Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Je nám spolu dobře Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností od 1. září 2010 Ve Chvalkovicích dne 31. srpna 2010

2 - 2 -

3 1 Identifikační údaje OFICIÁLNÍ NÁZEV: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MOTIVAČNÍ NÁZEV: Je nám spolu dobře PŘEDKLADATEL: Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod Chvalkovice 104 Chvalkovice v Čechách ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Jiří Kraus Telefon: Fax: cz IČO: IZO: REDIZO: ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ MŠ: Velká Bukovina 65 Chvalkovice v Čechách Telefon: cz IZO: KOORDINÁTOR ŠVP: Dana Raticová ZŘIZOVATEL: Obec Chvalkovice Chvalkovice 130 Chvalkovice v Čechách STAROSTA: Miroslav Kališ Telefon: Fax: cz - 3 -

4 2.1 PRESENTACE ŠKOLY 2 Charakteristika školy Mateřská škola (dále jen MŠ) ve Velké Bukovině Chvalkovicích je datována od školního roku 1963/64. Do této doby zde byl Zemědělský útulek. Z nevyhovujících prostor zámku ve Chvalkovicích byla MŠ přemístěna do Velké Bukoviny a došlo ke spojení útulku a MŠ s počtem zapsaných dětí 27. Během let zde byly prováděny stavební úpravy výměna oken, sociální zařízení, oplocení a vybavení zahrady. V roce 1972 bylo dokončeno ústřední topení. V roce 1974 pro velký počet dětí došlo k rozšíření o jedno oddělení, počet dětí dosahoval 53. Tento stav trval sedm let, šest let to byla MŠ jednotřídní s rozšířeným počtem výchovných pracovnic. V roce 1985 zde byly na jeden školní rok otevřeny jesle pro velký počet dvouletých dětí. Od roku 1988 jsme opět jednotřídní MŠ. V roce 1996 zde byly provedeny úpravy v hodnotě 1 milionu Kč. Od 1. ledna 2003 se MŠ stala součástí Základní školy a Mateřské školy Chvalkovice, okres Náchod a tvoří odloučené pracoviště tohoto samostatného právního subjektu. Od 1. listopadu 2006 začíná přístavba a přestavba budovy. Přízemí budovy bude zcela přestavěno, nacházet se zde bude nová kuchyň, jídelna, tělocvična, skladové prostory pro kuchyň, šatna dětí, prádelna a sociální zařízení. V mezipatře budou nové umyvárny pro děti, šatny pro zaměstnance a úklidová místnost, sklady, ve třídách sníženy stropy, nová okna a střecha. Celkově má přestavba stát kolem 8 milionů Kč. Od září 2008 se navyšuje kapacita MŠ z 24 na 28 dětí. 2.2 SPECIFIKA A CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro jeho celý život a celoživotní vzdělávání. 2.3 FORMA VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ chceme rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, upřednostňovat jejich zájmy a potřeby. Cílem výchovy je pomoc dětem při adaptaci v MŠ, podporovat a rozvíjet sociální a citové vztahy mezi dětmi různého věku, zdravý fyzický, psychický, sociální a citový vývoj vycházející z individuálních potřeb každého dítěte. Z poznatků lékařů, psychologů a pedagogů tedy vyplývá, že první kroky v životě dítěte jsou velice senzitivní a jejich smysluplné prožití má dalekosáhlý význam pro celý život. Všechno, co dítě v tomto věku prožije se ze svého okolního prostředí, ať už rodinného či mimorodinného, převezme je trvalé. Všechny tyto základní zkušenosti jednou zhodnotí a uplatní. Nezastupitelné místo pro utváření osobnost dítěte je především rodina. V dnešní době ale nejsou všechny rodiny schopny zajistit takovou škálu mnohostranných podnětů, které dítě předškolního věku potřebuje. Úskalí je například v oblasti sociálního vývoje dítěte. Dítě ke svému zdravému a přirozenému rozvoji potřebuje kromě svých rodičů také společenství vrstevníků, kde získá základní zkušenosti pro svůj samostatný život v této společnosti. MŠ tak představuje možnost, jak doplnit rodinnou výchovu a jak pomoci zajistit dítěti mnohostrannost a přiměřenost podnětů, které jsou předpokladem jeho aktivního rozvoje a - 4 -

