NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU"

Transkript

1 HRICOVÁ, L., SLIVIAKOVÁ, A. Neformální inkluzivní vzdělávání v rámci volnočasových aktivit inkluzivní projekt Hledání společného jazyka v rytmu. In: HUTYROVÁ, M., ZEDKOVÁ, V. XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Tyflopedická konference. Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s ISBN Online ke stažení: NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU INFORMAL INCLUSIVE EDUCATION WITHIN LEISURE ACTIVITIES INCLUSIVE PROJECT SEARCHING FOR A MUTUAL LANGUAGE IN RHYTHM Lenka HRICOVÁ Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 9, Brno, Česká republika, Andrea SLIVIAKOVÁ Ústav aplikovaných společenských věd, Institut zdravotnických studií, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, Česká republika, Abstrakt: Článek představuje možnost neformálního inkluzivního vzdělávání mladých slyšících, neslyšících a lidí s hluchoslepotou formou zajímavé volnočasové aktivity: hry na tradiční západoafrické bubny. Takzvané djembe a další rytmické nástroje si za posledních několik let získaly stabilní základnu zájemců o hru na tyto nástroje i o západoafrický folklór obecně. Uvedený příspěvek představuje možnost využití této aktivity k integraci/inkluzi mladých slyšících, neslyšících a hluchoslepých lidí. Článek obeznamuje s obecnými východisky k realizaci této aktivity, s cíli realizovaného projektu, metodami práce a průběhem projektu, s jeho výsledky, včetně slabých míst. Autorky neopomíjejí konkrétní návrhy pro zlepšení. Abstract: The following article introduces the activity of playing traditional West African drums as a form of informal inclusive education of young hearing, deaf and deafblind people. In the past few years, the djembe and other traditional West African rhythm instruments, as well as West African folklore, have created interest in many Czech people. The article looks at the general background for realization, goals, work methods and progress of the project. It also looks at its results, including limitations and the authors welcome specific suggestions for improvement. Klíčová slova: sluchové postižení; hluchoslepota; inkluze; inkluzivní vzdělávání; rytmus Keywords: hearing impairment; deafblindness; inclusion; inclusive education; rhythm 1. Úvod záměr a hlavní cíle projektu Hlavním záměrem sociálně inkluzivního projektu Hledání společného jazyka v rytmu, který byl finančně podpořen z programu Evropské unie Mládež v akci, byla primárně společenská integrace resp. inkluze a bourání komunikačních bariér ve skupině převážně mladých neslyšících, nedoslýchavých a slyšících lidí. Důležitým cílem bylo rovněž obeznámení slyšící veřejnosti s kulturním vnímáním hluchoty. Jako spojovací článek byl k tomuto účelu zvolen rytmus. Ten se stal základní (ne však jedinou) vodící linkou celého projektu a byl využit k nacházení

