Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Je nám spolu dobře Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností od 1. září 2010 Ve Chvalkovicích dne 31. srpna 2010

2 - 2 -

3 1 Identifikační údaje OFICIÁLNÍ NÁZEV: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MOTIVAČNÍ NÁZEV: Je nám spolu dobře PŘEDKLADATEL: Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod Chvalkovice 104 Chvalkovice v Čechách ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Jiří Kraus Telefon: Fax: cz IČO: IZO: REDIZO: ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ MŠ: Velká Bukovina 65 Chvalkovice v Čechách Telefon: cz IZO: KOORDINÁTOR ŠVP: Dana Raticová ZŘIZOVATEL: Obec Chvalkovice Chvalkovice 130 Chvalkovice v Čechách STAROSTA: Miroslav Kališ Telefon: Fax: cz - 3 -

4 2.1 PRESENTACE ŠKOLY 2 Charakteristika školy Mateřská škola (dále jen MŠ) ve Velké Bukovině Chvalkovicích je datována od školního roku 1963/64. Do této doby zde byl Zemědělský útulek. Z nevyhovujících prostor zámku ve Chvalkovicích byla MŠ přemístěna do Velké Bukoviny a došlo ke spojení útulku a MŠ s počtem zapsaných dětí 27. Během let zde byly prováděny stavební úpravy výměna oken, sociální zařízení, oplocení a vybavení zahrady. V roce 1972 bylo dokončeno ústřední topení. V roce 1974 pro velký počet dětí došlo k rozšíření o jedno oddělení, počet dětí dosahoval 53. Tento stav trval sedm let, šest let to byla MŠ jednotřídní s rozšířeným počtem výchovných pracovnic. V roce 1985 zde byly na jeden školní rok otevřeny jesle pro velký počet dvouletých dětí. Od roku 1988 jsme opět jednotřídní MŠ. V roce 1996 zde byly provedeny úpravy v hodnotě 1 milionu Kč. Od 1. ledna 2003 se MŠ stala součástí Základní školy a Mateřské školy Chvalkovice, okres Náchod a tvoří odloučené pracoviště tohoto samostatného právního subjektu. Od 1. listopadu 2006 začíná přístavba a přestavba budovy. Přízemí budovy bude zcela přestavěno, nacházet se zde bude nová kuchyň, jídelna, tělocvična, skladové prostory pro kuchyň, šatna dětí, prádelna a sociální zařízení. V mezipatře budou nové umyvárny pro děti, šatny pro zaměstnance a úklidová místnost, sklady, ve třídách sníženy stropy, nová okna a střecha. Celkově má přestavba stát kolem 8 milionů Kč. Od září 2008 se navyšuje kapacita MŠ z 24 na 28 dětí. 2.2 SPECIFIKA A CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro jeho celý život a celoživotní vzdělávání. 2.3 FORMA VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ chceme rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, upřednostňovat jejich zájmy a potřeby. Cílem výchovy je pomoc dětem při adaptaci v MŠ, podporovat a rozvíjet sociální a citové vztahy mezi dětmi různého věku, zdravý fyzický, psychický, sociální a citový vývoj vycházející z individuálních potřeb každého dítěte. Z poznatků lékařů, psychologů a pedagogů tedy vyplývá, že první kroky v životě dítěte jsou velice senzitivní a jejich smysluplné prožití má dalekosáhlý význam pro celý život. Všechno, co dítě v tomto věku prožije se ze svého okolního prostředí, ať už rodinného či mimorodinného, převezme je trvalé. Všechny tyto základní zkušenosti jednou zhodnotí a uplatní. Nezastupitelné místo pro utváření osobnost dítěte je především rodina. V dnešní době ale nejsou všechny rodiny schopny zajistit takovou škálu mnohostranných podnětů, které dítě předškolního věku potřebuje. Úskalí je například v oblasti sociálního vývoje dítěte. Dítě ke svému zdravému a přirozenému rozvoji potřebuje kromě svých rodičů také společenství vrstevníků, kde získá základní zkušenosti pro svůj samostatný život v této společnosti. MŠ tak představuje možnost, jak doplnit rodinnou výchovu a jak pomoci zajistit dítěti mnohostrannost a přiměřenost podnětů, které jsou předpokladem jeho aktivního rozvoje a - 4 -

