NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU"

Transkript

1 HRICOVÁ, L., SLIVIAKOVÁ, A. Neformální inkluzivní vzdělávání v rámci volnočasových aktivit inkluzivní projekt Hledání společného jazyka v rytmu. In: HUTYROVÁ, M., ZEDKOVÁ, V. XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Tyflopedická konference. Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s ISBN Online ke stažení: NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU INFORMAL INCLUSIVE EDUCATION WITHIN LEISURE ACTIVITIES INCLUSIVE PROJECT SEARCHING FOR A MUTUAL LANGUAGE IN RHYTHM Lenka HRICOVÁ Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 9, Brno, Česká republika, Andrea SLIVIAKOVÁ Ústav aplikovaných společenských věd, Institut zdravotnických studií, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, Česká republika, Abstrakt: Článek představuje možnost neformálního inkluzivního vzdělávání mladých slyšících, neslyšících a lidí s hluchoslepotou formou zajímavé volnočasové aktivity: hry na tradiční západoafrické bubny. Takzvané djembe a další rytmické nástroje si za posledních několik let získaly stabilní základnu zájemců o hru na tyto nástroje i o západoafrický folklór obecně. Uvedený příspěvek představuje možnost využití této aktivity k integraci/inkluzi mladých slyšících, neslyšících a hluchoslepých lidí. Článek obeznamuje s obecnými východisky k realizaci této aktivity, s cíli realizovaného projektu, metodami práce a průběhem projektu, s jeho výsledky, včetně slabých míst. Autorky neopomíjejí konkrétní návrhy pro zlepšení. Abstract: The following article introduces the activity of playing traditional West African drums as a form of informal inclusive education of young hearing, deaf and deafblind people. In the past few years, the djembe and other traditional West African rhythm instruments, as well as West African folklore, have created interest in many Czech people. The article looks at the general background for realization, goals, work methods and progress of the project. It also looks at its results, including limitations and the authors welcome specific suggestions for improvement. Klíčová slova: sluchové postižení; hluchoslepota; inkluze; inkluzivní vzdělávání; rytmus Keywords: hearing impairment; deafblindness; inclusion; inclusive education; rhythm 1. Úvod záměr a hlavní cíle projektu Hlavním záměrem sociálně inkluzivního projektu Hledání společného jazyka v rytmu, který byl finančně podpořen z programu Evropské unie Mládež v akci, byla primárně společenská integrace resp. inkluze a bourání komunikačních bariér ve skupině převážně mladých neslyšících, nedoslýchavých a slyšících lidí. Důležitým cílem bylo rovněž obeznámení slyšící veřejnosti s kulturním vnímáním hluchoty. Jako spojovací článek byl k tomuto účelu zvolen rytmus. Ten se stal základní (ne však jedinou) vodící linkou celého projektu a byl využit k nacházení

