Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II I. etapa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II I. etapa"

Transkript

1 Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II I. etapa Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Tato Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II. - I. etapa (dále jenom pravidla) upravují postup orgánů Města Lanškroun při prodeji stavebních parcel v předmětné lokalitě, tj. parcel zastavěných přípojkami na technické vybavení určených pro výstavbu rodinných domů nacházejících se na pozemku ppč v k. ú. Dolní Třešňovec, obec Lanškroun, dle zpracované projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu Výstavba technické a dopravní infrastruktury lokalita Za Střelnicí II, Lanškroun, č.v. B.3. koordinační situace, označených pořadovým číslem č. 29 č. 40 a č. 47 a přípojek z těchto parcel na sítě technického vybavení (dále jen stavební parcely pro RD ). (2) Pravomoc rozhodnout o výjimce z těchto pravidel náleží výhradně zastupitelstvu města Lanškroun. (3) Pokud není v těchto pravidlech uvedeno jinak, postupuje se dle Pravidel prodeje nemovitostí z vlastnictví města schválených usnesením zastupitelstva města Lanškroun č. 21/2009 ze dne Článek 2. Zveřejnění záměru města prodat nemovitost (1) Záměr města Lanškroun prodat stavební parcely pro RD město zveřejní vyvěšením na úřední desce, webových stránkách města a v Listech Lanškrounska. O zveřejnění záměru prodat stavební parcely pro RD rozhoduje rada města. Rada města zároveň stanoví termín uzávěrky podávání žádostí. termín losování pořadí výběru stavební parcely pro RD a termín výběru stavební parcely pro RD v lokalitě (zpravidla tak, aby losování pořadí výběru a vlastní výběr stavební parcely proběhly v rámci jednoho dne). (2) Na základě zveřejnění si zájemci o koupi stavební parcely pro RD podají na podatelně Městského úřadu v Lanškrouně na příslušném písemném formuláři žádost o koupi stavební parcely v lokalitě Za Střelnicí II - 1. etapa. Formulář bude k dispozici na podatelně MěÚ, na odboru investic a majetku a na webových stránkách města. (viz příloha č. 1) Každý z uchazečů (včetně manželů, druh a družka...) si mohou podat pouze jednu žádost o koupi stavební parcely pro stavbu RD. Článek 3. Projednání prodeje v orgánech města O prodeji stavebních parcel pro RD rozhoduje zastupitelstvo města a to na veřejném zasedání. Článek 4. Způsob výběru parcely (1) Pořadí výběru stavební parcely pro RD bude losováno z přihlášených zájemců, kteří si podali žádost na příslušném formuláři na podatelně Městského úřadu. (2) Losování pořadí výběru a vlastní výběr stavební parcely probíhá za přítomnosti dražební komise. Se způsobem a průběhem losování budou zájemci seznámeni před jeho zahájením. (3) Každý zájemce o koupi stavební parcely pro RD musí před losováním pořadí výběru parcely složit zálohu ve výši ,- Kč na účet města Lanškrouna č /0100 vedený u Komerční banky a. s., expozitury Lanškroun (VS: rodné číslo) nebo v hotovosti do pokladny na finančním odboru MěÚ s tím, že záloha bude započítána do kupní ceny parcely. V případě, že si zájemce nevybere parcelu, nebo vybraný zájemce od koupě

