Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a"

Transkript

1 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateská škola Osvtimany Adresa školy Osvtimany. 282, PS Právní forma IO IZO ZŠ Identifikátor školy Vedení školy Píspvková organizace editel : Mgr. Petr Orlický Zástupce editele: Mgr. Ržena Zmrzlíková Kontakt tel , mob Mateská škola: , Výroní zpráva byla projednána na pedagogické rad dne: Výroní zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne: b) Zizovatel Název zizovatele Adresa zizovatele Kontakt Úad mstyse Osvtimany Osvtimany. 350, Osvtimany tel c) Školská rada Datum zízení Poet len školské rady 9 Kontakt tel

2 2 lenové školské rady Mgr. Lubomír Berka, pedseda Jmenovaní zizovatelem školy Ing. Josef Bartonk Richard Struha Bc. Jana Brzicová Volení pedagogickými pracovníky školy Mgr. Ivana Myšulková Mgr. Milena Vaculíková Marta Brucháková Volení zákonnými zástupci žák Petra Hýsková Ing. Eva Náplavová Školskou radu zizuje zizovatel, který stanoví poet jejich len. Funkní období len školské rady trvá ti roky. Zasedá nejmén dvakrát ron, zasedání svolává její pedseda. O schválení dokumentu rozhodne školská rada do jednoho msíce od jejich pedložení editelem školy. editel školy je povinen zúastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího pedsedy. Spolupráce školy s ostatními subjekty 1 ) Pravidelná spolupráce se starosty obcí ze spádového obvodu školy, do nhož spadají obce Hostjov, Stíbrnice, Újezdec, Medlovice, Vesovice a Osvtimany. Starostové se úastní slavnostního zahájení školního roku, projednání rozpotu a vyhlášení nejlepších žák školy, každá obec obdarovává své žáky vcnými dary. 2 ) Spolupráce s obanským sdružením Osvtiman Základní škola obanskému sdružení Osvtiman bezplatn poskytuje prostory, obanské sdružení za úplatu nabízí žákm tyto aktivity: bišní tance a scénický tanec. 3 ) Spolupráce se Sdružením rodi pi ZŠ a MŠ Osvtimany Základní škola poskytuje Sdružení rodi prostory na pravidelné schzky. Sdružení rodi financuje dopravu na rzné akce poádané školou. Podílí se na vítání prvák pi zahájení školního roku. Nejvtší akcí je uspoádání školního plesu Sdružení rodi. Ples je každoron zahájen polonézou žák devátých tíd, kterou nacviují v kurzu tance a spoleenského chování. Další velmi zdailou akcí je oslava Dne dtí a poádaní dílniek, kde si žáci mohou vyzkoušet svou zrunost a nauit se dalším dovednostem. 4 ) Spolupráce s vedením mstyse Osvtimany Starosta mstyse Osvtimany každoron pipravuje slavnostní pasování žák 9. tíd a rozlouení se žáky posledního roníku v obadní síni mstyse Osvtimany. Ve spolupráci s vedoucí místní knihovny Mgr. M. Kordulovou probhlo v Úadu mstyse Osvtimany Pasování prvák na rytíe ádu Malých tená. Žáci ZŠ a MŠ pravideln nacviují pro obany mstyse kulturní vystoupení pro Vánoní rozjímání, ke Dni matek a vítání obánk, výtvarné práce dtí a žák se podílí na výzdob budovy Úadu mstyse Osvtimany. 5 ) Spolupráce s SVP Help Uherské Hradišt se uskuteuje dle poteby školy. 6 ) Spolupráce s PPP Uherské Hradišt a SPC Zlín Probíhá v rámci integrace žák ZŠ a práce s tlesn postiženým žákem. 7 ) Spolupráce se sociálním odborem Mstského úadu Uherské Hradišt a Mstského úadu Kyjov. eší se problémy se sociáln znevýhodnnými žáky.

