Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o."

Transkript

1 2009 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o.

2 2

3 3

4 4

5 OBSAH OBECNÉ INFORMACE 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 ÚVODNÍ SLOVO 10 VÝVOJ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 12 PERSONÁLNÍ ČINNOST 17 INVESTIČNÍ AKCE - FOTOGALERIE 19 ODDĚLENÍ NEMOCNICE INTERNÍ ODDĚLENÍ 22 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 24 CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ 26 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ 28 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ 30 ARO 32 OPERAČNÍ SÁLY A CENTRÁLNÍ STERILIZACE 34 RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ 35 ODDĚLENÍ KLINICKÝCH LABORATOŘÍ A TRASFÚZNÍ ODDĚLENÍ PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ BIOCHEMIE 37 PRACOVIŠTĚ HEMATOLOGICKO - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ 38 PRACOVIŠTĚ MIKROBIOLOGIE 40 PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ 42 REHABILITAČNÍ PRACOVIŠTĚ 44 SAMOSTATNÉ ODBORNÉ AMBULANCE 46 ŘÍZENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE 47 HOSPODAŘENÍ 50 POSKYTNUTÉ DARY 56 5

6 OBECNÉ INFORMACE Obchodní firma: Nemocnice Boskovice s.r.o. Sídlo účetní jednotky: Boskovice, Otakara Kubína 179 Právní forma: s.r.o. IČO: DIČ: CZ Telefon: FAX: WWW: Předmět podnikání: Provoz nestátního zdravotnického zařízení - druh a rozsah poskytované péče: léčebná a preventivní péče, ambulantní i ústavní péče, směřující k ochraně, navracení a upevnění zdraví jednotlivců a kolektivů, zednictví, vodoinstalatérství, topenářství, zámečnictví, nástrojařství, hostinská činnost, malířství, lakýrnictví, natěračství, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, výroba elektřiny, rozvod tepelné energie, výroba tepelné energie (zapsáno ) Datum zápisu do obchodního rejstříku: Zahájení podnikatelské činnosti: Statutární orgán: JUDr. Jaroslav Černý, jednatel Společníci: 100% obchodní podíl - Město Boskovice, Masarykovo nám. 1/2, Boskovice Dozorčí rada: Ing. et Mgr. Pavel Vlach předseda PaedDr. Oldřich Kovář JUDr. Adam Wilk Mgr. Jiří Bělehrádek MUDr. Josef Drbal PhDr. Radka Pokojová Ing. Radek Mazáč 6

7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7

8 VEDENÍ NEMOCNICE Náměstek Náměstek Náměstek pro HTS pro léčebně preventivní péči pro ošetřovatelskou péči Lubomír Petrželka MUDr. Vladimír Zemánek PhDr. Radka Pokojová LŮŢKOVÁ ODDÉLENÍ Interní oddělení Prim. MUDr. Zuzana Šedrlová Staniční sestry: Bc. Věra Fellnerová Magda Malachová Iveta Sedláková Dětské oddělení Prim. MUDr. Martina Přichystalová Staniční sestry Hana Dražilová Jitka Bláhová Ortopedické oddělení Prim. MUDr. Bedřich Kala Staniční sestra Helena Masaříková Gynekologicko-porodnické oddělení Prim. MUDr. Jan Machač Staniční sestry Zdena Boháčková Ludmila Staňková Jaroslava Staňková Chirurgické oddělení Prim. Doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc Staniční sestry Ludmila Iveta Bílková Drahomíra Šmerdová Anesteziologicko - resuscitační oddělení Prim. MUDr. Vladimír Zemánek Staniční sestra Marta Zmítková Vrchní sestra pro ARO a JIP Alena Vyskočilová Vrchní sestra pro standardní oddělení Zdenka Čížková 8

9 SPOLEČNÉ LÉČEBNÉ A VYŠETŘOVACÍ SLOŢKY Oddělení klinických laboratoří a transfuzní oddělení Prim. MUDr. Ivana Meluzínová Vedoucí laborantka Vedoucí lékař oddělení klinické biochemie Vedoucí mikrobiologického oddělení Pavla Menšíková MUDr. Rudolf Moslem RNDr. Marie Hlaváčková Staniční sestra Vedoucí laborantka Vedoucí laborantka Miroslava Brücknerová Jarmila Cápalová Květuše Felklová Oddělení rehabilitační Prim. MUDr.Otto Vlach Vedoucí fyzioterapeutka Zdena Šmerdová Oddělení RDG Prim. MUDr. Kamila Krausová Vedoucí radiologický asistent František Pilát Oddělení patologicko - anatomické Prim. MUDr. Zdeněk Fiala Vedoucí laborantka Ivana Pokorná Operační sály a centrální sterilizace Doc. MUDr. Ivana Čundrle Staniční sestry Monika Filipová Ivana Šnaidaufová SAMOSTATNÉ AMBULANTNÍ SLOŢKY Psychiatrická ambulance Doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc. Psychologická ambulance PhDr. Olga Rechtoříková Neurologická ambulance MUDr. Miloš Brückner Logopedická ambulance Mgr. Ivona Bayerová ODDĚLENÍ HTS Ekonomické oddělení Kamila Hanousková Provozně obchodní oddělení Markéta Zábranská Technické oddělení Karel Horák Oddělení informačních technologií Ing. Josef Holub Oddělení pro styk se zdrav. pojišťovnami Ing. Šárka černá Oddělení PaM Ing. Jana Hauková 9

10 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2009 byl pro Nemocnici Boskovice s.r.o. úspěšným rokem. Navázal na pozitivní vývoj v uplynulých 4 letech novodobé existence nemocnice, který je výsledkem vysoce kvalifikované práce všech zaměstnanců nemocnice. Efektivita poskytované zdravotní péče jde ruku v ruce s věcnou vybaveností pracovišť, tak i s personálním rozvojem jednotlivých oddělení. S poskytovanou zdravotní péčí přímo souvisí personální situace nemocnice, ve které se odráží celkový obraz nedostatku zdravotníků na českém, ale i na evropském trhu práce. O to víc vyniká rostoucí nepoměr mezi městskými a krajskými nemocnicemi oproti nemocnicím fakultním, které jsou přímo řízeny státem. Tento nepoměr prohlubuje zejména úhradová vyhláška zdravotních výkonů. Jedním z klíčových úkolů bylo, a do následujícího období zůstává, zabezpečit pro další pozitivní vývoj dostatek personálu s potřebnou erudicí, což se do budoucích let jeví poměrně problematické. Nemocnice má svůj personální základ zejména v zaměstnancích, kteří jsou přímo spjati s regionem boskovicka. To nedostačuje, proto se aktivně zapojuje do realizace akcí v rámci celoživotního vzdělávání lékařů, zdravotních sester a dalších odborných pracovníků. V rámci specializačního vzdělávání lékařů byla rozhodujícím oddělením nemocnice udělena MZ ČR akreditace v daném oboru dle zákona 95/2004 Sb., což se pozitivně odráží při zajišťování odborného růstu mladých lékařů v rámci plnění podmínek jejich atestační přípravy. V roce 2009 se nemocnice poprvé, na základě úspěšného vývoje z předchozích let, mohla přihlásit do celostátního projektu: NEJLEPŠÍ NEMOCNICE ČESKÉ REPUBLIKY 2009, který pořádá nezisková organizace HealthCare Institute. Nemocnice byly hodnoceny ze tří klíčových hledisek: spokojenost pacientů, spokojenost zaměstnanců a finanční zdraví. Naše nemocnice se umístila z pohledu pacientů v celkovém hodnocení 10, z pohledu zaměstnanců v celkovém hodnocení 22. V rámci srovnání nemocnic v Jihomoravském kraji se umístila v obou kategoriích na 2. místě. V roce 2009 dosáhla nemocnice hospodářského výsledku tis. Kč. Tato realita je o to cennější, že v průběhu roku probíhala obnova přístrojového vybavení, modernizace a údržba jednotlivých zdravotnických pracovišť. V nemocnici byly provedeny dvě významné investiční akce a to vybudování 12 lůžkové JIP pro chirurgické obory a dokončení digitalizace radiologického oddělení, které bylo hrazeno mimo jiné z Programu ROP JV CZ pod registračním číslem 1.11/3.2.00/ Obě akce byly realizovány za plného provozu nemocnice a je nutno vyzvednout pochopení nejen personálu, ale i pacientů. 10

