Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště Zřizovatel: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100 Právní subjekt od Ředitel školy: Bohuslav Jandásek Datum jmenování do funkce: Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Jitka Hudečková Datum jmenování do funkce: Telefon: , , mobil: Webové stránky školy: Zaloţení školy: 1908 Zařazení do sítě: Aktualizace: Součásti školy: škola kapacita 455 ţáků školní druţina kapacita 125 ţáků školní klub kapacita 150 ţáků školní jídelna kapacita 700 strávníků Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje za školní rok 2011/2012: Počet tříd /skupin Počet ţáků Počet ţáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet ţáků na ped.úvazek 1. stupeň ,45 11,00 22,45 2. stupeň ,62 16,04 12,05 Školní druţina ,75 3,39 27,75 Školní klub ,0 1,8 8,62 Školní jídelna x 440 x 7,8 x Školská rada zřízena usnesením č. 422/Z23/05 Zastupitelstva města Uh. Brodu z , počet členů 6, jednání v letošním školním roce proběhla 2krát, proběhla volba nových členů. Předseda školské rady: Doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D., zástupce zákonných zástupců ţáků Členové: Ing. Veronika Dostálková, MBA, zástupce zřizovatele Mgr. Věra Lovecká, zástupce zřizovatele Jarmila Halaxová, zástupce rodičů Mgr. Jana Dvořáková, zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Lenka Šišperová, zástupce pedagogických pracovníků Při škole pracuje Iniciativa rodičů a přátel školy, předsedkyní byla v tomto školním roce paní Elen Sladká

2 2 Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2011/2012 v ročnících počet ţáků ŠVP pro základní vzdělávání Brána do ţivota C/ ročník 452 PROJEKTY, REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011 / 2012 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY - Od roku 2006 / 2007 spolupracujeme s OS Bez mámy a podporujeme školu v Simike v Tanzánii v letošním školním roce projekt úspěšně pokračoval. Proběhl adventní koncert pro Tanzánii, projekt 4. A Cihly pro Afriku a prezentace projektu při dnu otevřených dveří. V červnu 2012 jsme navrhli zakladatele OS Bez mámy a jeho projekt Škola škole Ondru Horeckého na ocenění Srdcař roku nadace VIA BONA, která oceňuje kaţdoročně příkladné dobročinné projekty. Toto ocenění mu bylo uděleno. - Ve školním roce se realizovala návštěva 16 ţáků a 2 učitelů z partnerské školy v německém Kranichfeldu na naší škole. Setkání navazovalo na projekt Comenius z minulého období. PROJEKTY, PODPOROVANÉ EU, ESF VK A MŠMT - PROJEKT MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠANCE PRO EVROPU realizovaný v rámci ESF VK, GG ZK zahájen v listopadu 2010, výstupem je vybudování nové učebny pro MKV, realizace celoškolních projektů, škol v přírodě, adaptačních pobytů, zaměřených na MKV a inkluzívní vzdělávání, tvorba metodiky pro výuku MKV na ZŠ a mimoškolní aktivity FINANČNÍ DOTACE PŘÍNOS PRO ŠKOLU: , 66Kč - PROJEKT PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ POMÁHÁ INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY realizovaný v rámci ESF VK, GG ZK zahájen v únoru 2012, v rámci projektu působí na škole školní psycholoţka, 2 asistentky pedagoga a bylo vybudováno pracoviště pro jejich individuální a skupinovou práci se začleněnými ţáky. FINANČNÍ DOTACE PŘÍNOS PRO ŠKOLU: ,- Kč - PROJEKT 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH pod názvem TVOŘIVÁ ŠKOLA, BRÁNA DO ŢIVOTA NAŠICH DĚTÍ projekt byl podán, schválen a bude realizován od 1. června 2012 po dobu 3 let. FINANČNÍ DOTACE PŘÍNOS PRO ŠKOLU: ,- Kč - NAEP COMENIUS HOSTITELSKÁ ORGANIZACE v rámci projektu působil na škole jazykový asistent (student pedagogiky a angličtiny) z Turecka od října 2011 do dubna V červnu byl přijat a schválen projekt hostitelské organizace i pro následující školní rok. FINANČNÍ DOTACE PŘÍNOS PRO ŠKOLU: ,- Kč - PROJEKT PREVENCE KAMARÁD SOBĚ I DRUHÝM POKRAČUJE realizovaný s podporou MŠMT, vyuţívající spolupráci Peer aktivistek z 2.stp., zaštiťovaný metodičkou prevence a výchovnou poradkyní pro 2.stp. Součástí projektu byly i etické dílny a podpora školního parlamentu. FINANČNÍ DOTACE PŘÍNOS PRO ŠKOLU: ,- Kč

