Nová kapela. Název vaší skupiny:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová kapela. Název vaší skupiny:"

Transkript

1 Nová kapela Vyplněním tohoto formuláře založíte svůj profil na hudbay.cz. Snažili jsme se, aby váš vstup byl co možná nejjednodušší a nejpříjemnější. Vyplnit profil můžete samozřejmě i na webu Jen ho pak prosím vytiskněte a pošlete spolu s cedéčkama. Název vaší skupiny: Protože existují kapely, jejichž jméno je obtížnější na zapamatování, nebo komplikovaněji psané (originality, přesmyčky, jazyk ), mohl by být problém s vyhledáním takové kapely v databázi. Například: Wanastovy Vjeci. Dá se ale poplést: vanastovy věci, wanastowi stačí si alternativy vyhledat. Takže dáváme možnost vypsat alespoň dva alternativní názvy. alternativní název Vaší kapely: alternativní název Vaší kapely: Možná teď čekáte, že od vás budeme chtít vědět hudební styl, který hrajete. Jsou ale kapely, které žánr mění s každým albem, tak jsme raději tuto informaci přesunuli k vašemu albu. Popis kapely. Je pochopitelně jen na vás, jak sami sebe přiblížíte fanouškům. Možná jen malá poznámka: Nezaměřujte se pouze na standardní informace. Zkuste se vžít do role případného posluchače. Co by jej asi zajímalo nejvíc? Čím jste specifičtí, v čem je vaše hudba a váš přístup k hudbě originální, případně jakou kapelu naopak nemůžete ani cítit a tak. Popis kapely: Položka Členové kapely je nepovinná (jako ostatně celý hudbay ) Doporučujeme však, aby jste údaje vyplnili. Někdo možná zná jen jméno některého z vás, ale název kapely jim v paměti neutkvěl. Tak aby vás nějak našli. jméno člena nástroj

2 Vaše webové stránky. Zde prosím uveďte odkaz na vaše internetové stránky (pokud máte), včetně odkazů na profily (Bandzone, Myspace, Facebook ). Škoda toho nevyužít, ne? Od nás obdržíte vaši URL unikátní adresu, a tlačítko : odkaz pro koupi CD/mp3. Webové stránky: které pak můžete vložit na své stránky jako Vaše první album na Hudbay. Jsme cca v půlce. Tady uveďte údaje o svém albu, které chcete prostřednictvím hudbay prodávat. Máte alb víc? Dobře, tento formulář využijte jen k přihlášení prvního z nich. Pro další alba využijte formulář nové album. Název alba: Rok vydání: Hudební žánr, styl. Rozhodně věříme, že Vaše hudba je originální a sešněrovat ji do nějaké škatule není jednoduché. Z vlastní zkušenosti známe ten pocit, když někdo položí otázku: A co vy jako vlastně hrajete? A člověk se nemůže zbavit pocitu, že bez sáhodlouhého vyprávění o všech zákoutích tvorby bude popis zavádějící a nepřesný. Asi bude. Chápeme, že Grindsadohip-hopsurfmusic možná vystihuje váš styl nejpřesněji, posluchači však moc neřekne. Tím hlavním důvodem ale je, aby vyhledávání na hudbay bylo jednoduché a přehledné. Svůj specifický styl pak máte možnost lépe definovat ve svém profilu. Proto neberte toto omezení jako útok na vaši hudební identitu a pokuste se prosím vybrat jeden z následujících žánrů: Rock Pop Metal Hip-hop / Rap Punk / Ska Blues Folk / Country World music / Ethno Jazz Elektronika/Ambient Soundtracks Reggae Classical Alternative Poté, co jste si snad vybrali, opět naprostá volnost. Popis alba není povinnou položkou, jestli ale dokážete napsat pár zajímavých vět o vašem albu, minimálně tím zpestříte poslech vašich ukázek. Popis alba: Nyní se dostáváme k samotným skladbám. Nevynechejte ani ty tzv. skryté tracky. Vzhledem k možnému porušení vašich autorských práv jsme bohužel nuceni délku vaši ukázky zkrátit na (nedostatečných) 30 sec. Můžete si však alespoň zvolit odkud má přehrávání ukázky začít. Pokud nevyberete nic, ukázky budou začínat od počátku skladby. Malá poznámka k údajům: Uvádějte jen skutečné autory, a to ve správném znění. Případný počátek ukázky uvádějte ve formátu (minuta : sekunda).

