Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Bohutíně zpracoval Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy 1

2 I. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy: Adresa školy: Právní forma: IČO: IZO: Identifikátor školy: Vedení školy: Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace Bohutín 103, Olšany příspěvková organizace Mgr. Pavel Tichý ředitel školy Mgr. Jana Pospíšilová zástupkyně ředitele pro případ dlouhodobé nepřítomnosti Kontakt: tel Zřizovatel Název zřizovatele: Obecní úřad Bohutín Adresa zřizovatele: Bohutín 65, Olšany Kontakt: II. Vlastní činnost školy 2.1 Charakteristika školy Základní škola v Bohutíně je školou malotřídní. Nachází se ve středu obce a zabezpečuje povinnou školní docházku především pro děti z Bohutína a nedalekého Klášterce. Budova školy je přímo u hlavní komunikace, od které je oddělena parkem. Součástí školy je školní družina. Ve školním roce 2013/2014 se počet žáků zvýšil na 31. Škola byla v tomto školním roce organizovaná do pěti ročníků, přičemž, spojený byl ročník a a 5. ročník. V průběhu roku se počet žáků snížil na 30, když v 1. pololetí odešel do ZŠ Bludov žák Jindřich Mrázek. Individuální vzdělávání: V tomto školním roce byli do naší školy přijati další tři žáci, kteří se vzdělávají podle 41. Školského zákona (tzv. domácí vzdělávání). Třída: Ročníky: Počet žáků: Třídní učitel: I. 1. a = 14 Mgr. Jana Pospíšilová II. 3. a 4. a = 17 Mgr. Pavel Tichý Celkem 5 31 Tři žáci dojížděli z obce Klášterec (Barbora Florková, David Valouch a Karolína Kouřilová. 2

3 Školní družina měla provoz od 11:40 do 15:00 hodin. V době od 6:30 do 7:45 vykonávala nad dětmi dozor školnice paní Anna Makešová. Školní družina měla zapsáno 25 žáků. Docházka během týdne kolísala a to podle činností, které v těch kterých dnech probíhaly. V rámci ŠD se uskutečňovaly některé mimoškolní aktivity (např. kroužek Dovedné ruce). Práce ŠD byla variabilní a plně vyhovovala potřebám žáků i jejich rodičů. Všichni rodiče byli seznámeni s řádem ŠD. 2.2 Materiálně technické podmínky Škola má poměrně dobré technické podmínky. Dvě učebny slouží jako kmenové třídy, další dvě jsou zařízeny pro výuku VV a IT. V této učebně se stále více využívá větší počet PC, který jsme získali díky dotaci EU peníze do škol. Na všech počítačích je samozřejmě přístup k rychlému internetu. Velkým přínosem pro výuku jsou interaktivní tabule v obou třídách vybavené mnoha výukovými programy. Dobře sloužil školní pozemek, hřiště za školou a velká obecní tělocvična. Na školní zahradě byla provedena rekonstrukce dětského pískoviště a zahradního posezení. Vytápění budovy bylo zajištěno plynovou kotelnou. 2.3 Občanském sdružení při škole Barevná škola Údaje o Občanském sdružení Barevná škola Registrace Zaměření Rozvoj a podpora vzdělání Kontakt Rodiče žáků jsou sdruženi v Občanském sdružení Základní školy Bohutín, které je právním subjektem. Skupina aktivních a obětavých rodičů je hlavním organizátorem mnoha akcí pro děti a pro další rodičovskou veřejnost. Rodiče také pomohli při sportovních, dopravních a společenských akcích. Společně jsme zajišťovali školní potřeby a pomůcky. Pro rodiče byl pravidelně vydáván informační zpravodaj. Zejména dopad společenských akcí, na kterých se škola prezentovala, svědčí o dobré spolupráci s většinou rodičů a veřejností. 2.4 Školská rada Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Školská rada pracovala v souladu se zákonem. Na několika schůzkách schválila důležité školní dokumenty (výroční zpráva, školní řád atd.). 2.5 Přehled vzdělávacích činností Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola č.j. 46 /

