POMOC RODINÁM JINAK. Vyhodnocení projektu. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sídlo: Hrbová 1561, Vsetín, Zlínský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POMOC RODINÁM JINAK. Vyhodnocení projektu. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sídlo: Hrbová 1561, 755 01 Vsetín, Zlínský kraj"

Transkript

1 Vyhodnocení projektu POMOC RODINÁM JINAK Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sídlo: Hrbová 1561, Vsetín, Zlínský kraj Ing. Petra Juráňová Mgr. Eva Juříčková Mgr. Veronika Filáková Mgr. Jarmila Studeníková Mgr. Tereza Kalužíková 1

2 Obsah 1. Popis projektu Metodika FIE Feuerstein Insrumental Enrichment Metodika ÚOP Úkolově orientovaný přístup Kazuistiky metoda FIE Mgr. Eva Juříčková - Aplikace metody FIE u 11-leté Romany Mgr. Veronika Filáková - Aplikace metody FIE u 10-leté Adély Kazuistiky metoda ÚOP MGR. JARMILA STUDENÍKOVÁ - APLIKACE METODY ÚOP RODINA MGR. JARMILA STUDENÍKOVÁ - APLIKACE METODY ÚOP RODINA MGR. JARMILA STUDENÍKOVÁ - APLIKACE METODY ÚOP RODINA MGR. JARMILA STUDENÍKOVÁ CELKOVÉ HODNOCENÍ MGR. TEREZA KALUŽÍKOVÁ APLIKACE METODY ÚOP RODINA MGR. TEREZA KALUŽÍKOVÁ APLIKACE METODY ÚOP RODINA MGR. TEREZA KALUŽÍKOVÁ APLIKACE METODY ÚOP RODINA MGR. TEREZA KALUŽÍKOVÁ CELKOVÉ HODNOCENÍ ZÁVĚR

3 1. Popis projektu Projekt Pomoc rodinám jinak byl napsán v rámci dotačního programu MPSV ČR Rodina a Ochrana práv dětí. V roce 2013 MPSV ČR podporovalo následující tři oblasti: Preventivní aktivity rodiny Podpora rodin v agendě SPOD Zavádění nových a inovovaných postupů a metod do přímé práce s rodinami, jejich pilotní ověření Projekt Pomoc rodinám jinak byl zaměřen na třetí oblast, tedy na zavádění nových a inovovaných postupů a metod do přímé práce s rodinami, jejich pilotní ověření. Celá realizace projektu trvala 10 měsíců (březen-prosinec 2013) s celkovým rozpočtem Kč. První metodou byla Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení (dále jen FIE). Jedná se o podporu vzdělávacích potřeb dětí klientů terénní asistenční služby, u nichž vázne školní prospěch a tím i o napomáhání jejich integraci v procesu učení/vzdělávání. Zdůvodnění potřebnosti aplikace FIE - projekt vychází ze zkušeností terénních sociálních pracovnic, které dokazují, že podpora vzdělávání a motivace k plnění školních povinností přímo v domácím prostředí hraje jak nezastupitelnou preventivní úlohu, tak napomáhá těm žákům, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávacího systému. Projekt pracuje s metodou FIE, která je ve Zlínském kraji téměř neznámá. Až na několik vyškolených jednotlivců není metoda organizovaně využívána ani medializována, i když její pozitivní výstupy jsou obecně uznávány. Metoda je na celém světě využívána již přes 50 let. Protože je časově náročná, ale přitom nepředpokládá pedagogické vzdělání, je vhodná i pro sociální pracovníky, kteří tak mohou terénní sociální práci obohatit o tuto vzdělávací dimenzi. Druhou metodou, kterou jsme v rámci projektu pilotně ověřili, je "úkolově orientovaný přístup" (dále ÚOP) - jedná se o metodu intervence, která je orientována na řešení problémů, má krátkodobý charakter, je časově ohraničená a je orientována na současnost. Klade důraz na autonomii klienta a jeho zodpovědnost za svou životní situaci a definuje klienta jako hlavního aktéra změny. ÚOP je metoda sociální práce, která se osvědčila v zahraničí a je vhodná k použití do praxe sociální práce v českém prostředí, konkrétně pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jež jsou ohroženy sociální exkluzí. V praxi to znamená, že se jedná o krátkodobou terapii, při které je prostřednictvím šesti základních kroků směřováno k dosažení cílů klienta. Přitom jsou posilovány silné stránky klienta, jenž je veden k samostatnosti při plnění jednotlivých kroků a provázen sociálním pracovníkem při jejich plnění. V rámci přístupu mohou být řešeny problémy týkající se bydlení klienta, vyřizování dokladů či sociálních dávek, hospodaření s příjmy domácnosti, zvyšování kvalifikace, získání zaměstnání, jednání s úřady a další. Zdůvodnění potřebnosti aplikace ÚOP: V souvislosti s probíhajícími trendy se jeví riziko redukce sociální práce právě na poskytování sociálních služeb, aniž by byla hlouběji zkoumána životní situace a cíleně aplikovány metody práce, které vychází z teorií. Sociální pracovníci jsou zmateni představou, že prostřednictvím poskytování předem definované a standardizované služby vyřeší problém klienta. Potřeby klientů je však nutné chápat nad rámec nabízených služeb a možnost ovlivnění intervence samotným klientem jako partnerem ve spolupráci je nedílnou součástí změny jeho životní situace. 3

