Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 7/2015 R O Č N Í K 1 1, V Y D Á N Í 7 1. Č E R V E N C E V dnešním vydání najdete Z jednání Rady obce strana 2 Červencoví jubilanti strana 3 Zákopčanské novotiny strana 3 Ocenění Petra Kysučana strana 3 Atletický čtyřboj strana 4 Pasování na čtenáře strana 4 Obecná škola strana 4 Školní výlety strana 5 Atletické úspěchy strana 5 Školní jídelna informuje strana 5 Indiánský výlet strana 6 Pasování na školáky strana 6 Den dětí strana 6 Aktuality z farnosti strana 7 Knihovna o prázdninách strana 7 Akce Klubu zahrádkářů strana 7 Zlatá srnčí trofej strana 8 Uliční turnaj strana 9 Z historie obce strana 10 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v dnešním příspěvku obecního zpravodaje se musím na žádost několika z Vás vrátit ke každoročnímu letnímu tématu, a to dodržování vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Touto vyhláškou se vymezují činnosti, které by mohly narušovat veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Dodržování této vyhlášky včetně postihů na základě veřejnoprávní smlouvy garantuje Městská policie Rožnov p.r. Tato vyhláška nereguluje činnost složek integrovaného záchranného systému a dále činnosti, které vedou k odstranění následků kalamitních stavů a živelných pohrom. Rovněž se nevztahuje na výrobní podnikatelské a zemědělské činnosti, tuto oblast reguluje oblastní inspektorát bezpečnosti práce. Obecně závazná vyhláška reguluje v době nočního klidu a o nedělích omezení takových prací a činností, které způsobují nadměrný hluk. Jedná se především o travní sekačky, motorové pily, cirkulárky, křovinořezy, brusky, vertikulátory, drtiče větví, pařezové frézy a jiné podobné stroje. Dobou nočního klidu se rozumí doba od pondělí do čtvrtku od 22:00 do 6:00 hod. v pátek a sobotu od 24:00 do 8:00 hod. v neděli od 22:00 do 8:00 hod. Dále jsou touto vyhláškou regulovány veřejnosti přístupné, ale také soukromé akce, jako diskotéky, taneční zábavy, hudební produkce v podobě živé či reprodukované hudby, sportovní a jiné podobné akce. Tyto lze provozovat ve dnech a době v pátek a sobotu od 6:00 do 24:00 hod. v neděli a dnech pracovního klidu od 10:00 do 21:00 hod. v ostatní dny od 6:00 do 22:00. Výjimkou je příležitost vítání Nového roku, a to i po 24:00 hod. Věřím, že přes letošní letní období nebude docházet k porušování této platné OZV v naší obci, a všichni organizátoři veřejných nebo soukromých akcí zvládnou všechny účastníky zabavit tak, aby ostatní občané nebyli nuceni poslouchat či sledovat nevhodné projevy zábavy. Věřím, že starousedlíci i rekreační návštěvníci naší obce jsou si vědomi, že žijeme na vesnici, která byť směřuje k modernizaci, ale přesto by si měla zachovat svůj charakter, ráz a všechny kladné stránky, kterými se od měst odlišuje. Mám v tomto případě na mysli sousedskou pospolitost, toleranci a ochotu vzájemné pomoci nejen v případě nutné potřeby. S přáním všeho dobrého. Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 S T R Á N K A 2 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V MĚSÍCI ČERVNU Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) a právu provést stavbu mezi Obcí Hutisko-Solanec a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín v souvislosti s přípravou realizace stavby s názvem Karolinka-Raťkov, PROSKI sro, p.č. 3094/3, NNk, IV na obecním pozemku parc. č. 2202/1 v k. ú. Solanec pod Soláněm a ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec projednala oznámení Statutárního města Ostrava o záměru prodeje části pozemku parc. č. 653/1 trvalý travní porost o celkové výměře 570 m2 v k. ú. Solanec pod Soláněm a to část pozemků pod pozemní komunikací v lokalitě Pod Kaním. Rada obce rozhodla o využití předmětného záměru a podání žádosti o úplatné nabytí předmětných částí pozemku. Rada obce Hutisko-Solanec projednala rozhodnutí o udělení podpory v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova na projekt Bezbariérových chodník směr Vigantice podél silnice III/4867 ve výši ,- Kč a zároveň schválila smlouvu o poskytnutí podpory č. D/0799/2015/ STR mezi Zlínským krajem a Obcí Hutisko-Solanec a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec projednala rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje na projekt Výchova lesních porostů ve výši 9.576,- Kč a zároveň schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. D/1011/2014/ ŽPZE mezi Zlínským krajem a Obcí Hutisko-Solanec a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Mysliveckého sdružení Hutisko-Solanec o poskytnutí věcných cen, sad medailí a pohárů na 43. ročník místního kola Zlaté srnčí trofeje pořádané pro děti I. a II. stupně ZŠ, která se uskuteční v sobotu v areálu místní Základní a mateřské školy v to v celkové hodnotě 3.000,- Kč. Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o povolení provedení stavby na cizím pozemku v rámci realizace projektu Klidová zóna u památníku Charlotty Garrigue Masarykové Řešení prostor kolem pomníku CH. G. Masarykové mezi paní Hedvikou Fiuráškovou, bytem Hutisko 577, Hutisko-Solanec a Obcí Hutisko-Solanec na pozemcích parc. č. 600/1 a parc. č. 1062/2 v k. ú. Hutisko a ukládá starostovi obce Ing. Vladimíru Petruželovi tuto smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Občanského sdružení ONŽ poradna pro ženy a dívky, se sídlem Zemědělská 500, Rožnov pod Radhoštěm o finanční dotaci na činnost poradny pro ženy a dívky v Rožnově pod Radhoštěm. Rada obce rozhodla, že sponzorské dary i v následujícím roce bude poskytovat pouze v rámci Obce Hutisko- Solanec a tuto žádost neschvaluje. Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) a právu provést stavbu mezi Obcí Hutisko-Solanec a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín v souvislosti s přípravou realizace stavby s názvem IP , zemní kabelové vedení, Doucha, Hutisko na obecním pozemku parc. č. 309/3, parc. č. 1404/1, parc. č. 310/1 a parc. č. 310/2 v k. ú. Hutisko a ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec projednala rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z fondu kultury Zlínského kraje na realizaci projektu Restaurování památníku Charlotte Garrigue Masarykové ve výši ,- Kč a zároveň schválila smlouvu o poskytnutí dotace č. D/1485/2015/KUL mezi Zlínským krajem a Obcí Hutisko-Solanec a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec projednala cenové nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem Klidová zóna u památníku Charlotty Garrigue Masarykové a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem 3. společnost Cobbler s. r. o., se sídlem Zašová 633, , jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Jako druhý v pořadí se umístil uchazeč vedený pod pořadovým číslem 1. společnost REPONT s. r. o., se sídlem Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější. Rada obce Hutisko-Solanec pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, zaslání oznámení o přidělení zakázky neúspěšným uchazečům a podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Rada obce Hutisko-Solanec schválila podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci vyhlášené výzvy Ministerstva životního prostředí prioritní osy 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny na realizaci tří projektů s názvy: Revitalizace areálu u hřbitova, Úprava parku lokalita Fojtka a Ozelenění areálu koupaliště. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost MUDr. Dušana Krzyžánka, bytem Hutisko 742, Hutisko-Solanec o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 310/1 ostatní plocha o výměře cca 72 m2 v k. ú. Hutisko. Rada obce rozhodla, že v současné době nebude záměr prodeje vyhlašovat a předmětný pozemek může být nabídnut do užívání v rámci pronájmu. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Zdeňky Křenkové, bytem Solanec pod Soláněm 666, Hutisko- Solanec o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 406/23 orná půda o výměře 217 m2 v k. ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce rozhodla o vyhlášení záměru obce na prodej předmětné části pozemku obce a ukládá Obecního úřadu tento záměr zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci červenci 2015 Michut Antonín 91 let č.p. 491 Vančura Rudolf 90 let č.p. 430 Veselý Otakar 80 let č.p. 365 Pavlicová Marie 75 let č.p. 108 Stehlíková Jarmila 75 let č.p. 580 Vašut Karel 75 let č.p. 587 Kulišťáková Zdeňka 60 let č.p. 188 Vančurová Miluše 60 let č.p. 596 Kuběna Zdeněk 50 let č.p. 420 Kovář Radim 50 let č.p. 410 Schenk Petr 50 let č.p. 576 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Poslední rozloučení v červnu 2015 František Dorotík Amálie Pavlicová HS 163 ve věku 66 let HS 249 ve věku 92 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých Ocenění Obec Hutisko-Solanec vyslovuje svůj velký obdiv a uznání panu Petru Kysučanovi, H-S 112 za jeho hluboký lidský postoj v oblasti záchrany lidských životů. Pan Petr Kysučan byl vyznamenán zlatou medailí prof. MUDr. J. Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Blahopřejeme Vážení přátelé, ZÁKOPČANSKÉ NOVOTINY přehoupli jsme se do léta a tak jako zahrádkáři sklízí první úrodu zeleniny a ovoce, včelaři stáčí první květový med, stejně tak i my jsme po půlročním zkoušení předvedli své ovoce snažení. Stalo se tak na naši největší akci Kácení máje v posledních květnových dnech. Zákopčani zatancovali dle skvělé choreografie vypracované Zdeňkem Petruželou a pod drezúrou Jany Skýpalové a Vlasty Janoškové starodávný slavnostní tanec. Své taneční umění ukázal i valašský soubor Javořina a odzemkář Martin Ficker. Májku jsme při divadelní scénce káceli již pod mrakem a konec dohrávali za vydatného deště. Diváci měli možnost se schovat pod připravené stany a tak přečkali největší déšť bez úhony. Poté se vyjasnilo a zábava pokračovala dál při cimbálové muzice Javořina a dua harmonikářů až do pozdních hodin. Následující den sluníčko vysušilo poslední rozmočený trávník a mohl začít Den řemesel. Letos finančně podpořený Zlínským krajem. Celé odpoledne se pak střídaly dětské soubory Malý a Velký Soláněk, Valašenka, Ondřejníček, Dětský z Velkých Karlovic a Makovníček ze Slovenska se svými pěveckými a tanečními pásmy. Řemeslníci předvedli své umění již hotovými výrobky nebo je vyráběli přímo na místě a přihlížející měli možnost vyzkoušet si svoji zručnost. Neděle se nám vydařila. Děkujeme tímto všem našim příznivcům, kteří nás svou účastí podpořili v našem snažení o udržování tradic. Příjemnou zprávou bylo pro nás pozvání ze slovenské obce Zázrivá na jejich první ročník Rediku ovcí a vaření halušek. Na sestavení a secvičení programu jsme měli pouhé čtyři zkoušky a naše děvčata Jana Skýpalová a Lenka Třetinová se tohoto úkolu zhostily na výbornou. Vyjeli jsme již v pátek a přes Těrchovou se dostali na místo účinkování Slovenské lidové muziky bratří Kubalovců, která se po celý večer střídala s cimbálovou muzikou Dominika Orsága. Sobotní ráno jsme zahájili v místním starobylém kostele slavnostní mší. Poté následoval redik ovcí s dalším programem, ve kterém jsme tancovali a zpívali spolu s dalšími osmi soubory. Pochvalu si zaslouží náš nejmladší sólový zpěvák Honzík Kjeronský, který se předvedl na jedničku. Eduard Novák

