VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2008-2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok

2 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Milešovice, příspěvková organizace, okr. Vyškov Adresa školy Milešovice 112, p. Otnice IČO Bankovní spojení /0800 Telefon ředitelna , ředitelka MŠ, ŠJ Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Milešovice IČO: Starosta: Michal Polanský tel.: Součásti školy Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ a MŠ IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka: Mgr. Lenka Fillová Účetní: Marie Jašíčková Vedoucí učitelka MŠ: Hana Burišková Vedoucí ŠJ: Ludmila Laštůvková

3 1.2 Součásti školy Součásti školy Kapacita /plán./ IZO Mateřská škola / 01 Základní škola / 01 Školní družina / 01 Školní jídelna ZŠ / Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd Počet dětí Mateřská škola 1 28 Základní škola 2, 4 ročníky 28 Školní družina 1 20 Školní jídelna Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Hana Burišková Je to orgán, který umožňuje rodičům, pedagogům a zřizovateli podílet se na chodu školy. Zasedá nejméně 2x ročně. Funkční období členů je 3 roky. Školská rada vykonává tuto působnost: - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy - schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny - schvaluje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy - projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodařen - projednává inspekční zprávy České školní inspekce Složení školské rady: - zastoupení zaměstnanců školy: Hana Burišková Bc. Kateřina Šťastná

4 - zastoupení zákonných zástupců: Soňa Kaloudová Dana Mňáčková - zastoupení zřizovatele: Václav Kratochvíl Ing. Bohdan Tišer 1.5 Základní charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Milešovice, příspěvková organizace má celkem 9 zaměstnanců. V letošním školním roce navštěvovalo ZŠ 27 žáků. Ve školní družině pracovala 1 vychovatelka a zapsáno zde bylo 20 dětí, výchovněvzdělávací proces byl veden podle Vzdělávacího programu ŠVP ZV ŠD č.j. 139/2008. Do MŠ docházelo 28 dětí, výchovněvzdělávací proces byl veden podle Vzdělávacího programu ŠVP PV Od podzimu do léta v naší vesnické MŠ. Výuka probíhala podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 a to ve 3. a 4. ročníku a podle ŠVP ZV č. j. 135/2008 Nová škola v ročníku1. a 2.ročníku v souladu s plánem práce a osnovami., které byly ve všech vyučovacích předmětech splněny. Oblasti, které vytvářely možnosti profilovat práci školy: - jazyková výuka účast školy v soutěžích - výuka informatiky - zařazování relaxačních cvičení do výuky na nižším stupni - stále více se uplatňuje přenést vyučování ze školních prostor - příroda, výstavy, exkurze - v některých třídách se osvědčilo netradiční uspořádání lavic (cizí jazyky) - organizovali jsme velký počet kulturních akcí - otevřenost školy vůči rodičům (den otevřených dveří, třídní schůzky, společné akce pro rodiče a děti) - veselé pískání, logopedie Z cizích jazyků byl vyučován jazyk anglický Jako volitelný předmět byla vyučována informatika Na škole probíhala ve všech třídách výuka náboženství V rámci výuky se třída účastnila plaveckého výcviku v období od dubna do června. Méně nadaní žáci byli v průběhu roku doučováni učiteli dle potřeby a zájmu žáků. V jednom oddělení školní družiny je zapsáno 20 dětí. ŠD je vcelku dobře vybavená a pěkné prostředí dává předpoklad k tomu, aby zde děti v pohodě a s radostí trávily čas

5 po vyučování. ŠD navštěvují žáci ročníku. Od žáků je vybírán poplatek 50,- Kč za měsíc, který slouží na nákup výkresů, barev, hraček, her, Minimální preventivní program Tato problematika je součástí výuky v prvouce a přírodovědě. Na škole se nevyskytl žádný patologický jev: alkohol, drogy, záškoláctví, kriminalita.ani na šikanu nezbývá v programu dne čas ani prostor, žáci jsou neustále se svými učiteli, i o přestávkách a řeší různé úkoly předem připravené vyučujícími soutěže, sportovní klání, volné kreslení, turnaje v dámě, šachu aj. Spolupráce s PPP ve Vyškově v tomto školním roce bylo ZŠ doporučeno vyšetření v PPP třem dětem, a to Danielovi Vahalovi, Leošovi Škodovi a Magdaleně Hroudné ( rodiče žádali o odklad školní docházky) Spolupráce se SPC logoped ( Jareček Stejskal logopedie Brno). Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy je zpracováno za období dvou školních roků: 2007/ /2009. Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán s pedagogickou radou v září Vlastní hodnocení školy bylo projednáno v pedagogické radě v září Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb,. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na: cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti, posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření,účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků a studentů, řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Ředitelkou školy byl sestaven tým pro získání podkladů a vypracování hodnotící zprávy: Ředitel školy Personální podmínky

