Základní škola Liptál. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Liptál. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-1013"

Transkript

1 Základní škola Liptál Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

2 1. Základní údaje o škole Školní rok: Zpracovatel: Věra Halová Název školy Základní škola Liptál, okres Vsetín Adresa školy Liptál 465 IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Název zřizovatele Obec Liptál Součásti školy Školní družina, školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Věra Halová, ředitelka Mgr. Ludmila Skanderová, zástupkyně Ing. Blanka Smolíková, ekonomka Marcela Daňová, vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Charakteristika školy Školská rada Josef Fendrych, školník Účelem je zabezpečení záležitostí, které jsou podle zákona 128/2000 Sb. o obcích v zájmu obce a jejích občanů, především v zajišťování základního vzdělávání. Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. ZŠ Liptál je úplnou základní školou, kterou navštěvují děti z Liptálu, Jasenné a Všeminy celkem 34 % včetně 7 dětí z DD Liptál Školská rada se schází pravidelně 2 x do roka, její činnost je daná zákonem, žádné další aktivity nevyvíjí. Úvodem: Pro tento školní rok byly charakteristické čtyři významné aktivity. 1. V září oslavila naše škola 35. výročí otevření této školní budovy. V rámci oslav se konala výstava fotografií ze života školy, výstava vysvědčení významných osobností regionu a výstava dětských časopisů vydávaných od 60. let. Zajímavostí se staly kroniky školy. Slavnostní program připravili učitelé se svými žáky. 2.Byl zahájen projekt EU Modernizace vzdělávání v ZŠ Liptál. Z provozních prostředků a darů sponzorů byly zasíťovány téměř všechny učebny a kabinety školy. Z prostředků grantu byla pořízena moderní vyučovací technika a vyučující začali pracovat na digitálních učebních materiálech, které postupně ověřují v praxi. Byly odeslány dvě monitorovací zprávy. 3. Z ministerstva životního prostředí jsme získali grant na Přírodní učebnu ZŠ Liptál. Z takto získaných finančních prostředků za přispění obce a sponzorů jsme začali upravovat prostranství před školou. Byly vysázeny nové stromy a keře, budujeme keltský stromový kalendář, sluneční hodiny, bylinkovou spirálu a hřbitov odpadků, hmyzí hotel. Významnou měrou se na projektu podílí žáci školy. Nad stanovený rámec projektu bude instalována informační tabule, která bude informovat veřejnost o jednotlivých prvcích zahrady. Předpokládáme, že se prostranství před školou stane skutečnou přírodní učebnou a svým uspořádáním přispěje k estetickému vzhledu středu obce.

3 4. Národní agentura pro evropské vzdělávání schválila naší škole projekt multilaterálního partnerství škol. Získali jsme finanční prostředky na realizaci projektu Healthy Life, Healthy World a společně se školami z Itálie, Turecka a Rumunska učíme žáky zdravému způsobu života, zdravému stravování a poznání způsobu života v partnerských zemích. První setkání představitelů partnerských škol se uskutečnilo v Liptále a druhé na partnerské škole v Turecku. Projekt by měl pokračovat i v letošním školním roce prací na projektu a návštěvami Itálie a Rumunska. Monitorovací zpráva o projektu byla odeslána a schválena. 2. Personální údaje 2.1 Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem % Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Na 1.st. působí učitelka se specializací pro práci s dětmi se SPU. Na 2. st. působí ing., který zastává funkci koordinátora ICT /učí Fy,Ch/ a ing. - učitelka M, která vystudovala obor učitelství M pro SŠ. 2.4 Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 9 57 do 10 let 3 19 do 15 let 2 12 do 20 let nad 20 let 2 12 celkem

