Výroční zpráva 2014 Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014 Obsah"

Transkript

1

2 Výroční zpráva 2014 Obsah Veřejné informace o službě Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum Chráněné bydlení Vincentinum Sociálně aktivizační a vzdělávací činnosti uživatelů, vzdělávání zaměstnanců Transformace Vincentina Nejvýznamnější prezentační akce roku 2014 Zdravotní péče a fyzioterapie Hospodářský úsek Ekonomické ukazatele organizace za rok 2014 Občanské sdružení Vincentinum Organizační schéma Kontaktní údaje Identifikační data Kde nás najdete?

3 Veřejné informace o službě Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Služba DOZP je poskytována ve Šternberku v objektu bývalého kláštera na Sadové ulici č. 7 a v budovách na Bezručově ulici, které byly v průběhu roku 2014 v souladu s průběhem transformačního procesu postupně vystěhovány. V Šumperku poskytujeme službu DOZP od ve zrekonstruované bezbariérové vile nedaleko centra ve dvou domácnostech po 6 klientech. Služba DOZP je poskytována celoročně. Poslání Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum Šternberk je poskytovat přiměřenou podporu a péči dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním nebo vícenásobným postižením tak, aby prožívali spokojený život, který se bude přibližovat životu v běžném sociálním prostředí. Základní cíl služby Zásadním cílem sociální služby je optimálně rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti uživatelů služby tak, aby docházelo k jejich maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti na službě. Cílová skupina služby Rozdělení cílové skupiny podle věku: děti a mládež s mentálním a vícenásobným postižením od 3 let do ukončení povinné školní docházky dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením v aktivním věku senioři s mentálním a vícenásobným postižením Rozdělení cílové skupiny podle míry potřebné podpory a péče: děti, mládež, dospělí a senioři vyžadující podporu v některých sociálních oblastech a nemající možnost svoji nepříznivou situaci řešit v domácím prostředí děti, mládež, dospělí a senioři vyžadující vysokou míru podpory a péče při základních životních situacích s nízkou mírou podpory v určitých sociálních oblastech děti, mládež, dospělí a senioři vyžadující vysokou míru podpory a péče při zabezpečení většiny životních potřeb Služba není určena: osobám se sklony k agresivnímu chování souvisejícími s nekompenzovanou psychickou poruchou a psychózou osobám s akutním infekčním onemocněním, tuberkulózou osobám s patologickou závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách

4 Zásady poskytování sociální služby respektování individuality každého uživatele: respektujeme individuální potřeby, přání, dovednosti, schopnosti, zdravotní stav uživatele podporování přirozených mezilidských vazeb: poskytujeme přiměřenou podporu nebo péči tak, aby byl uživatel začleněn v maximální možné míře do společnosti, podporujeme uživatele ve využívání veřejných návazných služeb podporování uplatnění vlastní vůle uživatelů a dodržování práv uživatelů služby (např. právo na vzdělání, práci, samostatný pohyb) dodržování partnerského přístupu pracovníků k uživatelům: zapojujeme uživatele do procesu plánování a hodnocení služby Kapacita služby je 171 osob. Rozvojové cíle organizace v období let rozšíření místa poskytování sociálních služeb chráněné bydlení (CHB) a domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) v Šumperku, příprava registrace nové sociální služby domovy se zvláštním režimem (DZR) postupná realizace procesu transformace zařízení, opuštění nevyhovujících objektů pracoviště na Bezručově ulici v návaznosti na transformaci od registrace nových sociálních služeb, zahájení činnosti nových pracovišť a rozšíření místa poskytování stávajících sociálních služeb: DZR Vincentinum Šternberk DZR Vincentinum Lužice DOZP Vincentinum Uničov stabilizace poskytovaných služeb na nových pracovištích a postupné rozšiřování nabídky poskytovaných fakultativních služeb rozšíření možnosti pracovního uplatnění početnější skupiny uživatelů zvláště skupiny služby CHB pokračování v systematickém vzdělávání všech zaměstnanců a ve funkčním zavádění Standardů kvality sociálních služeb do praxe

