Můj paradox - Herní řád soutěže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Můj paradox - Herní řád soutěže"

Transkript

1 Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, , Praha 10, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , (dále jen Pořadatel ). Pořadatel spuštěním webové prezentace Můj paradox od do na stránkách umožní návštěvníkům vytvořit a publikovat vlastní slogan na téma Můj paradox, (dále jen paradox ). Uveřejněné paradoxy budou automaticky zařazeny do hlasování o nejlépe ohodnocený paradox. Při vytváření nového paradoxu (Vložit paradox), bude vždy zobrazen formulář pro vložení jména, u, vytvoření nového paradoxu s prolinkem na ochranu osobních údajů. Odesláním paradoxu dává uživatel souhlas s pravidly herního řádu. Formulář bude opatřen textem *Odesláním formuláře souhlasíte s pravidly soutěže. Součástí webové prezentace, bude publikován Facebookový profil pod názvem Můj paradox, https://www.facebook.com/mujparadox. Návštěvníci webové stránky Můj paradox, budou moci ohodnotit vytvořené paradoxy formou facebookového Like (Like = obecná forma hodnocení oblíbenosti příspěvku na platformě Facebook). Možnost hodnotit jednotlivé příspěvky bude probíhat v týdenních kalendářních cyklech, které budou rozděleny do celkem 4 hlasovacích kol od 1.8 do II. Termíny hlasování / Počet výherců / Termíny vyhlášení Kolo I. od / 10 výherců / Vyhlášení 7.8. Kolo II. od / 10 Výherců / Vyhlášení Kolo III. od / 10 Výherců / Vyhlášení Kolo IV. Od / 3 Výherci / Vyhlášení III. Pro účely pořádání hlasování vydává Pořadatel tento Herní řád I. Hlasující

2 Hlasování se může zúčastnit fyzická osoba, která splňuje současně následující podmínky a dovršila 18 let věku. Účastí v Hlasování se stává Hlasujícím. Hlasování se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním, občanskoprávním, obchodně právním či jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli a/nebo k Zpracovatelovi a dále osoby spolupracující přímo či nepřímo na výrobě Hlasování ani osoby ve vztahu k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah účasti hlasování jedním hlasujícím není omezen za podmínek uvedených níže. V případě, že Hlasující nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá, v případě že se stane Výhercem, nárok na převzetí Výhry, resp. na požádání Pořadatele je povinen již předanou Výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Pořadatele plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně Výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů. V takovém případě se Výhercem stává osoba určená postupem podle čl. II. odst. 2. Výherci v I., II. a III. kole se nebudou moci zúčastnit se stejným paradoxem z I. a II. kola ostatních hlasovacích kol v těchto po sobě jdoucích termínech hlasování. Ve IV. kole hlasování budou všechny výherní paradoxy z I., II. a III. kola soutěžit s počátečním nulovým počtem Likes, přičemž pro jednotlivé paradoxy budou Pořadatelem vytvořeny nové příspěvky na sociální síti Facebook pro které v tomto IV. kole bude možné hlasovat formou Like na sociální síti Facebook - https://www.facebook.com/mujparadox. II. Hlasování herní systém 1. Hlasování se hlasující zúčastní označením Like na vytvořeném paradoxu ostatních přispěvatelů (autorů Můj paradox ). 2. V případě shodného počtu nejvíce Like ohodnocení bude výhercem vždy pouze jen jeden na základě počtu nejvíce sdílených paradoxů v sociální síti Facebook. 3. Výherce každého kola bude označen na webové stránce 4. I. III. kolo hlasování a vyhlášení vítězů bude založeno na nejvyšším nasbíraném počtu Likes a Shares hodnocení. Kolo IV., bude založeno na výhercích předchozích kol, kteří budou soutěžit o nejúspěšnější paradox. III. Výhry 1. Výherce určený podle předchozího článku získá od Pořadatele Výhru. Výhra (resp. Výhry) jsou specifikovány následovně: I. III. kolo hlasování

