POMOC RODINÁM JINAK. Vyhodnocení projektu. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sídlo: Hrbová 1561, Vsetín, Zlínský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POMOC RODINÁM JINAK. Vyhodnocení projektu. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sídlo: Hrbová 1561, 755 01 Vsetín, Zlínský kraj"

Transkript

1 Vyhodnocení projektu POMOC RODINÁM JINAK Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sídlo: Hrbová 1561, Vsetín, Zlínský kraj Ing. Petra Juráňová Mgr. Eva Juříčková Mgr. Veronika Filáková Mgr. Jarmila Studeníková Mgr. Tereza Kalužíková 1

2 Obsah 1. Popis projektu Metodika FIE Feuerstein Insrumental Enrichment Metodika ÚOP Úkolově orientovaný přístup Kazuistiky metoda FIE Mgr. Eva Juříčková - Aplikace metody FIE u 11-leté Romany Mgr. Veronika Filáková - Aplikace metody FIE u 10-leté Adély Kazuistiky metoda ÚOP MGR. JARMILA STUDENÍKOVÁ - APLIKACE METODY ÚOP RODINA MGR. JARMILA STUDENÍKOVÁ - APLIKACE METODY ÚOP RODINA MGR. JARMILA STUDENÍKOVÁ - APLIKACE METODY ÚOP RODINA MGR. JARMILA STUDENÍKOVÁ CELKOVÉ HODNOCENÍ MGR. TEREZA KALUŽÍKOVÁ APLIKACE METODY ÚOP RODINA MGR. TEREZA KALUŽÍKOVÁ APLIKACE METODY ÚOP RODINA MGR. TEREZA KALUŽÍKOVÁ APLIKACE METODY ÚOP RODINA MGR. TEREZA KALUŽÍKOVÁ CELKOVÉ HODNOCENÍ ZÁVĚR

3 1. Popis projektu Projekt Pomoc rodinám jinak byl napsán v rámci dotačního programu MPSV ČR Rodina a Ochrana práv dětí. V roce 2013 MPSV ČR podporovalo následující tři oblasti: Preventivní aktivity rodiny Podpora rodin v agendě SPOD Zavádění nových a inovovaných postupů a metod do přímé práce s rodinami, jejich pilotní ověření Projekt Pomoc rodinám jinak byl zaměřen na třetí oblast, tedy na zavádění nových a inovovaných postupů a metod do přímé práce s rodinami, jejich pilotní ověření. Celá realizace projektu trvala 10 měsíců (březen-prosinec 2013) s celkovým rozpočtem Kč. První metodou byla Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení (dále jen FIE). Jedná se o podporu vzdělávacích potřeb dětí klientů terénní asistenční služby, u nichž vázne školní prospěch a tím i o napomáhání jejich integraci v procesu učení/vzdělávání. Zdůvodnění potřebnosti aplikace FIE - projekt vychází ze zkušeností terénních sociálních pracovnic, které dokazují, že podpora vzdělávání a motivace k plnění školních povinností přímo v domácím prostředí hraje jak nezastupitelnou preventivní úlohu, tak napomáhá těm žákům, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávacího systému. Projekt pracuje s metodou FIE, která je ve Zlínském kraji téměř neznámá. Až na několik vyškolených jednotlivců není metoda organizovaně využívána ani medializována, i když její pozitivní výstupy jsou obecně uznávány. Metoda je na celém světě využívána již přes 50 let. Protože je časově náročná, ale přitom nepředpokládá pedagogické vzdělání, je vhodná i pro sociální pracovníky, kteří tak mohou terénní sociální práci obohatit o tuto vzdělávací dimenzi. Druhou metodou, kterou jsme v rámci projektu pilotně ověřili, je "úkolově orientovaný přístup" (dále ÚOP) - jedná se o metodu intervence, která je orientována na řešení problémů, má krátkodobý charakter, je časově ohraničená a je orientována na současnost. Klade důraz na autonomii klienta a jeho zodpovědnost za svou životní situaci a definuje klienta jako hlavního aktéra změny. ÚOP je metoda sociální práce, která se osvědčila v zahraničí a je vhodná k použití do praxe sociální práce v českém prostředí, konkrétně pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jež jsou ohroženy sociální exkluzí. V praxi to znamená, že se jedná o krátkodobou terapii, při které je prostřednictvím šesti základních kroků směřováno k dosažení cílů klienta. Přitom jsou posilovány silné stránky klienta, jenž je veden k samostatnosti při plnění jednotlivých kroků a provázen sociálním pracovníkem při jejich plnění. V rámci přístupu mohou být řešeny problémy týkající se bydlení klienta, vyřizování dokladů či sociálních dávek, hospodaření s příjmy domácnosti, zvyšování kvalifikace, získání zaměstnání, jednání s úřady a další. Zdůvodnění potřebnosti aplikace ÚOP: V souvislosti s probíhajícími trendy se jeví riziko redukce sociální práce právě na poskytování sociálních služeb, aniž by byla hlouběji zkoumána životní situace a cíleně aplikovány metody práce, které vychází z teorií. Sociální pracovníci jsou zmateni představou, že prostřednictvím poskytování předem definované a standardizované služby vyřeší problém klienta. Potřeby klientů je však nutné chápat nad rámec nabízených služeb a možnost ovlivnění intervence samotným klientem jako partnerem ve spolupráci je nedílnou součástí změny jeho životní situace. 3

4 Podstatným znakem je dlouhodobě setrvání v evidenci terénní služby hraničící se závislostí a na službě či pracovníkovi. Terénní pracovnice mají zkušenosti, že ve většině případů je práce s klienty dlouhodobá, klient může ztrácet důvěru ve své schopnosti zvládnout problém a stane se tak na pracovníkovi poskytující sociální služby závislým. Proto bylo cílem projektu ověřit, zda krátké trvání poskytované služby a zaměření na časově ohraničené cíle zvolené klientem je efektivnější a trvalejší než dlouhodobá spolupráce s otevřeným koncem. Specifika cílové skupiny: Metoda FIE - cílové skupiny A) žáci ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání, jejichž rodiny jsou zároveň klienty TAS (terénní asistenční služby). SVP této cílové skupiny jsou dány zejména sociálním znevýhodněním. Toto prostředí se negativně odráží na školních výsledcích, které jsou převážně podprůměrné, častým výsledkem je rezignace v procesu vzdělávání. Tato metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se - tím podpoří úspěšnou integraci CS mezi ostatní žáky. B) 2 pracovníci terénní asistenční služby, kteří byli v dané metodě FIE vyškoleni, zvýšila se tak jejich kompetence dovedností, které mohli v rodinách aplikovat. Pracovníci s výše uvedenou CS žáků potom v přirozeném prostředí individuálně pracovali. Terénní pracovníci při návštěvách rodiny motivovali rodiče k zodpovědnosti ve vztahu k dítěti a jeho školním povinnostem, zprostředkovávali doučování, podporovali zájmové vzdělávání - tím vším významně posilovali integraci dětí se SVP. Cílem byla vyšší vzdělanost v oblasti SVP u pracovníků TAS. Metoda ÚOP - cílové skupiny A) Jednou z cílových skupin, u kterých má metoda své opodstatnění, jsou ohrožené rodiny s dětmi. ÚOP vychází z jednoduché myšlenky, že malý úspěch posiluje sebedůvěru a sebeúctu a lidé se nasazují na úkoly, které si zvolili a vychází z pozitivních zkušeností zvládání. Hlavními aspekty jsou partnerství a posilování a k tomu, že je tyto úkoly schopen zvládnout sám nebo za pomoci pomáhajícího pracovníka, který do procesu vstoupí. Hlavními principy je empatie, akceptace a kongruence. Metoda klade důraz na autonomii klienta a jeho zodpovědnost za svou životní situaci a definuje a jako hlavního aktéra změny. B) 2 pracovníci terénní asistenční služby, kteří byli v dané metodě ÚOP vyškoleni a kteří následně výše uvedenou metodu aplikovali u svých klientů, terénní pracovníci při svých návštěvách motivovali rodiny k zodpovědnosti v jejich životních situacích. Počet klientů: Terénní pracovníci implementovali metodu FIE celkem u 6 žáků v rodinách (u klientů) TAS a metodu Úkolově orientovaného přístupu uplatňovali u celkem 20 rodin (klientů) TAS. Seznam cílů (aktivit) projektu: Cíl: zvýšit vzdělanost pracovníků TAS při práci s dětmi Popis: Vyškoleni byli 2 pracovníci TAS, kteří aktivně metodu FIE uplatňovali v rodinách klientů TAS. Cílem bylo zvýšení profesní kompetence pracovníků v akreditované metodě, která je v našem kraji 4

