Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 7/2015 R O Č N Í K 1 1, V Y D Á N Í 7 1. Č E R V E N C E V dnešním vydání najdete Z jednání Rady obce strana 2 Červencoví jubilanti strana 3 Zákopčanské novotiny strana 3 Ocenění Petra Kysučana strana 3 Atletický čtyřboj strana 4 Pasování na čtenáře strana 4 Obecná škola strana 4 Školní výlety strana 5 Atletické úspěchy strana 5 Školní jídelna informuje strana 5 Indiánský výlet strana 6 Pasování na školáky strana 6 Den dětí strana 6 Aktuality z farnosti strana 7 Knihovna o prázdninách strana 7 Akce Klubu zahrádkářů strana 7 Zlatá srnčí trofej strana 8 Uliční turnaj strana 9 Z historie obce strana 10 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v dnešním příspěvku obecního zpravodaje se musím na žádost několika z Vás vrátit ke každoročnímu letnímu tématu, a to dodržování vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Touto vyhláškou se vymezují činnosti, které by mohly narušovat veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Dodržování této vyhlášky včetně postihů na základě veřejnoprávní smlouvy garantuje Městská policie Rožnov p.r. Tato vyhláška nereguluje činnost složek integrovaného záchranného systému a dále činnosti, které vedou k odstranění následků kalamitních stavů a živelných pohrom. Rovněž se nevztahuje na výrobní podnikatelské a zemědělské činnosti, tuto oblast reguluje oblastní inspektorát bezpečnosti práce. Obecně závazná vyhláška reguluje v době nočního klidu a o nedělích omezení takových prací a činností, které způsobují nadměrný hluk. Jedná se především o travní sekačky, motorové pily, cirkulárky, křovinořezy, brusky, vertikulátory, drtiče větví, pařezové frézy a jiné podobné stroje. Dobou nočního klidu se rozumí doba od pondělí do čtvrtku od 22:00 do 6:00 hod. v pátek a sobotu od 24:00 do 8:00 hod. v neděli od 22:00 do 8:00 hod. Dále jsou touto vyhláškou regulovány veřejnosti přístupné, ale také soukromé akce, jako diskotéky, taneční zábavy, hudební produkce v podobě živé či reprodukované hudby, sportovní a jiné podobné akce. Tyto lze provozovat ve dnech a době v pátek a sobotu od 6:00 do 24:00 hod. v neděli a dnech pracovního klidu od 10:00 do 21:00 hod. v ostatní dny od 6:00 do 22:00. Výjimkou je příležitost vítání Nového roku, a to i po 24:00 hod. Věřím, že přes letošní letní období nebude docházet k porušování této platné OZV v naší obci, a všichni organizátoři veřejných nebo soukromých akcí zvládnou všechny účastníky zabavit tak, aby ostatní občané nebyli nuceni poslouchat či sledovat nevhodné projevy zábavy. Věřím, že starousedlíci i rekreační návštěvníci naší obce jsou si vědomi, že žijeme na vesnici, která byť směřuje k modernizaci, ale přesto by si měla zachovat svůj charakter, ráz a všechny kladné stránky, kterými se od měst odlišuje. Mám v tomto případě na mysli sousedskou pospolitost, toleranci a ochotu vzájemné pomoci nejen v případě nutné potřeby. S přáním všeho dobrého. Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 S T R Á N K A 2 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V MĚSÍCI ČERVNU Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) a právu provést stavbu mezi Obcí Hutisko-Solanec a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín v souvislosti s přípravou realizace stavby s názvem Karolinka-Raťkov, PROSKI sro, p.č. 3094/3, NNk, IV na obecním pozemku parc. č. 2202/1 v k. ú. Solanec pod Soláněm a ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec projednala oznámení Statutárního města Ostrava o záměru prodeje části pozemku parc. č. 653/1 trvalý travní porost o celkové výměře 570 m2 v k. ú. Solanec pod Soláněm a to část pozemků pod pozemní komunikací v lokalitě Pod Kaním. Rada obce rozhodla o využití předmětného záměru a podání žádosti o úplatné nabytí předmětných částí pozemku. Rada obce Hutisko-Solanec projednala rozhodnutí o udělení podpory v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova na projekt Bezbariérových chodník směr Vigantice podél silnice III/4867 ve výši ,- Kč a zároveň schválila smlouvu o poskytnutí podpory č. D/0799/2015/ STR mezi Zlínským krajem a Obcí Hutisko-Solanec a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec projednala rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje na projekt Výchova lesních porostů ve výši 9.576,- Kč a zároveň schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. D/1011/2014/ ŽPZE mezi Zlínským krajem a Obcí Hutisko-Solanec a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Mysliveckého sdružení Hutisko-Solanec o poskytnutí věcných cen, sad medailí a pohárů na 43. ročník místního kola Zlaté srnčí trofeje pořádané pro děti I. a II. stupně ZŠ, která se uskuteční v sobotu v areálu místní Základní a mateřské školy v to v celkové hodnotě 3.000,- Kč. Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o povolení provedení stavby na cizím pozemku v rámci realizace projektu Klidová zóna u památníku Charlotty Garrigue Masarykové Řešení prostor kolem pomníku CH. G. Masarykové mezi paní Hedvikou Fiuráškovou, bytem Hutisko 577, Hutisko-Solanec a Obcí Hutisko-Solanec na pozemcích parc. č. 600/1 a parc. č. 1062/2 v k. ú. Hutisko a ukládá starostovi obce Ing. Vladimíru Petruželovi tuto smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Občanského sdružení ONŽ poradna pro ženy a dívky, se sídlem Zemědělská 500, Rožnov pod Radhoštěm o finanční dotaci na činnost poradny pro ženy a dívky v Rožnově pod Radhoštěm. Rada obce rozhodla, že sponzorské dary i v následujícím roce bude poskytovat pouze v rámci Obce Hutisko- Solanec a tuto žádost neschvaluje. Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) a právu provést stavbu mezi Obcí Hutisko-Solanec a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín v souvislosti s přípravou realizace stavby s názvem IP , zemní kabelové vedení, Doucha, Hutisko na obecním pozemku parc. č. 309/3, parc. č. 1404/1, parc. č. 310/1 a parc. č. 310/2 v k. ú. Hutisko a ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec projednala rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z fondu kultury Zlínského kraje na realizaci projektu Restaurování památníku Charlotte Garrigue Masarykové ve výši ,- Kč a zároveň schválila smlouvu o poskytnutí dotace č. D/1485/2015/KUL mezi Zlínským krajem a Obcí Hutisko-Solanec a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec projednala cenové nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem Klidová zóna u památníku Charlotty Garrigue Masarykové a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem 3. společnost Cobbler s. r. o., se sídlem Zašová 633, , jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Jako druhý v pořadí se umístil uchazeč vedený pod pořadovým číslem 1. společnost REPONT s. r. o., se sídlem Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější. Rada obce Hutisko-Solanec pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, zaslání oznámení o přidělení zakázky neúspěšným uchazečům a podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Rada obce Hutisko-Solanec schválila podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci vyhlášené výzvy Ministerstva životního prostředí prioritní osy 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny na realizaci tří projektů s názvy: Revitalizace areálu u hřbitova, Úprava parku lokalita Fojtka a Ozelenění areálu koupaliště. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost MUDr. Dušana Krzyžánka, bytem Hutisko 742, Hutisko-Solanec o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 310/1 ostatní plocha o výměře cca 72 m2 v k. ú. Hutisko. Rada obce rozhodla, že v současné době nebude záměr prodeje vyhlašovat a předmětný pozemek může být nabídnut do užívání v rámci pronájmu. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Zdeňky Křenkové, bytem Solanec pod Soláněm 666, Hutisko- Solanec o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 406/23 orná půda o výměře 217 m2 v k. ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce rozhodla o vyhlášení záměru obce na prodej předmětné části pozemku obce a ukládá Obecního úřadu tento záměr zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci červenci 2015 Michut Antonín 91 let č.p. 491 Vančura Rudolf 90 let č.p. 430 Veselý Otakar 80 let č.p. 365 Pavlicová Marie 75 let č.p. 108 Stehlíková Jarmila 75 let č.p. 580 Vašut Karel 75 let č.p. 587 Kulišťáková Zdeňka 60 let č.p. 188 Vančurová Miluše 60 let č.p. 596 Kuběna Zdeněk 50 let č.p. 420 Kovář Radim 50 let č.p. 410 Schenk Petr 50 let č.p. 576 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Poslední rozloučení v červnu 2015 František Dorotík Amálie Pavlicová HS 163 ve věku 66 let HS 249 ve věku 92 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých Ocenění Obec Hutisko-Solanec vyslovuje svůj velký obdiv a uznání panu Petru Kysučanovi, H-S 112 za jeho hluboký lidský postoj v oblasti záchrany lidských životů. Pan Petr Kysučan byl vyznamenán zlatou medailí prof. MUDr. J. Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Blahopřejeme Vážení přátelé, ZÁKOPČANSKÉ NOVOTINY přehoupli jsme se do léta a tak jako zahrádkáři sklízí první úrodu zeleniny a ovoce, včelaři stáčí první květový med, stejně tak i my jsme po půlročním zkoušení předvedli své ovoce snažení. Stalo se tak na naši největší akci Kácení máje v posledních květnových dnech. Zákopčani zatancovali dle skvělé choreografie vypracované Zdeňkem Petruželou a pod drezúrou Jany Skýpalové a Vlasty Janoškové starodávný slavnostní tanec. Své taneční umění ukázal i valašský soubor Javořina a odzemkář Martin Ficker. Májku jsme při divadelní scénce káceli již pod mrakem a konec dohrávali za vydatného deště. Diváci měli možnost se schovat pod připravené stany a tak přečkali největší déšť bez úhony. Poté se vyjasnilo a zábava pokračovala dál při cimbálové muzice Javořina a dua harmonikářů až do pozdních hodin. Následující den sluníčko vysušilo poslední rozmočený trávník a mohl začít Den řemesel. Letos finančně podpořený Zlínským krajem. Celé odpoledne se pak střídaly dětské soubory Malý a Velký Soláněk, Valašenka, Ondřejníček, Dětský z Velkých Karlovic a Makovníček ze Slovenska se svými pěveckými a tanečními pásmy. Řemeslníci předvedli své umění již hotovými výrobky nebo je vyráběli přímo na místě a přihlížející měli možnost vyzkoušet si svoji zručnost. Neděle se nám vydařila. Děkujeme tímto