3 název skladby autor hudby / textu ukázka Takže profil máme, album a písničky taky. Jak už bylo uvedeno výše, pokud máte alb více (a chcete je dát k prodeji) pak využijte formulář nové album. Prodejní cena. Obecně na hudbay rozlišujeme dva základní druhy prodeje, a to prodej fyzického CD a download mp3. Můžete se samozřejmě rozhodnout, jestli chcete prodávat v těchto obou nebo jen v jednom z formátů. Výslednou cenu, kterou posluchač zaplatí, volíte také vy. Věříme, že vám jde o co největší prodejnost vaší desky a cenu tedy volte s rozvahou. Nezapomeňte také na to, že fyzické CD má oproti mp3 downloadu něco navíc, a že tedy mp3 mohou (měly by) být o něco levnější. Pokud si s cenou nevíte rady, koukněte na jiná alba na hudbay. Hudbay pro vás garantuje zisk 90% (pokud jste zastupováni OSA 80%) z výsledné vámi zvolené prodejní ceny. Proč ne celých 100%? Viz fyzické CD výsledná cena: Kč (zákazníkovi bude účtována kromě této ceny i dobírka a poštovné) mp3 download výsledná cena: Kč Všechny vaše příjmy z prodejů budeme pravidelně vždy do 20. dne v měsíci následujícím po zúčtovacím období posílat na váš bankovní účet a samozřejmě řádně dokladovat. K tomu je nutné vypsat pár základních údajů, které vyplníte o pár řádků níže. To by mohl být konec formuláře, že? No, ale protože hudbay.cz je veřejně přístupná webová adresa a jejím smyslem je distribuce vaší hudby, určitě se nevyhneme záležitostem kolem autorských práv, které souvisí s vašimi nahrávkami. Jen připomínáme: K distribuci na hudbay smíte poskytnout pouze díla ke kterým vlastníte autorská práva, nebo máte autorská práva třetích osob ošetřena! Tzn. coververze orig. písní, remixy, texty, obrazový materiál apod.- vždy potřebujete písemný souhlas vlastníka práv. Hudbay to za vás nevyřeší, ale pokusí se vám pomoci vás alespoň nasměrovat. My, jako provozovatelé webu musíme respektovat současnou legislativu. Takže, i přesto, že chceme ošetřit jen to nejnutnější, není to na jeden odstaveček Taky to musí mít nějakou tu formu. Takže:

4 Internetový server hudbay.cz Vladimír Jaške, Lidická 809/7, Opava74601, IČ: , bankovní spojení: Mbank, č. účtu: / 6210 dále jen hudbay a výlučný vlastník autorských práv poskytovaného díla a osoba oprávněná s dílem disponovat: Jméno a příjmení: Ulice: Město: PSČ: IČ: DIČ: Číslo bankovního účtu: / dále jen umělec uzavírají dle 269 odst.2 obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění, tuto smlouvu o vzájemné spolupráci při propagaci, distribuci a prodeje svého díla. I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů v oblasti užití díla umělce prostřednictvím internetového serveru hudbay.cz Umělec touto smlouvou nepřevádí na hudbay autorská práva ke svému dílu, ale uděluje nevýhradní licenci k užití tohoto díla k propagaci, distribuci a prodeji prostřednictvím internetového serveru hudbay.cz 2. Součástí této smlouvy je i text formuláře Nová kapela, respektive formuláře Nové album. Na tyto údaje je ve smlouvě odkazováno uvedením příslušného odstavce. II. Závazky hudbay 1. Hudbay se touto smlouvou zavazuje poskytovat umělci webovou prezentaci obsahu jeho díla na internetovém serveru hudbay, a umožnit prodej děl uživatelům serveru s technickým zajištěním platebních systémů. 2. Hudbay se zavazuje vyúčtovat umělci podíl na příjmech za prodej díla, a to způsobem sjednaným v čl. IV této smlouvy. 3. Všechny náklady s provozem internetového serveru hradí hudbay. 4. Hudbay uzavře řádnou smlouvu s Ochranným svazem autorským (OSA) a zajistí odvedení vašich autorských odměn v souladu s ustanovením 95 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. 5. V případě technických závad nebo poruch se hudbay zavazuje neprodleně zahájit práce na jejich odstranění. 6. Hudbay se zavazuje dbát o dobré jméno umělce a vyvarovat se jakékoliv činnosti, z které by mohla umělci vzniknout újma.

