Přílohy: Roční plány aktivit -multikulturní -sboreček Srdíčko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přílohy: Roční plány aktivit -multikulturní -sboreček Srdíčko"

Transkript

1 Přílohy: Roční plány aktivit -multikulturní -sboreček Srdíčko Školní řád -úvodní ustanovení -provoz školy -přijímací řízení -obsah předškolního vzdělávání -stravování -zdraví a bezpečnost dětí -práva a povinnosti dětí a rodičů -konzultační hodiny Provozní řád -údaje o zařízení -režimové požadavky -druhy aktivit -školní zahrada -odpočinek, spánek -stravování, vč.pitného režimu -otužování -způsob nakládání s prádlem Provozní řád ŠJ -zásady provozu, provoz ŠJ -placení stravného, přihlášky a odhlášky stravování, vyúčtování -doba prázdnin a jiného volna -jídelní lístek -zásady BOZP, úklid

2 AKTIVITY V OBLASTI MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY Záměr: Seznamování dětí s jinými kulturami, národnostmi, jejich odlišnostmi, seznamování s jiným jazykem. Očekávané výstupy: oblast Dítě a jeho tělo: uvědomění si vlastního těla oblast Dítě a psychika: rozvoj řečových a jazykových dovedností, rozvoj komunikativních dovedností s využíváním emocionální paměti oblast Dítě a ten druhý: rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností oblast Dítě a společnost: rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí oblast Dítě a svět: poznávání jiných kultur a národností Úkoly: Hravou a poutavou formou za zpěvu písní, s pomocí vyprávěných příběhů, hraní her a vyráběním různých předmětů naučit děti osvojit si slovíčka a gramatiku z anglického jazyka. Používat je v běžných situacích.

3 Dramatický kroužek 2015/16 Cíl: 1. Rozvoj řeči, schopnost komunikovat, ovládat hlasový projev. 2. Naučit se rytmizaci, nové písně zvládat s hudebními nástroji. 3. Vést k sociální soudržnosti a spolupráci, motivace k poznávání, získávání sebevědomí a průbojnosti Úkoly: správné vyslovování, intonace, ovládání dechu, tempa správné frázování ovládat rytmizaci slov porozumění slyšenému (zachytit myšlenku příběhu, sledovat text, naučit se text mluveného i zpívaného slova) chápat vtip a humor soustředit se na činnost a udržet pozornost prožívat radost ze zvládnutého umět se vyjádřit pohybem i mimikou překonat trému z vystoupení Děti nacvičí zimní a vánoční pásmo písní a říkanek s pohybem. Vystoupení předvedou nejen před rodiči, ale i na veřejnosti a starým lidem v domově důchodců. Po Vánocích se děti seznámí s příběhem Všední den ve školce ze života jejich předchůdců ve školce (perličky našich dětí), který již v loňském roce někteří z nich nacvičovali. Postupné nacvičování písní v tomto příběhu. Spojení písní a mluveného slova jednotlivými postavami v ději. Používání rekvizit a práce s kulisami. Učení pohybu a přemísťování v příběhu. Do jarních měsíců nacvičovat loňskou pohádku O Zlatovlásce a vystoupit s ní v oblastním kole, při postupu i na celostátní přehlídce Vystupování: Zimní pásmo rodičům, Domov důchodců, náchodské Sněhánky na náměstí TGM Dramatické představení rodičům a Mateřským školám v Náchodě na pozemku MŠ Vančurova, DD Náchod, festival pro MŠ Hronovské Hádě