6 DVPP Podmínky ke vzdělávání SWOT analýza Srovnávací prověrky, testy Průběh vzdělávání Úspěšnost žáků na ZŠ, kam přechází žáci do 5. ročníku Spolupráce s rodiči Vedoucí MŠ Personální podmínky DVPP Podmínky k předškolnímu vzdělávání SWOT analýza Průběh předškolního vzdělávání Spolupráce s rodiči Člen školské rady Spolupráce s rodiči Spolupráce se zřizovatelem Na pedagogické radě zaměstnanců školy v roce 2008 byla projednána podstata vlastního hodnocení a jeho cíle a návrh struktury vlastního hodnocení školy. Pro zpracování zprávy byl vytvořen užší pracovní tým koordinátorů, kteří budou během celého procesu vlastního hodnocení školy pomáhat organizovat hodnocení, sběr a vyhodnocování informací. Jejich kompetence byly určeny následovně: Projednání struktury hodnocení Pedagogická rada - září 2008 Dotazníkový průzkum mezi rodiči Březen - duben 2009 Testy Scio Květen červen 2009 Projednání hodnotící zprávy Pedagogická rada - do konce září 2009 Při sledování a posuzování řízení pedagogického procesu jako zdroje informací byly využity: pedagogická dokumentace, učební plány, osnovy, školní vzdělávací program řízené rozhovory s žáky, učiteli a rodiči, také širší veřejností písemné podklady - inspekční zprávy, záznamy kontrol, návštěv, vyhodnocení projektů školy vnitřní statistické ukazatele - počty žáků o studium a úspěšnost při přechodu do 5. ročníku do spádové školy a jiných ZŠ, studijní výsledky žáků, vnější statistické ukazatele externí zdroje, materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod. informace získané z regionálních či jiných medií ŠVP Záznamy z hospitací a další kontrolní činnosti

7 2. Údaje o pracovnících školy 2.1 Přehled pracovníků školy Počet pracovníků celkem 9 Počet učitelů ZŠ 2 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ Základní škola a školní družina a) Počet pedagogických pracovníků ZŠ: 2 učitelky, 1 vychovatelka ŠD - kvalifikovanost učitelů 1 učitelka ZŠ a 1 vychovatelka ŠD nesplňuje kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - všichni učitelé pracovali na plný úvazek, vychovatelka úvazek 50% b) Složení pedagogického sboru: Jméno Mgr. Lenka Fillová Bc. Kateřina Přidalová Lenka Černá, Edita Daňková Stanislava Kyprová Hana Burišková Zařazení ředitelka ZŠ a MŠ učitelka ZŠ vychovatelka ŠD učitelka MŠ učitelka MŠ

8 c) Správní zaměstnanci: Jméno Marie Jašíčková Ludmila Laštůvková Šárka Vahalová Zdeňka Černá Michaela Hroudná Pracovní zařazení účetní vedoucí ŠJ, kuchařka kuchařka školnice MŠ školnice ZŠ 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Základní škola č.j / , 4. ŠVP ZV č. j. 135/2008 Nová škola 1., 2. Ročníky daného programu 3.2 Učební plán školy Učební plán vzdělávacího programu základní škola, č.j /96-2, s platností od Předmět Ročník Minimum ročník Český jazyk /1 5/1 16 Cizí jazyk / Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis 2/1 2/ Dějepis Občanská výchova

9 Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty 1/ Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Rámcový učební plán pro základní vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň 2. stupeň ročník Vzdělávací obory a odpovídající ročníky ročník víceletých středních škol Minimální časová dotace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Další cizí jazyk - PN Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět 12 - Dějepis Člověk a společnost Výchova k občanství - 12 Fyzika - Chemie - Člověk a příroda Přírodopis - Zeměpis - 22 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví - Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 4 Disponibilní časová dotace 9 18 Celková časová dotace

