Výroční zpráva 2014 Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014 Obsah"

Transkript

1

2 Výroční zpráva 2014 Obsah Veřejné informace o službě Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum Chráněné bydlení Vincentinum Sociálně aktivizační a vzdělávací činnosti uživatelů, vzdělávání zaměstnanců Transformace Vincentina Nejvýznamnější prezentační akce roku 2014 Zdravotní péče a fyzioterapie Hospodářský úsek Ekonomické ukazatele organizace za rok 2014 Občanské sdružení Vincentinum Organizační schéma Kontaktní údaje Identifikační data Kde nás najdete?

3 Veřejné informace o službě Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Služba DOZP je poskytována ve Šternberku v objektu bývalého kláštera na Sadové ulici č. 7 a v budovách na Bezručově ulici, které byly v průběhu roku 2014 v souladu s průběhem transformačního procesu postupně vystěhovány. V Šumperku poskytujeme službu DOZP od ve zrekonstruované bezbariérové vile nedaleko centra ve dvou domácnostech po 6 klientech. Služba DOZP je poskytována celoročně. Poslání Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum Šternberk je poskytovat přiměřenou podporu a péči dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním nebo vícenásobným postižením tak, aby prožívali spokojený život, který se bude přibližovat životu v běžném sociálním prostředí. Základní cíl služby Zásadním cílem sociální služby je optimálně rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti uživatelů služby tak, aby docházelo k jejich maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti na službě. Cílová skupina služby Rozdělení cílové skupiny podle věku: děti a mládež s mentálním a vícenásobným postižením od 3 let do ukončení povinné školní docházky dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením v aktivním věku senioři s mentálním a vícenásobným postižením Rozdělení cílové skupiny podle míry potřebné podpory a péče: děti, mládež, dospělí a senioři vyžadující podporu v některých sociálních oblastech a nemající možnost svoji nepříznivou situaci řešit v domácím prostředí děti, mládež, dospělí a senioři vyžadující vysokou míru podpory a péče při základních životních situacích s nízkou mírou podpory v určitých sociálních oblastech děti, mládež, dospělí a senioři vyžadující vysokou míru podpory a péče při zabezpečení většiny životních potřeb Služba není určena: osobám se sklony k agresivnímu chování souvisejícími s nekompenzovanou psychickou poruchou a psychózou osobám s akutním infekčním onemocněním, tuberkulózou osobám s patologickou závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách

4 Zásady poskytování sociální služby respektování individuality každého uživatele: respektujeme individuální potřeby, přání, dovednosti, schopnosti, zdravotní stav uživatele podporování přirozených mezilidských vazeb: poskytujeme přiměřenou podporu nebo péči tak, aby byl uživatel začleněn v maximální možné míře do společnosti, podporujeme uživatele ve využívání veřejných návazných služeb podporování uplatnění vlastní vůle uživatelů a dodržování práv uživatelů služby (např. právo na vzdělání, práci, samostatný pohyb) dodržování partnerského přístupu pracovníků k uživatelům: zapojujeme uživatele do procesu plánování a hodnocení služby Kapacita služby je 171 osob. Rozvojové cíle organizace v období let rozšíření místa poskytování sociálních služeb chráněné bydlení (CHB) a domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) v Šumperku, příprava registrace nové sociální služby domovy se zvláštním režimem (DZR) postupná realizace procesu transformace zařízení, opuštění nevyhovujících objektů pracoviště na Bezručově ulici v návaznosti na transformaci od registrace nových sociálních služeb, zahájení činnosti nových pracovišť a rozšíření místa poskytování stávajících sociálních služeb: DZR Vincentinum Šternberk DZR Vincentinum Lužice DOZP Vincentinum Uničov stabilizace poskytovaných služeb na nových pracovištích a postupné rozšiřování nabídky poskytovaných fakultativních služeb rozšíření možnosti pracovního uplatnění početnější skupiny uživatelů zvláště skupiny služby CHB pokračování v systematickém vzdělávání všech zaměstnanců a ve funkčním zavádění Standardů kvality sociálních služeb do praxe