3 3 8 ) Spolupráce se zubní lékakou Dvakrát ron se uskuteují preventivní prohlídky žák školy a následné ošetení. Žáci poskytují paní zubace své práce na výzdobu ekárny a ambulance. 9 ) Spolupráce se šachovým oddílem Osvtimany Žáci školy z ad len šachového oddílu se pravideln umísují na pedních místech v okresních a krajských soutžích. Výborná práce šachového kroužku pinesla na turnajích adu vítzství a žákyn E. Náplavová a L. Blechová postoupily na Mistrovství R, kde L. Blechová obsadila 12. místo a E. Náplavová 8. místo. 10 ) Spolupráce s DPS Osvtimany. Žáci ZŠ a MŠ pravideln pipravují pro obyvatele Mikulášskou nadílku (peené perníky, drobné dáreky), poskytují své práce na výzdobu DPS. Obyvatelé spolupracují se školou v rámci sbru druhotných surovin. 11 ) ZŠ a MŠ poskytuje sportovním organizacím okolních obcí k innosti a tréninkm prostory tlocviny školy. d) Vykonávané innosti školy Kapacita Základní škola IZO : žák Mateská škola IZO : dtí Školní družina IZO : žák Školní klub IZO : žák Školní jídelna IZO : jídel e) Charakteristika školy - výkony Roník Poet tíd (skupin) Poet žák Poet žák ve tíd (skupin) I. stupe ,8 II. stupe Školní družina Školní klub Mateská škola Školní jídelna f) Pehled obor základního vzdlávání a vzdlávací programy Název zvoleného vzdlávacího programu íslo jednací V ronících Poet žák Školní vzdlávací program ŠVPZV 1.,2.,3.,6.,7.,8. 90 Základní škola 16847/ ,5.,9. 66

4 Nabídka volitelných pedmt v 7., 8. a 9. roníku byla následující: 4 sportovní výchova, cviení z jazyka eského, cviení z matematiky, výpoetní technika nmecký jazyk náboženství nepovinný pedmt g) Materiáln-technické vybavení školy Uebny 16 Odborné uebny pro P, Vv, Aj, školní knihovna Uebny pro výuku pracovních inností Školní dílna, cviná kuchyka, uebna v pírod Sportovní zaízení 2 tlocviny, asfaltové hišt, hišt na kopanou, házenou zatravnné, doskoišt Vybavené uebny audiovizuální a výpoetní technikou 2 poítaové uebny s poítai pipojenými na internet, interaktivní tabule, dataprojektor, Tv Žákovský nábytek Tídy jsou vybaveny nastavitelným nábytkem 100% kabinet je vybaveno poítai s Vybavení kabinet a sborovny pipojením na internet, kopírovací stroj ve sborovn Školní družina 1 oddlení + areál školní zahrady, nový nábytek, Tv, DVD, PC Školní klub 1 oddlení, Tv, DVD, 5 x PC MŠ Tv, PC, kopírovací stroj, nový areál zahrady h) Zaízení školního stravování Typ jídelny- dle Poet Poet strávník výkazu Z dti a žáci zamstnanci školy a dchodci ostatní ŠJ úplná Školní jídelna zajišuje celodenní stravování pro 23 dtí mateské školy. i) Poet pracovník školního stravování Fyzické osoby 4 Pepotení na pln zamstnané 3,2 1 vedoucí školní jídelny - úvazek 0,7 1 hlavní kuchaka - úvazek 0,9 2 pomocné kuchaky - úvazek 2 x 0,8 Vedoucí školní jídelny se zapojila do dvou celorepublikových projekt: Školní dotované mléko a Ovoce do škol V rámci projektu školní dotované mléko si všichni žáci mají možnost zakoupit za výhodnou cenu dotované mléné výrobky dle aktuální nabídky daného msíce. Díky projektu ovoce do škol dostávali žáci I. stupn 1x týdn ovocnou, nebo zeleninovou svainku zcela zdarma. Cílem je vést žáky ke zmnám stravovacích návyk, ke zvyšování spoteby ovoce a zeleniny u dtí a následn ke snižování dtské obezity. Oba tyto projekty hodnotí dti i rodie velmi kladn.

