Září 2007 Ročník XXXII. Cena 6 Kč. Hodový víkend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Září 2007 Ročník XXXII. Cena 6 Kč. Hodový víkend"

Transkript

1 Září 2007 Ročník XXXII. Cena 6 Kč Hodový víkend

2 Vážení spoluobčané, milá mládeži, jsou za námi prázdniny a pro většinu z nás i čas dovolených.na svých cestách jsme mohli poznat, že krásně je všude tam, kde jsou lidé k sobě navzájem ohleduplní a laskaví. To však vyžaduje od každého určitou oběť. Abychom nebyli zahleděni pouze sami do sebe nebo maximálně dělali radost svým oblíbencům anebo jen zištně a účelově se předváděli. Je zapotřebí, abychom byli předně ohleduplní a spravedliví vůči svým spolužákům či kolegům v zaměstnání, vůči svým bližním, sousedům a hlavně vůči všem potřebným.vždyť chápat potřeby a dělat dobro druhému je radostí v samém srdci každého člověka, a to jak mladého, tak předně dospělého. Naopak vpustit do svého podvědomí závist, nenávist a nedokázat odpustit nakonec sváže nás natolik, že se zlem naplníme své bytí a utrpením budeme přes nás zaplavovat i své okolí. A když se člověk zamyslí nad tím, jak lidský život zde na zemi je krátký a velmi zranitelný, nemůže konat tak, aby ničil krásu kolem sebe, ba naopak, je zapotřebí snažit se dle svých schopností a možností vytvářet kladné hodnoty nejen pro dnešek, ale i pro další nastupující generace. Přebírat a vážit si odkazů a práce našich předků a konat vše pro to, aby naše konání, snažení a jednání přinášelo užitek a radost předně druhému. Jsem přesvědčen, že když se budeme na svět kolem sebe dívat opravdu skrze potřebu bližního a nedělat druhému naschvály, bude i naše městečko krásnější a bezpečnější, naše domovy útulnější a hlavně naše nitra i rodiny spokojenější. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města /dále jen ZM/ - schválení prodeje campu v Bojkovicích - byly vypsány a zveřejněny podmínky na otevřený prodej tohoto zařízení. I když minimální nabídková cena ve výši 6 mil. Kč se zdála být v počátku taková, že přiláká řadu zájemců, nestalo se tak ani přesto, že tento záměr města byl zveřejněn po dobu 30 dnů, tedy dvojnásobnou dobu něž ukládá zákon o obcích. Jistě si potencionální zájemci ověřili všechna pro i proti, např.: zda je šest miliónů Kč moc nebo málo; jaké investice do objektu je třeba vložit, aby byl camp i nadále provozuschopný; jaká je cena dle znaleckého posudku; jaká je cena dle tržního posouzení; jaká je maximální doba provozu zařízení během roku; jaké jsou provozní náklady na jednu sezónu; jaká rizika toto podnikání sebou nese a za jakou dobu jim toto zařízení přinese určitý zisk. To všechno určitě rozhodlo o tom, že město obdrželo jen jednu nabídku na odkoupení ve výši ,- Kč, a to od současného pronajimatele, kterému letos končila nájemní smlouva. To je jen dokladem toho, že rozhodnutí ZM bylo velmi správné a stanovená minimální cena úměrná ke stavu tohoto zařízení. Přeji novému majiteli, aby propagoval a rozvíjel toto rekreační zařízení ke spokojenosti jak svých klientů, tak i ke spokojenosti obyvatelů a obchodníků Bojkovic. Získané finanční prostředky z prodeje tohoto zařízení budou využity, jak již bylo uvedeno v minulém zpravodaji, na rozvojové projekty města a finanční dokrytí stavebně investičních akcí města. František Slavíček, starosta Zastupitelstvo města Bojkovice na svém jednání 14. června 2007 mimo jiné projednalo a schválilo doplnění zápisu ZM č. 5 ze dne dle požadavku Ing. Pavlackého schválilo činnost rady od posledního zasedání ZM schválilo odprodej pozemku p.č. 2972/34 trvalý travní porost o výměře 813 m 2 v k.ú. Bojkovice manželům Mgr. Miroslavu a Evě Šmídovým, bytem Přerov, za cenu dle znaleckého posudku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně daně z převodu nemovitosti. schválilo investorovi akce OPŠ Valovský potok, k.ú. Krhov KM 0,88-0,93, Lesům ČR, s.p., Správě toků, Oblast povodí Moravy využít část pozemku p.č v k.ú. Krhov pro dočasný zábor cca 20 m 2 na dobu trvání do 1 roku. Dále provést trvalý zábor zemědělské půdy cca 30 m 2. Investor si zajistí všechna správní rozhodnutí související s předmětnou investiční akcí. Před realizací staveb a po jejím ukončení dojde k protokolárnímu předání a převzetí pozemku. schválilo zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce města záměr města na odprodej pozemku p.č. 2972/35 trvalý travní porost o výměře m 2, části pozemku p.č. 2972/23 o výměře cca 200 m 2 a pozemku p.č. 2972/36 trvalý travní porost o výměře 477 m 2 v k.ú. Bojkovice, lokalita Potok, za cenu dle znaleckého posudku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. geometrické oddělení pozemku p.č. 2972/23, poplatek za vklad kupní smlouvy do KN a daň z převodu nemovitosti. schválilo oslovit paní Věru Urbanovou, bytem Šlapanice, s cenovou nabídkou na odprodej objektu p.č. 653 Bojkovice za již dohodnutou cenu uvedenou v Nájemní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, to je za cenu ,- Kč a provedení úhrady daně z převodu nemovitostí schválilo oslovit pana Jaroslava Urbana, bytem Brno, s cenovou nabídkou na odprodej objektu administrativní budovy se sociálním zařízením vybudované na parcele zastavěná plocha číslo 1647 v k.ú. Bojkovice za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč schválilo dodatek č. 2/2007 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Bojkovice č. 247/16/2004 dne , ve znění dodatku č. 2/2007 v předloženém znění schválilo prodej nemovitostí (areálu autokempu) stojících na parcelách č. st.1171, st.1172, st.1173, st.1175, st.1176, st.1177, st.1178, st.1179, st.1180, st.1181, st.1182, st.1183, st.1184, st.1272, st.1273, st.1274, st.1275, st.1276, st.1630, st.1635, st. 3924/12 a st. 3924/13 a pozemků p.č. st.1171, st.1172, st.1173, st.1175, st.1176, st.1177, st.1178, st.1179, st.1180,st.1181, st.1182, st.1183, st.1184, st.1272, st.1273, st.1274, st.1275, st.1276, st.1630, st.1635, st. 3924/12 a st. 3924/13 a dále pozemků p.č. 3710/3 ost. pl., jiná plocha, 3924/3 ost. pl. sportovní a rekr. plocha, 3924/11 ost. pl. ost. komunikace vše v k.ú. Bojkovice za cenu ,- Kč firmě Eurocamping Bojkovice, s.r.o., Štefánikova ulice ATC, Bojkovice, IČO schválilo jako zástupce města Bojkovice pro jednání valných hromad společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Uherské Hradiště starostu města, pana Františka Slavíčka, bytem Bojkovice schválilo zrušení výběrového řízení včetně závazných podmínek na prodej pozemku p.č. st.pl. 298 v k.ú. Bojkovice pověřilo RM zpracováním koncepce dalšího využití pozemku p.č. 298 v k.ú. Bojkovice vzalo na vědomí zprávu - koncepce školství na školní rok , zápis z jednání Osadního výboru Přečkovice ze dne , zápis z jednání Osadního výboru Bzová ze dne Příští řádné zasedání zastupitelstva města září Naše Bojkovsko