3 3 PROJEKTY "NAPŘÍČ ŠKOLOU" - Škola v letošním roce opět dle zájmu vyučujících matematiky vyuţívala ve výuce projekt Tvořivá škola - středisko činnostního učení v ročníku ZŠ a 7. ročnících 2. stupně. - "Divadelní festiválek pro ţáky 1. stupně - "Partnerské třídy" - projekty spolupráce tříd 1. a 2. stupně - především v rámci vyučování českého jazyka - Projekty školní knihovny: Vánoční a jarní soutěţ pro ţáky, seznámení ţáků 1. stupně s prací školní knihovny - Projekty 1. stupně, zaměřené na čtenářskou gramotnost Čteme s rodiči, Čteme si pro radost, Čtení v trávě Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. název volitelného předmětu Počet ţáků Konverzace Aj 65 Společenskovědný seminář 83 Přírodovědný seminář cizí jazyk - NJ cizí jazyk - RJ 79 Matematický seminář 123 Seminář ČJ a literatury 18 název nepovinného předmětu Počet ţáků náboţenství 92 dyslexie 9 logopedie 1 Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 : Interní pracovníci Školní poradenské pracoviště (psycholog, asistentky ped,) od počet fyzických osob 28 pedagogů / 5vychovatelek 3 přepočtené úvazky 27,04 / 4,39 1, 5 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2011 / 2012 : Ped. pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace roků ped. praxe 1 učitelka 1 VŠ 1.stupeň 18 2 učitelka 1 VŠ 1.stupeň 11 3 učitel 1 VŠ Fy-Ch 13 4 učitelka, vých.poradkyně 1 VŠ 1.stupeň 19 5 učitelka 0,6 VŠ Aj - Rj 18 6 učitelka 1 VŠ 1.stupeň 23

4 4 7 učitelka 1 VŠ 1.stupeň 24 8 učitel 1 VŠ Ma 7 9 zástupce ředitele 1 VŠ Dě - Rj učitelka 1 VŠ Ma - Vv 7 11 ředitel 1 VŠ Bi - Tv učitelka,vých.poradkyně 1 VŠ Bi Tv - VZ učitel 1 VŠ 1.stupeň učitelka 1 VŠ Čj-Dě 8 15 učitelka 1 VŠ 1.stupeň učitelka 1 VŠ 1.stupeň učitelka 1 VŠ 1.stupeň učitelka 1 VŠ ČJ - OV 5 19 učitelka 1 VŠ Nj Aj - Hv učitel 1 VŠ Ma Dg učitelka 1 VŠ Vv Rj ( Aj) učitelka 1 VŠ ČJ - HV učitel 1 VŠ zemědělská Bi Ch učitelka 1 VŠ Rj Dě - Aj učitelka 1 VŠ 1.stupeň učitelka 1 VŠ Čj On učitel 1 VŠ On - Dě učitelka 0,64 VŠ Př - Inf 6 28 vychovatelka 1 SŠ - vychovatelství vychovatelka 1 SŠ - vychovatelství vychovatelka 0,7 SŠ 3 31 vedoucí vychovatelka 1,0 SŠ vychovatelka 0,57 SŠ 2 Zajištění výuky z hlediska pedagogické způsobilosti učitelů: vedení učitelé 1.stp. učitelé 2.stp. vychovatelky SŠ VOŠ VŠ pedagogická VŠ jiná Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011 / 2012 : počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 16 14,45 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1 ekonomka 1 SOŠ ekonomická 2 školník 1 SOU instalatér, SOŠ - strojírenství 3 uklizečka 1 základní 4 uklizečka 1 SOU cukrářka 5 uklizečka 1 SOU prodavačka 6 uklizečka 1 SOŠ

