Firemní mateřská škola AV ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firemní mateřská škola AV ČR"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jak slaďovat firemní školku a flexibilní formy práce manuál, metodika Firemní mateřská škola AV ČR reg. č. CZ.17/2.1.00/34313

2 Obsah Obsah 1. OBECNÁ ČÁST 1.1 Charakteristika služeb v péči o děti do 6 let 1.2 Specifika kolektivní péče o děti mladší 3 let, resp. 2-3 roky 1.3 Obecná charakteristika RVP PV 1.4 Školní vzdělávací program 1.5 Flexibilní formy práce (FFP) 1.6 Vývojový psychologie dítěte 2-6 let 2. PRAXE VE FIREMNÍM PROSTŘEDÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY AV 2.1 Mateřská škola AV 2.2 Spolupráce MŠ AV ČR a Akademie věd ČR 2.3. Popis cílové skupiny 2.4 Flexibilní formy práce v ÚMG AV 2.5 Výstupy klíčových aktivit 2.6 Průběžná evaluace - dotazníky pro rodiče Literatura a použité prameny 2

3 1. OBECNÁ ČÁST 1.1 Charakteristika služeb v péči o děti do 6 let V současné době lze poskytovat služby péče o děti zřízením mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) nebo provozováním některé z živností péče o děti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o živnostenském podnikání). Služby péče o děti poskytované v souladu s obecně platnými právními předpisy: Jesle Jesle reprezentují zařízení, která u nás tradičně zajišťovala komplexní a kvalitní kolektivní péči o děti ve věku 0 až 3 roky. V porevolučním období však docházelo k výraznému poklesu počtu jeslí a míst v nich. V současné době je v celé České republice pouze 45 zařízení se 1425 místy, která jsou navíc regionálně značně nerovnoměrně rozmístěna. Zřizovateli jeslí jsou převážně obce. Co se týče jeslí, má být jejich provozování podle ust. 124 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ukončeno do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž tento zákon nabyl účinnosti dne Mateřské školy Mateřská škola je předškolní zařízení navazující na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s ní zajišťující všestrannou péči a vzdělávání dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let, případně do doby jejich nástupu do základní školy. Mateřské školy spadají do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jejich zřizovateli jsou většinou obce, mohou to být ovšem také kraje, církve nebo soukromé či jiné právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona. Vázaná živnost Péče o dítě do 3 let v denním režimu Vázaná živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu se řídí zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání a spadá tak do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. Obsahem této činnosti je výchovná péče o svěřené děti do 3 let věku v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Volná živnost obor činnosti č. 72 Mimoškolní výchova a činnost, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 3

4 Volná živnost Mimoškolní výchova a činnost, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti se řídí zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, žádná konkrétní pravidla a požadavky vztahující se přímo k této činnosti však nejsou stanovena, podmínky poskytování jsou stejné jako u ostatních volných živností. Volná živnost obor činnosti č. 79 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost Na základě volné živnosti Poskytování služeb pro rodinu a domácnost řídící se zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání může být pečováno o děti přímo v rodinách. Pravidelná péče může být v souladu s touto živností poskytována dětem starším 3 let. O děti do 3 let věku může být pečováno pouze příležitostně a krátkodobě, maximální rozsah krátkodobé péče však není stanoven. Služby péče o děti zřizované a provozované pouze na základě obecných právních předpisů Pro ostatní služby péče o děti jiné než výše popsané platí pouze obecné právní předpisy bez konkrétního právního podkladu. Jedná se například o zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o požární ochraně, stavební zákon, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a předpisy vztahující se k potravinovému právu. Dětská skupina Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci s ostatními příslušnými rezorty novou právní úpravu pro zavedení nového typu služby hlídání a péče o dítě v tzv. dětské skupině. Tento nový typ služby nerodinné péče o dítě stojí mimo režim školských předpisů i mimo režim zákona o živnostenském podnikání, zajišťuje jak vzdělávání dítěte, tak i poskytuje dítěti výchovnou péči zaměřenou na rozvoj jeho schopností a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených jeho věku. Služba kolektivní péče o dítě v dětské skupině je koncipována jako pravidelná péče o dítě ve věku od dvanácti měsíců do zahájení povinné školní docházky mimo domácnost dítěte. Možnými poskytovateli služby jsou fyzické osoby, právnické osoby a organizační složky státu jakožto zaměstnavatelé, obce, kraje a nestátní neziskové organizace. Zákon je platný od Specifika kolektivní péče o děti mladší 3 let, resp. 2-3 roky V současné době je možné pečovat o děti mladší 3 let buď v kolektivním zařízení, nebo v individuální péči (chůvy). Kolektivní péče je vázána platnými předpisy ČR viz 1.1 Charakteristika služeb v péči o děti do věku 6 let. Pro děti mladší 3 let jsou vhodné následující možnosti jesle, mateřská škola, případně dětská skupina. Všechna tato zařízení musí svůj provoz přizpůsobit právě mladší věkové kategorii, péče musí být více individuální. 1.3 Obecná charakteristika RVP PV Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl poprvé vydán v roce 2001, čímž byla spuštěna reforma v mateřských školách, v aktualizované verzi byl schválen v roce

5 Hlavním principem rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) je individuální přístup k dítěti a integrované vzdělávání v podobě tematických celků, při nichž se dětem nabízí určité téma z nejrůznějších úhlů pohledu. Rámcové i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Platnost RVP PV Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Tato pravidla se vztahují na pedagogické činnosti probíhající ve vzdělávacích institucích zařazených do sítě škol a školských zařízení. Jsou závazná pro předškolní vzdělávání v mateřských školách, v mateřských školách s programem upraveným podle speciálních potřeb dětí a v přípravných třídách základních škol. RVP PV stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který může navazovat základní vzdělávání, a jako takový představuje zásadní východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů i jejich uskutečňování. RVP PV určuje společný rámec, který je třeba zachovávat. Je otevřený pro školu, učitele i pro děti a vytváří tak podmínky k tomu, aby každá škola, resp. pedagogický sbor, jakákoli odborná pracovní skupina, profesní sdružení či každý jednotlivý pedagog mohli - za předpokladu zachování společných pravidel - vytvářet a realizovat svůj vlastní školní vzdělávací program. S platností nového školského zákona se RVP PV stává dokumentem směrodatným nejen pro nositele předškolního vzdělávání (pro pedagogy), ale také pro zřizovatele vzdělávacích institucí i jejich odborné a sociální partnery. Hlavní principy RVP PV RVP PV byl formulován tak, aby v souladu s odbornými požadavky současné kurikulární reformy: akceptoval přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a důsledně je promítal do obsahu, forem a metod jejich vzdělávání umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb zaměřoval se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání definoval kvalitu předškolního vzdělávání z hlediska cílů vzdělávání, podmínek, obsahu i výsledků, které má přinášet zajišťoval srovnatelnou pedagogickou účinnost vzdělávacích programů vytvářených a poskytovaných jednotlivými mateřskými školami vytvářel prostor pro rozvoj různých programů a koncepcí i pro individuální profilaci každé mateřské školy umožňoval mateřským školám využívat různých forem i metod vzdělávání a přizpůsobovat vzdělávání konkrétním regionálním i místním podmínkám, možnostem a potřebám 5