3 Rada města Bojkovice na svých zasedáních mimo jiné projednala a dne 14. června 2007 schválila úřední místa pro uzavírání manželství: obřadní síň Městského úřadu Bojkovice, areál Zámeček Bojkovice pro obřady prováděné mimo obřadní síň formou zahradní slavnosti schválila dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi městem Bojkovice a JUDr. Jarmilou Koudelovou, Bojkovice (rozšíření provozování služeb a rozšíření užívané plochy o 1,5 m 2 ) schválila umístění vývěsního štítu na budově č.p. 172, 173 pro JUDr. Jarmilu Koudelovou, Bojkovice cestovní a realitní agentura schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,- Kč pořadatelům 47. Kopaničářských slavností ve Starém Hrozenkově ve dnech schválila zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce města záměr města na pronájem pozemku p.č. 2972/65, trvalý travní porost, o výměře 819 m 2 v k.ú. Bojkovice, lokalita Potok, za účelem zemědělského využití schválila žádost paní Lenky Bařákové o výměnu bytu č. 5 o velikosti v bytovém domě č.p. 59 na Husově ulici v Bojkovicích, jehož je nájemcem, za byt číslo 9 o velikosti v bytovém domě č.p. 59 na Husově ulici v Bojkovicích k datu schválila poskytnutí 2 cen do tomboly pořadatelům 17. ročníku fotbalového turnaje O pohár starosty města Bojkovice dne schválila poskytnout finanční příspěvek ve výši 500,- Kč Fondu ohrožených dětí, Praha schválila zakoupení nového kopírovacího stroje XEROX C 118 v hodnotě ,40 Kč včetně DPH Sociálními službami Města Bojkovice p.o. z vlastního rozpočtu schválila prodej 5 kompletů ošetřovatelského lůžka za cenu ,- Kč včetně DPH za kus Sociálními službami Města Bojkovice, p.o. doporučila ZM ke schválení zakoupení nové telefonní ústředny do budovy DPS, ulice Černíkova 965, Bojkovice z důvodu havarijního stavu stávající telefonní ústředny. O nákupní cenu telefonní ústředny bude snížena neinvestiční dotace na provoz Sociálních služeb Města Bojkovice p.o. z rozpočtu města Bojkovice. dne 27.června 2007 schválila na základě provedeného hodnocení veřejné zakázky na akci Rekonstrukce městského koupaliště Bojkovice, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, oslovit a uzavřít smlouvu na realizaci akce s firmami v následujícím pořadí: Skanska CZ a.s., Brno, Plynotyp K+K s.r.o., Hluk, Akvahelp Metals s.r.o., Třinec schválila žádost pana Josefa Maršálka, Bojkovice o přestěhování do objektu DPS, v ulici Tovární 1020, do bytové jednotky č. B 210 schválila poskytnutí dotace na stavbu rozhledny Lopeník z rozpočtu města Bojkovice v částce ,- Kč schválila uzavření smlouvy mezi městem Bojkovice a Ing. Ivanem Kučerou, Uherské Hradiště, auditorem ev. č. 353, na přezkoumání hospodaření města Bojkovice za kalendářní rok 2007 schválila zapsání do seznamu žadatelů, pořadníku a přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby číslo 8 v bytovém domě č.p. 89 v Bojkovicích, části Krhov, od do slečně Lucii Machalové, bytem Bzová schválila zapsání do seznamu žadatelů, pořadníku a přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby číslo 5 v bytovém domě č.p. 59 na Husově ulici v Bojkovicích od do paní Lence Zybajlové, bytem Bojkovice schválila zapsání do seznamu žadatelů o byt pro příjmově vymezené osoby v Bojkovicích, části Krhov, pana Romana Vítka, bytem Bojkovice schválila zapsání do seznamu žadatelů o byt pro příjmově vymezené osoby v Bojkovicích, části Bzová, slečnu Pavlu Rumánkovou, bytem Bojkovice schválila zapsání do seznamu žadatelů o byt pro příjmově vymezené osoby v Bojkovicích pana Tomáše Mušuku, bytem Bojkovice schválila zařazení bytové jednotky číslo 8 v bytovém domě č.p. 580 na Fučíkově čtvrti v Bojkovicích mezi byty s krátkodobým režimem. Při uvolnění bytových jednotek č. 1, 2, 3 v témže domě rovněž zařadit mezi byty s krátkodobým režimem. schválila uzavírání nájemních smluv u bytových jednotek číslo 5, 6, 8 v bytovém domě č.p. 580 na Fučíkově čtvrti v Bojkovicích na dobu určitou - jeden rok s možností obnovení nájmu o tři měsíce a následně pak o tři měsíce. Obnovení nájmu tímto způsobem schvaluje RM i u bytové jednotky číslo 7 v bytovém domě č.p. 580 na Fučíkově čtvrti v Bojkovicích. schválila obnovení nájmu u bytových jednotek číslo 5, 6, 7, 8 v bytovém domě č.p. 580 na Fučíkově čtvrti v Bojkovicích za předpokladu, že na uvedené bytové jednotky není u pronajímatele uplatněna jiná žádost schválila navýšení sazby u smluv uzavřených po při obnovení nájmu bytu u bytových jednotek číslo 5, 6, 7, 8 v bytovém domě č.p. 580 na Fučíkově čtvrti v Bojkovicích a to následovně: při prvním obnovení nájmu se sazba navýší o 25 % od základní sazby za m 2 podlahové plochy. Při druhém obnovení nájmu se sazba navýší o 25 % ze zvýšené sazby za m 2 podlahové plochy. U nájmů uzavřených před se v případě obnovení nájmu stanovuje sazba za m 2 ve výši jako u nově uzavřených smluv. schválila sazbu za m 2 podlahové plochy ve výši 50,- Kč u bytových jednotek číslo 5, 6, 7, 8 v bytovém domě č.p. 580 na Fučíkově čtvrti v Bojkovicích při uzavření nové nájemní smlouvy po Takto stanovená cena za m 2 bude upravena vždy k 1.7. kalendářního roku o inflaci, vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku zveřejněnou Českým statistickým úřadem. schválila navýšení sazby za m 2 podlahové plochy u bytových jednotek v bytových domech č.p. 580, , 123, 169, 184, 828 dle zákona číslo 107/2006 Sb. schválila přidělení bytu číslo 1 v bytovém domě pro příjmově vymezené osoby v Bojkovicích, části Krhov č.p. 89 žadateli dle pravidel pro přijímání žádostí o přidělení bytů pro příjmově vymezené osoby schválila navýšení finančních prostředků na opravu bytového domu č.p. 580 na Fučíkově čtvrti v Bojkovicích o ,- Kč schválila zadání zpracování znaleckých posudků na bytový dům č.p na sídlišti Mánesova II v Bojkovicích, dům č.p. 123 na Husově ulici v Bojkovicích, dům č.p. 184 na Pitínské ulici v Bojkovicích u Ing. Zdeňka Maňáka, Uherský Brod schválila vypracování postupu rekonstrukce vytápění hlavního sálu kulturního domu s návrhem technického řešení a propočtu finančních nákladů schválila zveřejnění záměru města po dobu 15 dní na úřední desce města, rozšíření konceptu parkovacích míst pro osobní automobily na sídlišti Mánesova II o 10 ks pod pořadovými čísly 51 až 60 na pozemku města Bojkovice parc. č. 377/1 v k.ú. Bojkovice. Vybudování parkovacích míst se bude řídit podmínkami danými ORMŽP. schválila zveřejnění záměru města po dobu 15 dní na úřední desce města, rozšíření konceptu parkovacích míst pro osobní automobily na sídlišti Mánesova II o 6 ks pod pořadovými čísly 61 až 66, na pozemku parc. č. 377/1 v k.ú. Bojkovice. Vybudování parkovacích míst se bude řídit podmínkami danými ORMŽP. schválila zařazení do pořadníku čekatelů o umístění v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice, paní Danuši Albrechtovou, Bojkovice schválila zařazení do pořadníku čekatelů o umístění v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice, paní Jaroslavu Švancarovou, Bratislava schválila zařazení do pořadníku čekatelů o umístění v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice, paní Blaženu Rajnochovou, Bzová schválila zařazení do pořadníku čekatelů o umístění v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice, Marii Kubištovou, Karviná Ráj schválila zařazení do pořadníku čekatelů o umístění v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice, paní Janu Duškovou, Ostrava Výškovice schválila zařazení do pořadníku čekatelů o umístění v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice, paní Jiřinu Pavlackou, Bojkovice schválila zařazení do pořadníku čekatelů o umístění v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice, pana Zdeňka Miksu, Ostrava Výškovice schválila zařazení do pořadníku čekatelů o umístění v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice, paní Boženu Rachůnkovou, Uherský Brod Naše Bojkovsko 3

4 schválila přidělení bytové jednotky - byt 216, ulice Černíkova 965, Bojkovice s nástupem k panu Josefu Vráblíkovi, Lopeník schválila přidělení bytové jednotky - byt C 103, ulice Tovární 1020, Bojkovice s nástupem k paní Zdeňce Markové, Bojkovice schválila přidělení bytové jednotky - byt 204, ulice Černíkova 965, Bojkovice s nástupem k paní Anně Holáňové, Bojkovice schválila přidělení bytové jednotky - byt C 104, ulice Tovární 1020, Bojkovice s nástupem k paní Blaženě Rajnochové, Bzová neschválila pokácení 3 ks lip, rostoucích na parcele č. 4405/2 Pod Světlovem v k.ú. Bojkovice neschválila žádost Tělovýchovné jednoty Přečkovice na dodání 40 litrů nátěrové hmoty a 3 kusů malířských válečků na údržbu povrchu požární nádrže neschválila poskytnutí finanční podpory Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Uherské Hradiště z důvodu nedostatku finančních prostředků neschválila žádost paní Márie Bírošové, Trenčianská Teplá o umístění do Domu s pečovatelskou službou Bojkovice s přihlédnutím k odst. II bod 1 b) dle Pravidel poskytování bydlení v DPS v majetku města Bojkovice, které byly schváleny radou města dne uložila vypracovat znalecký posudek na pozemek p.č. 2752/2 v k.ú. Bojkovice, odpovídá: ORMŽP, termín: revokovala usnesení č. 187/9/2007 ze dne doporučuje ZM revokaci usnesení ZM č. 470/26/2006 ze dne doporučuje ZM ke schválení použití rezervního fondu Základní školy T.G. Masaryka, Bojkovice na dostavbu školního parku v roce 2007 v celkové částce ,- Kč doporučuje ZM zveřejnit po dobu 15 dní na úřední desce města vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku 2752/2, zpevněná plocha parkoviště u Zevety a.s., v k. ú. Bojkovice a to formou nabídky v uzavřené obálce. Minimální nabídková cena bude vycházet z ceny znaleckého posudku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně daně z převodu nemovitosti. vzala na vědomí zápis z komise bytové a místního hospodářství ze dne , zápis z komise sociální a zdravotní ze dne , zprávu o bytovém hospodářství města Bojkovice, zprávu odboru rozvoje města a životního prostředí týkající se zprávy o bytové výstavbě na území města Bojkovice 11. července 2007 schválila pronájem pozemku p.č. 2972/65 trvalý travní porost o výměře 819 m 2 v k.ú. Bojkovice, lokalita Potok, za účelem zemědělského využití panu Josefu Kočicovi, bytem Bojkovice schválila pronájem reklamní plochy na budově č.p. 173 (pošta, škola) v ulici Palackého, Bojkovice na období od do Realitní kanceláři STING, s.r.o. Uherské Hradiště, za poplatek ve výši ,- Kč schválila Smlouvu o přenechání majetku do užívání č /2007 uzavřenou mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a městem Bojkovice (technologické prvky informačního systému pomoci v hmotné nouzi) schválila provedení rekonstrukce sítě veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu v ulici Potok dle předložených nabídek schválila finanční dar ve výši ,- Kč Římskokatolické farnosti Bojkovice na opravy kostela sv. Vavřince uložila zajistit projektovou dokumentaci na dokončení plynového vytápění KD Bojkovice. Odpovídá: ORMŽP, termín: ihned uložila zabezpečit opravu balkonů na budově DPS na ulici Černíkova čp Odpovídá: ORMŽP, termín: ihned uložila zajistit podklady pro celkovou jednoetapovou rekonstrukci budovy ZŠ TGM čp. 172, 173. Odpovídá: ORMŽP, termín: ihned revokovala usnesení RM č. 189/9/2007 ze dne /reklamní plocha na budově pošty/ doporučuje ZM ke schválení prodej movitého majetku umístěného v autokempu Bojkovice firmě Eurocamping Bojkovice, s.r.o,. Štefánikova ul. ATC, Bojkovice za cenu dle znaleckého posudku ,- Kč doporučuje ZM ke schválení vykoupení části pozemku p.č. 3789/1 od p. Lenky Hřibové, bytem Uherský Brod, k ½ a od paní Jiřiny Saňákové, bytem Bojkovice, k ½, dále část pozemku p.č. 3789/33, p.č. 3789/36 od paní Danuše Žádníkové, bytem Bojkovice, a část pozemku p.č. 3789/38 p.č. 3789/37, p.č. 3789/34 od PhDr. Marie Valouškové, bytem Praha Smíchov, vše k.ú. Bojkovice, lokalita Mezi Žleby, za cenu 150,- Kč za m 2 doporučuje ZM zařadit do úpravy rozpočtu 2007 zakoupení potřebné techniky pro vybavení městské knihovny z poskytnutých dotačních prostředků z Uh. Hradiště vzala na vědomí zprávu projednání sociální a zdravotní problematiky města Městské koupaliště Bojkovice Dne pod č.j /288/2005 vydala Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Uherské Hradiště ROZHODNUTÍ, kterým provozovateli koupaliště TES PLUS s.r.o.bojkovice prodlužuje do lhůtu k povedení úprav na zařízení koupaliště, které stavebně nesplňuje hygienické požadavky dané 6 zákona 258/2000 Sb. a vyhl. 135/2004 Sb. Jak již jsme informovali širokou veřejnost prostřednictvím Zpravodaje Naše Bojkovsko v červencovém vydání roku 2006, je v případě zajištění provozu pro rok 2008 nutné provést rekonstrukci do června Odhad nákladů na rekonstrukci byl 8-12 mil.kč. Současný stav : Projektová dokumentace je vypracovaná. Povolovací řízení na stavbu bude ukončeno do konce srpna Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby se stala firma Skanska CZ, Brno. Náklady na rekonstrukci koupaliště jsou ve výši ,- Kč včetně DPH. Realizace je závislá na přiznání výše dotace a dofinancování rozdílu ceny městem. Mgr. Miroslav Šmíd, vedoucí ORMŽP 4 Naše Bojkovsko