11 Uvedené skutečnosti potvrzují stálou platnost motta zdravotnických odborníků: Pouze cílený proporcionální rozvoj nemocnice dává předpoklad k růstu mezd, tím spokojenosti zaměstnanců a komplex daných opatření obnovuje důvěru pacientů, že daná nemocnice je ta správná, kde mohou řešit svoje zdravotní problémy. Děkujeme pacientům za důvěru, kterou projevují naší nemocnici. vedení společnosti 11

12 VÝVOJ SMLUVNÍCH VZTAHŮ Tak jako v předchozích letech i pro rok 2009 je věnována velká pozornost smluvním vztahům se zdravotními pojišťovnami, které přinášení rozhodující finanční příjmy nemocnice. V roce 2009 byla Nemocnice Boskovice s.r.o. hrazena formou platné vyhlášky, kde dominantní místo zaujímá opět úhrada podle DRG skupin. K tomuto tématu byla provedena řada školení pro odborné pracovníky zejména lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v lůžkovém segmentu. Byly nastíněny všechny základní problematiky dané vyhlášky a vedle neustálého sledování vykázaných bodů na jednotlivých střediscích dochází k měsíčnímu sledování DRG skupin a DRG skupin alfa. Dalším zásadním krokem v segmentu oddělení zdravotních pojišťoven bylo sledování unikátních rodných čísel v ambulancích dle odborností a rozdělení péče na poskytovanou péči spadající pouze pro ambulantní pacienty a péči poskytovanou pro hospitalizované pacienty vč. péče poskytnuté komplementem. Toto rozdělení je velmi náročné, ale v rámci spolupráce zejména s oddělením informačních technologií došlo k přesnému vymezení a sledování této péče. Prvním rokem se také nemocnici daří sledovat nákladné pacienty, kde jejich potřebná zdravotnická péče přesahuje více jak ,- Kč za rok V této oblasti došlo oproti minulým letům k výraznému navýšení vyčísleném o více jak 100 %. Toto navýšení můžeme spatřovat v neustále se zdokonalujících medicínských postupech, zdokonalující se zdravotnické technice a zejména neustálým vzděláváním zdravotnických pracovníků. Největšímu počinu však došlo v úspěšném nasmlouvání a otevření chirurgické jednotky intenzivní péče o 12-ti lůžkách k , která organizačně spadá pod chirurgický primariát a je tak označována jako chirurgická jednotka intenzivní péče. Došlo k rozšíření o 3 nová lůžka, které primárně slouží pro ortopedické pacienty. V rámci nasmlouvání nové zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami došlo k rozšíření výkonů pro logopedii, pro oddělení klinické hematologie a biochemie, v chirurgii se jedná o rozšíření výkonů laparoskopických za použití harmonického skalpelu, dále detekce sentinelové uzliny a v neposlední řadě dochází k pozvolnému rozvoji enterální a parenterální výživy nejprve na lůžkách intenzivní a standardní péče. 12

13 Ve vybraných sledovaných parametrech je stav následující : Počty DRG skupin dle zdravotních pojišťoven Pojišťovna % 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ,64% 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ,47% 205 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna ,00% 207 Oborová zdravotní pojišťovna ,62% 209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA Zdravotní pojišťovna MV ČR ,33% 213 Revírní bratrská pokladna ,09% 217 Metal Aliance ,96% 222 Česká národní zdravotní pojišťovna ,00% 228 Média zdravotní pojišťovna 0 16 Celkem ,41% Z tabulky vyplývá nárůst počtu DRG skupin oproti předchozímu období, což jasně ukazuje na stále rostoucí počty ošetřených pacientů v nemocnici. 13

14 Přehled vykázané zdravotní péče na ZP dle zdravotních pojišťoven (body za výkony, body za kategorie pacienta) Pojišťovna 2008 (body) 2009 (body) % 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ,97% 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ,11% 205 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna ,99% 207 Oborová zdravotní pojišťovna ,78% 209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA ,19% 211 Zdravotní pojišťovna MV ČR ,23% 213 Revírní bratrská pokladna ,07% 217 Metal Aliance ,07% 222 Česká národní zdravotní pojišťovna ,66% 227 Zdravotní pojišťovna Agel Média zdravotní pojišťovna Celkem ,78% 2008 (body) Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 Vojenská zdravotní pojišťovna 205 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 207 Oborová zdravotní pojišťovna 209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 211 Zdravotní pojišťovna MV ČR 213 Revírní bratrská pokladna 217 Metal Aliance 222 Česká národní zdravotní pojišťovna 227 Zdravotní pojišťovna Agel 228 Média zdravotní pojišťovna 2009 (body) Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 Vojenská zdravotní pojišťovna 205 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 207 Oborová zdravotní pojišťovna 209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 211 Zdravotní pojišťovna MV ČR 213 Revírní bratrská pokladna 217 Metal Aliance 222 Česká národní zdravotní pojišťovna 227 Zdravotní pojišťovna Agel 228 Média zdravotní pojišťovna 14

15 Přehled vykázané péče na zdravotní pojišťovny (ZUM, ZULP a lékový paušál) Pojišťovna 2008 (Kč) 2009 (Kč) % 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ,56% 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ,13% 205 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna ,09% 207 Oborová zdravotní pojišťovna ,83% 209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA ,15% 211 Zdravotní pojišťovna MV ČR ,79% 213 Revírní bratrská pokladna ,93% 217 Metal Aliance ,04% 222 Česká národní zdravotní pojišťovna ,50% 227 Zdravotní pojišťovna Agel Média zdravotní pojišťovna Celkem ,01% 2008 (Kč) Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 Vojenská zdravotní pojišťovna 205 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 207 Oborová zdravotní pojišťovna 209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 211 Zdravotní pojišťovna MV ČR 213 Revírní bratrská pokladna 217 Metal Aliance 222 Česká národní zdravotní pojišťovna 227 Zdravotní pojišťovna Agel 228 Média zdravotní pojišťovna 2009 (Kč) Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 Vojenská zdravotní pojišťovna 205 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 207 Oborová zdravotní pojišťovna 209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 211 Zdravotní pojišťovna MV ČR 213 Revírní bratrská pokladna 217 Metal Aliance 222 Česká národní zdravotní pojišťovna 227 Zdravotní pojišťovna Agel 228 Média zdravotní pojišťovna 15

16 Počty unikátních rodných čísel ošetřených u ambulantních specialistů v nemocnici rozdělených dle odborností odbornost pracoviště I. pol I. pol II. pol II. pol Pracoviště LSPP Pracoviště interního lékařství Pracoviště gastroenterologie a hepatologie Pracoviště kardiologie Pracoviště fyziatrie a rehabilitačního lékařství Pracoviště klinické hematologie Pracoviště neurologie Pracoviště pediatrie Pracoviště dětské kardiologie Pracoviště psychiatrie Pracoviště chirurgie Pracoviště gynekologie a porodnictví Pracoviště ortopedie Pracoviště urologie Pracoviště klinické psychologie Samostatné pracoviště fyzioterapeutů Pracoviště klinické logopedie