5 ást II Údaje o pracovnících školy a) Odborná kvalifikace, dle zákona. 563/2004 Sb. Celkový poet pedagogických pracovník % Z toho odborn kvalifikovaných dle z.. 563/2004 Sb ,9% b) Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogití pracovníci pracovní zaazení úvazek Pedagogická praxe Aprobace Vzdlání 1. editel 1 17 M-Z VŠ 2. zástupce editele 1 36 M-Ov VŠ 3. uitelka VŠ, 4. výchovný poradce 1 6 studentka VŠ VŠ 5. uitel VŠ 6. uitel 1 21 M-F VŠ 7. uitelka VŠ 8. uitelka 0,45 4 studentka VŠ VŠ 9. vychovatelka 0,50 4 studentka VŠ VŠ 10. uitel 1 6 student VŠ VŠ 11. uitel 1 6 Ov-Rv VŠ 12. uitelka 1 21 j-d VŠ 13. uitelka 0,32 44 M-Z VŠ 14. uitelka VŠ 15. uitelka ,j VŠ 16. vychovatelka 0,70 20 ŠD SPgŠ 17. asistent pedagoga 0,70 20 ŠD SPgŠ 18. asistent pedagoga 0,66 41 u. VŠ 19. ved.uitelka MŠ 1 28 MŠ SŠ 20. uitelka 1 22 spec.ped. VOŠ

6 c) Školní družina, školní klub které jsou souástí základní školy 6 Zaízení Poet oddlení, skupin Poet dtí Poet vychovatel ŠD ŠK d) Vkové složení uitel Vkové rozmezí uitelé muži ženy Do 29 let let let 2 4 Nad 50 let 1 2 Dchodci - 1 Celkem Nepedagogití pracovníci - poet: 1 administrativní pracovnice - úvazek 1,0 1 školník, topi - úvazek 1,0 + 0,3 3 uklizeky - úvazek 3 x 0,8 1 uklizeka - úvazek 0,65 3. Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník vetn ídících pracovník Název semináe, studia Poet osob Školení koordinátor ŠVP 1 Reze kvítek - exkurze 1 Brána jazyk otevená 1 Zdokonalování manažerských dovedností vedoucích pracovník 1 Školský management 1 Školení výchovných poradc 1 Školení metodik prevence 1 Doškolovací lyžaský kurz pro instruktory škol. lyžování 2 Využití interaktivní tabule ve výuce 17 Vlastní hodnocení školy 1 Seminá školní matrika 1 Školení DVPP bylo financováno z vylenných prostedk ONIV v ástce ,- K za rok. Ve sledovaném období narostl poet školení a kurz, které byly financovány z fond EU.

7 ást III. 7 Výsledky výchovy a vzdlávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žák za 2. pololetí 2009/ 2010 Roník Poet žák Prosplo s vyznamenáním Prosplo Neprosplo Celkem za I. st (79,8%) Celkem za II. st (54,2%) 33 - Celkem za školu (67,9%) Snížený stupe z chování za 2. pololetí: Stupe chování Poet % z potu všech žák školy 2 1 0, ,9 Výchovná opatení za školní rok 2009/2010: Tída Poet žák NTU DTU DŠ 2. st. z chování 3. st. z chování Celkem

8 8 Nejastjší dvody udlení výchovných opatení: za neplnní školních povinností neomluvené hodiny za nedostatenou pípravu na vyuování za nevhodné chování, krádeže jiné Žákm byly udleny pochvaly za: dosažení vyznamenání úast na soutžích píkladné chování úspchy sportovní a vdomostní pomoc spolužákm a práci pro tídu svdomité plnní svených úkol sportovní reprezentace sbr papíru reprezentace školy píprava školních akcí a veejná vystoupení 3. Celkový poet zameškaných hodin na škole za školní rok 2009/2010 a) Celkový poet omluvených hodin na škole za školní rok 2009/2010 Hodin prmr na žáka I.stupe ,5 II.stupe ,1 Celkem ,1 b) Celkový poet neomluvených hodin na škole za školní rok 2009/2010: 339 hodin, prmr na jednoho žáka 2,17 hodin. Ve druhém pololetí nastoupili ti sourozenci, kteí si z pedchozí školy pinesli 339 neomluvených hodin. Pokud tento údaj vypustíme jako neomluvené hodiny za naši školu, je celkový poet neomluvených hodin 0. Neomluvené hodiny tí bratr a pístup jejich rodi ke vzdlávání syn byl písemn zaslán a projednán s pracovnicí z oddlení pée o dít pi MÚ v Kyjov.