5 Chráněné bydlení Vincentinum Služba CHB je poskytována ve Šternberku ve dvou samostatných třípokojových bytech, v každém bytě žijí čtyři obyvatelé obou pohlaví. V Šumperku poskytujeme tuto službu od celkem šesti uživatelům v samostatné vile se zahradou. Služba je poskytována celoročně. Poslání Posláním Chráněného bydlení Vincentinum je poskytovat přiměřenou podporu dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením tak, aby mohli využívat vlastní dovednosti a schopnosti a vedli plnohodnotný život v běžném prostředí jako jejich vrstevníci. Základní cíle služby vytvářet podmínky pro optimální rozvoj schopností klienta tak, aby se stal na službě co nejméně závislý, postupně snižovat míru poskytované podpory s ohledem na zdravotní stav rozvíjet dovednosti při zvládání péče o domácnost, využívat běžné zdroje a přirozené vazby dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Cílová skupina služby Služba je poskytovaná dospělým osobám s mentálním i vícenásobným postižením bez výrazných pohybových obtíží, které jsou schopny aktivně zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu a o domácnost. Služba není určena: imobilním osobám osobám se sklony k agresivnímu chování souvisejícími s nekompenzovanou psychickou poruchou a psychózou osobám s diagnózou sexuální deviace osobám s patologickou závislostí na alkoholu a omamných látkách Zásady poskytování sociální služby zásada individuálního přístupu: respektujeme individuální potřeby, přání, dovednosti, schopnosti, zdravotní stav uživatele zásada začleňování do společnosti: podporujeme přirozené mezilidské vazby, podporujeme uživatele ve využívání návazných služeb zásada respektování lidských práv: podporujeme uplatnění vlastní vůle uživatelů a dodržování práv uživatelů služby (např. právo na vzdělání, práci, samostatný pohyb) zásada aktivního přístupu k vlastnímu životu: zapojujeme uživatele do procesu plánování a hodnocení služby, usilujeme o zodpovědnost uživatelů za své rozhodnutí, respektujeme právo na přiměřené riziko Kapacita služby je 14 osob.

6 Chráněné bydlení Vincentinum Šternberk Na začátku roku 2014 zahájil spolupráci s uživateli chráněného bydlení ve Šternberku pan Zdeněk Štokman, student Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Díky jeho dobrovolnické činnosti se uživatelé zapojili do procesu sebeobhajování, při kterém se učí individuálně nebo v kolektivu vyjadřovat vlastní přání, názory a hovořit za sebe nebo za skupinu. Uživatelé se učí lépe rozhodovat, nést zodpovědnost, nechat si poradit, říkat svůj názor a hájit ho. Během sebeobhajování si povídají o různých tématech, která jsou pro ně důležitá, o kterých se potřebují poradit (jídlo, bydlení, volný čas, práce, rodina ). Uživatelé se na pravidelných schůzkách, které probíhají dvakrát i třikrát za měsíc, seznámili mimo jiné s pravidly etikety, Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod. Sociálně aktivizační a vzdělávací činnosti uživatelů, vzdělávání zaměstnanců Povinná školní docházka Základní škola Šternberk, Olomoucká ul., ve školním roce 2014/2015 vzdělává 8 uživatelů Vincentina, kteří jsou rozděleni do dvou tříd. Vzdělávání je realizováno jedním speciálním pedagogem ve speciálně upravené třídě přímo v budově Vincentina. Výuka probíhá podle Rámcově vzdělávacího programu Základní školy speciální Šternberk. Všichni uživatelé, kteří jsou zařazeni do vzdělávání, mají vypracován individuální vzdělávací plán. Zaměstnávání uživatelů Produktivní práce je podstatnou formou životní seberealizace každého člověka, naše uživatele nevyjímaje. Ti však ke zdárnému uplatnění v pracovním procesu potřebují podporu a pomoc s ohledem na jejich osobní potřeby, přání a reálné možnosti. Ve Vincentinu nabízíme uživatelům možnost pracovního zácviku v těchto provozech: zahrada, prádelna, úklid a pracovní pozici - posel v sociálních službách. Vedle nácviku správného pracovního postupu si uživatelé osvojují také sociální dovednosti nezbytné k vykonávání pracovních

