Jak zvládnout první dny ve školce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak zvládnout první dny ve školce"

Transkript

1 ŠKOLKA, ŠKOLKA, ŠKOLKA. Jak zvládnout první dny ve školce Vývoj kaţdého dítěte je velmi individuální. Proto můţe být obtíţné určit ten "správný věk" pro nástup do kolektivního zařízení typu klasické mateřské školy. Obvykle to bývá někdy mezi druhým a čtvrtým rokem věku. Pokud můţeme, přihlédněme při rozhodování o nástupu do mateřské školy ke zralosti dítěte. Realita je ovšem taková, ţe čas nástupu dítěte do kolektivního zařízení bývá zpravidla určen koncem rodičovské dovolené a naplněností mateřských škol ve spádové oblasti. Udává se, ţe průměrné adaptační období dítěte v mateřské škole trvá asi dva měsíce. Je to doba, kdy se i zralé děti potýkají s nejrůznějšími potíţemi. Dle svého osobního temperamentu mohou být více plačtivé, podráţděné, uzavřené, výbušné Můţe se u nich projevit chování typické pro mladší věk (věkový regres) odmítají se samy oblékat, chtějí krmit apod. Výjimkou nemusí být ani některé psychosomatické příznaky stíţnosti na bolesti bříška či hlavy, zvýšená teplota, přechodné noční pomočování. Podobné potíţe mohou potkat i děti, které do školky jiţ chodily, ale na delší dobu docházku přerušily (často tedy po návratu z letních prázdni či delší nemoci). Jak dítěti pomoci, aby se v mateřské škole zadaptovalo co nejlépe? "Zkusme se na situaci nejdřív podívat dětskýma očima. Tříletý prcek byl dosud zvyklý, ţe měl - své dospěláky- téměř nepřetrţitě k ruce. Pohyboval se ve známém bezpečném prostředí. Nástupem do školky přestává být v centru dění a stává se jedním z partičky vrstevníků logicky vyhledávajících oporu v jediném dospělém, který je k dispozici, v paní učitelce. V její moci ale není vţdy bez prodlení reagovat na všechny ústrky a bolístky, které dítě potkávají. K tomu si přidejme rozčarování související se spoustou kamarádů, díky kterým se dítě na školku těšilo," upozorňuje psycholoţka Mgr. Eva Kneblová z brněnské společnosti Mansio a dodává: Kamarádi odmítají hrát jeho oblíbenou hru, vyfouknou nejlepší koloběţku a někdy dokonce omylem i bačkůrky. Kdo by se tedy mohl divit, ţe dítě není od prvního okamţiku školkou naprosto nadšené? Abychom se do pocitů dítěte vcítili ještě lépe, můţeme si třeba vzpomenout na svůj nástup do prvního zaměstnání. Komu z nás tehdy bylo do zpěvu?" Chceme-li být dítěti oporou, musíme se vyvarovat bagatelizování a popírání jeho pocitů. Respektovat, ţe je smutné, naštvané, ţe se do školky netěší. Citlivé naslouchání a porozumění