4 Školní řád Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345, příspěvková organizace Vančurova 1345, Náchod , tel.: , , I. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Vančurova 1345, Náchod a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Obsah školního řádu je vymezen zákonem. č. 561/2004 Sb. (školským zákonem), jeho novelizací zákonem č.343/2007sb., vyhl. č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a její novelizací vyhl. č. 43/2006 Sb. a dalšími souvisejícími normami, např. Zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. II. Provoz mateřské školy, podmínky pro přebírání dětí od zákon. zástupců ke vzdělávání v MŠ a pro jejich předávání zákon. zástupcům po ukončení předškolního vzdělávání 1. Zřizovatelem školy je Město Náchod 2. Provoz školy je od (6,30 do 16,00 hodin) včetně provozu o prázdninách, odlouč. pracoviště na Lipí 6,30 15,30 hod. Děti do mateřské školy docházejí kdykoliv během dne (jsou-li předem přihlášeni a s učitelkou o pozdějším příchodu domluveni) dle potřeby rodiny. MŠ se v 8,15 hodin z bezpečnostních důvodů zamyká; prosím, zvoňte! Na MŠ Lipí příchod dětí do 8,00hod. Dle usnesení Rady města č.80/1855/09 je možný provoz MŠ při počtu 7 dětí a výše (jedná se o dny omezeného provozu). 3. Provoz školy o prázdninách a v době vedlejších prázdnin: S odvoláním na 3 vyhlášky MŠMT ČR č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání bude provoz MŠ přerušen na čtyři týdny z důvodu nutné údržby a čerpání dovolené zaměstnanců. Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem. Provoz školy bude dále přerušen po dohodě se zřizovatelem v době vánočních prázdnin v prosinci na dobu cca 1 týdne. Provoz v době vedlejších prázdnin se uskuteční pouze pro předem přihlášené děti (po dohodě se zřizovatelem). Na odloučeném. pracovišti na Lipí může být provoz přerušen i v době školních prázdnin při uzavření ŠJ při ZŠ TGM. 4. Způsob přebírání a předávání dětí: zákonní zástupci předávají dítě pedagogickému pracovníkovi MŠ do 8.15 hod., poté se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká dítě musí být učitelce předáno osobně! V případě, že zákonný zástupce doprovodí dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo, nenese mateřská škola odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. učitelky odpovídají za děti do doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Rodiče po předání dítěte učitelkou nesou plnou odpovědnost za dítě v prostorách MŠ i na zahradě školy. zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v MŠ. Musí být vystavené písemné pověření. rodiče jsou povinni dítě vyzvednout včas, tj. do 16,00 hodin, na odloučeném pracovišti Lipí do 15,30 hod. v případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli, dítě bude vyloučeno z MŠ všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ informace o připravovaných akcích MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách, proto doporučujeme rodičům tyto nástěnky pečlivě sledovat stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ je možno doručit poštou nebo osobně ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí 5. Informování zákonných zástupců dětí o průběhu vzdělávání zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, formách a obsahu vzdělávání uplatněných v MŠ ve školním vzdělávacím programu, který je přístupný s dalšími dokumenty na webu MŠ a u informačních nástěnek pro rodiče zákonní zástupci dítěte se mohou během roku informovat u pedagogických pracovníků o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, další informace mohou rodiče zjistit na společných tvořivých akcích pro děti a rodiče