5 5 7 hospodářka 0,5 SŠ gymnázium 8 údrţbář 0,2 základní 9 vedoucí ŠJ 1 SŠ gymnázium, SOŠ - hotelnictví 10 pomocná kuchařka 1 základní 11 pomocná kuchařka 1 základní 12 kuchařka 1 SOU - kuchařka 13 kuchařka 1 SOU - cukrářka 14 kuchař 1 SOU - kuchař 15 pomocná kuchařka 1 SOU - kuchařka 16 pomocná kuchařka 0,75 SOU - prodavačka Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) : DVPP se zúčastnilo všech 26 pedagogů, někteří z nich se zúčastnili několika seminářů. Celkem bylo vyčerpáno na DVPP ve školním roce 2011 z našich zdrojů ,- Kč. Ostatní semináře byly hrazeny z prostředků projektů ESF VK. Cíle DVPP ve školním roce 2011/12: PRIORITY PRO DANÉ OBDOBÍ: oblast jazykového vzdělávání a sebevzdělávání (Brána jazyků, VYVA, zahraniční jazykové kurzy pro pedagogy v rámci programů NAEP), metodika výuky cizích jazyků na ZŠ dle finančních moţností školy hodnocení a sebehodnocení ţáků, evaluace školy nástroje evaluace Inkluzívní vzdělávání, problematika výuky cizinců a integrovaných ţáků týmová spolupráce a vzájemná komunikace týmová sborovna v rámci projektu ESF EU: GG ZK Multikulturní vzdělávání šance pro Evropu Hodnocení DVPP ve šk. roce 2011/12 BOZP Zdravý ţivot ve škole Výtvarná výchova práce s kovem, drátem a papírem Projektová a tematická výuka EVVO pro ZŠ Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost Koordinátor ŠVP Active Board Setkání matematiků ve Starém Městě Dyskalkulický ţák Trénink koordinátora školního parlamentu Microcoft Office Konference školních parlamentů Proměny školy etická výchova Školní zralost a zápis do školy Koordinátor autoevaluace 26 pedagogů 2 pedagogové 2 pedagogové 2 pedagogové 3 pedagogové 2 pedagogové

6 6 Rozšiřující studium AJ na PdF Brno ICT koordinátor Efektivní výchova Spirála Psychodiagnostika v kariérním poradenství Pedagogické minimum Rozumět dějinám Matematika - Fraus Tvořivá škola - lektoři Novela Zákoníku práce a Školského zákona Studium jazyků VYVA Aj, Fj 3 pedagogové Údaje o zařazování dětí a ţáků Zapsaní a zařazení ţáci ve školním roce 2011 / 2012 : Nastoupili do 1. třídy 2011 / (1 ţ v průběhu 2.pol. přeřazena na spec.zš) Zapsaní do 1. tříd 2012 Počet ţádostí o odklad/změna školy Nastoupí do 1. třídy (10 ţáků přešlo po zápise z jiných škol) Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch ţáků ve škole v závěru školního roku 2011/2012 : Ročník Počet ţáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Počty ţáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/2012: Gymnázium SOŠ 4L s M SOU 3L s VL 8leté 4leté Ţáci 5., 9. ročníku se zúčastnili 1. ověřovacího celostátního testování ţáků v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce.

