ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Předškoláky v Laurince, zajímá svět velice. Platnost dokumentu: od 1. září 2013 do 31. srpna 2016 Pedagogická rada projednala ŠVP: dne: 28. srpna 2013 Předloţen zřizovateli: dne: 4. září 2013 ŠVP pod čj.: MSL 745/ vydala Ludmila Burianová, ředitelka školy v součinnosti s týmem pedagogických pracovnic

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Ţivotospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Řízení mateřské školy 3.5 Personální zajištění 3.6 Spoluúčast rodičŧ 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu Filosofie školy Formy a metody práce 6. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných 7. Vzdělávací obsah 7.1 IB Do školky se těšíme, do Laurinky běţíme 7.2 IB Uţ má sadař košíček, plný zralých jablíček 7.3 IB Čtyři svíce do Vánoc, neţ nastane štědrá noc 7.4 IB Kouzlo zimy, hop z pod peřiny 7.5 IB Sluníčko hej, mraky roztrhej 7.6 IB Radujte se, veselte se, jahody jiţ zrají v lese 8. Evaluační systém

3 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název školy: Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav Dukelská 1165, příspěvková organizace Adresa školy: Dukelská Mladá Boleslav Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav Komenského náměstí Mladá Boleslav Ředitelka školy: Ludmila Burianová Zástupkyně ředitelky školy: Ilona Samoláková IČO: Kontakty: ředitelna a kancelář pavilon Laurinka a ŠJ pavilon Kytička a ŠJ Provoz školy: od 6:00 do 17:00 hodin Kapacita školy: 221 dětí

4 2. Obecná charakteristika školy Mateřská škola Laurinka, Mladá Boleslav, Dukelská 1165 se nachází v centru města, poblíţ jedné ze vstupních bran závodu Auto ŠKODA. V lednu 2003 došlo z rozhodnutí zřizovatele ke sloučení pŧvodně samostatné Mateřské školy Laurinka se sousedící Mateřskou školou Kytička do jednoho právního subjektu. Budova Mateřské školy Laurinka byla postavena v r. 1975, Mateřské školy Kytička v r Školní budovy mají podobný charakter, řešení interiérŧ je rovněţ obdobné. V kaţdém ze dvou jednoposchoďových pavilonŧ se nacházejí čtyři třídy, v přízemí školní jídelna. V hospodářské budově je ředitelna, kancelář účetní školy a prádelna. Pavilony obklopuje rozlehlá zahrada. Ta je vybavena zahradními prvky, které postupně obnovujeme a doplňujeme, celkem osmi pískovišti a bazénem. Stín zajišťuje vzrostlá zeleň. V zimě děti realizují sezónní pohybové aktivity na malém svahu. Kapacita školy činí 221 dětí. 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky Mateřská škola disponuje prostory, které dle závěrŧ kontrol KHS vyhovují hygienickým předpisŧm. Prostory, udrţované v čistotě, se pravidelně se větrají a kontroluje se zde teplota. Dětský nábytek, včetně lehátek, se postupně obměňuje tak, aby vyhovoval výškovým proporcím dětí. Celkové uspořádání a vybavení tříd posiluje estetické cítění dětí. Na výzdobě tříd i celé školy se spolupodílejí děti svými výtvory. Mnoţství hraček a pomŧcek je odpovídající počtu i věku dětí, prŧběţně se dle finančních moţností dále doplňuje a obměňuje. Přes prŧběţnou inovaci pomŧcek nedosahuje vybavenost novými didaktickými pomŧckami úrovně, poţadované pro úspěšné naplňování koncepčních záměrŧ ŠVP. Uloţení hraček v kontejnerech či volných policích umoţňuje dětem jejich samostatný výběr. Prostorové uspořádání tříd v obou pavilonech je obdobné. Na herny navazují prostory vybavené dětským sedacím nábytkem. Děti mají k dispozici herní koutky, které slouţí především k námětovým hrám dětí, ale také i k uspokojení potřeby soukromí jednotlivcŧ. V rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí je nutné dále docílit: - výměny podlahové krytiny (kobercŧ) - realizace druhé etapy výměny oken - opravy fasád budov Pavilon Laurinka Zázemí kaţdé třídě tvoří šatna s šatními skříňkami pro děti, šatna se sprchou pro zaměstnance a úklidový prostor, sociální zařízení pro děti, herna s kobercovým povrchem, vybavená dostatečným mnoţstvím hraček a část s jídelními stoly. S jídelní částí sousedí přípravna jídla a místnost pro uloţení pomŧcek pro jednotlivé třídy. Třídy v kaţdém patře odděluje sklad pomŧcek. Prostor pod schody slouţí jako sklad hraček, pouţívaných na školní zahradě. Ve sníţeném přízemí budovy se nachází školní jídelna. Pavilon Kytička Ke kaţdé třídě náleţí šatna s šatními skříňkami pro děti, sociální zařízení pro děti, herna s kobercovým povrchem a s částečně oddělenou lŧţkovou částí, která sousedí se skladem na pomŧcky a šatnou pro personál. Dále děti mají k dispozici v kaţdé třídě jídelní část, na

