Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832"

Transkript

1 Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Lenka Navrátilová, ředitelka Mateřské školy Vsetín, Luh I 1832

2 Název školy: Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Sídlo: Stará cesta č. 1832, Vsetín Zřizovatel školy: Město Vsetín Svárov Vsetín Právní forma Příspěvková organizace Od: IČO: RED_IZO Ředitel školy: Pověřený zástupce ŘMŠ Mgr. LENKA Navrátilová J. Sousedíka 1730/ Vsetín Zlata Janišová Kontakty na MŠ Telefon: webové stránky: MŠ ŠJ Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Mateřská škola, IZO Školní jídelna, IZO

3 1. Charaktetistika školy Profilace školy Mateřská škola je pětitřídní. Z toho jsou tři třídy běžného typu, do kterých jsou přijímány děti podle věku, přání rodičů a možností školy. Jsou respektovány potřeby dětí sourozenci, kamarádi. Dvě třídy jsou zaměřeny na seznamování s cizím jazykem jazykem anglickým a jazykem německým. V těchto třídách mají dvě učitelky jazykové vzdělání na úrovni B 1 1x v jazyce německém a 1x v jazyce anglickém. Platným dokumentem pro oblast výchovy a vzdělávání je Školní vzdělávací program (ŠVP) Cesta za poznáním, v jehož obsahu jsou 3 celoškolní hlaví témata. Školní vzdělávací program nabízí velký prostor pro kreativitu pedagogů při tvorbě Třídních vzdělávacích programů s jasně daným směrem a cílem. Podmínky vzdělávaní jsou obecně nastaveny ve ŠVP a konkrétně rozpracovány v jednotlivých Třídních vzdělávacích programech (TVP). Školní vzdělávací program byl aktualizován ke dni Koncepce školy a celkové pojetí a cíle ŠVP vycházejí ze základních charakteristik, které definují jak směřování školy, tak i specifika výchovy a vzdělávání dětí i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 2. Průběh školního roku Zahájení školního roku proběhlo v pondělí Ukončení bylo k Do mateřské školy bylo zapsáno 135 dětí. Z toho jedno dítě s SVP. Mateřská škola byla uzavřena v měsící červenci. V měsící srpnu v mateřské škole probíhal prázdninový provoz pro děti z MŠ Sychrov, Ohrada, Kobzáňova, Kopeček a MŠ Luh. Příjímací řízení v roce 2012 Počet žádostí Nepřijato Zastavení řízení Přijato Nástup školní docházky k Do ZŠ OŠD 46 6

4 Přehled konkrétních akcí ve školním roce PROJEKT SPOLUPRÁCE AKCE OBDOBÍ Alcedo Vsetín Evropský den bez aut Den stromů podzim BU BU Klub, Divadlo ve škole celoročně MVK Vsetín Návštěva dětského oddělení knihovny celoročně MŠ Rokytnice Preventivní vyšetření zraku podzim Město Vsetín Vítání občánků celoročně Prožitkové aktivity Město Vsetín Prožitkový Mikulášský rej před budovou Měú Vsetín, prosinec Sponzoři z řad Čert a Mikuláš navštívili naši školu, rodičů vánoční besídky a dílny pro rodiče v MŠ prosinec Rodiče dětí Bruslení dětí ze třídy Broučků a Motýlků listopad - Prevence onemocnění Alcedo Vsetín ZŠ Luh ZŠLuh ZŠ Luh Den Země v parku. Plavání třída Broučci Návštěvy dětí v solné jeskyni Pracovní a sportovní dílničky v ZŠ Luh Návštěva první třídy ZŠ Luh s předškoláky Beseda pro rodiče předškoláků na téma Školní zralost psycholožkou Mgr. A. Střelcovou a učitelkami prvních tříd ZŠ Luh březen dubenčerven leden až březen prosinec, leden leden leden Prosinec, Rodiče dětí Školní slavnosti Vánoce, Den matek květen Školní výlet Návštěva Galaxie Zlín červen ZHS stanice Vsetín Hvězdárna Vsetín Rodiče dětí Sponzoři z řad rodičů Návštěva požárníků: děti ze třídy Broučků Návštěva hvězdárny: děti ze třídy Včeliček Oslava dne dětí Den plný her na školní zahradě Rozloučení se školáky s programem třídy Rybiček, Motýlků a Broučků červen červen červen červen Celým školním rokem prolínala snaha o maximální ekologizaci provozu a života ve škole a její zařazování do výchovně vzdělávací práce ve všech třídách mateřské školy. Ve škole jsou zpracovávány metodické materiály EVVO, na jejichž základě jsou zajišťovány akce pro děti se zaměřením na environmentální výchovu. V průběhu školního roku se jednotlivé třídy zapojovaly do menších ekologických projektů, zaměřených zejména na práci s přírodním materiálem a ochrany přírody. Prvky environmentální výchovy byly zařazovány průběžně ve většině činností během školního roku.