5 Chráněné bydlení Vincentinum Služba CHB je poskytována ve Šternberku ve dvou samostatných třípokojových bytech, v každém bytě žijí čtyři obyvatelé obou pohlaví. V Šumperku poskytujeme tuto službu od celkem šesti uživatelům v samostatné vile se zahradou. Služba je poskytována celoročně. Poslání Posláním Chráněného bydlení Vincentinum je poskytovat přiměřenou podporu dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením tak, aby mohli využívat vlastní dovednosti a schopnosti a vedli plnohodnotný život v běžném prostředí jako jejich vrstevníci. Základní cíle služby vytvářet podmínky pro optimální rozvoj schopností klienta tak, aby se stal na službě co nejméně závislý, postupně snižovat míru poskytované podpory s ohledem na zdravotní stav rozvíjet dovednosti při zvládání péče o domácnost, využívat běžné zdroje a přirozené vazby dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Cílová skupina služby Služba je poskytovaná dospělým osobám s mentálním i vícenásobným postižením bez výrazných pohybových obtíží, které jsou schopny aktivně zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu a o domácnost. Služba není určena: imobilním osobám osobám se sklony k agresivnímu chování souvisejícími s nekompenzovanou psychickou poruchou a psychózou osobám s diagnózou sexuální deviace osobám s patologickou závislostí na alkoholu a omamných látkách Zásady poskytování sociální služby zásada individuálního přístupu: respektujeme individuální potřeby, přání, dovednosti, schopnosti, zdravotní stav uživatele zásada začleňování do společnosti: podporujeme přirozené mezilidské vazby, podporujeme uživatele ve využívání návazných služeb zásada respektování lidských práv: podporujeme uplatnění vlastní vůle uživatelů a dodržování práv uživatelů služby (např. právo na vzdělání, práci, samostatný pohyb) zásada aktivního přístupu k vlastnímu životu: zapojujeme uživatele do procesu plánování a hodnocení služby, usilujeme o zodpovědnost uživatelů za své rozhodnutí, respektujeme právo na přiměřené riziko Kapacita služby je 14 osob.

6 Chráněné bydlení Vincentinum Šternberk Na začátku roku 2014 zahájil spolupráci s uživateli chráněného bydlení ve Šternberku pan Zdeněk Štokman, student Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Díky jeho dobrovolnické činnosti se uživatelé zapojili do procesu sebeobhajování, při kterém se učí individuálně nebo v kolektivu vyjadřovat vlastní přání, názory a hovořit za sebe nebo za skupinu. Uživatelé se učí lépe rozhodovat, nést zodpovědnost, nechat si poradit, říkat svůj názor a hájit ho. Během sebeobhajování si povídají o různých tématech, která jsou pro ně důležitá, o kterých se potřebují poradit (jídlo, bydlení, volný čas, práce, rodina ). Uživatelé se na pravidelných schůzkách, které probíhají dvakrát i třikrát za měsíc, seznámili mimo jiné s pravidly etikety, Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod. Sociálně aktivizační a vzdělávací činnosti uživatelů, vzdělávání zaměstnanců Povinná školní docházka Základní škola Šternberk, Olomoucká ul., ve školním roce 2014/2015 vzdělává 8 uživatelů Vincentina, kteří jsou rozděleni do dvou tříd. Vzdělávání je realizováno jedním speciálním pedagogem ve speciálně upravené třídě přímo v budově Vincentina. Výuka probíhá podle Rámcově vzdělávacího programu Základní školy speciální Šternberk. Všichni uživatelé, kteří jsou zařazeni do vzdělávání, mají vypracován individuální vzdělávací plán. Zaměstnávání uživatelů Produktivní práce je podstatnou formou životní seberealizace každého člověka, naše uživatele nevyjímaje. Ti však ke zdárnému uplatnění v pracovním procesu potřebují podporu a pomoc s ohledem na jejich osobní potřeby, přání a reálné možnosti. Ve Vincentinu nabízíme uživatelům možnost pracovního zácviku v těchto provozech: zahrada, prádelna, úklid a pracovní pozici - posel v sociálních službách. Vedle nácviku správného pracovního postupu si uživatelé osvojují také sociální dovednosti nezbytné k vykonávání pracovních

