a tráviace ústrojenstvo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a tráviace ústrojenstvo"

Transkript

1 úvodník téma měsíce: zažívání Detoxikační medicí a zažívací ústrojí MUDr. Jonáš radí galerie preparátů Preparáty k detoxikaci zažívacího ústrojí orgány čínského pentagramu Detoxikace míchy a prodloužené míchy jídelní koutek Když žijeme proto, abychom jedli mýty a legendy o zdraví Potraviny nového typu výhra, nebo katastrofa? přání Rozhýbejte střeva! cesty ke štěstí V čem spočívá lidské štěstí? Ve vnímání slunce! mikrobiologie Bakterie čtvrtá část pro tělo i duši 21. století je kylé psali jste nám Detoxikace mi lila novou krev do žil novinky Joalis Joalis rozkvetl aktuálně Alergie útočí soutěž Ahoj, Zdraví! zachyceno v síti Cukr a mozkové funkce detoxikace vašima očima Trampoty začíjícího detoxikačního terapeuta k zamyšlení Zrcadla zdraví z přírody Borovice lesní, oves tý /2013 máj jún Bulletin informační a celostní medicíny 3/2013 květen červen Redakční rada MUDr. Jof Jonáš Ing. Vladimír Jelínek Mgr. Marie Vilánková Redakční zpracování Mgr. Ale Rašková tel Grafická úprava Marti Hovorková Vydavatel Joalis s. r. o. Orlická 2176/ Praha 3 IČO Tisk KR print s. r. o. Vinohradská 1336/ Praha 2 Distribuce v ČR Economy Class Company s. r. o. Na Výhledech 1234/ Praha 10 tel.: Bulletin informacnej a celostnej medicíny Ked žijeme preto, aby sme jedli Detoxikácia mi liala novú krv do žíl Expediční centrum U Řepické zastávky Strakonice tel.: Evidován pod č. MK ČR E Foto titulní straně a str. 32 Společnost Joalis s. r. o. má certifikovaný systém řízení zaujalo nás Dobře Detoxikacná strážené tajemství hospodyněk medicí slovníček pojmů kvality dle normy ISO zdravě & chutně a tráviace ústrojenstvo Těstoviny s dýní fazolemi, těstoviny s houbami, tofu a zeleninou..30 kalendář akcí Připravované akce Joalis Animal vylosovanie dotazníkov Slova ozčená * jdete ve Slovníčku pojmů straně 29. Joalis Animal vylosovanie dotazníkov květen červen

2 úvodník zdravě & chutně V dnešním díle šeho riálu Milí ètenáøi, kterou smícháme s dušenou zeleninou. Podle chuti o zdravém stravování hlédneme do dochutíme příklad sójovou omáčkou. Dáme a zažívací ústrojí dostává knihy vám do Radost rukou bulletin, ze zdravých jehož dětí od těstoviny a ozdobíme pažitkou nebo petrželkou. téma je MUDr. jaru šité Vladimíry míru. Možná Strdelové ptáte, a Ja Z pohledu detoxikace co má tohle Zerzrá. krásné období Je totiž plné plná kvìtù, zajímavých pøedstavuje zažívání nároèný Těstoviny proces, jehožs houbami, tofu barev a vùní spoleèného zrov informací o zdravém stravování. A to, zažíváním? Víc, než si myslíte. Na jaøe poruchy siglizují probouzí jak víme, pøíroda, je azákladním jakmile bere předpokladem a zeleninou4 dostatek sil, zaène mocnì toxické zátìže v rùzných a agresivnì hlásit pro o slovo. to, abychom Se stejnou měli dávkou vitální energie, agre èástech 1 turální tìla. Pøi tofu, slovì trocha zažívání přírodní si vìtši hořčice, z nás sójová vybaví a bojovnosti organismus. do popøedí Dnešní dostává recepty, také orgánový vybranéokruh jater. zejmé omáčka, žaludek. 2 stroužky Do česneku, zažívacího 1 cibule, systému 1 mrkev, však patøí právě z této knihy, vhodně obohatí pøíklad pórek, žampiony také zuby, (asi 6 8), hltan, 1 jícen lžíce kukuřičného a pøedevším pak Jeho náhlá aktivita však s bou ne i urèitá rizika. Probouzet škrobu, støeva. umeocet Právì tady nebo jablečný poruchy ocet, zažívání olej, projevují sůl, nejen dětský jídelníček. Zdravě žít zaèíná i še zažívání, kterému jsme bìhem zimy dali poøádnì voda, těstoviny, nejèastìji petrželka a odtud je rovnìž urèován stav ší imunity. zabrat. mohou, A tak zatímco ba dokonce všechno okolo by měli, vele i všichni roste arozkvétá, dospělí Èlánek MUDr. Jonáše pojednává o všech zákonitostech nás z nièeho nic padne sklíèenost, žáha ocitá v jednom ohni, Tofu krájíme a záludnostech nudličky, smícháme zažívání s hořčicí a zmuje a sójovouètenáøe milovanou svíèkovou nemùžeme ani podívat a še útroby omáčkou a necháme chvíli odležet. s možnostmi Na pánev cílené dáme detoxikace. trochu Těstoviny s dýní a fazolemi pozvol mìní v hodnì divokou horskou dráhu. A to zdaleka není oleje a necháme něm zesklovatět jemno krájenou vše. kouk Nevím, dýně, jestli 1 kořen vám nìco petržele, øíká pojem 1 cibule, zákon hrst jemno schválnosti, ale cibuli a plátky krájený česnek. Pak přidáme tofu a celý Když žijeme proto, abychom jedli mnì krájeného rozhodnì zelí, cizí 1 není. hrnek Právì fazolí uvařených jaøe èasto podle ocitám základního v ordici proces opakujeme. Dále přidáme strouhanou mrkev zubního receptu, lékaøe, trocha rty zázvorové mi tu a tam šťávy ozdobí (podle nìjaký chuti), ten olej, opar sůl, akmín, žaludek a krájené žampiony, asi Správnì 5 minut mícháme, bychom mìli pak přikryjeme jíst proto, horká mi promìní voda nebo v kámen vývar, pokaždé, těstovinykdyž kolem plíží stres. pokličkou a necháme dusit abychom (asi 10 minut). žili Poté Je to přidáme zajímavá 12 krájený pórek, promícháme teorie, (pokud která však voda velice vyvaří, èasto lehce Nebýt Nakrájenou jednoho cibuli vzácného orestujeme okamžiku, oleji možná spolu bych s trochou polkla soli, tabletku přidáme utišení zelí, bolesti, nudličky párkrát za krájenou den si konto petržel, svých kmín, bolavých podlijeme rtù vyslechla horkou vodou fámy onebo nevdìèném vývarem líbání a dusíme ve vìtru asi 15 a byla minut. znièená Pak z toho, že přidáme žádná z diet, nudličky kterými krájenou jm sžila dýni avrátit ještě své asi tìlo 10 minut do kondice, podlijeme vařící vodou) a vše a tvrdì ještě ráží 5 minut dusíme. praxi. Lžíci Pøejídáme kukuřičného škrobu rozmícháme nejèastìji ve 2 3 ze lžících stresu, studené z nudy, vody, ze přidáme umeocet nebo jablečný žalu aocet nìkdy a za také stálého z radosti. míchání přilijeme ke směsi. Směs dáme Výsledkem těstoviny bývají a znechucené ozdobíme nezabrala. dusíme. Uvařené Jenže fazole mi dostal za tepla do rukou rozmixujeme èlánek MUDr. hladkou Jofakaši, Jonáše, díky nìmuž jm pochopila, že pokud chci dát do poøádku zažívání co možná nejšetrnìjší cestou, budu své tìlo mut podívat pìknì dùkladnì a celistvì. Èlánek pa doktora jm si petrželkou. pohledy do zrcadla a zoufalé shy o to, aby ruèièka váze co možná nejrychleji vrátila k pùvodním hodnotám. Bleskové samozøejmì nemohla nechat pro be, takže do nìj mùžete diety v takových chvílích bízejí jako ideální øešení, kalendář akcí bez obav zaèíst si vy, a to hned prvních stránkách bulletinu. ale splnit nedokáží ani zlomek z toho, co slibují. Pøeètìte si o tom, k jakým hubnoucím praktikám lidé Mgr. Marie Vilánková ve svém èlánku o bakteriích upozoròuje odhodlávají a jaké dopady mùže mít náhlá zmì ty, které v zažívacím systému dokáží páchat obrovské škody, stravy náš organismus. Budete pøekvapeni. a poradí, jakými PŘEDNÁŠKY detoxikaèními preparáty s nimi PRO lze bojovat. TERAPEUTY (osobní účast) Ing. Vladimír Jelínek vás ve svém èlánku pro zmìnu zavede Detoxikace mi lila slunné místo, kde mùžete poklidnì vìnovat relaxaci Přednášky v Praze a bepoznání. Jaro je ideální èas pozitivní zmìny! novou krev do žil 23 datum čas název akce lektor místo konání ce Zmìnit mùžete koneènì i své zabøedlé a nesprávné stravovací V nedávné anketì, kterou jste Zkouška 1. stupně distributor online 0 Kč návyky. Nezapomínejte však, že ne každá dieta a zmì jídelníèku mohli lézt v pravidelnì Detoxikační taktika Marie je prospìšná. Pøesvìdèit o tom mùžete v rubrice Jídelní koutek. rozesílaném Dolejšová newsletteru, ECC, Na jsme Výhledech 1234/8, 620 Kč Jestliže rozhodnete zaèít své tìlo oèišťovat od nánosù toxinù, vás ptali, co byste Praha šich 10 nezapomínejte pøi tom ani Zkouška své zvíøecí 1. stupně spoleèníky. Také oni si distributor aktivitách chtìli zmìnit. online Jedním z vašich pøání 0 bylo Kč èíst zaslouží cítit dobøe. si v bulletinu více pøíbìhù o tom, jak lidem detoxikace Seminář IV Mgr. Marie zmìnila Vilánková život. Pøedkládáme ECC, Na Výhledech vám proto 1234/8, pøíbìh 620 paní Kč Praha 10 V kvìtnovém bulletinu Joalis info ukrývá ještì mnoho a mnoho Aleny, která ši redakci kontaktovala konci bøez. aktualit, zajímavých témat a postøehù Zkouška 2. z oblasti stupně detoxikace. distributor Vìøíme, že v jejím ECC, upøímném Na Výhledech a krásném 1234/8, dopi 310 si každý Kč Všechny by do úvodníku nevešly, proto jsme vám je schovali do jde to své. Chcete-li Praha 10 s námi také podìlit o své Informace ostatních rubrik a přihlášky: jako takové ECC s. r. malé o., Na jarní Výhledech pøekvapení. 1234/8, Je jen Praha 10, vás, tel.: 274 zážitky , s detoxikací, neváhejte nebo apřímo pište nám do redakce. v které kci z Vzdělávání tìch pøekvapení zaènete rozbalovat jako první... Na dobré zprávy není nikdy pozdì Krásné a klidné jaro! obsah Přednášky v Brně Detoxikacní medicí Joalis animal 24 datum čas název akce lektor místo konání Vylosovanie ce Zapojili ste sa do súťaže Seminář II Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík bude upřesněno 620 Kč o preparáty Joalis animal? Mgr. Ale Rašková To èi ste vyhrali sa dozviete Zkouška 1. stupně distributor online 0 Kč strane Seminář III Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík bude upřesněno Citát měsíce: Všetkým výhercom 1050 Kč Až ti bude v životì nejhùø, otoè ke slunci a všechny stíny blahoželáme! 5. padnou za tebe Seminář IV Mgr. Marie Vilánková bude upřesněno 620 Kč John Lennon Nová súťaž facebooku ZOO-MAN! úvodník úvodník téma téma měsíce: měsíce: zažívání zažívání Detoxikační medicí a zažívací ústrojí MUDr. Jonáš radí radí galerie preparátů Preparáty k detoxikaci zažívacího ústrojí orgány čínského pentagramu Detoxikace míchy a prodloužené míchy jídelní koutek Když žijeme proto, abychom jedli mýty a legendy o zdraví Potraviny nového typu výhra, nebo katastrofa? přání Rozhýbejte střeva! střeva! cesty ke ke štěstí V čem čem spočívá spočívá lidské lidské štěstí? štěstí? Ve Ve vnímání vnímání slunce! slunce! mikrobiologie mikrobiologie Bakterie čtvrtá část Bakterie čtvrtá část pro tělo i duši pro tělo i duši 21. století je kylé století je kylé psali jste nám psali jste nám Detoxikace mi lila novou krev do žil Detoxikace mi lila novou krev do žil novinky Joalis súťaž Joalis rozkvetl Joalis animal vylosovanie Nová aktuálně súťaž facebooku ZOO MAN! Alergie útočí aktuálně soutěž Alergie útočí Ahoj, Zdraví! zachyceno v síti zachyceno v síti Cukr a mozkové funkce Cukr mozkové funkce detoxikace vašima očima detoxikace vašima očima Trampoty Trampoty začíjícího začíjícího detoxikačního detoxikačního terapeuta terapeuta k zamyšlení zamyšlení Zrcadla Zrcadla zdraví zdraví z přírody přírody Borovice lesní, oves tý zaujalo nás nás Dobře strážené tajemství hospodyněk slovníček pojmů zdravě & chutně Těstoviny s dýní a fazolemi, těstoviny s s houbami, tofu a a zeleninou kalendár kalendář akcíí Pripravované Připravované akcie akce Slova ozčená * jdete ve Slovníčku pojmů straně 29. Bulletin informacnej Bulletin a celostnej informační medicíny a celostní medicíny 3/ / 2013 květen červen máj jún Redakční Èíslo bolo rada spracované s využitím textov z èeského vydania MUDr. Jof Jonáš bulletin Joalis info 3/2013 Ing. Vladimír Jelínek Mgr. Spracovanie Marie Vilánková pre SR Ing. Lýdia Eliášová Redakční zpracování Mgr. Ale Rašková Grafická úprava pre SR Ivan Sokolský tel ywan 295 graphics s.r.o. Grafická Tlac úprava v SR Marti Tlaèiareò Hovorková P+M s.r.o. Budovate¾ská 1, Turany Vydavatel Joalis Distribúcia s. r. o. v SR Orlická MAN-SR 2176/9 s.r.o. Plzenská è.49, Praha Košice IČO Redakcní rada MUDr. Jof Jonáš Ing. Vladimír Jelínek Mgr. Tisk Marie Vilánková KR print s. r. o. Vinohradská Redakcní zpracování 1336/ Mgr. 00 Petra Praha Kotková 2 tel Distribuce v ČR Mgr. Ale Rašková Economy Class Company s. r. o. Na Výhledech tel / Praha 10 Grafická úprava Marti Hovorková tel.: Vydavatel Joalis s.r.o. Expediční centrum Orlická 2176/9, Praha 3 U Řepické IÈO zastávky Strakonice Evidován tel.: 383 pod 321 è. MK 741 ÈR E Foto titulní strane a str. 32 Evidován pod č. MK ČR E Spoleènost Joalis s.r.o. Foto titulní straně a str. 32 má certifikovaný systém øízení kvality dle normy ISO Společnost Joalis s. r. o. má certifikovaný systém řízení kvality dle normy ISO květen červen máj jún 2013 máj květen červen jún

3 zdraví téma měsíce: z přírody zažívání Detoxikační medicí Zažívací ústrojí a dechové ústrojí patří mezi soustavy orgánů, přes které komunikuje vnitřek lidského těla zevním prostředím. Je zřejmé, že tak do zažívacího ústrojí mohou dostávat látky, které tam nepatří, kterými vůbec tělo nemulo tkat. Ale realita je jiná. Naštěstí je zažívací ústrojí velice odolné a pouze s výjimkou některých částí neuvěřitelně dobře snáší kontakt zevním prostředím. & zažívací ústrojí z východní Evropy, totiž hojně pěstuje i v šich krajích. Věděli jste, že tato obilni má náš organismus dativní účinky? A že dokáže pěkně zatočit Vminulosti tomu tak vůbec nebylo. Borovice Špatná hygie přiváděla do organismu mnoho mikroorganismů, něž vám ideální pomocníky pro jarní lesní s poruchami trávení? Představujeme velmi často umíralo. Průjmy byly důvodem časté kojenecké a vůbec dětské úmrt- (Pinus silvestris) očistu těla i duše! nosti a rovněž další nemoci, jako příklad Tento cholera* nebo strom, tyfus*, dorůstající kosily do zčné výšky procento 40 lidské metrů, populace. můžeme Dnes, lézt především po celé Čes- dí- však nické zapotřebí přízky uskladnit tohoto onemocnění. je v pevně uza- Usa- pochyb. záležitostí V minulosti detoxikace, borovicové daleko častěji pupeny až rozené dí, jejíž teplotě. aktivita Ke recidivuje kvalitnímu a objevují uchování kli- je borovicová zivost zubů silice u dětí. působí Ta však dativně, jen zřídka není bývá ky komunální ké republice. hygieně, Borové tyto lesy problémy jsou typické civilizovaná vřené zení chronické nádobě. Důvodem, infekce, respektive proč jsou mikrobiálních borovicové přidávaly jedná o otázku příklad stravování. do teplých Rodiče koupelí si neuvědomují, nížiny část i vysočiny, lidstva daří nemá. jim Přibyly zejmé však pro v problémy píčných nové. půdách. Zažívací Borovice ústrojí, ačkoliv vyzčují pracuje jednom kořeněnou a tom vůní, samém dlouhými úkolu, rov- má omamnou nými zčné jehlicemi atomické a drobnými i funkční šiškami rozdílnosti ve tvaru a rovněž připomíjícím zdravotní vejce. problémy Kvete jednotlivých vprostřed jara, těchto tedy částí v květnu. liší. Jelikož Popišme pro si lidové přehledně léčitelství a stručně je užíváno problematiku zejmé jednotlivých pupenů, dobré zažívacího vyrazit do ústrojí. lesa včas, předtím, než strom částí začne kvést. pupeny ložik v lidovém jednotlivých léčitelství částech užívá- těla, ny, můžeme je přítomnost pokládat terpentýnového buď jako důsledek oleje. Malé oslabení vnitřní reflexních dávky této zón silice některých dokáží orgánů uvolňovat (v tomto hleny případě a usdňovat to bude zažívací vykašlávání. ústrojí, Inhalace především terpentýnového střevo), nebo jako oleje důsledek osvědčilkálního coby doplněk stresu. Jestliže při léčbě je určitý chronické orgán bron- pro lochitidy člověka a v lokálního životě velmi zánětu důležitý, dýchacích příklad cest. Rovněž pracovně důležitý, užívá, příklad nebo v ve jeho formě životě aerosolůhrává jako mimořádnou podpůrný úlohu, prostředek samotné při záně- sou- - pak měla že cukr uklidňující poškozuje účinky. zubní Tato sklo- lázeň metoda vinu a je je příčinou však poměrně častých zastaralá, kazů, ale že a proto odebírá pupeny z hradila tkání (a tudíž právě i ze silice, zubů) která mine- má také stejné rální látky, účinky. takže Stačí sklovi použít ztrácí jednu svoji čajovou kvalitu a bývá sto rychle litrů pade vody. Látky mikroorganis- obsažené lžičku v my, borovicových které způsobují pupenech zubní dokáží kaz. Strava zklidňovat obsahuje zejmé velmi vegetativní málo minerálních nervový systém, látek, dětí poradí které by si s spotřebu lehkou formou cukru alespoň nespavosti, kompenzovaly, tož dystonií aby rodiče a neurotickými cíleně pracovali po- neurovegetativní Ústa Ideální jsou dobou bránou pro sběr zažívacího je duben. Otrhané systému pupeny (Turie pini), pro něž je charakteristické Začneme u zejmé ústní dutiny. silně Kritická pryskyřičté místa aroma, v ústní dutině nechávají představují sušit ve zuby stínu a při dásně. při- Pokud budeme do ústní dutiny počítat i rty, pak množství problémů poněkud tech středění plic. pozornosti k tomuto orgánu přináší Zatímco do této tvrzení, oblasti že šiška stres. z borovice Tím snižuje schovaná odolnost těsně zmíněného u těla dokáže regionu ženě vůči zajistit mikrobiálním ložiskům. je spíše lidová Uvažovat pověra, také o můžeme tom, o symbolické úrovni, protože jednotlivé plodnost, části šeho těla odrážejí něco z šeho tížemi. kvalitě zubů. Najdeme-li mezi rodiči posluchače Vnitřně borovice této problematiky, nemá užívat můžeme při zánětech kazivosti ledvin. zubů zamezit, ale musíme je předem upozornit, že to není záležitost jedněch kapek, které všechno změní. Relativně častým problémem dospělých je života; příklad oči něco ne- parodontóza*, tedy chronický zánět zátížemi. rozšíří. Na rtech velmi často objevuje zaujalo nás chtějí dívat, uši nechtějí něco slyšet, nohy věsného aparátu zubu, parodontu. Způso- opar (herpes simplex) a rovněž můžeme potýkat s prasklými koutky úst (anguli infectiosi). Opar však budeme počítat do onemocnění Mnoho z nás nervového trápí fouklé systému. břicho, Je dán zpomalený V dnešní exkurzi zamíříme do kouzelné české přírody, abychom poodhalili tajemství dvou velikánů, kteří svými blahodárnými účinky dokáží utišit rozbouřenou lidskou psychiku. Nejdříve vydáme procházku do lesa, dýcháme svěžího vzduchu a podrobně známíme s borovicí. Až bažíme léčivé síly lesa, přesuneme do úrodného pole. Oves tý, pocházející Dobře strážené tajemství hospodyněk by chtěly člověka odnést pryč, ale nemohou... Infekční koutky vyléčí, jakmile dá- k jeho likvidaci. Je to dáno tím, že zub přebuje odhalování zubu, až postupně dojde me dohromady Htenké ospodyňky a tlusté a střevo. ženy v Mikrobiální ložiska můžeme Nejen vyloučit že pod pomocí jejich rukama kost a mění dáň. i ta Součástí nejzanedbanější parodontózy chajda je domácnostech stává držet vědí, tkáň, proč v níž své je povolání fixován, milují. tedy kvalitou a odolností metabolismus periferního a tvorba nervového systému. To zmená, že še detoxi- OroDrenu. Upozorňuji v útulný však, domov, že až ale po ta dal- dři, i kterou ústup denně kostní podstupují, tkáně, takže přináší zhoršují zaslou- nenáviděných tukových polštářků. Máte i vy obdobné potíže kace výhradně bude týkat periferního ších detoxikačních žené zásazích ovoce: do tyto zažívací ženy trubice. které do posiloven. Podívejte tózy to, je kolik velmi taková komplikovaný, průměrná že, a jelikož vážící totiž nemují i možnosti utrácet implantátu. peníze Problém za permanentky parodon- nervového a neustále systému. pátráte Anguli po zázračném infectiosi jsoucvičení, všeobecně by vaše pokládány problémy za následek pomohlo nedostatku vitaminů B, úplně ale saturace vyřešit? organismu Nemusíte tu prostor mučit k tomu Vaření probírat 100 různé kcal problé- do tohoto Běžné kupování procesu, s nímž 105 mají kcalstomato- tímto vvitaminem posilovnách, úlevu jednoho nepřináší. Sd velkého jen pomocníka my, kterými zuby Žehlení mohou trpět. 97 kcal Většinou si logové Převlékání problémy, ložního zasáhnout. prádla Parodontó- 120 kcal zmírnit, Problematika ideálně zubů kolem je 75 dosti kilogramů, široká a dokáže není jím za třicet zabývám minut často, úklidu vidím spálit dobré kalorií možnosti místní ošetření čerstvým droždím. Důvodem je infekce, která v tomto místě usaticky nedostávají. Údržba Sd jenom zahrady zvýšená 165 ka- kcal často pocházejících z materiálů poradí stomatolog, Mytí takže oken 152 k nám kcal prakza bývá Vysávání kombicí 124 cizorodých kcal látek (velmi máte totiž přímo u be doma používa- Oves tý slovníček pojmů často využijeme MindDren, EviDren jak dýchací trakt, tak zažívací ústrojí, alespoň jeho horní část. Zrov tak vegeta- a PEESDren. Nesmíme však zapomít to, že mechanická představa o detoxikaci tivní nervové pleteně bývají příčinou problémů žaludkem. Vegetativních pletení jednotlivých (Ave orgánů sativa) není tou nejlepší představou a že bývá velmi často příčinoucholera je velmi mnoho, jedná jsou o infekční velice četné onemocnění a jak Této jednoletky nezdaru. jsou v Mějme Čechách plná paměti, pole. že Pěstuje hojně šeho a v mnoha těla je formách. ovlivňová Málokdo nervovým tu- sys-kujtedren, zákeřný který exotoxin, odstraňuje kvůli ložiska němuž ze dochází žalud- každá částvyvolané už jm bakterií říkal velice Vibrio citlivé cholerae. stres. Ta produ- Gasší, že z ovsa témem. nepřipravují Centrální nervový pouze chutné systém hrajek masivní ku, nebude ztrátě příliš tekutin často využíván ve střevní a rozhodně nemůže doba být pohybuje podáván v rozmezí samostatně, jedno- sliznici. ovesné vločky, které velmi jsou zásadní bohaté úlohu, ale železo, to je vápník, hořčík a fosfor, la. My ale musíme že látky pomýšlet v ní obsažené to, do- že jakéko-ho příklad až tří dnů. bez Onemocnění současného užívání nejčastěji Velien- pro- jiná kapito-inkubačnkáží v mžiku zkrotit liv orgány vlny (včetně šich ponurých hltanu) jsou nálad. ovlivňová-jevujny kvete z v periferního červnu a červenci nervového a v pří- systému, cením. sleziny. Důsledkem těchto problémů bývá Drenu, bolestmi protože břicha, žaludek těžkými patří průjmy do okruhu a zvra- Tato obilni rodní medicíně konkrétně využívají z hlavových zejmé nervů, její plody. a také z ve-těžkgetativního pokoním nervového v době zralosti, systému. ná- Přesnávést nervový k vyvolání systém. šoku, Detoxikace někdy též ke vegetativní- smrti. Exis- Daleko dehydratace častější organismu, je nutnost detoxikovat která může Ty získávají sledným výmlatem definice tohoto a důkladným ovlivňování dosušením. není možná. tuje ho také nervového suchá forma systému cholery, je velmi forma složitá bez Někteří zlci Ideální využívají je, představíme-li také slámu si, (Fructus že tyto nervo-průjmůvé pochody zasahují do každé buňky. Sliz-k obrovskému jen upozorňuji, hromadění že samotný tekutin Vegeton ve střevě. ne- a obsáhlá V takovém kapitola. případě V rámci opak tohoto dochází článku et Herba avee). Kdybychom nice hltanu pustili je do zařaze výčtu všech do účinných látek, ale které jak v už sobě jm říkal, první detoxikace pohled tolikmusí býtko sahovat choleri. do psychiky i do center řídících RespiDrenu, Lehčí bývá forma tou účinnou onemocnění variantou, bývá ozčová a musíme za- ja- nenápadný oves komplexnějšího ukrývá, nestačila rázu. by nám k tomu ani celá rubrika. Jmenujme tedy alespoň PARODONTÓZA není odkázán sám nebo be, také paradentóza ale je velmi úz- je vegetativní nervový systém. Tento systém některé: saponiny, Žaludek glukokininy, pracuje bílkoviny, ruku v ruce flavony, vitamin strem B, K, fermenty, spekuluje také ního ncephalon lůžka a dásně. výrazně Má chronický podílejí průběh. řízení Pří- onemocnění ce propojen závěsného s mozkem. aparátu Pons Varoli zubu, a kost- me- o přítomnosti Zažívací alkaloidů, ústrojí které pokračuje mají vzpružující jícnem. Ve svézky vegetativního téměř shodují nervového zánětlivým systému a oblast one- hippocampu zubu, jakožto avšak zánět oblast přítomen stresové není. pa- účinek celý detoxikační organismus, poradně Nálev z netkávám ovsa, popíjený třikrát často denně, s toxickým je vhodný zatížením při stavech jícnu. cel-alespoňtypickměti je v výskyt tomto tvz. ohledu parodontálních také rozhodujícím chobo- přílišmocněním kového vyčerpání kam a má nervového paměť sahá, vypětí, si žádný které takový pří-tpad nepamatuji. nechutenstvím, Pokud si střevními klienti stěžují a zuby po začíjí detoxikaci putovat, příslušných v konečné mozkových fázi vypa- s místem. následnou V preparátu viklavostí zubů. Vegeton Tkáně saháme ustupují až projevuje nespavostí, potížemi apod. problémy Sedativně s polykáním působí zejmé a to, že jim sou-dávajísto vázne také v snižuje jícnu, krevní obvykle tlak. jedná buď také zánět, onemocnění pak bývá velice bo- struktur V konečné jako k doplňku. fázi víc může přidat ústřední nervstvo. Mírně o nádorové Text: onemocnění, Mgr. Ale Rašková anebo vliv hla-lestivévového Korbelář, nervu J., Endris, (nervus Z., vagus). Krejča, Jícen J.: -zabránit, imunity je nezbytná pravidelná prevence Zdravá Chceme-li střeva tomuto základ onemocnění pevné včas Zdroj: Naše rostliny pojuje v lékařství. žaludek, Avicenum, ve Praha kterém 1974 tvoří a důkladná Ze žaludku ústní přechází hygie. zažívací ústrojí do Lavenderová, S., kyli Franklinová, solná A.: a Magické ještě některé rostliny. hormony střevního traktu, a to zprvu do tenkého a látky Volvox ovlivňující Globator, trávicí Praha procesy. 1999KyliSEPSE střeva jedná a následně o těžkou do střeva formu tlustého, infekce (způré je pojeno bakteriemi v nebo oblasti houbami), slepého střeva. kterou kte- Ilustrační solná foto: je nejčastější příčinou problémů sobenou žaludkem. Můžeme tkat s chronický-provázmi žaludečními vředy. Vznik problému nefekčnnost ložiska vyžaduje v těle konečník. uvolňují Častý do krve výskyt choro- ra- Z oblasti projevy tlustého zánětu střeva kdekoliv si zvláštní v těle. pozor- In- ných opravu vyzkoušeli zubů, eventuálně jsme protéz) a vlivu nervového Ovesné charakteru, vločky jsou jelikož zdrojem každý zub je zásoben potřebnou vláknem energii. trojklanného Jejich konzumace kylinou je tedy a vhodná, vytvoří kdykoli vředy. Jiný, a to vel-kvi stav tohoto projevuje typu u především nás objevuje horečkou, nejvíce vlákniny ní složitý. a zároveň Žaludeční dodají sliznice tělu je trávenáboplodné koviny konečníku zárodky a poškozují v České republice orgány. Septic- (rako- nervu, což potřebujeme periferní hlavový tělo vyburcovat nerv. A také vegetativní jíst a nervový ještě si při systém tom pochutt, hraje důle-vyzkoušejte což ve stručnosti následující zmená recept: dměrnoužení ukazuje padených to, orgánů. že v této K psi oblasti mohou usazují vést k činnosti. mi častý Chcete-li problém, je vydatně tzv. pálení žáhy, schváceností z celé Evropy, a přízky ne-li dokonce odpovídajícími z celého světa) postižitou roli, protože řídí velké i malé slinné produkci kyliny solné i mimo požití po-různtravy močíme (kdy by do mělo vlažné být vody reflexně vyvolánogí že, aj. počíje Rizikem těmi je vznik nejhoršími tzv. ptického variantami šoku. až toxiny, těžké které infekce mohou plic, způsobit močových různé cest, potí- an- žlázy 100 a g další ovesných pochody vloček v ústní a 2 hrsti dutině. sušených Detoxikace (každé proto zvlášť) musí alespoň být komplexní, jednu hodinu. nepo-poté její obě vylučování) ingredience a scedíme, také únik dožaludečních po různé jiné problémy. Střevo je opět hub chybně vloček spojená přidáme i dvě zlepšenou lžíce odvaru zubní z močených hygienou. špetce Poměrně oleje zpěníme velké cibulku, procento přidáme mých houby, pálení krátce sliznice, osmahneme která není a přidáme vůči těmto ky- skupinu systémem. organismů, Nervový která systém je taxonomicky rozhoduje niž- šťáv hub, do dolních houby pokrájíme. partií jícnu Na a následné po-sérovar místem, neboli které je sérotyp ovládáno je ozčení nervovým pro klientů močené netuší, ovesné že existuje vločky. zubní Ze směsi hygienista, který hrává v likvidaci parodontózy shy po neutralizaci této kyliny a ope-odlišitelná o pohybu za střeva, pomoci ale sérologického také o řadě jiných vyšetře- po- za pravidelného linám odolná. míchání Obvyklé uvaříme kaši, symptomatickéší než mnohdy druh a o od složení jiných mikroflóry skupin téhož ve střevech, druhu je kterou následně lehce osolíme, opepříme, okmínujeme, můžeme přidat česnek. Do vychladlé kaše přidáme jedno vejce a zahustíme strouhankou velmi důležitou úlohu. Preparát OroDren, rační zákroky svalu zavírajícím žaludekní. chodů, Pojem sérovar/sérotyp které střevo charakterizuje váží. Sliznice reaktivitu střeva choroboplodných je obrovsky rozsáhlá, zárodků a tudíž sérem ni nebo houskou močenou v mléce. Z hmoty tvoříme karbanátky, které do něhož jsou zahrnuty i zuby včetně oproti jícnu považuji za shy primitivní, obalíme ve strouhance a opečeme dozlatova. Zdobíme čerstvou petrželkou parodontu, je ovšem vhodné zařadit až nerespektující shu po odstranění příči-obsahujícíny. Příči těchto stavů, ale obvykle i ji-ňujbují bližší její zařazení, záněty. Nejjednodušší specifikaci. vliv je aler- mohou působit specifické různé protilátky vlivy, které tím způso- umož- nebo kapií a podáváme s bramborovou kaší. konec detoxikační řady. Předtím je třeba řešit problematiku zažívacího ústrojí ných neurčitých bolestí žaludku, bývá výhradně nervového původu. Žaludek jetyfus způsobují je infekční alergické bakteriální záněty ve onemocnění střevním gický zánět. Především některé potraviny vůbec, problematiku cizorodých látek, nervového systému včetně stresu teprve orgán, který je velice křehký vůči ší psy-způsobenchice, a starosti, pětí, zkrátka vše, cos. typhi. ranci Zvláštnost glutenu je této zánět nemoci tenkého spočívá střeva, v tom, což traktu. Naprostým jedním druhem pravidlem salmonely, pro intole- tvz. poté může přijít ke slovu preparát Oro- Dren. souvisí s pojmem stres, poškozuje nervovéže padá má za následek pouze lidi. zhoršené Jedná vstřebávání o typickou vitaminů, špivých minerálů rukou, a také onemocnění řady živin, jako přenáší jsou ne- Do A to zažívacího není vše! ústrojí Při běžném bývá úklidu také zahrnutly, problematika které při běžném pharyngu pohybu (hltanu). zůstávají Je nevyužité. to ce důležitým Věděli jste, nervem že ideálním je nervus ná- vagus, kte- nejčastěji příklad znečištěnou bílkoviny. vodou Alergie a potravimi. mléko jsou do činnosti pleteně zapojeny zasahující i tzv. právě skryté do žaludku. sva- Veli-moc místo, strojem kde pro zpevnění rozděluje paží, cesta prsních pro vzduch svalů a zad rý ovlivňuje obyčejné proces věšení polykání, prádla? Ještě dýchacího užitečnější ústrojí, službu pro však stravu v tomto do zažíva- směru prokazuje také tvorbu věšení žaludečních záclon. A šťáv kdo a pohyby je ža-až dvou záněty týdnů. v tlustém Nemocného střevě a postihnou způsobují horeč- prob- dýchání, aleinkubační i intolerance doba je laktózy dlouhá, a v kainu rozmezí vyvolávají jednoho do cího někdy ústrojí. v životě Velmi věšel, časté ten záněty nemá pharyngu, důvod nevěřit. ludku. Tento nerv vychází z mozku a velkou částí udržují mozku tělo v prochází. kondici, ale To ta- proto, abybývají vového také systému bolesti břicha, střeva. někdy Mimo také to vyrážka střevo, ky, lematiku které přetrvávají dysbiózy, i ale několik také dnů. dráždění Přítomné ner- Domácí které práce si lidé zkrátka stěžují mají jako něco do bolesti be. Nejen v ké hrdle, zajistí, že dělí náš domov chronické bude záněty útulný, mandllá a exkurze chronické do českých záněty domácností sliznice pharyngu. přine užitek. orgánu Myslete děje. ni pokaždé, až zit cházející proděravění z vlastních střeva mikrobiálních s následným zánětem ložik. čistý a mohl zdravý. být Věříme, ovlivňován že vám tím, tato co ma- v tomto především břiše. Zvětšují tlusté, játra může a slezi. mít problém Může hro- vy- Mandle budete v potu čistíme tváře preparáty drhnout umazanou UrinoDrenpodlahu. Proto také bývá často spojová netěsnost v kardii s astmatem, redakce což Joalis je omyl, kte-v závažných střevě velice případech hojný (protože může dojít jím k prochází postiže- pobřišnice, Také imunitní žlučníku, systém, plic, který srdečního je v tlustém svalu,... a TonsilaDren. Svou roli hrávají i anorganické a organické cizorodé látky, proto Zdroj: rý je způsoben časopis Paní tím, domu, že nervus 4/20123 vagus ovládání CNS mnoho a upadnutí nežádoucích kómatu. mikroorganismů), 28 4 květen červen máj jún 2013 máj květen červen jún