5 celoživotního učení. Její nezastupitelnost spatřujeme především z hlediska vhodné sociální interakce. Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní péči o všechny děti naší školy. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání cestou přirozeného poznání. Vzhledem k dobré poloze naší MŠ zaměřujeme činnosti dětí na poznávání a ochranu přírody, na pobyt venku. K pohybovým sportovním aktivitám využíváme školní zahradu, hřiště a nedaleký les. Vzájemně spolupracujeme s nedalekými MŠ. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne naskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, zpravidla ve skupinách a individuálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Věnujeme se prevenci vadné výslovnosti. Zde spolupracujeme se spec. pedagog. centry v Náchodě a v Choustníkově Hradišti. Nabízíme sportovní a kulturní akce pro rodiče a děti, plavecký výcvik, děti ve věku 4 6 let se učí hrát na flétnu. V sezónních činnostech mají děti možnost koupat se v bazénku, jezdíme na plavecký výcvik do Náchoda. V zimním období jsou zde dobré podmínky pro sáňkování a lyžování. Dle možností provádíme exkurse, výlety. Zájmové kroužky neprovozujeme. 2.4 PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ Děti do MŠ jsou přijímány na základě vypsání zápisu v době od dubna do května. Veřejnost je informována prostřednictvím plakátů.. Pro doplnění kapacity jsou přibírány i děti matek na mateřské dovolené. Pro lepší adaptaci nově přihlášených dětí jsou připraveny Dny otevřených dveří. 2.5 ANALÝZA Část obce Chvalkovice, obec Velká Bukovina, ve které se MŠ nachází je malá, přibližně s 90 obyvateli. Žádná bytová výstavba se zde neprovádí, většina mladých lidí bydlí v bytech s rodiči nebo v nájemných bytech obecního úřadu či zemědělského družstva. Vyžití pro mladé lidi není vůbec žádné. Nejčastější zdroj zaměstnání je textilní podnik Hartmann Rico ve Chvalkovicích nebo Zemědělské družstvo se sídlem v Dolanech. MŠ navštěvuje 3 5 místních dětí. Ostatní děti jsou z jiných částí obce Chvalkovice, Miskolezy nebo z okolních obcí Vlčkovice, Brzice. Rodiče mají možnost děti posílat linkovým autobusem, který byl kdysi zaveden jako školní autobus, kde je zajištěn dozor dospělé osoby. 2.6 DEMOGRAFICKÝ VÝHLED Podle odhadů by se MŠ měla udržet v počtu dětí od PROSTOROVÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY Kapacita školy je stanovena na 28 dětí. Doposud byly přijímány všechny děti, které se k zápisu dostavily. V MŠ jsme doposud neměli děti s vážnými zdravotními problémy, nebo s postižením. Děti po stránce těžkého postižení by nemohly být přijaty, protože zde není možnost bezbariérového přístupu. Učebny se nacházejí v 1. poschodí a sociální zařízení v mezipatře. Děti jiných kultur a národností školu nenavštěvují

6 2.8 JAK JE ŠKOLA OTEVŘENA VEŘEJNOSTI Během roku mohou rodiče navštěvovat MŠ. Nově přijaté děti mají možnost se adaptovat. Jsou pořádány akce pro děti a rodiče, i akce na požádání obecního úřadu či závodu Hartmann Rico. Na MŠ nejsou zavedeny žádné kroužky, vzhledem k tomu, že většina dětí dojíždí. Proto se snažíme dětem zajistit během pobytu ve škole různé aktivity pískání na flétny, logopedickou pomoc, plavecký výcvik, exkurze a výlety, divadla, družební návštěvy s jinou MŠ