5 celoživotního učení. Její nezastupitelnost spatřujeme především z hlediska vhodné sociální interakce. Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní péči o všechny děti naší školy. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání cestou přirozeného poznání. Vzhledem k dobré poloze naší MŠ zaměřujeme činnosti dětí na poznávání a ochranu přírody, na pobyt venku. K pohybovým sportovním aktivitám využíváme školní zahradu, hřiště a nedaleký les. Vzájemně spolupracujeme s nedalekými MŠ. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne naskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, zpravidla ve skupinách a individuálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Věnujeme se prevenci vadné výslovnosti. Zde spolupracujeme se spec. pedagog. centry v Náchodě a v Choustníkově Hradišti. Nabízíme sportovní a kulturní akce pro rodiče a děti, plavecký výcvik, děti ve věku 4 6 let se učí hrát na flétnu. V sezónních činnostech mají děti možnost koupat se v bazénku, jezdíme na plavecký výcvik do Náchoda. V zimním období jsou zde dobré podmínky pro sáňkování a lyžování. Dle možností provádíme exkurse, výlety. Zájmové kroužky neprovozujeme. 2.4 PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ Děti do MŠ jsou přijímány na základě vypsání zápisu v době od dubna do května. Veřejnost je informována prostřednictvím plakátů.. Pro doplnění kapacity jsou přibírány i děti matek na mateřské dovolené. Pro lepší adaptaci nově přihlášených dětí jsou připraveny Dny otevřených dveří. 2.5 ANALÝZA Část obce Chvalkovice, obec Velká Bukovina, ve které se MŠ nachází je malá, přibližně s 90 obyvateli. Žádná bytová výstavba se zde neprovádí, většina mladých lidí bydlí v bytech s rodiči nebo v nájemných bytech obecního úřadu či zemědělského družstva. Vyžití pro mladé lidi není vůbec žádné. Nejčastější zdroj zaměstnání je textilní podnik Hartmann Rico ve Chvalkovicích nebo Zemědělské družstvo se sídlem v Dolanech. MŠ navštěvuje 3 5 místních dětí. Ostatní děti jsou z jiných částí obce Chvalkovice, Miskolezy nebo z okolních obcí Vlčkovice, Brzice. Rodiče mají možnost děti posílat linkovým autobusem, který byl kdysi zaveden jako školní autobus, kde je zajištěn dozor dospělé osoby. 2.6 DEMOGRAFICKÝ VÝHLED Podle odhadů by se MŠ měla udržet v počtu dětí od PROSTOROVÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY Kapacita školy je stanovena na 28 dětí. Doposud byly přijímány všechny děti, které se k zápisu dostavily. V MŠ jsme doposud neměli děti s vážnými zdravotními problémy, nebo s postižením. Děti po stránce těžkého postižení by nemohly být přijaty, protože zde není možnost bezbariérového přístupu. Učebny se nacházejí v 1. poschodí a sociální zařízení v mezipatře. Děti jiných kultur a národností školu nenavštěvují

6 2.8 JAK JE ŠKOLA OTEVŘENA VEŘEJNOSTI Během roku mohou rodiče navštěvovat MŠ. Nově přijaté děti mají možnost se adaptovat. Jsou pořádány akce pro děti a rodiče, i akce na požádání obecního úřadu či závodu Hartmann Rico. Na MŠ nejsou zavedeny žádné kroužky, vzhledem k tomu, že většina dětí dojíždí. Proto se snažíme dětem zajistit během pobytu ve škole různé aktivity pískání na flétny, logopedickou pomoc, plavecký výcvik, exkurze a výlety, divadla, družební návštěvy s jinou MŠ

7 3 KONCEPCE ŠKOLY Hlavním posláním MŠ je předávat a zprostředkovávat základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet jejich samostatnost, zdraví, sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. 3.1 Podmínky předškolního vzdělávání Budova je jednopatrová a v přízemní časti se nachází tělocvična, jídelna, kuchyň, šatna dětí, klady potravin, hygienické zařízení, v mezipatře je šatna personálu, hygien. zařízení pro děti a sklady, v prvním patře je herna dětí, ložnice ředitelna. Mateřská škola má přiměřeně velké prostory (respektujeme závaznou hygienickou kapacitu) Třída slouží k volné hře dětí a k řízeným činnostem dětí. Vzhledem k věkovému rozpětí dětí navštěvujících naší MŠ je třída vybavena dětskými stolečky a židličkami tří velikostí, které umožňují správné a pohodlné sezení jak dětem nejmenším, tak i dětem předškolního věku. V ložnici jsou trvale rozmístěna lůžka pro odpolední odpočinek dětí. Nejstarším dětem po krátkém odpočinku jsou nabídnuty klidové činnosti. Tělocvična slouží k pohybové aktivitě dětí. Tělocvičné vybavení a nářadí je zdravotně nezávadné a bezpečné (prochází pravidelnými revizemi.) V dětské šatně má každé dítě k dispozici svoje místo opatřené značkou dítěte Zahrada bezprostředně navazuje na budovu MŠ, její prostor je dostačující, jsou zde průlezky, pískoviště, domeček, stolky a lavičky. Na zahradu MŠ je již zpracován nový projekt, který by se měl zrealizovat asi do dvou let. Také využíváme nedaleké hřiště, travnaté plochy, les. Vzdálenější cíle vycházek nebo výletů volíme podle fyzické zdatnosti dětí Z hlediska materiálního zabezpečení MŠ má dostatečně velké prostory a prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým a individuálním činnostem dětí,. vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Hračky jsou průběžně obnovovány a doplňovány děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě a úpravě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům, jsou vystaveny v šatně, schodišti v prostoru třídy. Rodiče mají možnost hodnocení a porovnání.. všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (čistota, teplota, vlhkost vzduchu, osvětlení, hlučnost, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin) Psychosociální podmínky Celý kolektiv MŠ se snaží o vytvoření spokojeného a bezpečného klima školy a jedním z našich hlavních cílů je šťastné dítě. Pro dobrý základ této myšlenky je důležitá správná adaptace. Adaptace - 7 -

