Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a"

Transkript

1 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateská škola Osvtimany Adresa školy Osvtimany. 282, PS Právní forma IO IZO ZŠ Identifikátor školy Vedení školy Píspvková organizace editel : Mgr. Petr Orlický Zástupce editele: Mgr. Ržena Zmrzlíková Kontakt tel , mob Mateská škola: , Výroní zpráva byla projednána na pedagogické rad dne: Výroní zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne: b) Zizovatel Název zizovatele Adresa zizovatele Kontakt Úad mstyse Osvtimany Osvtimany. 350, Osvtimany tel c) Školská rada Datum zízení Poet len školské rady 9 Kontakt tel

2 2 lenové školské rady Mgr. Lubomír Berka, pedseda Jmenovaní zizovatelem školy Ing. Josef Bartonk Richard Struha Bc. Jana Brzicová Volení pedagogickými pracovníky školy Mgr. Ivana Myšulková Mgr. Milena Vaculíková Marta Brucháková Volení zákonnými zástupci žák Petra Hýsková Ing. Eva Náplavová Školskou radu zizuje zizovatel, který stanoví poet jejich len. Funkní období len školské rady trvá ti roky. Zasedá nejmén dvakrát ron, zasedání svolává její pedseda. O schválení dokumentu rozhodne školská rada do jednoho msíce od jejich pedložení editelem školy. editel školy je povinen zúastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího pedsedy. Spolupráce školy s ostatními subjekty 1 ) Pravidelná spolupráce se starosty obcí ze spádového obvodu školy, do nhož spadají obce Hostjov, Stíbrnice, Újezdec, Medlovice, Vesovice a Osvtimany. Starostové se úastní slavnostního zahájení školního roku, projednání rozpotu a vyhlášení nejlepších žák školy, každá obec obdarovává své žáky vcnými dary. 2 ) Spolupráce s obanským sdružením Osvtiman Základní škola obanskému sdružení Osvtiman bezplatn poskytuje prostory, obanské sdružení za úplatu nabízí žákm tyto aktivity: bišní tance a scénický tanec. 3 ) Spolupráce se Sdružením rodi pi ZŠ a MŠ Osvtimany Základní škola poskytuje Sdružení rodi prostory na pravidelné schzky. Sdružení rodi financuje dopravu na rzné akce poádané školou. Podílí se na vítání prvák pi zahájení školního roku. Nejvtší akcí je uspoádání školního plesu Sdružení rodi. Ples je každoron zahájen polonézou žák devátých tíd, kterou nacviují v kurzu tance a spoleenského chování. Další velmi zdailou akcí je oslava Dne dtí a poádaní dílniek, kde si žáci mohou vyzkoušet svou zrunost a nauit se dalším dovednostem. 4 ) Spolupráce s vedením mstyse Osvtimany Starosta mstyse Osvtimany každoron pipravuje slavnostní pasování žák 9. tíd a rozlouení se žáky posledního roníku v obadní síni mstyse Osvtimany. Ve spolupráci s vedoucí místní knihovny Mgr. M. Kordulovou probhlo v Úadu mstyse Osvtimany Pasování prvák na rytíe ádu Malých tená. Žáci ZŠ a MŠ pravideln nacviují pro obany mstyse kulturní vystoupení pro Vánoní rozjímání, ke Dni matek a vítání obánk, výtvarné práce dtí a žák se podílí na výzdob budovy Úadu mstyse Osvtimany. 5 ) Spolupráce s SVP Help Uherské Hradišt se uskuteuje dle poteby školy. 6 ) Spolupráce s PPP Uherské Hradišt a SPC Zlín Probíhá v rámci integrace žák ZŠ a práce s tlesn postiženým žákem. 7 ) Spolupráce se sociálním odborem Mstského úadu Uherské Hradišt a Mstského úadu Kyjov. eší se problémy se sociáln znevýhodnnými žáky.

