Základní škola Liptál. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Liptál. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-1013"

Transkript

1 Základní škola Liptál Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

2 1. Základní údaje o škole Školní rok: Zpracovatel: Věra Halová Název školy Základní škola Liptál, okres Vsetín Adresa školy Liptál 465 IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Název zřizovatele Obec Liptál Součásti školy Školní družina, školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Věra Halová, ředitelka Mgr. Ludmila Skanderová, zástupkyně Ing. Blanka Smolíková, ekonomka Marcela Daňová, vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Charakteristika školy Školská rada Josef Fendrych, školník Účelem je zabezpečení záležitostí, které jsou podle zákona 128/2000 Sb. o obcích v zájmu obce a jejích občanů, především v zajišťování základního vzdělávání. Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. ZŠ Liptál je úplnou základní školou, kterou navštěvují děti z Liptálu, Jasenné a Všeminy celkem 34 % včetně 7 dětí z DD Liptál Školská rada se schází pravidelně 2 x do roka, její činnost je daná zákonem, žádné další aktivity nevyvíjí. Úvodem: Pro tento školní rok byly charakteristické čtyři významné aktivity. 1. V září oslavila naše škola 35. výročí otevření této školní budovy. V rámci oslav se konala výstava fotografií ze života školy, výstava vysvědčení významných osobností regionu a výstava dětských časopisů vydávaných od 60. let. Zajímavostí se staly kroniky školy. Slavnostní program připravili učitelé se svými žáky. 2.Byl zahájen projekt EU Modernizace vzdělávání v ZŠ Liptál. Z provozních prostředků a darů sponzorů byly zasíťovány téměř všechny učebny a kabinety školy. Z prostředků grantu byla pořízena moderní vyučovací technika a vyučující začali pracovat na digitálních učebních materiálech, které postupně ověřují v praxi. Byly odeslány dvě monitorovací zprávy. 3. Z ministerstva životního prostředí jsme získali grant na Přírodní učebnu ZŠ Liptál. Z takto získaných finančních prostředků za přispění obce a sponzorů jsme začali upravovat prostranství před školou. Byly vysázeny nové stromy a keře, budujeme keltský stromový kalendář, sluneční hodiny, bylinkovou spirálu a hřbitov odpadků, hmyzí hotel. Významnou měrou se na projektu podílí žáci školy. Nad stanovený rámec projektu bude instalována informační tabule, která bude informovat veřejnost o jednotlivých prvcích zahrady. Předpokládáme, že se prostranství před školou stane skutečnou přírodní učebnou a svým uspořádáním přispěje k estetickému vzhledu středu obce.

3 4. Národní agentura pro evropské vzdělávání schválila naší škole projekt multilaterálního partnerství škol. Získali jsme finanční prostředky na realizaci projektu Healthy Life, Healthy World a společně se školami z Itálie, Turecka a Rumunska učíme žáky zdravému způsobu života, zdravému stravování a poznání způsobu života v partnerských zemích. První setkání představitelů partnerských škol se uskutečnilo v Liptále a druhé na partnerské škole v Turecku. Projekt by měl pokračovat i v letošním školním roce prací na projektu a návštěvami Itálie a Rumunska. Monitorovací zpráva o projektu byla odeslána a schválena. 2. Personální údaje 2.1 Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem % Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Na 1.st. působí učitelka se specializací pro práci s dětmi se SPU. Na 2. st. působí ing., který zastává funkci koordinátora ICT /učí Fy,Ch/ a ing. - učitelka M, která vystudovala obor učitelství M pro SŠ. 2.4 Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 9 57 do 10 let 3 19 do 15 let 2 12 do 20 let nad 20 let 2 12 celkem