2 odstoupí, nebo po schválení převodu v zastupitelstvu města či na základě výzvy zaslané městem se ve stanovené lhůtě nedostaví k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy (dále jen BKS ), nebo BKS nepodepíše, složená záloha nebude zájemci vrácena a bude započtena na úhradu nákladů spojených s losováním a s projednáním prodeje v orgánech města. O této skutečnosti musí být zájemce předem informován a ve své žádosti s tímto postupem vysloví souhlas. Pokud zájemce požádá z vážných důvodů o vrácení zálohy, rozhoduje o této žádosti rada města. Tento postup se netýká zájemců, kteří si vylosovali pořadí výběru větší než je počet stavebních parcel pro RD (viz článek 4 odst. 7 těchto pravidel). (4) Zájemce, který ve stanovené lhůtě před zahájením losování nesloží zálohu ve výši ,-Kč, nebude připuštěn k losování. (5) Pokud se nemohou pozvaní zájemci z vážných důvodů osobně zúčastnit losování pořadí výběru parcely, mohou tímto na základě plné moci pověřit jinou fyzickou osobu. Pokud se pozvaný zájemce, nebo zplnomocněný zástupce, nedostaví ve stanoveném termínu k losování o pořadí výběru parcely, případně nesloží zálohu na koupi pozemku ve výši ,- Kč, má se za to, že odstupuje od koupě, resp. od zájmu o koupi, parcely v lokalitě Za Střelnicí II I. etapa. (6) Po skončení výběru parcel bude s úspěšnými zájemci sepsán protokol, ve kterém bude uvedeno, kterou konkrétní parcelu ke stavbě RD si vybrali. Jedno vyhotovení tohoto protokolu bude vždy předáno zájemci. (7) Zájemcům o stavební parcely pro RD, kteří si vylosovali pořadí výběru větší než je počet stavebních parcel pro RD zveřejněných k prodeji, bude složená záloha ve výši ,-- Kč na vyžádání na finančním odboru MěÚ vrácena. Těmto zájemcům budou postupně dle vylosovaného pořadí přednostně nabídnuty stavební parcely pro RD Za Střelnicí II. 2. etapa. S těmito zájemci bude sepsán protokol, ve kterém bude uvedeno pořadí výběru stavební parcely pro RD. Článek 5. Způsob prodeje a podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě Se zájemcem o koupi stavební parcely pro RD, který si vybral stavební parcelu pro RD (dále jen budoucí kupující), bude po schválení v ZM uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy (dále jen BKS) s těmito zásadními podmínkami: a) Budoucí kupující se zaváže do 36 měsíců od podpisu BKS zahájit a zrealizovat stavbu rodinného domu alespoň do fáze celého I. nadzemního podlaží včetně zhotovení stropů podle projektové dokumentace zpracované a odsouhlasené dle ustanovení čl. 7. těchto pravidel. b) Před podpisem BKS zaplatí budoucí kupující zálohu na kupní cenu ve výši ½ kupní ceny pozemku dle čl. 6. odst. (2) těchto pravidel sníženou o ,- Kč zaplacených jako záloha před losováním výběru parcely. Doplatek kupní ceny je budoucí kupující povinen zaplatit nejpozději před podpisem samotné kupní smlouvy. Mimo kupní cenu je kupující před podpisem samotné kupní smlouvy povinen uhradit správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. c) BKS připraví majetkové oddělení odboru investic a majetku a návrh této smlouvy bude zaslán budoucímu kupujícímu s tím, že budoucí kupující je povinen dostavit se do 60 dnů ode dne doručení návrhu BKS k podpisu BKS. V případě, že zájemce neuzavře do konce této lhůty BKS, předloží odbor investic a majetku k projednání na nejbližší jednání zastupitelstva města návrh usnesení, jímž se zruší předchozí usnesení zastupitelstva města, kterým bylo o prodeji stavební parcely pro RD rozhodnuto. Složená záloha ve výši ,- Kč nebude zájemci vrácena a bude započtena na úhradu nákladů spojených s projednáním prodeje v orgánech města. O této skutečnosti musí být zájemce předem informován a ve své žádosti s tímto postupem vysloví souhlas. Vzor BKS je uveden v příloze č. 2. d) Ve lhůtě uvedené v článku 5. odst. a) těchto pravidel je budoucí kupující povinen doručit na podatelnu Městského úřadu v Lanškrouně žádost o odkoupení stavební parcely pro RD. K žádosti doloží geometrický plán zaměření rozestavěné stavby v počtu vyhotovení potřebném k návrhu na vklad vlastnického práva podle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a originál souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, případně stavební povolení, v jednom vyhotovení tak, aby stavba mohla být zapsána s kupní smlouvou na příslušném katastrálním úřadě do katastru nemovitostí jako rozestavěná stavba. Kontrolu splnění podmínky rozestavěnosti