4 Školní vzdělávací program Barevná škola pro základní vzdělávání V praxi bylo kontrolováno uplatnění doplňků v osnovách, dodržování standardů a plnění tematických plánů, jejichž časový sled vyplynul z převážně užívaných učebnic. Styl výuky vycházel z podmínek malotřídní školy. Preferován byl individuální přístup, důsledné vyžadování povinností při znalosti rodinných podmínek a možností podpory u jednotlivých žáků. Poněvadž pracovníkům školy jsou dostatečně známy možnosti a míra podnětnosti prostředí v jednotlivých rodinách, nebyly přeceňovány domácí úkoly a domácí příprava. Nadále platí, že v řadě případů je opravdu problémem, abychom přesvědčili rodiče, že je nutná kvalitní domácí příprava. Po vyšetření v SPC a PPP Šumperk dosáhl počet integrovaných žáků pěti, což je 17,9 %. Způsob výuky se této situaci přizpůsobuje, způsob hodnocení rovněž. S těmito žáky pracujeme komplexně, ve značné míře i mimo vyučování, jejich potíže jsou v celém pedagogickém kolektivu všeobecně známé. Pedagogičtí pracovníci využívali v hojné míře problémové vyučování, skupinovou práci, regionální prvky s využitím místních tradic a lidových zvyků. Rozvoj mezipředmětových vztahů se uplatnil zejména u vlastivědy, přírodovědy a prvouky. Učitelé tvůrčím způsobem využívali pracovní sešity, názorné učební pomůcky, obrazy a v nemalé míře interaktivní tabule na kterých jsme odpilotovali celkem 264 digitalních učebních materiálů (DUM). Malotřídní škola umožnila formování samostatnosti a tvůrčího přístupu žáků a také vzájemné tolerance a spolupráce mezi žáky různých ročníků. Toto se vcelku dařilo a je možné konstatovat, že vztahy žáků různých věkových kategorií jsou dobré, bez mimořádných negativních jevů. Hierarchie jednotlivých kolektivů je pečlivě sledována a při sebemenším náznaku nadřazování se je na žáky výchovně působeno. Škola má zpracován pro tyto účely Minimální preventivní program. Je tedy v plné míře využíváno výhod malotřídní školy. Zájem žáků o výuku byl motivován řadou soutěží: Matematická olympiáda, které jsme se opět zúčastnili nebo internetová soutěž Hravě žij zdravě. V tomto školním roce jsme se také zúčastnili testování podle testů SCIO. Další soutěže: turnaj ve florbalu, sportovní olympiáda, vlastní varianta dopravní soutěže, výtvarné soutěže a další. Škola úspěšně plnila úkoly vyplývající ze zařazení do sítě škol. Z cizích jazyků pokračujeme ve výuce angličtiny již od prvního ročníku. Pro 5 žáků byly vypracovány individuální plány vzdělávání. Všichni žáci s SPU byli pravidelně doučováni. Slovní hodnocení po dohodě s rodiči nebylo letos použito. Počítačová pracovna byla využívaná více než v loňském roce. Výuka matematiky, angličtiny a českého jazyka nebo projekt Hravě žij zdravě a další výukové programy. 2.6 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů. Naše škola se v průběhu školního roku zapojila do těchto projektů: EU peníze do škol Ovoce do škol Mléko do škol Zdravé zuby Hravě žij zdravě Testování Scio 4

5 Recyklohraní Rodiče vítáni III. Personální obsazení školy Složení pedagogického kolektivu se změnilo. Od dubna 2014 nám Krajský úřad v Olomouci odsouhlasil naši žádost na asistentku pedagoga. Takže ve čtvrtém čtvrtletí školního roku u nás působila v této funkci nová pracovnice paní Michaela Krylová. Jiné změny kolektiv pracovníků nezaznamenal, což má příznivý dopad na pracovní atmosféru ve škole a také na mezilidské vztahy a image školy. 3.1 Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 5 Počet učitelů ZŠ 2 Počet asistentů pedagoga 1 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 Externí účetní Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičt í pracovníci Funkce Úvazek. Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Aprobace 1 učitel 1,0 nad 23 VŠ 1. stupeň 1 učitelka 1,0 nad 15 VŠ 1. stupeň 1 učitelka 0,41 - SŠ 1 asistentka p. 0,57 SŠ Kurz pro as. 1 vychovatelka 0,73 nad 17 SŠ ŠD 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná % Aprobovanost ve % kvalifikace výuce Učitelé 1. stupně 86,24% Učitelé 1. stupně 86,24% Vychovatelky ŠD 100 % Vychovatelky ŠD 100 % 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

6 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 1 školnice 1,0 SŠ 1 účetní Stupeň vzdělání Ředitelem školy byl Mgr. Pavel Tichý, v rámci právního subjektu byla jeho zástupkyní pro případ dlouhodobé nepřítomnosti paní učitelka Mgr. Jana Pospíšilová. Všichni pedagogové přistupovali k práci velmi odpovědně. K celkově dobré tvůrčí atmosféře přispěla i dělba práce. Paní učitelka Pospíšilová je zaměřena na hudební výchovu a výuku cizích jazyků, paní Joklíková na výtvarnou, pracovní a tělesnou výchovu a ředitel školy je koordinátorem ICT. Vedoucí ŠD byla zkušená paní vychovatelka Miroslava Joklíková, která měla dále na starosti dopravní výchovu, environmentální výchovu a činnost školní knihovny. Jazyk anglický vyučovala paní Mgr. Jana Pospíšilová, která se dále vzdělává v konverzačních kurzech. Všichni pedagogové měli písemně stanovenou náplň práce včetně dalších osobních úkolů. 3.6 Další vzdělávání učitelů: Pracovníci školy se zúčastňovali odborných kurzů a seminářů v souladu s plánem DVPP. IV. Zápis k povinné školní docházce a zařazování dětí k přijímacímu řízení 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních počet dětí tříd přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2014/ Komentář 4.2 Výsledky přijímacího řízení Nižší gymnázia ZŠ Bludov Ostatní Celkem Komentář Po slavnostním vyřazení odešlo ze závěrečného ročníku celkem 6 žáků. Každý odcházející žák obdržel pamětní list školy v Bohutíně. 6

