ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Předškoláky v Laurince, zajímá svět velice. Platnost dokumentu: od 1. září 2013 do 31. srpna 2016 Pedagogická rada projednala ŠVP: dne: 28. srpna 2013 Předloţen zřizovateli: dne: 4. září 2013 ŠVP pod čj.: MSL 745/ vydala Ludmila Burianová, ředitelka školy v součinnosti s týmem pedagogických pracovnic

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Ţivotospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Řízení mateřské školy 3.5 Personální zajištění 3.6 Spoluúčast rodičŧ 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu Filosofie školy Formy a metody práce 6. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných 7. Vzdělávací obsah 7.1 IB Do školky se těšíme, do Laurinky běţíme 7.2 IB Uţ má sadař košíček, plný zralých jablíček 7.3 IB Čtyři svíce do Vánoc, neţ nastane štědrá noc 7.4 IB Kouzlo zimy, hop z pod peřiny 7.5 IB Sluníčko hej, mraky roztrhej 7.6 IB Radujte se, veselte se, jahody jiţ zrají v lese 8. Evaluační systém

3 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název školy: Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav Dukelská 1165, příspěvková organizace Adresa školy: Dukelská Mladá Boleslav Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav Komenského náměstí Mladá Boleslav Ředitelka školy: Ludmila Burianová Zástupkyně ředitelky školy: Ilona Samoláková IČO: Kontakty: ředitelna a kancelář pavilon Laurinka a ŠJ pavilon Kytička a ŠJ Provoz školy: od 6:00 do 17:00 hodin Kapacita školy: 221 dětí

4 2. Obecná charakteristika školy Mateřská škola Laurinka, Mladá Boleslav, Dukelská 1165 se nachází v centru města, poblíţ jedné ze vstupních bran závodu Auto ŠKODA. V lednu 2003 došlo z rozhodnutí zřizovatele ke sloučení pŧvodně samostatné Mateřské školy Laurinka se sousedící Mateřskou školou Kytička do jednoho právního subjektu. Budova Mateřské školy Laurinka byla postavena v r. 1975, Mateřské školy Kytička v r Školní budovy mají podobný charakter, řešení interiérŧ je rovněţ obdobné. V kaţdém ze dvou jednoposchoďových pavilonŧ se nacházejí čtyři třídy, v přízemí školní jídelna. V hospodářské budově je ředitelna, kancelář účetní školy a prádelna. Pavilony obklopuje rozlehlá zahrada. Ta je vybavena zahradními prvky, které postupně obnovujeme a doplňujeme, celkem osmi pískovišti a bazénem. Stín zajišťuje vzrostlá zeleň. V zimě děti realizují sezónní pohybové aktivity na malém svahu. Kapacita školy činí 221 dětí. 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky Mateřská škola disponuje prostory, které dle závěrŧ kontrol KHS vyhovují hygienickým předpisŧm. Prostory, udrţované v čistotě, se pravidelně se větrají a kontroluje se zde teplota. Dětský nábytek, včetně lehátek, se postupně obměňuje tak, aby vyhovoval výškovým proporcím dětí. Celkové uspořádání a vybavení tříd posiluje estetické cítění dětí. Na výzdobě tříd i celé školy se spolupodílejí děti svými výtvory. Mnoţství hraček a pomŧcek je odpovídající počtu i věku dětí, prŧběţně se dle finančních moţností dále doplňuje a obměňuje. Přes prŧběţnou inovaci pomŧcek nedosahuje vybavenost novými didaktickými pomŧckami úrovně, poţadované pro úspěšné naplňování koncepčních záměrŧ ŠVP. Uloţení hraček v kontejnerech či volných policích umoţňuje dětem jejich samostatný výběr. Prostorové uspořádání tříd v obou pavilonech je obdobné. Na herny navazují prostory vybavené dětským sedacím nábytkem. Děti mají k dispozici herní koutky, které slouţí především k námětovým hrám dětí, ale také i k uspokojení potřeby soukromí jednotlivcŧ. V rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí je nutné dále docílit: - výměny podlahové krytiny (kobercŧ) - realizace druhé etapy výměny oken - opravy fasád budov Pavilon Laurinka Zázemí kaţdé třídě tvoří šatna s šatními skříňkami pro děti, šatna se sprchou pro zaměstnance a úklidový prostor, sociální zařízení pro děti, herna s kobercovým povrchem, vybavená dostatečným mnoţstvím hraček a část s jídelními stoly. S jídelní částí sousedí přípravna jídla a místnost pro uloţení pomŧcek pro jednotlivé třídy. Třídy v kaţdém patře odděluje sklad pomŧcek. Prostor pod schody slouţí jako sklad hraček, pouţívaných na školní zahradě. Ve sníţeném přízemí budovy se nachází školní jídelna. Pavilon Kytička Ke kaţdé třídě náleţí šatna s šatními skříňkami pro děti, sociální zařízení pro děti, herna s kobercovým povrchem a s částečně oddělenou lŧţkovou částí, která sousedí se skladem na pomŧcky a šatnou pro personál. Dále děti mají k dispozici v kaţdé třídě jídelní část, na

