ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT"

Transkript

1 Školní dokument Vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

2 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Moravské Bránice 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Předkladatel: Zřizovatel školy: Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Historie školy Umístění školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Sdružení rodičů a přátel školy Školská rada Školská poradenská zařízení Další partneři školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Speciálně pedagogická péče Poradenství v rámci školy Výchovné poradenství Metodik prevence Zabezpečení průřezových témat Učební plán Učební osnovy Hodnocení a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení a klasifikace Hodnocení a klasifikace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Celkové hodnocení Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: Způsob získávání podkladů pro hodnocení Hodnocení práce v zájmových útvarech Sebehodnocení Výstupní hodnocení Slovní hodnocení Komisionální přezkoušení Opravná zkouška Přezkoušení Dodatečná zkouška Postup do dalšího ročníku Autoevaluace školy: Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení autoevaluačních činností

3 1. Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu Oficiální název: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT 1.2. Předkladatel: Základní škola: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ulice, č.p., č.o.: Moravské Bránice 74 PSČ, město: Dolní Kounice Ředitel: Mgr. Milada Kudelová Koordinátor ŠVP: Mgr. Milada Kudelová Kontakty: č.tel. : , www: zsmorbranice. sweb.cz Zařazení do sítě škol: IZO: IČO: Zřizovatel školy: Název: Obec Moravské Bránice Adresa: Moravské Bránice 325, Dolní Kounice Kontakty: č.tel.: tel www: moravskebranice.cz Platnost dokumentu od: Verze: č. 3. Podpis ředitele školy Razítko školy 3

4 Preambule V 21. století dochází k velkým změnám ve společnosti. Těmto změnám je nutné přizpůsobit i vzdělávání. Je třeba se naučit nejen hledat nové informace ale hlavně je umět využívat. 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy Základní škola Moravské Bránice je málotřídní škola se čtyřmi postupnými ročníky. V současné době má 2 třídy. Kapacita školy je 60 žáků. Ve školním roce 2009/2010 navštěvovala školu 23 žáků. Žáci naší školy odchází do pátého ročníku do základních škol do Ivančic nebo do Dolních Kounic. V letošním roce je ke školní docházce přihlášeno 24 žáků Historie školy Ze starých archivních zápisů se dovídáme, že škola v Moravských Bránicích existovala již od roku V té době ji navštěvovalo celkem 44 dětí. Ze zápisů z roku 1807 se dočítáme, že školu navštěvovalo už jen 28 dětí a proto filiální škola v Moravských Bránicích na kratší dobu zanikla. Děti tedy musely pěšky chodit do triviální školy v Dolních Kounicích, která byla od roku 1781 dvoutřídní. Svou další činnost zahájila škola v Moravských Bránicích až v roce V obci však nebyla k tomuto účelu žádná vhodná budova, přesto bylo vyučování opět zahájeno od školního roku 1850/51 a učilo se nejprve v soukromých domech, ve velmi stísněných poměrech na dvě směny. Po několika letech výuky v soukromých domech se škola konečně dočkala vlastní budovy. V roce 1854 byla postavena nová školní budova, která po několika přestavbách během staletí slouží svému účelu dodnes. V budově byla tehdy jedna učebna a malý byt pro správce školy. Další přestavba budovy školy následovala v roce 1854, kdy k dosavadní jednotřídní škole byly přistavěny další dvě třídy. Ve školním roce 1895/96 byla oplocena školní zahrada. Roku 1919 došlo k elektrifikaci obce a na elektrickou síť byla napojena i škola. V roce 1924 byly provedeny ve škole další stavební úpravy. Byla postavena zvláštní budova, v níž se kromě záchodů nacházela i komora a školní kabinet, který měl být používán i jako místnost pro veřejnou knihovnu. Opravena byla i střecha školy a fasáda. V roce 1928 byla dostavěna sokolovna (výstavba zahájena 1927), a škola tak získala vhodné prostory pro výuku tělocviku. Jeviště v nové sokolovně poskytovalo i větší možnosti nejen pro ochotnický soubor Sokola, ale i pro divadelní hry školních dětí. Rostoucí počet žáků a povolení ke zřízení 3. třídy si vyžádalo další stavební úpravy školní budovy. V roce 1928 byla proto přistavěna další třída. Od září 1930 byla na škole prováděna výuka podle osnov pro pětitřídní obecnou školu. Ve školním roce 1937/38 byla zbudována na dvoře školy studna s pumpou (ručním čerpadlem), a pořízeno nové vybavení tříd. Škola se ani v šesti letech nesvobody nezpronevěřila svému poslání. Učitelé jen formálně plnili příkazy protektorátních úřadů a snažili se dát žákům co nejvíce vědomostí pro jejich další život, jak věřili, opět ve svobodné zemi. Za jeden z hlavních úkolů po osvobození považovalo vedení školy získat zpět místnosti, které ve škole od roku 1942 používal obecní úřad a získat prostředky na stavbu nové školy. K výstavbě ale dosud nedošlo. Práce školy se začala po roce 1945 opět úspěšně rozvíjet a stále pestřejší byla i mimoškolní aktivita žáků. O dobré práci naší školy v prvním poválečném období svědčí i to, že škola obdržela diplom Ministerstva školství jako nejúspěšnější škola na okrese Brno venkov. Ve školním roce 1954/55 byla naše škola vzhledem k velkému počtu žáků rozšířena z dosavadní trojtřídní na čtyřtřídní. Poněvadž ve školní budově jsou ale jen tři třídy, musela být zavedena v jedné třídě výuka na směny. Ve školním roce 1955/56 měla zdejší škola již 131 žáků (největší počet žáků za celou dobu své existence, učitelský sbor měl 5 členů) a byla proto organizována jako pětitřídní. 4