3 3 8 ) Spolupráce se zubní lékakou Dvakrát ron se uskuteují preventivní prohlídky žák školy a následné ošetení. Žáci poskytují paní zubace své práce na výzdobu ekárny a ambulance. 9 ) Spolupráce se šachovým oddílem Osvtimany Žáci školy z ad len šachového oddílu se pravideln umísují na pedních místech v okresních a krajských soutžích. Výborná práce šachového kroužku pinesla na turnajích adu vítzství a žákyn E. Náplavová a L. Blechová postoupily na Mistrovství R, kde L. Blechová obsadila 12. místo a E. Náplavová 8. místo. 10 ) Spolupráce s DPS Osvtimany. Žáci ZŠ a MŠ pravideln pipravují pro obyvatele Mikulášskou nadílku (peené perníky, drobné dáreky), poskytují své práce na výzdobu DPS. Obyvatelé spolupracují se školou v rámci sbru druhotných surovin. 11 ) ZŠ a MŠ poskytuje sportovním organizacím okolních obcí k innosti a tréninkm prostory tlocviny školy. d) Vykonávané innosti školy Kapacita Základní škola IZO : žák Mateská škola IZO : dtí Školní družina IZO : žák Školní klub IZO : žák Školní jídelna IZO : jídel e) Charakteristika školy - výkony Roník Poet tíd (skupin) Poet žák Poet žák ve tíd (skupin) I. stupe ,8 II. stupe Školní družina Školní klub Mateská škola Školní jídelna f) Pehled obor základního vzdlávání a vzdlávací programy Název zvoleného vzdlávacího programu íslo jednací V ronících Poet žák Školní vzdlávací program ŠVPZV 1.,2.,3.,6.,7.,8. 90 Základní škola 16847/ ,5.,9. 66

4 Nabídka volitelných pedmt v 7., 8. a 9. roníku byla následující: 4 sportovní výchova, cviení z jazyka eského, cviení z matematiky, výpoetní technika nmecký jazyk náboženství nepovinný pedmt g) Materiáln-technické vybavení školy Uebny 16 Odborné uebny pro P, Vv, Aj, školní knihovna Uebny pro výuku pracovních inností Školní dílna, cviná kuchyka, uebna v pírod Sportovní zaízení 2 tlocviny, asfaltové hišt, hišt na kopanou, házenou zatravnné, doskoišt Vybavené uebny audiovizuální a výpoetní technikou 2 poítaové uebny s poítai pipojenými na internet, interaktivní tabule, dataprojektor, Tv Žákovský nábytek Tídy jsou vybaveny nastavitelným nábytkem 100% kabinet je vybaveno poítai s Vybavení kabinet a sborovny pipojením na internet, kopírovací stroj ve sborovn Školní družina 1 oddlení + areál školní zahrady, nový nábytek, Tv, DVD, PC Školní klub 1 oddlení, Tv, DVD, 5 x PC MŠ Tv, PC, kopírovací stroj, nový areál zahrady h) Zaízení školního stravování Typ jídelny- dle Poet Poet strávník výkazu Z dti a žáci zamstnanci školy a dchodci ostatní ŠJ úplná Školní jídelna zajišuje celodenní stravování pro 23 dtí mateské školy. i) Poet pracovník školního stravování Fyzické osoby 4 Pepotení na pln zamstnané 3,2 1 vedoucí školní jídelny - úvazek 0,7 1 hlavní kuchaka - úvazek 0,9 2 pomocné kuchaky - úvazek 2 x 0,8 Vedoucí školní jídelny se zapojila do dvou celorepublikových projekt: Školní dotované mléko a Ovoce do škol V rámci projektu školní dotované mléko si všichni žáci mají možnost zakoupit za výhodnou cenu dotované mléné výrobky dle aktuální nabídky daného msíce. Díky projektu ovoce do škol dostávali žáci I. stupn 1x týdn ovocnou, nebo zeleninovou svainku zcela zdarma. Cílem je vést žáky ke zmnám stravovacích návyk, ke zvyšování spoteby ovoce a zeleniny u dtí a následn ke snižování dtské obezity. Oba tyto projekty hodnotí dti i rodie velmi kladn.