4 Podstatným znakem je dlouhodobě setrvání v evidenci terénní služby hraničící se závislostí a na službě či pracovníkovi. Terénní pracovnice mají zkušenosti, že ve většině případů je práce s klienty dlouhodobá, klient může ztrácet důvěru ve své schopnosti zvládnout problém a stane se tak na pracovníkovi poskytující sociální služby závislým. Proto bylo cílem projektu ověřit, zda krátké trvání poskytované služby a zaměření na časově ohraničené cíle zvolené klientem je efektivnější a trvalejší než dlouhodobá spolupráce s otevřeným koncem. Specifika cílové skupiny: Metoda FIE - cílové skupiny A) žáci ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání, jejichž rodiny jsou zároveň klienty TAS (terénní asistenční služby). SVP této cílové skupiny jsou dány zejména sociálním znevýhodněním. Toto prostředí se negativně odráží na školních výsledcích, které jsou převážně podprůměrné, častým výsledkem je rezignace v procesu vzdělávání. Tato metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se - tím podpoří úspěšnou integraci CS mezi ostatní žáky. B) 2 pracovníci terénní asistenční služby, kteří byli v dané metodě FIE vyškoleni, zvýšila se tak jejich kompetence dovedností, které mohli v rodinách aplikovat. Pracovníci s výše uvedenou CS žáků potom v přirozeném prostředí individuálně pracovali. Terénní pracovníci při návštěvách rodiny motivovali rodiče k zodpovědnosti ve vztahu k dítěti a jeho školním povinnostem, zprostředkovávali doučování, podporovali zájmové vzdělávání - tím vším významně posilovali integraci dětí se SVP. Cílem byla vyšší vzdělanost v oblasti SVP u pracovníků TAS. Metoda ÚOP - cílové skupiny A) Jednou z cílových skupin, u kterých má metoda své opodstatnění, jsou ohrožené rodiny s dětmi. ÚOP vychází z jednoduché myšlenky, že malý úspěch posiluje sebedůvěru a sebeúctu a lidé se nasazují na úkoly, které si zvolili a vychází z pozitivních zkušeností zvládání. Hlavními aspekty jsou partnerství a posilování a k tomu, že je tyto úkoly schopen zvládnout sám nebo za pomoci pomáhajícího pracovníka, který do procesu vstoupí. Hlavními principy je empatie, akceptace a kongruence. Metoda klade důraz na autonomii klienta a jeho zodpovědnost za svou životní situaci a definuje a jako hlavního aktéra změny. B) 2 pracovníci terénní asistenční služby, kteří byli v dané metodě ÚOP vyškoleni a kteří následně výše uvedenou metodu aplikovali u svých klientů, terénní pracovníci při svých návštěvách motivovali rodiny k zodpovědnosti v jejich životních situacích. Počet klientů: Terénní pracovníci implementovali metodu FIE celkem u 6 žáků v rodinách (u klientů) TAS a metodu Úkolově orientovaného přístupu uplatňovali u celkem 20 rodin (klientů) TAS. Seznam cílů (aktivit) projektu: Cíl: zvýšit vzdělanost pracovníků TAS při práci s dětmi Popis: Vyškoleni byli 2 pracovníci TAS, kteří aktivně metodu FIE uplatňovali v rodinách klientů TAS. Cílem bylo zvýšení profesní kompetence pracovníků v akreditované metodě, která je v našem kraji 4