5 3. Systém vzdělávání a zaměření školy Rozdělení dětí do tříd a zaměření tříd Třída Věk dětí Charakteristika naplněnost z toho dívek Sluníčka Do-4,5 let Třída slouží zejména pro adaptaci nejmladších dětí 27 dětí 15 Včeličky 4 6 let Běžná třída se zaměřením na environmentální výchovu 27 dětí 13 Broučci 4-7 let Zaměření na environmentální výchovu a pohybové aktivity 27 dětí 16 Rybičky 4-7 let Rozšířená výuka anglického jazyka 27 dětí 9 Motýlci 4-7 let Rozšířená výuka německého jazyka, pohyb, sport a enviromentální výchovu 27 dětí 13 Adaptace dětí Zákonní zástupci dětí byli před nástupem dětí do mateřské školy informováni na schůzce, která probíhá každoročně v měsíci červnu, o potřebách a podmínkách docházky dětí do mateřské školy. Byli také seznámeni se Školním řádem a podmínkami docházky do MŠ. Adaptace probíhala individuálně dle potřeb jednotlivých dětí. Vzdělávací program Školní vzdělávací program Cesta za poznáním Tématické celky, závazné pro TVP Témata: Cesta do okolí Cesta přírodou Cesta do světa Obecné cíle vzdělávacího programu: posilovat tělesnou, duševní a sociální pohodu dětí po celou dobu pobytu v MŠ podporovat zodpovědnost, sebedůvěru, sebeúctu a skromnost při společných akcích naučit mít rád přírodu, ve které děti žijí, chránit ji a přispívat svou péčí o životní prostřední, naučit děti ekologicky myslet

6 vychovávat děti v harmonicky rozvinuté osobnosti v úzké spolupráci s rodinou Logopedická péče: Logopedická péče probíhala v součinnosti se speciálně pedagogickým centrem při MŠ,ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašském Meziříčí. Logopedickou prevenci a eliminaci fyziologické patlavosti prováděly učitelky v jednotlivých třídách. Nápravu vad řeči prováděla logopedická asistentka, která pracuje na DPP. Tato činnost je dotována zřizovatelem školy. Nejčastější vady diagnostikované v tomto školním roce byly L na spodině (tzv. valašské) a sigmatismus (mezizubní sykavky) Návaznost výuky cizího jazyka pro děti z jazykových tříd: Oblast anglického jazyka návaznost v ZŠ Luh Vsetín. Oblast německého jazyka: Spolupráce s předškolními zařízeními v německy mluvících zemích nám pomáhají udržovat zájem o německý jazyk. Pohyb: Každodenní vedení dětí k pohybovým aktivitám - MŠ: třída, tělocvična, školní zahrada (hry fotbal, florbal, košíková, soft-tenis, cvičení obratnosti na průlezkách, trampolína, houpadla) - vycházky do lesa, k vodě, do přírody. Prevence onemocnění: Byla realizována otužováním dětí, sportováním, pěšími výlety a vycházkami do přírody, otužování v letních měsících, dodržováním pitného režimu, pobyty dětí v solné jeskyni. 3. Hodnocení školy: Oblasti hodnocení: Školní vzdělávací program Koncepční záměr ŠVP Vhodnost vzhledem k aktuálním podmínkám Pojetí a zpracování vzdělávacího obsahu Otevřenost ŠVP

7 Hodnocení podmínek vzdělávání (okolnosti, předpoklady, situace) Materiální Životospráva Organizační podmínky Psychosociální podmínky Spolupráce s rodiči a dalšími partnery Řízení školy ( personální práce, DVPP) Hodnocení průběhu vzdělávání Pedagogický styl Vzdělávací nabídka Hodnocení výsledků vzdělávání Sledování, vyhodnocování rozvoje a učení dítěte dle hodnotících listů ( portfolia) s ohledem k jeho individuálním potřebám a možnostem Témata ŠVP: Cesta do okolí, Cesta do přírody, Cesta do světa byla vyhovující 4. Personální údaje Celkový počet dětí na 1 pracovní úvazek učitelky: 13, ukončila pracovní poměr p. Ivana Batová po DPN odchod do invalidního důchodu - Řešení zástupu za DPN -zástup nejprve v rámci dohod, dále pak řešeno pracovní smlouvou na dobu určitou s externími pedagogy, suplování interními pedagogy není vhodné, vzhledem k náročnosti práce a malému objemu finančních prostředků na proplácení suplovaných hodin. Přespočetné hodiny lze vybírat formou samostudia. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci Učitelka MŠ Asistent pedagoga celkem

