Klinika Číslo protokolu Název studie CZ Hlavní zkoušející

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klinika Číslo protokolu Název studie CZ Hlavní zkoušející"

Transkript

1 Číslo protokolu Název studie CZ Hlavní zkoušející Chirurgická klinika IC Implantace buněk odvozených z kosterní svaloviny pro léčbu inkontinence stolice: multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení prováděné v paralelních skupinách s cílem stanovení dávky (STEFFI). Zonča Pavel doc. MUDr., PhD., FRSC Interní klinika D5170C00001 Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná Svoboda Pavel MUDr.Ph.D. mezinárodní klinická studie paralelních skupin, fáze IIa, ověřující účinnost a bezpečnost léčby přípravkem MEDI2070 u pacientů se středně až vážnou Crohnovou chorobou, u kterých selhala nebo se projevila nesnášenlivost terapie anti-tnf-a (anti-tumor nekrotizující faktor a). Interní klinika TP0503 Randomizovaná, aktivně kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie a Klvaňa Pavel MUDr. nezaslepené prodloužení studie hodnotící účinnost, dlouhodobou bezpečnost a snášenlivost přípravku TP05 3,2 g/den v léčbě aktivní ulcerózní kolitidy (UC). Interní klinika TRL B Pilotní studie intragastrického balónkového systému ElipseTm pro Machytka Evžen MUDr. léčbu pacientů s nadváhou a obezitou. Interní klinika ENDO Léčba obezity pomocí endoskopického implantátu. Machytka Evžen MUDr. Interní klinika M Randomizovaná, multicentrická a dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami a kontrolou placebem, zjišťující účinky atrasentanu na ledvinové parametry u diabetiků II. typu s nefropatií SONAR: Studie léčby diabetické nefropatie atrasentanem. Valkovský Ivo, MUDr. Interní klinika GIW Pilotní studie magnetického prostředku společnosti GI Windows k samovolnému vytvoření anastomózy (propojení) (Self-Forming Magnetic (SFM) Anastomosis Device) bez naříznutí (incisionless) vytvoření bypassu (přemostění) na tenkém střevě k léčbě obezity a cukrovky. Interní klinika Multicentrické, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3b s paralelními skupinami a randomizovaným vysazením léku k posouzení účinnosti a bezpečnosti tolvaptanu (45 až 120 mg denně v dělené dávce) u subjektů s chronickým onemocněním ledvin v pozdním stádiu 2 až časném stádiu 4 v důsledku polycystické choroby ledvin autosomálně dominantního typu. Machytka Evžen MUDr. Valkovský Ivo, MUDr.

2 Interní klinika CT-P Observační, prospektivní skupinová studie hodnocení bezpečnosti a Svoboda Pavel MUDr.Ph.D. účinnosti přípravku Remsima u pacientů s Crohnovou chorobou (CD), nebo ulcerózní kolitidou (UC). Interní klinika FLT9503 Neintervenční, poregistrační studie k určení bezpečnosti a účinosti Klosová Jana MUDr. přípravku Flutiform - Posouzení flutikazonu / formoterolu při udržovací léčbě v reálném životě. Interní klinika MT-1303-E13 Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem Svoboda Pavel MUDr.Ph.D. kontrolované klinické hodnocení fáze II s paralelními skupinami k posouzení bezpečnosti, snášenlivosti a klinické účinnosti přípravku MT-1303 u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou. Interní klinika MT-1303-E14 Otevřené, multicentrické, klinické hodnocení fáze II k posouzení Svoboda Pavel MUDr.Ph.D. dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti přípravku MT 1303 u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou, kteří dokončili klinické hodnocení MT 1303-E1. Interní klinika GA29144 Randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované multicentrické klinické hodnocení fáze II posuzující účinnost a bezpečnost Etrolizumabu jako indukční a udržovací léčby u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou. Svoboda Pavel MUDr.Ph.D. Interní klinika GA29145 Otevřené pokračovací klinické hodnocení se sledováním bezpečnosti u pacientů s mírnou až těžkou aktivní Crohnovou nemocí, kteří se v minulosti účastnili klinických hodnocení Etrolizumabu III. fáze v protokolu GA Kardiochirurgické centrum BACE CT003 Hodnocení bezpečnosti a účinnosti zdravotnického prostředku BACE (Basal Annuloplasty of the Cardia Externally vnější anuloplastika srdeční báze) při léčbě funkční mitrální regurgitace. Svoboda Pavel MUDr.Ph.D. Brát Radim MUDr. Ph.D.MBA Kardiochirurgické centrum BAY t ts7 86 (COMPASS) Randomizované kontrolované klinické hodnocení rivaroxabanu v prevenci závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů s onemocněním koronárních nebo periferních artérií (CoMAPASS _ Cardiovascular outcomes for People using Anticoagulation StrategieS, Vliv antikoagulační léčby na kardiovaskulární systém). Brát Radim MUDr. Ph.D.MBA Kardiochirurgické centrum CABACS DRKS Aortokoronární bypass u pacientů s asymptomatickou stenózou krkavice randomizovaná kontrolovaná klinická studie (CABACS). Brát Radim MUDr. Ph.D.MBA

3 Kardiochirurgické centrum BAY /15786 COMPASS Randomizované, kontrolované klinické hodnocení rivaroxabanu v prevenci závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů s onemocněním koronárních nebo periferních artérií (COMPASS - Cardiovascular OutcoMes for People using Anticoagulation StrategieS; Vliv antikoagulační léčby na kardiovaskulární systém). Brát Radim MUDr. Ph.D.MBA Kardiovaskulární oddělení Kardiovaskulární oddělení Kardiovaskulární oddělení Kardiovaskulární oddělení OB-401 CSLCT-HDL BAY /16416 BAY /15786 COMPASS Klinické hodnocení kardiovaskulární morbidity a mortality u přípravku Matoška Petr MUDr. QsymiaTM u pacientů s dokumentovaným kardiovaskulárním onemocněním. Multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie pro Homza Miroslav, MUDr. rozpětí dávky fáze 2b hodnotící bezpečnost a toleranci podávání přípravku CSL112 podávaného ve více dávkách u subjektů s akutním infarktem myokardu. Porovnání snížených a standardních dávek rivaroxabanu s ASA k Matoška Petr MUDr. dlouhodobé prevenci recidivující a symptomatické žilní tromboembolie u pacientů se symptomatickou hlubokou žilní trombózou nebo plicní embolií. Studie Einstein Choic. Randomizované, kontrolované klinické hodnocení rivaroxabanu v Homza Miroslav, MUDr. prevenci závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů s onemocněním koronárních nebo periferních artérií (COMPASS - Cardiovascular OutcoMes for People using Anticoagulation StrategieS; Vliv antikoagulační léčby na kardiovaskulární systém). Kardiovaskulární oddělení Kardiovaskulární oddělení Kardiovaskulární oddělení Kardiovaskulární oddělení RIVAROXDVT3002 Hodnocení rizikových pacientů užívajících Rivaroxaban versus placebo při snižování rizika žilního tromboembolizmu po propuštění z nemocnice (MARINER). Matoška Petr MUDr. D5881C00004 Klinická studie hodnotící dlouhodobé parametry účinnosti snížení Homza Miroslav, MUDr. reziduálního rizika při statinové terapii přípravkem Epanova u pacientů s hypertriglyceridémií s vysokým kardiovaskulárním rizikem (STRENGTH). TRI08889 Mezinárodní registr antikoagulační léčby v praxi sledující v reálném Homza Miroslav, MUDr. světě léčbu a výsledky léčby u pacientů s léčenými akutními žilními tromboembolickými příhodami MANAGE Velká mezinárodní, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie, Homza Miroslav, MUDr. hodnotící účinky dabigatranu (přímého inhibitoru trombinu) a omeprazolu (inhibitoru protonové pumpy) u pacientů, kteří prodělali poškození myokardu po nekardiální operaci.