7 činností zejména jednání a komunikaci s ostatními lidmi, schopnost pracovat v týmu, umění přijímat kritiku. Po absolvování pracovního zácviku, jehož délka je u každého klienta individuální, mohou být uživatelé zaměstnáni. K bylo v pracovní dny zaměstnáno na 1 až 2 hodiny čtrnáct uživatelů a další čtyři byli na zaměstnávání připravováni formou pracovního zácviku. Realizace projektu Můj život, moje domácnost V říjnu 2014 byla zahájena realizace projektu Můj život, moje domácnost za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt je přirozeným pokračováním procesu transformace Vincentina, neboť je do něj zapojeno 14 uživatelů, kterým je poskytována podpora v nově registrované službě chráněné bydlení ve Šternberku i v Šumperku. Projekt představuje ucelený soubor aktivit vedoucích k rozvoji schopností a dovedností uživatelů v různých oblastech jejich života s cílem usnadnit jim další sociální integraci a přístup na trh práce. Aktivity projektu jsou prováděny zejména v těchto oblastech: 1. vedení domácnosti, vedení správného životního stylu - např. stravovací návyky, pohybové aktivity, rozvoj kognitivních schopností 2. společenský život - např. návštěvy kina, společenských, kulturních a sportovních akcí 3. kulturní návyky a jednání s úřady a institucemi 4. společenské uplatnění, postupy, procesy, návyky 5. vytváření základních pracovních dovedností a návyků - docházka do zaměstnání a adaptace naučených pracovních dovedností v různém prostředí Činnosti týkající se zaměstnávání uživatelů jsou zaměřeny především na zahradnické a úklidové práce. V rámci projektu proběhne vyhledávání vhodného pracovního prostředí a zaměstnavatelů, kteří by umožnili uživatelům zařazeným do projektu vytvářet pracovní návyky a přípravu na výkon práce. Aktivizace uživatelů Ve Vincentinu nabízíme uživatelům sociální služby kromě každodenních aktivizačních činností na domovech i různé druhy terapií s využitím specifických metod práce: Snoezelen terapie Prenatální terapie Logopedická intervence Metoda strukturovaného učení Logopedická intervence ve Vincentinu byla zaměřena na upevnění a rozvoj verbální i alternativní komunikace, a co nejsamostatnější schopnost vyjadřování každého uživatele dle jeho individuálních možností a schopností. Pro individuální potřeby uživatelů bylo v uplynulém období vytvořeno nebo upraveno množství obrázkových symbolů a obrázkových podob znaků do komunikačních slovníků.

8 Dále vznikly zvizualizované info listy týkající se informací o životě klientů a vzhledem k probíhající transformaci byly také zvizualizovány informace ohledně stěhování klientů. Vzhledem k postupné transformaci Vincentina byla logopedická terapie od září 2014 rozšířena i na odloučené pracoviště v Šumperku. Kromě vlastních logopedických sezení proběhlo i vzdělávání zaměstnanců s důrazem na osvojení alternativní komunikace, včetně znakového jazyka. Terapeutické dílny, které se nacházejí na všech pracovištích Vincentina, v roce 2014 navštěvovali uživatelé v pracovních dnech v dopoledních i odpoledních hodinách. Mohli se tak pravidelně setkávat uživatelé s různou mírou podpory a systematicky rozvíjet své dovednosti a schopnosti. Záměrem všech terapeutických dílen nebyla pouze podpora fantazie, zručnosti, procvičení motoriky, ale také cílený nácvik pracovních povinností a návyků. Výrobky z dílen sloužily k výzdobě a případně prezentaci našeho zařízení nebo se ojediněle na prezentačních akcích prodávaly. Jedná se o tyto dílny: Dílna výtvarných technik Do programu dílny výtvarných technik jsou zařazeny variabilní činnosti. Jedná se zejména o práci s drátem a korálky, ketlování (technika výroby šperků), výrobu bižuterie, petart (tvorba z plastových lahví), enkaustiku (malba horkým voskem), výrobu originálních korálků z polymerové hmoty fimo. Proces výroby je rozdělen do dílčích kroků, které splňují nároky kladené na uživatele. Dílna je také k dispozici studentům, kteří v zařízení vykonávají praxi. Vedoucí dílny pořádá interní semináře pro zaměstnance Vincentina, kde přibližuje techniky práce vhodné pro uživatele s různou mírou podpory. Keramická dílna V keramické dílně uživatelé pracují s točířskou hlínou a licí hmotou. Zabývají se výrobou jednotlivých drobných plastik, košíčků, zvonečků, zvířátek apod. Velmi oblíbenou technikou je vymačkávání hlíny do sádrových forem, stejně tak i zdobení glazurou tzv. střep. Textilní dílna Stěžejním materiálem pro práci v dílně je textil a hedvábí. V dílně vznikají polštářky různých tvarů a dekorů (patchwork, výšivka, knoflíky, batika), tašky, jehelníčky. Práce s hedvábím (šály, šátky, hedvábná okénka, povlaky na polštáře) je zaměřena zejména na batikování (araši, šibori), kresbu konturou a následné vymalování. Hojně užívaná, zejm. u klientů se sníženými motorickými schopnostmi, je metoda brčkování. Dále se v dílně uživatelky věnují vyšívání různými typy stehů. Dílna na výrobu svíček Při výrobě svíček uživatelé sociální služby zvládají samostatně pouze některé technologické kroky jako je čištění forem, navlékání knotů, dělení parafinových kostek, přípravu forem k zalévání apod. Samotné nalévání parafinové směsi z bezpečnostních důvodů zajišťuje pracovník.