8 Děti před nástupem do MŠ mohou docházet na návštěvy, při zahájení docházky umožňujeme postupnou adaptaci s rodiči a zkrácený pobyt v MŠ. Rodiče informujeme o nejvhodnější době a formě adaptace. Zohledňujeme potřeby dětí a zájem dětí o činnosti. Nabízíme pestré a lákavé možnosti hry, ponecháváme dostatečný prostor pro spontánní hry a učení. Přijímáme dětské projevy s porozuměním, odlišnosti dětí respektujeme. Budujeme ve třídě atmosféru důvěry, porozumění sounáležitosti. Podporou, motivací a pozitivním povzbuzením vedeme děti k sebepoznání sebedůvěře uvědomění si vlastní osobnosti. Respektujeme pohybové vyžití dětí zejména při pobytu venku. Předškolní děti jsou připravovány na školní docházku. Pozorujeme každé jednotlivé dítě, jeho osobní vlastnosti, zkušenosti, rozvoj a pokrok za určité období. O svých poznatcích vedeme záznamy. Dalším naším cílem je zajistit, aby všichni děti v MŠ měly rovnocenné postavení. Děti vedeme k tomu, aby chápaly, že všichni si jsou rovni, bez ohledu na případný handicap, odlišnou barvu pleti, vyznání, národnost či jiné fyzické, psychické či sociokulturní odlišnosti Organizace MŠ je otevřena od 6, 30 16, 00 hodin. Organizačně je třída věkově smíšená. Ranní scházení dětí probíhá od 6, 30-8, 00 hodin. Pozdější příchody lze dohodnout s učitelkou předem. Vyzvedávání dětí probíhá po obědě (ve 12, 00 12, 15 hodin), odpoledne od 13, 45, v jinou dobu kdykoliv po dohodě s učitelkou. Spontánní hra probíhá celým denním programem. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Časový režim je maximálně uvolněn tak, aby bylo možné co nejvíce vyhovět potřebám a zájmům dětí. Z organizačních důvodů však musíme dodržovat čas hygieny a stolování.. Děti nacházejí v MŠ klidné zázemí a soukromí. Pokud děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Výlety a mimořádné události organizujeme v rámci dopoledních nebo celodenních činností. Rodiče jsou s akcemi seznámeny na nástěnce v šatně dětí. Mš je uzavřena v době letních prázdnin na jeden měsíc. V této době se provádí plánované opravy, malování, úklid, vybírá se dovolená. V průběhu roku, jestliže dojde poklesu dětí pod 5(jarní prázdniny, chřipková epidemie apod.), může ředitel školy po dohodě se zřizovatelem MŠ uzavřít na nezbytně nutnou dobu., nebo v době prázdnin zkrátit provoz po dohodě s rodiči Řízení mateřské školy Organizační řád a směrnice ředitele školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců MŠ. Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí otevřenosti a důvěry. Názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána a respektována, všichni se podílí na dění v MŠ. Tvorba ŠVP je výsledkem celého týmu školy včetně provozních zaměstnanců, vzchází z analýzy a evaluace. ŠVP, TVP a evaluační činnosti nejsou uzavřené materiály, naopak můžeme s nim stále pracovat, aby byly smysluplné a užitečné. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci i rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu školy je funkční. Jsme malá škola, a tak je řízení postaveno především na osobních kontaktech, otevřené komunikaci a vzájemné dohodě. Mezi zaměstnanci jsou vytvořeny letité osobní vztahy. Vzájemná komunikace je vstřícná, flexibilní, rovnocenná, probíhá každodenně a všemi směry. MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se základní školou, případně i s jinými organizacemi v místě MŠ a s odborníky poskytující pomoc zejména při řešení individuálních výchovných vzdělávacích problémů dětí