4 Kardiovaskulární oddělení PM Klinické hodnocení srovnávající výskyt závažných nežádoucích kardiovaskulárních událostí u pacientů s akutním koronárním syndromem léčených losmapimodem oproti placebu (LATITUDE)- TIMI 60. KARIM GWCA1103 Dvoudílná, placebem kontrolovaná studie zkoumající bezpečnost a účinnost orálního spreje Sativex (Sativex, Nabiximols) podávaného jako podpůrná léčba na úlevu od nezvladatelné přetrvávající chronické bolesti u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním, kteří ani při optimalizované chronické léčbě opiáty nepociťují dostatečný analgetický účinek. KARIM Randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze 3 kontrolovaná placebem hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku ART-123 u pacientů se závažnou sepsí a koagulopatií. KARIM LOVE Profylaxe DVT a VTE pomocí nízkomolekulárních heparinů na ARO/JIP./ LMWHs prophylaxis of DVT in ICU patients project LOVE./ Předcházení vývoji krevních sraženin v žilním systému a vmetktú krevní sraženiny do plic a jiných orgánů u pacientů hospitalizovaných na ARO a Jednotkách intenzivní péče. Homza Miroslav, MUDr. Záthurecká Jitka MUDr. Máca Jan MUDr. Kula Roman MUDr., SCc. Oddělení dětské neurologie SP0969 Multicentrická, dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku lakosamid jakožto přídatné léčby u účastníků s epilepsií ve věku 4 až <17 let s parciálními záchvaty. Novák Vilém MUDr. Oddělení dětské neurologie EP0034 Multicentrické, otevřené, dlouhodobé, prodloužené klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku lakosamid jakožto přídatné léčby u dětských pacientů s eplipsií s parciálními záchvaty. Novák Vilém MUDr. Oddělení dětské neurologie dětského 109MS202 BI Otevřené multicentrické klinické hodnocení s několika dávkami Píža Radim, MUDr. hodnotící účinek léku BG00012 na léze na MR a farmakokinetiku u dětských pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou ve věku 10 až 17 let. Otevřené, randomizované, aktivně kontrolované, multicentrické, noninferioritní klinické hodnocení s paralelními skupinami srovnávající Kuhn Tomáš, MUDr. dabigatran etexilát a standard péče v léčbě žilní trombembolie u dětí od narození do 18 let věku: Studie DIVERSITY.

5 dětského dětského CSL SPD Otevřené, multicentrické, dodatkové klinické hodnocení fáze 3b hodnotící bezpečnost a účinnost rekombinantního fúzního proteinu spojujícího koagulační faktor IX s albuminem (rix-fp) u pacientů s hemofilií B. Trojdílná, otevřená studie s cílem posoudit farmakokinetiku lanthan karbonátu, porovnat účinnost, bezpečnost a snášenlivost 8-týdenní léčby s lanthan karbonátem a kalcium karbonátem při použití cross over designu a zkoumat účinnost a bezpečnost 12-měsíční léčby s lanthan karbonátem u dialyzovaných dětí a adolescentů s hyperfosfatémií a s chronickou nemocí ledvin ve věku od 6 měsíců a mladších 18 let. Blažek Bohumír, Mudr. Zaoral Tomáš MUDr. dětského dětského dětského dětského dětského Jednoramenné, otevřené klinické hodnocení dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti romiplostimu u pediatrických pacientů s imunitní trombocytopenií (ITP) Blažek Bohumír, Mudr. P Dlouhodobá neintervenční poregistrační studie k posouzení Šuláková Astrid MUDr. PhDr., bezpečnosti a účinnosti přípravku Humira (adalimumab) u pediatrických pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD) CAPE. BI Otevřené, prospektivní kohortové klinické hodnocení s jednou větví, Kuhn Tomáš, MUDr. hodnotící bezpečnost dabigatran etexilátu v sekundární prevenci žilního tromboembolismu u dětí ve věku od 0 do 18 lel POREGISTRAČNÍ STUDIE BEZPEČNOSTI. Přípravku ADVATE 2 ml Blažek Bohumír, Mudr. (rekonstituovaného ve 2 ml sterilní vody na injekci) ; Zkrácený název PASS ADVATE 2 ml. D4280C00015 Jednoduše zaslepené, randomizované, multicentrické klinické Hladík Michal, doc. MUDr., PhD. hodnocení s aktivní kontrolou hodnotící bezpečnost, snášenlivost, farmakokinetiku a účinnost ceftazidimu a avibaktamu v kombinaci s metronidazolem, ve srovnání se meropenem u dětí od 3 měsíců do 18 let věku s komplikovanou nitrobřišní infekcí (knbi). dětského D4280C00016 Randomizované, multicentrické, jednoduše zaslepené klinické Hladík Michal, doc. MUDr., PhD. hodnocení s aktivní kontrolou hodnotící bezpečnost, snášenlivost, farmakokinetiku a účinnost ceftazidimu a avibaktamu v porovnání s cefepimem u dětí od 3 měsíců do 18 let věku s komplikovanou infekcí močových cest (kimc).