5 kterou navazuje výdejna jídla. Z chodby se vstupuje do prostor určených personálu, vybavených sprchy a do úklidové místnosti. Ve sníţeném přízemí budovy je školní jídelna, kancelář zástupkyně školy a prostor se samostatným vchodem, který lze vyuţít k pronájmu. Ze strany budovy je umístěn sklad pomŧcek určených k činnostem na zahradě. Hospodářská budova V samostatné budově se nachází ředitelna, kancelář účetní a prádelna. Zahrada Oplocený, travnatý pozemek se sportovním a herním vybavením s malým bazénem je dostačující pro hru a spontánní pohybové vyţití dětí. Zahradní prvky postupně obnovujeme. Vyřazujeme ty, které jiţ neodpovídají předpisŧm a doplňujeme další pro zpestření nabídky pohybových aktivit dětí. Děti mají k dispozici osm pískovišť, dŧsledně zakrývaných plachtou, dvě hřiště s bránami, zahradní domky, dřevěné a provazové víceúčelové prolézačky, basketbalové koše, herní prvek loď, lanovou pyramidu, malý lanový park a houpačky. 3.2 Ţivotospráva Při poskytování stravy dvěma školními jídelnami jsou respektovány dané předpisy. Jídelníčky, které na obou pavilonech korespondují, zohledňují také stravovací potřeby jednotlivcŧ. O pestrosti stravy vypovídá mimo jiné četné zastoupení ovoce a čerstvé zeleniny. Pitný reţim je přizpŧsoben potřebám dětí, mají k dispozici po celý den dostatečný přísun tekutin v nádobách v kaţdé třídě a v letních měsících i na zahradě. Školní jídelny připravují pro děti tři jídla denně, a to dopolední a odpolední svačinu a oběd. Doba podávání jednotlivých jídel je ustálená, jen se přizpŧsobuje případným akcím pořádaných mateřskou školou. Děti vedeme k samostatnosti, podílejí se podle svých moţností na přípravě při podávání svačin a obědŧ. Děti do jídla nenutíme, ale snaţíme se o to, aby měly moţnost jídlo ochutnat a učily se tak zdravému stravování. Na obou pavilonech je stanoven pravidelný denní rytmus, který se přizpŧsobuje individuálním potřebám dětí i aktuální situaci. Délka pobytu venku se odvíjí od klimatických podmínek. Pedagogické pracovnice preferují pobyt na školní zahradě před organizovanou chŧzí po městě zejména po dobu adaptace nově přijatých dětí. Po obědě si děti čistí zuby, otuţují se v létě v bazénu. Denně je motivujeme k zapojení k provedení zdravotně preventivních cvikŧ, dostatečně třídy větráme. Cíleně podporujeme výchovu ke zdraví a upevňujeme zdravé ţivotní návyky. Délku odpočinku po obědě diferencujeme s ohledem na individuální potřeby. Dětem, které po kaţdodenním přečtení pohádky neusnou, nabízíme klidné činnosti, nejstarším didakticky cílené. V rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí je ţádoucí - rozšířit nabídku pitného reţimu o slazené i neslazené nápoje - dodrţovat délku pobytu venku danou reţimem dne (dvě hodiny dopoledne), případné zkrácení či vynechání pobytu venku konzultovat s ředitelkou - dŧsledně respektovat potřebu spánku jednotlivých dětí

6 3.3 Psychosociální podmínky Preferujeme didaktické styly, které pomáhají navozovat klidné a pro děti bezpečné prostředí. Interní směrnice, především školní řád, stanovují zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Ředitelka dohlíţí na jejich dodrţování. Nastolený denní řád umoţňuje přizpŧsobit organizaci činností potřebám jednotlivcŧ i aktuální situaci. Nabízený adaptační reţim konzultujeme se zákonnými zástupci dětí. Citlivým přístupem k rozvoji osobnosti dětí se daří předcházet stresovým situacím při slučování tříd, ke kterému dochází výjimečně z dŧvodu dlouhodobé absence učitelky. Děti se aktivně podílejí na tvorbě pravidel společného souţití, které následně dodrţují. Mají dostatek příleţitostí pro volnou hru i řízené činnosti. Pedagogické pracovnice diferencují náročnost poţadavkŧ kladených na děti s ohledem na jejich individuální moţnosti i zájmy. Respektují individuální potřeby klidu či soukromí. Ţádné dítě nezvýhodňujeme, všechny mají stejná práva, ale i povinnosti přiměřené věku. Míra organizovanosti, která omezuje osobní svobodu a volnost dětí, je nezbytná pro zajištění jejich bezpečnosti. Didaktické styly podporují přátelské vztahy mezi dospělými a dětmi i mezi vrstevníky v dětských kolektivech. Volíme rŧzné formy práce, pomocí kterých rozvíjíme zdravé sebevědomí dětí, nejstarší učíme pracovat samostatně i kooperovat ve skupině. Vytváříme předpoklady pro emoční rozvoj kaţdého dítěte, klademe dŧraz na vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. V rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí je ţádoucí zvýšit funkčnost informačního systému mezi pavilony. 3.4 Řízení mateřské školy Ředitelka školy delegovala pedagogickým pracovnicím konkrétní dílčí úkoly. Vytváří podmínky pro jejich další vzdělávání. Monitoruje moţnosti bezúplatného vzdělávání, které nabízí pedagogickým pracovnicím. Zástupkyni pověřila zajišťováním provozu v obou pavilonech a vedením oblasti BOZP. Ředitelka spolu se zástupkyní vykonává hospitační i kontrolní činnost. Hodnocení činnosti školy probíhají dle evaluačního systému, uvedeném v poslední kapitole ŠVP. Webové stránky školy jsou pravidelně aktualizované. K informovanosti rodičŧ o prospívání dětí v mateřské škole slouţí i další funkční mechanismy, například kaţdodenní kontakty s učitelkami ve třídách či prezentace na nástěnkách. Na tvorbě ŠVP se částečně podílel tým pedagogických pracovnic. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy. Udrţuje pracovní kontakty s místními základními školami, školskými poradenskými zařízeními a krajským koordinátorem logopedické péče. Konzultační hodiny ředitelky v ředitelně: Středa 10:00-12:00 hodin 14:00-15:30 hodin 3.5 Personální a pedagogické zajištění Ředitelka školy splňuje kvalifikaci pro výkon své funkce, absolvovala rovněţ studium pro ředitele škol a školských zařízení. V týmu pedagogických pracovnic dosahují všechny poţadovanou kvalifikaci, tři s vysokoškolským diplomem. Vedle účasti na vzdělávacích akcích, pořádaných akreditovanými organizacemi, doporučuje pedagogických pracovnicím studium odborné literatury a další, finančně méně náročně formy

