ET NETERA NO BOSS, NO LOSS MATERIÁLY PRO UČITELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ET NETERA NO BOSS, NO LOSS MATERIÁLY PRO UČITELE"

Transkript

1 ET NETERA NO BOSS, NO LOSS MATERIÁLY PRO UČITELE

2 Et Netera is a Prague-based company. We started like 15 years ago at originally, it was two-men show, two guys at the university, they realized they wanted to do something else than to be employees. So they started a company because they thought that it s the time to work on the Internet. At that time Internet was just born in the Czech Republic. So they started to create websites and because they were good and there were only a couple of companies in the Czech republic who were providing this kind of services, they soon had managed to get very interesting clients like Siemens or Eurotel or Annonce companies like that. And then time went and now Et Netera has 130 employees and the turnover for the last year was 130 million crowns. And Et Netera is still a company that creates websites. And it s different intranets, extranets, e-shops and provides analyses and there s a new business we also provide companies with on-line marketing solutions. Throughout the history we managed to distinguish from our competitors by probably two main points. First was that we were always fair to the clients and it means when everyone makes mistakes but if you admit that you made a mistake and you pay for it and then you are able to say: OK, I made a mistake. Let s sell it and let s do some steps so that mistakes won t happen again. The clients will appreciate this attitude. So that was probably one thing and then the others, we didn t make many mistakes. We always were trying to be close to the clients and help them to help them with the business. Not just type some code and not just create a website, but we always tried to think what the website s purpose is, what s the meaning of it. You wanna do business or you wanna create you don t wanna have a website built. And that brought us to other areas of business like consultancy etc. We throughout the history we built many e-shops, so we gained, we earned some knowledge of how to do business like that. Since the beginning, our company was never really bureaucratic runned company. We always liked freedom, it was built as a family, friendly company. We went out on a weekends, we do a lot of activities. Every year, we have we had a weekend off all together and things like that. And well for the last couple of months there were many changes. We one of the owners came with an idea, with he discovered an idea, discovered a book where was written an idea about the freedom at work and that s the path we re now following. It s very adventurous way how to do the business because the first step we did was that we cancelled all the managers titles, all the managers. We don t have managers at out company at the moment, at least not the managers in the way of in the traditional way when someone is dedicated from someone else saying O.K. then comes in front of the people and say: O.K., this is your new boss and he s going to tell you what you guys have to do. So now it s different. It means that instead of those formal dedicated managers, there are stronger personalities who said: I wanna do this and this way and well, O.K, guys, if you wanna do it with me, let s come, let s do it together. And people followed or didn t follow. We realize that it s kind of like a cake and someone likes the middle part and someone likes the edges and it s only up to the every person what he or she is gonna choose. The whole concept of freedom at work has, of course, two sides of kind like all the things in the world. The one is, the pro is that you have a freedom not to go at work at this day, stay at home, work from home, that you have a freedom go to the bank or go to the doctor and don t ask anything, you don t have to ask the permission signed three times by someone else. But on the con is, the other side of the coin is that with the freedom comes the responsibility. You have to be responsible to the others, you have to you have some contribution to the whole profit, to the whole business and you have to realize that if want to be a part of this show. You have to know what things are about and what you have to start educate yourself not just in the way of being technically up-to-date, but you have to know what your value is, how much the company pays for you, what are the costs of just you sitting here.

