závěr

3 1. Úvod Minimální preventivní program (dále jen MPP) měl v letošním školním roce tyto hlavní úkoly. Zvýšit informovanost žáků v oblastech jako jsou drogy, kouření, kriminalita mládeže, zdravý životní styl atd. Dalším úkolem bylo pomáhat třídním učitelům stmelovat a utužovat kolektivy žáků, posilovat přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky a předcházet tak ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům. Dětem jsme se snažili nabídnout širokou paletu kroužků a vyplnit tak smysluplně a zajímavě jejich volný čas. Žáky vedeme ke správnému sebehodnocení, zvládání stresu, ke schopnostem řešit problémy bez pomoci návykových látek. A v neposlední řadě jsme chtěli i nadále reagovat a pracovat s problémy, které se vyskytly v tomto i předchozím školním roce. MPP byl realizován v průběhu celého školního roku, stejně tak v průběhu celého školního roku byly získávány podklady pro jeho vyhodnocení. 2. Cílové skupiny MPP Do MPP byli zapojeni všichni žáci školy na I. i na II. stupni. 3. Organizace MPP - metodik prevence rizikového chování: Mgr. Iva Fikeisová konzultační hodiny: středa hod. - výchovná poradkyně: Mgr. Leona Lukašíková konzultační hodiny: pondělí , středa metodické materiály (propagační materiály, odborná literatura) k realizaci MPP k dispozici v kabinetě č školní řád obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce za jeho porušení platný od

4 4. Uskutečněné akce MPP A) Preventivní výchova je začleněna do jednotlivých předmětů na I. i II. stupni. Jedná se zejména o prvouku, vlastivědu, přírodovědu, výchovu ke zdraví, občanskou výchovu, přírodopis, chemii, tělesnou výchovu. V těchto předmětech byly realizovány tématické bloky, které jsme si stanovili v MPP. B) Dále se uskutečnily následující jednorázové akce, které pro žáky připravili odborníci, kteří se zabývají problematikou sociálně patologických jevů. Hasík HZS 2. ročník, září, říjen Hasík HZS 6. ročník, září, říjen Linka SOS, dobrý den SOS 7.ročník, listopad Policista je náš kamarád PČR 2. ročník, prosinec Bezpečné chování PČR 5. ročník, prosinec Kdo překročí čáru FOD 9. ročník, prosinec Zdravá rodina a vztahy FOD 7. ročník, únor Jak jsme přišli na svět PŽD 3. ročník, únor Nechej mne, to nechci PŽD 4. ročník, únor Prevence šikany UK 6. ročník, únor Sexuální zneužívání UK 8. ročník, březen Dentální hygiena MMZ 7. ročník, březen O škodlivosti kouření MMZ - 6. ročník, březen AIDS MMZ 8. ročník duben Prevence šikany UK 7. ročník, duben Dopravní výchova MMZ 4. ročník, listopad a duben IPS Úřad práce 8. ročník, květen AIDS, sex, vztahy UK 9. ročník, červen C) Mimoškolní pobyty žáků Seznamovací pobyt žáků 6. ročník, září Lyžařský výcvikový kurs 7. ročník, leden Exkurze do Terezína 9. ročník, květen

5 D) Další preventivní aktivity Kamarádi školní projekt, kterého se účastní žáci 1. a 9. tříd pod vedením výchovné poradkyně. Cílem je rozvíjet pěkné a kamarádské vztahy mezi našimi nejmladšími a nejstaršími žáky, naučit nabídnout pomoc a starat se o mladší. Příměstský tábor školní družiny uskutečnil se v posledním srpnovém týdnu a byl určen pro 30 dětí z tříd. Kromě soutěží a her ve škole děti navštívily DDM Astra, výtvarný ateliér Zebra, byly plavat či na návštěvě u HZS. Dotazníkové šetření Vztahy ve třídě toto šetření provedla metodička prevence v listopadu mezi žáky 7.B,C. S těmito třídami se dlouhodobě pracuje, situace v nich je neustále sledována. Ve třídách proběhly také besedy s odborníky, které mají přispět k prevenci šikany a upevnění zdravých vztahů. Šetření ukázalo, že problémovou situaci ve třídách se nám daří řešit, na špatné vztahy ve třídě poukazuje ve třídě 7.B 1 žák (vloni 8 žáků), ve třídě 7.C 3 žáci (vloni 5 žáků). Interaktivní program pro zlepšení klimatu ve třídním kolektivu 8.B v této třídě došlo v tomto školním roce k výraznému zhoršení kázně a také prospěchu žáků. Protože problém pravděpodobně souvisí s příchodem nových žáků do třídy a také se změnou třídní učitelky, požádali jsme o pomoc mimoškolní pana Stavjaníka z Unie Kompas. Zakázkou bylo dát třídě bezpečný prostor popovídat si o tom, co zhoršení přineslo a jak by se situace dala řešit. Byli jsme mile překvapeni, jak brzy byli ochotni žáci o svých třídních problémech diskutovat a jakou projevili snahu problémy ve třídě řešit. Ze tří setkání, které doposud proběhla, vzešly závěry platné i pro příští školní rok. Třída se, mimo jiné, bude pravidelně scházet na třídnických hodinách, kde budou řešit své problémy, připomínky či návrhy, které budou průběžně zapisovat do sešitu k tomu určenému. Projekt IVýP (Individuální výchovný plán) naše škola se zapojila do tohoto celorepublikového projektu už loni. Metodička prevence i výchovná poradkyně absolvovaly v únoru vzdělávací program zaměřený na lektorování a konzultační činnost k problematice IVýP. Naše výchovná poradkyně působí jako lektorka pro Zlínský kraj v oblasti této problematiky. Škola zdravé pětky projekt probíhal ve spolupráci s Nadačním fondem Albert a cílovou skupinou byli žáci druhých a sedmých tříd. Program byl na téma zdravá výživa a pro děti byly připraveny zajímavé a poučné tvořivé aktivity. Klauniáda plná her a pohybu akce proběhla v rámci Týdne zdraví v pátek 11. října na školním hřišti. Akce byla určena pro děti i jejich rodiče. Účastníci si mohli zacvičit aerobic, soutěžit v zábavných soutěžích, bubnovat na djembe,