3 stavby podle ustanovení článku 5. odst. a) těchto pravidel provádí pověřený pracovník odboru investic a majetku města. e) Nejpozději do 60 dnů po splnění podmínek uvedených v článku 5. bodech a) až d) těchto pravidel zašle budoucí prodávající (Město Lanškroun) budoucímu kupujícímu návrh kupní smlouvy společně s výzvou k podepsání kupní smlouvy. Ve výzvě bude uvedena částka doplatku kupní ceny a výše poplatku za podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. f) Nejpozději do tří měsíců od obdržení výzvy k podepsání kupní smlouvy je povinen budoucí kupující kupní smlouvu podepsat a před jejím podpisem doplatit zbývající kupní cenu včetně poplatku za podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na příslušném katastrálním úřadě podle kupní smlouvy zajistí budoucí prodávající. g) Při nesplnění podmínek uvedených v článku 5. odst. a) až d) a f) těchto pravidel může budoucí prodávající jednostranně odstoupit od BKS s tím, že složená záloha ve výši 1/2 kupní ceny pozemku podle čl. 5. odst. b) těchto pravidel je považována za úhradu smluvní pokuty za nesplnění závazků vyplývajících z BKS. Článek 6. Kupní cena (1) Kupní cena stavební parcely pro RD se skládá ze součtu kupní ceny pozemku a kupní ceny za přípojky inženýrských sítí ze stavební parcely pro RD na technické vybavení. (2) Kupní cena pozemku bude stanovena jako násobek výměry pozemku a částky 800,-Kč za 1 m 2 pozemku. Uvedená kupní cena pozemku zastavěného přípojkami na technické vybavení zahrnuje měrný podíl žadatele o připojení na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu z distribuční soustavy nízkého napětí pro jistič 3x25A. Kupní cena pozemku je ve smyslu ustanovení 56 odst. 2) zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, osvobozena od DPH. (3) Kupní cena za přípojky ze stavební parcely pro RD na technické vybavení je ,10 Kč bez DPH. K této ceně bude ve smyslu ustanovení 56 odst. 1) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, připočtena DPH dle aktuální sazby v době podpisu kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy dojde k převodu vlastnického práva ke stavbám přípojek: - kanalizační přípojka splašková z PVC 150 ukončená na stavební parcele revizní šachtou DN vodovodní přípojka z PE 32 ukončená na stavební parcele - odběrné místo plynu - kompaktní pilíř na stavební parcele, H rám na plynoměr a hlavní uzávěr plynu - elektrická přípojka - elektroměrový pilíř na stavební parcele s připojením na distribuční soustavu nízkého napětí a hlavním jističem 25A Článek 7. Závazné regulativy Projektová dokumentace pro ohlášení stavby rodinného domu, případně k žádosti o stavební povolení rodinného domu, musí být zpracovaná v souladu s Regulačními podmínkami pro bytovou výstavbu v lokalitě Za Střelnicí II schválenými radou města č. 26/2013. Článek 8. Technické podmínky při realizaci výstavby Projektová dokumentace pro ohlášení stavby rodinného domu, případně k žádosti o stavební povolení rodinného domu, musí být zpracovaná v souladu s Podmínkami k realizaci staveb rodinných domů v lokalitě Za Střelnicí II, I.etapa (viz. Příloha č. 3). Podpisem BKS se budoucí kupující zavazuje k dodržení všech podmínek, pravidel a postupů v tomto dokumentu uvedených.

4 Příloha č. 1 - Žádost o koupi stavební parcely v lokalitě Za Střelnicí II 1. etapa Příloha č. 2 - Vzor smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy Příloha č. 3 - Podmínky k realizaci staveb rodinných domů v lokalitě Za Střelnicí II, I.etapa