7 3 KONCEPCE ŠKOLY Hlavním posláním MŠ je předávat a zprostředkovávat základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet jejich samostatnost, zdraví, sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. 3.1 Podmínky předškolního vzdělávání Budova je jednopatrová a v přízemní časti se nachází tělocvična, jídelna, kuchyň, šatna dětí, klady potravin, hygienické zařízení, v mezipatře je šatna personálu, hygien. zařízení pro děti a sklady, v prvním patře je herna dětí, ložnice ředitelna. Mateřská škola má přiměřeně velké prostory (respektujeme závaznou hygienickou kapacitu) Třída slouží k volné hře dětí a k řízeným činnostem dětí. Vzhledem k věkovému rozpětí dětí navštěvujících naší MŠ je třída vybavena dětskými stolečky a židličkami tří velikostí, které umožňují správné a pohodlné sezení jak dětem nejmenším, tak i dětem předškolního věku. V ložnici jsou trvale rozmístěna lůžka pro odpolední odpočinek dětí. Nejstarším dětem po krátkém odpočinku jsou nabídnuty klidové činnosti. Tělocvična slouží k pohybové aktivitě dětí. Tělocvičné vybavení a nářadí je zdravotně nezávadné a bezpečné (prochází pravidelnými revizemi.) V dětské šatně má každé dítě k dispozici svoje místo opatřené značkou dítěte Zahrada bezprostředně navazuje na budovu MŠ, její prostor je dostačující, jsou zde průlezky, pískoviště, domeček, stolky a lavičky. Na zahradu MŠ je již zpracován nový projekt, který by se měl zrealizovat asi do dvou let. Také využíváme nedaleké hřiště, travnaté plochy, les. Vzdálenější cíle vycházek nebo výletů volíme podle fyzické zdatnosti dětí Z hlediska materiálního zabezpečení MŠ má dostatečně velké prostory a prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým a individuálním činnostem dětí,. vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Hračky jsou průběžně obnovovány a doplňovány děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě a úpravě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům, jsou vystaveny v šatně, schodišti v prostoru třídy. Rodiče mají možnost hodnocení a porovnání.. všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (čistota, teplota, vlhkost vzduchu, osvětlení, hlučnost, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin) Psychosociální podmínky Celý kolektiv MŠ se snaží o vytvoření spokojeného a bezpečného klima školy a jedním z našich hlavních cílů je šťastné dítě. Pro dobrý základ této myšlenky je důležitá správná adaptace. Adaptace - 7 -