5 téměř neznámá a u žáků se SVP neuplatňována. Cílem bylo zvýšení vzdělanosti v přístupu k žákům se SVP. Cíl: zvýšit vzdělanost pracovníků TAS v metodě ÚOP Popis: vyškoleni byli 2 pracovníci TAS, kteří metodu během projektu aktivně uplatňovali u svých vytipovaných klientů. Cílem bylo zvýšení profesní kompetence pracovníků v této metodě, která je v našem kraji téměř neznámá a u klientů TAS neuplatňována. Cílem byla proaktivní práce terénních pracovníků s klienty TAS. Cíl: pilotně ověřit zprostředkované vyučování metodou FIE Popis: Cílem bylo pilotně ověřit v praxi Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacení u žáků, kteří pochází z rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí způsobem, že terénní pracovníci budou docházet do přirozeného prostředí rodin a tuto metodu na žácích aplikovat. Cílem bylo potvrdit, že tato metoda pomůže žákům se speciálními vzdělávacími potřebami překonat potíže, které je při učení provází a tím zlepší jejich školní prospěch. Cíl: podpořit vzdělávací potřeby dětí klientů TAS, u nichž vázne školní prospěch Popis: Terénní pracovník docházel do rodin (klienti TAS) s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a s dětmi, kde hrozí předčasný odchod ze vzdělávání. Cílem byla podpora vzdělávání a motivace k plnění školních povinností přímo v domácím prostředí. Cílem bylo zlepšit školní prospěch žáků a napomoci tak jejich integraci v procesu vzdělávání. Cílem byla také prevence předčasného odchodu ze vzdělávání žáků. Výuka v rámci projektu podporovala rozvoj učebních strategií, efektivních učebních návyku a dovedností myslet. Cílem bylo pomoci dítěti překonat učební potíže, které jej provází. Cíl: pilotně ověřit metodu Úkolově orientovaného přístupu v rodinách ze sociálně znevýhodněného prostředí Popis: cílem bylo pilotně ověřit metodu úkolově orientovaného přístupu u klientů TAS, se kterými pracovníci TAS pracovali v jejich přirozeném prostředí - u nich doma. Cílem bylo, aby se rodiny v nepříznivé situaci samy podílely na jejím aktivním řešení, aby rodiny přijaly zodpovědnost za danou situaci a naučily se nepřízni čelit. Cíl: podpořit aktivní řešení nepříznivé životní situace klientů TAS Popis: Terénní pracovník docházel do rodin (klienti TAS), kde vedli dialog o jejich životní situaci a diskutovali, jak předejít nebo zabránit různým nepříznivým stavům (interpersonální konflikty, neuspokojení v sociálních vztazích, problémy s formálními organizacemi, potíže v naplňování rolí, problémy vznikající v souvislosti se sociálními změnami, reaktivní emocionální úzkosti, neadekvátní zdroje, jiné potíže s chováním). Cílem práce terénního pracovníka bylo zamezit sociální exkluzi klienta. Cíl: informovat odbornou veřejnost o uplatněných metodách FIE a ÚOP Popis: na konci projektu byl uspořádán seminář určený pro odbornou veřejnost (pracovníci azylových domů a sociálně aktivizační služby) Zlínského kraje. Byla vytvořena tato elektronická publikace, jejíž součástí je popis jednotlivých metod, vytvořená metodika obou odborných postupů a kazuistiky. 5

6 2. Metodika FIE Feuerstein Insrumental Enrichment Metoda Feuersteinova instrumentálního obohacení vyniká svou rozpracovaností a uceleností. Jedná se o metodu současného odborníka Reuvena Feuersteina. Narodil se v roce 1922 v Rumunsku, po druhé světové válce emigroval do Izraele, během života studoval u J. Piageta a A. Reye v Ženevě. Získal doktorát z vývojové psychologie na pařížské univerzitě Sorboně. Je zakladatelem a ředitelem výzkumného institutu v Jeruzalémě. Během své praxe si všímal, že některé děti selhávají ve škole příčinou toho, že se nenaučily myslet v souvislostech. Něčemu se naučily, ale nebyly schopny naučený poznatek aplikovat v nové situaci. Jejich jednání a myšlení bylo charakteristické impulzivitou, přijímaly informace jednotlivě a neměly potřebu mezi nimi vytvářet vztahy. R. Feuerstein proto začal studovat otázky kognitivní (poznávací) a vývojové psychologie. Zpočátku vytvořil spolu s A. Reyem systém vyšetření intelektových schopností dětí se zaměřením na jejich mentální obtíže. Tyto děti potom začal záměrně vyučovat s cílem nápravy obtíží. Potom děti znovu otestoval a zjistil, že se jejich výkony změnily v pozitivním směru. Způsob vyšetření nazval Learning Potential Assessment Device, který neměl zjišťovat jen aktuální intelekt dítěte, ale i hlavní faktory, které ovlivňují zjištěné nedostatky. V dalších letech vytvořil vlastní metodiku, která má sloužit k rozvoji kognitivních schopností dětí i dospělých - Instrumental Enrichment (Instrumentální obohacování). Vytvořil tak vlastní teoretický i metodický aparát pro rozvoj kognitivních funkcí, který se dnes uplatňuje na všech kontinentech. V posledních letech ho odborníci používají i v České republice. Teoretické předpoklady metody - metoda je teoreticky postavena na třech předpokladech: a) na relativizaci inteligence jako jednou pro vždy danou charakteristikou b) na strukturální kognitivní modifikaci c) na zprostředkovaném vyučování. Program FIE se skládá z více než 500 stránek cvičení papír a tužka", tato cvičení jsou rozdělena do 20 instrumentů. Každý instrument je zaměřen na jiný kognitivní deficit a dále je však také určen k získávání mnoha dalších předpokladů učení. 14 z těchto instrumentů jsou pravidelně používány ve třídách při hodinových lekcích, jejichž frekvence je 3-5x týdně po dobu 2 let, což je dle Feuersteina optimální délka vyučování. Cvičení FIE mohou být rozdělena do dvou kategorií podle úrovně gramotnosti. I. Organizace bodů, analytická percepce a ilustrace jsou dostupné více méně zcela nebo funkčně negramotným jedincům. Orientace v prostoru I, II, III, porovnávání, rodinné vztahy, početní postupy, vzory ze šablon používají omezeně slovník a vyžadují asistenci učitele při čtení instrukcí. II. Kategorizace, časové vztahy, přechodné vztahy a sylogismy vyžadují relativně dobrou úroveň gramotnosti a verbálního porozumění. Instrumenty, které nejsou obsaženy ve dvouletém nácviku, které však je vhodné použít na různé úrovni vývoje, jsou: absurdity, analogie, konvergentní a divergentní myšlení, iluze, jazykové a 6