5 na rodičovských schůzkách jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích MŠ týkajících se vzdělávání dětí veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ budou vždy včas oznamovány zákonným zástupcům formou písemného upozornění na nástěnkách (každá třída svoji nástěnku), sdělením pedagog. pracovníků osobně nebo prostřednictvím webových stránek školy 6. Vstup rodičů do budovy, do šaten, na terasu, způsob přezouvání: Pro vstup rodičů do budovy slouží oba vchody z Vančurovy ul., při příznivém počasí odpoledne i horní brankou ze zahrady Rodiče vstupují do MŠ bez obuvi nebo v přinesených přezůvkách. Na MŠ Lipí vstup do budovy pouze po vyzutí, popř. přezutí ihned za vchodovými dveřmi. 7. Dítě v mateřské škole potřebuje: vhodné oblečení do třídy (chlapci hrací kalhotky, děvčata zástěrku), vhodné sportovní oblečení na pobyt venku za každého počasí (vč. pláštěnky a holínek), přezůvky (bačkory, ne pantofle), pyžamo, balík papírových kapesníků, děti 2. a 3. tř. kartáček a pastu na zuby. Děti musí mít své věci označené, podepsané. Za cennosti a donesené hračky do MŠ neručíme! III. Přijímací řízení termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem (bývá převážně v květnu), o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a internet. stránek školy řídí se 34, 165 a 183 zák. č. 561/2004 S., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti rodičů či zákon. zástupce ředitelkou MŠ, a to i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy o přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy do 30 dnů po zápisu; jestliže je přihlášek více, než umožňuje kapacita školy, rozhoduje ředitelka, která upřednostňuje přijetí dětí 5-6 letých dětí (poslední rok před zahájením docházky do ZŠ - dle školského zákona), dále dle předem stanovených kritérií, do mateřské školy se přijímají zpravidla děti starší tří let, zdravé a řádně očkované (nutno doložit lékařským potvrzením) - 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů pro všechny nové děti se stanovuje zkušební pobyt na dobu tří měsíců při vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně adaptační režim, kdy se mohou rodiče s ředitelkou školy a třídními učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy (podle 35 zákona č. 561/2004 Sb. po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže: se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ (nezapomeňte, že rodiče jsou vzorem pro své děti!) ze strany zástupce dítěte dochází k porušování školního řádu v průběhu zkušební doby na základě doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení dítě nezvládne adaptační program zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou na jiný termín úhrady. IV. Organizace dne a vnitřní režim při vzdělávání v MŠ V MŠ jsou homogenní třídy (věkově rozdělené). Naplňují se do počtu 20, 24, 26 a 18 dětí. 6,30-9,30h. - po příchodu dětí do MŠ, hry podle individ. výběru, cvičení, pohybové hry a chvilky, didakticky cílené činnosti, jazykové chvilky, záměrné i spontánní učení formou individuální, skupinové i frontální, 8,30-9,00h.svačina, 9,30-11,30h. - příprava a následný pobyt dětí venku; 11,30-12,30h. - hygiena, oběd, příprava na odpočinek; 12,30-14,00h. - odpočinek s pohádkou, od 13h.klidové činnosti pro děti s nízkou potřebou spánku; převlékání, hygiena 14,00-16,00h. - svačina, hry a zájmové činnosti dětí. Na Lipí do 15,30 hod. V. Školní stravování: Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Rodič je povinen si včas zjistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržet!! Bližší informace viz příloha školního řádu Zásady úhrad měsíčních poplatků.

6 Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku, v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku při přijetí dítěte. Bezúplatně se poskytuje vzdělávání dětem v posledním ročníku mateřské školy, a to nejvýše po dobu 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti se netýká dětí se zdravotním postižením. Podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě. VI. Zdraví a bezpečnost dětí: Řídí se metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT. MŠ má vypracován metodický pokyn k ochraně dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Rodiče nebo pověření zástupci jsou povinni předat osobně dítě učitelce, teprve potom nohou opustit MŠ. Nesmí nechávat dítě v šatně samotné. Učitelka zodpovídá za dítě až po jeho převzetí po celou dobu až do předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání písemně pověřit jinou osobu. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodičům!!! Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenávat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou (do odvolání). Pro lepší komunikaci potřebujeme, aby rodiče včas nahlásili změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte. Do mateřské školy patří pouze děti zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za porušování školního řádu školy. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Při výskytu pedikulózy (vši dětské) je postup stejný jako při infekčním onemocnění. 30 odst. 1 písm. c) školského zákona upravuje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Zákonní zástupci žáka budu neprodleně informováni o infekčním onemocnění svého dítěte, aby si ho mohli vyzvednout z MŠ a zajistit mu další zdravotní péči v zájmu jeho zdraví i zdraví ostatních a aby nedošlo k šíření infekce. Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka ( 22 odst. 3 písm. b) školského zákona) - této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět. Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně, a proto v případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě informujeme rodiče a požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu v co nejkratší možné době. Dohled nad dětmi: ředitelka školy zabezpečuje prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby a ž do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě budova mateřské školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána, a to v době od 8.15 hodin. Kdokoliv přijde do MŠ v časovém rozmezí, kdy je budova uzamčena, může použít zvonku. Pobyt dětí v uzavřených prostorách každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně kontroluje jejich počet. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ učitelka průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třídy, herna, sociální zařízení, šatna,...) při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům; nedovolí dětem nosit do třídy nebezpečné předměty nebo hračky při přesunech dětí na zájmové a jiné aktivity děti vždy doprovází učitelka nebo pověřená osoba při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí; upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení; bývá vždy na nejrizikovějším místě. pedagogický pracovník dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte

7 Pobyt dětí na školní zahradě při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu; nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled učitelka má v každém okamžiku přehled o všech dětech, průběžně kontroluje počet dětí všichni jsou povinni dodržovat příslušné vnitřní předpisy Pobyt mimo areál MŠ při vycházkách se učí děti chodit ve dvojicích, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě. učitelky mají trvale povoleny vycházky s dětmi na území města i turistické výlety mimo toto území při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostory, z hlediska bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí při pobytu dětí mimo areál MŠ učitelka průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech stálý přehled Opatření při sportovních akcích, výletech třídní učitelka je povinna poučit děti o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích (toto zapisuje do třídní knihy) ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobuje intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření (rtg, aj.). Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy. Ředitelka zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů. V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory škol. zahrady) a to v souvislosti se zák. č.379/2005 Sb. VII. Práva a povinnosti dětí a rodičů Práva dětí: na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností zaručující optimální rozvoj jeho osobnosti podle školského zákona na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností, na účast ve hře odpovídající jeho věku, být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí), na emočně kladné prostředí, být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem). na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

8 na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, násilí, zneužívání, zanedbávání výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů Povinnosti dítěte při příchodu do MŠ je dítě povinno očistit si obuv a přejít z šatny, kde se smí zdržovat pouze po dobu převlékání všechny své věci musí udržovat v pořádku, pěkně uložené na svém místě, které je označené značkou při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem Práva a povinnosti rodičů: Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce školy. Styk rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s ředitelkou kdykoliv po předchozí domluvě. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí, přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy, projevit připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy. Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Rodiče jsou povinni k přijímacímu řízení do MŠ zajistit potvrzení o pravidelném očkování, včas uhradit poplatky za stravu a vzdělávání svého dítěte. Rodiče jsou povinni zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu bylo vhodně a čistě upravené. Oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně, Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte. Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte, při infekčním nebo jiném závažném onemocnění doložit potvrzení od lékaře o tom, zda je dítě schopné nástupu do kolektivu. Bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích (teplota, zvracení, průjem ), Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého i přechodného pobytu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte, zdravotní pojišťovnu dítěte. Pokud rodič nebude dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy - Školní řád (např. závažným způsobem opakovaně narušovat provoz mateřské školy - opakovaně pozdě vyzvedávat dítě z MŠ v době po ukončení provozu MŠ, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ), vnitřní řád ŠJ, bezpečnostní předpisy. Práva a povinnosti pedagogů pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci rozhoduje o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem Zacházení s majetkem školy: Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

9 Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům. VIII. Konzultační hodiny: Ředitelka školy: každou středu (9,00 11,00 hod.), v jinou dobu po dohodě. Vedoucí učitelka na Lipí po dohodě. Předem lze domluvit schůzku se všemi zaměstnanci školy. MŠ - spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Je naším trvalým úkolem vytvářet podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství a násilí. IX. Závěrečná ustanovení Seznámení se Školní řádem a jeho dodržování je závazné pro pedagogy, zákonné zástupce dítěte a zaměstnance školy. Školní řád nabývá platnosti dne Sestaven dne Sestavila: Bc. Lenka Klempárová, ředitelka MŠ Doplněn Doplnila: Bc. Lenka Klempárová

