Základní škola Liptál. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Liptál. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-1013"

Transkript

1 Základní škola Liptál Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

2 1. Základní údaje o škole Školní rok: Zpracovatel: Věra Halová Název školy Základní škola Liptál, okres Vsetín Adresa školy Liptál 465 IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Název zřizovatele Obec Liptál Součásti školy Školní družina, školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Věra Halová, ředitelka Mgr. Ludmila Skanderová, zástupkyně Ing. Blanka Smolíková, ekonomka Marcela Daňová, vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Charakteristika školy Školská rada Josef Fendrych, školník Účelem je zabezpečení záležitostí, které jsou podle zákona 128/2000 Sb. o obcích v zájmu obce a jejích občanů, především v zajišťování základního vzdělávání. Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. ZŠ Liptál je úplnou základní školou, kterou navštěvují děti z Liptálu, Jasenné a Všeminy celkem 34 % včetně 7 dětí z DD Liptál Školská rada se schází pravidelně 2 x do roka, její činnost je daná zákonem, žádné další aktivity nevyvíjí. Úvodem: Pro tento školní rok byly charakteristické čtyři významné aktivity. 1. V září oslavila naše škola 35. výročí otevření této školní budovy. V rámci oslav se konala výstava fotografií ze života školy, výstava vysvědčení významných osobností regionu a výstava dětských časopisů vydávaných od 60. let. Zajímavostí se staly kroniky školy. Slavnostní program připravili učitelé se svými žáky. 2.Byl zahájen projekt EU Modernizace vzdělávání v ZŠ Liptál. Z provozních prostředků a darů sponzorů byly zasíťovány téměř všechny učebny a kabinety školy. Z prostředků grantu byla pořízena moderní vyučovací technika a vyučující začali pracovat na digitálních učebních materiálech, které postupně ověřují v praxi. Byly odeslány dvě monitorovací zprávy. 3. Z ministerstva životního prostředí jsme získali grant na Přírodní učebnu ZŠ Liptál. Z takto získaných finančních prostředků za přispění obce a sponzorů jsme začali upravovat prostranství před školou. Byly vysázeny nové stromy a keře, budujeme keltský stromový kalendář, sluneční hodiny, bylinkovou spirálu a hřbitov odpadků, hmyzí hotel. Významnou měrou se na projektu podílí žáci školy. Nad stanovený rámec projektu bude instalována informační tabule, která bude informovat veřejnost o jednotlivých prvcích zahrady. Předpokládáme, že se prostranství před školou stane skutečnou přírodní učebnou a svým uspořádáním přispěje k estetickému vzhledu středu obce.

3 4. Národní agentura pro evropské vzdělávání schválila naší škole projekt multilaterálního partnerství škol. Získali jsme finanční prostředky na realizaci projektu Healthy Life, Healthy World a společně se školami z Itálie, Turecka a Rumunska učíme žáky zdravému způsobu života, zdravému stravování a poznání způsobu života v partnerských zemích. První setkání představitelů partnerských škol se uskutečnilo v Liptále a druhé na partnerské škole v Turecku. Projekt by měl pokračovat i v letošním školním roce prací na projektu a návštěvami Itálie a Rumunska. Monitorovací zpráva o projektu byla odeslána a schválena. 2. Personální údaje 2.1 Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem % Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Na 1.st. působí učitelka se specializací pro práci s dětmi se SPU. Na 2. st. působí ing., který zastává funkci koordinátora ICT /učí Fy,Ch/ a ing. - učitelka M, která vystudovala obor učitelství M pro SŠ. 2.4 Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 9 57 do 10 let 3 19 do 15 let 2 12 do 20 let nad 20 let 2 12 celkem