2 společného jazyka mezi oběma skupinami lidí skupinou slyšících a skupinou neslyšících (pro účely projektu byl tento termín používán jako shrnující pro osoby se sluchovým postižením, aby se zjednodušila orientace a zmírnila rozvláčnost textu). V rámci projektu probíhalo neformální vzdělávání účastníků ve hře na tradiční africké hudební nástroje (tzv. djembe a basové bubny), v komunikaci a formách komunikace osob se sluchovým postižením a v mnoha dalších dílčích aspektech. 2. Východiska a zakotvení projektu Jedním z východisek projektu byl fakt, že začlenění lidí se sluchovým postižením do slyšící společnosti není pro mnoho nedoslýchavých a neslyšících osob zrovna jednoduché. Stejně tak příležitostí k seberealizaci nemusí být pro tyto osoby vždy mnoho (Hricová, 2011a). Projekt vyšel z potřeby nabídnout této marginalizované cílové skupině další možnosti k seberealizaci a k přirozenému začleňování se mezi slyšící většinu. Hlavním tématem byl zvolen rytmus, realizovaný hrou na africké bubny, a to hned z několika důvodů. Rytmus představuje možnost specifické komunikace: afričtí bubeničtí mistři mluví při osvojování si určitého rytmu doslova o osvojování si jazyka. Realizátorky projektu (členky kapely Spálený sušenky) se studiu západoafrického folkloru a hře na tradiční nástroje věnují intenzivně již několik let. Mají zkušenosti s působením rytmu na psychiku člověka a také zkušenosti s vedením kurzů či workshopů pro různé cílové skupiny, včetně osob se smyslovým postižením (Hricová, 2011b). Zde se ukázalo, že tyto nástroje jsou díky velmi silným zvukům a vibracím velmi dobře vnímatelné i pro osoby se sluchovým postižením. Podle Antonové (2011) navíc nemusí být rytmus definován výlučně jako audiální záležitost. Tento vyhraněný přístup dodnes zbytečně negativně ovlivňuje rytmickou výchovu neslyšících. Mezi mnohé přínosy práce s rytmem přitom patří mimo jiné i jeho potenciál stmelit a sjednotit kolektiv (Matoušek, 2003) nebo reprezentovat sílu kolektivu (Sokol, 1996). 3. Popis průběhu projektu a jeho souboru účastníků Projektu se zúčastnilo 6 přímých účastníků realizátorek projektu a 15 dalších účastníků, celkem tedy 21 osob. Jednalo se o 16 slyšících lidí, tři osoby se sluchovým postižením (jedna uživatelka sluchadel a dvě uživatelky kochleárního implantátu) a dvě osoby s hluchoslepotou (v obou případech kombinace praktické až úplné slepoty a nedoslýchavostí). Součástí organizátorské skupiny byla speciální pedagožka zaměřující se na obor surdopedie, stále tedy bylo v rámci zaměření se na část cílové skupiny se sluchovým postižením zajištěno odborné konzultování při všech fázích projektu. Speciální pedagožka pomáhala se specifickými úkoly ve fázi přípravy na projekt a hlavně pak v průběhu jeho realizace (předávání informací do nebo ze znakového jazyka, koordinování či dohled nad průvodcovstvím pro účastníky s hluchoslepotou apod.). Projekt proběhl ve dvou částech v červenci a říjnu roku První částí byl souvislý týdenní workshop v obci Kunčice od 10. do Zde proběhla nejen intenzivní výuka afrického bubnování, ale byly rozvíjeny i osobnostní a sociální dovednosti všech účastníků. Tato první část byla zakončena dvěma veřejnými vystoupeními všech účastníků. Druhá část projektu proběhla v Brně od 14. do 16. října Zde bylo navázáno na poznatky a zkušenosti získané během první části projektu, které byly upevněny a rozšířeny v rámci krátkého dvoudenního workshopu. Proběhla navíc i prezentace projektu a programu Evropské unie Mládež v akci veřejnosti, spojená s promítáním fotek a videí, s moderovanou diskusí a společným vystoupením. 4. Metody práce používané v rámci projektu K dosažení hlavního záměru a všech cílů projektu byly použity různorodé aktivity. Nejčastěji bylo využíváno skupinové práce, částečně však i práce na individuálních úkolech. K uvedenému účelu rovnoměrně přispěly všechny metody a aktivity popsané níže. Projekt byl cíleně zaměřen na interkulturní učení. Konkrétně byly využity následující metody: - Pětidenní kurz základů komunikace s jedinci se sluchovým postižením a s hluchoslepotou za účelem kvalitní přípravy na komunikaci s neslyšícími a hluchoslepými účastníky absolvovaly realizátorky projektu lekce základů českého znakového jazyka a dalších forem komunikace osob se sluchovým postižením, jako např. jednoruční a dvouruční prstové abecedy, Lormovy abecedy atp, pod vedením speciální pedagožky. Dozvěděly se mnoho praktických informací, důležitých pro zajištění správného průběhu komunikace s lidmi se sluchovým a souběžným sluchovým a zrakovým postižením. - Motivační dopis na základě původního očekávání, že počet zájemců o projekt bude převyšovat naplánovaný počet účastníků, bylo zájemcům zadáno, aby v rámci své přihlášky napsali krátkou úvahu o důvodech, proč by se projektu rádi zúčastnili. Účastníci tak již před projektem pojmenovali, na co se v rámci projektu těší, co by si z něj rádi odnesli a vhodně se tak na samotný projekt naladili. Motivační dopisy byly základním vodítkem pro výběr účastníků.