9 Dřevařská dílna Činnosti v dřevařské dílně jsou různorodé. Uživatelé se především učí pracovat s nářadím, opracovávají zbytky dřeva a dřevotřísky. Společně vyrábějí dřevěné květiny, motýly, zvířátka, palmy. Zručnější uživatelé rámují obrázky, které slouží jako dekorace interiérů. Pracovní a kreativní dílna V pracovní a kreativní dílně uživatelé vytvářejí výtvarná dílka určená k výzdobě interiérů nebo jen pro zábavu. Vyrábějí zde nejrůznější přání, především na Vánoce a Velikonoce, buď jako přání prošívaná podle děrovaného motivu na výkresu, nebo kreslená, která malují samostatně nebo podle předkresleného návodu. Hlavní náplní se stala výroba drobností z textilu, jako například zvířátek, polštářků, jehelníčků, drobných dekorací. Někteří klienti vystřihují podle obrysu z látky jednotlivé části výrobku, pracovnice díly sešije a uživatelé následně výrobek vyplňují dutým vláknem. Aranžérsko - zahradnická dílna Těžiště činností aranžérsko - zahradnické dílny spočívá v pěstování, sušení a následném aranžování škály květin vhodných k tomuto účelu. Cílem těchto činností není, aby se z uživatelů stali plnohodnotní zahradníci či aranžéři, ale aby se naučili vybrané prvky těchto profesí s ohledem na jejich individuální předpoklady. Vedle aranžování sušených květin se uživatelé zároveň učí tkát látkové či rákosové rohože, lepit různé typy mozaikových obrazů, plést košíky z pedigu a další výtvarné techniky, zejména z přírodních materiálů.

10 Pěvecký čtvereček Vincentina Mezi další aktivizační činnosti, které jsou uživatelům služby od roku 2010 nabízeny, patří pěvecký kroužek zaměřený na nácvik sólového i sborového zpěvu. Prioritou souboru se stala veřejná vystoupení, neboť samotná prezentace má pro všechny zúčastněné edukační a sociální význam. V tomto směru je i velkým přínosem spolupráce s dobrovolníkem basákem, který se účastnil odpoledních zkoušek na sále Vincentina a všech veřejných vystoupení. V roce 2014 si uživatelé vybrali a nacvičili čtyři písně J. Nohavici, které byly uvedeny při zahájení mezinárodního hudebního festivalu Didgeridoo v jeskyni na Výpustku a na festivalu Motýlek v Kopřivnici. Pěvecký čtvereček se účastnil hudební části soutěže Nad oblaky, aneb každý může být hvězdou, na kterou byla pořízena CD nahrávka hudebního vystoupení ve studiu pana Koreného ve Šternberku. Praxe studentů a stáže V roce 2014 třítýdenní praxi ve Vincentinu absolvovala studentka PdF UP Olomouc studující 3. ročník oboru Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a souvislou praxi taktéž student PdF UP 2. ročníku oboru Speciální pedagogika ortokomunikace. Dvoutýdenní souvislou praxi absolvovaly 2 studentky 1. ročníku VOŠ sociální Olomouc - oboru Charitativní a sociální práce a 1 student 2. ročníku téhož oboru. Týdenní výběrovou praxi v našem zařízení absolvovala studentka 1. ročníku oboru Sociální a charitativní práce UK Husitské teologické fakulty, dále 9 studentek 1. ročníku Caritas VOŠ sociální Olomouc, oboru Charitativní a sociální práce, 1 studentka 1. ročníku VOŠ Dorkas Olomouc, 1 studentka Pedagogické fakulty UP Olomouc 1. ročníku oboru Speciálně pedagogická andragogika a 1 studentka 2. ročníku téhož oboru. Exkurzi ve Vincentinu absolvovalo 14 studentů 2. ročníku oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika PdF UP a již tradičně studenti Gymnázia v Šumperku. V rámci odborné stáže navštívilo naše zařízení 9 pracovníků z Nových Zámků, 3 pracovníci z organizace Apla Praha a 5 pracovníků z domovů pro osoby se zdravotním postižením z Karviné a ze Zašové. Vzdělávání pracovníků V roce 2014 byly v rámci interního vzdělávání pro pracovníky v přímé péči realizovány semináře: Autismus a strukturované učení Metoda šetrné sebeobrany - nácvik fyzických úchopů Snoezelen terapie Alternativní a augmentativní komunikace Znakový jazyk v praxi Ochrana práv Individuální plánování Zavádění standardů kvality do praxe Historie Vincentina od založení k transformaci 125. výročí založení Kreativní techniky vhodné pro osoby se specifickými potřebami enkaustika