6 poskytoval rámcová kritéria využitelná pro vnitřní i vnější evaluaci mateřské školy i poskytovaného vzdělávání. 1.4 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program (ŠVP) je učební dokument, který si každá mateřská škola v České republice vytváří, aby realizovala požadavky rámcového vzdělávacího programu (RVP). Legislativně je zakotven v zákoně číslo 561/2004 Sb. (školský zákon). V přípravné fázi tvorby ŠVP si škola v souvislosti s otázkami rozvoje klíčových kompetencí zformuluje závěry, které se dále projeví při samotné tvorbě ŠVP. Zpracovatelé ŠVP by přitom měli myšlenkově postupovat tak, že obecně vyjádřené požadavky na klíčové kompetence žáka budou dále konkretizovat v charakteristice ŠVP, případně i v poznámkách k učebnímu plánu. Je třeba si uvědomit, že tyto požadavky se promítnou také do koncepce výuky, které by měly být navrhovány tak, aby kromě zprostředkování konkrétních poznatků a rozvoje dílčích praktických dovedností výrazně přispívaly k rozvoji klíčových kompetencí žáků. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTI MLADŠÍ TŘÍ LET Mateřská škola AV ČR Individuální výchovná péče o svěřené děti do tří let věku je zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci. Dítě a jeho tělo (biologická oblast) Fyzický vývoj dítěte je ve dvou letech stále u osvojení dokonalého udržení rovnováhy, chůze je již jistá. Dítě se pouští do nebezpečných situací, vědomí nebezpečnosti není ještě na stejné úrovni s jeho fyzickými schopnostmi. Proto je třeba neustálý dohled!!! Postupně poznává vlastní tělo. Dovede pojmenovat jeho jednotlivé části. Zlepšuje se koordinace činností mezi očima a rukama. Očekávané výstupy: Sebeobsluha, samostatnost Používá WC s pomocí Umyje si samo ruce, utře se Na upozornění se vysmrká Spolupracuje při oblékání a svlékání Jí samo lžičkou Napije se samo z hrnečku Hrubá motorika: Dobře chodí Dobře běhá 6

7 S oporou vystupuje a sestupuje po schodech Skáče snožmo Krátkou chvíli se udrží na jedné noze Udělá několik kroků po špičkách Skáče z malé výšky Hraje si s míčem, kopne do míče Jemná motorika: Střídavě používá obě ruce Horizontálně řadí předměty k sobě Staví věže Skládá, rozebírá, ukládá předměty Různě manipuluje s předměty Zkouší malování prsty Spontánní kresba: Čáranice Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) Ve dvou letech má dítě vybudovanou určitou úroveň nezávislosti, učí se mluvit, věnuje tomu mnoho času a energie, učí se zachovávat hygienické návyky, to vyžaduje psychickou, intelektovou a citovou vyzrálost dítěte. Období negativismu je na ústupu, dítě je klidnější, přesto jsou jeho emoce ještě dost labilní. Postupně se stává velmi citlivé a milé, mnohem lépe mu rozumíme. Velmi rádo s něčím pomáhá, má vybudováno mnoho zvyků a upíná se na drobné rituály, které mu pomáhají rozvíjet sebedůvěru a utvrdit si bezpečnou představu o okolním světě. Začíná si osvojovat pravidla života ve skupině, snaží se je dodržovat a jejich dodržování vyžaduje od ostatních. Je schopné rozlišovat předmět podle barvy, tvarů, uspořádat nebo vyjmenovat několik prvků. Do svých objevů zapojuje také schopnost logického myšlení /prozkoumává nové věci a místa, rozebírá různé předměty, objevuje/. Mnoho vět téměř u tříletého dítěte začíná slůvkem já. Věty už mají správnou gramatickou strukturu a jsou mnohem srozumitelnější. Na ostatních si ověřuje jakou má moc. V jednu chvíli je dítě poslušné a milé, ale za chvíli může být panovačné a nepoddajné. Nechce rozhodovat jen za sebe, ale také za druhé. Protože jen obtížně přistupuje na vyjednávání nebo naslouchání druhému, řeší tyto situace občas záchvaty vzteku nebo vzdorem. Je dobré dítěti důvěřovat - respektovat jeho touhu po svobodě a přání dělat samo to, co je v jeho možnostech. Poskytnout mu pevné a bezpečné zázemí - ocení, když dospělí dokážou odolávat jeho rozmarům, nedovolí mu vždycky prosadit svou a stanoví mu rozumné hranice. A to je základ, který dítěti poskytne pocit bezpečí a jistoty. Je důležité být důsledným. Řeč: Na začátku tohoto období se dítě ptá na věci, které nezná, opakuje jejich názvy. Zdokonaluje se paměť. Dítě potřebuje dostatek času, aby se mohlo vyjádřit. Postupně se řeč rychle vyvíjí. Na konci tohoto období dítě klade mnoho otázek. Protože je dítě v tomto období velmi citlivé na kouzlo slov na jejich zvukomalebnost, je to doba vhodná na čtení poezie, na vymýšlení básniček a říkanek, na hry se slovy. Očekávané výstupy: Zrakové vnímání a paměť: Třídí předměty podle pokynů Řadí předměty podle pokynů 7

8 Porovnává předměty Řeč: Pojmenuje některé věci na obrázku Ukáže na obrázku činnost Správně používá slova ano, ne Má zájem o obrázkové knížky, příběhy Sluchové vnímání a paměť: Dítě napodobuje hlasy zvířat na obrázku Dítě opakuje, co slyší Doplňuje jednotlivá slova ve verši Naučí se krátké říkadlo Dítě a ten druhý (interpersonální oblast) + Dítě a společnost (sociálně-kulturní oblast) Ve hře batolete je velká proměnlivost, ale silná zaujatost, radost, neochota se svojí hrou přestat, touha se k ní vracet a určité fragmenty z ní neustále opakovat. Z manipulační hry se postupně stává konstruktivní, z napodobivé námětová, protože dítě je schopno postupně postihnout a ve hře prozkoumávat větší celky, začlenit více zkušeností a dovedností, naplňovat určitý širší vnitřní záměr. Hra v tomto věku buduje svět představ a fantazie, který se následně s velkou vehemencí uplatňuje v dalším období vývoje dítěte. Děti si rády naplno hrají převážně samostatně a tento individualismus není dobré omezovat nebo se ho snažit rychle překlenout. To neznamená, že mu nejsou ostatní děti přínosem a inspirací. V období po dosažení dvou let je dítě po všech stránkách tvorem společenským. Hraje si nejčastěji samostatně a má-li možnost, pozoruje hru druhých. Je v tomto věku plně koncentrované na sebe, zajímá se o druhé, ale nemá potřebu se s někým porovnávat. I když si ještě hraje většinou vedle ostatních dětí než s nimi, začíná se ve společnosti ostatních dětí cítit dobře. Ačkoli má dítě rádo kontakty s vrstevníky a vyhledává je, ještě si neumí počínat dobře ve vztazích. Dítě si vytváří jen krátkodobé a často konfliktní vztahy. Stále ovšem rádo vyhledává společnost a podporu dospělých a chce se zapojovat do jejich činností. Ke konci tohoto období se míra konfliktů mezi dětmi snižuje díky tomu, že se zlepšuje vyjadřování. V námětových hrách je dítě kolem třetího roku schopné reprodukovat řetěz činností, které odpozorovalo, dokáže připisovat předmětům náhradní význam, používat určitou symboliku. V konstruktivních hrách v této době pojmenovává po dokončení své výtvory, někdy vyslovuje záměr svých konstruktivních pokusů ještě před započetím činnosti, ale často ho několikrát v průběhu tvorby mění. Soustředěnost na tuto činnost je krátká a je závislá i na mnoha nějších okolnostech. Očekávané výstupy: Navazuje kontakt s dospělým, učí se ho respektovat Zapojuje se do pohybových her, s pomocí dospělého se učí komunikovat s dětmi Dokáže se odloučit od matky Napodobuje správné společenské chování - pozdraví, poprosí, poděkuje ve vztahu k dospělému i druhým dětem Adaptuje se na život v mateřské škole, porozumí běžným pokynům, učí se respektovat základní pravidla chování ve skupině 8