4 zachyceno v síti může reagovat, a to nejen alergií, ale i autoimunitní reakcí, která zodpovídá za zová pufrovacím mechanismem, v němž organismus často využívá minerální látky, traktu. Nesprávně fungující zažívací trakt spolu s poruchou imunity může hrát výzmnou úlohu při obtížné likvidaci ně- vznik specifického zánětu, tak jak tak důležité pro jiné potřeby). vyskytuje u Crohnovy choroby nebo kterých z těchto parazitů. Celková Cukr& u ulcerózní kolitidy, eventuálně autoimunitní proktitidy neboli zánětu ko- klienta k tomu, že vidí ve stolici místo vl strachu z parazitů často vede Obvyklé symptomatické shy nečníku. mozkové různých vláken a zrníček živé červy. V případě střeva je důležité stanovit po neutralizaci této kyliny Doporučoval bych alespoň použití lupy k identifikaci vajíček parazitů, přesnou diagnózu. Musíme jasně a operační zákroky svalu určit, zda jedná o mikrobiální ložiska nebo o vliv nervového systému, zavírajícím žaludek oproti jícnu eventuálně k identifikaci samotných funkce červů. Nebývá to štěstí nijak častý eventuálně o poruchu způsobenou považuji za shy primitivní, problém, spíše to rážíme výjimečně. Nejlépe je v takovém případě imunitním systémem, anebo o nežádoucí vliv potravy střevní sliznici. nerespektující shu upozornit klienta, aby nechal stolici Lidský mozek cukr Ve střevech je obrovské množství mikroorganismů, a to nejen jednoho ne- potřebuje. Až 150 gramů glukózy rozhodovat, denně co s využije tím. náš po odstranění příčiny. vyšetřit parazity a pak teprve bo dvou druhů, ale desítek různých mozek k tomu, aby čerpal potřebnou Střevo má návaznost energii celou řadu druhů, které musí žít v jakémsi společenství zývaném symbióza (mikrobiální konečníku, a mozkové což vede neurony k různým zánětům mohly vý čerpat měchýř. glukózu Opakované zzáněty krve močového Vylučování těchto plísní dráždí sliznici jiných orgánů, především kůži a močo- symbióza). Jestliže ve střevě tato symbióza v této nemají oblasti. Nesmíme totiž schopnost zapomenout také střádat měchýře bývají si energii důsledkem astřevní uložit dysbiózy. Přemnožené mikroorganismy přelé- si vládne, nevznikají tam zbytečné toxiny možné parazity. Střevní parazité i ve a organismus jimi není zaplavován. V případě středoevropské ji do zásoby. oblasti vyskytují Jenže relativně není cukr vají přes jako krevní cukr. cesty či přes lymfatické ces- dysbiózy opak vznikají různé pro- často, zvláště u dětí a lidí, kteří přicházejí ty do močového měchýře. V takovém Organismus vnímá jako zdroje a s mnohem menším proviněním než energie různé druhy cukru. Některé z nich škodí více, jiné médobnou funkci jako příklad škrob. cukr rafinovaný. Složené cukry plní poně; tělu je to jedno. Využívá takovou Zpracovávají v játrech krevní cukr. energii, kterou mu v potravě dodáváme. Tento proces vyžaduje mnohem více Jakmile náš mozek nemá dostatek času než proces, který v těle odehrává cukru, dochází k výkyvům, které mohou po požití rafinovaného cukru. Hladi- projevit příklad zvýšenou hyperaktivitou, cukru v krvi zvedá pomalu a ortargií, hypoglykémií, úvou, leganismus tak může čerpat energii po podrážděností, nesoustředěností, celé hodiny. Naše orgány, zejmé pak mozek, Nejhorší volbu představuje konzumace s vděčností přijímají především cukr tzv. rafinovaného cukru. Bohužel z ovoce, tzv. fruktózu. Ta dostává do právě tento druh cukru nejčastěji krevního oběhu rovněž postupně a velice objevuje pultech obchodů. Přidává pozvol. Připočteme-li si k tomuto do sušenek, limonád, dezertů, polotovarů superlativu ještě podíl vitaminů, vlákni- a spousty dalších potravin, které ny a minerálů, které čerstvé ovoce obsa- dnešní člověk běžně konzumuje. Rafinovanost huje, dojde nám, že cukr z ovoce je kvabec tohoto druhu cukru není vůlitním a šetrným zdrojem energie. hodilá. Skutečně jedná o potravinu Ještě stále je vám jedno, jaký typ cuk- v jistém slova smyslu mazanou. ru přijímáte? Cukr jako cukr, padá Jakmile totiž sníme potravinu obsahující vás možná. Jenže ono to tak jednodu- rafinovaný cukr, zaplaví nás obvykle ché není. Kromě toho, že rafinované vl spokojenosti a štěstí. To proto, že cukry zvyšují riziko vzniku obezity a s ní cukr spustí vyplavení rotoninu v mozku. spojených kardiovaskulárních chorob, Prudce zvýší hladi cukru v krvi, jejich dměrná konzumace je úzce což má za následek zvýšenou činnost spjata také vznikem mozkových dysfunkcí. slinivky. Slinivka začne do krve zběsile Milovníci sladkostí mívají velice pumpovat inzulin, díky němuž cukr často snížené mentální schopnosti. Narůstá dostává až do buněk. Tam zůstává u nich riziko vzniku depresí, Alz- pozdější využití. Výsledek? Touhu po heimerovy choroby, dokonce i demence. sladkém jsme sice zahli, ale náš organismus Rafinovaný cukr víc vyvolává dukty, které poškozují celý organismus, protože ze střeva přes obrovskou plochu střevní sliznice vstřebávají nežádoucí látky. Velmi zásadním problémem je porucha metabolismu cukru, jejíž vinou do střeva může vylučovat přebytečný cukr. To umožňuje obrovský nárůst plísní, především kontaktu hladoví dál. zvířaty. Všechen Škrkavky cukr případě nebezpečné si proto kolísání nezapomínáme hladiny krevního všímat do úzkého a roupy totiž patří uložil mezi do nejčastější, zásob a mozek, mezi svaly jedlí-anistřevaky syrového orgány vepřového nedostaly masa prakticky stoupá nic. také Našenedosáhneme Až půjdete příště užíváním do obchodu, probiotik, zkuste ale cukru. Důkladného obnovení symbiózy výskyt dokole tamnice, stavené ojedinělí tělo nejsou tomuto ani jednobuněčnvu samozřejmě parazité (př. začne améby, bránit. lambie Hladia také kosti úpravou zdržet zatížení raději v dysfunkčním oddělení s čerst- ner- sta-úpravou místo zatížení uličky mikrobiálními s ozčením ložisky slad- a další), cukru které opak získáváme rychle obvykle klesá a pitím dostavuje vody nebo úva, konzumací roztržitost potravin a společně v tropických s ní ta-vhodnutí samo stav jakkoli symbiózy proti obnoví. srsti, věřte, že si za vovým vým systémem. ovocem Díky Ať už této vám úpravě je toto si stře- roz- kvasinek, ale i plísní vláknitých, které krajích. ké Do silná zažívacího potřeba traktu přijímat další mohou cukr, do- dal- Preparát něj jednou ColiDren upřímně je velmi poděkujete. známým pre- poškozují střevo svými vlákny. Do střeva stat i ší jiní falešnou parazité, energii. příklad To vede konzumací k přejídáníparátem. Nezapomínáme Text: Mgr. ho Ale kombinovat Rašková provrtávají dírky, které zhoršují izolační lesních a dměrné plodů znečištěných konzumaci liščími sladkostí. výkaly, s preparátem RespiDren. ColiDren Zdroj: řeší schopnosti střevní stěny. Kvasinky jsou za producenty alkoholu a kysličníku uhličitého, okylují celý organismus (vznikem kyliny uhličité, která musí být neutrali- a dalšími Přejídání cestami. hrozí také lidem, kteří častoproblematiku tenkého střeva, slepého Mimo konzumují farmaceutické karbohydráty možnosti neboli můžeme slože-střevané antiparazitárních cukry. Podporují vlastností totiž chuť česne- k jídlu. mozřejmě Překlad: ty záněty, Mgr. Marcela které jsou Václavková vyvolané m/sugar_and_brain_function.html tračníku i konečníku. Neřeší sa- využít ku, ale Nicméně také celkové si je můžeme detoxikace dopřávat zažívacího častějiimunitním systémem Foto: (za nimi musíme do detoxikace vašima očima mozku) nebo potravinovými alergiemi (za kterými rovněž musíme do mozku). Chci také upozornit častý problém zácpami. Představa, že budu střevo čistit a že stravě je důležitou součástí vedoucí budu spoléhat pouze Vážení různé příznivci, typy k úpravě milí zažívacího terapeuti, ústrojí. rostlinných nebo chemických projímadel či Do zažívacího ústrojí by spadal i vliv slinivky břišní těší (její z nových exogenní preparátů části), ale a sží také látky metodu mohou řízené vstřebávat a kontrolované a působit detoxika- kde- protože tyto střevní, silně karcinogenní vliv lněného mínka, mnoho není z vás správná. chválí bulletin, Můžeme ji chápat sd ce pouze šířit dál, jako přechodné řešení. Musíme zajišťuje, vždy zaměřit aby tato unikátní je ale detoxikační jiná kapitola. metoda Budiž neupadla tudíž článek v zapomnění. V obecných A je jedno, příčinách jakým nemocí způsobem EAM systé- posí- nejlépe vliv to žluči, jde. Za žlučových vaši shu cest vám a žlučníku. ze srdce To děkujeme. už koliv Jste v lidském to totiž organismu. z velké části právě vy, kdo nervové pleteně plexus láte Meissneri její kouzlo a plexus dál. Někteří brán jako jsou pouhá dobří inspirace. řečníci, jiní Zvládnutí jsou tišší detoxikace příklad zažívacího paní MUDr. ústrojí Jiři patří Bímová, ke každo- jejíž báň vyšetřit k nám i stav přilétla stolice, za Peček, to pouze městečka virtuálně, ne- a sázejí mu máme své i pojem charisma, stolice, někteří takže jsou můžeme tvořiví Auerbachi, které ovládají a skládají střevo, verše ovládají jako jeho pohyb, vnitřní složení daleko stolice, Kolí. ale mají vliv i ši psychiku, protože Pohybujete jsou pro- v detoxikační stav zažívacího praxi aústrojí, rádi byste protože s námi poruchy podělili skutečnou. o své zážitky? Toxiny ve Fandíte stolici včetně metodě různých řízené Paní Jiřině denní děkujeme práci. Sami a věříme, u be že musíme vašich příběhů hlídat aniž bude bychom přibývat. používali k vyšetření stolici ducentem rotoninu, hormonu a kontrolované štěstí. Také vegetativní nervový te systém poslat hrává nám své příběhy, i ohrožují. postřehy Nádory a zažívacího připomínky. ústrojí Jsme rádi, jsou když informovat o sobě dáváte o důležitých vědět! Své věcech. příspěvky Prepará- po- detoxikace? znepříjemňují Jste plni člověku postřehů, život jež a mnohdy si nechcete ho nechávat patogenních pro be? mikroorganismů Sem s nimi! Neostýchej- nás mají v zácpách důležitou roli. sílejte Škoda, že detoxikace těchto systémů přesahuje možnosti vence je velmi závislá kvalitě detoxika- dostatek, z praxe mohu říci, že redakce nemám Joalis po- relativně častým problémem. Jejich pretů k detoxikaci zažívacího ústrojí máme tohoto článku. Ale bulletin není učebnice ce. Děje v zažívacím ústrojí mohou ovlivňovat i mnohé další části šeho těla. preparát v této oblasti. Lepší detoxikaci cit, že by měl vzniknout ještě nějaký nový a nemůžeme zde podrobně rozebrat jednotlivé detoxikační kroky. Článek by měl Dysfunkce zažívacího ústrojí promítají zažívacího ústrojí můžeme tedy očekávat TRAMPOTY ZAČÍNAJÍCÍHO DETOXIKAČNÍHO sloužit spíše jako upozornění to, abychom brali zažívací ústrojí komplexně, tevot nepříjemným. Kvalita kůže je rovněž psychiky, stresu a řídících funkcí centrální- do ší emociolity, poškozují ji, dělají ži- od další práce preparátech týkajících TERAPEUTA dy nejen jako ústrojí pro Jaro: zažívání, ale také závislá kvalitě zažívacího ústrojí. Návštěvnost Ve ho poradny nervového však systému. není moc skvělá, jako ústrojí, kam promítá S úspěchem lidská psychika, v němž hraje úlohu základní imunitní postupy, systém doufejme, váme střevní znám! karcinogeny. Jsou to Až látky, to před někdo zkusí, každý si raději Ilustrační počkáfoto: i nervový systém. Vyhodnocení Zakoupím působení Salvii, EAM které t vznikají následkem špatného a rozkla- tak nejčastější klient leze oknem kurzy už střevech za bou mohou mám, vznikat látky, které nikdo zý- vlastně neví, co ta detoxikace MUDr. dělá. Jof Jonáš a program raději instaluji hned! místní černá kočka! Zapojím kabely musím to ladit Jestliže nechci tu pořád sama dět, osmdesátku ručička začíná hladit. musím dát o sobě patřičně vědět! Když však je misce jedová ampule, MUDr. Jonáš radí ručička skáče mi od stovky až k nule! Blíží skutečný terapeuta zrod, proboha kde je ten měřící BOD? Pozdní podzim: Máme v městě kavárničku s kulturními pořady a tak jako žadatel vstupuji s přednáškou do řady. Kupodivu zájem je řádný termín jsme dohodli, Léto: Chronický Už mám plány, zánět jak žaludku do praxe vstoupím, Mám zánět žaludku, zařídím který poradnu, kvůli nedostatečnému skříňky si koupím, doléčení takže večer o detoxikaci bude pěkně v pohodlí. kamenů souvislost právě strem? Lze vašimi preparáty žlučníkové kaménky Též v Mateřském rozbít, anebo centru mají kašlou spíš účinek děti i dospělí, preventivní? přehoupl do chronického taky stadia. stůl V notebook, minulosti dřevěné jm užívala židleve- liendren a GasteDren, a které ceduli mi přinesly dveře v úlevu, tom novém ale jen sídle. krátkou možná by je zajímalo, jak by jim potíže zmizely. Nezajímá nemají čas! Sd až koncem led. dobu. Které další Jen preparáty ručička Salvie byste řve mi doporučil? Zkrotit nedám! Ano, žlučníkové Teď kameny, právě o tak akci jako Čert celá a řada Mikuláš jiných jedná! obtíží, mo- a tak ten BOD v dlani pořád občas hledám hou mít souvislost strem. Žlučníkové kameny nelze bohužel Na tento problém doporučuji preparáty Cortex, NeuroDren ničím Kapacita rozbít. Mají kavárny, tvrdost i když polodrahokamu má svou mez, a brusič ka- a Streson. Časný podzim: Židle jsou místě a notebook svítí jasně, menů vám z plně nich může byla vybrousit téměř šperk. přišel i jeden pes! Poslouchali pozorně, jako by šlo o sázku, Přibírání váze kongres chytat rozum dnes vyjíždím časně. Chronická i zácpa ten pes byl spokojený, soudě podle ocásku. Prosím o radu. Jedná I jak o je to, to že s tím velice BODEM rychle a konečně sdno přibírám, dovídám- Dokáží si preparáty Všichni Joalis touží poradit objedt s chronickou a do pořádku zácpou těla a dát!! dýmáním? za rok téměř det radí kilogramů. mi starší kolega Zřejmě mám tak potíže něj dám: s hor- mony. Hormonální antikoncepci Já žádný bod jm ani už nehledám, ale vysadila. Existují nějaké preparáty, které zabořím by mi to mohly doprostřed pomoci? dlaně a měřím takhle musíš ně! Nestravuji sice podle zásad zdravé výživy, ale má strava je Konečně přesto pestrá. hnuly Jím ledy hodně mám ovoce plný a zeleniny, diář klientů probiotika, Na a každý vyšetření odstranit střev jm chce byl, jedy! žádná závada neprokázala. Zažívání je prý rovněž v pořádku. MUDr. Jediné, Jiři co mi Bímová - Nejlépe poslouží UrinoDren, Cranium, Cortex a Hypotal. Crohnova k zamyšlení choroba stravy, a to nejen ve smyslu intolerance, ale i ve smyslu její skladby vůbec, je také nesmírně důležité. Přítomnost vlákniny ve du živočišných tuků a bílkovin. Nežádoucí střevní mikroorganismy rozkládají tyto živiny látky pokládané za karcinogenní. Jestliže takový děj v těle stane, člověka velmi ohrožuje vznik zhoubného nádoru, šli, byly hemoroidy. Jm příznivcem Vaší detoxikační metody, v minulosti mě dostala z alergií. Doporučil byste mi nějakou kúru i tento problém? Zrcadla Dlouhé roky léčím s Crohnovou chorobou. Užívám kortikoidy, které můj stav udržují tak nějak v normě. Čas od času Zácpa je záležitost enterálního nervového systému. Zátěž může být různá: metabolity či mikrobiální ložiska. Doporučuji však má nemoc výrazně zhorší, zejmé po požití alkoholu Va nevyvážené jednom indickém stravy. domě Už jm nechal z toho majitel zoufalý. domu Je celý možné jeden užívat preparáty chodil a prohlížel Joalis? A pokud ze všech ano, stran. jaké? Četl jm, že slože- pokoj RespiDren, vyložit zrcadly. Enterl, Líbilo Metabex mu a to ColiDren. a občas tam ní Jednou preparátů však je do lihové pokoje nemůže nepozorovaně mi to uškodit? vběhl pes. Stoupl si doprostřed Refluxmístnosti a neklidně díval všechny ty psy kolem be. Také byli neklidní. Vycenil ně zuby a oni Dobrý vycenili den, zuby jaké Vaše něj. preparáty Zavrčel ajsou oni vhodné zavrčelik detoxikaci při Preparáty také. Rozběhl nepřijímejte proti nim ústy, aale také aplikujte oni všichni je zaútočili. kůži. Začněte Zůstal vrefluxu? tom pokoji Je mi dlouho. 31 let, Nakonec reflux mi vdiagnostikovali tom marném před třemi lety. K doktorovi jm šel kvůli pálení žáhy, nemohl jm už Cortexem, boji bou Craniem, samým Metabexem zahynul. a ColiDrenem. Majitel domu byl z této příhody zdrcený a chtěl dát pokoj vždy ani pít zapečetit. vody. Lékaři Právě vmi té sadili době však Lanzul. putoval Užívám jej už tři roky, ale jeho jakmile názor. ho Poutník jeden řekl: den Víš, vysadím, my všich- pálení žáhy je zpát- Žlučníkové vesnicí moudrý kameny muž. Když ho majitel domu spatřil, zeptal ho Před ni máme měsícem celý život mi lékař kolem diagnostikoval be svá zrcadla. žlučníkové Zrcadla kaménky. jsou lidé, kteří ky. Jsou nás obklopují. preparáty Joalis Ve všech v tomto lidech případě z šeho vhodné? Mne okolí však zrcadlí žlučník přesně nikdy to, netrápil. co my sami Můžu děláme. sníst prakticky Díváme-li cokoliv. okolí Žlučníkové poznáme, záchvaty co sobě však máme pravidelně zlepšit, mívám, co máme když učit. ocit- Já bych Vhodné ten pokoj jsou, protože nechal tak, řeší příčinu. jak je. Reflux je nervový problém. pozorně, nejsme-li hluší a slepí, z reakcí šeho nu v nějaké stresové situaci. Může mít tvorba Zdroj: žlučníkových Užívejte NeuroDren, ilustrační Cortex foto: a Streson květen červen máj jún 2013 máj květen červen jún

5 novinky galerie preparátů Joalis orgány čínského pentagramu aktuálně Preparáty Naši redakci v poslední době zaplnily dotazy týkající detoxikace při k detoxikaci alergiích. Aby osvěta o alergiích a potížích s nimi souvijícími rozšířila mezi zažívacího ústrojí Detoxikační preparáty pro všechny, kteří to potřebují, zažívací ústrojí jsou různorodé. rozhodli Stejně jsme různorodá spustit speciální webové stránky. Joalis preparát Joalis spolu zajímavostí, je i funkce jednotlivých částí která k němu váže. Velice nás prosíte, tohoto komplikovaného Na webu abychom publikovali více dopisů zařízení. a doporučení z řad šich klientů. I tomuto přání s radostí vyhovíme. jsou k mání veškeré Pečlivě čtěte newslettery, vštěvujte informace, Preparátem pro odstranění které alergik mikrobiál- celostním ložik z ústní přístupem dutiny je OroDren. ke tam totiž budou objevovat dopisy lidí, web joalis.eu a listujte bulletiny všude sních V něm jsou uloženy informace pro kteří s detoxikací podle MUDr. Jonáše dásně, svému zuby, problému jazyk, rty a sliznici potřebuje dutiny ústní. Větši znát. těchto Na orgánů své náleží si přijdou k okruhu mají zkušenosti. sleziny (mimo zubů, jejichž vazivový závěsný aparát patří Zároveň žádáme všechny, kteří mají chuť alergici, do okruhu astmatici jater, a větší o svůj detoxikační příběh s námi část izubních ekzematici, tkání, která kteří patří pod mohou okruh podělit, neváhejte a pište nám do ledvin). Proto preparát OroDren kombinujeme s mateřským preparátem: OroDren částí periferního nervového Váš postřeh systému rádi redakce nervu (nervus adresu vagus), který je sou- pod články mezi bou VelienDren, diskutovat. OroDren LiverDren, Pro všechny případně zveřejníme. a patří kategorie Nemusí hlavových přitom nervů. jedt Detoxi- sáhodlouhou žaludku kromě povídku. již zmíněných Někdy i pár prepa- OroDren UrinoDren. zájemce o odbornou pomoc okaci V ústní dutině často chází těžké kovy, je které tu MUDr. tam obvykle Jonáš, dostanou který z mate- rád celé Vegeton, svazky anebo odborných LiverDren NeuroDren. publikací. upřímných rátů doprovází vět dokáže také kombice pomoci více Cortex než riálů zodpoví použitých dotazy zubní ošetření. týkající Mohou Nezapomínáme ani emocionální preparáty, zato především stále inovovanou Streson. aktivitou Ve schvalo- zde cházet i anorganické toxiny, protože materiálů, alergických které stomatologie obtíží použ- firmy vacím Joalis řízení je jsou rubrika preparáty Pro chytré zasahující hlavy, do Starší, ívá, je celá řada a(i preparátů když větši z nich Joalis. v současné době již s lidským organismem paráty při problémech Obsahuje žaludkem hned několik využi- kterou oblasti leznete úzkostí a strachu. webu Všechny tyto pre- nereaguje). Nejčastějším problémem je parodontóza. Toto onemocnění vyžaduje de- mnozí Tenké z vás a tlusté jistě zapotí. má starosti Těm soutěživým ColiDren, kvízů jeme. a hádanek, při jejichž vyplňování toxikaci mozku, respektive imunitního prozradíme, který ne informace že jeden od ze dvanácterníku vědomostních po řízení cházejícího v mozku. Parodontóza je totiž v detoxikaci velmi často při alergiích kombinová stále překvapení. šími preparáty. Tři šťastlivci Půjde-li za o slizniční jeho správné záleži- kvízů, konečník. který Kombinujeme webu právě ho běží, s několika skrývádal- Pokud s autoimunitními ještě tápete, nebuďte problémy smutní nebo jinými tost, budeme jej kombinovat s RespiDrenem. Častěji však bývá ve hře vazivová imunitními máme problémy. vás řešení, Mimo a to imunity ve velice tohoto procesu podobě. zúčastní Na webu i různé joalis.eu infekce. si vrstva stěny střevní; zde uplatní Liver- příjemné v kci OroDren Miniškola také často detoxikace doplňujeme můžeteprepa- ráty odstraňujícími nebo stáhnout poruchy vmetabolismu pořadí již soustředit pozornost k preparátům z me- Dren. V případě střeva mnohdy musíme prohlédnout druhou cukru, protože prezentaci ty v věnovanou problémech právě s ústní dutinou hrají A stejně velkou jako úlohu. předchozí Pro detoxikaci střeva mívají příčinu v intoleranci některé tabolické oblasti. Zvláště poruchy tenkého alergiím. prezentace pharyngu (hltanu) bídne používáme i tato kromě RespiDren. potraviny. Kromě ColiDrenu tedy využíváme i metabolickou kombici Cortex, Me- důležitých Problémy s informací pharyngem také jsou moře časté vtipu a mimo aložik animací. tu opět usazují anorganické tabex a VelienDren s Metabolem, případně LiverDren s Metabolem. Svou roli hraje i organické toxické látky, proto k Respi- Dopisy, Drenu přidáváme které nám ještě do redakce EviDren, posíláte, PEESDren rovněž nervový systém, zvláště při zácpách však či MindDren. netýkají pouze V pharyngu alergických chází patrové mandle V nedávné (UrinoDren TonsilaDren, době jsme Cortex Vegeton nebo RespiDren Enter- nebo průjmech. Poslouží nám kombice onemocnění. prostřednictvím mnohdy víc v pravidelně kombici s rozesílaného MindDrenem l, eventuálně LiverDren Enterl. Nervový systém je zodpovědný za různé newsletteru nebo EviDrenem). vyhlásili anketu, jejímž cílem bylo Žaludek zjistit, je o čem detoxikován byste si v GasteDrenem, střevní problémy, je potřeba přesně stanovit, o kterou tkáň jde. Zvláště při d- newsletterech který patří do okruhu a bulletinech sleziny, rádi to zmená, četli aže co jej byste budeme nich podávat chtěli změnit. s MindDrenem. Ohlasy ýmání vždy myslíme intoleranci cukru, byly Problémy mimořádné žaludkem a inspirovaly jsou prakticky nás k celé vždy tedy přemnožení plísní v organismu. Na řadě komplexního pozitivních charakteru; změn. větší část problémů je způsobe toxickými zátěžemi kombici Cortex Metabex, dále Velientento problém použijeme opět známou Na v nervovém vaše přání systému, příklad a vto závěru jak ve vegetativním nervovém newsletteru systému, představíme tak v bloudivém jeden pomeneme dietu bez cukrů. Jsou-li Dren a PankreaDren a samozřejmě neza- každého plís- vyřešení ně rozlezlé obdrží po univerzitní větší části triko střevního traktu, použijeme i preparáty pro zlepšení Joalis. imunity. O slovo Do zažívacího hlásí také ústrojí Slovníček patří pojmů i slinivka břišní (pancreas). kce Bulletin). Její Kvůli zevně - (www.joalis.eu, složitému kreční zobrazování funkce (část byl dosud slinivky, oproti která jiným rubrikám produkuje poněkud různé trávicí opomíjen. fermenty) Neprávem. může Obsahuje být příčinou totiž zažívacích medicínské potíží. výrazy, Ještě které častěji objevují však vmohou jednotlivých zažívací číslech problémy bulletinů. souvit Všechny s tyto vnitřně termíny kreční funkcí, hlédli tedy s do produkcí lékařského inzulinu, jsme sbírali, slovníku což a srozumitelně souvisí s rozšířením vám je vysvětlili plísní. právě ve Slinivku Slovníčku detoxikujeme pojmů, pravidelné PankreaDrenem, ke stažení. který je Slovníčky z okruhu pojmů sleziny, pro- příloze dostaly to novou, použijeme přehlednější kombici podobu s Velien- a vy si je už Drenem. nyní můžete Na zažívacích volně stahovat procech zpodílí šeho i žlučové webu. Korgány mání je uložené rovněžv játrech kompletní nebo mimo Slovníček játra, a to pojmů v podobě 1. díl žlučníku za rok a žlučovodu. Žlučové cesty a žlučník detoxikujeme preparátem BiliDren, který je Jak z okruhu vidíte, jater jaro, (tzn. které kombici je v plném s proudu, LiverDrenem). Nervová i ši redakci. obsluha Ne, žlučníku alergií vychází práci zasáhlo netrpíme, z plexus coeliacus, opak. a Díky proto vašim nás často nemine ještě další reakcím kombice; a příběhům, Cortexkteré a Vege- podnětným zahrnují ton. ši redakci, jsme v plném květu a Naši moc klienti nás těší, obtížně že sspecifikují vámi můžeme svůj prob- spoustu Obvykle nových hovoří aktivit o zažívacích a nápadů. potížích. Na dělit olém. závěr Je tedy tedy nezbývá, nás, abychom než dodat: přesně zahrnujte určili lokalizaci směle problému. dál. Zažívací ústrojí je bo- nás hatě vázané nervový redakce systém. Joalis Často hovoříme o břišním mozku, protože počet nervových vláken v břiše blíží počtu neuronů v mozku. Emocionální problémy, jako je úzkost a strach, často usazují v právě tomto nervovém systému, a tak můžeme tyto nepříjemné emoce pociťovat nejen ve své hlavě, ale mnohdy také ve svém břiše. Úspěchu můžeme dosáhnout normalizací metabolismu, ale i v tomto případě je důležitá přesná diagnóza. Setkáváme s lidmi, kteří pomýšlejí potravinovou alergii, a proto si v zájmu svého zažívání předepisují různé, často přísné diety. Málokdy však pomýšlejí také cukry, a tak často jejich diety netkávají s žádným úspěchem. Kromě problémů s glutenem a kainem proto bereme v potaz také metabolismus cukrů. V takovém případě budeme zažívací ústrojí detoxikovat v úplně jiné oblasti, než jsou přímo zažívací orgány, a dosáhneme kýženého efektu; úpravy zažívání. MUDr. Jof Jonáš Dnes budeme věnovat detoxikaci Květen velmi výzmných struktur nervového systému drvec, hořčice, jetel, jitrocel, řepka, detoxikaci míchy, jednotlivých míšních gmentů dmikráska, tolice vojtěška, bojínek, a zejmé detoxikaci mozkového kmene. Tyto nervové jílek, kostřava, lipnice, psárka, rákos, struktury tvoří základ řízení tělesné hybnosti organismu, srha, bříza, buk, cypřiš, dub, habr, jasan, javor, jilm, jílovec, kaštanovník, jak vědomé, tak nevědomé, a řídí také zejmé olivovník, ořešák, platan, borovice, prostřednictvím vegetativního (autonomního) nervového Alergie útočí černý bez, lípa, vrba systému ty vnitřní pochody organismu, které nejsou závislé lidské vůli, tedy dýchání, činnost srdce, krevní Červen tlak a podobně drvec, jetel, heřmánek, jitrocel, dmikráska, pampeliška, šťovík, tolice vojtěška, bojínek, jílek, kostřava, kukuřice, lipnice, medyněk, psárka, pýr, rákos, srha, lípa, olivovník, pajasan, černý bez Jaro je v plné síle, a tak není divu, že organismu usazují. Nejsou-li Detoxikace alergeny dostaly zelenou. Jestliže rok tyto toxiny důkladně a průběžně odstraňovány, s rados- co rok vstupujete do pylové zóny vyzbrojeni antihistaminiky a tunou kapesníků, možná je něco špatně Alergie, stejně právě v podobě alergií dětí budou neplechu třeba tak jako větši zdravotních problémů, lat dál & má nezřídka kdy své kořeny mnohem Všem, míchy které trápí úporné hlouběji, než by první pohled mohlo alergie, přinášíme informaci zdát. Svou roli u vzniku alergií hraje zcela o pylových alergenech z okruhu bylin, dře- Detoxikační tip MUDr. Jonáše Alergické potíže vypovídají o toxické zátěži v okruhu jater, k detoxikaci proto použijeme preparát LiverDren. Ten by však sám o sobě neměl smysl, jelikož vzniku alergií podílí mnoho dalších faktorů. nebo třeba potraviny. Nejběžnějšími spouštěči alergických reakcí jsou mléčné výrobky, pšenice, prodloužené míchy oříšky a ořechy, ale také sója, mořské plody a dokonce i vejce. Odhaduje, že až 80 % dětí trpí alergií vajíčka. Alergie mléčné výrobky postihuje údajně % obyvatel Afriky a Asie. Mnoho potravinových alergií v průběhu života zmizí, Do této univerzální detoxikační kúry proto přidáme ještě mnohé ale přetrvávají a mohou vážně Jedná o nervové struktury, Alerg, které Cranium jsou velmi a složité MindDren. jak Mnohdy musí pacient zkoušet poškozovat nové lidský a nové organismus. léky a sleduje, z hlediska detailního atomického popisu, tak také popisu který z nich mu dělá dobře a přináší co Text: nejmenší Mgr. vedlejší Ale Rašková spojení jednotlivých center (jader) s ostatními, buď účinky. Větši těchto farmaceutických drog působí tlumivě, Zdroj: dřazenými, nebo podřízenými nervovými tkáněmi. Uveďme a to nejenom postiženou ROUX, část nervového D.: Revoluce systému, v léčení aleobezity, také, jistě že stav zdaleka ší imunity, ne všechny zátěže fyziologické v šemprocesy, vin a které travin, jsou s nimiž obvykle během také květ nervový a systém jako celek. cukrovky, vysokého tlaku spojeny mozku, s funkcí míra mozkového emocionální kmene, stability jsou dokole červ lze probádány, běžně tkat. a cholesterolu. Fontá, Olomouc avšechny tak atomům tyto aspekty zbývá jsou ještě přímo odpovědět ovlivňovány celou Alergické řadu otázek. reakce však Přístup nevyvolávají detoxikační pouzemedicíny je zcela opačný. Předpokládáme, že množstvím toxinů, které v šem pyly, ale příklad také by roztoči, nervová zvířecí tkáň pracovala srst Ilustrační dokole foto: podle svého zaměření, Na příkladu detoxikace malých, ale kdyby jí v tom NĚCO nebránilo. tělesně velmi důležitých orgánů nervové Opomiňme nyní ty příklady, kdy je soustavy soutěž si můžeme uvědomit, jak nervová tkáň již degenerovaná (zničená) zásadně liší přístup klasické západní a je jen velmi malá šance její medicíny a přístup detoxikační medicíny. poštou adresu Joalis regeneraci s. r. o., Orlická (př. 2176/9, Parkinsonova choroba, Praha Ahoj, Zdraví! Klasická medicí zabývá jednotlivým 3. Do předmětu u Alzheimerova nebo obálku choroba pište aj.). heslo Tím NĚČÍM Ahoj, popim Vážení detailů čtenáři, mozkové milí tkáně příznivci, a učí firma Joalis Zdraví!. Uzávěrka soutěže míníme proběhne toxiny, které do organismu neurochirurgy vyhlašuje tomu, tradiční jaké zásahy letní soutěž. Ta letošní je Podrobnější podmínky dostaly soutěže z vnějšího a galerii prostředí soutěžních a usadily výtvorů (zejmé invazivní) je třeba udělat leznete webu joalis.eu fyzicky v kci zcela Soutěže. přesně popsatelných v případě velice nefunkčnosti kreativní určitého a jsme sami zvědaví, Těšíme vaši tvorbu místech. a dodáváme, Stačí tedy že vyprovokovat, autoři tří nejlepších přinutit gmentu kolik nervové z vás tkáně. zhostí Tím je úkolu, dán který jsme si příspěvků od nás vlastní obdrží imunitní novou systém knihu (šeho MUDr. Jonáše veliký přichystali. důraz přísnou Soutěž specializaci ne název a překrásné nejdokolejšího univerzitní vnitřního triko Joalis. lékaře), aby neurochirurgů, kteří musí disponovat podíval do konkrétních redakce míst organismu Joalis speciálními Ahoj, azdraví!. detailními zlostmi Ilustrační (podle zaměření foto: preparátu) a spustil atomie mozku, aby byli schopni své celou kaskádu imunitních pochodů, které povolání Soutěžní vykonávat. zadání je velice jednoduché. Zajímá nás, co všechno pro vás představuje po- souhlas nečistot, s jeho jež uveřejňováním jsou v usazené. v rámci pro- Zasláním povedou soutěžního k vyklizení příspěvku příslušné vyjadřujete oblasti od Dodejme, jem že jiné absolutní než chirurgické zdraví? zásahy Jak by podle vás takový pagačních Nejdůležitějším aktivit firmy a nejvážnějším Joalis, zejmé toxinem do nervové stav měl tkáně vypadat? jsou pro Co západní nebo kdo je pro vás ztělesněním v bulletinech nervové tkáně Joalis zůstává info a dalších stále infekční materiálech, medicínu, zdraví? která A kdyby většinou mělo neuznává vaše Zdraví jiné nožičky, jak by asi vypadalo? ložisko, jak tištěných, které svou tak elektronických, přítomností ovlivňuje včet- přístupy, nemožné. Lze sice medicínské ně internetových. mozkové tkáně, Zároveň a to zejmé prohlašujete, že ovlivňovat Soutěž nervové Ahoj, pochody zdraví! vybízí k mnoha interpretacím jste autorem prostřednictvím zaslaného mikrobiálních příspěvku a toxinů, že tento prostřednictvím a mnoha způsobům, léků psychofarmak, jak s jejím zadáním ložit. příspěvek které samo není vyrábí. majetkem žádné třetí tyto Pište léky však básně, bývají povídky, zpravidla dopisy, podávány foťte, aranžujte, strany. Nebude-li plněn minimální počet hodile, vyrábějte a neví Své tedy výtvory přesně, pak posílejte jak buď elektronicky patnácti Paradoxem účastníků, detoxikační nebudou medicíny výherci vyhlá- tedy s neurologickým či anebo ně pacient šeni. zůstává, že detailní a dokolá zlost psychickým problémem bude reagovat. Infekční ložisko v mozkové tkáni atomie není pro celkový úspěch až tak 24 8 květen červen máj jún 2013 máj květen červen jún