7 7 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného a odborného poradenství na škole. Na škole pracují 2 výchovné poradkyně. 1 výchovná poradkyně, pracující na 1. stupni, zároveň pracuje jako dyslektická asistentka a logopedka, se speciálním vzděláním v oboru učitelství pro mládeţ vyţadující zvláštní péči. Obě výchovné poradkyně mají plnou kvalifikaci pro výkon této funkce. Od února 2012 začalo, v rámci projektu OP VK a MŠMT, působit na škole Školské poradenské pracoviště se školní psycholoţkou a 2 asistentkami pedagoga, které pomáhá řešit inkluzívní vzdělávání a problematiku začleňování ţáků se SPUCH, tělesně postiţených a národnostních menšin. V rámci pracoviště působila i školní metodička prevence, která dokončila specializační studium na KU v Praze. Vedoucí metodického sdruţení 1. stupně působí zároveň jako koordinátorka ŠVP, která dokončila specializační studium na VŠ v Brně. Na 2. stupni v současné době tuto specializaci studuje další pedagoţka, která bude působit jako koordinátorka ŠVP pro 2.stupeň.. Na škole působí ICT koordinátor, pedagog, vyučující Ma, Inf. Započal v letošním roce studium potřebné specializace pro výkon této funkce. V roce 2010 ukončil specializační studium EVVO koordinátor EVVO na škole a zároveň vyučující přírodopisu, chemie a PŘVS. Výchovné poradenství: V roce 2011/12 bylo na 1. stupni integrováno z důvodu poruchy učení 11 ţáků, pracovalo se s nimi v rámci speciálních hodin nápravy dyslexie a logopedie. S 1 talentovanou ţákyní se pracovalo podle individuálního plánu a byla jí k dispozici osobní asistentka, další měla vypracován individuální plán a pracovala v krouţku pro talentované děti. V průběhu školního roku se individuálně pracovalo také s ţákyní vietnamské národnosti z důvodu adaptace po kulturním šoku a neznalosti ČJ. Výchovné problémy, drobné patologické jevy, především krádeţe a lhaní, záškoláctví byly řešeny VP pro 1. stupeň ve spolupráci se školní psycholoţkou, s metodičkou prevence v rámci poradenského pracoviště, vedením školy, třídními učitelkami a OSPOD. Při zjištění byly vyšetřeny a provedena prevence proti opakování. Vytypované ţáky má v evidenci školní psycholoţka, která s ţáky dlouhodobě pracuje, spolupracuje s rodiči a vede skupinovou terapii. Na 2. stupni byli integrováni 2 ţáci. Zohledňováno bylo pro poruchy učení na 2. stupni 29 ţáků. V průběhu školního roku se individuálně pracovalo s ţákem vietnamské národnosti z důvodu adaptace po kulturním šoku a neznalosti ČJ. VP se školní psycholoţkou, metodičkou prevence, TU, vedením školy a za spolupráce zákonných zástupců ţáků řešili v průběhu roku především případy záškoláctví, přestupků proti školnímu řádu a běţné výchovné problémy. Problémy se záškoláctvím a útěky z domova ţákyně 9. třídy byly opakovaně projednávány na úrovni OSPOD a v závěru šk. roku byla umístěna v zařízení Domek SVP Zlín. Pro ţáky 6. tříd byl uskutečněn tradiční adaptační pobyt na začátku školního roku s aktivitami na stmelování kolektivu a tvorbu třídních pravidel. Školní psycholoţka pracovala s ţáky a rodiči individuálně, organizovala pro rodiče přednášky a besedy. Na poţádání třídních učitelů prováděla skupinové terapie, komunitní kruhy a pravidelně se scházely podpůrné skupiny ţáků tříd. Výsledky prevence rizikového chování: Škola pracuje podle minimálního preventivního programu, má vypracovaný krizový plán a školní metodik prevence vyuţívá spolupráce se školní psycholoţkou, krouţkem Peer aktivistů na škole, PPP Uh. Hradiště a vyuţívá nabídek dalších organizací a sdruţení. Akce jsou pořádány v rámci tříd, ročníků, jsou zváni i rodiče v rámci třídních schůzek. V rámci prevence byl realizován projekt, podpořený MŠMT Kamarád sobě i druhým pokračuje s etickými dílnami. V průběhu školního roku byly dle vypracovaného krizového plánu řešeny ojedinělé případy náznaků šikany a nevhodného chování ke spoluţákům. Pro ţáky i rodiče a učitele byly informace vyvěšovány na nástěnce školní prevence a na webových stránkách školy. Dle celoročního plánu se ţáci účastnili přednášek a besed,