3 - Základy prstové abecedy účastníci si zábavným způsobem ve skupinách (cestou vlakem na místo konání první části projektu) osvojili jednu ze základních forem komunikace osob se sluchovým postižením prstovou abecedu. Spolu s materiálem, který obdrželi, jim to bylo zadáno jako úkol na cestu, přičemž účastníci se sluchovým postižením měli za úkol se ujmout výukového vedení či poradenství. - Smíšené ubytování účastníků účastníci byli na jednotlivých pokojích na Chatě Stará Škola ubytováni tak, aby byli slyšící účastníci a účastníci se sluchovým postižením a hluchoslepotou spolu promíchaní (tj. aby se nevytvořily pokoje slyšících a pokoj neslyšících ). Plán pro ubytování na pokojích byl dopředu pečlivě promyšlen a vytvořen (i kvůli účastníkům s hluchoslepotou). - Icebreakery po příchodu na místo, kde se konala první část projektu, byly pro účastníky připravené aktivity zaměřené na prolomení ledů. Byly vytvořeny tak, aby jen minimálně využívaly podněty akustické a stavěly naopak na podnětech vizuálních a haptických (viz Obrázek č. 1). - Účast na lekcích západoafrických rytmů na společných lekcích rytmů byl podněcován nejen rozvoj tvořivého myšlení a smyslu pro rytmus, ale byla rovněž podporována spolupráce a pomoc účastníků mezi sebou. Výuka probíhala ve dvou skupinách, přičemž v každé skupině byla vždy jedna hlavní lektorka, jedna pomocná lektorka a jedna lektorka, která se plně věnovala výhradně jednomu ze dvou účastníků s hluchoslepotou. Jakeš (2011) k tomuto uvádí, že v prvních dnech výcviku v důsledku omezeného zrakového a sluchového kontaktu ztráceli účastníci s hluchoslepotou orientaci potřebnou pro souhru hudebníků. Až poslední dny začali vnímat hudbu jako různě se měnící hlasy uspořádaného polylogu nástrojů. Stále ale trvaly potíže se zachycením signálů vizuálně pohybových a akustických (apelů) určujících nástup, změny rytmů a závěr včetně sledování rytmu ostatních nástrojů. Tento problém byl řešen pomocí asistentek, které dohodnutými dotykovými nebo hlasovými signály naznačovaly nástup a závěr skladby (apel) a korigovaly rytmus, případně pomáhaly při ztrátě tempa znovu je najít a zapojit se do souhry s ostatními hudebníky (viz Obrázek č. 2). V rámci lekcí byly hojně využívány i neakustické pomůcky: vizualizace rytmu (např. za pomoci paliček a hřebíků, zápisů rytmů na papír viz Obr. č. 3), bodypercussion apod. Využity byly také individuální lekce pro zájemce (viz Obr. č. 4) a občasné rozdělení na méně a více pokročilou skupinu. Účastnice s hluchoslepotou si např. v rámci individuálních lekcí nechala nahrát rytmy na diktafon, aby se k nim mohla sama vracet a opakovat si je (vnímání za pomocí sluchadla). - Zážitkový deník na začátku kurzu dostali účastníci za úkol zapisovat si své zážitky (co v ten den zažili, co je potěšilo, co se jim nelíbilo, co je překvapilo ) na barevné papíry, které si měli navíc tematicky vystřihnout do tvaru djembe. Byli obeznámeni s tím, že tyto djembe-deníky budou použity k prezentaci projektu jako postřehy z kurzu. Na obou vystoupeních a na druhé části projektu si tak návštěvníci mohli tyto osobní postřehy účastníků přečíst. - Každodenní večerní setkání v průběhu první i druhé části projektu v rámci večerních posezení dostávali účastníci skupinové úkoly (např. prezentace kultury Neslyšících; diskuse na téma specifické potřeby neslyšících a hluchoslepých; diskuse na téma bariéry v komunikaci, základní znaková zásoba bubeníka apod.). Díky jejich vypracování a následné diskusi ve skupině se rozšířily a prohloubily znalosti účastníků a jejich orientace v této problematice. Účastníci byli v rámci večerních setkání navíc obeznámeni se západoafrickou kulturou formou přednášky. - Účast na lekcích afrického tance za doprovodu basových bubnů a lektorky tance si mohli všichni účastníci (včetně hluchoslepých) vyzkoušet a osahat africký tanec. Účastníkům se sluchovým postižením a s hluchoslepotou pomáhaly nejen organizátorky (jak zachycuje Obrázek č. 5), ale pomáhali si i účastníci navzájem. Využívala se hodně haptika a optické signály (ke změně kroku apod.). - Sport v rámci dvou výletů v průběhu první části projektu v Jeseníkách (výlet na Kunčickou horu a na horské středisko Paprsek) dostali všichni možnost zasportovat si ve zdravém horském prostředí. Při této lehké turistice, kombinované s úkoly vedoucími k diskusi a komunikaci, účastníci navíc získali prostor pro lepší poznání se navzájem (Obr. č. 6). - Veřejná vystoupení účastníci mohli prověřit a zlepšit své prezentační dovednosti (Obrázek č. 7). Všechna tři realizovaná vystoupení byla pro mnohé zajímavou, pozitivně hodnocenou zkušeností. Tento prvek významně přispěl k otužení týmového ducha i k posílení sebevědomí mnohých účastníků (jak vyplynulo později ze společné zpětné vazby, viz níže).