4 2.5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody nástupy odchody Počet Mgr. Lutonská od na MD Mgr. Srbová /ukončení prac. pom. na dobu určitou Mgr. Bambuch ukon. prac. poměru na dobu určitou Mgr. Zgarbová ukončení pr.poměru dohodou /odchází na UTB Zlín/ Bc. Eva Horalíková ke dni odešla na vlastní žádost, neboť získala místo v místě svého bydliště ve Slavičíně. Komentář ředitele školy Mgr. Bambuch důchodce. Mgr. Srbová neprojevila zájem zůstat ve škole. 3. Vzdělávací program školy vzdělávací program Školní vzdělávací program Škola pro život, platný od zařazené třídy I. IX. třída 3.1 Charakteristika a obsah vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program je přístupný veřejnosti na stránkách školy i u informační tabule v přízemí budovy školy. Závěr roku byl poznamenán přípravami na inovací ŠVP podle nového RVP pro ZV, který nabývá platnost dne Obsah vzdělávání a jeho časový plán třída I. II. III. IV. ch V. ch VI. ch VII. ch VIII. ch IX. ch/d Ž U Ž U u/ž Ž U Ž U Ž U Ž U Ž U Ž U Ž U Ž U Ž U JČ JA M ICT Prv Přa Vla Ch F Př Z Dě OV

5 RV/Z HV VV Pč TV Volit VP-HS VP ,5 1 0, ICT Př S VP AM VP-JČ 0,5 1 0,5 1 VP-SA 1 1 0,5 1 0, 1 0,5 1 2,5 4 týden VP 1 VP 2 VP 2 2 VP Celkem Poznámky k rozvrhu: 1. přihlášeno málo žáků do SA, ale slabší žáci by pak neměli žádnou možnost, proto by bylo vhodné pro část žáků vést SA nikoli jako volitelný předmět, ale kroužek. Vše bude záviset na rozvrhu. 2. Interaktivní učebna s aktivboardem bude muset být dostupná jak p.uč. Machovské, tak p.uč. odp. Skanderová 3. M v 7.,8. a 9. tř. vždy jedna hodina půlená Popis ostatních podmínek vzdělávání ostatní podmínky vzdělávání - rozveden internet - zrekonstruována tělocvična - třídy vybaveny aktive boardy - vyhovující podmínky pro dílenské práce, dle možností obnovování žákovské kuchyňky - v jednání je projekt úpravy vnějšího atria pro ŠD - nedaří se zvýšit procento odbornosti výuky předmětů na 2. stupni /málo hodin, nižší specializace/ 4. Vnitřní hodnocení a evaluace školy Pravidla pro hodnocení jsou součástí vnitřního řádu školy. V letošním školním roce jsme opět využili také testování společnosti SCIO. Testováni byli také žáci 5. a 9. třídy v celonárodních srovnávacích testech. Kromě toho jsme využili také...

6 4.1 Počty dětí ve škole Třída počet z toho z toho dívek chlapců Celkem Jedné žákyni I. třídy na přání rodičů povolen dodatečný odklad. Ke odchází žák VI. třídy do ZŠ Luh do třídy specializované na děti se SPU. Ke odchází žák VII. třídy do spádové školy. 4.2 Průměrná docházka dětí třída Počet zapsaných dětí průměr za 1.pololetí průměr za 2.pololetí Průměr celkem za školní rok ,69 14,06 17, ,45 37,35 33, ,63 35,25 29, ,80 42,13 38, ,50 29,71 30, ,52 44,43 44, ,63 44,21 37, ,44 54,84 46, ,48 66,68 52,48 celkem ,68 44,18 38,93 Neomluvené hodiny byly zaznamenány v 9. třídě ve 2. pololetí 12 hodin, žák i za další porušení školního řádu měl 2. stupeň z chování. V letošním roce se se podařilo zamezit jednodennímu omlouvání žáků rodiči, vyšší absence je způsobena většinou dlouhodobou nemocností jednoho žáka ve třídě. Procento zameškaných hodin v 1. pololetí loňského školního roku bylo 38%, ve 2. pololetí přes 42%. V obou případech došlo k nepatrnému snížení počtu zameškaných hodin. 4.3 Děti přijaté ve školním roce Počet přijatých počet dětí ukončilo počet odkladů