6 dětského Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení paralelních skupin hodnotící účinnost, bezpečnost a snášenlivost evolocumabu, podávaného po dobu 24 týdnů z hlediska snížení LDL cholesterolu při současné dietě a terapii snižující hladinu lipidů u pediatrických pacientů ve věku 10 až 17 let s heterozygotní familiární hypercholesterolémií (HeFH) / Doubleblind, Randomized, Multicenter, Placebo-Controlled, Parallel Group Study to Characterize the Efficacy, Safety, and Tolerability of 24 Weeks of Evolocumab for Low Density Lipoprotein-Cholesterol (LDL- C) Reduction, as Add-On to Diet and Lipid-Lowering Therapy, in Pediatric Subjects 10 to 17 Years of Age With Heterozygous Familial Hypercholesterolemia (HeFH). Šuláková Astrid MUDr. PhDr., Randomizovaná otevřená studie fáze 3 srovnávající Carfilzomib, Melphalan a Prednisone s Bortezomibem, Melphalanem a Prednisonem u subjektů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem, u kterých není vhodné provést transplantaci. C16011 GS-US GS-US APL-C Randomizovaná, kontrolovaná multicentrická a otevřená studie fáze III ověřující bezpečnost a účinnost dexamethazonu v kombinaci s přípravkem MLN9708 nebo léčbu podle volby lékaře u pacientů s recidivující nebo refrakterní systémovou amyloidózou z lehkých řetězců (AL) Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost idelalisibu (GS-1101) v kombinaci s rituximabem u dříve léčených indolentních nehodgkinových lymfomů. Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost idelalisibu (GS-1101) v kombinaci s bendamustinem a rituximabem u dříve léčených indolentních nehodgkinových lymfomů. ADMYRE: Aplidin Dexamethasone in RElapsed/Refractory MYeloma). Randomizované, multicentrické, otevřené klinické hodnocení fáze III v kombinaci plitidepsinu s dexametazonem v porovnání s dexametazonem v monoterapii u pacientů s relapsujícím/vzdorujícím mnohočetným myelomem.

7 GS-US Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3, hodnotící účinnost a bezpečnost idelalisibu (GS- 1101) v kombinaci s bendamustinem a rituximabem u dříve léčené chronické lymfatické leukémie. AC-004-EU Randomizované otevřené multicentrické klinické hodnocení Fáze III léčby Melfalanem a Dexametazonem (MDex) versus léčba Bortezomibem, Melfalanem a Dexametazonem (BMDex) u neléčených pacientů se systemovou AL-amyloidózou z lehkých řetězců Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze I s paralelními skupinami hodnotící farmakokinetiku a farmakodynamiku přípravku BI v porovnání s indukční imunoterapií rituximabem (MabThera ) jako léčbou první linie u pacientů s folikulárním lymfomem s nízkou nádorovou zátěží. CC-5013-NHL-007 Dvojitě zaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 srovnávající účinnost a bezpečnost podávání léčivých přípravků rituximabu a lenalidomidu oproti rituximabu a placebu u pacientů s relabujícím/refrakterním indolentním lymfomem. PCI32765DBL3001 GO28667 Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 inhibitoru Brutonovy tyrozin kinázy (BTK), PCI (ibrutinib), v kombinaci s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem, vinkristinem a prednizonem (R-CHOP) u pacientů s nově diagnostikovaným podtypem difuzního velkobuněčného B lymfomu z buněk mimo germinální centra (nongerminal center B cell - non-gcb). Multicentrické otevřené randomizované klinické hodnocení fáze III pro pacienty s recidivující/rezistentní chronickou lymfocytární leukémií k vyhodnocení přínosu přípravku GDC-0199 (ABT-199) v kombinaci s rituximabem v porovnání s bendamustinem a rituximabem. OMB Otevřená, randomizovaná, multicentrická, fáze III studie srovnávající monoterapii ofatumumabem vs. monoterapii rituximabem u pacientů s diagnózou folikulárního lymfomu (FL) v léčbě relapsu po poslední předchozí terapii obsahující rituximab.

8 SGN E5501-G GS-US Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 zkoumající brentuximab vedotin spolu s chemoterapií CHP (A- CHP) oproti chemoterapii CHOP v úvodní léčbě pacientů s CD30- pozitivními zralými T- buněčnými lymfomy. Randomizovaná, mezinárodní, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami k posouzení účinnosti a bezpečnosti avatrombopagu podávaného perorálně jednou denně k léčbě dospělých s trombocytopenií v souvislosti s onemocněním jater před elektivním zákrokem. Randomizovaná, dvojitě zaslepená, aktivně kontrolovaná studie fáze 3, hodnotící přípravek Momelitinib proti přípravku Ruxolitinib u subjektů s primární myelofibrózou (PMF) nebo myelofibrózou po polycytemia vera nebo po esenciální trombocytémii (Post-PV/ET MF). Gumulec Jaromír MUDr. GS-US Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost idelalisibu v kombinaci s bendamustinem a rituximabem k léčbě v minulosti neléčené chronické lymfocytické leukémie. C16019 Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3, hodnotící udržovací léčbu ústy podávaným přípravkem Ixazomib Citrate (MLN9708) u pacientů s mnohočetným myelomem po transplantaci dříve odebraných vlastních kmenových buněk Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie hodnotící účinnost, bezpečnost a imunogenicitu přípravku ABP 798 v porovnání s rituximabem u subjektů s CD20 pozitivním nehodgkinovým lymfomem z B-buněk (NHL). TRC Multicentrické, randomizované, dvojetě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení (KH) fáze III porovnávající podávání eltrombopagu v konbinaci s azacitidinem a placeba v kombinaci s azacitidinem u pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS) středního rizika 1 a 2 a vysokého rizika (IPSS intermediate 1, intermediate 2 and high risk. IPI Klinické hodnocení fáze 2 hodnotící IPI-145 u pacientů s refrakterním indolentním non-hodgkinovým lymfomem. ECWM-1 Zhodnocení účinnosti léčebného režimu Dexamethason, Rituximab a Cyklofosfamid (DRC) +/- Bortezomib v primoléčbě pacientů s Waldenströmovou makroglobulinémií.

9 GS-US MMY3004 ARRAY Jednoramenná studie fáze 2 hodnotící účinnost a bezpečnost idelalisibu v kombinaci s rituximabem u pacientů s doposud neléčenou chronickou lymfatickou leukemií s delecí 17p. Klinické hodnocení fáze 3 s daratumumabem, bortezomibem a dexametazonem (DVd) ve srovnání s bortezomibem a dexametazonem (Vd) u pacientů s relabovaným nebo refrakterním mnohočetným myelomem. Nadnárodní randomizovaná otevřená studie fáze 3 hodnotící filanesib (ARRY-520) + carfilzomib v porovnání s carfilzomibem jako jediným přípravkem u pacientů s pokročilým mnohočetným myelomem. LYMRIT AB10004 Fáze I/II klinické studie radioimunoterapie přípravkem 177LuDOTA- HH1 (Betalutin TM) v léčbě recidivujícího CD37 + non-hodgkinova lymfomu Multicentrická, randomizovaná, otevřená studie fáze II-III se třemi paralelními skupinami určená k vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti masitinibu s dexametazonem, gemictabinu s dexametazonem a kombinace masitinibu, gemcitabinu a dexametazonu u pacientů s relaxujícím či refrakterním T-buněčným lymfomem. PIX306 Multicentrická randomizovaná studie srovnávající Pixantrone + Rituximab s Gemcitabinem + Rituximabem u pacientů s agresivním nehodgkinovým lymfomem B-buněk, u kterých došlo k relapsu po terapii CHOP-R nebo ekvivalentním režimem a u kterých není vhodná transplantace kmenových buněk MMY3007 Randomizovaná, kontrolovaná, otevřená studie fáze III srovnávající léčbu VMP (VELCADE (bortezomib)- Melfalan-Prednison) s VMP v kombinaci s daratumumabem (D-VMP) u pacientů s dosud neléčeným mnohočetným myelomem, kteří nemohou být léčení vysokodávkovanou terapií. GO27878 Otevřené klinické hodnocení fáze IB/II posuzující bezpečnost a farmakokinetiku přípravku GDC-0199 (ATB 199) v kombinaci s Rituximabem (r) nebo Obinutuzumabem (g) a s Cyklofosfamidem, Doxorubicinem, Vinkristinem a Prednisonem (chop) u pacientů s B- buněčným Non hodgkinovým lymfomem (NHL) a DLBCL.