8 Počet pracovníků školy počet fyzických osob Počet přepočtených pracovníků Pedagogičtí pracovníci 11 10,66 Provozní pracovníci 3 3 Pracovníci ŠJ 3 2,8 CELKEM 17 16,46 Zařazení pracovníků do platových tříd (pedagog. i nepedagog.) platová třída počet zařazených pracovníků celkem 17 Během školního roku 2011 /2012 zařazení pracovníků do platových tříd beze změn Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců ve školním roce 2011/2012 nástupy a odchody, dlouhodobé počet pracovní neschopnosti nástupy 0 0 odchody 1 1 Dlouhodobé pracovní neschopnosti 2 1 Zastupující zaměstnanci ( pracovní smlouva na dobu určitou (DPP, DPČ) Z toho pedagogů 3 1

9 5. Mzdy a jejicb čerpání k Platy pedagogů/kč Platy nepedagogů/kč ONIV Čerpáno/Kč Mzdy , , ,00 ONIV , , ,00 NIV , , ,00 Náhrada 26980, , ,00 Při PN Dohody 46500, , ,00 Integrace 26400, ,00 NIVcelkové 37752, ,00 ONIV 2000, ,00 Pedagogové VŠ 39200, , ,00 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Pracovník Ředitelka školy Prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet seminářů Účast Zaměření seminářů zam. Speciální pedagogika 1 1 Komunikace s postiženým dítětem EVVO Práce s přírodním materiálem, 1 2 využití tradic v mateřské škole Předčtenářské dovednosti Regionální setkání učitelek aneb 1 2 Čteme s nečtenáři Psychologická Základy rozvoje osobnosti a 1 1 problematika dítěte intelektu Školní zralost 1 2 Problematika školní zralosti Školní jídelna 0 0 Ekonomika a PO,P-komplex, Inventarizace 3 1 hospodaření školy ŠVP 1 2 Podpora pedagogů při realizaci ŠVP Čerpání samostudia 0

10 Odborná praxe Na škole praktikovaly: - studentka 4. Ročníku Soukromé střední školy pedagogické a sociální ze Zlíně v době studentka Ostravské univerzity v Ostravě pedagogické fakulty v době Zájmové aktivity název kroužku počet zařazených žáků Zájmová němčina pro žáky ZŠ Luh 5 V MŠ probíhá kroužek německého jazyka jednou týdně pro žáky 2.a 3. tříd ZŠ Luh. Zájmové aktivity Zdravý životní styl: Bruslení na zimním stadionu: třídy Motýlků, Broučků a Rybiček. Aktivní spolupráce rodičů: odvoz bruslí, pomoc s obouváním a organizací bruslení. Plavecká výuka ve spolupráci s Alcedem. Výlety dětí a rodičů společně s učitelkami na kolech a kolečkových bruslích odpoledne Výlet celé MŠ do Galaxie Zlín. 8. Prevence rizik a školní úrazy Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při činnostech, které přímo souvisí s výchovou a vzděláváním, současně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí a kontroluje jejich dodržování. Minimálně jednou za rok se provádí nácvik evakuace školy. Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 9 Počet odeslaných záznamů o úrazech 5 Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů Herna III. odělení 2 Šatna 1 Herna V. oddělení 1