7 činností zejména jednání a komunikaci s ostatními lidmi, schopnost pracovat v týmu, umění přijímat kritiku. Po absolvování pracovního zácviku, jehož délka je u každého klienta individuální, mohou být uživatelé zaměstnáni. K bylo v pracovní dny zaměstnáno na 1 až 2 hodiny čtrnáct uživatelů a další čtyři byli na zaměstnávání připravováni formou pracovního zácviku. Realizace projektu Můj život, moje domácnost V říjnu 2014 byla zahájena realizace projektu Můj život, moje domácnost za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt je přirozeným pokračováním procesu transformace Vincentina, neboť je do něj zapojeno 14 uživatelů, kterým je poskytována podpora v nově registrované službě chráněné bydlení ve Šternberku i v Šumperku. Projekt představuje ucelený soubor aktivit vedoucích k rozvoji schopností a dovedností uživatelů v různých oblastech jejich života s cílem usnadnit jim další sociální integraci a přístup na trh práce. Aktivity projektu jsou prováděny zejména v těchto oblastech: 1. vedení domácnosti, vedení správného životního stylu - např. stravovací návyky, pohybové aktivity, rozvoj kognitivních schopností 2. společenský život - např. návštěvy kina, společenských, kulturních a sportovních akcí 3. kulturní návyky a jednání s úřady a institucemi 4. společenské uplatnění, postupy, procesy, návyky 5. vytváření základních pracovních dovedností a návyků - docházka do zaměstnání a adaptace naučených pracovních dovedností v různém prostředí Činnosti týkající se zaměstnávání uživatelů jsou zaměřeny především na zahradnické a úklidové práce. V rámci projektu proběhne vyhledávání vhodného pracovního prostředí a zaměstnavatelů, kteří by umožnili uživatelům zařazeným do projektu vytvářet pracovní návyky a přípravu na výkon práce. Aktivizace uživatelů Ve Vincentinu nabízíme uživatelům sociální služby kromě každodenních aktivizačních činností na domovech i různé druhy terapií s využitím specifických metod práce: Snoezelen terapie Prenatální terapie Logopedická intervence Metoda strukturovaného učení Logopedická intervence ve Vincentinu byla zaměřena na upevnění a rozvoj verbální i alternativní komunikace, a co nejsamostatnější schopnost vyjadřování každého uživatele dle jeho individuálních možností a schopností. Pro individuální potřeby uživatelů bylo v uplynulém období vytvořeno nebo upraveno množství obrázkových symbolů a obrázkových podob znaků do komunikačních slovníků.

8 Dále vznikly zvizualizované info listy týkající se informací o životě klientů a vzhledem k probíhající transformaci byly také zvizualizovány informace ohledně stěhování klientů. Vzhledem k postupné transformaci Vincentina byla logopedická terapie od září 2014 rozšířena i na odloučené pracoviště v Šumperku. Kromě vlastních logopedických sezení proběhlo i vzdělávání zaměstnanců s důrazem na osvojení alternativní komunikace, včetně znakového jazyka. Terapeutické dílny, které se nacházejí na všech pracovištích Vincentina, v roce 2014 navštěvovali uživatelé v pracovních dnech v dopoledních i odpoledních hodinách. Mohli se tak pravidelně setkávat uživatelé s různou mírou podpory a systematicky rozvíjet své dovednosti a schopnosti. Záměrem všech terapeutických dílen nebyla pouze podpora fantazie, zručnosti, procvičení motoriky, ale také cílený nácvik pracovních povinností a návyků. Výrobky z dílen sloužily k výzdobě a případně prezentaci našeho zařízení nebo se ojediněle na prezentačních akcích prodávaly. Jedná se o tyto dílny: Dílna výtvarných technik Do programu dílny výtvarných technik jsou zařazeny variabilní činnosti. Jedná se zejména o práci s drátem a korálky, ketlování (technika výroby šperků), výrobu bižuterie, petart (tvorba z plastových lahví), enkaustiku (malba horkým voskem), výrobu originálních korálků z polymerové hmoty fimo. Proces výroby je rozdělen do dílčích kroků, které splňují nároky kladené na uživatele. Dílna je také k dispozici studentům, kteří v zařízení vykonávají praxi. Vedoucí dílny pořádá interní semináře pro zaměstnance Vincentina, kde přibližuje techniky práce vhodné pro uživatele s různou mírou podpory. Keramická dílna V keramické dílně uživatelé pracují s točířskou hlínou a licí hmotou. Zabývají se výrobou jednotlivých drobných plastik, košíčků, zvonečků, zvířátek apod. Velmi oblíbenou technikou je vymačkávání hlíny do sádrových forem, stejně tak i zdobení glazurou tzv. střep. Textilní dílna Stěžejním materiálem pro práci v dílně je textil a hedvábí. V dílně vznikají polštářky různých tvarů a dekorů (patchwork, výšivka, knoflíky, batika), tašky, jehelníčky. Práce s hedvábím (šály, šátky, hedvábná okénka, povlaky na polštáře) je zaměřena zejména na batikování (araši, šibori), kresbu konturou a následné vymalování. Hojně užívaná, zejm. u klientů se sníženými motorickými schopnostmi, je metoda brčkování. Dále se v dílně uživatelky věnují vyšívání různými typy stehů. Dílna na výrobu svíček Při výrobě svíček uživatelé sociální služby zvládají samostatně pouze některé technologické kroky jako je čištění forem, navlékání knotů, dělení parafinových kostek, přípravu forem k zalévání apod. Samotné nalévání parafinové směsi z bezpečnostních důvodů zajišťuje pracovník.