2 společného jazyka mezi oběma skupinami lidí skupinou slyšících a skupinou neslyšících (pro účely projektu byl tento termín používán jako shrnující pro osoby se sluchovým postižením, aby se zjednodušila orientace a zmírnila rozvláčnost textu). V rámci projektu probíhalo neformální vzdělávání účastníků ve hře na tradiční africké hudební nástroje (tzv. djembe a basové bubny), v komunikaci a formách komunikace osob se sluchovým postižením a v mnoha dalších dílčích aspektech. 2. Východiska a zakotvení projektu Jedním z východisek projektu byl fakt, že začlenění lidí se sluchovým postižením do slyšící společnosti není pro mnoho nedoslýchavých a neslyšících osob zrovna jednoduché. Stejně tak příležitostí k seberealizaci nemusí být pro tyto osoby vždy mnoho (Hricová, 2011a). Projekt vyšel z potřeby nabídnout této marginalizované cílové skupině další možnosti k seberealizaci a k přirozenému začleňování se mezi slyšící většinu. Hlavním tématem byl zvolen rytmus, realizovaný hrou na africké bubny, a to hned z několika důvodů. Rytmus představuje možnost specifické komunikace: afričtí bubeničtí mistři mluví při osvojování si určitého rytmu doslova o osvojování si jazyka. Realizátorky projektu (členky kapely Spálený sušenky) se studiu západoafrického folkloru a hře na tradiční nástroje věnují intenzivně již několik let. Mají zkušenosti s působením rytmu na psychiku člověka a také zkušenosti s vedením kurzů či workshopů pro různé cílové skupiny, včetně osob se smyslovým postižením (Hricová, 2011b). Zde se ukázalo, že tyto nástroje jsou díky velmi silným zvukům a vibracím velmi dobře vnímatelné i pro osoby se sluchovým postižením. Podle Antonové (2011) navíc nemusí být rytmus definován výlučně jako audiální záležitost. Tento vyhraněný přístup dodnes zbytečně negativně ovlivňuje rytmickou výchovu neslyšících. Mezi mnohé přínosy práce s rytmem přitom patří mimo jiné i jeho potenciál stmelit a sjednotit kolektiv (Matoušek, 2003) nebo reprezentovat sílu kolektivu (Sokol, 1996). 3. Popis průběhu projektu a jeho souboru účastníků Projektu se zúčastnilo 6 přímých účastníků realizátorek projektu a 15 dalších účastníků, celkem tedy 21 osob. Jednalo se o 16 slyšících lidí, tři osoby se sluchovým postižením (jedna uživatelka sluchadel a dvě uživatelky kochleárního implantátu) a dvě osoby s hluchoslepotou (v obou případech kombinace praktické až úplné slepoty a nedoslýchavostí). Součástí organizátorské skupiny byla speciální pedagožka zaměřující se na obor surdopedie, stále tedy bylo v rámci zaměření se na část cílové skupiny se sluchovým postižením zajištěno odborné konzultování při všech fázích projektu. Speciální pedagožka pomáhala se specifickými úkoly ve fázi přípravy na projekt a hlavně pak v průběhu jeho realizace (předávání informací do nebo ze znakového jazyka, koordinování či dohled nad průvodcovstvím pro účastníky s hluchoslepotou apod.). Projekt proběhl ve dvou částech v červenci a říjnu roku První částí byl souvislý týdenní workshop v obci Kunčice od 10. do Zde proběhla nejen intenzivní výuka afrického bubnování, ale byly rozvíjeny i osobnostní a sociální dovednosti všech účastníků. Tato první část byla zakončena dvěma veřejnými vystoupeními všech účastníků. Druhá část projektu proběhla v Brně od 14. do 16. října Zde bylo navázáno na poznatky a zkušenosti získané během první části projektu, které byly upevněny a rozšířeny v rámci krátkého dvoudenního workshopu. Proběhla navíc i prezentace projektu a programu Evropské unie Mládež v akci veřejnosti, spojená s promítáním fotek a videí, s moderovanou diskusí a společným vystoupením. 4. Metody práce používané v rámci projektu K dosažení hlavního záměru a všech cílů projektu byly použity různorodé aktivity. Nejčastěji bylo využíváno skupinové práce, částečně však i práce na individuálních úkolech. K uvedenému účelu rovnoměrně přispěly všechny metody a aktivity popsané níže. Projekt byl cíleně zaměřen na interkulturní učení. Konkrétně byly využity následující metody: - Pětidenní kurz základů komunikace s jedinci se sluchovým postižením a s hluchoslepotou za účelem kvalitní přípravy na komunikaci s neslyšícími a hluchoslepými účastníky absolvovaly realizátorky projektu lekce základů českého znakového jazyka a dalších forem komunikace osob se sluchovým postižením, jako např. jednoruční a dvouruční prstové abecedy, Lormovy abecedy atp, pod vedením speciální pedagožky. Dozvěděly se mnoho praktických informací, důležitých pro zajištění správného průběhu komunikace s lidmi se sluchovým a souběžným sluchovým a zrakovým postižením. - Motivační dopis na základě původního očekávání, že počet zájemců o projekt bude převyšovat naplánovaný počet účastníků, bylo zájemcům zadáno, aby v rámci své přihlášky napsali krátkou úvahu o důvodech, proč by se projektu rádi zúčastnili. Účastníci tak již před projektem pojmenovali, na co se v rámci projektu těší, co by si z něj rádi odnesli a vhodně se tak na samotný projekt naladili. Motivační dopisy byly základním vodítkem pro výběr účastníků.