9 3.1.5 Personální a pedagogické zajištění Pedagogické pracovnice: Raticová Dana - SPgŠ zástupce pro řízení MŠ Mohrová Soňa - COP(rodinná škola) - nekvalifikovaná uč. Kricnarová Šárka SOU nekvalifikovaná uč. (dováží děti do MŠ) Provozní zaměstnanci : Kricnarová Šárka uklízečka Školní jídelna: Lesková Alena vedoucí ŠJ Čapková Ivana kuchařka Obě učitelky se stále sebevzdělávají, maximálně využívají nabídek různých vzdělávacích institucí a akreditací MŠMT. Všechny pracovnice usilují o prohlubování své kvalifikace, ze strany ředitele školy mají plnou podporu. Každá iniciativa pracovníka, která souvisí se zkvalitněním vzděl. procesu je vítána a podněcována. Rozvrh přímé výchovné práce pedag. pracovnic je řešen rozvržením do dvou týdnů stále se opakujících. Je rozvržen tak, aby byla zajištěna optimální pedag. péče při práci s dětmi. Nejsou však nastaveny dobré podmínky pro zajištění optimálního chodu školy v době nepřítomnosti jednoho pedag. pracovníka (nemoc, školení atd.) Těžko se nachází zástup, většinou se to řeší přesčasovými hodinami. Zástup provozních zaměstnanců je řešen přesunem pracovnic ze ZŠ. Naše krédo zní: Chcete se těšit do práce? Vytvořte si takové prostředí, aby tomu tak opravdu bylo Spoluúčast rodičů Práva, povinnosti a spolupráce s rodiči vzchází ze Školního řádu. Spolupráci zahajujeme již v době adaptační doby, během níž mohou rodiče se svými dětmi zůstávat po celou dobu adaptace. Ale i v dalším průběhu života dítěte v MŠ je rodiči nabízeno po ranním přijetí dítěte či odpoledním předávání setrvat ve třídě libovolnou dobu. Mohou se aktivně zapojovat do dění, hrát si spolu s dětmi a odpoledne se seznámit s jejich výtvory apod. S rodič spolupracujemei na optimalizaci jednotného výchovného působení na dítě Respektujeme prvotní a nezastupitelnou roli rodiny ve výchově. Zajímáme se o názory a postřehy rodičů, navzájem se informujeme o projevech a rozvoji dítěte a korigujeme pedagogické působení. Prostřednictvým informací na webových stránkách mohou získat základní informace dění v MŠ a seznámit se s ŠVP. Informujeme je o všem, co se ve škole děje(individuální pohovory, společná posezení, informační nástěnky). Pedagogové individuálně informují rodiče o prospívání jejich dětí, domlouvají se na společném postupu při jeho výchově a vzdělání. Pedagogové chrání soukromí rodiny, podporují rodinnou výchovu, nabízí rodičům poradenský servis (spolupráci s PPP) i aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání (články, publikace, knihy). 3.2 Co nabízíme rodičům : umístění dětí v podnětném a tvořivém prostředí navštěvovat MŠ a přesvědčit se v jakém prostředí děti pobývají pobyt v MŠ si vyzkoušet nanečisto klid a pohodu ve vlastním zaměstnání při vědomí toho, že je o moje dítě dobře postaráno - 9 -

10 3.3 Co nabízíme dětem: zařadit se do sociální skupiny dalších dětí jako jedna ze základních podmínek přípravy na školní docházku poznávat základní etická pravidla chování a jednání ve skupině učit se tolerovat a přijímat i jiné děti, umět se v sociálně přijatelné formě prosadit vhodně promyšlený režim dne, který zajišťuje dětem dostatek času a prostoru pro vhodnou hru i zábavu, ale i získávání nových poznatků, vědomostí, dovedností, rozvíjí dětskou tvořivost, samostatnost návštěvu dětských kulturních akcí výlety hru na flétnu pomoc při logopedických vadách dětí předplavecký kurs různé oslavy v průběhu roku školní slavnosti setkání s kamarády z první třídy, poznat prostředí základní školy chutná a zdravá jídla

11 4 Program Mateřské školy Dílčí záměry našeho programu jsou rozčleněny do různých období, ve kterých budeme pracovat s určitými tématy. Témata jsou dětem blízká, jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období, z přírodních a společenských situací s nimi spojených. bezprostředně souvisí s každodenní realitou života dítěte. Celý tématický celek je propojený tím, co dítě denně prožívá a vidí děti jsou tak vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech, aby se u nich rozvíjela celá osobnost dítěte (fyzické, psychické i sociální kompetence). Vzdělávání na základě integrovaných tématických celků představuje model přímé práce s dětmi, který nejlépe odpovídá přirozené mentalitě a vzdělávacím potřebám a možnostem dětí předškolního věku. V programu se zabýváme rozšířením běžných činností v MŠ o činnosti zaměřené na rozvoj smyslů pro kamarádství, soucítění, spolupráci. sebepoznání, lepší komunikaci. Respektujeme individualitu každého dítěte, jeho zvláštnosti, schopnosti, hledání společného řešení, respektování pravidel, respektování druhého. Chceme vytvořit prostředí bezpečí a porozumění. 4.1 Hlavní koncepční záměry vycházet z filosofie naší školy Soužití člověka s přírodou vytvářet citovou jistotu dítěte založenou na dostatečném prostoru pro dítě, individuální přístup ke každé zvláštnosti dítěte, spolupráci s rodiči umět se radovat z úspěchu, ale učit se přijmout i neúspěch, přispívat k rozvoji zdravého tělesného vývoje dítěte, předcházet vadnému držení těla, neurózám vést děti k samostatnosti, schopnosti rozhodnout a přijmout odpovědnost k rozvoji logického myšlení, aktivnímu jazykovému projevu vážit si zdraví, veškerého života, aktivně se podílet na ochraně životního prostředí respektovat rovnocenné postavení, nikdo není zvýhodňován ani znevýhodňován tvořit základy celoživotního učení