7 dalšího vzdělávání. Zaměření DVPP přihlíţí k potřebám školy, aktuálně na oblast logopedické péče. Projednává s pedagogickou radou zásadní dokumentaci školy a v procesu řízení akceptuje závěry tohoto poradního orgánu. Plné pracovní úvazky všech pedagogických pracovnic umoţňují rozvrţení sluţeb tak, aby byla zajištěna dostatečná péče dětem v prŧběhu celého dne. Specializované sluţby jsou zajišťovány v součinnosti s odborníky školských poradenských zařízení, především SPC a PPP Mladá Boleslav. Tým pedagogických pracovníků - školní rok 2013/2014 Bartošová Vladimíra Bc. Beranová Jana Burianová Ludmila ředitelka školy Dlasková Libuše Horáková Jana Langerová Marcela Langerová Monika Lukavcová Soňa Nedvědová Martina, DiS Radošová Jana Samoláková Ilona, zástupkyně ředitelky Bc. Spišáková Mária, DiS Tomínová Eva Vaňková Zuzana Vlachovská Anna Vrabcová Veronika Pro zkvalitnění personálních podmínek je ţádoucí: - zajistit metodickou pomoc novým učitelkám - zaměřit hospitační činnost na hodnocení vzdělávacích výsledkŧ ve třídách, kde pracují nové učitelky - zajistit podmínky pro četnější vyuţívání interaktivní tabule 3.6 Spoluúčast rodičů Rodiče jsou informováni o dění v mateřské škole a seznamováni s ŠVP jiţ v rámci přijímacího řízení. Adaptační reţim, individuálně upravovaný s ohledem na potřeby dětí, usnadňuje navázání dobré spolupráce mezi pedagogy a rodiči. Ředitelka seznamuje rodiče se školním řádem na pravidelně konaných společných setkáních. Zákonní zástupci dětí mají příleţitost podílet se aktivně na stanovení pravidel vzájemného vztahu. Stávající informační systém je funkční, rodiče jsou včas informováni o prospívání dětí v mateřské škole tradičními prostředky. Pedagogické pracovnice zohledňují ve vzdělávacím procesu připomínky či podněty zákonných zástupcŧ dětí. Rodiče posilují rozpočet školy formou sponzorských darŧ, které slouţí k nákupu hraček pro děti. Uţší spolupráce v oblasti poskytování specializovaných sluţeb, představuje příleţitost ke zvýšení účinnosti spolupráce rodičŧ a školy pro zdárný rozvoj osobnosti dětí.

8 4. Organizace vzdělávání Provoz ve třídách je od 6:00 do 16:00 hodin. Po 16. hodině se děti scházejí v jedné třídě, s prodlouţeným provozem do 17:00 hodin. Na kaţdém pavilonu jsou dvě třídy, dvě pro děti ve věku od tří do pěti let a dvě pro děti od pěti do sedmi let. Pedagogické pracovnice poskytují předškolní vzdělávání podle třídních vzdělávacích plánů, zpracovaných v návaznosti na ŠVP. Integrované bloky, stanovené v ŠVP představují závazné učivo, které učitelky konkretizují podle moţností a potřeb dětí v jednotlivých třídách. Organizace vzdělávání preferuje formy stimulující aktivní spoluúčast dětí. Dětem jsou vytvářeny příleţitosti k individuální i skupinové práci. Řízené, frontálně vedené aktivity slouţí zejména ke stmelování kolektivu. Z metod je zastoupena nejvíce hra. Naplňování cílŧ ŠVP probíhá především v reálném prostředí, vyuţíváno je situační učení. V reţimu dne jsou rovnoměrně zastoupeny řízené i spontánní aktivity. Denně jsou realizovány zdravotně preventivní pohybové aktivity. Z dŧvodu rozkládání lehátek na odpolední odpočinek není vţdy moţné ponechat herní prvky v herně. Zřizovatel povolil výjimku z počtu dětí na třídu aţ do počtu 28, ke spojování tříd dochází výjimečně, vţdy s ohledem na aktuální potřeby dítěte. Děti jsou do mateřské školy přijímány ve správním řízení dle daných kritérií. Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy Ředitelka stanoví termín zápisu po dohodě se zřizovatelem školy. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dosáhnou-li věku 6 let v období od 1. září kalendářního roku, v němţ probíhá zápis, do 31. srpna kalendářního roku následujícího) a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky. Kritéria 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky 2. Děti s trvalým bydlištěm v Mladé Boleslavi 3. Podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do povolené kapacity Mateřské školy Laurinka

