ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Předškoláky v Laurince, zajímá svět velice. Platnost dokumentu: od 1. září 2013 do 31. srpna 2016 Pedagogická rada projednala ŠVP: dne: 28. srpna 2013 Předloţen zřizovateli: dne: 4. září 2013 ŠVP pod čj.: MSL 745/ vydala Ludmila Burianová, ředitelka školy v součinnosti s týmem pedagogických pracovnic

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Ţivotospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Řízení mateřské školy 3.5 Personální zajištění 3.6 Spoluúčast rodičŧ 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu Filosofie školy Formy a metody práce 6. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných 7. Vzdělávací obsah 7.1 IB Do školky se těšíme, do Laurinky běţíme 7.2 IB Uţ má sadař košíček, plný zralých jablíček 7.3 IB Čtyři svíce do Vánoc, neţ nastane štědrá noc 7.4 IB Kouzlo zimy, hop z pod peřiny 7.5 IB Sluníčko hej, mraky roztrhej 7.6 IB Radujte se, veselte se, jahody jiţ zrají v lese 8. Evaluační systém

3 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název školy: Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav Dukelská 1165, příspěvková organizace Adresa školy: Dukelská Mladá Boleslav Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav Komenského náměstí Mladá Boleslav Ředitelka školy: Ludmila Burianová Zástupkyně ředitelky školy: Ilona Samoláková IČO: Kontakty: ředitelna a kancelář pavilon Laurinka a ŠJ pavilon Kytička a ŠJ Provoz školy: od 6:00 do 17:00 hodin Kapacita školy: 221 dětí

4 2. Obecná charakteristika školy Mateřská škola Laurinka, Mladá Boleslav, Dukelská 1165 se nachází v centru města, poblíţ jedné ze vstupních bran závodu Auto ŠKODA. V lednu 2003 došlo z rozhodnutí zřizovatele ke sloučení pŧvodně samostatné Mateřské školy Laurinka se sousedící Mateřskou školou Kytička do jednoho právního subjektu. Budova Mateřské školy Laurinka byla postavena v r. 1975, Mateřské školy Kytička v r Školní budovy mají podobný charakter, řešení interiérŧ je rovněţ obdobné. V kaţdém ze dvou jednoposchoďových pavilonŧ se nacházejí čtyři třídy, v přízemí školní jídelna. V hospodářské budově je ředitelna, kancelář účetní školy a prádelna. Pavilony obklopuje rozlehlá zahrada. Ta je vybavena zahradními prvky, které postupně obnovujeme a doplňujeme, celkem osmi pískovišti a bazénem. Stín zajišťuje vzrostlá zeleň. V zimě děti realizují sezónní pohybové aktivity na malém svahu. Kapacita školy činí 221 dětí. 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky Mateřská škola disponuje prostory, které dle závěrŧ kontrol KHS vyhovují hygienickým předpisŧm. Prostory, udrţované v čistotě, se pravidelně se větrají a kontroluje se zde teplota. Dětský nábytek, včetně lehátek, se postupně obměňuje tak, aby vyhovoval výškovým proporcím dětí. Celkové uspořádání a vybavení tříd posiluje estetické cítění dětí. Na výzdobě tříd i celé školy se spolupodílejí děti svými výtvory. Mnoţství hraček a pomŧcek je odpovídající počtu i věku dětí, prŧběţně se dle finančních moţností dále doplňuje a obměňuje. Přes prŧběţnou inovaci pomŧcek nedosahuje vybavenost novými didaktickými pomŧckami úrovně, poţadované pro úspěšné naplňování koncepčních záměrŧ ŠVP. Uloţení hraček v kontejnerech či volných policích umoţňuje dětem jejich samostatný výběr. Prostorové uspořádání tříd v obou pavilonech je obdobné. Na herny navazují prostory vybavené dětským sedacím nábytkem. Děti mají k dispozici herní koutky, které slouţí především k námětovým hrám dětí, ale také i k uspokojení potřeby soukromí jednotlivcŧ. V rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí je nutné dále docílit: - výměny podlahové krytiny (kobercŧ) - realizace druhé etapy výměny oken - opravy fasád budov Pavilon Laurinka Zázemí kaţdé třídě tvoří šatna s šatními skříňkami pro děti, šatna se sprchou pro zaměstnance a úklidový prostor, sociální zařízení pro děti, herna s kobercovým povrchem, vybavená dostatečným mnoţstvím hraček a část s jídelními stoly. S jídelní částí sousedí přípravna jídla a místnost pro uloţení pomŧcek pro jednotlivé třídy. Třídy v kaţdém patře odděluje sklad pomŧcek. Prostor pod schody slouţí jako sklad hraček, pouţívaných na školní zahradě. Ve sníţeném přízemí budovy se nachází školní jídelna. Pavilon Kytička Ke kaţdé třídě náleţí šatna s šatními skříňkami pro děti, sociální zařízení pro děti, herna s kobercovým povrchem a s částečně oddělenou lŧţkovou částí, která sousedí se skladem na pomŧcky a šatnou pro personál. Dále děti mají k dispozici v kaţdé třídě jídelní část, na