3 Et netera sídlí v Praze. Začali jsme před 15 lety původně na univerzitě ve dvou lidech, kteří si uvědomili, že chtějí něco jiného než být zaměstnanci. Takže založili firmu, protože si mysleli, že je ta správná doba pro práci na Internetu. V té době se v ČR internet teprve rodil. Takže začali dělat webové stránky, a protože byli dobří a bylo tu jen pár firem, které poskytovaly tento druh služeb, podařilo se jim záhy získat velmi zajímavé klienty jako Siemens, Eurotel nebo Annonce takovéhle firmy. Čas běžel a teď má Et netera 130 zaměstnanců a za poslední rok měla obrat 130 milionů korun. Et netera je i nadále firma, která tvoří webové stránky. Děláme různé intranety, extranety, internetové obchody a poskytujeme analýzy. Nově poskytujeme zákazníkům on-line marketingová řešení. Po celou historii se nám dařilo odlišovat se od konkurence ve dvou bodech. Za prvé, že jsme se vždy chovali ke klientům fér. Každý dělá chyby, ale když je přiznáte a zaplatíte za ně, pak můžete říct: Dobře, udělal jsem chybu. Pojďme to prodat a podnikněme kroky, aby se to neopakovalo. Klienti takový přístup ocení. Tak to byla patrně jedna věc a ta druhá byla, že jsme těch chyb neudělali moc. Vždy jsme se snažili být klientům blízko a pomáhat jim pomáhat jim s obchody. Ne jen psát kódy a jen tvořit webové stránky. Vždy jsme se snažili přemýšlet o tom, na co ty stránky jsou, jaký mají smysl. Chcete dělat obchody nebo chcete vytvořit webové stránky nechcete si nechat vytvořit webové stránky. A to nás přivedlo také k dalším odvětvím jako je poradenství atd. Za svou historii jsme vytvořili mnoho internetových obchodů, takže jsme získali znalosti, jak se takové obchody dělají. Od počátku nebyla naše firma vedena byrokraticky. Vždy jsme měli rádi svobodu, firma byla postavená jako rodinná a přátelská. Jezdili jsme spolu na víkendy každý rok apod. V poslední několika měsících proběhlo mnoho změn. Jeden z majitelů přišel s myšlenkou objevil myšlenku, objevil knihu, kde byla myšlenka o svobodě v práci a to je stezka, po které jdeme. Je to velké dobrodružství dělat takhle byznys. Protože první krok byl, že jsme zrušili všechny manažerské tituly, všechny manažery. Momentálně ve firmě nemáme manažery, alespoň ne v tom tradičním smyslu, kdy je někdo někým určen a odsouhlasen a ten předstoupí pře lidi a řekne: Tak tohle je váš nový šéf a řekne vám, co budete dělat. Takže to je jiné. Znamená to, že místo formálně určených manažerů máme silné osobnosti, které říkají: Chci dělat tohle a chci to dělat takhle. Jestli to chcete dělat se mnou, tak to pojďme dělat dohromady. A lidi na to buď slyší nebo ne. My si uvědomujeme, že je to trochu jako s koláčem. Někomu chutná prostředek a jiný má rád okraje a je to jen člověk od člověka, co si vybere. Celá myšlenka svobody v práci má, samozřejmě, dvě stránky jako vše na světě. Jedna je pozitivní v tom, že máte svobodu nejít ten den do práce, zůstat doma, pracovat z domova, že máte možnost jít do banky nebo k lékaři, aniž byste se někoho dovolovali a museli mít povolení s třemi podpisy. Ale druhá stránka mince je, že se svobodou přichází odpovědnost. Musíte být odpovědný vůči ostatním, musíte přispívat celkovému užitku, firmě jako celku a to si musíte uvědomit, když se celého toho podniku chcete účastnit. Musíte vědět, jak se věci mají musíte se sami vzdělávat a to nejen, abyste byli technicky na výši, ale musíte znát vlastní hodnotu, kolik za vás firma platí, kolik stojí to, že tam už jen sedíte.

4 write check discuss share match answer find info EXERCISE 1 Discuss and share your answers to the following questions: 1. Try to make a profile of the perfect boss. What personal and professional qualities do you think the person should have? 2. Do you think you would make a good boss? Why or why not? If not, what would it take to become a good boss? 3. Can a company work without a boss? Explain your answer.