5 ást II Údaje o pracovnících školy a) Odborná kvalifikace, dle zákona. 563/2004 Sb. Celkový poet pedagogických pracovník % Z toho odborn kvalifikovaných dle z.. 563/2004 Sb ,9% b) Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogití pracovníci pracovní zaazení úvazek Pedagogická praxe Aprobace Vzdlání 1. editel 1 17 M-Z VŠ 2. zástupce editele 1 36 M-Ov VŠ 3. uitelka VŠ, 4. výchovný poradce 1 6 studentka VŠ VŠ 5. uitel VŠ 6. uitel 1 21 M-F VŠ 7. uitelka VŠ 8. uitelka 0,45 4 studentka VŠ VŠ 9. vychovatelka 0,50 4 studentka VŠ VŠ 10. uitel 1 6 student VŠ VŠ 11. uitel 1 6 Ov-Rv VŠ 12. uitelka 1 21 j-d VŠ 13. uitelka 0,32 44 M-Z VŠ 14. uitelka VŠ 15. uitelka ,j VŠ 16. vychovatelka 0,70 20 ŠD SPgŠ 17. asistent pedagoga 0,70 20 ŠD SPgŠ 18. asistent pedagoga 0,66 41 u. VŠ 19. ved.uitelka MŠ 1 28 MŠ SŠ 20. uitelka 1 22 spec.ped. VOŠ

6 c) Školní družina, školní klub které jsou souástí základní školy 6 Zaízení Poet oddlení, skupin Poet dtí Poet vychovatel ŠD ŠK d) Vkové složení uitel Vkové rozmezí uitelé muži ženy Do 29 let let let 2 4 Nad 50 let 1 2 Dchodci - 1 Celkem Nepedagogití pracovníci - poet: 1 administrativní pracovnice - úvazek 1,0 1 školník, topi - úvazek 1,0 + 0,3 3 uklizeky - úvazek 3 x 0,8 1 uklizeka - úvazek 0,65 3. Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník vetn ídících pracovník Název semináe, studia Poet osob Školení koordinátor ŠVP 1 Reze kvítek - exkurze 1 Brána jazyk otevená 1 Zdokonalování manažerských dovedností vedoucích pracovník 1 Školský management 1 Školení výchovných poradc 1 Školení metodik prevence 1 Doškolovací lyžaský kurz pro instruktory škol. lyžování 2 Využití interaktivní tabule ve výuce 17 Vlastní hodnocení školy 1 Seminá školní matrika 1 Školení DVPP bylo financováno z vylenných prostedk ONIV v ástce ,- K za rok. Ve sledovaném období narostl poet školení a kurz, které byly financovány z fond EU.

7 ást III. 7 Výsledky výchovy a vzdlávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žák za 2. pololetí 2009/ 2010 Roník Poet žák Prosplo s vyznamenáním Prosplo Neprosplo Celkem za I. st (79,8%) Celkem za II. st (54,2%) 33 - Celkem za školu (67,9%) Snížený stupe z chování za 2. pololetí: Stupe chování Poet % z potu všech žák školy 2 1 0, ,9 Výchovná opatení za školní rok 2009/2010: Tída Poet žák NTU DTU DŠ 2. st. z chování 3. st. z chování Celkem

8 8 Nejastjší dvody udlení výchovných opatení: za neplnní školních povinností neomluvené hodiny za nedostatenou pípravu na vyuování za nevhodné chování, krádeže jiné Žákm byly udleny pochvaly za: dosažení vyznamenání úast na soutžích píkladné chování úspchy sportovní a vdomostní pomoc spolužákm a práci pro tídu svdomité plnní svených úkol sportovní reprezentace sbr papíru reprezentace školy píprava školních akcí a veejná vystoupení 3. Celkový poet zameškaných hodin na škole za školní rok 2009/2010 a) Celkový poet omluvených hodin na škole za školní rok 2009/2010 Hodin prmr na žáka I.stupe ,5 II.stupe ,1 Celkem ,1 b) Celkový poet neomluvených hodin na škole za školní rok 2009/2010: 339 hodin, prmr na jednoho žáka 2,17 hodin. Ve druhém pololetí nastoupili ti sourozenci, kteí si z pedchozí školy pinesli 339 neomluvených hodin. Pokud tento údaj vypustíme jako neomluvené hodiny za naši školu, je celkový poet neomluvených hodin 0. Neomluvené hodiny tí bratr a pístup jejich rodi ke vzdlávání syn byl písemn zaslán a projednán s pracovnicí z oddlení pée o dít pi MÚ v Kyjov.