5 kterou navazuje výdejna jídla. Z chodby se vstupuje do prostor určených personálu, vybavených sprchy a do úklidové místnosti. Ve sníţeném přízemí budovy je školní jídelna, kancelář zástupkyně školy a prostor se samostatným vchodem, který lze vyuţít k pronájmu. Ze strany budovy je umístěn sklad pomŧcek určených k činnostem na zahradě. Hospodářská budova V samostatné budově se nachází ředitelna, kancelář účetní a prádelna. Zahrada Oplocený, travnatý pozemek se sportovním a herním vybavením s malým bazénem je dostačující pro hru a spontánní pohybové vyţití dětí. Zahradní prvky postupně obnovujeme. Vyřazujeme ty, které jiţ neodpovídají předpisŧm a doplňujeme další pro zpestření nabídky pohybových aktivit dětí. Děti mají k dispozici osm pískovišť, dŧsledně zakrývaných plachtou, dvě hřiště s bránami, zahradní domky, dřevěné a provazové víceúčelové prolézačky, basketbalové koše, herní prvek loď, lanovou pyramidu, malý lanový park a houpačky. 3.2 Ţivotospráva Při poskytování stravy dvěma školními jídelnami jsou respektovány dané předpisy. Jídelníčky, které na obou pavilonech korespondují, zohledňují také stravovací potřeby jednotlivcŧ. O pestrosti stravy vypovídá mimo jiné četné zastoupení ovoce a čerstvé zeleniny. Pitný reţim je přizpŧsoben potřebám dětí, mají k dispozici po celý den dostatečný přísun tekutin v nádobách v kaţdé třídě a v letních měsících i na zahradě. Školní jídelny připravují pro děti tři jídla denně, a to dopolední a odpolední svačinu a oběd. Doba podávání jednotlivých jídel je ustálená, jen se přizpŧsobuje případným akcím pořádaných mateřskou školou. Děti vedeme k samostatnosti, podílejí se podle svých moţností na přípravě při podávání svačin a obědŧ. Děti do jídla nenutíme, ale snaţíme se o to, aby měly moţnost jídlo ochutnat a učily se tak zdravému stravování. Na obou pavilonech je stanoven pravidelný denní rytmus, který se přizpŧsobuje individuálním potřebám dětí i aktuální situaci. Délka pobytu venku se odvíjí od klimatických podmínek. Pedagogické pracovnice preferují pobyt na školní zahradě před organizovanou chŧzí po městě zejména po dobu adaptace nově přijatých dětí. Po obědě si děti čistí zuby, otuţují se v létě v bazénu. Denně je motivujeme k zapojení k provedení zdravotně preventivních cvikŧ, dostatečně třídy větráme. Cíleně podporujeme výchovu ke zdraví a upevňujeme zdravé ţivotní návyky. Délku odpočinku po obědě diferencujeme s ohledem na individuální potřeby. Dětem, které po kaţdodenním přečtení pohádky neusnou, nabízíme klidné činnosti, nejstarším didakticky cílené. V rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí je ţádoucí - rozšířit nabídku pitného reţimu o slazené i neslazené nápoje - dodrţovat délku pobytu venku danou reţimem dne (dvě hodiny dopoledne), případné zkrácení či vynechání pobytu venku konzultovat s ředitelkou - dŧsledně respektovat potřebu spánku jednotlivých dětí

6 3.3 Psychosociální podmínky Preferujeme didaktické styly, které pomáhají navozovat klidné a pro děti bezpečné prostředí. Interní směrnice, především školní řád, stanovují zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Ředitelka dohlíţí na jejich dodrţování. Nastolený denní řád umoţňuje přizpŧsobit organizaci činností potřebám jednotlivcŧ i aktuální situaci. Nabízený adaptační reţim konzultujeme se zákonnými zástupci dětí. Citlivým přístupem k rozvoji osobnosti dětí se daří předcházet stresovým situacím při slučování tříd, ke kterému dochází výjimečně z dŧvodu dlouhodobé absence učitelky. Děti se aktivně podílejí na tvorbě pravidel společného souţití, které následně dodrţují. Mají dostatek příleţitostí pro volnou hru i řízené činnosti. Pedagogické pracovnice diferencují náročnost poţadavkŧ kladených na děti s ohledem na jejich individuální moţnosti i zájmy. Respektují individuální potřeby klidu či soukromí. Ţádné dítě nezvýhodňujeme, všechny mají stejná práva, ale i povinnosti přiměřené věku. Míra organizovanosti, která omezuje osobní svobodu a volnost dětí, je nezbytná pro zajištění jejich bezpečnosti. Didaktické styly podporují přátelské vztahy mezi dospělými a dětmi i mezi vrstevníky v dětských kolektivech. Volíme rŧzné formy práce, pomocí kterých rozvíjíme zdravé sebevědomí dětí, nejstarší učíme pracovat samostatně i kooperovat ve skupině. Vytváříme předpoklady pro emoční rozvoj kaţdého dítěte, klademe dŧraz na vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. V rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí je ţádoucí zvýšit funkčnost informačního systému mezi pavilony. 3.4 Řízení mateřské školy Ředitelka školy delegovala pedagogickým pracovnicím konkrétní dílčí úkoly. Vytváří podmínky pro jejich další vzdělávání. Monitoruje moţnosti bezúplatného vzdělávání, které nabízí pedagogickým pracovnicím. Zástupkyni pověřila zajišťováním provozu v obou pavilonech a vedením oblasti BOZP. Ředitelka spolu se zástupkyní vykonává hospitační i kontrolní činnost. Hodnocení činnosti školy probíhají dle evaluačního systému, uvedeném v poslední kapitole ŠVP. Webové stránky školy jsou pravidelně aktualizované. K informovanosti rodičŧ o prospívání dětí v mateřské škole slouţí i další funkční mechanismy, například kaţdodenní kontakty s učitelkami ve třídách či prezentace na nástěnkách. Na tvorbě ŠVP se částečně podílel tým pedagogických pracovnic. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy. Udrţuje pracovní kontakty s místními základními školami, školskými poradenskými zařízeními a krajským koordinátorem logopedické péče. Konzultační hodiny ředitelky v ředitelně: Středa 10:00-12:00 hodin 14:00-15:30 hodin 3.5 Personální a pedagogické zajištění Ředitelka školy splňuje kvalifikaci pro výkon své funkce, absolvovala rovněţ studium pro ředitele škol a školských zařízení. V týmu pedagogických pracovnic dosahují všechny poţadovanou kvalifikaci, tři s vysokoškolským diplomem. Vedle účasti na vzdělávacích akcích, pořádaných akreditovanými organizacemi, doporučuje pedagogických pracovnicím studium odborné literatury a další, finančně méně náročně formy

