Problematika systémové podpory státní správy v oblasti širší podpory estetické výchovy studentů SŠ (i vyšších ročníků ZŠ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika systémové podpory státní správy v oblasti širší podpory estetické výchovy studentů SŠ (i vyšších ročníků ZŠ)"

Transkript

1 Problematika systémové podpory státní správy v oblasti širší podpory estetické výchovy studentů SŠ (i vyšších ročníků ZŠ) prosinec

2 Studie byla zadána a vypracována pro Sociologický ústav AV ČR v rámci řešení výzkumného projektu Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu (program NAKI, poskytovatel: Ministerstvo kultury, identifikační číslo projektu: DF11P01OVV032). Jiří Králík Michalská 660, Staré Město tel : , jirka.kralik.seznam.cz 2

3 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO (... SLOVA...)... 4 II. Estetická výchova před a po roce III. Úspěšné projekty estetické výchovy ZAHRANIČNÍ PROJEKTY DOMÁCÍ PROJEKTY IV. projekt ARTEDIEM formy PROJEKTU V. ZÁVĚR

4 I. ÚVODNÍ SLOVO (. SLOVA...) OTAKAR HOSTINSKÝ (čeký estetik)... I jest na bíle dni, že k nejušlechtilejším zábavám patří požitek uměleckého díla ( ). Čísti román nebo sledovati děj hry divadelní, naslouchati dobré hudbě nebo prohlížeti obrazárnu to také zaměstnává ducha, popřípadě i unavuje,ale každého, nechť jeho práce životní je hmotná nebo duševní, naplňuje to novými myšlenkami, novými dojmy, jež dopomáhají mu k zapomínaní na starosti a svízele vezdejší a tím celou jeho bytost uvadějí do rovnováhy, do klidu. ( ) Ale umění činí ještě více: otevírá nám v dílech svých celý nový svět, nevyčerpatelně bohatý, v němž místo nalezly nejhlubší myšlenky, nejušlechtilejší city a snahy, které lidstvo kdy mělo. Do umění vkládají národové to, co je jim nejmilejšího a nejsvětějšího, své ideály náboženské, mravní, společenské, a pokud dovedli je podati čistě po lidsku, t.j. každému člověku srozumitelně, zachovávají je pro všechnu budoucnost... PhDr.EVA NEUMANNOVÁ (historička umění) Býti dobrým umělcem není rozhodnutí podléhající rozumu. Býti dobrým umělcem znamená nikdy nekončící práci na sobě, na vlastní osobnosti, na vlastním názoru a stylu, soustavné pochybnosti, nesmírnou řadu odříkání, bezbřehou pokoru a trpělivost bez nároku na úspěch a uznání. ( ) Umělec musí porozumět sobě, světu kolem sebe, aby mohl vytvořit dílo hodnotné, poctivé, s adekvátními vypovídacími hodnotami. Žádný návod na to jak vytvořit dílo hodné názvu umělecký neexistuje. Umění, tvorba, ani historie umění nejsou exaktními vědami, aby mohly poměřit hodnotu obrazu Rembrandtova s Picassovým, porovnat Clauda Moneta s Francisem Baconem nebo Josefa Ladu s Karlem Neprašem. Každý z jmenovaných umělců vytvořil neopakovatelné dílo s těžko poměřitelnými specifickými hodnotami, přesto však zřejmými. Mgr. LENKA LINDAUROVÁ (předsedkyně SR Společnosti J.Chaloupeckého) Co by v lidech mohlo vzbudit větší zájem o umění? Vzdělání. To je ale na špatné úrovni. Stát na kulturu obecně kašle. Jediné a mocné veřejnoprávní médium televize, vypadá tak, jak vypadá. Lidé si umění neváží a nejsou na něj hrdí. Můžu to uvést na příkladu loňského laureáta Ceny 4