8 proběhly tradiční relace ve školním rozhlase pod názvem Čtení pro denní pohodu ukončené předvánočními příběhy. Pro pedagogy byla doplněna odborná literatura do učitelské knihovny a k samostudiu jsou určeny časopisy: Prevence a Prameny zdraví. Pochvaly a ocenění Starosta města ocenil 2 nejlepší ţáky 9. ročníků, třídní učitelé udělili v průběhu školního roku celkem na vysvědčení 210 pochval za aktivní práci pro třídní kolektiv, úspěšnou reprezentaci školy a mimořádné studijní výsledky, ředitel školy udělil 3 pochvaly ţákům 9. tříd za mimořádné úspěchy v krajských kolech olympiád. IRPŠ věnovalo kniţní odměnu nejlepším 19 ţákům tříd podle návrhů třídních učitelů za prospěch, reprezentaci školy a mimořádnou práci pro třídu a spolupráci. Napomenutí a důtky V průběhu školního roku bylo uděleno 13 napomenutí třídního učitele, 13 důtek třídního učitele a 6 důtek ředitele školy, za porušování školního řádu: záškoláctví, hrubé vyjadřování, nevhodné chování a neplnění si školních povinností. 8 Sníţené stupně z chování ve školním roce 2011/12 Počet % ze všech ţáků školy 2 uspokojivé 1 0, 22 3 neuspokojivé 2 0,44 Neomluvené hodiny za školní rok 2011/2012: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 65 0,44 2. pololetí 40 0,23 za školní rok 105 0,34 Omluvené hodiny za školní rok 2011/2012: Průměr % ze všech zameškaných hodin školy 1. pololetí 32,62 99,56 2. pololetí 38,55 99,77 za školní rok 35,58 99,66 Údaje o integrovaných ţácích: Druh postiţení : Ročník Počet ţáků Tělesné postiţení 3., 7. 2 S vývojovými poruchami /1 učení/talentovaní ţáci S poruchou chování Mimoškolní činnost ţáků v rámci školní druţiny a školního klubu Ve 4 odděleních ŠD a 1 oddělení školního klubu jsou děti různého věku od 1. do 5. ročníku. Činnosti ve ŠD rozvíjí talent a schopnosti dětí, podporují spolupráci a vzájemné povzbuzování a pomoc. Děti si mohou relaxovat v odpočinkové a spontánní činnosti po náročné výuce na koberci či lehátkách. K výchovně - vzdělávacímu programu vyuţíváme 4 třídy ŠD, lego hernu, PC učebnu, multikulturní učebnu, tělocvičny, park, školní hřiště, stadion za sokolovnou, stadion Lapač.