8 Děti před nástupem do MŠ mohou docházet na návštěvy, při zahájení docházky umožňujeme postupnou adaptaci s rodiči a zkrácený pobyt v MŠ. Rodiče informujeme o nejvhodnější době a formě adaptace. Zohledňujeme potřeby dětí a zájem dětí o činnosti. Nabízíme pestré a lákavé možnosti hry, ponecháváme dostatečný prostor pro spontánní hry a učení. Přijímáme dětské projevy s porozuměním, odlišnosti dětí respektujeme. Budujeme ve třídě atmosféru důvěry, porozumění sounáležitosti. Podporou, motivací a pozitivním povzbuzením vedeme děti k sebepoznání sebedůvěře uvědomění si vlastní osobnosti. Respektujeme pohybové vyžití dětí zejména při pobytu venku. Předškolní děti jsou připravovány na školní docházku. Pozorujeme každé jednotlivé dítě, jeho osobní vlastnosti, zkušenosti, rozvoj a pokrok za určité období. O svých poznatcích vedeme záznamy. Dalším naším cílem je zajistit, aby všichni děti v MŠ měly rovnocenné postavení. Děti vedeme k tomu, aby chápaly, že všichni si jsou rovni, bez ohledu na případný handicap, odlišnou barvu pleti, vyznání, národnost či jiné fyzické, psychické či sociokulturní odlišnosti Organizace MŠ je otevřena od 6, 30 16, 00 hodin. Organizačně je třída věkově smíšená. Ranní scházení dětí probíhá od 6, 30-8, 00 hodin. Pozdější příchody lze dohodnout s učitelkou předem. Vyzvedávání dětí probíhá po obědě (ve 12, 00 12, 15 hodin), odpoledne od 13, 45, v jinou dobu kdykoliv po dohodě s učitelkou. Spontánní hra probíhá celým denním programem. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Časový režim je maximálně uvolněn tak, aby bylo možné co nejvíce vyhovět potřebám a zájmům dětí. Z organizačních důvodů však musíme dodržovat čas hygieny a stolování.. Děti nacházejí v MŠ klidné zázemí a soukromí. Pokud děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Výlety a mimořádné události organizujeme v rámci dopoledních nebo celodenních činností. Rodiče jsou s akcemi seznámeny na nástěnce v šatně dětí. Mš je uzavřena v době letních prázdnin na jeden měsíc. V této době se provádí plánované opravy, malování, úklid, vybírá se dovolená. V průběhu roku, jestliže dojde poklesu dětí pod 5(jarní prázdniny, chřipková epidemie apod.), může ředitel školy po dohodě se zřizovatelem MŠ uzavřít na nezbytně nutnou dobu., nebo v době prázdnin zkrátit provoz po dohodě s rodiči Řízení mateřské školy Organizační řád a směrnice ředitele školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců MŠ. Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí otevřenosti a důvěry. Názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána a respektována, všichni se podílí na dění v MŠ. Tvorba ŠVP je výsledkem celého týmu školy včetně provozních zaměstnanců, vzchází z analýzy a evaluace. ŠVP, TVP a evaluační činnosti nejsou uzavřené materiály, naopak můžeme s nim stále pracovat, aby byly smysluplné a užitečné. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci i rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu školy je funkční. Jsme malá škola, a tak je řízení postaveno především na osobních kontaktech, otevřené komunikaci a vzájemné dohodě. Mezi zaměstnanci jsou vytvořeny letité osobní vztahy. Vzájemná komunikace je vstřícná, flexibilní, rovnocenná, probíhá každodenně a všemi směry. MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se základní školou, případně i s jinými organizacemi v místě MŠ a s odborníky poskytující pomoc zejména při řešení individuálních výchovných vzdělávacích problémů dětí

9 3.1.5 Personální a pedagogické zajištění Pedagogické pracovnice: Raticová Dana - SPgŠ zástupce pro řízení MŠ Mohrová Soňa - COP(rodinná škola) - nekvalifikovaná uč. Kricnarová Šárka SOU nekvalifikovaná uč. (dováží děti do MŠ) Provozní zaměstnanci : Kricnarová Šárka uklízečka Školní jídelna: Lesková Alena vedoucí ŠJ Čapková Ivana kuchařka Obě učitelky se stále sebevzdělávají, maximálně využívají nabídek různých vzdělávacích institucí a akreditací MŠMT. Všechny pracovnice usilují o prohlubování své kvalifikace, ze strany ředitele školy mají plnou podporu. Každá iniciativa pracovníka, která souvisí se zkvalitněním vzděl. procesu je vítána a podněcována. Rozvrh přímé výchovné práce pedag. pracovnic je řešen rozvržením do dvou týdnů stále se opakujících. Je rozvržen tak, aby byla zajištěna optimální pedag. péče při práci s dětmi. Nejsou však nastaveny dobré podmínky pro zajištění optimálního chodu školy v době nepřítomnosti jednoho pedag. pracovníka (nemoc, školení atd.) Těžko se nachází zástup, většinou se to řeší přesčasovými hodinami. Zástup provozních zaměstnanců je řešen přesunem pracovnic ze ZŠ. Naše krédo zní: Chcete se těšit do práce? Vytvořte si takové prostředí, aby tomu tak opravdu bylo Spoluúčast rodičů Práva, povinnosti a spolupráce s rodiči vzchází ze Školního řádu. Spolupráci zahajujeme již v době adaptační doby, během níž mohou rodiče se svými dětmi zůstávat po celou dobu adaptace. Ale i v dalším průběhu života dítěte v MŠ je rodiči nabízeno po ranním přijetí dítěte či odpoledním předávání setrvat ve třídě libovolnou dobu. Mohou se aktivně zapojovat do dění, hrát si spolu s dětmi a odpoledne se seznámit s jejich výtvory apod. S rodič spolupracujemei na optimalizaci jednotného výchovného působení na dítě Respektujeme prvotní a nezastupitelnou roli rodiny ve výchově. Zajímáme se o názory a postřehy rodičů, navzájem se informujeme o projevech a rozvoji dítěte a korigujeme pedagogické působení. Prostřednictvým informací na webových stránkách mohou získat základní informace dění v MŠ a seznámit se s ŠVP. Informujeme je o všem, co se ve škole děje(individuální pohovory, společná posezení, informační nástěnky). Pedagogové individuálně informují rodiče o prospívání jejich dětí, domlouvají se na společném postupu při jeho výchově a vzdělání. Pedagogové chrání soukromí rodiny, podporují rodinnou výchovu, nabízí rodičům poradenský servis (spolupráci s PPP) i aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání (články, publikace, knihy). 3.2 Co nabízíme rodičům : umístění dětí v podnětném a tvořivém prostředí navštěvovat MŠ a přesvědčit se v jakém prostředí děti pobývají pobyt v MŠ si vyzkoušet nanečisto klid a pohodu ve vlastním zaměstnání při vědomí toho, že je o moje dítě dobře postaráno - 9 -