5 EXERCISE 2 Are these statements TRUE or FALSE? 1. Et Netera got interesting clients so quickly because there was practically no competition at that time. 2. Et Netera stopped creating websites and concentrates on marketing solutions. 3. Et Netera succeeded partly because they always admitted their mistakes. 4. Et Netera used to be run quite bureaucratically, but now the management style has changed. 5. The idea of freedom at work was inspired by a book. 6. Et Netera has no managers at the moment. 7. The speaker thinks that freedom cannot work without responsibility. EXERCISE 3 Listen and fill in the missing text. 1. So they started to create websites and because they were good and there were only a couple of companies in the Czech republic who were providing this kind of services, they soon had managed to get very interesting clients like Siemens or Eurotel 2. And then time went and now Et Netera has 130 employees and the turnover for the last year was 130 million crowns. And Et Netera is still a company that creates websites. And it s different intranets, extranets, e- shops and provides analyses and there s a new business we also provide companies with on-line marketing solutions. 3. Throughout the history we managed to distinguish from our competitors by probably two main points. First was that we were always fair to the clients and it means when everyone makes mistakes but if you admit that you made a mistake and you pay for it and then you are able to say: OK, I made a mistake. Let s sell it and let s do some steps so that mistakes won t happen again. The clients will appreciate this attitude. 4. And that brought us to other areas of business like consultancy etc. We throughout the history we built many e-shops, so we gained, we earned some knowledge of how to do business like that. 5. We one of the owners came with an idea, with he discovered an idea, discovered a book where was written an idea about the freedom at work and that s the path we re now following. It s very adventurous way how to do the business because the first step we did was that we cancelled all the managers titles, all the managers. 6. We realize that it s kind of like a cake and someone likes the middle part and someone likes the edges and it s only up to the every person what he or she is gonna choose.

6 EXERCISE 4 Match the following English expressions with their Czech equivalent. 1. PROS AND CONS A) ROZLIŠIT, ODLIŠIT 9. TURNOVER I) ZVLÁDNOUT 2. CONSULTANCY B) KONKURENT 10. DISTINGUISH J) OBRAT 3. MANAGE C) PORADENSTVÍ 11. COMPETITORS K) ZRUŠIT 4. CANCEL D) DOBRODRUŽNÝ 12. THROUGHOUT L) POVOLENÍ 5. PERMISSION E) PRO A PROTI 13. ADMIT M) PŘIZNAT 6. PROVIDE F) VNITŘNÍ SÍŤ 14. APPRECIATE N) PO CELOU DOBU 7. INTRANET G) ZÍSKAT 15. GAIN O) POSKYTOVAT 8. SOLUTION H) ŘEŠENÍ 16. ADVENTUROUS P) OCENIT PHRASE BOOK Use the vocabulary list above to develop questions you could ask the Manager in a mock interview. With a partner, take turns being the Manager. Role play asking and answering your questions. ADMIT CONSULTANCY INTRANET MANAGE PROS AND CONS PROVIDE An effort to be honest about a mistake or oversight which in the face of criticism or adversity, shows the strength of personal character. A professional service which provides information to individuals and companies to improve their organizational management structures, processes, and performance. An internal communication network that connects the various members together and functions through network devices, servers, computers, software, and their systems. The active form of management enacting a form of leadership to organize work tasks, personnel duties, and develop solutions to problems. A way of describing both positive and negative aspects of a situation or its possibilities. This terms refers to what information or service that a company offers or gives its customers and/or investors.

7 EXERCISE 5 GROUP DISCUSSION 1. Try to think of as many different leaders as you can. (e.g. president, general, boss, etc.) Make a list. 2. Discuss with your classmates what duties and responsibilities each of these people have. Turn the list into a chart. 3. Which of the leaders could we do without? Justify your point of view. 4. Can all the class agree on one leader that is indispensable? 5. If you cannot agree, what kinds of new leaders and their qualities do you recommend? Explain your position. EXERCISE 6 GRAMMAR AND SYNTAX TEST 1. The speaker in the video said: You admit that you made a mistake and you pay for it. Which of the following alternatives could replace the underlined part? A) admit to make B) admit making C) admit to have made 2. Are the following sentences correct? A) I suggest taking a break. B) She avoids to answer my questions. C) The teacher insists on speaking English all the time. D) I don t want to risk to make her angry. 3. Which sentences in Exercise 3 could include THAT? Try to rewrite them using THAT. 4. Look at the following verbs. Are they listed in the correct category? Verbs followed by TO+infinitive DECIDE AVOID RISK WANT SUGGEST ASK OFFER WOULD LIKE PROMISE Verbs followed by -ING PERSUADE THREATEN ADMIT DENY CONVINCE MIND MENTION IMAGINE RESIST 5. Use all the verbs from exercise 4 that are followed by ING in sentences.