10 Provozní řád zpracovaný podle Z č. 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví Údaje o zařízení Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 tel.: , , ŠJ , ředitelka ředitelka: Bc. Lenka Klempárová zřizovatel a provozovatel: Město Náchod celodenní zařízení stanovená kapacita: 70 dětí provozní doba: 6,30 16,00 hod. MŠ Vančurova Režim dne: 1.tř.Sluníčka 2.tř.Hvězdičky 3.tř.Měsíčci Nástup dětí, spontánní hra 6,30-8,15 h. 6,30-8,15 hod. Spontánní hra, pohybová chvilka, svačina 8,15 9,00 8,15 9,00 Činnosti řízené pedagogem (některé do 9,15 do 9,20 skupinové a individuální probíhají již od 7,30 hod.) Převlékání dětí na pobyt venku, hygiena 9,15 9,30 9,20 9,30 průběžně Pobyt venku 9,30 11,30 9,30 11,30 Hygiena, příprava na oběd, oběd 11,30 12,15 11,30 12,15 Hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek 12,15 14,00 12,15 14,00 (spánek pro starší děti se zkracuje dle potřeby, jsou jim nabízeny klidové činnosti) Hygiena, svačina 14,00 14,30 14,00 14,30 Spontánní hra dětí, odchod z MŠ 14,30 16,00 14,30 16,00 Maximální doba sledování TV 1x v týdnu 1 2x v týdnu Do umývárny docházejí děti jednotlivě nebo po malých skupinkách. Před obědem a před odpolední svačinou docházejí průběžně ihned, jak se děti převlečou. Vždy je nutný dozor alespoň jedné z učitelek nebo uklizečky. Pro pohybové aktivity je vybavení dostačující, podmínky jsou vytvořeny. Druhy pohybových aktivit: ranní cvičení, popř. ranní hry, pohybové chvilky, hudebně pohybové hry, tělovýchovné zaměstnání, kompenzační cvičení na skákacím míči, trampolíně ve třídě, v létě i venku, obruče, pobyt venku v lese i na školní zahradě a terase, jízda na vozítkách, za nepříznivého počasí využívání zastřešené terasy a zastřešeného balkonu. Školní zahrada: členěná na 4 části (travnatá plocha je sečena sekačkou), 2 pískoviště, 1 brouzdaliště se sprchou, terasa částečně zastřešená, brouzdaliště a pískoviště zakryté speciální sítí. Činnost na pískovišti a v brouzdališti se řídí Provozními řády.

11 Odpočinek, spánek: zařazen po obědě, mladší děti odpočívají 1,30 hod., starším se spánek zkracuje, pro 1. tř. jsou na ložnici v podkroví lehátka stabilně rozložena, pyžama mají volně na lehátku, pro 2.tř. se lehátka rozkládají v přízemí, ložní prádlo mají v označeném regálku v otevřené skříni, pro nespavé děti je připraven pro klidovou hru hrací koutek a pro děti 3. tř. se lehátka rovněž rozkládají (v 1.patře), ložní prádlo je uložené v otevřené skříni v regálku, pro nespavé děti je i zde nabídka klidových činností. Stravování: příprava stravy je vlastní; dodržuje se kontrola vytyčených kritických bodů. K přepravě stravy se používá výtah. Vždy se nejprve rozešle strava. Později se posílá zpět do ŠJ použité nádobí k umytí. Výtah je ihned po použití řádně vymyt. Svačiny se dětem podávají na horní a prostřední patro pojízdného vozíku, použité nádobí se ukládá na spodní patro vozíku; mladším dětem je připravuje uklizečka, během roku se vedou k systému samoobsluhy, starší děti používají samoobslužný systém i v době výdeje oběda v 11,30hod.; časový odstup jednotlivých jídel je 2,45 hod. Před jídlem si děti prostírají na stoly prostírky, které se po použití omyjí a osuší. Pitný režim: během dne jsou podávány dětem bylinné, ovocné i černé čaje, džusy a minerálky připravované v ŠJ, v mimořádném případě voda se sirupem; nápoje jsou v konvicích; každé dítě má hrneček označený svoji značkou, použité nádobí se zasílá na umytí do ŠJ. Na dodržování pitného režimu dohlíží učitelka. Otužování: nejběžnější způsob vzdušné lázně, větrání podle kvality vzduchu v místnostech, kde děti pobývají; vodou a sprchováním v letním období v brouzdališti; předškoláci absolvují předplaveckou výchovu v PŠ Dena, v horkých letních dnech jsou po obědě sprchováni. Předškolákům je nabídnuto i bruslení. Způsob nakládání s prádlem: výměna ložního prádla 1x za 3 týdny, v případě potřeby častěji výměna ručníků 1x za týden, v případě potřeby častěji výměna pyžam 1x za týden prádlo se pere v soukromé prádelně, čisté prádlo se skladuje ve skříních, použité prádlo se skladuje v látkových pytlích - při častější výměně prádla (znečištěné povlečení) se požádají rodiče o vyprání; každé dítě má na povlečení svoji značku, takže nemůže dojít k záměně, uklizečka vyprané prádlo překontroluje