7 4.3 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu a chování viz. příloha č. 1 Všichni absolvující žáci na konci školního roku prospěli, 26 žáků s vyznamenáním (78,78%), 6 žáků prospělo (18,18%) a 1 žák neprospěl (3,03%). Při klasifikaci některých výchov byl uplatněn volnější přístup, což povzbudilo zájem žáků. V jednom případě bylo použito slovní hodnocení. Klasifikace byla po celý rok vyrovnaná a objektivní. V průběhu roku se objevilo několik drobných kázeňských přestupků, zejména pak zapomínání, nepořádnost a z toho vyplývající nedostatky v plnění školních povinností. Proto bylo několika žákům během roku uděleno napomenutí, nebo důtka třídního učitele a ředitele školy s komentářem pro rodiče (viz přehled o chování). Byl proveden rozbor klasifikace jednotlivých předmětů a výsledky byly projednány závěrečnou pedagogickou radou. K diagnostickým účelům bylo provedeno shrnutí pomocí počítačového programu iškola. Konstatován soulad v jednotlivých předmětech a také vhodné rozložení klasifikačních stupňů. Omluvená absence žáků je u některých žáků dosti vysoká, neomluvená absence se neobjevila. Podrobná statistika je obsažena v příloze č a 3. ročník absolvoval kurz plavání. Žáci 4. ročníku prošli desetihodinovým dopravním kursem. Žáci 5. ročníku absolvovali testy Scio. Škola spolupracovala s SPC a pedagogickopsychologickou poradnou a konzultovala problémy především žáků se SVPU. Integrovaným žákům byly věnována mimořádná pozornost. Záškoláctví a výrazné negativní jevy se neobjevily. V. Školní inspekce a kontroly 5.1 Ze strany OÚ bylo pravidelně kontrolováno hospodaření provozní zálohou, účetnictví a inventarizace. 5.2 Ve dnech 3., 4. a 8. dubna proběhla na naší škole kontrola ČŠI. Předmětem inspekce bylo: Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a zájmové vzdělávání. Zjišťování a hodnocení souladu školních vzdělávacích programů s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem. Posuzovaným obdobím jsou školní roky 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014 k datu inspekční činnosti. Zpráva o průběhu inspekce je součástí příloh. VI. Další aktivity Ve škole pracoval pod vedením paní učitelky Pospíšilové kytarový kroužek a kroužek hry na flétnu, které vystupovaly při mnohých slavnostních událostech. Pod vedením pana ředitele Tichého ve škole nadále úspěšně pracuje divadelní kroužek KVAK. V rámci Dnů Země proběhl ve škole Ekoden. Na školním výletě byly děti v zábavném parku Bongo Bongo v Brně. Lyžařský výcvik se pro nedostatek sněhu neuskutečnil. 7

8 Škola v přírodě byla v ekologickém centru Švagrov Společné akce jsou organizovány často ve spolupráci s rodiči: Dětský zimní karneval, Vánoční besídka, sportovní olympiáda. Dále návštěva divadelního představení a kina, lampiónový průvod, Den matek, vynášení Moreny a další. Vlastivědná exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně. Kompletní fotodokumentace z těchto aktivit je součásti Ročenky 2012/2013 v elektronické podobě na CD.. VII. Základní údaje o hospodaření školy Účetnictvím a zpracováním mezd byla i v tomto roce paní Ing. Beková. O provoz kotelny se plně starala paní A. Makešová, která pracovala ve funkci školnice. Drobná údržba školy byla zajištěna svépomocí, dále za pomoci obecních pracovníků. Údržbu zeleně v okolí si zajišťuje škola vlastními silami. Škole byly zřizovatelem poskytnuty dotace ve výši ,-Kč, který z velké části pokrýval náklady plynové kotelny. Zbytek dotace byl použit na údržbu a provoz školy. KÚ Olomouc přidělil škole Bohutín na platy v tomto školním roce rozpočet ve výši ,- který plně pokryl potřeby na platy zaměstnanců, takže nebylo třeba žádat o dotaci na platy od OÚ. V závěru školního roku jsme uskutečnili několik důležitých oprav: - Přepážka ve třetí třídě (vznikl prostor pro školní pomůcky) - Vymalování třetí třídy - Nové žaluzie ve třetí třídě - Relaxační koutek na chodbě ve druhém patře - Přepážka v přízemí (vznikla vitrína pro diplomy a poháry ze soutěží a nástěnka, oddělení a rozšíření šatny) - Vymalování části přízemní chodby Přílohy: č.1 Výsledky hospodaření č.2 Výsledky testování č.3 Fotodokumentace (Ročenka 2013/2014) Výroční zpráva byla projednána na zasedání Školské rady dne 30. září 2013 Podpisy členů Školské rady. V Bohutíně 15. září 2013 Mgr. Pavel Tichý, řed. Školy 8