4 2.5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody nástupy odchody Počet Mgr. Lutonská od na MD Mgr. Srbová /ukončení prac. pom. na dobu určitou Mgr. Bambuch ukon. prac. poměru na dobu určitou Mgr. Zgarbová ukončení pr.poměru dohodou /odchází na UTB Zlín/ Bc. Eva Horalíková ke dni odešla na vlastní žádost, neboť získala místo v místě svého bydliště ve Slavičíně. Komentář ředitele školy Mgr. Bambuch důchodce. Mgr. Srbová neprojevila zájem zůstat ve škole. 3. Vzdělávací program školy vzdělávací program Školní vzdělávací program Škola pro život, platný od zařazené třídy I. IX. třída 3.1 Charakteristika a obsah vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program je přístupný veřejnosti na stránkách školy i u informační tabule v přízemí budovy školy. Závěr roku byl poznamenán přípravami na inovací ŠVP podle nového RVP pro ZV, který nabývá platnost dne Obsah vzdělávání a jeho časový plán třída I. II. III. IV. ch V. ch VI. ch VII. ch VIII. ch IX. ch/d Ž U Ž U u/ž Ž U Ž U Ž U Ž U Ž U Ž U Ž U Ž U Ž U JČ JA M ICT Prv Přa Vla Ch F Př Z Dě OV

5 RV/Z HV VV Pč TV Volit VP-HS VP ,5 1 0, ICT Př S VP AM VP-JČ 0,5 1 0,5 1 VP-SA 1 1 0,5 1 0, 1 0,5 1 2,5 4 týden VP 1 VP 2 VP 2 2 VP Celkem Poznámky k rozvrhu: 1. přihlášeno málo žáků do SA, ale slabší žáci by pak neměli žádnou možnost, proto by bylo vhodné pro část žáků vést SA nikoli jako volitelný předmět, ale kroužek. Vše bude záviset na rozvrhu. 2. Interaktivní učebna s aktivboardem bude muset být dostupná jak p.uč. Machovské, tak p.uč. odp. Skanderová 3. M v 7.,8. a 9. tř. vždy jedna hodina půlená Popis ostatních podmínek vzdělávání ostatní podmínky vzdělávání - rozveden internet - zrekonstruována tělocvična - třídy vybaveny aktive boardy - vyhovující podmínky pro dílenské práce, dle možností obnovování žákovské kuchyňky - v jednání je projekt úpravy vnějšího atria pro ŠD - nedaří se zvýšit procento odbornosti výuky předmětů na 2. stupni /málo hodin, nižší specializace/ 4. Vnitřní hodnocení a evaluace školy Pravidla pro hodnocení jsou součástí vnitřního řádu školy. V letošním školním roce jsme opět využili také testování společnosti SCIO. Testováni byli také žáci 5. a 9. třídy v celonárodních srovnávacích testech. Kromě toho jsme využili také...

6 4.1 Počty dětí ve škole Třída počet z toho z toho dívek chlapců Celkem Jedné žákyni I. třídy na přání rodičů povolen dodatečný odklad. Ke odchází žák VI. třídy do ZŠ Luh do třídy specializované na děti se SPU. Ke odchází žák VII. třídy do spádové školy. 4.2 Průměrná docházka dětí třída Počet zapsaných dětí průměr za 1.pololetí průměr za 2.pololetí Průměr celkem za školní rok ,69 14,06 17, ,45 37,35 33, ,63 35,25 29, ,80 42,13 38, ,50 29,71 30, ,52 44,43 44, ,63 44,21 37, ,44 54,84 46, ,48 66,68 52,48 celkem ,68 44,18 38,93 Neomluvené hodiny byly zaznamenány v 9. třídě ve 2. pololetí 12 hodin, žák i za další porušení školního řádu měl 2. stupeň z chování. V letošním roce se se podařilo zamezit jednodennímu omlouvání žáků rodiči, vyšší absence je způsobena většinou dlouhodobou nemocností jednoho žáka ve třídě. Procento zameškaných hodin v 1. pololetí loňského školního roku bylo 38%, ve 2. pololetí přes 42%. V obou případech došlo k nepatrnému snížení počtu zameškaných hodin. 4.3 Děti přijaté ve školním roce Počet přijatých počet dětí ukončilo počet odkladů