10 3.3 Co nabízíme dětem: zařadit se do sociální skupiny dalších dětí jako jedna ze základních podmínek přípravy na školní docházku poznávat základní etická pravidla chování a jednání ve skupině učit se tolerovat a přijímat i jiné děti, umět se v sociálně přijatelné formě prosadit vhodně promyšlený režim dne, který zajišťuje dětem dostatek času a prostoru pro vhodnou hru i zábavu, ale i získávání nových poznatků, vědomostí, dovedností, rozvíjí dětskou tvořivost, samostatnost návštěvu dětských kulturních akcí výlety hru na flétnu pomoc při logopedických vadách dětí předplavecký kurs různé oslavy v průběhu roku školní slavnosti setkání s kamarády z první třídy, poznat prostředí základní školy chutná a zdravá jídla

11 4 Program Mateřské školy Dílčí záměry našeho programu jsou rozčleněny do různých období, ve kterých budeme pracovat s určitými tématy. Témata jsou dětem blízká, jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období, z přírodních a společenských situací s nimi spojených. bezprostředně souvisí s každodenní realitou života dítěte. Celý tématický celek je propojený tím, co dítě denně prožívá a vidí děti jsou tak vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech, aby se u nich rozvíjela celá osobnost dítěte (fyzické, psychické i sociální kompetence). Vzdělávání na základě integrovaných tématických celků představuje model přímé práce s dětmi, který nejlépe odpovídá přirozené mentalitě a vzdělávacím potřebám a možnostem dětí předškolního věku. V programu se zabýváme rozšířením běžných činností v MŠ o činnosti zaměřené na rozvoj smyslů pro kamarádství, soucítění, spolupráci. sebepoznání, lepší komunikaci. Respektujeme individualitu každého dítěte, jeho zvláštnosti, schopnosti, hledání společného řešení, respektování pravidel, respektování druhého. Chceme vytvořit prostředí bezpečí a porozumění. 4.1 Hlavní koncepční záměry vycházet z filosofie naší školy Soužití člověka s přírodou vytvářet citovou jistotu dítěte založenou na dostatečném prostoru pro dítě, individuální přístup ke každé zvláštnosti dítěte, spolupráci s rodiči umět se radovat z úspěchu, ale učit se přijmout i neúspěch, přispívat k rozvoji zdravého tělesného vývoje dítěte, předcházet vadnému držení těla, neurózám vést děti k samostatnosti, schopnosti rozhodnout a přijmout odpovědnost k rozvoji logického myšlení, aktivnímu jazykovému projevu vážit si zdraví, veškerého života, aktivně se podílet na ochraně životního prostředí respektovat rovnocenné postavení, nikdo není zvýhodňován ani znevýhodňován tvořit základy celoživotního učení