7 symbolické porozumění, mapy a auditivní a haptická diskriminace. Všechna cvičení instrumentů jsou konstruována tak, že je stupňována jejich obtížnost a komplexita. Při práci s FIE metodou se klade důraz na rozvíjení řeči. Řeč je nástrojem každé intelektuální činnosti, proto dítě musí umět vyjádřit řečí každou myšlenku, každou strategii, kterou používá. U dětí je podporována vnitřní motivace k učení prostřednictvím slovní formulace rozmysli si to". Logo celého programu zní: Nechte mě, já si to rozmyslím. Děti jsou k tomu vybízeny u každého úkolu, takže se to postupně stává součástí jejich strategie. Tím je také kontrolována a omezována jejich hyperaktivita. Dítě kromě toho přijímá podíl odpovědnosti na učení. Učitel působí proti pasivitě žáků, demonstruje, že jsou schopní a mohou podat výkon. Nehodnotí se známkami, děti se nedělí na dobré a špatné. Mají být motivovány způsobem práce. Dítěti se má umožnit, aby bylo úspěšné. Jsou stimulovány otázkami. Nepoužívá se soutěžení, protože se respektuje osobnostní tempo každého dítěte, klade se důraz na omezení hyperaktivity dětí, na spolupráci a naslouchání. Dítě se má naučit reflektovat své myšlení a vhled, hodnotit své poznávací dovednosti, zobecnit způsoby uvažování. Zdroj: podle doc. PhDr. Věry Pokorné 7

8 3. Metodika ÚOP Úkolově orientovaného přístupu Metoda úkolově orientovaného přístupu je metoda, která je, jak poznáme z názvu, orientovaná na úkoly. Vznikla přímo v rámci sociální práce na základě empirických výzkumů a jedná se v současné době pravděpodobně o nejrozšířenější model této praxe. Tento model je zaměřený na řešení praktických problémů. Opírá se o tezi, že právě malý úspěch rozvíjí sebedůvěru. Cílem vytvoření této metody bylo zvýšit efektivitu intervence a vůbec experimentovat s novými učebními metodami. Pro metodiku úkolově orientovaného přístupu je charakteristickým znakem struktura práce s klientem do jednotlivých fází. Někteří odborníci na tuto metodu rozlišují pět etap řešení nepříznivé situace, v jejichž rámci se přístup realizuje. Jsou jimi zjištění problému, dohoda s klientem na plánu změny, formulace společného cíle, naplňování cílů (zde nejsou stanoveny konkrétní metody) a časové ohraničení. PhDr. Navrátil definuje obdobně 6 kroků - příprava (ověřování legitimity intervence), explorace problému, dohoda o cílech, formulace a plnění úkolů a ukončování (terminace). Tyto fáze jsou naznačeny v reálném čase podle počtu provedených schůzek: Schůzka Explorace problému 1.část - v této fázi dochází k otevření problému a jeho určení (explorace). Cílem je ze seznamu obtíží klienta vybrat okruhy problémů, kterými se budou dále zabývat. 2.část hlubší zaměření se na podrobnosti problémů, zde je na místě požadovat od klienta maximální konkrétnost. Pracovník se snaží rozsah problémů limitovat max. 6 okruhy. 3.část stanovení priorit Které problémy klienta nejvíce zatěžují? Které problémy by v případě jejich neřešení měly pro klienta nejtěžší důsledky? Které problémy by v případě jejich vyřešení měly pro klienta nejpříznivější důsledky? Které problémy mají pro klienta největší význam? Které problémy lze řešit s menším nasazením energie, zdrojů? Které problémy jsou v podstatě neřešitelné? Schůzka Stanovení cílů a úkolů Zde se řeší otázka, čeho chce klient dosáhnout. Sociální pracovník by měl mít v této fázi na zřeteli, že nejlepší cíl je takový, který si klient vytvořil sám, ale zároveň musí brát v potaz překážky, které musí klient překonat, aby cíl splnil. V této etapě je také důležité si vše načasovat a dohodnout s klientem termíny plnění stanovených úkolů. Schůzka 7-10 Plnění úkolů V této fázi sociální pracovník motivuje klienta při plnění stanovených úkolů formou připomínání souvislostí úkolů s konkrétním cílem. Pracovník každou schůzku kontroluje plnění úkolů a stanovuje úkoly další. Na plnění se mohou také podílet osoby klientovi blízké, či pracovníci jiných organizací. 8

9 Poslední schůzky (dvě až tři) Terminace Délka spolupráce je uvedena již v dohodě o cílech. Zde hrozí nenaplnění cíle klienta ukončení spolupráce až v případě, kdy se tak fakticky stane. Někdy se může stát, že se klient ukončení brání, má strach z nových situací. Sociální pracovník by měl o této fázi včas a informovat a připravit ho na ni. Jednotlivé kroky metody ÚOP mají své opodstatnění a odpovídají vývoji řešení problému a směrem k dosažení konkrétních cílů. Celková délka spolupráce s pracovníkem TAS se pohybuje v rozmezí 9 až 13 návštěv. Délka kontaktů se však může podle PhDr. Navrátila prodloužit, zejména v případě řešení nových úkolů, či při prodloužení plnění konkrétních cílů. Zdroj: podle P. Bajera, workshop Vsetín 9