6 pro tělo i duši podstatná. Stačí jen pečlivě a co nejpřesněji ozčit toxin (infekční ložisko, toxický kov, ) a zázrak je světě. To, co klasická medicí někdy nedokáže vyřešit ani za dlouhé roky kosterních svalů (motorická), vlák zajišťující snímání bolesti, chladu, horka, pětí ve vazivových pouzdrech vnitřních orgánů apod., dále nzitivní a autonomní (vegetativní) vlák zajišťující nezávislou činnost útrobních orgánů. Odstupování jednotlivých druhů nervů je ve všech gmentech páteřní míchy stejné. (kdyby problém vyřešila, pacient by přece nehledal pomoc Za mnoha nemocemi podle jinde), je schopen do několika dnů až týdnů vyřešit všeho detoxikační ukrývá terapeut, obyčejné a to díky vhodně překylení podaným organismu preparátům Joalis. Motorická vlák vystupují z přední části Může přitom jedt i o problémy velký mozek (předních míšních rohů) míchy, nzitivní neboli acidóza. Alespoň trvající několik let. Dokonce mohou lebka vlák vystupují ze zadní části (zadních vymizet (a stává tak hovoří to často) závěry ještě i jiné míšních rohů) a autonomní vlák mozeček problémy posledních nebo pocity, výzkumů, které zpočátku které vystupují opět z přední části míchy. nestály v centru pozornosti klienta. Bylo zabývají příčimi tomu tak nejspíš proto, že infekční ložisko 21. století Mícha je dlouhá asi 50 centimetrů a je či jiný toxin ovlivňovaly nejrůznějších širokou oblast silná jako palec ruky. Horní konec míchy je nervové tkáně. onemocnění. mícha ohraničen týlním otvorem. Až v lebeční Jak k takovému dutině ni plynule vazuje první část Klasická medicí popisuje enormní řadu mozkového kmene prodloužená mícha. neurologických překylení obtíží může a diagnóz. dojít? Ozčení diagnózy Především není pro kvůli detoxikační špatné medicínu je kylé Činnost míchy rozdělujeme převodní C. životosprávě, I. C. až tak podstatné. stresu Vždyť a neschopnosti jedná Délka míchy a reflexní. Převodní část zajišťuje pouze o slovo, jímž je ozče nějaká oboustranné spojení míchy s vyššími nefunkčnost. Avšak pravé detoxikovat příčiny této organismus oddíly centrálního nervového systému, nefunkčnosti už většinou ozčeny od nejsou. škodlivých látek. a to jak ve smyslu předávání informací Při rozhovoru s klientem nás vždy zajímají do centra, tak také ve smyslu pocity a slovní popis jeho obtíží, jehož vykonávání pokynů z centra. Přerušení Tradiční základě bychom čínská měli medicí, být schopni homeopatie jim nehrozí. To je však velký omyl. drah Když jdoucích zkysnou směrem nervy k mozku vede odhadnout, a další altertivní kde přesně směry může zabývající toxin Takový citron nebo jablečný ocet kpřekylení těžkým poruchám organismu hybnosti je nejčastěji a není v nervovém lidským systému zdravím objevovat, kladou správnému a dát návod chutjí kyle, a přitom je filum můžeme termile logicky spojováno řešitelné žaludkem. detoxikací. K překylení Vznikne tak hospodaření pro další diagnostický s kylimi postup, a zásadami příklad veliký přístroji důraz. Salvia. K tomu, abychom cítili konzumovat zcela bez výčitek. (konečné vlákno) Jak je to možné? Obsahují totiž buď však částečné běžně dochází ochrnutí také svalů, ve střevech, nebo úplný krvi, výpadek ledvinách svalové nebo třeba činnosti. v nervovém fyzicky i duševně dobře, potřebujeme zásadité minerální látky, které sacrum systému. Jakmile dojde k rušení udržovat O tom je chod také dnešní svého těla článek. v harmonii. Pokud To příklad týká i již budeme zmíněných vědět, kylin. jaké Ktělesné tomu, aby pochody v šem řídí těle z retikulární nepřemnožily, formace (část potřebují mozkového zásady, kmene), které budeme je budou také snižovat. moci Vzaměřit poslední době řešení však obtíží stále spojených více přibývá s touto lidí, strukturou. kteří své Nebo tělo zahlcují obráceně: kylými můžeme též přemění neutrálně působící, (kost tudíž křížová) tyto potraviny řadíme k tvz. alkalickým. Existují různé druhy kylin. Ty organické mají sice kylou chuť, ale řadíme je k zásaditým, a tedy tělu prospěšným. Najdeme je hojně Reflexní tělesných funkce procesů, míchy bezpodmínečně zajišťuje především dojde klidové také k rušení pětí ve nervového svalech a také systému. provedení V hojné, nezdravé jednoduchých míře začnou reflexních být svalových produkovány pohybů, stresové které hormony, jsou hlavně snižují obranného také funkce charakteru parasympatického (př. pohyb nervu, vyvolaný který zodpovídá bolestí). za Reflexně trávení, zpomalení míchou též potravimi, pozorovat, jaké následkem změny kčehož lepšímu vzniká stanou po příklad očistě mozkového v ovoci. Další řídí skupinou vyprazdňování jsou močového srdeční frekvence, měchýře azpomalení konečníku dechové a dále nebezpečná kmene, a tím dysbalance, vlastně interaktivně která vede můžeme kyliny učit fyziologii anorganické. Právě funkce ty pohlavního mají aparátu činnosti, erekce vyprazdňování a ejakulace. střev... Ve kvlastního chronickému těla překylení organismu. svědomí překylení organismu. K těmto kylinám patří aminiokyliny výsledku še tělo ocitá v permanentním pětí. Překylení organismu je velmi a minerální Řez míchou kyliny, které jsou vůči zadní část těla nebezpečný stav, během něhož může přirozenému ph šeho těla Jak zbavit překylení docházet Páteřní mícha k nárůstu je provazec zánětlivých nervové tkáně agresivní. Východiskem dráhy nervových z tohoto trápení vláken je onemocnění, uložený v páteřním špatné kanálu. regeneraci Jejím radikální bílá změ hmota jídelníčku s vyloučením organismu prostřednictvím po nemocech, řídí a snímají obtížnému informace Možná si říkáte, proč si tak dokolý potravin, které šedá organismus hmota překylují, hojení z celého ran, organismu, vzniku úvy, a to jak depre vědomé stroj, jakým je lidské tělo, s hladinou dále elimice stresu (zejmé nzorický nervový a(uvědomění psychických si poruch, bolesti či dměrné vědomý pohyb), tvorbětak kylin nedokáže poradit? Odpověď je chronického) a pravidelná detoxikace kořen plísní nevědomé v organismu úrovni a (řízení celé řadě útrobních dalších, jednoduchá: protože mu to my sami organismu. K potravinám, které mnohdy orgánů avelice žláz, klidové závažných postavení onemocnění. těla). Mícha Překylení tedy tvoří jakousi organismu pomyslnou nepoznáme sběrnici nechceme centrální kanál dovolit. Lidské tělo dokáže mnoho věcí. Dokáže příklad samo organismus překylují, tradičně řadí zejmé maso, mléčné výrobky, cukr, údajů z těla člověka zprostředkovává alkohol, kofeinové výrobky, uzeniny, vjemy zvíte, celého těla, že s výjimkou hlavy. Mícha léky, vejce a obilí. přední štěrbi je zřetelně rozlišitelná podle jednotlivých ganglion gmentů. skvělým Atomicky doplňkem popisujeme v boji s acidózou osm jsou uvolňující praktiky? Pozitivní výsledky přináší konzumace nzorického tzv. krčních, Ty totiž dvanát pomáhají hrudních, pět tělu, bederních aby snáze zbavovalo přebytečných zásadotvorných potravin, které kořene kylost? a pět kylin. křížových Vyzkoušejte gmentů. příklad kontrolované dýchání do břicha, redukují. Skvělou službu tělu prokáže zejmé kořenová zeleni, dále míšní zelené nerv japonské masáže shiatsu, jógu a meditaci. měkká ple Střed míchy vyplňuje šedá míšní hmota, a bylinkové a čaje a lehké, málo kterou tvoří převážně nervové buňky. Plášť míchy je složen z míšních drah (tvoří arachnoidea (pavučnice) kořeněné pokrmy. Dobrou zprávu přinášíme milovníkům piva: to plzeňské sdno. je nervová Někdy vlák); sice vzestupné projevuje a celkovou stupné produkovat tvrdá ple kyliny, nedokáže však totiž nejen dobře chutná, ale rovněž jej slabostí dráhy, které a trávicími spojují obtížemi. jednotlivé Jindy, oddíly a to tvořit samo od be také zásady. řadíme k zásadotvorným potravinám. velice míchy často, s centrálním o sobě nervovým však vůbec systémem nedá Proto je tak důležité, jakou potravu motorický nervový znát... mozkem. přijímáme, v jakém stavu chází Text: kořen Mgr. Ale Rašková Není Míšní nervy, kyli které jako vystupují kyli z každého náš metabolismus, jak dobře fungují še střeva a jaké úrovni je Zdroj: časopis 21. století, 01/2011 Koelleová, K.: Acidobazická rovnováha. Mnozí gmentu lidé páteřní domnívají, míchy, že jsou pokud různého schopnost šeho přední těla část očišťovat těla od NOXI, Bratislava 2007 subarachnoideální prostor nebudou druhu. Obsahují jíst kylé vlák potraviny, zajišťující acidóza pohyb toxinů. Ilustrační foto: wwww.samphotostock.cz Reflexní oblouk podnět patelární (čéšková) šlacha Další obranné reflexy, jako jsou kašlání, kýchání, zvracení. stehenní sval Činnost spánkových cyklů, tedy střídání fáze REM (rapid eye movement chvíle, během níž nám zdají sny) a hluboké nzorické spánkové fáze NREM (non rapid eye movement nezdají nervové vlákno nám sny). Poruchy činnosti této části retikulární formace zhoršují učení a paměť. novou krev do žil V prodloužené míše jsou též ulože motorická centra, která kontrolují a řídí klidové pětí svalů a postavení těla při zapojení antigravitačních svalů. nerv Varolův most je plynulým pokračováním prodloužené míchy. mícha Nachází v něm další důležitá centra retikulární formace. Řídí zde příklad také dýchání. Určitá jádra Varolova mostu motorické vlákno jsou rovněž výzmným místem syntézy a vylučování neurotransmiterů spokojenosti a štěstí: endorfinů a dopaminu. Detoxikace mi lila Atomickým základem reflexu je reflexní oblouk. Jedná Střední mozek (mezencefalon) představuje krátký úk vysněnou práci. o samostatnou nervovou smyčku jednoho míšního gmentu. mozkového kmene. Dolní část středního mozku pomocí Skládá z receptoru (svalové nebo silných stonků spojuje s mozkovými šlachové Jenže všechno vřeténko má reagující svá ale. Náš byt 1+kk Mozkový věta mi otevřela kmen oči. Od té doby vím, že spolehlivě polokoulemi. zklidňovaly Výrazným mé atomickým rozbouřené nervy, útvarem Antivex, středního Lymfatex mozku jea VelienDren, protažení), stal centrem dostředivé ruchu, dráhy to když směrem ši soudi pravidelně gmentu, pořádali ústředí noční v míšním mejdala zdravá. To je totiž ta nejdůležitější věc které čtverohrbolí. pomohly Přední tomu, dva že hrbolky už mám jsou krk za- v první řadě musím myslet to, abych by- k míšnímu gmentu, ny, v práci odstředivé jm začala dráhy sbírat směrem cenné zkušenosti, aale výkonného zároveň jm orgánu i přicházela (většinouo iluze, ke svalu světě. Když jste zdraví, máte motivaci mezimozkový a ne- sžit žít jik, měnit své zlozvyky podkorovými zdravě růžový, zrakovými centry pro zrakové Za tu dobu, reflexy. co Nervová detoxikuju, vlák jm z těchto udělala vcítila podobě jm nervosvalové vyčerpaná, ploténky), slabá a vystresovaná. připustit, aby vám někdy bylo zle. hrbol oblastí velké inervují pokroky. okohybné Za zčnou svaly, část kteréz nich Tak daleko kterého od rodiny, aktivuje daleko od Detoxikuju intenzivně už druhým ro- vděčím zabezpečují právě pohybovou Joalisu. Bez souhru toho prvního očí, vypřipustit, prostřednictvím reflex všech přátel odtažení Navzdory od bolestivého tomu, že jm objektivně měla Reflexní důvod podstatu být šťastná, má prostá subjek- mozek problémů. Opakované angíny, bolesti jiného os při pohybu než obíhat očních ordice bulbů. praktického Dále lé- střední kem a za tu dobu zmizela celá řada mých šetření především by rovnoběžné mi totiž možná postavení nezbylo očníchnic podnětu. větši tivně jm dějů cítila v nervovém opak. Začala systému. jm být nervózní, (mezimozek) v krku, návaly strachu a úvy Po někaře, prostřednictvím ordice imunologa, těchto center ordice zajišťujepsy- vadil mi každý rušivý zvuk, cítila kterých detoxikačních kúrách z Joalisu chiatrů reflexní pohyb Kdo ví. očí a hlavy za zdrojem Klasickým jm trému příkladem z pracovních častoschůzek, neustále jm volala domů míšního s obavami, reflexu jestli ná- most Varollův světla. vyšetřovaného ahodou reflexního někomu oblouku něco zlého je patelární nestalo, reflex. a kdykoli Jinou částí je kupení šedé hmoty, mé je podráždě obavy plnily, úponová vyčítala šlacha jm si, Úderem čtyřhlavého jak jen mohu stehenního být tak daleko, svalu těsně když někdo pod dolním z mých okrajem blízkých čéšky. trpí a Vpotřebuje důsledkumou pomoc dojde ke smrštění svalu reflexu a ks mými vymrštění náladami bérce. to bylo jako horské dráze, až konec ustálily kdesi hodně prodloužená mícha mícha známé jako nucleus niger. Jedná o hlavní součást systému, který produkuje dopamin. Jako vedlejší produkt syntézy dopaminu je produkován melanin černé barvivo. Odtud název nukleus niger (černý). Khluboko. detoxikaci Bez míchy předchozího je vhodný varování preparát mě Joalis doléhaly Vertebra. návaly Můžeme nechutenství, jej doplnitúzkostí přípravkem a bezmoci. Joalis Nesnášela Cranium jm či to. Joalis Najednou MindHelp. začaly povrch vyplouvat také všechny mé rány z minulosti: ztracená přátelství, Během života toto barvivo spíše hromadí a bývá projevem stárnutí organismu. Poškození tohoto centra má za následek třes končetin, který je průvodním zkem Parkinsonovy choroby. Mozkový křivdy, vzpomínky kmen tvoří prodloužená rodinné tragédie, mícha, Varolův most abyla střední jm mozek dně. (mezencefalon). Svým způsobem Ve jm všech těchto částech jsou uloženy ale v těchto nervové nepěkných buňky skupené stavech vyžívala. do tzv. jader, která jsou více či Jeden méně můj ohraničená. kamarád to trefně zval bemrskačstvím. Z jiných částí středního mozku řídí další druh úlekové reakce. Podnětem pro její spuštění je sluchový signál. Má za následek reflexní točení hlavy za místem vzniklého zvuku. Dále střední mozek podílí řízení bdění a spánku. Jiné Prodloužená Teprve v okamžiku, mícha je kdy přímým došla pokračováním trpělivost páteřní míchy. Obsahuje i mému otrlému důležitá příteli, jádra, pochopila která jsou jm, zapoje že do řízení jádro nucleus ruber výzmně uplatňuje v motorice při koordici vlivů z mozkové kůry a mozečku. vegetativních takhle to dál funkcí vážně anejde. jsou součástí Běžela tzv. jm retikulární formace. Tato proto jádra za prvním mají podobu osobním síťky koučem, (latinsky který retis = síť). Prostřednictvím měl volný termín. těchto Popovídala jader je jm říze si, celá vyplakala řada životně Na detoxikaci struktur mozkového kmene použijeme preparáty Joalis MindDren a Joalis MindHelp. aale co vůli dál?, nezávislých říkala jm funkcí: si. Poc- nezbytných tivě jm pracovala své vůli a psychice, jm chvílemi cítila Nervové příšerně, struktury to musímozkového Zbytek kmene práce už a míchy byl a stále bývají je terčem mně samotné. Pravidelný mezi něž pohyb, v první pravidelná řadě budeme rela- ale Dýchání přestože prostřednictvím mi bylo lépe, zdaleka vdechových to ještě a výdechových přizt. Ale vydržela jm útoku to. takzvaných Ta hromada neuroinfekcí, nebylo neuronů to pravé ořechové. A tak jm jednoho dne objedla do toxinů, které jm v těle počítat měla, bakterie zkrátka borelie xace, a virus pokora klíšťové a pevná encefalitidy. vůle dělají Může divy. Vě- řím, že infekce. cesta, po Detoxikaci které jm proto vydala, pod- je ta mula nějakým způsobem jedt ale dostat také oven. jiné virové ordice Činnost srdce MUDr. centra Jonáše. zvyšující Pan doktor činnost mi srdce Chvíli a srdeční mě tedy teppotrápila poříme rýma, těmito nějaký preparáty: správná. A doufám, že bude nekonečná. sdělil a centra něco, zpomalující co mě nesmírně srdeční činnost povzbudilo čas za ekzém, chvílemi Joalis jm FSME, upadala Joalis dospirobor, Joalis Antivex. Ale R., Praha a vyděsilo zároveň: Až ty nervy, streptokoky jakési letargie Preparátů, které jm po Ilustrační foto: Trávení v lymfatickém přijímání potravy; systému žvýkání, a zatíženou polykání vyměření dostala, bylo za tu dobu také Ing. Vladimír Jelínek slezinu jste prosto zdravá holka. Najednou mnoho. Pamatuji si třeba RespiDren, Názory uvedené této straně nemusí Činnost mi cév všechno zejmé připadalo jejich jako roztažení nepod- a smrštění po kterém základě jm chvíli kašlala Ilustrace: jako Walker, silný ku-r.: shodovat Lidské tělo. s názory Velká redakce. rodinná encyklopedie. Redakce statné získaných starosti informací s bytem, o tlaku starosti v cévách o všechno (tím řák, výzmně NoDegen, podílí po němž mi zdály nene zodpovědnost Slovart, za správnost Praha údajů 2003 a regulaci o všechny, krevního obavy z tlaku). budoucnosti, Ta zvláštní sny, Vegeton a Streson, Ilustrační které foto: zde uvedených. mozkový kmen psali jste nám Před pár lety jm z malé vesničky přestěhovala do Prahy. Pro někoho je Praha v porovnání s obrovskými zahraničními metropolemi malým městečkem s krásnou historií, pro mě holku z venkova centrem ruchu, chaosu a zmatku. Ale Praha zároveň bízí hodně možností, zejmé těch pracovních. A tak jm si řekla, že to zkusím. Přestěhovala jm s přítelem do malého bytu a krátce to si šla i svou květen červen máj jún 2013 máj květen červen jún

7 Tribus jídelní (skupi) koutek Klebsiellae Tribus (skupi) Proteae skupi bakterií s intenzivní proteolytickou (rozkladnou) aktivitou. Tyto bakterie intenziv- a kožní mikroflóry. Infekce močového traktu způsobují u oslabených jedinců v nemocničním prostředí. Jsou velmi rezis- Rod Enterobacter po rodu Escherichia coli je tento rod bakterií nejběžnější pro lidská střeva. Bakterie tohoto rodu jsou ně rozkládají organické zbytky. tentní vůči různým antibiotikům. nejméně patogenní. Nejvýzmnější druhy pro člověka jsou E. cloacae, E. aeroge- který běžně žije v symbióze v trávicím říká, abychom člověka a domácích snídali i divokých sami, zvířat, běž- Rod Morganella s druhem M. morganii, Jedno Rod známé Salmonella životní je střevním krédo patogenem nám nes, E. sakazakii. Ve střevech nepůsobí traktu člověka, savců, plazů. Pokud obědvali ve ně chází v půdě, odpadcích, vodě. Za s přítelem a večeři dali žádné problémy, může však způsobovat střevech přemnoží, může dojít k dysmikrobii a neurčitým zažívacím obtížím. Běžně svému hoto nepříteli. rodu ve vodě Protože přežívat však až roky. jenmo- vhodných podmínek mohou bakterie to- urogenitální infekce. Někdy vytváří svá lo- žiska v kloubech a pohybovém aparátu. nezpůsobuje žádné problémy, jen málokdo u velhou kontaminovat z nás jde potraviny, odvahu hlavně ma- Velmi často ne geny pro rezistenci vůči mi oslabených jedinců může způsobit nemocniční nákazu s odolností proti anti- cukry, dochází k tvorbě plynů, kylin a siso a vejce. Rozkládají glukózu a další tímto krédem držet, přibývá těch, antibiotikům. Rod Hafnia běžné bakterie, jsou přirozeným biotikům. Druh M. psychrotolerans je kteří bak- rovodíku potýkají H 2 S s typickým s váhovými zápachem zkažeku patogenem včel. Zdravému člověterie žijící mořských organismech, výkyvy. né Umíme potravy. Nejdůležitějším vyjmenovatdruhem pro neškodí, u oslabených mohou vyvolat produkuje histamin. Konzumace kontaminovaných ryb a vodních živočichů spolehlivé může dm poddruhů spalovače (subspecies), tuků, pro člověka člověka je S. enterica, která dělí průjem, někdy mohou být zaneny do jiných částí těla a způsobit zánět (př. slýcháme, že je lepší jíst výrobky oko). Bývají rezistentní vůči různým s ozčením light, jsme si dobře antibiotikům. Rod Klebsiella nepohyblivé tyčinky, vědomi rizik, které s bou přináší které jsou obaleny polysacharidovým dváha a obezita, s pojmem jo jo pouzdrem, tvoří mukózní (hlenovité) efekt vlastní kůži tkala už kolonie. Jsou dobře adaptovány život mimo střeva, mají pigmentaci jako větši náctiletých. A drtivá ochranu před sluncem. Dostávají větši z nich o dospělých z vnějšího prostředí (velmi často jsou přítomny v nemocničním prostředí) do nemluvě alespoň jednou v životě různých tělních dutin, jako jsou dýchací držela nějakou dietu. V touze po ústrojí nebo nosní dutiny. Jsou lepší postavě, ve sze udržet krok závažným nozokominálním (nemocničním) patogenem. Produkují širokospektrální s náročnou společností Mnozí beta-laktamázy, které blo- z nich ani netuší, jak silný bič si kují účinek některých antibiotik. Nejčastějším druhem je K. pneumoniae, be kvůli svému dietářství pletou. K. oxytoca. Nejčastěji způsobují Když žijeme proto, infekce močového traktu (jsou jejich druhým nejčastějším původcem), záněty dýchacího ústrojí, u oslabených jedinců mohou způsobit psi, zápal mozkových blan. Tyto bakterie ale mají některé antigeny abychom podobné genu jedli HLA-B27, který je ve zvýšené míře lézán u zánětlivých onemocnění pojivové tkáně (př. Bechtěrevova choroba, u citlivých jedinců vyvolat alergickou reakci. enterica. Ta dále dělí různé sérova- je patogenní především S. enterica subsp. chronické záněty očí, kloubů, kůže aj.). Zmená to, že pokud má člověk vrozenou Rod Proteus nejčastějším druhem je ry* (sérotypy). V odborné literatuře čas- tuto variantu genu, může imunitní P. mirabilis. U některých lidí jsou tyto bakto používají zkrácené názvy, př. S. typhi systém Dietní po omyly tkání s touto bakterií začít produkovat Mezi celebritami, protilátky, mezi které žemi pak způsobujské autoimunitní dovolené, mezi destrukci studenty, tkání. zkrátka všu- mateř- Rod de po Pantonea světě koluje jedná obrovské o množství rod, který různých diet. podobný Všechny enterobakteriím. slibují úbytek tuku U zdra- bez je velmi vých námahy, jedinců vyformování nezpůsobuje postavy problémy. bez cvičení, Rod vyhlazení Serratia celulitidy, bakterie detoxikaci nejčastěji organismu, cházejterivý režim součástí a mnohdy střevní skutečně mikroflóry. radikální Pokud dojde změnu k jídelníčku jejich přemnožení, zvyknout. mohou Tělo vyvolávat stav průjmy, bez živin hlavně odpoví u tvz. dětí. stresovou Způsobují reak- in- tento fekce cí. Ta v bývá močovém prováze traktu, zejmé produkují větší ureázuvitou která energetických štěpí močovinu látek, které amoniak, rychle ten akti- dráždí začnou sliznici shromažďovat a poškozuje pro epitel případ, (výstelku) že by ledvin, příjem u živin mužů i dochází dále k snižoval. zánětům Největší prosta- místo žit hodile. kompletního Jestliže Salmonella začneme jednou, enterica subsp. aniž bychom enterica předtím rovars typhi. tuto změnu svůj organismus Na člověka náležitě jsou adaptovány připravili, sérovary držet přísnou dietu, S. paratyphi še hmotnost A, B, C, které sice způsobu- sníží, ale S. typhi, jí podíl závažné tuků systémové bude tvořit onemocnění maximálně zývané z celkového břišní tyfus úbytku (existuje hmotnosti. také skvrnitý Zbytek tyfus, při- 40 % jehož padá původcem důležité bílkovinové je bakterie tkáně. Ricketssia). Ve vý- ve Jenže vnějším je tu prostředí, jed záruka, v půdě, kterou vodě, ty. energetickou Také dochází látkou, k alkalizaci která moči v těle a k začne tvor- Jedná sledku o tedy to typickou spíše nežli infekci tuk vytrácí špivých še dokáží nám žádná tvořit pigmenty, z nich dát které nedokáže. je ochraňují před Záruka, slunečním že dieta zářením, bude univerzální. a jsou velmi odolné. Záruka, že Vzdorují bude vytvořená desinfekci s ohledem a jsou častou bě močových kamenů. Pokud vytvoří mikrobiální ložiska a imunitní systém obsahuje i specifické kdybychom HLA molekuly snědli HLA-DR4, rukou, svalová stále hmota. je rozšíře Jakmile v zemích dieta skončí zhoršenou a člověk hygienou, vrátí odkud zpět může k běžnému být sdno jídelníčku, tělo Nebezpeční si rychle začne jsou pak vytvářet zejmé dal- přiveze. příčinou individuální nemocničních potřeby nákaz. těla, záruka, Vyvolávají může dojít ke zkřížené autoimunitní reakci postihující lidé ší, s ložisky ba dokonce těchto bakterií, větší tukové protože zásoby; mohou pro být případ, zdrojem že nákazy by za i přišel v šem podobný pro- psi že u náš oslabených jídelníček lidí během (př. diety po operaci). nestane jednotvárným, jejich biologická výskyt novoroze- hod- tuk měli by hledat nám při zaručeně revmatoidní artritidě. nespálil. Časstředí, výživový pokud šok. příklad pracují v potravi- každý den klouby. celý Tato as, ložiska bychom Nebezpečný neckých nota potravy odděleních. nesníží a dieta nám Ostatní neublíží. rody Takovou Battiauxella, záruku, Budvicia, a tomu Cedecea, to také objevují jako kundární infekce v poraněních, v nemocničním prostředí nářství a nedbají dostatečnou hygienu. Bakterie Nízkotučné do organismu nástrahy pronikají střevem, věřte, žádná Edwardsiella. z těchto Jedná zaručených o běžné diet mohou hromadit, způsobit je tuk. zápal V prvních plic. Bývají dnech také někte- jed- ale Zkuste většinou někoho nedochází pochválit, ke jak střevním skvěle vypa- příto bakterie dát nemůže. životního prostředí, mohou být součástí střevní mikroflóry. V ojedinělých případech, Když nás zejmé dieta stresuje u oslabených jedinců, mohou To týká způsobovat zejmé problémy diet, které podobně trvají krátkou ostatní dobu, enterobakterie. a tělo si tak nemá šanci no- janorých z diet příčin opakujících ručička váze zánětů může středníhdoxně ucha. vyhoupnout ještě výše, než kde by- para- Rod la předtím. Providencia Jakmile m toto patří období běžné pomine, bakterie začnou životního z těla prostředí, pomalu chází vytrácet i tukové ve vodách zásoby. a půdách, Výraz pomalu někdy jsou ovšem součástí není střevní pouzkůmdá, a zeptat Množí, jak však toho v dosáhl, lymfatické když tkáni nedrží žádnou Přibližně dietu, po a dvou vsaďte týdnech, že vám od od- ná- střeva. kazy poví: Jím objeví light vysoké jídla. horečky, Pokud bolesti si také hlavy, myslíte, skvrny že nízkotučné kůži a bakterie výrobky a začnou potraviny vy- vy lučovat jsou skutečně močí. pro Tvoří váš jídelníček mikrobiální tou ložiska nejlep- ší hlavně volbou, ve uvěřili žlučníku, jste žlučových jedné z nejrozšířenějšíckud fám je v opakovaně oblasti zdravého infikováno životního střevo, stylu. cestách, od- Pokud v němž jednou následně přestanete vzniká trvalý konzumovat zánět. Ložiska také stravu mohou a vznikat váš jídelníček v játrech, budou slezi- pestrou dostávat ně, ledvinách výhradně a kostní nízkotučné dřeni. průmyslově U sérovarů zpracované paratyphi probíhá výrobky, infekce připravíte v mírnější tělu podobnmě, šok často jako za při přítomnosti výše zmíněných průjmů. radikálních Mnohem for- dietách. častěji Má ale to můžeme však ještě tkat jeden háček. salmone- Nízkotučné výrobky sice skutečně obsahují méně tuku než jejich energeticky náročnější příbuzní, avšak to, co chybí, musí něčím hradit. Proto v nízkotučných výrobcích jdeme většinou vysoký podíl cukrů a jejich energetická hodnota strmě stoupá. K tomu si víc připočtěme množství emulgátorů, které jsou k výrobě nízkotučných a odtučněných potravin potřeba, a dojde nám, že to za taková výhra není. Pokud zamíříte do obchodu v touze koupit si něco zdravého, nehleďte ani tak ozčení light, ale spíše celkovou nutriční hodnotu v jedné porci. Spalující placebo Jistě už jste někdy v životě slyšeli o pojmu spalovač tuků, častěji víc obohaceným o přívlastek stoprocentní, spolehlivý nebo unikátní. Za přírodní spalovače tuků považují třeba chilli papričky nebo as. Údajně mají tuky v těle rozpouštět a pomoci je vyplavovat z těla pryč. Kdo tomuto tvrzení uvěří a vsadí něj, možná sám sobě skutečně po určité době začne zdát štíhlejším. Pravda je však taková, že i kdybychom snědli každý den celý as, lami, které tuk primárně by nám padají zaručeně zvířata nespálil. (tzv. Možná zoopatogenní), by ho jen mají nepatrně své typické zahřál. zvířecí Spalovasitele, tuků u kterých je výraz, způsobují který používá systémová zejmé- one- nonmocnění. v potravním Jsou zodpovědné průmyslu. Jedná za průjmové totiž o onemocnění doplňky stravy, zývané jejichž salmonelóza. úkolem je podpořideme zdravou je v EAM výživu tu, a úpravu jsou zahrnuty metabolismu. mezi Naj- Nelze Salmonella však enterica nich stavět subsp. celý Enterica svůj dietní jako program. Other rovars. Pokud Existují by tak stovky stalo, různých mohl by sérovarů. Jsou utrpět ničeny vážné až při újmy, teplotě což 60 by Cel- organismus neprodleně sia. Upravované odrazilo potraviny také by zdraví. měly dosáhnout této tuků teploty je třeba (i uvnitř). užívat s Nejčastějším mírou a vy- I spalovačhnout zdrojem extrémům. infekce bývá drůbež, zejmé vodní, Do jedné často skupiny jsou přešeči spalovačů divocí patří ptáci, příklad holubi. i Zdrojem kofein. Pojem nákazy spalovač bývají často tuků vejce, je v ale tomto bakterie případě mohou mylný, být jelikož přeneny kofein další potraviny. takové účinky V současné nemá. Přijme-li době jsou ho mno- však žádné zdravý hem více člověk riziková v malém vejce množství z volných (během chovů dne než z max. uzavřených. 500 mg), Je dokáže třeba dávat podpořit velký pozor zejmé a vytrvalost při konzumaci během drůbežího cvičení. Příliš ma- výkonnost kofeinu sa pocházejícího však způsobuje z Polska, roztažení protože cév, tam bolesti chladí hlavy, vodou, roztěkanost nikoli vzduchem a bušení a srdce. salmone- Na- opak ly ve vodě takový dobře L-carnitin přežívají. ozčení K nákaze spalovač může tuků dojít i může od bacilonosiče, přijmout bez konkrétně obav. Některé kontamicí potravy, studie prokázaly, společným že koupáním. spalování Jsou odborné tuků popsány má dokonce skutečně i pozitivní nákazy od vliv. některých Ovšem i domácích zde platí, mazlíčků, že nelze příklad spoléhat želv. pouze Při nákaze záleží tablet. infekční Výsledky dávce (zdrojem obvykle do- čas- polykání stavují to bývá až kontaminovaná po bezmála hodinové potravi, fyzické která aktivitě. byla delší Účinky dobu L-carnitinu skladová jsou a bakterie přesto tolik stačily zanedbatelné, množit) a že také pokud imunitním bychom stavu vsa- dili hostitele. pouze V rozmezí ně, výsledku jednoho bychom až dvou si dnů ani nevšimli. dochází k Nejvíce průjmům otazníků provázeným točí vysokou kolem třetí frekvencí skupiny nucení spalovačů stolici, tuků, tzv. někdy thermogenních zvracením. produktů. Častá je Ty horečka. by měly Bakterie být užívány také pro- Náš tip pouze nikají do pod střevních odborným a imunitních dohledem buněk a mělya Některé kmeny produkují tzv. shiga toxin, by množí mít garanci v nich, pronikají přírodního do původu. lymfatických V který poškozuje střevní nervové buňky opačném uzlin. U malých případě, dětí při a současném starších osob užívání že dojde s jinými k průniku léky nebo bakterií doplňky i tělního Rod Říká Yersinia, že ořechy tento rod mají je nejzávažněj- hrozí, a způsobuje jejich rozpad. stravy oběhu. a také V takovém při špatném případě užívání může dojít k ším blahodárný patogenem vliv z čeledi pocuchané enterobakterií, mohou psi. Při dostavit intenzivní různě salmonelóze závažné hrozí dehydratace. jako Antibiotika jsou nervozita, by spíše zvý-nemělho Y. podle pestis. všeho Toto onemocnění však měli být je známo ví- mimo nervy. jiné zahrnuje S jejich konzumací původce moru bychom zvané- problémy, šené používat, pocení, pouze pocit v vnitřního odůvodněných pálení, případechce než opatrní, 3000 let, jelikož ve starověku jsou také a středověku velmi dokonce i zvýšení krevního talku způsobilo tučné. smrt Někteří obrovského odborníci množství lidí. nebo depre. Tuto zdravou bakterii stravu přenáší jsou blecha však morová jiného od Je obdivuhodné, kolik úsilí a fantazie městských názoru krys a my a spotkanů, nimi bezvýhradně případně lesních souhlasíme. veverkovitých Hrst hlodavců. mandlí nebo Může být dokážeme vyvinout k vymýšlení diet a s jakou vytrvalostí si dokážeme stěžovat také ořechů vdechnuta denně společně nedělá s prachem žádnoukon- taminovaným neplechu, touto ale opak bakterií, může která při je pří- to, jak cítíme a jak vypadáme. Při tom všem nám však uniká to hlavní. Kdybychom starali o to, aby náš jídelníček cházelo tom hubnutí v trusu pomoci. hlodavců. Ořechy V minulosti jsou do- bohatým ke třem zdrojem formám bílkovin onemocnění. a jed byl vždy vyvážený, a nepěstovali si stravovací zlozvyky, nemuli bychom pozděštípání blechou, došlo ke zvětšení lymfa- Takzvaná dýmějová forma vznikla po po- jejich hrst nás dokáže zasytit delší dobu než třeba první ji mučit pochybnými dietami, které přinášejí více škody než užitku. Je nesmírně k průniku do krve a psi. Plicní forma bytických uzlin až do velikosti slepičích vajec, pohled vydatná müslli tyčinka. důležité vytvořit si takový jídelníček, který la buď komplikací dýmějové formy, nebo bude pestrý, bohatý a přitom prospěšný cukrů vznikla lze kapénkovou postupně dosáhnout nákazou či lepších vdechnutím kontaminovaného než držením trýznivých prachu. diet. Došlo k zá- výsledků šemu organismu. Pamatujte si, že žádná dieta není univerzální, protože metabolismus každého z nás pracuje trochu jik hem několika dnů Text: zemřel. Mgr. Ale Někdy Rašková proběhl važnému poškození plic a nemocný bě- a vyžaduje si jinou pozornost. Celkovou přenos také krevní Zdroj: cestou, kůže purpurově zabarvila, proto mor někdy zý- úpravou jídelníčku, dodržováním pitného režimu, pravidelnými stravovacím harmonogramem a omezením jednoduchých docházelo Ilustrační mnohdy foto: i v den nákazy. val černá smrt. K úmrtí v tomto případě Bakterie přežívá intracelulárně, padá hlavně imunitní buňky. V současné době Nejšílenější diety všech tato dob: bakterie existuje v některých přírodních ohniscích v verní Africe, Indii, západě Žvýkací dieta této dietě Salmonella není první pohled USA. Z nic Evropy zvláštního. prakticky Vždyť vymizela. dobře rozmělnit každé sousto doporučují i dnes Další mnozí druhy výživoví padají poradci. především Tato dieta zvířata je však protože extrémnější, prodlužují než dobu by vylučování mohlo první a mohou pohled být zdát. přenosné Jejím průkopníkem člověka. Druh salmonel je H. Fletcher, a zvyšují pravděpodobnost který přelomu vzniku 20. století Y. enterocolitica vypustil do je světa hlavně myšlenku, parazit hlodavců, že ideální mikrobiálních dietou je infekčních každé sousto ložik. nejdříve Ta důkladně ale často rozžvýkat vyskytuje (dokonce i v zažívacím až dmtkrát!) traktu vznikají často v aterosklerotických a poté vyplivnout. plátech Výsledek? Tuků prasat, i svalové může kontaminovat hmoty rapidně vodu. ubývalo, Zdrojem (riziko vzniku stolice krevních dostavovala sraženin a zhruba následně jednou za tohoto dva týdny, druhu bakterie A tělo neskutečně může tedy být také chřadlo. mrtvic a Přesto infarktů), tuto kloubech ničivou dietu (hnisavá vyzkoušelo i vepřové obrovské maso. množství Různé kmeny lidí. jsou různě artritida), kostní dřeni, lymfatické tkáni, kažlivé. Při infekci dochází k průniku dokonce Tamnicová i v mozkových dieta obalech, velice slezině, riskantní bakterií metodu do hubnutí lymfatické začala tkáně střeva, počátku hodně ledvinách, 20. století játrech. propagovat Pokud vzniknou operní pěvkyně její ložiska M. Callasová. postihuje Nechala apendix, si v totiž němž do dochází svých ke střev v žlučníku, dobrovolně může vpravit dojít k boubele tzv. nosičství, tamnic, tvorbě které ložik. v těle Mohou dospěly být a úspěšně příčinou začaly pojídat zánětu slepého při němž jsou salmonely většinu potravy. trvale vylučovány Jakmile člověk dosáhl požadované střeva. Množí hmotnosti, pak v imunitních mul pozřít antiparazitické pilulky a mrtvou z organismu. tamnici buňkách, pak mohou z těla vyloučit. vznikat vředy To však a nekrózy. Rod mnohdy Shigella vedlo nepohyblivé k závažným enterobakterie, komplikacím. Nehledě U lidí to, sníženou že celou imunitou dietu provázely stává, nejméně nevolnosti, odolné průjmy vůči vnějšímu a časté prostředí, k nákaze nejčastěji dochází jako zatímco u zdravých jedinců jsou většinou zvracení. že bakterie pronikají dál do organismu, u podobných Nízkokalorická nemocí špivých dieta tento rukou. druh Dříve byly diety rychle zažil zlikvidovány. svůj boom Napadení počátku těmito 20. století, bakteriemi také krátce časté po vydání epidemie knihy z kontaminované od doktorky L. H. Petersové. projevuje Tato průjmy kdysi obézní a horečkou, dáma vody. ve své Nemá knize zvířecí popisuje, rezervoár, kterak takže rozhodla hlavně svého děti si trápení stěžují zbavit, bolesti a bádá břicha. spíše všechny vyskytuje ženy, v rozvojových aby učinily totéž. a některých Dle jejích Mikrobiální slov je totiž ložiska každá této že, bakterie která mohou spolupodílet středomořských nedokáže převzít zemích kontrolu a také v d ústavech svou váhou, mravně nevyrovná. vzniku artritidy (záněty pro postižené Být tlustá osoby. je Jsou zločin, velmi říkávala podobné prý. Paní kloubů Petersová a pohybového vsadila počítání aparátu) a tzv. Escherichiím, ale při štěpení kalorií, glukózy dámy v netvoří plyn. podstatě erythema mohly sníst, nosodum co (bolestivý zánět podkoží s typickými chtěly, Na kalorická rozdíl od hodnota nich jsou však Shigelly nesměla přesáhnout číslo fleky kůži). Podobná je pouze lidským Autorka patogenem, knižního bestlleru způsobují tzv. o kaloriích bakterie to Y. myslela dobře. pudotuberculosis, která infikuje bacilární úplavici Neuvědomovala neboli shigelózu si však, (existují že svými ostrými hlavně hlodavce, výroky ptáky a sudokopytníky. ještě parazitární položí základní úplavice způsobené kámen pozdějšímu amébami). nezdravému K nákaze člověka dochází zřídka. ideálu Projevuje krásy, jehož velmi oběťmi intenzivním stanou vodtým miliony Pokud žen k němu a dívek dojde, projevuje v zažívacím traktu dochází k zánětům slepého průjmem po celém s světě. častým neovladatelným nucením stolici. Stolice obsahuje hlen střeva a lymfatických uzlin. U oslabených a hnis, pokud dochází k poškození střeva, jedinců může tato bakterie pronikat i do je přítom i krev. Průjem bývá doprovázen organismu a projevovat podobně jako horečkou a slabostí. Shigella proniká do mor. střevních buněk, kde množí, a dochází k Mgr. Marie Vilánková jejich poškození. Vznikají nekrózy a vředy. Ilustrační foto: květen červen máj jún 2013 máj květen červen jún

