Přílohy: Roční plány aktivit -multikulturní -sboreček Srdíčko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přílohy: Roční plány aktivit -multikulturní -sboreček Srdíčko"

Transkript

1 Přílohy: Roční plány aktivit -multikulturní -sboreček Srdíčko Školní řád -úvodní ustanovení -provoz školy -přijímací řízení -obsah předškolního vzdělávání -stravování -zdraví a bezpečnost dětí -práva a povinnosti dětí a rodičů -konzultační hodiny Provozní řád -údaje o zařízení -režimové požadavky -druhy aktivit -školní zahrada -odpočinek, spánek -stravování, vč.pitného režimu -otužování -způsob nakládání s prádlem Provozní řád ŠJ -zásady provozu, provoz ŠJ -placení stravného, přihlášky a odhlášky stravování, vyúčtování -doba prázdnin a jiného volna -jídelní lístek -zásady BOZP, úklid

2 AKTIVITY V OBLASTI MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY Záměr: Seznamování dětí s jinými kulturami, národnostmi, jejich odlišnostmi, seznamování s jiným jazykem. Očekávané výstupy: oblast Dítě a jeho tělo: uvědomění si vlastního těla oblast Dítě a psychika: rozvoj řečových a jazykových dovedností, rozvoj komunikativních dovedností s využíváním emocionální paměti oblast Dítě a ten druhý: rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností oblast Dítě a společnost: rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí oblast Dítě a svět: poznávání jiných kultur a národností Úkoly: Hravou a poutavou formou za zpěvu písní, s pomocí vyprávěných příběhů, hraní her a vyráběním různých předmětů naučit děti osvojit si slovíčka a gramatiku z anglického jazyka. Používat je v běžných situacích.

3 Dramatický kroužek 2015/16 Cíl: 1. Rozvoj řeči, schopnost komunikovat, ovládat hlasový projev. 2. Naučit se rytmizaci, nové písně zvládat s hudebními nástroji. 3. Vést k sociální soudržnosti a spolupráci, motivace k poznávání, získávání sebevědomí a průbojnosti Úkoly: správné vyslovování, intonace, ovládání dechu, tempa správné frázování ovládat rytmizaci slov porozumění slyšenému (zachytit myšlenku příběhu, sledovat text, naučit se text mluveného i zpívaného slova) chápat vtip a humor soustředit se na činnost a udržet pozornost prožívat radost ze zvládnutého umět se vyjádřit pohybem i mimikou překonat trému z vystoupení Děti nacvičí zimní a vánoční pásmo písní a říkanek s pohybem. Vystoupení předvedou nejen před rodiči, ale i na veřejnosti a starým lidem v domově důchodců. Po Vánocích se děti seznámí s příběhem Všední den ve školce ze života jejich předchůdců ve školce (perličky našich dětí), který již v loňském roce někteří z nich nacvičovali. Postupné nacvičování písní v tomto příběhu. Spojení písní a mluveného slova jednotlivými postavami v ději. Používání rekvizit a práce s kulisami. Učení pohybu a přemísťování v příběhu. Do jarních měsíců nacvičovat loňskou pohádku O Zlatovlásce a vystoupit s ní v oblastním kole, při postupu i na celostátní přehlídce Vystupování: Zimní pásmo rodičům, Domov důchodců, náchodské Sněhánky na náměstí TGM Dramatické představení rodičům a Mateřským školám v Náchodě na pozemku MŠ Vančurova, DD Náchod, festival pro MŠ Hronovské Hádě

4 Školní řád Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345, příspěvková organizace Vančurova 1345, Náchod , tel.: , , I. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Vančurova 1345, Náchod a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Obsah školního řádu je vymezen zákonem. č. 561/2004 Sb. (školským zákonem), jeho novelizací zákonem č.343/2007sb., vyhl. č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a její novelizací vyhl. č. 43/2006 Sb. a dalšími souvisejícími normami, např. Zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. II. Provoz mateřské školy, podmínky pro přebírání dětí od zákon. zástupců ke vzdělávání v MŠ a pro jejich předávání zákon. zástupcům po ukončení předškolního vzdělávání 1. Zřizovatelem školy je Město Náchod 2. Provoz školy je od (6,30 do 16,00 hodin) včetně provozu o prázdninách, odlouč. pracoviště na Lipí 6,30 15,30 hod. Děti do mateřské školy docházejí kdykoliv během dne (jsou-li předem přihlášeni a s učitelkou o pozdějším příchodu domluveni) dle potřeby rodiny. MŠ se v 8,15 hodin z bezpečnostních důvodů zamyká; prosím, zvoňte! Na MŠ Lipí příchod dětí do 8,00hod. Dle usnesení Rady města č.80/1855/09 je možný provoz MŠ při počtu 7 dětí a výše (jedná se o dny omezeného provozu). 3. Provoz školy o prázdninách a v době vedlejších prázdnin: S odvoláním na 3 vyhlášky MŠMT ČR č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání bude provoz MŠ přerušen na čtyři týdny z důvodu nutné údržby a čerpání dovolené zaměstnanců. Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem. Provoz školy bude dále přerušen po dohodě se zřizovatelem v době vánočních prázdnin v prosinci na dobu cca 1 týdne. Provoz v době vedlejších prázdnin se uskuteční pouze pro předem přihlášené děti (po dohodě se zřizovatelem). Na odloučeném. pracovišti na Lipí může být provoz přerušen i v době školních prázdnin při uzavření ŠJ při ZŠ TGM. 4. Způsob přebírání a předávání dětí: zákonní zástupci předávají dítě pedagogickému pracovníkovi MŠ do 8.15 hod., poté se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká dítě musí být učitelce předáno osobně! V případě, že zákonný zástupce doprovodí dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo, nenese mateřská škola odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. učitelky odpovídají za děti do doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Rodiče po předání dítěte učitelkou nesou plnou odpovědnost za dítě v prostorách MŠ i na zahradě školy. zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v MŠ. Musí být vystavené písemné pověření. rodiče jsou povinni dítě vyzvednout včas, tj. do 16,00 hodin, na odloučeném pracovišti Lipí do 15,30 hod. v případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli, dítě bude vyloučeno z MŠ všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ informace o připravovaných akcích MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách, proto doporučujeme rodičům tyto nástěnky pečlivě sledovat stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ je možno doručit poštou nebo osobně ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí 5. Informování zákonných zástupců dětí o průběhu vzdělávání zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, formách a obsahu vzdělávání uplatněných v MŠ ve školním vzdělávacím programu, který je přístupný s dalšími dokumenty na webu MŠ a u informačních nástěnek pro rodiče zákonní zástupci dítěte se mohou během roku informovat u pedagogických pracovníků o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, další informace mohou rodiče zjistit na společných tvořivých akcích pro děti a rodiče

