Statutární město Brno, městská část Brno-střed Provozní řád tržiště v parku na Moravském náměstí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Brno, městská část Brno-střed Provozní řád tržiště v parku na Moravském náměstí"

Transkript

1 Statutární město Brno, městská část Brno-střed Provozní řád tržiště v parku na Moravském náměstí Rada městské části Brno-střed (dále též RMČ BS), na svém 17. zasedání, konaném dne schválila následující Provozní řád tržiště v parku na Moravském náměstí, kterým se upravuje provoz na tržišti v parku na Moravském náměstí v souladu s nařízením Statutárního města Brna (dále též SMB) č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád. MČ Brno-střed si klade za cíl podpořit na tržištích ve své správě především regionální zemědělce a prodejce sortimentu pocházejícího z regionu. Čl. 1 Tržiště v parku na Moravském nám. 1. Tržiště v parku na Moravském nám. (dále jen tržiště ) je umístěno na části parcely č. 802 v k. ú. Město Brno a je vymezeno situačním plánkem, který je součástí tohoto provozního řádu. 2. Cílem tržiště je pravidelná nabídka a prodej čerstvé zeleniny, ovoce, rostlin a sezónních přebytků ze zahrad (ovoce, zelenina, květiny). 3. Na tržišti lze prodávat zejména zeleninu, ovoce a rostliny, které lze běžně pěstovat na území České republiky, prokazatelně pocházejí z České republiky, a to pouze v období sklizně, doplňkově pak produkty mimosezónní a dovozové. 4. V souladu s nařízením SMB č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, v aktuálním znění (dále jen tržní řád ) je maximální kapacita tržiště stanovena na 40 prodejních míst. 5. S odkazem na tržní řád je na tržišti povolen pouze prodej zboží, které je uvedeno v Čl. 5 tohoto provozního řádu. 6. Do celého prostoru tržiště, resp. parku na Moravském nám., je zákaz vjezdu pro automobily a je nutné dodržování platného dopravního značení v prostoru Moravského náměstí. Čl. 2 Správa tržiště 1. RMČ BS pověřila výkonem správy tržiště Odbor životního prostředí Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, a to ve spolupráci s Odborem obchodu, dopravy a služeb Úřadu městské části města Brna, Brnostřed. 2. Odbor životního prostředí Úřadu městské části města Brna, Brno-střed vydává za správce parku na Moravském nám. a současně provozovatele tržiště, tj. městskou část Brno-střed, povolení k umístění prodejního zařízení v lokalitě tržiště a dále umožňuje ve spolupráci s Odborem obchodu, dopravy a služeb Úřadu městské části města Brna, Brno-střed prodej na tržišti formou tzv. příležitostného prodeje. 3. Provoz tržiště a dohled nad pořádkem na tržišti je zajišťován pověřenými pracovníky (dále jen správci tržiště ) Odboru životního prostředí a Odboru obchodu, dopravy a služeb Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, jejichž sídlo je v budově Měnínská 4 a Zelný trh 15. Čl. 3 Provoz tržiště 1. Maximální provozní doba tržiště včetně navážení, naskladňování, úklidu a vyklizení je stanovena: březen říjen listopad únor pondělí pátek hod hod. sobota hod hod. 1