5 kterou navazuje výdejna jídla. Z chodby se vstupuje do prostor určených personálu, vybavených sprchy a do úklidové místnosti. Ve sníţeném přízemí budovy je školní jídelna, kancelář zástupkyně školy a prostor se samostatným vchodem, který lze vyuţít k pronájmu. Ze strany budovy je umístěn sklad pomŧcek určených k činnostem na zahradě. Hospodářská budova V samostatné budově se nachází ředitelna, kancelář účetní a prádelna. Zahrada Oplocený, travnatý pozemek se sportovním a herním vybavením s malým bazénem je dostačující pro hru a spontánní pohybové vyţití dětí. Zahradní prvky postupně obnovujeme. Vyřazujeme ty, které jiţ neodpovídají předpisŧm a doplňujeme další pro zpestření nabídky pohybových aktivit dětí. Děti mají k dispozici osm pískovišť, dŧsledně zakrývaných plachtou, dvě hřiště s bránami, zahradní domky, dřevěné a provazové víceúčelové prolézačky, basketbalové koše, herní prvek loď, lanovou pyramidu, malý lanový park a houpačky. 3.2 Ţivotospráva Při poskytování stravy dvěma školními jídelnami jsou respektovány dané předpisy. Jídelníčky, které na obou pavilonech korespondují, zohledňují také stravovací potřeby jednotlivcŧ. O pestrosti stravy vypovídá mimo jiné četné zastoupení ovoce a čerstvé zeleniny. Pitný reţim je přizpŧsoben potřebám dětí, mají k dispozici po celý den dostatečný přísun tekutin v nádobách v kaţdé třídě a v letních měsících i na zahradě. Školní jídelny připravují pro děti tři jídla denně, a to dopolední a odpolední svačinu a oběd. Doba podávání jednotlivých jídel je ustálená, jen se přizpŧsobuje případným akcím pořádaných mateřskou školou. Děti vedeme k samostatnosti, podílejí se podle svých moţností na přípravě při podávání svačin a obědŧ. Děti do jídla nenutíme, ale snaţíme se o to, aby měly moţnost jídlo ochutnat a učily se tak zdravému stravování. Na obou pavilonech je stanoven pravidelný denní rytmus, který se přizpŧsobuje individuálním potřebám dětí i aktuální situaci. Délka pobytu venku se odvíjí od klimatických podmínek. Pedagogické pracovnice preferují pobyt na školní zahradě před organizovanou chŧzí po městě zejména po dobu adaptace nově přijatých dětí. Po obědě si děti čistí zuby, otuţují se v létě v bazénu. Denně je motivujeme k zapojení k provedení zdravotně preventivních cvikŧ, dostatečně třídy větráme. Cíleně podporujeme výchovu ke zdraví a upevňujeme zdravé ţivotní návyky. Délku odpočinku po obědě diferencujeme s ohledem na individuální potřeby. Dětem, které po kaţdodenním přečtení pohádky neusnou, nabízíme klidné činnosti, nejstarším didakticky cílené. V rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí je ţádoucí - rozšířit nabídku pitného reţimu o slazené i neslazené nápoje - dodrţovat délku pobytu venku danou reţimem dne (dvě hodiny dopoledne), případné zkrácení či vynechání pobytu venku konzultovat s ředitelkou - dŧsledně respektovat potřebu spánku jednotlivých dětí