8 mikrobiologie mýty & legendy o zdraví Čtvrtý díl riálu o bakteriích pojednává o tvz. Potraviny nového? enterobakteriích, zvaných typupodle jejich (část čtvrtá) výhra, nejpřirozenějšího nebo životního katastrofa prostředí střeva člověka a dalších živočichů (řecky enteron = střevo). Tyto bakterie jsou rozšířeny po celém světě a jsou patogenní nejen pro člověka, ale i pro zvířata, hmyz Pojmem PNT (potraviny nového typu) ozčujeme takové a rostliny. Větši těchto bakterií patří k tvz. potraviny a složky potravin, které v rámci někdejšího saprofytům (řecky sapros = hniloba, fyton = rostli), to Evropského společenství před 15. květnem 1997 v lidské zmená, že živí rozkladem organického materiálu, stravě vůbec neobjevovaly (anebo jen v zanedbatelném v tomto případě střevním obsahem. Některé druhy tvoří množství). Tento pojem má zároveň potraviny odlišit od tzv. přirozenou součást střevní mikroflóry a pomáhají inovovaných výrobků, jejichž novost je pouze zdánlivá. trávení, jiné mohou opak způsobovat celou řadu Podle řízení ES 258/97 z 27. led problémů. o kladných Čeleď výsledcích Enterobacteriaceae testování a hodnocení PNT je veliké, veřejnost je vůči jejich ky, které dosud jako součást potravin užívá- objevují zahrnuje kromě známých gramnegativní složek také slož- 1997, které stanovily Evropský parlament a Rada, musí každá nová potra- shám stále skeptická. Není čemu diny nebyly. Navzdory přísným schvalovacím tyčkovité bakterie, které většinou pohybují pomocí bičíků. vi nebo složka potraviny projít řádným Některé vit. Na tom, okolo co je be a co tvoří není pro pouzdra. konzumenta kritériím Jsou uzpůsobené tak do PNT může životu dostat některá ze schvalovacím řízením. Smyslem a cílem tohoto řízení je podle všeho ochránit hou dohodnout ani odborníci sami. ní dosud zcela objasněn. S tím souvisí sa- i mimo střeva, PNT bezpečné, takže mnohdy dokážou nemo- přežít vsložek, půdách, jejichž vliv vodě, lidské některé zdraví ne- zdraví konzumentů. Proto by trh měly dostat pouze potraviny bezpečné. hlavně typu ve ve vyspělých střevech zemích aporoste. do vnějšího PNT před- složek prostředí může mít lidský organismus nega- jsou Odhaduje dokonce, že odolné trh s potravimi i vůči nového vyschnutí. mozřejmě Určité také riziko, druhy že některá žijí z těchto Právě v pojmu bezpečnost však odborníci i veřejnost vidí kámen úrazu. Přestostavují pro výrobce obrovskou výzvu a pro tivní vliv. O těchto rizicích vedou již dlouhou dostávají konzumenty výkaly. luxus v podobě Jejich širokého přítomnost výběru potravin. Ale je to skutečně nutné? V PNT dií, které byly toto téma ve dobu vodě spory a množství v půděodborných stuže úsilí odborníků informovat veřejnost vypracovány, Bakterie ukazuje fekální znečistění. Enterobakterie přání Všichni víme, jak je důležité mít Rozhýbejte Enterobac střeva! zdravé srdce, že nám ze stresu tvoří žaludeční vředy, že krev ve stolici může zmet Enterobakterie Střeva jako sice základní tvoří přirozenou kámen sou- Říká střevní, že mikroflóry, zdraví sídlí je především však nesmírně v šem bakterií. mozku. Proti tomuto tvrzení nelze nic mí- imunity zároveň brání přemnožení určitého druhu závažné onkologickéčást onemocnění, Všichni sidůležité tat. Ale jejich víte, vyvážené který z dalších množství orgánů oproti má Velkým stav imunity zásahem a zdraví do této obrovský mikroflóry vliv? je Jsou užívání až antibiotik, ze 70 %, protože zodpovídají dojde za k to, velkým jak změnám cítíme. to jiným druhům. střeva. Právě Větši o těchto ve velké bakterií míře, kromě dokonce uvědomujeme, že k tomu, respiračního Navzdory metabolismu těmto údajům používá však také jen metabolismus dostatečnou fermentativní. péči. Dochází Potížemi tak ke zažíváním kvaše- pestrosti. přitom trpí Udává téměř, každý že obnova druhý této z nás. mikroflóry žalostně v mikroflóře nízké procento a následnému Čechů věnuje zániku svým druhové střevům abychom si udrželi zdraví, potřebujeme mít odolnou ní cukrů bez přístupu vzduchu a vedlejším trvá až dm let. Z tohoto důvodu by u střevních enterobakteriálních infekcí (typicky sal- imunitu. Jenže pouhá teorie produktem nás Symptomy, jsou plyny. které Vedlejším siglizují produktem metabolismu poruchy u některých zažívání: druhů těchto bakterií je je také plytost tvorba vitaminů (B 2, B 12, K) ve že dojde k vyřazení důležitého článku boje monelóza) neměla podávat antibiotika, proto- nespasí. V dnešní době moderní držet diety, nikoli střevech. časté Enterobakterie průjmy nebo jsou opak ale důležité zácpyne- jenom kvůli potíže produkci s udržením vitaminů váhya spoluúčasti také zapotřebí uvědomit si, že enterobakterie proti infekci, a tím je vyvážená mikroflóra. Je změnit stravovací návyky. Rovněž je moderní zaplatit si trávení, nevolnost ale zároveň po jídle tvoří velmi důležitou jsou přirozeně také půdní bakterie, které o potravu muly bojovat s plísněmi, které produ- součást mikroflóry. pocit plného Ta břicha brání přemnožení jiných druhů pocit škodlivých nedostatečného enterobakterií vyprázdnění nebo kují antibiotika k potlačení jejich růstu. Na to plastickou operaci, nikoli dělat vše pro to, abychom patogenních ni kmenů stejné bakterie (příklad šemu Péče o tělu střeva známý kmen vyplácí E. coli brání proti antibiotikům, to zmená, že ně anti- půdní bakterie reagovaly vznikem rezistence nemuli. Moderní jsou také přemnožení Jestliže jinému chceme, agresivnějšímu aby še tělo získalo kmenu, zpět biotika přestala působit. Proto je v současné vitaminové doplňky stravy, který můžeme ztracenou přijmout vitalitu potravou). a obranyschopnost, Pro orga-měnismus je li také bychom velmi začít důležitá právě druhová očistou pestrost střev. Přes- antibiotikům. Nezmená to, že ve skuteč- době větši enterobakterií rezistentních vůči které pod tíhou instantního zdraví doslova praskají ve sliznicích, tože jsou protože potíže imunitní zažíváním systém dnes pak vnímány jako zná, drobný lépe je nedostatek, dokáže udržet který pod mnozí Bakterie si geny rezistence dokáží předávat jak tyto tyto bakterie nosti antibiotika všemi druhy někdy tkala. švech. Skutečně nám kontrolou z nás a v tlumí případě pilulkami nákazy proti nějakým bolesti, více jejich mezi bou, tak mezi různými druhy. Enterobakterie si ze své přirozenosti odolnost vůči an- výdobytky zajistí kvalitní život? patogenním ignorování kmenem může je dokáže po ča snáze vést až a rychleji z organismu odstranit. Druhová pestrost tibiotikům uchovávají ++ k velice. Víte, že jiné součástí komplexního preparátu Nobacter. negativní sušeného mléka dopady touto konzumace bakterií. geneticky Hrozí zá- Pokud tuto zátěž zjistíte, zmená nět modifikovaných mozkových blan potravin a celková zdraví. p*. Mno- v roce 2011 uveřejnil Jeffrey M. Smith, to, autor že světoznámých enterobakterie bestllerů v organismu dostaly v tělech buď těhotných mimo oblast žen? svého Tento přirozeného toxin známějších hou mít toxický a nejlépe dopad popsaných orgány, bakterií. jako Rod hé studie Escherichia prokázaly, zahrnuje že GM potraviny jedny z mo- nej- o GMO, údaje o přítomnosti toxinu Bt je produkován bakterií Bacillus thurigiensis výskytu a(střevo), je obsažen došlo v GMO k jejich kukuřici. přemnožení, anebo těhotných jsou žen v trávicím a v krvi systému 67 % pato- Bt toxin byl lezen v krvi 93 % ze třiceti netěhotných žen z devětatřiceti testovaných. genní druhy Bt toxin nebo byl kmeny. podroben Preparát Enterobac vládou. však Skupi nelze myší, používat samostatně důkladné studii sponzorované italskou Nejčastěji jsou játra, u ledviny, člověka lezneme slinivka nebo druh reprodukční někdyorgány. E. vulneris, Konzumace E. hermanii, GM potravin E. alber- E. colitii. také Jsou u mnohých přirozenou zvířat součástí zapříčinila střevní změnu mikroflóry jejich člověka biochemických, a teplokrevníků, imunologických štěpí cukry,? která byla krme GMO kukuřicí, začala k vyřešení vykazovat celého množství problému. Je třeba jej následkem a hematologických čehož dochází parametrů. k tvorbě Sd plynu. jen kombinovat s ostatními preparáty, a to podle místa výskytu jejich mikrobiálních loži- především zvířat konzumaci vitaminu stravy, K, a brání která přemnože- obsahuje Podílí pro zajímavost tvorbě uveďme některých fakt, že vitaminů, větši imunologických anomálií, příklad zvýšenou hladinu protilátek typu IgE a IgG, které jsou spojovány s k, alergií, mateřských zvýšenou orgánů hladinu odpovídajících ní GMO, jiných odmítá druhů přijímat. bakterií. My Fekálním tyto potraviny znečištěním přijímáme tyto v hojném bakterie množství, dostávají dlouhodo- do od- T-buněk, lymfocytů, bílých krvinek atd. místům, je třeba řešit imunitu a emoční zátěže, zčuje, že nové složky PNT rozhodně nemují být pro lidské zdraví tak bezpečné, jak předpokládá. Uveďme si pro příklad několik skupin, do nichž jsou PNT řazeny: potraviny obsahující novou nebo úmyslně modifikovanou základní molekulární strukturu potraviny obsahující geneticky modifikované organismy (GMO) nebo potraviny, které byly vyrobeny z GMO, ale konkrétní potravi je již neobsahuje které způsobily vznik jejich ložik. Při jakých problémech využijete preparát Enterobac Máme v bát kombici geneticky s dalšími preparáty: modifikovaných Dlouhodobější a mírné potravin? zažívací problémy spojené v oku výzkumníků s plytostí a zastánců průjmy, způso- zdra- Trnem vé bené výživy tzv. jsou dysmikrobií zejmé potraviny, střeva, kvůli které níž obsahují dojde k GMO. přemnožení DNA geneticky určitých modifikovaného bakterií organismu je nepřirozeným způ- kmenů sobem Průjmy, a zcela hlavně úmyslně u dětí, záněty změně. střevtuto změnu Záněty může urogenitálního provést pouze traktu člověk. typické Jelikož by záněty GMO sám močových od be cest, tuto záněty změnu prostaty, nikdy neuskutečnil, ledvin, vznik stávají kamenů genetické v ledvinách modifikacčovém předmětem ústrojí ostrých sporů a diskuzí. a mo- Na Záněty pomyslném kloubů žebříčku a pojivové těch tkáně nejdiskutovanějšícmatoidní stojí artritida zejmé a jiné modifikované autoimunitní rev- rostliny, záněty které pohybového jsou dnes aparátu, běžnou Bechtěrevova výživy choroba, a zvířecích záněty krmiv. podkoží součástí lidské A Cévní právě problémy zvířata dominují poškození v nepřeberném výstelky cév množství ateroskleróza studií, které sží prokázat Dýchací ústrojí hlavně u imunitně oslabených jedinců, záněty dutin a středního ucha bě padních a s klidem. vod a Zřejmě půdy, kde proto, mohou že dlouhou nás tato dobu studie přežívat. provede Pokud nebyla, dostanou a tak nás mimo to nechává střevo, jsou relativně vždy chladnými. patogenní, Anebo způsobují proto, hlavně že infekce tak málo močových zajímáme cest, mohou o kvalitu infikovat pokrmů. rány a Přestože dochází tato k hnisavým problematika proce- svých ještě sům. zdaleka Dělí není určité uzavře kmeny a (sérotypy). my dosud s Některé jistotou tyto nevíme, kmeny zda způsobují GM potraviny problémy lidem škodí i ve střevech, (a škodí-li, př. tak průjmy. v jaké míře), jisté je, že Kmeny žít EPEC dá i (enteropatogenní, bez nich. Sd z vlastní dyspeptické) tyto však kmeny tento fakt způsobují odmítáme vodté při- pohodlnostjmout. průjmy Doufejme hlavně u dětí tedy, nebo že oslabených studií, které jedinců. Hrozí negativní dehydratace, dopady GMO bakterie lidské zkoumají zdraví, přichytávají bude přibývat sliznice a střev že brzy a buňky budeme poškozují. Tyto vědět, kmeny čem jsou jsme. závažným prob- konečně lémem v rozvojových Text: Mgr. zemích. Ale Rašková Kmeny Zdroj: prof. ETEC RNDr. (enterotoxigenní) An Strunecká, produkují enterotoxiny prof. RNDr. Jiří (poškozují Patočka, střevní DrSc.: Doba buň- DrSc., ky). Vyvolávají jedová také průjmy 2. Triton, u dětí Praha i dospělých, Ilustrační dochází foto: k velké kreci vody a iontů 2012 do střeva, průjem je vodtý. Vyskytují hlavně v teplých oblastech, ale velmi často jsou dovezeny cestovateli. Z tohoto důvodu je velká část enterobakterií příčinou tzv. nozokomiálních Čeleď Enterobacteriaceae pronikat do enterocytů (střevních buněk). Kmeny EIEC (enteroinvazivní) dokáží nákaz. Tyto nákazy, pochycené v nemocničním skupi enterobakterií Projevují krvavými průjmy. prostředí, onemocněním statečně střev odolávají a poruchám anti- imunity. Jsou to gramnegativní Tuto prob- důkladné bakterie, vyprazdňování. většinou Kmeny Vlivem STEC špatného (shigella životního like toxins) stylu, někdy uží- závažným lematiku biotikům. není Nozokominální radno zanedbávat. nákazy Vždyť jsou velice Česká aerobní republika (k umístila metabolismu váním antibiotik, nepotřebují strem ozčují a dalšími jako faktory EHEC (enterohemoragic- však může rušit. rizikové temné právě první příčce kvůli místu, v žebříčku v němž výskytu onkologických kyslík). Větši one- vyskytuje Větši v trávicím osob trpí trak- zpomalenou ké), jsou hybností nejzávažnější, střev, a vyvolávají je proto třeba krvá- mocnění vyskytují. tlustého V nemocničním střeva a konečníku. prostředí Smutnou pohybují tu diagnózu obratlovců si ročně jako přirozená zvýšit jejich součást peristaltiku. micení K tomu ve střevě. slouží Nejprve především probíhají změ stravy těžké převážně několik imunitně tisíc Čechů. oslabení Téměř lidé, polovi kroflóry z nich střeva. svůj boj Bývají a také nepatogenní, pravidelný jen pohyb. průjmy, později infekce proniká do orgatu vyslechne s úrazech, těžkou nemocí po operacích, nepřežije. Jejich tělo je některé jsou podmíněně Chceme-li patogenní rozpohybovat a některé nismu. še Produkují střeva, měli tzv. bychom verotoxin, do který svého po- jí- víc, druhy než si jsou myslí. rovněž delníčku nebezpečnými zařadit potraviny půškozuje bohaté sliznice vlákninu. a výstelku Ty še cév, tělo dochází tránismu. oslabené, Člověk v péči samo o s svá infekcí střeva bojovat může udělat nedokáže daleko a antibiotika pravidelných tyto kontrol infekce a preventivních nezabíravodci vyšetření vážných je i mís- smrtelných ví bez nemocí. problémů. Vlákni k poškození adsorbuje hlavně (váže ledvin povrch) a plic. žluč, Nejčastě- kte- Kromě tě jí. držet Vzpomeňme zdravého třeba životního také stylu, léto 2011, zejmé Rod omezit Citrobacter těžce stravitelná běžné rá dráždí bakterie tlusté chá- střevo ji dochází a zvyšuje k nákaze jeho z hybnost, potravy, často což vede z negující kdy Německo jídla. S takovými zasáhla epidemie pokrmy si střevní těžko E. poradí zející i normálně ve vodách, fun- půdě, k sdnějšímu častá součást a důkladnějšímu dostatečně vyprazdňování. upraveného Potraviny hovězího boha- masa coli, odolné střeva, tož vůči antibiotikům. jsou-li poškozená. Při těchto Zbytky střevní nestrávené mikroflóry. potravy Jsou té podobné vlákninu salmonelám. ve střevech nebo bobtjí mléka. Byly a vytvářejí popsány hmotu, případy která nákazy výše zmíněné U oslabených za- jedinců pak sdněji mohou vylučuje. způ- z Mnoho hnojené vlákniny zeleniny obsahují (okurky, příklad saláty). K fíky, ná- ve epidemiích střevech kvasí, jsou následkem velmi důležité čehož celková dostavují imunita organismu a správné žívací prostředí těžkosti. sobit Střevní urogenitální mikroflóra i jiné řepa, infekce, čerstvé nejčastěji zelí, lněné kaze mínko, stačí velmi dýňová malá mínka infekční a řada dávka. dalších výrazně za poškozuje ně bývají a ve zodpovědné stře- potravin. druhy Pro C. podporu freun- Kmeny obnovy EAggEC střevní mikroflóry (enteroagregativní) je vhodné kon- způ- střeva, které není poničeno antibiotiky a dalšími toxiny, a dokáže potlačit vech množení začnou dii a množit C. kori. plísně Tyto bakterie zumovat běžně také odolá- probiotickou sobují stravu. také cestovatelské Probiotika totiž průjmy, pomáhají vyskytu- těchto patogenních bakterií. a bakterie, které vají antibiotikům, velice jedno-produkují správnému beta-lakta- vstřebávání jí živin hlavně a chrání v Asii. trávicí trakt před přemno- K řešení problémů s enterobakteriemi duše a rychle mázu, šíří do celého která blokuje organismu. žením jejich účinek. škodlivých Svou bakterií. Kmeny Přírodním DAEC (difusně zdrojem adherentní) probiotik jsou vy- v sobě Vezmeme-li in- rezistenci v potaz, k ATB že mohou především předávat kefíry dalším a acidofilní skytují mléko. v Mexiku a verní Africe, způžením slouží preparát Enterobac. Ne formace o konkrétních bakteriích, průměrný kteréčlověk typům má bakterií. ve svých Pravidelný pohyb je v sobují dnešní průjmy době hlavně nutnost. u Věnovat malých dětí. by mu jdete v EAM tu v oddíle Enterobactericeae. střevech až Rod několik Cronobacter kilogramů fakultativně měli všichni, aerob- především Kmeny pak ti, kteří UPEC mají (uropatogenní) davé zaměstnání, jsou pro- nej- Tento preparát je podobně netrávené jako ní potravy, bakterie, je přirozeně riziko žívají cházejí dměrný v život- stres anebo častější spadají příčinou do některé močových ze zdravotně infekcí. Mají ri- přemnožení ním nebezpečných prostředí (př. mikroorganismů v zikových odpadních skupin. vodách). Chcete-li schopnost startovat přichycovat metabolismus, stěny učte močo- Mohou skutečně kontaminovat obrov- vypít potravu, každé ráno dokáží lačno vých sklenici cest (ne vlažné každá vody infekce s vymačkaným urogenitální- cit- ské. dobře snášet sucho. U ronem zdravých a špetkou dospělých skořice ho a traktu přidejte bakteriemi vrch ranní E. coli rozcvičku. je způsobe Pozitivní nemocných výsledky mohou be nenechají právě tímto dlouho kmenem). čekat. Zvláště u žen nepůsobí problémy, u Střeva v pohybu vyvolávat průjmy, infekce močových cest. Mnohé z nás Ohrožení rovněž trápí touto obtíže bakterií mohou být kojenci, mohou přenášet nesprávně prováděnou hygienou po stolici Text: nebo Mgr. obecně Ale Rašková při ně- byly motorikou popsány případy Zdroj: kontamice Vokurka M., kterých Hugo, xuálních J. a kol.: praktikách. Velký lékařský slovník. spojené špatnou střev. Motorika neboli hybnost Maxdorf, Praha 2005 střev je nesmírně ++ O problematice důležitá prorezistence a antibiotik si můžete Ilustrační více přečíst foto: v bulletinu 06/2010 v článku s názvem Antibiotika ve slepé uličce květen červen máj jún 2013 november máj květen červen jún december

9 cesty ke štěstí V čem spočívá lidské štěstí? Teploměr ráno ukazuje 32 stupňů pod nulou. Takový mráz jm ještě nikdy nezažil lativně přísná prohibice a regulace prodeje alkoholu. Slunce je vlastně jediná jistota, kterou v životě máme. Slunce zahřívá posiluje Zemi. Bez slunečního světla by nemohla probíhat fotosyntéza, díky níž v listech stromů tvoří kyslík, který dýcháme. Slunce zajišťuje modrou barvu ráno obloze. Ta barva nás probouzí, to když modré světlo dopadne sítnici a způsobí zastavení výroby spánkového hormonu melatoninu. Slunce hřeje do tváří, přináší pozitivní náladu. Slunce je oheň, za dlouhých letních dnů je schopné vysušit trávu tak, že pak sama vznítí. Oheň a slunce spalují vše staré, minulé. Sluníčko souvisí s dobrou náladou, když zasvítí probouzející přírodu, vše zelené hned poporoste a přine náladu JARA, tu, kterou jsme letos ještě v polovině dub v Čechách marně vyčkávali. Ve vnímání slunce! Člověk v sobě nosí mikrokosmos, který je obrazem makrokosmu v přírodě. Na obloze Právě jsme týdenním běžkařském ti kilometrech nás jsou umístě vesmírná tělesa a planety. přejezdu Finska Rajalta Rajtu (od čeká občerstvovací hranice k hranici). Vystartovali jsme stanice, kterou pro SMS z Laponska: před čtyřmi dny od ruských hranic, asi padesát nás připravili organizátoři. A tak doplňu- brada, či rty. Když náhodou chvíli za- kilometrů pod polárním kruhem, jeme tekutiny popíjením teplé brusinkové fouká vítr, člověk pochopí, jak smrtonosná zhruba padesát kilometrů východně od šťávy, nebo si bíráme hrozinky. dokáže být kombice větru a mrazu zároveň. Kuusama, velkého a světoznámého střediska Všude říkám, že běžecké lyžování je Lze prochladnout za několik desí- zimních sportů, kde jezdí již v pro- určitý druh meditace. Jedete si svým vlasttek kund. I přes silné mrazy máme sinci první závody světového poháru v běhu ním tempem a soustředíte, aby každý počasí štěstí, protože vítr fouká jen občas lyžích. Kraji je tady poměrně jednotlivý pohyb ruky a nohy byl prove- a velmi slabě. Celou dobu svítí krásné a osním kopcovitá. Dále už nás čekají jen dlouhé dený co možná nejlépe Odraz z pravé tré slunce, jehož záře bělostné krajině roviny a pláně až do švédských hranic. nohy a zároveň záběr levou rukou a hůlkou, téměř oslepuje lidský zrak Právě dnes cházíme kdesi v laponské skluz levé noze, jak nejdéle to jde, vesnici uprostřed tundry, v zemi odraz z levé nohy a maximální skluz Middle of Nowhere. Laponsko rozkládá pravé noze. Anebo styl soupaž. To Letos byla v Čechách nezvykle dlouhá zitrova. veru skandinávského poloos- běžkách jenom stojí nebo spíše provádí ma. A víc bylo hodně málo slunečných Zaujímá rozlohu asi 25 % území Finska, rytmické pohyby horu a dolů a člověk dnů. Daly by spočítat prstech jedné ale žijí zde pouze 3 % Finů. Velkou odráží jenom hůlkami oběma rukama ruky. Velikonoce sněhu větši z nás skupinu obyvatel tvoří Laponci. zároveň. Je to nádherné cvičení posilování možná nikdy nezažila. Všichni jsme před- V noci spíme ve spacácích v sálu staré zádových svalů a protažení celého pokládali, že po Velikonocích zima skončí, hospody. Sedmdesát dšenců z Finska, těla. Abych si odpočinul, střídám pravidelně ale místo toho přišly další mrazy a další Norska, Švédska, Ruska, Německa, Švýcarska, oba styly. Poslední dny jedu více sou- sněžení. Na horách tak byly ještě v půlce Anglie a my tři Češi. Finové, Norové paž, aby si mohly odpočinout rozbolavělé dub ideální sněhové podmínky. Ani a Švédové jsou úžasné sportovní národy ruce. o Vánocích nebyly zdaleka takové. a vyzvači zimních sportů. Letošní ročník Borci světové třídy, mezi které patří i náš Člověk, který má v sobě programované Rajalta Rajtu je třicátý jubilejní. Jede Stanislav Řezáč, jsou schopni stylem soupaž roční biorytmy, cítil tak, jako by ne- s námi také manželský pár z Finska, který objet devadesátikilometrový závod bylo něco v pořádku. Najednou nechce nechyběl žádném z předešlých ročníků. a hůlkami odstrkat všechny kopce. Mají jít ven, pracovat zahradě nejde a čin- Je jim okolo dmdesáti let to speciálně upravené lyže, které nenosti uvnitř domu také baví daleko méně. Přejet od ruské hranice ke švédské mažou stoupacími vosky, jenom parafínují Stražišťánek, folklorní soubor mé tety, v tu v tundře pod polárním kruhem zmená po celé délce, aby jely co nejrychleji. dobu předvádí kdesi Vysočině vynášení překot vzdálenost 450 kilometrů za Soupaž je pak rychlejší než střídavý běh, Smrtky a její následné vhození do vody. dm dní. Akce je od Finů výborně zorganizovaná, není to závod, ale výkonnostní turistika. Po celé čtyři dny jedeme shodně šedesát kilometrů. Jed etapa je královská, měří devadesát kilometrů. Po ní následuje úk pouhých padesát kilometrů, poslední etapa do švédského města Tornio činí dmdesát pět kilometrů. Každý den shodně vstáváme okolo šesté hodiny ráno, oblečeme do lyžařského, snídáme a okolo osmé hodiny vyrážíme ovšem vyžaduje to speciální trénink po dobu několika let. Do onoho třeskutého mrazu vyrážíme každé ráno. Kupodivu není třeba do takového mrazu obléci tepleji, než když lyžuje v Čechách při pouhých deti stupních pod nulou. Po celou expedici mám sobě víc jen teplé rukavice palčáky a obličej mám překrytý kuklou vytvořenou z šátku, pomocí níž reguluji teplo obličeji. Dotykem ruky si čas od Ale není ji kam hodit, protože je voda zamrzlá S dlouhotrvající zimou tak postupně vžíváme do pocitů veřa, který musí mít zřejmě podobné pocity za dlouhých polárních nocí, které kulminují zimní slunovrat. Čekání slunce zdá být velmi dlouhé a momentální pocit jen stěží přemáhá představa, že jednoho dne sníh roztaje a konečně vyjde dlouhou dobu slunce. Pak není čemu divit, že ve- A přesně taková vesmírná tělesa nosíme v podobě ARCHETYPŮ ve svém organismu. To ostatně věděla již indická tradice a popsala lidském organismu celou řadu energetických míst čaker. Hlavní čakry jsou v blízkosti páteře a jejich dm. Někde uvádí osm a někde dokonce devět. Během svého výzkumu čaker jm došel k přesvědčení, že tyto nepřesnosti a nesrovlosti jsou pro vydání cestu postupné harmonizace těla (jak úrovni tělesné, etapu. Po každých deti až dvace- času kontroluji, zda mi neomrzají tváře, ru Evropy ve skandinávských zemích je re- duševní i duchovní) nepodstatné. Veterinárne prípravky dostanete v distribučnej sieti MAN-SR, alebo v e-shope Vláďa: Ahoj Dominiko! Máš pravdu, v životě vlastně není důležitý skoro nic. Tady v Laponsku je důležitý jenom přežít ty třeskutý mrazy. Moje poznání z této cesty je, že i tady žijou lidi. Tady, polárním kruhu. A líbí jim tu, jsou šťastný. A to štěstí asi nebude teplotou vzduchu Dominika: Ty jsi odvážnej! Co tě to vůbec padlo jet zrov tam? A o čem je tedy to štěstí? Vláďa: Do Laponska jm vypravil, protože jm tam ještě nikdy nebyl To štěstí je možná ve VNÍMÁNÍ slunce. Ale pravou polární noc jm ještě nezažil. A co je podle tebe štěstí? Dominika: Tak jm celý den přemýšlela, co jsi psal o tom štěstí, a vlastně bych to asi nedokázala říct lépe. Že je to o vnitřním stavení, jak vnímáme SLUNCE. Hezky jsi to vystihl! Užívej mráz! Důležité je začít postupně hlouběji ponořovat do celé řady jednotlivostí, které jsou popsány nejenom ve východních tradicích, a nořit celou myslí postupně do jejich hlubokých mysterií, jednotlivě a odděleně si je představovat, nechat volně plynout asociace, cvičit je, zapojovat vizualizace, A pak, po několika dnech či týdnech cvičení, nám jistě neunikne jejich blahodárný vliv lidský organismus. Každá malá jednotlivost, kterou postupně cvičujeme, bude v budoucnu tvořit součást celého šeho poznání. Cesta je cíl a optimální je ní nepospíchat, ani nejít příliš pomalu. Podle indické tradice je Slunce spojeno v lidském organismu třetí čakrou Manipúrou. Popis umístění této čakry v různých textech liší. Někteří autoři ji kladou úroveň pupku (vel button), někteří za několik centimetrů d pupek. Čakra je umístě asi tři až čtyři centimetry pod povrchem kůže. Sám přikláním k názoru, že umístění třetí čakry o několik centimetrů výše d pupek je vhodnější. Jsou-li totiž jednotlivá místa pozic čaker spoje s pleteněmi vegetativního nervového systému, pak je třetí čakra vnoře před důležité pleteně orgánů břišní dutiny, jako jsou pleteně řídící játra, žaludek, činnost slinivky břišní či peristaltiku střev. Archetyp neboli živel pojící k tomuto místu je OHEŇ. V očích mnoha čtenářů budu možná vypadat jako kacíř, když vyslovím myšlenku, že podle mne fyziologicky žádné čakry neexistují. Pokud však čakrou zveme pomyslné místo v konkrétní poloze organismu, umístěním představ (vizualizací) do těchto míst či cvičením asán (jógové polohy) pak dosáhneme (stimulací prostřednictvím autonomního nervového systému či stimulací mechanickou) prokrvení, zaktivizování a zharmonizování příslušných partií autonomních nervových pletení, které jsou sice běžně vůlí člověka neovladatelné, avšak díky pomůckám popsaným v tradici jógy je ovládat lze. SLUNCE tedy v tradici čaker spojuje třetí čakrou. Pro někoho může být překvapením, že pupek spojený s materiální stránkou osobnosti člověka a příjmem potravy souvisí právě sluncem, který tuto čakru posiluje. Lidé, kteří mají silnou třetí čakru, jsou lidé charizmatičtí a pro okolí přitažliví. Proč ale slunce souvisí s trávicími orgány a zažíváním? Říká, že láska prochází žaludkem. S tímto výrokem lze v plné míře souhlasit, zvláště pokud si uvědomíme, že útrobní orgány jsou řízeny zvláštním úkem nervového systému, někdy zývaným také jako druhý mozek. Pocit dobrého sycení, peristaltika útrobních orgánů a konec také vyprazdňování střev mají za následek, že rotonin, hormon dobré nálady, začne uvolňovat do nervového systému dutiny břišní. Serotonin tedy v největší míře zdaleka nevylučuje pouze do mozku, kde tvoří právě ony pocity dobré nálady (mood), jejichž nedostatek může vést až k depresi. Uvědomme si, že chemicky ten samý rotonin ovlivňuje zásadní měrou také pocity spojené s příjmem potravy a s jejím pohybem během trávení. Sd každý z nás zakusil, jaké to je, když má špatnou náladu, otevře lednici a přejí nálada jde v tu chvíli horu. Pro aktivizaci čakry můžete vyzkoušet vizualizační cvičení a SLUNCE si umístit přímo pod povrch kůže, co nejpřesněji do třetí čakry. Jak to? Třeba takhle: Těsně před západem slunce, dokud je ještě jasno, vyjděte takové místo, abyste mohli zapadající slunce pozorovat. Nejprve ztište, zcela uvolněte, zrelaxujte, to vše zavřenýma očima. Oči po chvíli otevřete a soustřeďte svůj zrak několik desítek kund sluneční kotouč. Pak oči zavřete. Na sítnici očí zůstane ještě řadu desítek kund obraz zapadajícího slunce. Takto vstřebané slunce spolkněte, můžete k tomu použít i fyzické polknutí, a umístěte jej v břišní dutině, co nejpřesněji do pozice třetí čakry. V tomto místě by mělo slunce dosahovat velikosti téměř tenisového míčku. Slunce zde podržte několik desítek kund až několik minut. Cvičení několikrát opakujte, maximálně však pětkrát v jedné meditaci. Cvičte ideálně det dní po sobě. Pak SLUNCE obloze fyzicky spojí s třetí čakrou a vaším mikrosvětem. Tuto představu zážitek z výše uvedeného vizualizačního cvičení lze v případě potřeby kdykoli zopakovat. Ing. Vladimír Jelínek Ilustrační foto: 16 květen červen máj jún 2013 máj květen červen jún