2 (po schválení tržního řádu hod.) (po schválení tržního řádu hod.) V případě konání vánočních trhů je tržiště uzavřeno, dále si provozovatel MČ BS vyhrazuje právo tržiště uzavřít či jinak omezit provoz tržiště při mimořádných akcích konaných v parku na Moravském nám. nebo v případě plánovaných oprav, údržby a rekonstrukcí. O tomto uzavření či omezení bude prodejce informovat v dostatečném předstihu před uzavřením. Provozovatel si dále vyhrazuje právo tržiště uzavřít či omezit jeho provoz v případě příkazu ze strany příslušných orgánů státní správy nebo v případě havárií a poruch a jejich nápravy. Výše uvedeným není dotčeno právo jiných subjektů podle zvláštních právních předpisů rozhodnout o uzavření či omezení provozu tržiště. 2. Bez souhlasu provozovatele tržiště se zakazuje navážení či manipulace se zbožím v době nočního klidu. Každý prodejce je povinen ukončit prodej tak, aby opustil, uklidil a vyklidil své prodejní místo do konce provozní doby. Čl. 4 Prodejci 1. Na tržišti mohou prodávat zboží drobní pěstitelé, zemědělští podnikatelé a živnostníci, a to následujícím způsobem: a) zemědělští podnikatelé (fyzické a právnické osoby zabývající se zemědělstvím, dále viz zákon o zemědělství) pouze na základě vydaného povolení k umístění prodejního zařízení v lokalitě tržiště. b) živnostníci pouze na základě vydaného povolení k umístění prodejního zařízení v lokalitě tržiště. c) drobní pěstitelé prodej zemědělských přebytků z vlastních zahrad (tzv. denní příležitostný prodej); konkrétnímu drobnému pěstiteli umožní správce tržiště prodej přebytků. 2. Každý prodejce realizuje prodej na svou odpovědnost a nebezpečí. Městská část Brno-střed a Odbor životního prostředí Úřadu městské části města Brna, Brno-střed nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za zboží prodávané na tržišti a škody způsobené třetími osobami prodejcům. Čl. 5 Sortiment 1. V souladu s tržním řádem je na tržišti povolen prodej následujícího zboží: ovoce a zelenina řezané a hrnkové květiny, květinová a sezónní vazba, jmelí zeleninové a květinové přísady suché balené a suché neloupané skořápkové ovoce lesní plody včelí med, jedlé houby osivo balené uznané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským ovocnářské a školkařské výpěstky uznané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským vlastní rukodělné výrobky z přírodního materiálu (při příležitosti sezónních svátků Velikonoce, Památka zesnulých, Vánoce) byliny, koření kvašáky, kvašené zelí burčák čerstvé mošty (nepasterizované a nekonzervované) vajíčka 2

3 1. Dodržovat provozní dobu. Čl. 6 Povinnosti prodejce a jím k/při prodeji využívaných osob 2. Dodržovat zákaz vjezdu do prostoru tržiště a dodržovat dopravní značení na Moravském nám.. 3. Seznámit se před zahájením prodeje na tržišti s provozním řádem. Provozní řád je umístěný na webu radnice MČ Brno-střed (www.stred.brno.cz), na Odboru životního prostředí Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, na Měnínské 4 a v kanceláři Správy trhu na Zelném trhu Neukládat věci používané k prodeji (přepravky, bedýnky apod.) na mobiliář umístěný na celé ploše parku na Moravském nám.. 5. Prodejní stánek může používat prodejce vlastní nebo zapůjčený od správce tržiště. Vlastní stánek musí vyhovovat z hlediska bezpečnosti a základních estetických nároků. Prodejcům květin je umožněno prodávat ze země bez použití stánku. 6. Slunečník je možné použít vlastní nebo zapůjčený od správce tržiště. Vlastní slunečník musí být jednobarevný, bez reklamních nápisů a grafických prvků a vyhovovat z hlediska bezpečnosti a základních estetických nároků. 7. Prodejce musí udržovat prodejní stánek (včetně jeho okolí) a slunečník v čistotě a náležitém stavu, v případě zařízení zapůjčených od provozovatele dbát o to, aby nebylo zařízení poškozováno. Prodejce dodržuje zásady osobní čistoty a udržuje pracovní oděv v čistotě. 8. Provozovat obchodní činnost na tržišti v souladu s podmínkami vydaného povolení. 9. Prodejní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno jménem a příjmením prodávajícího, popř. obchodní firmou a identifikačním číslem. 10. V souladu s platnými předpisy viditelně označit prodávané zboží cenou za měrnou jednotku (kg, ks, svazek) a dále uvést země původu zboží a u zboží z regionů České republiky a Slovenska také obce původu zboží. Doporučuje se uvést i jméno pěstitele tohoto zboží. Prodejci nesmí o výrobcích a zboží uvádět nepravdivé či neúplné údaje, který by mohly oklamat spotřebitele. 11. Na požádání správce tržiště nebo jiné pověřené osoby předložit nabývací tituly k prodávanému zboží. 12. Dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, příslušná ustanovení zákona o zemědělství 1, potravinách 2 a související hygienické a veterinární předpisy. 13. Ukládat vlastní odpad z prodejní činnosti do svých vlastních odpadních pytlů či jiných odpadových nádob, neukládat jej do odpadkových košů určených pro zákazníky nebo veřejnost a do sběrných nádob. Po skončení prodeje jsou povinni neprodleně odpad odstranit na vlastní náklady. 14. Dodržovat při prodeji na tržišti zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných omamných látek. 15. Neprodleně uposlechnout pokynů správce tržiště týkajících se vykázání sortimentu nebo zařízení (prodejní stůl, slunečník) v nevhodném stavu z prostoru tržiště. 16. Poskytovat náležitou a okamžitou součinnost při kontrole dodržování tržního řádu a provozního řádu tržiště v parku na Moravském náměstí (včetně prokázání totožnosti), rozsahu záborů, mít u sebe příslušná povolení a doklady o zaplacení příslušných poplatků a odvodů a činit okamžité kroky k nápravě nedostatků. 1 zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2 zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 3