10 3.3. Nepovinné, volitelné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků ročník - náboženství 11 název volitelného předmětu počet zařazených žáků Informatika ( L. Černá ) 27 název kroužku počet zařazených žáků Aerobik ( L. Fillová ) 13 Cvičení ( p. J. Jeřábková ) 13 Hra na flétnu ( p. J. Baják ) 11 MŠ Veselé pískání 16 MŠ - logopedie Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Roč Cel Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro školní rok Zápis proběhl dne K zápisu se dostavilo 10 dětí se svými rodiči. Předpokládaný počet v 1. ročníku pro školní rok 2009/2010 je 9 dětí. 4.3 Výsledky přijímacího řízení Přehled počtu vycházejících žáků Ročník Počet chlapců Počet děvčat Celkový počet

11 Umístění žáků 4.ročníku na jednotlivých typech škol Typ školy Počet chlapců Počet děvčat Celkový počet ZŠ Otnice ZŠ Slavkov u Brna ZŠ Újezd u Brna Hodnocení žáků 5.1 Prospěch Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Ročník Počet 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol Celkem Údaje o zameškaných hodinách Ročník 1. pol. průměr na 1 žáka 2. pol. průměr na 1 žáka 1. 21,5 38, ,3 48, ,3 150, ,9 42,1 5.2 Chování žáků Chování žáků bylo bez větších kázeňských přestupků. Nejčastěji se vyskytujícími výchovnými problémy bylo: nevhodné chování ke spolužákům časté zapomínání neplnění základních školních povinností

12 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci se účastnili vzdělávacích akcí, které připravilo SSŠ Brno a NIDV v Brně. Bc. Kateřina Šťastná Sebehodnocení školy využití autoevaluačních technik pro rozvoj školy Vlastní hodnocení školy Nultý ročník Pedagogické vysoké školy, institut vzdělávání Sokrates. Obsah kurzu psychologie a společenské vědy české a světové dějiny kurzy pro test studijních předpokladů ( ) Využití overballů v hodinách TV Studijní cesty na ZŠ, MŠ, speciální zařízení Sdílení dobrých praxí škol Jihomoravského kraje Sdílení dobrých praxí škol Jihomoravského kraje Seminář Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Pracovní schůzka školních metodiků prevence Lenka Černá Sebehodnocení školy využití autoevaluačních technik pro rozvoj školy Výtvarné techniky I. : dekoláž, koláž, voňavé obrázky, muchláž, textil Studijní cesty na ZŠ, MŠ, speciální zařízení Využití overballů v hodinách TV Mgr. Lenka Fillová Dance aerobik Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ Hanka Burišková Předškolní pedagog a ŠVP Evaluace v MŠ Studijní cesty na ZŠ, MŠ, speciální zařízení Profesní průprava zástupců ředitele malý cyklus až Edita Daňková Nultý ročník Pedagogické vysoké školy, institut vzdělávání Sokrates. Obsah kurzu psychologie a společenské vědy české a světové dějiny kurzy pro test studijních předpokladů ( )

13 7. Akce školy ZÁŘÍ slavnostní zahájení školního roku v sále OÚ vystoupení pro děti v sále OÚ Rozloučení s prázdninami 10.a ČŠI 9.9. výtvarná soutěž Ahoj z prázdnin Znáš svoji rodinu celodružinová soutěž o ceny Začíná podzim výlet do přírody v okolí obce, sbírání přírodnin, pozorování přírody ŘÍJEN pedagogická rada drakiáda maňáskové divadélko v MŠ Můj dům, můj hrad celodružinová soutěž v malování Pexesiáda soutěž družstev v paměti Hallowen, aneb čáry máry v družině LISTOPAD vystoupení v sále OÚ pro seniory, příprava výstavky prací žáků z VV a PV lampionový průvod s výstavkou, zdobením a ochutnáváním perníčků ve ŠD Sportovní olympiáda v družině Lucerničky strašák a drákula výroba z kartonu a vodových barev celodružinová akce Družinový LOGIK skupinová soutěž ve znalostech, pohotovosti a logice PROSINEC hvězdárna brno - O škole pro hvězdy Mikuláš relace do obecního rozhlasu, rozsvícení vánočního stromu vánoční vyrábění a vánoční posezení u stromečku ve ŠD Betlém soutěž o nejkrásnější betlém z libovolného materiálu Vánoční olympiáda vyrob si svoji ozdobu na vánoční stromeček, fantazii se meze nekladou MŠ Mikuláš a čert MŠ Vánoční besídka pro rodiče LEDEN provozní porada a pedagogická rada pololetní vysvědčení Stardance soutěž o nejlepšího tanečníka Módní přehlídka clapci jako porota, dívky modelky ÚNOR Den otevřených dveří, zápis do první třídy ZŠ