3 - Základy prstové abecedy účastníci si zábavným způsobem ve skupinách (cestou vlakem na místo konání první části projektu) osvojili jednu ze základních forem komunikace osob se sluchovým postižením prstovou abecedu. Spolu s materiálem, který obdrželi, jim to bylo zadáno jako úkol na cestu, přičemž účastníci se sluchovým postižením měli za úkol se ujmout výukového vedení či poradenství. - Smíšené ubytování účastníků účastníci byli na jednotlivých pokojích na Chatě Stará Škola ubytováni tak, aby byli slyšící účastníci a účastníci se sluchovým postižením a hluchoslepotou spolu promíchaní (tj. aby se nevytvořily pokoje slyšících a pokoj neslyšících ). Plán pro ubytování na pokojích byl dopředu pečlivě promyšlen a vytvořen (i kvůli účastníkům s hluchoslepotou). - Icebreakery po příchodu na místo, kde se konala první část projektu, byly pro účastníky připravené aktivity zaměřené na prolomení ledů. Byly vytvořeny tak, aby jen minimálně využívaly podněty akustické a stavěly naopak na podnětech vizuálních a haptických (viz Obrázek č. 1). - Účast na lekcích západoafrických rytmů na společných lekcích rytmů byl podněcován nejen rozvoj tvořivého myšlení a smyslu pro rytmus, ale byla rovněž podporována spolupráce a pomoc účastníků mezi sebou. Výuka probíhala ve dvou skupinách, přičemž v každé skupině byla vždy jedna hlavní lektorka, jedna pomocná lektorka a jedna lektorka, která se plně věnovala výhradně jednomu ze dvou účastníků s hluchoslepotou. Jakeš (2011) k tomuto uvádí, že v prvních dnech výcviku v důsledku omezeného zrakového a sluchového kontaktu ztráceli účastníci s hluchoslepotou orientaci potřebnou pro souhru hudebníků. Až poslední dny začali vnímat hudbu jako různě se měnící hlasy uspořádaného polylogu nástrojů. Stále ale trvaly potíže se zachycením signálů vizuálně pohybových a akustických (apelů) určujících nástup, změny rytmů a závěr včetně sledování rytmu ostatních nástrojů. Tento problém byl řešen pomocí asistentek, které dohodnutými dotykovými nebo hlasovými signály naznačovaly nástup a závěr skladby (apel) a korigovaly rytmus, případně pomáhaly při ztrátě tempa znovu je najít a zapojit se do souhry s ostatními hudebníky (viz Obrázek č. 2). V rámci lekcí byly hojně využívány i neakustické pomůcky: vizualizace rytmu (např. za pomoci paliček a hřebíků, zápisů rytmů na papír viz Obr. č. 3), bodypercussion apod. Využity byly také individuální lekce pro zájemce (viz Obr. č. 4) a občasné rozdělení na méně a více pokročilou skupinu. Účastnice s hluchoslepotou si např. v rámci individuálních lekcí nechala nahrát rytmy na diktafon, aby se k nim mohla sama vracet a opakovat si je (vnímání za pomocí sluchadla). - Zážitkový deník na začátku kurzu dostali účastníci za úkol zapisovat si své zážitky (co v ten den zažili, co je potěšilo, co se jim nelíbilo, co je překvapilo ) na barevné papíry, které si měli navíc tematicky vystřihnout do tvaru djembe. Byli obeznámeni s tím, že tyto djembe-deníky budou použity k prezentaci projektu jako postřehy z kurzu. Na obou vystoupeních a na druhé části projektu si tak návštěvníci mohli tyto osobní postřehy účastníků přečíst. - Každodenní večerní setkání v průběhu první i druhé části projektu v rámci večerních posezení dostávali účastníci skupinové úkoly (např. prezentace kultury Neslyšících; diskuse na téma specifické potřeby neslyšících a hluchoslepých; diskuse na téma bariéry v komunikaci, základní znaková zásoba bubeníka apod.). Díky jejich vypracování a následné diskusi ve skupině se rozšířily a prohloubily znalosti účastníků a jejich orientace v této problematice. Účastníci byli v rámci večerních setkání navíc obeznámeni se západoafrickou kulturou formou přednášky. - Účast na lekcích afrického tance za doprovodu basových bubnů a lektorky tance si mohli všichni účastníci (včetně hluchoslepých) vyzkoušet a osahat africký tanec. Účastníkům se sluchovým postižením a s hluchoslepotou pomáhaly nejen organizátorky (jak zachycuje Obrázek č. 5), ale pomáhali si i účastníci navzájem. Využívala se hodně haptika a optické signály (ke změně kroku apod.). - Sport v rámci dvou výletů v průběhu první části projektu v Jeseníkách (výlet na Kunčickou horu a na horské středisko Paprsek) dostali všichni možnost zasportovat si ve zdravém horském prostředí. Při této lehké turistice, kombinované s úkoly vedoucími k diskusi a komunikaci, účastníci navíc získali prostor pro lepší poznání se navzájem (Obr. č. 6). - Veřejná vystoupení účastníci mohli prověřit a zlepšit své prezentační dovednosti (Obrázek č. 7). Všechna tři realizovaná vystoupení byla pro mnohé zajímavou, pozitivně hodnocenou zkušeností. Tento prvek významně přispěl k otužení týmového ducha i k posílení sebevědomí mnohých účastníků (jak vyplynulo později ze společné zpětné vazby, viz níže).