4 17. Nepoškozovat park a jeho vybavenost, zejména pak neumisťovat prodejní zařízení nebo jeho části mimo vyhrazené zpevněné plochy, a to ani na okraje trávníků. Čl. 7 Práva a povinnosti správce tržiště 1. Správce tržiště je oprávněn a) přidělit drobným pěstitelům prodejní pult pro odprodej zahradních přebytků b) kontrolovat dodržování tržního řádu a provozního řádu tržiště v parku na Moravském náměstí, kontrolovat rozsah záborů a činit okamžité kroky k nápravě nedostatků c) evidovat nevhodný sortiment a nevhodný stav prodejního stánku a slunečníku d) upozorňovat na nevhodný sortiment příslušné kontrolní orgány e) vybírat místní poplatek za zábor plochy, kterou prodávající zabírá svým zbožím (přepravky apod.) f) vybírat poplatek za poskytnutí prodejního stánku, a to v ceně 50 Kč/den a poplatek za poskytnutí slunečníku, a to v ceně 25 Kč/den, 400 Kč/měsíc, popř. jiný příslušným orgánem schválený. Při poskytnutí na měsíc bude sepsána nájemní smlouva a předem zaplacena ze strany prodejce vratná kauce g) po 8,30 hodině obsadit volné či jinak k přímému prodeji nevyužité prodejní místo prodejce 2. Správce tržiště je povinen a) vést evidenci veškerých kontrol v rámci státního dozoru či kontroly v prostorách tržiště b) kontrolovat dodržování podmínek stanovených v povolení k umístění prodejního zařízení, kterým je umožněn prodej. Vést evidenci zjištěných nedostatků a fotodokumentaci a v případě zjištění závažného porušení podmínek povolení dát provozovateli okamžitý podnět k zahájení řízení o deliktu (příp. jiného řízení z moci úřední) c) v případě zjištění jakýchkoliv nedostatků zahájit kroky, které vedou k zajištění pořádku d) přijímat, a v případě, že je to možné, okamžitě vyřizovat stížnosti občanů na prodejce. O těchto stížnostech je správce tržiště povinen vést evidenci e) kontrolovat označení prodejních stánků s ohledem na platné předpisy a dodržování provozního řádu tržiště v parku na Moravském náměstí (zejm. označení prodejce, označení zboží cenou, zemí a místem původu). Čl. 8 Poplatky spojené s prodejem 1. Před zahájením prodeje je prodejce povinen učinit u provozovatele písemné přihlášení k poplatku a uhradit místní poplatek dle platné obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích. 2. Poplatek za plochu, kterou prodávající zabírá přepravkami apod. za každý i započatý m 2 je prodejce povinen uhradit před zahájením prodeje. Pokud plocha, kterou prodejce zabere, bude větší, než která byla uhrazena na základě písemného přihlášení před zahájením prodeje, uhradí prodejce rozdíl nejpozději do hod. správci tržiště v hotovosti, ten je povinen okamžitě vydat prodávajícímu pokladní doklad. 3. Za tzv. příležitostný prodej vybírá místní poplatek v hotovosti správce tržiště. Správce tržiště je povinen okamžitě vydat prodávajícímu pokladní doklad. Tento poplatek je splatný před zahájením prodeje a jeho výše je určena platnou obecně závaznou vyhláškou SMB o místních poplatcích. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vydání. Čl. 9 Závěrečné ustanovení 4

5 5

NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD

NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Lanškrouna na svém zasedání dne 18.04.2011 usnesením č.132/2011, vydala na základě ustanovení 18, odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Technické služby Beroun, s. r. o., IČ: 271 32 340, se sídlem Viničná 910, 266 70 Beroun 2. PROVOZNÍ ŘÁD TRŽIŠTĚ Beroun, Husovo náměstí