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / Závěr školního roku v naší škole Internet a knihy na cestu Žáci 7. a 9. třídy se vypravili do Karasovy knihovny za vzděláním. Nejdříve sedmáci hovořili o internetu. Beseda byla zaměřena především na šikanu na internetu. Později je vystřídali jejich starší spolužáci z 9. třídy, kteří vybírali knihy na cestu a vedli rozhovor o knihách, které čtou. Atletický čtyřboj mladšího žactva třídy V pátek se také konal na hřišti naší ZŠ Lehkoatletický čtyřboj mladšího žactva. Závod pořádalo Středisko volného času Rožnov p. R společně s naší ZŠ. Vybraní sportovci třídy měřili své síly se soutěžícími převážně z rožnovských základních škol. Soutěžilo se v disciplinách: sprint 50 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký a běh 500m. Na stupních vítězů stáli tito naši žáci: třída chlapci Viktor Jan Nový 2. místo třída dívky Sára Fiurášková 1. místo třída dívky Nela Fiurášková 1. místo 5. třídy chlapci Vojtěch Sekyra 2. místo 5. třídy dívky Michaela Stejskalová 1. místo Všem sportovcům děkujeme za reprezentaci školy a vítězům gratulujeme. Pasování na čtenáře Na Den dětí proběhlo v Karasově knihovně velkolepé pasování našich prvňáčků na čtenáře knihovny. Ze všech žáků 1. třídy se rázem stali rytíři krásného slova a s Jarní bouří, Černou makovicí a knihovnicí zažili krásná dobrodružství. Prvňáčci museli ukázat, jestli se naučili číst a za odměnu jim byla předána nejen průkazka s ročním členstvím zdarma, ale hodně zajímavých dárečků, ze kterých měli obrovskou radost. Okrskové kolo atletické všestrannosti žáků 1. stupně ZŠ Hned v úterý vyrazili malí sportovci z 1. stupně společně s panem učitelem Mgr. Miroslavem Šírou na atletické závody do Zubří, kde se konalo Okrskové kolo. Závodníci utvořili chlapecké a dívčí družstvo, ve kterém byly děti třídy (vždy 1 chlapec a 1 dívka z každé třídy). Dívky obsadily 1. místo a postoupily do Okresního kola ve Valašském Meziříčí. Chlapci se umístili na pěkném 4. místě. Atleti nám udělali velkou radost a všichni jsme drželi palce v dalším kole Závod všestrannosti mládeže se konal v Rožnově pod Radhoštěm již 13. ročník Závodu všestrannosti mládeže. Akci pořádala Městská policie Rožnov p. R. ve spolupráci s HS města Rožnov p. R. a Policií ČR. Z naší školy se na tento závod vypravila paní učitelka Mgr. Lenka Kantorová společně s žáky 7. třídy. Soutěžící museli vytvořit smíšené družstvo 4 žáků (2 dívky a 2 chlapci). Společně pak absolvovali náročnou trasu, na které bylo 11 stanovišť, kde plnili různé úkoly. Např. střelba ze vzduchovky (vleže na terč 10 m), hod granátem na cíl, zhup na laně přes vodní příkop, přeručkování po laně přes řeku Bečvu, sjezd po laně v horolezeckém sedáku, zdolání vodního toku na raftu, topografie (orientace na mapě, práce s buzolou, odhad vzdálenosti, topograf. značky), besip (dopravní značky, obecná pravidla pro cyklistu, chodce), cyklodráha, zdravověda nebo ekologie. Naše smíšené družstvo se umístilo na krásném 2. místě. Všichni byli spokojeni, že se akce vydařila a soutěžící obdrželi pěkné ceny. Výlet s družinou ke Dni dětí V pondělí se školní družina vypravila na výlet ke Dni dětí do Hopi parku ve Valašském Meziříčí. 32 chlapců a děvčat z třídy doprovázely paní učitelky Jitka Malinová a Pavla Kolečková. Po příjezdu na nádraží si děti udělaly radost drobnými nákupy dárečků pro sebe i rodinu a pak už vyrazily do cíle své cesty Hopi parku. Zde využily vše, co jim bylo nabídnuto: průlezky, skákací hrad, autíčka, vodní děla, stolní fotbálek i bohaté občerstvení. Děti si vše parádně užily a domů odjížděly plné dojmů a zážitků. Obecná škola v muzeu Ve čtvrtek vzala paní učitelka Mgr. Petra Venclová žáky 1. třídy do Rožnova pod Radhoštěm. Prvňáčci zasedli do školních lavic v areálu Valašské dědiny, kde se najednou ocitli v roce Pod vedením pana učitele si ověřili základní počty na počitadle, vyprávěli si pohádku, vyzkoušeli si obtížnost krasopisu, psaní na břidlicovou tabulku nebo psaní husím brkem na papír. Po odzvonění konce vyučování se procházkou přesunuli malí školáci na druhé stanoviště, kde byli rozděleni na dvě skupiny. První skupina si vyzkoušela hry, kterými se dříve děti bavily kuličky, čára, házení, Druhá skupina si vyrobila jednoduchou káču a hru s knoflíkem. Pak se obě skupiny vystřídaly. Počasí přálo a dětem se den velmi líbil.