10 C16021 Randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3 hodnotící udržovací léčbu perorálním Ixazomibem po úvodní léčbě u pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem neléčeným transplantací kmenových buněk Randomizovaná, dvojcestná, zkřížená studie hodnotící bioekvivalenci subkutánně podávaného azacitidinu se subkutánně podávanou Vidazou v podmínkách na lačno u pacientů s myeloplastickým syndromem (MDS) léčených azacitidinem. MI-CP204 Otevřené klinické hodnocení fáze 1/2 hodnotící přípravek MEDI-551, humanizovanou monoklonální protilátku cílenou proti CD19, u dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním nádorovým onemocněním buněk typu B v pokročilém stadiu Retrospektivní, neintervenční observační studie sledující léčbu pacientů se symptomatickým mnohočetným myelomem v zemích střední a východní Evropy (země CEE)./ Retrospective NoninterventionalObservational Study on symptomaticmultiplemyelomatreatmentpatterna in Central and EasternEuropeancountries. CLSG-CNS-01 Studie sledující relapsy v centrálním nervovém systému u pacientů s Ďuraš Juraj MUDr. difuzním velkobuněčným B-lymfomem léčených chemoterapií s nebo bez CNS profylaxe. CFZ014 Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 u subjektů s relabujícím a refrakterním mnohočetným myelomem užívajících carfilzomib v kombinaci s dexametazonem, porovnávající dávkování jednou týdně oproti dvakrát týdně./ A Randomized, Open-label, Phase 3 Study in Subjects with Relapsed and Refractory Multiple Myeloma Receiving Carfilzomib in Combination with Dexamethasone, Comparing Once-weekly versus Twice-weekly Carfilzomib Dosing.

11 GS-US Randomizovaná otevřená studie fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost idelalisibu podávaného v kombinaci s obinutuzumabem v porovnání s chlorambucilem podávaným v kombinaci s obinutuzumabem u dosud neléčené chronické lymfocytické leukémie. / A Phase 3, Randomized, Open-Label Study Evaluating the Efficacy and Safety of Idelalisib in Combination with Obinutuzumab Compared to Chlorambucil in Combination with Obinutuzumab for Previously Untreated Chronic Lymphocytic Leukemia. infekčního infekčního infekčního MK AC-061A602 / 302 GV29216 Klinické hodnocení fáze 3, hodnocení bezpečnosti a účinnosti Bocepreviru/ Peginterferonu alfa-2a/ Ribavirinu u pacientů s chronickou žloutenkou typu C genotypu 1 IL28B CC./ Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení porovnávající účinnost a bezpečnost cadazolidu a vankomycinu u pacientů s průjmem souvisejícím s Clostridium difficile (CDAD) / Podstudie: Multicentrická podstudie k ověření dotazníku CDAD- DaySyms (Denní příznaky průjmu souvisejícího s Clostridium difficile) PRO u pacientů s CDAD účastnících se klinického hodnocení AC- 061A302. Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze II, hodnotící monoklonální protilátku MHAA4549A v kombinaci s oseltamivirem ve srovnání s oseltamivirem při léčbě závažné infekce chřipkou typu A. neonatologie DFG Fr 1455/6-1 Účinky transfúzních prahů na neurokognitivní výsledky dětí s extrémně nízkou hmotností (ÚTPNV) slepá randomizovaná kontrolovaná multicentrická studie. nukleární medicíny tuberkulózy a GE MK Otevřená multicentrická studie 4. fáze, které má prokázat prognostickou využitelnost scintigrafického vyšetření s AdreView pro identifikaci pacientů se srdečním selháním, u nichž dojde během 60 měsíců sledování k úmrtí. Nezaslepené randomizované klinické hodnocení fáze 3 srovnávající léčbu přípravkem MK3475 oproti standardní chemoterapii u dříve neléčených pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (Keynote 42)./ A Randomized, Open Label, Phase III Study of Overall Survival Comparing Pembrolizumab (MK-3475) versus Platinum Based Chemotherapy in Treatment Naïve Subjects with PD-L1 Positive Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer (Keynote 042). Rožnovský Luděk doc.mudr.csc. Zjevíková Alena MUDr.Ph.D., Sagan Jiří MUDr. Poláčková Renáta MUDr. Kraft Otakar MUDr.Ph.D.MBA Roubec Jaromír MUDr. Ph.D.

12 tuberkulózy a tuberkulózy a C Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 hodnotící přípravek fostamatinib disodium při léčbě perzistentní/chronické imunitní trombocytopenické purpury. C Otevřená prodloužená studie fáze 3 hodnotící přípravek fostamatinib disodium při léčbě perzistentní/chronické imunitní trombocytopenické purpury. Gumulec Jaromír MUDr. Gumulec Jaromír MUDr. tuberkulózy a tuberkulózy a U31287-A-U301 SLU01 Randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie fáze 3, složená ze dvou částí, s patritumabem (U3-1287) v kombinaci s erlotinibem u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) bez mutace v EGFR genu, kteří jsou v progresi po alespoň jednom cyklu systémové léčby. Studie fáze I/II hodnotící bezpečnost a účinnost DCVAC/LuCa přidaného ke standardní chemoterapii (karboplatina a paklitaxel) v první linii +/- imunomodulancia (interferon-α a hydroxychlorochin) vs. standardní chemoterapie u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic ve stadiu IV. Roubec Jaromír MUDr. Ph.D. Roubec Jaromír MUDr. Ph.D. tuberkulózy a tuberkulózy a tuberkulózy a M Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze 2 porovnávající veliparib s karboplatinou a paklitaxelem oproti standardní chemoterapii podle volby zkoušejícího u pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií v první linii u metastazujícího nebo pokročilého neskvamózního nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), kteří jsou nebo byli kuřáci. Roubec Jaromír MUDr. Ph.D. D5160C00007 Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III za účelem zhodnocení účinnosti a bezpečnosti AZD9291 v porovnání se standardní léčbou inhibitorem tyrozin kinázy epidermálního růstového faktoru (EGFR-TKI) jako léčba první linie u pacientů s mutací EGFR, s lokálně pokročilou nebo metastázující formou nemalobuněčné plicní rakoviny. Roubec Jaromír MUDr. Ph.D Randomizovaná studie fáze 3 hodnotící kombinaci Ganetespibu s Roubec Jaromír MUDr. Ph.D. Docetaxelem ve srovnání se samostatně podávaným Docetaxelem u pacientů s pokročilým nemalobuněčným adenokarcinomem plic.