11 Vincentinum přímo v zařízení zorganizovalo několik akreditovaných seminářů. Odborní lektoři vedli semináře na téma: Sexualita osob s mentálním postižením, Metoda validace podle Naomi Feil, Seminář k sebeobhajování, Změny v Občanském zákoníku ve vztahu k právům osob se zdravotním postižením. Další vzdělávání zaměstnanců probíhalo mimo zařízení v průběhu celého roku. Čtyři vedoucí pracovníci absolvovali dlouhodobý vzdělávací kurz Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky v sociálních službách, který se konal v Praze. Supervizní setkání s Mgr. Martinem Haiclem probíhala po celý rok ve Šternberku a v rámci transformačního procesu proběhla s Mgr. Ivetou Šůstkovou supervize všech týmů, kterých se transformace aktivně dotkla. Dobrovolnická činnost V roce 2014 pokračovala v dobrovolnické činnosti paní Alena Vymětalová, která i nadále vedla taneční kroužek, jehož vystoupení úspěšně reprezentovala Vincentinum v Šumperku, v Olomouci a ve Šternberku. Dobrovolnické činnosti se věnovala slečna Zdeňka Smolová, která již několikátý rok dochází za uživatelem s vysokou mírou podpory z Červeného domova. Vincentinum se může pochlubit i dalšími pěti novými dobrovolníky: paní Marcela Světnická zaměřila dobrovolnickou činnost na uživatele seniorského věku, paní Karla Pustějovská střídavě navštěvovala tři uživatele služby. Studentka Veronika Štěpánová a paní Marcela Niklová zaměřily svoji činnost individuálně na konkrétního uživatele. Student Zdeněk Štokman se v rámci dobrovolnické činnosti věnoval osmi uživatelům chráněného bydlení a seznamoval je s procesem sebeobhajování. V roce 2014, stejně jako v předešlých letech, realizovalo jednorázovou dobrovolnickou činnost v našem zařízení i několik desítek lidí v rámci organizace náročnějších, většinou jednorázových akcí. Olomoučtí Baptisté již tradičně na konci prázdnin zorganizovali soutěžní dopoledne pro naše obyvatele. Členové pěveckého sboru Šternberk OS pokračovali v organizaci několika neformálních setkání se zpíváním, Šternberští ochotničtí komedianti pozvali 40 uživatelů našeho zařízení zdarma na divadelní představení a také zahráli další divadelní představení na sále Vincentina. Novým počinem v rámci jednorázové dobrovolnické činnosti bylo zorganizování diskotéky pro uživatele s vysokou mírou podpory studenty Církevního gymnázia Německého řádu z Olomouce. 10

12 TRANSFORMACE VINCENTINA Zásadním záměrem Vincentina v roce 2014 bylo zapojení do závěrečné fáze procesu transformace, deinstitucionalizace a humanizace pobytové sociální služby vycházející z celostátního programu Podpora transformace sociálních služeb. Projekt byl financovaný z Evropského sociálního fondu a z Integračního operačního programu. Transformační proces je zakotven ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje a jeho smyslem je podpora vzniku návazných služeb v komunitě, které lidem žijícím v pobytové službě pomohou aktivně se začlenit do společnosti. Novými lokalitami našeho působení jsou od obec Lužice a město Uničov, novou registrovanou sociální službou jsou od uvedeného data Domovy se zvláštním režimem. Prvním výsledkem pilotního projektu transformace v předcházejících letech byla registrace služby Chráněné bydlení Vincentinum a její zprovoznění od ve dvou bytech v běžné zástavbě ve městě Šternberk. Služba je poskytována celkem 8 klientům. V další fázi jsme od rozšířili naše sociální služby o nová místa poskytování ve městě Šumperk ve dvou zrekonstruovaných vilách. Službu domovy pro osoby se zdravotním postižením zde zajišťujeme pro celkem 12 uživatelů ve dvou domácnostech, a to ve vile na Masarykově náměstí 10 a chráněné bydlení pro 6 uživatelů v domku na Revoluční ulici 55. V roce 2014 byl kladen důraz hlavně na tyto aktivity: finální fáze činnosti Multidisciplinárního transformačního týmu dokončení rekonstrukce objektů v Šumperku závěrečná příprava uživatelů ve cvičném bytě a jejich následné přestěhování do Šumperka příprava stávajících zaměstnanců organizace, dotazníky zájmu o práci na nových pracovištích, výběrová řízení na nové pracovníky vzdělávání a supervize zaměstnanců komunikace s odbornou i laickou veřejností (kulatý stůl ve Šternberku) pokračování v dlouhodobém natáčení dokumentu ČT 1 Praha životní příběh uživatelů Vincentina, zachycující život ve velkém pobytovém zařízení až po přechod do nového bydliště v Šumperku tvorba pracovních postupů a metodik v souvislosti s přípravou a následnou registrací sociální služby Domovy se zvláštním režimem příklady dobré praxe - stáže v zařízeních a předávání zkušeností pracovníků z chráněného bydlení průběh a dokončení výstavby nových objektů v obci Lužice, Šternberk a Uničov, jejich slavnostní otevření dne příprava na zahájení poskytování našich služeb v nových lokalitách od opuštění objektů na Bezručově ulici a zakončení poslední fáze pilotního projektu Transformace Vincentina 11