9 Hodnocení minimálního preventivního programu Základní školy Bohutín okres Šumperk za školní rok 2013/2014 Tematické bloky s dětmi bylo realizováno: - význam rodiny - vztahy mezi dětmi, šikana - vztahy chlapců a dívek, dospívání - droga a sport - závislosti, volný čas - relaxační cvičení - zájmové kroužky: divadelní, hra na hudební nástroj, dovedné ruce, sportovní - práva a povinnosti dětí - účast ve výtvarných, pěveckých a sportovních soutěžích - zdravý životní styl - projekt Zdravé zuby Jednorázové akce bylo realizováno: - sběr železa - sběr papíru - Dopravní hřiště Zábřeh - Přespolní běh - Vlastivědná exkurze Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně - Zpívání u stromu - Vánoční besídka - Výtvarné programy - Vynášení zimy - Sportovní olympiáda - Den matek - Dětský den - Lyžařský výcvikový kurz z důvodu nedostatku sněhu se neuskutečnil - Škola v přírodě - Švagrov - Kurz plavání ( roč.) Volný čas, státní správa, místní samospráva - účast na akcích pořádaných TJ Sokol Bohutín, fotbalovým klubem, Obecním úřadem v Bohutíně, vystoupení dětí na akcích obecního úřadu - výtvarné programy pořádané Vilou Doris v Šumperku - Návštěva divadelních a filmových představení - Spolupráce s Městskou knihovnou v Šumperku 9

10 Spolupráce s ostatními odborníky bylo realizováno: - SPC Šumperk, PPP Šumperk vyšetření žáků se SVPU, konzultace vhodných metod nápravy. Spolupráce s rodiči: - Rodičovské schůzky - Informace ve školním zpravodaji a žákovských knížkách - Spolupráce se školskou radou - Občanské sdružení Barevná škola - Práce s integrovanými žáky - Individuální konzultace Závěr: Většina akcí plánovaných pro školní rok 2013/14 byla realizována. Hlavním cílem bylo posilování vztahů mezi dětmi, spolupráce, kamarádství, potlačování agresivity, důraz byl kladen na smysluplné trávení volného času dětí nabídkou různých zájmových kroužků, činností ve školní družině, akcí pro rodiče a veřejnost. Probíhala výchova ke zdraví (učivo přírodovědy, prvouky, tělesné výchovy, projekt Zdravé zuby). Bylo realizováno několik společných akcí s mateřskou školou Vynášení zimy, Pálení čarodějnic, kulturní akce Konzultace v oblasti vzdělávání žáků se SPU s odborníky z různých oblastí speciální pedagogika, psychologie, sociologie, logopedie Pro další rok zůstává nadále hlavním cílem úsilí o přátelské a bezpečné prostředí školy, zapojení co nejvíce dětí do zájmových činností účelné trávení volného času, aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů a spolupráce s rodinami žáků s problémovým rodinným prostředím školní preventista ředitel školy 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLATNÍKY-HODKOVICE Ve Zlatníkách Hodkovicích 5. srpna 2014 Vypracovala: Mgr. Ivana Jelínková, ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah: Výroční zpráva základní školy... str. 3 17 Základní údaje Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

za školní rok 2011 2012

za školní rok 2011 2012 Základní škola Zbraslavice, okres Kutná Hora Zbraslavice 190 285 21 Zbraslavice IČO: 48670804 E-mail: zszbraslavice@sendme.cz Tel., fax: 327 591 134 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012-1

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Pedagogická rada schválila: 23. 9. 2013 Školská rada schválila: 30. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 1.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA MALÁ HRAŠTICE, okres Příbram ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA MALÁ HRAŠTICE, okres Příbram ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA MALÁ HRAŠTICE, okres Příbram ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Projednáno na ped. radě dne : 21.9.2012 Schváleno Školskou radou dne : č.j. 65/2012 1 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole Základní škola Čeladná, příspěvková organizace adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková organizace IČO 75028948

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více