13 tuberkulózy a tuberkulózy a tuberkulózy a tuberkulózy a MK Randomizované klinické hodnocení fáze II/III dvou dávek MK 3475 oproti docetaxelu u dříve léčených pacientů se spinocelulárním typem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). GS-US Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze 2, hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku GS-6624 u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (RAINIER) Otevřené klinické hodnocení afatinibu při léčbě pacientů bez předchozí zkušenosti s léčbou (1. linie) nebo po předchozí chemoterapii s lokálně pokročilým nebo metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s mutací (mutacemi) EGFR Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické, klinické hodnocení fáze II přípravku denosumab v kombinaci s chemoterapií jako první linie léčby metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic. Roubec Jaromír MUDr. Ph.D. Pláčková Martina MUDr. Roubec Jaromír MUDr. Ph.D. Roubec Jaromír MUDr. Ph.D. tuberkulózy a C14018 Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2 porovnávající přípravek alisertib (MLN8237) v kombinaci s paklitaxelem a placebo v kombinaci s paklitaxelem jako léčbu druhé linie u malobuněčného karcinomu plic (SCLC). Roubec Jaromír MUDr. Ph.D. tuberkulózy a CA Otevřená, randomizovaná studie fáze lll hodnotící přípravek nivolumab a chemoterapii dle výběru zkoušejícího v první linii léčby pacientů s PD L1+ nemalobuněčným karcinomem plic ve stádiu IV nebo s opakovaným výskytem. Kožní oddělení GP28492 Prospektivní observační studie bezpečnosti u pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací genu BRAF V600 léčených přípravkem vemurafenib (Zelboraf ). Kožní oddělení CMEK162B2301 Klinické hodnocení COLUMBUS: Randomizované, tříramenné, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze III hodnotící kombinovanou léčbu LGX818 s MEK162 a monoterapii LGX818 v porovnání s vemurafenibem u pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací BRAF V600. Roubec Jaromír MUDr. Ph.D. Vantuchová Yvetta MUDr.Ph.D. Vantuchová Yvetta MUDr.Ph.D.

14 Kožní oddělení CMEK162A2301 Klinické hodnocení NEMO (NRAS melanom a MEK inhibitor): Randomizované, otevřené, multicentrické, dvouramenné klinické hodnocení fáze III porovnávající účinnost přípravku MEK162 a dakarbazinu u pacientů s pokročilým neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací NRAS. Kožní oddělení HB Sledování účinnosti a bezpečnosti ZP HemaGel baby pro léčbu opruzenin, potniček, suché kůže a jiných kožních obtíží u novorozenců, kojenců a batolat do 3 let. Kožní oddělení PS0005 Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3 s paralelními skupinami, následované obdobím se zaslepenou dávkou a otevřeným následným sledováním ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku certolizumab pegol u pacientů se středně závažnou až závažnou chronickou plakovitou psoriázou. Kožní oddělení GO28399 Otevřené pokračovací klinické hodnocení Vemurafenibu (s převáděním pacientů) u pacientů se zhoubnými onemocněními s mutací V600 genu BRAF, kteří se v minulosti účastnili některého z předcházejících klinických hodnocení Vemurafenibu. Kožní oddělení CA Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze 3 hodnotící nivolumab oproti ipilimumabu při adjuvantní imunoterapii u pacientů s vysokým rizikem recidivy po kompletní resekci melanomu stádia IIIb/c nebo stádia IV. Kožní oddělení MEK Specifický léčebný program. Léčba trametinibem a dabrafenibem u metastatického melanomu s BRAF pozitivní mutací. Krevní centrum Prospektivní multicentrické klinické hodnocení fáze 3 posuzující účinnost a bezpečnost faktoru rvwf v kombinaci s přípravkem ADVATE nebo bez něj při plánovaných chirurgických zákrocích u pacientů s těžkou von Willebrandovou chorobou Neurochirurgická klinika ASBI603 Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie paralelních skupin posuzující účinnost, bezpečnost a farmakokinetiku injekce SUN13837 u dospělých subjektů s akutním poraněním míchy. Vantuchová Yvetta MUDr.Ph.D. Nováková Jana MUDr. Vantuchová Yvetta MUDr.Ph.D. Vantuchová Yvetta MUDr.Ph.D. Vantuchová Yvetta MUDr.Ph.D. Pavlas Jaroslav MUDr. Čermáková Zuzana Doc. MUDr. Ph.D. Krčík Tomáš MUDr.

15 Neurologická klinika CLP Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, simulovaným výkonem kontrolovaná klinická zkouška na paralelních ramenech pro posouzení bezpečnosti a účinnosti systému ISS (Ischemic Stroke System systém k léčbě ischemického mozkového infarktu) jako doplňku ke standardní péči u subjektů s akutním ischemickým mozkovým infarktem. Neurologická klinika MT-1303-E05 Multicentrická studie II. fáze ke zhodnocení dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti MT-1303 u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou, kteří dokončili studii MT-1303-E04. Neurologická klinika DESTINY-R Dekompresní operace pro léčbu maligního infarktu střední mozkové tepny. Neurologická klinika YKP3089C017 Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení ke stanovení odpovědi na dávku YKP3089 jako podpůrné léčby u pacientů se záchvaty s parciálním nástupem, s nepovinnou otevřenou prodlužovací fází. Neurologická klinika D5134C00001 Randomizovaná, dvojitě zaslepená, mezinárodní klinická studie srovnávající vliv léčby ticagrelorem oproti léčbě aspirinem na prevenci závažných cévních příhod u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou nebo s tranzitorní ischemickou atakou (TIA). Školoudík David, doc.,mudr., Ph.D. Woznicová Ivana MUDr. Bar Michal doc.,mudr, Ph.D., Bar Michal doc.,mudr, Ph.D., Školoudík David, doc.,mudr., Ph.D. Neurologická klinika TR Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III porovnávající TR-701 FA a Linezolid u pacientů s gram pozitivní ventilátorovou nozokomiální pneumonií. Neurologická klinika EMR Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, dvojitě maskovaná studie fáze III srovnávající účinnost a bezpečnost 2 denních perorálních dávek přípravku ONO 4641 (0,05 mg a 0,1 mg) oproti interferonu-β-1a 30 µg i.m. podávaného týdně u subjektů s relabující roztroušenou sklerózou. Neurologická klinika X Pilotní studie prevalence familiární amyloidní polyneuropatie (TTR- FAP) u pacientů s diagnózou idiopatické polyneuropatie. Neurologická klinika 218MS401 Multicentrická mezinárodní observační studie ke shromáždění údajů o bezpečnosti a k dokumentaci využití přípravku Fampyra v běžné lékařské praxi (LIBERATE). Neurologická klinika 101MS408 Multicentrické randomizované otevřené klinické hodnocení k posouzení účinku léčivého přípravku natalizumab v porovnání s přípravkem fingolimod na poškozené tkáně centrálního nervového systému a na regeneraci u pacientů s aktivní relabující-remitující roztroušenou sklerózou. Hon Petr MUDr. Woznicová Ivana MUDr. Hon Petr MUDr. Zapletalová Olga MUDr. Zapletalová Olga MUDr.