6 3.3 Psychosociální podmínky Preferujeme didaktické styly, které pomáhají navozovat klidné a pro děti bezpečné prostředí. Interní směrnice, především školní řád, stanovují zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Ředitelka dohlíţí na jejich dodrţování. Nastolený denní řád umoţňuje přizpŧsobit organizaci činností potřebám jednotlivcŧ i aktuální situaci. Nabízený adaptační reţim konzultujeme se zákonnými zástupci dětí. Citlivým přístupem k rozvoji osobnosti dětí se daří předcházet stresovým situacím při slučování tříd, ke kterému dochází výjimečně z dŧvodu dlouhodobé absence učitelky. Děti se aktivně podílejí na tvorbě pravidel společného souţití, které následně dodrţují. Mají dostatek příleţitostí pro volnou hru i řízené činnosti. Pedagogické pracovnice diferencují náročnost poţadavkŧ kladených na děti s ohledem na jejich individuální moţnosti i zájmy. Respektují individuální potřeby klidu či soukromí. Ţádné dítě nezvýhodňujeme, všechny mají stejná práva, ale i povinnosti přiměřené věku. Míra organizovanosti, která omezuje osobní svobodu a volnost dětí, je nezbytná pro zajištění jejich bezpečnosti. Didaktické styly podporují přátelské vztahy mezi dospělými a dětmi i mezi vrstevníky v dětských kolektivech. Volíme rŧzné formy práce, pomocí kterých rozvíjíme zdravé sebevědomí dětí, nejstarší učíme pracovat samostatně i kooperovat ve skupině. Vytváříme předpoklady pro emoční rozvoj kaţdého dítěte, klademe dŧraz na vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. V rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí je ţádoucí zvýšit funkčnost informačního systému mezi pavilony. 3.4 Řízení mateřské školy Ředitelka školy delegovala pedagogickým pracovnicím konkrétní dílčí úkoly. Vytváří podmínky pro jejich další vzdělávání. Monitoruje moţnosti bezúplatného vzdělávání, které nabízí pedagogickým pracovnicím. Zástupkyni pověřila zajišťováním provozu v obou pavilonech a vedením oblasti BOZP. Ředitelka spolu se zástupkyní vykonává hospitační i kontrolní činnost. Hodnocení činnosti školy probíhají dle evaluačního systému, uvedeném v poslední kapitole ŠVP. Webové stránky školy jsou pravidelně aktualizované. K informovanosti rodičŧ o prospívání dětí v mateřské škole slouţí i další funkční mechanismy, například kaţdodenní kontakty s učitelkami ve třídách či prezentace na nástěnkách. Na tvorbě ŠVP se částečně podílel tým pedagogických pracovnic. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy. Udrţuje pracovní kontakty s místními základními školami, školskými poradenskými zařízeními a krajským koordinátorem logopedické péče. Konzultační hodiny ředitelky v ředitelně: Středa 10:00-12:00 hodin 14:00-15:30 hodin 3.5 Personální a pedagogické zajištění Ředitelka školy splňuje kvalifikaci pro výkon své funkce, absolvovala rovněţ studium pro ředitele škol a školských zařízení. V týmu pedagogických pracovnic dosahují všechny poţadovanou kvalifikaci, tři s vysokoškolským diplomem. Vedle účasti na vzdělávacích akcích, pořádaných akreditovanými organizacemi, doporučuje pedagogických pracovnicím studium odborné literatury a další, finančně méně náročně formy