12 5 Školní vzdělávací program Termín: Téma: Podtéma: Září Boudo budko, kdo v tobě přebývá Jdeme, jdeme do pohádky Školka plná kamarádů Máme svoje místečko Malý šikula Co nám nadělí podzim Říjen O veliké řepě Stojím v řadě za tebou Sklízíme úrodu Listy mění svou tvář Ježek nese jablíčko, schovej se myško Listopad O třech prasátkách Domečky pro drobečky Každý něco dělá Spadla šiška do mechu Ušmudlané prasátko Prosinec O Sněhurce Čert ví proč Jedu, jedu po ledu Splněná přání Leden O dvanácti měsíčkách 12 měsíčků, zpívá písničku Ani o tom nevím a rostu Pohybem ti zrudnou líčka Vůně fialek pro Holenu Únor Perníková chaloupka Kudy, kudy cestička Rozhlížím se po Zemi Kdy už tam budeme Co to máš Březen O koťátku, které zapomnělo mňoukat Bílé koťátko šlo spát, barevné si začalo hrát Hurá petrklíč, zima už je pryč Zvířátka, vylezte z pelíšků Kouká, mňouká, slyší, nebojí se myší Duben O Budulínkovi Víš, kde bydlím Povozím tě na ocásku Koleda tetičko Jezinky, čarodějné maminky Květen O Červené Karkulce Louka plná kvítí Nejmilejší maminka Já jsem brouček Prší, prší jen se lije Červen O hloupém Honzovi Dort a svíčky pro děti Jak šel Honza do světa Hloupý Honza králem Cestou, necestou To je konec pohádky

13 Obsah vzdělávání Celoroční ústřední téma: S Písničkou jdeme do pohádky, budeme mít super hrátky Proč právě do pohádky? Pohádka děti přitažlivým způsobem uvádí do kontaktu s okolním světem, probouzí jejich fantazii, smysl pro morální aspekty života a obohacuje jazykové vyjadřování. Pohádka pomáhá dětem rozlišovat co je dobré a co zlé, kdo je hodný a kdo špatný člověk, co znamená láska, nenávist, radost a smutek. 5.1 Pohádka na měsíc září Boudo, budko, kdo v tobě přebývá Cíl: Rozvoj schopností dítěte, které jsou důležité pro navazování vztahů k ostatním lidem a vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. Děti se prostřednictvím pohádky budou učit znát svoje jména, své značky, respektovat se, seznámí se s jednoduchými pravidly společného soužití a se vším, co je ve školce běžné. Paní učitelky a starší děti pomohou ulehčit mladším dětem chvíle odloučení od maminky a tatínka, překonávat rozpaky a učit žít svoje nové kamarády ve školce tak, aby byli všichni spokojení. Očekávané kompetence co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže: Dítě se dokáže na určitou dobu odloučit od rodičů a blízkých, je aktivní i bez jejich podpory, navazuje dětská přátelství a kontakt s dospělými. Zvládá sebeobsluhu, uplatňuje základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat se apod.). Uvědomuje si, že každý má svá práva, ale i povinnosti. Má základní představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a nesmí, přizpůsobuje se společnému programu, respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla, odmítá společensky nežádoucí chování. Přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, prožívá radost ze zvládnutého a poznaného, Těší se z hezkých a příjemných zážitků, snaží se o spoluvytváření pohody prostředí. Uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdraví známé děti i dospělé, umí se rozloučit, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) Dokáže se začlenit do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Dokáže zachytit a vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací. V poli stála budka. Přiběhla k ní myška Hrabalka a zavolala: Boudo, budko, kdo v tobě zůstává? Ale nikdo se neozval. Myška tedy vlezla do budky a zůstala v ní. Přiskákala k budce žabka Kuňkalka