9 9 4. Údaje o pijímacím ízení na stední školu Školní rok Gymnázia SOŠ SOU Konzervato 2009/10 4 leté studium 8 leté studium Poet žák 3 2 Podrobnji na: 5. Poet absolvent ZŠ Roník Poet žák 9. roník 24 nižší roník 0 Celkem 24 ást IV. Rozhodnutí editele Zapsaní a zaazení žáci ve školním roce 2009/2010 : Poet žádostí o Nastoupilo do Zápis do 1.tídy Poet žádostí odklad 1.t o odklad Zápis do 1.tídy 2009 Nastoupí do 1.t ást V. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zamstnancích školy) školní metodik prevence výchovný poradce dyslektický asistent asistent pedagoga

10 10 fyzický poet kvalifikace, specializace dosažené vzdlání Výchovný poradce 1 proškolení VŠ Školní metodik prevence, 1 proškolení VŠ Dyslektický asistent 1 Spec. pedagogika VŠ Asistent pedagoga 2 Spec. pedagogika VŠ, SPgŠ Výchovná poradkyn a metodik prevence procházejí školeními, která organizuje PPP. 2) Problematika výchovného poradenství : Výchovná poradkyn Bc. Jana Brzicová má na starosti všechny oblasti, které jsou spojeny s problematikou výchovného poradenství. V prvé ad je to rozhodnutí vycházejících žák spojené s výbrem jejich budoucího povolání. Ke správnému rozhodnutí jim pomáhá zajištní exkurze a besedy v centru pro volbu povolání pi Úadu práce v Uherském Hradišti. Dále pak exkurze na burzu SŠ, která se v tomto školním roce konala ve Zlín a zajištní a práce s atlasy škol. Již na zaátku školního roku se žáci 9. roníku pedbžn vyjádí, kam budou jejich kroky smovat po absolvování povinné školní docházky. Následuje soustavná a kvalitní píprava na pijímací zkoušky. V listopadu se v 9. roníku uskutenily celostátn zadané SCIO testy, z eského jazyka, matematiky a obecných studijních pedpoklad, ve kterých naši žáci obstáli na hranici prmru. Výchovné poradenství obnáší také spolupráci s dyslektickým asistentem pi výbru žák s vývojovými poruchami uení a chování, konzultace s rodii žák 9. roníku a s rodii ze sociáln slabých rodin. Dále spolupracuje se školním metodikem prevence pi pedcházení škodlivých patologických jev. Novinky ve školním roce 2009/10 pro pijímání žák na stední školy Dne 4.ervence 2008 nabyl úinnosti zákon.243/2008 Sb. kterým se mní zákon.561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání. Tento zákon mní 60 školského zákona Pijímání do prvního roníku vzdlávání ve stední škole. Dále tento zákon vkládá 60a Zápisový lístek a 60b Termíny podání pihlášky pro první kolo pijímacího ízení. Ve školním roce 2009/2010 mohl uchaze pro první kolo pijímacího ízení do denní formy vzdlávání podat ti pihlášky. Uchazei podávají pihlášky pímo editeli píslušné stední školy, o kterou mají zájem. Nepedkládají ji již prostednictvím základní školy. Do 5 pracovních dn od doruení rozhodnutí o pijetí pedloží tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro pijetí na následující školní rok). Za pihlášky na stední školy tzv. veejné školy (tj. školy, jenž jsou zizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí), se poplatky neplatí. 3. Individuální integrace Druh postižení Roník Poet žák Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami ei 0 0 Tlesné postižení 6. 1 S vývojovými poruchami chování 1. 1 S vývojovými poruchami uení