10 4. Kazuistiky metoda FIE 4.1 Mgr. Eva Juříčková - Aplikace metody FIE u 11-leté Romany Popis rodinné situace: Romana je narozena v r. 2002, v současné době je žákyně 4. ročníku ZŠ Integra, 3. ročník opakovala. Nyní žije pouze s matkou v pronajatém bytě, otec zemřel letos v srpnu. Matka je pro své omezené rozumové schopnosti poživatelka částečného invalidního důchodu, také je již přes 10 let v evidenci úřadu práce. Rodina se dlouhodobě nachází ve finanční tísni, zadluženost rodiny přesahovala před úmrtím otce 1,5 milionu korun, řešilo se několik exekucí. Úmrtím otce většina dluhů pominula, zadluženost výrazně poklesla, hospodaření rodiny se začalo řešit formou institutu zvláštního příjemce sociálních dávek. Kromě řešení financí a řešení běžných záležitostí spojených s chodem domácnosti, je sociální práce v rodině zaměřena na podporu výchovy, vzdělání a volnočasových aktivit u nezletilé Romany. Rodiče od počátku školní docházky nezvládali školní přípravu dcery, nerozuměli učivu, avšak podporovali doučování ve škole a v charitním centru Zrnko. Matka má dceru velmi ráda, přistupuje k ní však jako ke kamarádce, výchovné metody příliš neuplatňuje. V rodině chybí řád a pravidla (např. úkoly se často píší brzy ráno, před odchodem do školy), dívce schází kromě systematické přípravy do školy také vhodné volnočasové aktivity. Rodinné prostředí je pro dívku málo podnětné, dívka prospívá se čtyřkami a pětkami. Pomoc se školní přípravou často odmítá, protože se jí nechce pracovat. Odmítá se zamyslet a spolupracovat, chce být venku a hrát si nabízená pomoc se tak stává neúčinnou to potvrdila i terénní asistentka pro výuku, která do rodiny cca 1 školní rok docházela. Pokud nastane problém, Romana jej doposud ve svých 11-letech řeší fňukáním či pláčem. Romana mívá problémy i v kolektivu vůči chování k vrstevníkům si vypěstovala neadekvátní obranné reakce. Dívka i proto spolupracuje se školní psycholožkou. Rodina je typicky sociálně znevýhodněnou rodinou se všemi jejími znaky - od chudoby, zadluženosti až po nemožnost využívat vzdělávacích, společenských aktivit. V rodině se generačně odráží nízká mentálně úroveň všech členů. Cíl metody u Romany: Obecně: - Utvářet více podnětné prostředí směřující k rozvoji jejího myšlení a poznání, a to za pomocí asistovaného učení a předem daných pracovních sešitů Konkrétněji: - Pozměnit nevhodné učební návyky Romany a neefektivní pracovní strategie (např. učit porozumění složitější slovní instrukci jako předpoklad úspěšného splnění úkolu, předem rozmýšlet alternativy místo práce způsobem pokus-omyl apod.) - učit propojovat naučené školní teorie s praktickým životem (vysvětlovat význam výuky určitých teorií a školních požadavků) 10

11 - trénovat tzv. divergentní rozbíhavé myšlení předpokládající práci s pojmy (např. rozebírat pojem tvar: tvárnice útvar vytvarovaný patvar tvárný apod.) - učit hledat souvislosti mezi vztahy a předměty a učit vyvozovat závěry, logické důsledky (např. pokud nezvládneš počítání, v obchodě se ošidíš) - porozumět pravidlům a zásadám práce, které pomohou při plnění školních povinností (např. mít připravené pomůcky, dodržovat nastavená pravidla, dokončit započatou práci ) - Podpořit sebedůvěru a sebevědomí, zprostředkovávat pocit kompetence - Učit vidět svět z jiného úhlu pohledu, očima druhých lidí podporovat empatii k druhým Vyhodnocení metody FIE pro Romanu Průběh výuky - Probírány 2 typy pracovních listů zvaných instrumentů uspořádání bodů a porovnávání - Výuka jednou týdně po dobu minut - Výuka předem daných pracovních listů byla provázena či zpestřována dalšími podnětnými aktivitami např. návštěvou knihovny, úklidem dětského pokoje, tvořením výstavy obrázků, tvořením plánu cesty do školy, hraním kostek, tříděním ošacení, společnou diskusí s rodiči, psaním příběhu apod. - V rámci práce na instrumentech procvičování nedostatků při čtení, psaní, násobení - Důraz kladen na jazyk a formu komunikace - učení omezování zájmen v hovoru a tvoření přesnějších formulací v celých větách Příklady probíraných témat: - Práce s pojmy, význam pojmů, význam učení - např. význam svého jména, význam čísel domů apod. - orientace v kalendáři - orientace v knihovně, v knize, význam čtení - význam uspořádání svých věcí - význam přesnosti a pečlivosti při plnění úkolů - práce se vztahy - geometrické pojmy a vztahy, rodinné vztahy - zkreslené sebehodnocení - formulace pravidel, význam dodržování pravidel při práci, na táboře, mezi lidmi - zevšeobecňování a vyvozování závěrů, tvoření kategorií (směr, tvar, barva ) Úskalí při výuce - Obranné reakce pláč, hněv, rezignace a mlčení, smlouvání a vyjednávání, které znemožňovaly průběh výuky a to tak, že někdy výuka vůbec neproběhla - Já nechci a já nevím odmítavý postoj k tomu zamyslet se naučená strategie povrchního myšlení - Nedodržování časového režimu výuky ze strany rodičů, narušování potřebné časové posloupnosti např. rušení vyučovacích hodin zejména během letních prázdnin - Neschopnost koncentrace a únava znatelná při výuce v odpoledních hodinách - Reakce Romany na rušivé podněty z okolí a z domácnosti např. při hlasitém hovoru mezi rodiči, očekávané návštěvě 11