10 mýty mikrobiologie & legendy o zdraví Čtvrtý díl riálu o bakteriích pojednává o tvz. Potraviny nového enterobakteriích, zvaných typu? podle jejich (část čtvrtá) výhra, nejpřirozenějšího nebo životního katastrofa prostředí střeva člověka a dalších živočichů (řecky enteron = střevo). Tyto bakterie jsou rozšířeny po celém světě a jsou patogenní nejen pro člověka, ale i pro zvířata, hmyz Pojmem PNT (potraviny nového typu) ozčujeme takové a rostliny. Větši těchto bakterií patří k tvz. potraviny a složky potravin, které v rámci někdejšího saprofytům (řecky sapros = hniloba, fyton = rostli), to Evropského společenství před 15. květnem 1997 v lidské zmená, že živí rozkladem organického materiálu, stravě vůbec neobjevovaly (anebo jen v zanedbatelném v tomto případě střevním obsahem. Některé druhy tvoří množství). Tento pojem má zároveň potraviny odlišit od tzv. přirozenou součást střevní mikroflóry a pomáhají inovovaných výrobků, jejichž novost je pouze zdánlivá. trávení, jiné mohou opak způsobovat celou řadu Podle řízení ES 258/97 z 27. led problémů. o kladných výsledcích Čeleď Enterobacteriaceae testování a hodnocení PNT je veliké, veřejnost je vůči jejich ky, které dosud jako součást potravin užívá- objevují zahrnuje kromě známých gramnegativní složek také slož- 1997, které stanovily Evropský parlament a Rada, musí každá nová potra- shám stále skeptická. Není čemu diny nebyly. Navzdory přísným schvalovacím tyčkovité bakterie, které většinou pohybují pomocí bičíků. vi nebo složka potraviny projít řádnýmněkteré vit. Na tom, okolo co je be a co není tvoří pro pouzdra. konzumenta kritériím Jsou uzpůsobené tak do PNT může dostat životu některá ze složek, schvalovacím řízením. Smyslem a cílem tohoto řízení je podle všeho ochránit hou dohodnout ani odborníci sami. ní dosud zcela objasněn. S tím souvisí sa- i mimo střeva, PNT bezpečné, takže mnohdy dokážou nemo- přežít v půdách, jejichž vliv vodě, lidské některé zdraví ne- zdraví konzumentů. Proto by trh měly dostat pouze potraviny bezpečné. hlavně typu ve ve vyspělých střevech zemích poroste. a do vnějšího PNT před- složek prostředí může mít lidský organismus nega- jsou Odhaduje dokonce, že odolné trh s potravimi i vůči nového vyschnutí. mozřejmě Určité také riziko, druhy že některá žijí z těchto Právě v pojmu bezpečnost však odborníci i veřejnost vidí kámen úrazu. Přestostavují pro výrobce obrovskou výzvu a pro tivní vliv. O těchto rizicích vedou již dlouhou dostávají konzumenty výkaly. luxus v podobě Jejich širokého přítomnost výběru potravin. Ale fekální je to skutečně znečistění. nutné? V PNT dií, které byly toto téma ve dobu vodě spory a množství v půděodborných stuže úsilí odborníků informovat veřejnost ukazuje vypracovány, Bakterie Enterobakterie přání Všichni víme, jak je důležité mít Rozhýbejte Enterobac střeva! zdravé srdce, že nám ze stresu tvoří žaludeční vředy, že krev ve stolici může zmet Enterobakterie Střeva jako sice základní tvoří přirozenou kámen sou- Říká střevní, že mikroflóry, zdraví sídlí je především však nesmírně v šem bakterií. mozku. Proti tomuto tvrzení nelze nic mí- imunity zároveň brání přemnožení určitého druhu závažné onkologickéčást onemocnění, Všichni sidůležité tat. Ale jejich víte, vyvážené který z dalších množství orgánů oproti má Velkým stav imunity zásahem a zdraví do této obrovský mikroflóry vliv? je Jsou užívání až antibiotik, ze 70 %, protože zodpovídají dojde za k to, velkým jak změnám cítíme. to jiným druhům. střeva. Právě Větši o těchto ve velké bakterií míře, kromě dokonce uvědomujeme, že k tomu, respiračního Navzdory metabolismu těmto údajům používá však také jen metabolismus dostatečnou fermentativní. péči. Dochází Potížemi tak ke zažíváním kvaše- pestrosti. přitom trpí Udává téměř, každý že obnova druhý této z nás. mikroflóry žalostně v nízké mikroflóře procento a následnému Čechů věnuje zániku svým střevům druhové abychom si udrželi zdraví, potřebujeme mít odolnou ní cukrů bez přístupu vzduchu a vedlejším trvá až dm let. Z tohoto důvodu by u střevních enterobakteriálních infekcí (typicky sal- imunitu. Jenže pouhá teorie produktem nás Symptomy, jsou plyny. které Vedlejším siglizují produktem metabolismu poruchy u některých zažívání: druhů těchto bakterií je je také plytost tvorba vitaminů (B 2, B 12, K) ve že dojde k vyřazení důležitého článku boje monelóza) neměla podávat antibiotika, proto- nespasí. V dnešní době moderní držet diety, nikoli střevech. časté Enterobakterie průjmy nebo jsou opak ale důležité zácpy nejenom kvůli potíže produkci s udržením vitaminů váhy a spoluúčasti také zapotřebí uvědomit si, že enterobakterie proti infekci, a tím je vyvážená mikroflóra. Je změnit stravovací návyky. trávení, ale zároveň tvoří velmi důležitou jsou přirozeně také půdní bakterie, které o potravu muly bojovat s plísněmi, které produ- Rovněž je moderní zaplatit si nevolnost po jídle součást mikroflóry. pocit plného Ta břicha brání přemnožení jiných druhů pocit škodlivých nedostatečného enterobakterií vyprázdnění nebo kují antibiotika k potlačení jejich růstu. Na to plastickou operaci, nikoli dělat vše pro to, abychom patogenních ni kmenů stejné bakterie (příklad šemu Péče o tělu střeva známý kmen vyplácí E. coli brání proti antibiotikům, to zmená, že ně anti- půdní bakterie reagovaly vznikem rezistence nemuli. Moderní jsou také přemnožení Jestliže jinému chceme, agresivnějšímu aby še tělo získalo kmenu, zpětbiotika přestala působit. Proto je v současné vitaminové doplňky stravy, který můžeme ztracenou přijmout vitalitu potravou). a obranyschopnost, Pro organismuli je bychom také velmi začít důležitá právě druhová očistou střev. pestrost Přes-antibiotikům. Nezmená to, že ve skuteč- mě-době větši enterobakterií rezistentních vůči které pod tíhou instantního zdraví doslova praskají ve sliznicích, tože jsou protože potíže imunitní zažíváním systém dnes pak vnímány jako zná, drobný lépe je nedostatek, dokáže udržet který pod mnozí Bakterie si geny rezistence dokáží předávat jak tyto bakterie nosti antibiotika všemi druhy někdy tkala. švech. Skutečně nám tyto kontrolou z nás a tlumí v případě pilulkami nákazy proti nějakým bolesti, více jejichmezi bou, tak mezi různými druhy. Entero- si ze své přirozenosti odolnost vůči an- výdobytky zajistí kvalitní život? patogenním ignorování kmenem může je dokáže po ča snáze vést až a rychleji z organismu odstranit. Druhová pestrost tibiotikům uchovávají ++ k velicebakterie. Víte, že jiné součástí komplexního preparátu Nobacter. sušeného negativní mléka dopady touto konzumace bakterií. geneticky Hrozí zá- Pokud tuto zátěž zjistíte, zmená nět modifikovaných mozkových blan potravin a celková zdraví. p*. Mno- v roce 2011 uveřejnil Jeffrey M. Smith, to, autor že světoznámých enterobakterie bestllerů v organismu dostaly v tělech buď těhotných mimo oblast žen? svého Tento přirozeného toxin známějších hou mít toxický a nejlépe dopad popsaných orgány, bakterií. jako Rod hé studie Escherichia prokázaly, zahrnuje že GM potraviny jedny z nej- mo- o GMO, údaje o přítomnosti toxinu Bt je produkován bakterií Bacillus thurigiensis výskytu a(střevo), je obsažen došlo vk GMO jejich kukuřici. přemnožení, anebo těhotných jsou žen v trávicím a v krvi systému 67 % pato- Bt toxin byl lezen v krvi 93 % ze třiceti netěhotných žen z devětatřiceti testovaných. genní druhy Bt toxin nebo byl kmeny. podroben Preparát Enterobac vládou. však Skupi nelze používat myší, samostatně důkladné studii sponzorované italskou Nejčastěji jsou játra, u člověka ledviny, lezneme slinivka nebo druh reprodukční někdyorgány. E. vulneris, Konzumace E. hermanii, GM E. potravin alber- E. colitii. také Jsou u přirozenou mnohých zvířat součástí zapříčinila střevní mikroflóry jejich člověka biochemických, a teplokrevníků, imunologických štěpí cukry, změnu? která byla krme GMO kukuřicí, začala k vyřešení vykazovat celého množství problému. Je třeba jej následkem a hematologických čehož dochází parametrů. k tvorbě Sd plynu. jen kombinovat s ostatními preparáty, a to podle místa výskytu jejich mikrobiálních loži- především zvířat konzumaci vitaminu stravy, K, a brání která přemnože- obsahuje Podílí pro zajímavost tvorbě uveďme některých fakt, že vitaminů, větši imunologických anomálií, příklad zvýšenou hladinu protilátek typu IgE a IgG, které jsou spojovány s k, alergií, mateřských zvýšenou orgánů hladinu odpovídajících ní GMO, jiných odmítá druhů přijímat. bakterií. My Fekálním tyto potraviny znečištěním přijímáme tyto v hojném bakterie množství, dostávají dlouhodo- do od- T-buněk, lymfocytů, bílých krvinek atd. místům, je třeba řešit imunitu a emoční zátěže, zčuje, že nové složky PNT rozhodně nemují být pro lidské zdraví tak bezpečné, jak předpokládá. Uveďme si pro příklad několik skupin, do nichž jsou PNT řazeny: potraviny obsahující novou nebo úmyslně modifikovanou základní molekulární strukturu potraviny obsahující geneticky modifikované organismy (GMO) nebo potraviny, které byly vyrobeny z GMO, ale konkrétní potravi je již neobsahuje které způsobily vznik jejich ložik. Při jakých problémech využijete preparát Enterobac Máme v kombici bát geneticky s dalšími preparáty: modifikovaných Dlouhodobější a mírné potravin? zažívací problémy spojené v oku výzkumníků s plytostí a průjmy, zastánců způso- zdra- Trnem vé bené výživy tzv. jsou dysmikrobií zejmé střeva, potraviny, kvůli které níž obsahují dojde k GMO. přemnožení DNA geneticky určitých modifikovaného bakteriíorganismu je nepřirozeným způ- kmenů sobem Průjmy, a hlavně zcela úmyslně u dětí, záněty změně. střev Tuto změnu Záněty může urogenitálního provést pouze traktu člověk. typické Jelikož by záněty GMO močových sám od be cest, tuto záněty změnu prostaty, nikdy neuskutečnil, ledvin, vznik stávají kamenů v genetické ledvinách modifikacčovém předmětem ústrojí ostrých sporů a diskuzí. a mo- Na Záněty pomyslném kloubů žebříčku a pojivové těch tkáně nejdiskutovanějšícmatoidní stojí artritida zejmé a jiné modifikované autoimunitní rev- rostliny, záněty pohybového které jsou dnes aparátu, běžnou Bechtěrevova výživy choroba, a zvířecích záněty podkoží krmiv. součástí lidské Cévní A právě problémy zvířata dominují poškození v nepřeberném výstelky cév množství ateroskleróza studií, které sží prokázat padních bě a s klidem. vod a půdy, Zřejmě kde proto, mohou že dlouhou nás tato studie přežívat. provede Pokud nebyla, dostanou a tak nás mimo to dobu střevo, nechává jsou relativně vždy chladnými. patogenní, Anebo způsobují proto, že infekce tak málo močových zajímáme cest, mohou o kvalitu in- hlavně fikovat svých pokrmů. rány a dochází Přestože k tato hnisavým problematika procesům. ještě Dělí zdaleka není určité uzavře kmeny a (sérotypy). my dosud Některé s jistotou tyto nevíme, kmeny zda způsobují GM potraviny problémy lidem i škodí ve střevech, (a škodí-li, př. tak průjmy. v jaké míře), jisté je, Kmeny že žít EPEC dá i (enteropatogenní, bez nich. Sd z vlastní dyspeptickéhodlnosti tyto však kmeny tento způsobují fakt odmítáme vodté při- po- průjmy jmout. hlavně Doufejme u dětí tedy, nebo že oslabených studií, které jedinců. zkoumají Hrozí negativní dehydratace, dopady GMO bakterie lidské přichytávají zdraví, bude přibývat sliznice a střev že brzy a buňky budeme poškozují. konečně Tyto vědět, kmeny čem jsou jsme. závažným problémem v rozvojových Text: zemích. Mgr. Ale Rašková Kmeny Zdroj: prof. ETEC RNDr. (enterotoxigenní) An Strunecká, produkují enterotoxiny prof. RNDr. Jiří (poškozují Patočka, střevní DrSc.: Doba buň- DrSc., ky). Vyvolávají jedová také průjmy 2. Triton, u dětí Praha i dospělých, Ilustrační dochází foto: k velké kreci vody a iontů 2012 Dýchací ústrojí hlavně u imunitně oslabených do střeva, průjem je vodtý. Vyskytují jedinců, záněty dutin a střední- hlavně v teplých oblastech, ale velmi často ho ucha jsou dovezeny cestovateli. Z tohoto důvodu je velká část enterobakterií příčinou tzv. nozokomiálních Čeleď Enterobacteriaceae pronikat do enterocytů (střevních buněk). Kmeny EIEC (enteroinvazivní) dokáží nákaz. Tyto nákazy, pochycené v nemocničním skupi enterobakterií Projevují krvavými průjmy. závažným prostředí, onemocněním statečně střev odolávají a poruchám anti- Jsou imunity. to gramnegativní Tuto prob- důkladné bakterie, vyprazdňování. většinou Kmeny Vlivem STEC špatného (shigella životního like toxins) stylu, někdy uží- biotikům. lematiku není Nozokominální radno zanedbávat. nákazy Vždyť jsou velictila Česká aerobní republika (k umís- metabolismu váním antibiotik, nepotřebují strem ozčují a dalšími jako faktory EHEC (enterohemoragic- však může rušit. rizikové temné právě první kvůli příčce místu, v žebříčku v němž výskytu kyslík). onkologických Větši one- vyskytuje Větši v trávicím osob trpí trak- zpomalenou ké), jsou hybností nejzávažnější, střev, vyvolávají a je proto třeba krvá- vyskytují. mocnění tlustého V nemocničním střeva a prostředí konečníku. Smutnou pohybují tu diagnózu obratlovců si jako ročněpřirozená zvýšit jejich součást peristaltiku. micení K ve tomu střevě. slouží Nejprve především probíhají změ těžké stravy vyslechne převážně několik imunitně tisíc Čechů. oslabení Téměř lidé, polovi kroflóry z nich střeva. svůj boj Bývají a nepatogenní, také pravidelný jen pohyb. průjmy, později infekce proniká do orgatu úrazech, s těžkou nemocí po operacích, nepřežije. Jejich tělo je některé jsou podmíněně Chceme-li patogenní rozpohybovat a některé nismu. še Produkují střeva, měli tzv. verotoxin, bychom do který svého po- jí- víc, druhy než jsou si myslí. rovněž delníčku nebezpečnými zařadit pů- potraviny škozuje bohaté sliznice vlákninu. a výstelku Ty še cév, dochází tělo tránismu. oslabené, Člověk v samo péči o s svá infekcí střeva bojovat může nedokáže udělat daleko Kromě a antibiotika pravidelných tyto kontrol infekce a preventivních nezabíravodci vyšetření vážných je i smrtelných mísví bez nemocí. problémů. Vlákni k poškození adsorbuje hlavně (váže ledvin povrch) a plic. Nejčastě- žluč, kte- jí. tě Vzpomeňme držet zdravého třeba životního také stylu, léto 2011, zejmé Rod omezit Citrobacter těžce stravitelná běžné rá dráždí bakterie tlusté chá- střevo ji dochází a zvyšuje k nákaze jeho z potravy, hybnost, často což z vede ne- Německo jídla. S zasáhla takovými epidemie pokrmy střevní si těžko E. poradí zející i normálně ve vodách, fun- půdě, k sdnějšímu častá součást a důkladnějšímu dostatečně vyprazdňování. upraveného hovězího Potraviny boha- masa kdy coli, gující odolné střeva, vůči tož antibiotikům. jsou-li poškozená. Při těchto Zbytky střevní nestrávené mikroflóry. potravyjsou té podobné vlákninu salmonelám. ve střevech nebo mléka. bobtjí Byly a vytvářejí popsány hmotu, případy která nákazy výše U zmíněné oslabených za- jedinců pak sdněji mohou vylučuje. způ- z Mnoho hnojené vlákniny zeleniny obsahují (okurky, příklad saláty). K fíky, ná- epidemiích ve střevech kvasí, jsou následkem velmi důležité čehož celková dostavují imunita organismu a správné žívací prostředí těžkosti. sobit Střevní urogenitální mikroflóra i jiné řepa, infekce, čerstvé nejčastěji zelí, lněné kaze mínko, stačí velmi dýňová malá mínka infekční a řada dávka. dalších výrazně za poškozuje ně bývají a zodpovědné ve stře- potravin. druhy Pro C. freun- podporu Kmeny obnovy EAggEC střevní (enteroagregativní) mikroflóry je vhodné způ- kon- střeva, které není poničeno antibiotiky a dalšími toxiny, a dokáže potlačit vech množení začnou dii a C. množit kori. plísně Tyto bakterie zumovat běžně také odolá- probiotickou sobují stravu. také cestovatelské Probiotika totiž průjmy, pomáhají vyskytu- těchto patogenních bakterií. a bakterie, které vají antibiotikům, velice jedno-produkují správnému beta-lakta- vstřebávání jí živin hlavně a chrání v Asii. trávicí trakt před přemno- K řešení problémů s enterobakteriemi duše a rychle mázu, šíří do která celého blokuje organismu. jejich žením účinek. škodlivých Svoubakterií. Kmeny Přírodním DAEC (difusně zdrojem adherentní) probiotik jsou vy- v sobě in- Vezmeme-li rezistenci v potaz, k ATB mohou že především předávat kefíry dalším a acidofilní skytují mléko. v Mexiku a verní Africe, způ- slouží preparát Enterobac. Ne formace o konkrétních bakteriích, průměrný které člověk typům má bakterií. ve svých Pravidelný pohyb je sobují v dnešní průjmy době hlavně nutnost. u malých Věnovat dětí. by mu jdete v EAM tu v oddíle Enterobactericeae. střevech až Rod několik Cronobacter kilogramů fakultativně měli všichni, aerob- především Kmeny pak ti, UPEC kteří mají (uropatogenní) davé zaměstnání, jsou nej- pro- Tento preparát je podobně netrávené jako ní potravy, bakterie, je přirozeně riziko žívají cházejí dměrný v život- stres častější anebo spadají příčinou do močových některé ze infekcí. zdravotně Mají ri- přemnožení ním nebezpečných prostředí (př. mi-kroorganismů odpadních zikových skupin. vodách). Chcete-li schopnost startovat přichycovat metabolismus, stěny učte močo- Mohou skutečně kontaminovat obrov- vypít potravu, každé ráno dokáží lačno vých sklenici cest (ne vlažné každá vody infekce s vymačkaným urogenitální- cit- ské. dobře snášet sucho. U ronem zdravých a špetkou dospělých skořice ho traktu a přidejte bakteriemi vrch ranní E. coli rozcvičku. je způsobe Pozitivní nemocných výsledky mohou be právě nenechají tímto dlouho kmenem). čekat. Zvláště u žen nepůsobí problémy, u Střeva v pohybu vyvolávat průjmy, infekce močových cest. mohou přenášet nesprávně prováděnou Mnohé z nás Ohrožení rovněž trápí touto obtíže bakterií mohou být kojenci, hygienou po stolici Text: nebo Mgr. obecně Ale Rašková při ně- byly motorikou popsány případy kontamice Zdroj: Vokurka kterých M., Hugo, xuálních J. a kol.: praktikách. Velký lékařský slovník. spojené špatnou střev. Motorika neboli hybnost Maxdorf, Praha 2005 střev je nesmírně ++ O problematice důležitá pro rezistence a antibiotik si můžete Ilustrační více přečíst foto: v bulletinu 06/2010 v článku s názvem Antibiotika ve slepé uličce květen červen máj jún 2013 máj květen červen jún

11 jídelní Tribus (skupi) koutek Klebsiellae Rod Enterobacter po rodu Escherichia coli je tento rod bakterií nejběžnější pro Tribus (skupi) Proteae skupi bakterií s intenzivní proteolytickou (rozkladnou) aktivitou. Tyto bakterie intenzivně a kožní mikroflóry. Infekce močového traktu způsobují u oslabených jedinců v nemocničním prostředí. Jsou velmi rezis- rozkládají organické zbytky. tentní vůči různým antibiotikům. lidská střeva. Bakterie tohoto rodu jsou nejméně patogenní. Nejvýzmnější druhy pro člověka jsou E. cloacae, E. aeroge- který běžně žije v symbióze v trávicím říká, abychom člověka a domácích snídali i divokých sami, zvířat, běž- Rod Morganella s druhem M. morganii, Jedno Rod známé Salmonella životní je krédo střevním nám patogenem nes, E. sakazakii. Ve střevech nepůsobí traktu člověka, savců, plazů. Pokud ve ně chází v půdě, odpadcích, vodě. Za obědvali s přítelem a večeři dali žádné problémy, může však způsobovat střevech přemnoží, může dojít k dysmikrobii a neurčitým zažívacím obtížím. svému Běžně hoto nepříteli. rodu ve vodě Protože přežívat však až roky. jenmo- vhodných podmínek mohou bakterie to- urogenitální infekce. Někdy vytváří svá lo- žiska v kloubech a pohybovém aparátu. nezpůsobuje žádné problémy, jen málokdo u velhou zkontaminovat nás jde potraviny, odvahu hlavně ma- Velmi často ne geny pro rezistenci vůči mi oslabených jedinců může způsobit nemocniční nákazu s odolností proti anti- cukry, dochází k tvorbě plynů, kylin a siso a vejce. Rozkládají glukózu a další tímto krédem držet, přibývá těch, antibiotikům. Rod Hafnia běžné bakterie, jsou přirozeným biotikům. Druh M. psychrotolerans kteří je bak- rovodíku potýkají H 2 S s stypickým váhovými zápachem zkažeku patogenem včel. Zdravému člověterie žijící mořských organismech, výkyvy. né Umíme potravy. Nejdůležitějším vyjmenovatdruhem pro neškodí, u oslabených mohou vyvolat produkuje histamin. Konzumace kontaminovaných ryb a vodních živočichů spolehlivé může dm poddruhů spalovače (subspecies), tuků, pro člověka člověka je S. enterica, která dělí průjem, někdy mohou být zaneny do jiných částí těla a způsobit zánět (př. slýcháme, že je lepší jíst výrobky oko). Bývají rezistentní vůči různým s ozčením light, jsme si dobře antibiotikům. Rod Klebsiella nepohyblivé tyčinky, vědomi rizik, které s bou přináší které jsou obaleny polysacharidovým dváha a obezita, s pojmem jo jo pouzdrem, tvoří mukózní (hlenovité) efekt vlastní kůži tkala už kolonie. Jsou dobře adaptovány život mimo střeva, mají pigmentaci jako větši náctiletých. A drtivá ochranu před sluncem. Dostávají větši z nich o dospělých z vnějšího prostředí (velmi často jsou přítomny v nemocničním prostředí) do nemluvě alespoň jednou v životě různých tělních dutin, jako jsou dýchací držela nějakou dietu. V touze po ústrojí nebo nosní dutiny. Jsou lepší postavě, ve sze udržet krok závažným nozokominálním (nemocničním) patogenem. Produkují širokospektrální s náročnou společností Mnozí beta-laktamázy, které blo- z nich ani netuší, jak silný bič si kují účinek některých antibiotik. Nejčastějším druhem je K. pneumoniae, be kvůli svému dietářství pletou. K. oxytoca. Nejčastěji způsobují Když žijeme proto, infekce močového traktu (jsou jejich druhým nejčastějším původcem), záněty dýchacího ústrojí, u oslabených jedinců mohou způsobit psi, zápal mozkových blan. Tyto bakterie ale mají některé antigeny abychom podobné genu jedli HLA-B27, který je ve zvýšené míře lézán u zánětlivých onemocnění pojivové tkáně (př. Bechtěrevova choroba, u citlivých jedinců vyvolat alergickou reakci. enterica. Ta dále dělí různé sérova- je patogenní především S. enterica subsp. chronické záněty očí, kloubů, kůže aj.). Zmená to, že pokud má člověk vrozenou tuto variantu genu, může imunitní Dietní systém po omyly tkání s touto bakterií začít Mezi produkovat celebritami, protilátky, mezi žemi které pak mateřskbují dovolené, autoimunitní mezi destrukci studenty, tkání. zkrátka všu- způsode Rod po Pantonea světě koluje jedná obrovské o množství rod, který různých velmi diet. podobný Všechny enterobakteriím. slibují úbytek tuku U zdra- bez je námahy, vých jedinců vyformování nezpůsobuje postavy problémy. bez cvičení, vyhlazení Rod Serratia celulitidy, bakterie detoxikaci nejčastěji organismu,cházejí Jenže ve vnějším je tu prostředí, jed záruka, v půdě, kterou vodě, - nám dokáží žádná tvořit z pigmenty, nich dát které nedokáže. je ochraňují Záruka, před slunečním že dieta zářením, bude univerzální. a jsou velmi Záruka, odolné. že Vzdorují bude vytvořená desinfekci s ohledem a jsou častou Rod Proteus nejčastějším druhem je P. mirabilis. U některých lidí jsou tyto bakterie režim součástí a mnohdy střevní skutečně mikroflóry. radikální Pokud vý změnu dojde k jídelníčku jejich přemnožení, zvyknout. mohou Tělo vyvolávat průjmy, bez živin hlavně odpoví u tvz. dětí. stresovou Způsobují reak- in- tento stav cí. fekce Ta bývá v močovém prováze traktu, zejmé produkují větší ureázu, která energetických štěpí močovinu látek, které amoniak, rychle ten aktivitou začnou dráždí sliznici shromažďovat a poškozuje pro případ, epitel (výstelku) že by příjem ledvin, u živin mužů i dále dochází snižoval. k zánětům Největší prostaty. Také dochází látkou, k alkalizaci která moči v těle a k začne tvor- energetickou bě močových kamenů. Pokud vytvoří mikrobiální ložiska a imunitní systém obsahuje i specifické kdybychom HLA molekuly snědli HLA-DR4, ry* (sérotypy). V odborné literatuře často používají zkrácené názvy, př. S. typhi žit místo hodile. kompletního Jestliže Salmonella začneme jednou, enterica aniž subsp. bychom enterica předtím rovars typhi. tuto změnu svůj organismus Na člověka náležitě jsou adaptovány připravili, sérovary držet přísnou typhi, dietu, S. paratyphi še hmotnost A, B, C, které sice způsobu- sníží, ale S. podíl jí závažné tuků systémové bude tvořit onemocnění maximálně zývané celkového břišní tyfus úbytku (existuje hmotnosti. také skvrnitý Zbytek tyfus, při- 40 % z padá jehož původcem důležité bílkovinové je bakterie tkáně. Ricketssia). Ve výsledku Jedná tedy o to spíše typickou nežli infekci tuk vytrácí špivých še rukou, svalová stále hmota. je rozšíře Jakmile v zemích dieta skončí zhoršenou a člověk hygienou, vrátí odkud zpět může k běžnému být sdno jídelníčku, tělo Nebezpeční si rychle začne jsou pak vytvářet zejmé dal- přiveze. příčinou individuální nemocničních potřeby těla, nákaz. záruka, Vyvolávají může dojít ke zkřížené autoimunitní reakci postihující lidé ší, s ložisky ba dokonce těchto větší bakterií, tukové protože zásoby; mohou pro být případ, zdrojem že by nákazy za přišel i v šem podobný pro- že psi u náš oslabených jídelníček lidí během (př. diety po nestane Nebezpečný jednotvárným, jejich biologická výskyt hod- novoroze- tuk měli by hledat nám při zaručeně revmatoidní artritidě. nespálil. Časstředí, výživový pokud šok. příklad pracují v potravi- operaci). každý den klouby. celý Tato as, ložiska bychom nota neckých potravy odděleních. nesníží a dieta nám neublíží. Ostatní rody Takovou Battiauxella, záruku, a Budvicia, tomu Cedecea, žádná Edwardsiella. z těchto Jedná zaručených o běžné diet věřte, dát bakterie nemůže. životního prostředí, mohou být součástí střevní mikroflóry. V ojedinělých Když případech, nás zejmé dieta stresuje u oslabených jedinců, To mohou týká způsobovat zejmé problémy diet, které podobně trvají krátkou ostatní dobu, enterobakterie. a tělo si tak nemá šanci no- jato také objevují jako kundární infekce v poraněních, v nemocničním prostředí hromadit, mohou způsobit je tuk. zápal V prvních plic. Bývají dnech také některýcnou z diet příčin opakujících ručička váze zánětů může střední- para- jeddoxnho ucha. vyhoupnout ještě výše, než kde byla Rod předtím. Providencia Jakmile m toto patří období běžné pomine, bakterie životního z těla prostředí, pomalu chází vytrácet i tukové ve vo- začnou zásoby. dách a půdách, Výraz pomalu někdy jsou ovšem součástí není střevní pounářství a nedbají dostatečnou hygienu. Bakterie Nízkotučné do organismu nástrahy pronikají střevem, Zkuste ale většinou někoho nedochází pochválit, ke jak střevním skvěle vypadázkům. a zeptat Množí, jak však toho v dosáhl, lymfatické když tkáni ne- přídrží střeva. žádnou Přibližně dietu, po a vsaďte dvou týdnech, že vám od odpovíkazy Jím objeví light vysoké jídla. horečky, Pokud bolesti si také hla- vy ná- myslíte, vy, skvrny že nízkotučné kůži a bakterie výrobky a začnou potraviny vylučovat skutečně močí. pro Tvoří váš jídelníček mikrobiální tou nejlep- jsou ložiska hlavně ší volbou, ve žlučníku, uvěřili jste žlučových jedné z nejrozšířenějších fám je v opakovaně oblasti zdravého infikováno životního střevo, stylu. cestách, odkud v Pokud němž jednou následně vzniká přestanete trvalý konzumovat zánět. Ložiska pestrou také stravu mohou a vznikat váš jídelníček v játrech, budou slezině, dostávat ledvinách výhradně a kostní nízkotučné dřeni. U průmyslově sérovarů paratyphi zpracované probíhá výrobky, infekce připravíte v mírnější tělu podobný šok často jako za při přítomnosti výše zmíněných průjmů. radikálních Mnohem formě, častěji dietách. Má ale to můžeme však ještě tkat jeden háček. salmone- Nízkotučné výrobky sice skutečně obsahují méně tuku než jejich energeticky náročnější příbuzní, avšak to, co chybí, musí něčím hradit. Proto v nízkotučných výrobcích jdeme většinou vysoký podíl cukrů a jejich energetická hodnota strmě stoupá. K tomu si víc připočtěme množství emulgátorů, které jsou k výrobě nízkotučných a odtučněných potravin potřeba, a dojde nám, že to za taková výhra není. Pokud zamíříte do obchodu v touze koupit si něco zdravého, nehleďte ani tak ozčení light, ale spíše celkovou nutriční hodnotu v jedné porci. Spalující placebo Jistě už jste někdy v životě slyšeli o pojmu spalovač tuků, častěji víc obohaceným o přívlastek stoprocentní, spolehlivý nebo unikátní. Za přírodní spalovače tuků považují třeba chilli papričky nebo as. Údajně mají tuky v těle rozpouštět a pomoci je vyplavovat z těla pryč. Kdo tomuto tvrzení uvěří a vsadí něj, možná sám sobě skutečně po určité době začne zdát štíhlejším. Pravda je však taková, že i kdybychom snědli každý den celý lami, as, které tuk primárně by nám padají zaručeně zvířata nespálil. (tzv. zoopatogenní), Možná by ho jen mají nepatrně své typické zahřál. zvířecí Spalovač tuků u kterých je výraz, způsobují který systémová používá zejmé- one- nositelemocnění v potravním Jsou zodpovědné průmyslu. Jedná za průjmové totiž onemocnění o doplňky stravy, zývané jejichž salmonelóza. úkolem je podpořit zdravou je v EAM výživu tu, a úpravu jsou zahrnuty metabolismu. mezi Najdeme Salmonella Nelze však enterica nich stavět subsp. celý Enterica svůj dietní jako Other program. rovars. Pokud Existují by stovky tak stalo, různých mohl sérovarů. organismus Jsou utrpět ničeny až vážné při teplotě újmy, což 60 by Cel- by sia. neprodleně Upravované odrazilo potraviny také by zdraví. měly dosáhnoulovače této tuků teploty je třeba (i uvnitř). užívat s Nejčastějším mírou a vy- I spa- zdrojem hnout infekce extrémům. bývá drůbež, zejmé vodní, Do jedné často skupiny jsou přešeči spalovačů divocí patří ptáci, příklad Zdrojem i kofein. nákazy Pojem spalovač bývají často tuků vejce, je holubi. ale v tomto bakterie případě mohou mylný, být přeneny jelikož kofein dalšdné potraviny. takové účinky V současné nemá. době Přijme-li jsou ho mno- však žáhem zdravý více člověk riziková v malém vejce množství z volných (během chovů než dne z max. uzavřených. 500 mg), Je třeba dokáže dávat podpořit velký pozokonnost zejmé a vytrvalost při konzumaci během drůbežího cvičení. Příliš ma- výsa kofeinu pocházejícího však způsobuje z Polska, roztažení protože cév, tam bolesti hlavy, vodou, roztěkanost nikoli vzduchem a bušení a srdce. salmone- Na- chladí ly opak ve vodě takový dobře L-carnitin přežívají. ozčení K nákaze spalovač může dojít tuků i od může bacilonosiče, přijmout bez konkrétně obav. Některé kontamicí odborné potravy, studie společným prokázaly, koupáním. že spalování Jsou popsány tuků má dokonce skutečně i nákazy pozitivní od vliv. některých Ovšem domácích i zde platí, mazlíčků, že nelze příklad spoléhat želv. pouze Při nákaze polykání záleží tablet. infekční Výsledky dávce (zdrojem obvykle čas- do- to stavují bývá až kontaminovaná po bezmála hodinové potravi, fyzické která byla aktivitě. delší Účinky dobu L-carnitinu skladová jsou a bakterie přesto tolik zanedbatelné, množit) a také že pokud imunitním bychom stavu vsa- stačily hostitele. dili pouze V rozmezí ně, výsledku jednoho bychom až dvou si dnů ani dochází nevšimli. k Nejvíce průjmům otazníků provázeným točí vysokou kolem frekvencí třetí skupiny nucení spalovačů stolici, tuků, někdy tzv. thermogenních produktů. Častá je horečka. Ty by měly Bakterie být užívány také zvracením. pronikají pouze do pod střevních odborným a imunitních dohledem buněk a měly a množí by mít garanci v nich, pronikají přírodního do lymfatických původu. V uzlin. opačném U malých případě, dětí při a současném starších osob užívání dojde s jinými k průniku léky nebo bakterií doplňky i tělního hrozí, že oběhu. stravy a V také takovém při špatném případě užívání může dojít k psi. mohou Při intenzivní dostavit různě salmonelóze závažné hrozí dehydratace. problémy, jako Antibiotika jsou nervozita, by spíše zvý-nemělšené pocení, pouze pocit v vnitřního odůvodněných pálení, přípa- používat, dokonce i zvýšení krevního talku nebo depre. Je obdivuhodné, kolik úsilí a fantazie dokážeme vyvinout k vymýšlení diet a s jakou vytrvalostí si dokážeme stěžovat to, jak cítíme a jak vypadáme. Při tom všem nám však uniká to hlavní. Kdybychom starali o to, aby náš jídelníček byl vždy vyvážený, a nepěstovali si stravovací zlozvyky, nemuli bychom později mučit pochybnými dietami, které přinášejí více škody než užitku. Je nesmírně důležité vytvořit si takový jídelníček, který bude pestrý, bohatý a přitom prospěšný šemu organismu. Pamatujte si, že žádná dieta není univerzální, protože metabolismus každého z nás pracuje trochu jik a vyžaduje si jinou pozornost. Celkovou úpravou jídelníčku, dodržováním pitného režimu, pravidelnými stravovacím harmonogramem a omezením jednoduchých Nejšílenější diety všech dob: Náš tip Některé kmeny produkují tzv. shiga toxin, který poškozuje střevní nervové buňky a způsobuje jejich rozpad. Rod Yersinia Říká, že tento ořechy rod mají je nejzávažnějším patogenem blahodárný z vliv čeledi pocuchané enterobakterií, mimo nervy. jiné zahrnuje S jejich konzumací původce moru bychom zvaného Y. podle pestis. všeho Toto onemocnění však měli být je známo více než opatrní, 3000 let, jelikož ve starověku jsou také a středověku velmi způsobilo tučné. smrt Někteří obrovského odborníci množství lidí. Tuto zdravou bakterii stravu přenáší jsou blecha však morová jiného od městských názoru krys a my a potkanů, s nimi bezvýhradně případně lesních souhlasíme. veverkovitých Hrst hlodavců. mandlí nebo Může být také ořechů vdechnuta denně společně nedělá s prachem žádnoukon- taminovaným neplechu, touto ale opak bakterií, může která při je přítom hubnutí v trusu pomoci. hlodavců. Ořechy V minulosti jsou docházelo bohatým ke třem zdrojem formám bílkovin onemocnění. a jed Takzvaná dýmějová forma vznikla po poštípání blechou, došlo ke zvětšení lymfa- jejich hrst nás dokáže zasytit delší dobu než třeba první tických uzlin až do velikosti slepičích vajec, pohled vydatná müslli tyčinka. k průniku do krve a psi. Plicní forma byla buď komplikací dýmějové formy, nebo vznikla cukrů lze kapénkovou postupně dosáhnout nákazou či lepších vdechnutísledků kontaminovaného než držením trýznivých prachu. Došlo diet. k zá- vývažnému poškození plic a nemocný během několika dnů Text: zemřel. Mgr. Někdy Ale proběhl Rašková přenos také krevní cestou, Zdroj: kůže purpurově zabarvila, proto mor někdy zýval černá smrt. K úmrtí v tomto případě docházelo Ilustrační mnohdy foto: i v den nákazy. Bakterie přežívá intracelulárně, padá hlavně imunitní buňky. V současné době tato bakterie existuje v některých přírodních ohniscích v verní Africe, Indii, západě Žvýkací dieta této Salmonella dietě není první pohled USA. Z nic Evropy zvláštního. prakticky Vždyť vymizela. dobře rozmělnit každé sousto doporučují i dnes Další mnozí druhy výživoví padají poradci. především Tato dieta zvířata dech, je protože však extrémnější, prodlužují než dobu by vylučování mohlo a první mohou pohled být přenosné zdát. Jejím průkopníkem člověka. Druh salmonel je H. a Fletcher, zvyšují pravděpodobnost který přelomu vzniku mikrobiálních 20. století Y. enterocolitica vypustil do je světa hlavně myšlenku, parazit hlodavců, že ideální dietou infekčních je každé sousto ložik. nejdříve Ta důkladně ale často rozžvýkat vyskytuje (dokonce i v zažívacím až dmtkrát!) traktu prasat, vznikají často v aterosklerotických a poté vyplivnout. plátech Výsledek? Tuků i může svalové kontaminovat hmoty rapidně vodu. ubývalo, Zdrojem (riziko vzniku stolice krevních dostavovala sraženin a zhruba následně jednou za tohoto dva týdny, druhu bakterie A tělo může neskutečně tedy být také chřadlo. mrtvic a Přesto infarktů), tuto kloubech ničivou dietu (hnisavá vyzkoušelo i vepřové obrovské maso. množství Různé kmeny lidí. jsou různě artritida), kostní dřeni, lymfatické tkáni, kažlivé. Při infekci dochází k průniku dokonce Tamnicová i v mozkových dieta obalech, velice slezině, riskantní bakterií metodu do hubnutí lymfatické začala tkáně střeva, počátku hodně ledvinách, 20. století játrech. propagovat Pokud vzniknou operní pěvkyně její ložiska M. Callasová. postihuje apendix, Nechala si v němž totiž do dochází svých ke střev v žlučníku, dobrovolně může vpravit dojít k tzv. boubele nosičství, tamnic, tvorbě které ložik. v těle Mohou dospěly být a úspěšně příčinou začaly pojídat zánětu slepého při němž jsou salmonely většinu potravy. trvale vylučovány Jakmile člověk dosáhl požadované střeva. Množí hmotnosti, pak v imunitních mul pozřít antiparazitické pilulky a mrtvou z organismu. tamnici buňkách, pak mohou z těla vznikat vyloučit. vředy To však a nekrózy. Rod mnohdy Shigella vedlo nepohyblivé k závažným enterobakterie, nejméně komplikacím. Nehledě U lidí to, sníženou že celou imunitou dietu provázely nevolnosti, stává, odolné vůči průjmy vnějšímu a časté prostředí, k nákaze nejčastěji dochází jako zatímco u zdravých jedinců jsou většinou zvracení. že bakterie pronikají dál do organismu, u podobných Nízkokalorická nemocí špivých dieta rukou. tento druh Dříve byly diety rychle zažil zlikvidovány. svůj boom Napadení počátku těmito 20. století, bakteriemi také krátce časté po epidemie vydání knihy z kontaminované od doktorky L. H. Petersové. projevuje Tato průjmy kdysi obézní a horečkou, dáma vody. ve Nemá své knize zvířecí popisuje, rezervoár, kterak takže rozhodla hlavně svého děti si trápení stěžují zbavit, bolesti a bádá břicha. spíše všechny vyskytuje ženy, v rozvojových aby učinily a totéž. některých Dle jejích Mikrobiální slov je totiž ložiska každá této že, bakterie která mohou spolupodílet středomořských nedokáže převzít zemích kontrolu a také v d ústavech svou váhou, mravně nevyrovná. vzniku artritidy (záněty pro postižené Být osoby. tlustá je Jsou zločin, velmi říkávala podobné prý. Paní kloubů Petersová a pohybového vsadila počítání aparátu) a tzv. Escherichiím, ale při štěpení kalorií, glukózy dámy v netvoří plyn. podstatě erythema mohly sníst, nosodum co (bolestivý zánět podkoží chtěly, Na kalorická rozdíl od hodnota nich jsou však Shigelly nesměla přesáhnout s typickými číslo fleky kůži). Podobná je pouze lidským Autorka patogenem, knižního způsobují bestlleru tzv. o kaloriích bakterie to Y. myslela dobře. pudotuberculosis, která infikuje bacilární úplavici Neuvědomovala neboli shigelózu si však, (existují že svými ostrými hlavně hlodavce, výroky ptáky a sudokopytníky. ještě parazitární položí úplavice základní způsobené kámen pozdějšímu amébami). nezdravému K nákaze člověka dochází zřídka. ideálu Projevuje krásy, jehož velmi oběťmi intenzivním stanou vodtým miliony Pokud žen k němu a dívek dojde, projevuje v zažívacím traktu dochází k zánětům slepého průjmem po celém s světě. častým neovladatelným nucením stolici. Stolice obsahuje hlen střeva a lymfatických uzlin. U oslabených a hnis, pokud dochází k poškození střeva, jedinců může tato bakterie pronikat i do je přítom i krev. Průjem bývá doprovázen organismu a projevovat podobně jako horečkou a slabostí. Shigella proniká do mor. střevních buněk, kde množí, a dochází k Mgr. Marie Vilánková jejich poškození. Vznikají nekrózy a vředy. Ilustrační foto: květen červen máj jún 2013 máj květen červen jún