13 Nejvýznamnější prezentační akce roku Slavnostní otevření nových míst poskytování sociálních služeb DOZP a CHB v Šumperku Slavnostní otevření nových služeb DZR ve Šternberku a obci Lužice, slavnostní otevření nových míst poskytování sociální služby DOZP v Uničově Den otevřených dveří v nových službách ve Šternberku, Uničově a obci Lužice Týden sociálních služeb: Den otevřených dveří na všech pracovištích Vincentina ve Šternberku a Šumperku Kulatý stůl k transformaci Vincentina Konference k projektu Můj život, moje domácnost Beseda k historii Vincentina Slavnostní bohoslužba - kaple Vincentina 12

14 Další významné akce roku Závody v běžeckém lyžování - Studnice Regionální aranžérská soutěž - organizátor Vincentinum Jarní zpívání - koncert Potulných muzikantů v kapli Vincentina Velikonoční jarmark - Olomouc Farmářské trhy - Šternberk Jarní koncert šternberského sboru - kaple Vincentina Veletrh sociálních služeb - Šumperk Národní abilympiáda - Pardubice Regionální hry Speciálních olympiád - Olomouc (atletika, přizpůsobené sporty) Sportovní hry - Zubří Mezi námi - Flora Olomouc Léčebenské slavnosti - PL Šternberk Letní integrovaný tábor - Cakov (organizátor DDM Litovel) Česká letní speciální olympiáda - Brno Jeskyně Výpustek - vystoupení Pěveckého čtverečku Výstava prací aranžérské dílny - Flora Olomouc Mistrovství Moravy ve stolním tenise - Zlín Hudební festival Motýlek Kopřivnice Martinské slavnosti - šternberský hrad Mistrovství ČR ve stolním tenise - Hradec Králové Slavnostní koncert Smíšeného pěveckého sboru města Šternberka - kaple Vincentina Ples Vincentina Vánoční maličkosti - Olomouc Vánoční jarmark - Olomouc Zdravotní péče a fyzioterapie Systém poskytování zdravotních služeb ve Vincentinu byl nejvíce ovlivněn přípravou a postupnou realizací transformace sociálních služeb. K zajištění zdravotních služeb v roce 2015 byly provedeny personální změny a změny smluvních podmínek se zdravotními pojišťovnami. Cílem bylo nastavit procesy tak, aby nedošlo k zásadnímu omezení dostupnosti a kvality zdravotních služeb uživatelům Vincentina. Počátkem roku 2014 byl snížen počet všeobecných zdravotních sester o 2 místa. V polovině roku byla přijata nutriční terapeutka Radka Školoudová s cílem zajistit odborné provádění a dohled nad činnostmi v oblasti přípravy stravy a nutriční terapie. 13