7 4.4 Odložená školní docházka Třída Odklad školní docházky U zápisu 19 Odklad 6 I.tř. 1 dodatečný odklad Celkem 4.5 Děti cizinci kategorie cizinců počet dětí občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 3 žáci pobývají v Kanadě a velké Británii. Nejsou uvedeni ve výše uvedených tabulkách. Komentář ředitele školy Spolupráce s rodiči žáků pobývajících v cizině vázne. Rodina Cedidlových musí vždy našetřit na letenku, rodina z Británie s námi ani nekoresponduje. 5. Průběh a výsledky vzdělávání 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. slovní hodn. slovní hodn. slovní hodn. slovní hodn. 0 0 II. slovní hodn. slovní hodn. slovní hodn. slovní hodn. 0 0 III IV V VI VII VIII IX Celk Dva žáci VIII. třídy vykonali opravnou zkoušku z JČ a postoupili do IX. třídy. 5.2 Výchovná opatření pochvaly Třída Pochvala ředitele školy Pochvala třídního učitele 1.čtvrt. 2.čtvrt. 3.čtvrt. 4.čtvrt. 1.čtvrt. 2.čtvrt. 3.čtvrt. 4.čtvrt. I II. V tomto období nebyla udělena žádná III IV. pochvala ředitele školy V VI

8 VII VIII IX Celk Kázeňská opatření Třída Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí V. 2 VI. 1 VII. 2 3 VIII IX. 1 3 Celk Během celého školního roku nebylo uděleno žádné kázeňské opatření žákům v třídě. Důvody pro udělení pochval práce pro třídu, účast nebo úspěch na soutěžích, reprezentace školy, pečlivost a svědomitost přípravy na výuku. Druhý stupeň z chování zapomínání úkolů a pomůcek, nezdvořilé chování, nevhodné chování vůči spolužákům. 6. Hospitační a kontrolní činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 10 Zástupce ředitele školy 5 Ostatní pracovníci 3 Ivana Patáková ve II. třídě celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Hospitované hodiny byly vyučujícími připraveny, pokud byly shledány nedostatky, následovaly následné hospitace, které byly zaměřeny na nápravu nedostatků. Hodiny byl promyšlené, logicky uspořádané. V letošním školním roce by se vyučující měli zaměřit na motivaci učiva a jeho využití v praxi. V některých případech vyučující neuplatňují individuální přístup přesto, že nižší počet žáků ve třídě jej umožňuje a mnozí rodiče své děti posílají děti do naší školy právě proto, že jejich děti mají ve vzdělávání problémy a že od naší školy očekávají důsledné uplatňování individuálního přístupu. Vedení školy oceňuje, že bylo využito i vzájemných hospitací. 6.2 Úroveň klíčových kompetencí dětí Úroveň klíčových kompetencí jsme letos sledovali u žáků 9. třídy v rámci testování společností SCIO. V níže uvedené tabulce uvádím výsledky naše v porovnání s výsledky ostatních testovaných škol přihlášených k testování společností SCIO.

9 Kompetence Komp. komunikativní Naše škola Ostatní školy Naše škola Ostatní školy Komp. sociálně personální Komp. k učení Komp. k řešení problémů Komp. občanská Komp. pracovní Celkem Komentář ředitele školy: Z výše uvedené tabulky vyplývá, že naše škola si v porovnání s ostatními testovanými školami je v podstatě ba stejné úrovni. Zajímavé je srovnání kompetence k řešení problémů, v němž jsme v loňském roce byli o 6 bodů horší než ostatní školy, v letošním roce jsem ve stejném hodnocení o 9 bodů lepší. Úspěšnost žáků v těchto oblastech často také závisí na rodinách testovaných žáků. Pro zajímavost uvádím některé skutečnosti: a/ polovina našich žáků vypověděla, že ani jednou za celý rok nenavštívili výstavu, muzeum, pamětihodnost, nebyli ani v divadle. b/ 20 % našich žáků přečte 1 knihu za dva měsíce, 35 % nepřečte ani jednu. c/ O 22 % překračují naši žáci srovnání s jinými školami v otázce sebepojetí. Celkem 40 % žáků je sami se sebou naprosto spokojeno, 60 % žáků je se sebou spíše spokojeno. Naši žáci jsou mnohem sebevědomější než žáci jiných škol. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů nezahájil žádný z vyučujících. Specializační studium splnila preventistka a koordinátor ICT i koordinátor EVVO. Výchovná poradkyně, která u nás specializační studium vystudovala, odešla na jinou školu. Její funkci převezme preventistka. Pro studium výchovného poradenství se nerozhodl žádný vyučující ze II. stupně. Významným mezníkem bylo vzdělávání všech pedagogických pracovníků pro práci s interaktivní tabulí a tvoření digitálních materiálů. Kurz prohlubující tyto znalosti bude navazovat. Ostatní vzdělávací aktivity: Zájem vyučujících o vzdělávací aktivity je mnohem vyšší, než je možné využít z hlediska objemu finančních prostředků. 7.1 Samostudium Samostudium je ukládáno pedagogickým pracovníkům dle zákona v době prázdnin. Obsah svého studia si volí sami dle vlastních potřeb. Část samostudia bylo věnováno také tvorbě digitálních učebních materiálů, neboť se tím zároveň učili práci s interatktivní tabulí.