7 dalšího vzdělávání. Zaměření DVPP přihlíţí k potřebám školy, aktuálně na oblast logopedické péče. Projednává s pedagogickou radou zásadní dokumentaci školy a v procesu řízení akceptuje závěry tohoto poradního orgánu. Plné pracovní úvazky všech pedagogických pracovnic umoţňují rozvrţení sluţeb tak, aby byla zajištěna dostatečná péče dětem v prŧběhu celého dne. Specializované sluţby jsou zajišťovány v součinnosti s odborníky školských poradenských zařízení, především SPC a PPP Mladá Boleslav. Tým pedagogických pracovníků - školní rok 2013/2014 Bartošová Vladimíra Bc. Beranová Jana Burianová Ludmila ředitelka školy Dlasková Libuše Horáková Jana Langerová Marcela Langerová Monika Lukavcová Soňa Nedvědová Martina, DiS Radošová Jana Samoláková Ilona, zástupkyně ředitelky Bc. Spišáková Mária, DiS Tomínová Eva Vaňková Zuzana Vlachovská Anna Vrabcová Veronika Pro zkvalitnění personálních podmínek je ţádoucí: - zajistit metodickou pomoc novým učitelkám - zaměřit hospitační činnost na hodnocení vzdělávacích výsledkŧ ve třídách, kde pracují nové učitelky - zajistit podmínky pro četnější vyuţívání interaktivní tabule 3.6 Spoluúčast rodičů Rodiče jsou informováni o dění v mateřské škole a seznamováni s ŠVP jiţ v rámci přijímacího řízení. Adaptační reţim, individuálně upravovaný s ohledem na potřeby dětí, usnadňuje navázání dobré spolupráce mezi pedagogy a rodiči. Ředitelka seznamuje rodiče se školním řádem na pravidelně konaných společných setkáních. Zákonní zástupci dětí mají příleţitost podílet se aktivně na stanovení pravidel vzájemného vztahu. Stávající informační systém je funkční, rodiče jsou včas informováni o prospívání dětí v mateřské škole tradičními prostředky. Pedagogické pracovnice zohledňují ve vzdělávacím procesu připomínky či podněty zákonných zástupcŧ dětí. Rodiče posilují rozpočet školy formou sponzorských darŧ, které slouţí k nákupu hraček pro děti. Uţší spolupráce v oblasti poskytování specializovaných sluţeb, představuje příleţitost ke zvýšení účinnosti spolupráce rodičŧ a školy pro zdárný rozvoj osobnosti dětí.

8 4. Organizace vzdělávání Provoz ve třídách je od 6:00 do 16:00 hodin. Po 16. hodině se děti scházejí v jedné třídě, s prodlouţeným provozem do 17:00 hodin. Na kaţdém pavilonu jsou dvě třídy, dvě pro děti ve věku od tří do pěti let a dvě pro děti od pěti do sedmi let. Pedagogické pracovnice poskytují předškolní vzdělávání podle třídních vzdělávacích plánů, zpracovaných v návaznosti na ŠVP. Integrované bloky, stanovené v ŠVP představují závazné učivo, které učitelky konkretizují podle moţností a potřeb dětí v jednotlivých třídách. Organizace vzdělávání preferuje formy stimulující aktivní spoluúčast dětí. Dětem jsou vytvářeny příleţitosti k individuální i skupinové práci. Řízené, frontálně vedené aktivity slouţí zejména ke stmelování kolektivu. Z metod je zastoupena nejvíce hra. Naplňování cílŧ ŠVP probíhá především v reálném prostředí, vyuţíváno je situační učení. V reţimu dne jsou rovnoměrně zastoupeny řízené i spontánní aktivity. Denně jsou realizovány zdravotně preventivní pohybové aktivity. Z dŧvodu rozkládání lehátek na odpolední odpočinek není vţdy moţné ponechat herní prvky v herně. Zřizovatel povolil výjimku z počtu dětí na třídu aţ do počtu 28, ke spojování tříd dochází výjimečně, vţdy s ohledem na aktuální potřeby dítěte. Děti jsou do mateřské školy přijímány ve správním řízení dle daných kritérií. Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy Ředitelka stanoví termín zápisu po dohodě se zřizovatelem školy. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dosáhnou-li věku 6 let v období od 1. září kalendářního roku, v němţ probíhá zápis, do 31. srpna kalendářního roku následujícího) a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky. Kritéria 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky 2. Děti s trvalým bydlištěm v Mladé Boleslavi 3. Podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do povolené kapacity Mateřské školy Laurinka