5 Od školního roku 1970/71 byla škola organizována opět jako trojtřídní, protože celkový počet žáků se snížil na 70. Ve školním roce 1975/76 byla provedena generální oprava školní budovy, výuka probíhala částečně v místní sokolovně. Stavební práce byly dokončeny v roce Pro větší bezpečnost žáků byl zrušen dosavadní vchod a nové vstupní dveře do školní budovy byly umístěny na straně u potoka. Hned za vstupními dveřmi byla zřízena šatna a nové sociální zařízení se splachovacími záchody. V objektu na dvoře byla zřízena dílna, byl rekonstruován byt pro ředitele školy a celá budova byla vybavena ústředním topením. V objektu byla postavena kotelna. Od školního roku 1977/78 měla škola 53 žáků a byla organizována už jako dvojtřídní s postupným ročníkem. Pátý ročník byl v souvislosti s postupnou realizací nové školské soustavy podle zákona z června 1978 převeden do ZDŠ Dolní Kounice. Ve školním roce 1993/94 byla zřízena školní družina. Letos je 155. výročí postavení školní budovy Umístění školy Budova základní školy stojí při silnici z Ivančic do Dolních Kounic naproti Obecního úřadu. Vchod do školy je situován do klidnější části obce. Při škole je malá zahrádka Vybavení školy Výuka probíhá ve dvou prostorných třídách. V jedné třídě je k dispozici počítačová učebna se čtyřmi žákovskými počítači, na kterých probíhá výuka informatiky v kroužcích i výuka ve speciálních programech pro jednotlivé předměty i ročníky. Děti mají možnost přístupu k internetu. Návštěva počítačů a hlavně internetu je řízena a kontrolována. Jsou omezeny počítačové hry. Absenci tělocvičny škola nahrazuje výukou tělesní výchovy v místní Sokolovně. Plavecký výcvik se uskutečňuje v Plavecké škole Cézavan v Nové Vsi, kde je zajištěna kvalitní i bezpečná výuka. Plavání se účastní žáci ročníku, odvoz je zajištěn autobusovou dopravou. Na výuku je škola vybavena výukovými pomůckami, které průběžně doplňuje. Žáci dostávají základní učebnice pro výuku, pracovní sešity si hradí sami. Žáci 1. ročníku dostávají všechny učebnice i pomůcky zdarma. Zakupují si pouze pracovní sešity. Škola má i bezbariérový přístup, což umožňuje vzdělávat i děti s tělesným postižením Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří celkem tři pracovníci - ředitelka školy a učitelka 1. třídy, učitelka 2. třídy a na částečný úvazek vychovatelka školní družiny a učitelka Charakteristika žáků Na škole se vzdělávají žáci převážně z Moravských Bránic a někteří žáci části Dolních Kounic Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Prozatím nespolupracujeme s žádnou zahraniční školou. Neúčastníme se žádného dlouhodobého projektu Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Jedním z hlavních cílů školy je dobrá spolupráce s rodiči. Rodiče jsou s průběhem vzdělávání a s výsledky žáků pravidelně seznamováni formou zápisů do žákovských knížek, na třídních schůzkách a hovorových hodinách. Mohou školu také kdykoli navštívit po vzájemné dohodě s vyučujícím. Je-li nutné řešit problémy, dochází k osobnímu jednání. Zúčastní se ho rodiče a třídní učitel, u závažnějších případů ředitelka školy, která je zároveň i výchovnou poradkyní. Pro úspěšné vzdělávání a výchovu dětí je dobrá spolupráce školy s rodiči nezbytná Sdružení rodičů a přátel školy Navázali jsme spolupráci s občanským sdružením Bráničánek, které vzniklo koncem školního roku 2008/