5 PLÁN ROZVOJE MĚSTA BOJKOVICE - VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉ AKCE Názorový průzkum je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Bojkovice. Probíhal v měsíci dubnu 2007 a obyvatelé Bojkovic obdrželi tištěný dotazník. Smyslem názorového průzkumu bylo dát co největšímu počtu občanů možnost ovlivnit řešení problémů jejich každodenního života ve městě, ale hlavně zapojit je do probíhajícího zpracování Integrovaného plánu. Názorový průzkum zjišťoval postoje lidí v následujících oblastech: volný čas, kultura a sport, čistota a životní prostředí, doprava, bezpečnost, péče o občany a další. Pořadí pro hodnocení - nedostatečné % Pořadí pro hodnocení - dostatečné % Kvalita komunikací - místních Kvalita komunikací - hlavních Nabídka bydlení ve městě Kvalita chodníků Podpora podnikání Podpora podnikání Nabídka parkování, garážování Nabídka parkování, garážování Občanská vybavenost Volnočasové aktivity Pokrytí televizním signálem Architektonický ráz města Kvalita chodníků Kvalita komunikací - místních Komunikace s městem Občanská vybavenost Kvalita komunikací - hlavních Životní prostředí - městská zeleň Kulturní akce Nabídka internetu - pokrytí Služby Pokrytí televizním signálem Nabídka internetu - pokrytí Nabídka bydlení ve městě Architektonický ráz města Stav veřejného osvětlení Životní prostředí - městská zeleň Čistota ve městě Doprava, dopravní spojení Bezpečnostní situace Stav veřejného rozhlasu Zdravotnictví Stav veřejného osvětlení Kulturní akce Bezpečnostní situace Doprava, dopravní spojení Volnočasové aktivity Služby Čistota ve městě Životní prostředí - stav odkanalizování Zdravotnictví Komunikace s městem Životní prostředí - odpady Životní prostředí - zásobování vodou Životní prostředí - ovzduší Kvalita školství - ostatní Nabídka sociálních služeb Stav veřejného rozhlasu Životní prostředí - stav odkanalizování 9.73 Nabídka sociálních služeb Kvalita školství - ostatní 6.35 Kvalita školství - základní Životní prostředí - zásobování vodou 5.56 Životní prostředí - odpady Kvalita školství - základní 4.35 Životní prostředí - ovzduší 8.57 Stručné shrnutí výsledků názorového průzkumu Velkým nedostatkem města a na co by se mělo město zaměřit je dle odpovědí bydlení, podpora zaměstnání a rozvoje podnikání. Dále občany trápí špatný stav komunikací, chodníků, pokrytí televizním signálem, ale i možnost parkování a garážování. Pro lepší trávení volného času ve městě dotázaným jednoznačně chybí krytý bazén, relaxační centrum, sportovní hřiště, oddechové plochy - parky. Pro zlepšení nabídky kulturního vyžití by uvítali kino, více divadelních představení, koncerty, ale i pořádání různých jarmarků a trhů. Co nejvíce postrádají občané a tuto odpověď uvedlo nejvíce občanů, je více specializovaných lékařů a to hlavně stomatolog, diabetolog a oční. Bc. Bohumila Petrášová Naše Bojkovsko 5

6 Hola, hola, už je tady zase škola Škola, která opět klepe na dveře, končí prázdninové lenošení, pro některé brigádničení a nastane učení mučení. Mnohým rodičům přibudou nové povinnosti s prvňáčky, ostatní školáci a studenti nasednou do rozjetého školního vlaku a budou se opět věnovat svým povinnostem. Přejeme vám všem hodně sil, elánu a pevné nervy. Úspěch ve studiu, chuť porvat se s nepříjemnými situacemi a zdárný rozjezd v novém školním roce. Rodičům a učitelům pak to, co praví staré přísloví: Sklenku plnou moudrosti, soudek obezřetnosti a moře trpělivosti. Vyšlápněte tou správnou nohou a ať vás vždy provází pocit radosti a uspokojení z dobře odvedené práce. Květoslava Ogrodníková 50 let Kulturního domu Bojkovice Hudební hostina hraběnky Haugwitzové Sobota 20. října 2007 Kulturní dům Bojkovice Vernisáž výstavy 17 hodin Přehlídka místní kultury v 18 hodin Vystoupí mažoretky, pěvecké sbory, cimbálové muziky, Světlovánek, Světlovan, Dechová hudba Horalka, Skaláci Město Bojkovice HLEDÁ ZUBNÍHO LÉKAŘE - LÉKAŘKU. K dispozici třípokojový byt, zařízená ordinace u zavedeného zubního lékaře. Kontakt: , - Víkend od 10. do 12. srpna byl v Bojkovicích ve znamení Vavřineckých hodů. Bylo nachystáno několik možností, jak obyvatele i návštěvníky pobavit. Páteční večer na Zámečku byl pro milovníky cimbálové muziky. Hrál místní Bojkovjan. V sobotním odpoledni od 14 hodin vítala dechová hudba Nivničanka na hodové odpoledne u hasičárny zájemce o poslech nebo tanec. Odpoledne zpestřil taneční soubor Podšable z Komně. Hodový podvečer pokračoval v areálu TJ Sokol taneční zábavou /J.Schelinger revival, Intolerance, Disko hity let/ a na koupališti Mlýn /Bohuš Band a Chaos in head/. Nedělní program na Zámečku začal dopoledne rytířským zápolením, pivními slavnostmi s historickým jarmarkem, nechyběli šermíři, sokolníci a drezúra koní a psů. Hodový víkend ukončila na Zámečku dechová hudba Záhorovjané. MŠ Vavřinecké hody 6 Naše Bojkovsko

7 Hasiči slavili 125 let SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bojkovice byl založen v roce 1882 a patří právem mezi nejstarší spolky v Bojkovicích. V roce 1866 vypukl v Bojkovicích ničivý požár, který během několika hodin zničil Sušilovu ulici až k soše sv. Jana, celé Podkostelí až k faře a celé Podhájí. V tomto roce se také začíná vážně uvažovat o svěření záchranné činnosti při požárech do rukou školených a obětavých mužů. Teprve v měsíci lednu r se poprvé sešel zřizující výbor, který připravil stanovy, které byly schváleny a podepsány na schůzi a doporučeny obecním zastupitelstvem ke schválení nadřízeným úřadům. Stanovy byly také schváleny moravským místodržitelským výnosem dne a dne t. r. byla podle schválených stanov svolána první valná schůze sboru, na níž byli zvoleni první činovníci. Zajímavá je také informace, že ve dnech 11. a 12. června 1906 byla organizována v Bojkovicích župní hasičská škola, v níž přednášelo několik činovníků bojkovického sboru. Během okupace byla spolková činnost minimální. Představitelé hasičských sborů a místní velitelé byli pověřeni pravomocí sami povolávat členy sboru k funkcím, které se z jakýchkoliv důvodů uprázdnily. V červnu 1942 zakoupila obec hasičskému sboru automobil Mercedes, který byl vybaven i pro poskytnutí první pomoci raněným. Sbor dobrovolných hasičů si velmi dobře vedl i vede v požárních soutěžích. Družstvo mužů vítězí na okrskových i okresních soutěžích. Získávají znalosti a návyky požární ochrany. Z nejnovějších zásahů hasičů se určitě vymyká ten z Uherského Brodu. Byl to požár desetiletí, ve kterém hořely pneumatiky určené k recyklaci v Uherském Brodě. Trval sedmdesát dva hodin od první sirény ve čtvrtek do neděle Bojkovičtí hasiči slaví 125 let. Gratulujeme. Pro obyvatele Bojkovic si na pátek 10. srpna nachystali námětové cvičení, na které byly pozvány i sbory z okolí Bojkovic. Sobotní předhodové odpoledne a večer zpříjemňovala před hasičárnou dechová hudba Nivničanka a taneční skupina Podšable. Tady hasiči dokázali, že umí nejen zachraňovat lidské životy a majetek, ale i perfektně zorganizovat kulturní akci, která se jistě stane tradicí. Ve společenské místnosti byla pro zájemce přichystána malá výstava fotografií, mohli jste si prohlédnout ceny ze soutěží, videozáznam z předcházejících oslav, ale také záběry z požáru v Uherském Brodě. MŠ Naše Bojkovsko 7

8 Požár v Uherském Brodě Byl to požár desetiletí, ve kterém hořely pneumatiky určené k recyklaci v Uherském Brodě. Trval sedmdesát dva hodin od první sirény ve čtvrtek do neděle I po oznámení velitele zásahu krizového štábu o jeho likvidaci ještě požářiště zůstávalo pod kontrolou. Při boji s ohněm pomáhali i hasiči z Bojkovic, za což jim patří poděkování za pomoc a osobní nasazení. Vždyť požár tohoto rozsahu málokterý zažil na vlastní kůži a nebylo to rozhodně jednoduché hašení, o čemž svědčí i nutnost ošetření hasičů, kteří se nadýchali zplodin. MŠ Muzeum Bojkovska Muzeum Bojkovska, které najdete v prostorách zámku Nový Světlov, je otevřeno denně kromě pondělí do konce měsíce září. Otvírací doba : úterý pátek hod. sobota, neděle, svátky hod. V říjnu bude otevřeno po předběžné dohodě na telefonu Filmaři v Uherském Hradišti V prostorách uherskohradišťské věznice začal natáčet tým režiséra Jána Nováka film Jméno. Do hlavní role obsadil herce Slováckého divadla Tomáše Šulaje. Vedle něj se na filmovém plátně představí i jeho kolegové Zdeněk Trčálek, Irena Vacková, Josef Kubáník, Vladimír Doskočil, Pavel Hromádka, Petr Čagánek, Kamil Pulec, Igor Stránský, Alžběta Kynclová, ale i Jan Přeučil, Stanislav Zindulka, Eva Hrušková a další. Film Jméno připomene nechvalně proslulý osud uherskohradišťské věznice, která v 50. letech sloužila jako trestnice politických vězňů. Na jeho vzniku se finančně podílelo několik subjektů, mezi nimi i město Bojkovice. Přípravy trvaly několik měsíců, těsně před začátkem natáčení se ještě kompletovaly kostýmy. Ty má na starosti výtvarnice Slováckého divadla Eva Jiřikovská, která musela připravit čtyři desítky uniforem, ale i dalších oděvů. Snímek by se měl objevit v kinech v první polovině příštího roku. MŠ 8 Naše Bojkovsko