6 vyfotografovat se s klaunem a v závěru akce proběhlo fotbalové utkání mezi družstvy rodičů s učiteli a žáky školy. Sbírka na Pandu červenou sbírka proběhla jednou za školní rok. Jednalo se o dobrovolný příspěvek žáků celé školy a učitelů. Protože byla vybrána rekordní finanční částka, rozhodla se škola, že bude sponzorovat chov dalšího zvířete v ZOO Lešná. Kromě pandy tedy sponzorujeme také lenochoda. Noc s Andersenem jako každoročně proběhla v březnu tato akce zaměřená na děti 1. stupně. Jedná se o nocování dětí ve škole spojené s předčítáním pohádek. Pravidelně se tato akce setkává u dětí s velkým úspěchem. Rada žáků na naší škole pracuje Rada žáků složená ze zástupců tříd, kterou vede metodička prevence. S využitím Rady se snažíme děti více vtáhnout do života školy. Prostřednictvím svých zástupců se třídy mohly podílet na návrhu anket na webové stránky školy, na anketě o nejoblíbenější oběd (který byl připraven ku příležitosti pololetního vysvědčení a MDD), na Mikulášské nadílce v okolních mateřských školkách, na výběru dalšího sponzorovaného zvířete v ZOO apod. 5. Vzdělávání pedagogů Metodička prevence Iva Fikeisová ukončila kurz pro metodiky prevence patologických jevů na FF Univerzity Karlovy v Praze ve školním roce 2009/2010. Letos absolvovala vzdělávací program zaměřený na lektorování a konzultační činnost k problematice IVýP. Výchovná poradkyně Leona Lukašíková ukončila studium výchovného poradenství v Brně ve školním roce 2007/2008 a v únoru až červnu 2010/2011 absolvovala rozšiřující studium pro výchovné poradce. V tomto školním roce absolvovala vzdělávací program zaměřený na lektorování a konzultační činnost k problematice IVýP. Působí jako lektor k dané problematice pro Zlínský kraj. Letos se dvakrát zúčastnila regionálních setkání výchovných poradců. 6. Vyhodnocení akcí MPP Ve školním roce 2013/2014 se nám podařilo úspěšně zrealizovat téměř všechny akce z MPP. Některé byly zajištěny ještě dodatečně poté, co se ve třídách vyskytly

7 náznaky rizikového chování. Při výběru programů na začátku školního roku jsme zohledňovali problémy, které jsme řešili v uplynulém školním roce. Domnívám se, že díky akcím realizovaným v rámci MPP si žáci vytvořili povědomí o oblasti sociálně patologických jevů. Znají rizika spojená s kouřením, alkoholem, drogami. Měli by vědět, jak se zachovat, budou-li šikanováni, či jinak zneužíváni. Dali jsme jim možnost získat odpovědi na otázky v oblasti sexu i chorob, které s touto oblastí mohou souviset. V neposlední řadě jsme se snažili stmelovat a posilovat třídní kolektivy tam, kde se vyskytl nějaký problém, popř. kde byly děti nějakým způsobem z kolektivu vyčleněny. 7. Způsoby realizace MPP: třídnické hodiny třídní schůzky Rada žáků besedy dotazníková šetření projekty skupinová práce diskuse nástěnky rozhlasové relace školní výlety individuální konzultace školní časopis 8. Využití volného času žáků Ve školním roce 2013/2014 probíhaly na škole tyto kroužky. Školní družina Dovedné ruce Výtvarný kroužek Arteterapie

