Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická Kačice. Dlouhodobá koncepce rozvoje základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice. Dlouhodobá koncepce rozvoje základní školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická Kačice Dlouhodobá koncepce rozvoje základní školy V Kačici dne Mgr. Naděţda Hrabalová

2 Hlavním cílem dlouhodobé koncepce základní školy je vytváření klidného, příjemného a bezpečného prostředí, kde děti získají přiměřěnou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a zároveň získají kompetence podle ŠVP Veselá škola, a kde budou mít moţnost vyjádřit svůj vlastní názor, rozvíjet svoje samostatné a zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy. Chceme rozvíjet ve všech dětech zájem a schopnosti k celoţivotnímu vzdělávání podle jejich vědomostí zájmů a potřeb. Nejdůleţitější předpoklad pro dobrý chod školy je fungování kvalitního a uceleného týmu pracovníků, kteří budou vytvářet ty nejlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání. Dalším cílem je společně s rodiči, školskou radou, ZOÚ a dalšími institucemi vytvářet atraktivní a po všech stránkách kvalitní školu s odpovídajícím zázemím, kam budou chodit nejen ţáci místní, ale kam budou dojíţdět i děti z okolních vesnic, aby byla zajištěna optimální naplněnost školy. V neposlední řadě je nutno i nadále zajišťovat správné, zdravé a chutné stravování ţáků i zaměstnanců školského zařízení. Dlouhodobá koncepce rozvoje školy je průběţně vyhodnocována ( př. Zápisy z pedagogických rad, Výroční zprávy o činnosti školy, Výroční zprávy o hospodaření, Zprávy do zasedání ZOÚ ) a z výsledků jsou vyvozovány závěry, které umoţňují zpracování vlastního hodnocení školy. 1. Vzdělávání a výchovná oblast - průběţně doplňovat a upravovat vzniklý ŠVP pod názvem Veselá škola ve školní druţině i na celém 1. stupni - vyuţívat a vést pedagogy k vlastnímu ţivotnímu vzdělávání, vyuţívat jejich vlastních samostatných vzdělávacích aktivit a nabídek DVPP, vyuţívat kreativitu zaměstnanců a vést je k zavádění a zdokonalování netradičních metod a forem práce - doplňovat znalosti práce s ICT - zajistit zakoupení interaktivní tabule - vytvořit webové stránky školy - zajišťovat individuální péči pro ţáky nadměrně nadané a pro děti se specifickými poruchami učení, popř. chování - stále pokračovat v poskytování logopedické péče na odborné profesionální úrovni - zajišťovat plavecký výcvik stále pro větší počet ţáků - pomocí zájmových krouţků přispívat ke smysluplnému vyplnění volného času ţáků - začleňovat do výuky krátkodobé i dlouhodobé projekty - poznávat region formou vycházek, výletů a exkurzí - poţádat kulturní akce pro veřejnost za aktivní účasti ţáků - alespoň jednou ve školním roce uspořádat Den otevřených dveří ve škole - kvalitně připravovat ţáky na přestup na 2. stupeň spádové školy - případné zájemce o studium na víceletém gymnáziu připravit k příjmacím pohovorům - sledovat školní zralost u dětí v předškolním oddělení MŠ