17 PERSONÁLNÍ ČINNOST Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců dle kategorií Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Kategorie PPEPZ Podíl (%) PPEPZ Podíl (%) PPEPZ Podíl (%) Lékaři 61,18 12,88 63,48 13,27 69,09 14,13 VŠ - JOP 5,38 1,13 5,60 1,17 5,59 1,14 SŠ - JOP 1,48 0,31 1,42 0,30 1,41 0,29 ZPBD 238,07 50,12 231,80 48,47 228,23 46,70 ZPOD - ošetřovatelé 7,27 1,53 7,58 1,59 11,18 2,29 ZPOD - sanitáři 40,83 8,60 45,89 9,59 48,61 9,95 THP 37,17 7,82 37,89 7,92 39,13 8,00 Dělníci 83,65 17,61 84,63 17,69 85,43 17,5 Celkem 475, , , Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců dle kategorií Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 PPEPZ = průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců 17

18 Rok 2007 počet nástupů 139 počet výstupů 136 Rok 2008 počet nástupů 111 počet výstupů 117 Rok 2009 počet nástupů 98 počet výstupů 81 Z uvedené tabulky vyplývá, že celková fluktuace pracovníků celkově mírně klesá. Vyšší počet nástupů v roce 2009 je způsoben doplněním ochozích pracovníků z předchozího roku a dále navýšením personálu v rámci nové lůžkové kapacity tj. chirurgické jednotky intenzivní péče. 18

19 INVESTIČNÍ AKCE FOTOGALERIE vstup na radiologické oddělení čekárna pacientů snímkovna č.2 přístroj Definium 8000W pracovna lékařú - popisovna snímků snímkovna č.1 přístroj Definium 8000TW 19

20 vchod na chirurgickou intenzivní péči pěti lůžkový pokoj jedno lůžkový pokoj tří lůžkový pokoj pracoviště lékařů a sester 20

21 Videogastroskop GIF Q165 Extra II Duodenovideoskop JF-140R EVIS 21

22 ODDĚLENÍ NEMOCNICE Interní oddělení Primář oddělení: Prim. MUDr. Zuzana Šedrlová Oddělení JIP Počet lůžek Počet případů Počet ošetřovacích dnů Obložnost (v %) 90 89, ,4 Průměrná ošetřovací doba 7,8 7,4 6,9 6,7 Základní informace o primariátu: Primariát interního oddělení je složen z lůžkové a ambulantní části, ve které pracuje 15 lékařů. Složení odborných: ambulancí gastroenterologická, kardiologická, všeobecná interní ambulance a interní ambulance v Letovicích s úvazkem 0,2. Nejčastějších diagnózy: Název diagnózy Počet ošetřených pacientů za rok ICHS 583 Synkopa 379 Hypertenze 333 Infarkt myokardu 297 Hluboká flebotrombóza 253 Akutní srdeční selhání 252 Diabetes mellitus 157 Embolie plicní 138 ICHDKK 78 Chronické selhání ledvin 77 Počet ošetření v jednotlivých ambulancích: Název ambulance Počet vyšetření Počet pacientů Rok Kardiologická ambulance Gastroenterologická ambulance Interní ambulance

23 Nové technické vybavení a investice: EKG BTL Vzdělávání a absolvované semináře: Téma Lékař Místo konání 13 x účast na sympoziích, stážích a předatestační příprava v oboru gastroenterologie 8x účast na sjezdech a odborných konferencích 3x účast na odborných seminářích v oboru gastroenterologie Předatestační příprava v oboru angiologie, odb. semináře a kongresy Předatestační příprava v oboru revmatologie MUDr. Lenka Rottenbergová MUDr. Marián Mičko MUDr. Pavel Pekárek MUDr. Zuzna Šedrlová MUDr. Lucie Mahelová ČR ČR, Rakousko, Španělsko ČR ČR ČR 23

24 Dětské oddělení Primář oddělení: MUDr. Martina Přichystalová Oddělení JIP Novorozenci Počet lůžek Počet případů Počet ošetřovacích dnů Obložnost v % 73 75, , ,2 Průměrná ošetřovací doba 4,0 3,0 4,9 2,4 4,9 4,9 Z tabulky je zřejmý nárůst hospitalizovaných pacientů a ošetřovacích dnů a to jak na standardním oddělení tak na JIP. Pokles průměrné ošetřovací doby odpovídá současným trendům. Základní informace o primariátu: K byly na dětském oddělení na plný úvazek zaměstnány 2 lékařky L3, 3 L2 a 2 L1. K nastoupila 1 L1- absolventka LF, k ukončila pracovní poměr 1 L1. Na částečný úvazek pracovaly v odborných ambulancích 2 lékařky L3, každá na úvazek 0,1. V průběhu roku 2009 složily úspěšně 3 lékařky závěrečný test povinného pediatrického základu. Od byla jmenována do funkce staniční sestry dětského oddělení Jitka Blahová (vystřídala Marii Pekovou, která ukončila pracovní poměr). Úmrtí: došlo k úmrtí 1 dětského pacienta při zavádění celkové anestezie na operačním sále. Deset nejčastějších diagnóz: Název diagnózy Počet ošetřených pacientů za rok Bolesti břicha 369 Nausea a zvracení 265 Akutní laryngitis 196 Kontuze hlavy 190 Akutní bronchitis 168 Komoce mozková 139 Akutní apendicitis 132 Bronchopneumonie 104 Zlomenina předloktí 104 Virosis NS 89 24

25 Počet ošetření v jednotlivých ambulancích: Název ambulance Počet vyšetření Počet pacientů Rok Dětská ambulance Endokrinologická ambulance Gasrtroenterologická ambulance Kardiologická ambulance Nefrologická ambulance Ambulance pro rizikové novorozence Kalmetizace Z uvedeného je zřejmý nárůst pacientů ošetřených v jednotlivých odborných ambulancích. Ambulance Kalmetizace je zde začleněna z důvodů zajištění odborné garance a návaznosti. Pokles provedených vyšetření a počtu pacientů je způsoben změnou vyhlášky o očkování proti TBC, která zrušila povinnost očkování 11-ti letých. Nové technické vybavení a investice: Novorozenecký inkubátor INKA Vyhřívané novorozenecké lůžko Kamerový systém na novorozeneckém oddělení Vzdělávání a absolvované semináře: Téma Lékař Místo konání Specializační kurz-základy dětského lékařství MUDr. Danica Piačková MUDr. Ivana Piačeková MUDr. Ivana Zemánková Praha 25

26 Chirurgické oddělení Primář oddělení: doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. Oddělení JIP Počet lůžek Počet případů Počet ošetřovacích dnů Obložnost (v %) 83 77, ,5 Průměrná ošetřovací doba 8,4 5,5 3,6 3,8 Zkrácení průměrné ošetřovací doby na standardním oddělení i přes značný nárůst počtu případů je ovlivněno řadou především sociálních faktorů a odpovídá současnému trendu oboru. Nárůst pacientů na chirurgické jednotce intenzivní péče koresponduje s navýšením lůžkové kapacity od července 2009 Základní informace o primariátu: Chirurgické oddělení Nemocnice Boskovice léčí dospělé nemocné a děti s chirurgickým onemocněním zažívacího traktu včetně zhoubných onemocnění, nádorová onemocnění prsní žlázy, kýly, urologická onemocnění a úrazy s důrazem na nejnovější léčebné postupy včetně miniinvazivních technik. Deset nejčastějších diagnóz: Název diagnózy Počet ošetřených pacientů za rok Cholecystolithiaza, akutní cholecystitida 261 Tříselná kýla 126 Renální kolika 231 Akutní pankreatitida 78 Akutní apendicitida 141 Zlomeniny krčku femoru, radia, kotníku 611 Břišní kýly 264 Tumory prsní žlázy 186 Diabetické gangrény 238 Úrazy, otřesy mozku