16 Neurologická klinika CXA-NP Prospektivní randomizované dvojitě zaslepené multicentrické klinické hodnocení fáze III hodnotící bezpečnost a účinnost intravenózně podaného ceftolozan/tazobactamu v porovnání s meropenemem u dospělých pacientů s ventilátorovou nozokomiální pneumonií. Neurologická klinika GTI1305 Multicentrické, prospektivní, otevřené, jiným přípravkem nekontrolované klinické hodnocení hodnotící účinnost a bezpečnost lidského imunoglobulinu, 10% kaprylátu/chromatograficky purifikovaného (IGIV-C) u pacientů s exacerbacemi myasthenia gravis. Hon Petr MUDr. Zapletalová Olga MUDr. Neurologická klinika CFTY720I2201 Dvojitě zaslepené, randomizované, multicentrické, placebem Woznicová Ivana MUDr. kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku fingolimod, podávaného jednou denně v dávce 0,5mg, perorálně, oproti placebu u pacientů s chronickou zánětlivou demyelinizační polyradikuloneuropatií (CIDP). Neurologická klinika CVT Randomizované klinické hodnocení fáze III, hodnotící bezpečnost přípravku CVT 301 (Levodopa prášek k inhalaci) u pacientů s Parkinsonovou nemocí s fluktuacemi motorických funkcí (fenomén off ) v porovnání s observační kontrolní kohortou. Neurologická klinika ECU-MG-301 Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení k posouzení bezpečnosti a účinnosti eculizumabu u pacientů s refrakterní generalizovanou myasthenia gravis (gmg). Neurologická klinika ECU-MG-302 Otevřené klinické hodnocení fáze III, které je prodloužením hodnocení ECU-MG-301, hodnotící bezpečnost a účinnost eculizumabu u pacientů s refrakterní generalizovanou myasthenií gravis (gmg). Neurologická klinika Účinek přípravku ORM na příznaky agitovanosti/agresivity u pacientů s Alzheimerovou chorobou: 12 týdenní randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná multicentrická studie s paralelními skupinami.s skupinami. Bar Michal doc.,mudr, Ph.D., Junkerová Jana MUDr. Junkerová Jana MUDr. Ressner Pavel MUDr. Ph.D.

17 Neurologická klinika 205MS303 Multicentrické, otevřené prodloužené klinické hodnocení posuzující dlouhodobou bezpečnost a účinnost monoterapie přípravkem BIIB019, Daclizumab High Yield Process (DAC HYP), u pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří dokončili klinické hodnocení s číslem protokolu 205MS301. A Multicenter, Open-Label, Extension Study to Evaluate the Long-Term Safety and Efficacy of BIIB019, Daclizumab High Yield Process (DAC HYP), Monotherapy in Subjects With Multiple Sclerosis Who Have Completed Study 205MS301. Neurologická klinika OBS1343 Prospektivní, multicentrická, observační, poregistrační studie bezpečnosti (PASS studie) hodnotící dlouhodobý bezpečnostní profil přípravku LEMTRADA (alemtuzumab) u pacientů s relabující formou roztroušené sklérozy./ A prospective, multicenter, observational, post-authorization safety study (PASS) to evaluate the long term safety profile of LEMTRADA (alemtuzumab) treatment in patients with relapsing forms of multiple sclerosis (RMS). Neurologická klinika BIAV1501 Neintervenční farmakoekonomická studie s cílem vyhodnotit pracovní schopnost a produktivitu práce pacientů s CIS/RR-MS léčených přípravkem Avonex. Prospective, non-interventional pharmacoeconomic study to review the ability to work and working productivity in patients CIS/CDMS treated with AVONEX. Neurologická klinika AC-058B301 Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, aktivně kontrolovaná, superioritní studie s paralelními skupinami, k porovnání účinnosti a bezpečnosti ponesimodu a teriflunomidu u subjektů s relabující roztroušenou sklerózou./ Multicenter, randomized, doubleblind, parallel-group, active-controlled, superiority study to compare the efficacy and safety of ponesimod to teriflunomide in subjects with relapsing multiple sclerosis. Zapletalová Olga MUDr. Hradílek Pavel MUDr.Ph.D. Píža Radim, MUDr. Hradílek Pavel MUDr.Ph.D. Oční klinika Oční klinika CLINTEST_SAT_001_20 13 CLINTEST_MONO_001_ 2013 Prospektivní, multicentrická, nekontrolovaná klinická zkouška Mašek Petr MUDr.Csc. zdravotnického prostředku, hodnotící výkonnost a bezpečnost hydrogelové nitrooční čočky SATURN u pacientů podstupujících operaci šedého zákalu. Prospektivní, multicentrická, nekontrolovaná klinická zkouška Mašek Petr MUDr.Csc. zdravotnického prostředku, hodnotící výkonnost a bezpečnost hydrogelové nitrooční čočky MONO u pacientů podstupujících operaci šedého zákalu.