7 4.4 Odložená školní docházka Třída Odklad školní docházky U zápisu 19 Odklad 6 I.tř. 1 dodatečný odklad Celkem 4.5 Děti cizinci kategorie cizinců počet dětí občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 3 žáci pobývají v Kanadě a velké Británii. Nejsou uvedeni ve výše uvedených tabulkách. Komentář ředitele školy Spolupráce s rodiči žáků pobývajících v cizině vázne. Rodina Cedidlových musí vždy našetřit na letenku, rodina z Británie s námi ani nekoresponduje. 5. Průběh a výsledky vzdělávání 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. slovní hodn. slovní hodn. slovní hodn. slovní hodn. 0 0 II. slovní hodn. slovní hodn. slovní hodn. slovní hodn. 0 0 III IV V VI VII VIII IX Celk Dva žáci VIII. třídy vykonali opravnou zkoušku z JČ a postoupili do IX. třídy. 5.2 Výchovná opatření pochvaly Třída Pochvala ředitele školy Pochvala třídního učitele 1.čtvrt. 2.čtvrt. 3.čtvrt. 4.čtvrt. 1.čtvrt. 2.čtvrt. 3.čtvrt. 4.čtvrt. I II. V tomto období nebyla udělena žádná III IV. pochvala ředitele školy V VI

8 VII VIII IX Celk Kázeňská opatření Třída Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí V. 2 VI. 1 VII. 2 3 VIII IX. 1 3 Celk Během celého školního roku nebylo uděleno žádné kázeňské opatření žákům v třídě. Důvody pro udělení pochval práce pro třídu, účast nebo úspěch na soutěžích, reprezentace školy, pečlivost a svědomitost přípravy na výuku. Druhý stupeň z chování zapomínání úkolů a pomůcek, nezdvořilé chování, nevhodné chování vůči spolužákům. 6. Hospitační a kontrolní činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 10 Zástupce ředitele školy 5 Ostatní pracovníci 3 Ivana Patáková ve II. třídě celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Hospitované hodiny byly vyučujícími připraveny, pokud byly shledány nedostatky, následovaly následné hospitace, které byly zaměřeny na nápravu nedostatků. Hodiny byl promyšlené, logicky uspořádané. V letošním školním roce by se vyučující měli zaměřit na motivaci učiva a jeho využití v praxi. V některých případech vyučující neuplatňují individuální přístup přesto, že nižší počet žáků ve třídě jej umožňuje a mnozí rodiče své děti posílají děti do naší školy právě proto, že jejich děti mají ve vzdělávání problémy a že od naší školy očekávají důsledné uplatňování individuálního přístupu. Vedení školy oceňuje, že bylo využito i vzájemných hospitací. 6.2 Úroveň klíčových kompetencí dětí Úroveň klíčových kompetencí jsme letos sledovali u žáků 9. třídy v rámci testování společností SCIO. V níže uvedené tabulce uvádím výsledky naše v porovnání s výsledky ostatních testovaných škol přihlášených k testování společností SCIO.

9 Kompetence Komp. komunikativní Naše škola Ostatní školy Naše škola Ostatní školy Komp. sociálně personální Komp. k učení Komp. k řešení problémů Komp. občanská Komp. pracovní Celkem Komentář ředitele školy: Z výše uvedené tabulky vyplývá, že naše škola si v porovnání s ostatními testovanými školami je v podstatě ba stejné úrovni. Zajímavé je srovnání kompetence k řešení problémů, v němž jsme v loňském roce byli o 6 bodů horší než ostatní školy, v letošním roce jsem ve stejném hodnocení o 9 bodů lepší. Úspěšnost žáků v těchto oblastech často také závisí na rodinách testovaných žáků. Pro zajímavost uvádím některé skutečnosti: a/ polovina našich žáků vypověděla, že ani jednou za celý rok nenavštívili výstavu, muzeum, pamětihodnost, nebyli ani v divadle. b/ 20 % našich žáků přečte 1 knihu za dva měsíce, 35 % nepřečte ani jednu. c/ O 22 % překračují naši žáci srovnání s jinými školami v otázce sebepojetí. Celkem 40 % žáků je sami se sebou naprosto spokojeno, 60 % žáků je se sebou spíše spokojeno. Naši žáci jsou mnohem sebevědomější než žáci jiných škol. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů nezahájil žádný z vyučujících. Specializační studium splnila preventistka a koordinátor ICT i koordinátor EVVO. Výchovná poradkyně, která u nás specializační studium vystudovala, odešla na jinou školu. Její funkci převezme preventistka. Pro studium výchovného poradenství se nerozhodl žádný vyučující ze II. stupně. Významným mezníkem bylo vzdělávání všech pedagogických pracovníků pro práci s interaktivní tabulí a tvoření digitálních materiálů. Kurz prohlubující tyto znalosti bude navazovat. Ostatní vzdělávací aktivity: Zájem vyučujících o vzdělávací aktivity je mnohem vyšší, než je možné využít z hlediska objemu finančních prostředků. 7.1 Samostudium Samostudium je ukládáno pedagogickým pracovníkům dle zákona v době prázdnin. Obsah svého studia si volí sami dle vlastních potřeb. Část samostudia bylo věnováno také tvorbě digitálních učebních materiálů, neboť se tím zároveň učili práci s interatktivní tabulí.