5 Jindřicha Chalupeckého, Dominika Langa. Ten už je dneska světová hvězda a my na něj nedokážeme být pyšní. Média jen tupě opakují, že vyhrál za vyříznuté díry, to je vážně dost smutné po více než sto letech, kdy Duchamp vystavil svůj pisoár. PhDr. PAVLÍNA MORGANOVÁ Ph.D (historička umění). kulturní politika českého státu v podstatě ani neexistuje. Když se podíváme na plejádu minulých ministrů kultury, byly to naprosto nekompetentní a pro kulturní sféru až urážlivé osobnosti, a mluví to samo za sebe. České republice chybí vědomí, že kultura je něco, na čem stojí identita národa. Doc. PhDr. MARIE FULKOVÁ Ph.D (Pedagociká fakulta UK Praha) Komu je určeno umění? Všem. Mám-li parafrázovat základní cíl z dokumentu UNESCO pro kulturní a umělecké vzdělávání z hlediska nároku a práva na ucelené vzdělání je umění fundamentem pro vyvážený kreativní, kognitivní, emoční, estetický a sociální vývoj dětí, mládeže a ostatních vzdělávaných v průběhu celoživotního učení pak je tedy umění určeno všem. Komu všem? Lidem dětem, mládeži a zřejmě i dospělým ledaže bychom připustili, že ne všichni potřebují ucelené vzdělání. Což je v řadě míst na zemi ovšem realitou. Z toho plyne, že za určitých podmínek někteří lidé umění zřejmě nepotřebují a nemusí jim být určené A MNOHO DALŠÍCH CITÁTU A PROHLAŠENÍ v poslední době jen potvrzuje aktuálnost problematiky výraznější a systémové podpory estetické výchovy nejmladší generace, tedy žáků posledních ročníků základních škol (ZŠ) a především žáků středních škol (SŠ). Už v roce 2000 si významné mezinárodní instituce uvědomily důležitost estetické výchovy v procesu uceleného a vyváženého vzdělávání dětí a mládeže. Navíc byla kulturní vitalita zařazena vedle ekologické rovnováhy, sociální inkluze a ekonomického růstu jako čtvrtý pilíř udržitelnosti trvalého rozvoje státu (měst a obcí) (Hawkes 2001, UCLG 2004). Bohužel se tento trend zatím v našich podmínkách neobjevil a kultura, a s tím související estetické výchova nejmladší generace, se nestala předmětem širší diskuse či dokonce hledání efektivních řešení. 5

6 Před rokem 1989 byla problematika estetické výchovy sice ve větší míře a systematicky podporovaná státem, ale byla nekvalitní a poplatná tehdejšímu režimu. Daleko účinější byla ale výchova mimo státní kulturní i vzdělávací struktury, tedy mimoškolní a bez asistence státních institucí v rodině, v zájmových skupinách a skupinkách (neformálních), hlavně individuálně. Tato opoziční estetická výchova měla ale skvělé výsledky a dokázala vygenerovat velmi kvalitní publikum zájemce o umění. Bohužel se po roce 1989 nepodařilo tento opoziční systém přirozeně převést pod patronát státu a zůstal tak osamocený v boji proti neuvěřitelně silnému tlaku spotřební a zábavné kultury, která postupem času vytěsnila a zničila silný základ pro efektivní estetickou výchovu především nastupující mladé generace. Vyspělejší demokratické státy tento revoluční stav neprožily a naučily se aktivně bránit proti silnému tlaku a vlivu komerční kultury. Tyto státy aktivně převzaly důležitou roli v systému všeobecné estatické výchovy a mnohé z nich dokázaly vygenerovat velké množství konkrétních projektů a aktivit, které výrazně posilovaly právě estetickou výchovu dětí a mládeže. A právě absence obdobného projektu, který by dokázal přirozeně propojit zájem oblasti vzdělávání a kultury, jen potvrzuje absenci širší a cílené podpory estetické výchovy dětí a mládeže. Problém estetické výchovy a jejího aktivního koncepčního řešení se neobjevuje v žádných důležitých koncepčních materiálech MKČR i MŠMT. V ČR vzniká několik pozoruhodných aktivit, které se snaží situaci v oblasti estetické výchovy změnit, většina z nich je ale realizována jen díky aktivitě zapálených jedinců na jednotlivých školách či kulturních zařízeních. Bohužel nedochází k výraznější podpoře těchto aktivit, přirozeného přesahu do širšího kontextu regionálního, nadregionálního či celostátního. Zatím jediným projektem, který může zásadním způsobem ovlivnit a posílit přirozené propojení oblasti vzdělávání a kultury s cílem větší podpory estetické výchovy dětí a mládeže, je projekt ARTEDIEM. Podrobnější infromace o podstatě i základních předpokladech rychlé a efektivní implementace projektu do všech krajů a měst najdete v poslední části této studie. Snad zásadní změna v této oblasti nakonec přirozeně vygeneruje životní kréda mladé generace obdobná např. životnímu krédu studenta Maxe Švabinského : NIHIL PRAETER ARTEM. Jiří Králík autor projektu ARTEDIEM 6