11 Pée o integrované a talentované dti: 11 V naší základní škole je zízen Dyslektický kabinet. V nm pracuje Mgr. Alena Knápková s dtmi, u kterých byla Pedagogicko psychologickou poradnou potvrzena nkterá ze specifických poruch uení dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Pro tyto dti je vytvoen ve spolupráci s PPP v Uherském Hradišti, tídním uitelem, editelem školy, dyslektickou asistentkou a rodii Individuální vzdlávací plán, podle kterého pak probíhá nápravná pée v dyslektickém kabinet i bžná výuka. Dyslektický kabinet navštvovalo 10 žák z roníku, náprava probíhala v knihovn školy. Rozsah nápravy je 1 2 hodiny týdn, zejména místo hodin cizího jazyka, Tv a jiných výchov. Dti mají k dispozici nejrznjší pomcky, didaktické hry a hraky a PC programy, které jim pomáhají pi náprav svých obtíží a motivují je k další práci. 4. Hodnocení minimálního preventivního programu Školním metodikem prevence je na naší škole Mgr. Lenka Vavrušová. Úkolem metodika prevence je vytváet minimální preventivní program a podílet se na jeho realizaci. Souástí jeho práce je také spolupráce s pracovníky školy (sledování projev soc.-patolog. jev, jejich ešení, dostupnost odborných informací a materiál), hodnocení programu v rámci závrené zprávy. Ve školním roce se pedagogové na naší škole zamili na zdravý životní styl, drogovou problematiku, prevenci šikany, bezpenost silniního provozu, zamezení drobných krádeží a na péi o okolí školy. V listopadu probhl projektový týden lovk a zdraví, v prosinci jsme se zapojili do akce zamené na boj proti AIDS ervená stužka. Peer aktivisté se zúastnili workshopu a pednášky v PPP Uherské Hradišt, provádli za pomoci metodika prevence preventivní programy na 1. stupni. Msíc duben byl zamen na bezpenost silniního provozu uskutenila se beseda s Policií R, probhlo školní kolo soutže v jízd zrunosti na kole. Zárove se uskutenil projekt Den zdraví. Od dubna do ervna absolvovali žáci 1., 2., 5. a 6. tídy preventivní program HZS Uherské Hradišt Hasík. Úelem všech tchto projekt je minimalizovat soc.- patologické jevy. Naše škola úzce spolupracuje s Pedagogickopsychologickou poradnou v Uherském Hradišti, SPC Zlín, SVP Help Uherské Hradišt a sociálním odborem Mstského úadu Uherské Hradišt. 5. Hodnocení práce ve školní družin Ve školním roce navštvovalo školní družinu 28 dtí. I v tomto školním roce jsme se zúastnili mnoha soutží poádaných družinami našeho okrsku. V íjnu jsme zvítzili na družinovém fotbalovém turnaji v Buchlovicích. Vyhráli jsme kopaák, na který se s velkou pýchou podepsali všichni "zlatí" hoši. Na podzim se uskutenil 1.roník osvtimanské drakiády, kterou poádala družina spolen s vyuujícími na I.stupni. Poasí nám pálo a obloha byla plná krásných drak. V msíci lednu zaala velká rekonstrukce školní družiny. Máme nový nábytek, novou výmalbu a v krásném prostedí se nám bájen hraje a pracuje. V beznu jsme pozvali okolní školní družiny a poádali jsme literárn-dramatickou pehlídku školních družin. My jsme se pedvedli s pohádkou O Budulínkovi, kterou jsme doplnili o zpívanou písniku a taneek. S touto pohádkou jsme se ukázali i maminkám na besídce ke Dni matek. V dubnu jsme se uili dopravní znaky a testy. Své znalosti jsme uplatnili na dopravní soutži ve Zlechov, kde jsme získali 3.místo. 30.dubna se konal velký slet arodjnic. Spolen se školním klubem jsme pipravili arodjnické soutže na školním hišti a celé arodjnické odpoledne bylo ukoneno táborákem. V ervnu jsme se zúastnili florbalového turnaje ve Zlechov, kde jsme vybojovali bronzový pohár. Koncem ervna jsme zhodnotili celoroní práci a pro dti ze školní družiny a školního klubu uskutenili na hišti soutže s názvem "Hurá na prázdniny!"