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / Závěr školního roku v naší škole Atletický čtyřboj 8. a 9. třídy chlapců Krajské kolo Již zkušení borci z 9. třídy - Lukáš Kuběna, David Kučera, Jan Pešta, Otakar Fišer a Matěj Cáb se společně s panem učitelem Miroslavem Šírou vypravili změřit své síly s ostatními atlety do Valašského Meziříčí, kde se konalo Krajské kolo atletického čtyřboje. Soutěžilo se v disciplínách: sprint 60 m, běh 1000 m, vrh koulí, hod míčkem, skok daleký a skok vysoký. Z 9- ti škol se umístili naši sportovci na krásném 4. místě. Padly i rekordy školy Jan Pešta v běhu na 1000 m dosáhl čas 2 min. 56 s. a Lukáš Kuběna skočil do dálky 541 cm. Chlapcům gratulujeme a panu učiteli Mgr. Miroslavu Šírovi děkujeme za přípravu atletů a reprezentaci naší školy. Sportovní den s přespáním ve škole Žáci 7. třídy si společně se svou třídní učitelkou Mgr. Lenkou Kantorovou uspořádali v pátek sportovní den, který si ještě zpestřili o přespání v ZŠ. Ráno se sešli ve škole, kde si uložili batohy s domácími zásobami, pyžamky a mazlíčky na spinkání. Pak už následovalo poučení o bezpečnosti, aby předešli úrazům a jiným nepříjemným událostem. Společně vyrazili do Rožnova p. R., kde navštívili Gibon park a věnovali se lezeckým, skákacím a blbnoucím aktivitám. Po vysilující tělesné činnosti nastal čas zahnat hlad chutným obědem v podobě pizzy. Odpoledne se vrátili na Hutisko a sportovali na hřišti ZŠ. Večer si společnými silami připravili výbornou večeři a vyrazili na večerní procházku před spinkáním, aby se unavili i ti největší nespavci. I přes vysilující celodenní aktivity byla večerka až ve Ráno po budíčku už následoval jen úklid a pak všichni vyrazili domů. Hrad Bouzov, Mladečské jeskyně a Olomouc Nastal čas výletů, exkurzí a poznávání nejrůznější koutů ČR. Žáci 4., 5. a 6. třídy se vydali se svými učiteli Mgr. Sylvou Kaňákovou, Mgr. Helenou Trefilovou a Mgr. Danielem Tovaryšem poznávat krásy naší vlasti. V úterý brzy ráno vyrazili do olomouckého kraje. Tam navštívili hrad Bouzov a zajeli do Mladče, aby vstoupili do podzemních chodeb krásných jeskyní. V odpoledních hodinách se přesunuli do historické části města Olomouce a nastal vytoužený rozchod. Nejdřív mnozí jen postávali na náměstí, kde měl být za téměř 2 hodiny sraz, ale později se osmělili a vyrazili do ulic. Všichni vzali útokem obchody, stánky i restaurace. Po nákupní horečce se dokonce i stihli vrátit a nemuseli využívat služeb mobilních operátorů či Policie ČR. S velkou únavou se vydali na cestu domů. Velká únava byla však jen zdánlivá a z většiny děti spadla už při výjezdu z Olomouce. Učitelé i pan řidič se pak stali posluchači hudební reprodukce a rytmizace našich žáků. Ke škole dorazili fyzicky i finančně vyčerpáni, ale spokojeni, že zažili krásný den. Okresní kolo atletické všestrannosti žáků třídy Týden rychle uběhl a dívčí družstvo z 1. stupně (Jana Mikulenková 1. tř., Sára Fiurášková 2. tř., Tereza Chudějová 3. tř., Nela Fiurášková 4. tř. a Michaela Stejskalová 5. tř.) vyrazilo s panem učitelem Mgr. Miroslavem Šírou do Valašského Meziříčí. Tam se konalo Okresní kolo atletické všestrannosti. Z 12-ti škol se naše atletky umístily a úžasném 2. místě. Dívkám patří velká gratulace a panu učiteli Mgr. Miroslavu Šírovi poděkování za příkladnou reprezentaci naší školy i obce. Zprávičky ze školní jídelny Školní jídelna přeje všem žákům hezké a pohodové prázdniny plné sluníčka. Zvláště žákům 9. třídy přejeme hodně štěstí a úspěchů po prázdninách v nové životní etapě. Doufáme, že si žáci vzpomenou alespoň na pár obědů z naší školní jídelny, které jim někdy chutnaly. Ač se to žákům někdy nezdá, snažíme se o jejich spokojenost. UPOZORNĚNÍ Připomínám rodičům, že v měsíci červnu se již nevybírá záloha na stravné. Stravné bude vyúčtováno a případné zůstatky budou převedeny do dalšího školního roku. Příští zálohová platba na měsíc září proběhne z Vašich účtů v měsíci srpnu. Bohužel, strávníci platící ještě hotovostně budou muset uhradit v září platby dvě. (září a poté na říjen) Děkuji za pochopení a hezké prázdniny přeje vedoucí školní jídelny Školní jídelna bude vařit pro cizí strávníky o prázdninách do a zahájí provoz poslední srpnový týden od Strávníci zůstávají přihlášeni, kdo nebude mít zájem nutno odhlásit!!