4 - Obohacení kulturního života obce Kunčice a rozšíření povědomí o neslyšících a hluchoslepých v rámci spontánních setkání např. v průběhu výletů, obědů a vystoupení (v Kunčické hospodě a na festivalu Bioslavnosti) pomohl tento projekt navázat komunikaci i mezi neslyšícími a hluchoslepými a slyšícími a vidícími občany Kunčic a Starého Města pod Sněžníkem. - Spolupráce v rámci denních služeb účastníci se podíleli na přípravě snídaní a večeří. Rozdělili se proto dle libosti do menších skupinek, z nichž každá jeden den pomáhala. I takto se učili nejen rozvíjení komunikace, ale především také práci pro skupinu. - Doprovod pro účastníky s hluchoslepotou účastníci byli motivováni k citlivému vnímání potřeb účastníků s hluchoslepotou. Naučili se jim nabízet svou pomoc k jejich doprovodu např. na obědy, při výletech apod. Účastníci se v doprovodu střídali. Naučili se v praxi zásadám kontaktu s lidmi s hluchoslepotou. - Zpětná vazba účastníků k projektu na závěr první i druhé části projektu byli účastníci vyzváni ke sdělení svých postřehů a doporučení. Po ukončení druhé fáze projektu byli účastníci i realizátoři navíc požádáni i o poskytnutí písemné zpětné vazby ve formě vyplnění krátkého dotazníku. Cílem bylo zachytit i ty postřehy a zkušenosti, které účastníci z jakéhokoliv důvodu nevyslovili nahlas. - Zpracovávání videoslovníku Základní znaková zásoba bubeníka slyšící účastníci měli v průběhu letního týdenního workshopu za úkol shromáždit a zjistit si od neslyšících účastnic znaky, které by zahrnuli do základní znakové zásoby bubeníka. Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity pak byl pořízen videozáznam daných a ještě dalších doplněných znaků a vytvořen videoslovníček základních pojmů, které byly důležité pro danou skupinu. Slovník byl nejprve umístěn na internetu (jen pro interní využití všech účastníků, kteří o tom byli informováni a byli motivování si znaky osvojit, nejen kvůli druhé části projektu), poté byl také zahrnut mezi fotografie a videa z projektu, takže každý účastník jej má pro sebe k dispozici na DVD. Při zpracovávání slovníku byla nutná týmová práce a kooperace mezi slyšícími, neslyšícími, i mezi slyšícími a neslyšícími navzájem. Byla podnícena také samostatnost neslyšících a umožněna seberealizace a prezentování vlastního, českého znakového jazyka. - Publikace a prezentace po ukončení projektu byli účastníci cíleně motivováni k tomu, aby v případě zájmu šířili informace o projektu mezi veřejnost, mezi slyšící i v rámci komunity Neslyšících, a také mezi své spolužáky na vysoké škole (často budoucí speciální pedagogy). Kromě prezentací, článků a rozhovorů členek kapely Spálený sušenky tak vznikly i některé publikace a prezentační výstupy přímo od účastníků projektu se sluchovým postižením i bez něj (Jakeš, 2011a, 2011b; Surovcová, 2011; Turková 2011a, 2011b). Opět tak byla podpořena jejich seberealizace a prezentační dovednosti. V rámci plánovaných aktivit byla využívána čeština a český znakový jazyk. Téměř všechny dostupné informace byly při společných aktivitách předávány jak v češtině, tak právě v českém znakovém jazyce. Takto se také v projektu předcházelo komunikačním šumům a tvorbě komunikačních bariér 5. Výsledky realizovaného projektu Původní projektový plán počítal se zajištěním rovnoměrného zastoupení slyšících účastníků a účastníků se sluchovým postižením. Počet neslyšících a hluchoslepých účastníků však nakonec činil jen 5 osob z celkového počtu 21 účastníků. Bylo to způsobeno nedostatečným počtem zájemců se sluchovým postižením. Důvodem byla pravděpodobně menší důvěra ze strany neslyšících ke zcela novému workshopu a také velké množství možností různými organizacemi výhodně nabízených aktivit. Dva z původních pěti přihlášených účastníků se krátce před zahájením první části projektu z osobních důvodů odhlásili, a tak došlo ještě k intenzivnímu hledání náhradníků, jimiž se stali právě účastníci s hluchoslepotou. Tak se přeci jen podařilo alespoň částečně počty vyvážit a projekt neplánovaným zapojením lidí s hluchoslepotou dostal najednou ještě mnohem více integrativní či inkluzivní dimenzi, což z hlediska organizátorek považujeme za velký klad. Projekt kromě všech účastníků přinesl prospěch dále obci Kunčice, Starému Městu pod Sněžníkem a obyvatelům města Brna. Šlo o rozšíření informací o životě a komunikaci neslyšících a hluchoslepých osob. Na místní obyvatele měl projekt ten dopad, že se více doptávali a zajímali o možnosti (nejen hudebního) vzdělávání neslyšících či hluchoslepých a o možnostech komunikace s nimi. S účastníky přicházeli lidé z uvedených měst do kontaktu buď náhodně (při obědě, sportu, vycházkách ), nebo cíleně svou účastí na avizovaných vystoupeních účastníků projektu (v případě Brna navíc spojeného i s detailnější prezentací projektu).