4 - Obohacení kulturního života obce Kunčice a rozšíření povědomí o neslyšících a hluchoslepých v rámci spontánních setkání např. v průběhu výletů, obědů a vystoupení (v Kunčické hospodě a na festivalu Bioslavnosti) pomohl tento projekt navázat komunikaci i mezi neslyšícími a hluchoslepými a slyšícími a vidícími občany Kunčic a Starého Města pod Sněžníkem. - Spolupráce v rámci denních služeb účastníci se podíleli na přípravě snídaní a večeří. Rozdělili se proto dle libosti do menších skupinek, z nichž každá jeden den pomáhala. I takto se učili nejen rozvíjení komunikace, ale především také práci pro skupinu. - Doprovod pro účastníky s hluchoslepotou účastníci byli motivováni k citlivému vnímání potřeb účastníků s hluchoslepotou. Naučili se jim nabízet svou pomoc k jejich doprovodu např. na obědy, při výletech apod. Účastníci se v doprovodu střídali. Naučili se v praxi zásadám kontaktu s lidmi s hluchoslepotou. - Zpětná vazba účastníků k projektu na závěr první i druhé části projektu byli účastníci vyzváni ke sdělení svých postřehů a doporučení. Po ukončení druhé fáze projektu byli účastníci i realizátoři navíc požádáni i o poskytnutí písemné zpětné vazby ve formě vyplnění krátkého dotazníku. Cílem bylo zachytit i ty postřehy a zkušenosti, které účastníci z jakéhokoliv důvodu nevyslovili nahlas. - Zpracovávání videoslovníku Základní znaková zásoba bubeníka slyšící účastníci měli v průběhu letního týdenního workshopu za úkol shromáždit a zjistit si od neslyšících účastnic znaky, které by zahrnuli do základní znakové zásoby bubeníka. Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity pak byl pořízen videozáznam daných a ještě dalších doplněných znaků a vytvořen videoslovníček základních pojmů, které byly důležité pro danou skupinu. Slovník byl nejprve umístěn na internetu (jen pro interní využití všech účastníků, kteří o tom byli informováni a byli motivování si znaky osvojit, nejen kvůli druhé části projektu), poté byl také zahrnut mezi fotografie a videa z projektu, takže každý účastník jej má pro sebe k dispozici na DVD. Při zpracovávání slovníku byla nutná týmová práce a kooperace mezi slyšícími, neslyšícími, i mezi slyšícími a neslyšícími navzájem. Byla podnícena také samostatnost neslyšících a umožněna seberealizace a prezentování vlastního, českého znakového jazyka. - Publikace a prezentace po ukončení projektu byli účastníci cíleně motivováni k tomu, aby v případě zájmu šířili informace o projektu mezi veřejnost, mezi slyšící i v rámci komunity Neslyšících, a také mezi své spolužáky na vysoké škole (často budoucí speciální pedagogy). Kromě prezentací, článků a rozhovorů členek kapely Spálený sušenky tak vznikly i některé publikace a prezentační výstupy přímo od účastníků projektu se sluchovým postižením i bez něj (Jakeš, 2011a, 2011b; Surovcová, 2011; Turková 2011a, 2011b). Opět tak byla podpořena jejich seberealizace a prezentační dovednosti. V rámci plánovaných aktivit byla využívána čeština a český znakový jazyk. Téměř všechny dostupné informace byly při společných aktivitách předávány jak v češtině, tak právě v českém znakovém jazyce. Takto se také v projektu předcházelo komunikačním šumům a tvorbě komunikačních bariér 5. Výsledky realizovaného projektu Původní projektový plán počítal se zajištěním rovnoměrného zastoupení slyšících účastníků a účastníků se sluchovým postižením. Počet neslyšících a hluchoslepých účastníků však nakonec činil jen 5 osob z celkového počtu 21 účastníků. Bylo to způsobeno nedostatečným počtem zájemců se sluchovým postižením. Důvodem byla pravděpodobně menší důvěra ze strany neslyšících ke zcela novému workshopu a také velké množství možností různými organizacemi výhodně nabízených aktivit. Dva z původních pěti přihlášených účastníků se krátce před zahájením první části projektu z osobních důvodů odhlásili, a tak došlo ještě k intenzivnímu hledání náhradníků, jimiž se stali právě účastníci s hluchoslepotou. Tak se přeci jen podařilo alespoň částečně počty vyvážit a projekt neplánovaným zapojením lidí s hluchoslepotou dostal najednou ještě mnohem více integrativní či inkluzivní dimenzi, což z hlediska organizátorek považujeme za velký klad. Projekt kromě všech účastníků přinesl prospěch dále obci Kunčice, Starému Městu pod Sněžníkem a obyvatelům města Brna. Šlo o rozšíření informací o životě a komunikaci neslyšících a hluchoslepých osob. Na místní obyvatele měl projekt ten dopad, že se více doptávali a zajímali o možnosti (nejen hudebního) vzdělávání neslyšících či hluchoslepých a o možnostech komunikace s nimi. S účastníky přicházeli lidé z uvedených měst do kontaktu buď náhodně (při obědě, sportu, vycházkách ), nebo cíleně svou účastí na avizovaných vystoupeních účastníků projektu (v případě Brna navíc spojeného i s detailnější prezentací projektu).