3 Rozpracovat v ŠVP: - kvalitně vést ţáky k získávání jazykových vědomostí a dovedností v Aj ( krouţek zpřístupnit i zájemcům ze 3. ročníku ) a v Čj - od školního roku 2008/2009 otevřít ve spolupráci s MŠ krouţek Aj pro ţáky 1. a 2. ročníku - objasňovat ţákům ţivot v Evropské unii - vštěpovat ţákům správné matematické dovednosti testy kaţdoročně Klokánek, Cvrček - pro ţáky 5. ročníku SCIO testy Čj, M a studijní předpoklady - vyučovat předmět Informatika v 5. ročníku a zpřístupnit Počítačový krouţek i pro ţáky 3. ročníku - důsledně se věnovat získávání čtenářských dovedností ţáků a jejich uplatnění v praxi - soustavně se věnovat rozvoji estetického cítění ţáků a stále vytvářet a obnovovat Školní galerii - rozvíjet u ţáků zdravý ţivotní styl a věnovat se výchově ke zdraví, věnovat se jejich tělesnému i duševnímu zdraví ( Tv chvilky, venčení v době přestávek, co nejdelší pobyt na čerstvém vzduchu v ŠD, časté větrání, plavání ) - důsledné dodrţování BOZP ve škole i mimo ni - rozvíjet a uplatňovat environmentální výchovu - věnovat se ekologii svého okolí a svého ţivotního prostředí - pěstovat u dětí kladný vztah k domovu, rodné obci, regionu - vhodně ţáky motivovat k tomu, aby se chtěli učit svou vlastní vůlí - spontánně s dětmi proţívat jejich proţitky ve škole i mimo ni - vést děti k vlastnímu hodnocení svého chování, práce, jednání, postojů a stejně tak hodnotit i ostatní a vyjadřovat tím svůj vlastní názor - vyuţívat spontánnosti dětí a vytvářet tak s jejich pomocí harmonické prostředí - pruţně a citlivě reagovat na situace, při kterých se ţák projevuje nevhodně, nespolečensky a spolupracovat v nevyhnutelných situacích jednotným postupem aktivně s rodinou uplatňovat kladný osobní příklad pracovníků ve škole - celkovou vlídnou atmosférou ve škole vést ţáky k základním společenským a etickým hodnotám a komunikaci mezi ţáky i dospělými - směřovat k všestrannému rozvoji dítěte, k vytváření dobrých vztahů k druhým, ke svému okolí, k domovu, přírodě i ţivotnímu prostředí 2. Zájmová činnost V této oblasti je nutné respektovat zájmy ţáků a rodičů a sjednotit je s personálními moţnostmi školy. p. Hrdličková turistický krouţek, zájmová činnost ve školní druţině p. Štamfestová krouţek Aj pro 1. a 2. ročník p. Barešová krouţek Aj od 3. ročníku, vytváření projektů, Školní galerie p. Martinec počítačový krouţek pro 3. a 4. ročník, ICT p. Hrabalová krouţek Vv, Školní galerie

4 Kromě zájmové činnosti ve škole mají ţáci moţnost v rámci obce navštěvovat florbal, fotbal, aerobik. Ve Stochově mají moţnost navštěvovat krouţky břišních a společenských tanců, karate, hru na klavír, Vv. Někteří ţáci navštěvují v Novém Strašecí kurzy Aj. 3. Personální oblast Všichni pedagogičtí pracovníci jsou stálí, ve škole pracují mnoho let. Jedna p. učitelka nemá vysokoškolské vzdělání, kaţdoročně se uchází o studium na pedagogické fakultě. V 1. ročníku vyučuje pracovnice se vzděláním speciální pedagogiky obor logopedie-surdopedie a toto velmi dobře uplatňuje ve výuce logopedie a dyslektické nápravy. Vzdělání ředitelky školy PF UK Praha, obor Čj-Vv pro 2. stupeň, ale jiţ dovršila 50 let věku. Vyučující Informatiky a Počítačového krouţku má vzdělání středoškolské, je zaměstnancem Seznamu.cz a zároveň pracuje na OPP jako správce počítačové sítě ve škole. Vedoucí školní druţiny má odpovídající vzdělání. Účetnictví je zajišťováno p. účetní z OÚ, která zároveň pracuje jako vedoucí školní jídelny. Kuchařka je vyučená v oboru a je v důchodu. Pedagogičtí pracovníci jsou vysíláni na kurzy DVPP dle moţností, potřeb a zájmů, aby byl co nejlépe realizován ŠVP Veselá škola. Je nutné do budoucna vyuţívat moţnosti školení pořádaných pro celé kolektivy málotřídních škol v Srbech a čerpat případné státní dotace. Ředitelka školy bude absolvovat kurz PC gramotnosti. Vyučující Aj bude navštěvovat intenzivní výuku Aj v zařízení MIMOaZA v Novém Strašecí ( z časových a rodinných důvodů není moţné jiné řešení ). 3. Oblast rodina a škola Je nutné udrţovat a prohlubovat vzájemnou důvěru mezi školou a rodinou. Přestoţe vytíţenost některých rodičů je velká, je nutné je vést k tomu, aby se zajímali o chování a výsledky vzdělávání svých dětí. Stejně tak u rodin, kde vytíţenost vysoká není, ale o děti projevují malý zájem. - při přijímání dětí do základní školy rodiče podrobně seznamovat s reţimem školy, školním řádem, ŠVP Veselá škola, úplatou za školní stravování a ŠD, atd. - opětně rodiče prvňáčků seznámit se všemi informacemi při slavnostním zahájení školního roku, kdy jsou s dětmi celou dobu ve škole a vyučující se jim individuálně věnuje - v případě, kdy mají děti problémy s výslovností, nabídnout logopedickou péči - individuální péči nabídnout rodičům i ţákům s IVP - 4x ročně uskutečnit informativní rodičovské schůzky - základní a aktuální informace sdělovat s předstihem prostřednictvím nástěnek, internetu, ţákovských kníţek, osobním stykem