14 Příroda kolem nás celodružinový test Karneval papírové obličejové masky BŘEZEN Dětský maškarní ples výstava Arabela letohrádek Mistrovských Brno. Měsíc knihy moje oblíbená kniha, výroba vlastní obrázkové knihy Hádanky a křížovky celodružinové hádání a luštění o ceny DUBEN fotografování zahájen plavecký výcvik ve Vyškově Slet čarodějnic za sálem OÚ, soutěže, opékání špekáčků Měsíc bezpečnosti dopravní značky, pravidla silničního provozu, moje kolo Velikonoce vysévání ječmene, zvyky, vajíčka a kuřátka z keramické hmoty Opičí dráha soutěž na školní zahradě KVĚTEN v sále OÚ vystoupení a výstavka ke Dni matek Týden o zdraví nemocnice v družině poskytování první pomoci, zdravá výživa, osobní hygiena, sportem ke zdraví, lidské tělo MŠ besídka ke Dni matek ČERVEN pedagogická rada procházka do Lovčiček cykloden na hřišti školní atletická olympiáda na hřišti kino Otnice O Zoufálkovi školní výlet ZOO Lešná Zlín 30.6.slavnostní ukončení školního roku Test pro sebepoznání kolektivní práce Den dětí družina plná balónků zábavné hry a soutěže Loutkové divadlo výroba papírových loutek, vlastní představení MŠ školní výlet do ZOO Olomouc a Zahradního centra Bystrovany MŠ rozloučení s předškoláky

15 8.Zpráva o hospodaření školy (za rok 2008)

16 Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Čerpáno k v Kč na dvě desetinná místa Vráceno Vratka v průběhu při finančním roku vypořádání a b = A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: Rozvojový program EVVO pro školy Podpora výuky cizích jazyků Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce Podpora čtenářství na základních školách v roce Program sociální prevence a prevence kriminality Projekty romské komunity Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků Program podpory vzdělávání národnostních menšin Přímé náklady na vzdělávání v tom: platy OPPP ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Zpřístupnění vzdělání pedagog. prac. ZŠ I. stupně v tom: platy OPPP ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání v tom: platy OPPP ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním Náhradní stravování Vyhlášení pokus. ověř. výuky škol. vzdělávacích programů (pokrač. PILOT 1 a Z)

17 účelový znak Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Ukazatel Stanovený objem dotací Čerpáno celkem Použito celkem v Kč na dvě desetinná místa Vratka dotace při finančním k k k vypořádání a b = 2-3 B 1. Neinvestiční dotace celkem v tom: Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OPRLZ B.2. Investiční dotace celkem v tom: Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OPRLZ B.3. Dotace celkem (B.1. + B.2.) V Milešovicích Zpracovala : Mgr. Lenka Fillová, ředitelka školy Projednala a schválila pedagogická rada dne.. Podpisy:

18 Projednala a schválila školská rada dne. Podpisy:

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1-2 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2013 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV okres Pelhřimov 394 44 ŽELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 V Želivě 11. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Zlín,Křiby 4788,příspěvková organizace Tel./Fa. 577 142 075 PSČ 760 05 E-mail: zskriby@zlinedu.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2005/2006 (zpracována dle 10 odst.3 školského

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2013/2014. Zpracoval: Mgr. Josef Vala ředitel školy

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2013/2014. Zpracoval: Mgr. Josef Vala ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Josef Vala ředitel školy 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1. 1. Součásti školy 1. 2. Základní údaje o součástech školy 1.3. Materiálně-technické

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2010/2011 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 zpracovaná dle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,Školský zákon a 7 vyhlášky č. 15/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014. Jitka Houštecká, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040,

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014. Jitka Houštecká, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, 2013 Projednáno: Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Poradou pedagogických pracovníků: 1. 10. 2013 Schváleno: Radou školy dne: 14. 10. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Ohnišov 182, 517 84 Ohnišov, tel.: 494 566 679, IČO: 70979731

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Ohnišov 182, 517 84 Ohnišov, tel.: 494 566 679, IČO: 70979731 Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Ohnišov 182, 517 84 Ohnišov, tel.: 494 566 679, IČO: 70979731 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 dle 10, odst. 3 zákona č. 561/ 2004 Sb.,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více