5 téměř neznámá a u žáků se SVP neuplatňována. Cílem bylo zvýšení vzdělanosti v přístupu k žákům se SVP. Cíl: zvýšit vzdělanost pracovníků TAS v metodě ÚOP Popis: vyškoleni byli 2 pracovníci TAS, kteří metodu během projektu aktivně uplatňovali u svých vytipovaných klientů. Cílem bylo zvýšení profesní kompetence pracovníků v této metodě, která je v našem kraji téměř neznámá a u klientů TAS neuplatňována. Cílem byla proaktivní práce terénních pracovníků s klienty TAS. Cíl: pilotně ověřit zprostředkované vyučování metodou FIE Popis: Cílem bylo pilotně ověřit v praxi Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacení u žáků, kteří pochází z rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí způsobem, že terénní pracovníci budou docházet do přirozeného prostředí rodin a tuto metodu na žácích aplikovat. Cílem bylo potvrdit, že tato metoda pomůže žákům se speciálními vzdělávacími potřebami překonat potíže, které je při učení provází a tím zlepší jejich školní prospěch. Cíl: podpořit vzdělávací potřeby dětí klientů TAS, u nichž vázne školní prospěch Popis: Terénní pracovník docházel do rodin (klienti TAS) s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a s dětmi, kde hrozí předčasný odchod ze vzdělávání. Cílem byla podpora vzdělávání a motivace k plnění školních povinností přímo v domácím prostředí. Cílem bylo zlepšit školní prospěch žáků a napomoci tak jejich integraci v procesu vzdělávání. Cílem byla také prevence předčasného odchodu ze vzdělávání žáků. Výuka v rámci projektu podporovala rozvoj učebních strategií, efektivních učebních návyku a dovedností myslet. Cílem bylo pomoci dítěti překonat učební potíže, které jej provází. Cíl: pilotně ověřit metodu Úkolově orientovaného přístupu v rodinách ze sociálně znevýhodněného prostředí Popis: cílem bylo pilotně ověřit metodu úkolově orientovaného přístupu u klientů TAS, se kterými pracovníci TAS pracovali v jejich přirozeném prostředí - u nich doma. Cílem bylo, aby se rodiny v nepříznivé situaci samy podílely na jejím aktivním řešení, aby rodiny přijaly zodpovědnost za danou situaci a naučily se nepřízni čelit. Cíl: podpořit aktivní řešení nepříznivé životní situace klientů TAS Popis: Terénní pracovník docházel do rodin (klienti TAS), kde vedli dialog o jejich životní situaci a diskutovali, jak předejít nebo zabránit různým nepříznivým stavům (interpersonální konflikty, neuspokojení v sociálních vztazích, problémy s formálními organizacemi, potíže v naplňování rolí, problémy vznikající v souvislosti se sociálními změnami, reaktivní emocionální úzkosti, neadekvátní zdroje, jiné potíže s chováním). Cílem práce terénního pracovníka bylo zamezit sociální exkluzi klienta. Cíl: informovat odbornou veřejnost o uplatněných metodách FIE a ÚOP Popis: na konci projektu byl uspořádán seminář určený pro odbornou veřejnost (pracovníci azylových domů a sociálně aktivizační služby) Zlínského kraje. Byla vytvořena tato elektronická publikace, jejíž součástí je popis jednotlivých metod, vytvořená metodika obou odborných postupů a kazuistiky. 5

6 2. Metodika FIE Feuerstein Insrumental Enrichment Metoda Feuersteinova instrumentálního obohacení vyniká svou rozpracovaností a uceleností. Jedná se o metodu současného odborníka Reuvena Feuersteina. Narodil se v roce 1922 v Rumunsku, po druhé světové válce emigroval do Izraele, během života studoval u J. Piageta a A. Reye v Ženevě. Získal doktorát z vývojové psychologie na pařížské univerzitě Sorboně. Je zakladatelem a ředitelem výzkumného institutu v Jeruzalémě. Během své praxe si všímal, že některé děti selhávají ve škole příčinou toho, že se nenaučily myslet v souvislostech. Něčemu se naučily, ale nebyly schopny naučený poznatek aplikovat v nové situaci. Jejich jednání a myšlení bylo charakteristické impulzivitou, přijímaly informace jednotlivě a neměly potřebu mezi nimi vytvářet vztahy. R. Feuerstein proto začal studovat otázky kognitivní (poznávací) a vývojové psychologie. Zpočátku vytvořil spolu s A. Reyem systém vyšetření intelektových schopností dětí se zaměřením na jejich mentální obtíže. Tyto děti potom začal záměrně vyučovat s cílem nápravy obtíží. Potom děti znovu otestoval a zjistil, že se jejich výkony změnily v pozitivním směru. Způsob vyšetření nazval Learning Potential Assessment Device, který neměl zjišťovat jen aktuální intelekt dítěte, ale i hlavní faktory, které ovlivňují zjištěné nedostatky. V dalších letech vytvořil vlastní metodiku, která má sloužit k rozvoji kognitivních schopností dětí i dospělých - Instrumental Enrichment (Instrumentální obohacování). Vytvořil tak vlastní teoretický i metodický aparát pro rozvoj kognitivních funkcí, který se dnes uplatňuje na všech kontinentech. V posledních letech ho odborníci používají i v České republice. Teoretické předpoklady metody - metoda je teoreticky postavena na třech předpokladech: a) na relativizaci inteligence jako jednou pro vždy danou charakteristikou b) na strukturální kognitivní modifikaci c) na zprostředkovaném vyučování. Program FIE se skládá z více než 500 stránek cvičení papír a tužka", tato cvičení jsou rozdělena do 20 instrumentů. Každý instrument je zaměřen na jiný kognitivní deficit a dále je však také určen k získávání mnoha dalších předpokladů učení. 14 z těchto instrumentů jsou pravidelně používány ve třídách při hodinových lekcích, jejichž frekvence je 3-5x týdně po dobu 2 let, což je dle Feuersteina optimální délka vyučování. Cvičení FIE mohou být rozdělena do dvou kategorií podle úrovně gramotnosti. I. Organizace bodů, analytická percepce a ilustrace jsou dostupné více méně zcela nebo funkčně negramotným jedincům. Orientace v prostoru I, II, III, porovnávání, rodinné vztahy, početní postupy, vzory ze šablon používají omezeně slovník a vyžadují asistenci učitele při čtení instrukcí. II. Kategorizace, časové vztahy, přechodné vztahy a sylogismy vyžadují relativně dobrou úroveň gramotnosti a verbálního porozumění. Instrumenty, které nejsou obsaženy ve dvouletém nácviku, které však je vhodné použít na různé úrovni vývoje, jsou: absurdity, analogie, konvergentní a divergentní myšlení, iluze, jazykové a 6