7 dalšího vzdělávání. Zaměření DVPP přihlíţí k potřebám školy, aktuálně na oblast logopedické péče. Projednává s pedagogickou radou zásadní dokumentaci školy a v procesu řízení akceptuje závěry tohoto poradního orgánu. Plné pracovní úvazky všech pedagogických pracovnic umoţňují rozvrţení sluţeb tak, aby byla zajištěna dostatečná péče dětem v prŧběhu celého dne. Specializované sluţby jsou zajišťovány v součinnosti s odborníky školských poradenských zařízení, především SPC a PPP Mladá Boleslav. Tým pedagogických pracovníků - školní rok 2013/2014 Bartošová Vladimíra Bc. Beranová Jana Burianová Ludmila ředitelka školy Dlasková Libuše Horáková Jana Langerová Marcela Langerová Monika Lukavcová Soňa Nedvědová Martina, DiS Radošová Jana Samoláková Ilona, zástupkyně ředitelky Bc. Spišáková Mária, DiS Tomínová Eva Vaňková Zuzana Vlachovská Anna Vrabcová Veronika Pro zkvalitnění personálních podmínek je ţádoucí: - zajistit metodickou pomoc novým učitelkám - zaměřit hospitační činnost na hodnocení vzdělávacích výsledkŧ ve třídách, kde pracují nové učitelky - zajistit podmínky pro četnější vyuţívání interaktivní tabule 3.6 Spoluúčast rodičů Rodiče jsou informováni o dění v mateřské škole a seznamováni s ŠVP jiţ v rámci přijímacího řízení. Adaptační reţim, individuálně upravovaný s ohledem na potřeby dětí, usnadňuje navázání dobré spolupráce mezi pedagogy a rodiči. Ředitelka seznamuje rodiče se školním řádem na pravidelně konaných společných setkáních. Zákonní zástupci dětí mají příleţitost podílet se aktivně na stanovení pravidel vzájemného vztahu. Stávající informační systém je funkční, rodiče jsou včas informováni o prospívání dětí v mateřské škole tradičními prostředky. Pedagogické pracovnice zohledňují ve vzdělávacím procesu připomínky či podněty zákonných zástupcŧ dětí. Rodiče posilují rozpočet školy formou sponzorských darŧ, které slouţí k nákupu hraček pro děti. Uţší spolupráce v oblasti poskytování specializovaných sluţeb, představuje příleţitost ke zvýšení účinnosti spolupráce rodičŧ a školy pro zdárný rozvoj osobnosti dětí.

8 4. Organizace vzdělávání Provoz ve třídách je od 6:00 do 16:00 hodin. Po 16. hodině se děti scházejí v jedné třídě, s prodlouţeným provozem do 17:00 hodin. Na kaţdém pavilonu jsou dvě třídy, dvě pro děti ve věku od tří do pěti let a dvě pro děti od pěti do sedmi let. Pedagogické pracovnice poskytují předškolní vzdělávání podle třídních vzdělávacích plánů, zpracovaných v návaznosti na ŠVP. Integrované bloky, stanovené v ŠVP představují závazné učivo, které učitelky konkretizují podle moţností a potřeb dětí v jednotlivých třídách. Organizace vzdělávání preferuje formy stimulující aktivní spoluúčast dětí. Dětem jsou vytvářeny příleţitosti k individuální i skupinové práci. Řízené, frontálně vedené aktivity slouţí zejména ke stmelování kolektivu. Z metod je zastoupena nejvíce hra. Naplňování cílŧ ŠVP probíhá především v reálném prostředí, vyuţíváno je situační učení. V reţimu dne jsou rovnoměrně zastoupeny řízené i spontánní aktivity. Denně jsou realizovány zdravotně preventivní pohybové aktivity. Z dŧvodu rozkládání lehátek na odpolední odpočinek není vţdy moţné ponechat herní prvky v herně. Zřizovatel povolil výjimku z počtu dětí na třídu aţ do počtu 28, ke spojování tříd dochází výjimečně, vţdy s ohledem na aktuální potřeby dítěte. Děti jsou do mateřské školy přijímány ve správním řízení dle daných kritérií. Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy Ředitelka stanoví termín zápisu po dohodě se zřizovatelem školy. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dosáhnou-li věku 6 let v období od 1. září kalendářního roku, v němţ probíhá zápis, do 31. srpna kalendářního roku následujícího) a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky. Kritéria 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky 2. Děti s trvalým bydlištěm v Mladé Boleslavi 3. Podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do povolené kapacity Mateřské školy Laurinka