7 II. ESTETICKÁ VÝCHOVA PŘED A PO ROCE 1989 Paradoxně rok 1989 přinesl pro umění a s ním spojenou kvalitní estetickou výchovu velkou a zásadní změnu bohužel s výsledky takřka katastrofálními. V současné době viditelně a zřetelně ubývá kvalitní vzdělané mladé publikum, které by dokázalo přirozeně UMĚNÍ milovat a mít jej jako nedílnou součást svého životního stylu. Jestliže před rokem 1989 právě UMĚNÍ poskytovalo ten potřebný ZÁVAN SVOBODY a smysluplné vyplnění a naplnění volnočasových aktivit, po roce 1989 především díky nekoncepční kulturní politice i neustálé devalvaci postavení UMĚNÍ ve společnosti dochází k postupnému vytěsňování role UMĚNÍ ve vzdělávacím systému, kulturní politice státu, krajů a obcí, ale především k vytěsnění UMĚNÍ jako nedílné součásti životného stylu nejmladší generace. Jestliže před rokem 1989 byla podpora UMĚNÍ a estetické výchovy až příliš poplatná režimu a státní oficiální politice, po roce 1989 došlo k jevu zcela opačnému tedy k cílenému a programovému snížení role státu i jeho odpovědnosti v oblasti UMĚNÍ tedy hledání jeho přesné definice, přesnější určení role národních kulturních institucí, posilování estetické výchovy (formální i neformální). Přesně to vystihuje i úvodní citace z materiálu MKČR :. V roce 1992, v období vznikající demokratické společnosti, se začala i v oblasti umění prosazovat zásada, že suverénem na poli umění není ani stát, ani jednotlivé kulturní a umělecké instituce, nýbrž jednotlivec, jemuž jsou kulturní statky určeny. Princip odstátnění kultury vycházel z prostého přesvědčení, že stát umění provozovat nemá. Na základě tohoto ideového konceptu se dospělo ke stanovisku, že stát může nanejvýš provozovat národní instituce (např. Národní divadlo, Národní galerii v Praze, Českou filharmonii, Národní filmový archiv, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Památník národního písemnictví, Národní knihovnu ČR) a vše ostatní má být postoupeno městům, později krajům, občanským aktivitám a iniciativám.. (str. 6, Koncepce účinnější podpory umění na léta ) A právě toto stanovisko formovalo dosavadní chování MKČR, které postupem času nedokázalo vygenerovat jasnější kulturní politiku a spoléhalo se na trh a iniciativu různých sdružení a kulturních aktivit. Nedokázalo ani vytvářet jasný a zřetelný společný státní zájem v oblasti kultury a umění, což se odráželo nejenom ve výběru ministrů, ale i v každoročním snižování role MKČR a české kultury. 7