12 - Potřeba okamžitého uspokojování potřeb, která rušila výuku pití a jídlo při vyučování, časté návštěvy WC - Nepochopení podstaty metody ze strany rodičů pouhé nucení běž se učit Pozitiva, které výuky metody FIE u Romany nastartovala: 1. Výraznější regulace, ovládání svého chování při práci výrazné omezení obranných reakcí (pláč, apatie, ), omezení náladovosti 2. Prodlužující se doba koncentrace během výuky ke konci projektu se dokázala daleko déle na práci soustředit 3. Zlepšení kvality myšlení - myšlení ztrácelo svou povrchnost více hledání souvislostí, vztahů, detailů, zamýšlení se, odpovídání formou rozvitějších vět apod. 4. Zlepšení sebevědomí na základě navázání vztahu důvěry 5. Doprovodná pozitiva (nesouvisející se vzdělávacím procesem): zlepšení hygieny v domácnosti, registrace v knihovně včetně zavedení pravidelných návštěv, výrazné zlepšení spolupráce s rodiči při práci na cílech terénní asistenční služby Vyhodnocení metody pro terénní asistenční službu: - Výstupy jsou velmi těžko měřitelné a vysoce subjektivní - Je nutná delší časová dotace, která by mohla mít vliv na školní výsledky žáka i na objektivnější hodnotící mechanismy (např. Reyův test ověřující pracovní strategie) - S ohledem na výběr žáků - před aplikací metody FIE nepodcenit objasnění významu metody rodičům, rodiče musí podporovat výuku a spolupracovat s lektorem - Velmi vysoká náročnost na přípravu lektora a administrativní vyhodnocování výuky - Práce lektora s vysokou úrovní abstrakcí, výhodou předchozí studium psychologie a pedagogiky - Složitost pracovních listů (instrumentů) pro děti z málo podnětného prostředí zprostředkovat pocit kompetence je třeba na jednodušších pracovních listech - Význam pro terénní sociální práci práce s dětmi na jejich vzdělávacích potřebách významně otevírá spolupráci s rodiči a přispívá k lepšímu plnění individuálních plánů 4.2 Mgr. Veronika Filáková - Aplikace metody FIE u 10-leté Adély Rodinná situace: Adéla je narozena v roce 2003, má deset let, navštěvuje 4. ročník základní školy. Žije s matkou v pronajatém bytě. Rodina je v péči oddělení sociálně právní ochrany dětí a terénní asistenční služby pro rodiny s dětmi (TAS), do rodiny pravidelně dochází terénní sociální pracovnice. S rodinou je také mimo sociální oblast navázána spolupráce v oblasti vzdělávání a přípravy do školy. V průběhu roku 2012 docházela do rodiny terénní asistentka pro výuku, která se s Adélou věnovala školní přípravě. Dlouhodobě se Adéle v oblasti školní přípravy věnuje i terénní sociální pracovnice TAS. Adéla má problémy v téměř všech školních předmětech. Objektivně se tyto školní problémy projevují na školním prospěchu. Matka se dceři v oblasti školní přípravy věnuje, snaží se ji k výuce a domácí přípravě motivovat a podporovat. Adéla by však potřebovala důslednější a přísnější přístup, větší řád. 12