9 ZŠ TGM informuje Uplynulý školní rok na základní škole Říká se, že k úspěchu nevede žádný výtah, ale musí se jít krok za krokem po schodech. Někdy je však schodiště nekonečné, a tak se musí častěji odpočívat a připravovat se k dalšímu výstupu. Jen málokdo vyletí k výšinám bez zastavení. Podobné to bylo i po celý uplynulý rok v Základní škole TGM Bojkovice. Hezké dny se střídaly s pošmournými, radost střídal smutek, úspěchy nezdar. I takový je život, ve kterém vychutnáváme malé radosti a musíme unést i těžká břemena. Oblast výchovně-vzdělávací Je pevným základem každé školy. Od jejich výsledků se odvíjí další priority a očekávané aktivity. Pedagogický sbor dával žákům dostatek prostoru k vlastní iniciativě, k zapojení do ne vždy obvyklých aktivit, soutěží i rozvoje školy. Učitelé postupně přecházeli k modernizaci výuky, kde je větší prostor vyhrazen žákům, jejich asertivitě a samostatnému rozhodování. Je dobrým signálem, že chtiví a odpovědní žáci vysoce převažují nad pohodlnými a málo odpovědnými, a tak celý výsledek lze označit jako úspěšný. Z 534 žáků prospěli všichni, kromě jediného, který je žákem vycházejícím. Z toho 310 dětí prospělo s vyznamenáním na II. stupni 155. Samé výborné mělo 147 žáků. Pochvala na vysvědčení byla udělena 149 žákům, z toho 115 na II. stupni, což je lepší výsledek než vloni. Čestné uznání za vzornou reprezentaci školy v soutěžích bylo uděleno 79 žákům, 62 dětí II. stupně převzalo z rukou ředitele školy ocenění za výborný prospěch a vzorné chování. Výchovná problematika se postupně stává prioritou většiny škol, v častých případech z důvodu absence kladného rodičovského vlivu. V některých třídách v posledních létech se vytváří skupinky prospěchově slabých žáků, nemajících zájem o učení a o nerušený chod školy a svým velmi nevhodným chováním, někdy i s náznaky šikany, zhoršují podmínky k výuce a nabourávají atmosféru třídních kolektivů. Celá řada žáků často i se souhlasem svých zákonných zástupců kouří, jednotlivci ve večerních hodinách navštěvují diskotéky a pijí alkohol. Nejen u těchto dětí převládá nezdravé sebevědomí, drzost a vulgarita nad slušností. Zdvořilost, úcta a slušnost se vytrácí. Ze slabého a zastaralého rejstříku kázeňských trestů si velkou hlavu nedělají rodiče a už vůbec nic potrestané děti. Ve 2. pololetí pedagogická rada udělila za drobné přestupky 44 napomenutí (vloni 23), 20 důtek třídního učitele (vloni 22) a 7 důtek ředitele školy (vloni 3). Za hrubé porušení školního řádu byl udělen jeden 2. stupeň a jeden 3. stupeň z chování. Je dobře, že zatím slušní žáci převládají nad žáky problémovými a škola pluje v poklidných vodách vzájemného pochopení a tolerance. Oblast reprezentace školy a města Asi je dobrým signálem pro představitele města i samotné občany, že někdo šíří slávu Bojkovic i daleko za jejími hranicemi. Asi mně dáte za pravdu, že mnoho jich není. S potěšením je třeba připomenout, že mezi nejlepší reprezentanty města již léta patří mladí sportovci z místní základní školy. Stalo se tradicí a samozřejmostí, že se tomu nikdo moc nediví. Tím se potvrzuje fakt, že se nejedná o náhodu. V letošním školním roce se na nejvyšších místech pozitivně hovořilo o talentech z Bojkovic. Nejvíce se o to zasloužili hoši ze 7. A třídy, kteří se stali v Hradci Králové Přeborníky republiky v minivolejbale a titíž sportovci společně s děvčaty o tři týdny později a opět Ocenění nejlepších žáků na kulturním domě Chátrající původní budova Z návštěvy zahraničních studentů ve škole v Hradci po loňském 2. místě zvítězili v přeboru republiky smíšených týmů. Družstvo starších žáků se stalo Krajskými přeborníky Zlínského kraje a postup na republikové finále jim unikl o 2 body, když naneštěstí v kvalifikaci podlehli Opavě v tiebreaku. Starší děvčata obsadila ve Zlínském kraji pěkné 2. místo. Naše Bojkovsko 9

10 Královna sportu lehká atletika přilákala na běžeckou dráhu celou řadu ambiciózních, výborných a zapálených atletů. Poprvé v historii mají Bojkovice Mistryni Evropy v běhu na 60m, o čemž málokdo ví. Stala se jí v Brně Lucka Koudelová, žákyně sportovní 7. A třídy. Loňské mistryni republiky a opory celého školního týmu po celou sezónu výborně sekundovala Nikola Turková, která nejen vynikajícími výkony, ale i svým příkladem a skvělými morálními vlastnostmi dovedla táhnout tým atletek i volejbalistek. Výborné 10. místo v kategorii starších žákyň a týmů v rámci ČR dává reálné naděje na výborné umístění v příštím roce, neboť děvčata jsou o rok mladší. Další skvělé umístění v Bystřici pod Lopeníkem v krajském finále v přespolním běhu a v atletickém čtyřboji ve Valašském Meziříčí tuplovaly úspěchy bojkovských atletů a atletek bojkovské školy. Nejvýše však dosáhl tým mladších žáků, opět ze třídy 7. A, který v nejmasovější atletické soutěži mládeže Poháru rozhlasu obsadil v rámci České republiky 3. místo. Největší oporou byl Roman Machala, nejen vynikající atlet, ale i talentovaný volejbalista, ale hlavně slušný a skromný kluk. Vítězství dívek 9. A v masové soutěži Kočky 2007 se čekalo, přesto radost děvčat byla veliká. Škola nadstandardně spolupracuje se Slováckou Viktorií Bojkovice a je pyšná na výborné výsledky svých žáků, které získává v dresech Viktorie v dlouhodobých fotbalových soutěžích. V poslední době největším úspěchem je start bývalého žáka naší školy a odchovance Slovácké Viktorie Ondřeje Kúdely na Mistrovství světa v Kanadě, který s reprezentačním týmem získal stříbrné medaile. Tradičně výborně organizované a perfektně metodicky vedené lyžařské a snowboardové kurzy pro všechny žáky 4., 7. a 8. ročníku nám závidí kdejaká škola. Sportovci léta přispívají k dobré pověsti školy a města, bylo by však přinejmenším nespravedlivé nevzpomenout hezkých výsledků žáků v naukových soutěžích. Až do republikového kola v Praze, přes vítězství v okresním a krajském kole zeměpisné olympiády postoupila žákyně 6.D třídy Veronika Jančaříková. Byl to největší úspěch školy, který potvrdila žákyně 9.B Martina Chovancová v olympiádě jazyka českého, když se stala vítězkou okresního kola a postoupila do kola krajského. Úspěchy potvrdila Eliška Kundratová vítězstvím v okresním kole biologické olympiády. Vzpomeňme však celý tým úspěšných reprezentantů v naukových soutěžích, z nichž se všichni jmenovaní umístili nejhůře do 10. míst v okrese. Jsou to Jana Vaverková, Petra Sedláčková, Michaela Ondrůšková, Marta Kročová, Šárka Charvátová, Eva Trefilíková, Pavla Beníčková, Anna Švihlíková, Vendula Řezníčková, Libor Skrášek, Jan Urban, Radomír Durďák, Martin Maňas, Jan Velecký, Tomáš Šašinka, Tomáš Ondrůšek, Jaromír Urubčík, Jakub Kříž a další. Všem úspěšným reprezentantům školy patří poděkování nejen z úst jejich učitelů, trenérů a vedení školy, ale také z radnice, když poděkování a drobné ceny předala na slavnostním ukončení školního roku nejlepším žákům místostarostka Květoslava Ogrodníková. Pravidelné návštěvy bojkovské školy studentů z Anglie, Švédska, Dánska, Německa, Polska, Maďarska, Řecka obohacují každodenní školní stereotypy a přispívají k vzájemnému poznání zemí, jejich kultur, životní úrovně a tradic. Školní klub UNESCO ve spolupráci s národopisným souborem Světlovánek je hlavním iniciátorem a propagátorem tohoto dění. Každoroční šňůra zájezdů do zemí Unie byla letos nečekaně a nešťastně přerušena, když byl připraven zájezd do Švédska, Finska a dalších severských zemí. Bylo by možné psát o dalších pozitivních věcech, mnoho samochvály však mívá i opačný účinek. Kdyby však neměla bojkovská škola obětavé a profesně zdatné učitele, nebylo by o čem psát. Budoucnost školy Škola od začíná v 1. a 6. postupném ročníku vzdělávat své žáky podle nového vzdělávacího programu, který za 36 měsíců vytvořil tým pedagogů bojkovské základní školy. Ten byl schválen pedagogickou radou Školskou radou. Nový školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy (ročníků, předmětů) vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program a který tvoří jeho základní strategii. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány tyto: 1. Kompetence k učení (efektivní vlastní učení se, práce s informacemi, samost. pozorování) 2. Kompetence k řešení problémů (rozpozná problém, plánuje řešení, kriticky myslí, ) 3. Kompetence komunikativní (formuluje a vyjadřuje své myšlenky, využívá inform. a komunikační prostředky, ) 4. Kompetence sociální a interpersonální (spolupracuje v týmu, je ohleduplný k jiným, přispívá k diskusi, ) 5. Kompetence občanská (chápe základní demokr. principy, rozhoduje odpovědně, ) 6. Kompetence pracovní (používá bezpečné a účinné materiály, nástroje, vybavení, ) Poznámka: zájemci o ŠVP mohou požádat vedení školy o jeho prostudování Od roku 1998 ubylo v bojkovské škole 177 žáků, což je cca 7 tříd. Špatná zpráva je, že pokles porodnosti na Bojkovsku se nezastavil a mladé rodiny se stěhují za lepšími podmínkami. Doposud zmizelo 11 učitelských míst a úbytek bude pokračovat. Přitom nejvíce vysokoškolsky vzdělaných lidí na Bojkovsku má školství. Otevřením stravovacího a vstupního pavilonu v roce 2002 se zastavil dlouhodobý projekt města z roku 1991 Zlepšení podmínek základního školství. Investiční akce byly pozastaveny v roce 2003 z důvodu nedostatku finančních prostředků. Nemohla být proto zahájena poslední V. etapa Generální oprava staré školní budovy z roku 1931 na Štefánikově ulici. Podvakrát nevyšly žádosti o dotace, a tak se omšelá budova krčí mezi novými školním stavbami jako chudinka. Celá generální oprava by měla stát 38 milionů Kč. Na MŠMT nebyla také vyslyšena žádost o zbudování polyfunkčního školního hřiště v celkovém nákladu cca 7 milionů Kč. Je smutné, že škola s excelentními sportovními výsledky se zapojením téměř třetiny dětí do sportovní činnosti nemá vlastní hřiště. V Praze tomu nevěří a nevěřícně kroutí hlavou. Škola z důvodu nového rozpočtu nemá odborné pracovny chemie a přírodopisu. Zřizovatel dluží škole každoročně 10 Naše Bojkovsko