5 Žádost o koupi stavební parcely v lokalitě Za Střelnicí II I. etapa Údaje o žadateli: Jméno a příjmení 1) :... Bydliště:... Telefon:... Žádám tímto o koupi stavební parcely pro výstavbu rodinného domu od Města Lanškroun do svého vlastnictví/do společného jmění manželů/do podílového spoluvlastnictví v lokalitě Za Střelnicí II. 1. etapa. Žadatel se zavazuje řídit při koupi Pravidly pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II I. etapa schválenými zastupitelstvem města č. dne, se kterými se seznámil před podpisem této žádosti. Žadatel výslovně souhlasí se započtením uhrazené zálohy na koupi stavební parcely Městem Lanškroun ve výši ,-- Kč v případě neuskutečnění prodeje z důvodu na straně žadatele a to na úhradu nákladů souvisejících s losováním a projednáním prodeje orgány města. Žadatel prohlašuje, že v rámci zveřejněného záměru prodat stavební parcely pro RD Za Střelnicí II I. etapa podává pouze jednu žádost. V Lanškrouně dne.. Podpis žadatele 1) Jsou li žadateli manželé, uveďte jméno a příjmení obou manželů 2) Nehodící se škrtněte

6 Čj... Ukládací znak: Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli M ě s t o L a n š k r o u n, IČO , se sídlem náměstí J. M. Marků 12, Lanškroun - Vnitřní Město, Lanškroun zastoupené starostkou Mgr. Stanislavou Švarcovou a pan, r.č... paní, r.č.... oba bytem.. - na straně jedné jako b u d o u c í p r o d á v a j í c í - na straně druhé jako b u d o u c í k u p u j í c í tuto Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle ust. 50 a) občanského zákoníku I. Označení nemovitostí Město Lanškroun je podle prohlášení svého zástupce a na základě příslušného nabývacího titulu vlastníkem pozemkové parcely č. o výměře m² (dále jen Předmětný pozemek) zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví č pro obec Lanškroun a katastrální území Dolní Třešňovec. II. Podmínky pro uzavření kupní smlouvy Budoucí kupující se touto smlouvou zavazuje, že ve lhůtě 36 měsíců od podpisu této smlouvy na Předmětném pozemku zahájí a zrealizuje stavbu rodinného domu alespoň do fáze I. nadzemního podlaží včetně zhotovení stropů. III. Obsah budoucí kupní smlouvy

7 Účastníci této smlouvy ujednali, že ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné žádosti budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu podle článku V. této smlouvy uzavřou kupní smlouvu níže uvedeného obsahu s těmito podstatnými náležitostmi: a) Předmět koupě 1) Město Lanškroun je podle prohlášení svého zástupce a na základě příslušného nabývacího titulu vlastníkem pozemkové parcely č. o výměře m², zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví č pro obec Lanškroun a katastrální území Dolní Třešňovec. 2) Geometrickým plánem č.. ze dne.., který byl příslušným katastrálním úřadem potvrzen dne.. byla na pozemkové parcele č. zaměřena nová stavební parcela č.. zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2 v k. ú. Dolní Třešňovec. Výše uvedený geometrický plán je nedílnou součástí této smlouvy. 3) Město Lanškroun prodává.. pozemkovou parcelu č.. o výměře m² a stavební parcelu č. o výměře m² vše v k. ú. Dolní Třešňovec za kupní cenu ve výši,- Kč (výměra Předmětného pozemku x 800,-- Kč), a to se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím podle stavu dnešního, jak je oběma smluvním stranám znám v době podpisu kupní smlouvy, a.. předmětné pozemky od města Lanškroun přijímá/ají a nabývá/ají do svého vlastnictví/společného jmění manželů/podílového spoluvlastnictví. 4) Město Lanškroun dále prodává. - kanalizační přípojku splaškovou z PVC 150 ukončenou na Předmětném pozemku revizní šachtou DN vodovodní přípojku z PE 32 ukončenou na Předmětném pozemku - odběrné místo plynu - kompaktní pilíř na Předmětném pozemku, H rám na plynoměr a hlavní uzávěr plynu - elektrickou přípojku - elektroměrový pilíř na Předmětném pozemku s připojením na distribuční soustavu nízkého napětí a hlavním jističem 25A za kupní cenu ve výši ,10 Kč bez DPH (k této ceně bude ve smyslu ustanovení 56 odst. 1) zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, připočtena DPH dle aktuální sazby v době podpisu kupní smlouvy), a to se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím podle stavu dnešního, jak je oběma smluvním stranám znám v době podpisu kupní smlouvy, a.. předmětné přípojky inženýrských sítí od města Lanškroun přijímá/ají a nabývá/ají do svého vlastnictví/společného jmění manželů/podílového spoluvlastnictví. b) Způsob zaplacení kupní ceny a ostatních nákladů 1) Smluvní strany prohlašují, že celá kupní cena za pozemkovou parcelu a stavební parcelu a přípojky inženýrských sítí byla uhrazena kupujícím/i prodávajícímu před podpisem této kupní smlouvy a prodávající podpisem na této kupní smlouvě potvrzuje řádné uhrazení kupní ceny. 2) Kupující hradí náklady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí u katastrálního úřadu a to vše nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. c) Ostatní ujednání obsažená v kupní smlouvě