9 Dítě a svět (environmentální oblast) Dítě přirozeně pozoruje blízké prostředí a život v něm, učí se zacházet s předměty, se kterými se běžně setkává. Je třeba vysvětlovat dítěti, co se děje ve světě, který ho obklopuje, pomocí jednoduchých vět. Neomezovat se jen a na pojmenování věcí, ale také vyprávět, k čemu slouží, jak se s nimi zachází. V co největší míře využívat pobyt venku, na zahradě, hřišti, v areálu AV. Očekávané výstupy: Orientuje se ve známém prostředí Pokouší se zvládnout běžné činnosti v MŠ dle individuálních možností Učí se rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které ohrožovat Získá elementární povědomí o významu životního prostředí 1.5 Flexibilní formy práce (FFP) Co to je FFP? Flexibilní forma práce je pracovní režim mimo běžný plný pracovní úvazek s osmihodinovou denní pracovní dobou. Jedná se o zkrácený úvazek, pružná pracovní doba, práce z domova, konto pracovní doby, sdílený pracovní úvazek, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti. Cílem flexibilního pracovního úvazku je maximální efektivita práce pro zaměstnavatele i zaměstnance. Zkrácený úvazek 80 ZP Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně. Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době. Výjimku tvoří povinnost zaměstnavatele vyhovět žádosti o kratší pracovní dobu zaměstnankyni nebo zaměstnance pečující o dítě mladší než 15 let, těhotné zaměstnankyni nebo zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě soustavně pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu. Ani v tomto případě však vyhovět nemusí, pokud tomu brání vážné provozní důvody. Pružná pracovní doba 85 ZP Pružné rozvržení pracovní doby zahrnuje časové úseky základní a volitelné pracovní doby, jejichž začátek a konec určuje zaměstnavatel. V základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti. V rámci volitelné pracovní doby si zaměstnanec sám volí začátek a konec pracovní doby. Celková délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Při pružném rozvržení pracovní doby musí být průměrná týdenní pracovní doba naplněna ve vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem. Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní: a) při pracovní cestě zaměstnance, b) při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a konec je pevně stanoven, nebo brání-li jejímu uplatnění provozní důvody, a v době důležitých osobních překážek v práci, po kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu podle 192 nebo dávky podle předpisů o nemocenském pojištění, a c) v dalších případech určených zaměstnavatelem. 9

10 Práce z domova 2 ZP Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě= práce z domova. Konto pracovní doby 86 ZP Paragraf 86 definuje a upravuje konto pracovní doby a jeho přesná definice je následující: Konto pracovní doby je způsob rozvržení pracovní doby, který smí zavést jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace. Jestliže je uplatněno konto pracovní doby, nemůže vyrovnávací období přesáhnout 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva však může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích, více viz par.86 ZP. Pokud zaměstnavatel uplatní konto pracovní doby je povinen také vést účet pracovní doby a účet mzdy zaměstnance. Sdílený pracovní úvazek Rozdělení pracovních úkolů plného úvazku mezi více zaměstnanců se zkráceným úvazkem (sdílení pracovního místa, pracovních pomůcek a pracovních zodpovědností). Je nutné dohlédnout na plynulost a kvalitu předávaných úkolů a informací (zajištění procesu i osobnostní charakteristiky pracovníků). Výhodou této formy práce je vysoká míra zastupitelnosti pracovníků v době dovolených, nemocí aj. Při sdílených pracovních úvazcích s odpovědností za schodek nebo za svěřené věci (viz 252 a následující ZP). Dohody o pracech konaných mimo pracovní poměr 74 ZP Dohoda o provedení práce Nesmí být na víc než 300 hodin v roce. 300 h je i na součet všech dohod. V dohodě je nutno uvést dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá. Do výdělku měsíčně se neodvádí srážky za zaměstnance a zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění. Při výdělku a výše se odvody musí odevzdat. Výpovědní doba je určena dohodou, obvykle 1 měsíc. Dohoda o pracovní činnosti Může být i na méně než 300 hodin ročně, ale měsíční výdělek je a výše. Nemůže být navíc nad normální pracovní dobu. Maximálně na 20 hodin týdně. Dohodu je možné zrušit dohodou k danému dni, bez důvodu nebo z jakéhokoli důvodu s 15denní výpovědní dobou. Pravidla pro dohody (DPP i DPČ): 1. Dohody musí být uzavřeny písemně 2. Na dohody se nevztahují ustanovení 1. Převedení na jinou práci a přeložení 2. Dočasné přidělení 3. Odstupné 4. Pracovní dobu a dobu odpočinku (ale nesmí to být víc jak 12h během 24h) 10

11 5. Překážky v práci na straně zaměstnance 6. Dovolenou 7. Skončení pracovního poměru 8. Odměňování s výjimkou minimální mzdy 9. Cestovní náhrady 1.6 Vývojový psychologie dítěte 2-6 let Batole Batole (1. 3. rok) je typické tím, že prozkoumává své okolí. To vede k rozvoji poznávacích funkcí a motorických kompetencí. Narůstá vědomí sebe sama jako aktivní bytosti vzdorovité sebeprosazování. Zdravý vzdor je tedy svým způsobem projev pokroku duševního vývoje a zcela přirozený jev v jeho chování. Batole přistupuje ke všem frustracím příliš egocentricky, každé omezení prožívá velmi osobně a reaguje na ně bouřlivými afekty. Intenzivní zážitky z prvních stále citlivěji prožívaných střetů s vnějšími výchovnými zákroky rodičů se již mohou i fixovat a trvaleji pak spoluurčovat charakter strategie jednání (např. ústupnost, asertivitu či agresivitu). Laskavé a chápající zákroky rodičů napomáhají k vědomí konstruktivní pomoci při překonávání frustrací a posilují důvěru, že nejde o já-negující tendenci, ale pouze o účelný jáusměrňující zásah. Atmosféra prostředí, první zážitky a zkušenosti ze subjekt-objektové interakce tak spoluurčují rozsah poznání, orientace, prožívání i sebeuvědomování a spolu se vzrůstající sebedůvěrou nepřímo připravují pozdější zralou schopnost vědomého sebeřízení při usměrňování vlastní aktivity. V první polovině batolecí fáze je nejvýraznější posun v oblasti kontroly pohybů. Batolata je prostřednictvím funkčních her s oblibou trénují stálým opakováním (např. chozením ze schodů do schodů atp.) Typickým jevem je také zvyšující se preference her fikčních (námětových) před dosud dominantními funkčními hrami (sloužícími spíše jen k procvičování manipulačních dovedností). Nástup fikčních her je tak projevem rozvoje symbolického myšlení. Vývoj kresby lidské postavy (dle věku dítěte) Děti již od 14 měsíců pozorují dospělé a s oblibou pak oddáleně napodobují jejich chování ( kouří, perou, hádají se, čtou na záchodě atp.), třebaže mnohému ještě ani nerozumí. 11