7 symbolické porozumění, mapy a auditivní a haptická diskriminace. Všechna cvičení instrumentů jsou konstruována tak, že je stupňována jejich obtížnost a komplexita. Při práci s FIE metodou se klade důraz na rozvíjení řeči. Řeč je nástrojem každé intelektuální činnosti, proto dítě musí umět vyjádřit řečí každou myšlenku, každou strategii, kterou používá. U dětí je podporována vnitřní motivace k učení prostřednictvím slovní formulace rozmysli si to". Logo celého programu zní: Nechte mě, já si to rozmyslím. Děti jsou k tomu vybízeny u každého úkolu, takže se to postupně stává součástí jejich strategie. Tím je také kontrolována a omezována jejich hyperaktivita. Dítě kromě toho přijímá podíl odpovědnosti na učení. Učitel působí proti pasivitě žáků, demonstruje, že jsou schopní a mohou podat výkon. Nehodnotí se známkami, děti se nedělí na dobré a špatné. Mají být motivovány způsobem práce. Dítěti se má umožnit, aby bylo úspěšné. Jsou stimulovány otázkami. Nepoužívá se soutěžení, protože se respektuje osobnostní tempo každého dítěte, klade se důraz na omezení hyperaktivity dětí, na spolupráci a naslouchání. Dítě se má naučit reflektovat své myšlení a vhled, hodnotit své poznávací dovednosti, zobecnit způsoby uvažování. Zdroj: podle doc. PhDr. Věry Pokorné 7

8 3. Metodika ÚOP Úkolově orientovaného přístupu Metoda úkolově orientovaného přístupu je metoda, která je, jak poznáme z názvu, orientovaná na úkoly. Vznikla přímo v rámci sociální práce na základě empirických výzkumů a jedná se v současné době pravděpodobně o nejrozšířenější model této praxe. Tento model je zaměřený na řešení praktických problémů. Opírá se o tezi, že právě malý úspěch rozvíjí sebedůvěru. Cílem vytvoření této metody bylo zvýšit efektivitu intervence a vůbec experimentovat s novými učebními metodami. Pro metodiku úkolově orientovaného přístupu je charakteristickým znakem struktura práce s klientem do jednotlivých fází. Někteří odborníci na tuto metodu rozlišují pět etap řešení nepříznivé situace, v jejichž rámci se přístup realizuje. Jsou jimi zjištění problému, dohoda s klientem na plánu změny, formulace společného cíle, naplňování cílů (zde nejsou stanoveny konkrétní metody) a časové ohraničení. PhDr. Navrátil definuje obdobně 6 kroků - příprava (ověřování legitimity intervence), explorace problému, dohoda o cílech, formulace a plnění úkolů a ukončování (terminace). Tyto fáze jsou naznačeny v reálném čase podle počtu provedených schůzek: Schůzka Explorace problému 1.část - v této fázi dochází k otevření problému a jeho určení (explorace). Cílem je ze seznamu obtíží klienta vybrat okruhy problémů, kterými se budou dále zabývat. 2.část hlubší zaměření se na podrobnosti problémů, zde je na místě požadovat od klienta maximální konkrétnost. Pracovník se snaží rozsah problémů limitovat max. 6 okruhy. 3.část stanovení priorit Které problémy klienta nejvíce zatěžují? Které problémy by v případě jejich neřešení měly pro klienta nejtěžší důsledky? Které problémy by v případě jejich vyřešení měly pro klienta nejpříznivější důsledky? Které problémy mají pro klienta největší význam? Které problémy lze řešit s menším nasazením energie, zdrojů? Které problémy jsou v podstatě neřešitelné? Schůzka Stanovení cílů a úkolů Zde se řeší otázka, čeho chce klient dosáhnout. Sociální pracovník by měl mít v této fázi na zřeteli, že nejlepší cíl je takový, který si klient vytvořil sám, ale zároveň musí brát v potaz překážky, které musí klient překonat, aby cíl splnil. V této etapě je také důležité si vše načasovat a dohodnout s klientem termíny plnění stanovených úkolů. Schůzka 7-10 Plnění úkolů V této fázi sociální pracovník motivuje klienta při plnění stanovených úkolů formou připomínání souvislostí úkolů s konkrétním cílem. Pracovník každou schůzku kontroluje plnění úkolů a stanovuje úkoly další. Na plnění se mohou také podílet osoby klientovi blízké, či pracovníci jiných organizací. 8

9 Poslední schůzky (dvě až tři) Terminace Délka spolupráce je uvedena již v dohodě o cílech. Zde hrozí nenaplnění cíle klienta ukončení spolupráce až v případě, kdy se tak fakticky stane. Někdy se může stát, že se klient ukončení brání, má strach z nových situací. Sociální pracovník by měl o této fázi včas a informovat a připravit ho na ni. Jednotlivé kroky metody ÚOP mají své opodstatnění a odpovídají vývoji řešení problému a směrem k dosažení konkrétních cílů. Celková délka spolupráce s pracovníkem TAS se pohybuje v rozmezí 9 až 13 návštěv. Délka kontaktů se však může podle PhDr. Navrátila prodloužit, zejména v případě řešení nových úkolů, či při prodloužení plnění konkrétních cílů. Zdroj: podle P. Bajera, workshop Vsetín 9

10 4. Kazuistiky metoda FIE 4.1 Mgr. Eva Juříčková - Aplikace metody FIE u 11-leté Romany Popis rodinné situace: Romana je narozena v r. 2002, v současné době je žákyně 4. ročníku ZŠ Integra, 3. ročník opakovala. Nyní žije pouze s matkou v pronajatém bytě, otec zemřel letos v srpnu. Matka je pro své omezené rozumové schopnosti poživatelka částečného invalidního důchodu, také je již přes 10 let v evidenci úřadu práce. Rodina se dlouhodobě nachází ve finanční tísni, zadluženost rodiny přesahovala před úmrtím otce 1,5 milionu korun, řešilo se několik exekucí. Úmrtím otce většina dluhů pominula, zadluženost výrazně poklesla, hospodaření rodiny se začalo řešit formou institutu zvláštního příjemce sociálních dávek. Kromě řešení financí a řešení běžných záležitostí spojených s chodem domácnosti, je sociální práce v rodině zaměřena na podporu výchovy, vzdělání a volnočasových aktivit u nezletilé Romany. Rodiče od počátku školní docházky nezvládali školní přípravu dcery, nerozuměli učivu, avšak podporovali doučování ve škole a v charitním centru Zrnko. Matka má dceru velmi ráda, přistupuje k ní však jako ke kamarádce, výchovné metody příliš neuplatňuje. V rodině chybí řád a pravidla (např. úkoly se často píší brzy ráno, před odchodem do školy), dívce schází kromě systematické přípravy do školy také vhodné volnočasové aktivity. Rodinné prostředí je pro dívku málo podnětné, dívka prospívá se čtyřkami a pětkami. Pomoc se školní přípravou často odmítá, protože se jí nechce pracovat. Odmítá se zamyslet a spolupracovat, chce být venku a hrát si nabízená pomoc se tak stává neúčinnou to potvrdila i terénní asistentka pro výuku, která do rodiny cca 1 školní rok docházela. Pokud nastane problém, Romana jej doposud ve svých 11-letech řeší fňukáním či pláčem. Romana mívá problémy i v kolektivu vůči chování k vrstevníkům si vypěstovala neadekvátní obranné reakce. Dívka i proto spolupracuje se školní psycholožkou. Rodina je typicky sociálně znevýhodněnou rodinou se všemi jejími znaky - od chudoby, zadluženosti až po nemožnost využívat vzdělávacích, společenských aktivit. V rodině se generačně odráží nízká mentálně úroveň všech členů. Cíl metody u Romany: Obecně: - Utvářet více podnětné prostředí směřující k rozvoji jejího myšlení a poznání, a to za pomocí asistovaného učení a předem daných pracovních sešitů Konkrétněji: - Pozměnit nevhodné učební návyky Romany a neefektivní pracovní strategie (např. učit porozumění složitější slovní instrukci jako předpoklad úspěšného splnění úkolu, předem rozmýšlet alternativy místo práce způsobem pokus-omyl apod.) - učit propojovat naučené školní teorie s praktickým životem (vysvětlovat význam výuky určitých teorií a školních požadavků) 10