2 pocitům dítěte často bývají prvním krokem k tomu, aby se dětské trápení aspoň o kousíček zmenšilo. "Vţdy stojí za to vyslechnout, co vlastně dítěti ve školce chybí, co konkrétně se mu tam nelíbí (děti zpočátku obtíţně zvládají ranní rozloučení, stolování, převlékání a popolední spánek). Tento rozhovor by měl probíhat v klidné atmosféře, nikoliv tedy těsně před odchodem do školky," radí psycholoţka Mgr. Magdalena Valášková. Na konkrétní stíţnost pak rodič můţe reagovat snahou o hledání řešení: Co můţeme udělat, aby ranní loučení ve školce nebylo pro tebe tak smutné? nebo Které tričko se ti lépe obléká? Chceš si vzít do školky svůj oblíbený hrníček se Spidermanem? Dítě se postupně naučí, ţe můţe mít aspoň některé věci pod kontrolou, můţe se rozhodnout, coţ podpoří jeho sebejistotu a později i samostatnost. Z pozice rodiče je však nutné dát si pozor, aby skutečná podpora nesklouzla k posluhování dítěti a podpoře nesmyslného manýrování. Vše začíná ranním vstáváním Velkou roli rovněţ hraje, v jaké atmosféře probíhá ranní vstávání a cesta do školky. "Vyplatí se raději dítě vzbudit o pár minut dřív, dopřát si ranní pomazlení, na chleba s medem namalovat sluníčko a cestu do školky strávit v nerušeném počítání všech červených aut, která potkáme. Na pohodu dítěte se přenáší i rozpoloţení rodiče," upozorňuje psycholoţka Magdalena Valášková a dodává: "Pokud se rodič, který vede dítě do školky, sám v sobě potýká s nejistotou, zda svou ratolest příliš netrápí, nepomůţe mu ani křečovitý úsměv a drsňácká hra - však my to zvládneme! Bohuţel jsou situace, kdy se ideální řešení hledá jen velmi těţko. Jsou-li oba rodiče zaměstnaní a k ruce není ţádná hlídací teta či babička, jediné moţné řešení je, aby dítě trávilo ve školce většinu dne. Jediný způsob, jakým dítěti můţeme situaci usnadnit, je podpora a intenzivní kontakt v čase, který máme společně k dispozici. "Dopřejme dítěti moţnost ovlivnit ve vymezených úsecích to, jak budeme čas společně trávit. Naslouchejme mu a trpělivě reagujme na jeho stíţnosti a opakované věty typu - zítra uţ tam nepudu. Skutečnou výzvou je zvládnout vlastní emoce plynoucí ze situace, která nemá jiné východisko neţ přizpůsobení. S nadhledem se dá říci, ţe rodič i dítě stojí před stejnou výzvou. Kdyţ rodič dokáţe situaci ustát, předvádí naţivo dítěti řešení," říká psycholoţka Eva Kneblová. "Ţivot přináší řadu nepříjemných situací a na nás rodičích je, abychom jimi dítě dokázali citlivě provázet. Stejně nebezpečný je extrém opečovávaní skleníkové květinky i přesvědčení, ţe nástupem do školky se dítě ze dne na den promění v malého dospělého, který najednou pochopí, ţe v ţivotě to tak prostě chodí," dodává.

3 ČLÁNEK NAJDETE NA ODKAZU: Nástup do školky je pro dítě velkou ţivotní změnou Zápisy do prvních tříd základních škol jsou za námi. V současné době probíhají zápisy do mateřských školek. Děti do nich ale nastoupí aţ v září. Zbývá tedy několik měsíců na to, aby je rodiče připravili na velkou ţivotní změnu. A sebe vlastně také. Nástupem do školky se mění reţim celé rodiny. Znamená také první osamostatnění dítěte. Protoţe dítě bylo zvyklé být většinou ve společnosti svých nejbliţších a najednou má hodně času trávit se svými vrstevníky. Tato změna vyţaduje přizpůsobení, které můţe být náročné na psychiku i fyzické zdraví dítěte. A proto je vhodné začít včas s přípravou. Dítě by si mělo předem zvykat na pobyt v kolektivu, na odloučení od matky i na potřebu přesně se vyjadřovat. Odloučení jako problém pro dítě i matku Nejčastější problémy pramení z odloučení, kterému je vystavena matka, ale i dítě, vysvětluje dětská psycholoţka Simona Hoskovcová. Projevuje se pláčem při loučení ve školce s rodiči, steskem po nich, můţe odmítat jídlo a pití, nebo třeba rušit odpolední klid. Podle psycholoţky děti také často trápí problémy s komunikací. Nejsou uţ s maminkou či chůvou, naopak se pohybují mezi svými vrstevníky a o pozornost paní učitelky se dělí s deseti aţ dvaceti kamarády. Pokud dítě není schopné vyslovit a správně formulovat své přání, narazí na nepochopení. V jeho důsledku se stáhne do sebe a začne se stranit kolektivu i paní učitelky. Další častou reakcí je agrese. Dítě například uhodí kamaráda, nebo do něj kopne jen proto, ţe neví, jak ho vyzvat ke společné hře, vysvětluje. Příprava pro celou rodinu Na nástup do školky však lze připravit nejen malého adepta, ale celou rodinu. Pro matky, nebo otce je třeba dobré vyzkoušet si pohlídat skupinu malých dětí - snáz tak pochopí chování učitelky v mateřské školce.