5 Specificky a intenzivněji byl projekt prospěšný těmto institucím: Domov pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek, Brno (uspořádání workshopu); Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR Bruntál a Sociálně terapeutická dílna Polárka (uspořádání workshopu); TyfloCentrum Brno Tábor Mezivěty (uspořádání workshopu); Tábor YES Zlaté Hory (uspořádání workshopu); skupina německých stážistů na PdF MU (budoucích učitelů) referendářů ze Státního semináře ve Stuttgartu (uspořádání workshopu a prezentace projektu); Spolek Neslyšících Břeclav mikulášská besídka (uspořádání workshopu se zapojením neslyšících účastnic projektu); Střední škola pro sluchově postižené ples neslyšících v Brně (společné vystoupení kapely Spálený sušenky se dvěma neslyšícími účastnicemi projektu). V tomto případě šlo o multiplikační efekt projektu a navazující aktivitu zároveň, kdy byly z přiděleného grantu nakoupené bubny využity k výuce klientů uvedených institucí nebo účastníků uvedených akcí. V každém případě bylo rovněž prezentováno, že bubny byly pořízeny z projektu. Výuka byla nabízena zdarma. Účastníci se zapojili tím, že se naučili základům hry na djembe a byli obeznámeni se specifiky výuky neslyšících nebo hluchoslepých, jakož i s kulturou západní Afriky. Dalším multiplikačním efektem bylo četné prezentování projektu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, zejména studentům oboru speciální pedagogika. Čtyři účastnice projektu jsou studentkami speciální pedagogiky ve specializaci logopedie a surdopedie a na PdF MU prezentovaly projekt, kterého se v létě účastnily, svým spolužákům. Prezentace proběhly vždy ve dvojici v rámci dvou studijních skupin (3. a 5. ročník) a byly vždy provázány s tematickou oblastí konkrétního semináře (Komunikace osob s duálním smyslovým postižením hluchoslepotou; Rozvoj komunikačních dovedností u jedinců se sluchovým postižením II.). Dvojice byly vždy smíšené jedna neslyšící a jedna slyšící účastnice, čímž došlo opět k povzbuzení vzájemné spolupráce. Díky projektu navázaly realizátorky intenzivní spolupráci s několika účastníky projektu (slyšícími, neslyšícími a hluchoslepými), se kterými plánují další spolupráci. V této souvislosti byla již podána žádost o podporu navazujícího projektu Společný jazyk v rytmu, která zatím čeká na rozhodnutí. Z navazujících aktivit, vycházejících z projektu, můžeme uvést například vystoupení kapely Spálený sušenky na vernisáži jedné z neslyšících účastnic projektu, Jaroslavy Struhařové, která proběhla ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás při MU v Brně; společné krátké vystoupení a pořádání bubenického workshopu pro dětské i dospělé členy Spolku neslyšících Břeclav (spolu s prezentováním projektu a programu Mládež v akci). S ohledem na cíle a priority programu Mládež v akci se nám podařilo dosáhnout rozvinutí solidarity a propagování tolerance mezi mladými lidmi s postižením a bez postižení a posílení vzájemného porozumění mezi lidmi různých kultur. Podařilo se nám podpořit respektování kulturní rozmanitosti. Důležitým bodem, kterého jsme dosáhly, bylo zmírnění překážek v oblasti sociální a v oblasti komunikace, v souvislosti s postižením. Podpořen byl také inkluzívní růst (začlenění mladých i starších lidí s postižením do intaktní společnosti), kreativita a podnikavost (povzbuzování iniciativ mladých lidí). Vzhledem k tématu a plánovanému cíli projekt umožnil: poznávání a propojování kultury Neslyšících a slyšících, bourání komunikačních bariér v komunikaci s lidmi se sluchovým postižením, rozvoj sociálních dovedností (komunikace, prezentační dovednosti, diskuse, kooperace...), podporu tvořivosti, osobnostní růst, upevňování sebevědomí a samostatnosti, rozvíjení sociální sítě mladých neslyšících nejen mezi neslyšícími, ale i mezi slyšícími, obecný rozvoj kultury šíření povědomí o jiných kulturách (Afrika rytmy, písně, tance; kultura Neslyšících), podílení se na řešení problémů mezi slyšícími a neslyšícími v oblasti komunikace a vztahů, efektivní relaxace, získání zkušeností s realizací podobných projektů, nabytí nových dovedností v komunikací se slyšícími/neslyšícími. šíření informací o specifických potřebách neslyšících a hluchoslepých lidí, jakož i o možnostech podpory jejich osobnostního a sociálního rozvoje 6. Závěry Projekt byl cíleně zaměřen na jedince s omezenými příležitostmi neslyšící, nedoslýchavé (a hluchoslepé) a na jejich integraci mezi slyšící (a vidící) vrstevníky, tedy na společenskou integraci, resp. sociální inkluzi. Jeho výsledky zachycené mimo jiného i v publikacích nebo zpětných vazbách od účastníků (viz níže) potvrzují opodstatněnost využívání výuky rytmů i pro skupinu neslyšících či hluchoslepých. Jak uvádí Turková (2011a),