9 Režim dne pro školní rok 2013/2014 MOTÝLCI - L KUŘÁTKA- L LIŠTIČKY - L BERUŠKY - L KOŤATA - K MEDVÍĎATA - K VEVERKY - K ŢABIČKY - K. Hry dle vlastní volby, individuální činnosti s učitelkou 6:00 8:15 7:00 8:15 6:30 8:15 6:30-8 :15 Pohybové aktivity, ranní kruh 8:15-8:35 8:15-8:40 8:15-8:45 8:15-8:45 Hygiena a přesnídávka 8:35-9:00 8:40-9:05 8:45-9:10 8:45-9:10 Didakticky cílené činnosti, spontánní činnosti 9:00-9:30 9:05-9:35 9:10-9:40 9:10-9:45 Pobyt venku 9:30-11:30 9:35-11:35 9:40-11:40 9:45-11:45 Hygiena, oběd, čištění zubů 11:30-12:05 11:35-12:10 11:40-12:15 11:45-12:20 Četba pohádky, odpočinek, diferencovaný podle potřeb dětí 12:05-14:00 12:10-14:00 12:15-14:00 12:20-14:00 Aktivity pro nespavé děti 13:30-14:00 13:30-14:00 13:20-14:00 13:20-14:00 Hygiena, pohybová chvilka, odpolední svačina 14:00 14:50 14:00-14:45 14:00-14:45 14:00-14:45 Spontánní hry, opakovací chvilky, pohybové aktivity, pobyt na školní zahradě 14:50 15:30 14:45 17:00 14:45-16:00 14:45-15:15

10 5. Charakteristika vzdělávacího programu Název ŠVP Předškoláky v Laurince, zajímá svět velice vystihuje filosofii práce školy. Odvíjí se od názvu školy, která se nachází v blízkosti závodu Škoda AUTO. Tento závod svoji prosperitou ovlivňuje významně pozitivně ţivoty občanŧ města Mladá Boleslav. Převáţná většina rodičŧ, nebo alespoň někdo z rodinných příslušníkŧ, pracuje v tomto závodě Vize, ţe děti pŧjdou v profesním ţivotě po jejich stopách, je zcela reálná. Prvky regionální výchovy prostupují vzdělávacím obsahem ŠVP. Prostřednictvím projektu, který tvoří nedílnou součást vzdělávacího obsahu ŠVP, prohlubujeme cíleně vztah dětí k městu. 5.1 Filosofie školy V souladu se stanovenou filosofii vzdělávání stimulujeme osobnostní rozvoj dětí po stránce psychické, fyzické i sociální. Našim cílem je, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud moţno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky ţivota, které jsou na ně běţně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Snaţíme se o to, aby na konci předškolního období bylo dítě co nejlépe dle svých moţností připraveno na úspěšný přechod do základní školy. Podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme jeho zdravé sebevědomí, klademe základy jeho celoţivotního vzdělávání, učíme ho zdravému ţivotnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání. To vše samozřejmě ve spolupráci s rodiči. Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ přirozeného poznávání, podporujeme přirozený pohyb v přírodě s uvědoměním si dŧleţitosti její ochrany. Podporujeme rozvoj komunikativních dovedností. Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zaţívaly pocity úspěchu, aby u nás byly šťastné a spokojené, aby nabídka pro ně byla pestrá a aby na pobyt dítěte v mateřské škole rády vzpomínaly děti i jejich rodiče. 5.2 Formy a metody práce Vzdělávání dětí volíme s ohledem na potřeby dětí. Kaţdému dítěti poskytujeme ve vzdělávání podporu diferencovanou podle individuálních potřeb. K realizaci našich cílŧ vyuţíváme metod proţitkového a kooperativního učení hrou i aktivní zapojení dětí do nabídky činností. Snaţíme se uplatňovat přímé záţitky dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Volíme aktivity řízené i spontánní a snaţíme se o jejich vyváţenost. Připravujeme prostředí a nabízíme dítěti příleţitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe. Jednáme s vědomím, ţe představujeme příklad pro děti. 6. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných Logopedická péče Ve školním roce 2013/2014 budou poskytovat logopedickou péči dětem pí učitelky Bc. Jana Beranová a Jana Radošová pod metodickým vedením krajského koordinátora logopedické péče PhDr. J. Štěpána. Logopedická péče probíhá za účasti rodičŧ jednou za dva týdny od 14:00 do 16:00 hodin ve sborovně mateřské školy, umístěné v pavilonu Kytička. Individuální přístup, integrace Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) dle funkčního individuálního vzdělávacího plánu vyţaduje úzkou součinnost s odborníky školských poradenských zařízení i zákonnými zástupci dítěte. Úspěšnost předškolního vzdělávání dětí se SVP spočívá nejenom ve volbě vhodných