12 5 Školní vzdělávací program Termín: Téma: Podtéma: Září Boudo budko, kdo v tobě přebývá Jdeme, jdeme do pohádky Školka plná kamarádů Máme svoje místečko Malý šikula Co nám nadělí podzim Říjen O veliké řepě Stojím v řadě za tebou Sklízíme úrodu Listy mění svou tvář Ježek nese jablíčko, schovej se myško Listopad O třech prasátkách Domečky pro drobečky Každý něco dělá Spadla šiška do mechu Ušmudlané prasátko Prosinec O Sněhurce Čert ví proč Jedu, jedu po ledu Splněná přání Leden O dvanácti měsíčkách 12 měsíčků, zpívá písničku Ani o tom nevím a rostu Pohybem ti zrudnou líčka Vůně fialek pro Holenu Únor Perníková chaloupka Kudy, kudy cestička Rozhlížím se po Zemi Kdy už tam budeme Co to máš Březen O koťátku, které zapomnělo mňoukat Bílé koťátko šlo spát, barevné si začalo hrát Hurá petrklíč, zima už je pryč Zvířátka, vylezte z pelíšků Kouká, mňouká, slyší, nebojí se myší Duben O Budulínkovi Víš, kde bydlím Povozím tě na ocásku Koleda tetičko Jezinky, čarodějné maminky Květen O Červené Karkulce Louka plná kvítí Nejmilejší maminka Já jsem brouček Prší, prší jen se lije Červen O hloupém Honzovi Dort a svíčky pro děti Jak šel Honza do světa Hloupý Honza králem Cestou, necestou To je konec pohádky

13 Obsah vzdělávání Celoroční ústřední téma: S Písničkou jdeme do pohádky, budeme mít super hrátky Proč právě do pohádky? Pohádka děti přitažlivým způsobem uvádí do kontaktu s okolním světem, probouzí jejich fantazii, smysl pro morální aspekty života a obohacuje jazykové vyjadřování. Pohádka pomáhá dětem rozlišovat co je dobré a co zlé, kdo je hodný a kdo špatný člověk, co znamená láska, nenávist, radost a smutek. 5.1 Pohádka na měsíc září Boudo, budko, kdo v tobě přebývá Cíl: Rozvoj schopností dítěte, které jsou důležité pro navazování vztahů k ostatním lidem a vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. Děti se prostřednictvím pohádky budou učit znát svoje jména, své značky, respektovat se, seznámí se s jednoduchými pravidly společného soužití a se vším, co je ve školce běžné. Paní učitelky a starší děti pomohou ulehčit mladším dětem chvíle odloučení od maminky a tatínka, překonávat rozpaky a učit žít svoje nové kamarády ve školce tak, aby byli všichni spokojení. Očekávané kompetence co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže: Dítě se dokáže na určitou dobu odloučit od rodičů a blízkých, je aktivní i bez jejich podpory, navazuje dětská přátelství a kontakt s dospělými. Zvládá sebeobsluhu, uplatňuje základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat se apod.). Uvědomuje si, že každý má svá práva, ale i povinnosti. Má základní představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a nesmí, přizpůsobuje se společnému programu, respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla, odmítá společensky nežádoucí chování. Přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, prožívá radost ze zvládnutého a poznaného, Těší se z hezkých a příjemných zážitků, snaží se o spoluvytváření pohody prostředí. Uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdraví známé děti i dospělé, umí se rozloučit, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) Dokáže se začlenit do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Dokáže zachytit a vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací. V poli stála budka. Přiběhla k ní myška Hrabalka a zavolala: Boudo, budko, kdo v tobě zůstává? Ale nikdo se neozval. Myška tedy vlezla do budky a zůstala v ní. Přiskákala k budce žabka Kuňkalka

14 5.2 Pohádka na měsíc říjen O veliké řepě Cíl: citlivé vnímání okolního prostředí a krásy podzimní přírody prostřednictvím všech smyslů, rozvoj chápání elementárních časových pojmů a souvislostí. Děti se budou seznamovat s charakteristickými znaky podzimu, na vycházkách budou pozorovat krásné barvy na listech stromů a keřů, vnímat vůni podzimního lesa, poslouchat vítr v korunách stromů, poznávat plody lesa, ochutnávat zeleninu a podzimní ovoce. Očekávané kompetence co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže: Dítě se dokáže těšit z hezkých a příjemných zážitků. Chápe, že se kolem něho všechno mění a vyvíjí. Chápe elementární časové pojmy (jaro, léto, podzim, zima, dnes, včera, zítra) a prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů, určuje barvy a velikost. Vnímá umělecké a kulturní podněty, dokáže reprodukovat jednoduché říkanky, písničky, pohádky, zvládne jednoduchou dramatickou úlohu. Zasadil dědeček řepu, vyrostla veliká, převeliká. Na podzim chtěl dědeček řepu ze země vytáhnout. Táhl, táhl, ale řepu nevytáhl. Zavolal na pomoc babičku. Babička za dědečka, dědeček za řepu. Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli 5.3 Pohádka na měsíc listopad O třech prasátkách Cíl: založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a postupně vytvářet elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Děti se prostřednictvím pohádky budou seznamovat a poznávat různé druhy materiálů (dřevo, papír, kov, sklo, plast...) a s jejich využitím v životě. Seznámí se s různými druhy profesí a povolání, budou pozorovat lidi při práci, povídat s paní učitelkami o práci své maminky a tatínka. Očekávané kompetence co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže: Dítě umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. Zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhaluje podstatné znaky, vlastnosti předmětů, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi. Chápe, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat. Umí řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně. Uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a má povědomí o tom, jak se prakticky chránit. Pomáhá pečovat o okolní životní prostředí (dbá o pořádek a čistotu, nakládá vhodným způsobem s odpady, chrání živou přírodu v okolí, všímá si nepořádků a škod a upozorňuje na ně. Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických) i ve slovních výpovědích k nim. Dítě ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým

15 a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin). Před mnoha a mnoha lety žila, byla tři malá prasátka, která bydlela společně se svou maminkou. Tři malá prasátka rostla tak rychle, že jednoho dne jim maminka sdělila: Jste příliš velká, abyste pořád bydlela se mnou. Musíte si postavit vlastní domečky. Jen dávejte pozor, aby vás nechytil a nesnědl vlk 5.4 Pohádka na měsíc prosinec O Sněhurce Cíl: zdokonalovat pohybové schopnosti dětí, organizovat hry se sněhem, na sněhu i na ledu. Utvářet vztah k zimním sportům. Rozvíjet rozlišovací schopnosti a tím i vnímání všemi smysly. Objevovat vlastnosti sněhu, ledu a probouzet zájem dětí o zimní hry a činnosti. Probouzet zájem dětí o psanou podobu jazyka osvojováním si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci vhodnými pomůckami. Rozvíjet dovednosti dítěte pracovat ve skupině s ostatními dětmi. Vést děti k poznání hodnoty vztahů k rodině, ke svým nejbližším a kamarádům v mateřské škole. Připravovat pro ně v období Vánoc dárky a překvapení. Posilovat vztah dětí ke všem živým tvorům v zimním období jednoduchou péčí o ně ve svém okolí (ptáci a ptačí budky, vánoční strom pro zvířátka). Podporovat rozvoj schopností chovat se autenticky, prosociálně a aktivně se podílet na společném životě třídy. Vytvářet prostředí pro iniciativní jednání dětí. Spoluvytvářet prostředí klidu a pohody. Zima - to je doba zimních radovánek, sportování a dovádění, ale i doba pro poetické vidění světa. Děti se seznámí s vlastnostmi vody a ledu. Pro zvířátka v lese ozdobí vánoční strom a postarají se i o ptáčky. Budou připravovat vánoční dárky a přáníčka pro své nejmilejší, naučí se vánoční koledy a písničky, budou péct vánoční cukroví a pro maminky a tatínky si připraví vánoční posezení. Očekávané kompetence co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže: Dítě zvládá základní pohybové dovednosti, pohybuje se na sněhu i ledu, má základní poznatky o tělovýchově a sportu ve vztahu ke zdraví. Dokáže zorganizovat hru a dodržovat pravidla her a jiných činností a hrát fair. Pomáhá chránit přírodu v okolí a živé tvory. Umí formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat, učí se nová slova a aktivně je používá (ptá se na slova, kterým nerozumí). Je schopné se naučit zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu). Byl jeden sedlák, jménem Ivan, a jeho žena, jménem Marie. Byli už staří a neměli žádných dětí. Jednou v zimě, když napadlo sněhu po kolena, děti venku lepily ze sněhu bábu a Ivan s Marií dívali se mlčky na ně oknem, usmál se Ivan a povídá: Pojď, ženo, slepíme si spolu taky bábu. A což? řekla stará vesele, pojďme, můžeme si k starosti taky zadovádět. Ale nač lepit bábu?slepíme si raději ze sněhu děťátko. A skutečně začali ze sněhu lepit děťátko, udělali tílko, ručičky, nožičky a přidělali nahoře hroudu jako hlavičku. Potom přidělali nosíček a bradičku, udělali dva důlky pro oči, a sotvaže Ivan taky ještě hubičku