12 Fikční hra má pro děti mnohostranný význam. Napodobování a přehrávání je cestou k socializaci, poskytuje kognitivní průpravu pro volní procesy a osobní orientaci v ještě pro batole nepochopitelných jevech a dále schopnost vnitřního předvídání vývoje událostí. Hrubá motorika batolete se projevuje samostatnou chůzí, dítě se zastaví a pokračuje v cestě v chůzi. Jemná motorika se postupně rozvíjí. Ve 12. měsíci postaví dítě dvě kostky na sebe. Ve 2 letech 6-7 kostek na sebe - staví věž + napodobuje vlak, ale bez komínu = horizontální řada kostek. Roční dítě tužkou tluče; v 15. měsíci čmárá; ve 2 letech napodobí vertikální čáru a kruhové. Čáranice ve 3 letech - uzavřený kruh Řečový rozvoj je velmi rychlý. 1 1/2 roku stare dítě - zná asi slovíček - 1 slovíčko (např. bác), znamená jednu větu; 1 3/4 roku slov; 2 roky slov + první dvouslovné věty; 3 roky 700 slov; Dítě mluví nejprve ve 3. osobě (např.: Pája papá) a ve 2 1/2 letech už používá 1. osobu, mn.č., min. čas. Ve třech letech si uvědomuje vlastní pohlaví a zná své jméno. V sociální oblasti doznívání separační úzkosti. Již se dítě samo oblékne, ve 2. roce si říká o záchod. Hra - činnost, která přináší uspokojení, má instinktivní základ; vrozená; biologicky účelná aktivita. Biol. funkce hry - příprava na život; přirozená součást socializace. Potřeba hry - převažující činností v dětství; raná forma dětské hry - EXPERIMENTACE, kdy si dítě rocvičuje senzomotorické koordinace = funkční hry. 12

13 Předškolní věk Předškolní věk (4-6 let) je posledním stadiem raného dětství. Fyzicky nastává po první fázi plnosti (2-4 let) první období vytahování (5-6 let), během kterého dítě dosáhne již více než metrové výšky. Pohybové automatizmy, zlepšování pohybové koordinace hrubé motoriky i posun těžiště do oblasti pánve umožňují zvládnout i složité pohybové dovednosti (jízdu na kole, bruslení aj.). Ke konci stadia se výrazně zlepšuje i ovládání jemné motoriky (kreslení, vystřihování, zavazování bot atp.). Fyzicky je předškolní dítě evidentně odlišné od desetiletého školáka, odlišnost jeho psychických výkonů však již mnozí nepovažují za stejně samozřejmou a nezřídka pak děti přetěžují. Hlavním cílem všech fází raného dětství je vedle osvojení elementárních návyků především funkční rozvoj základních duševních procesů. Akcelerace duševních změn je v předškolním věku již relativně méně bouřlivá než v předcházejících stadiích. V duševním dění zde díky přetrvávající jednotě Já a světa výrazně dominuje rozmach živé fantazie, nepoutané dosud žádnými schematizujícími principy racionální logiky. Symbolická hra - ve věku 2-7 let - určité objekty jsou zastupovány = z krabice auto, fikční hra - dítě napodobuje dospělé = hra na maminku - uvědomování si soc. rolí, skupinové hry s pravidly - upevňování vědomí já a sebehodnocení. Kooperativní hra - děti si jsou schopny hrát dohromady a rozdělovat si vlastní role. Tříleté dítě: když jde do schodů, střídá nohy, kresba kruhu podle předlohy, tělesná čistota, krátké říkanky, poslouchá rádo krátké pohádky. Čtyřleté dítě: jde po nízké kladině, kresba křížku a pána = hlavonožec, otázky typu: " Proč?, rozlišuje jednoduchá antonyma, umí rozlišit 1 a 2. Pětileté dítě: z kostek staví bránu, jezdí na kole, trojkolce, puzzle, čtverec podle předlohy, trupák, spočítá 3-5 prvků, samo na záchod bez pomoci. Šestileté dítě: dítě by mělo být zralé na školu, dítě nezralé - může se vytvořit školní fobie, elektivní mutizmus = nemluvnost se žáky a učiteli. 13

14 2. PRAXE VE FIREMNÍM PROSTŘEDÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY AV 2.1 Mateřská škola AV Edukativní koncept Díky menšímu počtu dětí je možný individuální přístup a specifická práce s dětmi mladšími 3 let. MŠ má Školní vzdělávací plán jako státní školky. Ředitelka školky vypracovala v září 2012 Školní vzdělávací program pro školku AV ČR s rozšířením i na dvouleté děti. Novinkou se stala portfolia dětí deníky, školkové noviny a preventivní prohlídky lékařů specialistů. Pro každodenní chod školky jsou vypracovávány plánované činnosti v oblasti výtvarné, hudební, pohybové, dramatické a další. Nezbytnou součástí je i pravidelná příprava na tuto činnost. Pro tyto činnosti jsou pořizovány z grantu pomůcky a metodické materiály. Chod školky je obohacen jednorázovými akcemi jako např. vánoční besídka, masopust, malování vajíček s rodiči, divadelní představení, výlety apod. V průběhu měsíce dubna a května 2013 proběhl Ekologický projekt, který je zveřejněn na web MŠ. V červenci 2012 bylo zakoupeno pianino pro rozvoj hudební výchovy dětí. Denní režim Denní režim školky umožňuje přizpůsobit se potřebám dítěte i aktuální situaci. Pevně daná je pouze doba jídla, kdy mezi jednotlivými pokrmy jsou pravidelně dodržovány maximálně tří - hodinové intervaly. Každodenní režim mateřské školy vypadá zhruba takto: hod. Spontánní a řízené činnosti vyplývající z tematických plánů, cvičení, hygiena, přesnídávka, příprava na pobyt venku hod. Pobyt venku, hygiena, příprava na oběd hod. Oběd, hygiena, příprava na odpočinek hod. Odpočinek na lehátku přizpůsobený individuální potřebě dítěte hod. Hygiena, svačina, spontánní a řízené činnosti na zahradě nebo ve třídě. Portfolia dětí Každé dítě, které navštěvuje MŠ AV ČR má zřízen vlastní deník. Ten obsahuje tyto informace: Základní informace o dítěti: Jméno, věk, adresa Individuální potřeby dítěte Fotografie dítěte v mateřské škole Informace o pokrocích dítěte: Texty písní a básničky, které se dítě naučilo Záznamy z výuky anglického jazyka Jeho výtvarnou a další tvorbu Informace o uplynulých akcích za poslední měsíc, např. Výstupy z logopedických screeningů Fotografie z učení dětí o dentální hygieně Návštěva knihovny 14

15 Pouštění draků Mikulášská besídka apod. Vytvoření portfolií pro jednotlivé děti je vhodné a praktické z těchto důvodů: Dojde ke komplexnímu zachycení vývoje dítěte, po celou dobu jeho navštěvování mateřské školy. Vývoj a pokroky jsou zároveň zachycovány podrobně a individuálně. Portfolia přitom mají zajímavou formu, v podobě knihy s mnoha ilustracemi a fotografiemi. Obsah je čtivý a všechny informace o dítěti jsou k nalezení v jednom dokumentu. Portfolia mohou být přínosná jak pro učitele/ky v mateřské škole, tak pro rodiče dětí i pro děti samotné. Učitelé/ky budou moci díky nahlédnutí do portfolií okamžitě získat potřebné a přehledné základní informace o dítěti. Tím, že do portfolií pravidelně zachycují vývoj a pokroky jednotlivých dětí, přestanou učitelé/ky brát školní třídu jako skupinu a více začnou brát ohled na individuální vlastnosti a schopnosti každého dítěte, což může mít pozitivní dopad na jejich přístup k dětem. Zároveň portfolia slouží jako podrobné zachycení výsledků jejích vlastní každodenní činnosti a učitelé/ky tak získají větší pocit naplnění, když přehledně vidí, že jejich práce je efektivní a má smysl. To může sloužit jako součást prevence postihnutí syndromem vyhoření, kterým jsou, vzhledem k náročnosti tohoto povolání, učitelé a učitelky často zasaženi. Stejně tak rodiče dětí, umístěných ve školce, mohou díky portfoliím vidět výsledky práce vyučujících a zároveň vidí přehled pokroků a úspěchů vlastních potomků. To jim umožní lépe se vyrovnat s návratem do zaměstnání po rodičovské dovolené, bez toho aby měli pocit, že nemají dostatečný přehled o vývoji svých dětí. Dalo by se tedy říci, že portfolia přispívají zaměstnaným, kteří umístí své děti do MŠ AV ČR, k usnadnění sladění jejich rodinného a pracovního života. Samotné děti ocení vlastní portfolia až v budoucnu, kdy si budou moci připomenout příjemné zážitky z dětských let a skutečně tak přijde k užitku deníkové pojetí portfolií.z psychologického hlediska mohou portfolia dětí sloužit k udržení některých vzpomínek z raného období vlastního života, které by bez tohoto způsobu zdokumentování zanikly. 15