11 vzdělávacích metod a prostředkŧ, ale i ve vytvoření potřebných materiálních, organizačních a personálních podmínek. Integrace dítěte se SVP předpokládá vysoce profesionální postoj pedagogŧ i ostatních zaměstnancŧ školy. Diagnostika Pokud prvotní diagnostika na základě pozorování dítěte, analýzy výtvarných prací, interakce a komunikace v kolektivu, apod. vyvolá u učitelky podezření na problém v některé oblasti, taktním a citlivým zpŧsobem informuje rodiče a nabídne pomoc, příp. odkáţe na moţnosti řešení. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Uspokojování zájmu dětí a podpora rozvoje mimořádnějšího nadání jednotlivců Podporujeme rozvoj mimořádných schopností dětí především dŧslednou realizací ŠVP. Doporučujeme zapojení dětí do činnosti Základní umělecké školy v Mladé Boleslavi, se kterou naše mateřská škola spolupracuje. Záměrem doplňkových programŧ školy je nabídnout moţnost rozvinout dětský talent, či maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem. Základem je maximálně respektovat potřeby a zájem dětí a rodičŧ, uplatňovat regionální prvky a vytvářet kladný vztah dětí k přírodě. Anglický jazyk a německý jazyk seznamování dětí s cizím jazykem, říkadly, písničkami formou hry. Stěţejní je zájem a schopnost dětí chtít zkusit komunikovat v jiném, neţ českém jazyce. Tyto zájmové aktivity vedou učitelky Mateřské školy Laurinka bezúplatně. Zpívání seznamování dětí se základy muzicírování, rozvíjení celkového muzikálního cítění, pěstování kladného vztahu k hudbě (hlasová výchova, rytmus, tvořivost, instrumentální hra, pěvecké dovednosti, poslechové a pohybové činnosti). Logopedie náprava vadné výslovnosti, individuální speciální péče dětem, pohovory s rodiči, nabídka spolupráce s klinickými logopedy. Projekt Poznáváme a chráníme naši Zemi, zaměření na environmentální výchovu Boleslav, Boleslav překrásné město, zaměření na regionální prvky 7. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah ŠVP je zpracován do šesti integrovaných blokŧ, které stanovují vzdělávací cíle. Integrovaný blok zahrnuje základní a závaznou nabídku činností v obecné rovině. Realizací nabídky činností je zajištěn integrovaný přístup ke vzdělávání. Tyto stanovené činnosti je nutné konkretizovat a případně doplňovat v třídních vzdělávacích plánech tak, aby odpovídaly potřebám, moţnostem, zájmu dětí, celkové aktuální situaci v jednotlivých třídách i zvolenému podtématu. Podtémata k dosaţení stanovených cílů integrovaného bloku lze libovolně volit či kombinovat. Délka realizace podtémat se odvíjí od zájmu dětí. Vzdělávací obsah doplňuje realizace projektŧ a doplňkových programŧ. Celoškolní doplňkové projekty směřují především na oblast environmentální výchovy a na uplatňování regionálních prvkŧ. Vzdělávací obsah stanovený integrovanými bloky nezahrnuje nabídky preventivních cviků či přirozených cviků, denně realizovaných. zdravotně Pedagogická rada projedná případné návrhy týkající se doplnění vzdělávacího obsahu o nové integrované bloky.