27 Počet ošetření v jednotlivých ambulancích: Název ambulance Počet vyšetření Počet pacientů Rok Chirurgická ambulance 2 - všeobecná Chirurgická ambulance 1 - ústavní pohotovostní služba Chirurgická ambulance cevní Chirurgická ambulance traumatologická Chirurgická ambulance proktologická Chirurgická ambulance urologická Chirurgická ambulance mamární poradna Celkem Předložené údaje poskytují podrobný rozbor chirurgické ambulantní péče včetně odborných poraden. V řádku chirurgická ambulance 1 jsou obsaženy počty pacientů ošetřených v ÚPS. Celkový počet ošetřených pacientů i provedených vyšetření má celoročně vzestupnou tendenci. Nové technické vybavení a investice: Kompletní vybavení chirurgické jednotky intenzivní péče. Vzdělávání a absolvované semináře: Téma Lékař Místo konání Předatestační stáž MUDr. Jiří Poledník Praha XVI. Pražské chir. dny Čs. -japonské chir. sympozium MUDr. Jiří Poledník, MUDr. Monika Švorcová všichni lékaři chirurgického oddělení Praha Boskovice Chir.sjezd Rožnov p.radh MUDr. Jan Kubačák Rožnov pod Radhoštem Mikulovské dny ambul. chir MUDr. Jan Kovařík Mikulov Traumatolog. workshop MUDr. Radek Bousek ÚN Brno 27

28 Gynekologicko-porodnické oddělení Primář oddělení: MUDr. Jan Machač Oddělení JIP do Počet lůžek Počet případů Počet ošetřovacích dnů Obložnost (v %) 68,66 65,2 66,85 62,1 Průměrná ošetřovací doba 6,7 4,2 2,0 1,7 Hodnoty vykazují pokles ošetřovacích dnů a obložnosti v důsledku zkrácení ošetřovací doby. Počet hospitalizovaných pacientek na standardním oddělení má vzrůstající trend. Provoz intenzivní péče byl k uzavřen, intenzivní péče o gynekologické pacientky je zajišťována v rámci chirurgické JIP. Základní informace o primariátu: Oddělení poskytuje komplexní gynynekologickou porodní péči včetně onkologické operativy a terapie. Deset nejčastějších diagnóz: Název diagnózy Počet ošetřených pacientů za rok Spontánní porod záhlavím Leiomyom dělohy 406 Porod jediného plodu císařským řezem 363 Postmenopauzální krvácení 332 Nepravidelná menstruace 262 NN vaječníku 261 Cystokéla (výhřez ženských pohlavních orgánů) 236 Ovulační bolesti 174 Krvácení v časném těhotenství 122 Zánět vejcovodů a vaječníků 32 28

29 Počet ošetření v jednotlivých ambulancích: Název ambulance Počet vyšetření Počet pacientů Rok Gynekologická ambulance Porodní sál: Počet porodů: Počet S.C.: Průvodce u porodu: Další údaje: Počet živě narozených dětí: 868 Počet mrtvě narozených dětí: 4 + perinatálně zemřelo 1 dítě s VVV Počet dvojčat: 11 Počet klešťových porodů: 38 Počet porodů pomocí VEX: 6 Počet porodů na stoličce: 10 Počet porodů v kleku: 2 Počet porodů na boku: 7 Počet porodů na vaku: 1 Počet porodů do vody: 2 Počet porodů s využitím vany: 265 Epidurálná analgezie byla poskytnuta 17 u spont. porodů Výsledky svědčí o stabilním zájmu pacientek porodit v našem zdravotnickém zařízení. Jedná se rovněž o pacientky z jiných okresů. Vzdělávání a absolvované semináře: Téma Lékař Místo konání Operace pánevního dna Prim. MUDr. Jan Machač Zlín Adjust operace TOT Prim. MUDr. Jan Machač Zlín ENTOG nádory v gyn. por. MUDr. Tomáš Cacek Vilánec u Jihlavy ENTOG nádory v gyn. por. MUDr. Lucie Barošová Vilánec u Jihlavy Malé doškol. dny - LEVERT MUDr. Tomáš Cacek Brno 29

30 Ortopedické oddělení Primář oddělení: MUDr. Bedřich Kala Oddělení Počet lůžek Počet případů Počet ošetřovacích dnů Obložnost (v %) 92,35 92,3 Průměrná ošetřovací doba 9,3 9,2 Základní informace o primariátu: Vytvořením tří lůžek predilekčně určených pro pacienty po ortopedických operacích na CHJIP se výrazně zkvalitnila péče v prvních dnech po operaci endoprotéz velkých kloubů a po úrazech pohybového aparátu. V roce 2009 dochází k významnému zvýšení počtu implantací endoprotéz. Těch bylo provedeno na kyčelních a kolenních kloubech 220 za rok. Stabilizoval se kolektiv pracovníků na ortopedickém oddělení. Deset nejčastějších diagnóz: Název diagnózy Počet ošetřených pacientů za rok Coxarthosis 324 Gonarthrosis 309 Onemocnění kolene 254 Zlomeniny proxym. konce stehna 253 Bolesti zad 140 Poranění hlezna 138 Poranění kolenního kloubu 125 Poruchy klenby nohy 106 Fibroplastická onemocnení (Dupuytren.) 41 M 84 Poruchy soudržnosti kostí pakl

31 Počet ošetření v jednotlivých ambulancích: Název ambulance Počet vyšetření Počet pacientů Rok Ortopedická ambulance Nové technické vybavení a investice: Implantační soustava necementované TEP kyčle LIMA, J+J DePuy Vrtací a oscilačně řezací systém Linvatec Vzdělávání a absolvované semináře: Téma Lékař Místo konání Kongres EFORT 2009 Prim. Kala Bedřich Vídeň Kongres EFORT 2009 MUDr. Kala Bedřich ml. Vídeň Kongres ČOT a Národní ort. kongr. Prim. Kala Bedřich Plzeň Kongres Ortopedické kliniky Bulovka Prim. Kala Bedřich Praha Kongres Ortopedické kliniky Bulovka MUDr. Kala Bedřich ml. Praha Celoústavní semináře Nemocnice všichni lékaři Boskovice 31

32 Anesteziologicko-resuscitační oddělení Primář oddělení: Prim. MUDr. Vladimír Zemánek Oddělení Počet lůžek 5 5 Počet případů Počet ošetřovacích dnů Obložnost (v %) 89,4 92,8 Průměrná ošetřovací doba 6,8 10,4 Celkový počet ošetřovacích dnů a podstatné zvýšení průměrné ošetřovací doby odpovídá řešení složitějších a komplikovanějších diagnoz. Základní informace o primariátu: Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o. zajišťuje nepřetržité poskytování anesteziologické, intenzivní a resuscitační péče pro cca obyvatel. Při své činnosti spolupracuje s okolními zdravotnickými zařízeními, zejména s Nemocnicí Blansko, FN Brno, FN USA Brno a dalšími, odkud také přebírá řadu pacientů. Anesteziologická péče je soubor léčebných a diagnostických postupů, které umožňují provádět operační výkony, léčebné výkony a vyšetřovací metody v celkovém nebo regionálním znecitlivění. Zahrnuje podíl na přípravě k výkonu, samotné zajištění v jeho průběhu a nezbytnou péči navazující. Resuscitační a intenzivní péče poskytovaná na lůžkové stanici ARO je určena nemocným hospitalizovaným s reverzibilním selháním životních funkcí a nutností jejich podpory nebo dočasné náhrady. Jejím obsahem je péče o těžce nemocné a poraněné, kteří by bez intenzivního ošetřování, diagnostiky a léčení pravděpodobně nepřežili. Oddělení ARO se stává ze dvou stanic resuscitační a anesteziologické Personální stav ARO v roce 2009 NLZP: v průběhu roku došlo k obměně cca 25% NLZP kvalifikaci ARIP splňuje dle vyhlášky MZČR požadovaný počet NLZP Lékaři: v průběhu roku nastoupili 2 noví lékaři: MUDr. Róbert Czakó, MUDr. Zuzana Brezinová, k ukončil pracovní poměr MUDr. Martin Ráb, k MUDr. Jan Nechuta, na MD pokračuje MUDr. Zuzana Gáliková a MUDr. Eva Kovářová. 32