10 8. ICT Ve školním roce 2012/2013 pokračovala inovace oblasti ICT. Do provozu byly uvedeny IA tabule ve třídách, které učitelé začali využívat ke zkvalitnění výuky. Během roku došlo k výměně 2 ks PC v počítačové učebně. V závěru školního roku byl pořízen nový ntbk pro potřeby zástupkyně školy. Vybavení školy: 21 ks PC 16 ks (1 + 15) učebna PC, 1 ks ředitelna, 1 ks kancelář školy, 1 ks sborovna, 1 ks kancelář vedoucí školní jídelny, 1 ks učebna s IA tabulí ActivBoard, 12 ks ntbk 10 ks vyučující, 1 ks zástupkyně ředitelky, 1 ks učebna fyziky a chemie, 2 ks dataprojektor 1 ks učebna ICT, 1 ks učebna fyziky a chemie, 10 ks IA tabule 9 ks SmartBoard s dataprojektory 1 ks ActivBoard. Dále je škola vybavena několika ks starých typů PC využívaných zejména ve školní družině a v knihovně. Při výuce je tak vyučujícím dána možnost využívat přístup na internet nejen v počítačové učebně, ale i přímo v učebnách. Žáci mají přístup na internet v učebně ICT. Pro možnost přípravy na vyučování a zájmovou činnost žáci využívali učebnu ICT v době před vyučováním a 3x týdně během velké přestávky. Škola má své www stránky - na kterých jsou prezentovány akce tříd, školní družiny i akce školy. Stránky jsou pravidelně aktualizovány. Dodržování autorského zákona a licenčních ujednání je školou plněno. Úkoly pro příští období: Dle dalších finančních možností školy a zřizovatele se pokusit o další zkvalitnění a upgrade techniky a softwaru zejména v učebně ICT. Vybavit učebnu ICT novou tiskárnou. 9. Zájmové aktivity nad rámec ŠVP PV 9.1 Zájmové aktivity Aktivita Počet dětí pravidelná Počet lektorek docházka 1. Angličtina II.tř Sportovní hry - Sk Florbal Angličtina I.tř Keramika Dovedné ručičky 12 1 V budově školy je pobočka ZUŠ Morava, děti zde mohou navštěvovat hru na různé hudební nástroje, hudební nauku, obor výtvarný a dramatický. Velký zájem u dětí vzbuzuje stále oddíl mladých hasičů a oddíl kopané. Většina učitelů vede zájmové kroužky před DD Alcedo Vsetín, aby tak pomohli rozšířit nabídku volnočasových aktivit. Němčina 9.2 Materiálně technické vybavení pro zájmové aktivity Prostory tříd a zahrady Každá kmenová třída je vybavena interaktivní tabulí, v loňském roce byla zrekonstruována tělocvična, dokoupeny sporáky do žákovské kuchyňky. V letošním roce jsme se soustředili na práci v okolí školy. Byla zpracována studie využití vnějšího atria pro potřeby ŠD a před školou vznikl díky dotaci MŽP hmatový chodníček, keltský stromový kalendář a bylinková