8 WHILE YOU WATCH EXERCISE 2 EXERCISE 3 1. TRUE, 2. FALSE, 3. TRUE, 4. FALSE, 5. TRUE, 6. TRUE, 7. TRUE 1. So they started to create websites and because they were good and there were only a couple of companies in the Czech republic who were providing this kind of services, they soon had managed to get very interesting clients like Siemens or Eurotel 2. And then time went and now Etenera has 130 employees and the turnover for the last year was 130 million crowns. And Etenera is still a company that creates websites. And it s different intranets, extranets, e-shops and provides analyses and there s a new business we also provide companies with on-line marketing solutions. 3. Throughout the history we managed to distinguish from our competitors by probably two main points. First was that we were always fair to the clients and it means when everyone makes mistakes but if you admit that you made a mistake and you pay for it and then you are able to say: OK, I made a mistake. Let s sell it and let s do some steps so that mistakes won t happen again. The clients will appreciate this attitude. 4. And that brought us to other areas of business like consultancy etc. We throughout the history we built many e-shops, so we gained, we earned some knowledge of how to do business like that. 5. We one of the owners came with an idea, with he discovered an idea, discovered a book where was written an idea about the freedom at work and that s the path we re now following. It s very adventurous way how to do the business because the first step we did was that we cancelled all the managers titles, all the managers. 6. We realize that it s kind of like a cake and someone likes the middle part and someone likes the edges and it s only up to the every person what he or she is gonna choose. 7. The one is, the pro is that you have a freedom not to go at work at this day, stay at home, work from home, that you have a freedom go to the bank or go to the doctor and don t ask anything, you don t have to ask the permission signed three times by someone else. But on the con is, the other side of the coin is that with the freedom comes the responsibility. AFTER YOU WATCH EXERCISE 4 1E, 2C, 3I, 4K, 5L, 6O, 7F, 8H, 9J, 10A, 11B, 12N, 13M, 14P, 15G, 16D

9 AFTER YOU WATCH EXERCISE 6 1.B 2. A) CORRECT B) She avoids ANSWERING my questions. C) CORRECT D) I don t want to risk MAKING her angry. 3. A) I suggest that we take a break. C) The teacher insists that we speak English all the time. D) I don t want to risk that I ll make her angry. 4. Verbs followed by TO+infinitive Verbs followed by ING DECIDE PERSUADE CONVINCE WANT THREATEN ASK OFFER WOULD LIKE PROMISE AVOID SUGGEST ADMIT DENY RISK MIND MENTION IMAGINE RESIST

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE Hi guys! My name is Ondra Novák and I am the managing director of Bright Element fresh, full of energy and we do believe that very successful in future project

Více

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE O.K., so, my name is Josef Müller. I am the executive director of Junior Achievement, Czech Republic. Junior achievement is a non-profit

Více

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE L: Hello, boss! B: Hello Larry! Any news on the conference centre front? L: I ve been I ve sent you a couple of e-mails about it. Did you

Více

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE

GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE Gameful is a partly student project established with six students or employees and we simply started with an idea. We all had experience in game

Více

CZECH CREDIT BUREAU NEITHER A BORROWER NOR A LENDER BE! MATERIÁLY PRO UČITELE

CZECH CREDIT BUREAU NEITHER A BORROWER NOR A LENDER BE! MATERIÁLY PRO UČITELE CZECH CREDIT BUREAU NEITHER A BORROWER NOR A LENDER BE! MATERIÁLY PRO UČITELE My name is Peter Kučera. I m the managing director of the Czech Credit Bureau. We are basically operator of two major credit

Více

WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE

WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE What the World Bank is a poverty alleviation agency, that s our main call, and we do that by two means. One is projects, so we finance projects.