všem našim příznivcům, kteří nás svou účastí podpořili v našem snažení o udržování tradic. Příjemnou zprávou bylo pro nás pozvání ze slovenské obce Zázrivá na jejich první ročník Rediku ovcí a vaření halušek. Na sestavení a secvičení programu jsme měli pouhé čtyři zkoušky a naše děvčata Jana Skýpalová a Lenka Třetinová se tohoto úkolu zhostily na výbornou. Vyjeli jsme již v pátek a přes Těrchovou se dostali na místo účinkování Slovenské lidové muziky bratří Kubalovců, která se po celý večer střídala s cimbálovou muzikou Dominika Orsága. Sobotní ráno jsme zahájili v místním starobylém kostele slavnostní mší. Poté následoval redik ovcí s dalším programem, ve kterém jsme tancovali a zpívali spolu s dalšími osmi soubory. Pochvalu si zaslouží náš nejmladší sólový zpěvák Honzík Kjeronský, který se předvedl na jedničku. Eduard Novák

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / Závěr školního roku v naší škole Internet a knihy na cestu Žáci 7. a 9. třídy se vypravili do Karasovy knihovny za vzděláním. Nejdříve sedmáci hovořili o internetu. Beseda byla zaměřena především na šikanu na internetu. Později je vystřídali jejich starší spolužáci z 9. třídy, kteří vybírali knihy na cestu a vedli rozhovor o knihách, které čtou. Atletický čtyřboj mladšího žactva třídy V pátek se také konal na hřišti naší ZŠ Lehkoatletický čtyřboj mladšího žactva. Závod pořádalo Středisko volného času Rožnov p. R společně s naší ZŠ. Vybraní sportovci třídy měřili své síly se soutěžícími převážně z rožnovských základních škol. Soutěžilo se v disciplinách: sprint 50 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký a běh 500m. Na stupních vítězů stáli tito naši žáci: třída chlapci Viktor Jan Nový 2. místo třída dívky Sára Fiurášková 1. místo třída dívky Nela Fiurášková 1. místo 5. třídy chlapci Vojtěch Sekyra 2. místo 5. třídy dívky Michaela Stejskalová 1. místo Všem sportovcům děkujeme za reprezentaci školy a vítězům gratulujeme. Pasování na čtenáře Na Den dětí proběhlo v Karasově knihovně velkolepé pasování našich prvňáčků na čtenáře knihovny. Ze všech žáků 1. třídy se rázem stali rytíři krásného slova a s Jarní bouří, Černou makovicí a knihovnicí zažili krásná dobrodružství. Prvňáčci museli ukázat, jestli se naučili číst a za odměnu jim byla předána nejen průkazka s ročním členstvím zdarma, ale hodně zajímavých dárečků, ze kterých měli obrovskou radost. Okrskové kolo atletické všestrannosti žáků 1. stupně ZŠ Hned v úterý vyrazili malí sportovci z 1. stupně společně s panem učitelem Mgr. Miroslavem Šírou na atletické závody do Zubří, kde se konalo Okrskové kolo. Závodníci utvořili chlapecké a dívčí družstvo, ve kterém byly děti třídy (vždy 1 chlapec a 1 dívka z každé třídy). Dívky obsadily 1. místo a postoupily do Okresního kola ve Valašském Meziříčí. Chlapci se umístili na pěkném 4. místě. Atleti nám udělali velkou radost a všichni jsme drželi palce v dalším kole Závod všestrannosti mládeže se konal v Rožnově pod Radhoštěm již 13. ročník Závodu všestrannosti mládeže. Akci pořádala Městská policie Rožnov p. R. ve spolupráci s HS města Rožnov p. R. a Policií ČR. Z naší školy se na tento závod vypravila paní učitelka Mgr. Lenka Kantorová společně s žáky 7. třídy. Soutěžící museli vytvořit smíšené družstvo 4 žáků (2 dívky a 2 chlapci). Společně pak absolvovali náročnou trasu, na které bylo 11 stanovišť, kde plnili různé úkoly. Např. střelba ze vzduchovky (vleže na terč 10 m), hod granátem na cíl, zhup na laně přes vodní příkop, přeručkování po laně přes řeku Bečvu, sjezd po laně v horolezeckém sedáku, zdolání vodního toku na raftu, topografie (orientace na mapě, práce s buzolou, odhad vzdálenosti, topograf. značky), besip (dopravní značky, obecná pravidla pro cyklistu, chodce), cyklodráha, zdravověda nebo ekologie. Naše smíšené družstvo se umístilo na krásném 2. místě. Všichni byli spokojeni, že se akce vydařila a soutěžící obdrželi pěkné ceny. Výlet s družinou ke Dni dětí V pondělí se školní družina vypravila na výlet ke Dni dětí do Hopi parku ve Valašském Meziříčí. 32 chlapců a děvčat z třídy doprovázely paní učitelky Jitka Malinová a Pavla Kolečková. Po příjezdu na nádraží si děti udělaly radost drobnými nákupy dárečků pro sebe i rodinu a pak už vyrazily do cíle své cesty Hopi parku. Zde využily vše, co jim bylo nabídnuto: průlezky, skákací hrad, autíčka, vodní děla, stolní fotbálek i bohaté občerstvení. Děti si vše parádně užily a domů odjížděly plné dojmů a zážitků. Obecná škola v muzeu Ve čtvrtek vzala paní učitelka Mgr. Petra Venclová žáky 1. třídy do Rožnova pod Radhoštěm. Prvňáčci zasedli do školních lavic v areálu Valašské dědiny, kde se najednou ocitli v roce Pod vedením pana učitele si ověřili základní počty na počitadle, vyprávěli si pohádku, vyzkoušeli si obtížnost krasopisu, psaní na břidlicovou tabulku nebo psaní husím brkem na papír. Po odzvonění konce vyučování se procházkou přesunuli malí školáci na druhé stanoviště, kde byli rozděleni na dvě skupiny. První skupina si vyzkoušela hry, kterými se dříve děti bavily kuličky, čára, házení, Druhá skupina si vyrobila jednoduchou káču a hru s knoflíkem. Pak se obě skupiny vystřídaly. Počasí přálo a dětem se den velmi líbil.