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / Prázdniny už sice klepou na dveře, ale my si ještě užíváme zábavu ve školce Cesta za pokladem V pátek se proměnili naši předškoláci v námořníky a vydali se hledat poklad směr Poskla pod vedením kapitánky praktikantky Nikoly Třetinové, která cestu pro děti zorganizovala. Naše paní učitelky byly pravou rukou kapitánky Nikoly a na vše dohlížely. Než však samotný poklad objevili, čekala je dlouhá cesta plná překážek a úkolů, které museli zdolat, aby se k sladkému pokladu vůbec dostali. Ani naši maláčci nezůstali pozadu a hned příští týden v pátek, 5. června, se vydali i oni hledat svůj poklad. Jejich cesta za pokladem, uskutečněná na školní zahradě, nebyla tak dlouhá, za to plná pohybových, vědomostních i smyslových úkolů a na konci je ještě čekalo milé překvapení v podobě straky, která ve svém hnízdě ukrývala stříbrný poklad plný dobrot. Indiánská výprava Letní počasí je vhodné na různé výpravy, výlety, stezky apod. Maláčci si naplánovali stezku indiánskou. V pátek 12. června se vydali pěšky na Novou a zpět do MŠ se vrátili autobusem. Během stezky si děti vyzkoušely indiánský pokřik, plížení v přírodě, překonávaly přírodní překážky a řešily vědomostní úkoly. Výlet to byl pěkný a dlouhý. Zpáteční cestu by již mnohé děti neušly, proto jsme se vrátili do školky autobusem. Jako správní indiáni bychom měli přijet na koni, ale největším zážitkem pro děti byla jízda autobusem. Návštěva u Orságů K sobě domů na zvířátka nás pozvala Elenka Orságová. Děti na jejich dvorku měly opravdu co vidět. Každý si přišel na své a mohl obdivovat své oblíbené zvíře. A že jich tu opravdu bylo. Přes malé selátko, kravičky, koně, králíky, slepice až po pejska. Návštěvu jsme zakončili malým pohoštěním. Divadlo Ještě než děti opustí MŠ a odejdou na prázdniny, zpestřili jsme si poslední dny v MŠ návštěvou divadelního představení, které se konalo ve čtvrtek 25. června v tělocvičně ZŠ. Jako herci se nám představili žáci deváté třídy, kteří si nastudovali veselohru Hrátky s čertem. Poděkování Děkujeme paní Renátě Všetičkové za její náročnou a obětavou práci v oblasti logopedie, kterou dlouhá léta pro naší MŠ vykonávala. Jako logopedická asistentka působila v naší školce již od roku 1982 a ve středu 24. června 2015 svou záslužnou a náročnou práci logopedické asistentky v naší školce ukončila. Správné výslovnosti naučila dvě generace dětí, kterým tak usnadnila jejich vstup do 1. třídy. Rodiče měli možnost navštěvovat s dítětem logopedii přímo v místě bydliště a tato péče byla, díky zřizovateli zdarma. Jelikož každoročně přibývá dětí s vadami výslovnosti, bude i v příštím školním roce logopedie u nás v MŠ zajištěna logopedickou asistentkou Mgr. Lucií Pavlicovou. Den dětí 1. června se slaví Den dětí. Oslava nechyběla ani v naší školce. Tak jako každý rok i letos nás v MŠ na Den dětí navštívily seniorky paní Všetičková a Krabicová z klubu důchodců. Obdarovaly děti drobnými dárečky a sladkostmi, za to jim moc děkujeme. Tentýž den odpoledne se v tělocvičně místní ZŠ konalo Logopedické odpoledne pro děti z naší školky. Celkem bylo přichystáno 10 stanovišť s úkoly zaměřenými na logopedii, které slouží jako logopedická prevence. Akce se zúčastnili rodiče se svými dětmi a všichni se skvěle bavili a plnili úkoly s nadšením. Každý potom za odměnu dostal malou pozornost. Beseda s myslivcem 3. června naše předškoláky poctil svou návštěvou pan Josef Skalík, který si s dětmi povídal na téma My a příroda. Během této besedy získaly děti mnoho poznatků a zajímavostí o přírodě a lesních zvířatech. Naše zvídavé děti měly připraveny pro pana Skalíka plno dotazů a beseda se jim moc líbila. O zlatou srnčí trofej V sobotu 6. června na prostranství před místní základní školou proběhlo slavností zahájení soutěže O zlatou srnčí trofej, kterou zahájili společně paní ředitelka Mgr. Šárka Gájová a pan starosta Ing. Vladimír Petružela. Této soutěže se zúčastnili i naši přátelé ze Slovenska, kteří se přijeli na soutěž podívat. Samotná soutěž probíhala ve vstupní hale ZŠ. Mezi účastníky soutěže bylo osm našich předškoláků a jeden maláček. Všichni úspěšně reprezentovali naši MŠ v nulté kategorii a byli za svou účast v konečné fázi vyhlášeni a spravedlivě odměněni. Pasování na školáky Kde je začátek, tam je i konec. U nás v MŠ v červnu končí celý letošní školní rok a to znamená, že je za dětmi vidět spousta práce. Naučily se spoustu nového, hodně toho viděly a poznaly, ale hlavně jsou všechny děti zase o rok starší a naši předškoláci se ještě více přiblížili školním lavicím. Než však usednou do školních lavic, pasoval je 19. června sám pan starosta za účasti paní ředitelky ZŠ a paní učitelek z MŠ. Na tuto slavnostní chvíli se přišla podívat i paní učitelka, která bude prvňáčky v příštím roce učit. Blíže se s nimi seznámila již dříve, díky projektu Škola nanečisto. Rozloučení probíhalo také za účasti rodičů, kteří byli právem na své děti pyšní. Výlet za zvířátky k Vaňkům Předškoláci přijali ještě jedno pozvání na návštěvu, a to od Alenky Vaňkové. Tak se v pátek 26. června vypravili pěšky přes Hutisko až do části Pod Káním, kde strávili u Vaňků příjemné dopoledne. Návštěva byla opět plná překvapení, protože nikdo nečekal, že uvidí tolik zvířat na jednom místě. Krávu, koně, prasátka, slepice, krocany, husy, kačeny, pávy. Tímto bychom se s vámi v tomto letošním školním roce chtěli rozloučit a popřát všem krásné prázdniny plné sluníčka. Nový školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2015 Lenka Habartíková