9 Režim dne pro školní rok 2013/2014 MOTÝLCI - L KUŘÁTKA- L LIŠTIČKY - L BERUŠKY - L KOŤATA - K MEDVÍĎATA - K VEVERKY - K ŢABIČKY - K. Hry dle vlastní volby, individuální činnosti s učitelkou 6:00 8:15 7:00 8:15 6:30 8:15 6:30-8 :15 Pohybové aktivity, ranní kruh 8:15-8:35 8:15-8:40 8:15-8:45 8:15-8:45 Hygiena a přesnídávka 8:35-9:00 8:40-9:05 8:45-9:10 8:45-9:10 Didakticky cílené činnosti, spontánní činnosti 9:00-9:30 9:05-9:35 9:10-9:40 9:10-9:45 Pobyt venku 9:30-11:30 9:35-11:35 9:40-11:40 9:45-11:45 Hygiena, oběd, čištění zubů 11:30-12:05 11:35-12:10 11:40-12:15 11:45-12:20 Četba pohádky, odpočinek, diferencovaný podle potřeb dětí 12:05-14:00 12:10-14:00 12:15-14:00 12:20-14:00 Aktivity pro nespavé děti 13:30-14:00 13:30-14:00 13:20-14:00 13:20-14:00 Hygiena, pohybová chvilka, odpolední svačina 14:00 14:50 14:00-14:45 14:00-14:45 14:00-14:45 Spontánní hry, opakovací chvilky, pohybové aktivity, pobyt na školní zahradě 14:50 15:30 14:45 17:00 14:45-16:00 14:45-15:15

10 5. Charakteristika vzdělávacího programu Název ŠVP Předškoláky v Laurince, zajímá svět velice vystihuje filosofii práce školy. Odvíjí se od názvu školy, která se nachází v blízkosti závodu Škoda AUTO. Tento závod svoji prosperitou ovlivňuje významně pozitivně ţivoty občanŧ města Mladá Boleslav. Převáţná většina rodičŧ, nebo alespoň někdo z rodinných příslušníkŧ, pracuje v tomto závodě Vize, ţe děti pŧjdou v profesním ţivotě po jejich stopách, je zcela reálná. Prvky regionální výchovy prostupují vzdělávacím obsahem ŠVP. Prostřednictvím projektu, který tvoří nedílnou součást vzdělávacího obsahu ŠVP, prohlubujeme cíleně vztah dětí k městu. 5.1 Filosofie školy V souladu se stanovenou filosofii vzdělávání stimulujeme osobnostní rozvoj dětí po stránce psychické, fyzické i sociální. Našim cílem je, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud moţno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky ţivota, které jsou na ně běţně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Snaţíme se o to, aby na konci předškolního období bylo dítě co nejlépe dle svých moţností připraveno na úspěšný přechod do základní školy. Podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme jeho zdravé sebevědomí, klademe základy jeho celoţivotního vzdělávání, učíme ho zdravému ţivotnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání. To vše samozřejmě ve spolupráci s rodiči. Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ přirozeného poznávání, podporujeme přirozený pohyb v přírodě s uvědoměním si dŧleţitosti její ochrany. Podporujeme rozvoj komunikativních dovedností. Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zaţívaly pocity úspěchu, aby u nás byly šťastné a spokojené, aby nabídka pro ně byla pestrá a aby na pobyt dítěte v mateřské škole rády vzpomínaly děti i jejich rodiče. 5.2 Formy a metody práce Vzdělávání dětí volíme s ohledem na potřeby dětí. Kaţdému dítěti poskytujeme ve vzdělávání podporu diferencovanou podle individuálních potřeb. K realizaci našich cílŧ vyuţíváme metod proţitkového a kooperativního učení hrou i aktivní zapojení dětí do nabídky činností. Snaţíme se uplatňovat přímé záţitky dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Volíme aktivity řízené i spontánní a snaţíme se o jejich vyváţenost. Připravujeme prostředí a nabízíme dítěti příleţitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe. Jednáme s vědomím, ţe představujeme příklad pro děti. 6. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných Logopedická péče Ve školním roce 2013/2014 budou poskytovat logopedickou péči dětem pí učitelky Bc. Jana Beranová a Jana Radošová pod metodickým vedením krajského koordinátora logopedické péče PhDr. J. Štěpána. Logopedická péče probíhá za účasti rodičŧ jednou za dva týdny od 14:00 do 16:00 hodin ve sborovně mateřské školy, umístěné v pavilonu Kytička. Individuální přístup, integrace Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) dle funkčního individuálního vzdělávacího plánu vyţaduje úzkou součinnost s odborníky školských poradenských zařízení i zákonnými zástupci dítěte. Úspěšnost předškolního vzdělávání dětí se SVP spočívá nejenom ve volbě vhodných