Více

Jak vypadá amatérské testování. Plán, který doopravdy můžete splnit. Proč tak brzo začínáme tou nejtěžší částí. S kým testovat a jak jej najít

Jak vypadá amatérské testování. Plán, který doopravdy můžete splnit. Proč tak brzo začínáme tou nejtěžší částí. S kým testovat a jak jej najít OBSAH ÚVODEM Říkejte mi Izmael 6 Jak tato kniha vznikla, vzdání se nároků a trocha domácího úklidu NALEZENÍ PROBLÉMŮ V POUŽITELNOSTI KAPITOLA 1 A vidíte snad nějaké slony? 16 Co to je vlastní testování,

Více

CLIL Management III. ročník

CLIL Management III. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management III. ročník III. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Část B se zaměřením na logistiku Studijní texty a pracovní listy Denisa Vojáčková Grymová 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión projekt zvyšování

Více

CLIL Banka gramatika

CLIL Banka gramatika Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka gramatika Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_gramatika.rar

Více

CLIL Management IV. ročník

CLIL Management IV. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management IV. ročník IV. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

CLIL Marketing IV. ročník

CLIL Marketing IV. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Marketing IV. ročník IV. ročník THE BASICS OF MARKETING ZÁKLADY

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úrove obtížnosti AJMZD12C0T04

ANGLICKÝ JAZYK základní úrove obtížnosti AJMZD12C0T04 ANGLICKÝJAZYK základníúroveobtížnosti AJMZD12C0T04 DIDAKTICKÝTEST POSLECH,TENÍAJAZYKOVÁKOMPETENCE Maximálníbodovéhodnocení:93bod Hraniceúspšnosti:44% 1Základníinformacekzadánízkoušky Didaktickýtestobsahuje63úloh.

Více

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ 200 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda Přijímací pohovor v angličtině 200 nejčastějších otázek

Více

Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International.

Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International. Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International. Your meeting is in the executive conference room. Vaše jednání je v konferenční

Více

TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE

TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE K UČEBNICI TRUE TO LIFE INTERMEDIATE RNDr. Eva Staňková Obsah PŘEDMLUVA 1 LEKCE 1.. 2 LEKCE 2.. 4 LEKCE 3.. 6 LEKCE 4.. 8 LEKCE 5.. 10 LEKCE 6.. 12 LEKCE 7.. 14 LEKCE 8.. 16 LEKCE

Více

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ,

Více

Dva křížky. a otevřené obzory. Two crosses and an endless horizon. your key to KVADOS. Kosí bratři a sestry Blackbird brothers and sisters

Dva křížky. a otevřené obzory. Two crosses and an endless horizon. your key to KVADOS. Kosí bratři a sestry Blackbird brothers and sisters Kontinuita kontinua Continuity continuum strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Kosí bratři a sestry Blackbird brothers

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Skupina úloh I (odpovídá 5. části DT) ÚLOHY 1 5 P e t te si p t krátkých text. Na základ informací v textech vyberte k úlohám 1 5 vždy

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

4 ZPRAVODAJ 96 CPF 97. b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b

4 ZPRAVODAJ 96 CPF 97. b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT

Více

interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport of gentlemen / sport gentlemanů 3/20 08

interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport of gentlemen / sport gentlemanů 3/20 08 3/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

5 YEARS WITH ENGLISH 5 LET S ANGLIČTINOU

5 YEARS WITH ENGLISH 5 LET S ANGLIČTINOU 5 YEARS WITH ENGLISH 5 LET S ANGLIČTINOU My journey began when I was like 16 years old. There was this trip to the UK arranged by our school. At the time I wasn t thinking about how I am going to communicate

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI

KNIHOVNY SOUČASNOSTI SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA ČR KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2013 Sborník z 21. konference, konané ve dnech 10. až 12. září 2013 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci Září 2013 Vydáno za podpory

Více