5 Specificky a intenzivněji byl projekt prospěšný těmto institucím: Domov pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek, Brno (uspořádání workshopu); Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR Bruntál a Sociálně terapeutická dílna Polárka (uspořádání workshopu); TyfloCentrum Brno Tábor Mezivěty (uspořádání workshopu); Tábor YES Zlaté Hory (uspořádání workshopu); skupina německých stážistů na PdF MU (budoucích učitelů) referendářů ze Státního semináře ve Stuttgartu (uspořádání workshopu a prezentace projektu); Spolek Neslyšících Břeclav mikulášská besídka (uspořádání workshopu se zapojením neslyšících účastnic projektu); Střední škola pro sluchově postižené ples neslyšících v Brně (společné vystoupení kapely Spálený sušenky se dvěma neslyšícími účastnicemi projektu). V tomto případě šlo o multiplikační efekt projektu a navazující aktivitu zároveň, kdy byly z přiděleného grantu nakoupené bubny využity k výuce klientů uvedených institucí nebo účastníků uvedených akcí. V každém případě bylo rovněž prezentováno, že bubny byly pořízeny z projektu. Výuka byla nabízena zdarma. Účastníci se zapojili tím, že se naučili základům hry na djembe a byli obeznámeni se specifiky výuky neslyšících nebo hluchoslepých, jakož i s kulturou západní Afriky. Dalším multiplikačním efektem bylo četné prezentování projektu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, zejména studentům oboru speciální pedagogika. Čtyři účastnice projektu jsou studentkami speciální pedagogiky ve specializaci logopedie a surdopedie a na PdF MU prezentovaly projekt, kterého se v létě účastnily, svým spolužákům. Prezentace proběhly vždy ve dvojici v rámci dvou studijních skupin (3. a 5. ročník) a byly vždy provázány s tematickou oblastí konkrétního semináře (Komunikace osob s duálním smyslovým postižením hluchoslepotou; Rozvoj komunikačních dovedností u jedinců se sluchovým postižením II.). Dvojice byly vždy smíšené jedna neslyšící a jedna slyšící účastnice, čímž došlo opět k povzbuzení vzájemné spolupráce. Díky projektu navázaly realizátorky intenzivní spolupráci s několika účastníky projektu (slyšícími, neslyšícími a hluchoslepými), se kterými plánují další spolupráci. V této souvislosti byla již podána žádost o podporu navazujícího projektu Společný jazyk v rytmu, která zatím čeká na rozhodnutí. Z navazujících aktivit, vycházejících z projektu, můžeme uvést například vystoupení kapely Spálený sušenky na vernisáži jedné z neslyšících účastnic projektu, Jaroslavy Struhařové, která proběhla ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás při MU v Brně; společné krátké vystoupení a pořádání bubenického workshopu pro dětské i dospělé členy Spolku neslyšících Břeclav (spolu s prezentováním projektu a programu Mládež v akci). S ohledem na cíle a priority programu Mládež v akci se nám podařilo dosáhnout rozvinutí solidarity a propagování tolerance mezi mladými lidmi s postižením a bez postižení a posílení vzájemného porozumění mezi lidmi různých kultur. Podařilo se nám podpořit respektování kulturní rozmanitosti. Důležitým bodem, kterého jsme dosáhly, bylo zmírnění překážek v oblasti sociální a v oblasti komunikace, v souvislosti s postižením. Podpořen byl také inkluzívní růst (začlenění mladých i starších lidí s postižením do intaktní společnosti), kreativita a podnikavost (povzbuzování iniciativ mladých lidí). Vzhledem k tématu a plánovanému cíli projekt umožnil: poznávání a propojování kultury Neslyšících a slyšících, bourání komunikačních bariér v komunikaci s lidmi se sluchovým postižením, rozvoj sociálních dovedností (komunikace, prezentační dovednosti, diskuse, kooperace...), podporu tvořivosti, osobnostní růst, upevňování sebevědomí a samostatnosti, rozvíjení sociální sítě mladých neslyšících nejen mezi neslyšícími, ale i mezi slyšícími, obecný rozvoj kultury šíření povědomí o jiných kulturách (Afrika rytmy, písně, tance; kultura Neslyšících), podílení se na řešení problémů mezi slyšícími a neslyšícími v oblasti komunikace a vztahů, efektivní relaxace, získání zkušeností s realizací podobných projektů, nabytí nových dovedností v komunikací se slyšícími/neslyšícími. šíření informací o specifických potřebách neslyšících a hluchoslepých lidí, jakož i o možnostech podpory jejich osobnostního a sociálního rozvoje 6. Závěry Projekt byl cíleně zaměřen na jedince s omezenými příležitostmi neslyšící, nedoslýchavé (a hluchoslepé) a na jejich integraci mezi slyšící (a vidící) vrstevníky, tedy na společenskou integraci, resp. sociální inkluzi. Jeho výsledky zachycené mimo jiného i v publikacích nebo zpětných vazbách od účastníků (viz níže) potvrzují opodstatněnost využívání výuky rytmů i pro skupinu neslyšících či hluchoslepých. Jak uvádí Turková (2011a),