12 12 6. Hodnocení práce ve školním klubu Ve školním roce navštvovalo školní klub 68 žák. V práci klubu jsme se zamili zejména na pohybovou, pveckou a výtvarnou výchovu. Velkou souást práce klubu tvoila sportovní innost, pi které jsme využívali školní tlocvinu a hišt. lenové klubu se také podíleli na výzdob školy. Akcí školního klubu bylo hodn, mezi jinými Halloween, Vánoní diskotéka, Svatý Valentýn, Karneval, Den arodjnic. Jednou z nejzdailejší akcí byla tídenní návštva Mezinárodního filmového festivalu pro dti a mládež ve Zlín, kterého se zúastnilo sedmnáct žák ze tvrté až deváté tídy. Od do jsme vidli mnoho filmových pedstavení eských i zahraniních. Krom film jsme navštívili také koncerty. První byl vnován nadaci Kapka nadje, kde hlavní protagonistkou byla zpvaka Lucka Vondráková. Markéta Konviková a Michael Foret se pedstavili se svými písnmi na druhém koncertu. Pedagogický dozor byl s chováním žák velmi spokojen. Dvodem mohl být zajímavý program, ale i to, že úast na festivalu byla za odmnu. 7. Hodnocení práce v mateské škole Ve školním roce navštvovalo mateskou školu 23 dtí. Po celý rok probíhal bohatý program se spoustou kulturních a nauných akcí. Na konci roku jsme se rozlouili se dvma dvaty s Hankou Klukovou a Viktorkou Vykoukalovou. Dvata prokázala, že toho opravdu hodn umí a po absolvování "Malé maturitky" byla pasována na školaky. Po celý rok probíhala v MŠ výuka AJ pro dti, probhla výuka plavání v trvání deseti lekcí. Nadále byla rozvíjena spolupráce s SPC v Uh. Hradišti, zejména v oblasti logopedie, pímo v prostorách MŠ byla odborn provedena depistáž s diagnostikou vad ei u jednotlivých dtí a doporuením pro rodie, což je pro rodie velkým pínosem.úspšn pracoval klub Velka, dti s maminkami zde spolen vytvoily spoustu pkných pedmt, dárek a pisply ke zlepšení prostedí MŠ. Píjemná odpoledne pomáhají nenásilnou formou zlepšovat spolupráci mezi rodii a MŠ. Podaila se nám spousta akcí - arodjnické odpoledne s rodii, vánoní besídka v MŠ s programem a oberstvením pro rodie a hosty (díky sponzorm mly dti pod stromekem spoustu dárk), výlet vlákem s exkurzí na nádraží SD, výlet do Buchlovic s opravdickou pohádkou "Princ Bajaja" apod.pokraovala spolupráce se ZŠ (nap. návštvy dtí z MŠ v 1. tíd a opan, spolené hrací chvilky v MŠ, pvecká a dramatická vystoupení žák ZŠ v MŠ, úast dtí MŠ na nkterých akcích poádaných ZŠ a SR, organizace program na veejná vystoupení- Den matek, Vánoní rozjímání, vernisáž apod.). Rodie dtí MŠ se aktivn zapojili do sbru starého papíru organizovaného ZŠ. Dvakrát za rok potšily dti z MŠ svým vystoupením a malými dáreky seniory v DPS, pivítaly do života 6 budoucích kamarád. Úspšn jsme rozvíjeli spolupráci s MŠ Medlovice, MŠ Vesovice a MŠ Stíbrnice (vzájemné návštvy dtí v MŠ, loutková pedstavení, sportovní akce, pvecká a recitaní soutž). Školní rok byl velmi pínosný a úspšný z hlediska zlepšování prostedí MŠ a okolí. Podailo se zrekonstruovat zahradu MŠ, vznikly zajímavé hrací plochy s mnoha hracími prvky, ohništm, venkovní sprchou, nová výsadba s bylinkovou zahrádkou, píjemné jsou laviky pro odpoinek rodi i dtí. Druhým velkým plus je zcela nová umývárna a WC, což velmi zvedlo úrove prostedí MŠ. V neposlední ad byla provedena oprava zniené ásti podlahy v hern MŠ (odstranní ásti parket, vybetonování a položení stávajícího linolea). Pkné prostedí pomáhá formovat smysl pro estetické cítní dtí od nejútlejšího vku. Proto se budeme i nadále snažit ho zlepšovat a peovat o n.