11 Kč na informační technologie, softwary a služby. Škola na standardní úrovni (kromě svého zřizovatele Města Bojkovice a Zlínského kraje) spolupracuje s: Masarykovým demokratickým hnutím Praha MŠMT specializace a intenzifikace sportu dotace Praha Český volejbalový svaz sportovní třídy zaměřené na volejbal dotace- Praha Školní kluby UNESCO Univerzita Palackého Olomouc Výkonný výbor Asociace školních sportovních klubů Karlova Univerzita Praha Pivečkova nadace Slavičín Zdeněk Ogrodník, ředitel školy Dvojnásobní mistři České republiky Po roce se opět naše škola probojovala na Mistrovství České republiky ve volejbale smíšených družstev mladších žáků a žákyň (tři dívky a tři chlapci). Druhý ročník se opět konal v Hradci Králové za účasti vítězů jednotlivých krajů. V pondělí v pět hodin ráno odjíždělo šest chlapců a čtyři děvčata na dvoudenní volejbalové zápolení s přáním obhájit loňské překvapivé druhé místo. Po čtyřhodinové únavné jízdě jsme konečně dorazili do sportovní haly TJ Slavia Hradec Králové. Po slavnostním zahájení jsme byli nalosováni do jedné ze dvou pětičlenných skupin, která se později ukázala jako slabší. Ze skupiny postupovaly první tři týmy do skupiny finálové, která byla šestičlenná. Postupně jsme ve skupině A porazili týmy ze základních škol Svitavy (2:0), Želetava (2:0), Hradec Králové (2:0) a o první místo ve skupině také dobře hrající Mariánské Lázně (2:0). Do finálové skupiny se nám započítala dvě vítězství se ZŠ Želetava a ZŠ Mariánské Lázně, což znamenalo nejlepší výchozí pozici do závěrečných bojů o celkové umístění. Prvním soupeřem bylo gymnázium Brno, které ve skupině B obsadilo třetí místo. Relativně nejslabší soupeř nám udělil lekci z produktivity, když po našem jednoznačném vítězství v prvním setu náš tým nepochopitelně polevil a zejména vlastními chybami nechal dojít zápas do tie-breaku. Štěstí se přiklonilo na stranu soupeře a zápas jsme prohráli 12:15, což nám zkomplikovalo cestu na medailové pozice. Abychom načerpali síly a odpočinuli si od náročného programu, vydali jsme se všichni na podvečerní procházku historickým jádrem Hradce Králové. Shodou okolností žilo centrum města Mezinárodním divadelním festivalem Open Air 2007, a tak bylo plné zahraničních turistů a divadelních spolků. Po návratu z města jsme se sešli celá parta na hotelovém pokoji, kde jsme zhodnotili dosavadní průběh turnaje a zároveň se připravili po technicko-taktické stránce na zbývající dva zápasy, které měly rozhodnout o úspěchu či neúspěchu na turnaji. Hned do prvního zápasu následujícího dne s obhájcem titulu z Ústí nad Labem jsme vlétli jako uragán a zaskočeného soupeře jsme porazili v úvodním setu 25:14. Druhý set se soupeř pomalu rozehrával a po vyrovnaném průběhu nás POZVÁNKA POZVÁNKA POZVÁNKA Výbor Musejního spolku Aloise Jaška zve všechny své členy na plánovanou návštěvu muzea na zámku Nový Světlov v pátek 28. září 2007 ve 14 hodin. Podrobnější informace budou sděleny později v místním rozhlase a letáčky ve výlohách obchodů. Výbor MSAJ Dvojnásobní mistři ČR ve volejbale přehrál v koncovce poměrem 22:25 v náš neprospěch. Do třetího setu jsme vstupovali psychicky nalomeni, že pokud neuspějeme, budeme zřejmě bez medaile. Toto utkání bylo nejnapínavější z celého turnaje. Za stavu 14:12 jsme měli dvakrát mečbol, ale soupeř otočil skóre na 14:15 a naši hráči byli psychicky na dně. Mečbol soupeře jsme však odvrátili a na podání šel se slzami v očích Marek Kúdela, který koncovku zvládl výborně, podání nezkazil a závěrečnou smečí Honzy Regináče jsme utkání vyhráli 17:15. Již teď bylo zřejmé, že medaili domů přivezeme, otázkou jen bylo, jakou hodnotu bude mít. S velkým přehledem a sebevědomím jsme porazili výborně hrající ZŠ Frýdek-Místek (2:0), což nás katapultovalo, bez ohledu na ostatní výsledky, na metu nejvyšší. Po posledním vítězném míči všichni hráči radostně naskákali na sebe s pokřikem: Mistři, mistři,.... Organizátory jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší družstvo a to nejen po volejbalové stránce. Každý z hráčů si na krku domů odvezl zlatou medaili, která jim bude připomínat jejich tažení za titulem Mistrů republiky. Pod zkušeným trenérským duem Vlastikem Ogrodníkem a Jendou Staníkem školu a celý Zlínský kraj reprezentovali tito hráči: Jan Regináč, Marek Kúdela, David Křižka, Luboš Holík, David Šmíd, Michal Miča, Monika Mikulcová, Nikola Turková, Olga Krejzlíková a Simona Joklová. CELKOVÉ POŘADÍ: 1. ZŠ TGM BOJKOVICE 2. ZŠ Ústí nad Labem 3. ZŠ Frýdek Místek 4. Gymnázium Brno - Šlapanice 5. ZŠ Mariánské Lázně 6. ZŠ Želetava 7. ZŠ Praha 8. ZŠ Svitavy 9. ZŠ Písek 10. ZŠ Hradec Králové Vlastimil Ogrodník, Jan Staník ELTISK Uherský Brod vydal kalendáře na příští rok. Nabízí Moravské dechovky 2008, Cimbálové muziky Prezentují se muziky Bojkovjan /1. týden/, Jaroslava Pavlíka /41. týden/, Čardáš /42. týden/. Folklórní soubory 2008 Regionální kalendář Uherský Brod a okolí 2008 Kalendáře budou v prodeji v informačním centru. Naše Bojkovsko 11

12 Volejbalistky DDM Bojkovice mají za sebou úspěšnou sezónu.v soutěži krajského přeboru vybojovaly skvělé 6. místo ze 16 zúčastněných družstev, což považujeme za velký úspěch. Neztratily se ani na mezinárodním turnaji v Uh. Hradišti, kde obsadily 5. místo z 10 celků. Během roku si pak změřily své síly na různých turnajích a přeborech, kde obsadily vždy 2. místo. Blahopřejeme a jen tak dál! Dětský den se uskutečnil Dětský den na koupališti Mlýn v Bojkovicích. Dům dětí a mládeže a koupaliště Mlýn děkují všem sponzorům: Fa MIPL, KR-TOOLS a Jitce Pospíšilové z Rádia Zlín za příjemné prázdninové odpoledne. Výsledková listina výtvarné soutěže Rumcajs slaví 40 Výtvarná soutěž probíhala během měsíce května a zúčastnilo se jí přes 60 dětí. Odborná porota měla těžkou práci s výběrem těch nejlepších, a proto ocenila v každé kategorii 3 nejhezčí - bez pořadí. I. kategorie MŠ: Řiháková Ludmila Zábojníková Adéla Navrátilová Barbora II. kategorie třída: Zálešáková Tereza, 2.B Stupňánková Keteřina, 1.B Bachůrková Kamila, 1.B III. kategorie třída: Urbánková Soňa, 5.A Regináčová Eliška, 5.B Bobčíková Martina, 5.A Dům dětí a mládeže hledá vedoucího pro výuku zájmového kroužku Na kytaru bez not. Zájemce uvítáme na DDM nebo na tel.: od Ve školním roce 2007/2008 pro Vás připravujeme tyto zájmové kroužky: 1. Flétna zdravé pískání 2. Moderní tanec 3. Tanečňáček 4. Angličtina hrou 5. Logopedie 6. Modelář 7. Počítače 8. Rybářský 9. Muškařský klub 10. Florbal 11. Odbíjená dívky 12. Odbíjená ženy 13. Aerobik pro děti 14. Stolní tenis 15. Šachy 16. Sportovní gymnastika 17. Cvičení s dětmi 18. Tenis 19. Kopaná ml.přípravka 20. Kopaná přípravka 21. Kopaná st.přípravka 22. Keramika pro děti 23. Výtvarný Pro dospěláky: 1. Aerobik 2. Powerjoga 3. Angličtina 4. Keramika 5. Tai-chi Zájmové kroužky začnou pracovat v polovině září. Bližší informace a přihlášky získáte v kanceláři DDM. 12 Naše Bojkovsko