6 účastnice projektu s hluchoslepotou, následovat určitý rytmus a tempo je možné se mechanicky naučit. Turková sama uvádí, že když se jí podařilo najít souhru s ostatními, harmonie jí přinášela obrovskou radost a krásný zážitek. 7. Diskuse zhodnocení projektu pohledem jeho účastníků Navzdory naplnění dílčích cílů se v projektu objevila i slabá místa. Nejvýznamnějším z nich byla volba místa pro druhou fázi projektu (město Brno). Jak se ukázalo, někteří účastníci využili blízkosti domova a necítili povinnost účastnit se aktivit, které se zdají být banální, ale k projektu a jeho smyslu neoddělitelně patří: konkrétně šlo o chystání příprav na výuku (tj. nutnost být na místě vždy několik minut před skutečným začátkem výuky), o večerní neformální posezení spojené s podobně méně formálně laděným opakováním si zásad komunikace (s neslyšícími či hluchoslepými) a o společný nocleh a společné bytí pod jednou střechou. Kromě blízkosti domova sehrálo svou roli zřejmě nedostatečné vysvětlení smyslu těchto aktivit. Absence pěti účastníků na těchto aktivitách byla každopádně ostatními účastníky vnímána nepříznivě a negativně. I když byl věnován čas k ujasnění si vzniklého nedorozumění, někteří účastníci si jej v sobě částečně odnesli (jak se ukázalo ve zpětné vazbě, viz níže). Pro projekty tohoto typu lze proto doporučit jednak maximální důraz na vysvětlení jednotlivých postupů, ale hlavně důraz na výběr místa, které je jednoznačným katalyzátorem vzniků neformálních vztahů (v průběhu pobytu v horách účastníci aktivně a spontánně společně trávili veškerý volný čas). Od účastníků jsme získaly písemnou zpětnou vazbu, ve které se vyjadřovali k celému projektu. Stručně uvádíme nejčastější odpovědi na tyto čtyři otázky: 1) Co se mi na projektu líbilo: - Možnost komunikace s neslyšícími, osvojení si nebo zdokonalení se ve znalostech znakového jazyka. - Navázání nových přátelství a spousta zážitků. - Poznání světa hluchoslepých. - Projekt má i víkendové zakončení, kde jsme známým v Brně mohli ukázat, co jsme se naučili. Výsledek skvělý! 2) Co mi na projektu chybělo: - Více lidí se sluchovým postižením. - V druhé fázi projektu jsme nebyli všichni a ještě polovina odešla spát domů. - V první části projektu byla lepší soudržnost. 3) Co bych příště nerad/a: - Jela v kolektivu jen 3 mužů a jinak samé ženské hlasy a energie. - Neúčast, nezapojení se naplno všech lidí do druhé části projektu. - Nepochopení se, nedorozumění. 4) Pokud jsem se na projektu něco naučil/a o sobě a/nebo druhých, co to bylo: - Komunikovat s hluchoslepými, nikdy předtím jsem se s nimi nesetkala a byla to pro mě zajímavá zkušenost. - Cítit svoje tělo, jak si klestí cestu k porozumění si s bubnem, trpělivosti, že mi to nemůže jít hned a také, že když jsem se chtěla vzteknout, tak jsem podala lepší výkon; musela jsme s druhými očním kontaktem komunikovat při hraní; spoléhat na druhé kvůli rytmu, u druhých jsem zjistila, že také zápasí se zvládnutím rytmu a jsou cílevědomí, hlavně ti s hudebním sluchem. - Co jsem se naučila o sobě? Snad jen jsem si znovu prožila, že hluchoslepota neznamená pro nás jen limity, ale když jsou okolo nás milí lidé, ochotni se nám věnovat (úžasná trpělivost!), tak si může hluchoslepý člověk zahrát i v bubenické kapele dokonce mládežnické kapele, a to na veřejném vystoupení :-) Užila jsem si to. 8. Přehled použité literatury Antonova, M. (2011). Rytmus jako prostředek jevištního projevu neslyšícího herce. Nepublikovaná doktorská disertace. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Česká republika. Hricová, L. (2011a). Projekty zaměřující se na podporu sociální inkluze osob se smyslovým postižením a jejich vliv na inkluzi školskou. In: M. Vítková, D. Opatřilová (Eds.), Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (s. 38). Brno: Paido. Hricová, L. (2011b). Doteky spálených sušenek [Elektronická verze]. Doteky, 69. [cit 11. března 2012]. Dostupné na World Wide Web: Jakeš, J. (2011a). Hledání společného jazyka v rytmu [Elektronická verze]. HELPNET.CZ. [cit 5. listopadu 2011]. Dostupné na World Wide Web: Jakeš, J. (2011b). Hledání společného jazyka v rytmu [Elektronická verze]. AFRO.CZ. [cit 5. listopadu 2011]. Dostupné na World Wide Web: Matoušek, V. (2003). Rytmus a čas v etnické hudbě. Praha: Togga.