5 III. Závazky Umělce 1. Umělec se zavazuje poskytnout hudbay nevýhradní licenci k užití umělcova díla k propagaci, distribuci a prodeji prostřednictvím internetového serveru hudbay.cz 2. Součásti této poskytnuté licence je i právo hudbay konvertovat umělcovo dílo do hudbay zvoleného digitálního formátu a užití těchto digitálních otisků pro propagaci, distribuci a prodej prostřednictvím internetového serveru hudbay. Tato poskytnutá licence se týká i střihu hudebních nahrávek za účelem vytvoření hudební ukázky. 3. Za dílo se v rámci této smlouvy považují především: hudební nahrávky umělce a jejich metadata, veškerý poskytnutý obrazový a grafický materiál a informace poskytnuté v rámci formuláře Nová kapela, respektive formuláře Nové album. 4. Umělec výslovně prohlašuje, že je vlastníkem veškerých autorských práv díla v rozsahu nezbytném k naplnění účelu této smlouvy a že prodejem a užitím nahrávek dle této smlouvy nedojde k zásahu do práv třetích osob, resp. že tato práva má řádně ošetřena. V případě, že k zásahu do práv třetích osob dojde, zavazuje se umělec, že nahradí škodu, která hudbay vznikne v souvislosti s nároky třetích stran z titulu porušení jejich chráněných práv. 5. Umělec bude dbát o dobré jméno hudbay, zejména se vyvaruje jakékoliv činnosti, z které by mohla hudbay vzniknout újma. 6. V případě jakéhokoliv řízení proti hudbay ve věci, která má přímou nebo nepřímou souvislost s poskytováním služeb umělci, bude umělec spolupracovat s hudbay s cílem příslušnou věc vyřešit, přičemž obě strany budou společně hájit své dobré jméno. IV. Finanční vyrovnání. 1. Cenu za prodej díla si umělec určí sám ve formuláři Nová kapela v odstavci Prodejní cena, nebo ve formuláři Nové album v odstavci Prodejní cena. 2. Umělec v účetních vztazích s hudbay vystupuje jako prodejce svého díla, hudbay pak jako distributor díla, který inkasuje a dále vyúčtovává podíl z příjmů prodeje umělci. 3. Hudbay si za distribuci díla umělce nárokuje finanční odměnu 10% z prodejní ceny díla. Je li umělec zastupován OSA činí tato sazba 20%. 4. Hudbay si za registraci každého nového alba poskytnutého umělcem ve smyslu naplnění této smlouvy účtuje finanční odměnu 200Kč. 5. Vyúčtování prodejů probíhá na základě měsíčních statistických přehledů vzniklých výpisem záznamů z databáze prodeje uživatelům, a to formou faktur vystavených hudbay zahrnujících propočet podílů z příjmů. Tyto faktury včetně faktur za registraci nového alba jsou zasílány na ovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy nejpozději do 20. dne následujícího měsíce po zúčtovacím období. Zúčtovací období je stanoveno jako období mezi prvním a posledním dnem v měsíci. V. Trvání smlouvy 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje dnem jejího podpisu. 2. Kterákoliv smluvní strana může bez udání důvodu smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně s tím, že smlouva končí uplynutím měsíční výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně. 3. V případě, že hudbay odhalí ze strany umělce porušování, poškozování autorských práv, nebo umělec poskytl dílo, jehož obsah vybízí k rasové a jiné nenávisti či vykazuje známky morální nebo etické závadnosti, vyhrazuje si hudbay právo na okamžité vypovězení smlouvy včetně ukončení prodeje 4. Po ukončení platnosti smlouvy jsou strany povinny vypořádat si dosud neuhrazené závazky dle této smlouvy.

6 VI. Závěrečná ustanovení 1. Vzájemné vztahy touto smlouvou přímo neupravené se řídí obecnými ustanoveními obsaženými v obchodním zákoníku. 2. Tato smlouva je považována oběma stranami za důvěrnou a žádná ze smluvních stran neposkytne znění této dohody třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V dne: hudbay umělec Krátká rekapitulace: Pokud jste se rozhodli pro prodej fyzického CD, je nutné nám zaslat s tímto formulářem 3-5 kusů vašeho CD. Pro začátek to bude stačit a pokud půjdou prodeje dobře, včas si napíšeme o další kusy. Pokud jste se rozhodli pro prodej pouze mp3, zašlete s tímto formulářem 1 kus vašeho CD a obrázek obalu. (pokud nemáte, tak pošlete vhodné promo foto mailem). Nezapomeňte také, že spolu s tímto vyplněným a podepsaným formulářem je nutné uhradit 200 Kč a to bankovním převodem na účet hudbay / 6210 spolu se jménem vaší kapely a názvu alba uvedené v poznámce pro příjemce. Po obdržení tohoto formuláře, vašich CD a platby se okamžitě spustí prodej vaší desky. Od té chvíle Vám budeme pravidelně zasílat váš výdělek a vyúčtování vašich prodejů. Věříme, že budete spokojeni. S úctou a respektem: Petr a Vladimír hudbay

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 711/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 653 ze dne 27.08.2014 Zápis o posouzení a hodnocení nabídek u zakázky malého rozsahu na služby pod názvem: "Mobilní telefonie MČ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní společnost Firma 2.0. s.r.o., se sídlem v Praze, Krakovská

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

FinalTek.com 1/9 Zdeněk Klauda, MgA.