9 Dřevařská dílna Činnosti v dřevařské dílně jsou různorodé. Uživatelé se především učí pracovat s nářadím, opracovávají zbytky dřeva a dřevotřísky. Společně vyrábějí dřevěné květiny, motýly, zvířátka, palmy. Zručnější uživatelé rámují obrázky, které slouží jako dekorace interiérů. Pracovní a kreativní dílna V pracovní a kreativní dílně uživatelé vytvářejí výtvarná dílka určená k výzdobě interiérů nebo jen pro zábavu. Vyrábějí zde nejrůznější přání, především na Vánoce a Velikonoce, buď jako přání prošívaná podle děrovaného motivu na výkresu, nebo kreslená, která malují samostatně nebo podle předkresleného návodu. Hlavní náplní se stala výroba drobností z textilu, jako například zvířátek, polštářků, jehelníčků, drobných dekorací. Někteří klienti vystřihují podle obrysu z látky jednotlivé části výrobku, pracovnice díly sešije a uživatelé následně výrobek vyplňují dutým vláknem. Aranžérsko - zahradnická dílna Těžiště činností aranžérsko - zahradnické dílny spočívá v pěstování, sušení a následném aranžování škály květin vhodných k tomuto účelu. Cílem těchto činností není, aby se z uživatelů stali plnohodnotní zahradníci či aranžéři, ale aby se naučili vybrané prvky těchto profesí s ohledem na jejich individuální předpoklady. Vedle aranžování sušených květin se uživatelé zároveň učí tkát látkové či rákosové rohože, lepit různé typy mozaikových obrazů, plést košíky z pedigu a další výtvarné techniky, zejména z přírodních materiálů.

10 Pěvecký čtvereček Vincentina Mezi další aktivizační činnosti, které jsou uživatelům služby od roku 2010 nabízeny, patří pěvecký kroužek zaměřený na nácvik sólového i sborového zpěvu. Prioritou souboru se stala veřejná vystoupení, neboť samotná prezentace má pro všechny zúčastněné edukační a sociální význam. V tomto směru je i velkým přínosem spolupráce s dobrovolníkem basákem, který se účastnil odpoledních zkoušek na sále Vincentina a všech veřejných vystoupení. V roce 2014 si uživatelé vybrali a nacvičili čtyři písně J. Nohavici, které byly uvedeny při zahájení mezinárodního hudebního festivalu Didgeridoo v jeskyni na Výpustku a na festivalu Motýlek v Kopřivnici. Pěvecký čtvereček se účastnil hudební části soutěže Nad oblaky, aneb každý může být hvězdou, na kterou byla pořízena CD nahrávka hudebního vystoupení ve studiu pana Koreného ve Šternberku. Praxe studentů a stáže V roce 2014 třítýdenní praxi ve Vincentinu absolvovala studentka PdF UP Olomouc studující 3. ročník oboru Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a souvislou praxi taktéž student PdF UP 2. ročníku oboru Speciální pedagogika ortokomunikace. Dvoutýdenní souvislou praxi absolvovaly 2 studentky 1. ročníku VOŠ sociální Olomouc - oboru Charitativní a sociální práce a 1 student 2. ročníku téhož oboru. Týdenní výběrovou praxi v našem zařízení absolvovala studentka 1. ročníku oboru Sociální a charitativní práce UK Husitské teologické fakulty, dále 9 studentek 1. ročníku Caritas VOŠ sociální Olomouc, oboru Charitativní a sociální práce, 1 studentka 1. ročníku VOŠ Dorkas Olomouc, 1 studentka Pedagogické fakulty UP Olomouc 1. ročníku oboru Speciálně pedagogická andragogika a 1 studentka 2. ročníku téhož oboru. Exkurzi ve Vincentinu absolvovalo 14 studentů 2. ročníku oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika PdF UP a již tradičně studenti Gymnázia v Šumperku. V rámci odborné stáže navštívilo naše zařízení 9 pracovníků z Nových Zámků, 3 pracovníci z organizace Apla Praha a 5 pracovníků z domovů pro osoby se zdravotním postižením z Karviné a ze Zašové. Vzdělávání pracovníků V roce 2014 byly v rámci interního vzdělávání pro pracovníky v přímé péči realizovány semináře: Autismus a strukturované učení Metoda šetrné sebeobrany - nácvik fyzických úchopů Snoezelen terapie Alternativní a augmentativní komunikace Znakový jazyk v praxi Ochrana práv Individuální plánování Zavádění standardů kvality do praxe Historie Vincentina od založení k transformaci 125. výročí založení Kreativní techniky vhodné pro osoby se specifickými potřebami enkaustika