9 Režim dne pro školní rok 2013/2014 MOTÝLCI - L KUŘÁTKA- L LIŠTIČKY - L BERUŠKY - L KOŤATA - K MEDVÍĎATA - K VEVERKY - K ŢABIČKY - K. Hry dle vlastní volby, individuální činnosti s učitelkou 6:00 8:15 7:00 8:15 6:30 8:15 6:30-8 :15 Pohybové aktivity, ranní kruh 8:15-8:35 8:15-8:40 8:15-8:45 8:15-8:45 Hygiena a přesnídávka 8:35-9:00 8:40-9:05 8:45-9:10 8:45-9:10 Didakticky cílené činnosti, spontánní činnosti 9:00-9:30 9:05-9:35 9:10-9:40 9:10-9:45 Pobyt venku 9:30-11:30 9:35-11:35 9:40-11:40 9:45-11:45 Hygiena, oběd, čištění zubů 11:30-12:05 11:35-12:10 11:40-12:15 11:45-12:20 Četba pohádky, odpočinek, diferencovaný podle potřeb dětí 12:05-14:00 12:10-14:00 12:15-14:00 12:20-14:00 Aktivity pro nespavé děti 13:30-14:00 13:30-14:00 13:20-14:00 13:20-14:00 Hygiena, pohybová chvilka, odpolední svačina 14:00 14:50 14:00-14:45 14:00-14:45 14:00-14:45 Spontánní hry, opakovací chvilky, pohybové aktivity, pobyt na školní zahradě 14:50 15:30 14:45 17:00 14:45-16:00 14:45-15:15

10 5. Charakteristika vzdělávacího programu Název ŠVP Předškoláky v Laurince, zajímá svět velice vystihuje filosofii práce školy. Odvíjí se od názvu školy, která se nachází v blízkosti závodu Škoda AUTO. Tento závod svoji prosperitou ovlivňuje významně pozitivně ţivoty občanŧ města Mladá Boleslav. Převáţná většina rodičŧ, nebo alespoň někdo z rodinných příslušníkŧ, pracuje v tomto závodě Vize, ţe děti pŧjdou v profesním ţivotě po jejich stopách, je zcela reálná. Prvky regionální výchovy prostupují vzdělávacím obsahem ŠVP. Prostřednictvím projektu, který tvoří nedílnou součást vzdělávacího obsahu ŠVP, prohlubujeme cíleně vztah dětí k městu. 5.1 Filosofie školy V souladu se stanovenou filosofii vzdělávání stimulujeme osobnostní rozvoj dětí po stránce psychické, fyzické i sociální. Našim cílem je, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud moţno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky ţivota, které jsou na ně běţně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Snaţíme se o to, aby na konci předškolního období bylo dítě co nejlépe dle svých moţností připraveno na úspěšný přechod do základní školy. Podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme jeho zdravé sebevědomí, klademe základy jeho celoţivotního vzdělávání, učíme ho zdravému ţivotnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání. To vše samozřejmě ve spolupráci s rodiči. Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ přirozeného poznávání, podporujeme přirozený pohyb v přírodě s uvědoměním si dŧleţitosti její ochrany. Podporujeme rozvoj komunikativních dovedností. Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zaţívaly pocity úspěchu, aby u nás byly šťastné a spokojené, aby nabídka pro ně byla pestrá a aby na pobyt dítěte v mateřské škole rády vzpomínaly děti i jejich rodiče. 5.2 Formy a metody práce Vzdělávání dětí volíme s ohledem na potřeby dětí. Kaţdému dítěti poskytujeme ve vzdělávání podporu diferencovanou podle individuálních potřeb. K realizaci našich cílŧ vyuţíváme metod proţitkového a kooperativního učení hrou i aktivní zapojení dětí do nabídky činností. Snaţíme se uplatňovat přímé záţitky dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Volíme aktivity řízené i spontánní a snaţíme se o jejich vyváţenost. Připravujeme prostředí a nabízíme dítěti příleţitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe. Jednáme s vědomím, ţe představujeme příklad pro děti. 6. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných Logopedická péče Ve školním roce 2013/2014 budou poskytovat logopedickou péči dětem pí učitelky Bc. Jana Beranová a Jana Radošová pod metodickým vedením krajského koordinátora logopedické péče PhDr. J. Štěpána. Logopedická péče probíhá za účasti rodičŧ jednou za dva týdny od 14:00 do 16:00 hodin ve sborovně mateřské školy, umístěné v pavilonu Kytička. Individuální přístup, integrace Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) dle funkčního individuálního vzdělávacího plánu vyţaduje úzkou součinnost s odborníky školských poradenských zařízení i zákonnými zástupci dítěte. Úspěšnost předškolního vzdělávání dětí se SVP spočívá nejenom ve volbě vhodných