6 účastnice projektu s hluchoslepotou, následovat určitý rytmus a tempo je možné se mechanicky naučit. Turková sama uvádí, že když se jí podařilo najít souhru s ostatními, harmonie jí přinášela obrovskou radost a krásný zážitek. 7. Diskuse zhodnocení projektu pohledem jeho účastníků Navzdory naplnění dílčích cílů se v projektu objevila i slabá místa. Nejvýznamnějším z nich byla volba místa pro druhou fázi projektu (město Brno). Jak se ukázalo, někteří účastníci využili blízkosti domova a necítili povinnost účastnit se aktivit, které se zdají být banální, ale k projektu a jeho smyslu neoddělitelně patří: konkrétně šlo o chystání příprav na výuku (tj. nutnost být na místě vždy několik minut před skutečným začátkem výuky), o večerní neformální posezení spojené s podobně méně formálně laděným opakováním si zásad komunikace (s neslyšícími či hluchoslepými) a o společný nocleh a společné bytí pod jednou střechou. Kromě blízkosti domova sehrálo svou roli zřejmě nedostatečné vysvětlení smyslu těchto aktivit. Absence pěti účastníků na těchto aktivitách byla každopádně ostatními účastníky vnímána nepříznivě a negativně. I když byl věnován čas k ujasnění si vzniklého nedorozumění, někteří účastníci si jej v sobě částečně odnesli (jak se ukázalo ve zpětné vazbě, viz níže). Pro projekty tohoto typu lze proto doporučit jednak maximální důraz na vysvětlení jednotlivých postupů, ale hlavně důraz na výběr místa, které je jednoznačným katalyzátorem vzniků neformálních vztahů (v průběhu pobytu v horách účastníci aktivně a spontánně společně trávili veškerý volný čas). Od účastníků jsme získaly písemnou zpětnou vazbu, ve které se vyjadřovali k celému projektu. Stručně uvádíme nejčastější odpovědi na tyto čtyři otázky: 1) Co se mi na projektu líbilo: - Možnost komunikace s neslyšícími, osvojení si nebo zdokonalení se ve znalostech znakového jazyka. - Navázání nových přátelství a spousta zážitků. - Poznání světa hluchoslepých. - Projekt má i víkendové zakončení, kde jsme známým v Brně mohli ukázat, co jsme se naučili. Výsledek skvělý! 2) Co mi na projektu chybělo: - Více lidí se sluchovým postižením. - V druhé fázi projektu jsme nebyli všichni a ještě polovina odešla spát domů. - V první části projektu byla lepší soudržnost. 3) Co bych příště nerad/a: - Jela v kolektivu jen 3 mužů a jinak samé ženské hlasy a energie. - Neúčast, nezapojení se naplno všech lidí do druhé části projektu. - Nepochopení se, nedorozumění. 4) Pokud jsem se na projektu něco naučil/a o sobě a/nebo druhých, co to bylo: - Komunikovat s hluchoslepými, nikdy předtím jsem se s nimi nesetkala a byla to pro mě zajímavá zkušenost. - Cítit svoje tělo, jak si klestí cestu k porozumění si s bubnem, trpělivosti, že mi to nemůže jít hned a také, že když jsem se chtěla vzteknout, tak jsem podala lepší výkon; musela jsme s druhými očním kontaktem komunikovat při hraní; spoléhat na druhé kvůli rytmu, u druhých jsem zjistila, že také zápasí se zvládnutím rytmu a jsou cílevědomí, hlavně ti s hudebním sluchem. - Co jsem se naučila o sobě? Snad jen jsem si znovu prožila, že hluchoslepota neznamená pro nás jen limity, ale když jsou okolo nás milí lidé, ochotni se nám věnovat (úžasná trpělivost!), tak si může hluchoslepý člověk zahrát i v bubenické kapele dokonce mládežnické kapele, a to na veřejném vystoupení :-) Užila jsem si to. 8. Přehled použité literatury Antonova, M. (2011). Rytmus jako prostředek jevištního projevu neslyšícího herce. Nepublikovaná doktorská disertace. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Česká republika. Hricová, L. (2011a). Projekty zaměřující se na podporu sociální inkluze osob se smyslovým postižením a jejich vliv na inkluzi školskou. In: M. Vítková, D. Opatřilová (Eds.), Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (s. 38). Brno: Paido. Hricová, L. (2011b). Doteky spálených sušenek [Elektronická verze]. Doteky, 69. [cit 11. března 2012]. Dostupné na World Wide Web: Jakeš, J. (2011a). Hledání společného jazyka v rytmu [Elektronická verze]. HELPNET.CZ. [cit 5. listopadu 2011]. Dostupné na World Wide Web: Jakeš, J. (2011b). Hledání společného jazyka v rytmu [Elektronická verze]. AFRO.CZ. [cit 5. listopadu 2011]. Dostupné na World Wide Web: Matoušek, V. (2003). Rytmus a čas v etnické hudbě. Praha: Togga.