11 Vincentinum přímo v zařízení zorganizovalo několik akreditovaných seminářů. Odborní lektoři vedli semináře na téma: Sexualita osob s mentálním postižením, Metoda validace podle Naomi Feil, Seminář k sebeobhajování, Změny v Občanském zákoníku ve vztahu k právům osob se zdravotním postižením. Další vzdělávání zaměstnanců probíhalo mimo zařízení v průběhu celého roku. Čtyři vedoucí pracovníci absolvovali dlouhodobý vzdělávací kurz Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky v sociálních službách, který se konal v Praze. Supervizní setkání s Mgr. Martinem Haiclem probíhala po celý rok ve Šternberku a v rámci transformačního procesu proběhla s Mgr. Ivetou Šůstkovou supervize všech týmů, kterých se transformace aktivně dotkla. Dobrovolnická činnost V roce 2014 pokračovala v dobrovolnické činnosti paní Alena Vymětalová, která i nadále vedla taneční kroužek, jehož vystoupení úspěšně reprezentovala Vincentinum v Šumperku, v Olomouci a ve Šternberku. Dobrovolnické činnosti se věnovala slečna Zdeňka Smolová, která již několikátý rok dochází za uživatelem s vysokou mírou podpory z Červeného domova. Vincentinum se může pochlubit i dalšími pěti novými dobrovolníky: paní Marcela Světnická zaměřila dobrovolnickou činnost na uživatele seniorského věku, paní Karla Pustějovská střídavě navštěvovala tři uživatele služby. Studentka Veronika Štěpánová a paní Marcela Niklová zaměřily svoji činnost individuálně na konkrétního uživatele. Student Zdeněk Štokman se v rámci dobrovolnické činnosti věnoval osmi uživatelům chráněného bydlení a seznamoval je s procesem sebeobhajování. V roce 2014, stejně jako v předešlých letech, realizovalo jednorázovou dobrovolnickou činnost v našem zařízení i několik desítek lidí v rámci organizace náročnějších, většinou jednorázových akcí. Olomoučtí Baptisté již tradičně na konci prázdnin zorganizovali soutěžní dopoledne pro naše obyvatele. Členové pěveckého sboru Šternberk OS pokračovali v organizaci několika neformálních setkání se zpíváním, Šternberští ochotničtí komedianti pozvali 40 uživatelů našeho zařízení zdarma na divadelní představení a také zahráli další divadelní představení na sále Vincentina. Novým počinem v rámci jednorázové dobrovolnické činnosti bylo zorganizování diskotéky pro uživatele s vysokou mírou podpory studenty Církevního gymnázia Německého řádu z Olomouce. 10

12 TRANSFORMACE VINCENTINA Zásadním záměrem Vincentina v roce 2014 bylo zapojení do závěrečné fáze procesu transformace, deinstitucionalizace a humanizace pobytové sociální služby vycházející z celostátního programu Podpora transformace sociálních služeb. Projekt byl financovaný z Evropského sociálního fondu a z Integračního operačního programu. Transformační proces je zakotven ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje a jeho smyslem je podpora vzniku návazných služeb v komunitě, které lidem žijícím v pobytové službě pomohou aktivně se začlenit do společnosti. Novými lokalitami našeho působení jsou od obec Lužice a město Uničov, novou registrovanou sociální službou jsou od uvedeného data Domovy se zvláštním režimem. Prvním výsledkem pilotního projektu transformace v předcházejících letech byla registrace služby Chráněné bydlení Vincentinum a její zprovoznění od ve dvou bytech v běžné zástavbě ve městě Šternberk. Služba je poskytována celkem 8 klientům. V další fázi jsme od rozšířili naše sociální služby o nová místa poskytování ve městě Šumperk ve dvou zrekonstruovaných vilách. Službu domovy pro osoby se zdravotním postižením zde zajišťujeme pro celkem 12 uživatelů ve dvou domácnostech, a to ve vile na Masarykově náměstí 10 a chráněné bydlení pro 6 uživatelů v domku na Revoluční ulici 55. V roce 2014 byl kladen důraz hlavně na tyto aktivity: finální fáze činnosti Multidisciplinárního transformačního týmu dokončení rekonstrukce objektů v Šumperku závěrečná příprava uživatelů ve cvičném bytě a jejich následné přestěhování do Šumperka příprava stávajících zaměstnanců organizace, dotazníky zájmu o práci na nových pracovištích, výběrová řízení na nové pracovníky vzdělávání a supervize zaměstnanců komunikace s odbornou i laickou veřejností (kulatý stůl ve Šternberku) pokračování v dlouhodobém natáčení dokumentu ČT 1 Praha životní příběh uživatelů Vincentina, zachycující život ve velkém pobytovém zařízení až po přechod do nového bydliště v Šumperku tvorba pracovních postupů a metodik v souvislosti s přípravou a následnou registrací sociální služby Domovy se zvláštním režimem příklady dobré praxe - stáže v zařízeních a předávání zkušeností pracovníků z chráněného bydlení průběh a dokončení výstavby nových objektů v obci Lužice, Šternberk a Uničov, jejich slavnostní otevření dne příprava na zahájení poskytování našich služeb v nových lokalitách od opuštění objektů na Bezručově ulici a zakončení poslední fáze pilotního projektu Transformace Vincentina 11