4 2.5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody nástupy odchody Počet Mgr. Lutonská od na MD Mgr. Srbová /ukončení prac. pom. na dobu určitou Mgr. Bambuch ukon. prac. poměru na dobu určitou Mgr. Zgarbová ukončení pr.poměru dohodou /odchází na UTB Zlín/ Bc. Eva Horalíková ke dni odešla na vlastní žádost, neboť získala místo v místě svého bydliště ve Slavičíně. Komentář ředitele školy Mgr. Bambuch důchodce. Mgr. Srbová neprojevila zájem zůstat ve škole. 3. Vzdělávací program školy vzdělávací program Školní vzdělávací program Škola pro život, platný od zařazené třídy I. IX. třída 3.1 Charakteristika a obsah vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program je přístupný veřejnosti na stránkách školy i u informační tabule v přízemí budovy školy. Závěr roku byl poznamenán přípravami na inovací ŠVP podle nového RVP pro ZV, který nabývá platnost dne Obsah vzdělávání a jeho časový plán třída I. II. III. IV. ch V. ch VI. ch VII. ch VIII. ch IX. ch/d Ž U Ž U u/ž Ž U Ž U Ž U Ž U Ž U Ž U Ž U Ž U Ž U JČ JA M ICT Prv Přa Vla Ch F Př Z Dě OV

5 RV/Z HV VV Pč TV Volit VP-HS VP ,5 1 0, ICT Př S VP AM VP-JČ 0,5 1 0,5 1 VP-SA 1 1 0,5 1 0, 1 0,5 1 2,5 4 týden VP 1 VP 2 VP 2 2 VP Celkem Poznámky k rozvrhu: 1. přihlášeno málo žáků do SA, ale slabší žáci by pak neměli žádnou možnost, proto by bylo vhodné pro část žáků vést SA nikoli jako volitelný předmět, ale kroužek. Vše bude záviset na rozvrhu. 2. Interaktivní učebna s aktivboardem bude muset být dostupná jak p.uč. Machovské, tak p.uč. odp. Skanderová 3. M v 7.,8. a 9. tř. vždy jedna hodina půlená Popis ostatních podmínek vzdělávání ostatní podmínky vzdělávání - rozveden internet - zrekonstruována tělocvična - třídy vybaveny aktive boardy - vyhovující podmínky pro dílenské práce, dle možností obnovování žákovské kuchyňky - v jednání je projekt úpravy vnějšího atria pro ŠD - nedaří se zvýšit procento odbornosti výuky předmětů na 2. stupni /málo hodin, nižší specializace/ 4. Vnitřní hodnocení a evaluace školy Pravidla pro hodnocení jsou součástí vnitřního řádu školy. V letošním školním roce jsme opět využili také testování společnosti SCIO. Testováni byli také žáci 5. a 9. třídy v celonárodních srovnávacích testech. Kromě toho jsme využili také...

6 4.1 Počty dětí ve škole Třída počet z toho z toho dívek chlapců Celkem Jedné žákyni I. třídy na přání rodičů povolen dodatečný odklad. Ke odchází žák VI. třídy do ZŠ Luh do třídy specializované na děti se SPU. Ke odchází žák VII. třídy do spádové školy. 4.2 Průměrná docházka dětí třída Počet zapsaných dětí průměr za 1.pololetí průměr za 2.pololetí Průměr celkem za školní rok ,69 14,06 17, ,45 37,35 33, ,63 35,25 29, ,80 42,13 38, ,50 29,71 30, ,52 44,43 44, ,63 44,21 37, ,44 54,84 46, ,48 66,68 52,48 celkem ,68 44,18 38,93 Neomluvené hodiny byly zaznamenány v 9. třídě ve 2. pololetí 12 hodin, žák i za další porušení školního řádu měl 2. stupeň z chování. V letošním roce se se podařilo zamezit jednodennímu omlouvání žáků rodiči, vyšší absence je způsobena většinou dlouhodobou nemocností jednoho žáka ve třídě. Procento zameškaných hodin v 1. pololetí loňského školního roku bylo 38%, ve 2. pololetí přes 42%. V obou případech došlo k nepatrnému snížení počtu zameškaných hodin. 4.3 Děti přijaté ve školním roce Počet přijatých počet dětí ukončilo počet odkladů