5 na rodičovských schůzkách jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích MŠ týkajících se vzdělávání dětí veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ budou vždy včas oznamovány zákonným zástupcům formou písemného upozornění na nástěnkách (každá třída svoji nástěnku), sdělením pedagog. pracovníků osobně nebo prostřednictvím webových stránek školy 6. Vstup rodičů do budovy, do šaten, na terasu, způsob přezouvání: Pro vstup rodičů do budovy slouží oba vchody z Vančurovy ul., při příznivém počasí odpoledne i horní brankou ze zahrady Rodiče vstupují do MŠ bez obuvi nebo v přinesených přezůvkách. Na MŠ Lipí vstup do budovy pouze po vyzutí, popř. přezutí ihned za vchodovými dveřmi. 7. Dítě v mateřské škole potřebuje: vhodné oblečení do třídy (chlapci hrací kalhotky, děvčata zástěrku), vhodné sportovní oblečení na pobyt venku za každého počasí (vč. pláštěnky a holínek), přezůvky (bačkory, ne pantofle), pyžamo, balík papírových kapesníků, děti 2. a 3. tř. kartáček a pastu na zuby. Děti musí mít své věci označené, podepsané. Za cennosti a donesené hračky do MŠ neručíme! III. Přijímací řízení termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem (bývá převážně v květnu), o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a internet. stránek školy řídí se 34, 165 a 183 zák. č. 561/2004 S., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti rodičů či zákon. zástupce ředitelkou MŠ, a to i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy o přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy do 30 dnů po zápisu; jestliže je přihlášek více, než umožňuje kapacita školy, rozhoduje ředitelka, která upřednostňuje přijetí dětí 5-6 letých dětí (poslední rok před zahájením docházky do ZŠ - dle školského zákona), dále dle předem stanovených kritérií, do mateřské školy se přijímají zpravidla děti starší tří let, zdravé a řádně očkované (nutno doložit lékařským potvrzením) - 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů pro všechny nové děti se stanovuje zkušební pobyt na dobu tří měsíců při vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně adaptační režim, kdy se mohou rodiče s ředitelkou školy a třídními učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy (podle 35 zákona č. 561/2004 Sb. po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže: se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ (nezapomeňte, že rodiče jsou vzorem pro své děti!) ze strany zástupce dítěte dochází k porušování školního řádu v průběhu zkušební doby na základě doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení dítě nezvládne adaptační program zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou na jiný termín úhrady. IV. Organizace dne a vnitřní režim při vzdělávání v MŠ V MŠ jsou homogenní třídy (věkově rozdělené). Naplňují se do počtu 20, 24, 26 a 18 dětí. 6,30-9,30h. - po příchodu dětí do MŠ, hry podle individ. výběru, cvičení, pohybové hry a chvilky, didakticky cílené činnosti, jazykové chvilky, záměrné i spontánní učení formou individuální, skupinové i frontální, 8,30-9,00h.svačina, 9,30-11,30h. - příprava a následný pobyt dětí venku; 11,30-12,30h. - hygiena, oběd, příprava na odpočinek; 12,30-14,00h. - odpočinek s pohádkou, od 13h.klidové činnosti pro děti s nízkou potřebou spánku; převlékání, hygiena 14,00-16,00h. - svačina, hry a zájmové činnosti dětí. Na Lipí do 15,30 hod. V. Školní stravování: Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Rodič je povinen si včas zjistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržet!! Bližší informace viz příloha školního řádu Zásady úhrad měsíčních poplatků.