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / Aktuality z farnosti a církve Tradiční cyrilometodějské pouti: Na Radhošti je hlavní mše na sv. Cyrila a Metoděje v neděli 5.července.až ve 12 hodin a přenášet ji bude křesťanská televize NOE. Protože je neděle a mše na Radhošti je posunutá, bude i v našem kostele mše sv. až v 8 hod. V Zašové je pouť také 5.7., hlavní mše je v 10:30 hod. Na Velehradě je hlavní mše při národní pouti jako obvykle v 10:30 hod., a to se všemi našimi biskupy. Bude přenášena státní televizí na ČT 2. V předvečer pouti se bude konat již tradičně Koncert lidí dobré vůle. Začíná asi ve 20 hod., pak je v bazilice noční bdění, adorace a půlnoční mše svatá. Na tyto a jiné akce jsme také srdečně zváni. V neděli ráno 5.7. asi v 8 hod. mají ve velehradské bazilice mši sv. letošní novokněží. Asi na ni nikdo nepůjde, ale připomínám ji kvůli tomu, abychom pamatovali v modlitbě na tyto nové dělníky na vinici Páně. Ve Frenštátě měli koncem června dokonce dvě primice novokněží. Ale ani u nás, ani blízko v okolí nebylo dlouho žádné kněžské ani řeholní povolání. Máme velký důvod proč se modlit, protože bez kněží církev brzy zaniká. Od 9. do 12.července se koná v Brně tradičně charismatická konference. Zúčastňuje se jí stále více lidí, šest tisíc i více. Doporučuji ji vaší pozornosti, protože se jedná o obnovu v Duchu Svatém a o prohloubení naší víry a vztahu ke Kristu a k ostatním pravdám víry.více o ní najdete na internetu nebo i na naší nástěnce v kostele. Tam je také uvedeno, jak se lze na konferenci přihlásit, poplatek apod. Konference se koná to na brněnském veletržním výstavišti. Husovské oslavy. 6.července si letos připomínáme 600 let od tragické smrti Mistra Jana Husa- jeho upálení v Kostnici. Připomínám toto výročí jednak proto že je kulaté a že Hus dlouhá staletí rozděluje naši společnost a utvrzuje náš národ v odporu ke katolické církvi. Už sv. Jan Pavel II. se v roce 1999 omlouval za tuto krutou smrt našeho reformátora, a nyní tuto omluvu zopakoval i papež František. Tím ovšem nechtějí říct, že vina je jen na naší straně. Hus se opravdu v mnohých věcech mýlil, jinak by byl svatořečený. To ale pořád nechceme opakovat. Dnes musíme opět začít s ostatními církvemi spolupracovat na odpuštění, sblížení a jednotě, opustit mýty a legendy o dokonalosti Husově a slavné době husitské. Ve skutečnosti šlo o krutou náboženskou občanskou válku Jak již možná z kostela víte, k 1. červenci mě dává arcibiskup do důchodu, s tím, že mohu i nadále na faře bydlet. Budu tady nadále jako výpomocný kněz. Naše farnost se dostane pod správu Rožnova. Bude nás mít na starosti p. děkan Obr a jeho kaplan. Předávka proběhne v červenci, a jak to bude dál se postupně dozvíme. Já bych nyní rád jen zběžně poděkoval všem za spolupráci, a také se omluvil těm, kterým moje zdejší působení nějak nesedělo. Přeji všem krásně prožité prázdniny a dovolené. A mnoho Boží pomoci a rozkvětu v dalším životě, pod novým vedením.v modlitbě pamatuje otec Josef Karasova knihovna informuje Od 30. června do konce července je knihovna otevřena od 16 do 19 hodin. Protože současně probíhají stavební práce před budovou školy, prosím všechny návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti a v těchto místech se zbytečně nezdržovali. Týká se to především dětí. Knihovna nepřebírá zodpovědnost za úrazy způsobené nekázní. Akce Klubu zahrádkářů V pátek pořádal místní Klub zahrádkářů smažení vaječiny na výletišti Poskla. Navzdory proměnlivému počasí byla nálada výborná a se všichni skvěle bavili, kuchařky usmažily chutnou vaječnici, obsluha byla vzorná a všichni si za doprovodu harmoniky skvěle zazpívali. V srpnu bude knihovna z technických důvodů zavřena. Bylo by dobře, kdyby se čtenáři předzásobili, protože půjčovat se začne až 1.září. (Srpen nebude započítán do výpůjční doby.) Děkuji za pochopení a přeji všem krásné prázdniny. M. Fajkusová, knihovnice Pavla Hejzlarová