16 Školkové noviny Školkové noviny Školka základ života, slouží k podávání reportů o chodu v mateřské škole. Na jejich tvorbě se podílí především vyučující v MŠ AV ČR, dále přispívají také rodiče dětí umístěných v mateřské škole, ředitelka mateřské školy nebo ředitel ÚMG AV ČR, v. v. i. Součástí novin jsou také příspěvky od dětí, kdy se jedná především o jejich výtvarnou tvorbu. Noviny vychází jednou za čtvrt roku a obsahují shrnutí předcházejícího ukončeného pedagogického celku. Je zde popisováno, co se uskutečnilo a čeho děti dosáhly, dále jaké jsou plány pro děti do budoucna. Také je zde možné získat informace o plánovaných akcích školky, případně o akcích Akademie věd ČR, určených pro rodiče s dětmi. Všechna vydaná čísla novin jsou dostupná v elektronické podobě na internetových stránkách MŠ AV ČR. Školkové noviny, stejně jako portfolia dětí zajímavou a zároveň čtivou formou informují o dění ve školce. Na rozdíl od portfolií, která se soustředí na jednotlivé děti zvlášť, noviny mateřské školy podávají reporty o celé skupině dětí. To umožňuje náhled na chod školky s větším odstupem a z jiné perspektivy, což opět umožní reflektovat činnost školky a její, řekněme obecnější dopad na výchovu a vzdělávání dětí. Personální zajištění Na chodu školky se podílí ředitelka MŠ, učitelka, zdravotní sestra a nepedagogický personál. Pedagogický personál učitelka MŠ a zdravotní sestra navštěvují v rámci projektu školení, která zvyšují vzdělanost a kvalitu péče o děti (např. environmentální výchova, jóga s dětmi, dětský vzdor, vytváření pracovních návyků a vytváření pozornosti, Komunikace s rodiči v problémových situacích, Pohybové a psychomotorické hry) K chodu školky patří nezbytná administrativní činnost, evidence dětí (evidenční listy), práce zaměstnanců, vykazování docházky atd. Od září 2012 ve školce probíhají pravidelné návštěvy logopeda, očního lékaře a dalších specialistů, tyto návštěvy usnadní rodičům preventivní prohlídky a péči o dítě. Spolupráce s rodiči Personální asistent projektu z ÚMG nastoupil do projektu V úvodu projektu byla tato funkce vykonávána partnerem projektu. Byla vytvořena databáze rodičů firemní školky a rodičů na mateřské/rodičovské dovolené. Probíhá pravidelná komunikace s rodiči s dětmi 16

17 staršími jeden rok. Ti jsou zváni na akce školky jako např. Vánoční besídka, Masopust, Velikonoční malování vajíček apod. Tato databáze také slouží jako zdroj pro určení počtu a charakteristiky podpořených osob. Schůzky s rodiči probíhají pravidelně a většinou jsou spojeny s akcí pro děti. Rodiče jsou seznamováni s průběhem projektu inovativními prvky pianino, hřiště, portfolia, návštěvy specialistů, školkové noviny, projekty atd. Personálním asistentem byl vytvořen deník péče o zaměstnance. Probíhají schůzky mezi manažerem a personálním asistentem k doplnění stavu dětí ve školce, kontrole deníku apod. Prostory Firemní školka pro zaměstnance ÚMG AV má celoroční provoz a je otevřena od 7,30 do hod. Kapacita školky je 15 dětí ve věku od 2 od 6 let. Školka splňuje všechny hygienické i další normy nutné pro provozování MŠ. Do provozu byla uvedena začátkem roku 2011 je zařazená do Rejstříku škol a školských zařízení, v květnu 2012 získala tuto akreditaci v plném rozsahu. Je držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2000 a HACCP. ÚMG poskytuje prostory upravené na základě projektu firemní školky vč. dodávky energií, tepla, vody, vybavení a zařízení, odstraňování komunálního odpadu. ÚMG zajišťuje a financuje chod školky jako takové. ÚMG umožňuje příchod a odchod rodičů, dětí i personálu od 7 hod. do 20 hod. V rámci zkvalitnění zázemí školky bylo vybudováno dětské hřiště položka Manažer projektu spolu s ředitelkou MŠ a učitelkou MŠ specifikoval požadavky na hřiště. Hřiště bylo certifikováno dle ČSN EN protokolem o vstupní kontrole. Revize jsou prováděny pravidelně. Hřiště bylo prezentováno na tiskové konferenci a na schůzce rodičů v říjnu 2012 i ve školkových novinách. Hřiště vzniklo na zahradě o rozloze 10x20m. Hřiště bylo zprovozněno

18 Naplněnost školky ŠKOLNÍ ROK POČET DĚTÍ ÚMG POČET OSTATNÍCH DĚTÍ POČET DĚTÍ DVOULETÝCH 2011/ / / /

19 Firemní školka ÚMG AV 2.2 Spolupráce MŠ AV ČR a Akademie věd ČR Volba klasické MŠ oproti jiným možnostem Firemní školka Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. byla uvedena do provozu začátkem roku 2011 a její současná kapacita je 15 dětí ve věku 2 až 6/7 let. Školka se nachází v klidném prostředí areálu ústavů Akademie věd ČR v Praze 4. Hlavním cílem vybudování školky bylo umožnit rodičům z větší části vědeckým pracovníkům/pracovnicím bezproblémový návrat do zaměstnání. Rodiče se mohou vracet do zaměstnání pozvolna, nijak je nelimitují schopnosti a dovednosti jejich dítěte, jako je tomu ve státních školkách. Rodiče nejsou plně závislí na vnějších okolnostech, které nemohou ovlivnit (nedostatečná kapacita státních školek). Největšími výhodami školky jsou: lokalita v těsné blízkosti pracoviště rodičů dětí kvalita personální zajištění provozu i vybavení školky je na vysoké úrovni pružnost provozní doba nastavena v souladu s potřebami rodičů Proč akreditovaná firemní školka a ne jiná volba? 19