7 4.4 Odložená školní docházka Třída Odklad školní docházky U zápisu 19 Odklad 6 I.tř. 1 dodatečný odklad Celkem 4.5 Děti cizinci kategorie cizinců počet dětí občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 3 žáci pobývají v Kanadě a velké Británii. Nejsou uvedeni ve výše uvedených tabulkách. Komentář ředitele školy Spolupráce s rodiči žáků pobývajících v cizině vázne. Rodina Cedidlových musí vždy našetřit na letenku, rodina z Británie s námi ani nekoresponduje. 5. Průběh a výsledky vzdělávání 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. slovní hodn. slovní hodn. slovní hodn. slovní hodn. 0 0 II. slovní hodn. slovní hodn. slovní hodn. slovní hodn. 0 0 III IV V VI VII VIII IX Celk Dva žáci VIII. třídy vykonali opravnou zkoušku z JČ a postoupili do IX. třídy. 5.2 Výchovná opatření pochvaly Třída Pochvala ředitele školy Pochvala třídního učitele 1.čtvrt. 2.čtvrt. 3.čtvrt. 4.čtvrt. 1.čtvrt. 2.čtvrt. 3.čtvrt. 4.čtvrt. I II. V tomto období nebyla udělena žádná III IV. pochvala ředitele školy V VI

8 VII VIII IX Celk Kázeňská opatření Třída Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí V. 2 VI. 1 VII. 2 3 VIII IX. 1 3 Celk Během celého školního roku nebylo uděleno žádné kázeňské opatření žákům v třídě. Důvody pro udělení pochval práce pro třídu, účast nebo úspěch na soutěžích, reprezentace školy, pečlivost a svědomitost přípravy na výuku. Druhý stupeň z chování zapomínání úkolů a pomůcek, nezdvořilé chování, nevhodné chování vůči spolužákům. 6. Hospitační a kontrolní činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 10 Zástupce ředitele školy 5 Ostatní pracovníci 3 Ivana Patáková ve II. třídě celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Hospitované hodiny byly vyučujícími připraveny, pokud byly shledány nedostatky, následovaly následné hospitace, které byly zaměřeny na nápravu nedostatků. Hodiny byl promyšlené, logicky uspořádané. V letošním školním roce by se vyučující měli zaměřit na motivaci učiva a jeho využití v praxi. V některých případech vyučující neuplatňují individuální přístup přesto, že nižší počet žáků ve třídě jej umožňuje a mnozí rodiče své děti posílají děti do naší školy právě proto, že jejich děti mají ve vzdělávání problémy a že od naší školy očekávají důsledné uplatňování individuálního přístupu. Vedení školy oceňuje, že bylo využito i vzájemných hospitací. 6.2 Úroveň klíčových kompetencí dětí Úroveň klíčových kompetencí jsme letos sledovali u žáků 9. třídy v rámci testování společností SCIO. V níže uvedené tabulce uvádím výsledky naše v porovnání s výsledky ostatních testovaných škol přihlášených k testování společností SCIO.

9 Kompetence Komp. komunikativní Naše škola Ostatní školy Naše škola Ostatní školy Komp. sociálně personální Komp. k učení Komp. k řešení problémů Komp. občanská Komp. pracovní Celkem Komentář ředitele školy: Z výše uvedené tabulky vyplývá, že naše škola si v porovnání s ostatními testovanými školami je v podstatě ba stejné úrovni. Zajímavé je srovnání kompetence k řešení problémů, v němž jsme v loňském roce byli o 6 bodů horší než ostatní školy, v letošním roce jsem ve stejném hodnocení o 9 bodů lepší. Úspěšnost žáků v těchto oblastech často také závisí na rodinách testovaných žáků. Pro zajímavost uvádím některé skutečnosti: a/ polovina našich žáků vypověděla, že ani jednou za celý rok nenavštívili výstavu, muzeum, pamětihodnost, nebyli ani v divadle. b/ 20 % našich žáků přečte 1 knihu za dva měsíce, 35 % nepřečte ani jednu. c/ O 22 % překračují naši žáci srovnání s jinými školami v otázce sebepojetí. Celkem 40 % žáků je sami se sebou naprosto spokojeno, 60 % žáků je se sebou spíše spokojeno. Naši žáci jsou mnohem sebevědomější než žáci jiných škol. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů nezahájil žádný z vyučujících. Specializační studium splnila preventistka a koordinátor ICT i koordinátor EVVO. Výchovná poradkyně, která u nás specializační studium vystudovala, odešla na jinou školu. Její funkci převezme preventistka. Pro studium výchovného poradenství se nerozhodl žádný vyučující ze II. stupně. Významným mezníkem bylo vzdělávání všech pedagogických pracovníků pro práci s interaktivní tabulí a tvoření digitálních materiálů. Kurz prohlubující tyto znalosti bude navazovat. Ostatní vzdělávací aktivity: Zájem vyučujících o vzdělávací aktivity je mnohem vyšší, než je možné využít z hlediska objemu finančních prostředků. 7.1 Samostudium Samostudium je ukládáno pedagogickým pracovníkům dle zákona v době prázdnin. Obsah svého studia si volí sami dle vlastních potřeb. Část samostudia bylo věnováno také tvorbě digitálních učebních materiálů, neboť se tím zároveň učili práci s interatktivní tabulí.