6 Školská rada Školská rada ZŠ Moravské Bránice byla založena v listopadu V nových volbách v listopadu 2008 byly zvoleny za pedagogy Mgr. Marie Makariusová, Ludmila Šafářová, za rodiče Eva Havlová, Monika Brázdová a za zřizovatele Lenka Badinová a Ing. Hana Jurajdová Školská poradenská zařízení V případě potřeby spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno-venkov v Ivančicích Další partneři školy Obecní úřad Moravské Bránice Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice Základní škola T. G. Masaryka Ivančice Základní škola Dolni Kounice Základní umělecká škola Ivančice Tělovýchovná jednota Sokol Moravské Bránice KIC Ivančice kulturní programy pro děti 6

7 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Základní škola Moravské Bránice je málotřídní škola. Při výchově a vzdělávání dětí používáme některé alternativní prvky výuky a to především prvky Daltonského výukového plánu Výchovné a vzdělávací strategie Celá naše společnost je zahlcena novými informacemi ze všech oblastí vzdělávání. S těmito informacemi si musí poradit nejen dospělí, ale také děti. Právě děti se s nimi musí naučit pracovat. Proto klademe důraz na hledání informací, jejich zpracování, ale hlavně na jejich aplikaci do běžného života. Snažíme se vést žáky k větší samostatnosti, vybavit je takovými znalostmi a vědomostmi, které budou umět využít v praxi Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným i žákům s mimořádně nadaným. Třídní učitel ve spolupráci se speciálním pedagogem zajišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště speciální pedagog, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby, dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni na žádost rodičů do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Nadaní žáci individuálně nebo skupinově mohou navštěvovat vybrané bloky výuky ve vyšším ročníku Speciálně pedagogická péče Speciálně pedagogickou péči zajišťuje speciální pedagog školy ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Koordinuje sestavení individuálního vzdělávacího plánu ve spolupráci s učiteli a rodiči. Zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Speciálně pedagogická skupinová práce probíhá zpravidla v rámci dyslektického kroužku. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště a podmínek školy. Speciální pedagog podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu učitelům Poradenství v rámci školy Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence a ředitelka školy s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky Výchovné poradenství Na třídní učitele a výchovného poradce školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovný poradce školy pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky (mediace). Podporuje rozvoj 7

8 pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Výchovný poradce dále zajišťuje: poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání, poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu, poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků, poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí, poradenství při přestupu žáka do pátého ročníku ZŠ, poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků, metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky, poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi. Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a rodičů Metodik prevence Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem Minimální preventivní program pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky - otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči atd. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. Metodik prevence a výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením sociálně právní ochrany dětí příslušných městských úřadů a kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti. Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje postup výchovný poradce, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí podporu a poradenství. Škola spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence soc. pat. jevů, využívá vybrané programy Zabezpečení průřezových témat Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova je na 1. stupni běžnou součástí výuky, proto zde není vyplněno. Blíže je integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupně. Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Vysvětlivky Vl/INT = daný tématický okruh je součástí vlastivědy, a to formou integrace Formy: INT integrace tématického okruhu průřezového tématu p projekt Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. 8