20 Na tuto otázku odpovídá Mgr. Ing. Jiří Špička, MBA zástupce ředitele ÚMG AV ČR jako jeden z autorů myšlenky firemní školky. Nebyla jiná možnost. Stávající legislativa neumožňovala jinou alternativu. Myšlenka školky vznikla v době, kdy o možnost dětských skupin neexistovala, kapacita existujících školek v okolí byla naplněna. Následná akreditace byla logickým vyústěním naší práce, potvrzením kvality péče, finanční stability školky. ÚMG nemůže provozovat školku proto byla zvolena spolupráce s externím rovozovatelem. Chod školky ÚMG poskytuje prostory upravené na základě projektu firemní školky, zajišťuje a financuje chod školky jako takové. Manažer projektu pořádá pravidelné měsíční koordinační schůzky řídícího výboru, kde se účastní příjemce, partner, finanční manažer projektu, ředitelka MŠ a manažer projektu. Asistent projektu pořizuje zápis, který je archivován. Obsahem koordinačních schůzek je vedle řízení projektu, evaluací také obsahová náplň péče o děti a chod školky. Jedná se zejména o služby učitelek ve školce, naplněnost školky, metodická práce s dětmi, obsah činnosti práce s dětmi, organizace jednorázových akcí atd. Podpora a poradenství pro zaměstnance ÚMG Personální asistent projektu z ÚMG aktivně pracuje jak s rodiči na MD/RD, tak s rodiči, kteří již mají své dítě v MŠ. O těchto aktivitách je veden deník péče o zaměstnance. Schůzky s rodiči probíhají pravidelně a většinou jsou spojeny s akcemi pro děti. Dále jsou rodiče seznamováni s průběhem projektu průběžně inovativními prvky portfolia, návštěvy specialistů, školkové noviny, projekty atd. Probíhají schůzky mezi manažerem a personálním asistentem k doplnění stavu dětí ve školce, kontrole deníku atd. Webové stránky Dobrým komunikačním kanálem jsou i webové stránky na adrese které byly zveřejněny Stránky jsou pravidelně aktualizovány jídelníček, fotogalerie, školkové noviny, výstupy projektu, externím dodavatelem. Podklady pro aktualizaci poskytuje nepedagogický pomocný personál jídelníček, ředitelka MŠ informace ze školky, manažer projektu informace o projektu, školkové noviny, fotodokumentace Popis cílové skupiny Na začátku realizace projektu měl ÚMG celkem 378 zaměstnanců, z toho 59,26 % žen a 40,74 % mužů. Z tohoto počtu je ve věkové skupině let 240 zaměstnanců, tedy 63,49%, z toho 26 pracovnic je na mateřské či rodičovské dovolené, tj. 6,88 % z celkového počtu. Všichni zaměstnanci ÚMG splňují podmínku územní způsobilosti dle požadavku 4. Výzvy OPPA: pracovní činnost je vykonávaná z více než 50 % na území Hlavního města Prahy. Tato podmínka byla ověřena před podpisem smlouvy s rodiči. 20

21 Přínos projektu - tedy realizace firemní mateřské školy, se úzce váže na pozitiva, která firemní mateřská škola přináší zaměstnaným. Zaměstnaným rodičům v případě využívání firemní mateřské školy odpadá každodenní dojíždění s dítětem do školky, jelikož mají společnou cestu do školky i do zaměstnání. Zároveň umístění mateřské školy v místě vlastního pracoviště, umožňuje rodiči být dítěti stále na blízku a rychle zakročit v případě potřeby řešení nějakého problému. Tento předpoklad byl ověřen dotazníkovým šetřením, kterým se budeme podrobněji zabývat níže. Odpovědi z dotazníků přinesly bližší zpětnou vazbu ohledně toho, které přínosy jsou jednotlivými zaměstnanými hodnoceny jako nejdůležitější a zda je možné určitá opatření v rámci firemní mateřské školy vylepšit. 2.4 Flexibilní formy práce v ÚMG AV Mezi zásadní flexibilní formy práce, které ÚMG využívá jsou zkrácené úvazky a dále práce na DPP a DPČ. V současné době má ÚMG zaměstnáno 284 žen, z toho jich má 118 zkrácený úvazek, 34 žen je na RD/MD. DPP a DPČ jsou zastoupeny cca 5%, 95% činí zkrácené úvazky. K dnešnímu dni má ÚMG pouze 6 DPP a žádnou DPČ. Častěji je využívána DPP, DPČ cca 2 ročně. Čísla uváděná u dohod jsou počty žen. Od kdy ženy využívají těchto úvazků nelze přesně říci. Je tu mnoho žen, které již nastupují na zkrácený úvazek. Hlavní příčinnou zkráceného úvazku je, že ženy mají pracovní poměr ještě na nějakém jiném projektu v jiné instituci, nebo jejich pozice plný úvazek nevyžaduje. Jako příčinu zkrácených úvazků považujeme spíše specifikum vědeckého povolání než souvislost s MD/RD. Jak probíhá navyšování úvazků? Nelze opět říci nic obecně platného - samozřejmě, že jsou případy, kdy je žena na celý úvazek, pak jde na MD, v době RD pracuje na částečný úvazek, a se zvyšujícím se věkem dítěte se úvazek navyšuje. Ale stejně tak pracuje v ÚMG mnoho žen - matek, které pracují na částečný úvazek v nezávislosti na věku dítěte a i spousta bezdětných žen, které pracují na částečný úvazek z důvodu již výše uvedených. Pružná pracovní doba nebo práce z domova je využívána velice zřídka. 2.5 Výstupy klíčových aktivit Projekt je realizován v 5 klíčových aktivitách, ze kterých jsou následující výstupy. 1/ Provozování firemní školky rozvoj Pro každodenní chod školky jsou vypracovávány plánované činnosti v oblasti výtvarné, hudební, pohybové, dramatické a další. Pro tyto činnosti jsou pořizovány z grantu pomůcky a metodické materiály. Chod školky je obohacen jednorázovými akcemi jako např. loutkové divadlo, návštěva Planetária, výlety, karneval apod. Přespání ve školce v rámci projektu Celé Česko čte dětem. V březnu 2014 se školka zapojila do projektu Mezi námi, který se snaží propojit všechny generace. Pro školku se nyní hledá vhodný partnerský domov seniorů. Děti 21

22 navštěvovaly kurz plavání, bruslení. Od února 2014 běží šachový kroužek. Od do proběhl ekologický projekt Co dokáže voda. Výstupy z této KA jsou následující: A/ Evidenční listy dětí - Evidenční listy byly založeny pro všechny děti firemní mateřské školy. Ředitelka MŠ vede tyto listy jak v elektronické, tak tištěné podobě. Dokumenty jsou označeny logy grantu. B/ Portfolia dětí - Deníky jsou vytvořeny pro děti, které školku navštěvují od května Nově příchozím dětem jsou deníky průběžně zakládány. V deníku jsou základní údaje o dítěti, fotodokumentace, tvorba dítěte a p. učitelka čtvrtletně zaznamenává pokroky dítěte, jeho vývoj a posun. Při schůzkách s rodiči jsou k dispozici. Odcházejícím dětem se portfolia dávají domů.portfolia prošly Evaluací č.2 z dubna 2014, která byla zaměřena na výstupy projektu. K formální ani obsahové stránce nejsou připomínky. C/ Školkové noviny Školka základ života První vydání novin vyšlo v září 2012 a od té doby vycházejí pravidelně čtvrtletně. Školkové noviny prošly Evaluací č.2 z dubna 2014, která byla zaměřena na výstupy projektu. K formální ani obsahové stránce nejsou připomínky. D/ Zdravotníci Návštěvy zdravotníků v průběhu celého projektu probíhaly návštěvy dentální hygienistky, logopedky, a proběhla vyšetření zraku dětí. Rodiče byli o návštěvách informováni a potvrdili svůj souhlas s vyšetřením. Dentální hygienistka seznámila děti s péčí o zuby. Zúčastnilo se 10 dětí. Rodiče obdrželi domů leták jak pečovat o zuby dětí doma. Preventivní oční vyšetření Koukají na nás správně? bylo uskutečněno přístrojem PlusoptiX. Školka obdržela závěrečnou hodnotící zprávu. Logopedem byla posuzována kromě řeči dětí I jemná a hrubá motorika, kresba, grafomotorika, paměť, naslouchání atd. Celá dokumentace je k dispozici ve školce, rodiče si v případě zájmu odnesli kopii domů. Výsledné doporučení screeningu je zaznamenáno v portfoliu dětí. Byl proveden jeden test školní zralosti. E/ Školní vzdělávací program pro školku AV ČR s rozšířením i na dvouleté děti byl vytvořen v průběhu roku V rámci evaluace č.2 z dubna 2014 zaměřené na výstupy projektu prošel evaluací i ŠVP pro děti mladší 3 roky. 2/ Jak slaďovat firemní školku a flexibilní formy práce manuál, metodika Metodika je zpracovávána v průběhu celého projektu. Teoretická částečně čerpá z dostupných pramenů k problematice školek, dětí předškolního věku-jejich specific, personalistiky, work-life balance. Praktická část vychází z provozu firemní školky, řízení projektu a průběžných evaluací. Výstupem je metodika o rozsahu 26 stran. Kromě obecné textové části obsahuje metodika konkrétní ukázky dobré praxe, ŠVP pro děti mladší tří let, fotodokumentaci. Tento dokument považujeme je široce použitelný. 3/ Zajištění podmínek pro chod mateřské školy AV ÚMG poskytuje prostory upravené na základě projektu firemní školky vč. dodávky energií, tepla, vody, vybavení a zařízení, odstraňování komunálního odpadu. ÚMG zajišťuje a 22