11 spirála. Celý projekt bude dokončen v říjnu Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Dětem byl vypracován individuální vzdělávací plán a jednou týdně se jim věnuje paní učitelka, která má odborné vzdělání pro práci s dětmi se SPU. Dítěti s logopedickou vadou se věnovala jiná učitelka, která absolvovala speciální kurz. Ze strany PPP ani paní doktorky Odstrčilíkové nebyly k jejich práci vzneseny žádné námitky Děti se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet dětí forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění 7 skup.integr. IVP logopedie 1 indiv. IVP Celkem Podmínky pro výchovu a vzdělávání Podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace výchovně vzdělávacího procesu při organizaci činností umožňování dítěti používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám Individuální vzdělávací plány uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby dítěte podporování nadání a talentu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné výchovné a vzdělávací nabídky spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - sociálním pracovníkem /SPC, poradny/ ano částečně ne odstranění bariér se připravuje v rámci přestavby pavilonu ZŠ pro potřeba MŠ ano ano ano ano ano ano ano ano 11. Akce školy (výlety, koncerty, vystoupení, soutěže) Divadelní představení Zlín 4 předstsvení 4 x 43 žáků Florbal soutěž ZŠ Liptál x ZŠ Jasenná Výstava Igora Janíčka 160 žáků plastiky, obrazy Matematická olympiáda 20 žáků školní kolo

12 Matematická olympiáda 4 žáci okrskové kolo Pěvecká soutěž 5 žáků Vsetínský slavíček Recitační soutěž 3 žáci okrskové kolo Přírodovědná soutěž 9 Poznej a chraň Jaloveček 18 okrskové kolo Akce školy Typ akce Počet Poznámka (název akce, výsledek) zúčastněných dětí Výuka plavání - předplav. výuka 36 - plavec. výuka 22 Výuka lyžování - malý lyžáček 35 - ZLVK pro VII.tř. 18 Exkurze 25 Úřad práce žáků VIII. třídy 90 Vídeň - žáci i rodiče 45 Osvětim Muzeum 25 Vsetínský zámek program Voda 40 Vsetínský zámek Historie Valašska Výukové programy 40 Advent 40 Masopust 28 Není houba jako houba 21 Seznamovací pobyt VI. třída I. st. Canisterapie Školní výlety I. III. tř. Štramberk IV. V. tř. Macocha VI. tř. historická Olomouc, ZOO VII. tř. Teplice VIII. tř. 19 Lednicko Valtický areál na kolech IX. tř. přírodovědný pobyt Slavičín Dětská vystoupení 130 Oslavy 35. výročí otevření školy Sportovní hry 32 vánoční turnaj ve florbalu 38 malá kopaná Výstavy Igor Janíček 150 kresby, plastiky Vysvědčení 150 pro veřejnost Kroniky školy a hist. 30 pro žáky i veřejnost materiály Cesta kolem světa za 24 po stopách Hanzelky a Zikkmunda 80 dní Soutěže pěvecká 5 Vsetínský slavíček recitační 3 okrskové kolo sportovní 25 florbal - přátelské utkání Liptál - Jasenná

13 dopravní 59 školní kolo Jiné 150 žáků Halloween 50 žáků Drakiáda 120 Pochodování s broučky /28. říjen/ 44 Noc s Andersenem 40 Setkání žáků 5. tříd okolních škol 25 Absolventský večírek 150 Připomenutí květnových událostí 12. Prevence sociálně patologických jevů Preventivní program realizován: - prostřednictvím výukových předmětů - výchovným působením na žáky na školních i mimoškolních akcích I. st. tematické oblasti zaměřeny na vztahy mezi lidmi, toleranci, přátelství. Společně s Centrem pro rodinu uspořádány tyto programy: 1. tř. Já a moji kamarádi 2. tř. Jak spolu mluvíme, Rodina 3. tř. Myšlenky a vztahy 4. tř. Moje vzory, úspěch a neúspěch 5. tř. Od dětství k dospělosti Na 2. st. byl program zaměřen na prevenci drogové závislosti, rasismu a xenofobie, zdravý životní styl. Kromě v tabulce uvedených aktivit se uskutečnily tyto: - 5. tř. Hravě žij zdravě tř. Život v závislosti beseda s člověkem, který překonal drogovou závislost - 9. tř. přednáška Láska no, děti ještě ne /pohlavní nemoci, nechtěné těhotenství/ - 9. tř. Červená stužka den v rámci Světového dne proti AIDS Významným prostředkem napomáhajícím zdravému životnímu stylu je mezinárodní projekt Healthy Life, Healthy World, jehož prostřednictvím se žáci učí organizovat si denní režim, získávají informace o způsobech stravování v jiných zemích i o zdravém stravování. Úkoly pro příští období: V souvislosti s rozšířením užití počítačové techniky, bychom se měli se zaměřit na prevenci kyberšikany. Žáky motivovat k účast v zájmových kroužcích jako prevenci sociálně patologických jevů. 13. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Dlouhodobé aktivity: třídění odpadů projektové dny ke Dni Země letos Rostliny, které změnily svět ekologická soutěž Poznej a chraň péče ozeleň v budově školy i jejím okolí Akce ukutečněné v letošním školním roce: výzdoba chodby s přírodovědnou tematikou sběr vršků PET lahví výlet VI. tř. do botanické zahrady a ZOO exkurze VII. tř. Zbrašov, Hranická propast 2. tř. Výukový program SEV 8. tř. O čem si šeptá Bečva