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ V sobotu pořádal MS Hutisko-Solanec ve spolupráci se ZŠ a MŠ a obcí Hutisko-Solanec ve školním areálu 43 ročník Místního Kola Zlaté srnčí trofeje (MK ZST). Děti, které navštěvují myslivecké kroužky mohou získané znalosti o myslivosti, přírodě i její ochraně uplatnit v této soutěži. Na soutěž k nám pravidelně jezdí děti mysliveckého kroužku z Hranic na Moravě vedený ing. Dvořákem CSC a Bc. Bohuslavem Kristkem. Podruhé k nám zavítal myslivecký kroužek ZŠ Andrea Kmeťa z Levic na SK vedeným Ing. Štefanem Palaťkou. Z důvodu velké vzdálenosti to pro ně znamenal opět dvoudenní výlet. V pátek dorazili naši hosté dle časového plánu na parkoviště ve středu obce. Po krátké prohlídce náměstíčka a myslivecké skříňky, která nabídla souhrn aktivit činnosti dětí z POŠTOLKY, jsme společně dorazili na naši zahradu. Zde jsme spolu strávili příjemné odpoledne. Děti obou kroužků si prověřily své střelecké schopnosti ve střelbě ze vzduchovky. Na večer jsme přejeli k ubytování na mysliveckou chatu sousední honitby MS Vigantice Rysová. V připravené a vytopené chatě naše hosty přivítal předseda Jiří Jurajda a zajímavé povídání mělo pokračování u hořícího krbu. V sobotním prosluněném ránu již v 8 hodin vítala ve vstupní hale ZŠ a MŠ přijíždějící děti a členy doprovodu dětská cimbálová muzika Světlina vedená pani učitelkou Drahomírou Holišovou. Hudbou a zpěvem tak přispěla k dobré pohodě po celou dobu soutěže. Po ukončení prezentace se děti seřadily před školou a slavnostní myslivecké hlaholy trubače Josefa Uhláře oznámily zahájení soutěže. Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Šárka Gájová přivítala soutěžící děti, vedoucí kroužků, členy místního MS i přítomné hosty. Vyjádřila radost, že soutěže o myslivost, přírodě a její ochraně mohou být pořádány na půdě ZŠ. Poděkovala také místnímu MS za celoroční spolupráci ve prospěch dětí a soutěžícím popřála hodně úspěchů. Starosta obce Hutisko-Solanec ing. Vladimír Petružela rovněž přivítal všechny přítomné, soutěžícím popřál hodně zdaru a přesnou mušku ve střelbě. Za MS přivítal všechny přítomné pan Zdeněk Pavlica a připomenul dětem, aby v soutěži zúročily vše co se v průběhu celoroční přípravy naučily. Sdělil, že po celou dobu soutěže se bude dětem i všem přítomným podávat zdarma pohoštění i občerstvení včetně kávy. Následně pan Josef Skalík seznámil soutěžící s pravidly soutěže, představil zkoušející i jednotlivá stanoviště, a soutěž mohla začít. Do soutěže vstoupily jako první děti kat. 0 předškoláci a 1. třída 19 dětí. Jejich úkolem bylo popsat na panelu obrázky zvěře pernaté i srstnaté správnými názvy. U této kategorie se pořadí neurčovalo. Všechny obdržely diplom a drobné ceny. Na děti kat: A i B čekaly náročné úkoly na jednotlivých stanovištích zoologie, lesní botaniky lovecké kynologie, loveckého střelectví, náročné testové otázky, střelba ze vzduchovky na redukovaný terč srnce. V kat. A druhá až pátá třída soutěžilo 14 dětí a součet získaných bodů určil následující pořadí: 1 Filip Pastorek POŠTOLKA 143,5bodu 2 Lukáš Rada Hranice n.m. 140 bodů 3 Vojtěch Sekyra POŠTOLKA 135,5bodů 3 Ondřej Staněk Hranice n.m. 129 bodů 5 Gabriela Václavíková POŠTOLKA 116 bodů Soutěž ve střelbě ze vzduchovky na vzdálenost 10m. pro soutěž MK ZST: 1 Vojtěch Sekyra POŠTOLKA 50 z 50ti bodů 2 Jiří Sekyra POŠTOLKA 50 z 50ti bodů 3 Lukáš Rada Hranice n.m. 49 z 50ti bodů Pořadí určeno po rozstřelu. V kat. B šestá ž devátá třída soutěžilo 10 dětí a součet získaných bodů určil nasledující pořadí. 1 Kateřina Skalíková POŠTOLKA 134,5bodu 2 David Mikunda POŠTOLKA 131 bodů 3 Anna Sekyrová POŠTOLKA 130 bodů 4 Václav Kunz Hranice n.m. 128 bodů 5 David Meszáros Levice SK 125,5bodu Soutěž ve střelbě ze vzduchovky na vzdálenost 10m. pro soutěž MK ZST: 1 Kateřina Skalíková POŠTOLKA 48 z 50bodů 2 Denisa Chudějová POŠTOLKA 45 z 50bodů 3 Eliška Václavíková POŠTOLKA 43 z 50bodů