6 Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku, v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku při přijetí dítěte. Bezúplatně se poskytuje vzdělávání dětem v posledním ročníku mateřské školy, a to nejvýše po dobu 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti se netýká dětí se zdravotním postižením. Podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě. VI. Zdraví a bezpečnost dětí: Řídí se metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT. MŠ má vypracován metodický pokyn k ochraně dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Rodiče nebo pověření zástupci jsou povinni předat osobně dítě učitelce, teprve potom nohou opustit MŠ. Nesmí nechávat dítě v šatně samotné. Učitelka zodpovídá za dítě až po jeho převzetí po celou dobu až do předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání písemně pověřit jinou osobu. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodičům!!! Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenávat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou (do odvolání). Pro lepší komunikaci potřebujeme, aby rodiče včas nahlásili změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte. Do mateřské školy patří pouze děti zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za porušování školního řádu školy. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Při výskytu pedikulózy (vši dětské) je postup stejný jako při infekčním onemocnění. 30 odst. 1 písm. c) školského zákona upravuje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Zákonní zástupci žáka budu neprodleně informováni o infekčním onemocnění svého dítěte, aby si ho mohli vyzvednout z MŠ a zajistit mu další zdravotní péči v zájmu jeho zdraví i zdraví ostatních a aby nedošlo k šíření infekce. Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka ( 22 odst. 3 písm. b) školského zákona) - této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět. Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně, a proto v případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě informujeme rodiče a požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu v co nejkratší možné době. Dohled nad dětmi: ředitelka školy zabezpečuje prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby a ž do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě budova mateřské školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána, a to v době od 8.15 hodin. Kdokoliv přijde do MŠ v časovém rozmezí, kdy je budova uzamčena, může použít zvonku. Pobyt dětí v uzavřených prostorách každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně kontroluje jejich počet. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ učitelka průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třídy, herna, sociální zařízení, šatna,...) při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům; nedovolí dětem nosit do třídy nebezpečné předměty nebo hračky při přesunech dětí na zájmové a jiné aktivity děti vždy doprovází učitelka nebo pověřená osoba při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí; upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení; bývá vždy na nejrizikovějším místě. pedagogický pracovník dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte

7 Pobyt dětí na školní zahradě při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu; nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled učitelka má v každém okamžiku přehled o všech dětech, průběžně kontroluje počet dětí všichni jsou povinni dodržovat příslušné vnitřní předpisy Pobyt mimo areál MŠ při vycházkách se učí děti chodit ve dvojicích, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě. učitelky mají trvale povoleny vycházky s dětmi na území města i turistické výlety mimo toto území při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostory, z hlediska bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí při pobytu dětí mimo areál MŠ učitelka průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech stálý přehled Opatření při sportovních akcích, výletech třídní učitelka je povinna poučit děti o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích (toto zapisuje do třídní knihy) ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobuje intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření (rtg, aj.). Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy. Ředitelka zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů. V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory škol. zahrady) a to v souvislosti se zák. č.379/2005 Sb. VII. Práva a povinnosti dětí a rodičů Práva dětí: na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností zaručující optimální rozvoj jeho osobnosti podle školského zákona na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností, na účast ve hře odpovídající jeho věku, být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí), na emočně kladné prostředí, být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem). na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

8 na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, násilí, zneužívání, zanedbávání výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů Povinnosti dítěte při příchodu do MŠ je dítě povinno očistit si obuv a přejít z šatny, kde se smí zdržovat pouze po dobu převlékání všechny své věci musí udržovat v pořádku, pěkně uložené na svém místě, které je označené značkou při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem Práva a povinnosti rodičů: Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce školy. Styk rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s ředitelkou kdykoliv po předchozí domluvě. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí, přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy, projevit připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy. Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Rodiče jsou povinni k přijímacímu řízení do MŠ zajistit potvrzení o pravidelném očkování, včas uhradit poplatky za stravu a vzdělávání svého dítěte. Rodiče jsou povinni zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu bylo vhodně a čistě upravené. Oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně, Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte. Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte, při infekčním nebo jiném závažném onemocnění doložit potvrzení od lékaře o tom, zda je dítě schopné nástupu do kolektivu. Bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích (teplota, zvracení, průjem ), Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého i přechodného pobytu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte, zdravotní pojišťovnu dítěte. Pokud rodič nebude dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy - Školní řád (např. závažným způsobem opakovaně narušovat provoz mateřské školy - opakovaně pozdě vyzvedávat dítě z MŠ v době po ukončení provozu MŠ, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ), vnitřní řád ŠJ, bezpečnostní předpisy. Práva a povinnosti pedagogů pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci rozhoduje o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem Zacházení s majetkem školy: Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

9 Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům. VIII. Konzultační hodiny: Ředitelka školy: každou středu (9,00 11,00 hod.), v jinou dobu po dohodě. Vedoucí učitelka na Lipí po dohodě. Předem lze domluvit schůzku se všemi zaměstnanci školy. MŠ - spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Je naším trvalým úkolem vytvářet podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství a násilí. IX. Závěrečná ustanovení Seznámení se Školní řádem a jeho dodržování je závazné pro pedagogy, zákonné zástupce dítěte a zaměstnance školy. Školní řád nabývá platnosti dne Sestaven dne Sestavila: Bc. Lenka Klempárová, ředitelka MŠ Doplněn Doplnila: Bc. Lenka Klempárová