12 Provozní řád odloučeného pracoviště na Lipí zpracovaný podle Zákona č. 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví, v pozdějším znění Údaje o zařízení Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 tel.: ŠJ při ZŠ TGM: , ředitelka ředitelka: Bc. Lenka Klempárová vedoucí učitelka: Bc. Sylvie Perháčová zřizovatel a provozovatel: Město Náchod celodenní zařízení stanovená kapacita: 18 dětí provozní doba: od 6,30 hod. do 15,25 hod. MŠ Vančurova Režim dne: Popis činností čas Spontánní hra, řízené činnosti 6,30-8,15 h. Spontánní hra, pohybová chvilka, svačina 8,15 9,00 h. Činnosti řízené pedagogem (některé do 9,15 h. skupinové a individuální probíhají již od 6,30 hod.) Převlékání dětí na pobyt venku, hygiena 9,15 9,30 h. průběžně Pobyt venku 9,30 11,30 h. Hygiena, příprava na oběd, oběd 11,30 12,15 h. Hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek 12,15 14,00 h. (spánek pro starší děti se zkracuje dle potřeby, jsou jim nabízeny klidové činnosti) Hygiena, svačina 14,00 14,30 h. Spontánní hra dětí, odchod z MŠ 14,30 15,30 h. Do umývárny docházejí děti jednotlivě nebo po malých skupinkách. Před obědem a před odpolední svačinou docházejí průběžně ihned, jak se děti převlečou. Vždy je nutný dozor alespoň jedné z učitelek nebo uklízečky. Pro pohybové aktivity je vybavení dostačující, podmínky jsou vytvořeny (využívá se možnost her v přírodě). Druhy pohybových aktivit: ranní cvičení, popř. ranní hry, pohybové chvilky, hudebně pohybové hry, tělovýchovné zaměstnání, kompenzační cvičení na skákacím míči, obruče, pobyt venku v lese i na školní zahradě, na hřišti, jízda na vozítkách. Školní zahrada: členěná na 2 části - travnatá plocha (sečena sekačkou), zahrádka se záhony pro pěstební práce. TV činnosti se řídí Provozními řády. Odpočinek, spánek: zařazen po obědě, mladší děti odpočívají 1,15 hod., starším se spánek zkracuje. K odpočinku slouží malá ložnice, kde jsou rozkládány matrace. Lůžkoviny a pyžama mají

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Němčičky, okres Břeclav, příspěvková organizace 691 07, Němčičky 113, IČ : 75024331, tel.: 519 430 780 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel ZŠ a MŠ Němčičky v souladu s 30

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 512013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková Pedagogická