12 7.1 Integrovaný blok Do školky se těšíme, do Laurinky běţíme Charakteristika: Vzdělávacím záměrem integrovaného bloku je navázat či prohloubit citový vztah v kolektivu dětí, zadaptovat se v novém prostředí nebo se aklimatizovat po příchodu z prázdnin. Časový rozsah: 2 3 týdny Nabídka moţných, volitelných podtémat: POPRVÉ VE ŠKOLCE začínáme si hrát a povídat, adaptace na nové prostředí JÁ A MOJI KAMARÁDI kaţdý jsme jiný, moje rodina JÁ A MOJE TĚLO CESTA DO ŠKOLKY bezpečnost Proč nabízíme integrovaný blok - vzdělávací záměry: rozvinout smyslové vnímání rozšířit poznatky o těle a jeho zdraví, o významu pohybu pro zdraví rozvinout řečové schopnosti a jazykové dovednosti (vnímání, naslouchání, porozumění) rozvinout komunikativní dovednosti a kultivovaný projev rozvinout tvořivost (tvořivé myšlení, řešení problémŧ, tvořivé sebevyjádření) posílit přirozené poznávací city (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) podpořit poznání sebe sama, rozvinout pozitivní city ve vztahu k sobě (sebevědomí, sebedŧvěra, osobní spokojenost) podpořit relativní citovou samostatnost zprostředkovat poznání s pravidly chování ve vztahu k druhému, zaktivizovat děti při tvorbě pravidel společného souţití ve třídě zaměřit se na zprostředkování elementárních poznatkŧ, schopností a dovedností dŧleţitých pro navazování a rozvíjení vztahŧ dítěte k druhým lidem vytvořit základy prosociálních postojŧ (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpŧsobivosti) rozvoj schopnosti ţít ve společenství ostatních lidí, přináleţet k tomuto společenství, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané Co očekáváme, ţe děti na úrovni odpovídající vlastní individuálním moţnostem, dokáţí: zvládnou sebeobsluhu i základní osobní hygienu, uplatní základní kulturní hygienické návyky, osvojí si návyky kulturního stolování, postarají se o sebe a své osobní věci, obléknou se, svléknou, obují zvládnou jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, postarají se o hračky, pomŧcky, uklidí po sobě, udrţí pořádek, zvládnou jednoduché úklidové práce domluví se slovy i gesty odloučí se na určitou dobu od rodičŧ a blízkých, budou aktivní i bez jejich opory uvědomí si samostatnost, zaujmou vlastní názory a postoje a vyjádří je naváţí kontakt s dospělým, kterému jsou svěřeny do péče, překonají stud, naváţí komunikaci s ním vhodným zpŧsobem, budou ho respektovat přirozeně a bez zábran naváţí komunikaci s druhým dítětem, naváţí dětská přátelství začnou dodrţovat dohodnutá a pochopená pravidla souţití a chování v MŠ, včetně herních pravidel budou respektovat potřeby jiného dítěte začnou vnímat, co si druhý přeje a potřebuje

13 nebudou pasivní k projevŧm násilí jiného dítěte uplatní návyky v základních formách společenského chování začlení se do třídy a mezi vrstevníky adaptují se na ţivot ve škole budou zacházet šetrně s hračkou, vlastními i cizími pomŧckami zorientují se v prostředí MŠ Nabídka činností pro dosaţení stanovených vzdělávacích záměrů: činnosti vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách komunitní kruh gymnastika mluvidel, rýmování řízené rozhovory na téma proţitky z prázdnin výtvarné vyjádření proţitkŧ z prázdnin (kresba) estetické a tvŧrčí aktivity pohybové hry vyţadující pouţívání jmen hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru cvičení pro radost, přirozená cvičení s motivací, případně s vyuţitím maňáskŧ spoluvytváření pravidel souţití a chování v MŠ zařazování sociálních her (např. Třída plná pohody ), společenské hry a aktivity nejrŧznějšího zaměření činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němţ dítě ţije (rodina, MŠ) hry na téma rodiny, přátelství výtvarné ztvárnění kamarád, rodina plnění jednoduchých úkolŧ s viditelným cílem a výsledkem, v nichţ mŧţe být jedinec úspěšný společné vytváření piktogramŧ (ze situace vytvořit pravidlo označit zákaz) sledování pohádek a příběhŧ obohacujících citový ţivot dítěte četba, vyprávění příběhu s etickým a morálním obsahem cvičení pro projevování citŧ, sebekontrolu a sebeovládání didakticky cílené hry se značkami dětí (strom přátelství) společenské hry podporující uvědomování si vztahŧ mezi lidmi (přátelství) exkurze v MŠ běţné kaţdodenní setkávání s pozitivními vzory vztahŧ a chování práce s obrazovým materiálem činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí hry a aktivity na téma dopravy poučení o moţných nebezpečných situacích