10 8. ICT Ve školním roce 2012/2013 pokračovala inovace oblasti ICT. Do provozu byly uvedeny IA tabule ve třídách, které učitelé začali využívat ke zkvalitnění výuky. Během roku došlo k výměně 2 ks PC v počítačové učebně. V závěru školního roku byl pořízen nový ntbk pro potřeby zástupkyně školy. Vybavení školy: 21 ks PC 16 ks (1 + 15) učebna PC, 1 ks ředitelna, 1 ks kancelář školy, 1 ks sborovna, 1 ks kancelář vedoucí školní jídelny, 1 ks učebna s IA tabulí ActivBoard, 12 ks ntbk 10 ks vyučující, 1 ks zástupkyně ředitelky, 1 ks učebna fyziky a chemie, 2 ks dataprojektor 1 ks učebna ICT, 1 ks učebna fyziky a chemie, 10 ks IA tabule 9 ks SmartBoard s dataprojektory 1 ks ActivBoard. Dále je škola vybavena několika ks starých typů PC využívaných zejména ve školní družině a v knihovně. Při výuce je tak vyučujícím dána možnost využívat přístup na internet nejen v počítačové učebně, ale i přímo v učebnách. Žáci mají přístup na internet v učebně ICT. Pro možnost přípravy na vyučování a zájmovou činnost žáci využívali učebnu ICT v době před vyučováním a 3x týdně během velké přestávky. Škola má své www stránky - na kterých jsou prezentovány akce tříd, školní družiny i akce školy. Stránky jsou pravidelně aktualizovány. Dodržování autorského zákona a licenčních ujednání je školou plněno. Úkoly pro příští období: Dle dalších finančních možností školy a zřizovatele se pokusit o další zkvalitnění a upgrade techniky a softwaru zejména v učebně ICT. Vybavit učebnu ICT novou tiskárnou. 9. Zájmové aktivity nad rámec ŠVP PV 9.1 Zájmové aktivity Aktivita Počet dětí pravidelná Počet lektorek docházka 1. Angličtina II.tř Sportovní hry - Sk Florbal Angličtina I.tř Keramika Dovedné ručičky 12 1 V budově školy je pobočka ZUŠ Morava, děti zde mohou navštěvovat hru na různé hudební nástroje, hudební nauku, obor výtvarný a dramatický. Velký zájem u dětí vzbuzuje stále oddíl mladých hasičů a oddíl kopané. Většina učitelů vede zájmové kroužky před DD Alcedo Vsetín, aby tak pomohli rozšířit nabídku volnočasových aktivit. Němčina 9.2 Materiálně technické vybavení pro zájmové aktivity Prostory tříd a zahrady Každá kmenová třída je vybavena interaktivní tabulí, v loňském roce byla zrekonstruována tělocvična, dokoupeny sporáky do žákovské kuchyňky. V letošním roce jsme se soustředili na práci v okolí školy. Byla zpracována studie využití vnějšího atria pro potřeby ŠD a před školou vznikl díky dotaci MŽP hmatový chodníček, keltský stromový kalendář a bylinková