9 S T R Á N K A 9 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ pokračování Čas potřebný ke zkompletování výsledků je tradičně vyplněn velmi oblíbenou střeleckou soutěží pro účastníky MK ZST ve střelbě ze vzduchovky O pohár starosty obce. Střílí se na skupinový redukovaný terč černé zvěře na vzdálenost 10m. Pohárové výsledky kat. A : Pohárové výsledky kat. B : 1 Vojtěch Sekyra POŠTOLKA 1. Václav Kunz Hranice n. M. 2 Jiří Sekyra POŠTOLKA 2. Klara Kalálová Hranice n. M. 3 FILIP Pastorek POŠTOLKA 3. Kateřina Skalíková POŠTOLKA Poháry nejúspěšnějším předal starosta obce Hutisko-Solanec Ing. Vladimír Petružela. O spokojené žaludky ve školní jídelně se tradičně postaral tým: Ludmila Skalíková, Helena Ručková, Jana Fusková-manželky a maminky myslivců, Pavlica Zdeněk, Antonín Janoš-členové MS. Ve 13:00 slavnostní signály oznámily vyhlašování výsledků ZST. Soutěžící všech kroužků prokazovali velké znalosti i střelecké dovednosti a předvedli všem přítomným, že přírodě umějí pomáhat. Děti jednotlivých kategorií se střídaly na stupni vítězů a od zástupců ZŠ a MŠ, vedení obce i zástupců MS přebíraly diplomy, medaile, poháry i ceny. Totéž obdrželi všichni účastníci soutěže bez ohledu na pořadí. Poděkovali dětem za výbornou úroveň prokázaných znalostí a vítězům popřáli hodně úspěchů v OK ZST. Ceny soutěžícím také předal ing. Palaťka z Levic za které mu děkujeme. Poděkování patří také ing. Bohuslavu Dvořákovi, který přivezl soutěžícím sladkosti s mysliveckými motivy. Velké poděkování patří sponzorům MK ZST, kteří tuto soutěž každoročně podporují. Množství a hodnota cen pro všechny účastníky soutěže přispívají k soutěživosti a zájmu dětí i rodičů a je veřejnosti pozitivně vnímána. Jsou to: Ing. Vladislav Válek ředitel LČR Rožnov p.rad., ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec, obec Hutisko-Solanec, MS Hutisko-Solanec, MS Vigantice-Rysová, Milan a Miroslav Zezulkovi z Commodum s.r.o. Val.Bystřice, Antonín Šupler Prodej a servis Husqarna, Jaroslav Zeman Les s.r.o., Jozef Žabka grafika, tisk a propagace, členové MS Hutisko-Solanec, Pavlica Zdeněk, Pavlica Vlastimil, Kašpar Miloslav, Skalík Josef ml. Obchodní činnost, Michut Pavel Forest s.r.o. Tento ročník ZST proběhl za pěkného počasí a svým způsobem byl pro všechny přítomné úspěšný. Za vedení kroužku POŠTOLKA: Josef Skalík, Josef Koláček, Jozef Žabka Snímky Jozef Žabka ULIČNÍ TURNAJ Fotbalový oddíl TJ Sokol Hutisko-Solanec Vás srdečně zve na fotbalové hřiště v Kašpírkách, kde se dne v 13:00 hodin bude konat tradiční Uliční turnaj obce Hutisko-Solanec za účasti mužstev Hutiska, Solance, Dvořisk a Pily. Pravidla a další informace budou postupně zveřejňovány ve vitríně TJ Sokol Hutisko-Solanec.

10 S T R Á N K A 10 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / Z HISTORIE OBCE O škole v Činžáku "Ačkoliv mne hutiská škola již po mnohá leta známá byla, předce když jsem se přistěhoval na Hutisko, hrůza mne obcházela nad tím, co jsem zde viděl, jaký tu býl byt, a jaká školní světnice, kuchyň a jiné atd." Takto po letech vzpomínal učitel Štěpán Šubert na své dojmy z podzimu První škola? A pan učitel Šubert srovnávat opravdu mohl. Než přišel na Hutisko, učil na Valašsku už 26 let, naposledy v Hrubé - dnešní Valašské Bystřici. A o které škole to vlastně učitel Šubert mluvil? Ve "staré školce" se ještě neučilo, ta v té době ani nestála. Škola byla v domě pod kostelem, kterému mnoho lidí stále neřekne jinak než "Činžák". Budova to byla ale ještě přízemní a celkově mnohem menší. V této škole se pravděpodobně učilo už na začátku 19. století a možná byla ještě starší. Ale jestli to byla už první hutiská škola, založená roku 1732, nevíme. Podle vzpomínek některých nejstarších občanů se povídalo, že první školou byl malý domek ještě nad Činžákem, blíž kostelu (čp. 452). Nezdravý a špatný byt Díky Šubertovým záznamům víme, jak to vypadalo uvnitř: " okna, v kterých od předešlého století sklo, neprůhledné byly, jakož i byt učitele, kuchyň, podlahy, strop již dočista shnilé byly a musil jsem v takovém nezdravém a špatném bytu přebývat, který se více stáji nežli obydlí podobal, má rodina nevycházela z lékařského ošetřování." Těžký život učitele Nejen špatný byt a třída, ani další podmínky nebyly u nás pro učitele příliš příznivé. Pokud máte představu o tom, že pan učitel byl na Hutisku a Solanci váženým člověkem se slušným platem, nenechte se mýlit. Štepán Šubert hned po svém příchodu zjistil, že oproti všem okolním školám je zde plat asi jen poloviční. Začal tedy o jeho zvýšení jednat se starosty. "..což trvalo úplných 9 měsíců, za ten čas nedostal jsem žádný školní plat. Oněch páru zlatých, které jsem z Hrubé Bystřice uhospodařené sebou na Hutisko přinesl, praskly v krátkém čáse. Vida, že bych hladem i s mou rodinou pojít musíl, prodal jsem domek v Hrubé Bystřici a tak částečně jsem bídě odpomohl." Přesto pan učitel stále zůstával optimistou a doufal, že nevyplacenou mzdu obdrží najednou a že bude podle domluvy vyšší. Ale to se přepočítal: " místo toho dostal jsem plat školní podle stara a to z namáháním po částkách." Situace se pak ještě dlouhé roky opakovala. Od starostů se vždy dověděl, že obec právě nemá peníze a jednou mu dokonce poradili: "Jděte na hafery". Učitelská služba tady jednoduchá rozhodně nebyla. Slanečci a červíčkové Až do roku 1882 se učilo jen v jedné místnosti, ve které třetinu plochy zabírala pec. I podle tehdejších předpisů mohla sloužit nanejvýš pro 30 žáků a přitom sem měla chodit většina dětí z Hutiska, Solance i Prostřední Bečvy. Dejme k tomu opět slovo panu učiteli: "V celém okresu horší a špatnější školní budovy není, do kteréž předce 235 žáků přiděleno jest, a do kteréž zimním časem žáků se návštěvy účastní každodenně A protož ubohé dítky sedí v stolicách jeden na druhém stísněni jako slanečci, ostatní musí se po zemi jako červíčkové plaziti. Jaké to vyučování, jaké to pohodlí pro dítky, a co vystojí učitel." Učitel Šubert se také velmi dlouho snažil o výstavbu nové větší školy. Po mnoha žádostech se v létě 1881 konečně sešla komise a rozhodla, že se Hutisko a Solanec mají rychle dohodnout, kde se nová školní budova postaví. Obce ale příliš o školu neměly zájem, rozhodnutí stále oddalovaly, a tak se pan učitel nedočkal ani za dalších 6 let, kdy odcházel do důchodu. Vojtěch Bajer Část informací pochází ze Státního okresního archivu ve Vsetíně. "Činžák" - tedy bývalá škola - mezi kostelem a "starou školkou". Ještě po 1. světové válce byla budova přízemní, o něco později došlo k přístavbě do šířky a zvýšení o patro. I pozdější historie "Činžáku" je zajímavá, ještě se k ní ve Zpravodaji vrátíme. Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 8/2015 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 2 12/2014 1. P R O S I N C E 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Ustavující Zastupitelstvo strana 2 Další jednání Zastupitelů strana 2 Nová Rada