8 Zásadní změnu slibovala právě nově tvořená Koncepce účinnější podpory umění na léta , poprvé i za aktivní účasti širší odborné veřejnosti. Výsledek byl na první pohled velmi nadějný a sliboval poměrně zásadní změnu v chování MKČR tedy změnu od pasivního ministerstva schopného řešit jen dílčí problémy bez nějaké konkrétní vize a koncepce, k ministerstvu s upřímnou snahou pokusit se vygenerovat koncepčnější plán rozvoje a podpory UMĚNÍ. Sympatickou změnu deklarovaly i některé pasáže z úvodního prohlášení :.. Umění je důležitou součástí lidského života a kultury, spoluvytváří naši identitu a podílí se na tvorbě společností uznávaných a respektovaných hodnot. Umění je považováno za sílu, jež život člověka i společnosti proměňuje, přináší nové ideje, podněty a způsoby myšlení o nás samotných i o společnosti, ve které žijeme, a utváří nové příležitosti pro další osobní i společenský rozvoj. Umění vytváří naše kulturní dědictví. Je považováno za vzácný statek, charakterizovaný talentem, kreativitou a osobnostními předpoklady, a jako takové je chráněno, uchováváno a je podporován jeho rozvoj. Umění a kultura obecně prospívají veřejné oblasti tím, že zvyšují kvalitu života a jsou nedílnými součástmi trvale udržitelného rozvoje a podmínek stability společnosti. Umění regeneruje společnost, artikuluje a interpretuje poznání, utváří životní styly, plní identifikační funkce, je zdrojem zábavy a předmětem aktivit volného času, zlepšuje duševní a fyzické zdraví občanů a celkové společenské prostředí naší země, přitahuje mladé lidi a chrání je před negativními vlivy a různými závislostmi. Je také důležitým preventivním faktorem vzniku sociálně patologických jevů, jako jsou rasová a národnostní nenávist, netolerance vůči handicapovaným, nemocným, starým, menšinámm, a zároveň napomáhá při jejich odstraňování. Umění je považováno za významný ekonomický faktor. Podmiňuje nová, ekonomicky progresivní odvětví, kterými jsou kulturní a kreativní průmysl. Umělecká díla, včetně architektury, a instituce, jež je prezentují, jsou také významným cílem kulturní turistiky, a turistické oblasti díky umění získávají příjmy, které mají ekonomický charakter renty. Umění a umělecké produkce povzbuzují místní ekonomický růst a rozvoj díky tomu, že na sebe formou koprodukcí a prostřednictvím různých forem spolupráce na regionální, nadregionální a mezinárodní úrovni vážou finanční prostředky. Nezanedbatelné jsou taktéž multiplikační efekty, projevující se ve vazbách na celou řadu dalších služeb. Podpora umění vychází z odhodlání střežit a rozvíjet 8