11 vzdělávacích metod a prostředkŧ, ale i ve vytvoření potřebných materiálních, organizačních a personálních podmínek. Integrace dítěte se SVP předpokládá vysoce profesionální postoj pedagogŧ i ostatních zaměstnancŧ školy. Diagnostika Pokud prvotní diagnostika na základě pozorování dítěte, analýzy výtvarných prací, interakce a komunikace v kolektivu, apod. vyvolá u učitelky podezření na problém v některé oblasti, taktním a citlivým zpŧsobem informuje rodiče a nabídne pomoc, příp. odkáţe na moţnosti řešení. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Uspokojování zájmu dětí a podpora rozvoje mimořádnějšího nadání jednotlivců Podporujeme rozvoj mimořádných schopností dětí především dŧslednou realizací ŠVP. Doporučujeme zapojení dětí do činnosti Základní umělecké školy v Mladé Boleslavi, se kterou naše mateřská škola spolupracuje. Záměrem doplňkových programŧ školy je nabídnout moţnost rozvinout dětský talent, či maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem. Základem je maximálně respektovat potřeby a zájem dětí a rodičŧ, uplatňovat regionální prvky a vytvářet kladný vztah dětí k přírodě. Anglický jazyk a německý jazyk seznamování dětí s cizím jazykem, říkadly, písničkami formou hry. Stěţejní je zájem a schopnost dětí chtít zkusit komunikovat v jiném, neţ českém jazyce. Tyto zájmové aktivity vedou učitelky Mateřské školy Laurinka bezúplatně. Zpívání seznamování dětí se základy muzicírování, rozvíjení celkového muzikálního cítění, pěstování kladného vztahu k hudbě (hlasová výchova, rytmus, tvořivost, instrumentální hra, pěvecké dovednosti, poslechové a pohybové činnosti). Logopedie náprava vadné výslovnosti, individuální speciální péče dětem, pohovory s rodiči, nabídka spolupráce s klinickými logopedy. Projekt Poznáváme a chráníme naši Zemi, zaměření na environmentální výchovu Boleslav, Boleslav překrásné město, zaměření na regionální prvky 7. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah ŠVP je zpracován do šesti integrovaných blokŧ, které stanovují vzdělávací cíle. Integrovaný blok zahrnuje základní a závaznou nabídku činností v obecné rovině. Realizací nabídky činností je zajištěn integrovaný přístup ke vzdělávání. Tyto stanovené činnosti je nutné konkretizovat a případně doplňovat v třídních vzdělávacích plánech tak, aby odpovídaly potřebám, moţnostem, zájmu dětí, celkové aktuální situaci v jednotlivých třídách i zvolenému podtématu. Podtémata k dosaţení stanovených cílů integrovaného bloku lze libovolně volit či kombinovat. Délka realizace podtémat se odvíjí od zájmu dětí. Vzdělávací obsah doplňuje realizace projektŧ a doplňkových programŧ. Celoškolní doplňkové projekty směřují především na oblast environmentální výchovy a na uplatňování regionálních prvkŧ. Vzdělávací obsah stanovený integrovanými bloky nezahrnuje nabídky preventivních cviků či přirozených cviků, denně realizovaných. zdravotně Pedagogická rada projedná případné návrhy týkající se doplnění vzdělávacího obsahu o nové integrované bloky.

12 7.1 Integrovaný blok Do školky se těšíme, do Laurinky běţíme Charakteristika: Vzdělávacím záměrem integrovaného bloku je navázat či prohloubit citový vztah v kolektivu dětí, zadaptovat se v novém prostředí nebo se aklimatizovat po příchodu z prázdnin. Časový rozsah: 2 3 týdny Nabídka moţných, volitelných podtémat: POPRVÉ VE ŠKOLCE začínáme si hrát a povídat, adaptace na nové prostředí JÁ A MOJI KAMARÁDI kaţdý jsme jiný, moje rodina JÁ A MOJE TĚLO CESTA DO ŠKOLKY bezpečnost Proč nabízíme integrovaný blok - vzdělávací záměry: rozvinout smyslové vnímání rozšířit poznatky o těle a jeho zdraví, o významu pohybu pro zdraví rozvinout řečové schopnosti a jazykové dovednosti (vnímání, naslouchání, porozumění) rozvinout komunikativní dovednosti a kultivovaný projev rozvinout tvořivost (tvořivé myšlení, řešení problémŧ, tvořivé sebevyjádření) posílit přirozené poznávací city (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) podpořit poznání sebe sama, rozvinout pozitivní city ve vztahu k sobě (sebevědomí, sebedŧvěra, osobní spokojenost) podpořit relativní citovou samostatnost zprostředkovat poznání s pravidly chování ve vztahu k druhému, zaktivizovat děti při tvorbě pravidel společného souţití ve třídě zaměřit se na zprostředkování elementárních poznatkŧ, schopností a dovedností dŧleţitých pro navazování a rozvíjení vztahŧ dítěte k druhým lidem vytvořit základy prosociálních postojŧ (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpŧsobivosti) rozvoj schopnosti ţít ve společenství ostatních lidí, přináleţet k tomuto společenství, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané Co očekáváme, ţe děti na úrovni odpovídající vlastní individuálním moţnostem, dokáţí: zvládnou sebeobsluhu i základní osobní hygienu, uplatní základní kulturní hygienické návyky, osvojí si návyky kulturního stolování, postarají se o sebe a své osobní věci, obléknou se, svléknou, obují zvládnou jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, postarají se o hračky, pomŧcky, uklidí po sobě, udrţí pořádek, zvládnou jednoduché úklidové práce domluví se slovy i gesty odloučí se na určitou dobu od rodičŧ a blízkých, budou aktivní i bez jejich opory uvědomí si samostatnost, zaujmou vlastní názory a postoje a vyjádří je naváţí kontakt s dospělým, kterému jsou svěřeny do péče, překonají stud, naváţí komunikaci s ním vhodným zpŧsobem, budou ho respektovat přirozeně a bez zábran naváţí komunikaci s druhým dítětem, naváţí dětská přátelství začnou dodrţovat dohodnutá a pochopená pravidla souţití a chování v MŠ, včetně herních pravidel budou respektovat potřeby jiného dítěte začnou vnímat, co si druhý přeje a potřebuje