18 Oční klinika RFB002A2406 LUMINOUS: Studie s cílem pozorovat účinnost a bezpečnost ranibizumabu prostřednictvím individualizované léčby pacienta a souvisejících výsledků. Oční klinika B Multicentrické, randomizované, dvojitě maskované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2 s paralelními skupinami porovnávající účinnost a bezpečnost antagonisty chemokinových receptorů CCR2/5 (PF ) s Ranibizumabem u dospělých pacientů s diabetickým makulárním edémem. Němčanský Jan, MUDr. Mašek Petr MUDr.Csc. Odd. centrálního příjmu Oddělení dětské neurologie BI SP0967 Klinické hodnocení fáze III - série kazuistik zrušení antikoagulačních účinků dabigatranu po nitrožilním podání 5,0 g idarucizumabu (BI ) u pacientů léčených dabigatran etexilátem, kteří mají nekontrolované krvácení nebo jsou indikováni k neodkladné operaci nebo jinému zákroku. Multicentrická, dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku lakosamid jakožto přídatné léčby u účastníků s epilepsií ve věku 1 měsíc až <4 roky s parciálními záchvaty. /A Multicenter, Double blind, Randomized, Placebo controlled, Parallel group Study to Investigate the Efficacy and Safety of Lacosamide as Adjunctive Therapy in Subjects with epilepsy 1 Month to <4 Years of Age with Partial Onset Seizures. Jelen Stanislav, MUDr. Novák Vilém MUDr. Oddělení hemodialyzačnětransplantační PMR-EC-1213 Dlouhodobé sledování dospělých příjemců alograftu ledvin a jater zařazených v minulosti do klinického hodnocení s přípravkem Tacrolimus (Advagraf) neintervenční multicentrické klinické hodnocení. (ADDRESS). Oddělení urologické TP Prospektivní, nerandomizovaný, multicentrický klinický výzkum bezpečnosti a funkčnosti pomůcky Phenix, umělého močového svěrače, společnsoti GT Urological LLC. Onkologická klinika BAY /16298 Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze II hodnotící radium-223 dichlorid versus placebo při podávání pacientkám s metastázující, HER2 negativní, na hormonální receptory pozitivní rakovinou prsu s metastázami v kostech, léčeným hormonální základní léčbou. Dědochová Jarmila MUDr. Krhut Jan doc. MUDr.Ph.D. Bravencová Zlatuše MUDr.

19 Onkologická klinika BAY /17096 Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické Bravencová Zlatuše MUDr. hodnocení fáze II hodnotící chlorid radnatý s izotopem 223Ra v kombinaci s exemestanem a everolimem versus placebo v kombinaci s exemestanem a everolimem při podávání pacientkám s metastázujícím, HER2 negativním, HR-pozitivním karcinomem prsu s metastázami v kostech. Onkologická klinika SP005 Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie fáze III s Hájek Jaroslav MUDr. paralelními skupinami pacientů určená k vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku DCVAC/PCa v porovnání s placebem u mužů indikovaných k chemoterapii metastatického kastračně-rezistentního karcinomu prostaty. Onkologická klinika AFLIBC06097 (ASQoP) Multicentrická, jednoramenná, otevřená klinická studie hodnotící Feltl David doc., Mudr., Ph.D., MBA bezpečnost a kvalitu života související se zdravím u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mcrc) dosud léčených režimem založeným na oxaliplatině. Onkologická klinika MK Klinické hodnocení fáze3 s přípravkem pembrolizumab (MK-3475) v Feltl David doc., Mudr., Ph.D., MBA první linii léčby u pacientů rekurentním /metastázujícím dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku. Porodnickogynekologická klinika D0816C00010 Otevřená, randomizovaná, kontrolovaná, multicentrická, studie fáze Ševčík Libor MUDr. Ph.D. III, hodnotící účinnost a bezpečnost oloparibu v monoterapii ve srovnání s jedním chemoterapeutikem dle výběru lékaře v léčbě relabujícího ovariálního karcinomu senzitivního na platinu u pacientek Porodnickogynekologická klinika SOV01 se zárodečnou mutací BRCA1/2. Randomizované,otevřené multicentrické klinické hodnocení fáze II se třemi rameny hodnotící účinek přidání přípravku DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii první linie (karboplatina a paklitaxel) u žen s nově diagnostikovaným epiteliálním karcinomem vaječníku. Ševčík Libor MUDr. Ph.D. Porodnickogynekologická klinika Porodnickogynekologická klinika SOV02 SOV03 Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze II s paralelními skupinami, vyhodnocující účinek přidání přípravku DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii (karboplatina a gemcitabin) u žen s recidivujícím epiteliálním ovariálním karcinomem citlivým na platinu. Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze II s paralelními skupinami, vyhodnocující účinek přídání přípravku DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii u žen s recidivujícím epiteliálním ovariálním karcinomem rezistentním k platině. Ševčík Libor MUDr. Ph.D. Ševčík Libor MUDr. Ph.D.

20 Porodnickogynekologická klinika M Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení bezpečnosti a účinnosti elagolixu u subjektů se středně těžkými až závažnými bolestmi souvisejícími s endometriózou. Klát Jaroslav MUDr., Ph.D., Porodnickogynekologická klinika ARRAY Studie MILO (MEK Inhibitor in Low-grade Serous Ovarian Cancer): mezinárodní, randomizovaná, otevřená studie fáze 3 přípravku MEK162 v porovnání s chemoterapií podle výběru lékaře u pacientek s rekurentními nebo perzistentními serózními karcinomy vaječníku, vejcovodu nebo s primárními karcinomy pobřišnice nízkého stupně. Ševčík Libor MUDr. Ph.D. Porodnickogynekologická klinika M Pokračovací studie vyhodnocující dlouhodobou bezpečnost a účinnost elagolixu u subjektů se středně těžkými až závažnými bolestmi souvisejícími s endometriózou. Klát Jaroslav MUDr., Ph.D.,

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava Mnohočetný myelom Nová diagnóza Relaps AKTIVNÍ Studie EMN02 Studie Denosumab Studie CLARION AKTIVNÍ Studie ENDEAVOR Studie

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava CLL Nová diagnóza AKTIVNÍ s náborem pacientů CLL - Wallaman Relaps AKTIVNÍ s náborem pacientů CLL - MURANO Chronická lymfocytární

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu MUDr. Jan Straub 11.4.2015 Mikulov Cíle léčby Vyléčení zatím stále akademická otázka u primoterapie předmětem studiové léčby Dosažení dlouhodobé remise - v primoterapii

Více

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 MUDr. Evžen Gregora Pacientský seminář,, Lednice, 8.9. 2007 Česká myelomová skupina spolupracuje s lékaři v ČR a SR při

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY

AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY Režim CTD junior se opakuje za dní) onemocnění. Je vhodný pro nemocné do let. Součástí režimu CTD je cyklofosfamid, thalidomid a dexametazon. Pokud je režim ( cykly) použitý před

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Klinické studie u amyloidózy a Morbus Waldenström

Klinické studie u amyloidózy a Morbus Waldenström Andrea Janotová Klinické studie u amyloidózy a Morbus Waldenström Mikulov, 10. 4. 2015 Amyloidóza AL Aktivní klinické studie - Amyloidóza Nová diagnóza Studie EMN03 AKADEMICKÁ (Brno, Hradec Králové, Olomouc,

Více

connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění O společnosti SOTIO SOTIO je biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu nádorových

Více

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny:

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost bevacizumabum Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro přípravek.