10 Provozní řád zpracovaný podle Z č. 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví Údaje o zařízení Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 tel.: , , ŠJ , ředitelka ředitelka: Bc. Lenka Klempárová zřizovatel a provozovatel: Město Náchod celodenní zařízení stanovená kapacita: 70 dětí provozní doba: 6,30 16,00 hod. MŠ Vančurova Režim dne: 1.tř.Sluníčka 2.tř.Hvězdičky 3.tř.Měsíčci Nástup dětí, spontánní hra 6,30-8,15 h. 6,30-8,15 hod. Spontánní hra, pohybová chvilka, svačina 8,15 9,00 8,15 9,00 Činnosti řízené pedagogem (některé do 9,15 do 9,20 skupinové a individuální probíhají již od 7,30 hod.) Převlékání dětí na pobyt venku, hygiena 9,15 9,30 9,20 9,30 průběžně Pobyt venku 9,30 11,30 9,30 11,30 Hygiena, příprava na oběd, oběd 11,30 12,15 11,30 12,15 Hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek 12,15 14,00 12,15 14,00 (spánek pro starší děti se zkracuje dle potřeby, jsou jim nabízeny klidové činnosti) Hygiena, svačina 14,00 14,30 14,00 14,30 Spontánní hra dětí, odchod z MŠ 14,30 16,00 14,30 16,00 Maximální doba sledování TV 1x v týdnu 1 2x v týdnu Do umývárny docházejí děti jednotlivě nebo po malých skupinkách. Před obědem a před odpolední svačinou docházejí průběžně ihned, jak se děti převlečou. Vždy je nutný dozor alespoň jedné z učitelek nebo uklizečky. Pro pohybové aktivity je vybavení dostačující, podmínky jsou vytvořeny. Druhy pohybových aktivit: ranní cvičení, popř. ranní hry, pohybové chvilky, hudebně pohybové hry, tělovýchovné zaměstnání, kompenzační cvičení na skákacím míči, trampolíně ve třídě, v létě i venku, obruče, pobyt venku v lese i na školní zahradě a terase, jízda na vozítkách, za nepříznivého počasí využívání zastřešené terasy a zastřešeného balkonu. Školní zahrada: členěná na 4 části (travnatá plocha je sečena sekačkou), 2 pískoviště, 1 brouzdaliště se sprchou, terasa částečně zastřešená, brouzdaliště a pískoviště zakryté speciální sítí. Činnost na pískovišti a v brouzdališti se řídí Provozními řády.

11 Odpočinek, spánek: zařazen po obědě, mladší děti odpočívají 1,30 hod., starším se spánek zkracuje, pro 1. tř. jsou na ložnici v podkroví lehátka stabilně rozložena, pyžama mají volně na lehátku, pro 2.tř. se lehátka rozkládají v přízemí, ložní prádlo mají v označeném regálku v otevřené skříni, pro nespavé děti je připraven pro klidovou hru hrací koutek a pro děti 3. tř. se lehátka rovněž rozkládají (v 1.patře), ložní prádlo je uložené v otevřené skříni v regálku, pro nespavé děti je i zde nabídka klidových činností. Stravování: příprava stravy je vlastní; dodržuje se kontrola vytyčených kritických bodů. K přepravě stravy se používá výtah. Vždy se nejprve rozešle strava. Později se posílá zpět do ŠJ použité nádobí k umytí. Výtah je ihned po použití řádně vymyt. Svačiny se dětem podávají na horní a prostřední patro pojízdného vozíku, použité nádobí se ukládá na spodní patro vozíku; mladším dětem je připravuje uklizečka, během roku se vedou k systému samoobsluhy, starší děti používají samoobslužný systém i v době výdeje oběda v 11,30hod.; časový odstup jednotlivých jídel je 2,45 hod. Před jídlem si děti prostírají na stoly prostírky, které se po použití omyjí a osuší. Pitný režim: během dne jsou podávány dětem bylinné, ovocné i černé čaje, džusy a minerálky připravované v ŠJ, v mimořádném případě voda se sirupem; nápoje jsou v konvicích; každé dítě má hrneček označený svoji značkou, použité nádobí se zasílá na umytí do ŠJ. Na dodržování pitného režimu dohlíží učitelka. Otužování: nejběžnější způsob vzdušné lázně, větrání podle kvality vzduchu v místnostech, kde děti pobývají; vodou a sprchováním v letním období v brouzdališti; předškoláci absolvují předplaveckou výchovu v PŠ Dena, v horkých letních dnech jsou po obědě sprchováni. Předškolákům je nabídnuto i bruslení. Způsob nakládání s prádlem: výměna ložního prádla 1x za 3 týdny, v případě potřeby častěji výměna ručníků 1x za týden, v případě potřeby častěji výměna pyžam 1x za týden prádlo se pere v soukromé prádelně, čisté prádlo se skladuje ve skříních, použité prádlo se skladuje v látkových pytlích - při častější výměně prádla (znečištěné povlečení) se požádají rodiče o vyprání; každé dítě má na povlečení svoji značku, takže nemůže dojít k záměně, uklizečka vyprané prádlo překontroluje