14 realizace prací na projektu Přírodní učebna ZŠ Liptál exkurze u včelaře 6.tř. V příštím školním roce: dokončit projekt Přírodní učebna... využívat nabídek SEV a exkurzí lépe propojit jednotlivé aktivity do ucelené koncepce problematické bude zrušení přírodovědného semináře 14. Výchovné poradenství Práce výchovné poradkyně byla zaměřena především na pomoc žákům i jejich zákonným zástupcům pro volbě povolání. - individuální pohovory se žáky i zákonnými zástupci - seznámení žáků s možnostmi získávání informací potřebných pro rozhodování - sledování Dnů otevřených dveří i účast žáků - pomoc žákům při vyplňování přihlášek, při psaní odvolání proti nepřijetí - návštěva žáků VIII. tř. na ÚP Vsetín - seznámení žáků s projektem Návrat řemesel Výchovná poradkyně se účastnila porad, na nichž byly řešeny přestupky žáků, zameškané hodiny omlouvané rodiči. Velkou předností osobnosti učitelky je právě její schopnost vcítit se do problému dítěte i to, že děti se jí samy se svými problémy svěřují a očekávají od ní radu nebo pomoc. Úkoly pro příští období: Zajistit užší spolupráci výchovného poradce a pedagogů s rodiči pří výběru budoucího povolání dětí. Učit žáky i rodiče reálnému hodnocení možností a schopností dítěte. 15. Školní družina O zájmové vzdělávání je tradičně na naší škole velký zájem, přihlášeno bylo 30 žáků, průměrná návštěvnost 28 žáků. Asi 18 žáků navštěvuje keramický kroužek. Celým školním rokem děti provázel hrdina Ferda Mravenec a podle něj se učili být šikovní, ochotní, pracovití, čestní, atd. Tradiční akce:drakiáda, Heloudýně, Jablíčkový týden, vystoupení na slavnosti k otevření školního roku, canisterapie, internetová soutěž Souboj hrnků, na níž hlasují pro hrnečky vytvořené v keramické dílně zájemci z celé ČR, obrázkový kalendář počasí, Noc s Andersenem, Letos poprvé: - cyklistický závod zručnosti O medaili lidické trnky s využitím vybavení z projektu Nadace Via /kola, přilby/ - projekt EVVO ptačí krmítka a studánka pro ptáčky - obrázkový kalendář počasí Prezentace: odborný časopis Golem sbírka plastových víček pro nemocnou Michalku z Holešova výzdoba Fakulty humanitních studií UTB Zlín záložka do knížek pro Obecní knihovnu v Lidicích