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / Závěr školního roku v naší škole Atletický čtyřboj 8. a 9. třídy chlapců Krajské kolo Již zkušení borci z 9. třídy - Lukáš Kuběna, David Kučera, Jan Pešta, Otakar Fišer a Matěj Cáb se společně s panem učitelem Miroslavem Šírou vypravili změřit své síly s ostatními atlety do Valašského Meziříčí, kde se konalo Krajské kolo atletického čtyřboje. Soutěžilo se v disciplínách: sprint 60 m, běh 1000 m, vrh koulí, hod míčkem, skok daleký a skok vysoký. Z 9- ti škol se umístili naši sportovci na krásném 4. místě. Padly i rekordy školy Jan Pešta v běhu na 1000 m dosáhl čas 2 min. 56 s. a Lukáš Kuběna skočil do dálky 541 cm. Chlapcům gratulujeme a panu učiteli Mgr. Miroslavu Šírovi děkujeme za přípravu atletů a reprezentaci naší školy. Sportovní den s přespáním ve škole Žáci 7. třídy si společně se svou třídní učitelkou Mgr. Lenkou Kantorovou uspořádali v pátek sportovní den, který si ještě zpestřili o přespání v ZŠ. Ráno se sešli ve škole, kde si uložili batohy s domácími zásobami, pyžamky a mazlíčky na spinkání. Pak už následovalo poučení o bezpečnosti, aby předešli úrazům a jiným nepříjemným událostem. Společně vyrazili do Rožnova p. R., kde navštívili Gibon park a věnovali se lezeckým, skákacím a blbnoucím aktivitám. Po vysilující tělesné činnosti nastal čas zahnat hlad chutným obědem v podobě pizzy. Odpoledne se vrátili na Hutisko a sportovali na hřišti ZŠ. Večer si společnými silami připravili výbornou večeři a vyrazili na večerní procházku před spinkáním, aby se unavili i ti největší nespavci. I přes vysilující celodenní aktivity byla večerka až ve Ráno po budíčku už následoval jen úklid a pak všichni vyrazili domů. Hrad Bouzov, Mladečské jeskyně a Olomouc Nastal čas výletů, exkurzí a poznávání nejrůznější koutů ČR. Žáci 4., 5. a 6. třídy se vydali se svými učiteli Mgr. Sylvou Kaňákovou, Mgr. Helenou Trefilovou a Mgr. Danielem Tovaryšem poznávat krásy naší vlasti. V úterý brzy ráno vyrazili do olomouckého kraje. Tam navštívili hrad Bouzov a zajeli do Mladče, aby vstoupili do podzemních chodeb krásných jeskyní. V odpoledních hodinách se přesunuli do historické části města Olomouce a nastal vytoužený rozchod. Nejdřív mnozí jen postávali na náměstí, kde měl být za téměř 2 hodiny sraz, ale později se osmělili a vyrazili do ulic. Všichni vzali útokem obchody, stánky i restaurace. Po nákupní horečce se dokonce i stihli vrátit a nemuseli využívat služeb mobilních operátorů či Policie ČR. S velkou únavou se vydali na cestu domů. Velká únava byla však jen zdánlivá a z většiny děti spadla už při výjezdu z Olomouce. Učitelé i pan řidič se pak stali posluchači hudební reprodukce a rytmizace našich žáků. Ke škole dorazili fyzicky i finančně vyčerpáni, ale spokojeni, že zažili krásný den. Okresní kolo atletické všestrannosti žáků třídy Týden rychle uběhl a dívčí družstvo z 1. stupně (Jana Mikulenková 1. tř., Sára Fiurášková 2. tř., Tereza Chudějová 3. tř., Nela Fiurášková 4. tř. a Michaela Stejskalová 5. tř.) vyrazilo s panem učitelem Mgr. Miroslavem Šírou do Valašského Meziříčí. Tam se konalo Okresní kolo atletické všestrannosti. Z 12-ti škol se naše atletky umístily a úžasném 2. místě. Dívkám patří velká gratulace a panu učiteli Mgr. Miroslavu Šírovi poděkování za příkladnou reprezentaci naší školy i obce. Zprávičky ze školní jídelny Školní jídelna přeje všem žákům hezké a pohodové prázdniny plné sluníčka. Zvláště žákům 9. třídy přejeme hodně štěstí a úspěchů po prázdninách v nové životní etapě. Doufáme, že si žáci vzpomenou alespoň na pár obědů z naší školní jídelny, které jim někdy chutnaly. Ač se to žákům někdy nezdá, snažíme se o jejich spokojenost. UPOZORNĚNÍ Připomínám rodičům, že v měsíci červnu se již nevybírá záloha na stravné. Stravné bude vyúčtováno a případné zůstatky budou převedeny do dalšího školního roku. Příští zálohová platba na měsíc září proběhne z Vašich účtů v měsíci srpnu. Bohužel, strávníci platící ještě hotovostně budou muset uhradit v září platby dvě. (září a poté na říjen) Děkuji za pochopení a hezké prázdniny přeje vedoucí školní jídelny Školní jídelna bude vařit pro cizí strávníky o prázdninách do a zahájí provoz poslední srpnový týden od Strávníci zůstávají přihlášeni, kdo nebude mít zájem nutno odhlásit!!