9 9 4. Údaje o pijímacím ízení na stední školu Školní rok Gymnázia SOŠ SOU Konzervato 2009/10 4 leté studium 8 leté studium Poet žák 3 2 Podrobnji na: 5. Poet absolvent ZŠ Roník Poet žák 9. roník 24 nižší roník 0 Celkem 24 ást IV. Rozhodnutí editele Zapsaní a zaazení žáci ve školním roce 2009/2010 : Poet žádostí o Nastoupilo do Zápis do 1.tídy Poet žádostí odklad 1.t o odklad Zápis do 1.tídy 2009 Nastoupí do 1.t ást V. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zamstnancích školy) školní metodik prevence výchovný poradce dyslektický asistent asistent pedagoga

10 10 fyzický poet kvalifikace, specializace dosažené vzdlání Výchovný poradce 1 proškolení VŠ Školní metodik prevence, 1 proškolení VŠ Dyslektický asistent 1 Spec. pedagogika VŠ Asistent pedagoga 2 Spec. pedagogika VŠ, SPgŠ Výchovná poradkyn a metodik prevence procházejí školeními, která organizuje PPP. 2) Problematika výchovného poradenství : Výchovná poradkyn Bc. Jana Brzicová má na starosti všechny oblasti, které jsou spojeny s problematikou výchovného poradenství. V prvé ad je to rozhodnutí vycházejících žák spojené s výbrem jejich budoucího povolání. Ke správnému rozhodnutí jim pomáhá zajištní exkurze a besedy v centru pro volbu povolání pi Úadu práce v Uherském Hradišti. Dále pak exkurze na burzu SŠ, která se v tomto školním roce konala ve Zlín a zajištní a práce s atlasy škol. Již na zaátku školního roku se žáci 9. roníku pedbžn vyjádí, kam budou jejich kroky smovat po absolvování povinné školní docházky. Následuje soustavná a kvalitní píprava na pijímací zkoušky. V listopadu se v 9. roníku uskutenily celostátn zadané SCIO testy, z eského jazyka, matematiky a obecných studijních pedpoklad, ve kterých naši žáci obstáli na hranici prmru. Výchovné poradenství obnáší také spolupráci s dyslektickým asistentem pi výbru žák s vývojovými poruchami uení a chování, konzultace s rodii žák 9. roníku a s rodii ze sociáln slabých rodin. Dále spolupracuje se školním metodikem prevence pi pedcházení škodlivých patologických jev. Novinky ve školním roce 2009/10 pro pijímání žák na stední školy Dne 4.ervence 2008 nabyl úinnosti zákon.243/2008 Sb. kterým se mní zákon.561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání. Tento zákon mní 60 školského zákona Pijímání do prvního roníku vzdlávání ve stední škole. Dále tento zákon vkládá 60a Zápisový lístek a 60b Termíny podání pihlášky pro první kolo pijímacího ízení. Ve školním roce 2009/2010 mohl uchaze pro první kolo pijímacího ízení do denní formy vzdlávání podat ti pihlášky. Uchazei podávají pihlášky pímo editeli píslušné stední školy, o kterou mají zájem. Nepedkládají ji již prostednictvím základní školy. Do 5 pracovních dn od doruení rozhodnutí o pijetí pedloží tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro pijetí na následující školní rok). Za pihlášky na stední školy tzv. veejné školy (tj. školy, jenž jsou zizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí), se poplatky neplatí. 3. Individuální integrace Druh postižení Roník Poet žák Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami ei 0 0 Tlesné postižení 6. 1 S vývojovými poruchami chování 1. 1 S vývojovými poruchami uení