15 Problémy: vnější atrium stále není vybaveno pro potřeby ŠD /projekt zpracován/ internetové připojení není ve ŠD odchod dětí do kroužků během programu ve školní družině nezájem rodičů o práci dětí ve ŠD, nezájem o web. stránky pečlivě aktualizované 16. Žákovská knihovna Přístupná žákům v úterý a v pátek o velké přestávce, po domluvě s knihovnicí kdykoli. Přihlášeno 115 žáků, to je necelých 70 % všech žáků školy. Na 1. st. bylo nejvíce čtenářů zapsáno v 5. třídě, v průměru přečetli dvě knihy. Na druhém stupni všichni zapsaní žáci kromě 8. třídy přečetli tři knihy, v 8. tř. pouze jednu knihu. Ukoly: nakoupit čtenářský fond pro děti staršího školního věku úzce spolupracovat s místní knihovnou motivovat žáky ke čtení výzdoba interiéru 17. Metodická sdružení 17.1 Metodické sdružení I. st. - činnost metodického sdružení se zaměřovala na soutěže, exkurze, výlety,... organizované pro žáky a popisované výše - v budoucnosti pokračovat v diferenciaci výuky podle schopností dětí ve vedení zájmových kroužků - úkoly: propracovat formy a metody práce v M přispívat větší měrou na web. stránky školy a prezentovat školu 17.2 Metodické sdružení II. st. - členy tvoří všichni vyučující 2. st. - schůzky nepravidelné, dle potřeb /organizace akcí, výchovné komise/ - projednávání projektů, jichž se účastní většinou žáci II. st. Comenius Healthy Life... Přírodní učebna ZŠ Liptál - nesplněno: videoprezetnace školy na webu zatraktivnit web. stránky 18.. Prevence rizik a školní úrazy Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V tělocvičně 31 Výuka plavání 1 Výlety a exkurze 1

16 ve třídě, na chodbě 2 v praktických činmnstech 1 v ŠD 0 36 Komentář ředitele školy: Přibývá úrazů při běžných činnostech zejména v hodinách tělocviku. Děti nemají pohyb, jsou neobratné, přibývají na váze a o sport ani pohyb nemají zájem. Škola nabízí pohybové kroužky, děti se do nich se souhlasem rodičů nehlásí. 19. Spolupráce školy s rodiči Formy spolupráce Formy spolupráce Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Sdružení rodičů při ZŠ Liptál Školní akce pro rodiče Školní časopis komentář Společné 3 x do roka, 1x dle přání rodičů Spolupráce při závěru kurzu tance a společenské výchovy, při absolventském večírku, výrobě a instalování slunečních hodin, pomoc při realizaci projektu Přírodní učebna ZŠ Liptál, jednání s rodiči při projednávání stížností, pomoc při realizaci farmářského jarmarku, finanční pomoc škole 1. st. Den matek 35. výročí otevření školy 2.tř. slavnost na ukončení školního roku Kurz tance a společenské výchovy Absolventský večírek Farmářský jarmar 1x za rok, vyučující dlouhodobě nemocná 20. Vyřizování stížností, oznámení podnětů Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy Stížnost proti rozhodnutí ředitele školy nebyla adresována škole, dotaz na ČŠI. Na základě této stížnosti se neuskutečnil tradiční sobotní Den otevřených dveří, kdy se žáci učí jako ve všední den a zváni jsou nejen rodiče, ale i žáci a rodiče z okolních obcí i ředitelé a učitelé okolních škol. Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil Komentář ředitele školy: Stížnost na průběh výuky, zejména výuky JA svolána veřejná schůze rodičů i učitelů, Skupina rodičů, z nichž většina svůj podpis na petici odvolala Halová