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění O společnosti SOTIO SOTIO je biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu nádorových

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMU. MUDr. Evžen Gregora

PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMU. MUDr. Evžen Gregora PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMU V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Evžen Gregora VI. národnn rodní workshop Mnohočetný myelom, Velké Bílovice, 17. 19.4. 2008 KLINICKÉ STUDIE S UKONČENÝM NÁBOREM

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Novinky a trendy v léčbě autoimunitních (dysimunitních) nervosvalových onemocnění. J. Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno

Novinky a trendy v léčbě autoimunitních (dysimunitních) nervosvalových onemocnění. J. Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno Novinky a trendy v léčbě autoimunitních (dysimunitních) nervosvalových onemocnění J. Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno Cíl a obsah přednášky Obecné trendy ve výzkumu a praktickém managementu

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Přehled změn vybraných kapitol

Přehled změn vybraných kapitol Přehled změn vybraných kapitol (aneb najdi 10 rozdílů.) změny guidelines 2012 Nové léčebné odpovědi Bendamustin Profylaxe infekčních komplikací Profylaxe TEN Léčba pacientů s renální insuficiencí Léčba

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

www.linkos.cz Czech Society for Oncology / ČOS ČLS JEP September 10 th, 2011 / 10. září 2011 TOP hotel Praha, Prague / Praha, Czech Republic

www.linkos.cz Czech Society for Oncology / ČOS ČLS JEP September 10 th, 2011 / 10. září 2011 TOP hotel Praha, Prague / Praha, Czech Republic www.linkos.cz Czech Society for Oncology / ČOS ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 10 th, 2011 / 10. září 2011 TOP hotel Praha, Prague

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44)

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11.1 Zhoubný melanom kůže (C43) 11.1.1 Adjuvantní léčba V adjuvantní léčbě maligního melanomu se stále používá interferon alfa. Je nutné připustit hraniční benefit této

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

Současná role thalidomidu u MM. Výsledky randomizovaných studií s thalidomidem u seniorů

Současná role thalidomidu u MM. Výsledky randomizovaných studií s thalidomidem u seniorů Současná role thalidomidu u MM Výsledky randomizovaných studií s thalidomidem u seniorů J. Minařík, V. Ščudla III. interní klinika LF UP a FN Olomouc Velké Bílovice, 2008 Charakteristika Nový lék v terapii

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34)

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2.1 Nemalobuněčný karcinom Podání chemoterapie s radikálním léčebným záměrem (průkazné prodloužení života) 2.1.1 Nádory klinického stádia IIA a IIB pokud jsou

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

Indikace : karcinom prsu. Nábor : Aktivní. Počet pacientů: 0

Indikace : karcinom prsu. Nábor : Aktivní. Počet pacientů: 0 PŘEHLED AKTIVNÍCH STUDIÍ NA KLINICE ONKOLOGIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- KARCINOM PRSU: ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD.

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD. Vývoj nového léčiva as. MUDr. Martin Votava, PhD. Příprava na vývoj a registraci LP Náklady na vývoj: 800 mil USD Doba vývoje: 10 let Úspěšnost: 0,005% - 0,001% Vývoj nového léčivého přípravku IND NDA

Více

Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie

Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie ;; /// MUDr. Tomáš Hrbáč Neurochirurgická klinika 2008 TULEP 1 MUDr. Michal Bar, Ph.D Neurologická klinika 2008 CORONARY MUDr. Radim Brát, Ph.D

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÁRKYNÉ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO ZAMĚSTNÁNÍ TELEFON ULICE A ČÍSLO POPISNÉ MĚSTO PSČ PORODNÍK MINULÉ TĚHOTENSTVÍ počet předchozích porodů počet spontánních

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI

CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D. Interní klinika, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity Úvod Vzhledem k narůstající prevalenci chronicky

Více

* Přípravek MabThera s.c. je indikován pouze k léčbě dospělých pacientů s non-hodgkinským lymfomem (NHL):

* Přípravek MabThera s.c. je indikován pouze k léčbě dospělých pacientů s non-hodgkinským lymfomem (NHL): Tyto edukační materiály týkající se bezpečného a účinného používání přípravku MabThera 1 400 mg roztoku pro subkutánní injekci (dále jen MabThera s.c.) je příručkou pro lékaře, zdravotní sestry a lékárníky.

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Edukační materiály. KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře

Edukační materiály. KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře Edukační materiály KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře Informace pro lékaře EU Listopad 2013 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech 2007 2014

Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech 2007 2014 Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech 2007 2014 prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 1, Mgr. Michal Burger 2, MUDr.

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

závažné revmatoidní artritidy (onemocnění, které způsobuje zánět kloubů), kdy je přípravek MabThera podáván intravenózně spolu s methotrexátem;

závažné revmatoidní artritidy (onemocnění, které způsobuje zánět kloubů), kdy je přípravek MabThera podáván intravenózně spolu s methotrexátem; EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost rituximabum Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro přípravek.

Více

TAFINLAR (DABRAFENIB) SCHVÁLEN PRO LÉČBU POKROČILÉHO MELANOMU

TAFINLAR (DABRAFENIB) SCHVÁLEN PRO LÉČBU POKROČILÉHO MELANOMU MALIGNÍ MELANOM A OSTATNÍ NÁDORY KŮŽE 83 TAFINLAR (DABRAFENIB) SCHVÁLEN PRO LÉČBU POKROČILÉHO MELANOMU Nosek M. CZ/BRF/0003/13 Úvod Melanom patří k zákeřným onkologickým onemocněním a jeho incidence celosvětově

Více

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky Edukační materiál Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro zdravotníky Přípravek YERVOY je indikován k léčbě pokročilého melanomu (neresekovatelného nebo metastazujícího) u dospělých. 1 Tento léčivý

Více

VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV

VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV 1 VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV MUDr. Juraj Slabý Zástupce vedoucí oddělení hodnocení léčiv 9.10.2014 2 Vzácná onemocnění - obecně Orphan designace - rozhoduje EMA na základě

Více

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Vývoj VZV vakcín Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů, 17.5. 2012 Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Herpes zoster (HZ) 1953 první izolace viru (Thomas

Více

Trombembolie po PŽOK

Trombembolie po PŽOK Dagmar Seidlová ARO II pracoviště reprodukční medicíny Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, Fakultní nemocnice Brno dseidlova@fnbrno.cz

Více

Registr Avastin Kolorektální karcinom

Registr Avastin Kolorektální karcinom I. Diagnostika a předchozí léčba Registr Avastin Kolorektální karcinom Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Inclusion Definice Akutní mozková příhoda Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Mozková příhoda je definována jako rychle se rozvíjející lokální (nebo globální) porucha mozkových

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více