15 Personální obsazení úseku zdravotní péče (ÚZP): 12/ / /2014 Vedoucí ÚZP Všeobecná sestra Fyzioterapeut Nutriční terapeut CELKEM: Důraz na rozsah využití kompetencí všeobecných sester je jedním z hledisek, která napomáhají snížit potřebu hospitalizací v lůžkových zdravotnických zařízeních. Hospitalizace: r r r r Počet uživatelů Vincentina Počet hospitalizací Počet hospitalizovaných Počet dnů hospitalizace Ø počet dnů jedné hospitalizace Počet dnů hospitalizace/počet U 1,25 1,5 2,1 1 Průměrný věk uživatelů v roce 2014 je 42 let. K udržování odborné způsobilosti kolektivu nelékařského zdravotnického personálu přispělo uspořádání V. a VI. Zdravotnické konference zaměřené na odbornost všeobecná sestra, fyzioterapeut a nutriční terapeut. Včetně kolegů z blízkých zdravotnických zařízení se konferencí zúčastnilo 120 osob. K dřívějším ošetřujícím lékařům pečujícím o uživatele Vincentina přibyly ošetřující lékařky v Šumperku, zejména praktické lékařky pro dospělé MUDr. Marie Kotková a MUDr. Šárka Kaplová, stomatoložka MUDr. Lucie Václavková a psychiatr MUDr. Hana Gronychová. 14

16 Fyzioterapie Přehled výkonů fyzioterapeutů v roce 2014: Cvičení na přístrojích pod dozorem 246 Fyzikální terapie 1421 Hipoterapie 20 Individuální LTV 2438 LTV v bazénu 40 Měkké techniky 202 Nácvik chůze 181 Skupinové LTV 319 CELKEM 4867 Oblast fyzioterapie je nedílnou součástí celkové péče o uživatele služeb Vincentina. Fyzioterapie, rozšiřování a aplikace jejich metod, příznivě působí na stabilitu zdravotního stavu uživatelů. Každodenní spolupráce s dalšími pečujícími profesemi a způsob pojetí práce fyzioterapeutek nemalou mírou pomáhají i k udržení psychické a sociální pohody uživatelů. Fyzioterapeutky se aktivně zapojují do organizace a realizace společenských setkání a tematicky zaměřených pobytů uživatelů mimo Vincentinum. Stravování Za vnímání potřeb uživatelů a současné dodržování lékaři stanovených pravidel v oblasti výživy zodpovídá stravovací úsek pod odborným dohledem nutriční terapeutky. Schopnosti a kapacita tohoto úseku umožňují uspokojit uživatele 2 x denně teplou a 1 x denně studenou stravou doplněnými přesnídávkou a odpolední svačinou. Aktuálně je strava připravována pro 6 skupin diet. Stejná základní pravidla jsou dodržována smluvním dodavatelem stravy do domovů uživatelů Vincentina v Šumperku. 15

17 Hospodářský úsek Hospodářský úsek v roce 2014 zabezpečoval mimo běžných oprav strojů a technologie v prádelně, kuchyni a kotelnách tyto práce: stavební úpravy sociálního zařízení Hnědého domova pro imobilní klienty oprava poškozené římsy v průčelí hlavní budovy na ulici Sadová 7 stavební úpravy sklepních prostor chráněného bydlení v Šumperku na ulici Revoluční 55, oprava garáže a instalace nového zábradlí na její střeše (terasa) opravy podlah v suterénu budovy domova pro osoby se zdravotním postižením v Šumperku na Masarykově náměstí 10 výměna čističky vody v rehabilitačním bazénu na ulici Sadová 7 malířské práce v celém areálu hlavní budovy na ulici Sadová 7 oprava dlažby a omítek na terase Bílého domova oprava omítek a výměna garážových vrat za sklopná u dvou garáží na ulici Sadová 7 výměna nefunkčních plastových oken v přístavbě hlavní budovy na ulici Sadová 7 rekonstrukce budovy bývalého zahradního hospodářství na ulici Opavská ve Šternberku celková oprava elektroinstalace, podlah a vnitřních omítek, oprava střechy a výměna všech dřevěných oken za plastová, včetně instalace vodovodní, kanalizační, plynové a elektrické přípojky V uvedeném roce byly zakoupeny služební automobily na naše nová pracoviště, která byla vybudována v rámci projektu Transformace Vincentina. Jedná se o automobil Peugeot pro 9 osob na domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení v Šumperku a o automobil Dacia pro 7 osob na pracoviště v obci Lužice. 16