4 Psycholoţka také doporučuje vyslat své dítě na víkend třeba k babičce a učit děti přesně vyjadřovat svá přání. Důleţitá je také soběstačnost v oblékání, jídle a v denní hygieně. Simona Hoskovcová připravila kalendář praktických rad, jak se připravit na školku. Březen Nalaďte se na odloučení a osamostatnění dítěte. Neţ začnete s osamostatňováním dítěte, zkuste se nejdřív zamyslet nad tím, jak změnu vnímáte vy jako rodiče. Extrémní pocity, jako třeba nechuť dítě předat do cizí péče nebo naopak nedočkavost, kdy uţ se dítěte na pár hodin zbavíme, se přenášejí na dítě a zhoršují jeho schopnost přijmout docházku do mateřské školky. Neţ začne dítě chodit do mateřské školy, mělo by se umět samo napít, najíst, dojít si na WC a obléknout se. Také by mělo zvládnout poţádat, pozdravit a rozloučit se. Má na to ještě půl roku. Duben Začněte s dítětem trénovat kouzelné věty. Veďte dítě k přesnému vyjadřování. Mnohé potíţe ve školce vyplývají z toho, ţe dítě není schopné komunikovat. Laskavě, ale důsledně po dítěti vyţadujte opakování správné formulace, aţ pak poţadavek splňte: Prosím, dej mi pít, děkuji za oběd, podej mi, prosím... Zjistěte si, jestli vaše školka nabízí adaptační program, který umoţňuje postupné navykání dítěte. Květen Udělejte si výlet ke školce, případně tam vyzvedněte kamaráda. Mluvte o školce realisticky - dítě nestrašte, ale poukaţte na změnu. Na svých procházkách můţete chodit okolo školky, nejlépe v době, kdy si děti hrají venku, aby je váš potomek viděl. Pokročte v samostatnosti. Trénujte ji zejména v oblékání a jídle. Červen Pozorujte chování dítěte ve skupině. Pozorujte, jak se vaše dítě chová při hrách, na výletech. Jestli se zapojuje. Netolerujte agresivitu. Červenec Vhodná doba pro prázdninovou zkoušku odloučení. Zaměřte se na hygienu dítěte, hlavně schopnost dojít si na záchod. Dítě kolem tří let by mělo samostatně zvládnout malou potřebu. Při velké potřebě moţná potřebuje pomoc s utřením, ale i to je třeba trénovat. Následné umytí rukou by se mělo dít automaticky. Dítě by uţ mělo být celkem samostatné - trénujte ho

5 v hygieně, oblékání i svlékání. Měsíc před nástupem do školky se jiţ musí umět samo najíst a vyjádřit. Vyzkoušejte delší výlet a pobyt bez maminky. Svěřte dítě na pár hodin nebo dní do péče prarodičů, kamarádů nebo jen jednoho rodiče. Srpen Léto vrcholí a den nástupu do mateřské školy se blíţí. Osobní zkušenost s hlídáním dětí vám pomůţe pochopit jednání učitelek. Ke konci srpna začněte o školce mluvit a společně se na ni chystat. Zapojte do příprav i dítě: Jdeme koupit bačkůrky, můţeš si vybrat barvu. Dítě si také můţe vyzdobit pytel na oblečení, vybrat ručník atd. Září První den je tady. Dětská psycholoţka doporučuje nezapomínat na základní věci. Např. ţe rozloučení v šatně by mělo být milé, ale rozhodné. Pomoci můţe krátký loučící rituál. Rychlý útěk, ani hodinové scény mezi dveřmi dítěti neprospějí. Vhodný je i nějaký talisman - oblíbený plyšák či dečka. Můţete pak říct: Kdyţ ti bude smutno, tak se přitul k Ušákovi a pak to bude lepší. Důraz klade také na to, aby rodiče plnili své sliby. Pokud řeknete, ţe přijdete po obědě, pak to musíte splnit. Důvěra dítěte ve vaši spolehlivost usnadní jeho odloučení." Špatné také je, kdyţ rodiče slibují svým dětem odměny za pobyt ve školce. Psycholoţka Hoskovcová pro to má několik důvodů: dítě můţe vnímat, ţe školka je něco nepříjemného, za co musí být odměněno. Můţe také proţívat dvojitý stres z toho, ţe bude plakat a tím pádem nedostane slíbenou odměnu. Nic ovšem nebrání oslavit první den v mateřské škole např. návštěvou cukrárny. Podle dětské psycholoţky se problémy s adaptací mohou při normálním vývoji vyskytovat aţ dva měsíce. Pokud se objevují i třetí měsíc docházky, nebojte se ptát učitelek nebo si domluvit schůzku s ředitelkou mateřské školy a situaci probrat, dodala. ČLÁNEK NAJDETE NA ODKAZU:

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS Veronika Pasierbová Vedoucí práce: Mg. Sylva Kočí Olomouc 2014 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Vstup dítěte do mateřské školy

Vstup dítěte do mateřské školy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Vstup dítěte do mateřské školy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Alena Váchová Vypracovala:

Více

Prevence drogových závislostí u dětí předškolního věku a její realizace v praxi

Prevence drogových závislostí u dětí předškolního věku a její realizace v praxi Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Prevence drogových závislostí u dětí předškolního věku a její realizace v praxi Představení výuky drogové prevence v Mateřské

Více

Fandíme tátům. Příručka pro rodiče. Překlad a adaptace textů pro rodiče od Fatherhood Institute

Fandíme tátům. Příručka pro rodiče. Překlad a adaptace textů pro rodiče od Fatherhood Institute Fandíme tátům Příručka pro rodiče Překlad a adaptace textů pro rodiče od Fatherhood Institute 1 Obsah: Kapitola 1 Proč jsou tátové důležití? 3 Kapitola 2 - Stanu se tátou 13 Kapitola 3 - Stal jsem se otcem

Více

CHARITA SV. ANEŽKY OTROKOVICE Na uličce 1617 765 02 Otrokovice SMOLÍČEK ČASOPIS TERÉNNÍ SLUŽBY RODINÁM S DĚTMI

CHARITA SV. ANEŽKY OTROKOVICE Na uličce 1617 765 02 Otrokovice SMOLÍČEK ČASOPIS TERÉNNÍ SLUŽBY RODINÁM S DĚTMI CHARITA SV. ANEŽKY OTROKOVICE Na uličce 1617 765 02 Otrokovice SMOLÍČEK ČASOPIS TERÉNNÍ SLUŽBY RODINÁM S DĚTMI Září, říjen 2011 Ročník 5/ Číslo 23 OKÉNKO PRO RODIČE Denní aktivity pětiletých dětí Strava

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Martina Hanusová, obor učitelství 1. stupně Vedoucí

Více

Průvodce na vlastní cestu

Průvodce na vlastní cestu Průvodce na vlastní cestu příručka pro osvojitele Zuzana Masopustová Milena Mikulková Průvodce na vlastní cestu příručka pro osvojitele Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, Brno text: Zuzana

Více

Deprese jako problém současné společnosti

Deprese jako problém současné společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Deprese jako problém současné společnosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jana Randýsková Vypracoval:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Rodina s dítětem s DMO, od narození do dospělosti dítěte, a její sociální potřeby na Ostravsku. Téma práce: Rodina s dítětem s DMO, od narození

Více

Herní terapie na dětském oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Bc. Hana Medvedová

Herní terapie na dětském oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Bc. Hana Medvedová Herní terapie na dětském oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Bc. Hana Medvedová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Teoretická část vychází z rozdělení dětského věku a následně také z problematiky

Více

M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U

M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U Červen 2007-2008 Strana 1 (celkem 64) TÉMA : KOMUNIKACE A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ V ŘÍZENÍ ŠKOL OH1: Vítáme Vás již svítí při příchodu do učebny Flipový

Více

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Průvodce Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Občanské sdružení Užitečný život Praha 2000 Průvodce Rodina,

Více

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy.

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Získejte potřebné informace o školní zralosti, o tom, co se pod pojmem školní zralost skrývá, o možnostech a způsobech přípravy vašeho

Více

NOVÁ NÁHRADNÍ RODINA V PROCESU ADAPTACE

NOVÁ NÁHRADNÍ RODINA V PROCESU ADAPTACE ZVYKÁME SI JEDEN NA DRUHÉHO aneb NOVÁ NÁHRADNÍ RODINA V PROCESU ADAPTACE Zjistilo se, že za války rodiče, kteří měli při bombardování strach, nakazili strachem i své děti. Zatímco děti, jejichž rodiče

Více

Jsem Viktorka a mám bratra Adama, autistu, kterému bude 5 let.