13 Střípky z Dětského domova v Bojkovicích Návštěva dinoparku V květnu jsme se s dětmi vydali na návštěvu Dinoparku ve Vyškově. Cestou jsme si prohlédli zámek ve Slavkově a vyškovský ZOOpark, jehož součástí je právě i prehistorické dobrodružství. Menší děti jsme museli před pohybujícími se a řvoucími obludami chránit, ale starší si výlet do parčíku plného maket dávno vyhynulých živočichů užily plnou měrou. Běh Terryho Foxe Využili jsme pozvání na tradiční Běh Terryho Foxe v Rudicích a některé naše děti se jej zúčastnily za podpory tety Navrátilové, která se skvěle postarala o jejich zázemí na této akci. Myslím, že se rodí nová tradice, kterou si děti oblíbily, a my, dospěláci, jim můžeme jen doporučit účast na podobných charitativních akcích. Předání grantu Koncem května byl pan ředitel pozván na předání grantu od Nadace děti-kultura-sport, o který požádala teta Chovancová na hrnčířský kruh, kterým chceme vybavit naši keramickou dílnu. Mnoho obyvatel Bojkovic se již mohlo přesvědčit, že naše děti jsou pod vedením tet velmi šikovné v oblasti výroby keramických předmětů, jsme tudíž zvědavi, co dokáží s novou pomůckou pro jejich arteterapii. Den sluníček Stalo se již milou tradicí, že koncem školního roku pozveme k nám domů děti z mateřské školy, abychom pro ně uspořádali soutěžní dopoledne. Jako i minulá léta i letos nám počasí přálo, takže jsme si všichni společné řádění v areálu dětského domova užili a doufáme, že se za rok opět sejdeme k příjemnému dopoledni. Výlet do Brna T e t y Jarolímová a Kotásková se rozhodly vzít na sebe těžký úkol vyjet s dětmi do Brna na dvoudenní výlet. Děti si prohlédly hrad Špilberk, brněnskou ZOO, radnici s drakem, zúčastnily se výstavy a hudebního koncertu, setkaly se s Valerií Zawadskou a Chantall Poulain. Přijely nadšené a chtěly by si určitě podobnou akci zopakovat v budoucnu. Dětský den na Mlýně To, že jsme nedílnou součástí našeho krásného města, nedáváme najevo pouze pořádáním akcí pro seniory, účastí na kulturním životě Bojkovic, ale i našimi aktivitami v akcích pořádaných pro děti, jako byl například dětský den na koupališti Mlýn, kde si naše děti zařádily a ukázaly všem své dovednosti a schopnosti v různých soutěžích. Moc se jim tam líbilo a těší se na příští akci. Koncert na promenádě To, že jsme součástí i kulturního života Bojkovic, jsme prokázali i při koncertě anglické bluesové skupiny na promenádě u restaurace Chalupa, kdy se především naše děvčata s umělci skamarádila a všichni jsme si užili krásné odpoledne plné skvělé muziky. Jedeme k moři Dostali jsme nabídku na pobytový zájezd do Černé Hory, kam vysíláme šest našich dětí s tetou Jarolímovou. Zájezd je na tři týdny a především našim chronicky nemocným dětem, doufáme, pomůže ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Zprávu a fotografie z pobytu samozřejmě uveřejníme v příštím čísle Našeho Bojkoviska. Omluva V minulém čísle Našeho Bojkovska jsem mylně uvedl, že byly naše děti na exkurzi v pekárně U Polanských, za což se majitelům Pekárny u Kurtinů omlouvám, uvádím tuto informaci na pravou míru a děkuji za pochopení. I já jsem jen člověk a mrzí mne, když svým omylem kohokoli jakkoli poškodím. Mgr. Pavel Šoltys, ředitel DD a ŠJ Naše Bojkovsko 13

14 Světlovan V sobotním podvečeru Kopaničářských slavností ve Starém Hrozenkově účinkoval i Světlovan z Bojkovic. Další prezentací tohoto souboru, který účinkuje s Cimbálovou muzikou Jaroslava Pavlíka, budou Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Hlavní program u Slovácké búdy v sobotu 8. září v programu vystoupí soubor Skaličan, Trenčan a Světlovan. Hostitelským souborem za město Uherské Hradiště bude FS Cifra. Pořadem bude provázet Vladimír Doskočil. Začátek v 16 hodin. Pomalu ale jistě nám všem končí letní období a s ním i omezený provoz Městské knihovny v Bojkovicích. Od září se opět půjčuje 3x týdně, a to vždy: Úterý hod hod. Čtvrtek hod hod. Pátek hod hod. Jak jsem se zmínila již v minulém čísle, pracovnice knihovny přes letní období nezahálela. Kromě vybírání dovolené (provoz byl zajištěn) se uskutečnilo několik revizí, a to v MLK Krhov, Šumice a Žítková. Kromě toho byly zpracovávány dary, průběžně opravovány stávající poškozené knihy, doplňována a rozšiřována počítačová databáze knih apod. Během prvních sedmi měsíců tohoto roku (do ) dosáhla knihovna těchto výsledků: Počet čtenářů Počet návštěvníků Počet výpůjček V knihovně je zdarma volně přístupný INTERNET. Této možnosti využilo za toto období celkem 715 osob. Během prvního pololetí 2007 bylo v knihovně uskutečněno celkem 41 besed, a to jak pro veřejnost, tak pro žáky ZŠ. V březnu pak proběhl také třetí ročník Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, jehož se mimo jiné zúčastnila i sběratelka a spisovatelka paní Alena Bartošíková. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 1205 návštěvníků. V současné době se připravuje podzimní a zimní nabídka besed. Kromě přednášejících cestovní kanceláře Kudrna z Brna se nám rýsují i jiné možnosti. Všechno je ale zatím ve stavu dojednávání. O konkrétních akcích a termínech budou zájemci samozřejmě včas informováni (Naše Bojkovsko, plakáty, městské rozhlasové relace aj.). V každém případě se cyklus besed přes zimní období určitě uskuteční a zájemci o něj nepřijdou. Jinak lze říci, že se do knihovny stále hlásí noví čtenáři a je to dobře. Kapacita čtenářů je v podstatě neomezená, takže máte-li zájem a zatím jste se do knihovny nepřihlásili, máte možnost udělat to kdykoliv v půjčovní dobu (viz výše). Poplatky zůstávají nezměněné, takže pro osvěžení paměti: Dospělí 40,- Kč Děti, důchodci, studenti 20,- Kč Průkazka do knihovny 10,- Kč Tyto poplatky jsou určeny na celý kalendářní rok. Knihy a časopisy lze půjčit na měsíc. Po měsíci se v případě ještě jejich další potřeby musí výpůjčky prodloužit to lze udělat ústně přímo v knihovně, telefonicky nebo em. Pokud nejsou knihy vráceny v řádném termínu a není ani požádáno o prodloužení výpůjček, platí se tzv. upomínky. Ty se platí přímo v knihovně, upozornění poštou se posílá až v případě třetí upomínky. Počítačový program si tyto informace samozřejmě hlídá sám. Pokud má čtenář(ka) v knihovně nahlášenu svou ovou adresu, počítač ho automaticky upozorní, že již výpůjční doba knih uběhla a je potřeba knihy a časopisy vrátit. Tito čtenáři také ovou poštou dostanou automaticky vyrozumění o tom, že již tu mají knihu, kterou měli zamluvenu nebo objednánu přes MVS (meziknihovní výpůjční službu) z jiné knihovny. Je to tedy velká výhoda a apeluji tímto na všechny, kteří chodí do knihovny, mají ovou poštu a nenahlásili si ji, ať tak při některé z příštích návštěv knihovny učiní. Služba je výhodná a je zdarma. Ti, kdo mají doma INTERNET, mají si možnost na stránkách katalogu jišťovat, jaké knihy jsou ve fondu naší knihovny, jaké máme ve fondu novinky, které knihy mají doma a kdy je mají vrátit, zapůjčené knihy, o které mají zájem, si mohou sami zarezervovat a spoustu jiných informací. K tomu je potřeba znát číslo průkazky, kterou každý čtenář má a místo PINu se uvádí datum narození. Pokud si snad někdo neví rady, jak si tyhle informace najít, stačí zajít do knihovny a vše vám bude osobně vysvětleno a ukázáno. Věřím, že služeb knihovny využíváte, a pokud tomu tak ještě není, najdete si do ní cestu. Přeji všem krásné podzimní období, hodně skvělých čtenářských zážitků a hlavně, nashledanou v knihovně. Božena Gajdová 14 Naše Bojkovsko

15 Z KULTURY Z KULTURY Z KULTURY Z KULTURY Z KULTURY Z KULTURY Absolventská vernisáž a výstava Slunovrat byla sestavena z prací žáků ZUŠ Bojkovice. Výstava byla zahájena vernisáží ve čtvrtek ve společenských prostorách MěÚ a celé léto nám vyzdobila prostory a pozitivně naladila návštěvníky. Patří již k tradici, že absolventi výtvarného oboru ZUŠ vystavují své práce právě zde. Připravujeme 50 let Kulturního domu v Bojkovicích Hudební hostina hraběnky Haugwitzové Přehlídka místní kultury sobota začátek v 18 hodin Slovácké divadlo v Uherském Hradišti INFORMACE pro předplatitele do Slováckého divadla v Uherském Hradišti Další představení bude ve čtvrtek 6. září 2007 Neil Simon, Marvin Hamlisch, Carole Bayer Sager SONG PRO DVA Odjezd autobusu v hodin ze zastávky v Pitíně. Z Bojkovic odjedou autobusy v od OD TIS, zastávka v Záhorovicích naproti školy je v a v Nezdenicích v hodin. V Uherském Brodě v hod. u Kollerů. Pozor!!!! Slovácké divadlo od září 2007 mění začátky večerních představení na 19 hodin, proto i autobusy budou odjíždět o půl hodiny dříve. Výstava Stavby roku 2006 Zlínského kraje Společenské prostory a IC od 6. září 2007 Naše Bojkovsko 15

16 Slovácké slavnosti vína a otevřených památek Dny evropského dědictví PROGRAM Sobota 8. září Dobré ráno z vinohradů - tradiční lidová slavnost. Hradišťský jarmark na Masarykově náměstí Slavnostní průvod bude mít letos dvě části. Folklorní část a historickou část. Folklorní část bude mít tradiční začátek v 9.00 hod. od mařatických sklepů. Historická část průvodu vyjde v 9.45 hod. od kruhového objezdu u Kauflandu Den otevřených památek Slavnostní zahájení Slováckých slavností vína a otevřených památek a Národního zahájení Dnů evropského dědictví na Masarykově náměstí. Předání cen Nositelům tradic lidových řemesel a ceny hlavního mecenáše slavností Prezentace lidových řemesel v galerii Slováckého muzea Samostatné programy mikroregionů a prezentace výrobků lidových uměleckých řemesel a gastronomických specialit na stanovištích v městských památkových areálech Pořady na nábřeží řeky Moravy a v přístavišti na Baťově kanále - největší atrakcí je muzikantská loď Danaj, která se bude kyvadlově plavit s lidovou muzikou na palubě po Baťově kanále a řece Moravě. Kolem restaurace U komína bude vytvořen rybářský areál připomínající tradice rybářství na Slovácku Slavnosti a děti - pořady pro děti budou probíhat na Mariánském náměstí a Zelném trhu (rytířská představení, loutkové divadlo, soutěže), v Bastionu (skákací hrad, historický kolotoč, jízda na ponících, soutěže), v parku před Obchodní akademií (šermíři), na náměstí Míru před sportovní halou (sokolníci Zayferus Lednice - ukázky dravých ptáků) a u Františkánského kláštera (rytířský turnaj) Přehlídka dechových hudeb Slovácká křídlovka, na které se představí dechové hudby nominované jednotlivými mikroregiony. Program moderuje legendární Vladimír Salčák (restaurace Koruna) Zpívání mužských sborů s cimbálem na Masarykově náměstí - mužské sbory z Kyjova, Vacenovic, Dubňan, Milotic, Ratíškovic a Kunovic budou presentovat krásu slovácké písničky. Hostem ja Ing. Josef Pilát, slovem provází David Pavlíček a na cimbál Jura Petrů Hlavní program u Slovácké búdy - v programu vystoupí soubor Skaličan, Trenčan a Světlovan. Hostitelským souborem za město Uherské Hradiště bude FS Cifra. Pořadem bude provázet Vladimír Doskočil Večerní pořady ve sklepech s posezením u cimbálu budou hostit vinné sklepy U lisu, U Marholtů, U Dvořáků, U Musilů, U Juráků, U Pospíšilů, U Slovácké búdy a Vinný sklep Synot. Neděle 9. září Hradišťský jarmark na Masarykově náměstí, který od hodin doplní pořady dětského folkloru, atraktivní folkové skupiny a hudebně taneční soubory, které se zaměřují na historickou hudbu a tanec Výstava vín, na které se představí asi 300 vzorků vína. Nejlepší vzorky bílého a červeného vína budou oceněny titulem Šampion Slováckých slavností vína Programy v objektech a areálech otevřených památek v celém regionu, které budou koncipovány tak, aby odpovídaly smyslu historického prostoru a technickým možnostem. V Uherském Hradišti půjde především o Františkánský klášter, Mariánské náměstí, kostely na Masarykově a Mariánském náměstí a Galerii Slováckého muzea. V okolí slovácké metropole pak zámek Uherský Ostroh, zámek Buchlovice, hrad Buchlov, Archeoskanzen Modrá, bazilika na Velehradě, Vlčnovské búdy, tvrz v Hluku a památkový areál ve Veselí nad Moravou Soutěž dětských výtvarných prací na téma folklór a památky, kterou stejně jako vloni organizuje Nadace Děti kultura sport ve spolupráci s Klubem kultury Uh. Hradiště a místní Základní uměleckou školou v Domu knihy Portál a v Galerii Slováckého muzea Přehlídku dětských slováckých svátečních krojů bude pro letošní rok hostit v neděli dopoledne nádvoří pod Starou radnicí, kde tento etnograficky velmi zajímavý pořad získá vítanou komornější atmosféru Přehlídka ženských svatebních krojů regionu Slovácko před kostelem sv. Fr. Xaverského Po oba dva dny Slováckých slavností vína a otevřených památek (tedy v sobotu i neděli) budou moci zájemci využít možnosti vyhlídkových letů nad městem. K dispozici budou tři až čtyři horkovzdušné balóny. 16 Naše Bojkovsko