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 1 11/2014 1. L I S T O P A D U 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Říjnové jednání Rady obce strana 2 Pozvánka na Zastupitelstvo strana 2 Listopadoví

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/2014 1. K V Ě T N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 2/2012 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 2 1. Ú N O R 2 0 1 2 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Knihovna informuje strana 3 Pozor na daň z nemovitosti strana

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 4 4/2014 1. D U B N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Březnové jednání Rady strana 2 Z jednání Rady obce strana 2 Dubnoví jubilanti strana 3

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 3/2013 R O Č N Í K 9, V Y D Á N Í 3 1. B Ř E Z E N 2 0 1 3 V dnešním vydání najdete Z usnesení Zastupitelstva strana 2 Další jednání Rady obce strana 2 Finanční úřad radí

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 6/2011 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 1. Č E R V N A 2 0 1 1 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Matrikářka informuje strana 3 Vítání občanků strana 3

Více

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína.

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína. Motto měsíce: Zaručený klíč k úspěchu: umět si ze dvou možností vybrat tu třetí. OBECNÍ ÚŘAD PROSTŘEDNÍ BEČVA PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM KRÁSNOU, SLUNEČNOU DOVOLENOU NAPLNĚNOU SPOUSTOU NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ,

Více

Hutisko. Hutisko--Solanec

Hutisko. Hutisko--Solanec Zpravodaj obce 12/2011 Hutisko Hutisko--Solanec R O Č N Í K V dnešním vydání najdete 7. zasedání Zastupitelstva strana 2 Znovu přijde Mikuláš strana 3 Škola informuje strana 4,5 7, V Y D Á N Í 1 2 1. P

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec Zpravodaj obce 3/2012 Hutisko-Solanec R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 3 1. B Ř E Z E N 2 0 1 2 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 8. zasedání Zastupitelstva strana 2 Pomoc s daňovým přiznáním

Více

Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec Zpravodaj obce 5/2012 Hutisko-Solanec R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 5 1. K V Ě T E N 2 0 1 2 V dnešním vydání najdete Zasedání Rady obce v dubnu strana 2 Humanitární sbírka strana 3 Daň z nemovitosti strana

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 8/2014 R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 8 1. S R P N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Usnesení Zastupitelstva strana 2 Červencová jednání Rady strana 3 Naši jubilanti strana

Více

Jesenický. zpravodaj 3. Vychází 30. 6. 2015. Mistři ČR mladších žáků ve volejbale Josef Štec, Matyáš Kuchařík, Pavel Böhm

Jesenický. zpravodaj 3. Vychází 30. 6. 2015. Mistři ČR mladších žáků ve volejbale Josef Štec, Matyáš Kuchařík, Pavel Böhm Jesenický Vychází 30. 6. 2015 zpravodaj 3 Mistři ČR mladších žáků ve volejbale Josef Štec, Matyáš Kuchařík, Pavel Böhm Zájezd do Kroměříže 28. 5. 2015 Obraz Amálie Štecové Vyletěla holubička ze skály se

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Číslo: 2/2013. Vydává: Obecní úřad Kovářov

Číslo: 2/2013. Vydává: Obecní úřad Kovářov KOVÁŘOVSKÝ Z P R A V O D A J Číslo: 2/2013 Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE Evropské peníze i pro Kovářov Po dlouhých letech žádání o evropské peníze se usmálo štěstí i na nás. Obec již dlouhá

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RM doporučila ZM projednat žádost firmy SOLAR PROJEKT s.r.o. o souhlas k výstavbě fotovoltaické elektrárny na katastru Města Planá nad Lužnicí. RM odsouhlasila

Více

Arcibiskup Graubner požehnal nové varhany

Arcibiskup Graubner požehnal nové varhany Z běhu Terryho Foxe Tradiční společenskosportovní akce ve fotografiích Čtěte na straně 3 Prázdniny za dveřmi Aneb jak se umí děti radovat z blížících se volných dnů Čtěte na straně 9! Přívalové deště zaplavily

Více

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem Obecní úřad Lidečko 3. 7. 2015 ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08 O SLAVA DĚTSKÉHO DNE V neděli dne 7. června 2015 proběhla v Lidečku v Račném oslava Dětského dne. Pořadateli byly Obec Lidečko

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 www.mesto-kunovice.cz Číslo: 7/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Tři kunovští králové, Mirek Duda, Jakub Machálek a Radovan Siman, symbolicky otevřeli Areál Jízdy králů Kunovice a další král Adam

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

Slovo starosty - bilancování funkčního období

Slovo starosty - bilancování funkčního období Čtvrtletník obce Křepice Číslo 2/2008 Slovo starosty - bilancování funkčního období Vážení spoluobčané! Předchozí vydání Zpravodaje se nesloa ve znamení konce roku, Vánoc, informací o činnosti rady obce

Více

FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC

FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC Lanštorfský zpravodaj Vydává Obecní úřad Ladná Červen 2015 Obec Ladná Vás srdečně zve dne 25. července na FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC Na hřišti TJ Sokol Ladná začínají zápasy od 10.00 hod. Přijďte si zahrát

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty FOTOGRAFOVÁNÍ DO KNIHY O KROJÍCH Foto: Zdeňka Hubačková Foto na titulní stránce: Z archívu Zdeňka

Více