14 7.2 Integrovaný blok Uţ má sadař košíček, plný zralých jablíček Charakteristika: Podzim postupuje, barev nejprve přibývá, s padajícím listí však ubývá. Příroda a zvířátka se připravují na zimu. Časový rozsah: 6 8 týdnŧ Nabídka témat: SKLIZEŇ ovoce, zelenina, vitamíny, zdraví PODZIMNÍ POLE polní plodiny, polní práce, vesnice - město BAREVNÝ PODZIM - listy MY SE DRAKŦ NEBOJÍME CO NÁM RADÍ POČASÍ oblečení, babí léto, vítr, mlha, jinovatka, odlet vlaštovek PODZIMNÍ LES dary podzimu (kaštany, ţaludy, houby, stromy jehličnaté, listnaté) POSVÍCENÍ zvyky a tradice VRÁNO, VRÁNO, POLEŤ K NÁM ZVÍŘÁTKA, CHYSTEJTE SI DOUPÁTKA příprava na zimu Proč nabízíme integrovaný blok - vzdělávací záměry: rozvinout uţívání všech smyslŧ rozvinout řečové schopnosti a jazykové dovedností zpřesnit a kultivovat smyslové vnímání, přejít od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému, rozvinout paměť a pozornost rozvinout a kultivovat představivosti a fantazie posílit přirozené poznávací city (zvídavosti, radosti z objevování) podpořit citové vztahy posílit prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem seznámit s pravidly společenského souţití a jejich spoluvytváření seznámit s místem a prostředím, ve kterém dítě ţije, a vytváření pozitivního vztahu k němu vytvořit elementární povědomí o širším přírodním, prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách rozvinout úctu k ţivotu ve všech jeho formách stimulovat schopnosti přizpŧsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Co očekáváme, ţe děti dokáţí na úrovni odpovídající vlastním individuálním moţnostem: budou soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí, experimentovat uplatní získanou zkušenost v praktických situacích osvojí si elementární poznatky o přírodě, o jejích rozmanitostech a proměnách budou klást otázky a hledat na ně odpovědi, aktivně si budou všímat okolního dění, radovat se ze zvládnutého vyjádří a sdělí své proţitky, pocity a nálady (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými prostředky) rozšíří si svou slovní zásobu a aktivně ji pouţijí k dokonalejší komunikaci s okolím vyuţijí informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běţně setkává (kníţky, encyklopedie) uvědomí si, ţe za sebe i své jednání odpovídá a nese dŧsledky začnou dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých

15 Nabídka činností pro dosaţení stanovených vzdělávacích záměrů: přímé pozorování přírody, zahrádky, pole, parky ve městě, les pěstitelské a chovatelské činnosti, péče o školní zahradu pokusy, smyslové hry a činnosti seznámení s básní s tematikou podzimu sběr plodŧ podzimu, výstava podzimních plodŧ zhotovení bramborového tiskátka, tisk dekor prohlíţení a čtení kníţek s podzimní tematikou vyprávění, pokus o dramatizaci přečteného výroba dráčkŧ, pouštění dráčkŧ hudebně pohybové hry s motivací vztahující se k podzimu třídění, přiřazování apod., konkrétní manipulace s přírodninami výtvarné činnosti s vyuţitím přírodnin práce s encyklopedií didaktické hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišení zvukŧ, uţívání gest přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda ţivá i neţivá, přírodní děje a jevy, rostliny, ţivočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) vedení záznamŧ v kalendáři počasí pozorování ţivotních podmínek a stavu ţivotního prostředí, poznávání ekosystémŧ (les, louka, pole ) ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry), činnosti přispívající k péči o ţivotní prostředí a okolní krajinu, pracovní, řešení myšlenkových i praktických problémŧ příprava oslav, připomenutí tradic Posvícení, Sv. Martin tvŧrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S pohybem jde všechno lépe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Opařany Obsah : 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16 Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 736 01 Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a IČ 61 98 87 07 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM na období 2013/14-2015/16 (AKTUALIZACE NA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí Verze 2009 (Platnost dokumentu: 3 roky /2009-2011/) Aktualizace září 2011 ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim,

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

pro předškolní vzdělávání Motto:

pro předškolní vzdělávání Motto: pro předškolní vzdělávání Motto: Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum Obsah ŠVP pro PV 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o.

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o. Obsah 1. Vize a filozofie školy:... 2 2. Identifikační údaje o mateřské škole... 3 2.1 Název školy... 3 2.2 Zřizovatel... 3 2.3 Právní forma... 3 2.4 Ředitel školy... 3 2.5 Učitelka pověřená vedením MŠ,

Více

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 ZKOUMÁME A OBJEVUJEME SVĚT 1 Projednáno na pedagogické poradě dne: 27.6.2011

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice LOGO MŠ barevné Page 1 of 30 Od: reditelka [ms_kralovice_red@volny.cz] Odesláno: 15. října 2014 14:27 Komu: ms_kralovice@volny.cz Předmět: ŠVPbezpříloh Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více