11 spirála. Celý projekt bude dokončen v říjnu Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Dětem byl vypracován individuální vzdělávací plán a jednou týdně se jim věnuje paní učitelka, která má odborné vzdělání pro práci s dětmi se SPU. Dítěti s logopedickou vadou se věnovala jiná učitelka, která absolvovala speciální kurz. Ze strany PPP ani paní doktorky Odstrčilíkové nebyly k jejich práci vzneseny žádné námitky Děti se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet dětí forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění 7 skup.integr. IVP logopedie 1 indiv. IVP Celkem Podmínky pro výchovu a vzdělávání Podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace výchovně vzdělávacího procesu při organizaci činností umožňování dítěti používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám Individuální vzdělávací plány uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby dítěte podporování nadání a talentu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné výchovné a vzdělávací nabídky spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - sociálním pracovníkem /SPC, poradny/ ano částečně ne odstranění bariér se připravuje v rámci přestavby pavilonu ZŠ pro potřeba MŠ ano ano ano ano ano ano ano ano 11. Akce školy (výlety, koncerty, vystoupení, soutěže) Divadelní představení Zlín 4 předstsvení 4 x 43 žáků Florbal soutěž ZŠ Liptál x ZŠ Jasenná Výstava Igora Janíčka 160 žáků plastiky, obrazy Matematická olympiáda 20 žáků školní kolo

12 Matematická olympiáda 4 žáci okrskové kolo Pěvecká soutěž 5 žáků Vsetínský slavíček Recitační soutěž 3 žáci okrskové kolo Přírodovědná soutěž 9 Poznej a chraň Jaloveček 18 okrskové kolo Akce školy Typ akce Počet Poznámka (název akce, výsledek) zúčastněných dětí Výuka plavání - předplav. výuka 36 - plavec. výuka 22 Výuka lyžování - malý lyžáček 35 - ZLVK pro VII.tř. 18 Exkurze 25 Úřad práce žáků VIII. třídy 90 Vídeň - žáci i rodiče 45 Osvětim Muzeum 25 Vsetínský zámek program Voda 40 Vsetínský zámek Historie Valašska Výukové programy 40 Advent 40 Masopust 28 Není houba jako houba 21 Seznamovací pobyt VI. třída I. st. Canisterapie Školní výlety I. III. tř. Štramberk IV. V. tř. Macocha VI. tř. historická Olomouc, ZOO VII. tř. Teplice VIII. tř. 19 Lednicko Valtický areál na kolech IX. tř. přírodovědný pobyt Slavičín Dětská vystoupení 130 Oslavy 35. výročí otevření školy Sportovní hry 32 vánoční turnaj ve florbalu 38 malá kopaná Výstavy Igor Janíček 150 kresby, plastiky Vysvědčení 150 pro veřejnost Kroniky školy a hist. 30 pro žáky i veřejnost materiály Cesta kolem světa za 24 po stopách Hanzelky a Zikkmunda 80 dní Soutěže pěvecká 5 Vsetínský slavíček recitační 3 okrskové kolo sportovní 25 florbal - přátelské utkání Liptál - Jasenná

13 dopravní 59 školní kolo Jiné 150 žáků Halloween 50 žáků Drakiáda 120 Pochodování s broučky /28. říjen/ 44 Noc s Andersenem 40 Setkání žáků 5. tříd okolních škol 25 Absolventský večírek 150 Připomenutí květnových událostí 12. Prevence sociálně patologických jevů Preventivní program realizován: - prostřednictvím výukových předmětů - výchovným působením na žáky na školních i mimoškolních akcích I. st. tematické oblasti zaměřeny na vztahy mezi lidmi, toleranci, přátelství. Společně s Centrem pro rodinu uspořádány tyto programy: 1. tř. Já a moji kamarádi 2. tř. Jak spolu mluvíme, Rodina 3. tř. Myšlenky a vztahy 4. tř. Moje vzory, úspěch a neúspěch 5. tř. Od dětství k dospělosti Na 2. st. byl program zaměřen na prevenci drogové závislosti, rasismu a xenofobie, zdravý životní styl. Kromě v tabulce uvedených aktivit se uskutečnily tyto: - 5. tř. Hravě žij zdravě tř. Život v závislosti beseda s člověkem, který překonal drogovou závislost - 9. tř. přednáška Láska no, děti ještě ne /pohlavní nemoci, nechtěné těhotenství/ - 9. tř. Červená stužka den v rámci Světového dne proti AIDS Významným prostředkem napomáhajícím zdravému životnímu stylu je mezinárodní projekt Healthy Life, Healthy World, jehož prostřednictvím se žáci učí organizovat si denní režim, získávají informace o způsobech stravování v jiných zemích i o zdravém stravování. Úkoly pro příští období: V souvislosti s rozšířením užití počítačové techniky, bychom se měli se zaměřit na prevenci kyberšikany. Žáky motivovat k účast v zájmových kroužcích jako prevenci sociálně patologických jevů. 13. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Dlouhodobé aktivity: třídění odpadů projektové dny ke Dni Země letos Rostliny, které změnily svět ekologická soutěž Poznej a chraň péče ozeleň v budově školy i jejím okolí Akce ukutečněné v letošním školním roce: výzdoba chodby s přírodovědnou tematikou sběr vršků PET lahví výlet VI. tř. do botanické zahrady a ZOO exkurze VII. tř. Zbrašov, Hranická propast 2. tř. Výukový program SEV 8. tř. O čem si šeptá Bečva