10 8. ICT Ve školním roce 2012/2013 pokračovala inovace oblasti ICT. Do provozu byly uvedeny IA tabule ve třídách, které učitelé začali využívat ke zkvalitnění výuky. Během roku došlo k výměně 2 ks PC v počítačové učebně. V závěru školního roku byl pořízen nový ntbk pro potřeby zástupkyně školy. Vybavení školy: 21 ks PC 16 ks (1 + 15) učebna PC, 1 ks ředitelna, 1 ks kancelář školy, 1 ks sborovna, 1 ks kancelář vedoucí školní jídelny, 1 ks učebna s IA tabulí ActivBoard, 12 ks ntbk 10 ks vyučující, 1 ks zástupkyně ředitelky, 1 ks učebna fyziky a chemie, 2 ks dataprojektor 1 ks učebna ICT, 1 ks učebna fyziky a chemie, 10 ks IA tabule 9 ks SmartBoard s dataprojektory 1 ks ActivBoard. Dále je škola vybavena několika ks starých typů PC využívaných zejména ve školní družině a v knihovně. Při výuce je tak vyučujícím dána možnost využívat přístup na internet nejen v počítačové učebně, ale i přímo v učebnách. Žáci mají přístup na internet v učebně ICT. Pro možnost přípravy na vyučování a zájmovou činnost žáci využívali učebnu ICT v době před vyučováním a 3x týdně během velké přestávky. Škola má své www stránky - na kterých jsou prezentovány akce tříd, školní družiny i akce školy. Stránky jsou pravidelně aktualizovány. Dodržování autorského zákona a licenčních ujednání je školou plněno. Úkoly pro příští období: Dle dalších finančních možností školy a zřizovatele se pokusit o další zkvalitnění a upgrade techniky a softwaru zejména v učebně ICT. Vybavit učebnu ICT novou tiskárnou. 9. Zájmové aktivity nad rámec ŠVP PV 9.1 Zájmové aktivity Aktivita Počet dětí pravidelná Počet lektorek docházka 1. Angličtina II.tř Sportovní hry - Sk Florbal Angličtina I.tř Keramika Dovedné ručičky 12 1 V budově školy je pobočka ZUŠ Morava, děti zde mohou navštěvovat hru na různé hudební nástroje, hudební nauku, obor výtvarný a dramatický. Velký zájem u dětí vzbuzuje stále oddíl mladých hasičů a oddíl kopané. Většina učitelů vede zájmové kroužky před DD Alcedo Vsetín, aby tak pomohli rozšířit nabídku volnočasových aktivit. Němčina 9.2 Materiálně technické vybavení pro zájmové aktivity Prostory tříd a zahrady Každá kmenová třída je vybavena interaktivní tabulí, v loňském roce byla zrekonstruována tělocvična, dokoupeny sporáky do žákovské kuchyňky. V letošním roce jsme se soustředili na práci v okolí školy. Byla zpracována studie využití vnějšího atria pro potřeby ŠD a před školou vznikl díky dotaci MŽP hmatový chodníček, keltský stromový kalendář a bylinková