11 - trénovat tzv. divergentní rozbíhavé myšlení předpokládající práci s pojmy (např. rozebírat pojem tvar: tvárnice útvar vytvarovaný patvar tvárný apod.) - učit hledat souvislosti mezi vztahy a předměty a učit vyvozovat závěry, logické důsledky (např. pokud nezvládneš počítání, v obchodě se ošidíš) - porozumět pravidlům a zásadám práce, které pomohou při plnění školních povinností (např. mít připravené pomůcky, dodržovat nastavená pravidla, dokončit započatou práci ) - Podpořit sebedůvěru a sebevědomí, zprostředkovávat pocit kompetence - Učit vidět svět z jiného úhlu pohledu, očima druhých lidí podporovat empatii k druhým Vyhodnocení metody FIE pro Romanu Průběh výuky - Probírány 2 typy pracovních listů zvaných instrumentů uspořádání bodů a porovnávání - Výuka jednou týdně po dobu minut - Výuka předem daných pracovních listů byla provázena či zpestřována dalšími podnětnými aktivitami např. návštěvou knihovny, úklidem dětského pokoje, tvořením výstavy obrázků, tvořením plánu cesty do školy, hraním kostek, tříděním ošacení, společnou diskusí s rodiči, psaním příběhu apod. - V rámci práce na instrumentech procvičování nedostatků při čtení, psaní, násobení - Důraz kladen na jazyk a formu komunikace - učení omezování zájmen v hovoru a tvoření přesnějších formulací v celých větách Příklady probíraných témat: - Práce s pojmy, význam pojmů, význam učení - např. význam svého jména, význam čísel domů apod. - orientace v kalendáři - orientace v knihovně, v knize, význam čtení - význam uspořádání svých věcí - význam přesnosti a pečlivosti při plnění úkolů - práce se vztahy - geometrické pojmy a vztahy, rodinné vztahy - zkreslené sebehodnocení - formulace pravidel, význam dodržování pravidel při práci, na táboře, mezi lidmi - zevšeobecňování a vyvozování závěrů, tvoření kategorií (směr, tvar, barva ) Úskalí při výuce - Obranné reakce pláč, hněv, rezignace a mlčení, smlouvání a vyjednávání, které znemožňovaly průběh výuky a to tak, že někdy výuka vůbec neproběhla - Já nechci a já nevím odmítavý postoj k tomu zamyslet se naučená strategie povrchního myšlení - Nedodržování časového režimu výuky ze strany rodičů, narušování potřebné časové posloupnosti např. rušení vyučovacích hodin zejména během letních prázdnin - Neschopnost koncentrace a únava znatelná při výuce v odpoledních hodinách - Reakce Romany na rušivé podněty z okolí a z domácnosti např. při hlasitém hovoru mezi rodiči, očekávané návštěvě 11

12 - Potřeba okamžitého uspokojování potřeb, která rušila výuku pití a jídlo při vyučování, časté návštěvy WC - Nepochopení podstaty metody ze strany rodičů pouhé nucení běž se učit Pozitiva, které výuky metody FIE u Romany nastartovala: 1. Výraznější regulace, ovládání svého chování při práci výrazné omezení obranných reakcí (pláč, apatie, ), omezení náladovosti 2. Prodlužující se doba koncentrace během výuky ke konci projektu se dokázala daleko déle na práci soustředit 3. Zlepšení kvality myšlení - myšlení ztrácelo svou povrchnost více hledání souvislostí, vztahů, detailů, zamýšlení se, odpovídání formou rozvitějších vět apod. 4. Zlepšení sebevědomí na základě navázání vztahu důvěry 5. Doprovodná pozitiva (nesouvisející se vzdělávacím procesem): zlepšení hygieny v domácnosti, registrace v knihovně včetně zavedení pravidelných návštěv, výrazné zlepšení spolupráce s rodiči při práci na cílech terénní asistenční služby Vyhodnocení metody pro terénní asistenční službu: - Výstupy jsou velmi těžko měřitelné a vysoce subjektivní - Je nutná delší časová dotace, která by mohla mít vliv na školní výsledky žáka i na objektivnější hodnotící mechanismy (např. Reyův test ověřující pracovní strategie) - S ohledem na výběr žáků - před aplikací metody FIE nepodcenit objasnění významu metody rodičům, rodiče musí podporovat výuku a spolupracovat s lektorem - Velmi vysoká náročnost na přípravu lektora a administrativní vyhodnocování výuky - Práce lektora s vysokou úrovní abstrakcí, výhodou předchozí studium psychologie a pedagogiky - Složitost pracovních listů (instrumentů) pro děti z málo podnětného prostředí zprostředkovat pocit kompetence je třeba na jednodušších pracovních listech - Význam pro terénní sociální práci práce s dětmi na jejich vzdělávacích potřebách významně otevírá spolupráci s rodiči a přispívá k lepšímu plnění individuálních plánů 4.2 Mgr. Veronika Filáková - Aplikace metody FIE u 10-leté Adély Rodinná situace: Adéla je narozena v roce 2003, má deset let, navštěvuje 4. ročník základní školy. Žije s matkou v pronajatém bytě. Rodina je v péči oddělení sociálně právní ochrany dětí a terénní asistenční služby pro rodiny s dětmi (TAS), do rodiny pravidelně dochází terénní sociální pracovnice. S rodinou je také mimo sociální oblast navázána spolupráce v oblasti vzdělávání a přípravy do školy. V průběhu roku 2012 docházela do rodiny terénní asistentka pro výuku, která se s Adélou věnovala školní přípravě. Dlouhodobě se Adéle v oblasti školní přípravy věnuje i terénní sociální pracovnice TAS. Adéla má problémy v téměř všech školních předmětech. Objektivně se tyto školní problémy projevují na školním prospěchu. Matka se dceři v oblasti školní přípravy věnuje, snaží se ji k výuce a domácí přípravě motivovat a podporovat. Adéla by však potřebovala důslednější a přísnější přístup, větší řád. 12

13 Domácí příprava v jejím případě by měla být pravidelná a neměla by se podceňovat, neboť látku Adéla uchopí často jen povrchně, bez širších souvislostí, kdy nedojde k zafixování učiva. Při intenzivnější práci s rodinou v minulosti docházelo ke zlepšení školního prospěchu, ovšem v okamžiku snížení intenzity schůzek došlo k opětovnému zhoršení. Adéla je zvídavá, temperamentní a komunikativní dívka, která však často působí roztěkaně a nepozorně. Při plnění úkolů je impulsivní, chce mít úkol rychle splněný a nezáleží jí tolik na kvalitě. S tím souvisí také povrchní uchopení látky, nedostatečné udržení učiva v dlouhodobé paměti a následné školní neúspěchy. Cíle výuky: Rozvíjet učební předpoklady dítěte Propojit školní látku s praktickým životem Podporovat přesnost, pečlivost, snížit impulsivitu dítěte při plnění úkolů Podporovat vymýšlení příkladů vycházejících ze zkušenosti (důraz na praktický život) Naučit dítě, že chyba je součást života Podporovat rozvoj řeči, povzbuzovat ke slovnímu vyjadřování, vést dítě ke kladení otázek Průběh výuky: Výuka pomocí metody FIE byla zahájena v dubnu 2013 a probíhala do listopadu Probíhala 1x týdně, jedna lekce trvala po dobu minut. Ve výuce byly využívány pracovní listy - tzv. instrumenty. Byly probírány pracovní listy ze dvou instrumentů - uspořádání bodu a porovnávání. V každé lekci bylo probíráno téma vztahující se k instrumentu (uspořádání bodů v obrazci, obrazce, čtverec, obdélník, trojúhelník, porovnávání bodů, hledání společných a rozdílných znaků ). Témata byla prokládána praktickými příklady a poučeními (význam uspořádání, význam barvy, význam shody a odlišnosti, vztahy, rodina, láska ). Výuka byla doplněna aktuálními tématy probíranými ve škole. Adéla při výuce spolupracovala, probírané téma ji většinou bavilo. Problém nastal v situaci, kdy ji téma nebavilo, nebo kdy byla rušena jinými podněty či vlivy (zvonící mobil, návštěva, únava, neúspěch ve škole). Pak se u ní objevovaly obranné reakce (odpovědi já nevím, nebaví mě to, nechce se mi přemýšlet ), což někdy bylo nutno řešit změnou tématu či ukončením lekce. Přínos výuky: Snížení impulsivity a zlepšení soustředění - Adéla je temperamentní a impulsivní. Impulsivita se projevovala v počátku výuky velmi výrazně, v průběhu výuky se však snižovala. Adéla se začala na témata probíraná v jednotlivých lekcích více soustředit, déle hledala správnou odpověď a nevykřikovala první myšlenku, která ji napadla. Podpora přesnosti a pečlivosti - Při zahájení výuky a plnění prvních úkolů nezáleželo Adéle na tom, jak přesně a pečlivě bude úkol splněn. Postupem času začala úkoly plnit přesněji a pečlivěji. Důvodem bylo upozorňování na přesnost a pečlivost, pochvala a také stoupající náročnost úkolů, které by bez přesného a pečlivého postupu nebylo možno splnit. 13