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / Prázdniny už sice klepou na dveře, ale my si ještě užíváme zábavu ve školce Cesta za pokladem V pátek se proměnili naši předškoláci v námořníky a vydali se hledat poklad směr Poskla pod vedením kapitánky praktikantky Nikoly Třetinové, která cestu pro děti zorganizovala. Naše paní učitelky byly pravou rukou kapitánky Nikoly a na vše dohlížely. Než však samotný poklad objevili, čekala je dlouhá cesta plná překážek a úkolů, které museli zdolat, aby se k sladkému pokladu vůbec dostali. Ani naši maláčci nezůstali pozadu a hned příští týden v pátek, 5. června, se vydali i oni hledat svůj poklad. Jejich cesta za pokladem, uskutečněná na školní zahradě, nebyla tak dlouhá, za to plná pohybových, vědomostních i smyslových úkolů a na konci je ještě čekalo milé překvapení v podobě straky, která ve svém hnízdě ukrývala stříbrný poklad plný dobrot. Indiánská výprava Letní počasí je vhodné na různé výpravy, výlety, stezky apod. Maláčci si naplánovali stezku indiánskou. V pátek 12. června se vydali pěšky na Novou a zpět do MŠ se vrátili autobusem. Během stezky si děti vyzkoušely indiánský pokřik, plížení v přírodě, překonávaly přírodní překážky a řešily vědomostní úkoly. Výlet to byl pěkný a dlouhý. Zpáteční cestu by již mnohé děti neušly, proto jsme se vrátili do školky autobusem. Jako správní indiáni bychom měli přijet na koni, ale největším zážitkem pro děti byla jízda autobusem. Návštěva u Orságů K sobě domů na zvířátka nás pozvala Elenka Orságová. Děti na jejich dvorku měly opravdu co vidět. Každý si přišel na své a mohl obdivovat své oblíbené zvíře. A že jich tu opravdu bylo. Přes malé selátko, kravičky, koně, králíky, slepice až po pejska. Návštěvu jsme zakončili malým pohoštěním. Divadlo Ještě než děti opustí MŠ a odejdou na prázdniny, zpestřili jsme si poslední dny v MŠ návštěvou divadelního představení, které se konalo ve čtvrtek 25. června v tělocvičně ZŠ. Jako herci se nám představili žáci deváté třídy, kteří si nastudovali veselohru Hrátky s čertem. Poděkování Děkujeme paní Renátě Všetičkové za její náročnou a obětavou práci v oblasti logopedie, kterou dlouhá léta pro naší MŠ vykonávala. Jako logopedická asistentka působila v naší školce již od roku 1982 a ve středu 24. června 2015 svou záslužnou a náročnou práci logopedické asistentky v naší školce ukončila. Správné výslovnosti naučila dvě generace dětí, kterým tak usnadnila jejich vstup do 1. třídy. Rodiče měli možnost navštěvovat s dítětem logopedii přímo v místě bydliště a tato péče byla, díky zřizovateli zdarma. Jelikož každoročně přibývá dětí s vadami výslovnosti, bude i v příštím školním roce logopedie u nás v MŠ zajištěna logopedickou asistentkou Mgr. Lucií Pavlicovou. Den dětí 1. června se slaví Den dětí. Oslava nechyběla ani v naší školce. Tak jako každý rok i letos nás v MŠ na Den dětí navštívily seniorky paní Všetičková a Krabicová z klubu důchodců. Obdarovaly děti drobnými dárečky a sladkostmi, za to jim moc děkujeme. Tentýž den odpoledne se v tělocvičně místní ZŠ konalo Logopedické odpoledne pro děti z naší školky. Celkem bylo přichystáno 10 stanovišť s úkoly zaměřenými na logopedii, které slouží jako logopedická prevence. Akce se zúčastnili rodiče se svými dětmi a všichni se skvěle bavili a plnili úkoly s nadšením. Každý potom za odměnu dostal malou pozornost. Beseda s myslivcem 3. června naše předškoláky poctil svou návštěvou pan Josef Skalík, který si s dětmi povídal na téma My a příroda. Během této besedy získaly děti mnoho poznatků a zajímavostí o přírodě a lesních zvířatech. Naše zvídavé děti měly připraveny pro pana Skalíka plno dotazů a beseda se jim moc líbila. O zlatou srnčí trofej V sobotu 6. června na prostranství před místní základní školou proběhlo slavností zahájení soutěže O zlatou srnčí trofej, kterou zahájili společně paní ředitelka Mgr. Šárka Gájová a pan starosta Ing. Vladimír Petružela. Této soutěže se zúčastnili i naši přátelé ze Slovenska, kteří se přijeli na soutěž podívat. Samotná soutěž probíhala ve vstupní hale ZŠ. Mezi účastníky soutěže bylo osm našich předškoláků a jeden maláček. Všichni úspěšně reprezentovali naši MŠ v nulté kategorii a byli za svou účast v konečné fázi vyhlášeni a spravedlivě odměněni. Pasování na školáky Kde je začátek, tam je i konec. U nás v MŠ v červnu končí celý letošní školní rok a to znamená, že je za dětmi vidět spousta práce. Naučily se spoustu nového, hodně toho viděly a poznaly, ale hlavně jsou všechny děti zase o rok starší a naši předškoláci se ještě více přiblížili školním lavicím. Než však usednou do školních lavic, pasoval je 19. června sám pan starosta za účasti paní ředitelky ZŠ a paní učitelek z MŠ. Na tuto slavnostní chvíli se přišla podívat i paní učitelka, která bude prvňáčky v příštím roce učit. Blíže se s nimi seznámila již dříve, díky projektu Škola nanečisto. Rozloučení probíhalo také za účasti rodičů, kteří byli právem na své děti pyšní. Výlet za zvířátky k Vaňkům Předškoláci přijali ještě jedno pozvání na návštěvu, a to od Alenky Vaňkové. Tak se v pátek 26. června vypravili pěšky přes Hutisko až do části Pod Káním, kde strávili u Vaňků příjemné dopoledne. Návštěva byla opět plná překvapení, protože nikdo nečekal, že uvidí tolik zvířat na jednom místě. Krávu, koně, prasátka, slepice, krocany, husy, kačeny, pávy. Tímto bychom se s vámi v tomto letošním školním roce chtěli rozloučit a popřát všem krásné prázdniny plné sluníčka. Nový školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2015 Lenka Habartíková