14 5.2 Pohádka na měsíc říjen O veliké řepě Cíl: citlivé vnímání okolního prostředí a krásy podzimní přírody prostřednictvím všech smyslů, rozvoj chápání elementárních časových pojmů a souvislostí. Děti se budou seznamovat s charakteristickými znaky podzimu, na vycházkách budou pozorovat krásné barvy na listech stromů a keřů, vnímat vůni podzimního lesa, poslouchat vítr v korunách stromů, poznávat plody lesa, ochutnávat zeleninu a podzimní ovoce. Očekávané kompetence co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže: Dítě se dokáže těšit z hezkých a příjemných zážitků. Chápe, že se kolem něho všechno mění a vyvíjí. Chápe elementární časové pojmy (jaro, léto, podzim, zima, dnes, včera, zítra) a prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů, určuje barvy a velikost. Vnímá umělecké a kulturní podněty, dokáže reprodukovat jednoduché říkanky, písničky, pohádky, zvládne jednoduchou dramatickou úlohu. Zasadil dědeček řepu, vyrostla veliká, převeliká. Na podzim chtěl dědeček řepu ze země vytáhnout. Táhl, táhl, ale řepu nevytáhl. Zavolal na pomoc babičku. Babička za dědečka, dědeček za řepu. Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli 5.3 Pohádka na měsíc listopad O třech prasátkách Cíl: založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a postupně vytvářet elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Děti se prostřednictvím pohádky budou seznamovat a poznávat různé druhy materiálů (dřevo, papír, kov, sklo, plast...) a s jejich využitím v životě. Seznámí se s různými druhy profesí a povolání, budou pozorovat lidi při práci, povídat s paní učitelkami o práci své maminky a tatínka. Očekávané kompetence co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže: Dítě umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. Zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhaluje podstatné znaky, vlastnosti předmětů, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi. Chápe, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat. Umí řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně. Uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a má povědomí o tom, jak se prakticky chránit. Pomáhá pečovat o okolní životní prostředí (dbá o pořádek a čistotu, nakládá vhodným způsobem s odpady, chrání živou přírodu v okolí, všímá si nepořádků a škod a upozorňuje na ně. Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických) i ve slovních výpovědích k nim. Dítě ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým

15 a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin). Před mnoha a mnoha lety žila, byla tři malá prasátka, která bydlela společně se svou maminkou. Tři malá prasátka rostla tak rychle, že jednoho dne jim maminka sdělila: Jste příliš velká, abyste pořád bydlela se mnou. Musíte si postavit vlastní domečky. Jen dávejte pozor, aby vás nechytil a nesnědl vlk 5.4 Pohádka na měsíc prosinec O Sněhurce Cíl: zdokonalovat pohybové schopnosti dětí, organizovat hry se sněhem, na sněhu i na ledu. Utvářet vztah k zimním sportům. Rozvíjet rozlišovací schopnosti a tím i vnímání všemi smysly. Objevovat vlastnosti sněhu, ledu a probouzet zájem dětí o zimní hry a činnosti. Probouzet zájem dětí o psanou podobu jazyka osvojováním si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci vhodnými pomůckami. Rozvíjet dovednosti dítěte pracovat ve skupině s ostatními dětmi. Vést děti k poznání hodnoty vztahů k rodině, ke svým nejbližším a kamarádům v mateřské škole. Připravovat pro ně v období Vánoc dárky a překvapení. Posilovat vztah dětí ke všem živým tvorům v zimním období jednoduchou péčí o ně ve svém okolí (ptáci a ptačí budky, vánoční strom pro zvířátka). Podporovat rozvoj schopností chovat se autenticky, prosociálně a aktivně se podílet na společném životě třídy. Vytvářet prostředí pro iniciativní jednání dětí. Spoluvytvářet prostředí klidu a pohody. Zima - to je doba zimních radovánek, sportování a dovádění, ale i doba pro poetické vidění světa. Děti se seznámí s vlastnostmi vody a ledu. Pro zvířátka v lese ozdobí vánoční strom a postarají se i o ptáčky. Budou připravovat vánoční dárky a přáníčka pro své nejmilejší, naučí se vánoční koledy a písničky, budou péct vánoční cukroví a pro maminky a tatínky si připraví vánoční posezení. Očekávané kompetence co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže: Dítě zvládá základní pohybové dovednosti, pohybuje se na sněhu i ledu, má základní poznatky o tělovýchově a sportu ve vztahu ke zdraví. Dokáže zorganizovat hru a dodržovat pravidla her a jiných činností a hrát fair. Pomáhá chránit přírodu v okolí a živé tvory. Umí formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat, učí se nová slova a aktivně je používá (ptá se na slova, kterým nerozumí). Je schopné se naučit zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu). Byl jeden sedlák, jménem Ivan, a jeho žena, jménem Marie. Byli už staří a neměli žádných dětí. Jednou v zimě, když napadlo sněhu po kolena, děti venku lepily ze sněhu bábu a Ivan s Marií dívali se mlčky na ně oknem, usmál se Ivan a povídá: Pojď, ženo, slepíme si spolu taky bábu. A což? řekla stará vesele, pojďme, můžeme si k starosti taky zadovádět. Ale nač lepit bábu?slepíme si raději ze sněhu děťátko. A skutečně začali ze sněhu lepit děťátko, udělali tílko, ručičky, nožičky a přidělali nahoře hroudu jako hlavičku. Potom přidělali nosíček a bradičku, udělali dva důlky pro oči, a sotvaže Ivan taky ještě hubičku