FinalTek.com 1/9 Zdeněk Klauda, MgA. FinalTek.com 1/9 Zdeněk Klauda, MgA. Všeobecné podmínky poskytováni služeb I. Základní ustanovení 1. Poskytovatelem je firma FinalTek.com - Zdeněk Klauda se sídlem Nová 225/1, 250 64 Měšice u Prahy, IČ

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Obsah Preambule I. Vymezení pojmů II. Smlouva s Partnerem III. Smlouva s Provozovatelem IV. Provozní řád V. Portál VI. Registrace VII. Rezervace VIII. Platební transakce IX. Reklamace X. Společná ujednání

Více

SMLOUVA O TECHNICKÉ ASISTENCI K DOMÁCNOSTEM, RODINNÝM DOMŮM A JINÝM OBJEKTŮM

SMLOUVA O TECHNICKÉ ASISTENCI K DOMÁCNOSTEM, RODINNÝM DOMŮM A JINÝM OBJEKTŮM SMLOUVA O TECHNICKÉ ASISTENCI K DOMÁCNOSTEM, RODINNÝM DOMŮM A JINÝM OBJEKTŮM 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ699001273,

Více

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s.

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Datové soubory ÚRS a Aplikační programové vybavení KROS plus a SMART plus rok 2015 Ing. Pavel Krajíček Obchodní ředitel ÚRS PRAHA, a.s. VŠEOBECNÉ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCE DOMÉN

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCE DOMÉN VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCE DOMÉN I. Úvod 1. Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "Aukce domén") je provozována společností Gransy s.r.o., se sídlem Bořivojova

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami SM//XXXXX kde XXXXX je č. smlouvy BruntálNet o.s., se sídlem U Rybníka

Více

Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 009728 (dále jen Smlouva )

Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 009728 (dále jen Smlouva ) Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 009728 (dále jen Smlouva ) mezi: Poskytovatelem: Vodafone Czech Republic a.s., Se sídlem Vinohradská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

BLACK SUN IT SERVICES S.R.O. datum: 1.5.2009. platnost: -------

BLACK SUN IT SERVICES S.R.O. datum: 1.5.2009. platnost: ------- BLACK SUN IT SERVICES S.R.O. Vysočanská 241 Praha, 19000 IČ: 28546342 T 777 726 780 info@blacksun.cz DOKUMENT: Všeobecné podmínky datum: 1.5.2009 platnost: ------- 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost

Více

Smlouva o zajištění správy serveru

Smlouva o zajištění správy serveru Smlouva o zajištění správy serveru ve smyslu ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: Nábřeží Edvarda

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange

Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange 1. Smluvní termíny, předmět 1.1. Pro účely těchto Všeobecných podmínek, včetně tohoto ustanovení a veškerých Smluvních vztahů

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

2.1.1. Poštovní: ANAFRA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem 2279, PSČ 75661

2.1.1. Poštovní: ANAFRA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem 2279, PSČ 75661 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost ANAFRA, s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů 1.1 Definice některých pojmů 1.1.1 Systém Kuchaři do domu

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 1. Předmět VP 1.1 Tyto VP stanovují pravidla, podle nichž společnost sledovanitv.cz s.r.o., společnost zapsaná v

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti IT STUDIO s. r. o. IČ 26294974 se sídlem Brno, Hudcova 78b zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42267, pro poskytování služby

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1 Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Obsah 2. Definice pojmu... 3 3. Služba a její rozsah... 4 4. HelpDesk centrum... 4 5. Vznik, změna, trvání a ukončení smlouvy...

Více

Všeobecné podmínky. poskytování služeb elektronických komunikací. společnosti. COOP Mobil s.r.o.

Všeobecné podmínky. poskytování služeb elektronických komunikací. společnosti. COOP Mobil s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti COOP Mobil s.r.o. 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím

Více

Konsolidované podmínky poskytování služeb Skylink TMT (Podmínky poskytování služeb T-Mobile Televize)

Konsolidované podmínky poskytování služeb Skylink TMT (Podmínky poskytování služeb T-Mobile Televize) Konsolidované podmínky poskytování služeb Skylink TMT (Podmínky poskytování služeb T-Mobile Televize) (dále jen Podmínky ) M7 Group S.A., se sídlem 2, Rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk, Velkovévodství

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více