11 vzdělávacích metod a prostředkŧ, ale i ve vytvoření potřebných materiálních, organizačních a personálních podmínek. Integrace dítěte se SVP předpokládá vysoce profesionální postoj pedagogŧ i ostatních zaměstnancŧ školy. Diagnostika Pokud prvotní diagnostika na základě pozorování dítěte, analýzy výtvarných prací, interakce a komunikace v kolektivu, apod. vyvolá u učitelky podezření na problém v některé oblasti, taktním a citlivým zpŧsobem informuje rodiče a nabídne pomoc, příp. odkáţe na moţnosti řešení. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Uspokojování zájmu dětí a podpora rozvoje mimořádnějšího nadání jednotlivců Podporujeme rozvoj mimořádných schopností dětí především dŧslednou realizací ŠVP. Doporučujeme zapojení dětí do činnosti Základní umělecké školy v Mladé Boleslavi, se kterou naše mateřská škola spolupracuje. Záměrem doplňkových programŧ školy je nabídnout moţnost rozvinout dětský talent, či maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem. Základem je maximálně respektovat potřeby a zájem dětí a rodičŧ, uplatňovat regionální prvky a vytvářet kladný vztah dětí k přírodě. Anglický jazyk a německý jazyk seznamování dětí s cizím jazykem, říkadly, písničkami formou hry. Stěţejní je zájem a schopnost dětí chtít zkusit komunikovat v jiném, neţ českém jazyce. Tyto zájmové aktivity vedou učitelky Mateřské školy Laurinka bezúplatně. Zpívání seznamování dětí se základy muzicírování, rozvíjení celkového muzikálního cítění, pěstování kladného vztahu k hudbě (hlasová výchova, rytmus, tvořivost, instrumentální hra, pěvecké dovednosti, poslechové a pohybové činnosti). Logopedie náprava vadné výslovnosti, individuální speciální péče dětem, pohovory s rodiči, nabídka spolupráce s klinickými logopedy. Projekt Poznáváme a chráníme naši Zemi, zaměření na environmentální výchovu Boleslav, Boleslav překrásné město, zaměření na regionální prvky 7. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah ŠVP je zpracován do šesti integrovaných blokŧ, které stanovují vzdělávací cíle. Integrovaný blok zahrnuje základní a závaznou nabídku činností v obecné rovině. Realizací nabídky činností je zajištěn integrovaný přístup ke vzdělávání. Tyto stanovené činnosti je nutné konkretizovat a případně doplňovat v třídních vzdělávacích plánech tak, aby odpovídaly potřebám, moţnostem, zájmu dětí, celkové aktuální situaci v jednotlivých třídách i zvolenému podtématu. Podtémata k dosaţení stanovených cílů integrovaného bloku lze libovolně volit či kombinovat. Délka realizace podtémat se odvíjí od zájmu dětí. Vzdělávací obsah doplňuje realizace projektŧ a doplňkových programŧ. Celoškolní doplňkové projekty směřují především na oblast environmentální výchovy a na uplatňování regionálních prvkŧ. Vzdělávací obsah stanovený integrovanými bloky nezahrnuje nabídky preventivních cviků či přirozených cviků, denně realizovaných. zdravotně Pedagogická rada projedná případné návrhy týkající se doplnění vzdělávacího obsahu o nové integrované bloky.

12 7.1 Integrovaný blok Do školky se těšíme, do Laurinky běţíme Charakteristika: Vzdělávacím záměrem integrovaného bloku je navázat či prohloubit citový vztah v kolektivu dětí, zadaptovat se v novém prostředí nebo se aklimatizovat po příchodu z prázdnin. Časový rozsah: 2 3 týdny Nabídka moţných, volitelných podtémat: POPRVÉ VE ŠKOLCE začínáme si hrát a povídat, adaptace na nové prostředí JÁ A MOJI KAMARÁDI kaţdý jsme jiný, moje rodina JÁ A MOJE TĚLO CESTA DO ŠKOLKY bezpečnost Proč nabízíme integrovaný blok - vzdělávací záměry: rozvinout smyslové vnímání rozšířit poznatky o těle a jeho zdraví, o významu pohybu pro zdraví rozvinout řečové schopnosti a jazykové dovednosti (vnímání, naslouchání, porozumění) rozvinout komunikativní dovednosti a kultivovaný projev rozvinout tvořivost (tvořivé myšlení, řešení problémŧ, tvořivé sebevyjádření) posílit přirozené poznávací city (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) podpořit poznání sebe sama, rozvinout pozitivní city ve vztahu k sobě (sebevědomí, sebedŧvěra, osobní spokojenost) podpořit relativní citovou samostatnost zprostředkovat poznání s pravidly chování ve vztahu k druhému, zaktivizovat děti při tvorbě pravidel společného souţití ve třídě zaměřit se na zprostředkování elementárních poznatkŧ, schopností a dovedností dŧleţitých pro navazování a rozvíjení vztahŧ dítěte k druhým lidem vytvořit základy prosociálních postojŧ (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpŧsobivosti) rozvoj schopnosti ţít ve společenství ostatních lidí, přináleţet k tomuto společenství, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané Co očekáváme, ţe děti na úrovni odpovídající vlastní individuálním moţnostem, dokáţí: zvládnou sebeobsluhu i základní osobní hygienu, uplatní základní kulturní hygienické návyky, osvojí si návyky kulturního stolování, postarají se o sebe a své osobní věci, obléknou se, svléknou, obují zvládnou jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, postarají se o hračky, pomŧcky, uklidí po sobě, udrţí pořádek, zvládnou jednoduché úklidové práce domluví se slovy i gesty odloučí se na určitou dobu od rodičŧ a blízkých, budou aktivní i bez jejich opory uvědomí si samostatnost, zaujmou vlastní názory a postoje a vyjádří je naváţí kontakt s dospělým, kterému jsou svěřeny do péče, překonají stud, naváţí komunikaci s ním vhodným zpŧsobem, budou ho respektovat přirozeně a bez zábran naváţí komunikaci s druhým dítětem, naváţí dětská přátelství začnou dodrţovat dohodnutá a pochopená pravidla souţití a chování v MŠ, včetně herních pravidel budou respektovat potřeby jiného dítěte začnou vnímat, co si druhý přeje a potřebuje