9 zděděné kulturní, hmotné a duchovní bohatství a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody. Podporou umělecké tvorby, nekomerční umělecké výměny a uchovávání kulturního dědictví přispívá Česká republika k vytváření evropského kulturního prostoru (str. 3, Koncepce účinnější podpory umění na léta ) Koncepce nakonec byla schválena VLÁDOU a byl vytvořen velmi důležitý krok k jejímu prosazení vznik RADY PRO UMĚNÍ. Ta se sice několikrát sešla, ale bohužel konstatovala opět bezradnost MKČR vůči schválené Koncepci účinnější podpory umění na léta Nejenže ze strany MKČR chyběla konkrétní osoba či útvar, který by naplnění jednotlivých bodů kontroloval a zajišťoval, ale po zevrubném probírání jednotlivých bodů RADA musela konstatovat, že drtivá většina se neplní a nesplní. Krok MKČR byl naprosto logický nakonec tato RADU PRO UMĚNÍ potichu zanikla (další setkání již neproběhlo a v současné době RADA už neexistuje) a schválenou koncepci v zásadě nenaplnilo. Současně nedokázalo znovu iniciovat vznik nové KONCEPCE a vytvoření podmínek pro splnění schválených bodů. V Koncepci účinnější podpory umění na léta se ale bohužel neobjevila žádná zásadní zmínka o výraznější a promyšlenější podpoře estetické výchovy a současně i posílení role UMĚNÍ v životním stylu současné mládeže. Více v materiálu ZPRÁVA O STÁTNÍ PODPOŘE UMĚNÍ (M.Smolíková Jednotlivé úkoly, jejich dílčích části nebyly distribuovány a delegovány ve struktuře MK ani průběžně vyhodnocovány v návaznosti na koncepci. V průběhu platnosti koncepce nedošlo k revizi ani aktualizaci dokumentu. Vedle toho na MK docházelo k mnohým personálním změnám na všech úrovních a k několika změnám organizační struktury.. Obdobná situace v oblasti estetické výchovy panuje i na MŠMT. Hlavní vzdělávací cíle a tvorba systému Rámcově vzdělávacích programů se obešla bez všeobecné estetické výchovy. Výsledkem je snižování hodin a nebo dokonce i rušení dříve tradičním předmětů základní estetické výchovy na SŠ (hudební výchova, výtvarná výchova). Díky i nekoncepčnosti chování kulturních institucí zřizovaných státem na všech úrovních dochází k živelnému prosazení nekvalitních a především komerčně laděných kulturních programů pro školy (běžné jsou návštěvy tanečních show, cestovatelských přednášek, komerčních amerických filmů nebo dokonce cirkusu). Jedinou světlou výjimkou je projekt MLÁDEŽ, DĚTI A KULTURA (MaK), který již několik let je úspěšně realizovaný v Karlovarském kraji. 9

10 Vytěsnění estetické výchovy ze vzdělávacích programů ilustruje i jeho absence v posledním koncepčním materiálu MŠMT KONCEPCE PODPORY MLÁDEŽE Tento stav je v rozporu s cíli i definicí UNESCO i OSN : z hlediska nároku a práva na ucelené vzdělání je umění fundamentem pro vyvážený kreativní, kognitivní, emoční, estetický a sociální vývoj dětí, mládeže a ostatních vzdělávaných v průběhu celoživotního učení. 10

11 III. ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE Aktivní řešení koncepčnější, systémové a všeobecné estetické výchovy na školách chybí, útrpně a pasivně sledujeme postupné nenápadné vytěsnění pozitivního vztahu k UMĚNÍ ze životního stylu současné mládeže. Místo aktivnějšího řešení ze strany státních institucí kulturních a vzdělávacích hledáme jen viníka tohoto stavu a alibisticky vše svádíme na globalizaci a FACEBOOK. Většina státních institucí se v této oblasti spoléhá jen na rodiče, i když ví, že v současné hektické době přestává většina rodin fungovat (je neúplná nebo přepracovaná). Dochází také k postupné "přirozené" likvidaci dalších možných zdrojů změn tedy neformálních skupin organizovaných i neorganizovaných. Místo posílení dochází k oslabení a postupnému zániku kdysi velmi vlivných center kultury (rockové kluby, filmové kluby, studentské kluby a kritické umělecké časopisy). Celá země je sice v současnosti zaplavena velkým množstvím kulturních aktivit, ale drtivá většina z nich má cíl a charakter ryze komerční a relaxační. Snahy o výraznější změnu této situace jsou náhodné, nekoncepční a bez výrazné podpory a aktivity významných státních institucí. Obdobná kritická situace se objevuje i v zahraničí, ale na rozdíl od naší republiky je nejenom přesněji definována, ale i aktivně řešena. Většina vyspělých evropských zemí má již několik let významné celostátní projekty na podporu estetické výchovy nejmladší generace, některé z nich byly a jsou i velkou inspirací pro vznik a realizaci projektu ARTEDIEM. 11