11 Pée o integrované a talentované dti: 11 V naší základní škole je zízen Dyslektický kabinet. V nm pracuje Mgr. Alena Knápková s dtmi, u kterých byla Pedagogicko psychologickou poradnou potvrzena nkterá ze specifických poruch uení dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Pro tyto dti je vytvoen ve spolupráci s PPP v Uherském Hradišti, tídním uitelem, editelem školy, dyslektickou asistentkou a rodii Individuální vzdlávací plán, podle kterého pak probíhá nápravná pée v dyslektickém kabinet i bžná výuka. Dyslektický kabinet navštvovalo 10 žák z roníku, náprava probíhala v knihovn školy. Rozsah nápravy je 1 2 hodiny týdn, zejména místo hodin cizího jazyka, Tv a jiných výchov. Dti mají k dispozici nejrznjší pomcky, didaktické hry a hraky a PC programy, které jim pomáhají pi náprav svých obtíží a motivují je k další práci. 4. Hodnocení minimálního preventivního programu Školním metodikem prevence je na naší škole Mgr. Lenka Vavrušová. Úkolem metodika prevence je vytváet minimální preventivní program a podílet se na jeho realizaci. Souástí jeho práce je také spolupráce s pracovníky školy (sledování projev soc.-patolog. jev, jejich ešení, dostupnost odborných informací a materiál), hodnocení programu v rámci závrené zprávy. Ve školním roce se pedagogové na naší škole zamili na zdravý životní styl, drogovou problematiku, prevenci šikany, bezpenost silniního provozu, zamezení drobných krádeží a na péi o okolí školy. V listopadu probhl projektový týden lovk a zdraví, v prosinci jsme se zapojili do akce zamené na boj proti AIDS ervená stužka. Peer aktivisté se zúastnili workshopu a pednášky v PPP Uherské Hradišt, provádli za pomoci metodika prevence preventivní programy na 1. stupni. Msíc duben byl zamen na bezpenost silniního provozu uskutenila se beseda s Policií R, probhlo školní kolo soutže v jízd zrunosti na kole. Zárove se uskutenil projekt Den zdraví. Od dubna do ervna absolvovali žáci 1., 2., 5. a 6. tídy preventivní program HZS Uherské Hradišt Hasík. Úelem všech tchto projekt je minimalizovat soc.- patologické jevy. Naše škola úzce spolupracuje s Pedagogickopsychologickou poradnou v Uherském Hradišti, SPC Zlín, SVP Help Uherské Hradišt a sociálním odborem Mstského úadu Uherské Hradišt. 5. Hodnocení práce ve školní družin Ve školním roce navštvovalo školní družinu 28 dtí. I v tomto školním roce jsme se zúastnili mnoha soutží poádaných družinami našeho okrsku. V íjnu jsme zvítzili na družinovém fotbalovém turnaji v Buchlovicích. Vyhráli jsme kopaák, na který se s velkou pýchou podepsali všichni "zlatí" hoši. Na podzim se uskutenil 1.roník osvtimanské drakiády, kterou poádala družina spolen s vyuujícími na I.stupni. Poasí nám pálo a obloha byla plná krásných drak. V msíci lednu zaala velká rekonstrukce školní družiny. Máme nový nábytek, novou výmalbu a v krásném prostedí se nám bájen hraje a pracuje. V beznu jsme pozvali okolní školní družiny a poádali jsme literárn-dramatickou pehlídku školních družin. My jsme se pedvedli s pohádkou O Budulínkovi, kterou jsme doplnili o zpívanou písniku a taneek. S touto pohádkou jsme se ukázali i maminkám na besídce ke Dni matek. V dubnu jsme se uili dopravní znaky a testy. Své znalosti jsme uplatnili na dopravní soutži ve Zlechov, kde jsme získali 3.místo. 30.dubna se konal velký slet arodjnic. Spolen se školním klubem jsme pipravili arodjnické soutže na školním hišti a celé arodjnické odpoledne bylo ukoneno táborákem. V ervnu jsme se zúastnili florbalového turnaje ve Zlechov, kde jsme vybojovali bronzový pohár. Koncem ervna jsme zhodnotili celoroní práci a pro dti ze školní družiny a školního klubu uskutenili na hišti soutže s názvem "Hurá na prázdniny!"