16 vyznamenal, začalo děťátko dýchat a otevřelo pěkné modré oči, kroutilo hlavičkou jako živé a zatřepalo ručičkami i nožičkami 5.5 Pohádka na měsíc leden O dvanácti měsíčkách Cíl: osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví a utváření kvalitních postojů k zdravému životnímu stylu. Děti si upevní názvy ročních období (jaro, léto, podzim, zima) a seznámí se s názvy měsíců. Budou si hrát se sněhem, bobovat a sáňkovat, hrát si na lékaře, povídat si o zdraví, nemoci a možných úrazech, vyprávět si zážitky ve spojitosti s nehodou, s nemocí, s pobytem v nemocnici. Na vycházkách se seznámí s nejbližším okolím mateřské školy, s místem. Budou společně hledat odpovědi na otázky, co by se stalo kdyby, prohlížet si zajímavé obrázky v knížkách a encyklopediích, pohádkou se naučí porozumět i negativním stránkám života, nebezpečí a jeho překonávání, ale přemáhat i vlastní strach. Očekávané kompetence co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže: Dítě zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (pohybovat se na ledu, sněhu). Má povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.), umí pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), zná jejich funkce, základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem, rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí, chová se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých, má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy. Byla jedna matka a měla dvě dcery, jedna byla vlastní, druhá pastorkyně. Svoji velice milovala, ale na pastorkyni ani hleděti nemohla, jedině proto, že byla Maruška krásnější než její Holena. Maruška všechnu práci sama udělati musela: poklízela v chaloupce, vařila, prala, šila, předla, tkala, trávu nosila i kravičku samotinká obstarávati musela. Jednoho dne, bylo to v polovici ledna, zachtělo se Holeně vůně fialek. Jdi, Marušo, přineseš mi z lesa kytici fialek, chci je mít za pasem, abych k nim mohla čichat rozkázala Marušce Holena. Ach bože, sestro milená, copak tě to napadlo, což to kdo slýchal, aby rostly pod sněhem fialky? pravila Maruška. Ty smolnožko usmolená, co ty máš co povídat, když já ti rozkážu? rychle jdi, a jak nepřineseš z lesa fialky, zabiju tě! zahrozila ji Holena. Macecha ale Marušku uchopila, vystrčila ze dveří a dveře za ní pevně zavřela 5.6 Pohádka na měsíc únor O perníkové chaloupce Cíl: vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, vytvoření elementárního povědomí o

Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace

Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Je nám spolu dobře Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností od 1. září 2009 Ve Chvalkovicích dne

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace MŠ Vrablovec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Školka plná pohody Zpracovala : Pavla Olšáková, vedoucí učitelka

Více

Školní vzdělávací program 2012-2015

Školní vzdělávací program 2012-2015 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program 2012-2015 Pohádky naší babičky

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2012-2015 Téma školního vzdělávacího programu: ROK S POHÁDKOU Zpracoval: Lada

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT motto: Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odejdeš.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více