3 Místo x 2 vouchery na vstupenky na 2D film do libovolného kina Cinema City v ČR (každý umístěný paradox na místě získává po 1 x 2 voucherech) IV. kolo hlasování Místo x 2 vouchery na vstupenky na 2D film do libovolného kina Cinema City v ČR Místo 2. 6 x 2 vouchery na vstupenky na 2D film do libovolného kina Cinema City v ČR Místo 3. 3 x 2 vouchery na vstupenky na 2D film do libovolného kina Cinema City v ČR 2. Pořadatel kontaktuje Výherce zasláním ové zprávy s vyrozuměním o výhře dle umístění. Během procesu vytváření nových paradoxů uvádí každý přispěvatel svůj kontaktní , který bude v případě umístění a získání výhry, použit pro kontaktování s informacemi o výhře zasláním ové zprávy Pořadatelem s prohlášením Výherce (viz. příloha těchto pravidel - Příloha č 1 - Prohlášení výherce - Můj paradox), které bude obsahovat jméno, příjmení, ovou adresu, prohlášení o splnění podmínek Hlasování podle tohoto Herního řádu, a podmínky pro realizaci Výhry (dále jen Prohlášení ). 3. K realizaci Výhry dojde na Pořadatelem určeném místě v České republice do 2 dnů ode dne, kdy bylo Pořadateli doručeno řádně vyplněné a podepsané Prohlášení Výherce. Dokud Výherce nedodá Pořadateli Prohlášení obsahující všechny náležitosti, není Pořadatel povinen Výhru předat. Nárok na Výhru je nepřenosný. Pořadatel odpovídá za realizaci Výhry, v souladu s údaji, které mu poskytl Výherce v Prohlášení. 4. Vypořádání případných daňových povinností souvisejících s výhrou zajistí Pořadatel, který je povinen toto vypořádání doložit a to do 10 dní od takového vypořádání. 5. Hlasující ani Výherce nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v Hlasování nebo v souvislosti s realizací a užitím výhry před i po jejím předání. 6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v rámci Hlasování, není Pořadatel povinen poskytovat nikomu náhrady na Výhru. III. Společná ustanovení

4 1. V případě technických či jiných problémů může být Hlasování přerušeno. Zpracovatel takovou skutečnost bezodkladně sdělí Pořadateli, který na tuto okolnost vhodným způsobem upozorní, zejména na webových stránkách Můj paradox a zároveň i na Facebookovém profilu Můj paradox. V takovém případě se určení Výherce příslušného Hlasování provádí mezi uskutečněnými Likes předtím, než došlo k přerušení Hlasování. 2. Protesty proti průběhu Hlasování či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherce. Protesty se podávají Pořadateli, který za Herní řád odpovídá. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Protesty přezkoumává komise složená z Projektového týmu Pořadatele. Do případného opačného rozhodnutí komise platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Hlasování správná. 3. Protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení. Pokud komise dojde k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Hlasujícího, komise rozhodne jménem Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jednotlivé Výhry po případném zdanění v jednom Hlasovacím kole, přičemž hodnota Výhry je pro účely tohoto odstavce tohoto herního řádu určena běžnými cenami. 4. Rozhodnutí komise je konečné. IV. Ochrana osobních údajů 1. Hlasující účastí v Hlasování poskytuje Pořadateli a Zpracovateli (dále jen Správci osobních údajů) souhlas se zpracováním osobních údajů, které Správcům osobních údajů případně sdělí pro účely organizace Hlasování podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Hlasování, a to po dobu trvání Hlasování a 6 měsíců po jejím skončení. 2. Požádá- li Hlasující o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou Správci osobních údajů povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správci osobních údajů mají právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 3. Hlasující, který zjistí nebo se domnívá, že Správci osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého

5 nebo osobního života Hlasujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou- li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (I) požádat Správce osobních údajů o vysvětlení, a (II) požadovat, aby Správci osobních údajů odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je- li žádost Hlasujícího shledána oprávněnou, Správci osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví- li Správci osobních údajů žádosti Hlasujícího, má Hlasující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 4. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Hlasující případně sdělí Správcům osobních údajů. 5. Poskytnutí osobních údajů ze strany Hlasujících je podmínkou účasti v Hlasování. V. Změny Herního řádu 1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webových stránkách Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum. VI. Závěrečná ustanovení 2. Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu. 3. Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Pořadatele období od do Podmínky Hlasování se řídí právem České republiky. V Praze dne eman, spol. s r. o. Projektový Manager

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím.

Více

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže o členskou Elite Card a letenky (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené

Více

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE 1 Úvodní ustanovení 1. SAZKA KLUB je věrnostní program, který SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28.

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Staň se tváří PEN (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FIAT ČR SPOL. S R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FIAT ČR SPOL. S R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FIAT ČR SPOL. S R.O. 1. Předmět obchodních podmínek 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti (i) společnosti FIAT ČR spol. s r.o., IČ 40613275,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele pro uzavírání smluv o dodání zamykatelných stojanů na jízdní kola VELOCK a dalších výrobků a služeb z nabídky společnosti TANO TECHNIK, spol. s r.o se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a vzájemná práva a povinnosti

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Kozel slaví 140. výročí a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Kozel slaví 140. výročí se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto statutu (dále jen statut ), která vyznačují

Více

! OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

! OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ROCHE s.r.o se sídlem Dukelských hrdinl 52, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 49717052 zapsané v obchodním rejstříku vedenémměstským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interac ve SRL,

Více

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak;

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (f) Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se

Více