33 3 lékaři získali specializovanou způsobilost (MUDr. Aleš Opletal, MUDr. Helen Hudcová, MUDr. Zuzana Gáliková) Vyhodnocení ukazatelů kvality mortalita pacientů o počet zemřelých pacientů 68, tj.42% z ukončených hospitalizací o počet zemřelých pacientů do 24 hodin 14, tj. 21% ze všech zemřelých Nejčastějších diagnózy: Název diagnózy Počet ošetřených pacientů za rok Akutní respirační insuficience 95 Srdeční zástava s úspěšnou KPR 14 Hypotenze po svodné anestezii 14 Sepse a MOSF 10 Akutní intoxikace 06 Nové technické vybavení a investice: 2 narkotizační přístroje Aespire 7900 na úsek anestezie 4 plicnícíh ventilátory HM (2x G5 a 2x C2) na úsek resuscitace monitorovací systém pro úsek resuscitace Vzdělávání a absolvované semináře: Téma Lékař Místo konání XVI. kongres ČSARIM Prim. MUDr. Vladimír Zemánek České Budějovice III. česko-slovenský kongres IM MUDr. Aleš Opletal Hradec Králové XI. postgraduální kurz sepse a MODS Doc. MUDr. Ivan Čundrle Ostrava XVI. kongres ČSARIM Doc. MUDr. Ivan Čundrle České Budějovice Novinky v bezkrevní medicíně Doc. MUDr. Ivan Čundrle Brno NATA Doc. MUDr. Ivan Čundrle Linz, Rakousko Laryngeální masky kurz LMA MUDr. Jan Mičín Brno Kurz regionální anestezie HK a DK MUDr. Jitka Sárová Ústí nad Labem Laryngeální masky kurz LMA MUDr. Jitka Sárová Brno Kurz regionální anestezie HK a DK MUDr. Emil Kykloš Ústí nad Labem Laryngeální masky kurz LMA MUDr. Emil Kykloš Brno Kurz regionální anestezie HK a DK MUDr. Zuzana Brezinová Ústí nad Labem Zajímavosti v dialyzační léčbě MUDr. Zuzana Brezinová Blansko Oddělení ARO organizuje semináře nejen pro vlastní pracovníky, ale i pro NLZP a lékaře z intenzivních péčí naší nemocnice, pravidelně se účastní celoústavních seminářů i celorepublikových akcí ČSARIM. Plynule je zajišťováno postgraduální studium pro ZPSZ-ARIP a příprava lékařů ke složení atestace z AIM. 33

34 Operační sály a centrální sterilizace Primář oddělení: doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. Využití operačních sálů dle rozvrhu operativy název sálu počet operací počet operací celkový čas v hodinách celkový čas v hodinách průměrný čas průměrný čas COS sál , ,23 1,18 1,23 COS sál , ,75 1,18 1,28 COS sál ,98 555,58 0,7 0,79 COS sál gyn ,06 624,65 0,96 1 COS zákrokový sálek ,61 144,01 0,31 0,33 Celkem , ,64 0,785 0,89 Přehled využití operačních sálů zahrnuje jak plánované tak akutní výkony v době ústavní pohotovostní služby. Celkový i průměrný čas vyjádřený hodinách vykazuje nárůst. Snížení počtu operací je způsobeno změnou systému vykazování a evidence. Centrální sterilizace Celkový počet zákazníků externí zákazníci 21 interní zákazníci 27 Počet sterilizovaných položek kontejnery nástroje, zdravotnický materiál, sety ks ks Základní informace o primariátu: V rámci zlepšování systému práce je rozvíjen program MEDIX, který je jedním z modulů nemocničního informačního systému. Je plně využíván pro proces sterilizace a plánovaní operačních výkonů. Kolektiv pracovníků na operačních sálech a centrální sterilizaci se stabilizoval. V rámci prohlubování kvalifikace jedna pracovnice studuje SPS v oboru Organizace a řízení zdravotnictví a tři pracovnice v oboru perioperační péče. 34

35 RDG oddělení Primář oddělení: MUDr. Kamila Krausová Rok Počet žádanek Počet vyšetření z toho agregovaných Deset nejčastějších výkonů: Název výkonu Počet 2008 Počet 2009 RTG plíce RTG kyčle RTG lebka RTG páteř CT mozek CT plíce CT břicho CT LS páteř UZ břicho UZ cévy RTG zuby Základní informace o primariátu: Prim. MUDr. Kamila Krausová, zástupkyně MUDr. Liběna Čapková lékař L3, lékaři MUDr. Roman Heinc lékař L3, MUDr. Světlana Nováková lékař L3, MUDr. Zuzana Krejsová lékař L3, MUDr. Petra Tučková lékař L2 NLZP 10 radiologických asistentů, vedoucí rad. asistent František Pilát, 2 všeobecné sestry, 1 dokumentátorka Nové technické vybavení a investice: Dokončení projektu Kompletní digitalizace RDG oddělení. Přímo digitální jednodetektorový a dvoudetektorový skiagrafický přístroj, digitální zubní panoramatický přístroj, pojízdní skiagrafický přístroj, UZ přístroj, rozšíření PACS a počtu diagnostických stanic. 35

36 Vzdělávání a absolvované semináře: Téma Lékař Místo konání Ultrazvukový kongres Paprsky Vysočiny MUDr. Kamila Krausová, MUDr. Petra Tučková MUDr. Světlana Nováková, MUDr. Petra Tučková, MUDr. Liběna Čapková, MUDr. Zuzana Krejsová Čejkovice Nové město na Moravě Valtické kurzy MUDr. Kamila Krausová Valtice CT kurz MUDr. Liběna Čapková, MUDr. Světlana Nováková Harrachov Radiologický kongres MUDr. Liběna Čapková Špindlerův mlýn UZ kurz CEUS MUDr. Kamila Krausová, MUDr. Petra Tučková Strážnice Předatestační kurzy MUDr. Petra Tučková Brno, Praha Telemedicina MUDr. Kamila Krausová, Brno Celoústavní semináře Všichni lékaři Boskovice Radiologický seminář MUDr. Roman Heinc Svitavy 36

37 Oddělění klinických laboratoří a transfůzní oddělění Primář oddělení: MUDr. Ivana Meluzínová Pracoviště - klinické biochemie Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Rudolf Mosler Rok Počet žádanek Počet vyšetření z toho agregovaných Deset nejčastějších výkonů: Název výkonu Počet 2008 Počet 2009 glykemie ALT Na + K urea kreatinin bilirubin Moč + sed AST CRP GMT Základní informace o primariátu: OKB je složka komplementu, která vykonává servis vyšetřováním biologického materiálu na biochemické parametry nutné k posouzení klinického stavu pacienta. Jedna odborná pracovnice v laboratorních metodách složila úspěšně atestační zkoušku a ukončila tak specializační vzdělávání v oboru bioanalytik pro klinickou biochemii. 37