11 spirála. Celý projekt bude dokončen v říjnu Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Dětem byl vypracován individuální vzdělávací plán a jednou týdně se jim věnuje paní učitelka, která má odborné vzdělání pro práci s dětmi se SPU. Dítěti s logopedickou vadou se věnovala jiná učitelka, která absolvovala speciální kurz. Ze strany PPP ani paní doktorky Odstrčilíkové nebyly k jejich práci vzneseny žádné námitky Děti se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet dětí forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění 7 skup.integr. IVP logopedie 1 indiv. IVP Celkem Podmínky pro výchovu a vzdělávání Podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace výchovně vzdělávacího procesu při organizaci činností umožňování dítěti používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám Individuální vzdělávací plány uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby dítěte podporování nadání a talentu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné výchovné a vzdělávací nabídky spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - sociálním pracovníkem /SPC, poradny/ ano částečně ne odstranění bariér se připravuje v rámci přestavby pavilonu ZŠ pro potřeba MŠ ano ano ano ano ano ano ano ano 11. Akce školy (výlety, koncerty, vystoupení, soutěže) Divadelní představení Zlín 4 předstsvení 4 x 43 žáků Florbal soutěž ZŠ Liptál x ZŠ Jasenná Výstava Igora Janíčka 160 žáků plastiky, obrazy Matematická olympiáda 20 žáků školní kolo

12 Matematická olympiáda 4 žáci okrskové kolo Pěvecká soutěž 5 žáků Vsetínský slavíček Recitační soutěž 3 žáci okrskové kolo Přírodovědná soutěž 9 Poznej a chraň Jaloveček 18 okrskové kolo Akce školy Typ akce Počet Poznámka (název akce, výsledek) zúčastněných dětí Výuka plavání - předplav. výuka 36 - plavec. výuka 22 Výuka lyžování - malý lyžáček 35 - ZLVK pro VII.tř. 18 Exkurze 25 Úřad práce žáků VIII. třídy 90 Vídeň - žáci i rodiče 45 Osvětim Muzeum 25 Vsetínský zámek program Voda 40 Vsetínský zámek Historie Valašska Výukové programy 40 Advent 40 Masopust 28 Není houba jako houba 21 Seznamovací pobyt VI. třída I. st. Canisterapie Školní výlety I. III. tř. Štramberk IV. V. tř. Macocha VI. tř. historická Olomouc, ZOO VII. tř. Teplice VIII. tř. 19 Lednicko Valtický areál na kolech IX. tř. přírodovědný pobyt Slavičín Dětská vystoupení 130 Oslavy 35. výročí otevření školy Sportovní hry 32 vánoční turnaj ve florbalu 38 malá kopaná Výstavy Igor Janíček 150 kresby, plastiky Vysvědčení 150 pro veřejnost Kroniky školy a hist. 30 pro žáky i veřejnost materiály Cesta kolem světa za 24 po stopách Hanzelky a Zikkmunda 80 dní Soutěže pěvecká 5 Vsetínský slavíček recitační 3 okrskové kolo sportovní 25 florbal - přátelské utkání Liptál - Jasenná