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / Aktuality z farnosti a církve Tradiční cyrilometodějské pouti: Na Radhošti je hlavní mše na sv. Cyrila a Metoděje v neděli 5.července.až ve 12 hodin a přenášet ji bude křesťanská televize NOE. Protože je neděle a mše na Radhošti je posunutá, bude i v našem kostele mše sv. až v 8 hod. V Zašové je pouť také 5.7., hlavní mše je v 10:30 hod. Na Velehradě je hlavní mše při národní pouti jako obvykle v 10:30 hod., a to se všemi našimi biskupy. Bude přenášena státní televizí na ČT 2. V předvečer pouti se bude konat již tradičně Koncert lidí dobré vůle. Začíná asi ve 20 hod., pak je v bazilice noční bdění, adorace a půlnoční mše svatá. Na tyto a jiné akce jsme také srdečně zváni. V neděli ráno 5.7. asi v 8 hod. mají ve velehradské bazilice mši sv. letošní novokněží. Asi na ni nikdo nepůjde, ale připomínám ji kvůli tomu, abychom pamatovali v modlitbě na tyto nové dělníky na vinici Páně. Ve Frenštátě měli koncem června dokonce dvě primice novokněží. Ale ani u nás, ani blízko v okolí nebylo dlouho žádné kněžské ani řeholní povolání. Máme velký důvod proč se modlit, protože bez kněží církev brzy zaniká. Od 9. do 12.července se koná v Brně tradičně charismatická konference. Zúčastňuje se jí stále více lidí, šest tisíc i více. Doporučuji ji vaší pozornosti, protože se jedná o obnovu v Duchu Svatém a o prohloubení naší víry a vztahu ke Kristu a k ostatním pravdám víry.více o ní najdete na internetu nebo i na naší nástěnce v kostele. Tam je také uvedeno, jak se lze na konferenci přihlásit, poplatek apod. Konference se koná to na brněnském veletržním výstavišti. Husovské oslavy. 6.července si letos připomínáme 600 let od tragické smrti Mistra Jana Husa- jeho upálení v Kostnici. Připomínám toto výročí jednak proto že je kulaté a že Hus dlouhá staletí rozděluje naši společnost a utvrzuje náš národ v odporu ke katolické církvi. Už sv. Jan Pavel II. se v roce 1999 omlouval za tuto krutou smrt našeho reformátora, a nyní tuto omluvu zopakoval i papež František. Tím ovšem nechtějí říct, že vina je jen na naší straně. Hus se opravdu v mnohých věcech mýlil, jinak by byl svatořečený. To ale pořád nechceme opakovat. Dnes musíme opět začít s ostatními církvemi spolupracovat na odpuštění, sblížení a jednotě, opustit mýty a legendy o dokonalosti Husově a slavné době husitské. Ve skutečnosti šlo o krutou náboženskou občanskou válku Jak již možná z kostela víte, k 1. červenci mě dává arcibiskup do důchodu, s tím, že mohu i nadále na faře bydlet. Budu tady nadále jako výpomocný kněz. Naše farnost se dostane pod správu Rožnova. Bude nás mít na starosti p. děkan Obr a jeho kaplan. Předávka proběhne v červenci, a jak to bude dál se postupně dozvíme. Já bych nyní rád jen zběžně poděkoval všem za spolupráci, a také se omluvil těm, kterým moje zdejší působení nějak nesedělo. Přeji všem krásně prožité prázdniny a dovolené. A mnoho Boží pomoci a rozkvětu v dalším životě, pod novým vedením.v modlitbě pamatuje otec Josef Karasova knihovna informuje Od 30. června do konce července je knihovna otevřena od 16 do 19 hodin. Protože současně probíhají stavební práce před budovou školy, prosím všechny návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti a v těchto místech se zbytečně nezdržovali. Týká se to především dětí. Knihovna nepřebírá zodpovědnost za úrazy způsobené nekázní. Akce Klubu zahrádkářů V pátek pořádal místní Klub zahrádkářů smažení vaječiny na výletišti Poskla. Navzdory proměnlivému počasí byla nálada výborná a se všichni skvěle bavili, kuchařky usmažily chutnou vaječnici, obsluha byla vzorná a všichni si za doprovodu harmoniky skvěle zazpívali. V srpnu bude knihovna z technických důvodů zavřena. Bylo by dobře, kdyby se čtenáři předzásobili, protože půjčovat se začne až 1.září. (Srpen nebude započítán do výpůjční doby.) Děkuji za pochopení a přeji všem krásné prázdniny. M. Fajkusová, knihovnice Pavla Hejzlarová

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ V sobotu pořádal MS Hutisko-Solanec ve spolupráci se ZŠ a MŠ a obcí Hutisko-Solanec ve školním areálu 43 ročník Místního Kola Zlaté srnčí trofeje (MK ZST). Děti, které navštěvují myslivecké kroužky mohou získané znalosti o myslivosti, přírodě i její ochraně uplatnit v této soutěži. Na soutěž k nám pravidelně jezdí děti mysliveckého kroužku z Hranic na Moravě vedený ing. Dvořákem CSC a Bc. Bohuslavem Kristkem. Podruhé k nám zavítal myslivecký kroužek ZŠ Andrea Kmeťa z Levic na SK vedeným Ing. Štefanem Palaťkou. Z důvodu velké vzdálenosti to pro ně znamenal opět dvoudenní výlet. V pátek dorazili naši hosté dle časového plánu na parkoviště ve středu obce. Po krátké prohlídce náměstíčka a myslivecké skříňky, která nabídla souhrn aktivit činnosti dětí z POŠTOLKY, jsme společně dorazili na naši zahradu. Zde jsme spolu strávili příjemné odpoledne. Děti obou kroužků si prověřily své střelecké schopnosti ve střelbě ze vzduchovky. Na večer jsme přejeli k ubytování na mysliveckou chatu sousední honitby MS Vigantice Rysová. V připravené a vytopené chatě naše hosty přivítal předseda Jiří Jurajda a zajímavé povídání mělo pokračování u hořícího krbu. V sobotním prosluněném ránu již v 8 hodin vítala ve vstupní hale ZŠ a MŠ přijíždějící děti a členy doprovodu dětská cimbálová muzika Světlina vedená pani učitelkou Drahomírou Holišovou. Hudbou a zpěvem tak přispěla k dobré pohodě po celou dobu soutěže. Po ukončení prezentace se děti seřadily před školou a slavnostní myslivecké hlaholy trubače Josefa Uhláře oznámily zahájení soutěže. Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Šárka Gájová přivítala soutěžící děti, vedoucí kroužků, členy místního MS i přítomné hosty. Vyjádřila radost, že soutěže o myslivost, přírodě a její ochraně mohou být pořádány na půdě ZŠ. Poděkovala také místnímu MS za celoroční spolupráci ve prospěch dětí a soutěžícím popřála hodně úspěchů. Starosta obce Hutisko-Solanec ing. Vladimír Petružela rovněž přivítal všechny přítomné, soutěžícím popřál hodně zdaru a přesnou mušku ve střelbě. Za MS přivítal všechny přítomné pan Zdeněk Pavlica a připomenul dětem, aby v soutěži zúročily vše co se v průběhu celoroční přípravy naučily. Sdělil, že po celou dobu soutěže se bude dětem i všem přítomným podávat zdarma pohoštění i občerstvení včetně kávy. Následně pan Josef Skalík seznámil soutěžící s pravidly soutěže, představil zkoušející i jednotlivá stanoviště, a soutěž mohla začít. Do soutěže vstoupily jako první děti kat. 0 předškoláci a 1. třída 19 dětí. Jejich úkolem bylo popsat na panelu obrázky zvěře pernaté i srstnaté správnými názvy. U této kategorie se pořadí neurčovalo. Všechny obdržely diplom a drobné ceny. Na děti kat: A i B čekaly náročné úkoly na jednotlivých stanovištích zoologie, lesní botaniky lovecké kynologie, loveckého střelectví, náročné testové otázky, střelba ze vzduchovky na redukovaný terč srnce. V kat. A druhá až pátá třída soutěžilo 14 dětí a součet získaných bodů určil následující pořadí: 1 Filip Pastorek POŠTOLKA 143,5bodu 2 Lukáš Rada Hranice n.m. 140 bodů 3 Vojtěch Sekyra POŠTOLKA 135,5bodů 3 Ondřej Staněk Hranice n.m. 129 bodů 5 Gabriela Václavíková POŠTOLKA 116 bodů Soutěž ve střelbě ze vzduchovky na vzdálenost 10m. pro soutěž MK ZST: 1 Vojtěch Sekyra POŠTOLKA 50 z 50ti bodů 2 Jiří Sekyra POŠTOLKA 50 z 50ti bodů 3 Lukáš Rada Hranice n.m. 49 z 50ti bodů Pořadí určeno po rozstřelu. V kat. B šestá ž devátá třída soutěžilo 10 dětí a součet získaných bodů určil nasledující pořadí. 1 Kateřina Skalíková POŠTOLKA 134,5bodu 2 David Mikunda POŠTOLKA 131 bodů 3 Anna Sekyrová POŠTOLKA 130 bodů 4 Václav Kunz Hranice n.m. 128 bodů 5 David Meszáros Levice SK 125,5bodu Soutěž ve střelbě ze vzduchovky na vzdálenost 10m. pro soutěž MK ZST: 1 Kateřina Skalíková POŠTOLKA 48 z 50bodů 2 Denisa Chudějová POŠTOLKA 45 z 50bodů 3 Eliška Václavíková POŠTOLKA 43 z 50bodů

9 S T R Á N K A 9 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ pokračování Čas potřebný ke zkompletování výsledků je tradičně vyplněn velmi oblíbenou střeleckou soutěží pro účastníky MK ZST ve střelbě ze vzduchovky O pohár starosty obce. Střílí se na skupinový redukovaný terč černé zvěře na vzdálenost 10m. Pohárové výsledky kat. A : Pohárové výsledky kat. B : 1 Vojtěch Sekyra POŠTOLKA 1. Václav Kunz Hranice n. M. 2 Jiří Sekyra POŠTOLKA 2. Klara Kalálová Hranice n. M. 3 FILIP Pastorek POŠTOLKA 3. Kateřina Skalíková POŠTOLKA Poháry nejúspěšnějším předal starosta obce Hutisko-Solanec Ing. Vladimír Petružela. O spokojené žaludky ve školní jídelně se tradičně postaral tým: Ludmila Skalíková, Helena Ručková, Jana Fusková-manželky a maminky myslivců, Pavlica Zdeněk, Antonín Janoš-členové MS. Ve 13:00 slavnostní signály oznámily vyhlašování výsledků ZST. Soutěžící všech kroužků prokazovali velké znalosti i střelecké dovednosti a předvedli všem přítomným, že přírodě umějí pomáhat. Děti jednotlivých kategorií se střídaly na stupni vítězů a od zástupců ZŠ a MŠ, vedení obce i zástupců MS přebíraly diplomy, medaile, poháry i ceny. Totéž obdrželi všichni účastníci soutěže bez ohledu na pořadí. Poděkovali dětem za výbornou úroveň prokázaných znalostí a vítězům popřáli hodně úspěchů v OK ZST. Ceny soutěžícím také předal ing. Palaťka z Levic za které mu děkujeme. Poděkování patří také ing. Bohuslavu Dvořákovi, který přivezl soutěžícím sladkosti s mysliveckými motivy. Velké poděkování patří sponzorům MK ZST, kteří tuto soutěž každoročně podporují. Množství a hodnota cen pro všechny účastníky soutěže přispívají k soutěživosti a zájmu dětí i rodičů a je veřejnosti pozitivně vnímána. Jsou to: Ing. Vladislav Válek ředitel LČR Rožnov p.rad., ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec, obec Hutisko-Solanec, MS Hutisko-Solanec, MS Vigantice-Rysová, Milan a Miroslav Zezulkovi z Commodum s.r.o. Val.Bystřice, Antonín Šupler Prodej a servis Husqarna, Jaroslav Zeman Les s.r.o., Jozef Žabka grafika, tisk a propagace, členové MS Hutisko-Solanec, Pavlica Zdeněk, Pavlica Vlastimil, Kašpar Miloslav, Skalík Josef ml. Obchodní činnost, Michut Pavel Forest s.r.o. Tento ročník ZST proběhl za pěkného počasí a svým způsobem byl pro všechny přítomné úspěšný. Za vedení kroužku POŠTOLKA: Josef Skalík, Josef Koláček, Jozef Žabka Snímky Jozef Žabka ULIČNÍ TURNAJ Fotbalový oddíl TJ Sokol Hutisko-Solanec Vás srdečně zve na fotbalové hřiště v Kašpírkách, kde se dne v 13:00 hodin bude konat tradiční Uliční turnaj obce Hutisko-Solanec za účasti mužstev Hutiska, Solance, Dvořisk a Pily. Pravidla a další informace budou postupně zveřejňovány ve vitríně TJ Sokol Hutisko-Solanec.