7 Sokol, J. (1996). Čas a rytmus. Praha: Oikoymenh. Surovcová, K. (2011). Hledání společného jazyka v rytmu. INFO-Zpravodaj, 10. Turková, V. (2011a). Hledání společného jazyka v rytmu aneb africké bubnování v Kunčicích [Elektronická verze]. RUCE.CZ. [cit 5. listopadu 2011]. Dostupné na World Wide Web: ruce.cz/clanky/913-hledani-spolecnehojazyka-v-rytmu. Turková, V. (2011b). Hledání společného jazyka v rytmu aneb africké bubnování v Kunčicích [Elektronická verze]. Doteky, 69. [cit 11. března 2012]. Dostupné na World Wide Web: 69.php#hledani-jazyka. Poznámka k projektu Hledání společného jazyka v rytmu: Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. Obrázky Obrázek č. 1: Icebreaker Pavučina (důraz na využívání taktilních podnětů).

8 Obrázek č. 2: Lektorka vyklepává účastníkovi s hluchoslepotou rytmus na tělo. Obrázek č. 3: Vizualizace rytmu pomocí speciálního (nikoliv notového) zápisu.

9 Obrázek č. 4: Individuální lekce (vyklepávání rytmu na tělo). Obrázek č. 5: Lekce afrického tance (účastnice s hluchoslepotou).

10 Obrázek č. 6: Společné sportovní aktivity. Obrázek č. 7: Společné veřejné vystoupení všech účastníků (Festival Bioslavnosti).