12 Provozní řád odloučeného pracoviště na Lipí zpracovaný podle Zákona č. 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví, v pozdějším znění Údaje o zařízení Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 tel.: ŠJ při ZŠ TGM: , ředitelka ředitelka: Bc. Lenka Klempárová vedoucí učitelka: Bc. Sylvie Perháčová zřizovatel a provozovatel: Město Náchod celodenní zařízení stanovená kapacita: 18 dětí provozní doba: od 6,30 hod. do 15,25 hod. MŠ Vančurova Režim dne: Popis činností čas Spontánní hra, řízené činnosti 6,30-8,15 h. Spontánní hra, pohybová chvilka, svačina 8,15 9,00 h. Činnosti řízené pedagogem (některé do 9,15 h. skupinové a individuální probíhají již od 6,30 hod.) Převlékání dětí na pobyt venku, hygiena 9,15 9,30 h. průběžně Pobyt venku 9,30 11,30 h. Hygiena, příprava na oběd, oběd 11,30 12,15 h. Hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek 12,15 14,00 h. (spánek pro starší děti se zkracuje dle potřeby, jsou jim nabízeny klidové činnosti) Hygiena, svačina 14,00 14,30 h. Spontánní hra dětí, odchod z MŠ 14,30 15,30 h. Do umývárny docházejí děti jednotlivě nebo po malých skupinkách. Před obědem a před odpolední svačinou docházejí průběžně ihned, jak se děti převlečou. Vždy je nutný dozor alespoň jedné z učitelek nebo uklízečky. Pro pohybové aktivity je vybavení dostačující, podmínky jsou vytvořeny (využívá se možnost her v přírodě). Druhy pohybových aktivit: ranní cvičení, popř. ranní hry, pohybové chvilky, hudebně pohybové hry, tělovýchovné zaměstnání, kompenzační cvičení na skákacím míči, obruče, pobyt venku v lese i na školní zahradě, na hřišti, jízda na vozítkách. Školní zahrada: členěná na 2 části - travnatá plocha (sečena sekačkou), zahrádka se záhony pro pěstební práce. TV činnosti se řídí Provozními řády. Odpočinek, spánek: zařazen po obědě, mladší děti odpočívají 1,15 hod., starším se spánek zkracuje. K odpočinku slouží malá ložnice, kde jsou rozkládány matrace. Lůžkoviny a pyžama mají

13 uloženy v označeném regálku v otevřené skříni. Pro nespavé děti je připraven pro klidovou hru hrací koutek. Stravování: přípravu stravy (v. č. dovozu) zajišťuje ŠJ při ZŠ TGM; dodržuje se kontrola vytyčených kritických bodů. Výdej jídla a mytí nádobí zajišťuje pomocná síla ve výdejně. časový odstup jednotlivých jídel je 2,45 hod. Před jídlem si děti prostírají na stoly prostírky, které se po použití omyjí a osuší. Pitný režim: během dne jsou podávány dětem bylinné, ovocné i černé čaje, pitná voda, džusy a minerálky připravované ve výdejně MŠ, v mimořádném případě voda se sirupem; nápoje jsou v konvicích; každé dítě má hrneček označený svoji značkou, použité nádobí myje pomocná síla ve výdejně. Na dodržování pitného režimu dohlíží učitelka. Otužování: nejběžnější způsob vzdušné lázně, větrání podle kvality vzduchu v místnostech, kde děti pobývají; vodou a sprchováním v letním období. V zimním období venku hry se sněhem. Způsob nakládání s prádlem: výměna ložního prádla 1x za 3 týdny, v případě potřeby častěji výměna ručníků 1x za týden, v případě potřeby častěji výměna pyžam 1x za týden prádlo se pere v soukromé prádelně, čisté prádlo se skladuje ve skříních, použité prádlo se skladuje v látkových pytlích - při častější výměně prádla (znečištěné povlečení) se požádají rodiče o vyprání; každé dítě má na povlečení svoji značku, takže nemůže dojít k záměně, uklízečka vyprané prádlo překontroluje