14 Podpora rozvoje řeči - Adéla odpovídala zpočátku na otázky jednoslovně, bez širšího vyjadřování. V průběhu výuky se naučila odpovídat na otázky celou větou, používala více slov. Zlepšení kvality myšlení - Adéla se naučila hledat souvislosti a vztahy, stala se zvídavější, sama pokládala otázky, které ji zrovna napadly k danému tématu. Význam pro praxi TAS: Metoda FIE svůj význam má, pracovník by se však musel věnovat metodě intenzivně. Příprava lekcí je velice časově náročná, bez důkladné přípravy nemá výuka smysl. Při probírání jednotlivých instrumentů je vždy potřeba mít připraveny témata k diskuzi, je potřeba pracovat se spoustou materiálů a odborných knih, aby prostřednictvím výuky mohlo docházet k rozvoji učebních předpokladů dítěte. Nezbytné je také důkladné vysvětlení obsahu metody FIE rodičům, kteří by měli pochopit smysl metody. Pro děti z málo podnětného prostředí by bylo vhodnější používat jednodušší pracovní listy. 5. Kazuistiky metoda ÚOP 5.1 MGR. JARMILA STUDENÍKOVÁ - APLIKACE METODY ÚOP RODINA 1 Případ: Pracovní vytíženost matky, slabá finanční situace, špatný prospěch dcery. Výchozí stav rodiny Rodinu tvoří matka (nar. 1977) a tři děti, nejstarší syn (nar. 1996) dochází do prvního ročníku SOŠ, starší dcera (nar. 2000) dochází do 7. třídy ZŠ a s nejmladší dcerou (nar. 2011) je matka v současnosti na rodičovské dovolené. Rodina bydlí v domě společně s bývalým partnerem matky, jenž je otcem nejmladší dcery. Matka v uplynulých měsících absolvovala rekvalifikační kurz a nyní začala docházet do zaměstnání, přičemž toto pracovní místo bylo vytvořeno a dotováno taktéž v rámci projektu rekvalifikačního kurzu. Dcera pobývá po tuto dobu v mateřské škole. Matka je nyní časově velmi zaneprázdněna, aktivně se snaží najít si další přivýdělek. Z práce přijíždí unavená, starost o domácnost částečně přenechává starší dceři. Věnuje se především nejmladšímu dítěti, které dle slov matky bylo tzv. vymodlené, starší děti se o sebe starají spíše samy. Finanční situace rodiny je prozatím slabá. Klientka pobírá dávky státní sociální podpory rodičovský příspěvek a přídavky na děti, dále sirotčí důchod na syna a nepravidelně výživné na obě dcery. Vzhledem ke společnému bydlení s bývalým partnerem, jenž je výdělečně činný, nemá nárok na přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi. Matka splácí dluh u Providentu a přispívá na bydlení. Proto je nyní možnost přivýdělku, dokud je na rodičovské dovolené, velkým přínosem a je za to ráda, práce si cení. Průběh ÚOP v rodině Matka si během setkání ÚOP vytyčila konkrétní a velmi aktuální cíl, jímž je potřeba připravit starší dceru na reparát z matematiky. Matka byla již v průběhu školního roku pracovnicí motivována k tomu, aby dceři zajistila doučování. Matka tak učinila v prvním pololetí. Ve druhém pololetí se dceřin prospěch zhoršil a byla jí udělena nedostatečná s termínem možného reparátu o letních prázdninách. Dcera jej absolvovala již minulý rok. Matka si uvědomuje, že je třeba zajistit řádnou přípravu dcery na opravnou zkoušku, motivovat ji k procvičování a podporovat ji v opakování zadaných cvičení. Během 14

15 setkávání a aktivní snahy o zvládnutí vytyčeného cíle v rámci ÚOP byla matka vedena především k uvědomění si, že pracovní vytíženost by neměla narušovat řádnou péči a projevovaný zájem o děti, především pak o ty starší. Matka tak v průběhu ÚOP spatřuje, že dcera, s níž se připravuje na reparát, je za projevený zájem velmi ráda a cení si jej, k matce má blíže. Sociální práce ÚOP byla časově ohraničena, a to po dobu trvání letních prázdnin a termínem opravné zkoušky. Tímto byla matka s dcerou aktivizována a neoddalovala tak plnění dohodnutých kroků, ke komplikacím po tuto dobu nedocházelo. Závěr a další výhled V rodině bylo uskutečněno v rámci ÚOP 11 setkání, během nichž se především stanovil konkrétní, výše zmíněný cíl. Matka byla v rámci jeho plnění aktivní, dceru podporovala a motivovala při učení. Ke konci setkání se dcera svěřila, že na škole a ve třídě panují špatné vztahy, sama nezapadá do kolektivu, nemá zde kamarády a nejraději by se do dané ZŠ již nevrátila. Proto byla její pohnutka pro zvládnutí reparátu velmi slabá. S matkou a pracovnicí se dcera dohodla na tom, že jakmile reparát složí, matka navštíví druhou ZŠ a bude vyjednávat o přestupu dcery na začátku nového školního roku. Dcera reparát zvládla na výbornou, dle pedagogů byla dobře připravena. S matkou si tedy stanovila další úkol, jenž je orientován právě na vyřízení možnosti přestupu do vybrané ZŠ. Matka se během ÚOP s dcerou více sblížila, dceři se hodlá věnovat více, než tomu bylo dosud. Rodina po celou dobu setkávání v rámci ÚOP spolupracovala a naplněním svého cíle byla úspěšná. 5.2 MGR. JARMILA STUDENÍKOVÁ - APLIKACE METODY ÚOP RODINA 2 Případ: Nejednotný výchovný přístup rodičů, špatný prospěch starší dcery, absence organizovaného trávení volného času dětí aj. Výchozí stav rodiny Rodina je dlouhodobě vedena v evidenci odboru sociálně právní ochrany dětí. Tvoří ji matka (narozená v r. 1977), otec (narozen v r. 1973) a tři nezletilé děti, dcery narozeny v r a 2006, syn narozen v r Rodina žije v pronajatém dvoupokojovém městském bytě. Finanční prostředky jsou zde slabé, rodina pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory. Otec pracuje brigádně jako řidič taxi, často tráví odpoledne a noci mimo domov ve službě. Matka se nachází s nejmladším synem na mateřské dovolené. Sociální pracovnice se zabývá několika problémy v rodině. Matka např. zaostává v péči o domácnost, v rodině panoval nepořádek, matka neměla osvojen návyk pravidelného úklidu. V rodině zcela chybělo přerozdělení úkolů i mezi ostatní členy. Matka po dětech nevyžadovala v této oblasti pomoc, nebyla tak vychována a uvítala podporu a vedení ze strany pracovnice. Dalším problémem je velmi slabý prospěch nejstarší dcery. Samotná matka poukazuje pravidelně na problém nejednotného výchovného přístupu rodičů. Co otec zakáže, matka povolí. Otec tak spatřuje výchovný styl manželky jako slabý, nedůsledný a vše dovolující. Matka spatřuje výchovný styl manžela naopak jako velmi přísný, s nesplnitelnými nároky. Právě špatný prospěch dcery je zdrojem konfliktů mezi rodiči. Otec pravidelně ukládá dceři domácí vězení, ačkoli se tato do školy připravuje, školní výsledky tomu neodpovídají. 15