12 12 6. Hodnocení práce ve školním klubu Ve školním roce navštvovalo školní klub 68 žák. V práci klubu jsme se zamili zejména na pohybovou, pveckou a výtvarnou výchovu. Velkou souást práce klubu tvoila sportovní innost, pi které jsme využívali školní tlocvinu a hišt. lenové klubu se také podíleli na výzdob školy. Akcí školního klubu bylo hodn, mezi jinými Halloween, Vánoní diskotéka, Svatý Valentýn, Karneval, Den arodjnic. Jednou z nejzdailejší akcí byla tídenní návštva Mezinárodního filmového festivalu pro dti a mládež ve Zlín, kterého se zúastnilo sedmnáct žák ze tvrté až deváté tídy. Od do jsme vidli mnoho filmových pedstavení eských i zahraniních. Krom film jsme navštívili také koncerty. První byl vnován nadaci Kapka nadje, kde hlavní protagonistkou byla zpvaka Lucka Vondráková. Markéta Konviková a Michael Foret se pedstavili se svými písnmi na druhém koncertu. Pedagogický dozor byl s chováním žák velmi spokojen. Dvodem mohl být zajímavý program, ale i to, že úast na festivalu byla za odmnu. 7. Hodnocení práce v mateské škole Ve školním roce navštvovalo mateskou školu 23 dtí. Po celý rok probíhal bohatý program se spoustou kulturních a nauných akcí. Na konci roku jsme se rozlouili se dvma dvaty s Hankou Klukovou a Viktorkou Vykoukalovou. Dvata prokázala, že toho opravdu hodn umí a po absolvování "Malé maturitky" byla pasována na školaky. Po celý rok probíhala v MŠ výuka AJ pro dti, probhla výuka plavání v trvání deseti lekcí. Nadále byla rozvíjena spolupráce s SPC v Uh. Hradišti, zejména v oblasti logopedie, pímo v prostorách MŠ byla odborn provedena depistáž s diagnostikou vad ei u jednotlivých dtí a doporuením pro rodie, což je pro rodie velkým pínosem.úspšn pracoval klub Velka, dti s maminkami zde spolen vytvoily spoustu pkných pedmt, dárek a pisply ke zlepšení prostedí MŠ. Píjemná odpoledne pomáhají nenásilnou formou zlepšovat spolupráci mezi rodii a MŠ. Podaila se nám spousta akcí - arodjnické odpoledne s rodii, vánoní besídka v MŠ s programem a oberstvením pro rodie a hosty (díky sponzorm mly dti pod stromekem spoustu dárk), výlet vlákem s exkurzí na nádraží SD, výlet do Buchlovic s opravdickou pohádkou "Princ Bajaja" apod.pokraovala spolupráce se ZŠ (nap. návštvy dtí z MŠ v 1. tíd a opan, spolené hrací chvilky v MŠ, pvecká a dramatická vystoupení žák ZŠ v MŠ, úast dtí MŠ na nkterých akcích poádaných ZŠ a SR, organizace program na veejná vystoupení- Den matek, Vánoní rozjímání, vernisáž apod.). Rodie dtí MŠ se aktivn zapojili do sbru starého papíru organizovaného ZŠ. Dvakrát za rok potšily dti z MŠ svým vystoupením a malými dáreky seniory v DPS, pivítaly do života 6 budoucích kamarád. Úspšn jsme rozvíjeli spolupráci s MŠ Medlovice, MŠ Vesovice a MŠ Stíbrnice (vzájemné návštvy dtí v MŠ, loutková pedstavení, sportovní akce, pvecká a recitaní soutž). Školní rok byl velmi pínosný a úspšný z hlediska zlepšování prostedí MŠ a okolí. Podailo se zrekonstruovat zahradu MŠ, vznikly zajímavé hrací plochy s mnoha hracími prvky, ohništm, venkovní sprchou, nová výsadba s bylinkovou zahrádkou, píjemné jsou laviky pro odpoinek rodi i dtí. Druhým velkým plus je zcela nová umývárna a WC, což velmi zvedlo úrove prostedí MŠ. V neposlední ad byla provedena oprava zniené ásti podlahy v hern MŠ (odstranní ásti parket, vybetonování a položení stávajícího linolea). Pkné prostedí pomáhá formovat smysl pro estetické cítní dtí od nejútlejšího vku. Proto se budeme i nadále snažit ho zlepšovat a peovat o n.