16 vyznamenal, začalo děťátko dýchat a otevřelo pěkné modré oči, kroutilo hlavičkou jako živé a zatřepalo ručičkami i nožičkami 5.5 Pohádka na měsíc leden O dvanácti měsíčkách Cíl: osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví a utváření kvalitních postojů k zdravému životnímu stylu. Děti si upevní názvy ročních období (jaro, léto, podzim, zima) a seznámí se s názvy měsíců. Budou si hrát se sněhem, bobovat a sáňkovat, hrát si na lékaře, povídat si o zdraví, nemoci a možných úrazech, vyprávět si zážitky ve spojitosti s nehodou, s nemocí, s pobytem v nemocnici. Na vycházkách se seznámí s nejbližším okolím mateřské školy, s místem. Budou společně hledat odpovědi na otázky, co by se stalo kdyby, prohlížet si zajímavé obrázky v knížkách a encyklopediích, pohádkou se naučí porozumět i negativním stránkám života, nebezpečí a jeho překonávání, ale přemáhat i vlastní strach. Očekávané kompetence co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže: Dítě zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (pohybovat se na ledu, sněhu). Má povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.), umí pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), zná jejich funkce, základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem, rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí, chová se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých, má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy. Byla jedna matka a měla dvě dcery, jedna byla vlastní, druhá pastorkyně. Svoji velice milovala, ale na pastorkyni ani hleděti nemohla, jedině proto, že byla Maruška krásnější než její Holena. Maruška všechnu práci sama udělati musela: poklízela v chaloupce, vařila, prala, šila, předla, tkala, trávu nosila i kravičku samotinká obstarávati musela. Jednoho dne, bylo to v polovici ledna, zachtělo se Holeně vůně fialek. Jdi, Marušo, přineseš mi z lesa kytici fialek, chci je mít za pasem, abych k nim mohla čichat rozkázala Marušce Holena. Ach bože, sestro milená, copak tě to napadlo, což to kdo slýchal, aby rostly pod sněhem fialky? pravila Maruška. Ty smolnožko usmolená, co ty máš co povídat, když já ti rozkážu? rychle jdi, a jak nepřineseš z lesa fialky, zabiju tě! zahrozila ji Holena. Macecha ale Marušku uchopila, vystrčila ze dveří a dveře za ní pevně zavřela 5.6 Pohádka na měsíc únor O perníkové chaloupce Cíl: vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, vytvoření elementárního povědomí o

17 širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. Která cestička dovede Jeníčka a Mařenku až k perníkové chaloupce? Kdopak si postaví svoji nejhezčí perníkovou chaloupku? A to není ještě všechno! Pomocí zlé čarodějnice budou děti putovat neznámými oblastmi a krajinami, prohlížet si planetu Zemi a vesmír, s čarodějnickým koštětem budou cestovat časem a seznámí se tak s časovými vztahy (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer a noc). Očekávané kompetence co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže: Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi. Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý (mít elementární povědomí o existenci různých zemí, o planetě Zemi, vesmíru apod.). Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy, orientovat se v prostoru i v rovině, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, chápat základní číselné a matematické pojmy (např. geometrické tvary), elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla. Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim. V lese stála malá chaloupka. Žili v ní tatínek, maminka a jejich dvě děti - Jeníček a Mařenka. Jednoho dne šel tatínek do lesa kácet stromy a děti šly s ním. Jeníček a Mařenka si v lese hráli. Najednou nastal večer a byla tma, děti zabloudily. Jeníček se bál, ale Mařenka ho těšila: Počkej, Jeníčku, vylezu na strom a rozhlédnu se, jestli neuvidím nějaké světýlko 5.7 Pohádka na měsíc březen O koťátku, které zapomnělo mňoukat Cíl: Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluveného projevu, vyjadřování), osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické). Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování). Vytvoření pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou a schopnosti vážit si života ve všech jeho formách. Měsíc březen ještě trošku patří zimě, ale především jaru. Děti si budou na vycházkách všímat změn v přírodě, učit se chovat ekologicky a všímat si významu zeleně a čistoty životního prostředí. Seznámí se s prvními jarními kytičkami. Symbolem jara jsou mláďátka. Děti se naučí poznávat, pojmenovávat do

18 mácí a hospodářská zvířat podle jejich typických znaků a jejich užitečnosti pro člověka. Očekávané kompetence co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže: Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách, správně vyslovovat, ovládat dech, tempo řeči a intonaci). Sledovat a vyprávět pohádku, sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech, poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma, projevovat zájem o knížky. Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího). Všímat si změn a dění, porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje, a že s těmito změnami je třeba v životě počítat). V jednom domě žilo koťátko. Bylo tam veselo. Koťátko si hrálo celé dny se štěňátky, a tak se stalo, že zapomnělo po kočičím způsobu mluvit a dovedlo jenom: Haf haf haf! A když jednou dostalo koťátko velký hlad a chtělo si hospodyni říct o mlíčko, nevědělo jak. Hladové koťátko běhalo po dvoře a naříkalo 5.8 Pohádka na měsíc duben O Budulínkovi Cíl: Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace, rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), rozvoj kooperativních dovedností, ochrana osobního soukromí a bezpečí, rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody, rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních), rozvoj schopnosti sebeovládání, získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci, vytváření základů pro práci s informacemi. Budulínek, byl malý chlapeček, který neuměl poslouchat svoji babičku a dědečka a odnesla si ho zlá liška. Dědeček a babička šli Budulínka hledat. Našli ho v liščí noře špinavého, hladového a uplakaného. Budulínek slíbil, že se polepší a že naučí ostatní děti, jak se mají správně zachovat v případě nebezpečí a ohrožení zdraví a života. Děti budou poznávat dopravní prostředky a dopravní značky, seznámí se základními pravidly chování v silničním provozu (o chování chodců v silničním provozu, o významu přechodů pro chodce a přilby při jízdě na kole. Dozví se i o záchranných systémech: hasiči, záchranáři a o přivolání pomoci. Očekávané kompetence co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže: Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.), popsat situaci (skutečnou, podle obrázku), vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, domluvit se slovy i gesty, poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, řešit problémy, úkoly a situace, vyjádřit sou