Jsem Viktorka a mám bratra Adama, autistu, kterému bude 5 let. Vzkazy "Pečuji o autistu Jsem Viktorka a mám bratra Adama, autistu, kterému bude 5 let. Ahoj jmenuji se Viktorie, je mi dvanáct a mám čtyřletého bráchu Adama, který je autista. Byly mi tři roky, kdy jsem

Více

Potřeby tělesně postižených matek

Potřeby tělesně postižených matek CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Potřeby tělesně postižených matek Lucie Stehlíková Olomouc 2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Potřeby tělesně

Více

PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI

PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI DÍTĚ - RODINA - PĚSTOUNSTVÍ OBSAH PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI 2 3 6 8 10 11 12 14 15 17 Dítě rodina pěstounství Nejčastější otázky k pěstounství Jaké jsou vlastně děti,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová

Více

JOHANA SCHOVÁNKOVÁ A KOL. Aspergerův syndrom. vím, co s tím?!

JOHANA SCHOVÁNKOVÁ A KOL. Aspergerův syndrom. vím, co s tím?! JOHANA SCHOVÁNKOVÁ A KOL. Aspergerův syndrom vím, co s tím?! Posláním Odboru Skauting pro všechny je podporovat vedoucí oddílů i oddíly samotné v udržení a zkvalitnění podmínek pro děti se specifickými

Více

VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce

VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie Michaela Kolková 4. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY

Více

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ KURZ PEDAGOG VOLNÉHO ČASU. Akreditace: MŠMT 3039/2013-201-55. Výchova dítěte s autismem

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ KURZ PEDAGOG VOLNÉHO ČASU. Akreditace: MŠMT 3039/2013-201-55. Výchova dítěte s autismem JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ KURZ PEDAGOG VOLNÉHO ČASU Akreditace: MŠMT 3039/201320155 Výchova dítěte s autismem Seminární práce Vedoucí seminární práce: doc. Mgr. Michal

Více

POHOVOR DO ZAMĚSTNÁNÍ

POHOVOR DO ZAMĚSTNÁNÍ POHOVOR DO ZAMĚSTNÁNÍ PRACOVNÍ SEŠIT MIROSLAV KONVIČNÝ LENKA MURINOVÁ OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název: Pohovor do zaměstnání

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

Aktivní stárnutí v domovech pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Aktivní stárnutí v domovech pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Aktivní stárnutí v domovech pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Olga Doňková Vypracovala:

Více

Šetření spokojenosti klientů v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou pro rok 2009

Šetření spokojenosti klientů v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou pro rok 2009 Šetření spokojenosti klientů v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou pro rok 29 1. Uvedení do problematiky Ve snaze poskytovat klientům stále kvalitnější sluţby, které by odpovídaly individuálním přáním

Více

Život dětí v dětském domově

Život dětí v dětském domově Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Život dětí v dětském domově Sociální práce Vypracovala: Tereza Dvořáková Vedoucí práce: ThDr. Ladislava Marešová Čelákovice 2011 Čestné

Více

Prohlášení. datum: 15. dubna 2009 jméno: Klára Soldátová vlastnoruční podpis: - 1 -

Prohlášení. datum: 15. dubna 2009 jméno: Klára Soldátová vlastnoruční podpis: - 1 - Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Paliativní péče o děti zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole.

Více

rozum a cit 2010 příbuzných Mgr. Veronika Uhlířová a kol.

rozum a cit 2010 příbuzných Mgr. Veronika Uhlířová a kol. rozum a cit 2010 Dítě ve výchově příbuzných Mgr. Veronika Uhlířová a kol. Rozum a cit Nadi Konvalinkové Když se narodila, rodiče se snad milovali. Maminka se vdávala před osmnáctým rokem, narodila se

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA

AKADEMIE ALTERNATIVA AKADEMIE ALTERNATIVA OBOR DRAMATERAPIE ABSOLVENSKÁ PRÁCE Mgr. Marcela Lehotská Terapie divadlem BRNO 2014 Vedoucí práce: Mgr. Josef Zajíček. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci vypracovala samostatně

Více