12 ZAHRANIČNÍ PROJEKTY Norsko - THE CULTURAL RUCKSACK Pozoruhodný a výrazně finančně podporovaný projekt na podporu estetické výchovy na ZŠ i SŠ je založen na usnadnění přístupu studující mládeže k významným kulturním akcím a osobnostem. Projekt je součástí kulturní politiky vlády od roku 2001 nejprve pro ZŠ, v poslední době i pro střední školy. To znamená, že všichni žáci ve věku od 6 do 19 mohou využít tento program, který nabízí možnost přímého a nezištného přístupu k profesionálnímu umění a to ve všech oblastech - múzické umění, vizuální umění, film, hudba, literatura a kulturní dědictví. Projekt je joint-venture mezi vzdělávacím a kulturním odvětvím na národní, regionální a místní úrovni. K prosazení CERTIFIKOVANÝCH PROGRAMŮ slouží regionální pobočky a k dispozici je také významná finanční pomoc ze strany státu ročně asi 20 mil. EURO. Projekt je svým charakterem nejvíce podobný projektu ARTEDIEM a také již realizovanému projektu MaK Karlovarského kraje. Přirozenou snahou projektu ARTEDIEM je navázání těsnější spolupráce, pomoc norské strany s implementací projektu ARTEDIEM v ČR a také šance získat pro projekt ARTEDIEM nejenom podporu obou ministerstev, ale i případnou finanční podporu Norských fondů. Více o projektu najdete na Velká Británie - FILM EDUCATION a INTO FILM Nejstarší, nejvýznamnější a nejaktivnější projekt v oblasti estetické výchovy mládeře ve Velké Británii, který od roku 1984 rozšiřuje svoje aktivity v oblasti filmové a audiovizuální výchovy v celé zemi. Připravuje metodické materiály, vzdělává pedagogy, organizuje projekce pro školy. Její největší aktivitou je celostátní festival NATIONAL SCHOOLS FILM WEEK, kterého se v posledních letech ročně účastnilo více jak studentů a žáků prakticky všech britských škol. Velmi významnou a inspirativní aktivitou je vytvoření nové strategie - FILM: 21. CENTURY LITERACY, která stanovuje základní kroky a postupy vedoucí k posílení filmové gramotnosti. Více informací na Projekt v roce 2013 překvapivě skončil, ale nahradil jej projekt daleko progresivnějším a efektivnějším - INTO FILM (http://www.intofilm.org/) a FILM CLUBS (http://www.filmclub.org/about ). Díky tomuto projektu pokračuje nejenom tradice NATIONAL FILM WEEK, ale i vytváření velmi široké a silné sítě filmových klubů INTO FILM 12

13 na školách v celé Anglii. Projekt vznikl díky iniciativě BFI a za podpory Ministertstva kultury na čtyři roky pracuje s podporou ve výši 26 miliónů Liber (z fondu Národní loterie). Polsko - FILMOTEKA SZKOLNA Nedávno vznikl i v Polsku velmi zajímavý, úspěšný a inspirativní projekt FILMOTÉKA SZKOLNA, jehož podstatou je výroba a dodání kolekce 55 DVD (s významných polskými filmy, metodickými materiály a dalšími bonusy) do všech polských středních škol. Souběžně také vzniká několik dalších aktivit - školení pedagogů, výroba studentských filmů, distribuce materiálů, webové stránky. Autorem a realizátorem projektu je Polský filmový institut, který vznikl v roce 2005 díky přijetí nového filmového a audiovizuálního zákona. V současné době se připravuje pokračování projektu a přirozené rozšíření dalších aktivit - více na Německo - VISION KINO Iniciativa založená již v roce 2003 se za posledních let rozrostla a její působnost je velmi podobná aktivitě FILM EDUCATION v Anglii. Také tato aktivita má svůj největší projekt SCHULKINOWOCHE, který dostane do kin v krátkém čase studentů a žáků z celého Německa. Kromě pořádání kongresů pro pedagogy, školení, distribuci DVD, vydávání publikací (mimochodem také knihy KÁNON FILMU), provozuje internetový portál Podobně jako v Anglii, tak i v Německu je aktivita výrazně finančně i morálně podporována státem. Více na Švédsko - FILM IN SKOLAN Iniciátorem a také hlavním organizátorem je Švédský filmový institut, který garantuje a organizuje školní projekce a podporuje využití filmu ve vyučování. Kromě školení učitelů, údržby filmové databáze a tvorby metodických materiálů SFI také organizuje školní projekce v programu SCHOOL CINEMA a opět s velkým úspěchem a dosahem ( žáků a studentů za rok). 13