14 Vnitřní řád školní jídelny I. Adresa školy: Mateřská škola, Vančurova 1345,Náchod telefon , školní kuchyň záznamník Zaměstnanci školní kuchyně: vedoucí školní jídelny Radomíra Kosíková vedoucí kuchařka - Marie Černá pomocná kuchařka Lenka Marksová 1) Provoz školní jídelny se řídí následujícími vyhláškami a hygienickými předpisy: Školský zákon č. 561/2004, Vyhláška č. 107/2005 o školním stravování, zákon č. 262/2006 Zákoník práce, Vyhláška č. 137/2004 a č. 602/2006 o hygienických požadavcích na stravovací služby, zákon č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech, zákon č. 258/2000 o ochraně zdraví, Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, Vyhláška č. 14/2005 ve znění vyhl. č. 43/2006 o předškolním vzdělávání. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. 2) Provoz školní jídelny Pracovní doba 6,00 14,00 Výdejní doba přesnídávky 8,30 9,00 Výdejní doba obědů pro děti a zaměstnance 11,30-12,00 Výdejní doba odpolední svačiny 13,30 14,00 Výdejní doba obědů do jídlonosičů 11,00-11,20 Při vydávání obědů do jídlonosičů MŠ nemá povinnost vydat dopolední přesnídávku ani odpolední svačinu, ale pouze oběd. Možnost vyzvednutí dopolední přesnídávky 8,30-8,45 odpolední svačiny 13,45-14,00 Po vydání oběda do jídlonosičů ŠJ nemá odpovědnost za stravu. Doporučená konzumace je do 30 minut od převzetí. 3)Výše stravného Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí: děti 3-6 let, celodenní 34,-- Kč tzn. Dopolední přesnídávka 7,--Kč Oběd 20,--Kč Odpolední svačinka 7,--Kč 3-6 let, bez odpol. svačiny 27,--Kč 7 - leté 36,--Kč Dopolední přesnídávka 7,-- Kč Oběd 22,--Kč(vyšší výživová norma) Odpolední svačinka 7,--Kč 7 leté bez odpolední svačiny 29,--Kč Zaměstnanci školy 24,--Kč Úplata za předškolní vzdělávání činí Kč 400,--/měsíčně. Záloha stravného je 750,--Kč, bez odpolední svačiny 650,--Kč. Děti, které dovrší v době od 1. září do 31. srpna šesti let věku, neplatí školné po dobu 12 měsíců, takže záloha na stravné činí pouze Kč 750,--. Děti s odkladem školní docházky platí školné i stravné, měsíční záloha činí Kč 1 200,--. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku. 4)Úhrada stravného Zálohové platby musí být provedeny na účet MŠ číslo /0100, a to vždy měsíc předem do každého 15. dne kalendářního měsíce (například v září na říjen).

15 Konstantní symbol není třeba uvádět. Variabilní symbol je osobní číslo dítěte přidělené MŠ pro snadnou kontrolu provedené platby, u nově přijatých dětí je to rodné číslo dítěte. Pokud dítě nemá včas zaplacenou zálohu a z toho důvodu má na účtě nedostatek peněz, školní jídelna není povinna dítěti vydat stravu. V případě opakovaného neplacení zálohy si MŠ vyhrazuje právo dítě vyloučit ze školní docházky. 5) Přihlášky ke stravování Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny nebo u paní ředitelky. Zákonní zástupci potvrzují informovanost o provozním řádu školní jídelny svým podpisem na přihlášce ke stravování. 6) Odhlášky ze stravování Odhlášení stravy se provádí v kanceláři ŠJ osobně či telefonicky na čísle každý pracovní den v době od 7,30 hodin do 13,00 hodin, zapsáním do sešitů na nástěnkách v MŠ nebo zanecháním vzkazu na záznamníku ŠJ. Strava se odhlašuje nejpozději do 13. hodiny pro následující den. Pokud se zdravotní stav dítěte zhorší znenadání, aniž by bylo dítě omluveno, zákonný zástupce má právo si oběd vyzvednout do vlastních přinesených nádob (ne sklenic), a to pouze 1. den nemoci ve ŠJ od 11,00 11,20!!! Od 2. dne nepřítomnosti dítěte má MŠ právo účtovat stravu za plnou cenu, což je 62,-- až 66,--Kč, a to v případě pokud je dítě neomluvené, jelikož zákonný zástupce je povinen stravu odhlásit. 7)Vyúčtování se provádí jednou za půl roku, v jiném časovém období pouze na základě písemné žádosti. Stravné je vyúčtováno každý měsíc v hodnotě odebrané stravy, neomluvená absence se započítává také. 8) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce u vchodu do MŠ. 10) Jídelní lístek Jídelníček na každý týden je vyvěšen u vchodu do MŠ a na nástěnkách u jednotlivých tříd a na webových stránkách školy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. 11) Dotazy, připomínky Dotazy a připomínky řešte přímo v kanceláři vedoucí školní jídelny. Pondělí až čtvrtek od 7.00 do 9.00 hodin a v pátek od do hodin. 12)Zásady BOZP, úklid Kuchařky byly poučeny o zásadách bezpečnosti práce, mají zajištěno pravidelného školení hygienických zásad a předpisů. Zajišťují úklid kuchyňských prostor. Protože vstup do kanceláře vedoucí školní jídelny vede částečně přes kuchyň, je pro zákonné zástupce vymezena doba od 7.00 do 9.00 hodin (po čt) a od do v pátek, kdy mohou konzultovat případné připomínky s vedoucí školní jídelny a poté kuchařky provedou úklid vstupní chodby. Radomíra Kosíková Bc. Lenka Klempárová vedoucí školní jídelny ředitelka školy Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem

16 Provozní řád školní jídelny výdejny Adresa školy: Mateřská škola, Vančurova 1345, Náchod, odloučené pracoviště Lipí 1 Telefon: Zaměstnanci školní výdejny Renata Jirásková Provoz školní výdejny se řídí následujícími vyhláškami a hygienickými předpisy: Školský zákon č. 561/2004, vyhláška č. 107/2005 o školním stravování, zákon č. 262/2006 Zákoník práce, vyhláška č. 137/2004 a č. 602/2006 o hygienických požadavcích na stravovací služby, zákon č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech, zákon č. 258/2000 o ochraně zdraví, nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, vyhláška č. 14/2005 ve znění vyhl. č. 43/2006 o předškolním vzdělávání. Provoz školní jídelny výdejny Pracovní doba hodin Hotová jídla jsou dovážena v termonádobách ze školní jídelny ZŠ T.G.Masaryka Náchod. Přesnídávka je přivezena v 7.30 hodin, pracovnice výdejny ji převezme a připraví dětem, výdej přesnídávky je od 8.15 do hodin. Oběd a odpolední svačina je přivezena v termonádobách v hodin. Odpolední svačina je uskladněna v předepsaných prostorech za předepsaných teplot. Výdej oběda je od do hodin, výdej odpolední svačiny je od do hodin. Pracovnice školní výdejny nalévá polévku do talířů na stolech za nepřítomnosti dětí, které jsou pod dozorem učitelek. První den nemoci je možno si oběd vyzvednout do čistých jídlonosičů v době od do hodin, možnost vyzvednutí přesnídávky je v době od 8.15 do 8.30 hodin a možnost vyzvednutí odpolední svačiny je od do hodin. Po vydání oběda do jídlonosičů školní jídelna nemá odpovědnost za stravu. Doporučená konzumace je do 30 minut od převzetí. Výše stravného celodenní - děti 3 6 let Kč 32,-- bez odpolední svačiny Kč 25,-- přesnídávka Kč 7,-- oběd Kč 18,-- svačina Kč 7,-- Výše školného činí Kč 400,--. Úhrada stravného a školného Školné ve výši Kč 400,-- platí rodiče na účet MŠ Vančurova č /0100, stravné ve výši Kč 700,-- platí rodiče na účet ZŠ T.G.Masaryka č /0300 nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny ZŠ T.G.Masaryka každý den od do hodin. Jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo dítěte. Úhrada stravného musí být provedena zálohově do 15.dne předchozího měsíce. Úhrada školného musí být provedena do 15. dne stávajícího měsíce. V případě neuhrazení stanovené částky si MŠ vyhrazuje dítě nepřijmout. Možné výjimky v placení školného viz Vnitřní směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ umístěna na nástěnce MŠ Lipí.

17 Předškoláci jsou od placení školného osvobozeni. Děti s odkladem školní docházky platí školné. Odhlašování stravy Veškeré změny na další den se uzavírají v hodin, po jedenácté hodině nelze provádět odhlašování obědů na druhý den. Obědy rodiče odhlašují telefonicky na MŠ Lipí telefonní číslo V době nemoci dítěte je povinnost rodičů odhlásit obědy na dny nemoci. Od druhého dne neomluvené nepřítomnosti dítěte je účtovaná plná cena obědů cizího strávníka (vyhl. č. 107/2005 Sb.). Jídelní lístek Jídelníček na nový měsíc je aktualizován vždy po 21. dni předchozího měsíce a je vyvěšen na nástěnce v MŠ Lipí nebo je k nahlédnutí na stránkách stravy O vyplacení případných přeplatků na stravném se rodiče mohou domluvit s vedoucí školní jídelny T. G. Masaryka paní Oraskou, telefon Rodiče potvrzují informovanost o provozním řádu školní jídelny svým podpisem na přihlášce ke stravování. Zásady BOZP, úklid Pracovnice školní výdejny byla poučena o zásadách bezpečnosti práce, má zajištěno pravidelné školení hygienických zásad a předpisů. Zajišťuje úklid kuchyňských prostor. Radomíra Kosíková vedoucí školní jídelny Bc. Lenka Klempárová ředitelka školy Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace Školní řád MŠ Zpracovaný v souladu se zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy

telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy MATEŘSKÁ ŠKOLA U PARKU, Plánkova 353, 386 01 Strakonice telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení O přijetí dítěte k předškolnímu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 512013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková Pedagogická

Více

Školní řád MŠ. Část první

Školní řád MŠ. Část první Školní řád MŠ Školní řád mateřské školy v Těchoníně vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), 30, odst. 1,

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 3, 460 01, příspěvková organizace Školní řád Č.j.: 6/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 3.3 Skartační znak: A 5 Změny: Nahrazuje školní řád z roku

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ Škola: Základní škola a Mateřská škola Vyskytná, okres Pelhřimov Příspěvková organizace, Vyskytná 151, 394 05 Vyskytná IČO: 70989192, číslo účtu: 000-622694369/0800 Školní řád Mateřské školky Vyskytná

Více

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 Školní řád MŠ Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitel Základní a Mateřské školy v Křinci ( dále jen mateřská škola) na základě zákona

Více

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č.

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY Článek 1 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Masarykově základní a mateřské škole v

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 ŠKOLNÍ ŘÁD Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ Slapy u Tábora Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Odloučené pracoviště Šumavská 15 Mateřská škola Šumavská 15 je 3 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3 do 6 let,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Přijímání dětí do mateřské školy III. Provoz mateřské školy IV. Zdravotní péče a bezpečnost

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Lochovice, příspěvková organizace se sídlem náměstí Republiky 3, Lochovice, okres Beroun ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ivana Eklová, ředitel

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Provozní řád MŠ VŠEM upravuje podmínky provozu, služeb a organizaci v rámci mateřské školy. Tento provozní řád je vnitřním předpisem MŠ VŠEM.