Více

Školní řád mateřské školy. Staré Ždánice

Školní řád mateřské školy. Staré Ždánice Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Staré Ždánice Staré Ždánice 184 533 44 Staré Ždánice Staré Ždánice č.j.: Vypracoval: Bc. Běla Zetková Schválil: Mgr. Vít Spejchlík Projednáno na

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAHA KBELY

MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAHA KBELY Mateřské školy Praha Kbely, Letců 731, Praha 9 Kbely, 197 00 Směrnice číslo: ŠKOLNÍ ŘÁD XIV Číslo jednací: MŠ / 15 Spisový a skartační znak Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 24.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Židlochovice okres Brno-venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Židlochovice okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Židlochovice okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1. 9. 2015 Dagmar Krkavcová, ředitelka školy Obsah: I. Úvodní ustanovení. 3 II. Cíle

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KASEJOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KASEJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KASEJOVICE Zpracovala: Ivana Ledvinová, Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Kasejovice březen 2010 Obsah Úvod... Chyba! Záložka není definována.

Více

Mateřská škola Zádveřice-Raková, okr.zlín, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d

Mateřská škola Zádveřice-Raková, okr.zlín, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d Mateřská škola Zádveřice-Raková, okr.zlín, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Čj. ŘMŠ 5/14 Vydal: Ředitelka Mateřské školy Zádveřice-Raková, Ilona Šimečková Schválila: Ilona Šimečková, ředitelka

Více

Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015

Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015 Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015 je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb.,

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016 Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČO 75113961, tel. 702159323, e-mail: huttova@mspolesna.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr.Ivana

Více

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.150/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.150/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Hradní 68, 267 53 Žebrák Tel. 311 533 494 Email mszebrak@razdva.cz www.mszebrak.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.150/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Vnitřní

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Čechtická 758/6 142 00 Praha 4 - Kamýk. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Oáza Bc. Pavlína Matoušková

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Čechtická 758/6 142 00 Praha 4 - Kamýk. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Oáza Bc. Pavlína Matoušková Mateřská škola Oáza v Praze 12 Čechtická 758/6 142 00 Praha 4 - Kamýk Školní řád Zpracovala : Ředitelka Mateřské školy Oáza Bc. Pavlína Matoušková Účinnost : od 1.9. 2013 Závaznost : Školní řád je závazný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zakolany, 273 28 Zákolany 50 774 333 026 ZŠ 774 333 027 MŠ IČO 709 91 961 www.zszakolany.cz e-mail: zsmspodbudci@email.cz Školní řád mateřské školy Účinnost :

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Školní řád mateřské školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného

Více

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy. Č.J.: MŠ Ř 1/2014 1.9.2014 Spisový znak: 2 Skartační znak: A Mateřská škola Praha Kolovraty, K Poště 11a/688 103 00 Praha 10 Kolovraty Právní norma: příspěvková organizace IČO: 70925526 Telefon: 267 711

Více

Školní řád. Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10

Školní řád. Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, NA PASTVISKU- příspěvková organizace NA PASTVISKU 13 747 05 OPAVA Školní řád Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10 Údaje o škole: Mateřská

Více

Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD. Platný od 5.5..2009. MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy

Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD. Platný od 5.5..2009. MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 5.5..2009 MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání 1. Cíle předškolního vzdělávání

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Školní řád mateřské školy 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v únoru - dubnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Směrnice č. 6 Školní řád MŠ Vydal : Účinnost : Závaznost : Informace podána: Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace od 1.09.2013 Školní řád je závazný pro všechny

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Úprkova 1, Hradec Králové Mateřská škola Holubova 792, Hradec Králové odloučené pracoviště Č.j.: zsuprk_153/2015 Vydáno: 1.2.2015 Účinnost: od 1. 2. 2015 Platnost: školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIPERKA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIPERKA ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIPERKA Článek 1 Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň - jih Školní řád Č. j.: 137/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1.3. Skartační znak: A10 Zpracovala: Jitka Erbenová

Více