17 TIP TIP TIP TIP Muzeum luhačovického Zálesí Bylo otevřeno v nových prostorách Městského domu kultury Elektra v Luhačovicích v pondělí hejtmanem Zlínského kraje Liborem Lukášem a starostou Luhačovic Františkem Hubáčkem. Expozice Známé i neznámé Luhačovice spojuje tři pohledy na Luhačovice počátku 20. století. Představuje návštěvníkovi centrum tradičního národopisného regionu, které nazýváme luhačovické Zálesí, jako místo s výskytem léčivých vod a rozvíjejícím se lázeňstvím a za třetí jako specifickou městskou část, vyrůstající mezi vesnicí a lázněmi. Expozici doplňuje výstava Svět krojovaných panenek a loutek. Otevřeno je denně kromě pondělí hod. V Muzeu luhačovického Zálesí si můžete zakoupit knížky Zdeněk Pokluda Zámek Luhačovice barokní sídlo v proměnách času Blanka Petráková Lidový kroj luhačovického Zálesí Ladislava Horňáková, Blanka Petráková Jurkovičovy Luhačovice /sny a skutečnost/ Yvona Činčová, Blanka Petráková Srdečný pozdrav z Luhačovic pohlednice z let Radek Jančář, Tomáš Lekeš st. 100 let místní dráhy Luhačovice dříve a dnes - fotografie MŠ Organizátoři Vesele kolem Bojkovic Turistický pochod Vesele kolem Bojkovic účastníků bylo 19 z Bojkovic, 34 z TJ Sokol Uherský Brod, 8 z TJ Orel Pitín, po dvou ze Záhorovic a Luhačovic, a po jednom z Uh. Hradiště a Přerova. Nejmladší byla Linda Prachařová z Bojkovic a nejstaršími turisty byli pětasedmdesátníci František Vítek a František Varaďa oba z Uh. Brodu. Start a cíl byl v sokolovně. V cíli obdržel každý turista za startovné /10 Kč/ diplom a občerstvení. Kromě toho měl každý možnost posedět u táboráku a opéci si špekáčky. Na organizaci pochodu se podíleli Markéta Klimentová, Božena Křižková, Pavel Polanský, Jaroslav Blaha, František Jančařík a Štěpánka Viceníková. Při podávání občerstvení a úklidu ochotně vypomohly členky Sokola Anežka Pohanová, Marie Pavlíková a Milka Blahová. V sobotu 23. června 2007 se uskutečnil již 26. ročník pochodu Vesele kolem Bojkovic. Po ukončení činnosti místní organizace Klubu českých turistů před dvěma lety převzal organizování této akce TJ Sokol Bojkovice, který již v minulých letech s KČT spolupracoval. Ani noční déšť a strach z rozbředlého terénu neodradil téměř 70 turistů, kteří se pochodu zúčastnili a nelitovali. Sobotní počasí bylo pěkné a bez deště. Většina z nich volila trasu 15 km, která vedla přes Seče, kolem Rudického potoka, přes Záhorovice do cíle. Menší zájem byl o delší trasy. Pětadvacítka vedla přes Pitín na Skaličí a Lokov, dále do Krhova, Komně a na Modrou Vodu a odtud zpět do cíle. Dvaatřicítka směřovala do Slavičína, Luhačovic a zpět do Bojkovic. Silniční cyklotrasu na 35 km absolvoval 57 letý A. Šesták. Nejdelší silniční cyklotrasu na 100 km ujel za devět hodin 35 letý M. Jankovič ze Slovenské republiky. Na start přijel na kole z 50 km vzdáleného Sobotiště a po příjezdu do cíle se stejnou cestou vracel. A nyní rekapitulace : z 68 Odpočinek po pochodu Vesele kolem Bojkovic Příprava pochodu byla organizačně značně náročná. Je proto škoda, že se ho zúčastnilo poměrně málo občanů z Bojkovic, pro které byl především určen. Těm, kteří přišli, děkujeme a doufáme, že v příštím roce se opět setkáme. Oddíl turistiky TJ Sokol Bojkovice, Naše Bojkovsko 17

18 Společenská kronika Naši noví občánci Dominik Hanáček Adam Bětík Tomáš Judas Denisa Kundratová Sofie Repová Štěpán Tyrolt Dana Rumánková Uzavřeli sňatek u matričního obvodu Bojkovice Erik Zubek Jana Masařová Zesnulí Pavla Vodová 58 let č. Bzová Františka Hřibová 66 let Luhačovická Anežka Holbová 81 let Černíkova Josef Petráš 81 let Čtvrť 1. máje Ludvík Hamšík 80 let Štefánikova Antonín Krasňák 86 let č. Bzová Vlasta Charvátová 85 let č. Bzová Milada Frajtová 74 let č. Přečkovice Ján Vladár 78 let č. Krhov Žaneta Chovancová 25 let č. Bzová Jiřina Polanská 76 let Pitínská Dušan Javorčík 72 let č. Bzová Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, informujte M.Špiritovou na Městském úřadě v Bojkovicích nebo telefonicky na čísle tel Vzpomínka Dne 9. července uplynulo 10 let od chvíle, kdy nás náhle opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Zdeněk Hamšík z Krhova. Děkujeme všem za vzpomínku manželka a děti s rodinami Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí. Dne jsme vzpomenuli desáté výročí úmrtí naší maminky Růženy Rosůlkové /Tomáškové/. Za tichou vzpomínku, kdo jste ji znali, děkují syn a dcera. Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene. Dne 18. září vzpomínáme 6. výročí úmrtí našeho milého syna, bratra a strýce pana Josefa Volaříka. Vzpomínají rodiče a sestra s dětmi. Vzpomínky jsou trvalejší, nežli květy nejkrásnější. Květy uschnou, ale vzpomínky zůstávají. Dne 27. září uplyne 10 let od úmrtí mého manžela, pana Jaroslava Juřici. Stále vzpomíná manželka a dcera s rodinou. Před deseti roky, dne 10. října 1997 zemřel náhle ve věku 28 let náš syn pan Josef Juračka. Děkujeme všem, kdo na něj nezapomněli a vzpomínají s námi. Rodiče a sourozenci Dne 26. října uplyne 8 smutných let od úmrtí naší drahé maminky a babičky paní Anděly Pekařové. Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpomínají dcery Hana a Alena s rodinami Kdo poznal Tě, měl Tě rád, takoví lidé by neměli umírat. Dne uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustil drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Ludvík Vlk. Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami Kdo byl milován, není zapomenut Dne uplyne již smutných 5 let od úmrtí pana Jiřího Klimečka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S úctou a láskou vzpomíná a nikdy nezapomene manželka Dagmar a děti s rodinami. Tiše a sám jsi z tohoto světa odešel, cestu zpět k nám jsi již nenašel. Nikdo a nic na světě, ani čas, neumí zahojit smutek, který je stále v nás. Dne 10. září 2007 tomu bude rok, co nás navždy opustil pan František Ondra, a dne 12. září vzpomeneme 5. výročí úmrtí jeho maminky paní Hedviky Ondrové. Za tichou vzpomínku děkuje manželka a snacha Věra s rodinou. Moc smutná a bolavá je stále vzpomínka na mého milovaného syna Ludinka Roubalíka, který zemřel před 4 lety ve věku 16 let. Matka Boženka nikdy na Tebe nezapomene. Srdečné poděkování všem, kteří jste svými projevy soustrasti, květinovými dary a účastí na posledním rozloučení sdíleli náš zármutek nad odchodem našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka pana Milana Častulíka. Poděkování Pohřební službě CHARÓN, zvláště panu Jaromíru Dočkalovi a jeho manželce za jejich ochotu a paní Fialové za její hezký proslov. Velký dík patří také paní MUDr. Kučerové. manželka a dcery s rodinami Dne jsme se navždy rozloučili s paní Anežkou Holbovou. Děkujeme všem za projevy soustrasti, květinové dary a za účast na smutečním obřadu při posledním rozloučení. děti s rodinami 18 Naše Bojkovsko