9 Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme ještě přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů. Osobnostní a sociální výchova - OSV Tematický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie. Výchova demokratického občana - VDO Tématický okruh je integrovaný do vyučovacího předmětu Český jazyk, Matematika, Praktické činnosti, Výtvarná výchova, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VGS Tématický okruh je integrovaný do vyučovacího předmětu Praktické činnosti, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Anglický jazyk, Informační a komunikační technologie Multikulturní výchova - MKV Tématický okruh je integrovaný do vyučovacího předmětu Český jazyk, Praktické činnosti, Hudební výchova, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova, Anglický jazyk Environmentální výchova - EV Tématický okruh je integrovaný do vyučovacího předmětu Český jazyk, Matematika, Praktické činnosti, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Člověk a jeho svět, Tělesná výchova Mediální výchova - MDV Tématický okruh je integrovaný do vyučovacího předmětu Český jazyk, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Informační a komunikační technologie 9

10 4. Učební plán Tabulka učebního plánu Ročník Předmět Český jazyk Cizí jazyk Matematika Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Poznámky k učebnímu plánu V l ročníku ZŠ lze vyučovat předmětům v blocích, v menších časových celcích než je 1 vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnosti kombinovat a propojovat při zachování celkové týdenní časové dotace pro jednotlivé vyučovací předměty. Český jazyk - V 1. ročníku ZŠ má předmět komplexní charakter. Ve ročníku ZŠ má složky specifického charakteru čtení a literární výchova, jazykové vyučování, slohový výcvik, psaní - O časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující. Ve ročníku ZŠ se psaní vyučuje v týdnu zpravidla v menších časových celcích, než je celá vyučovací hodina. Cizí jazyk - Ve ročníku ZŠ škola organizuje výuku anglického jazyka Člověk a jeho svět Ve 4. a 5. ročníku ZŠ o časové dotaci jednotlivých předmětů a o organizaci výuky rozhodne ředitel školy po dohodě s vyučujícím tak, aby se vyučovalo oběma předmětům učebního plánu v daném ročníku. V rámci dané časové dotace se vyučuje i učivu z oblasti výchovy ke zdraví v rozsahu 40 hodin celkem za 4. a 5. ročník. Hudební výchova, Výtvarná výchova, Praktické činnosti Ve 4. a 5. ročníku ZŠ o časové dotaci jednotlivých předmětů a o organizaci výuky rozhodne ředitel školy po dohodě s vyučujícím tak, aby se vyučovalo všem předmětům učebního plánu v daném ročníku. Praktické činnosti V ročníku ZŠ o výběru jednotlivých témat učiva a organizaci výuky v rámci podmínek školy rozhodne ředitel školy. V některých vyučovacích hodinách, podle charakteru prováděné činnosti, může být třída dělena na skupiny tak, aby byla zajištěna bezpečnost žáka a ochrana jeho zdraví. Tělesná výchova Využívat možností učebního plánu ke zvýšení počtu hodin tělesné výchovy všude tam, kde jsou pro to vytvořeny odpovídající podmínky. Nepovinné předměty Od 1. ročníku ZŠ mohou být zavedeny nepovinné předměty, které se zařazují nad rámec týdenní časové dotace povinných předmětů. Ředitel školy může koncipovat nepovinné předměty po dohodě s vyučujícím podle podmínek školy a podle zájmu žáků. Výběr a počet nepovinných předmětů není pro žáka omezen. 10

11 5. Učební osnovy viz samostatný soubor 6. Hodnocení a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována podle vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., O základním vzdělávání Obecné zásady: při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici podklady pro klasifikaci učitel získává: o soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování o zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou žáci psát v jednom dni pouze jednu takové práce oznámí vyučující žákům předem (nejméně jeden týden) a ostatní vyučující informuje zápisem termínu do třídní knihy na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě 6.2. Hodnocení a klasifikace a) V předmětech naukové povahy Stupeň 1 (výborný) samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti myslí logicky správně ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné téměř vždy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů Stupeň 2 (chvalitebný) s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných nedostatků zapojuje se do diskuse je schopen s menší pomocí studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je přínosné je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 11