13 Další údaje o škole : 13 Jiné významné výchovn vzdlávací aktivity školy ( innost kroužk ): Jako v jiných letech i letos pracovala ada kroužk, probíhalo mnoho zajímavých akcí, soutží, sportovních utkání, exkurzí, besed, výlet apod. Název kroužku Vyuující Poet žák Základy ruského jazyka Bc. Jana Brzicová 8 Základy ruského jazyka Bc. Jana Brzicová 7 Šikovné ruce Bc. Jana Brzicová 8 Moderní tanec, gym., aerobic Martina Kocková DiS 11 Moderní tanec, gym., aerobic Martina Kocková DiS 9 Populární zpv Martina Kocková DiS 10 Hra na zobcovou flétnu Mgr. Jaroslav Cvek 2 Hra na zobcovou flétnu Mgr. Jaroslav Cvek 3 Hra na zobcovou flétnu Mgr. Jaroslav Cvek 3 Poítaový kroužek Mgr. Ržena Zmrzlíková 10 eský jazyk trochu jinak Mgr. Ivana Myšulková 12 Osobnostn - sociální výchova Mgr. Milena Vaculíková 10 eský jazyk hrav Mgr. Milena Vaculíková 18 eský jazyk hrav Mgr. Milena Vaculíková 12 Výtvarný kroužek tída Mgr. Ivana Borová 18 Hra na hudební nástroje Martin Crla 8 Šachový kroužek Ing. Jií Tomek 10 Dyslektický kroužek Mgr. Alena Knápková 4 Dyslektický kroužek Mgr. Alena Knápková 4 Tance a spol. chování Mgr. Zdenka Uiáová 24 Orientální tanec Ing. Anna Mirošová 20 Moderní a scénický tanec Bc. Ladislava. Bezšková 15 Celkem Dopravní a plavecká výchova V listopadu a ervnu se uskutenila dopravní výchova pro žáky 4. roníku. Uivo se týká znalostí pro chodce a cyklisty v tomto vku. Teoretická ást probíhala pímo na základních školách, testy a praktická ást na dopravním hišti sportovní školy v Uherském Hradišti. Dti si zde mohly v reálném prostedí kižovatek s fungující svtelnou signalizací osvojit základní návyky. Cílem dopravní výchovy je pipravit dti na samostatný, bezpený pohyb v dopravním prostedí, zajistit, aby dti byly vybaveny potebnými znalostmi a návyky, které jsou nutným pedpokladem bezpeného pohybu v dopravním prostedí. Žáci 2. a 3. roníku v rámci tlesné výchovy úspšn absolvovali 10 lekcí plaveckého výcviku v krytém bazénu ve Vesovicích. V závrených hodinách si dti mohly zmit své síly a dovednosti pi plaveckých závodech, za které ti nejlepší získali diplom. Za úast v plaveckém výcviku získali všichni žáci osvdení.

14 14 Soutže a pehlídky poty zúastnných žák ve školním roce 2009/2010 : Poty úastník Název soutže, pehlídky Školní kolo Okresní Oblastní kolo Ústední kolo (okrskové) kolo Literární soutž B.B.Buchlovan 20 Olympiáda v eském jazyce 18 Olympiáda v anglickém jazyce 12 4 Matematická olympiáda 5 Pythagoriáda 7 Zempisná olympiáda 15 4 teme a malujeme pohádky 80 Poítaová grafika 17 1 Výtvarná soutž 15 Zazpívej slavíku 20 1 Pebor škol v šachu místo 2 Fotbalový turnaj o putovní pohár ZŠ a MŠ Osvtimany míst Turnaj v sálové kopané 24 Buchlovský kopaák místo Turnaj v kopané St.Msto místo Turnaj v kopané Tupesy 8 Florbalový turnaj,koryany 8 3. místo Turnaj ve vybíjené st.žáky 24 Zimní olympiáda ZŠ + MŠ 145 Mc Donalds cup Jízda zrunosti 26 Show Dance tanení soutž 20 2 x 4. místo Lit.- dram. pehlídka ŠD 9 Soutž školních družin kopaná 8 1. místo Dopravní soutž ŠD 4 3. místo Florbalový turnaj ŠD 8 3. místo Mezinárodní spolupráce Ve školním roce 2009/2010 pokraovala spolupráce s norskou školou ve Skudeneshavnu. Žáci si individuáln dopisovali se svými vrstevníky v Norsku a rozvíjeli tak svou anglitinu. Také díky u a skypu jsme mohli být s norskými uiteli denn v kontaktu a tím prohlubovat nejen spolupráci, ale i pátelství. Škoda jen, že vzdálenost z Osvtiman do Skudeneshavnu je tak veliká. Adopce na dálku I v letošním školním roce se žáci 6. roníku se svou tídní uitelkou Bc. J.Brzicovou zapojili do projektu Adopce na dálku. Na konto adoptovaného indického chlapeka, který se jmenuje Sahib Khan zaslali K. Finanní prostedky jsou použity na alespo jedno teplé jídlo denn, zdravotní péi a pedevším na vzdlání Sahiba v jeho rodném prostedí. K projektu se pipojila paní uitelka R. Zmrzlíková.