12 pro tělo i duši podstatná. Stačí jen pečlivě a co nejpřesněji ozčit toxin (infekční ložisko, toxický kov, ) a zázrak je světě. To, co klasická medicí někdy nedokáže vyřešit ani za dlouhé roky kosterních svalů (motorická), vlák zajišťující snímání bolesti, chladu, horka, pětí ve vazivových pouzdrech vnitřních orgánů apod., dále nzitivní a autonomní (vegetativní) vlák zajišťující nezávislou činnost útrobních orgánů. Odstupování jednotlivých druhů nervů je ve všech gmentech páteřní míchy stejné. (kdyby problém vyřešila, pacient by přece nehledal pomoc Za mnoha nemocemi podle jinde), je schopen do několika dnů až týdnů vyřešit všeho detoxikační ukrývá terapeut, obyčejné a to díky vhodně překylení podaným preparátům organismu Joalis. Motorická vlák vystupují z přední části Může přitom jedt i o problémy velký mozek (předních míšních rohů) míchy, nzitivní neboli acidóza. Alespoň trvající několik let. Dokonce mohou lebka vlák vystupují ze zadní části (zadních vymizet (a stává tak hovoří to často) závěry ještě i jiné míšních rohů) a autonomní vlák mozeček problémy posledních nebo pocity, výzkumů, které zpočátku které vystupují opět z přední části míchy. nestály v centru pozornosti klienta. Bylo zabývají příčimi tomu tak nejspíš proto, že infekční ložisko 21. století Mícha je dlouhá asi 50 centimetrů a je či jiný toxin ovlivňovaly nejrůznějších širokou oblast silná jako palec ruky. Horní konec míchy je nervové tkáně. onemocnění. mícha ohraničen týlním otvorem. Až v lebeční Jak k takovému dutině ni plynule vazuje první část Klasická medicí popisuje enormní řadu mozkového kmene prodloužená mícha. neurologických překylení obtíží může a diagnóz. dojít? Ozčení diagnózy Především není pro kvůli detoxikační špatné medicínu je kylé Činnost míchy rozdělujeme převodní C. I. životosprávě, C. až tak podstatné. stresu Vždyť a jedná Délka míchy neschopnosti a reflexní. Převodní část zajišťuje pouze o slovo, jímž je ozče nějaká oboustranné spojení míchy s vyššími nefunkčnost. Avšak pravé detoxikovat příčiny této organismus oddíly centrálního nervového systému, nefunkčnosti už většinou ozčeny od nejsou. škodlivých látek. a to jak ve smyslu předávání informací Při rozhovoru s klientem nás vždy zajímají do centra, tak také ve smyslu pocity a slovní popis jeho obtíží, jehož vykonávání pokynů z centra. Přerušení základě Tradiční bychom čínská měli medicí, být schopni homeopatie jim nehrozí. To je však velký omyl. drah Když jdoucích zkysnou směrem nervy k mozku vede odhadnout, a další altertivní kde přesně směry může zabývající toxin Takový citron nebo jablečný ocet kpřekylení těžkým poruchám organismu hybnosti je nejčastěji a není v nervovém lidským systému zdravím objevovat, kladou správnému a dát návod chutjí kyle, a přitom filum je můžeme termile logicky spojováno řešitelné žaludkem. detoxikací. K překylení Vznikne tak pro hospodaření další diagnostický s kylimi postup, a zásadami příklad přístroji veliký důraz. Salvia. K tomu, abychom cítili fyzicky i duševně dobře, potřebujeme Oudržovat tom je také chod dnešní svého článek. těla v harmonii. Pokud To příklad týká i již budeme zmíněných vědět, kylin. jaké tělesné K tomu, pochody aby v šem řídí ztěle retikulární nepřemnožily, formace (část mozkového potřebují zásady, kmene), které budeme je budou také snižovat. moci zaměřit V poslední řešení době však obtíží stále spojených více přibývá s touto strukturou. lidí, kteří své Nebo tělo obráceně: zahlcují kylými můžeme též konzumovat zcela bez výčitek. (konečné vlákno) Jak je to možné? Obsahují totiž zásadité minerální látky, které sacrum přemění neutrálně působící, (kost tudíž křížová) tyto potraviny řadíme k tvz. alkalickým. Existují různé druhy kylin. Ty organické mají sice kylou chuť, ale řadíme je k zásaditým, a tedy tělu prospěšným. Najdeme je hojně buď však částečné běžně dochází ochrnutí také svalů, ve nebo střevech, úplný krvi, výpadek ledvinách svalové nebo činnosti. třeba v nervovém systému. Jakmile dojde k rušení Reflexní tělesných funkce procesů, míchy bezpodmínečně zajišťuje především dojde klidové také k pětí rušení ve nervového svalech a také systému. provedení V hojné, nezdravé jednoduchých míře začnou reflexních být svalových produkovány pohybů, stresové které hormony, jsou hlavně snižují obranného také funkce charakteru parasympatického (př. pohybnervu, vyvolaný který zodpovídá bolestí). Reflexně za trávení, zpomalení míchou též pozorovat, potravimi, jaké následkem změny k čehož lepšímu vzniká stanou po příklad očistě mozkového v ovoci. Další řídí skupinou vyprazdňování jsou močového srdeční frekvence, měchýře a zpomalení konečníku dechové a dále kmene, nebezpečná a tím dysbalance, vlastně interaktivně která vede můžeme kyliny učit fyziologii anorganické. funkce Právě ty pohlavního mají aparátu činnosti, erekce vyprazdňování a ejakulace. střev... Ve vlastního k chronickému těla překylení organismu. svědomí překylení organismu. K těmto kylinám patří aminiokyliny výsledku še tělo ocitá v permanentním pětí. Překylení organismu je velmi ařez minerální míchou kyliny, které jsou vůči zadní část těla nebezpečný stav, během něhož může přirozenému ph šeho těla Jak zbavit překylení Páteřní docházet mícha k nárůstu je provazec zánětlivých nervové tkáně agresivní. Východiskem dráhy nervových z tohoto vláken trápení je uložený onemocnění, v páteřním špatné kanálu. regeneraci Jejím radikální bílá změ hmota jídelníčku s vyloučením prostřednictvím organismu po nemocech, řídí a snímají obtížnému informace Možná si říkáte, proč si tak dokolý potravin, které šedá organismus hmota překylují, zhojení celého ran, organismu, vzniku úvy, a to jak depre vědomé stroj, jakým je lidské tělo, s hladinou dále elimice stresu (zejmé nzorický nervový (uvědomění a psychických si bolesti poruch, či vědomý dměrné pohyb), tvorbě tak kylin nedokáže poradit? Odpověď je chronického) a pravidelná detoxikace kořen plísní nevědomé v organismu úrovni a(řízení celé řadě útrobních dalších, jednoduchá: protože mu to my sami organismu. K potravinám, které orgánů mnohdy a žláz, velice klidové závažných postavení onemocnění. těla). Mícha tedy Překylení tvoří jakousi organismu pomyslnou nepoznáme sběrnici centrální nechceme kanál dovolit. Lidské tělo dokáže mnoho věcí. Dokáže příklad samo organismus překylují, tradičně řadí zejmé maso, mléčné výrobky, cukr, údajů z těla člověka zprostředkovává alkohol, kofeinové výrobky, uzeniny, vjemy z celého Víte, těla, že s výjimkou hlavy. Mícha léky, vejce a obilí. přední štěrbi je zřetelně rozlišitelná podle jednotlivých ganglion gmentů. skvělým Atomicky doplňkem popisujeme v boji s acidózou osm jsou uvolňující praktiky? Pozitivní výsledky přináší konzumace nzorického tzv. krčních, Ty dvanát totiž pomáhají hrudních, pět tělu, bederních aby snáze zbavovalo přebytečných zásadotvorných potravin, které kořene kylost? a pět kylin. křížových Vyzkoušejte gmentů. příklad kontrolované dýchání do břicha, redukují. Skvělou službu tělu prokáže zejmé kořenová zeleni, dále míšní zelené nerv japonské masáže shiatsu, jógu a meditaci. měkká ple Střed míchy vyplňuje šedá míšní hmota, a bylinkové a čaje a lehké, málo kterou tvoří převážně nervové buňky. Plášť míchy je složen z míšních drah (tvoří arachnoidea (pavučnice) kořeněné pokrmy. Dobrou zprávu přinášíme milovníkům piva: to plzeňské je sdno. nervová Někdy vlák); sice vzestupné projevuje a stupné celkovou produkovat tvrdá ple kyliny, nedokáže však totiž nejen dobře chutná, ale rovněž jej dráhy, slabostí které a trávicími spojují obtížemi. jednotlivé Jindy, oddílya to tvořit samo od be také zásady. řadíme k zásadotvorným potravinám. míchy velice sčasto, centrálním o sobě nervovým však vůbec systémem nedá Proto je tak důležité, jakou potravu motorický nervový mozkem. znát... přijímáme, v jakém stavu chází kořen Text: Mgr. Ale Rašková Míšní Není nervy, kyli které jako vystupují kyli z každého náš metabolismus, jak dobře fungují še střeva a jaké úrovni je Zdroj: časopis 21. století, 01/2011 Koelleová, K.: Acidobazická rovnováha. gmentu Mnozí lidé páteřní domnívají, míchy, jsou že pokud různého schopnost šeho přední těla část očišťovat těla od NOXI, Bratislava 2007 subarachnoideální prostor druhu. nebudou Obsahují jíst kylé vlák potraviny, zajišťující acidóza pohyb toxinů. Ilustrační foto: wwww.samphotostock.cz Reflexní oblouk podnět patelární (čéšková) šlacha Další obranné reflexy, jako jsou kašlání, kýchání, zvracení. stehenní sval Činnost spánkových cyklů, tedy střídání fáze REM (rapid eye movement chvíle, během níž nám zdají sny) a hluboké nzorické spánkové fáze NREM (non rapid eye movement nezdají nervové vlákno nám sny). Poruchy činnosti této části retikulární formace zhoršují učení a paměť. novou krev do žil V prodloužené míše jsou též ulože motorická centra, která kontrolují a řídí klidové pětí svalů a postavení těla při zapojení antigravitačních svalů. nerv Varolův most je plynulým pokračováním prodloužené míchy. mícha Nachází v něm další důležitá centra retikulární formace. Řídí zde příklad také dýchání. Určitá jádra Varolova mostu motorické vlákno jsou rovněž výzmným místem syntézy a vylučování neurotransmiterů spokojenosti a štěstí: endorfinů a dopaminu. Detoxikace mi lila Atomickým základem reflexu je reflexní oblouk. Jedná Střední mozek (mezencefalon) představuje krátký úk vysněnou práci. o samostatnou nervovou smyčku jednoho míšního gmentu. mozkového kmene. Dolní část středního mozku pomocí Skládá z receptoru (svalové nebo silných stonků spojuje s mozkovými Jenže šlachové všechno vřeténko má reagující svá ale. Náš byt 1+kk Mozkový věta mi otevřela kmen oči. Od té doby vím, že spolehlivě polokoulemi. zklidňovaly Výrazným mé atomickým rozbouřené nervy, útvarem Antivex, středního Lymfatex mozku je a VelienDren, protažení), stal centrem dostředivé ruchu, dráhy to když směrem ši soudi pravidelně gmentu, pořádali ústředí noční v míšním mejdala zdravá. To je totiž ta nejdůležitější věc které čtverohrbolí. pomohly Přední tomu, dva že hrbolky už mám jsou krk za- v první řadě musím myslet to, abych by- k míšnímu ny, gmentu, v práci jm odstředivé začala dráhy sbírat směrem cenné zkušenosti, svalu ale výkonného zároveň jm orgánu i přicházela (většinouo iluze, ke světě. Když jste zdraví, máte motivaci mezimozkový a ne- sžit žít jik, měnit své zlozvyky podkorovými zdravě růžový, zrakovými centry pro zrakové Za tu dobu, reflexy. co Nervová detoxikuju, vlák jm z těchto udělala cítila v podobě jm nervosvalové vyčerpaná, ploténky), slabá a vystresovaná. připustit, aby vám někdy bylo zle. hrbol oblastí velké inervují pokroky. okohybné Za zčnou svaly, část které z nich prostřednictvím Tak daleko kterého od rodiny, aktivuje daleko od Detoxikuju intenzivně už druhým ro- vděčím zabezpečují právě pohybovou Joalisu. Bez souhru toho prvního očí, vypřipustit, všech reflex přátel odtažení Navzdory od bolestivého tomu, že jm objektivně podnětu. měla Reflexní důvod podstatu být šťastná, má prostá subjek- problémů. mozek Opakované angíny, bolesti jiného os při než pohybu obíhat očních ordice bulbů. praktického Dále lékem střední a za tu dobu zmizela celá řada mých šetření především by mi rovnoběžné totiž možná postavení nezbylo očních nic tivně větši jm dějů cítila v nervovém opak. Začala systému. jm být nervózní, v (mezimozek) krku, návaly strachu a úvy Po někaře, prostřednictvím ordice imunologa, těchto center ordice zajišťuje psy- vadil mi každý rušivý zvuk, cítila kterých detoxikačních kúrách z Joalisu chiatrů reflexní pohyb Kdo ví. očí a hlavy za zdrojem jm Klasickým trému příkladem z pracovních často schůzek, neustále vyšetřovaného jm volala domů míšního s obavami, reflexujestli ná- most Varollův světla. hodou a reflexního někomu oblouku něco zlého je patelární nestalo, reflex. a kdykoli Jinou částí je kupení šedé hmoty, Úderem mé je obavy podráždě plnily, úponová vyčítala šlacha jm si, jak čtyřhlavého jen mohu stehenního být tak daleko, svalu když těsně někdo pod z dolním mých blízkých okrajem trpí čéšky. a potřebuje V důsledkumou pomoc reflexu dojde ke smrštění svalu as kmými vymrštění náladami bérce. to bylo jako horské dráze, až konec ustálily kdesi hodně prodloužená mícha mícha známé jako nucleus niger. Jedná o hlavní součást systému, který produkuje dopamin. Jako vedlejší produkt syntézy dopaminu je produkován melanin černé barvivo. Odtud název nukleus niger (černý). hluboko. K detoxikaci Bez míchy předchozího je vhodný varování preparát mě doléhaly Joalis Vertebra. návaly Můžeme nechutenství, jej doplnit úzkostí a přípravkem bezmoci. Nesnášela Joalis Cranium jm či to. Joalis Najednou začaly MindHelp. povrch vyplouvat také všechny mé rány z minulosti: ztracená přátelství, Během života toto barvivo spíše hromadí a bývá projevem stárnutí organismu. Poškození tohoto centra má za následek třes končetin, který je průvodním zkem Parkinsonovy choroby. křivdy, Mozkový vzpomínky kmen tvoří rodinné prodloužená tragédie, mícha, Varolův most Byla a střední jm mozek dně. (mezencefalon). Svým způsobem Ve jm všech těchto částech jsou ale uloženy v těchto nervové nepěkných buňky skupené stavech vyžívala. do tzv. jader, která jsou více Jeden či méně můj ohraničená. kamarád to trefně zval bemrskačstvím. Z jiných částí středního mozku řídí další druh úlekové reakce. Podnětem pro její spuštění je sluchový signál. Má za následek reflexní točení hlavy za místem vzniklého zvuku. Dále střední mozek podílí řízení bdění a spánku. Jiné Prodloužená Teprve v okamžiku, mícha je kdy přímým došla pokračováním trpělivost páteřní míchy. i Obsahuje mému otrlému důležitá příteli, jádra, pochopila která jsou jm, zapoje že do řízení jádro nucleus ruber výzmně uplatňuje v motorice při koordici vlivů z mozkové kůry a mozečku. takhle vegetativních to dál funkcí vážně anejde. jsou součástí Běžela tzv. jmretikulární formace. proto Tato jádra za prvním mají podobu osobním síťky koučem, (latinsky který retis = síť). měl Prostřednictvím volný termín. těchto Popovídala jader je jm říze si, celá vyplakala řada životně Na detoxikaci struktur mozkového kmene použijeme preparáty Joalis MindDren a Joalis MindHelp. nezbytných Ale a co vůli dál?, nezávislých říkala jm funkcí: si. Poc- tivě jm pracovala své vůli a psychice, jm chvílemi cítila Nervové příšerně, struktury to musímmozkového Zbytek práce kmene už abyl míchy a stále bývají je terčem mně samotné. Pravidelný mezi něž pohyb, v první pravidelná řadě budeme rela- ale Dýchání přestože prostřednictvím mi bylo lépe, zdaleka vdechových to ještěa výdechových přizt. Ale vydržela jm útoku to. takzvaných Ta hromadaneuroinfekcí, nebylo neuronů to pravé ořechové. A tak jm jednoho dne objedla do toxinů, které jm v těle počítat měla, bakterie zkrátka borelie xace, a virus pokora klíšťové a pevná encefalitidy. vůle dělají Může divy. Vě- řím, virové že infekce. cesta, po Detoxikaci které jm proto vydala, pod- je ta mula nějakým způsobem jedt ale dostat také ven. o jiné ordice Činnost MUDr. srdce Jonáše. centra zvyšující Pan doktor činnost misrdce Chvíli a srdeční mě tedy teppotrápila poříme rýma, těmito nějaký preparáty: správná. A doufám, že bude nekonečná. sdělil a centra něco, zpomalující co mě nesmírně srdeční povzbudilo činnost čas za ekzém, chvílemi Joalis jm FSME, upadala Joalis dospirobor, Joalis Antivex. Ale R., Praha a vyděsilo zároveň: Až ty nervy, streptokoky jakési letargie Preparátů, které jm po Ilustrační foto: Trávení v lymfatickém přijímání potravy; systému žvýkání, a zatíženou polykání vyměření dostala, bylo za tu dobu také Ing. Vladimír Jelínek slezinu jste prosto zdravá holka. Najednou mnoho. Pamatuji si třeba RespiDren, Názory uvedené této straně nemusí Činnost mi cév všechno zejmé připadalo jejich jako roztažení nepod- a smrštění po kterém jm základě chvíli kašlala Ilustrace: jako silný Walker, ku- R.: shodovat Lidské tělo. s názory Velká redakce. rodinná Redakce encyklopedie. statné získaných starosti informací s bytem, o tlaku starosti v cévách o všechno (tím řák, výzmně NoDegen, podílí po němž mi zdály nene zodpovědnost za Slovart, správnost Praha údajů 2003 a o regulaci všechny, krevního obavy z tlaku). budoucnosti, Ta zvláštní sny, Vegeton a Streson, Ilustrační které foto: zde uvedených. mozkový kmen psali jste nám Před pár lety jm z malé vesničky přestěhovala do Prahy. Pro někoho je Praha v porovnání s obrovskými zahraničními metropolemi malým městečkem s krásnou historií, pro mě holku z venkova centrem ruchu, chaosu a zmatku. Ale Praha zároveň bízí hodně možností, zejmé těch pracovních. A tak jm si řekla, že to zkusím. Přestěhovala jm s přítelem do malého bytu a krátce to si šla i svou květen červen máj jún 2013 máj květen červen jún

13 sútaž galerie novinky preparátů Joalis Preparáty Joalis V rámci zavádzania nových preparátov si pre vás spoločnosť Naši redakci v poslední době zaplnily dotazy týkající detoxikace při alergiích. Aby osvěta o alergiích a potížích s nimi souvijícími rozšířila mezi Detoxikační preparáty pro všechny, kteří to potřebují, zažívací ústrojí jsou různorodé. rozhodli Stejně jsme různorodá spustit je speciální i funkce jednotlivých webové stránky. částí tohoto komplikovaného Na webu zařízení. jsou k mání veškeré informace, které alergik ních s celostním ložik z ústní přístupem dutiny je OroDren. ke V něm jsou uloženy informace pro svému problému potřebuje znát. Na své si přijdou alergici, astmatici i ekzematici, kteří mohou pod články mezi bou diskutovat. Pro všechny zájemce o odbornou pomoc V ústní dutině často chází těžké ko- je tu MUDr. Jonáš, který rád zodpoví dotazy týkající alergických obtíží a preparátů Joalis. MAN-SR pripravila niekoľko sprievodných akcií. Joalis animal vylosovanie V jbližších mesiacoch bude prebiehať niekoľko súťaží o veterinárne preparáty z vývoja MUDr. Jofa Jonáša, tak využite príležitosť a zapojte sa aj vy. Niektoré zo súťaží už prebehli a preto by sme vám radi priblížili ich priebeh a mená šťastných výhercov. k detoxikaci zažívacího ústrojí SR, ktorí vyplnili dotazník. Žrebovanie prebehlo dňa jednej z šich pobočiek. Mená výhercov sú sledovné: MUDr. Kilvádyová Bože z Brez, MUDr. Vlachová Zdenka z Bratislavy, Ing. Kenderová Mária, pani Božka Šimová, pani Zuza Christová, pani Andrea Marcinčinová a pani Iveta Hriczová z Košíc, pán Šuvara z Dubnice d Váhom, Ing. Rarbovská zo Senca a pán Fojtík Rastislav zo Žiliny. Výhercom srdečne blahoželáme! Dve zo súťaží prebehli minároch organizovaných preparát Joalisspo- ločnosťou MAN-SR v Bratislave ( ) která a kkošiciach němu váže. ktorí Velice nám nás prosíte, poslali fotografie Joalis. tu, použijeme svojich zvieracích i preparáty miláčikov pro zlepšení spolu Zároveň zajímavostí, dňa: vyřešení ně boli rozlezlé odmenení obdrží po univerzitní větší traja části prispievatelia, střevního triko trak- ( ), kde sme spomedzi zúčastnených abychom vyžrebovali publikovali po více šu dopisů novú facebookovú imunity. stránku ZOO- Medici altertíva 3 výhercoch ľubovoľne zvoleného preparátu a doporučení zčky Joalis- z řad šich turalis. klientů. Juraj Cichanský O slovo nám Do poslal zažívacího hlásí fotografiu také ústrojí Slovníček vlčiaka patří pojmů i Maxa slinivka stra břišní nám (pancreas). kce poslal Bulletin). aportujúceho Její zevně Kvůli - Animal. Výhercami sa stali: RNDr. Vavrová I Marta tomuto z přání Bratisla-vy, radostí a mačky vyhovíme. menom Cica. (www.joalis.eu, Jeho MUDr. Mugadová Viera z Br, MUDr. Strelec Pečlivě z čtěte Dudiniec, newslettery, psíka vštěvujte menom Pluto a složitému Daniela kreční Fazekašová zobrazování funkce verného (část byl dosud slinivky, kríženca oproti která MUDr. Preparátem Karol Vrábel pro odstranění zo Starej mikrobiál- Ľubovne, MUDr. web joalis.eu Markvartová a listujte tiež bulletiny menom všude Max. Všetkých jiným rubrikám produkuje sme odmenili poněkud různé preparátmi trávicí opomíjen. fermenty) Joalis z Prešova a pani Staroňová z Popradu. Ďalšou tam súťažou totiž budou bolo objevovat animal podľa dopisy vlastného lidí, Neprávem. výberu. může Obsahuje být příčinou totiž zažívacích medicínské potíží. žrebovanie desiatich výhercov ľubovoľne zvoleného kteří s detoxikací preparátu podle MUDr. Jonáše výrazy, Ještě které častěji objevují však vmohou jednotlivých zažívací dásně, z radu zuby, Joalis-Animal jazyk, rty a sliznici spomedzi dutiny klientov úst- mají spoločnosti zkušenosti. MAN- ní. Větši těchto orgánů náleží k okruhu číslech problémy bulletinů. souvit Všechny Ing. s tyto vnitřně Lýdia termíny Eliášová kreční funkcí, hlédli tedy s produkcí do lékařského inzulinu, jsme sbírali, sleziny (mimo zubů, jejichž vazivový závěsný aparát patří do okruhu jater, a větší část zubních tkání, která patří pod okruh ledvin). Proto preparát OroDren kombinujeme s mateřským preparátem: OroDren VelienDren, OroDren LiverDren, případně OroDren UrinoDren. vy, které tam obvykle dostanou z materiálů použitých zubní ošetření. Mohou zde cházet i anorganické toxiny, protože materiálů, které stomatologie používá, je celá řada (i když větši z nich v současné době již s lidským organismem nereaguje). Nejčastějším problémem je parodontóza. Toto onemocnění vyžaduje detoxikaci mozku, respektive imunitního řízení cházejícího v mozku. Parodontóza Zároveň žádáme všechny, kteří mají chuť o svůj detoxikační příběh s námi podělit, neváhejte a pište nám do nervu redakce (nervus adresu vagus), který je součástí periferního nervového Váš postřeh systému rádi a zveřejníme. patří kategorie Nemusí hlavových přitom nervů. jedt Detoxikaci o sáhodlouhou žaludku kromě povídku. již zmíněných Někdy i pár preparátů upřímných doprovází vět dokáže také kombice pomoci více Cortex než Vegeton, celé svazky anebo odborných LiverDren NeuroDren. publikací. Nezapomínáme ani emocionální preparáty, Starší, zato především stále inovovanou Streson. aktivitou Ve schvalovacím firmy Joalis řízení je jsou rubrika preparáty Pro chytré zasahující hlavy, do oblasti kterou úzkostí leznete a strachu. webu Všechny tyto preparáty při problémech Obsahuje žaludkem hned několik využijeme. kvízů a hádanek, při jejichž vyplňování mnozí Tenké za vás tlusté jistě má zapotí. starosti Těm soutěživým ColiDren, který prozradíme, ne informace že jeden od ze dvanácterníku vědomostníchpo konečník. kvízů, který Kombinujeme webu právě ho s běží, několika skrývá dal- slovníku což a srozumitelně souvisí s rozšířením vám je vysvětlili plísní. právě ve Slinivku Slovníčku detoxikujeme pojmů, pravidelné PankreaDrenem, ke stažení. který je Slovníčky z okruhu pojmů sleziny, pro- příloze dostaly to novou, použijeme přehlednější kombici podobu s Velien- a vy si je už Drenem. nyní můžete Na zažívacích volně stahovat procech podílí z šeho i žlučové webu. orgány K mání uložené je rovněžv játrech nebo kompletní mimo Slovníček játra, a to pojmů v podobě 1. díl žlučníku za rok a žlučovodu. Žlučové cesty a žlučník detoxikujeme preparátem BiliDren, který je z Jak okruhu vidíte, jater jaro, (tzn. které kombici je v plném s LiverDrenem). zasáhlo Nervová i ši redakci. obsluha Ne, žlučníku alergií vychází práci proudu, z netrpíme, plexus coeliacus, opak. a Díky proto vašim nás často nemine podnětným ještě další reakcím kombice; a příběhům, Cortex které a Vegeton. zahrnují ši redakci, jsme v plném květu anaši moc klienti nás těší, obtížně že sspecifikují vámi můžeme svůj problém. o spoustu Obvykle nových hovoří aktivit o zažívacích a nápadů. potížích. Na dělit Je závěr tedy tedy nás, nezbývá, abychom než dodat: přesně zahrnujte určili lokalizaci nás směle problému. dál. Zažívací ústrojí je bo- Pokud je totiž v detoxikaci velmi často při alergiích kombinová stále šími překvapení. preparáty. Tři šťastlivci Půjde-li o za slizniční jeho správné záležihatě vázané nervový systém. redakce Často Joalis s autoimunitními ještě tápete, nebuďte problémy smutní nebo jinými tost, budeme jej kombinovat s RespiDrenem. Častěji však bývá ve hře vazivová nervových vláken v břiše blíží počtu hovoříme o břišním mozku, protože počet imunitními máme problémy. vás řešení, Mimo a imunity to ve velice tohoto příjemné procesu podobě. zúčastní Na webu i různé joalis.eu infekce. si vrstva stěny střevní; zde uplatní Liver- neuronů v mozku. Emocionální problémy, vorodren kci Miniškola také často detoxikace doplňujeme můžete preparáty prohlédnout odstraňujícími by sme však nebo upriamili stáhnout poruchy vašu metabolismu v pořadí pozornosť již soustředit prebiehajúcu pozornost k preparátům z me- v právě tomto nervovém systému, a tak Dren. V případě střeva mnohdy musíme jako je úzkost a strach, často usazují Radi súťaž cukru, druhou protože prezentaci šej facebookovej ty v problémech věnovanou stránke právě s ústní ZOO-Medici dutinou alergiím. hrají Aktorá velkou stejně prebieha jako úlohu. předchozí do Pro detoxikaci Všetky střeva potrebné mívají infor- příčinu v intoleranci některé nejen ve své hlavě, ale mnohdy také ve tabolické altertiva oblasti. Zvláště poruchy tenkého můžeme tyto nepříjemné emoce pociťovat turalis, mácie pharyngu prezentace a novinky (hltanu) bídne môžete používáme i tato získať kromě RespiDren. facebooku potraviny. ZOO-Medici Kromě ColiDrenu tedy využíváme i metabolickou kombici Cortex, Me- Úspěchu můžeme dosáhnout normaliza- svém břiše. altertiva Problémy důležitých s informací turalis pharyngem tak také jsou likujte moře časté, vtipu zdieľajte a mimo a vyhrajte! ložik a animací. tu opět usazují anorganické i organické toxické látky, proto k Respitabex a VelienDren s Metabolem, případně LiverDren s Metabolem. Svou roli hraje cí metabolismu, ale i v tomto případě je důležitá přesná diagnóza. Setkáváme Drenu Dopisy, přidáváme které nám ještě do redakce EviDren, posíláte, PEESDren či však MindDren. netýkají pouze V pharyngu alergických chází patrové onemocnění. mandle V nedávné (UrinoDren TonsilaDren, době jsme mnohdy prostřednictvím víc v kombici pravidelně s rozesílaného MindDrenem nebo newsletteru EviDrenem). vyhlásili anketu, jejímž cílem bylo Žaludek zjistit, je o detoxikován čem byste si vgastedrenem, který newsletterech patří do okruhu a bulletinech sleziny, rádi to zmená, četli že a co jej byste budeme nich podávat chtěli změnit. s MindDrenem. Ohlasy Problémy byly mimořádné žaludkem a inspirovaly jsou prakticky nás k celé vždy komplexního řadě pozitivních charakteru; změn. větší část problémů je způsobe toxickými zátěžemi rovněž nervový systém, zvláště při zácpách nebo průjmech. Poslouží nám kombice Cortex Vegeton nebo RespiDren Enterl, eventuálně LiverDren Enterl. Nervový systém je zodpovědný za různé střevní problémy, je potřeba přesně stanovit, o kterou tkáň jde. Zvláště při dýmání vždy myslíme intoleranci cukru, tedy přemnožení plísní v organismu. Na tento problém použijeme opět známou kombici Cortex Metabex, dále Veliens lidmi, kteří pomýšlejí potravinovou alergii, a proto si v zájmu svého zažívání předepisují různé, často přísné diety. Málokdy však pomýšlejí také cukry, a tak často jejich diety netkávají s žádným úspěchem. Kromě problémů s glutenem a kainem proto bereme v potaz také metabolismus cukrů. V takovém případě budeme zažívací ústrojí detoxikovat v úplně jiné oblasti, než jsou přímo zažívací orgány, a dosáhneme kýženého efektu; v Na nervovém vaše přání systému, příklad a to v závěru jak ve vegetativním každého nervovém newsletteru systému, představíme tak v bloudivém jeden Dren a PankreaDren a samozřejmě nezapomeneme dietu bez cukrů. Jsou-li plís- úpravy zažívání. MUDr. Jof Jonáš Dnes budeme věnovat detoxikaci Květen velmi výzmných struktur nervového systému drvec, hořčice, jetel, jitrocel, řepka, detoxikaci míchy, jednotlivých míšních gmentů dmikráska, tolice vojtěška, bojínek, a zejmé detoxikaci mozkového kmene. Tyto nervové jílek, kostřava, lipnice, psárka, rákos, struktury tvoří základ řízení tělesné hybnosti organismu, srha, bříza, buk, cypřiš, dub, habr, jasan, javor, jilm, jílovec, kaštanovník, jak vědomé, tak nevědomé, a řídí také zejmé olivovník, ořešák, platan, borovice, prostřednictvím vegetativního (autonomního) nervového Alergie útočí černý bez, lípa, vrba systému ty vnitřní pochody organismu, které nejsou závislé lidské vůli, tedy dýchání, činnost srdce, Červen krevní tlak a podobně drvec, jetel, heřmánek, jitrocel, Jaro je v plné síle, a tak není divu, že organismu usazují. Nejsou-li dmikráska, pampeliška, šťovík, tolice Detoxikace alergeny dostaly zelenou. Jestliže rok tyto toxiny důkladně a průběžně odstraňovány, s rados- vojtěška, bojínek, jílek, kostřava, co rok vstupujete do pylové zóny vyzbrojeni antihistaminiky a tunou kapesníků, možná je něco špatně Alergie, stejně právě v podobě alergií dě- rákos, srha, lípa, olivovník, pajasan, tí budou neplechu třeba kukuřice, lipnice, medyněk, psárka, pýr, tak jako větši zdravotních problémů, lat dál černý bez má nezřídka kdy své kořeny mnohem Všem, míchy které trápí úporné hlouběji, než by první pohled mohlo alergie, přinášíme informaci zdát. Svou roli u vzniku alergií hraje zcela o pylových alergenech z okruhu bylin, dřevin nebo třeba potraviny. Nejběžnějšími spouštěči alergických reakcí jsou mléčné výrobky, pšenice, prodloužené míchy oříšky a ořechy, ale také sója, Detoxikační tip MUDr. Jonáše mořské plody a dokonce i vejce. Odhaduje, že až 80 % dětí trpí alergií vajíčka. Alergické potíže vypovídají o toxické zátěži v okruhu jater, k detoxikaci Alergie mléčné výrobky postihuje údajně % obyvatel Afriky a Asie. Mnoho proto použijeme preparát LiverDren. Ten by však sám o sobě neměl smysl, jelikož vzniku alergií podílí mnoho dalších faktorů. potravinových alergií v průběhu života zmizí, Do této univerzální detoxikační kúry proto přidáme ještě mnohé ale přetrvávají a mohou vážně Alerg, Cranium a MindDren. Mnohdy musí pacient poškozovat zkoušet nové lidský a nové organismus. léky a sleduje, z hlediska detailního atomického popisu, tak také popisu který z nich mu dělá dobře a přináší co Text: nejmenší Mgr. Ale vedlejší Rašková spojení jednotlivých center (jader) s ostatními, buď dřazenými, nebo podřízenými nervovými tkáněmi. Uveďme účinky. Větši těchto farmaceutických drog působí tlumivě, Zdroj: a to nejenom postiženou ROUX, část nervového D.: Revoluce systému, v léčení ale obezity, a travin, které jsou s nimiž obvykle během také květ nervový a systém jako celek. cukrovky, vysokého tlaku jistě také, stav že zdaleka ší imunity, ne všechny zátěže fyziologické v šemprocesy, mozku, spojeny s míra funkcí emocionální mozkového kmene, stability jsou dokole červ lze probádány, běžně tkat. a cholesterolu. Fontá, Olomouc Všechny a tak atomům tyto aspekty zbývá jsou ještě přímo odpovědět ovlivňovány celou Alergické řadu otázek. reakce však Přístup nevyvolávají detoxikační pouzemedicíny je zcela opačný. Předpokládáme, že množstvím toxinů, které v šem Na příkladu detoxikace malých, ale pyly, ale příklad také by roztoči, nervová zvířecí tkáň srst pracovala Ilustrační dokole foto: podle svého zaměření, kdyby jí v tom NĚCO nebránilo. tělesně velmi důležitých orgánů nervové Opomiňme nyní ty příklady, kdy je soustavy soutěž si můžeme uvědomit, jak nervová tkáň již degenerovaná (zničená) zásadně liší přístup klasické západní a je jen velmi malá šance její medicíny a přístup detoxikační medicíny. poštou adresu Joalis regeneraci s. r. o., Orlická (př. 2176/9, Parkinsonova choroba, Praha Ahoj, Zdraví! Klasická medicí zabývá jednotlivým 3. Do předmětu u Alzheimerova nebo obálku choroba pište aj.). heslo Tím Ahoj, NĚČÍM popim Vážení detailů čtenáři, mozkové milí tkáně příznivci, a učí firma Joalis Zdraví!. Uzávěrka soutěže míníme proběhne toxiny, které do organismu neurochirurgy tomu, jaké zásahy dostaly z vnějšího prostředí a usadily vyhlašuje tradiční letní soutěž. Ta letošní je Podrobnější podmínky soutěže a galerii soutěžních výtvorů (zejmé invazivní) je třeba udělat leznete webu joalis.eu fyzicky v kci zcela Soutěže. přesně popsatelných v případě velice nefunkčnosti kreativní určitého a jsme sami zvědaví, Těšíme vaši tvorbu místech. a dodáváme, Stačí tedy že vyprovokovat, autoři tří nejlepších přinutit gmentu kolik nervové z vás tkáně. zhostí Tím je úkolu, dán který jsme si příspěvků od nás vlastní obdrží imunitní novou systém knihu (šeho MUDr. Jonáše veliký přichystali. důraz přísnou Soutěž specializaci ne název a překrásné nejdokolejšího univerzitní vnitřního triko Joalis. lékaře), aby neurochirurgů, kteří musí disponovat podíval do konkrétních redakce míst organismu Joalis speciálními Ahoj, Zdraví!. a detailními zlostmi Ilustrační (podle zaměření foto: preparátu) a spustil atomie mozku, aby byli schopni své celou kaskádu imunitních pochodů, které povolání Soutěžní vykonávat. zadání je velice jednoduché. Zajímá nás, co všechno pro vás představuje po- souhlas nečistot, s jeho jež uveřejňováním jsou v usazené. v rámci pro- Zasláním povedou soutěžního k vyklizení příspěvku příslušné vyjadřujete oblasti od Dodejme, jem že absolutní jiné než chirurgické zdraví? zásahy Jak by podle vás takový pagačních Nejdůležitějším aktivit firmy a nejvážnějším Joalis, zejmé toxinem do nervové stav měl tkáně vypadat? jsou pro Co nebo západní kdo je pro vás ztělesněním medicínu, zdraví? která A kdyby většinou mělo vaše neuznává Zdraví jiné nožičky, jak by asi vypadalo? přístupy, nemožné. Lze sice medicínské ovlivňovat Soutěž nervové Ahoj, zdraví! pochodyvybízí k mnoha interpretacím prostřednictvím a mnoha způsobům, léků psychofarmak, jak s jejím zadáním ložit. tyto Pište léky básně, však bývají povídky, zpravidla dopisy, podávány foťte, aranžujte, hodile, vyrábějte a neví Své výtvory tedy přesně, pak posílejte jak buď elektronicky s neurologickým či anebo ně pacient v bulletinech nervové tkáně Joalis info zůstává a dalších stále infekční materiálech, jak ložisko, tištěných, které tak svou elektronických, přítomností ovlivňuje včetně internetových. mozkové tkáně, Zároveň a to zejmé prohlašujete, že jste autorem prostřednictvím zaslaného mikrobiálních příspěvku a toxinů, že tento příspěvek které samo není vyrábí. majetkem žádné třetí strany. Nebude-li plněn minimální počet patnácti Paradoxem účastníků, detoxikační nebudou výherci medicíny vyhlášeni. zůstává, že detailní a dokolá zlost tedy psychickým problémem bude reagovat. Infekční ložisko v mozkové tkáni atomie není pro celkový úspěch až tak & Jedná o nervové struktury, které jsou velmi složité jak orgány čínského pentagramu aktuálně 824 květen červen máj jún 2013 máj květen červen jún