13 Nejvýznamnější prezentační akce roku Slavnostní otevření nových míst poskytování sociálních služeb DOZP a CHB v Šumperku Slavnostní otevření nových služeb DZR ve Šternberku a obci Lužice, slavnostní otevření nových míst poskytování sociální služby DOZP v Uničově Den otevřených dveří v nových službách ve Šternberku, Uničově a obci Lužice Týden sociálních služeb: Den otevřených dveří na všech pracovištích Vincentina ve Šternberku a Šumperku Kulatý stůl k transformaci Vincentina Konference k projektu Můj život, moje domácnost Beseda k historii Vincentina Slavnostní bohoslužba - kaple Vincentina 12

14 Další významné akce roku Závody v běžeckém lyžování - Studnice Regionální aranžérská soutěž - organizátor Vincentinum Jarní zpívání - koncert Potulných muzikantů v kapli Vincentina Velikonoční jarmark - Olomouc Farmářské trhy - Šternberk Jarní koncert šternberského sboru - kaple Vincentina Veletrh sociálních služeb - Šumperk Národní abilympiáda - Pardubice Regionální hry Speciálních olympiád - Olomouc (atletika, přizpůsobené sporty) Sportovní hry - Zubří Mezi námi - Flora Olomouc Léčebenské slavnosti - PL Šternberk Letní integrovaný tábor - Cakov (organizátor DDM Litovel) Česká letní speciální olympiáda - Brno Jeskyně Výpustek - vystoupení Pěveckého čtverečku Výstava prací aranžérské dílny - Flora Olomouc Mistrovství Moravy ve stolním tenise - Zlín Hudební festival Motýlek Kopřivnice Martinské slavnosti - šternberský hrad Mistrovství ČR ve stolním tenise - Hradec Králové Slavnostní koncert Smíšeného pěveckého sboru města Šternberka - kaple Vincentina Ples Vincentina Vánoční maličkosti - Olomouc Vánoční jarmark - Olomouc Zdravotní péče a fyzioterapie Systém poskytování zdravotních služeb ve Vincentinu byl nejvíce ovlivněn přípravou a postupnou realizací transformace sociálních služeb. K zajištění zdravotních služeb v roce 2015 byly provedeny personální změny a změny smluvních podmínek se zdravotními pojišťovnami. Cílem bylo nastavit procesy tak, aby nedošlo k zásadnímu omezení dostupnosti a kvality zdravotních služeb uživatelům Vincentina. Počátkem roku 2014 byl snížen počet všeobecných zdravotních sester o 2 místa. V polovině roku byla přijata nutriční terapeutka Radka Školoudová s cílem zajistit odborné provádění a dohled nad činnostmi v oblasti přípravy stravy a nutriční terapie. 13

15 Personální obsazení úseku zdravotní péče (ÚZP): 12/ / /2014 Vedoucí ÚZP Všeobecná sestra Fyzioterapeut Nutriční terapeut CELKEM: Důraz na rozsah využití kompetencí všeobecných sester je jedním z hledisek, která napomáhají snížit potřebu hospitalizací v lůžkových zdravotnických zařízeních. Hospitalizace: r r r r Počet uživatelů Vincentina Počet hospitalizací Počet hospitalizovaných Počet dnů hospitalizace Ø počet dnů jedné hospitalizace Počet dnů hospitalizace/počet U 1,25 1,5 2,1 1 Průměrný věk uživatelů v roce 2014 je 42 let. K udržování odborné způsobilosti kolektivu nelékařského zdravotnického personálu přispělo uspořádání V. a VI. Zdravotnické konference zaměřené na odbornost všeobecná sestra, fyzioterapeut a nutriční terapeut. Včetně kolegů z blízkých zdravotnických zařízení se konferencí zúčastnilo 120 osob. K dřívějším ošetřujícím lékařům pečujícím o uživatele Vincentina přibyly ošetřující lékařky v Šumperku, zejména praktické lékařky pro dospělé MUDr. Marie Kotková a MUDr. Šárka Kaplová, stomatoložka MUDr. Lucie Václavková a psychiatr MUDr. Hana Gronychová. 14