13 nebudou pasivní k projevŧm násilí jiného dítěte uplatní návyky v základních formách společenského chování začlení se do třídy a mezi vrstevníky adaptují se na ţivot ve škole budou zacházet šetrně s hračkou, vlastními i cizími pomŧckami zorientují se v prostředí MŠ Nabídka činností pro dosaţení stanovených vzdělávacích záměrů: činnosti vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách komunitní kruh gymnastika mluvidel, rýmování řízené rozhovory na téma proţitky z prázdnin výtvarné vyjádření proţitkŧ z prázdnin (kresba) estetické a tvŧrčí aktivity pohybové hry vyţadující pouţívání jmen hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru cvičení pro radost, přirozená cvičení s motivací, případně s vyuţitím maňáskŧ spoluvytváření pravidel souţití a chování v MŠ zařazování sociálních her (např. Třída plná pohody ), společenské hry a aktivity nejrŧznějšího zaměření činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němţ dítě ţije (rodina, MŠ) hry na téma rodiny, přátelství výtvarné ztvárnění kamarád, rodina plnění jednoduchých úkolŧ s viditelným cílem a výsledkem, v nichţ mŧţe být jedinec úspěšný společné vytváření piktogramŧ (ze situace vytvořit pravidlo označit zákaz) sledování pohádek a příběhŧ obohacujících citový ţivot dítěte četba, vyprávění příběhu s etickým a morálním obsahem cvičení pro projevování citŧ, sebekontrolu a sebeovládání didakticky cílené hry se značkami dětí (strom přátelství) společenské hry podporující uvědomování si vztahŧ mezi lidmi (přátelství) exkurze v MŠ běţné kaţdodenní setkávání s pozitivními vzory vztahŧ a chování práce s obrazovým materiálem činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí hry a aktivity na téma dopravy poučení o moţných nebezpečných situacích

14 7.2 Integrovaný blok Uţ má sadař košíček, plný zralých jablíček Charakteristika: Podzim postupuje, barev nejprve přibývá, s padajícím listí však ubývá. Příroda a zvířátka se připravují na zimu. Časový rozsah: 6 8 týdnŧ Nabídka témat: SKLIZEŇ ovoce, zelenina, vitamíny, zdraví PODZIMNÍ POLE polní plodiny, polní práce, vesnice - město BAREVNÝ PODZIM - listy MY SE DRAKŦ NEBOJÍME CO NÁM RADÍ POČASÍ oblečení, babí léto, vítr, mlha, jinovatka, odlet vlaštovek PODZIMNÍ LES dary podzimu (kaštany, ţaludy, houby, stromy jehličnaté, listnaté) POSVÍCENÍ zvyky a tradice VRÁNO, VRÁNO, POLEŤ K NÁM ZVÍŘÁTKA, CHYSTEJTE SI DOUPÁTKA příprava na zimu Proč nabízíme integrovaný blok - vzdělávací záměry: rozvinout uţívání všech smyslŧ rozvinout řečové schopnosti a jazykové dovedností zpřesnit a kultivovat smyslové vnímání, přejít od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému, rozvinout paměť a pozornost rozvinout a kultivovat představivosti a fantazie posílit přirozené poznávací city (zvídavosti, radosti z objevování) podpořit citové vztahy posílit prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem seznámit s pravidly společenského souţití a jejich spoluvytváření seznámit s místem a prostředím, ve kterém dítě ţije, a vytváření pozitivního vztahu k němu vytvořit elementární povědomí o širším přírodním, prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách rozvinout úctu k ţivotu ve všech jeho formách stimulovat schopnosti přizpŧsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Co očekáváme, ţe děti dokáţí na úrovni odpovídající vlastním individuálním moţnostem: budou soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí, experimentovat uplatní získanou zkušenost v praktických situacích osvojí si elementární poznatky o přírodě, o jejích rozmanitostech a proměnách budou klást otázky a hledat na ně odpovědi, aktivně si budou všímat okolního dění, radovat se ze zvládnutého vyjádří a sdělí své proţitky, pocity a nálady (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými prostředky) rozšíří si svou slovní zásobu a aktivně ji pouţijí k dokonalejší komunikaci s okolím vyuţijí informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běţně setkává (kníţky, encyklopedie) uvědomí si, ţe za sebe i své jednání odpovídá a nese dŧsledky začnou dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých

15 Nabídka činností pro dosaţení stanovených vzdělávacích záměrů: přímé pozorování přírody, zahrádky, pole, parky ve městě, les pěstitelské a chovatelské činnosti, péče o školní zahradu pokusy, smyslové hry a činnosti seznámení s básní s tematikou podzimu sběr plodŧ podzimu, výstava podzimních plodŧ zhotovení bramborového tiskátka, tisk dekor prohlíţení a čtení kníţek s podzimní tematikou vyprávění, pokus o dramatizaci přečteného výroba dráčkŧ, pouštění dráčkŧ hudebně pohybové hry s motivací vztahující se k podzimu třídění, přiřazování apod., konkrétní manipulace s přírodninami výtvarné činnosti s vyuţitím přírodnin práce s encyklopedií didaktické hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišení zvukŧ, uţívání gest přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda ţivá i neţivá, přírodní děje a jevy, rostliny, ţivočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) vedení záznamŧ v kalendáři počasí pozorování ţivotních podmínek a stavu ţivotního prostředí, poznávání ekosystémŧ (les, louka, pole ) ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry), činnosti přispívající k péči o ţivotní prostředí a okolní krajinu, pracovní, řešení myšlenkových i praktických problémŧ příprava oslav, připomenutí tradic Posvícení, Sv. Martin tvŧrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební

16 7.3 Integrovaný blok Čtyři svíce do Vánoc, neţ nastane štědrá noc Charakteristika IB: Vánoční čas, jedno z nejkrásnějších období začíná adventem. Den se krátí, světla ubývá, příroda usíná. Země vstupuje do ticha, člověk se vydává do nitra své duše, nastupuje cestu k porozumění druhému. Vánoční čas, čas zdobení a napjatého očekávání. Ve vyzdobeném prostředí sdílíme společně radost, optimismus, vzájemné citové proţívání. Zvoleným integrovaným blokem přibliţujeme dětem tradiční lidové koledy, zvyky, pranostiky, vánoční čas se všemi jeho symboly a tradicemi, veškeré kulturní dědictví vázané k těmto nejkrásnějším svátkŧm v roce. Časový rozsah: 3 4 týdny Nabídka témat: NEŢ PŘIJDE ČERT S MIKULÁŠEM tradice, pohádky, mezilidské vztahy apod. ADVENT PŘICHÁZÍ úklid, tradice, pečení cukroví, výzdoba třídy i školy VÁNOCE U NÁS DOMA příprava dárkŧ, souţití v rodině, přátelé. SPOLEČNĚ U VÁNOČNÍHO STROMU besídky, společné oslavy v MŠ i mimo ni Proč nabízíme integrovaný blok - vzdělávací záměry: vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách posílit přirozené poznávací city (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod., být nápomocen při projevech citŧ a jejich proţití vytvořit základy poznatkŧ, které předcházejí čtení a matematické gramotnosti kultivovat mravní a estetické cítění, fantazii a představivost rozvinout řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmŧ, mluvního projevu, vyjadřování) stimulovat tvořivost (tvořivé myšlení, řešení problémŧ, tvořivé sebevyjádření) podpořit základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti dětí přiblíţit tradice, vytvořit příleţitosti k jejich proţití Co očekáváme, ţe děti dokáţí na úrovni odpovídající vlastním individuálním moţnostem: budou sledovat četbu pohádkových příběhŧ, reprodukovat děj potěší se z hezkých záţitkŧ vyjádří své pocity i vstřícnost k druhému sluchově rozliší hlásku na začátku slov porozumí a uplatní základní matematické pojmy vyjádří se pomocí hudebních a hudebně pohybových činností budou vnímat umělecké a kulturní podněty zvládnou práci s jednoduchým náčiním zformulují otázky a najdou na ně odpovědi, aktivně budou sledovat, co se kolem nich děje; chce porozumět věcem, jevŧm a dějŧm, které kolem sebe vidí; poznají, ţe se mŧţe mnohou naučit, budou se radovat z toho, co samy dokáţí a zvládnou pochopí, ţe vyhýbat se řešení problémŧ nevede k cíli, ale ţe jejich včasné a uváţlivé řešení je naopak výhodou; uvědomí si, ţe svou aktivitou a iniciativou mŧţou situaci ovlivnit vyjádří a sdělí své proţitky, pocity a nálady rŧznými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

17 napodobí modely prosociálního chování a mezilidských vztahŧ, které nacházejí ve svém okolí projeví zájem o druhé Nabídka činností pro dosaţení stanovených vzdělávacích záměrů: seznamování s vánočními zvyky a tradicemi rychlení větévek poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhŧ, sledování filmových či divadelních pohádek a příběhŧ s vánočním tématem přivítání čerta a Mikuláše pečení (modelování), zdobení zařazení básní, písní a her s vánoční tematikou výroba dárkŧ, svícínkŧ, výzdoba třídy diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace k Vánocŧm příprava vánoční slavnosti v mateřské škole, společné oslavy Vánoc s rodiči pozorování výzdoby města stromeček pro ptáčky smyslové hry didakticky cílené hry se zaměřením na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti

18 7.4 Integrovaný blok Kouzlo zimy, hop z pod peřiny Charakteristika IB: Vrcholí období zimy. Příroda spí pod bílou peřinou. Začátek roku přináší nová očekávání. Světlo se pomalu vrací, den prodluţuje. Obrazem tohoto období je Masopust nastolení nálady hojnosti, radosti, experimentování a sebe vyjadřování. Tento integrovaný blok provází děti zimním obdobím. Seznamuje je s rozmanitostmi počasí, krásami zimní přírody, správným oblékáním, zimními sporty, zkrátka se vším, co k zimě patří. Děti si také procvičí a upevní časové pojmy a natěší se na zápis do ZŠ. Časový rozsah: 8 10 týdnŧ Nabídka témat: ČAS POHÁDEK ZIMNÍ RADOVÁNKY hry a sporty na sněhu a ledu, oblečení, bezpečnost STARÁME SE O ZVÍŘÁTKA A PTÁČKY krmení, stopy ve sněhu ZIMNÍ PŘÍRODA pozorování, experimentování, zima v jiných částech světa CO VŠECHNO UŢ UMÍM ZVYKY A TRADICE (vynášení Morany, karneval - masopust) Proč nabízíme integrovaný blok - vzdělávací záměry: rozvinout pohybové schopnosti, zdokonalit dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), naučit ovládat pohybový aparát podpořit fyzickou a psychickou zdatnost stimulovat řečové schopnosti a jazykové dovednosti (vnímání, naslouchání, porozumění) procvičit poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, zvýšit zájem o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) posílit přirozené poznávací city (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) posílit pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podpořit zájem o učení přiblíţit elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) vytvořit základy pro práci s informacemi rozvinout schopnost sebeovládání rozšířit elementární povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách uvést příklady, kdy změny zpŧsobené lidskou činností chrání prostředí a zkvalitňují, kdy však poškozují a ničí Co očekáváme, ţe děti dokáţí na úrovni odpovídající vlastním individuálním moţnostem: odhadnou své síly, ohodnotí svoje osobní pokroky i ocení výkony druhých vyřeší problém na základě bezprostřední zkušenosti, bude postupovat cestou pokusu a omylu, vyzkouší, experimentuje, spontánně vymyslí nová řešení problémŧ a situací, najde rŧzné moţnosti a varianty (navrhne vlastní, originální nápady), vyuţije při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost vyjádří a sdělí své proţitky, pocity a nálady rŧznými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

19 vyuţijí informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běţně setkávají (kníţky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon apod.) budou se spolupodílet na společných rozhodnutích, přijmou vyjasněné a zdŧvodněné povinnosti, dodrţí dohodnutá a pochopená pravidla a přizpŧsobí se jim začnou dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, začnou se chovat odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) zvládnou bezpečně sezónní činnosti Nabídka činností pro dosaţení stanovených vzdělávacích záměrů: četba povídek, pohádek, práce s textem a ilustrací návštěva městské knihovny vlastní ilustrace pohádky dramatizace pohádky dokončování fantastického příběhu- scifi sezónní činnosti pokusy se sněhem, stavby ze sněhu otiskování stop ve sněhu (labyrinty výtvarné činnosti (nová technika) zimní tematika péče o ptáky, zvířata v lesoparku cílené pozorování zimní přírody, sledování rozmanitosti a změn hudebně pohybové činnosti se zimní tematikou námětová hra Na poštu adresa, dopis nemocnému kamarádovi námětové hry na školu řízená činnost s vyuţitím encyklopedie práce s informacemi s vyuţitím encyklopedie didaktické hry s vyuţitím písmen, číslic didakticky cílené hry k procvičení matematické a čtenářské gramotnosti hry a činnosti zaměřené na rozvoj paměti, tvořivosti, představivosti a fantazie, hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině činnosti zasvěcující dítě do časových pojmŧ a vztahŧ činnosti zaměřené na rozvoj koncentrace pozornosti výroba masek na masopust oslava masopustu vynášení Morany, dětský karneval

20 7.5 Integrovaný blok Sluníčko hej, mraky roztrhej Charakteristika IB: Přichází jaro, síly se přírodě vrací, rodí se mláďátka, všechno začíná rašit a pučet. Světla stále přibývá. Obrazem tohoto období je vynášení Morany, vítání jara a Velikonoc i návrat barev do přírody. Časový rozsah: 8 10 týdnŧ Nabídka témat: KAM SE SLUNÍČKO ZATOULALO probouzení přírody, první jarní kytičky ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY příprava pŧdy, setí, pokusy, kvetoucí stromy KDO TO ŤUKÁ NA SKOŘÁPKU mláďátka, návrat ptákŧ JARO V PŘÍRODĚ (hmyz, ţivot u rybníka, zvířátka, dětské hry) POZNÁVÁME A CHRÁNÍME NAŠÍ ZEMI Den Země ekologie MĚSÍC KNIHY seznámení s autory dětských knih, vztah ke knize VELIKONOCE ČARODĚJNICKÉ REJDĚNÍ MAMINKA MÁ SVÁTEK rodina DĚTI, POZOR, ČERVENÁ bezpečnost JEDNOU BUDU VELKÝ profese, zaměstnání, řemesla Proč nabízíme integrovaný blok - vzdělávací záměry: podpora rozvoji a uţívání všech smyslŧ motivace k samostatnému uplatnění věku přiměřených praktických dovedností podpora zdravých ţivotních návykŧ a postojŧ jako základŧ zdravého ţivotního stylu rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu posílení přirozených poznávacích citŧ (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně proţívat rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a proţívání rozvoj kooperativních dovedností posílit povědomí o ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými vytvořit základy aktivních postojŧ ke světu, k ţivotu, pozitivních vztahŧ ke kultuře a umění, rozvinout dovednosti umoţňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat, posílit úctu k ţivotu ve všech jeho formách rozvinout schopnost přizpŧsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám vytvořit povědomí o vlastní sounáleţitosti se světem, s neţivou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí vytvořit elementární poznání o tom, ţe změny zpŧsobené lidskou činností mohou přírodu chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit rozšířit elementární povědomí o širším kulturním a technickém prostředí, jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Předškoláky v Laurince, zajímá svět velice. Platnost dokumentu: od 1. září

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM O B S A H : 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Ţivotospráva

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více