23 financuje chod školky jako takové. ÚMG umožňuje příchod a odchod rodičů, dětí i personálu od 7 hod. do 20 hod. V rámci zkvalitnění zázemí školky bylo vybudováno dětské hřiště a bylo zakoupeno pianino. Personální asistent projektu z ÚMG aktualizuje databázi rodičů firemní školky a rodičů na mateřské/rodičovské dovolené a deník péče o zaměstnance. Schůzky s rodiči probíhají pravidelně a většinou jsou spojeny s akcí pro děti (vánoční besídka, karneval atd.). Hlavním výstupem je Deník péče o zaměstnance, který je pravidelně asistentem aktualizován. Zde jsou evidovány schůzky s rodiči, návštěvy MŠ a další komunikace mezi AV, MŠ a rodiči. Je zde také prostor na poznámky, náměty a připomínky. Všechny dokumenty včetně deníku jsou označeny povinnou publicitou. 4/ Webové stránky MŠ AV jako komunikační a motivační kanál Webové stránky byly vytvořeny na začátku projektu jako jede z hlaních komunikačních kanálů. Webové stránky obsahují základní informace o školce jako takové a o projektu. Zájemci zde naleznou mnoho zajímavých informací o provozu školky, důležité kontakty, fotodokumentaci z akcí i běžného chodu školky, školkové noviny. Nedílnou součástí je prezentace projektu, která je pravidelně aktualizována. Jedná se hlavně o představení a publicitu projektu, take o výstupy projektu. 5/ Řízení projektu, supervise, evaluace, ukázka dobré praxe Řízení, supervize, evaluace a ukázky dobré praxe probíhaly po celou dobu projektu. Hlavními výstupy jsou Evaluace, které jsou k dispozici na webových stránkách školky evaluace-1. Celkem bylo vypracováno 5 evaluačních zpráv. Tyto zprávy v průběhu projektu sledovaly jednotlivé specifika školky, zaměřovaly se na jednotlivé části projektu. Jednalo se o: Hodnocení přínosu pro cílovou skupinu projektu po 1. roce provozu firemní školky AV ČR, s.r.o. (Zaměřeno na identifikaci příjemce dotace, identifikaci cílové skupiny, dotazníkové šetření o dostupnosti školky a sladění pracovního a soukromého života) Hodnocení fungování firemní školky AV ČR, s.r.o. po 1. Etapě provozu (Zaměřeno na identifikaci zařízení, shrnutí dosavadní realizace, dotazníkové šetření zaměřené na kvalitu péče o děti ve firemní školce) Zhodnocení vzniklých výstupů projektu Firemní Mateřská škola AV ČR (Zaměřeno na charakteristiku firemní školky, její specifika, activity portfolio, noviny, ŠVP pro děti mladší tří let) Zhodnocení přínosu pro cílovou skupinu projektu po 2. roce provozu firemní školky AV ČR, s.r.o. (Zaměřeno na cílovou skupinu, dotazníkové šetření zaměřeno na názory a postoje zaměstnaných rodičů, kteří využívají služeb firemní mteřské školy AV ČR) Zhodnocení fungování Mateřské školy Akademie věd ČR po 2. roce provozu v rámci projektu Firemní mateřská škola AV ČR (Zaměřeno na work-life balance, prorodinnou politiku po osobnostní i ekonomické stránce, fungování MŠ AV ČR z hlediska projektu-cíle, klíčové activity) 23

24 2.6 Průběžná evaluace - dotazníky pro rodiče Cílem vytvářených evaluací v rámci projektu bylo zhodnotit fungování firemní školky AV ČR, následně reflektovat tato zjištění v běžném provozu školky. Pro příjemce dotace provozovatele, jsou nezbytnou nutností tyto zpětné vazby a to zejména proto, aby se mohl poučit ze slabých stránek v dalším fungování a vytěžit maximálně z jeho silných stránek a předností. V průběhu projektu proběhla celkem 3 dotazníková šetření. Výsledky jednotlivých evaluací byly zveřejněny v evaluačních zprávách v listopadu 2013, v lednu 2014 a v dubnu Poslední zpráva ze srpna 2014 zhodnotila celý projekt jako celek. Dotazníková šetření byla prováděna buď elektornicky na disku google, v papírové podobě, nebo v elektronické podobě sdílené ovou korespondencí. Celkem ze 40 rozdaných a rozeslaných dotazníků bylo vráceno vyplněných 31 ks, tzn. návratnost dotazníků činí 75%. Dotazníky tvořilo vždy 8 10 otázek. Otázky byly koncipovány jako uzavřené, polouzavřené i otevřené tak, aby umožňovaly respondentům volně formulovat odpovědi, a pro školku měly dostatečnou vypovídající hodnotu. První dotazníkové šetření z podzimu 2013 bylo zaměřeno na informovanost rodičů o zaměstananeckém benefitu-školky AV ČR a work-life balance v rámci osobního života i firmy. Mezi nejzajímavější výstupy patří fakt, že respondenti považují firemní školku za benefit, který je motivuje, a to až ze 83%. Dále je zajímavé, v jaké výši je školné pro rodiče přijatelné. Zde je jednoznačně vidět, že úhrada za školné v rozmezí ,- Kč měsíčně je pro rodiče reflektotelná, viz níže. Považujete firemní školku ve vaší společnosti za benefit, který Vás motivuje? ano 83 % ne 17 % 24