14 může zachyceno reagovat, a to v nejen sítialergií, ale i autoimunitní reakcí, která zodpovídá za zová pufrovacím mechanismem, v němž organismus často využívá minerální látky, traktu. Nesprávně fungující zažívací trakt spolu s poruchou imunity může hrát výzmnou úlohu při obtížné likvidaci ně- vznik specifického zánětu, tak jak & tak důležité pro jiné potřeby). vyskytuje u Crohnovy choroby nebo kterých z těchto parazitů. Celková u Cukr ulcerózní kolitidy, eventuálně autoimunitní proktitidy neboli zánětu ko- klienta k tomu, že vidí ve stolici místo vl strachu z parazitů často vede Obvyklé symptomatické shy nečníku. mozkové různých vláken a zrníček živé červy. V případě střeva je důležité stanovit po neutralizaci této kyliny Doporučoval bych alespoň použití lupy k identifikaci vajíček parazitů, přesnou diagnózu. Musíme jasně a operační zákroky svalu určit, zda jedná o mikrobiální lo- eventuálně k identifikaci samotných zavírajícím žaludek oproti jícnu funkce červů. Nebývá to štěstí nijak častý považuji za shy primitivní, problém, spíše to rážíme výjimečně. Nejlépe je v takovém případě nerespektující shu upozornit klienta, aby nechal stolici Lidský mozek cukr po odstranění příčiny. vyšetřit parazity a pak teprve potřebuje. Až 150 gramů glukózy rozhodovat, denně co s tím. využije náš mozek k tomu, aby čerpal potřebnou Střevo má návaznost energii celou řadu jiných orgánů, především kůži a močový čerpat měchýř. Opakované glukózu záněty z krve močového a mozkové neurony mohly nemají totiž schopnost střádat měchýře bývají si energii důsledkem astřevní uložit dysbiózy. si Přemnožené mikroorganismy přelé- ji do zásoby. Jenže není cukr jako cukr. žiska nebo o vliv nervového systému, eventuálně o poruchu způsobenou imunitním systémem, anebo o nežádoucí vliv potravy střevní sliznici. Ve střevech je obrovské množství mikroorganismů, a to nejen jednoho nebo dvou druhů, ale desítek různých druhů, které musí žít v jakémsi společenství zývaném symbióza (mikrobiální symbióza). Jestliže ve střevě tato symbióza vládne, nevznikají tam zbytečné toxiny a organismus jimi není zaplavován. V případě dysbiózy opak vznikají různé produkty, které poškozují celý organismus, protože ze střeva přes obrovskou plochu střevní sliznice vstřebávají nežádoucí látky. Velmi zásadním problémem je porucha metabolismu cukru, jejíž vinou do střeva může vylučovat přebytečný cukr. To umožňuje obrovský nárůst plísní, především kvasinek, ale i plísní vláknitých, které poškozují střevo svými vlákny. Do střeva provrtávají dírky, které zhoršují izolační schopnosti střevní stěny. Kvasinky jsou za producenty alkoholu a kysličníku uhličitého, okylují celý organismus (vznikem kyliny uhličité, která musí být neutrali- Vylučování těchto plísní dráždí sliznici konečníku, což vede k různým zánětům v této oblasti. Nesmíme zapomenout také možné parazity. Střevní parazité i ve středoevropské oblasti vyskytují relativně často, zvláště u dětí a lidí, kteří přicházejí Organismus vnímá jako zdroje energie různé druhy cukru. Některé z nich škodí více, jiné méně; tělu je to jedno. Využívá takovou energii, kterou mu v potravě dodáváme. Jakmile náš mozek nemá dostatek cukru, dochází k výkyvům, které mohou projevit příklad zvýšenou hyperaktivitou, hypoglykémií, úvou, letargií, podrážděností, nesoustředěností, Nejhorší volbu představuje konzumace tzv. rafinovaného cukru. Bohužel právě tento druh cukru nejčastěji objevuje pultech obchodů. Přidává do sušenek, limonád, dezertů, polotovarů a spousty dalších potravin, které dnešní člověk běžně konzumuje. Rafinovanost tohoto druhu cukru není vůbec hodilá. Skutečně jedná o potravinu v jistém slova smyslu mazanou. Jakmile totiž sníme potravinu obsahující rafinovaný cukr, zaplaví nás obvykle vl spokojenosti a štěstí. To proto, že cukr spustí vyplavení rotoninu v mozku. Prudce zvýší hladi cukru v krvi, což má za následek zvýšenou činnost slinivky. Slinivka začne do krve zběsile pumpovat inzulin, díky němuž cukr dostává až do buněk. Tam zůstává pozdější využití. Výsledek? Touhu po sladkém jsme sice zahli, ale náš organismus kontaktu hladoví dál. zvířaty. Všechen Škrkavky cukr do úzkého a roupy totiž patří uložil mezi do nejčastější, zásob a mozek, mezi svaly jedlí-anky syrového orgány vepřového nedostaly masa prakticky stoupá nic. také Naše výskyt dokole tamnice, stavené ojedinělí tělo nejsou tomuto ani jed-stanobuněčnvu samozřejmě parazité (př. začne améby, bránit. lambie Hladi a další), cukru které opak získáváme rychle obvykle klesá pitím a dostavuje vody nebo úva, konzumací roztržitost potravin a společně v tropických s ní také Do silná zažívacího potřeba traktu přijímat mohou další cukr, do-dalstat i jiní ší falešnou parazité, energii. příklad To vede konzumací k přejídání krajích. lesních a plodů dměrné znečištěných konzumaci liščími sladkostí. výkaly, a dalšími Přejídání cestami. hrozí také lidem, kteří často Mimo konzumují farmaceutické karbohydráty možnosti neboli můžeme složené antiparazitárních cukry. Podporují vlastností totiž chuť česne- k jídlu. využít ku, ale Nicméně také celkové si je můžeme detoxikace dopřávat zažívacího častěji vají přes krevní cesty či přes lymfatické cesty do močového měchýře. V takovém a s mnohem menším proviněním než cukr rafinovaný. Složené cukry plní podobnou funkci jako příklad škrob. Zpracovávají v játrech krevní cukr. Tento proces vyžaduje mnohem více času než proces, který v těle odehrává po požití rafinovaného cukru. Hladi cukru v krvi zvedá pomalu a organismus tak může čerpat energii po celé hodiny. Naše orgány, zejmé pak mozek, s vděčností přijímají především cukr z ovoce, tzv. fruktózu. Ta dostává do krevního oběhu rovněž postupně a velice pozvol. Připočteme-li si k tomuto superlativu ještě podíl vitaminů, vlákniny a minerálů, které čerstvé ovoce obsahuje, dojde nám, že cukr z ovoce je kvalitním a šetrným zdrojem energie. Ještě stále je vám jedno, jaký typ cukru přijímáte? Cukr jako cukr, padá vás možná. Jenže ono to tak jednoduché není. Kromě toho, že rafinované cukry zvyšují riziko vzniku obezity a s ní spojených kardiovaskulárních chorob, jejich dměrná konzumace je úzce spjata také vznikem mozkových dysfunkcí. Milovníci sladkostí mívají velice často snížené mentální schopnosti. Narůstá u nich riziko vzniku depresí, Alzheimerovy choroby, dokonce i demence. Rafinovaný cukr víc vyvolává případě nebezpečné si proto kolísání nezapomínáme hladiny krevního všímat střeva. cukru. Důkladného obnovení symbiózy nedosáhneme Až půjdete užíváním příště do obchodu, probiotik, zkuste ale úpravou místo zatížení uličky mikrobiálními s ozčením ložisky sladkosti úpravou zdržet zatížení raději v dysfunkčním oddělení s čerst- ner- a také vovým vým systémem. ovocem Díky Ať už této vám úpravě je toto si střevo samo hodnutí stav jakkoli symbiózy proti obnoví. srsti, věřte, že si za roz- Preparát něj jednou ColiDren upřímně je velmi poděkujete. známým preparátem. Nezapomínáme Text: Mgr. ho Ale kombinovat Rašková s preparátem RespiDren. ColiDrenZdroj: řeší problematiku tenkého střeva, slepého střeva, tračníku m/sugar_and_brain_function.html i konečníku. Neřeší samozřejmě Překlad: ty záněty, Mgr. které Marcela jsou Václavková vyvolané imunitním systémem Foto: (za nimi musíme do mozku) nebo potravinovými alergiemi (za kterými rovněž musíme do mozku). Chci také upozornit častý problém zácpami. stravy, a to nejen ve smyslu intolerance, ale i ve smyslu její skladby vůbec, je také nesmírně důležité. Přítomnost vlákniny ve du živočišných tuků a bílkovin. Nežádoucí střevní mikroorganismy rozkládají tyto živiny látky pokládané za karcinogenní. Představa, že budu střevo čistit a že stravě je důležitou součástí vedoucí Jestliže takový děj v těle stane, člověka budu spoléhat pouze Vážení různé příznivci, typy k úpravě milí zažívacího terapeuti, ústrojí. velmi ohrožuje vznik zhoubného nádoru, rostlinných nebo chemických projímadel či Do zažívacího ústrojí by spadal i vliv slinivky protože tyto střevní, silně karcinogenní břišní těší (její z nových exogenní preparátů části), ale a sží také látky metodu mohou řízené avstřebávat kontrolované a působit detoxika- kde- vliv lněného mínka, mnoho není z vás správná. chválí bulletin, Můžeme ji chápat sd ce pouze šířit dál, jako nejlépe přechodné vliv to žluči, jde. Za žlučových vaši shu cest vám a žlučníku. ze srdce děkujeme. To už koliv Jste v lidském to totiž zorganismu. velké části právě vy, kdo řešení. Musíme zajišťuje, vždy zaměřit aby tato unikátní je ale detoxikační jiná kapitola. metoda Budiž neupadla tudíž článek v zapomnění. V obecných A je jedno, příčinách jakým nemocí způsobem EAM systé- posí- nervové pleteně plexus láte Meissneri její kouzlo a plexus dál. Někteří brán jako jsou pouhá dobří inspirace. řečníci, jiní Zvládnutí jsou tišší detoxikace a sázejí mu máme své i charisma, pojem stolice, někteří takže jsou můžeme tvořiví příklad zažívacího paní MUDr. ústrojí Jiři patří Bímová, ke každo- jejíž báň vyšetřit k nám i stav přilétla stolice, z a Peček, to pouze městečka virtuálně, ne- Auerbachi, které ovládají a skládají střevo, verše ovládají jako jeho pohyb, vnitřní složení daleko stolice, Kolí. ale Paní mají Jiřině denní děkujeme práci. Sami a věříme, u be že musíme vašich příběhů hlídat bude aniž bychom přibývat. používali k vyšetření stolici vliv i ši psychiku, Pohybujete protože jsou pro- v detoxikační stav zažívacího praxi aústrojí, rádi byste protože s námi poruchy podělili skutečnou. o své zážitky? Toxiny Fandíte ve stolici metodě včetně různých řízené ducentem rotoninu, ahormonu kontrolované štěstí. detoxikace? Také znepříjemňují Jste plni člověku postřehů, život jež a si mnohdy nechcete honechávat patogenních pro be? mikroorganismů Sem s nimi! Neostýchej- nás mají vegetativní nervový te systém poslat hrává nám své příběhy, i ohrožují. postřehy Nádory a připomínky. zažívacího ústrojí Jsme rádi, jsoukdyž informovat o sobě dáváte o důležitých vědět! Své věcech. příspěvky Prepará- po- v zácpách důležitou roli. sílejte Škoda, že detoxikace relativně častým problémem. Jejich prevence tů k detoxikaci zažívacího ústrojí máme těchto systémů přesahuje možnosti tohoto článku. Ale bulletin není učebnice je velmi závislá kvalitě detoxikatů ce. Děje v zažívacím ústrojí mohou ovlivňovat dostatek, z praxe mohu říci, redakce že nemám Joalis pocit, že by měl vzniknout ještě nějaký nový i mnohé další části šeho těla. preparát v této oblasti. Lepší detoxikaci a nemůžeme zde podrobně rozebrat jednotlivé detoxikační kroky. Článek by měl Dysfunkce zažívacího ústrojí promítají zažívacího ústrojí můžeme tedy očekávat TRAMPOTY ZAČÍNAJÍCÍHO DETOXIKAČNÍHO sloužit spíše jako upozornění to, abychom brali zažívací ústrojí komplexně, tevot nepříjemným. Kvalita kůže je rovněž psychiky, stresu a řídících funkcí centrální- do ší emociolity, poškozují ji, dělají ži- od další práce preparátech týkajících TERAPEUTA dy nejen jako ústrojí pro Jaro: zažívání, ale také závislá kvalitě zažívacího ústrojí. Návštěvnost Ve ho poradny nervového však systému. není moc skvělá, jako ústrojí, kam promítá S úspěchem lidská psychika, kurzy už střevech za bou mohou mám, vznikat látky, které nikdo zý- vlastně neví, co ta detoxikace MUDr. dělá. Jof Jonáš v němž hraje úlohu základní imunitní postupy, systém doufejme, váme střevní znám! karcinogeny. Jsou to Až látky, to před někdo zkusí, každý si raději Ilustrační počkáfoto: i nervový systém. Vyhodnocení Zakoupím působení Salvii, EAM které t vznikají následkem špatného a rozkla- tak nejčastější klient leze oknem a program raději instaluji hned! Zapojím kabely musím to ladit osmdesátku ručička začíná hladit. Když však je misce jedová ampule, ručička skáče mi od stovky až k nule! Blíží skutečný terapeuta zrod, proboha kde je ten měřící BOD? detoxikace vašima očima místní černá kočka! Jestliže nechci tu pořád sama dět, musím dát o sobě patřičně vědět! MUDr. Jonáš radí Pozdní podzim: Máme v městě kavárničku s kulturními pořady a tak jako žadatel vstupuji s přednáškou do řady. Kupodivu zájem je řádný termín jsme dohodli, Léto: takže večer o detoxikaci bude pěkně v pohodlí. Chronický Už mám plány, zánět jak žaludku do praxe vstoupím, kamenů souvislost právě strem? Lze vašimi preparáty Mám zánět žaludku, zařídím který poradnu, kvůli nedostatečnému skříňky si koupím, doléčení žlučníkové Též kaménky v Mateřském rozbít, anebo centru mají kašlou spíš děti účinek i dospělí, preventivní? přehoupl do chronického taky stůl stadia. notebook, V minulosti dřevěné jm užívala židle VelienDren možná by je zajímalo, jak by jim potíže zmizely. a GasteDren, a ceduli které mi přinesly dveře v úlevu, tom novém ale jen sídle. krátkou Nezajímá nemají čas! Sd až koncem led. dobu. Které další Jen preparáty ručička Salvie byste řve mi Zkrotit doporučil? nedám! Ano, žlučníkové Teď kameny, právě o tak akci jako Čert celá a řada Mikuláš jiných jedná! obtíží, mo- a tak ten BOD v dlani pořád občas hledám hou mít souvislost strem. Žlučníkové kameny nelze bohužel Na tento problém doporučuji preparáty Cortex, NeuroDren ničím Kapacita rozbít. Mají kavárny, tvrdost i když polodrahokamu má svou mez, a brusič ka- a Streson. Časný podzim: menů vám z plně nich může byla vybrousit téměř šperk. přišel i jeden pes! Židle jsou místě a notebook svítí jasně, Poslouchali pozorně, jako by šlo o sázku, Přibírání váze kongres chytat rozum dnes vyjíždím časně. Chronická i ten zácpa pes byl spokojený, soudě podle ocásku. Prosím o radu. Jedná I jak o je to, že s tím velice BODEM rychle a konečně sdno přibírám, dovídám- Dokáží si preparáty Všichni Joalis touží poradit objedt s chronickou a do pořádku zácpou těla dát!! a mony. za rok téměř det radí kilogramů. mi starší kolega Zřejmě tak mám potíže něj dám: s hordýmáním? Nestravuji sice podle zásad zdravé výživy, ale Hormonální antikoncepci Já žádný bod jm ani už nehledám, ale vysadila. Existují má strava je Konečně přesto pestrá. hnuly Jím ledy hodně mám ovoce plný a diář zeleniny, klientů pro- nějaké preparáty, které zabořím by mi to doprostřed mohly pomoci? dlaně biotika, Na a každý vyšetření odstranit střev chce jm jedy! byl, žádná závada ne- a měřím takhle musíš ně! prokázala. Zažívání je prý rovněž v pořádku. MUDr. Jediné, Jiři co mi Bímová šli, Nejlépe poslouží UrinoDren, Cranium, Cortex a Hypotal. byly hemoroidy. Jm příznivcem Vaší detoxikační metody, v minulosti mě dostala z alergií. Doporučil byste mi nějakou Crohnova k zamyšlení choroba kúru i tento problém? Dlouhé roky léčím s Crohnovou chorobou. Užívám kortikoidy, které můj stav udržují tak nějak v normě. Čas od času Zácpa je záležitost enterálního nervového systému. Zátěž může být různá: metabolity Zrcadla či mikrobiální ložiska. Doporučuji však má nemoc výrazně zhorší, zejmé po požití alkoho- a jednom nevyvážené indickém stravy. domě Už jm nechal z toho majitel zoufalý. domu Je celý možné jeden uží- pokoj RespiDren, vyložit zrcadly. Enterl, Líbilo Metabex mu to a ColiDren. a občas tam Vlu vat chodil preparáty a prohlížel Joalis? A pokud ze všech ano, stran. jaké? Četl jm, že složení Jednou preparátů však je do lihové pokoje nemůže nepozorovaně mi to uškodit? vběhl pes. Stoupl si doprostřed Refluxmístnosti a neklidně díval všechny ty psy kolem be. Také byli neklidní. Vycenil ně zuby a oni Dobrý vycenili den, zuby jaké Vaše něj. preparáty Zavrčel ajsou oni zavrčeli vhodné k detoxikaci při také. Preparáty Rozběhl nepřijímejte proti nim ústy, a ale také aplikujte oni všichni je zaútočili. kůži. Začněte Zůstal v tom refluxu? pokoji Je dlouho. mi 31 let, Nakonec reflux mi v tom diagnostikovali marném před třemi lety. boji Cortexem, bou Craniem, samým Metabexem zahynul. a ColiDrenem. K doktorovi jm šel kvůli pálení žáhy, nemohl jm už Majitel domu byl z této příhody zdrcený a chtěl dát pokoj vždy ani pít zapečetit. vody. Právě Lékaři vmi té sadili době však Lanzul. putoval Užívám jej už tři roky, ale jeho jakmile názor. ho Poutník jeden řekl: den Víš, vysadím, my všich- pálení žáhy je zpát- vesnicí Žlučníkové moudrý kameny muž. Když ho majitel domu spatřil, zeptal ho ni Před máme měsícem celý život mi lékař kolem diagnostikoval be svá zrcadla. žlučníkové Zrcadla kaménky. jsou lidé, kteří ky. Jsou nás obklopují. preparáty Ve Joalis všech v tomto lidech případě z šehovhodné? okolí Mne však zrcadlí žlučník přesně nikdy to, netrápil. co my sami Můžu děláme. sníst prakticky Díváme-li cokoliv. pozorně, nejsme-li hluší a slepí, z reakcí šeho Žlučníkové poznáme, záchvaty co sobě však máme pravidelně zlepšit, mívám, co máme když učit. ocit- Já bych Vhodné ten pokoj jsou, protože nechal tak, řeší jak příčinu. je. Reflux je nervový problém. okolí nu v nějaké stresové situaci. Může mít tvorba Zdroj: žlučníkových Užívejte NeuroDren, ilustrační Cortex foto: a Streson. 626 květen červen máj jún 2013 máj květen červen jún