5 - na nástěnce ve školní jídelně aktuálně zveřejňovat jídelníček - prokazatelně seznamovat na počátku školního roku rodiče i ţáky se Školním řádem, Hodnocením ţáků, Řády všech pracoven, Řádem školní druţiny, vyvěsit je na přístupných místech - předloţit rodičům dotazník k práci základní školy - veškeré dotazy, připomínky, stíţnosti týkající se organizace výchovně vzdělávací práce lze projednat kdykoliv mimo vyučování nebo po vzájemné domluvě s ředitelkou školy - 1x ročně umoţnit dle zájmu rodičů fotografování ţáků a následně vytvořit tablo ţáků 5. ročníku a vyvěsit ho na viditelném místě v obci - slavnostní rozloučení s ţáky 5. ročníku - informovat rodiče a veřejnost o činnosti ţáků ve škole prostřednictvím školního časopisu 2x ročně - moţnost návštěvy školy u příleţitosti akademie ţáků a Dne otevřených dveří spojených s jarmarkem ( práce a výrobky ţáků školy ) - prohlídka Školní galerie - prezentovat školu na veřejných událostech v obci ( př. Vítání občánků, advent atd. ) - sešit Návštěvníček - vést ţáky i rodiče ke třídění odpadu organizovat sběr papíru 4. Prezentace školy na veřejnosti - webové stránky školy styk po internetu - fotografie ţáků uveřejňovaných na internetu ( pouze těch, jejichţ rodiče s uveřejňováním souhlasí ) - Školní galerie - školní časopis - tablo ţáků 5. ročníku - Akademie veřejné vystoupení všech ţáků školy pro veřejnost - Den otevřených dveří - školní jarmark - slavnostní rozloučení se ţáky 5. ročníku na obecní úřadě ve spolupráci se ZOÚ - případné články v regionálním tisku - slavnostní zahájení školního roku za účasti rodičovské veřejnosti v budově školy - výroční zprávy moţnost nahlédnutí veřejnosti - zúčastnit se soutěţí ve sběru papíru 5. Spolupráce ZŠ Kačice s ostatními institucemi - úzká spolupráce mezi mateřskou a základní školou společné kulturní akce v základní škole - návštěvy předškoláků v ZŠ

6 - spolupráce s pracovištěm PPP Kladno - spolupráce se speciálním pracovištěm SPC Slunce Stochov - spolupráce se Speciální školou Stochov - vzájemná spolupráce se spádovou ZŠ Tuchlovice návštěvy ţáků, ŠVP - spolupráce s plaveckou školou Plaváček Tuchlovice pravidelný plavecký výcvik našich ţáků - spolupráce se vzdělávací jazykovou školou MIMOaZA Nové Strašecí Aj - spolupráce se ZUŠ Stochov a Nové Strašecí - spolupráce s pediatrem a ČČK Kladno přednášky týkající se prevence drog, návykových látek a 1. pomoci - realizace MPP - BOZP, PO p. Rais a p. Tlachač prevence, přednášky - zavést novou spolupráci s Hasiči Stochov - Divadélko Paleček a Divadélko Kašpárek - cirkus Cecilka - myslivecké sdruţení Srby - TJ Sokol Kačice - zastupitelstvo OÚ Kačice - školská rada - místní knihovna - p. Herounová spolupráce se Střední hotelovou školou Kladno přednášky o správném stolování a společenském chování se při konzumaci potravin - vyuţívat náhodných nabídek kulturních akcí pro školy - spolupráce s autobusovou dopravou p. Bříza, p. Kalivoda - stálá spolupráce s firmami při údrţbě budovy a povinných revizích Elektromont Matějka Nové Strašecí, stavební fma Váňa, malíř a lakýrník p. Vajnar, Plynoservis Ţilina p. Chochola, Gastrocentrum Červenka Kladno, Kominictví Dţbánek, KHS Kladno, výtahy Bernard Kladno, TNS p. Čermák, tělovýchovné nářadí revize TJ Ţiţkov Praha, atd. - PČR Kladno - ČSSZ Kladno - spolupráce s SKS Kladno s. r. o. při sběru papíru a zúčastnit se vyhlášených soutěţí 6. Materiální oblast - ve spolupráci se zřizovatelem vylepšovat a modernizovat vnitřní i vnější prostory budovy ( úprava okolí, výměna oken a následné vymalování všech prostor budovy a úprava vnější fasády, odvodnění budovy, oplocení budovy, atd. ) viz Plány modernizace a oprav - vytvářet bezpečné a zdravé, harmonické a estetické prostředí pro ţáky, zaměstnance i rodiče - vybavovat školu postupně moderními pomůckami, ICT, novými učebnicemi podle ŠVP - postupně vybavovat školu novým nábytkem a osvětlením - zmodernizovat školní kuchyni