16 Fyzioterapie Přehled výkonů fyzioterapeutů v roce 2014: Cvičení na přístrojích pod dozorem 246 Fyzikální terapie 1421 Hipoterapie 20 Individuální LTV 2438 LTV v bazénu 40 Měkké techniky 202 Nácvik chůze 181 Skupinové LTV 319 CELKEM 4867 Oblast fyzioterapie je nedílnou součástí celkové péče o uživatele služeb Vincentina. Fyzioterapie, rozšiřování a aplikace jejich metod, příznivě působí na stabilitu zdravotního stavu uživatelů. Každodenní spolupráce s dalšími pečujícími profesemi a způsob pojetí práce fyzioterapeutek nemalou mírou pomáhají i k udržení psychické a sociální pohody uživatelů. Fyzioterapeutky se aktivně zapojují do organizace a realizace společenských setkání a tematicky zaměřených pobytů uživatelů mimo Vincentinum. Stravování Za vnímání potřeb uživatelů a současné dodržování lékaři stanovených pravidel v oblasti výživy zodpovídá stravovací úsek pod odborným dohledem nutriční terapeutky. Schopnosti a kapacita tohoto úseku umožňují uspokojit uživatele 2 x denně teplou a 1 x denně studenou stravou doplněnými přesnídávkou a odpolední svačinou. Aktuálně je strava připravována pro 6 skupin diet. Stejná základní pravidla jsou dodržována smluvním dodavatelem stravy do domovů uživatelů Vincentina v Šumperku. 15

17 Hospodářský úsek Hospodářský úsek v roce 2014 zabezpečoval mimo běžných oprav strojů a technologie v prádelně, kuchyni a kotelnách tyto práce: stavební úpravy sociálního zařízení Hnědého domova pro imobilní klienty oprava poškozené římsy v průčelí hlavní budovy na ulici Sadová 7 stavební úpravy sklepních prostor chráněného bydlení v Šumperku na ulici Revoluční 55, oprava garáže a instalace nového zábradlí na její střeše (terasa) opravy podlah v suterénu budovy domova pro osoby se zdravotním postižením v Šumperku na Masarykově náměstí 10 výměna čističky vody v rehabilitačním bazénu na ulici Sadová 7 malířské práce v celém areálu hlavní budovy na ulici Sadová 7 oprava dlažby a omítek na terase Bílého domova oprava omítek a výměna garážových vrat za sklopná u dvou garáží na ulici Sadová 7 výměna nefunkčních plastových oken v přístavbě hlavní budovy na ulici Sadová 7 rekonstrukce budovy bývalého zahradního hospodářství na ulici Opavská ve Šternberku celková oprava elektroinstalace, podlah a vnitřních omítek, oprava střechy a výměna všech dřevěných oken za plastová, včetně instalace vodovodní, kanalizační, plynové a elektrické přípojky V uvedeném roce byly zakoupeny služební automobily na naše nová pracoviště, která byla vybudována v rámci projektu Transformace Vincentina. Jedná se o automobil Peugeot pro 9 osob na domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení v Šumperku a o automobil Dacia pro 7 osob na pracoviště v obci Lužice. 16

18 Ekonomické ukazatele organizace za rok 2014 ROZVAHA - BILANCE ( v Kč) Období: 2014 Název položky Účet Běžné Brutto Korekce Netto Minulé AKTIVA CELKEM , , , ,45 A. Stálá aktiva , , , ,95 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,10 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,10 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,95 1. Pozemky , , ,76 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,69 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných , , , ,50 movitých věcí 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,26 IV. Dlouhodobé pohledávky 14500, , ,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy , , ,00 B. Oběžná aktiva , , , ,50 I. Zásoby , , ,92 2. Materiál na skladě , , ,92 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,18 1. Odběratelé , , ,78 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,00 9. Pohledávky za zaměstnanci , , , Pohledávky za vybranými ústředními vládními , , ,00 institucemi 29. Náklady příštích období , , , Dohadné účty aktivní , , ,00 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,40 5. Jiné běžné účty , , ,52 9. Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Pokladna , , ,00 17