15 téma zdraví měsíce: z přírody zažívání V dnešní exkurzi zamíříme do kouzelné české přírody, abychom poodhalili tajemství dvou velikánů, kteří svými blahodárnými účinky dokáží utišit rozbouřenou lidskou psychiku. Nejdříve vydáme procházku do lesa, dýcháme svěžího vzduchu a podrobně známíme s borovicí. Až bažíme léčivé síly lesa, přesuneme do úrodného pole. Oves tý, pocházející Detoxikační medicí Zažívací ústrojí a dechové ústrojí patří mezi soustavy orgánů, přes které komunikuje vnitřek lidského těla zevním prostředím. Je zřejmé, že tak do zažívacího ústrojí mohou dostávat látky, které tam nepatří, kterými vůbec tělo nemulo tkat. Ale realita je jiná. Naštěstí je zažívací ústrojí velice odolné a pouze s výjimkou některých částí neuvěřitelně dobře snáší kontakt zevním prostředím. & zažívací ústrojí z východní Evropy, totiž hojně pěstuje i v šich krajích. Věděli jste, že tato obilni má náš organismus dativní účinky? A že dokáže pěkně zatočit Borovice lesní Vminulosti tomu tak vůbec nebylo. Špatná hygie přiváděla do organismu mnoho mikroorganismů, něž vám ideální pomocníky pro jarní s poruchami trávení? Představujeme velmi často umíralo. Průjmy byly důvodem časté kojenecké a vůbec dětské úmrt- (Pinus silvestris) očistu těla i duše! nosti a rovněž další nemoci, jako příklad cholera* Tento nebo strom, tyfus*, dorůstající kosily zčné do výšky procento 40 lidské metrů, populace. můžeme Dnes, lézt především po celé Čes- dínické však zapotřebí přízky tohoto uskladnit onemocnění. je v pevně Usa- uza- záležitostí pochyb. V minulosti detoxikace, borovicové daleko častěji pupeny až dí, rozené jejíž aktivita teplotě. recidivuje Ke kvalitnímu a objevují uchování kli- je zivost borovicová zubů u silice dětí. působí Ta však dativně, jen zřídka bývá není ky komunální ké republice. hygieně, Borové tyto lesy problémy jsou typické civilizovaná zení vřené chronické nádobě. infekce, Důvodem, respektive proč jsou mikrobiálnícvicové boro- jedná přidávaly o otázku příklad stravování. do teplých Rodiče koupelí si ne-uvědomují, pro nížiny část i vysočiny, lidstva nemá. daří Přibyly jim zejmé však problémy v píčných nové. půdách. Zažívací Borovice ústrojí, ačkoliv vyzčují pracuje omamnou jednom kořeněnou a tom vůní, samém dlouhými úkolu, rovnými jehlicemi atomické a drobnými i funkční šiškami rozdílnosti ve tva- má zčné a ru rovněž připomíjícím zdravotní vejce. problémy Kvete jednotlivých vprostřed těchto jara, tedy částí v květnu. liší. Popišme Jelikož pro si lidové přehledně léčitelství stručně je užíváno problematiku zejmé jednotlivých pupenů, částí dob- a zažívacího ré vyrazit do ústrojí. lesa včas, předtím, než strom začne kvést. Ústa Ideální jsou dobou bránou pro sběr zažívacího je duben. Otrhané pupeny (Turie pini), pro něž je charak- systému Začneme teristické u zejmé ústní dutiny. silně Kritická pryskyřičté místa v aroma, ústní dutině nechávají představují sušit ve zuby stínu a dásně. při při- pupeny ložik v jednotlivých lidovém léčitelství částech užívá- těla, můžeme ny, je přítomnost pokládat terpentýnového buď jako důsledek oleje. oslabení Malé vnitřní reflexních dávky zón této některých silice dokáží orgánů uvolňovat tomto hleny případě a usdňovat to bude zažívací vykašlávání. ústrojí, (v především Inhalace terpentýnového střevo), nebo jako oleje důsledek osvědčila coby doplněk stresu. Jestliže při léčbě je určitý chronické orgán bron- pro lokálního člověka chitidy a v lokálního životě velmi zánětu důležitý, dýchacích příklad cest. pracovně Rovněž důležitý, užívá, příklad nebo v jeho ve formě životě aerosolů, jako mimořádnou podpůrný úlohu, prostředek samotné při záně- sou- hrávstředěntech plic. pozornosti k tomuto orgánu přináší Zatímco do této tvrzení, oblasti že šiška stres. z Tím borovice snižuje schovaná těsně zmíněného u těla dokáže regionu ženě vůči mikro- zajistit odolnost biálním plodnost, ložiskům. je spíše lidová Uvažovat pověra, také o můžeme tom, lázeň pak měla že cukr uklidňující poškozuje účinky. zubní sklo- Tato vinu metoda a je je příčinou však poměrně častých kazů, zastaralá, ale že a také proto pupeny z tkání hradila (a tudíž právě i ze silice, zubů) která mine- má odebírá rální stejné látky, účinky. takže Stačí sklovi použít ztrácí jednu svoji čajovou kvalitu lžičku a bývá sto rychle litrů pade vody. Látky mikroorganismy, v borovicových které způsobují pupenech zubní kaz. dokáží Strava zklidňo- dětí obsažené obsahuje vat zejmé velmi vegetativní málo minerálních nervový systém, látek, které poradí by si spotřebu s lehkou formou cukru alespoň nespavosti, kompenzovalyrovegetativní tož aby dystonií rodiče a neurotickými cíleně pracovali po- neu- tížemi. kvalitě zubů. Najdeme-li mezi rodiči posluchače Vnitřně této borovice problematiky, nemá užívat můžeme při zánětech ledvin. zubů zamezit, ale musíme je kazivosti předem upozornit, že to není záležitost Pokud budeme do ústní dutiny počítat o symbolické úrovni, protože jednotlivé jedněch kapek, které všechno změní. Relativně i rty, pak množství problémů poněkud části šeho těla odrážejí něco z šeho častým problémem dospělých je života; příklad oči něco ne- parodontóza*, tedy chronický zánět zá- rozšíří. Na rtech velmi často objevuje zaujalo nás opar (herpes simplex) a rovněž můžeme chtějí dívat, uši nechtějí něco slyšet, nohy věsného aparátu zubu, parodontu. Způsobuje odhalování potýkat s prasklými koutky úst (anguli infectiosi). Opar však budeme počítat do hou... Infekční koutky vyléčí, jakmile dá- k jeho likvidaci. Je to dáno tím, že zub pře- by Dobře chtěly člověka strážené odnést pryč, ale nemo- tajemství hospodyněk zubu, až postupně dojde onemocnění Mnoho z nás nervového trápí fouklé systému. Je břicho, dán me zpomalený dohromady tenké Hospodyňky a tlusté střevo. a ženy Mikrobiální ložiska můžeme Nejen vyloučit že pod pomocí jejich rukama kost a dáň. mění i ta Součástí nejzanedbanější parodontózy chajda je v domácnostech stává držet vědí, tkáň, proč v níž své je povolání fixován, milují. tedy kvalitou a odolností metabolismus periferního a tvorba nervové-nenáviděnýcho systému. To zmená, že še detoxi- OroDrenu. Upozorňuji v útulný však, domov, že až ale po ta dal- dři, i kterou ústup kostní denně podstupují, tkáně, takže přináší zhoršují zaslou- tukových polštářků. Máte i vy obdobné potíže kace výhradně bude týkat periferního ších detoxikačních žené zásazích ovoce: do tyto zažívací ženy trubice. které do posiloven. Podívejte tózy to, je kolik velmi taková komplikovaný, průměrná a že, jelikož vážící totiž i nemují možnosti utrácet implantátu. peníze Problém za permanentky parodon- nervového a neustále systému. pátráte Anguli po infectiosi zázračném jsoucvičení, všeobecně by vaše pokládány problémy za následek pomohlo nedostatku zmírnit, Problematika ideálně zubů kolem je 75 dosti kilogramů, široká a není dokáže jím za zabývám třicet minut často, úklidu vidím spálit dobré kalorií možnosti vitaminů B, úplně ale saturace vyřešit? organismu Nemusíte tu prostor mučit k tomu Vaření probírat 100 různé kcal problé- do tohoto Běžné procesu, kupování s nímž 105 mají kcal stomato- tímto vvitaminem posilovnách, úlevu nepřináší. jednoho Sd velkého jen my, pomocníka kterými zuby mohou Žehlení trpět. 97 kcal Většinou si logové Převlékání problémy, ložního zasáhnout. prádla Parodontóza bývá Vysávání kombicí 124 cizorodých kcal látek (velmi 120 kcal místní ošetření čerstvým droždím. Důvodem je infekce, která v tomto místě usaticky nedostávají. Sd Údržba jenom zahrady zvýšená 165 ka- kcal často pocházejících z materiálů poradí stomatolog, Mytí takže oken 152 k nám kcal prak- máte totiž přímo u be doma používa- Oves tý slovníček pojmů často využijeme MindDren, EviDren jak dýchací trakt, tak zažívací ústrojí, alespoň jeho horní část. Zrov tak vegeta- a PEESDren. Nesmíme však zapomít to, že mechanická představa o detoxikaci tivní nervové pleteně bývají příčinou problémů žaludkem. Vegetativních pletení jednotlivých (Ave orgánů sativa) není tou nejlepší představou a že bývá velmi často příčinou CHOLERA je velmi jedná mnoho, jsou o infekční velice četné onemocnění a jak Této jednoletky nezdaru. jsou v Mějme Čechách plná paměti, pole. že Pěstuje hojně šeho a v mnoha těla formách. je ovlivňová Málokdo nervovým tu- syskujtedren, zákeřný který exotoxin, odstraňuje kvůli ložiska němuž ze dochází žalud- každá část vyvolané už jm bakterií říkal Vibrio velice cholerae. citlivé stres. Ta produ- Gasší, že z ovsa témem. nepřipravují Centrální pouze nervový chutné systém hraje k masivní ku, nebude ztrátě příliš tekutin často využíván ve střevní a rozhodně nemůže doba být pohybuje podáván v rozmezí samostatně, jedno- sliznici. ovesné vločky, které velmi jsou zásadní bohaté úlohu, železo, ale to je vápník, hořčík a fosfor, la. My ale musíme že látky pomýšlet v ní obsažené to, do- že jakékoho až příklad tří dnů. bez Onemocnění současného užívání nejčastěji Velien- pro- jiná kapito- Inkubační káží v mžiku zkrotit liv orgány vlny šich (včetně ponurých hltanu) jsou nálad. ovlivňovány z v periferního červnu a červenci nervového a v pří-systémucením. sleziny. Důsledkem těchto problémů bývá jevuje Drenu, bolestmi protože břicha, žaludek těžkými patří průjmy do okruhu a zvra- Tato obilni kvete rodní medicíně konkrétně využívají z hlavových zejmé nervů, její plody. a také z vegetativního pokoním nervového v době zralosti, systému. ná- Přesná vést nervový k vyvolání systém. šoku, někdy Detoxikace též ke vegetativní- smrti. Exis- těžká Daleko dehydratace častější organismu, je nutnost která detoxikovat může Ty získávají sledným výmlatem definice a tohoto důkladným ovlivňování dosušením. není možná. tuje ho také nervového suchá forma systému cholery, je velmi forma složitá bez Někteří zlci Ideální využívají je, představíme-li také slámu si, (Fructus že tyto nervové pochody zasahují do každé buňky. Sliz- k obrovskému jen upozorňuji, hromadění že samotný tekutin Vegeton ve střevě. ne- průjmů. a obsáhlá V takovém kapitola. případě V rámci opak tohoto dochází článku et Herba avee). Kdybychom nice hltanu pustili do je zařaze výčtu všech do účinných látek, které ale jak v sobě už jm první říkal, pohled detoxikace tolikmusí být ko choleri. sahovat do psychiky i do center řídících RespiDrenu, Lehčí bývá forma tou onemocnění účinnou variantou, bývá ozčová a musíme za- ja- nenápadný oves komplexnějšího ukrývá, nestačila rázu. by nám k tomu ani celá rubrika. Jmenujme tedy alespoň PARODONTÓZA není odkázán sám nebo také be, paradentóza ale je velmi úz- je vegetativní nervový systém. Tento systém některé: saponiny, Žaludek glukokininy, pracuje bílkoviny, ruku v ruce flavony, vitamin strem B, K, fermenty, spekuluje také ního ncephalon lůžka a dásně. Má výrazně chronický podílejí průběh. řízení Pří- onemocnění ce propojen závěsného s mozkem. aparátu Pons Varoli zubu, a kost- me- o přítomnosti Zažívací alkaloidů, ústrojí které pokračuje mají vzpružující jícnem. Ve své zky vegetativního téměř shodují nervového zánětlivým systému a oblast onemocněním hippocampu zubu, jakožto avšak zánět oblast přítomen stresové není. pa- účinek celý detoxikační organismus, poradně Nálev z netkávám ovsa, popíjený třikrát denně, často s je toxickým vhodný zatížením při stavech jícnu. cel-alespoň Typický měti je výskyt v tomto tvz. ohledu parodontálních také rozhodujícím chobo- příliš kového vyčerpání kam a má nervového paměť sahá, vypětí, si žádný které takový případ nepamatuji. nechutenstvím, Pokud si střevními klienti stěžují a zuby po začíjí detoxikaci putovat, příslušných v konečné mozkových fázi vypatů s místem. následnou V preparátu viklavostí zubů. Vegeton Tkáně saháme ustupují až projevuje nespavostí, potížemi apod. problémy Sedativně s polykáním působí zejmé a to, že jim sousto vázne také snižuje v jícnu, krevní obvykle tlak. jedná buď také zánět, onemocnění pak bývá velice bodávají. struktur V konečné jako k doplňku. fázi víc může přidat ústřední nervstvo. Mírně o nádorové Text: onemocnění, Mgr. Ale Rašková anebo vliv hlavového Korbelář, nervu J., Endris, (nervus Z., vagus). Krejča, Jícen J.: - zabránit, imunity je nezbytná pravidelná prevence lestivé. Zdravá Chceme-li střeva tomuto základ onemocnění pevné včas Zdroj: Naše rostliny v pojuje lékařství. Avicenum, žaludek, ve Praha kterém 1974 tvoří a důkladná Ze žaludku ústní přechází hygie. zažívací ústrojí do Lavenderová, S., Franklinová, kyli solná A.: a Magické ještě některé rostliny. hormony střevního traktu, a to zprvu do tenkého a látky Volvox ovlivňující Globator, trávicí Praha procesy. 1999Kyli SEPSE střeva jedná a následně o těžkou do střeva formu tlustého, infekce (způsobenoré je pojeno bakteriemi v nebo oblasti houbami), slepého kterou střeva. kte- Ilustrační solná foto: je nejčastější příčinou problémů žaludkem. Můžeme tkat s chronickými žaludečními vředy. Vznik problému nefekčnnost ložiska vyžaduje v těle konečník. uvolňují Častý do krve výskyt choro- ra- provází Z oblasti projevy tlustého zánětu střeva kdekoliv si zvláštní v těle. pozor- In- ných opravu vyzkoušeli zubů, eventuálně jsme protéz) a vlivu nervového Ovesné charakteru, vločky jsou zdrojem jelikož každý zub je zásoben potřebnou vláknem energii. trojklanného Jejich konzumace kylinou je tedy a vhodná, vytvoří kdykoli vředy. Jiný, a to velký stav vi tohoto projevuje typu především u nás objevuje horečkou, nejvíce vlákniny ní složitý. a zároveň Žaludeční dodají tělu sliznice je trávená boplodné koviny zárodky konečníku a poškozují v České republice orgány. Septic- (rako- nervu, což potřebujeme periferní hlavový tělo vyburcovat nerv. A také vegetativní jíst a ještě nervový si při systém tom pochutt, hraje důle- vyzkoušejte což ve stručnosti následující zmená recept: dměrnou žení ukazuje padených to, orgánů. že v K této psi oblasti mohou usazují vést k činnosti. mi častý Chcete-li problém, vydatně je tzv. pálení žáhy, schváceností z celé Evropy, a přízky ne-li dokonce odpovídajícími z celého posti- světa) žitou roli, protože řídí velké i malé slinné produkci kyliny solné i mimo požití potravy močíme (kdy by do mělo vlažné být vody reflexně vyvoláno gí že, aj. počíje Rizikem těmi je vznik nejhoršími tzv. ptického variantami šoku. až různě toxiny, těžké které infekce mohou plic, způsobit močových různé cest, potí- an- žlázy 100 a g další ovesných pochody vloček v ústní a 2 hrsti dutině. sušených Deto-huxikace (každé proto zvlášť) musí alespoň být komplexní, jednu hodinu. nepo- Poté její obě vylučování) ingredience a scedíme, také únik do žaludečních po různé jiné problémy. Střevo je opět chybně vloček spojená přidáme i dvě zlepšenou lžíce odvaru zubní z močených hygienou. špetce oleje Poměrně zpěníme velké cibulku, procento přidáme mých houby, pálení krátce sliznice, osmahneme která není a přidáme vůči těmto ky- skupinu systémem. organismů, Nervový která je systém taxonomicky rozhoduje niž- šťáv hub, do dolních houby pokrájíme. partií jícnu Na a následné po- SÉROVAR místem, neboli které sérotyp je ovládáno je ozčení nervovým pro klientů močené netuší, ovesné že existuje vločky. zubní Ze směsi hygienista, který hrává v likvidaci parodontózy shy po neutralizaci této kyliny a ope- odlišitelná o pohybu za střeva, pomoci ale sérologického také o řadě jiných vyšetře- po- za pravidelného linám odolná. míchání uvaříme Obvyklé kaši, symptomatické ší než mnohdy druh a o od složení jiných mikroflóry skupin téhož ve střevech, druhu je kterou následně lehce osolíme, opepříme, okmínujeme, můžeme přidat česnek. Do vychladlé kaše přidáme jedno vejce a zahustíme strouhankou velmi důležitou úlohu. Preparát OroDren, rační zákroky svalu zavírajícím žaludek ní. Pojem chodů, sérovar/sérotyp které střevo charakterizuje váží. Sliznice reaktivitu střeva choroboplodných je obrovsky rozsáhlá, zárodků a tudíž sérem ni nebo houskou močenou v mléce. Z hmoty tvoříme karbanátky, které do něhož jsou zahrnuty i zuby včetně oproti jícnu považuji za shy primitivní, obalíme ve strouhance a opečeme dozlatova. Zdobíme čerstvou petrželkou parodontu, je ovšem vhodné zařadit až nerespektující shu po odstranění příčiny. Příči těchto stavů, ale obvykle i jiňujbují bližší její zařazení, záněty. Nejjednodušší specifikaci. vliv je aler- obsahujícím mohou působit specifické různé protilátky vlivy, které tím umož- způso- nebo kapií a podáváme s bramborovou kaší. konec detoxikační řady. Předtím je třeba řešit problematiku zažívacího ústrojí ných neurčitých bolestí žaludku, bývá výhradně nervového původu. Žaludek je TYFUS způsobují je infekční alergické bakteriální záněty onemocnění ve střevním gický zánět. Především některé potraviny vůbec, problematiku cizorodých látek, nervového systému včetně stresu teprve orgán, který je velice křehký vůči ší psychice, a starosti, pětí, zkrátka vše, co S. typhi. ranci Zvláštnost glutenu je této zánět nemoci tenkého spočívá střeva, v tom, což způsobené traktu. Naprostým jedním druhem pravidlem salmonely, pro intole- tvz. poté může přijít ke slovu preparát Oro- Dren. souvisí s pojmem stres, poškozuje nervové že padá má za následek pouze lidi. zhoršené Jedná vstřebávání o typickou vitaminů, špivých minerálů rukou, a také onemocnění řady živin, jako přenáší jsou nemoc A Do to zažívacího není vše! Při ústrojí běžném bývá úklidu také zahrnuta které problematika při běžném pharyngu pohybu (hltanu). zůstávají Je nevyužité. to ce důležitým Věděli jste, nervem že ideálním je nervus ná- vagus, kte- nejčastěji příklad znečištěnou bílkoviny. vodou Alergie a potravimi. mléko jsou do činnosti pleteně zapojeny zasahující i tzv. právě skryté do žaludku. svaly, Velistrojem místo, kde pro zpevnění rozděluje paží, cesta prsních pro svalů vzduch a zad rý je ovlivňuje obyčejné proces věšení polykání, prádla? Ještě do užitečnější dýchacího ústrojí, službu však pro stravu v tomto do zažíva- směru prokazuje také tvorbu věšení žaludečních záclon. A šťáv kdo a je pohyby ža- až dvou záněty týdnů. v tlustém Nemocného střevě a postihnou způsobují horeč- prob- dýchání, ale Inkubační i intolerance doba je laktózy dlouhá, a v kainu rozmezí vyvolávají jednoho někdy cího ústrojí. v životě Velmi věšel, časté ten záněty nemá důvod pharyngu, nevěřit. ludku. Tento nerv vychází z mozku a velkou udržují částí mozku tělo v kondici, prochází. ale To ta- proto, aby bývají vového také bolesti systému břicha, střeva. někdy Mimo také to vyrážka střevo, ky, které lematiku přetrvávají dysbiózy, i několik ale také dnů. dráždění Přítomné ner- Domácí které práce si lidé zkrátka stěžují mají jako něco do bolesti be. Nejen ké v hrdle, zajistí, že dělí náš domov chronické bude záněty útulný, mandlí exkurze a chronické do českých záněty domácností sliznice pharyngu. přine užitek. orgánu Myslete děje. ni pokaždé, až zit proděravění cházející z vlastních střeva s mikrobiálních následným zánětem ložik. čistý a zdravý. mohl být Věříme, ovlivňován že vám tím, tato co malá v tomto břiše. především Zvětšují tlusté, játra může a slezi. mít problém Může hro- vy- budete Mandle v potu čistíme tváře preparáty drhnout umazanou UrinoDren podlahu. Proto také bývá často spojová netěsnost v kardii s astmatem, redakce což Joalis je omyl, kte- V závažných střevě velice případech hojný (protože může dojít jím k prochází postiže- pobřišnice, Také imunitní žlučníku, systém, plic, srdečního který je v svalu,... tlustém a TonsilaDren. Svou roli hrávají i anorganické a organické cizorodé látky, proto Zdroj: rý je způsoben časopis Paní tím, domu, že nervus 4/20123 vagus ovládá ní CNS mnoho a upadnutí nežádoucích kómatu. mikroorganismů), 428 květen červen máj jún 2013 máj květen červen jún

16 úvodník zdravě & chutně V dnešním díle šeho riálu o zdravém stravování hlédneme do knihy Radost ze zdravých dětí od MUDr. Vladimíry Strdelové a Ja Zerzrá. Je totiž plná zajímavých informací o zdravém stravování. A to, jak víme, je základním předpokladem pro to, abychom měli vitální Hned organismus. úvod bych vás Dnešní chtěla upozornit, recepty, vybrané že tento úvodník rozdíl od právě zbytku zbulletinu této knihy, není vhodně vůbec zajímavý. obohatí Totiž on ani zajímavý být nemůže Ptáte proč? Vysvětlím. nejen dětský jídelníček. Zdravě žít Hlavním mohou, tématem ba tohoto dokonce čísla je by nespavost. měli, i všichni Znáte to: dospělí celé dlouhé hodiny převalujete posteli v marné sze alespoň chvilku zabrat, ale místo toho jen stále zíráte do tmy. V tom hlubokém Těstoviny s dýní a fazolemi zoufalství zkoušíte cokoli, co zrov mane. Co takhle pustit televizi? kouk dýně, Ale ne, 1 samé kořen horory, petržele, vraždy 1 cibule, a politické hrst jemno disku, nic, ukrájeného čeho by dalo zelí, spát. 1 hrnek Kniha? fazolí A tu uvařených si vzpomenete podle základního svého oblíbeného receptu, trocha pomocníka, zázvorové kterého šťávy (podle vždycky chuti), obracíte olej, sůl, vkmín, nouzi. Najdete horká voda bulletin nebo Joalis vývar, info, těstoviny vezmete do ruky číslo o nespavosti, přečtete si úvodník a co stane? Váš mozek začne pracovat, vstřebávat Nakrájenou informace, cibuli orestujeme bavit, Aoleji o spánku spolu ssi trochou můžete soli, nechat jen přidáme zdát. zelí, nudličky krájenou petržel, kmín, podlijeme horkou vodou nebo vývarem a dusíme asi 15 minut. Pak Nyní přidáme vám proto nudličky jako obvykle krájenou řeknu, dýni co jsme a ještě pro asi vás 10 tentokrát minut připravili. dusíme. Uvařené Čtěte pomalu, fazole rytmicky, za tepla rozmixujeme dýchejte zhluboka, hladkou jako kaši, kdybyste počítali ovečky. Roz-ho-vor s MU-Dr. Jo-ná-šem o ast-matu. Řek-li bys-te, že pří-či-nu ast-ma-tu je tře-ba hle-dat v moz-ku? V no-vé ru-bri-ce s ná-zvem Zdra-vé byd-le-ní mů-že-te za-číst do člán-ku Lož-ni-ce po-dle feng-šuej. Hmat, dal-ší dů-le-ži-tý náš kalendář akcí lid-ský tip smy-sl, bez kte-ré-ho si těž-ko u-mí-me před-sta-vit ži-vot. Jo--a--lis on--line a ak--tu--ál--ní dě--ní ne--jen v Jo--a--li--su, a--le obsah Spánek a jeho poruchy kterou smícháme s dušenou zeleninou. Podle chuti Připadá dochutíme vám přirozené příklad sójovou omáčkou. Dáme zachumlat těstoviny po a ozdobíme pažitkou nebo petrželkou. máhavém dni do peřin a spát až do rá? Ale co když je Těstoviny realita poněkud s houbami, tofu odlišná a vy noc co noc zeleninou s hrůzou pozorujete, jak 4 rafička 1 turální hodinách tofu, pomalu trocha přírodní hořčice, sójová posouvá omáčka, od dvanáctky 2 stroužky ke dvojce česneku, 1 Anebo cibule, v1 devět mrkev, hodin usnete, pórek, žampiony abyste o(asi půlnoci 6 8), 1 probudili lžíce kukuřičného a už nezabrali. škrobu, Nespavost umeocet komplikuje nebo jablečný život ocet, milionům olej, sůl, lidí po voda, celém těstoviny, světě. petrželka Odstranit však dá i jik než za pomoci hypnotik. O spánkových poruchách a vhodné Tofu detoxikaci krájíme informuje nudličky, ve smícháme svém článku s hořčicí MUDr. a sójovou Jof omáčkou Jonáš. a necháme chvíli odležet. Na pánev dáme trochu oleje a necháme něm zesklovatět jemno krájenou cibuli a plátky krájený česnek. Pak přidáme tofu a celý proces 22 Reklama doplňky stravy opakujeme. Dále přidáme strouhanou mrkev a krájené Reklam žampiony, podporujících asi 5 prodej minut mícháme, doplňků stravy pak přikryjeme koluje pokličkou v médiích a necháme celá řada. dusit Mnoho (asi 10 minut). z nich Poté však přidáme pohybuje krájený mimo pórek, zákon. promícháme Propagace doplňků (pokud stravy voda vyvaří, má přísná lehce podlijeme pravidla, vařící za vodou) jejichž aporušení vše ještě hrozí 5 minut sankce, dusíme. ba Lžíci dokonce kukuřičného soudní proces. škrobu Protože rozmícháme i preparáty ve 2 3 lžících Joalis studené jsou schváleny vody, přidáme jako umeocet doplňky nebo stravy, jablečný je třeba ocet v tomto a za stálého smyslumíchání přilijeme přistupovat ke směsi. také Směs k jejich dáme propagaci. těstoviny Doporučení a ozdobíme petrželkou. MUDr. Jonáše by měl věnovat pozornost každý z vás. Astma, nemoc mnoha tváří Nemůžete vydechnout? Možná máte astma, nemoc, která sužuje několik t tisíc Čechů. Ale možná také ne. Astma je i v Bam--bi klu--bu. Ví--te, jak --psat dob--ře re--kla--mu? Špagety Fy--zic--ký stres pře--kva--pi--vě pro--spí--vá or--ga--nis--mu. jedním z nejzáludnějších Za---bi---já---ci spán---ku. PŘEDNÁŠKY A---di---ti---va. Kááá---va. PRO TERAPEUTY plicních onemocnění. (osobní Může účast) s Ma---jo---rááááán cícerom: objevit v raném věku, ale stejně 16 Přednášky v Praze tak i v dospělosti. Může mít Suroviny: bez lepkové typické projevy, ale nemusí. špagety, Dobrou datum noc! cícer (môže čas byť název akce lektor Jedno je však místo jisté. konání Léčba ce aj 7. sterilizovaný), zelená Zkouška 1. stupně distributor pomocí kortikoidů online sice dokáže nemocnému výzmně 0 Kč paprika, paradajka, ulevit, stejně velkou silou však postiženého zasáhne kapia, ľanové 2013 mienka, Detoxikační taktika Marie Dolejšová ECC, Na Výhledech 1234/8, 620 Kč Mgr. Petra Kotková i tam, kde dosud panovalo zdraví. MUDr. Jonáš olivový olej, horčica Praha 10 rozebírá problematiku astmatu z pohledu detoxikační Zkouška 1. stupně distributormedicíny. Nutno online říct, že jedná o pohled 0 Kčvelice Príprava: uvarené špagety zmiešame s uvare- Kč Seminář IV Mgr. Marie Vilánková ECC, Na optimistický. Výhledech Přesvědčte 1234/8, 620 sami. ným cícerom. Posypeme Praha 10 ľanovými mienkami Zkouška 2. stupně distributor ECC, Soutěžte Na Výhledech 1234/8, 310 Kč V malej miske rozmiešame olivový olej s horčicou s Bambi klubem Praha 10 a Informace premiešame a přihlášky: so špagetami. ECC s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: , nebo přímo v kci Na Vzdělávání tanieri ozdobíme pokrájanou paprikou, maminkám s dětmi, těší velké Bambi klub, nový projekt určený Myšlenka pro tento měsíc kapiou Kdyby a byl paradajkou. náš mozek tak jednoduchý, že bychom mu oblibě. Každý den vítá nové rozuměli, byli bychom tak hloupí, že bychom mu stejně Přednášky v Brně členy, kteří mohou těšit nerozuměli. spoustu zajímavých příspěvků datum čas název akce (T. Lobsang Rampa) lektor místo a soutěží konání o velé ceny. Vce článku Seminář II Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík 18bude upřesněno dozvíte, které soutěže 620 už Kč proběhly, kdo vyhrál a do Zkouška 1. stupně distributor kterých soutěží můžete online zapojit příště. 0 Kč Seminář III Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík bude upřesněno 1050 Kč Slova ozčená * jdete ve Slovníčku pojmů straně Seminář IV Mgr. Marie Vilánková bude upřesněno 620 Kč Informace úvodníka přihlášky: Ja Schwarzová, Havlíčkovo nábřeží 2728 (budova Technoprojektu), Ostrava Moravská Ostrava, tel.: kalendár akcií Seminář téma měsíce: I úvod do zažívání detoxikace. Seznámení s rozdělením toxinů v lidském organismu a jejich působením, čínský pentagram a jeho souvislosti. Detoxikační V rámci medicí mináře a zažívací je provedeno ústrojí ukázkové.... měření, účastníci si. odnášejí CD.4 s podrobným vysvětlením vztahů v čínském pentagramu. Plánované akcie Seminář MUDr. II Jonáš vazuje radí Seminář I. Účastníci učí využívat čínský pentagram v praxi a jsou známeni s logickou diagnostikou. Seminář III... účastníci učí.... prakticky diagnostikovat pomocí přístroje Salvia Je.7vysvětleno a předvedeno správné stavení Bulletin informační přístroje KE Salvia a jeho používání Praktiká v praxi. so Salviou Seznámení a EAM*****, s počítačovým Hlavné programem centrum, EAM pro Vodárenská diagnostiku. galerie preparátů a 23celostní medicíny Seminář IV teorie fungování informačních preparátů, imunita, mikrobiologie, toxiny. Seminář vede Mgr. Marie Vilánková. 3/2013 Seminář Preparáty (13:00-16:00) V k tematické detoxikaci mináře poplatok zažívacího 10 EUR/1hod., ústrojí.. je.. potrebné sa.. hlásiť květen červen Demonstrační KE měření komentované Seminár III***(A+B+C) měření účastníků osobne kurzu, lektorem. Hlavné centrum, Zaměření Vodárenská konkrétní zdravotní 23 problém orgány čínského pentagramu a porovnání jeho příčin u různých osob. Detoxikace (10:00-16:00) míchy a prodloužené poplatok 50 EUR, míchy pokračovanie I+II Redakční rada MUDr. Jof Jonáš jídelní KE koutek Seminár IV osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23 Ing. Vladimír Jelínek Když žijeme proto, abychom jedli Mgr. Marie Vilánková (10:00-16:00) Kongresový poplatok 40 EUR, den tematický detoxikační minár medicíny v Brně mýty B+K+BB a legendy o zdraví Skúška 2.stupňa Hlavné centrá, Čečinová, Vodárenská a Kapitulská Redakční zpracování s Mgr. M. Vilánkovou a Ing. V. Jelínkem Potraviny nového typu výhra, nebo katastrofa? Mgr. Ale Rašková (14:00-15:00) osobne, poplatok 10 EUR, po absolvovaní skúšky 1.stupňa, III. a IV minárov Témata kongresového dne: BA přání Mgr. Marie VilánkováPraktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Čečinová 3 tel Rozhýbejte střeva! Virové (09:00-16:00) zátěže jako důležitý poplatok kámen 10 EUR/1hod., detoxikace. je Jejich potrebné členění, sa způsoby hlásiťpronikání do lidského organismu, nejčastější zdravotní problémy s nimi spojené. Možnosti řešení, včetně akutních infekcí, preparáty Joalis. Grafická úprava cesty ke štěstí BB Nejčastější nádorové onemocnění Praktiká so usalviou žen nádory a EAM*****, prsu. Jaké toxiny Hlavné centrum, nich podílejí, Kapitulská včetně emočního 17Marti pozadí. Hovorková Jak V čem spočívá lidské štěstí? Ve vnímání slunce! přistupovat k těmto klientům, čeho vyvarovat, jak postupovat. Mýty a pověry týkající této nemoci. Vysvětlení jak (13:00-16:00) poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa hlásiť mikrobiologie rakovi vzniká, jaký podíl opravdu hraje genetika. Vydavatel Bakterie KE Ing. Vladimír čtvrtá Jelínek část Praktiká so.. Salviou a. EAM*****, Hlavné centrum, vodárenská 23 Joalis s. r. o. Radost. Pocit štěstí. Láska. Emocionální východisko z detoxikačních terapií. Fyziologické souvislosti emoce Orlická radosti 2176/9 (13:00-16:00) poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa hlásiť pro s okruhem tělo i duši orgánů srdce. Způsoby dosažení pocitu trvalé rovnováhy a štěstí. Detoxikační postupy Praha BA Nové století poztky je kylé v detoxikaci. Praktiká..... plicního... so.. Salviou. okruhu a Správné. EAM*****, použití.... Hlavné. dýchacích centrum,. svalů.... a.22 jejich Čečinová detoxikace. 3 Spirometrie. IČO Vitální síly člověka a spojitost s okruhem orgánů plic. Jaká je hlavní úloha kyslíku v organismu? Metabolická cesta kyslíku psali v organismu. (09:00-16:00) jste nám poplatok 10 EUR/1hod., je potrebné sa hlásiť Detoxikace mi lila novou krev do žil Tisk BB Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Kapitulská 17 KR print s. r. o. novinky (13:00-16:00) Joalis Kongresový poplatok 10 EUR/1hod., den je detoxikační potrebné sa hlásiť medicíny vvinohradská Praze 1336/97 Joalis rozkvetl Praha 2 s Mgr. M. Zme Vilánkovou plánovaných termínov a Ing. minárov V. Jelínkem je vyhradená 24.!!!! aktuálně Témata kongresového dne: Distribuce v ČR Alergie útočí Economy Class Company s. r. o. Mgr. Marie Vilánková *minár Na Výhledech 1234/8 soutěž Důležitost I úvod správné do problematiky bakteriální mikroflóry detoxikácie. pro Zoznámenie imunitu, častá sa s rozdelením nemocnost toxínov dětí. Nejčastější v ľudskom bakteriální organizme infekční a ich pôsobením. ložiska, jejich Praha 10 V rámci Ahoj, toxické minára Zdraví! působení. je vykoné.... Problematika ukážkové antibiotik, meranie nebezpečných Účastníci si odnášajú rezistentních DVD. Ce: bakterií 25 eur aneb + co 25 dělat, eur registrácia. abychom nemuli bát. **minár Jak řešit streptokoková II dväzuje ložiska. minár Vysvětlení I. Účastníci jak sa používat učia využívať EAM t čínsky k diagnostice pentagram mikrobiologie. v praxi a sú oboznámení s logickou zachyceno Lidské vztahy v síti a z nich vyplývající emoce jako příči zdravotních problémů. Proč to tak je aneb vztahům neunikneme. diagnostikou. Účastníci si odnášajú DVD. Ce: 40 eur. tel.: Cukr Jak a mozkové psychické funkce problémy. projevují ve.. fyzické..... rovině Vliv... dědičnosti povahu....26člověka. Jakou roli hrají detoxikační ***minár preparáty v III psychice minár člověka. III. A teória (preberieme postupne teóriu merania prístroji Salvia ), minár III. B praktické meranie detoxikace Ing. prístroji Vladimír Acucomb vašima Jelínek a Salvia očima so sadami a EAM programom, minár III.C - praktické postupy riešenia zdravotných Expediční problémov centrum so U Řepické zastávky 1293 Trampoty Salviou Štítná a žláza, EAM. začíjícího Ce: choroby 50 ur. detoxikačního spojené a jednotlivé terapeuta způsoby. detoxikace Různé..... druhy...27toxinů podílející dysbalanci funkce Strakonice ****minár štítné žlázy. IV Praktické dväzuje příklady. mináre Jak trvalé III. jsou tematický detoxikace minár štítné a praktické žlázy? postupy riešenia zdravotných problémov. k zamyšlení Kde v mozku vznikají lidské pocity? Jaké přesně mozkové tkáně nich podílejí. Podrobný způsob Ce: 40 eur. detoxikace Zrcadla *****praktiká jednotlivých..... tkání.. s. EAV... Jak a.. Salviou. lze.. pozitivně.. a.. EAM... proměnit. programom svoje.... sú emoce... určené..... záujemcom, ktorí nemajú dostatok istoty tel.: pri 383 práci 321 s 741 prístrojom Acucomb a Salvia a EAM programom a absolvovali mináre. Osobne v pobočkách firmy MAN-SR s.r.o.. Ce: 10 eur. zdraví z přírody Informace a přihlášky: ECC s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: , Evidován pod č. MK ČR E Borovice lesní, oves Témata tý kongresových dnů... a. přihlášku leznete nebo Foto titulní straně a str. 32 zaujalo nás Pripravujeme: Dobře strážené tajemství hospodyněk Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom, v Bratislave: 26. Společnost Joalis s. r. o. slovníček pojmů Přednáškový den MUDr. Jofa Jonáše má v certifikovaný Praze systém řízení , Clarion Congress... Miesto Hotel. konia sál. Vám... Tycho,... včas.... oznámime Freyova ! 33, Praha kvality 9, dle ce: normy 1800 ISO Kč zdravě & chutně Těstoviny s dýní a Přednáškový fazolemi, těstoviny s houbami, den MUDr. tofu a zeleninou Jofa..30 Jonáše v Brně Na uvedené akcie sa prihlasujte: Centrum Košice: Vodárenská , 2012, tel./fax: Hotel 055 / 799 Avanti, 6881, 0904 Střední , Brno, ce: 1800 Kč kalendář akcí Centrum Bratislava: Čečinová 3, tel./fax: 02 / , Připravované akce Program obou akcí..... bude stejný Centrum Banská Bystrica: Kapitulská 17, tel./fax: 048 / , Slova Přihlášky ozčená a informace: internetové * jdete Mgr. stránky: M. ve Václavková, Slovníčku pojmů straně 29. tel , květen červen máj září říjen jún máj září říjen květen červen jún

17

Detoxikační medicína a zažívací ústrojí

Detoxikační medicína a zažívací ústrojí 3/2013 květen červen Bulletin informační a celostní medicíny Když žijeme proto, abychom jedli Detoxikace mi nalila novou krev do žil Detoxikační medicína a zažívací ústrojí úvodník obsah Milí čtenáři,

Více

PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY. (osobní účast) datum čas název akce lektor místo konání cena

PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY. (osobní účast) datum čas název akce lektor místo konání cena Miniškola detoxikace a další vzdělávací akce Vážení příznivci, v úvodu dnešního newsletteru bychom vám rádi představili novinku v systému vzdělávání. Detoxikace, to není pouze očišťování organismu od toxinů.

Více

MUDr. Josef Jonáš. Teorie toxinů

MUDr. Josef Jonáš. Teorie toxinů MUDr. Josef Jonáš Teorie toxinů 1 Hlavní skupiny toxinů Opouzdřené emoce Capsulated emotions Mikrobiální ložisko Microbial focus Emocionální toxiny Suppressed emotions Zátěž stresem Stress burden Zátěž

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

www.steza.cz www.steza.cz

www.steza.cz www.steza.cz Jmelí nať řezaná Podpůrný prostředek při léčbě lehčích forem zvýšeného krevního tlaku a při presklerotických stavech starších osob. Upozornění: Přípravek nenahrazuje medikamentózní léčbu. Užívání čaje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 7. Leden 2014 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III.

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce žlučníku a jater k detoxikaci jater a k obnově jaterního parenchymu (je vhodný k léčbě potravinových otrav)

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

JAK POSÍLIT ODOLNOST ORGANISMU

JAK POSÍLIT ODOLNOST ORGANISMU JAK POSÍLIT ODOLNOST ORGANISMU Vnější prostředí Náš život je v současné době vystaven mnohým vnějším, ale i vnitřním útokům. Jen velmi stručně, protože tato otázka je skloňovaná ve všech pádech. Životní

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Název: Činnost dutiny ústní a žaludku

Název: Činnost dutiny ústní a žaludku Název: Činnost dutiny ústní a žaludku Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2.

Více

Nervový systém (1.100,- kč)

Nervový systém (1.100,- kč) UNIVERZÁLNÍ DETOXIKAĆNÍ BALÍČKY POSILUJÍCÍ ZDRAVÍ ( na přání nebo na základě osobní dohody možnost sestavit preparáty dle konkrétních zdravotních potíží): UŽÍVÁNÍ PREPARÁTŮ obecné informace: Užívání: 20

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

BIO Kopřiva. Šípkový čaj. BIO Heřmánek. Rakytníkový čaj. Borůvkový čaj. BIO Máta

BIO Kopřiva. Šípkový čaj. BIO Heřmánek. Rakytníkový čaj. Borůvkový čaj. BIO Máta zdravie z Pienin a Zamaguria BIO Kopřiva čaj příznivě působí při celkové látkové výměne. Ovlyvňuje některé funkce pohybového ústrojí. Šípkový čaj kvalitní směs čaje působí příznivě na lidský organismus.

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

Mochna husí nať řezaná

Mochna husí nať řezaná Mochna husí nať řezaná Droga působí zejména na hladké svalstvo, uvolňuje křeče, působí protizánětlivě a svíravě. Dle J.A.Zentricha ji zle použít proti křečím, při kolikových bolestech či krvavých průjmech,

Více

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz Hluchavka květ celá při zánětech horních cest dýchacích, chronické bronchitidě apod. upravuje střevní činnost a reguluje stolici protizánětlivé a mírně diuretické účinky zevně: koupele a obklady při mokvavých

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Základní seminář II Joalis 2009

Základní seminář II Joalis 2009 Základní seminář II Joalis 2009 1 Metoda řízené a kontrolované detoxikace dle MUDr. Josefa Jonáše návod, nikoli dogma, jak se lze postupně zbavovat toxických látek a infekčních ložisek a opravovat emocionální

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

Lněné semínko celé. www.steza.cz

Lněné semínko celé. www.steza.cz Lněné semínko celé LNĚNÉ semeno příznivě ovlivňuje zdravou funkci střev. Semena pomáhají při problémech se zažíváním a při zácpě. Zevně lze použít ve formě obkladů. Příprava a dávkování: 1 čajová lžička

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Borůvka nať- řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz

Borůvka nať- řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz Borůvka nať- řezaná Nať borůvky je velmi ceněnou drogou, chránící proti volným radikálům a mající silné protizánětlivé účinky. Listy obsahují glukokininy (myrtilin) a proto se nálev z nich používá při

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek JakHubnout NE W leden 2016 správně Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek Jakou zvolit dietu? 2016 štíhlá a krásná. Tisíce ženvužroce to zvládly, vy to také zvládnete! Zvládli jste Vánoce?

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Jak pečovat o své srdce

Jak pečovat o své srdce Žijeme v době, která je uspěchaná. Často se stává, že ve shonu nebo ze svého pohodlí odsuneme péči o své srdce na,,druhou kolej, proto pečujme o své srdce, dříve než nás zastaví nemoc. Jak na to se dozvíte

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

MUDr. Josef Jonáš MINIŠKOLA DETOXIKACE

MUDr. Josef Jonáš MINIŠKOLA DETOXIKACE MUDr. Josef Jonáš MINIŠKOLA DETOXIKACE 1 Pochybuje snad někdo o poškozujícím vlivu toxinů na náš organismus? Rybníček ozdravíte tím, že ho vyčistíte a zbavíte toxinů. Stejné je to s vaším organismem. 2

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: PRIR - 48 Pracovní list seznámí žáky s jednotlivými složkami potravy. Mgr. Kateřina Vanýsková Čeština Vzdělávací oblast Člověk

Více

Complete Food for Dogs

Complete Food for Dogs Complete Food for Dogs CD Healthy Line Delikan Na Kopečku 1431 751 31 Lipník nad Bečvou Tel/fax:+420 581 771 270 www.krmivo-pro-psy.blue4net.cz DELIKAN 16 let zkušeností v extruzi a výživě psů výroba krmiv

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Období slinivky a žaludku 15.7. 14.9.

Období slinivky a žaludku 15.7. 14.9. Období slinivky a žaludku 15.7. 14.9. Záznam přednášky Autor Soňa Navrátilová Servisní centrum Hradec Králové www.tiandeservis.cz Základní informace: Starejme se o slinivku, slezinu a žaludek právě v období

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ SOUSTAVA Základem trávicí soustavy : trávicí trubice stěna trávicí trubice: vazivo, hladké

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

DETOXIKACE TĚLA. pod vedením klinické psycholožky Mgr. Ing. Alexandry Hochmanové

DETOXIKACE TĚLA. pod vedením klinické psycholožky Mgr. Ing. Alexandry Hochmanové Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) pořádá ODBORNÝ 14denní KURZ DETOXIKACE TĚLA pod vedením klinické

Více

Jak se probrat po zimě? Zkuste jarní detox! Napsal uživatel redakce Úterý, 30 Duben 2013 00:00 -

Jak se probrat po zimě? Zkuste jarní detox! Napsal uživatel redakce Úterý, 30 Duben 2013 00:00 - Jaro je obdobím nových začátků. Nejen, že se probouzí příroda, ale procitá i naše tělo. Proto je tato doba nejvhodnější k nastartování nových sil a k přípravě na další dny plné energie. Nejprve bychom

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF)

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Elektronické publikace: ISBN 978-80-88174-00-4 (ve formátu mobi) ISBN 978-80-88174-02-8 (ve formátu

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Trávicí a vylučovací soustava člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAT: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

ÚVOD. Působení obkladu

ÚVOD. Působení obkladu ÚVOD Pro většinu z nás je zdraví a dlouhověkost hlavním cílem našeho snažení. V závislosti na úrovni svého podvědomí se o něj staráme méně či více aktivně. Abychom mohli začít s úvahami na dané téma, musíme

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Úvod do problematiky

Více