7 Sokol, J. (1996). Čas a rytmus. Praha: Oikoymenh. Surovcová, K. (2011). Hledání společného jazyka v rytmu. INFO-Zpravodaj, 10. Turková, V. (2011a). Hledání společného jazyka v rytmu aneb africké bubnování v Kunčicích [Elektronická verze]. RUCE.CZ. [cit 5. listopadu 2011]. Dostupné na World Wide Web: ruce.cz/clanky/913-hledani-spolecnehojazyka-v-rytmu. Turková, V. (2011b). Hledání společného jazyka v rytmu aneb africké bubnování v Kunčicích [Elektronická verze]. Doteky, 69. [cit 11. března 2012]. Dostupné na World Wide Web: 69.php#hledani-jazyka. Poznámka k projektu Hledání společného jazyka v rytmu: Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. Obrázky Obrázek č. 1: Icebreaker Pavučina (důraz na využívání taktilních podnětů).

8 Obrázek č. 2: Lektorka vyklepává účastníkovi s hluchoslepotou rytmus na tělo. Obrázek č. 3: Vizualizace rytmu pomocí speciálního (nikoliv notového) zápisu.

9 Obrázek č. 4: Individuální lekce (vyklepávání rytmu na tělo). Obrázek č. 5: Lekce afrického tance (účastnice s hluchoslepotou).

10 Obrázek č. 6: Společné sportovní aktivity. Obrázek č. 7: Společné veřejné vystoupení všech účastníků (Festival Bioslavnosti).

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá

Více

Hledání společného jazyka v rytmu realizace a výsledky sociálně inkluzivního projektu

Hledání společného jazyka v rytmu realizace a výsledky sociálně inkluzivního projektu HRICOVÁ, L., SLIVIAKOVÁ, A. Hledání společného jazyka v rytmu - realizace a výsledky sociálně inkluzivního projektu. In Beňo, P., Tarcsiová, D., Radková, L. Komunikácia s pacientmi/klientmi s postihnutím

Více

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci, ČR Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku využití

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Příloha 3. Informační brožura Brno 2012 Základní informace o sluchovém postižení Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Sluchové

Více

Klíčová slova: Sociální integrace, školská integrace, inkluze, projekty, sluchové postižení, hluchoslepota.