13 Další údaje o škole : 13 Jiné významné výchovn vzdlávací aktivity školy ( innost kroužk ): Jako v jiných letech i letos pracovala ada kroužk, probíhalo mnoho zajímavých akcí, soutží, sportovních utkání, exkurzí, besed, výlet apod. Název kroužku Vyuující Poet žák Základy ruského jazyka Bc. Jana Brzicová 8 Základy ruského jazyka Bc. Jana Brzicová 7 Šikovné ruce Bc. Jana Brzicová 8 Moderní tanec, gym., aerobic Martina Kocková DiS 11 Moderní tanec, gym., aerobic Martina Kocková DiS 9 Populární zpv Martina Kocková DiS 10 Hra na zobcovou flétnu Mgr. Jaroslav Cvek 2 Hra na zobcovou flétnu Mgr. Jaroslav Cvek 3 Hra na zobcovou flétnu Mgr. Jaroslav Cvek 3 Poítaový kroužek Mgr. Ržena Zmrzlíková 10 eský jazyk trochu jinak Mgr. Ivana Myšulková 12 Osobnostn - sociální výchova Mgr. Milena Vaculíková 10 eský jazyk hrav Mgr. Milena Vaculíková 18 eský jazyk hrav Mgr. Milena Vaculíková 12 Výtvarný kroužek tída Mgr. Ivana Borová 18 Hra na hudební nástroje Martin Crla 8 Šachový kroužek Ing. Jií Tomek 10 Dyslektický kroužek Mgr. Alena Knápková 4 Dyslektický kroužek Mgr. Alena Knápková 4 Tance a spol. chování Mgr. Zdenka Uiáová 24 Orientální tanec Ing. Anna Mirošová 20 Moderní a scénický tanec Bc. Ladislava. Bezšková 15 Celkem Dopravní a plavecká výchova V listopadu a ervnu se uskutenila dopravní výchova pro žáky 4. roníku. Uivo se týká znalostí pro chodce a cyklisty v tomto vku. Teoretická ást probíhala pímo na základních školách, testy a praktická ást na dopravním hišti sportovní školy v Uherském Hradišti. Dti si zde mohly v reálném prostedí kižovatek s fungující svtelnou signalizací osvojit základní návyky. Cílem dopravní výchovy je pipravit dti na samostatný, bezpený pohyb v dopravním prostedí, zajistit, aby dti byly vybaveny potebnými znalostmi a návyky, které jsou nutným pedpokladem bezpeného pohybu v dopravním prostedí. Žáci 2. a 3. roníku v rámci tlesné výchovy úspšn absolvovali 10 lekcí plaveckého výcviku v krytém bazénu ve Vesovicích. V závrených hodinách si dti mohly zmit své síly a dovednosti pi plaveckých závodech, za které ti nejlepší získali diplom. Za úast v plaveckém výcviku získali všichni žáci osvdení.

14 14 Soutže a pehlídky poty zúastnných žák ve školním roce 2009/2010 : Poty úastník Název soutže, pehlídky Školní kolo Okresní Oblastní kolo Ústední kolo (okrskové) kolo Literární soutž B.B.Buchlovan 20 Olympiáda v eském jazyce 18 Olympiáda v anglickém jazyce 12 4 Matematická olympiáda 5 Pythagoriáda 7 Zempisná olympiáda 15 4 teme a malujeme pohádky 80 Poítaová grafika 17 1 Výtvarná soutž 15 Zazpívej slavíku 20 1 Pebor škol v šachu místo 2 Fotbalový turnaj o putovní pohár ZŠ a MŠ Osvtimany míst Turnaj v sálové kopané 24 Buchlovský kopaák místo Turnaj v kopané St.Msto místo Turnaj v kopané Tupesy 8 Florbalový turnaj,koryany 8 3. místo Turnaj ve vybíjené st.žáky 24 Zimní olympiáda ZŠ + MŠ 145 Mc Donalds cup Jízda zrunosti 26 Show Dance tanení soutž 20 2 x 4. místo Lit.- dram. pehlídka ŠD 9 Soutž školních družin kopaná 8 1. místo Dopravní soutž ŠD 4 3. místo Florbalový turnaj ŠD 8 3. místo Mezinárodní spolupráce Ve školním roce 2009/2010 pokraovala spolupráce s norskou školou ve Skudeneshavnu. Žáci si individuáln dopisovali se svými vrstevníky v Norsku a rozvíjeli tak svou anglitinu. Také díky u a skypu jsme mohli být s norskými uiteli denn v kontaktu a tím prohlubovat nejen spolupráci, ale i pátelství. Škoda jen, že vzdálenost z Osvtiman do Skudeneshavnu je tak veliká. Adopce na dálku I v letošním školním roce se žáci 6. roníku se svou tídní uitelkou Bc. J.Brzicovou zapojili do projektu Adopce na dálku. Na konto adoptovaného indického chlapeka, který se jmenuje Sahib Khan zaslali K. Finanní prostedky jsou použity na alespo jedno teplé jídlo denn, zdravotní péi a pedevším na vzdlání Sahiba v jeho rodném prostedí. K projektu se pipojila paní uitelka R. Zmrzlíková.