19 hlas i nesouhlas, říci ne v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod., být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, i k věcem, vnímat, co si druhý přeje či potřebuje (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.), bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování ponižován, chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc, rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci, sledovat očima zleva doprava. U lesa stála chaloupka. V chaloupce žili dědeček, babička a malý Budulínek. Jednou šli dědeček a babička do lesa na dříví a Budulínek zůstal sám doma. Babička mu uvařila misku hrášku a dědeček přikázal: Budulínku, nikoho do chaloupky nepouštěj! Budulínek jedl hrášek a za chvíli přiběhla k chaloupce liška. Zaťukala na dveře 5.9 Pohádka na měsíc květen O Červené Karkulce Cíl: posilování sociálního chování ve vztahu k ostatním lidem, osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije, uvědomění si vlastního těla, rozvoj a užívání všech smyslů, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví. Měsíc květen dostal své jméno proto, že příroda kolem nádherně kvete a září. Jarní atmosféra vybízí k oslavě mateřství, a tak si prostřednictvím Karkulky budou děti povídat o své rodině, o tom, jak přišly na svět, připraví dárečky k Svátku maminek, ale i babiček. Karkulka v lese na paloučku natrhala jarní kytičky, seznámila se s lesními zvířátky. Jestlipak je děti budou umět nejen pojmenovat, ale i spočítat? Očekávané kompetence co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže: Pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách, navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho, porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad, pochopit, že každý má ve společenství (v rodině) svou roli, chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí, zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, tvořit z papíru a jiných materiálů, z přírodnin), pomáhat pečovat o okolní životní prostředí starat se o rostliny, chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu asi do 6,

20 chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, méně, první, poslední apod.) Byla jednou jedna holčička a ta se jmenovala Červená Karkulka. Všichni ji tak říkali podle červeného čepečku karkulky, který ráda nosila. Jednoho dne maminka řekla Karkulce: Babička má dnes narozeniny. Půjdeš k ní a zaneseš jí bábovku a malinovou šťávu. Karkulka vzala košíček a šla. Babička bydlela v chaloupce za lesem. V lese potkala Karkulka vlka. Kampak jdeš? Karkulko, a co to neseš v košíčku? ptal se vlk 5.10 Pohádka na měsíc červen O hloupém Honzovi Cíl: Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu, rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů), seznamování s místem a prostředím ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu. Honza byl moc chudý a proto se vydal hledat poklad na hrad. Na své cestě musel překonávat překážky a splnit různé úkoly. Poklad našel a vydal se na cesty za poznáním své vlasti. Dostal se až do Prahy, kde obdivoval staré památky a najednou se mu zastesklo po své vesničce. Vrátil se, postavil pískový a kostičkový hrad, a protože už nechtěl, aby se mu lidi smáli, že je hloupý, splnil všechny úkoly předškoláka a po prázdninách půjde do školy. A děti z naší školky budou Honzovi v plnění všech úkolů pomáhat, za odměnu se jim Honza bohatě odmění. Očekávané kompetence co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže: Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu, chápat slovní vtip a humor, vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se), vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení, těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních a kulturních krás, zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik. Byl jeden chudý tkadlec a měl syna Honzíka. Lidé o něm říkali, že je trochu přihlouplý. Přišla drahota a neměli co jíst. Aby se z té bídy vytrhli, otec chtěl prodat plátno a tak poslal Honzu do světa

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole Vnitřní řád Předškolní výchova - podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Školní řád MŠ Č.j.: 12/2015-ŠŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: 2.1/2015 Skartační znak: S 5/2021 Organizace provozu mateřské

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy je předpis, který stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Obsahuje šest ustanovení, které jsou v souladu s platnými zákony a

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Lochovice, příspěvková organizace se sídlem náměstí Republiky 3, Lochovice, okres Beroun ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ivana Eklová, ředitel

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ Slapy u Tábora Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 559/2014/ŘZŠ S.z.: A3-10 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace Barvířská 38/6, 460 01 Liberec 3 IČO 65635612 Tel./fax: 485 108 790 E-mail: info@zs-barvirska.cz Web: www.zs-barvirska.cz

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola : Nekoř Školní řád MŠ Čj. Účinnost od 1.9.2014 Spisový znak: 3-10 Skartační znak: A 5 Změny: Číslo: 1 Datum: 31.8.2014 změna doplnění Provedla: Vlasta Zářecká ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení... 2 II. Přijímání dětí... 2 III. Ukončení předškolního vzdělávání... 2 IV. Platby v mateřské škole... 3 1.

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 1. Přijímací

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy

telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy MATEŘSKÁ ŠKOLA U PARKU, Plánkova 353, 386 01 Strakonice telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení O přijetí dítěte k předškolnímu

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY Článek 1 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/993,příspěvková organizace Telefon: 596411049, 731440471, 731440473, E:mail:svabinskeho@volny.cz http.:www.mssvabinskeho.cz Věc: Informace pro zákonné zástupce

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více