19 Křesťanské okénko Září prázdniny končí, nový školní rok začíná. Starosti, práce,učení, nové úkoly, nová kamarádství, nová přátelství. Každý začátek je těžký, každý ho prožívá s jinými pocity, s veselou nebo smutnou náladou. Proto všem dětem přinášíme krátké povzbuzení a prosbu do nového školního roku ústy sv. Augustina : Dýchej na mě, Duchu svatý, abych svatě myslel! Pobízej mě, Duchu svatý, abych svatě jednal!... Ochraňuj mě, Duchu svatý, abych svatost nikdy neztratil! 8. září - NAROZENÍ PANNY MARIE Tvé narození, panenská Bohorodičko, přineslo radost celému světu, neboť z ní vzešlo Slunce spravedlnosti Kristus, náš Bůh. On z nás sňal kletbu a dal nám požehnání, přemohl smrt a dal nám věčný život. Narození Panny Marie předpověděl anděl Anně a Jáchymovi, když už byli hodně staří. Život P.Marie je podrobně popsán převážně v Lukášově evangeliu.svátek narození P.Marie je také začátkem historie Nového zákona. Bůh dal světu Matku Kristovu, Matku všech křesťanů. Liturgie tohoto svátku je naplněna radostí - vždyť Maria je jitřenkou spásy a znamením naděje pro celý svět. V ní zazářily červánky spásy, ona nám porodila Krista, slunce spravedlnosti. Kéž nám Matka Boží pomůže, aby den naší smrti byl jednou dnem našeho zrození pro nebe. Maria je největší věřící, ze které se narodilo Světlo světa, od ní přišla záchrana a Spasitel světa. Kdo miluje Pannu Marii,oslaví její narození, protože jako věřící člověk ví, co v Marii obdržel, jak neocenitelné je, že může mít Marii jako Matku po svém boku. 28. září - Slavnost sv. Václava, mučedníka Patrone české vlasti,vzývá tě tvé plémě, zbav nás od vší strasti, tys strážce své země: k tobě my voláme, za pomoc žádáme, ó svatý Václave. /Hymnus z ranních chval/ Sv. Václav se narodil kolem roku 907 ve Stochově, nejstarší syn knížete Vratislava I. a Drahomíry. Byl vychováván v křesťanském domě své babičky Ludmily, později na latinské škole v Budči. S Václavovým životem je spjata i stavba chrámu sv. Víta a knížecího paláce na Hradčanech. Kolem roku 923 se jako dvacetiletý ujal vlády. Čechy byly tehdy na pokraji záhuby. Václav však svou statečností a moudrostí zachránil celistvost a nezávislost české země. Do ochrany zemského patrona Křesťanské okénko knížete Václava byla svěřena česká svatováclavská koruna jako viditelný symbol zemí České koruny. První kostel mu byl zasvěcen již v r.927 na Proseku. Na začátku 14.stol. mu byl zasvěcen jeden oltář v bazilice sv. Petra ve Vatikáně a od r je jeho svátek v celocírkevním kalendáři. 2. října svatí andělé strážní Vám, archandělé, k poctě zní chvalozpěv tento sváteční,vám, které v říši nadhvězdné zdobí zář slávy nezměrné. Ty, veliteli hvězdných čet, vítězný Michaeli, hleď nás chránit mocnou pravicí v milosti posvěcující. Ty, Gabrieli, posel jsi největších Božích tajemství. Dej nám, ať tímto životem po jasných cestách k nebi jdem. Buď, Rafaeli, oporou všech věrných, co do vlasti jdou. Uzdrav je z chorob tělesných a uděl dost sil duševních. / hymnus z breviáře/ ŘÍJEN - růžencový měsíc Panny Marie 7. říjen - PANNA MARIA RŮŽENCOVÁ Růženec modlitba, která představuje věnec duchovních růží ke cti Matky Boží, zaujímá zvláštní a významné místo v různých modlitbách. Svatý růženec není pouze motlitbou ústní, ale i rozjímavou. Rozjímáme v ní o radostných, bolestných a slavných tajemstvích ze života Pána Ježíše a Panny Marie. Zvláště důležitá a potřebná modlitba růžence je v období adventu, půstě v měsících květnu a říjnu, kdy je důležité se svatý růženec modlit společně. Modlitbě růžence, která již byla mnohokrát posmívána, snižována a hanobena od nevěrců a špatných katolíků, která i přesto je oblíbena mezi pravými katolíky, zasvětila Církev celý měsíc říjen. Tím odpověděla na oblibu a lásku, jaké se těší růženec u zbožných věřících. Růženec je modlitba, kterou doslova můžeme vzít do rukou. Dává nám posilu pro život, když zrnko za zrnkem držíme mezi prsty a rozjímáme. Je skutečnou a jedinečnou modlitbou a školou naděje a odvahy. Růženec je nutné správně pochopit a dobře ho prožívat, je nejlepší školou rozjímavé modlitby. Nejsvětější Panna dala růženci takovou sílu, že není žádný hmotný, duchovní, národní nebo mezinárodní problém, který by nemohl být vyřešen růžencem a naší obětí. /sestra Lucie ve Fatimě/. ELA Musejní spolek Aloise Jaška založen Dne 20. května 2007 se v Bojkovicích ustavil Musejní spolek Aloise Jaška čítající 34 členů. Ustavující valné hromady se zúčastnilo celkem 28 z nich. Členské obce Komňa a Rudice zastupovali jejich starostové Karel Navrátil a JUDr. Jiří Gavlas, jako členové spolku se rovněž zúčastnili starosta města Bojkovice František Slavíček a místostarostka Květoslava Ogrodníková. Na dobu tří let bylo zvoleno sedmičlenné předsednictvo v čele s předsedkyní Markétou Klimentovou. Po vykonaných volbách se rozproudila čilá diskuse členstva, z níž vzešlo mnoho podnětných návrhů pro činnost a byly formulovány krátkodobé i dlouhodobější úkoly spolku, mezi něž patří například příprava výstavy k ukončení 1. světové války, plánovaná na druhou polovinu roku Rovněž bylo na podnět pléna dohodnuto postupné vytvoření pracovních skupin, z nichž každá se soustředí na určitý tématický okruh, který je jí blízký. Hlavním cílem nově vzniklého musejního spolku je znovu probudit v občanech Bojkovska zájem o bohatou historii kraje, podílet se na dokumentaci minulosti, zachraňovat předměty, které minulou dobu zpřítomňují a také je veřejnosti představit například formou výstav či přednášek. Chceme rovněž spolupracovat s orgány jednotlivých obcí, s vedením Muzea Bojkovska i s občany samotnými v jejich úsilí zachovat poselství minulých dob pro budoucí generace. Zvláště důležité je v současné chvíli zajistit vhodné depozitární a expoziční prostory pro Muzeum Bojkovska, kde se nacházejí muzejní sbírky ze všech obcí regionu. Nezačínáme na zelené louce. Naopak. Navazujeme na činnost musejního spolku, který v Bojkovicích existoval ve třicátých až padesátých letech 20. století. Jen během prvních pěti let jeho existence se podařilo získat neuvěřitelných 25 tisíc sbírkových předmětů, a byl tak vytvořen základ sbírkového fondu dnešního Muzea Bojkovska. Nadšencům v čele s Aloisem Jaškem a Karlem Dolinou se podařilo to, o co se budeme snažit i my získali pro svou činnost spoustu nadšených spolupracovníků, kteří jejich myšlenku přijali za svou. K 31. prosinci 1949 čítal spolek celkem 343 členů ze všech oblastí státu i zahraničí, nechyběli dokonce krajané žijící v Americe. Dříve měl spolek jako hlavní náplň své činnosti zřízení a hmotné vydržování muzea, dnes však může plnit pouze činnost podpůrnou, protože péči o muzeum a jeho sbírky převzalo Město Bojkovice. Tím však jeho význam neklesá, vždyť každý předmět, který se podaří zachránit, každý jev, který se podaří zdokumentovat, má pro příští generace nedocenitelný význam. Naopak, pokud zůstáváme pasivní a necháme obrovské kulturní hodnoty, které den za dnem mizí, propadnout zkáze, můžeme si být jisti, že nás příští generace za naši liknavost odsoudí. Činnost naší organizace se však nemíní soustředit výhradně na sféru muzejní, budeme-li osloveni, jsme ochotni se podílet svou pomocí na kulturních akcích pořádaných jednotlivými obcemi regionu. Obětavá, nezištná a cílevědomá práce Aloise Jaška i dalších členů bývalého musejního spolku nám bude inspirujícím vzorem, stejně jako heslo, kterým se řídili: Předkové nám, my potomkům, žádný sobě! Spolek není uzavřenou společností, rádi přivítáme ve svých řadách nové členy! Zájemci se mohou hlásit u předsedkyně Markéty Klimentové, Nad Zahradami 893, Bojkovice či na Předsednictvo Musejního spolku Aloise Jaška Naše Bojkovsko 19

20 Setkání absolventek Dne 16. června 2007 se uskutečnilo již čtvrté setkání absolventek Odborné školy pro ženská povolání sester Dominikánek v restauraci TIS v Bojkovicích. Těchto setkání se zúčastnily vždy absolventky dvou tříd, které ukončily školu v roce 1948 / třída a třída /. Do školy se přihlásily spolužačky nejen z Bojkovic a okolí, ale i z Bylnice, Valašských Klobouk, Brumova, Rokytnice a Slavičína. První naše setkání se uskutečnilo v roce 2004, tj. po 56 letech. Společně jsme si prošly současnou budovu Církevní střední odborné školy, kde jsme prožily bezstarostná školní léta. Po tak dlouhé době, kdy jsme se s některými absolventkami viděly poprvé, bylo si o čem povídat. Vřelá objetí a někdy i nové poznání nebralo konce. Po dobrém obědě jsme se družně pobavily, zavzpomínaly na naše bývalé učitelky a spolužačky. Po každém setkání plny pěkných zážitků jsme odcházely domů a těšily se, že se zase uvidíme. Anna Křížková-Vašinová Toš vitajte v Bojkovicách. Zaznělo v uvítacím projevu spolužáků při sjezdu sedmdesátníků ročníku 1937 dne 23. června Všichni přítomní rodáci byli slavnostně přivítáni v obřadní síni zástupci městského úřadu. Po podepsání do kroniky města byla každému z účastníků předána malá pozornost jako upomínka tohoto slavnostního aktu. Zvláštní poděkování za uspořádání slavnostního ceremoniálu patří místrostarostce paní Květě Ogrodníkové, dále matrikářce paní Ivě Holáňové a přednášející Ester Slabiňákové. Po slavnostním obědě v salonku TIS probíhala volná zábava zúčastněných spolu s panem učitelem Hronem až do pozdních večerních hodin. Milan Táborský Památník na Rasové nám připomíná havárii letadla Tragédii, při níž zahynuli českoslovenští vojáci v trati Rasová nad Komňou, za deštivého počasí a mlhy před 50 lety dne 23. října 1957 v havarovaném letadle, nám připomíná památník nedaleko motorestu Rasová.. Byli to gen. major Emil Cilc, nadpor. Rostislav Zbořil a poručík Jaroslav Koudela. 20 Naše Bojkovsko

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 18. 6. 2003 v budově Obecního úřadu Dobrá obřadní síň.

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 18. 6. 2003 v budově Obecního úřadu Dobrá obřadní síň. U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 18. 6. 2003 v budově Obecního úřadu Dobrá obřadní síň. 1. ZAHÁJENÍ 1.1. s ch v a l u j e po změně programu, program 6. zasedání Zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více