15 Naše škola pomáhá potebným 15 V pedvánoním ase byla uskutenna Vánoní sbírka. Vybrané peníze v hodnot tisíc korun byly pedány dtem v Kojeneckém ústavu Kyjov. Materiální vybavení Ve školním roce se nám podailo dále vylepšit a zkrášlit naši školu. V únoru byla provedena kompletní rekonstrukce školní družiny ( nový nábytek, výmalba, výzdoba) a v beznu dokonena rekonstrukce ásti tlocviny, kdy z nevyužitého prostoru se nám podail doslova vykouzlit menší sportovní sál, který je využitý nejen v hodinách Tv, ale i v mimoškolních aktivitách. Škola zakoupila a nainstalovala interaktivní tabuli. Souasn bylo provedeno zaškolení všech pedagogických pracovník. Žákyn 9. tídy krásn vyzdobily pohádkovými postavami stny první tídy, školní knihovny a dílen. Bhem prázdnin byly vyzdobeny kresbami stny budoucí první tídy. Tídy jsou útulnjší a mnohem lépe se v nich uí. V budov mateské školy byla provedena rekonstrukce sociálního zaízení a odpad v celkové hodnot tisíc K. Nov byl také navržen a upraven vstup do budovy ZŠ. Z prostedk SR byla zakoupena multifunkní tiskárna pro výuku informatiky. Nadace Dti kultura sport Nadace vznikla v roce 2000 z poteby pomáhat nemocným i zdravým dtem a mládeži. Již od svého založení se zamila na shromaž ování prostedk jak pro zabezpeení sociálních a zdravotních poteb dtí a mládeže, tak pro jejich osobnostní rozvoj v oblasti vzdlání, kultury a sportu. Ve školním roce 2009/2010 byly zrealizovány dva nadaní píspvky. První v hodnot K bude sloužit na vybavení dyslektického kabinetu didaktickými pomckami, hrakami, PC programy. Druhý získalo Sdružení rodi pi Základní škole Osvtimany na vybavení pro akce školy, zejména na poízení zesilovae, reprobeden a dvoukanálových pijíma. Závr Každý školní rok sebou nese hodn práce a povinností. Letošní školní rok byl ve znamení celoškolního projektu lovk a zdraví, za kterým stojí dkladná píprava a kvalitní spolupráce celého uitelského sboru. Ovšem nebyl to jen tento hlavní projekt, ale i spousta dílích akcí, se kterými se mžete seznámit na našich webových stránkách Tyto úspchy jsou dány i tím, že osvtimanský uitelský sbor táhne za jeden provaz, má podporu ze strany obce a také v rodiích našich žák. Mgr. Petr Orlický editel školy Osvtimany 12. íjna 2010

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a Výroní zpráva ZŠ a MŠ Osvtimany 2008/ 2009 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Charakteristika školského zaízení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015 Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Osvětim a n y Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015 Mgr. Petr Orlický ředitel školy 1 Obsah 1 Základní charakteristika

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ e-mailová adresa ZŠ: info@1zs.brandysnl.cz telefon: 326 911 188 fax: 326 912

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY

463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í Š K O L A 463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Výroní zpráva o innosti

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6)

!#$%&'(!)*+,-./01-$%, 2)3*!$2/45)6) 1!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6) 2 Výroní zpráva o innosti školského zaízení DDM I. Charakteristika školského zaízení Název školského zaízení: Dm dtí a mládeže Uherský Ostroh sídlo: Uherský Ostroh,

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2005/2006 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 Výroní zpráva Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 za školní rok 2010/2011 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zaízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA Školní rok 2006 / 2007 Zpracovala Jana Müllerová editelka školy 1 A Charakteristika školy Rozhodnutím MŠMT R.J. 37 866/05-21 s

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Audit naneisto projektu Ekoškola

Audit naneisto projektu Ekoškola Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, píspvková organizace, Školní 284, 664 53 tel. 544 224 224 e-mail zsujezd@iol.cz web: http://zs.ujezdubrna.info Audit naneisto projektu Ekoškola Sdružení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Obsah výroní zprávy :

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011 Obsah výroní zprávy :

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah výroní zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2012/2013 3. Pehled pracovník školy 4. Údaje o zápisu

Více