11 Městský park 1 Zahrada MŠ 1 Herna IV. oddělení 2 Pokojíček IV. oddělení 1 celkem 9 9. Spolupráce školy s rodiči Formy spolupráce komentář Občanské sdružení při škole Zřízeno (Při škole pracuje od roku 1999 Sdružení pro výchovu a vzdělávání Luháček.) Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 1x za rok, konzultace s rodiči individuálně dle potřeby Školní akce pro rodiče a děti 3x ročně slavnosti, tvořivé dílny vánoce, Den matek 10. Vybavenost školy a technické zabezpečení - Nábytek školy je funkční, ale z větší části zastaralý a neodpovídá současným požadavkům na vybavení škol. Je nutné jej modernizovat a inovovat prostředí jednotlivých tříd. - Byly dokoupeny nové šatní škríňky do šatny dětí ve třídě Broučků - Nutno dokoupit nové skřínky do šaten dětí, zejména do šatny dětí třídy Včeliček. - dle revizní zprávy je nutno provést rekonstrukci elektrických rozvodů v celé škole a v souvislosti s tím, vyměnit podlahové krytiny vpřízemí (třídy, ložnice a pokojíčky dětí) a dle závěrů ČŠI zvětšit prostory v hernách jazykových tříd vybouráním vestavěných skříní jejich přemístěním k méně využívané části ložnice. - Dále je nutno renovovat, případně vyměnit okna v celé budově, mimo rekonstruované části v1. NP. - Položka na rekonstrukci elektrických rozvodů, výměnu podlahových krytin a dveří na terasu z jazykových tříd je součástí návrhu rozpočtu MŠ na rok Ekonomicky je ztrátové zásobováni budovy teplem. Tepelný kanál vede v zemi ze ZŠ Luh a v těchto místech dochází ke značnýn únikům tepla. Tento problém bude nutno dořešit v dalších letech dle finančních prostředků, poskytnutých zřizovatelem, případně formou dotace. 11. Prezentace školy: - Tiskové zprávy v regionálních denících a týdenících - Informace na webu školy

12 - Informační systém pro zaměstnance formou vnitřní pošty a ových zpráv - Nástěnky, výstavky a propagační materiály pro rodiče - Společné akce s rodiči dětí 12. Školní stravování průměrný počet strávníku za školní rok pracovníci školy 17 děti 135 počet celkem 152 Doplňková činnost není Zdravá strava: Mateřská škola má vlastní, komplexně rekonstruovanou, moderně zařízenou školní kuchyni a jídelnu. Strava pro děti je připravována v konvektomatech, které zaručují malou spotřebu tuků, připravovaná jídla nejsou přepalována, ale vařena v páře se zachováním všech vitamínů. Jídelníček je obohacován o zeleninové saláty z čerstvé zeleniny a ovoce Připravujeme mořské ryby. Vaříme luštěniny, nepoužíváme polotovary, vaříme z čerstvých surovin. Do jídelníčku zařazujeme celozrnné pečivo. Používáme ovocné a bylinkové čaje, v zimě zařazujeme 100% šťávu z rakytníku, připravujeme džusy ze 100% přírodních šťáv bez chemických konzervačních přípravků a barviv. Pitný režim je zajištěn po celý den. Děti jsou vedeny ke stolování v klidné, pohodové atmosféře. Volí si samy velikost porce jídla, říkají si o přídavek. Na jídlo je jim poskytováno dostatek času. Vedoucí školní jídelny s vedoucí kuchařkou připravují jídelníček na jeden týden a v předstihu ho vyvěšují ve třídě, na nástěnku v šatnách dětí a na webové stránky. 13. Projekty, sponzorské dary Sponzor Austin Detonator Assembly s.r.o. Částka Kč Účel 15000,00 Válecí vaky, výtvarné a pracovní potřeby pro děti, hypoalergenní lůžkoviny Ilona Hajdíková věcný dar Povlečení na přikrývky a polštáře v 2011 celkové ceně 3000, 00 Kč. Čerpáno rok KAMU p. Mudrák Věcný Trampolína na školní zahradu 2012 dar Pivovar Valášek Občerstvení na Dětský den, dárky 2012

13 p. Dohnalová pro děti Zš a Mš Turkmenská Drobné dárky pro děti perníčky 2012 Ing. Robert Pavlík Vytvoření a správa webových stránek školy Údaje o výsledcích veřejných kontrol a inspekcí provedených ČŠI Ve školním roce 2011/2012 proběhla kontrola hygienické stanice Vsetín v rámci prevence při výskytu onemocnění spálovou angínou. V souvislosti s touto kontrolou byla provedena kontrola dodržování hygienických norem dle zákona o ochraně veřejného zdraví Bylo doporučeno aktualizovat provozní řád školy a vypracovat sanitační řád. Tyto dokumenty byly vypracovány a jsou v platnosti od V září 2011 proběhla kontrola účelného čerpání prostředků z projektu Blíž k přírodě, blíž k sobě projekt je řádně ukončen a nebyly shledány žádné nedostatky. 15. Závěr výroční zprávy Mateřská škola vykonávala činnost v souladu s rozhodnutím o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení a v souladu s platnými právními předpisy. Mateřská škola zajišťovala rovný přístup k předškolnímu vzdělávání všem dětem. Škola je úspěšná v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu, environmentální výchovy a cizojazyčné přípravy předškolních dětí. Efektivitu vzdělávání podporovaly vhodně volené účinné metody a formy vzdělávacích činností. Je nutno dořešit rekonstrukci elektroinstalace, renovace oken a balkónových dveří a další nutné opravy a údržbu. Velmi problematická a nebezpečná je doprava na komunikaci Stará cesta u MŠ Luh i ZŠ Luh. Zejména v ranních hodinách, kdy přiváží většina rodičů děti do MŠ a odpoledne, kdy děti si z MŠ odváží, je na této cestě špatná dopravní situace. Cesta je téměř zablokovaná a neprůjezdná natolik, že není možné zásobování školní jídelny a dovoz materiálů. Tyto vozy buď nemají průjezd, nebo samy zablokují cestu natolik, že není průjezdná ani z jednoho směru. Je nutno vyřešit dopravní situaci v exponovaných místech a časech před MŠ, aby nedocházelo ke zbytečným a nepříjemným kolizním situacím.