14 realizace prací na projektu Přírodní učebna ZŠ Liptál exkurze u včelaře 6.tř. V příštím školním roce: dokončit projekt Přírodní učebna... využívat nabídek SEV a exkurzí lépe propojit jednotlivé aktivity do ucelené koncepce problematické bude zrušení přírodovědného semináře 14. Výchovné poradenství Práce výchovné poradkyně byla zaměřena především na pomoc žákům i jejich zákonným zástupcům pro volbě povolání. - individuální pohovory se žáky i zákonnými zástupci - seznámení žáků s možnostmi získávání informací potřebných pro rozhodování - sledování Dnů otevřených dveří i účast žáků - pomoc žákům při vyplňování přihlášek, při psaní odvolání proti nepřijetí - návštěva žáků VIII. tř. na ÚP Vsetín - seznámení žáků s projektem Návrat řemesel Výchovná poradkyně se účastnila porad, na nichž byly řešeny přestupky žáků, zameškané hodiny omlouvané rodiči. Velkou předností osobnosti učitelky je právě její schopnost vcítit se do problému dítěte i to, že děti se jí samy se svými problémy svěřují a očekávají od ní radu nebo pomoc. Úkoly pro příští období: Zajistit užší spolupráci výchovného poradce a pedagogů s rodiči pří výběru budoucího povolání dětí. Učit žáky i rodiče reálnému hodnocení možností a schopností dítěte. 15. Školní družina O zájmové vzdělávání je tradičně na naší škole velký zájem, přihlášeno bylo 30 žáků, průměrná návštěvnost 28 žáků. Asi 18 žáků navštěvuje keramický kroužek. Celým školním rokem děti provázel hrdina Ferda Mravenec a podle něj se učili být šikovní, ochotní, pracovití, čestní, atd. Tradiční akce:drakiáda, Heloudýně, Jablíčkový týden, vystoupení na slavnosti k otevření školního roku, canisterapie, internetová soutěž Souboj hrnků, na níž hlasují pro hrnečky vytvořené v keramické dílně zájemci z celé ČR, obrázkový kalendář počasí, Noc s Andersenem, Letos poprvé: - cyklistický závod zručnosti O medaili lidické trnky s využitím vybavení z projektu Nadace Via /kola, přilby/ - projekt EVVO ptačí krmítka a studánka pro ptáčky - obrázkový kalendář počasí Prezentace: odborný časopis Golem sbírka plastových víček pro nemocnou Michalku z Holešova výzdoba Fakulty humanitních studií UTB Zlín záložka do knížek pro Obecní knihovnu v Lidicích