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ 1. Přijímací řízení Zápis do mateřské školy probíhá po celý školní rok až do naplnění kapacity 20 dětí. Jsou přijímány

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy je předpis, který stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Obsahuje šest ustanovení, které jsou v souladu s platnými zákony a

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Školní řád mateřské školy Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž

Školní řád mateřské školy Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Školní řád mateřské školy Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Zřizovatelem mateřské školy je město Holešov Ředitelka Mateřské školy vydává jako statutární orgán školy na základě zákona č.561/2004 Sb.,

Více

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: PD 111/ 2013 Vypracoval: Schválil: Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Hana Štětková Hana Štětková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes Školní řád Mateřské školy Třebnouševes ŠKOLA: Mateřská škola Třebnouševes ÚČINNOST OD: 1.9.2012 I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: ZMSPL/0306/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: A.1. Skartační znak: A 10 Školní řád je vypracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Základní škola a Mateřská škola Dubné Základní škola a Mateřská škola Dubné ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Schválil PhDr. Václav Meškan, ředitel školy Na provozní poradě projednáno dne Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2013 Ředitel základní a mateřské školy,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace Barvířská 38/6, 460 01 Liberec 3 IČO 65635612 Tel./fax: 485 108 790 E-mail: info@zs-barvirska.cz Web: www.zs-barvirska.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola : Nekoř Školní řád MŠ Čj. Účinnost od 1.9.2014 Spisový znak: 3-10 Skartační znak: A 5 Změny: Číslo: 1 Datum: 31.8.2014 změna doplnění Provedla: Vlasta Zářecká ORGANIZACE

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 1. Přijímací

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Němčičky, okres Břeclav, příspěvková organizace 691 07, Němčičky 113, IČ : 75024331, tel.: 519 430 780 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel ZŠ a MŠ Němčičky v souladu s 30

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Školní řád pro školní rok 2015/2016

Školní řád pro školní rok 2015/2016 Školní řád pro školní rok 2015/2016 Č.j MŠ-OSV-34/2015 Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, vydala podle zákona 561/2004 Sb. 30 tento školní řád: I. Práva a povinnosti I.1. Práva zákonných

Více

Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014

Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014 Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014 Mateřská škola Měnín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Měnín 376, 664 57 Měnín IČO: 70997047 Zřizovatel mateřské školy: Obec Měnín Ředitelka mateřské školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Bc. Iva Malatová, vedoucí učitelka mateřské školy, Ilona Kašová, učitelka mateřské školy Schválil: 30.8.20132, Mgr. Zuzana Houdková, ředitel školy Projednáno: 30.

Více

Školní řád. Budova školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána a opatřena telefonickým zařízením na odemykání školy.

Školní řád. Budova školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána a opatřena telefonickým zařízením na odemykání školy. Školní řád Školní řád je určen pro děti, zákonné zástupce dětí a pro zaměstnance Mateřské školy Petroupim. Informace o MŠ : Adresa : Mateřská škola Petroupim Petroupim 49, p. Benešov 256 01 Telefon : 317

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2015 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Školní řád mateřské školy (součást ŠVP MŠ) Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: mateřská škola Vysoké Pole

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Školní řád. Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023

Školní řád. Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023 Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023 Obsah: ČL. 1. Provoz mateřské školy ČL. 2. Bezpečnost a zdraví dětí ČL. 3. Stravování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 20 Školní řád MŠ Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.9.2012 Platnost ukončena dne: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

Školní řád Mateřské školy Brandýs n.l.- Stará Boleslav, Riegrova 1621

Školní řád Mateřské školy Brandýs n.l.- Stará Boleslav, Riegrova 1621 Školní řád Mateřské školy Brandýs n.l.- Stará Boleslav, Riegrova 1621 Práva zákonných zástupců dětí: 1/ Zákonní zástupci dětí mají právo na informace o průběhu a výsledcích předškolního vzdělávání nezletilých

Více

Školní řád školní rok 2014 / 2015

Školní řád školní rok 2014 / 2015 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2014 / 2015 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti zákonných zástupců a dětí III. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání IV. Ukončení předškolního vzdělávání V. Evidence

Více

JESLOVÝ ŘÁD _. Jeslový řád upravuje podmínky pobytu dítěte v Jeslích na Severní Terase v Ústí nad Labem. pro dlouhodobý a krátkodobý pobyt

JESLOVÝ ŘÁD _. Jeslový řád upravuje podmínky pobytu dítěte v Jeslích na Severní Terase v Ústí nad Labem. pro dlouhodobý a krátkodobý pobyt Příloha č. 2 k Dodatku č. 1/2014 ke Směrnici č. 16/2014 Směrnice k postupu přihlášení dětí do jeslí a výběru platby JESLE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM, příspěvková organizace, IČ 44555458 Mezní 2853/2, 400 11

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391. Školní řád Mateřské školy, Alšova 1930, Písek

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391. Školní řád Mateřské školy, Alšova 1930, Písek Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Název: Školní řád Mateřské školy, Alšova 1930, Písek Číslo směrnice: 4 (9.MŠ) 4 Spisový znak: Skartační znak: Č.j. Počet listů: P

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013 Mateřská škola Sportík s.r.o. Adresa: Emy Destinnové 872, 252 64 Velké Přílepy IČ: 24120138 tel: 702036374 / 775571150 email: info@sportikbaby.cz www: www.sportikbaby.cz Vydal :

Více

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád MŠ Hudlice Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ Vypracoval Schválil Na provozní poradě projednáno dne 25. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice zrušuje směrnici

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 23.10.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více