14 Mateřská škola je velmi důležitým článkem ve výchově a vývoji dítěte. Proto se naše škola snaží maximálně o to, aby se děti a jejich rodiče u nás cítili dobře. V uplynulém školním roce bylo pro děti i jejich rodiče připraveno velké množství aktivit, které byly zaměřeny na zdravý životní styl, rozvoj osobnosti dítěte a posilování důvěry v naši školu jako instituci, která děti vede ke zvládnutí nároků při vstupu do primárního vzdělávání. Pro další školní rok si škola vytyčuje další a náročnější úkoly, ve kterých jsou rezervy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a kvalitní přípravu dětí na vstup do primárního vzdělávavání a další život s jeho nároky. Ve Vsetíně dne Zpracovala: Mgr. Lenka Navrátilová, ředitelka školy Výroční zpráva schválena pedagogickou radou dne

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Č.j.: 191/2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka školy V Havířově

Více

Výroční zpráva školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva školy za rok 2014/2015 OBSAH A) Základní škola Vraclav 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální zabezpečení školy 4) Žáci školy 5) Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1213/13-S. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 Sídlo:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1213/13-S. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 Sídlo: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 Sídlo: Zd. Petříka 1756, 272 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/99, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Za období: Školní rok 201/2014 Zpracováno na základě: 10 zákona č.561/2004/sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Ceska skolni inspekce ZlinskY inspektorat. v,, INSPEKCNI ZPRAV A. Cj. CSIZ-241113-Z. Poliena 276, 757 01 Valasske Mezinei Ie: 48773 905

Ceska skolni inspekce ZlinskY inspektorat. v,, INSPEKCNI ZPRAV A. Cj. CSIZ-241113-Z. Poliena 276, 757 01 Valasske Mezinei Ie: 48773 905 Ceska skolni inspekce ZlinskY inspektorat v,, INSPEKCNI ZPRAV A Cj. CSIZ-241113-Z Nazev pravnicke osoby Zakladni skola a Materska skola Valasske MeziliCi, vykonavajici cinnost skoly: Poliena 276, okres

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-837/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Telnice okres Brno-venkov, příspěvková

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616 zřizovatel: Město Říčany statutární orgán: Jarmila Šebková IČO 629 30 885 IZO ředitelství 600 051 960 tel.: 323 604 373 e-mail:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-527/13Z Název právnické osoby Mateřská škola Strání, okres Uherské Hradiště vykonávající činnost školy: Sídlo: U Třicátku 314,687 65

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 727, Týn nad Vltavou

Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 727, Týn nad Vltavou Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 727, Týn nad Vltavou Hodnocení činnosti školy za školní rok 2012-2013 o hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti školy byla schválena na pedagogické radě dne 30.8.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-257/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-257/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-257/09-14 Název školy: Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 2, příspěvková organizace Adresa: Staňkova 156/2, 700 30 Ostava-Výškovice

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-558/09 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Adresa: Ruská 2059, 436 01 Litvínov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-71/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-71/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-71/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno - venkov Sídlo:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v mateřské škole Perlička vypracovaný na základě RVP PV pod

Více

Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1384/13-B. Deblín 277, 664 75 Deblín reditel@zs.deblin.

Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1384/13-B. Deblín 277, 664 75 Deblín reditel@zs.deblin. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1384/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75003082 Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-443/14-T. Komenského 880/13, 746 01 Opava

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-443/14-T. Komenského 880/13, 746 01 Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-443/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Komenského 880/13,

Více