38 Pracoviště klinické hematologie, transfůzní oddělění a hematologická ambulance Primář oddělení: MUDr. Ivana Meluzínová Rok Počet žádanek Počet vyšetření vyšetření dárců vyš. dárců z toho agregovaných Deset nejčastějších výkonů: Název výkonu Počet 2008 Počet 2009 KO Quick KO+dif APTT TSH Křížový pokus Fibrinogen Vyšetření ABO + Rh Screening nepravidelných protilátek Tumorové markery CA Základní informace o primariátu: Hematologická ambulance: počet vyšetření 3 953, podáno celkem 79 ambulantních transfuzí Transfuzní oddělení: Výroba: Odběry plné krve: 3 557, PF 1 108, AUT 37 Z plné krve vyrobeno: EBR ( z toho propuštěno 3 405) ČZP vyrobeno litrů, PF vyrobeno 837 litrů Dodávky do Baxteru: 844,99 litrů ČZP, 744,41 litrů PF Prodáno celkem 938 TU EBR a 66 TU ČZP Spotřeba krve v nemocnici: EBR + PK: TU ( v r ) ČZP: 635 TU v r TU V laboratoř OKH byly zavedeny nové metodiky: homocystein, C-peptid, D-dimery na přístroji minividas 38

39 proběhl audit SÚKLu - kontrola výrobce transfuzních přípravků. Auditorem byla Ing. Světlana Jansová. Nebyly zjištěny žádné kritické ani významné nedostatky. Nemocnice Boskovice s.r.o. dosáhla " 1 - dobré plnění požadavků standardní výrobní praxe" podle vyhlášky č. 143/2008 Sb. Vzdělávání a absolvované semináře: Téma Lékař Místo konání Jarní hematol. seminář MUDr. Ivana Meluzínová Havlíčkův Brod Zdenka Petrželková Jitka Hasoňová Miroslava Brücknerová Podzimní hematologický seminář MUDr. Ivana Meluzínová Pelhřimov Ing. Pavlína Ferugová MUDr. Olga Klímová Celostátní konference SZP Zdenka Petrželková Špindlerův Mlýn Jitka Hasoňová Kurz morfologie perif. krve Petra Pecháčková Brno Setkání hematologů moravských pracovišť MUDr. Ivana Meluzínová Prostějov MUDr. Olga Klímová Myelomový workshop MUDr. Ivana Meluzínová Velké Bílovice Pracovní dny transfuzní služby MUDr. Ivana Meluzínová Olomouc Workshop pracovníků laboratoře Ing. Pavlína Ferugová Brno Pavla Menšíková Imunohematologická konference Hana Kubínová Poděbrady Virologická konference Hana Kubínová Lenka Šmídová Hradec Králové 39

40 Pracoviště - mikrobiologické oddělení Vedoucí pracovník oddělení: RNDr. Marie Hlaváčková Rok Počet žádanek Počet vyšetření Deset nejčastějších výkonů: Název výkonu Počet 2008 Počet 2009 Identifikace kmene orient.jedn.testem Stanovení citlivosti na ATB kvalitativní met Kultivace cílená anaerob. nebo mikroaero mikroamikroaerofiln Identifikace kmene podrobná Mikroskopické vyšetření po běž.obarvení Kvantitativní kultivační vyšetření moči Základní kultivační vyšetření klinic.mat Identifikace bakt.kmene v kultuře (latex) Zákl.kult.vyšetření mat.z respirač.traktu Základní kultivační vyšetření stolice Základní informace o primariátu: Zavedení nových vyšetřovacích metod: Stanovení heterofilních protilátek při infekční mononukleóze provedeno 33 vyšetření Průkaz toxinu Clostridium difficile A/B provedeno 25 vyšetření Antibiotické středisko RNDr.Hlaváčková vypracovala přehledy rezistencí mikroorganismů za rok 2008, které byly poskytnuty primářům lůžkových oddělení nemocnice a členům Lékové komise. Ve spolupráci s Lékovou komisí byla aktualizována Profylaktická aplikace antibiotik pro operační obory v nemocnici. 40

41 Účast v Externím hodnocení kvality: Pro rok 2010 oddělení získalo Osvědčení o účasti v EHK a Certifikát správné diagnostiky pro všechny posuzované okruhy: diagnostika bakteriálních infekcí diagnostika střevních parazitóz mikroskopická diagnostika trichomonád Vzdělávání a absolvované semináře v roce 2009: Téma Lékař Místo konání Aktuality v řídíc. managementu a odb.probl.pracovišť v LM RNDr. Marie Hlaváčková IPVZ Praha- pasivní účast Nozokomiální nákazy RNDr.Marie Hlaváčková úst.seminář - aktivní účast Nové trendy v hyg.péči o pacienta, hojení ran Mgr. Miroslav Šmeral úst.konference-aktivní účast Inkontinence, stomie Květuše Felklová - laborantka úst.konference-aktiv. účast

42 Patologicko-anatomické oddělení Primář oddělení: MUDr. Zdeněk Fiala Rok Počet bioptických vyšetření Počet cytologických vyšetření Počet pitev Deset nejčastějších výkonů: Název výkonu Vyšetření žaludku na H. pylori Endoskopická vyšetření žaludku,střeva/záněty,nádory/ Kožní mikroexcize/záněty,nádory jak benigní tak maligní, névy apod. Bioptické vyšetření apendixu, žlučníku, střeva,prostaty, ledviny, mléčné žlázy apod. Bioptické vyšetření dělohy, ovarií apod. Peroperační vyšetření pro chirurgii a gynekologii. Bioptické vyšetření dutiny děložní/abraze diagnostická nebo terapeutická/. Punkční bipsie prostaty/záněty, nádory/ Punkční cytologie štítné žlázy Autoptická vyšetření/nezbytná součást pitvy/. Základní informace o primariátu: Na oddělení patologie se provádějí bioptická, cytologická (punktáty štítné žlázy, ascitu, cyst apod.) a autoptická vyšetření včetně pitev pro nemocnici Boskovice, nemocnici Blansko a Nemocnici Milosrdných bratří Letovice. Bioptická vyšetření se provádí zejména pro nemocnici Boskovice, ale výrazný podíl materiálu oddělení získává téži od soukromých ambulancí a zařízení okresu Blansko: Hippokrates Boskovice, gastroenterologická ambulance MUDr. Mazala a z chirurgické ambulance Jevíčko. Od října 2009 poskytuje nově služby nestátní chirurgické ambulanci NCA-Kepas, s.r.o. V tomto roce došlo opět k navýšení počtu vyšetření mléčné žlázy. Primář oddělení se od června 2008 stal členem mamární komise Nemocnice Blansko. Nové technické vybavení a investice: Přikrajovací stanice 42

43 Vzdělávání a absolvované semináře: Téma Lékař Místo konání Úskalí bioptické patologie MUDr. Zdeněk Fiala Mikulov Celoústavní semináře MUDr. Zdeněk Fiala Boskovice 43

44 Oddělení Rehabilitace Primář oddělení: MUDr. Otto Vlach Rok Počet žádanek Počet vyšetření z toho agregovaných Výkonnost rehabilitačního oddělení je vyrovnaná, nárůst agregovaných výkonů je dán zvýšenou potřebou péče u hospitalizovaných pacientů. Počet ošetření v ambulanci: Název ambulance Počet vyšetření Počet pacientů Rok Ambulance rehabilitace Deset nejčastějších výkonů: Název výkonu Počet 2008 Počet 2009 LTV individ. - kondiční a analyt metody Techniky měkkých tkání Fyzik. Terapie II LTV indiv. pod dohledem na přístrojích Indiv. LTV - nácvik lokomoce LTV na neurofyziol. Podkladě Cílené vyš lékařem - odborníkem FBLR Kontrolní vyš lékařem - odborníkem FBLR Měkké a mobiliz. Techniky Vodoléčba III Základní informace o primariátu: Personální složení na oddělení rehabilitace je vyvážené, sytém práce na oddělení je vyhovující, meziročně takto významně narůstá množství výkonů lékaře a fyzioterapeutek a počet unicitních rodných čísel. 44