13 dopravní 59 školní kolo Jiné 150 žáků Halloween 50 žáků Drakiáda 120 Pochodování s broučky /28. říjen/ 44 Noc s Andersenem 40 Setkání žáků 5. tříd okolních škol 25 Absolventský večírek 150 Připomenutí květnových událostí 12. Prevence sociálně patologických jevů Preventivní program realizován: - prostřednictvím výukových předmětů - výchovným působením na žáky na školních i mimoškolních akcích I. st. tematické oblasti zaměřeny na vztahy mezi lidmi, toleranci, přátelství. Společně s Centrem pro rodinu uspořádány tyto programy: 1. tř. Já a moji kamarádi 2. tř. Jak spolu mluvíme, Rodina 3. tř. Myšlenky a vztahy 4. tř. Moje vzory, úspěch a neúspěch 5. tř. Od dětství k dospělosti Na 2. st. byl program zaměřen na prevenci drogové závislosti, rasismu a xenofobie, zdravý životní styl. Kromě v tabulce uvedených aktivit se uskutečnily tyto: - 5. tř. Hravě žij zdravě tř. Život v závislosti beseda s člověkem, který překonal drogovou závislost - 9. tř. přednáška Láska no, děti ještě ne /pohlavní nemoci, nechtěné těhotenství/ - 9. tř. Červená stužka den v rámci Světového dne proti AIDS Významným prostředkem napomáhajícím zdravému životnímu stylu je mezinárodní projekt Healthy Life, Healthy World, jehož prostřednictvím se žáci učí organizovat si denní režim, získávají informace o způsobech stravování v jiných zemích i o zdravém stravování. Úkoly pro příští období: V souvislosti s rozšířením užití počítačové techniky, bychom se měli se zaměřit na prevenci kyberšikany. Žáky motivovat k účast v zájmových kroužcích jako prevenci sociálně patologických jevů. 13. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Dlouhodobé aktivity: třídění odpadů projektové dny ke Dni Země letos Rostliny, které změnily svět ekologická soutěž Poznej a chraň péče ozeleň v budově školy i jejím okolí Akce ukutečněné v letošním školním roce: výzdoba chodby s přírodovědnou tematikou sběr vršků PET lahví výlet VI. tř. do botanické zahrady a ZOO exkurze VII. tř. Zbrašov, Hranická propast 2. tř. Výukový program SEV 8. tř. O čem si šeptá Bečva

14 realizace prací na projektu Přírodní učebna ZŠ Liptál exkurze u včelaře 6.tř. V příštím školním roce: dokončit projekt Přírodní učebna... využívat nabídek SEV a exkurzí lépe propojit jednotlivé aktivity do ucelené koncepce problematické bude zrušení přírodovědného semináře 14. Výchovné poradenství Práce výchovné poradkyně byla zaměřena především na pomoc žákům i jejich zákonným zástupcům pro volbě povolání. - individuální pohovory se žáky i zákonnými zástupci - seznámení žáků s možnostmi získávání informací potřebných pro rozhodování - sledování Dnů otevřených dveří i účast žáků - pomoc žákům při vyplňování přihlášek, při psaní odvolání proti nepřijetí - návštěva žáků VIII. tř. na ÚP Vsetín - seznámení žáků s projektem Návrat řemesel Výchovná poradkyně se účastnila porad, na nichž byly řešeny přestupky žáků, zameškané hodiny omlouvané rodiči. Velkou předností osobnosti učitelky je právě její schopnost vcítit se do problému dítěte i to, že děti se jí samy se svými problémy svěřují a očekávají od ní radu nebo pomoc. Úkoly pro příští období: Zajistit užší spolupráci výchovného poradce a pedagogů s rodiči pří výběru budoucího povolání dětí. Učit žáky i rodiče reálnému hodnocení možností a schopností dítěte. 15. Školní družina O zájmové vzdělávání je tradičně na naší škole velký zájem, přihlášeno bylo 30 žáků, průměrná návštěvnost 28 žáků. Asi 18 žáků navštěvuje keramický kroužek. Celým školním rokem děti provázel hrdina Ferda Mravenec a podle něj se učili být šikovní, ochotní, pracovití, čestní, atd. Tradiční akce:drakiáda, Heloudýně, Jablíčkový týden, vystoupení na slavnosti k otevření školního roku, canisterapie, internetová soutěž Souboj hrnků, na níž hlasují pro hrnečky vytvořené v keramické dílně zájemci z celé ČR, obrázkový kalendář počasí, Noc s Andersenem, Letos poprvé: - cyklistický závod zručnosti O medaili lidické trnky s využitím vybavení z projektu Nadace Via /kola, přilby/ - projekt EVVO ptačí krmítka a studánka pro ptáčky - obrázkový kalendář počasí Prezentace: odborný časopis Golem sbírka plastových víček pro nemocnou Michalku z Holešova výzdoba Fakulty humanitních studií UTB Zlín záložka do knížek pro Obecní knihovnu v Lidicích