Technické služby Beroun, s. r. o., IČ: 271 32 340, se sídlem Viničná 910, 266 70 Beroun 2. PROVOZNÍ ŘÁD TRŽIŠTĚ Beroun, Husovo náměstí Technické služby Beroun, s. r. o., IČ: 271 32 340, se sídlem Viničná 910, 266 70 Beroun 2 PROVOZNÍ ŘÁD TRŽIŠTĚ Beroun, Husovo náměstí 1. Základní ustanovení 1. Provozní řád je sestaven v souladu s Tržním

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

Tržní řád podle stavu k 23.12.2009

Tržní řád podle stavu k 23.12.2009 Tržní řád podle stavu k 23.12.2009 Úplné znění tržního řádu (pracovní znění) s promítnutím změn, provedených nařízeními č. 5/2006 Sb.hl.m.Prahy, č. 19/2006 Sb.hl.m.Prahy, č. 7/2007 Sb.hl.m.Prahy, č. 17/2007

Více

Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Lovčice se na svém zasedání dne 16.1.2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc ČSAD Praha holding a.s. Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8 Karlín Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc PREAMBULE ČSAD Praha holding a.s. (dále jen Společnost ) jako provozovatel autobusového

Více

TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení

TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO SLANÝ Nařízení č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Slaný se na svém zasedání dne 26.2.2014 usnesla vydat na základě 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Zákon č. 634/1992 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY. vyhlašuje

Zákon č. 634/1992 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY. vyhlašuje www.nakupujbezpecne.cz Sbírka zákonú Strana 1 Zákon č. 634/1992 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY vyhlašuje úplné znění zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, se změnami a doplňky provedenými zákonem

Více

634/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 16. prosince 1992. o ochraně spotřebitele

634/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 16. prosince 1992. o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele Změna: 217/1993 Sb. Změna: 40/1995 Sb. Změna: 104/1995 Sb. Změna: 110/1997 Sb. Změna: 356/1999 Sb. Změna: 64/2000 Sb. Změna: 145/2000

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění Pronajímatel: KORDIS JMK, spol. s r.o. IČ: 262 98 465 DIČ: CZ26298465 sídlem v Brně, Nové sady 946/30, PSČ 602 00

Více

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Úplné znění zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992 Změna: 217/1993 Sb. Změna: 40/1995 Sb. Změna: 104/1995 Sb. Změna: 110/1997 Sb. Změna: 356/1999 Sb. Změna: 64/2000 Sb. Změna: 145/2000 Sb. Změna: 64/2000 Sb. (část), 258/2000 Sb. Změna: 102/2001 Sb. Změna:

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochraně spotřebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochraně spotřebitele Změna: 217/1993 Sb. Změna: 40/1995 Sb. Změna: 104/1995 Sb. Změna: 110/1997 Sb. Změna: 356/1999 Sb. Změna: 64/2000 Sb. Změna: 145/2000 Sb. Změna: 64/2000 Sb. (část), 258/2000 Sb. Změna: 102/2001 Sb. Změna:

Více

Obec Nepřevázka. okres Mladá Boleslav. I. Základní ustanovení

Obec Nepřevázka. okres Mladá Boleslav. I. Základní ustanovení Obec Nepřevázka okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Nepřevázka č. 1/2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Nepřevázka schválilo a vydává

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele Změna: 217/1993 Sb. Změna: 40/1995 Sb. Změna: 104/1995 Sb. Změna: 110/1997 Sb. Změna: 356/1999 Sb. Změna: 64/2000 Sb. Změna: 145/2000

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Vážení spoluobčané, brožurka, kterou jste právě obdrželi do schránek, přináší přehled platných vyhlášek a nařízení města Letohrad. Nejvýznamnější

Více

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. 1 477/2001 Sb. Zákon ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Více

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje dodržování. a) povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně,

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje dodržování. a) povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně, K ČÁSTI DRUHÉ Platné znění 2a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 2a (1) Česká obchodní inspekce kontroluje

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací občanského sdružení Oslavany.NET

Více

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ Pronájem restauračního zařízení Občerstvení u Kamzíka

Více

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h ORGANIZAČNÍ Ř Á D M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu v Litoměřicích čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu v Litoměřicích

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Statutární město České Budějovice

Statutární město České Budějovice Statutární město České Budějovice Řád veřejného pohřebiště schválen Radou Statutárního města České Budějovice dne 23.5.2007 účinnost od 1.7.2007 Rada Statutárního města České Budějovice se dne 23.5.2007,

Více

Organizační směrnice 2/2006

Organizační směrnice 2/2006 Organizační směrnice 2/2006 Poskytování informací Ve smyslu: Čl. 17 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více