9 9 Soutěţe ŠD: orientační závod v okolí školy Turnaj ve vybíjené Recitační soutěţ Domeček pro zvířátka Soutěţ ve tvorbě básní Soutěţ ve stolních hrách Výtvarná soutěţ Paletka Pěvecká přehlídka Slavíček Máme rádi zvířata Jízda zručnosti Olympiáda v lehké atletice Turnaj ve florbale Turnaj ve stolním tenise KROUŢKY ŠKOLNÍHO KLUBU název jméno vyučujícího počet h. Deskové hry Mgr. Zuzana Šopíková 2 Florbal Mgr.Radim Koudela 2 Angličtina Mgr.Jana Bičanová, Mgr. Yveta Resová 2 Dramaticko folklorní krouţek Mgr.Marcela Brandová 2 Peer aktivistky Mgr.Blanka Kňazejová 1 Mladý knihovník Mgr.Martina Krajčová 1 Multimediální krouţek Mgr.Roman Patka 2 Keramika Mgr.Yveta Resová 4 Přírodovědné pokusy Ing. František Šopík 2 Čeština pro deváťáky Mgr.Lenka Šišperová 1 Výtvarný krouţek Mgr.Lenka Jančová 2 Chemické pokusy Mgr.Jaroslav Buráň 2 Matematika pro deváťáky RNDr. Zdeněk Horák 2 Významné úspěchy na soutěţích a přehlídkách ve školním roce 2011 / 2012: Biologická olympiáda: 1. místo v okresním kole, 7. místo v krajském kole Dějepisná olympiáda: 3. místo v okresním kole, 5. místo v krajském kole Matematická olympiáda: 1. místo v okresním kole, 3. místo v krajském kole Recitační soutěţ: krajské kolo účast a cena poroty Logická olympiáda: krajské kolo 3 ţáci 1. stupně 3. místo, 3 ţáci 2. stupně 7. místo Malování na PC: okresní kolo 2. místo Pod modrou oblohou - Vesmír: okresní kolo ocenění poroty

10 10 Jiné významné výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivity školy A / školní aktivity: B / mimořádné aktivity školy: Den otevřených dveří s ukázkami činnosti ţáků, prezentací školních projektů Spolupráce na projektech Člověka v tísni Jeden svět na školách: projekty: Měsíc filmů na školách, Příběhy bezpráví z místa, kde ţijeme lyţařský kurz pro ţáky 7. tříd Beskydy plavecký výcvik ţáků 1. stupně 2. třídy cyklokurz pro ţáky 2. stupně adaptační kurz pro ţáky 6. tříd škola v přírodě v rámci projektu MKV pro ţáky 2., 3., 4., tříd návštěvy divadelních, filmových představení a koncertů, tematické vzdělávací pořady Dům kultury UB, Kino Máj, Hvězdárna UB Exkurze a návštěvy muzeí: Slovácké muzeum v Uh. Hradišti, Muzeum JAK v Uh. Brodě, návštěvy městské knihovny - Slavnost Slabikáře předplatné do Slováckého divadla ţáci 2.stp. Den Země prezentace školy na náměstí v rámci programu města Celostátní setkání jazykových asistentů v rámci projektu NAEP Comenius hostitelské organizace Návštěva předvánoční Vídně pro ţáky 2. stupně učící se 2. jazyk němčinu Preventivní program Hasík spolupráce s hasičským sborem C / spolupráce s rodiči, organizace IRPŠ: slavnostní přivítání ţáků 1. tříd rozloučení s ţáky 9. tříd školní sběr tříděného papíru 2krát ročně ruční dílny různé výtvarné techniky Vánoční a Velikonoční dílny turnaje v Sudoku, stolním tenise výroba dárků ke Dni matek tradiční Den dětí s MŠ Olšava D/ spolupráce s odborovou organizací: probíhala standardně a byla ošetřena kolektivní smlouvou FKSP bylo pouţíváno dle směrnice, schválené vedením školy a zástupci odborové organizace Mimořádné pedagogické aktivity učitelů Pedagogové se aktivně zapojili do realizace projektu NAEP Comenius hostitelské organizace, v rámci projektu pracovali s jazykovým asistentem a metodicky mu pomáhali 2 pedagoţky pracovaly jako lektorky Tvořivé školy matematika na 2. stupni a vyuţití interaktivní tabule ve výuce. 1 pedagoţka spolupracovala na metodikách v rámci Člověka v tísni Jeden svět na školách. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V tomto školním roce neproběhla na škole kontrola ze strany ČŠI.