17 Iniciátoři stížnosti údajně neposkytli čas a možnost si celou petici přečíst, při jejím veřejném projednávání se buď omluvili, že nevěděli, co podepsali, nebo se na veřejnosti od svého podpisu distancovali. 21. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola spolupracuje s partnerskými školami v Itálii, Turecku a Rumunsku. Pracují na projektu Healthy Life, Healthy World. První setkání učitelů se uskutečnilo v říjnu v Liptále. Zástupci škol si prohlédli nejen naši školu, ale i ostatní školská zařízení v obci. V rámci projektu navštívili Hostětín /ekologické domy, výrobnu moštů/, farmu produkující mléčné výrobky. Dohodli jsme se na harmonogramu prací v rámci projektu. Školu navštívily taktéž 4 děti z Turecka. Druhé setkání se uskutečnilo koncem května v Turecku. Měli jsme možnost nahlédnout do všedního života tamějších rodin, prohlédli jsme si školu, besedovali s dětmi. Navštívili jsme banánovou farmu a pěstírnu ryb. Obdivovali jsme široký sortiment ovoce a zeleniny, které děti na jejich pozemku dokážou vypěstovat. Děti v rámci projektu odpověděly dotazníky týkající se zdravého životního stylu a stravování. Připravili powerpointovou prezentaci obce a školy v angličtině. Dalším úkolem bylo informovat o projektu prostřednictvím Comenius corner. Natočili jsme CD, na němž se připravuje typický pokrm vše za pomoci dětí a v JA. Připravujeme fotodokumentaci realizace projektu Přírodní učebna, zejména keltského stromového kalendáře. Děti mají za úkol nafotit zdejší faunu a flóru pro společné album. Další setkání se uskuteční v říjnu v Itálii. Studijní pobyt studentky z Thai Wanu. Studentka z této daleké země strávila u nás ve škole 14 dnů. Účastnila se výuky angličtiny, hovořila se studenty o své zemi, o sobě. S dětmi často trávila volný čas a žáci ztráceli zábrany a komunikovali anglicky. Byla by to vhodná aktivita i pro příští školní rok Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Název programu Stručný popis programu Cíle zapojení školy Počty zapojených Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Modernizace vzdělávání v ZŠ Liptál 1. Nákup a instalace techniky /počítače, aktiv boardy/ 2. Práce na digitálních učebních materiálech 3. Využívání techniky ve všech předmětech Modernizace učebního procesu 9 učitelů a všichni žáci školy Placeno z EU 21.2 Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů Název programu Stručný popis programu Cíle zapojení školy Healthy Life, Healthy World Informace uvedeny výše 1. Vést žáky ke správnému životnímu stylu a správným stravovacím návykům 2. Poznávat přírodu, zvyky a tradice spolupracujících zemí

18 Počty zapojených Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) 3. Komunikovat v jazyku anglickém 4. Umožnit vyučujícím navštívit partnerské školy a porovnat vzdělávací systémy včetně práce učitelů 10 učitelů a žáci školy Hrazeno z projektu NAEP Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Název programu Stručný popis programu Dotace Spoluúčast Přírodní učebna ZŠ Liptál Vybudování přírodní učebny pro potřeby žáků ZŠ Liptál /keltský stromový kalendář, hmatový chodníček, úprava prostoru před školou péče o zeleň, bylinná spirála, krmítka, budky, hmyzí hotel/ ,- Kč Obec Liptál, sponzoři 22. Závěry pro příští školní rok a/ materiálně technické vybavení - dokončení projektu Přírodní učebna ZŠ Liptál zahájení rekonstrukce vnějšího atria pro potřeby učebny zatemnění učebny PC vybavit sociální zařízení sprchou pro děvčata b/ výchovně vzdělávací cíle vedení žáků ke čtenářství /čtenářská gramotnost/ - inovace metod a forem výuky matematiky na 1. st. - uplatňovat individuální přístup k dětem - naplňovat dílčí tematické cíle dle závěrů v této zprávě c/ ostatní úkoly - dokončení mezinárodního projektu partnerství školy - monitorování projektu EU školám, realizace učebních materiálů, závěrečná zpráva Výroční zprávu schválila pedagogická rada dne Věra Halová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školní rada dne ing. Blanka Smolíková předsedkyně Výroční zpráva byla odevzdána zřizovateli školy dne Věra Dostálová starostka obce Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 zpracovaná dle 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole Základní škola Čeladná, příspěvková organizace adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková organizace IČO 75028948

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Pedagogická rada schválila: 23. 9. 2013 Školská rada schválila: 30. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 1.1 Základní údaje

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala: Mgr. Jana Satinská Ředitelka školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková

Více

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs. JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2010-2011 v Berouně dne 22.9.2011 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2009/2010 Vypracoval

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZPRACOVALA: MGR. JANA SATINSKÁ ŘEDITELKA ŠKOLY Obsah 1. Základní údaje o škole 1 1.1 Škola 1 1.2 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 V Semilech dne 30. září 2014 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více