19 Období: 2014 Název položky Účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,45 C. Vlastní kapitál , ,73 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,95 1. Jmění účetní jednotky , ,95 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody ,00 II. Fondy účetní jednotky , ,51 1. Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,51 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,30 4. Rezervní fond z ostatních titulů , ,30 5. Fond reprodukce majetku , ,40 III. Výsledek hospodaření , ,27 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,57 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,70 D. Cizí zdroje , ,72 II. Dlouhodobé závazky ,00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ,00 III. Krátkodobé závazky , ,72 5. Dodavatelé , ,22 7. Krátkodobé přijaté zálohy , , Zaměstnanci , , Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , Důchodové spoření , Jiné přímé daně , , Jiné daně a poplatky , Závazky k vybraným místním vládním institucím ,62 10, Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,50 18

20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 2014 Běžné období Minulé období Název položky Účet Hospodářská Hlavní činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost A. NÁKLADY CELKEM ,41 102, ,07 I. Náklady z činnosti ,41 102, ,07 1. Spotřeba materiálu , ,24 2. Spotřeba energie ,30 61, ,53 3. Spotřeba jiných neskladovaných dodávek , ,00 8. Opravy a udržování , ,07 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Daň silniční 531 0, , Jiné daně a poplatky , , Jiné pokuty a penále 542 0, , Manka a škody ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku ,40 41, , Tvorba a zúčtování opravných položek ,80 0, Náklady z vyřazených pohledávek ,00 0, Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , ,00 B. VÝNOSY CELKEM , , ,64 I. Výnosy z činnosti , , ,66 2. Výnosy z prodeje služeb , ,49 3. Výnosy z pronájmu , , , Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , ,17 II. Finanční výnosy 1286, ,98 2. Úroky ,24 813,98 6. Ostatní finanční výnosy , ,00 IV. Výnosy z transferů , ,00 2. Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transferů , ,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , , ,57 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , ,57 19

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah

Výroční zpráva 2013 Obsah Výroční zpráva 2013 Obsah Historie Vincentina Veřejné informace o službě Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Vincentinum - Základní cíl služby - Cílová skupina služby - Zásady poskytování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70948810 Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DFUV XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DFUV XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Licence: DFUV XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2014 IČO: 70985316 Název: Mateřská škola Lhotka, příspěvková

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace; IČO 75023369; Velkomoravská 220, 696 18 Lužice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 72744618 Název: Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, př.org. Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 60803029 Název: DSO Verovany,Dub,Charvaty

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého, příspěvková organizace Hodslavice; IČO 70646015; Hodslavice 300, 742 71 Hodslavice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 85782 Název: Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Telecí; IČO 71006125; Telecí 178, 569 94 Telecí Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace; IČO 70940126; Krumvíř 23, 691 73 Krumvíř Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola; IČO 70695288; Dolní Podluží 364, 407 55 Dolní Podluží Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín; IČO 70999864; Radim 74, 507 12 Radim Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Církvice 202; IČO 75034883; 202, Církvice Předškolní zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Církvice; IČO 75034930; Církvice, 285 33 Církvice Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola U dvou sluníček; IČO 75016257; Brněnec 22, 569 04 Brněnec Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 71005234; Horní Dunajovice 184, 671 34 Horní Dunajovice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín; IČO 70981868; Lužany 155, 507 06 Lužany Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Jánské Lázně, okres Trutnov; IČO 75016851; Školní 81, 542 25 Janské Lázně Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské zařízení Předmět činnosti sestavena

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem AKTIVA CELKEM 3 370 339,50 2 496

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70982996 Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 660 527,41

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Jívka; IČO 71005161; Jívka 65, 542 13 Jívka Předškolní zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.3.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273325 Název: Obec Bezděkov Sestavená k

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00281301 Název: Obec Vysočany Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00228699 Název: Obec Předmíř Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 06 / 2015 IČO: 70891320 Název: Zlínský kraj Sestavená k rozvahovému

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 39 331 575,23 19 631 338,22 19 700

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00244732 Název: Statutární město České Budějovice NS:

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: D1QU XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 197 971 163,96 53 157

Více

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 2 969 448,64 2 263 549,24 705

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Městys Velký Újezd; IČO 00299677; Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd Obec nebo městská část hlavního

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Košice; IČO 49540858; Košice 46, 285 04 Uhlířské Janovice Obec nebo městská část hlavního města

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D8UR ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 26.03.2015 11h39m 8s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více