45 Je třeba pokračovat ve snahách o budování kompaktního jednotného rehabilitačního pracoviště, s vhodnými prostorovými a hygienickými podmínkami pro práci, k příjmu a léčbě klientů tak, aby provozy ambulance, léčebné tělesné výchovy, vodoléčby, individuální rehabilitace a fyzikální léčby na sebe navazovaly prostorově a provozem, což zvýší významně především efektivitu práce oddělení. Vzdělávání a absolvované semináře: Téma Lékař Místo konání Peritoneální dialýza Prim. MUDr. Otto Vlach Blansko Léčba bolesti Prim. MUDr. Otto Vlach Brno Trendy v chirurgii GIT Prim. MUDr. Otto Vlach Blansko Počítačová tomografie Prim. MUDr. Otto Vlach Nemocnice Boskovice Léčba symptomů ICHS u pacientů s DM, osteoarthrosa Prim. MUDr. Otto Vlach Brno Symposium o SKOLIOSE Prim. MUDr. Otto Vlach Brno - Bohunice Bolest Prim. MUDr. Otto Vlach Nemocnice Boskovice Diagnostika Myelomu Prim. MUDr. Otto Vlach Nemocnice Boskovice 45

46 Samostatné odborné ambulance Název ambulance Počet ošetření Počet pacientů KLINICKÁ LOGOPEDIE NEUROLOGICKÁ AMBULANCE PSYCHOLOGIE PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE Z činnosti odborných ambulancí je patrná stabilní výkonnost. Ambulance psychologická a psychiatrická je vykryta pouze nízkými úvazky a to především z důvodu zachování komplexnosti péče poskytované v nemocnici. Jejich další rozvoj se vzhledem k privatnímu zajištění těchto služeb nepředpokládá. Název ambulance Počet ošetření Počet pacientů POHOTOVOST PRO DOSPĚLÉ POHOTOVOST PRO DĚTI A DOROST

47 ŘÍZENÍ KVALITY ZDRAVORNÍ PÉČE V polovině roku 2009 Nemocnice Boskovice s.r.o. úspěšně prošla dozorovým auditem a tím obhájila certifikát kvality ČSN EN ISO 9001:2001 z roku Pravidelná činnost interních auditorů pomohla k identifikaci problémových oblastí a vypracování nových směrnic a standardních postupů. Sledování indikátorů kvality navazovalo na předchozí období. Výskyt mimořádných událostí. Sledování a hlášení mimořádných událostí se vzhledem k efektivní spolupráci zaměstnanců meziročně zvyšuje. V roce 2009 bylo hlášeno celkem 45 mimořádných událostí, z nichž jsou zvlášť sledovány pády pacientů. Těchto bylo hlášeno celkem 17, z toho v 6 případech došlo k následnému zranění. Vyhodnocení evidence nozokomiálních nákaz. Počet hospitalizovaných pacientů: Počet hlášených NN: 156 Incidence NN: 1,35% Hlášení nozokomiálních nákaz podle jednotlivých oddělení ARO Chirurgie Interna ORT Gynekologie Dětské Spektrum nozokomiálních patogenů: Ve spektru dochází ke stále významnějšímu posunu směrem k multirezistentním kmenům E. coli, Klebsiella pneumoniae a P. aeruginosa. 47

48 Hlášení nozokomiálních nákaz Počet NN Sledování a hlášení NN zaznamenalo v r pozitivní trend. Incidence hlášených NN sice neodpovídá skutečné incidenci NN, která se dle literatury pohybuje v rozmezí 10-20% v závislosti na medicínském oboru. Oproti roku 2008 byl však absolutní počet hlášených NN o 62 (t.j. 66%) vyšší, což vzhledem k počtu hospitalizovaných pacientů představuje 1,35%, tedy nárůst o 0,51%. Sledování dekubitů Celkový počet pacientů, kteří byly ohroženi rizikem vzniku dekubitů činil 700, dekubitus byl přítomen u 269. Ke zlepšení nebo zhojení došlo u 93 pacientů. ARO GYN GIP INTA INTB IJIP CHIA CHIB CHIP ORT Celkem dekubitů V riziku zhojení stejné zhoršení zlepšení 0 ARO GYN GIP INTA INTB INTJ CHIA CHIB CHIP ORT Sledování spokojenosti Sledování spokojenosti pacientů a zaměstnanců bylo realizováno v rámci celostátního měření NEMOCNICE ČR 2009, který pořádá nezisková organizace HealthCare Institute. V rámci jihomoravského kraje se v obou 48

49 kategoriích nemocnice umístila na druhém místě. Celorepublikově dosáhla v kategorii hodnocení spokojenosti pacientů 10. místo a v kategorii hodnocení spokojenosti zaměstnanců na 22. místo. Tento projekt je podporovaný VZP i ostatními zdravotními pojišťovnami, neboť splňuje přísná kritéria kladená na podobné výzkumy mezinárodními zdravotními autoritami. Pochvaly, poděkování a stížnosti Na vedení nemocnice bylo v roce 2009 zasláno 30 pochval, ostatní jsou zapsány přímo na odděleních. Dále evidovalo 5 stížností, z toho: - na léčebnou péči: 3 - přístup k pacientovi: 1 - ostatní: 1 oprávněná 0 neoprávněná 1 v řešení 2 oprávněná 1 neoprávněná 0 oprávněná 0 neoprávněná 1 Celoživotní vzdělávaní NLZP V průběhu roku se uskutečnila řada vzdělávacích akcí v rámci řízení kvality i v rámci celoživotního a specializačního vzdělávání lékařů i nelékařských pracovníků. Přehled specializačního vzdělávání NLZP: Obor specializace Počet studujících Počet ukončených v r.2009 ARIP/intenzivní péče 7 4 Klinická biochemie 1 1 Klinická hematologie a transfuzní služba 1 Mikrobiologie 1 Perioperační péče 3 Ošetřovatelská péče v pediatrii 5 Ošetřovatelská péče v interních oborech 1 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 0 Organizace a řízení ve zdravotnictví 1 Histologie 1 49

50 HOSPODAŘENÍ Významné události účetního období V dubnu roku 2009 byl obnoven kontokorent ve výši 20 mil. Kč. Hospodářské výsledky Rok 2009 proběhl z hlediska ekonomiky bezproblémově a skončil kladným hospodářským výsledkem. Účetnictví společnosti vykázalo k datu hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč. S ohledem na připočitatelné a odpočitatelné položky upravující základ daně, byla předepsána daň z příjmů ve výši 4 tis. Kč. Ve všech uváděných ekonomických přehledech není v celkových nákladech a výnosech za rok 2009 zahrnut podíl vnitropodnikových nákladů a výnosů. Celkové náklady po zdanění k : Celkové výnosy po zdanění k : Daň z příjmu právnických osob za rok 2009: Daň z DDP za rok 2008 HV po zdanění za rok tis. Kč tis. Kč 4 tis. Kč 5 tis. Kč tis. Kč Přehled nákladů a výnosů Podíl jednotlivých nákladů na celkových nákladech: rok 2008 rok 2009 Druh nákladů tis. Kč v % tis. Kč v % Osobní náklady , ,97 Spotřeba materiálu , ,11 Ostatní služby , ,20 Oprava a údržba , ,95 Spotřeba energií , ,59 Ostatní provozní náklady , ,42 Náklady na prodej materiálu, krve , ,43 Odpisy , ,65 Finanční náklady a úroky , ,33 Opravné položky -36-0, ,03 ZC prodaného dlouhodobého majetku 24 0,01 0 0,00 Cestovné 203 0, ,07 Daně a poplatky , ,23 Pokuty a penále 36 0,01 2 0,00 Náklady na reprezentaci 178 0, ,02 Odpis pohledávek 29 0,01 0 0,00 Prodané podíly 0 0,00 0 0,00 Mimořádné náklady 506 0,16 3 0,00 Náklady celkem ,00 50