12 Stupeň 3 (dobrý) v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností se dopouští chyb uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby částečně se zapojuje do diskuze je schopen studovat podle návodu učitele občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. Stupeň 4 (dostatečný) v uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků má závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí v logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit při samostatném studiu má velké těžkosti demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze účastní, jeho působení není příliš přínosné. sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy Stupeň 5 (nedostatečný) v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností se vyskytují velmi závažné chyby při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele požadované poznatky si neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí neprojevuje samostatnost v myšlení v ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti nezapojuje se do diskuze chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro tým svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen. b) Ve vyučovacích předmětech výchovné povahy Stupeň 1 (výborný) v činnostech velmi aktivní pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí vždy používá bezpečně a účinně materiály,nástroje a vybavení jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě aktivně se zajímá o umění a estetiku jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň Stupeň 2 (chvalitebný) v činnostech je aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě má zájem o umění a estetiku je tělesně zdatný 12

13 Stupeň 3 (dobrý) v činnostech je méně aktivní, samostatný a pohotový nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Stupeň 4 (dostatečný) v činnostech je málo aktivní i tvořivý rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně úkoly řeší s častými chybami vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele projevuje velmi malý zájem a snahu. Stupeň 5 (nedostatečný) v činnostech je převážně pasivní rozvoj jeho schopností je neuspokojivý materiály, nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat neprojevuje zájem o práci Hodnocení a klasifikace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a) V předmětech naukové povahy Stupeň 1 (výborný) ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně je schopen samostatně studovat vhodné texty pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně umí a používá kompenzační pomůcky pracuje spolehlivě s upraveným textem po zadání práce pracuje samostatně Stupeň 2 (chvalitebný) v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky myslí logicky správně je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně umí a dovede použít kompenzační pomůcky pracuje spolehlivě s upraveným textem po zadání práce učitelem pracuje s jistotou Stupeň 3 (dobrý) má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele vyjadřuje se obtížně a nepřesně dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele pracuje spolehlivě s upraveným textem 13

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

z Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy se řídí 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

A. V předmětech s převahou naukového zaměření Převahu naukového zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.

A. V předmětech s převahou naukového zaměření Převahu naukového zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 8/00 Sb., o základním vzdělávání. Cílem a základem každého hodnocení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

7.0. HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

7.0. HODNOCENÍ A KLASIFIKACE 7.0. HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Hodnocení a klasifikace je nepřetržitý proces, který je prováděn systematicky v průběhu celého školního roku a vlastně v průběhu celého školního vzdělávání. Tímto procesem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace 783 97 Paseka 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ OBSAH. Úvod. 1. Pravidla hodnocení žáků. 2. Získávání podkladů pro hodnocení žáků

6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ OBSAH. Úvod. 1. Pravidla hodnocení žáků. 2. Získávání podkladů pro hodnocení žáků 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ OBSAH Úvod 1. Pravidla hodnocení žáků 2. Získávání podkladů pro hodnocení žáků 3. Hodnocení chování žáků 3.1 Kritéria klasifikace chování žáků 3.2 Výchovná opatření 4. Hodnocení průběhu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČNÍ 38 Sluneční 38 IČO: 00852864 78701 Šumperk E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz tel.: 583250402 www.http://www.iv-zs-sumperk.cz ===============================================================================

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Z Š K R Á L U V D V U R Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán Hodnocení žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 14 /2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Klasifikační řád na školní rok 2014 2015 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Klasifikační řád na školní rok 2014 2015 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Klasifikační řád na školní rok 2014 2015 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Hodnocení se řídí: - Zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POMÁHÁME SI RŮST 1 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Pomáháme si růst

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

6) Hodnocení žáků a autoevaluace školy. Pravidla pro hodnocení žáků. 1 Úvod

6) Hodnocení žáků a autoevaluace školy. Pravidla pro hodnocení žáků. 1 Úvod 6) Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků 1 Úvod Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý proces, který klade vysoké požadavky

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 1. Hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s.r.o. Budějovická 825, 390 02 Tábor K l a s i f i k a č n í ř á d 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Pravidla pro hodnocení žáků Vnitřní klasifikační řád vypracovala: Ivana Nejedlá schválila: Školská rada, Pedagogická rada pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10

Více