10 S T R Á N K A 10 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 7 / Z HISTORIE OBCE O škole v Činžáku "Ačkoliv mne hutiská škola již po mnohá leta známá byla, předce když jsem se přistěhoval na Hutisko, hrůza mne obcházela nad tím, co jsem zde viděl, jaký tu býl byt, a jaká školní světnice, kuchyň a jiné atd." Takto po letech vzpomínal učitel Štěpán Šubert na své dojmy z podzimu První škola? A pan učitel Šubert srovnávat opravdu mohl. Než přišel na Hutisko, učil na Valašsku už 26 let, naposledy v Hrubé - dnešní Valašské Bystřici. A o které škole to vlastně učitel Šubert mluvil? Ve "staré školce" se ještě neučilo, ta v té době ani nestála. Škola byla v domě pod kostelem, kterému mnoho lidí stále neřekne jinak než "Činžák". Budova to byla ale ještě přízemní a celkově mnohem menší. V této škole se pravděpodobně učilo už na začátku 19. století a možná byla ještě starší. Ale jestli to byla už první hutiská škola, založená roku 1732, nevíme. Podle vzpomínek některých nejstarších občanů se povídalo, že první školou byl malý domek ještě nad Činžákem, blíž kostelu (čp. 452). Nezdravý a špatný byt Díky Šubertovým záznamům víme, jak to vypadalo uvnitř: " okna, v kterých od předešlého století sklo, neprůhledné byly, jakož i byt učitele, kuchyň, podlahy, strop již dočista shnilé byly a musil jsem v takovém nezdravém a špatném bytu přebývat, který se více stáji nežli obydlí podobal, má rodina nevycházela z lékařského ošetřování." Těžký život učitele Nejen špatný byt a třída, ani další podmínky nebyly u nás pro učitele příliš příznivé. Pokud máte představu o tom, že pan učitel byl na Hutisku a Solanci váženým člověkem se slušným platem, nenechte se mýlit. Štepán Šubert hned po svém příchodu zjistil, že oproti všem okolním školám je zde plat asi jen poloviční. Začal tedy o jeho zvýšení jednat se starosty. "..což trvalo úplných 9 měsíců, za ten čas nedostal jsem žádný školní plat. Oněch páru zlatých, které jsem z Hrubé Bystřice uhospodařené sebou na Hutisko přinesl, praskly v krátkém čáse. Vida, že bych hladem i s mou rodinou pojít musíl, prodal jsem domek v Hrubé Bystřici a tak částečně jsem bídě odpomohl." Přesto pan učitel stále zůstával optimistou a doufal, že nevyplacenou mzdu obdrží najednou a že bude podle domluvy vyšší. Ale to se přepočítal: " místo toho dostal jsem plat školní podle stara a to z namáháním po částkách." Situace se pak ještě dlouhé roky opakovala. Od starostů se vždy dověděl, že obec právě nemá peníze a jednou mu dokonce poradili: "Jděte na hafery". Učitelská služba tady jednoduchá rozhodně nebyla. Slanečci a červíčkové Až do roku 1882 se učilo jen v jedné místnosti, ve které třetinu plochy zabírala pec. I podle tehdejších předpisů mohla sloužit nanejvýš pro 30 žáků a přitom sem měla chodit většina dětí z Hutiska, Solance i Prostřední Bečvy. Dejme k tomu opět slovo panu učiteli: "V celém okresu horší a špatnější školní budovy není, do kteréž předce 235 žáků přiděleno jest, a do kteréž zimním časem žáků se návštěvy účastní každodenně A protož ubohé dítky sedí v stolicách jeden na druhém stísněni jako slanečci, ostatní musí se po zemi jako červíčkové plaziti. Jaké to vyučování, jaké to pohodlí pro dítky, a co vystojí učitel." Učitel Šubert se také velmi dlouho snažil o výstavbu nové větší školy. Po mnoha žádostech se v létě 1881 konečně sešla komise a rozhodla, že se Hutisko a Solanec mají rychle dohodnout, kde se nová školní budova postaví. Obce ale příliš o školu neměly zájem, rozhodnutí stále oddalovaly, a tak se pan učitel nedočkal ani za dalších 6 let, kdy odcházel do důchodu. Vojtěch Bajer Část informací pochází ze Státního okresního archivu ve Vsetíně. "Činžák" - tedy bývalá škola - mezi kostelem a "starou školkou". Ještě po 1. světové válce byla budova přízemní, o něco později došlo k přístavbě do šířky a zvýšení o patro. I pozdější historie "Činžáku" je zajímavá, ještě se k ní ve Zpravodaji vrátíme. Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 8/2015 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

MĚSTO MIMOŇ. Obecně závazná vyhláška č.../2010. o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

MĚSTO MIMOŇ. Obecně závazná vyhláška č.../2010. o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností MĚSTO MIMOŇ Obecně závazná vyhláška č.../2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Zastupitelstvo města Mimoň se na svém zasedání dne 16. 12. 2010 usneslo vydat na základě ustanovení 10

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec V dnešním vydání najdete Usnesení Zastupitelstva strana 2 Z jednání Rady obce strana 2 Srpnoví jubilanti strana 3 Zákopčan zve na Fojtku strana 3 Pozvánka na dožínky strana 3 Poštolka informuje strana

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40. KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40. KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40 KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více