15 Problémy: vnější atrium stále není vybaveno pro potřeby ŠD /projekt zpracován/ internetové připojení není ve ŠD odchod dětí do kroužků během programu ve školní družině nezájem rodičů o práci dětí ve ŠD, nezájem o web. stránky pečlivě aktualizované 16. Žákovská knihovna Přístupná žákům v úterý a v pátek o velké přestávce, po domluvě s knihovnicí kdykoli. Přihlášeno 115 žáků, to je necelých 70 % všech žáků školy. Na 1. st. bylo nejvíce čtenářů zapsáno v 5. třídě, v průměru přečetli dvě knihy. Na druhém stupni všichni zapsaní žáci kromě 8. třídy přečetli tři knihy, v 8. tř. pouze jednu knihu. Ukoly: nakoupit čtenářský fond pro děti staršího školního věku úzce spolupracovat s místní knihovnou motivovat žáky ke čtení výzdoba interiéru 17. Metodická sdružení 17.1 Metodické sdružení I. st. - činnost metodického sdružení se zaměřovala na soutěže, exkurze, výlety,... organizované pro žáky a popisované výše - v budoucnosti pokračovat v diferenciaci výuky podle schopností dětí ve vedení zájmových kroužků - úkoly: propracovat formy a metody práce v M přispívat větší měrou na web. stránky školy a prezentovat školu 17.2 Metodické sdružení II. st. - členy tvoří všichni vyučující 2. st. - schůzky nepravidelné, dle potřeb /organizace akcí, výchovné komise/ - projednávání projektů, jichž se účastní většinou žáci II. st. Comenius Healthy Life... Přírodní učebna ZŠ Liptál - nesplněno: videoprezetnace školy na webu zatraktivnit web. stránky 18.. Prevence rizik a školní úrazy Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V tělocvičně 31 Výuka plavání 1 Výlety a exkurze 1

16 ve třídě, na chodbě 2 v praktických činmnstech 1 v ŠD 0 36 Komentář ředitele školy: Přibývá úrazů při běžných činnostech zejména v hodinách tělocviku. Děti nemají pohyb, jsou neobratné, přibývají na váze a o sport ani pohyb nemají zájem. Škola nabízí pohybové kroužky, děti se do nich se souhlasem rodičů nehlásí. 19. Spolupráce školy s rodiči Formy spolupráce Formy spolupráce Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Sdružení rodičů při ZŠ Liptál Školní akce pro rodiče Školní časopis komentář Společné 3 x do roka, 1x dle přání rodičů Spolupráce při závěru kurzu tance a společenské výchovy, při absolventském večírku, výrobě a instalování slunečních hodin, pomoc při realizaci projektu Přírodní učebna ZŠ Liptál, jednání s rodiči při projednávání stížností, pomoc při realizaci farmářského jarmarku, finanční pomoc škole 1. st. Den matek 35. výročí otevření školy 2.tř. slavnost na ukončení školního roku Kurz tance a společenské výchovy Absolventský večírek Farmářský jarmar 1x za rok, vyučující dlouhodobě nemocná 20. Vyřizování stížností, oznámení podnětů Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy Stížnost proti rozhodnutí ředitele školy nebyla adresována škole, dotaz na ČŠI. Na základě této stížnosti se neuskutečnil tradiční sobotní Den otevřených dveří, kdy se žáci učí jako ve všední den a zváni jsou nejen rodiče, ale i žáci a rodiče z okolních obcí i ředitelé a učitelé okolních škol. Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil Komentář ředitele školy: Stížnost na průběh výuky, zejména výuky JA svolána veřejná schůze rodičů i učitelů, Skupina rodičů, z nichž většina svůj podpis na petici odvolala Halová