8 1) Kupující prohlašují, že věcný stav převáděného pozemku a přípojek inženýrských sítí je mu/jim znám a nemá/ají proti němu žádných výhrad. Kupující nepřejímá/ají s Převáděným pozemkem žádná zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva, nájemní nebo jiné užívací vztahy ve prospěch třetích osob či jiné závazky s povahou právní vady. 2) Vlastnictví, nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu koupě a povinnost platit daň z převáděné nemovitosti přecházejí na kupujícího vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3) Konstatuje se, že na převáděné stavební parcele č. se nachází stavba rodinného domu ve vlastnictví kupujícího/ch. IV. Kupní cena a její splatnost Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Předmětný pozemek ve výši..,- Kč (slovy:..- výměra Předmětného pozemku x 800,-- Kč). Konstatuje se, že budoucí kupující uhradil/i dne. budoucímu prodávajícímu první část zálohy na kupní cenu ve výši ,- Kč, a dále před podpisem této smlouvy o budoucí kupní smlouvě uhradil/i budoucí kupující druhou část zálohy ve výši..-- Kč. (tj. ½ celkové kupní ceny Předmětného pozemku s odečtením ,-- Kč). Celkově tedy byla před podpisem této smlouvy budoucím kupujícím uhrazena záloha ve výši..,-- Kč, (tj. ½ celkové kupní ceny Předmětného pozemku). Zbývající část kupní ceny ve výši Kč.,-- (druhou polovinu celkové kupní ceny Předmětného pozemku a celou kupní cenu za přípojky inženýrských sítí) uhradí budoucí kupující před podpisem samotné kupní smlouvy a to na účet Města Lanškroun č /0100, variabilní symbol (rodné číslo), Komerční banka, a.s., expozitura Lanškroun. V. Výzva k podpisu kupní smlouvy (1) Budoucí kupující se zavazuje/í, že po splnění podmínky uvedené v čl. II. této smlouvy písemně požádají o uzavření kupní smlouvy. Žádost budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu na podatelnu Městského úřadu v Lanškrouně a to ve lhůtě 36 měsíců od podpisu této smlouvy. (2) Budoucí kupující se zavazuje/í předložit spolu s žádostí originál geometrického plánu zaměřujícího rozestavěnou stavbu v počtu vyhotovení potřebném k návrhu na vklad vlastnického práva podle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a originál souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, případně stavební povolení, v jednom vyhotovení tak, aby stavba mohla být zapsána s kupní smlouvou na příslušném katastrálním úřadě do katastru nemovitostí jako rozestavěná stavba (pokud již není předmětná rozestavěná stavba zapsána v katastru nemovitostí). (3) Kontrolu splnění podmínky rozestavěnosti stavby podle čl. II této smlouvy potvrdí pověřený pracovník odboru investic a majetku města.