16 Průběh ÚOP v rodině Během aplikace metody ÚOP se rodiče domlouvají na kompromisu svého výchovného vedení dětí. Matka nebude povolovat, co otec zakáže, otec však nebude bezdůvodně, pravidelně a dlouhodobě ukládat tresty domácího vězení pro dcery. Otec také souhlasí s tím, že je zapotřebí, aby dcery trávily volný čas i mimo domov. Je však podstatné, aby si dcery plnily své povinnosti a na následující školní den se připravily, i když budou docházet do kroužků. Vyjednání kompromisu mezi rodiči nebylo jednoduché, otec zpočátku odmítal na téma volnočasových aktivit dětí diskutovat. V rodině bylo uskutečněno v rámci užití ÚOP 8 setkání, během nichž se především stanovil konkrétní, výše zmíněný cíl, a to dohoda mezi rodiči na organizovaném trávení volného času dcer, tj. zajištění konkrétních zájmových kroužků, popř. letního táboru. Vzhledem k omezeným finančním možnostem rodiny bylo důležité, aby se tato pokusila uspět s žádostí poskytnutí mimořádné okamžité pomoci na ÚP. Matce byla dávka přiznána a kroužky s letním táborem tak byly částečně proplaceny z ÚP. Matka souhlasila s pravidelností a vždy byla v dohodnutou dobu s dětmi doma. Zajímala se o nabídky, do volnočasových organizací sama zašla, byla aktivní. U dcer nastolila partnerský přístup, zvolila kroužky a téma táboru dle jejich zájmů. Pro matku znamená naplnění cíle velký úspěch, neboť dosud dcery do žádných kroužků nedocházely, protože to otec dětí odmítal, matka neměla přehled o nabídce a nebyla informována o možnosti finanční pomoci ÚP. S manželem se dokázala dohodnout a překonat jeho odmítavý přístup, sama si tímto dle svých slov posilnila sebevědomí. Závěr a další výhled Sociální práce ÚOP byla časově ohraničená, matka tak byla více aktivizována. Zaměřila se na krajní termín podání přihlášek účasti v kroužcích a pobytu na letním táboře, tomuto pak přizpůsobila dohodnuté dílčí kroky, které včas naplnila. Dosud děvčata do žádných zájmových činností (tč. 1. a 5. třída ZŠ) nedocházela, matka se nedokázala s manželem a otcem dětí domluvit a přesvědčit jej o významu organizovaného trávení volného času dcer. Užití úkolově orientovaného přístupu v rodině tak bylo vzhledem k úspěšnému naplnění stanoveného cíle přínosné, rodina byla obohacena o schopnost sjednání kompromisu a vzájemné dohody. Matka si sama dále stanovuje další konkrétní cíle, a to rozdělení a dodržování zadaných úkolů v péči o domácnost tak, aby si děti osvojily návyk plnění těchto povinností a byly v této oblasti více zodpovědné. 5.3 MGR. JARMILA STUDENÍKOVÁ - APLIKACE METODY ÚOP RODINA 3 Případ: Konflikty mezi matkou a babičkou, mezi matkou a dětmi, nevhodný výchovný přístup matky k dětem, neplnění povinností (neplacení dluhů, nájemného, školného a stravného, nezajištění vhodných bytových podmínek pro děti, absence návštěvy logopeda, psychologa, grafomotorického kurzu aj.), nepřipravenost syna na nástup do školy. Výchozí stav rodiny Matka je dlouhodobě vedena v evidenci odboru sociálně právní ochrany dětí, a to nejprve jako nezletilá a poté jako samotná matka. Rodinu tvoří tedy matka (narozená v r. 1987), dvě nezletilé děti a babička, matka ky. Rodina žije v pronajatém třípokojovém bytě, děti již zažily několik stěhování po různých podnájmech, přičemž krátkou dobu rodina žila i na ulici a u přátel. Starší syn Ondřej, narozený v r. 2006, nevidí v matce autoritu. Citově spíše lne k babičce, kterou skutečně poslouchá. Matka jej vychovává příkazy a zákazy, křikem a pohlavky. Mladší dcera Viktorie je narozena v r Matka tvrdí, že rozděluje lásku rovnoměrně mezi obě děti, nicméně více se věnuje dceři, po synovi vyžaduje 16

17 naprostou samostatnost a zodpovědnost. Každé dítě má jiného otce, přičemž ani u jednoho není otcovství určeno, nejsou zapsáni v rodném listě a neplatí tedy výživné. Matka nemá snahu tuto situaci řešit, protože uvádí, že by jim nebylo z čeho peníze brát. Matka sama neměla jednoduché dětství. Otec její matku fyzicky napadal, po brzkém rozvodu rodičů zůstala u ní. Tato se o ni příliš nestarala, nechávala ji často a na dlouhou dobu samotnou. Dodnes babička matce vyčítá, že se raději neměla narodit, že ji měla někde pohodit. Vztah mezi nimi je velmi komplikovaný, matka je na babičku podle svých slov značně alergická a příliš se s ní nesnese. Přesto žijí obě pořád ve společné domácnosti. Matka by se ráda osamostatnila, ale tvrdí, že její matka toto neumožní. Obě ženy jsou na sobě svým způsobem závislé matka finančně a babička citově. Babička totiž platí téměř celé nájemné a rodinu v podstatě živí, i když je v důchodu, pracuje jako pomocná síla v kuchyni a pravidelně domů nosí obědy. Vnoučata má velmi ráda a nerada by byla bez nich. Matka si je této pomoci vědoma, avšak babička ji neustále napomíná a vychovává její děti tzv. podle svého, rozmazluje je. Matce se toto chování nelíbí, nevydrží s ní komunikovat v klidu. Pokud jsou obě doma, v rodině dochází k neustálým hádkám, matka neustále křičí. Sousedé si na hluk často stěžují. Finanční situace rodiny je špatná. Babička splácí půjčky, matka své dluhy však neřeší a říká, že nemá z čeho. Matka bude s dcerou na rodičovské dovolené ještě rok, možnost hledání přivýdělku odmítá s tím, že nemá pro dceru hlídání. Matce vznikl dluh v mateřské škole, kam docházel syn Ondřej. Matka se nejprve zpožďovala s platbami a ani po vyjednání splátkového kalendáře nebyla schopna dohodnuté částky hradit. Ondra se tedy ocitl doma a do MŠ již nedochází. Syn však dětský kolektiv velmi potřebuje, pokud je doma, matka jej nechává volně si hrát a dívat na televizi, není smysluplně zabaven. Syn měl již jednou stanoven odklad školní docházky, nyní se má již připravovat na nástup do první třídy. Matka s ním však nic neprocvičuje, přestala docházet na logopedii, na sjednané termíny v psychologické ambulanci nedorazila. Syn na matku žaluje, co všechno dělá nebo nedělá. Na otázku, zda bude maminku poslouchat, odpovídá, že ne. Průběh ÚOP v rodině Sociální práce v rodině dosud nebyla příliš úspěšná. Rodina je typická multiproblémovostí, pokud si matka vytyčila více stěžejních úkolů, nenaplnila žádný z nich. V rámci aplikace úkolově orientovaného přístupu při sociální práci s rodinou si matka zvolila konkrétní cíl, jehož časové ohraničení zvolila po dobu, než syn nastoupí do první třídy. Matka si vyjednala možnost účasti syna na grafomotorickém kurzu, absolvovala s ním však pouze dvě setkání. Nyní však souhlasí s potřebou připravovat syna do školy, toto spočívá v pravidelném procvičování grafomotorických a jiných cvičení, ve vypěstování návyku na plnění zadaných úkolů a v postupném pořizování školních pomůcek, vzhledem k finanční situaci rodiny. V rodině bylo uskutečněno v rámci ÚOP 9 setkání, během nichž se především stanovil konkrétní, výše zmíněný cíl. Matka souhlasila s pravidelností, během setkání byla matka s dětmi vždy doma zastižena, což se doposud nedařilo. Matka cíl naplnila, syn si pečlivě procvičoval grafomotoriku a má pořízeny všechny pomůcky a potřeby ze seznamu školy, jež jsou nezbytné pro nástup do první třídy. Matka si se synem i dle svých slov více upevnila vztah a posilnila své rodičovské kompetence. Závěr a další výhled Aplikace úkolově orientovaného přístupu se projevila jako velmi přínosná, matka se zaměřila na plnění úkolů, které byly časově ohraničeny. I přes překážky v podobě nedostatečné výchovné autority 17