11 11 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2011 Spotřeba materiálu (ÚSC) Celkem Z toho: potraviny Čistící prostředky DDHM Z toho: Šatní skříně + zámky Nábytek do tříd, do knihovny, tabule Nábytek, policové regály do šatny ŠD Tlaková sprchy, stoly, desky, talíře do ŠJ Barevné zásobníky do ŠD (z projektu) Spotřeba materiálu (MŠMT a ESF VK) Celkem Z toho: učebnice Učební pomůcky Učební pomůcky projekty Ochranné pracovní pomůcky Spotřeba energií: Elektřina Voda Plyn Opravy: Malování Podlahářské práce Oprava strojů a zařízení ZŠ ŠJ Oprava místnosti na šatnu Oprava plotu u školní zahrady Opravy elektro Mzdové prostředky včetně odvodů ÚSC Projekt NAEP MŠMT MŠMT projekty ESF VK

12 12 Závěr výroční zprávy V letošním roce se pokračovalo v zavádění nového školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota v 5. třídách. Byl i dále ověřován ŠVP školní druţiny. Cílem a prioritou zůstává i nadále rozvoj osobnosti ţáka s důrazem na výchovu a všestranné vzdělávání. Ke splnění těchto záměrů se nám podařilo dále zlepšovat materiálně technické vybavení školy v rámci finančních moţností školy a díky projektům ESF VK: Multikulturní vzdělávání, šance pro Evropu a Poradenské pracoviště. Z důvodu nedostatku financí se nám zatím nedaří realizovat projekt sportovního areálu školy, který je naší prioritou, stejně jako rekonstrukce sociálního zařízení školy, které je moţné realizovat pro svoji finanční náročnost pouze z rozpočtu zřizovatele města Uherský Brod a v rámci dotačních fondů. Tyto poţadavky opakovaně předkládáme na další rozpočtová období a připravuje se projektová dokumentace. Velmi dobrá je spolupráce s institucemi města, zaměřujícími se na vzdělávání a výchovu mládeţe, odbory školství a kultury a ţivotního prostředí. Návrhy a připomínky: V příštím školním roce se zaměříme především na další implementaci nového ŠVP ZV Brána do ţivota a ověřování jeho drobných úprav dle poţadavků pedagogů. Vyučující by se měli dále vzdělávat především v jazykových dovednostech, nových vyučovacích metodách a formách. Stěţejní bude podpora inkluzívního vzdělávání, coţ nám umoţní schválený projekt ESF VK. Budeme realizovat tvorbu digitálních učebních materiálů (DUM) v rámci projektu ESF VK 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání tzv. šablon, vybavení školy z prostředků projektu a DVPP v rámci projektu. Chceme dále prohlubovat motivaci ţáků pro výuku cizích jazyků, především v rámci projektu NAEP - COMENIUS - hostitelské organizace a pokračovat v jiţ dlouholeté spolupráci s rakouskou školou v Grafeneggu. Nadále budeme podporovat projekt OS Bez mámy Škola škole v Tanzánii. V rámci materiálně technického zázemí je nutné pokračovat ve výměně nábytku a modernizaci učeben a kabinetů. Prioritou pro nás bude vybudování odpovídajícího sociálního zařízení pro ţáky z hlediska poţadavků na hygienické normy. Očekáváme také realizaci zateplení a výměny oken školní budovy dle vypracovaného projektu zřizovatelem. V dlouhodobém výhledu budeme stále usilovat o vybudování školního hřiště, jehoţ projekt je zpracován. Datum zpracování zprávy: Datum schválení zprávy školskou radou: Bohuslav Jandásek ředitel školy

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Uherský Brod, Mariánské

Více

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Uherský Brod, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříţ, Albertova 4062, příspěvková organizace, 767 01 Kroměříţ tel.:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 21.9.2011 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více