9 (4) Budoucí prodávající se zavazuje zajistit vyhotovení předmětné kupní smlouvy a návrhu na vklad vlastnického práva podle kupní smlouvy do katastru nemovitostí. VI. Odstoupení od smlouvy (1) Smluvní strany ujednávají dle ust. 497 občanského zákoníku právo budoucího kupujícího od této smlouvy jednostranně odstoupit. V případě odstoupení je budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu odstupné ve výši zálohy zaplacené podle článku IV. této smlouvy, tzn. odstupné ve výši,-- Kč (tj. ½ celkové kupní ceny Předmětného pozemku). (2) Nesplní-li budoucí kupující v 36 měsíční lhůtě podmínku uvedenou v článku II. této smlouvy, má budoucí prodávající právo jednostranně odstoupit od této smlouvy z důvodu porušení smluvní povinnosti budoucím kupujícím. V případě nesplnění závazku budoucího kupujícího uvedeného v článku II. této smlouvy má budoucí prodávající právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši zálohy zaplacené podle článku III. této smlouvy, tedy smluvní pokuty ve výši.,- Kč, tj. ½ celkové kupní ceny Předmětného pozemku. (3) Na úhradu odstupného, resp. smluvní pokuty podle předchozích odstavců bude započtena zaplacená záloha a není proto povinností budoucího prodávajícího toto plnění vrátit budoucímu kupujícímu z titulu bezdůvodného obohacení podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. VII. Souhlas k provedení stavby (1) Budoucí prodávající dává touto smlouvou souhlas k provedení stavby rodinného domu uvedené v článku II. této smlouvy na Předmětném pozemku. Tento souhlas nenahrazuje povolení nutná podle stavebně právních předpisů ani jiná rozhodnutí příslušných správních orgánů. (2) Podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí kupní se budoucí kupující zavazuje řídit se Pravidly pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II I. etapa schválenými zastupitelstvem města č... dne a Regulačními podmínkami pro výstavbu v lokalitě Za Střelnicí II schválenými radou města č. 26/2013 dne , se kterými se seznámil před podpisem této smlouvy. VIII. Navrácení pozemku do původního stavu V případě odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran ve smyslu čl. VI. této smlouvy, zavazuje se budoucí kupující odevzdat Předmětný pozemek budoucímu prodávajícímu v původním stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Budoucí kupující se zavazuje nepožadovat v takovém případě jakýchkoliv náhrad za jím provedené úpravy pozemku. Smluvní strany dále ujednávají, že okamžikem odstoupení od smlouvy přechází vlastnické právo k veškerým výsledkům stavebních prací provedených na Pozemku na

10 budoucího prodávajícího, pokud budou způsobilé být předmětem vlastnického práva. V případě, že po odstoupení od smlouvy bude Pozemek pouze provedenými pracemi zhodnocen, zavazuje se budoucí kupující nepožadovat za toto zhodnocení Předmětného pozemku žádné náhrady. Případným odstoupením od smlouvy není dotčena účinnost tohoto ustanovení. IX. Závěrečná ustanovení (1) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží budoucí kupující a jedno budoucí prodávající. (2) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze vzestupně číslovanými oboustranně podepsanými dodatky. (3) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany přijímají veškerá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající. (4) Podle ust. 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, se potvrzuje, že v souladu s ust. 39 odst. 1 citovaného zákona byl záměr Města Lanškroun prodat Předmětný pozemek zveřejněn od.. do (5) Prodej Předmětného pozemku Městem Lanškroun byl v souladu s ust. 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schválen na zasedání zastupitelstva města dne usnesením č. X. Ostatní ujednání Kupující bere na vědomí, že město Lanškroun je subjektem veřejného práva hospodařícím s veřejnými prostředky, a proto tato smlouva a všechny její případné součásti, přílohy či pozdější dodatky mohou být zveřejněny. V Lanškrouně dne... Město Lanškroun zastoupené starostkou Mgr. Stanislavou Švarcovou pan paní...