18 a nedostatku financí matka svůj cíl naplnila. Je dále motivována a podporována, aby se dětem dále věnovala a s nástupem syna do školy nepřestala s projevovanou pozorností a pomocí při procvičování. Matka si již uvědomuje, že ačkoli je syn značně samostatný, společně strávené chvíle a vedení při přípravě do školy jsou žádoucí a přispívají také k upevnění vztahu matka syn. 5.4 MGR. JARMILA STUDENÍKOVÁ CELKOVÉ HODNOCENÍ Úkolově orientovaný přístup byl naprosto úspěšný v sedmi rodinách z celkových deseti. Zbylé tři rodiny naplnily svůj cíl pouze částečně, a to následujícím způsobem: jedna matka si začala šetřit, tedy odkládat finanční rezervu na kauci bytu, pronájem dosud však nenašla; druhá matka si dokázala zažádat o dávky pomoci v hmotné nouzi, avšak vzhledem k okolnostem byla žádost pracovnicí úřadu práce zamítnuta; třetí matce byla prodloužena a nově sepsána nájemní smlouva, o dávky pomoci v hmotné nouzi si však nakonec nezažádala. Všech deset rodin bylo naprosto spolupracujících, plánovaným setkáním se nevyhýbaly. Spolupráci na aktivním plnění daného cíle předčasně ukončila jedna rodina. U všech rodin, kde byl jednoznačně naplněn cíl, byly taktéž rozebrány další možné kroky a směr, kudy by se měla rodina ubírat. Úkolově orientovaný přístup se tedy osvědčil téměř ve všech rodinách, neboť zde stanovené cíle byly poměrně jednoznačné, rodiny se s nimi ztotožnily a měly zájem pracovat na jejich naplnění. Silnou stránkou ÚOP je rychlost a efektivnost, výsledky jsou rychle vidět a jsou snadno měřitelné, pokud jsou cíle jednoznačně formulované. Především z hlediska krátkodobého charakteru ÚOP však není jeho aplikace vhodná pro rodiny méně spolupracující a bez zájmu o změnu, zde je zapotřebí dlouhodobější motivace a působení na rodinu. Metoda ÚOP není tedy příliš vhodná pro y, jež nejsou dobrovolnými, se stanoveným cílem se neztotožnili, nemají k pracovníkovi důvěru anebo jsou jejich cíle nereálnými či jsou dlouhodobého charakteru. 5.5 MGR. TEREZA KALUŽÍKOVÁ APLIKACE METODY ÚOP RODINA 1 Případ: Matka umístěna dočasně do azylového domu, špatná finanční situace, dluhy, snížená schopnost při manipulaci s financemi, tendence situaci změnit, zlepšit současnou situaci bydlení. Výchozí stav rodiny: Klientka má v současné době ve své péči jedno dítě, syna (2 roky). Klientka se musela přestěhovat do azylového domu, jelikož ji její bývalý partner- otec syna vyhodil z bytu. Byla mu nevěrná, svou chybu uznává. Nelze se však již vrátit zpět. Klientka je zadlužená, nemá peníze na kauci, aby se mohla přestěhovat do pronájmu. Jediná možnost jak matce pomoci je získat startovací byt. Klientka o startovací byt velmi stojí, zdá se být k jeho získání motivovaná. V současné době klientka pobírá rodičovský příspěvek. Klientka se snaží ušetřit si nějaké peníze, zařadila se také do evidence žádající o startovací byt. Nejprve se klientce daří peníze šetřit, brzy však klientka ve svém jednání a rozhodnutí polevuje. Začíná se stýkat s jinými muži, syna jí často po dohodě hlídají její známé z azylového domu. Jednoho dne klientka i se synem azylový dům bez zaplacení nájmu a jakékoliv zprávy opouští. Po čase se dozvídáme, že žije u nového partnera. V současné době se klientka přestěhovala za novým partnerem do nového okresu. Startovací byt by byl klientce přidělen, pokud by projevila o něj zájem a dostavila se na danou schůzku ohledně startovacího bytu na bytovém úřadě. 18

19 Průběh ÚOP v rodině: S matkou jsem probrala konkrétní situaci, klientka si poté stanovila cíl, kterého by v nejbližší době chtěla dosáhnout. Ráda by získala a následně se přestěhovala do startovacího bytu. V minulosti již matka jednou v azylovém domě žila. Podobného cíle se již v minulosti pokoušela dosáhnout v jiném městě. Informuji se, proč cíle v minulosti nedosáhla, klientka tvrdí, že se situace brzy změnila v její prospěch a ona se přestěhovala za novým partnerem. Tenkrát na cíli spolupracovala s pracovnicemi z azylového domu a také s pracovnicí OSPOD. Klientka tvrdí, že tentokrát by velmi ráda cíle dosáhla. Zdá se být motivovaná. Nejprve společně s klientkou prodiskutujeme, co všechno bude třeba zajistit, podniknout a zvládnout tak, aby mohlo být cíle dosaženo. Snažím se klientku motivovat na drobné dílčí kroky, aby bylo možné cíle dosáhnout. Jde o zaevidování se na bytovém úřadě, kde se bude jednat o přidělení bytu, následně spolupráce s pracovnicí bytového úřadu, při třech schůzkách, kdy je nutné popsat svou stávající situaci. Dále si klientka stanovila pravidelné odkládání peněz na výbavu do budoucího bytu a také na uhrazení nájmu. Následně začíná klientka sama postupovat. Snažím se jí poskytnout podporu, doprovod. Z e začátku se klientce daří v práci postupovat krok za krokem. Po 7. schůzce začíná klientka měnit názor, upouští od svého cíle. Snaží se ze schůzek omlouvat, záměrně na ně zapomíná. Po čase klientka mění místo bydliště a stěhuje se k novému partnerovi, mimo dosah TAS Zlín. S klientkou je přerušena spolupráce. Klientka měla naspořit nějaké finance na zaplacení nájmu s tím, aby si také byla schopna vytvořit rezervu, případně aby mohla našetřené peníze použít na potřeby do domácnosti, případně drobné úpravy v bytě. Klientka se musela nejprve zaregistrovat na evidenci na bytovém úřadu. Poté se měla aktivně zajímat o volné byty a dostavit se na předem dohodnuté schůzky na bytovém úřadu. Posledním krokem bylo dostavit se na dohodnutou schůzku a projevit tak zájem o startovací byt. Sociální práce UOP byla časově ohraničena do doby velké porady na bytovém oddělení (cca 2 měsíceod začátku stanovení cíle klientky), kdy se mělo rozhodnout o přiřazení startovacího bytu. Závěr a další výhled: S klientkou se uskutečnilo 10 setkání v rámci UOP. Stanovil se konkrétní cíl, probraly se dílčí kroky k dosažení cíle. Matka byla z počátku velmi motivovaná, aktivní, po sedmé schůzce se svěřila, že přehodnotila svůj cíl. Situace se pro ni vyvíjela jinak, než-li původně měla, proto se cíle nepodařilo dosáhnout. Přesto, že se klientce nepodařilo cíle dosáhnout, byla klientka po určitou dobu schopna systematicky postupovat v krocích, které jsme společně u stanovení cíle vytvořily. 5.6 MGR. TEREZA KALUŽÍKOVÁ APLIKACE METODY ÚOP RODINA 2 Případ: Matka s nízkým sebevědomí, pouze se základním vzděláním, dlouhodobě nezaměstnaná, špatná finanční situace. Výchozí stav rodiny: Klientka má v současné době jedno dítě, dceru (5 let). Klientka žije s dcerou v garsonce. Partner, otec dcery je před nedávnem opustil kvůli jiné ženě. Rodina je sociálně slabší, zadlužená. Klientka má první stupeň invalidního důchodu s ohledem na její nedostatečné rozumové schopnosti a snížený intelekt. Klientka dosáhla základního vzdělání, poté se chtěla vyučit pomocnicí v kuchyni. Během studia však s partnerem otěhotněla. Matka po odchodu partnera trpí velmi nízkým sebevědomím, 19