25 Kolik byste byl/a schopen/na zaplatit měsíčně za školkovné? Do 2.000,-Kč 0 % ,-Kč 75 % ,-Kč 25 % ,-Kč 0 % ostatní 0 % Druhé dotazníkové šetření z prosince 2013 bylo primárně určeno rodičům, kteří umistili své dítě/děti do firemní školky, a byl zaměřen na kvalitu péče o děti a poskytovaných služeb. Tento dotazník byl v tištěné podobě a měl 100% návratnost. Rodiče hodnotili školku známkami, tak jako ve škole (1-nejlepší, 5-nejhorší). Mezi hodnocené oblasti bylo zahrnuto: Plánování ve školce, Kulturní a další doplňkové služby školky, Odbornost pedagogů, Kvalita komunikace jak učitelek směrem k dětem, tak vedení směrem k rodičům, Informovanost o dění ve školce, Čistota a bezpečnost školky a okolí, Pozitivní vliv MŠ na dítě. V hypotézách bylo předpokládáno celkové hodnocení po zaokrouhlení na bodě 2. Hypotéza se mýlila o 0,8 bodu. Fungování FMŠ AV ČR po 1. fázi realizace bylo hodnoceno rodiči (cílovou skupinou projektu) známkou 1,2. Třetí dotazníkové šetření bylo provedeno po 2. roce fungování školky. Cílem dotazníkového šetření bylo získání zpětné vazby od zaměstnanců ohledně benefitu firemní mateřské školy. Otázky byly zaměřeny na kvalitu poskytovaných služeb např.: spokojenost s výchovněvzdělávacím konceptem školky, spokojenost s mimoškolními aktivitami, spokojenost s kolektivem dětí ve školce (velikost, věk dětí), spokojenost se stravováním. Jako nevýhodu vidí někteří rodiče finanční náročnost školky při ukončení financování z grantu či jiných dotací. Mezi hlavní výhody MŠ AV ČR patří dobrá dostupnost školky, snadné work-life balance, kvalita školky a přínos pro samotné děti i mladší tří let. 25

26 Celkově rodiče hodnotili chod školky po 2 letech velice pozitivně. Všichni respondent odpověděli rozhodně ano na otázku Jste celkově spokojený/á s provozem firemní školky AV ČR? Jak vyplývá ze všech evaluačních zpráv, fungování firemní mateřské školy AV ČR je hodnoceno ve všech směrech převážně kladně. Na základě výsledků dotazníkového šetření se domníváme, že většině rodičů firemní mateřská škola AV ČR skutečně v mnohém usnadnila skloubení soukromého a pracovního života. Zaměstnanci ÚMG, kteří využili a využívají služeb firemní mateřské školy, spatřují na tomto opatření mnoho výhod. Nicméně na základě jejich podnětů doporučujeme uvažovat o zlepšení v oblastech, které byly podrobněji popsány v jednotlivých zprávách. Podle našeho názoru se ovšem jedná o pouhé drobnosti a je pouze na příjemci dotace a jeho případných časových a finančních možnostech, zda se výsledky dotazníků nechá inspirovat ke změnám. Uvedená doporučení nejsou nezbytně nutná, ale mohou složit jako vodítko, podle kterého by bylo možné služby firemní MŚ AV ČR dovést k dokonalosti. Na základě porovnání informací v projektu a realizovaných aktivit můžeme konstatovat, že provoz Mateřské školy AV ČR je realizován převážně v souladu s informacemi uvedenými v projektu Firemní mateřská škola AV ČR, a že plní svou předesílanou funkci, což je možné doložit i ve statistické podobě. Literatura a použité prameny Smolíková,K. a kol.: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, VÚP v Praze, 2004 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Karolinum, Praha 1999 Vašíčková D.:, Evaluace projektu 2013, 2014 (5 x) VÚBP, v.v.i; VŠE.: Flexibilní formy práce a jejich právní úprava Zákoník práce

Evropský sociální fond Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET. MŠ AKADEMIE VĚD ČR, s.r.o.

Evropský sociální fond Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET. MŠ AKADEMIE VĚD ČR, s.r.o. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET MŠ AKADEMIE VĚD ČR, s.r.o. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTI MLADŠÍ TŘÍ LET Individuální výchovná péče o svěřené děti do tří let věku je zaměřená na rozvoj

Více

Zhodnocení vzniklý ch vý stupu projektu Firemní Mater ska s kolka AV Č R

Zhodnocení vzniklý ch vý stupu projektu Firemní Mater ska s kolka AV Č R Zhodnocení vzniklý ch vý stupu projektu Firemní Mater ska s kolka AV Č R reg.č.: CZ.2.7/2..00/3433 Obrázek č. : Ústav molekulární genetiky, AV ČR, v. v. i. Duben 204 2 Obsah. Úvod... 3 2. Identifikace

Více

Závěrečná evaluace projektu Firemní mateřská škola AV ČR

Závěrečná evaluace projektu Firemní mateřská škola AV ČR Závěrečná evaluace projektu Firemní mateřská škola AV ČR reg.č.: CZ.2.17/2.1.00/34313 Obrázek č. 1: Budova ÚMG AV ČR, Praha Krč 1 1 Září 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Stručné informace o Projektu... 4 3 Jednotlivé

Více

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti Tradiční formy péče - jesle - mateřské školy Ziskové (komerční) formy péče

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková Rodina a svět práce Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Pipková Podpora v oblasti sladění v Programovém prohlášení vlády

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Zhodnocení př í nosu přo cí lovou skupinu přojektu po 2. řoce přovozu fiřemní s kolky Akademie ve d Č R, s.ř.o.

Zhodnocení př í nosu přo cí lovou skupinu přojektu po 2. řoce přovozu fiřemní s kolky Akademie ve d Č R, s.ř.o. Zhodnocení př í nosu přo cí lovou skupinu přojektu po 2. řoce přovozu fiřemní s kolky Akademie ve d Č R, s.ř.o. v rámci projektu Firemní mateřská škola AV ČR (dále jen Projekt) reg.č. : CZ.2.17/2.1.00/34313

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-894/10-S Mateřská škola Modletice, okres Praha - východ Modletice 19, 251 01 Říčany Identifikátor: 600 051 862

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-558/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49 753 533 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Tel. 577 599 918 email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Platnost od 1. 9. 2012 Vladimír Vágner, ředitel školy Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760

Více

AMU = DAMU + FAMU + HAMU

AMU = DAMU + FAMU + HAMU Školička AMU-jaké formy péče o děti upřednostňujete? Shrnutí a doporučení. Shrnutí: Ve dnech 21. 9. až 8.10 proběhlo mezi zaměstnanci a studenty AMU dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Tým autorů Mateřské školy - Liberecké jazykové školky, o.p.s. Tento dokument byl vytvořen pro realizaci projektu Stáž v jazykové mateřské škole. Vychází ze

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Zhodnocení fungování Mateřské školy Akademie věd ČR po 2. roce provozu v rámci projektu Firemní mateřská škola AV ČR

Zhodnocení fungování Mateřské školy Akademie věd ČR po 2. roce provozu v rámci projektu Firemní mateřská škola AV ČR Zhodnocení fungování Mateřské školy Akademie věd ČR po 2. roce provozu v rámci projektu Firemní mateřská škola AV ČR reg. č. : CZ.2.7/2..00/3433 Obrázek č. : Mateřská škola Akademie věd ČR Zdroj: http://data.abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_090.html

Více

3. Hospic Malovická (od r. 2014)

3. Hospic Malovická (od r. 2014) Zdravotnické zařízení MČ P4 (www.zzpraha4.cz) příspěvková organizace zřízená MČ P4 co zaštiťujeme: 1. Jesle (Kotorská, Rabasova, Firemní) 2. Centrum pomoci závislým (Psychiatrickopsychologická ambulance)

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice Jana Barvíková Obsah příspěvku Formy a podmínky individuální nerodinné péče o děti do 6 let Neformální (neprofesionální) péče (bezúplatně

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1039/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 24 255 378 Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s. r. o. Na Příkopě 11/8,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dobkovice, okres Děčín 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Termín konání

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1356/08-04. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1356/08-04. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1356/08-04 Název školy: Mateřská škola Obora, okres Plzeň-sever Adresa: Obora 82, 331 51 Kaznějov Identifikátor: 600 070 778 IČ: 60 611

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více