13 Domácí příprava v jejím případě by měla být pravidelná a neměla by se podceňovat, neboť látku Adéla uchopí často jen povrchně, bez širších souvislostí, kdy nedojde k zafixování učiva. Při intenzivnější práci s rodinou v minulosti docházelo ke zlepšení školního prospěchu, ovšem v okamžiku snížení intenzity schůzek došlo k opětovnému zhoršení. Adéla je zvídavá, temperamentní a komunikativní dívka, která však často působí roztěkaně a nepozorně. Při plnění úkolů je impulsivní, chce mít úkol rychle splněný a nezáleží jí tolik na kvalitě. S tím souvisí také povrchní uchopení látky, nedostatečné udržení učiva v dlouhodobé paměti a následné školní neúspěchy. Cíle výuky: Rozvíjet učební předpoklady dítěte Propojit školní látku s praktickým životem Podporovat přesnost, pečlivost, snížit impulsivitu dítěte při plnění úkolů Podporovat vymýšlení příkladů vycházejících ze zkušenosti (důraz na praktický život) Naučit dítě, že chyba je součást života Podporovat rozvoj řeči, povzbuzovat ke slovnímu vyjadřování, vést dítě ke kladení otázek Průběh výuky: Výuka pomocí metody FIE byla zahájena v dubnu 2013 a probíhala do listopadu Probíhala 1x týdně, jedna lekce trvala po dobu minut. Ve výuce byly využívány pracovní listy - tzv. instrumenty. Byly probírány pracovní listy ze dvou instrumentů - uspořádání bodu a porovnávání. V každé lekci bylo probíráno téma vztahující se k instrumentu (uspořádání bodů v obrazci, obrazce, čtverec, obdélník, trojúhelník, porovnávání bodů, hledání společných a rozdílných znaků ). Témata byla prokládána praktickými příklady a poučeními (význam uspořádání, význam barvy, význam shody a odlišnosti, vztahy, rodina, láska ). Výuka byla doplněna aktuálními tématy probíranými ve škole. Adéla při výuce spolupracovala, probírané téma ji většinou bavilo. Problém nastal v situaci, kdy ji téma nebavilo, nebo kdy byla rušena jinými podněty či vlivy (zvonící mobil, návštěva, únava, neúspěch ve škole). Pak se u ní objevovaly obranné reakce (odpovědi já nevím, nebaví mě to, nechce se mi přemýšlet ), což někdy bylo nutno řešit změnou tématu či ukončením lekce. Přínos výuky: Snížení impulsivity a zlepšení soustředění - Adéla je temperamentní a impulsivní. Impulsivita se projevovala v počátku výuky velmi výrazně, v průběhu výuky se však snižovala. Adéla se začala na témata probíraná v jednotlivých lekcích více soustředit, déle hledala správnou odpověď a nevykřikovala první myšlenku, která ji napadla. Podpora přesnosti a pečlivosti - Při zahájení výuky a plnění prvních úkolů nezáleželo Adéle na tom, jak přesně a pečlivě bude úkol splněn. Postupem času začala úkoly plnit přesněji a pečlivěji. Důvodem bylo upozorňování na přesnost a pečlivost, pochvala a také stoupající náročnost úkolů, které by bez přesného a pečlivého postupu nebylo možno splnit. 13

14 Podpora rozvoje řeči - Adéla odpovídala zpočátku na otázky jednoslovně, bez širšího vyjadřování. V průběhu výuky se naučila odpovídat na otázky celou větou, používala více slov. Zlepšení kvality myšlení - Adéla se naučila hledat souvislosti a vztahy, stala se zvídavější, sama pokládala otázky, které ji zrovna napadly k danému tématu. Význam pro praxi TAS: Metoda FIE svůj význam má, pracovník by se však musel věnovat metodě intenzivně. Příprava lekcí je velice časově náročná, bez důkladné přípravy nemá výuka smysl. Při probírání jednotlivých instrumentů je vždy potřeba mít připraveny témata k diskuzi, je potřeba pracovat se spoustou materiálů a odborných knih, aby prostřednictvím výuky mohlo docházet k rozvoji učebních předpokladů dítěte. Nezbytné je také důkladné vysvětlení obsahu metody FIE rodičům, kteří by měli pochopit smysl metody. Pro děti z málo podnětného prostředí by bylo vhodnější používat jednodušší pracovní listy. 5. Kazuistiky metoda ÚOP 5.1 MGR. JARMILA STUDENÍKOVÁ - APLIKACE METODY ÚOP RODINA 1 Případ: Pracovní vytíženost matky, slabá finanční situace, špatný prospěch dcery. Výchozí stav rodiny Rodinu tvoří matka (nar. 1977) a tři děti, nejstarší syn (nar. 1996) dochází do prvního ročníku SOŠ, starší dcera (nar. 2000) dochází do 7. třídy ZŠ a s nejmladší dcerou (nar. 2011) je matka v současnosti na rodičovské dovolené. Rodina bydlí v domě společně s bývalým partnerem matky, jenž je otcem nejmladší dcery. Matka v uplynulých měsících absolvovala rekvalifikační kurz a nyní začala docházet do zaměstnání, přičemž toto pracovní místo bylo vytvořeno a dotováno taktéž v rámci projektu rekvalifikačního kurzu. Dcera pobývá po tuto dobu v mateřské škole. Matka je nyní časově velmi zaneprázdněna, aktivně se snaží najít si další přivýdělek. Z práce přijíždí unavená, starost o domácnost částečně přenechává starší dceři. Věnuje se především nejmladšímu dítěti, které dle slov matky bylo tzv. vymodlené, starší děti se o sebe starají spíše samy. Finanční situace rodiny je prozatím slabá. Klientka pobírá dávky státní sociální podpory rodičovský příspěvek a přídavky na děti, dále sirotčí důchod na syna a nepravidelně výživné na obě dcery. Vzhledem ke společnému bydlení s bývalým partnerem, jenž je výdělečně činný, nemá nárok na přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi. Matka splácí dluh u Providentu a přispívá na bydlení. Proto je nyní možnost přivýdělku, dokud je na rodičovské dovolené, velkým přínosem a je za to ráda, práce si cení. Průběh ÚOP v rodině Matka si během setkání ÚOP vytyčila konkrétní a velmi aktuální cíl, jímž je potřeba připravit starší dceru na reparát z matematiky. Matka byla již v průběhu školního roku pracovnicí motivována k tomu, aby dceři zajistila doučování. Matka tak učinila v prvním pololetí. Ve druhém pololetí se dceřin prospěch zhoršil a byla jí udělena nedostatečná s termínem možného reparátu o letních prázdninách. Dcera jej absolvovala již minulý rok. Matka si uvědomuje, že je třeba zajistit řádnou přípravu dcery na opravnou zkoušku, motivovat ji k procvičování a podporovat ji v opakování zadaných cvičení. Během 14