7 - dobře pečovat o svěřený majetek a bezhlavě neutrácet uvolněné finanční prostředky z OÚ - ţádat o finanční dotace především na DVPP - správně hospodařit s krajským rozpočtem Tato dlouhodobá koncepce rozvoje Základní školy Kačice je vypracována na 5 let. Je doplňována přílohami na jednotlivé školní roky. 7. Přílohy Plány práce základní školy na jednotlivé školní roky a měsíce MPP Plány modernizace a oprav Plány DVPP Výroční zprávy o hospodaření Zprávy o činnosti školy Autoevaluace školy ŠVP Veselá škola Plány kontrolní a hospitační činnosti ICT plány Plány IVP Řády a směrnice školy Školní řád Hodnocení ţáků Rozpočty OÚ Kačice a SKÚ Výkazy školní i účetní Revizní zprávy BOZP PO

Dlouhodobá koncepce rozvoje základní školy

Dlouhodobá koncepce rozvoje základní školy Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Dlouhodobá koncepce rozvoje základní školy 20012 2016 V Kačici dne 31. 12. 2011 Vypracovala: Mgr. Naděžda Hrabalová (ředitelka školy)

Více

Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická 105 273 04 Kačice. Minimální preventivní program

Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická 105 273 04 Kačice. Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická 10 273 04 Kačice Minimální preventivní program Vypracoval: Eva Barešová Schválil: Mgr. Naděžda Hrabalová Projednáno na ped. radě

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010 2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Č. j. ZŠ 533/11 V V Kačici dne 25. 9. 2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010 2011 Zpracovala: Naděžda Hrabalová ředitelka školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Č. j. ZŠ 526 /13 V V Kačici dne 26. 8. 2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Zpracovala: Naděžda Hrabalová ředitelka školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Sebranice, okres Blansko, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Koncepce rozvoje školy má formu písemného vhodně strukturovaného dokumentu, jehož obsah vychází

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Hodnocení školního roku 2006/2007 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy 3 3. Podmínky vzdělávání 5 4. Průběh vzdělávání 9 5. Výsledky

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j. ZŠ 137/07-1 V Platný od 1. 9. 2013 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1. Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Vlastní hodnocení školy V Lanţhotě 30.9.2011 Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy 1 Vlastní hodnocení školy Úvod Povinnost zpracovat

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 1 analýzy současného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Koncepce rozvoje školy na školní roky 2015-2019 Č.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2014/2015 působí organizační

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Škola brána ţivota ZÁKLADNÍ ŠKOLA, E.KRÁSNOHORSKÉ 3084/8, ÚSTÍ NAD LABEM 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Škola brána ţivota - pro základní

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Motto: Škola je místo, kde základ k svému štěstí položiti můžeš. (J. A. Komenský) Školní vzdělávací program Základní školy Prasek Prasek

Více

KONCEPCE ROZVOJE MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŢDÁNICE, OKRES HODONÍN

KONCEPCE ROZVOJE MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŢDÁNICE, OKRES HODONÍN KONCEPCE ROZVOJE MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŢDÁNICE, OKRES HODONÍN Zpracoval: Mgr. František Markus, ředitel školy O B S A H : A. Analýza výchozího stavu B. Anotace a východiska C. Základní cíl D. Prostředky

Více