15 Problémy: vnější atrium stále není vybaveno pro potřeby ŠD /projekt zpracován/ internetové připojení není ve ŠD odchod dětí do kroužků během programu ve školní družině nezájem rodičů o práci dětí ve ŠD, nezájem o web. stránky pečlivě aktualizované 16. Žákovská knihovna Přístupná žákům v úterý a v pátek o velké přestávce, po domluvě s knihovnicí kdykoli. Přihlášeno 115 žáků, to je necelých 70 % všech žáků školy. Na 1. st. bylo nejvíce čtenářů zapsáno v 5. třídě, v průměru přečetli dvě knihy. Na druhém stupni všichni zapsaní žáci kromě 8. třídy přečetli tři knihy, v 8. tř. pouze jednu knihu. Ukoly: nakoupit čtenářský fond pro děti staršího školního věku úzce spolupracovat s místní knihovnou motivovat žáky ke čtení výzdoba interiéru 17. Metodická sdružení 17.1 Metodické sdružení I. st. - činnost metodického sdružení se zaměřovala na soutěže, exkurze, výlety,... organizované pro žáky a popisované výše - v budoucnosti pokračovat v diferenciaci výuky podle schopností dětí ve vedení zájmových kroužků - úkoly: propracovat formy a metody práce v M přispívat větší měrou na web. stránky školy a prezentovat školu 17.2 Metodické sdružení II. st. - členy tvoří všichni vyučující 2. st. - schůzky nepravidelné, dle potřeb /organizace akcí, výchovné komise/ - projednávání projektů, jichž se účastní většinou žáci II. st. Comenius Healthy Life... Přírodní učebna ZŠ Liptál - nesplněno: videoprezetnace školy na webu zatraktivnit web. stránky 18.. Prevence rizik a školní úrazy Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V tělocvičně 31 Výuka plavání 1 Výlety a exkurze 1

16 ve třídě, na chodbě 2 v praktických činmnstech 1 v ŠD 0 36 Komentář ředitele školy: Přibývá úrazů při běžných činnostech zejména v hodinách tělocviku. Děti nemají pohyb, jsou neobratné, přibývají na váze a o sport ani pohyb nemají zájem. Škola nabízí pohybové kroužky, děti se do nich se souhlasem rodičů nehlásí. 19. Spolupráce školy s rodiči Formy spolupráce Formy spolupráce Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Sdružení rodičů při ZŠ Liptál Školní akce pro rodiče Školní časopis komentář Společné 3 x do roka, 1x dle přání rodičů Spolupráce při závěru kurzu tance a společenské výchovy, při absolventském večírku, výrobě a instalování slunečních hodin, pomoc při realizaci projektu Přírodní učebna ZŠ Liptál, jednání s rodiči při projednávání stížností, pomoc při realizaci farmářského jarmarku, finanční pomoc škole 1. st. Den matek 35. výročí otevření školy 2.tř. slavnost na ukončení školního roku Kurz tance a společenské výchovy Absolventský večírek Farmářský jarmar 1x za rok, vyučující dlouhodobě nemocná 20. Vyřizování stížností, oznámení podnětů Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy Stížnost proti rozhodnutí ředitele školy nebyla adresována škole, dotaz na ČŠI. Na základě této stížnosti se neuskutečnil tradiční sobotní Den otevřených dveří, kdy se žáci učí jako ve všední den a zváni jsou nejen rodiče, ale i žáci a rodiče z okolních obcí i ředitelé a učitelé okolních škol. Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil Komentář ředitele školy: Stížnost na průběh výuky, zejména výuky JA svolána veřejná schůze rodičů i učitelů, Skupina rodičů, z nichž většina svůj podpis na petici odvolala Halová