13 nebudou pasivní k projevŧm násilí jiného dítěte uplatní návyky v základních formách společenského chování začlení se do třídy a mezi vrstevníky adaptují se na ţivot ve škole budou zacházet šetrně s hračkou, vlastními i cizími pomŧckami zorientují se v prostředí MŠ Nabídka činností pro dosaţení stanovených vzdělávacích záměrů: činnosti vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách komunitní kruh gymnastika mluvidel, rýmování řízené rozhovory na téma proţitky z prázdnin výtvarné vyjádření proţitkŧ z prázdnin (kresba) estetické a tvŧrčí aktivity pohybové hry vyţadující pouţívání jmen hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru cvičení pro radost, přirozená cvičení s motivací, případně s vyuţitím maňáskŧ spoluvytváření pravidel souţití a chování v MŠ zařazování sociálních her (např. Třída plná pohody ), společenské hry a aktivity nejrŧznějšího zaměření činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němţ dítě ţije (rodina, MŠ) hry na téma rodiny, přátelství výtvarné ztvárnění kamarád, rodina plnění jednoduchých úkolŧ s viditelným cílem a výsledkem, v nichţ mŧţe být jedinec úspěšný společné vytváření piktogramŧ (ze situace vytvořit pravidlo označit zákaz) sledování pohádek a příběhŧ obohacujících citový ţivot dítěte četba, vyprávění příběhu s etickým a morálním obsahem cvičení pro projevování citŧ, sebekontrolu a sebeovládání didakticky cílené hry se značkami dětí (strom přátelství) společenské hry podporující uvědomování si vztahŧ mezi lidmi (přátelství) exkurze v MŠ běţné kaţdodenní setkávání s pozitivními vzory vztahŧ a chování práce s obrazovým materiálem činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí hry a aktivity na téma dopravy poučení o moţných nebezpečných situacích

14 7.2 Integrovaný blok Uţ má sadař košíček, plný zralých jablíček Charakteristika: Podzim postupuje, barev nejprve přibývá, s padajícím listí však ubývá. Příroda a zvířátka se připravují na zimu. Časový rozsah: 6 8 týdnŧ Nabídka témat: SKLIZEŇ ovoce, zelenina, vitamíny, zdraví PODZIMNÍ POLE polní plodiny, polní práce, vesnice - město BAREVNÝ PODZIM - listy MY SE DRAKŦ NEBOJÍME CO NÁM RADÍ POČASÍ oblečení, babí léto, vítr, mlha, jinovatka, odlet vlaštovek PODZIMNÍ LES dary podzimu (kaštany, ţaludy, houby, stromy jehličnaté, listnaté) POSVÍCENÍ zvyky a tradice VRÁNO, VRÁNO, POLEŤ K NÁM ZVÍŘÁTKA, CHYSTEJTE SI DOUPÁTKA příprava na zimu Proč nabízíme integrovaný blok - vzdělávací záměry: rozvinout uţívání všech smyslŧ rozvinout řečové schopnosti a jazykové dovedností zpřesnit a kultivovat smyslové vnímání, přejít od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému, rozvinout paměť a pozornost rozvinout a kultivovat představivosti a fantazie posílit přirozené poznávací city (zvídavosti, radosti z objevování) podpořit citové vztahy posílit prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem seznámit s pravidly společenského souţití a jejich spoluvytváření seznámit s místem a prostředím, ve kterém dítě ţije, a vytváření pozitivního vztahu k němu vytvořit elementární povědomí o širším přírodním, prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách rozvinout úctu k ţivotu ve všech jeho formách stimulovat schopnosti přizpŧsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Co očekáváme, ţe děti dokáţí na úrovni odpovídající vlastním individuálním moţnostem: budou soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí, experimentovat uplatní získanou zkušenost v praktických situacích osvojí si elementární poznatky o přírodě, o jejích rozmanitostech a proměnách budou klást otázky a hledat na ně odpovědi, aktivně si budou všímat okolního dění, radovat se ze zvládnutého vyjádří a sdělí své proţitky, pocity a nálady (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými prostředky) rozšíří si svou slovní zásobu a aktivně ji pouţijí k dokonalejší komunikaci s okolím vyuţijí informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běţně setkává (kníţky, encyklopedie) uvědomí si, ţe za sebe i své jednání odpovídá a nese dŧsledky začnou dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých

15 Nabídka činností pro dosaţení stanovených vzdělávacích záměrů: přímé pozorování přírody, zahrádky, pole, parky ve městě, les pěstitelské a chovatelské činnosti, péče o školní zahradu pokusy, smyslové hry a činnosti seznámení s básní s tematikou podzimu sběr plodŧ podzimu, výstava podzimních plodŧ zhotovení bramborového tiskátka, tisk dekor prohlíţení a čtení kníţek s podzimní tematikou vyprávění, pokus o dramatizaci přečteného výroba dráčkŧ, pouštění dráčkŧ hudebně pohybové hry s motivací vztahující se k podzimu třídění, přiřazování apod., konkrétní manipulace s přírodninami výtvarné činnosti s vyuţitím přírodnin práce s encyklopedií didaktické hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišení zvukŧ, uţívání gest přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda ţivá i neţivá, přírodní děje a jevy, rostliny, ţivočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) vedení záznamŧ v kalendáři počasí pozorování ţivotních podmínek a stavu ţivotního prostředí, poznávání ekosystémŧ (les, louka, pole ) ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry), činnosti přispívající k péči o ţivotní prostředí a okolní krajinu, pracovní, řešení myšlenkových i praktických problémŧ příprava oslav, připomenutí tradic Posvícení, Sv. Martin tvŧrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební

16 7.3 Integrovaný blok Čtyři svíce do Vánoc, neţ nastane štědrá noc Charakteristika IB: Vánoční čas, jedno z nejkrásnějších období začíná adventem. Den se krátí, světla ubývá, příroda usíná. Země vstupuje do ticha, člověk se vydává do nitra své duše, nastupuje cestu k porozumění druhému. Vánoční čas, čas zdobení a napjatého očekávání. Ve vyzdobeném prostředí sdílíme společně radost, optimismus, vzájemné citové proţívání. Zvoleným integrovaným blokem přibliţujeme dětem tradiční lidové koledy, zvyky, pranostiky, vánoční čas se všemi jeho symboly a tradicemi, veškeré kulturní dědictví vázané k těmto nejkrásnějším svátkŧm v roce. Časový rozsah: 3 4 týdny Nabídka témat: NEŢ PŘIJDE ČERT S MIKULÁŠEM tradice, pohádky, mezilidské vztahy apod. ADVENT PŘICHÁZÍ úklid, tradice, pečení cukroví, výzdoba třídy i školy VÁNOCE U NÁS DOMA příprava dárkŧ, souţití v rodině, přátelé. SPOLEČNĚ U VÁNOČNÍHO STROMU besídky, společné oslavy v MŠ i mimo ni Proč nabízíme integrovaný blok - vzdělávací záměry: vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách posílit přirozené poznávací city (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod., být nápomocen při projevech citŧ a jejich proţití vytvořit základy poznatkŧ, které předcházejí čtení a matematické gramotnosti kultivovat mravní a estetické cítění, fantazii a představivost rozvinout řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmŧ, mluvního projevu, vyjadřování) stimulovat tvořivost (tvořivé myšlení, řešení problémŧ, tvořivé sebevyjádření) podpořit základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti dětí přiblíţit tradice, vytvořit příleţitosti k jejich proţití Co očekáváme, ţe děti dokáţí na úrovni odpovídající vlastním individuálním moţnostem: budou sledovat četbu pohádkových příběhŧ, reprodukovat děj potěší se z hezkých záţitkŧ vyjádří své pocity i vstřícnost k druhému sluchově rozliší hlásku na začátku slov porozumí a uplatní základní matematické pojmy vyjádří se pomocí hudebních a hudebně pohybových činností budou vnímat umělecké a kulturní podněty zvládnou práci s jednoduchým náčiním zformulují otázky a najdou na ně odpovědi, aktivně budou sledovat, co se kolem nich děje; chce porozumět věcem, jevŧm a dějŧm, které kolem sebe vidí; poznají, ţe se mŧţe mnohou naučit, budou se radovat z toho, co samy dokáţí a zvládnou pochopí, ţe vyhýbat se řešení problémŧ nevede k cíli, ale ţe jejich včasné a uváţlivé řešení je naopak výhodou; uvědomí si, ţe svou aktivitou a iniciativou mŧţou situaci ovlivnit vyjádří a sdělí své proţitky, pocity a nálady rŧznými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

17 napodobí modely prosociálního chování a mezilidských vztahŧ, které nacházejí ve svém okolí projeví zájem o druhé Nabídka činností pro dosaţení stanovených vzdělávacích záměrů: seznamování s vánočními zvyky a tradicemi rychlení větévek poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhŧ, sledování filmových či divadelních pohádek a příběhŧ s vánočním tématem přivítání čerta a Mikuláše pečení (modelování), zdobení zařazení básní, písní a her s vánoční tematikou výroba dárkŧ, svícínkŧ, výzdoba třídy diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace k Vánocŧm příprava vánoční slavnosti v mateřské škole, společné oslavy Vánoc s rodiči pozorování výzdoby města stromeček pro ptáčky smyslové hry didakticky cílené hry se zaměřením na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti

18 7.4 Integrovaný blok Kouzlo zimy, hop z pod peřiny Charakteristika IB: Vrcholí období zimy. Příroda spí pod bílou peřinou. Začátek roku přináší nová očekávání. Světlo se pomalu vrací, den prodluţuje. Obrazem tohoto období je Masopust nastolení nálady hojnosti, radosti, experimentování a sebe vyjadřování. Tento integrovaný blok provází děti zimním obdobím. Seznamuje je s rozmanitostmi počasí, krásami zimní přírody, správným oblékáním, zimními sporty, zkrátka se vším, co k zimě patří. Děti si také procvičí a upevní časové pojmy a natěší se na zápis do ZŠ. Časový rozsah: 8 10 týdnŧ Nabídka témat: ČAS POHÁDEK ZIMNÍ RADOVÁNKY hry a sporty na sněhu a ledu, oblečení, bezpečnost STARÁME SE O ZVÍŘÁTKA A PTÁČKY krmení, stopy ve sněhu ZIMNÍ PŘÍRODA pozorování, experimentování, zima v jiných částech světa CO VŠECHNO UŢ UMÍM ZVYKY A TRADICE (vynášení Morany, karneval - masopust) Proč nabízíme integrovaný blok - vzdělávací záměry: rozvinout pohybové schopnosti, zdokonalit dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), naučit ovládat pohybový aparát podpořit fyzickou a psychickou zdatnost stimulovat řečové schopnosti a jazykové dovednosti (vnímání, naslouchání, porozumění) procvičit poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, zvýšit zájem o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) posílit přirozené poznávací city (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) posílit pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podpořit zájem o učení přiblíţit elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) vytvořit základy pro práci s informacemi rozvinout schopnost sebeovládání rozšířit elementární povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách uvést příklady, kdy změny zpŧsobené lidskou činností chrání prostředí a zkvalitňují, kdy však poškozují a ničí Co očekáváme, ţe děti dokáţí na úrovni odpovídající vlastním individuálním moţnostem: odhadnou své síly, ohodnotí svoje osobní pokroky i ocení výkony druhých vyřeší problém na základě bezprostřední zkušenosti, bude postupovat cestou pokusu a omylu, vyzkouší, experimentuje, spontánně vymyslí nová řešení problémŧ a situací, najde rŧzné moţnosti a varianty (navrhne vlastní, originální nápady), vyuţije při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost vyjádří a sdělí své proţitky, pocity a nálady rŧznými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