18 Ekonomické ukazatele organizace za rok 2014 ROZVAHA - BILANCE ( v Kč) Období: 2014 Název položky Účet Běžné Brutto Korekce Netto Minulé AKTIVA CELKEM , , , ,45 A. Stálá aktiva , , , ,95 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,10 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,10 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,95 1. Pozemky , , ,76 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,69 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných , , , ,50 movitých věcí 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,26 IV. Dlouhodobé pohledávky 14500, , ,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy , , ,00 B. Oběžná aktiva , , , ,50 I. Zásoby , , ,92 2. Materiál na skladě , , ,92 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,18 1. Odběratelé , , ,78 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,00 9. Pohledávky za zaměstnanci , , , Pohledávky za vybranými ústředními vládními , , ,00 institucemi 29. Náklady příštích období , , , Dohadné účty aktivní , , ,00 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,40 5. Jiné běžné účty , , ,52 9. Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Pokladna , , ,00 17

19 Období: 2014 Název položky Účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,45 C. Vlastní kapitál , ,73 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,95 1. Jmění účetní jednotky , ,95 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody ,00 II. Fondy účetní jednotky , ,51 1. Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,51 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,30 4. Rezervní fond z ostatních titulů , ,30 5. Fond reprodukce majetku , ,40 III. Výsledek hospodaření , ,27 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,57 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,70 D. Cizí zdroje , ,72 II. Dlouhodobé závazky ,00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ,00 III. Krátkodobé závazky , ,72 5. Dodavatelé , ,22 7. Krátkodobé přijaté zálohy , , Zaměstnanci , , Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , Důchodové spoření , Jiné přímé daně , , Jiné daně a poplatky , Závazky k vybraným místním vládním institucím ,62 10, Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,50 18

20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 2014 Běžné období Minulé období Název položky Účet Hospodářská Hlavní činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost A. NÁKLADY CELKEM ,41 102, ,07 I. Náklady z činnosti ,41 102, ,07 1. Spotřeba materiálu , ,24 2. Spotřeba energie ,30 61, ,53 3. Spotřeba jiných neskladovaných dodávek , ,00 8. Opravy a udržování , ,07 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Daň silniční 531 0, , Jiné daně a poplatky , , Jiné pokuty a penále 542 0, , Manka a škody ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku ,40 41, , Tvorba a zúčtování opravných položek ,80 0, Náklady z vyřazených pohledávek ,00 0, Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , ,00 B. VÝNOSY CELKEM , , ,64 I. Výnosy z činnosti , , ,66 2. Výnosy z prodeje služeb , ,49 3. Výnosy z pronájmu , , , Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , ,17 II. Finanční výnosy 1286, ,98 2. Úroky ,24 813,98 6. Ostatní finanční výnosy , ,00 IV. Výnosy z transferů , ,00 2. Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transferů , ,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , , ,57 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , ,57 19

Výroční zpráva 2013 Obsah

Výroční zpráva 2013 Obsah Výroční zpráva 2013 Obsah Historie Vincentina Veřejné informace o službě Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Vincentinum - Základní cíl služby - Cílová skupina služby - Zásady poskytování

Více

Historie Vincentina Život v pražském Vincentinu během okupace

Historie Vincentina Život v pražském Vincentinu během okupace Obsah Historie Vincentina Veřejný závazek Školní docházka, práce s uživateli s rizikem v chování Sportovní aktivity, taneční soubor Prezentační akce, pracovní skupina pro práva uživatelů Praxe studentů

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014. Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014. Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 a Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Výroční

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 12 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 28 str. 29 str. 32 str. 36 str. 38 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah 3 Úvod 4 Základní informace, poslání a charakteristika činnosti Poslání organizace Charakteristika činnosti a cílová skupina 6 Poskytování

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kamenice 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk

Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk Výroční zpráva 2013 Základní údaje Název: Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace Sídlo: Šumperk, Vančurova 37,

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2012 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2012...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb. Základní identifikační údaje:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb. Základní identifikační údaje: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní identifikační údaje: Název: Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Právní forma: příspěvková organizace

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary přehled o počtech klientů složení klientů dle krajů věkové složení klientů zdravotní stav klientů přiznání příspěvku na péči způsob ubytování klientů členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2011 Mgr. Miroslava Fofová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 22 Název: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Ředitel domova: PhDr. Jiří Altman Adresa: Hlavní účel: poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Ústav sociální péče Lobendava příspěvková organizace Lobendava čp 105 1 Obsah: I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost

Více

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory - 1 - - 2 - Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 Základní údaje str. 9 Poslání a veřejný závazek str. 11 Globální strategie str. 12 Organizační struktura str. 14 personální zajištění str. 16 personální změny

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ za rok 2011 OBSAH: Základní informace o PO 3 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 Popis zařízení

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek IČ 68158025 e-mail: dsfm@dsfm.cz www.dsfm.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Předkládá: Ing. Milan

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova 1 Obsah

Více