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá

Více

Klíčová slova: Sociální integrace, školská integrace, inkluze, projekty, sluchové postižení, hluchoslepota.

Klíčová slova: Sociální integrace, školská integrace, inkluze, projekty, sluchové postižení, hluchoslepota. HRICOVÁ, L. Projekty zaměřující se na podporu sociální inkluze osob se smyslovým postižením a jejich vliv na inkluzi školskou. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním

Více

Rytmus jako most mezi dvěma světy

Rytmus jako most mezi dvěma světy Rytmus jako most mezi dvěma světy Informační materiál k možnostem inkluzivního vzdělávání smíšených skupin slyšících lidí, lidí se sluchovým postižením a lidí s hluchoslepotou Tato brožura vznikla jako

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Simultánní přepis mluvené řeči. Jaroslav Winter koordinátor projektu winter@brezen.cz http://prepis.cun.cz

Simultánní přepis mluvené řeči. Jaroslav Winter koordinátor projektu winter@brezen.cz http://prepis.cun.cz Simultánní přepis mluvené řeči Jaroslav Winter koordinátor projektu winter@brezen.cz http://prepis.cun.cz Klub ohluchlých ČUN, 5.11.2008 Základní informace o projektu Realizátor: Česká unie neslyšících,

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Surdopedie 1) Terminologické vymezení surdopedie jako oboru (předmět, cíl, metody používané v

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Výroční zpráva Klubu přátel červenobílé hole za rok 2005

Výroční zpráva Klubu přátel červenobílé hole za rok 2005 Výroční zpráva Klubu přátel červenobílé hole za rok 2005 Základní údaje: Název organizace: Klub přátel červenobílé hole Právní forma: občanské sdružení Sídlo: Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8 IČO 26999960

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku.

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku. Kurz: Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením Modul: Osvětová činnost Téma: Hluchoslepota, osobní zkušenost, pojmy a informace Lektor: Jan Jakeš Teze:

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Informační chování sluchově postižených

Informační chování sluchově postižených Informační chování sluchově postižených Eva Šebestová Jinonické informační pondělky 7.12. 2009 Program přednášky: komunikace sluchově postižených, bariéry v komunikaci, znakový jazyk informační chování

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

2. mimořádné číslo/2010

2. mimořádné číslo/2010 2. mimořádné číslo/2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Adresa on-line časopisu: http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium/. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ. 1.10.2013, Praha

NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ. 1.10.2013, Praha NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ 1.10.2013, Praha POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB V SOUČASNOSTI Dne 21. května 1998 byl prezidentem Václavem Havlem podepsán zákon

Více

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže program č. III - Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.prahy

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže program č. III - Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.prahy Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY V OBLASTI VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ROK 2011 určené pro subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Základní škola Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec

Základní škola Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec Základní škola Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec Gadžikane Romale čhave černobílé přátelství Obsah Popis a harmonogram projektu 1 Závěrečné shrnutí 5 Příloha č. 1 Průběžná, závěrečná zpráva 6 Příloha

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty Autor: Jan Jakeš, VIA Občanské sdružení hluchoslepých

I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty Autor: Jan Jakeš, VIA Občanské sdružení hluchoslepých Diskusní fórum: Hluchoslepí a současný stav sociálních služeb Datum konání:25. března 2009 Místo: PedF UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, Olomouc, posluchárna P22 I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

PRÁVO NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE VYRŮST BILINGVNĚ

PRÁVO NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE VYRŮST BILINGVNĚ Czech PRÁVO NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE VYRŮST BILINGVNĚ The Czech translation of The right of the deaf child to grow up bilingual by François Grosjean University of Neuchâtel, Switzerland Translated by Miriam

Více

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Ing. Martin Novák, Jaroslav Winter Centrum zprostředkování simultánního přepisu prepis@cun.cz www.eprepis.cz ISSS, Hradec Králové 4.4.2011 Nejsme

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Název projektu: Seznamovák UP 2014 Jméno a příjmení žadatele: Tomáš BURIAN Studijní obor: Geoinformatika Ročník: 2. navazující Mgr. E-mail: Buri777@seznam.cz

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Statut. Článek I Úvodní ustanovení

Statut. Článek I Úvodní ustanovení Č E S K Á U N I E N E S L Y Š Í C Í C H Statut Center sociálních služeb České unie neslyšících Článek I Úvodní ustanovení Statut Center sociálních služeb ČUN (dále jen CSS) je soubor základních informací

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více