19 vyuţijí informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běţně setkávají (kníţky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon apod.) budou se spolupodílet na společných rozhodnutích, přijmou vyjasněné a zdŧvodněné povinnosti, dodrţí dohodnutá a pochopená pravidla a přizpŧsobí se jim začnou dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, začnou se chovat odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) zvládnou bezpečně sezónní činnosti Nabídka činností pro dosaţení stanovených vzdělávacích záměrů: četba povídek, pohádek, práce s textem a ilustrací návštěva městské knihovny vlastní ilustrace pohádky dramatizace pohádky dokončování fantastického příběhu- scifi sezónní činnosti pokusy se sněhem, stavby ze sněhu otiskování stop ve sněhu (labyrinty výtvarné činnosti (nová technika) zimní tematika péče o ptáky, zvířata v lesoparku cílené pozorování zimní přírody, sledování rozmanitosti a změn hudebně pohybové činnosti se zimní tematikou námětová hra Na poštu adresa, dopis nemocnému kamarádovi námětové hry na školu řízená činnost s vyuţitím encyklopedie práce s informacemi s vyuţitím encyklopedie didaktické hry s vyuţitím písmen, číslic didakticky cílené hry k procvičení matematické a čtenářské gramotnosti hry a činnosti zaměřené na rozvoj paměti, tvořivosti, představivosti a fantazie, hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině činnosti zasvěcující dítě do časových pojmŧ a vztahŧ činnosti zaměřené na rozvoj koncentrace pozornosti výroba masek na masopust oslava masopustu vynášení Morany, dětský karneval

20 7.5 Integrovaný blok Sluníčko hej, mraky roztrhej Charakteristika IB: Přichází jaro, síly se přírodě vrací, rodí se mláďátka, všechno začíná rašit a pučet. Světla stále přibývá. Obrazem tohoto období je vynášení Morany, vítání jara a Velikonoc i návrat barev do přírody. Časový rozsah: 8 10 týdnŧ Nabídka témat: KAM SE SLUNÍČKO ZATOULALO probouzení přírody, první jarní kytičky ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY příprava pŧdy, setí, pokusy, kvetoucí stromy KDO TO ŤUKÁ NA SKOŘÁPKU mláďátka, návrat ptákŧ JARO V PŘÍRODĚ (hmyz, ţivot u rybníka, zvířátka, dětské hry) POZNÁVÁME A CHRÁNÍME NAŠÍ ZEMI Den Země ekologie MĚSÍC KNIHY seznámení s autory dětských knih, vztah ke knize VELIKONOCE ČARODĚJNICKÉ REJDĚNÍ MAMINKA MÁ SVÁTEK rodina DĚTI, POZOR, ČERVENÁ bezpečnost JEDNOU BUDU VELKÝ profese, zaměstnání, řemesla Proč nabízíme integrovaný blok - vzdělávací záměry: podpora rozvoji a uţívání všech smyslŧ motivace k samostatnému uplatnění věku přiměřených praktických dovedností podpora zdravých ţivotních návykŧ a postojŧ jako základŧ zdravého ţivotního stylu rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu posílení přirozených poznávacích citŧ (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně proţívat rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a proţívání rozvoj kooperativních dovedností posílit povědomí o ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými vytvořit základy aktivních postojŧ ke světu, k ţivotu, pozitivních vztahŧ ke kultuře a umění, rozvinout dovednosti umoţňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat, posílit úctu k ţivotu ve všech jeho formách rozvinout schopnost přizpŧsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám vytvořit povědomí o vlastní sounáleţitosti se světem, s neţivou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí vytvořit elementární poznání o tom, ţe změny zpŧsobené lidskou činností mohou přírodu chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit rozšířit elementární povědomí o širším kulturním a technickém prostředí, jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Předškoláky v Laurince, zajímá svět velice. Platnost dokumentu: od 1. září

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání DĚTSKÝ ROK V LAURINCE Motto: Veselé autíčko vyjíždí do světa a pomáhá dětem objevovat svět. Platnost dokumentu: školní roky 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-684/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264 IČ:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Filosofií naší mateřské školy

Filosofií naší mateřské školy Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme být školou, kde se cítí děti šťastně a spokojeně. Způsoby, kterými toho dosáhneme individuálním

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více