20 nevěří si, ráda by však něco dokázala. Sama přestává zvládat domácnost a výchovu dcery. Finanční situace se zhoršuje, matka se pokouší intenzivně hledat práci, stále však žádnou nedostala. Matka dříve žila z dávek rodičovského příspěvku, invalidního důchodu a z peněz, které přinesl partner domů z práce. V současné době je klientka na úřadu práce, ráda by si našla práci, ale nemá dostatečné vzdělání ani kvalifikaci. Sama neví, co by ji přesně bavilo. Klientka je však velmi pořádkumilovná, ráda uklízí, začala tedy studovat rekvalifikační kurz úklidového pracovníka, který posléze úspěšně dokončila. Klientka by ráda našla zaměstnání a postupně začala splácet své dluhy. V současné době se klientka přestěhovala za novým partnerem. Našla si práci v úklidové firmě, kterou ji zprostředkovala jedna její známá z rekvalifikačního kurzu, který klientka úspěšně dokončila. Průběh ÚOP v rodině: Na počátku jsem s matkou hodnotila její současnou situaci. Klientka projevila zájem o práci, nebyla si však konkrétně jistá, co všechno by pro to měla udělat. Tvrdila, že pokud bude mít práci, bude klidnější, vyrovnanější, bude mít peníze na nájem. Snažila jsem se tedy matku navést tak, aby pochopila, v čem jsou její silné stránky a z čeho by se mohla odrazit. Matka je velmi pořádkumilovná, má ráda prakticky jakékoliv domácí práce, v budoucnu by si také ráda našla práci jako uklízečka. Informovala jsem klientku o možnosti studia rekvalifikačního kurzu úklidový pracovník, který by měl v blízké době proběhnout. Klientka si tedy stanovila cíl, zdokonalit se v oblasti, která ji zajímá, doplnit si tak vzdělání a do budoucna tak získat praxi a tedy i větší šanci se uplatnit na trhu práce. Společně s klientkou jsme vypracovaly kroky, které by měly klientku dovést k stanovenému cíli, tj. úspěšné ukončení rekvalifikačního kurzu. Klientka se zdá dostatečně motivovaná. Dílčí kroky k dosažení cíle jsou, přihlášení se do kurzu, pravidelná docházka a plnění všech povinností, které kurz ukládá, aktivní spolupráce s vyučujícími, aktivita na praxi. Dílčí kroky jsou jasné, přehledné a jednoduché. Klientce se daří v krocích systematicky postupovat. Podporuji klientku během jejího studia. Při každé návštěvě s klientkou hovořím o kurzu, jak vše zvládá, chválím ji za získané zkušenosti a dovednosti. Po 6 schůzce, kdy už byla klientka téměř v půlce rekvalifikačního kurzu, začala ka ve své snaze kurz dokončit polevovat. Nechtělo se jí chodit na praxi a pracovat zadarmo. Začala ztrácet motivaci. Přestala dbát na povinnou docházku. S klientkou tedy opět probírám její zvolený cíl. Snažím se ji motivovat zpět k jejímu cíli. Hovořím s ní o budoucnosti, snažím se ji opět navést k aktivitě. Sociální práce UOP byla časově ohraničena po dobu 4 měsíců, včetně 3 měsíční doby trvání rekvalifikačního kurzu. Závěr a další výhled: S klientkou se uskutečnilo 15 setkání v rámci UOP. Nejprve se zhodnotily klientčiny silné stránky. Poté se s klientkou probraly její plány a očekávání. Stanovil se konkrétní cíl, probraly se dílčí kroky k dosažení cíle. Matka si cíl zvolila podle svých schopností. Byla motivovaná cíle dosáhnout. K plnění dílčích kroků přistupovala aktivně. Přibližně v půlce rekvalifikačního kurzu začala klientka méně spolupracovat. Nechtěly se jí respektovat jisté podmínky kurzu, brzy ráno vstávat apod. Snažila jsem se klientku motivovat zpět k jejímu cíli, hovořily jsme o blízké budoucnosti, chválila jsem ji za již získané zkušenosti a dovednosti. Klientka přehodnotila svůj přístup k práci a snažila se opět zapojit do rekvalifikačního procesu. Kurz nakonec úspěšně dokončila. Klientka si posílila sebevědomí. Jelikož byly na klientku kladeny jisté nároky, posílila si také svou zodpovědnost, zlepšila se v komunikaci s lidmi, začala k problémům a povinnostem přistupovat více konstruktivně. Klientka začala myslet 20

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V S 1 Rodina v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci Základní stabilizace Základní informace, možnost poradit se Materiální pomoc Možnost

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Založení a pilotní ověření 3 školních klubů

Založení a pilotní ověření 3 školních klubů září 2015 Založení a pilotní ověření 3 školních klubů Zpráva z pilotního ověření Společná řešení pro lepší učení CZ.1.07/1.1.00/46.0006 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ ÚVOD Tato zpráva dokumentuje založení a

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

INKLUZE VE ŽLUTICÍCH

INKLUZE VE ŽLUTICÍCH INKLUZE VE ŽLUTICÍCH Registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/47.0018 Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta Miroslava Eliášová, manažer projektu Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

NZDM - záznam individuální přímé práce pracovníka s uživatelem:. Datum:

NZDM - záznam individuální přímé práce pracovníka s uživatelem:. Datum: NZDM - záznam individuální přímé práce pracovníka s uživatelem:. Datum: Uživatel má možnost trávit volný čas jako prevenci vzniku sociálně patologických jevů Uživatel má možnost nevstupovat do sociální

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Přehled cílů a za pracovní skupinu Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Cíl Opatření 2.1

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b. Společenská odpovědnost v praxi dětského domova a výchova dětí ke společenské odpovědnosti

Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b. Společenská odpovědnost v praxi dětského domova a výchova dětí ke společenské odpovědnosti Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Společenská odpovědnost v praxi dětského domova a výchova dětí ke společenské odpovědnosti Dětský domov - školské zařízení pro výkon ústavní výchovy Úvod do problematiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Aktivity pro mateřské školy

Aktivity pro mateřské školy Aktivity pro mateřské školy Školní asistent nezaměňovat s asistentem pedagoga poskytuje základní podporu (nepedagogickou), rozvoj mimoškolních aktivit, podpora při administrativní a organizační činnosti

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Inkluzivní vzdělávání podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Inkluzivní vzdělávání podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Inkluzivní vzdělávání podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem PhDr. Vladislava Moravčíková Školské poradenské zařízení Centrum ROZUM v.o.s Bc. Kateřina Pokorná, MSc. Ústav ROZUMu, z.ú Osnova

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

Co je Feuersteinova metoda? Autor: Doc. PhDr. Věra POKORNÁ Anotace:

Co je Feuersteinova metoda? Autor: Doc. PhDr. Věra POKORNÁ Anotace: Co je Feuersteinova metoda? Autor: Doc. PhDr. Věra POKORNÁ Anotace: Rozvoj kognitivních, tedy poznávacích funkcí dítěte zlepšuje metoda upevňování a rozvoje poznávacích funkcí Reuvena Feuersteina, kterou

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Název projektu: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zkráceně Centrum integrované podpory Registrační číslo projektu:

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Věra Czesaná, Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Rozvojové partnerství

Rozvojové partnerství Rozvojové partnerství Název: Příjemce: Partneři: Asistence Slezská diakonie Moravskoslezský kraj Město Karviná ÚP Karviná Hospodářská komora okr. Karviná Slezská univerzita, OPF Karviná AKLUB Reintegra

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji Břetislav Fiala Program prostupného zaměstnávání Základní charakteristika Pro koho je určen Jak probíhají jednotlivé

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzikální praktika je časové vymezení dáno učebním

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více