17 Iniciátoři stížnosti údajně neposkytli čas a možnost si celou petici přečíst, při jejím veřejném projednávání se buď omluvili, že nevěděli, co podepsali, nebo se na veřejnosti od svého podpisu distancovali. 21. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola spolupracuje s partnerskými školami v Itálii, Turecku a Rumunsku. Pracují na projektu Healthy Life, Healthy World. První setkání učitelů se uskutečnilo v říjnu v Liptále. Zástupci škol si prohlédli nejen naši školu, ale i ostatní školská zařízení v obci. V rámci projektu navštívili Hostětín /ekologické domy, výrobnu moštů/, farmu produkující mléčné výrobky. Dohodli jsme se na harmonogramu prací v rámci projektu. Školu navštívily taktéž 4 děti z Turecka. Druhé setkání se uskutečnilo koncem května v Turecku. Měli jsme možnost nahlédnout do všedního života tamějších rodin, prohlédli jsme si školu, besedovali s dětmi. Navštívili jsme banánovou farmu a pěstírnu ryb. Obdivovali jsme široký sortiment ovoce a zeleniny, které děti na jejich pozemku dokážou vypěstovat. Děti v rámci projektu odpověděly dotazníky týkající se zdravého životního stylu a stravování. Připravili powerpointovou prezentaci obce a školy v angličtině. Dalším úkolem bylo informovat o projektu prostřednictvím Comenius corner. Natočili jsme CD, na němž se připravuje typický pokrm vše za pomoci dětí a v JA. Připravujeme fotodokumentaci realizace projektu Přírodní učebna, zejména keltského stromového kalendáře. Děti mají za úkol nafotit zdejší faunu a flóru pro společné album. Další setkání se uskuteční v říjnu v Itálii. Studijní pobyt studentky z Thai Wanu. Studentka z této daleké země strávila u nás ve škole 14 dnů. Účastnila se výuky angličtiny, hovořila se studenty o své zemi, o sobě. S dětmi často trávila volný čas a žáci ztráceli zábrany a komunikovali anglicky. Byla by to vhodná aktivita i pro příští školní rok Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Název programu Stručný popis programu Cíle zapojení školy Počty zapojených Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Modernizace vzdělávání v ZŠ Liptál 1. Nákup a instalace techniky /počítače, aktiv boardy/ 2. Práce na digitálních učebních materiálech 3. Využívání techniky ve všech předmětech Modernizace učebního procesu 9 učitelů a všichni žáci školy Placeno z EU 21.2 Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů Název programu Stručný popis programu Cíle zapojení školy Healthy Life, Healthy World Informace uvedeny výše 1. Vést žáky ke správnému životnímu stylu a správným stravovacím návykům 2. Poznávat přírodu, zvyky a tradice spolupracujících zemí

18 Počty zapojených Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) 3. Komunikovat v jazyku anglickém 4. Umožnit vyučujícím navštívit partnerské školy a porovnat vzdělávací systémy včetně práce učitelů 10 učitelů a žáci školy Hrazeno z projektu NAEP Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Název programu Stručný popis programu Dotace Spoluúčast Přírodní učebna ZŠ Liptál Vybudování přírodní učebny pro potřeby žáků ZŠ Liptál /keltský stromový kalendář, hmatový chodníček, úprava prostoru před školou péče o zeleň, bylinná spirála, krmítka, budky, hmyzí hotel/ ,- Kč Obec Liptál, sponzoři 22. Závěry pro příští školní rok a/ materiálně technické vybavení - dokončení projektu Přírodní učebna ZŠ Liptál zahájení rekonstrukce vnějšího atria pro potřeby učebny zatemnění učebny PC vybavit sociální zařízení sprchou pro děvčata b/ výchovně vzdělávací cíle vedení žáků ke čtenářství /čtenářská gramotnost/ - inovace metod a forem výuky matematiky na 1. st. - uplatňovat individuální přístup k dětem - naplňovat dílčí tematické cíle dle závěrů v této zprávě c/ ostatní úkoly - dokončení mezinárodního projektu partnerství školy - monitorování projektu EU školám, realizace učebních materiálů, závěrečná zpráva Výroční zprávu schválila pedagogická rada dne Věra Halová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školní rada dne ing. Blanka Smolíková předsedkyně Výroční zpráva byla odevzdána zřizovateli školy dne Věra Dostálová starostka obce Liptál

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22, Šatov,

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velká Dobrá, okres Kladno Sídlo: náměstí Komenského 17, 273 61 Velká Dobrá

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více