15 Naše škola pomáhá potebným 15 V pedvánoním ase byla uskutenna Vánoní sbírka. Vybrané peníze v hodnot tisíc korun byly pedány dtem v Kojeneckém ústavu Kyjov. Materiální vybavení Ve školním roce se nám podailo dále vylepšit a zkrášlit naši školu. V únoru byla provedena kompletní rekonstrukce školní družiny ( nový nábytek, výmalba, výzdoba) a v beznu dokonena rekonstrukce ásti tlocviny, kdy z nevyužitého prostoru se nám podail doslova vykouzlit menší sportovní sál, který je využitý nejen v hodinách Tv, ale i v mimoškolních aktivitách. Škola zakoupila a nainstalovala interaktivní tabuli. Souasn bylo provedeno zaškolení všech pedagogických pracovník. Žákyn 9. tídy krásn vyzdobily pohádkovými postavami stny první tídy, školní knihovny a dílen. Bhem prázdnin byly vyzdobeny kresbami stny budoucí první tídy. Tídy jsou útulnjší a mnohem lépe se v nich uí. V budov mateské školy byla provedena rekonstrukce sociálního zaízení a odpad v celkové hodnot tisíc K. Nov byl také navržen a upraven vstup do budovy ZŠ. Z prostedk SR byla zakoupena multifunkní tiskárna pro výuku informatiky. Nadace Dti kultura sport Nadace vznikla v roce 2000 z poteby pomáhat nemocným i zdravým dtem a mládeži. Již od svého založení se zamila na shromaž ování prostedk jak pro zabezpeení sociálních a zdravotních poteb dtí a mládeže, tak pro jejich osobnostní rozvoj v oblasti vzdlání, kultury a sportu. Ve školním roce 2009/2010 byly zrealizovány dva nadaní píspvky. První v hodnot K bude sloužit na vybavení dyslektického kabinetu didaktickými pomckami, hrakami, PC programy. Druhý získalo Sdružení rodi pi Základní škole Osvtimany na vybavení pro akce školy, zejména na poízení zesilovae, reprobeden a dvoukanálových pijíma. Závr Každý školní rok sebou nese hodn práce a povinností. Letošní školní rok byl ve znamení celoškolního projektu lovk a zdraví, za kterým stojí dkladná píprava a kvalitní spolupráce celého uitelského sboru. Ovšem nebyl to jen tento hlavní projekt, ale i spousta dílích akcí, se kterými se mžete seznámit na našich webových stránkách Tyto úspchy jsou dány i tím, že osvtimanský uitelský sbor táhne za jeden provaz, má podporu ze strany obce a také v rodiích našich žák. Mgr. Petr Orlický editel školy Osvtimany 12. íjna 2010

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a O s v ě t i m a n y

Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a O s v ě t i m a n y 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a O s v ě t i m a n y Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2007/2008 Charakteristika školského zařízení a) Základní škola a mateřská

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 VÝRONÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 Výroní zpráva byla schválena školskou radou dne 1. listopadu 2012 ESKÉ BUDJOVICE 2012 Schválené znní výroní zprávy je uloženo v písemné podob v kancelái školy se schvalovacím

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více