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávání pedagogů přednáška ze dne 21.10. 2011 Zkušenost zprostředkovaného učení Intervenční program

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

Case management v programech Amalthea o.s.

Case management v programech Amalthea o.s. 1 Case management v programech Amalthea o.s. Autoři: David Svoboda, DiS., odborný ředitel Amalthea o.s. Mgr. Ria Černá, vedoucí Centra náhradní rodinné péče Amalthea o.s. Mgr. Martina Šťastná, o.s. Šance

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Manuál dobrých praxí. Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách

Manuál dobrých praxí. Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Závěrečná evaluace projektu Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Autoři: Lukáš Radostný, Hana Štěpánková, Daniel Vališ Jaro 2015 OBSAH CHARAKTERISTIKA

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu

Více

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji a Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně

Více

METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM

METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM Fügnerova 30 613 00, Brno - Černá Pole vzdelavani@apla-jm.cz www.apla-jm.cz Projekt: Zaměstnávání lidí s autismem Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00241

Více

Revidovaná metodika vzdělávání s důrazem na vzdělávání dospělých

Revidovaná metodika vzdělávání s důrazem na vzdělávání dospělých Výstup projektu OPPA E daj kamej buťi Máma chce práci : Revidovaná metodika vzdělávání s důrazem na vzdělávání dospělých V průběhu projektu jsme revidovali publikaci Metodika programu Podpora vzdělávání,

Více

Rozvoj služeb v rámci systému minitendrů 1. pololetí 2014

Rozvoj služeb v rámci systému minitendrů 1. pololetí 2014 IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Rozvoj služeb v rámci systému minitendrů 1. pololetí 2014 PARDUBICKÝ KRAJ, KARLOVARSKÝ KRAJ Přehled služeb realizovaných

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 9 Výchozí stav 10 Popis plánování 21 Karty potřeb

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4 OBSAH Úvod... 2 TEORETICKÁ ČÁST 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH.... 3 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU.... 4 2. Specifické poruchy učení... 5 2.1 Dyslexie... 6 2.2 Dysortografie...

Více

Mentoring a využití jeho metod pro práci s dětmi a žáky ve volnočasových aktivitách

Mentoring a využití jeho metod pro práci s dětmi a žáky ve volnočasových aktivitách Mentoring ve volnočasových aktivitách 1 Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod pro práci s dětmi a žáky ve volnočasových

Více

Karolína Ranglová. Romana Sapoušková, Michaela Píšová, Irena Šulcová

Karolína Ranglová. Romana Sapoušková, Michaela Píšová, Irena Šulcová Karolína Ranglová Romana Sapoušková, Michaela Píšová, Irena Šulcová Obsah Preambule 4 A. TEORETICKÁ ČÁST 5 1. Dítě předškolního věku v nepodnětném prostředí 5 2. Nízkoprahové předškolní kluby 9 2.1. Poslání

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Vězeňský program Pardubice. Inovace metodiky

Vězeňský program Pardubice. Inovace metodiky Vězeňský program Pardubice Inovace metodiky OBSAH ÚVOD... 5 1 Vězeňský program Pardubice... 7 1.1 Základní informace o Vězeňském programu Pardubice... 7 1.1.1 Územní působnost programu... 7 1.1.2 Občanské

Více

Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona

Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Manuál pro zaměstnavatele o zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Manuál pro zaměstnavatele o zaměstnávání osob se zdravotním postižením Manuál pro zaměstnavatele o zaměstnávání osob se zdravotním postižením Publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.2.17/2.1.00/35148 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným

Více

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha Martina Novotná 2015 Nadace Open Society Fund Praha OBSAH 1.ÚVOD 5 2. PRÁCE S RODIČI: ROZVOJ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ 7 2.1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY - ZMOCŇOVÁNÍ A PARTICIPACE 8 2.2. MOTIVACE RODIČŮ ROZVÍJET

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra PEDAGOGIKY Realizace programu Škola podporující zdraví na českých školách s ohledem na žáky a jejich okolí (se zaměřením na 1. stupeň základních

Více

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus kolektiv autorů Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více