51 Největší podíl z celkových nákladů činí náklady osobní ve výši tis. Kč, který dosahuje 52,97% z celkových nákladů. Druhou největší nákladovou položkou jsou náklady na spotřebu materiálu tis. Kč, což je 25,11%. 51

52 Rozdělení materiálových nákladů a jejich procentní podíl na celkových nákladech uvádí následující tabulka: Druh nákladů v tis Kč. % podíl na celkových nákladech rok 2008 rok 2009 v tis Kč. % podíl na celkových nákladech SZM , ,15 Léky , ,07 Potraviny , ,74 Krev, krevní deriváty , ,53 Čistící a hygienické potřeby , ,57 Kancelářské potřeby , ,66 Drobný hmotný majetek , ,89 Náhradní díly, údržbářský , ,52 materiál Medicinální plyny , ,37 Prádlo 270 0, ,10 Lékařské nástroje , ,25 Drobný majetek ostatní 617 0, ,19 Pohonné hmoty 129 0, ,04 Odborná literatura 90 0, ,04 Materiálové náklady celkem , ,11 Vzhledem k tomu, že nemocnice ve spolupráci s dodavatelskou lékárnou uplatňuje účelnou lékovou politiku, dosahují náklady na léky podílu na celkových nákladech 6,07%. Podíl jednotlivých výnosů na celkových výnosech: rok 2008 rok 2009 Druh výnosu v tis. v % v tis. v % Tržby za zdravotní výkony hrazené VZP , ,55 Tržby za zdravotní výkony hrazené ZP , ,25 Regulační poplatky , ,93 Aktivace , ,54 Nezdravotnické tržby , ,53 Ostatní provozní výnosy , ,48 Tržby z prodeje materiálu , ,75 Tržby za zdravotní výkony nehrazené ZP , ,32 Tržby za vlastní výrobky 981 0, ,26 Ostatní finanční výnosy 570 0, ,38 Tržby z prodeje majetku 14 0,00 0 0,00 Tržby z prodeje v vkladů 0 0,00 0 0,00 Mimořádné výnosy 647 0, ,01 Výnosy celkem ,00 52

53 Největší smluvní zdravotní pojišťovnou je všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, u které je realizován nejvyšší podíl tržeb za zdravotní výkony, což bylo v roce ,55% z celkových tržeb. 53

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 3 4 8 8 2 6 4 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 9 6 6 6 1 Číslo smlouvy 7 B 7 2 P 0 2 9 Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 NEMOCNICE BOSKOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o............................. 5 Organizační schéma......................................................... 6 Seznam vedoucích

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 2 6 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 A 4 2 6 Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic Dotazník Cíl Cílem dotazníku bylo získat přehled o vybraných procesech jednotlivých referenčních nemocnic

Více

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALMEDA... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. RK-04-2013-35, př. 1 počet stran: 10 OSOBNÍ ÚKOL PRO ŘEDITELE NEMOCNIC Provozní zajištění projektu: Restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně podpisu Rámcových smluv

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 2 2 5 9 8 9 3 IČZ smluvního ZZ 5 9 2 5 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 U 5 9 K 0 1 2 Název IČO OKB Lab, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace

Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace NNPM MUDr. Leo Rychlý, ředitel Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace Stránka 2 z 18 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2011 Lůžková péče NNPM měla

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 9 0 2 1 4 8 6 IČZ smluvního ZZ 3 2 3 7 4 2 7 4 Číslo smlouvy 7 C 3 2 A 1 2 5 Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

Obsah 2 Výroční zpráva 2014

Obsah 2 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2014 Obsah 2 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2014 1 Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. 4 2 Organizační schéma Nemocnice

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 6 0 5 4 5 4 2 9 IČZ smluvního ZZ 7 6 5 3 1 0 0 0 Číslo smlouvy 5 J 7 6 A 0 4 5 Název IČO MUDr. Pavel Zeman PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 7 2 1 9 1 3 1 IČZ smluvního ZZ 3 2 3 9 7 2 9 7 Číslo smlouvy 5 C 3 2 A 2 6 2 Název IČO MUDr. Lubomír Zdařil PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 9 5 1 4 9 IČZ smluvního ZZ 3 3 1 Číslo smlouvy 2 C 3 3 N 3 Název IČO Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Zdravotnické přístroje KKN

Zdravotnické přístroje KKN Zdravotnické přístroje KKN Karlovy Vary 20.11.2015 8:30 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Program 8:30 Zahájení 8:35 Proslovy hostů a shrnutí projektu 9:00 Prostor

Více

Název IČO Karvinská hornická nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Karvinská hornická nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 7 9 3 4 9 0 IČZ smluvního ZZ 8 7 0 1 3 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 7 N 0 0 5 Název IČO Karvinská hornická nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 8 7 1 1 3 1 9 IČZ smluvního ZZ 5 4 1 1 9 0 0 0 Číslo smlouvy 1 L 5 4 X 0 0 1 Název IČO Poliklinika Liberec s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 2 8 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 G 4 2 8 Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U)

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) Věcný obsah přílohy č. 2 pro zdravotnická zařízení lůžkové péče LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) 1. Akutní péče (standardní, intenzivní, resuscitační, perinatologická, spinální) - Ano/Ne obory

Více

Název IČO Neurofyzionet, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Neurofyzionet, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 3 6 2 9 5 4 IČZ smluvního ZZ 7 2 0 6 7 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 P 0 0 1 Název IČO urofyzionet, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Název IČO Soukromá klinika Logo, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Soukromá klinika Logo, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 2 4 5 9 2 2 IČZ smluvního ZZ 7 2 2 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 7 B 7 2 A 2 6 4 Název IČO Soukromá klinika Logo, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Název IČO Léčebné lázně Jáchymov a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Léčebné lázně Jáchymov a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 2 1 1 8 0 8 IČZ smluvního ZZ 4 2 3 6 8 0 0 0 Číslo smlouvy 0 K 4 2 A 1 0 8 Název IČO Léčebné lázně Jáchymov a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 7 9 2 IČZ smluvního ZZ 4 5 9 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 8 P 4 5 A 0 2 4 Název IČO Psychiatrická nemocnice v Dobřanech PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 7 2 8 4 1 1 5 IČZ smluvního ZZ 5 4 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 7 L 5 4 R 0 0 1 Název IČO ENVISON s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Klinická logopedie Konešová s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Klinická logopedie Konešová s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 3 7 8 1 2 5 IČZ smluvního ZZ 7 4 5 9 1 0 0 0 Číslo smlouvy 3 B 7 4 V 0 0 3 Název IČO Klinická logopedie Konešová s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 3 4 4 6 4 8 IČZ smluvního ZZ 7 2 0 3 2 0 0 0 Číslo smlouvy 7 B 7 2 X 0 0 2 Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 3 5 3 1 4 2 2 IČZ smluvního ZZ 7 1 0 8 8 0 0 0 Číslo smlouvy 5 B 7 1 A 0 2 9 Název IČO IATREIA - MD s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 5 2 0 5 3 6 IČZ smluvního ZZ 6 8 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 4 E 6 8 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 9 6 8 8 8 0 4 IČZ smluvního ZZ 0 6 5 1 5 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 6 K 5 1 5 Název IČO synlab czech s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 3 8 6 6 3 4 IČZ smluvního ZZ 7 1 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 1 N 0 0 1 Název IČO mocnice Blansko PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více