17 Iniciátoři stížnosti údajně neposkytli čas a možnost si celou petici přečíst, při jejím veřejném projednávání se buď omluvili, že nevěděli, co podepsali, nebo se na veřejnosti od svého podpisu distancovali. 21. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola spolupracuje s partnerskými školami v Itálii, Turecku a Rumunsku. Pracují na projektu Healthy Life, Healthy World. První setkání učitelů se uskutečnilo v říjnu v Liptále. Zástupci škol si prohlédli nejen naši školu, ale i ostatní školská zařízení v obci. V rámci projektu navštívili Hostětín /ekologické domy, výrobnu moštů/, farmu produkující mléčné výrobky. Dohodli jsme se na harmonogramu prací v rámci projektu. Školu navštívily taktéž 4 děti z Turecka. Druhé setkání se uskutečnilo koncem května v Turecku. Měli jsme možnost nahlédnout do všedního života tamějších rodin, prohlédli jsme si školu, besedovali s dětmi. Navštívili jsme banánovou farmu a pěstírnu ryb. Obdivovali jsme široký sortiment ovoce a zeleniny, které děti na jejich pozemku dokážou vypěstovat. Děti v rámci projektu odpověděly dotazníky týkající se zdravého životního stylu a stravování. Připravili powerpointovou prezentaci obce a školy v angličtině. Dalším úkolem bylo informovat o projektu prostřednictvím Comenius corner. Natočili jsme CD, na němž se připravuje typický pokrm vše za pomoci dětí a v JA. Připravujeme fotodokumentaci realizace projektu Přírodní učebna, zejména keltského stromového kalendáře. Děti mají za úkol nafotit zdejší faunu a flóru pro společné album. Další setkání se uskuteční v říjnu v Itálii. Studijní pobyt studentky z Thai Wanu. Studentka z této daleké země strávila u nás ve škole 14 dnů. Účastnila se výuky angličtiny, hovořila se studenty o své zemi, o sobě. S dětmi často trávila volný čas a žáci ztráceli zábrany a komunikovali anglicky. Byla by to vhodná aktivita i pro příští školní rok Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Název programu Stručný popis programu Cíle zapojení školy Počty zapojených Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Modernizace vzdělávání v ZŠ Liptál 1. Nákup a instalace techniky /počítače, aktiv boardy/ 2. Práce na digitálních učebních materiálech 3. Využívání techniky ve všech předmětech Modernizace učebního procesu 9 učitelů a všichni žáci školy Placeno z EU 21.2 Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů Název programu Stručný popis programu Cíle zapojení školy Healthy Life, Healthy World Informace uvedeny výše 1. Vést žáky ke správnému životnímu stylu a správným stravovacím návykům 2. Poznávat přírodu, zvyky a tradice spolupracujících zemí

18 Počty zapojených Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) 3. Komunikovat v jazyku anglickém 4. Umožnit vyučujícím navštívit partnerské školy a porovnat vzdělávací systémy včetně práce učitelů 10 učitelů a žáci školy Hrazeno z projektu NAEP Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Název programu Stručný popis programu Dotace Spoluúčast Přírodní učebna ZŠ Liptál Vybudování přírodní učebny pro potřeby žáků ZŠ Liptál /keltský stromový kalendář, hmatový chodníček, úprava prostoru před školou péče o zeleň, bylinná spirála, krmítka, budky, hmyzí hotel/ ,- Kč Obec Liptál, sponzoři 22. Závěry pro příští školní rok a/ materiálně technické vybavení - dokončení projektu Přírodní učebna ZŠ Liptál zahájení rekonstrukce vnějšího atria pro potřeby učebny zatemnění učebny PC vybavit sociální zařízení sprchou pro děvčata b/ výchovně vzdělávací cíle vedení žáků ke čtenářství /čtenářská gramotnost/ - inovace metod a forem výuky matematiky na 1. st. - uplatňovat individuální přístup k dětem - naplňovat dílčí tematické cíle dle závěrů v této zprávě c/ ostatní úkoly - dokončení mezinárodního projektu partnerství školy - monitorování projektu EU školám, realizace učebních materiálů, závěrečná zpráva Výroční zprávu schválila pedagogická rada dne Věra Halová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školní rada dne ing. Blanka Smolíková předsedkyně Výroční zpráva byla odevzdána zřizovateli školy dne Věra Dostálová starostka obce Liptál

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Manuál pro výukový program Metodik EVVO

Manuál pro výukový program Metodik EVVO Manuál pro výukový program Metodik EVVO Cíle environmentální výchovy stanovené RVP Přínos průřezového tématu EVVO k rozvoji osobnosti žáka 1. přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 2. vede k odpovědnosti

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Základní škola Liptál, okres Vsetín příspěvková organizace 756 31 Liptál 465. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009

Základní škola Liptál, okres Vsetín příspěvková organizace 756 31 Liptál 465. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009 Základní škola Liptál, okres Vsetín příspěvková organizace 756 31 Liptál 465 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009 Část I a/ Základní charakteristika školy Základní škola Liptál, okres

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více