8 Kroužek logopedie Sportovní kroužek I.stupeň Dyslektický kroužek (3.-4. ročník) Dyslektický kroužek (4.-5. ročník) Africké bubnování I Čtenářský kroužek Vybíjená Výtvarný kroužek Origami Zdravotní kroužek II. stupeň Dyslektický kroužek Malý fotbal Florbal I Florbal II Mediální kroužek Kroužek anglického jazyka I Kroužek anglického jazyka II Kroužek českého jazyka Kroužek ruského jazyka Rozhlasový kroužek Chemie plus Přírodovědné rozhledy Africké bubnování II 9. Spolupráce s rodiči Při realizaci MPP má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Probíhá na několika úrovních. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských knížek a webových stránek školy. Na webových stránkách mohou najít také MPP nebo výňatek z Metodického doporučení k primární prevenci

9 rizikového chování. Na třídních schůzkách a v konzultačních dnech jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí. K vyřešení problémů mají rodiče možnost využít konzultačních hodin metodika prevence rizikového chování a výchovného poradce, samozřejmě mohou telefonicky nebo osobně kontaktovat všechny pedagogické pracovníky. V kabinetu metodika prevence rizikového chování jsou pro rodiče k dispozici informační letáky s radou, jak postupovat, když mají dojem, že jejich dítě kouří, užívá drogy atd. Výchovné problémy jsou řešeny pohovorem s rodiči, třídním učitelem, výchovnou poradkyní, resp. metodikem prevence rizikového chování a s vedením školy. O pohovoru je učiněn zápis. S velkou odezvou ze strany dětí a rodičů se setkala také akce, která pro ně byla organizována v rámci Týdne zdraví Klauniáda plná her a pohybu. Úspěch slavil i ples školy, který se uskutečnil v březnu na hotelu Moskva. 10. Spolupráce s jinými institucemi a organizacemi: V rámci MPP škola spolupracuje s těmito institucemi a organizacemi: PPP, SVP Domek, SPC, OSPOD, Policie ČR (PČR), Městská policie, Magistrát města Zlína (MMZ), Unie Kompas (UK), Linka SOS (SOS), Fond ohrožených dětí (FOD), Poradna pro ženy a dívky (PŽD), Úřad práce, Hasičský záchranný sbor (HZS). 11. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole v uplynulém roce záškoláctví počet: 2 násilné chování počet: Závěr Cíle vytyčené MPP se během školního roku 2013/2014 podařilo splnit. Žáci získali řadu vědomostí a dovedností v oblasti sociálně patologických jevů a také zdravého životního stylu. Věřím, že naší prací přispíváme k minimalizaci šikany a pomáháme vytvářet kamarádské vztahy mezi žáky. Ve všech těchto oblastech hodláme pokračovat i v příštím školním roce.

10 Ve Zlíně dne Vypracovala: Mgr. Iva Fikeisová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín) Obsah: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace (Křiby 4788, 760 05 Zlín) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška (577 143 447) Metodik prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2013/2014 Úvod Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2012/2013

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2012/2013 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2012/2013 Naše škola stojí blízko centra města Vyškova, které je postaveno uprostřed Moravské brány nedaleko od Brna.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, 190 00

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Minimální preventivní program školy 2014/2015

Minimální preventivní program školy 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace MPP 2014/2015 Minimální preventivní program školy 2014/2015 Motto: Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015 I. Úvod ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015 Při tvorbě preventivní strategie vychází naše škola z celostátních dokumentů, tedy z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2014/2015 Ředitelka školy:. Mgr. Věra Velísková Metodička prevence:. Mgr. Marcela

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2012/2013

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2012/2013 Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2012/2013 Preventivní aktivity ve škole probíhají ve dvou rovinách jako specifická primární prevence rizikového chování a jako nespecifická prevence.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Benešov nad Ploučnicí, 31. srpen 2010 Mgr. Dagmar Tesarčíková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2013-2014 Úvod Hlavní cíl Dílčí cíle Vymezení cílové skupiny Vlastní program školy Koordinace aktivit Analýza současného stavu Tradice školy, školní prostředí Aktivity školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Tečovice 112, 763 02 Zlín 4 školní rok 2012/2013 Obsah: I. Charakteristika a identifikační údaje II. Současný

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 2015 Úvod Hlavní cíl Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 3.1 Charakteristika školy 3.2 Vedení školy, školní metodik prevence, preventivní tým 3.3 Vnitřní informační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 se sídlem Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) školní rok 2013/2014 1 1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014 Velký Beranov, 31. července 2014 Mgr. Zdeňka Pavlíčková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro oblast sociálně patologických jevů školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace Zpracovatel: Mgr. Martina Hubková

Více

ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014.

ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Bezděková metodička prevence Předkládá: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková

Více