11 Podmínky k realizaci staveb rodinných domů v lokalitě Za Střelnicí II, I. etapa 1. Vjezdy na stavební parcely pro RD jsou konstrukčně navrženy podle TP170 (dodatek z 08/2010), označení dle katalogových listů D2-D-1 (TDZV/podloží PIII). Návrhové parametry vjezdů v lokalitě nejsou dimenzovány na předpokládané dopravní zatížení po dobu výstavby na stavebních parcelách pro RD. Budoucí prodávající proto doporučuje budoucímu kupujícímu zřízení dočasného sjezdu na parcelu po dobu výstavby RD. O povolení dočasného sjezdu je nutné požádat na příslušném silničním správním úřadě. 2. Budoucí kupující před zahájením výstavby protokolárně převezme od pověřeného pracovníka odboru investic a majetku příslušný vjezd na stavební parcelu pro RD a po dokončení výstavby (nejpozději před zahájením užívání stavby RD) ho zpětně protokolárně předá pověřenému pracovníkovi odboru investic a majetku. Do doby zpětného předání vjezdu garantuje budoucí kupující (stavebník RD) budoucímu prodávajícímu nepoškození uvedeného vjezdu. Pokud dojde k poškození vjezdu, hradí náklady na jeho uvedení do původního stavu budoucí kupující (stavebník RD). 3. Budoucí kupující bezprostředně po dokončení a předání výstavby technického vybavení v lokalitě I. etapy zhotovitelem budoucímu prodávajícímu, případně bezprostředně po podpisu BKS, pokud bude podepisována až po předání technického vybavení, protokolárně převezme od pověřeného pracovníka odboru investic a majetku kompaktní plynoměrný pilíř s HUP a kompaktní elektroměrový pilíř, které budou předmětem budoucího prodeje, jako součást přípojek na technické vybavení ze stavební parcely pro RD. Do doby podpisu kupní smlouvy garantuje budoucí kupující budoucímu prodávajícímu nepoškození uvedeného majetku. Pokud dojde k poškození tohoto majetku, hradí náklady na jeho uvedení do původního stavu budoucí kupující. 4. V lokalitě I. etapy výstavby Za Střelnicí II jsou odváděny dešťové vody oddílnou dešťovou kanalizací pouze z prostoru veřejného prostranství. Budoucí vlastníci stavebních parcel pro RD a rodinných domů jsou povinni nakládat s dešťovými vodami ze svých staveb a pozemků na stavební parcele pro RD a to vsakováním a pozdržením (vsakovací jímka). Dešťové vody, které již nebude možné vsakovat a pozdržet na stavební parcele pro RD, budou vsakovány v zelených plochách veřejného prostranství. Odvádění dešťových vod do oddílné splaškové kanalizace není přípustné. 5. V lokalitě I. etapy bude v rámci technického vybavení realizována veřejná komunikační síť (dále VKS). Rozvody VKS budou ukončeny vývodem s dostatečnou rezervou pro napojení budoucích RD na VKS a to na veřejném prostranství u společné hranice stavební parcely pro RD s veřejným prostranstvím. Investorem této sítě není budoucí prodávající. 6. Budoucí kupující se zavazuje ve fázi přípravy i realizace výstavby RD dodržovat obecné podmínky ochrany síti technického vybavení a v průběhu realizace stavby RD provádět veškeré činnosti v lokalitě Za Střelnicí II, I. etapa tak, aby nedošlo k poškození vybudované infrastruktury a sítí technického vybavení.

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy Smlouva o uzavření budoucí smlouvy poz. H dům typ uzavřená podle 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Účastníci 1.1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ

Více

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci Smluvní strany: TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČO: 28333012 DIČ: CZ28333012 zapsaná u Krajského soudu v Brně, odd.

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č. / / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky 1. K2 investiční s.r.o., se sídlem Chrudim, Koželužská 554, PSČ 537 01, IČ: 26008921, zapsaná v obchodním

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene

Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene I. Smluvní strany Město Český Krumlov, IČ 245836, se sídlem Český Krumlov, nám. Svornosti 1 PSČ 381 01, zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Příloha č. 3 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) I. Smluvní strany Nový Jenštejn a.s. se sídlem: Praha 1, Palackého 715 IČ: 27618277,

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Příloha č. 2 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol jednající:... IČ:. 60460709, DIČ: CZ60460709

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jako Smlouva ) uzavřená ve smyslu 2128 a souvis. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jako Smlouva ) uzavřená ve smyslu 2128 a souvis. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník ) mezi: KUPNÍ SMLOUVA (dále jako Smlouva ) uzavřená ve smyslu 2128 a souvis. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník ) CP Praha s.r.o. se sídlem: Praha 3, Žižkov, Pitterova 2855/13,

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více