Klíčová slova: Sociální integrace, školská integrace, inkluze, projekty, sluchové postižení, hluchoslepota. HRICOVÁ, L. Projekty zaměřující se na podporu sociální inkluze osob se smyslovým postižením a jejich vliv na inkluzi školskou. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním

Více

Projekty zaměřující se na podporu sociální inkluze osob se smyslovým postižením a jejich vliv na inkluzi školskou

Projekty zaměřující se na podporu sociální inkluze osob se smyslovým postižením a jejich vliv na inkluzi školskou HRICOVÁ, L. Projekty zaměřující se na podporu sociální inkluze osob se smyslovým postižením a jejich vliv na inkluzi školskou. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním

Více

Možnosti rozvoje psychosociálních kompetencí dospělých neslyšících, nedoslýchavých a hluchoslepých pomocí rytmu

Možnosti rozvoje psychosociálních kompetencí dospělých neslyšících, nedoslýchavých a hluchoslepých pomocí rytmu Možnosti rozvoje psychosociálních kompetencí dospělých neslyšících, nedoslýchavých a hluchoslepých pomocí rytmu Andrea Mikotová Ústav aplikovaných společenských věd, Institut zdravotnických studií Fakulta

Více

Rytmus jako most mezi dvěma světy

Rytmus jako most mezi dvěma světy Rytmus jako most mezi dvěma světy Informační materiál k možnostem inkluzivního vzdělávání smíšených skupin slyšících lidí, lidí se sluchovým postižením a lidí s hluchoslepotou Tato brožura vznikla jako

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Název projektu: Seznamovák UP 2014 Jméno a příjmení žadatele: Tomáš BURIAN Studijní obor: Geoinformatika Ročník: 2. navazující Mgr. E-mail: Buri777@seznam.cz

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

EVS in Library. Projekt Evropské dobrovolné služby v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Zuzana Čermáková

EVS in Library. Projekt Evropské dobrovolné služby v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Zuzana Čermáková EVS in Library Projekt Evropské dobrovolné služby v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Zuzana Čermáková Evropská dobrovolná služba (EDS) Neformální vzdělávací program zaměřený na mladé lidi

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Statut. Článek I Úvodní ustanovení

Statut. Článek I Úvodní ustanovení Č E S K Á U N I E N E S L Y Š Í C Í C H Statut Center sociálních služeb České unie neslyšících Článek I Úvodní ustanovení Statut Center sociálních služeb ČUN (dále jen CSS) je soubor základních informací

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze Pragensia v knihovně a ve škole (Spolupráce Městské knihovny v Praze a Přírodní školy) Inforum 2009 Eva Měřínská Projekt HISPRA www.mlp.cz/digi donátor: Norské fondy 4 hlavní cíle:

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE Naším posláním

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Projekt SIPVZ 1982P2006. Využití digitálního videa ve výuce osobnostní, sociální a mediální výchovy. Výukový materiál

Projekt SIPVZ 1982P2006. Využití digitálního videa ve výuce osobnostní, sociální a mediální výchovy. Výukový materiál Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, 763 01 Mysločovice 150, tel. 577121062/3, fax 577121062, email zsmysl@zlinedu.cz Projekt SIPVZ 1982P2006 Využití digitálního videa ve

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Pilíře Vlastní zážitky k pochopení těch, kterým chceme připravit služby na míru Komunikace Sdílení

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Mgr. Kateřina Šrámková Současný stav hudební výchovy na školách není uspokojivý. Proč tomu tak je, je předmětem zkoumání práce učitelů hudební výchovy

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Základní údaje o projektu

Základní údaje o projektu OPRLZ 3.1 1. výzva Základní údaje o projektu Název projektu Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Tým autorů Mateřské školy - Liberecké jazykové školky, o.p.s. Tento dokument byl vytvořen pro realizaci projektu Stáž v jazykové mateřské škole. Vychází ze

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120,

Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku na Višňovce Letošní adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku na Višňovce, který probíhá na naší škole již druhým rokem, má především funkci stmelovací, budování sociálních

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE POBYTOVÁ

SOCIÁLNÍ REHABILITACE POBYTOVÁ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE V TLOSKOVĚ SOCIÁLNÍ REHABILITACE POBYTOVÁ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 70, odst. 3 Údaje o poskytované sociální službě 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám.

Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám. Projekt č. 3640069 - Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám; Realizátor: Oběcně prospěšná společnost

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více