14 DOMÁCÍ PROJEKTY V současné době existuje velké množství dílčích projektů, ale jediným systematickým, celoročním a úspěšným projektem je pouze projekt MLÁDEŽ, DĚTI A KULTURA (MaK) Karlovarského kraje, který je velmi podobný systému organizace norského projektu THE CULTURAL RUCKSAK, ale i plánovanému přirozenému začlenění do projektu ARTEDIEM. I z tohoto hlediska je důležité podrobněji projekt představit a potvrdit jeho jednoduchou implementaci i v jiných krajích i přirozené zařazení do projektu ARTEDIEM. MLÁDEŽ, DĚTI A KULTURA Karlovarský kraj V Karlovarském kraji funguje od rok 2003 systém podpory návštěv dětí a mládeže v kulturních institucích tzv. MaK Mládež, děti a kultura. Od svého spuštění prošel systém mnoha úpravami, nevyhnuly se mu ani velmi vážné organizační a personální obtíže. I přes tyto negativní situace však zůstal zachován a v tuto chvíli se velmi dobře rozvíjí. V současné době systém MaK funguje na základě aktivní komunikace mezi školami, umělci a krajským úřadem. Bez této komunikace by spolupráce nemohla být možná. Karlovarský kraj prostřednictví krajského úřadu, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, poskytuje finanční, organizační a také administrativní podporu při přípravě kulturních pořadů pro školy. Nyní se nabídka pořadů rozšířila také o nabídku pro mateřské školy. V tuto chvíli tedy zahrnuje mateřské, základní a střední školy. Dalším velmi pozitivním a významným přínosem pro rozvoj a zvýšení zájmu o pořady bylo zavedení částečného či plného hrazení autobusové dopravy pro školy a školky. Systém určování pravidel hrazení je velmi rozmanitý, a na každý případ se snaží MaK pohlížet individuálně. Existují však určitá neoficiální pravidla, kterými se MaK řídí. Karlovarský kraj každoročně vydává katalog pořadů, ze kterých si školy a školky pořady vybírají. Přijdou-li však s vlastním návrhem pořadu, a KK zhodnotí tento návrh jako přínosný i pro ostatní subjekty, může být přidán do katalogu, nebo naopak v případě negativní odezvy může být odebrán. Snaží se školy motivovat, aby své žáky a studenty zavedly do kulturních institucí, na kvalitní kulturní pořady, aby si žáci a studenti osvojili základní kulturní chování že se má do divadla přijít ve vhodném oděvu, nesluší se hlučet, jíst, kdy se má tleskat a další případy, se kterými se dříve nebo později setkají. Vychází z předpokladu, že čím dříve a častěji se budou žáci a studenti dostávat do 14

15 kulturního prostředí, tím více se budou mít zájem vracet a osvojí si pravidla slušného kulturního chování a života. Samozřejmě se nevyhne kulturním pořadům, které se odehrávají v prostorách, které nejsou zcela vhodná (tělocvičny, jídelny apod.), u těchto pořadů se snaží najít řešení např. v nabídce odvozu a pronájmu vhodnějšího sálu popř. jiným způsobem. Je velmi těžké popsat systém, když se snaží přistupovat ke každému požadavku individuálně. V současné době odbor kultury Karlovarského kraje snaží vytvořit alespoň základní pravidla, kterými by se MaK oficiální řídil. Najít však takovou shodu, která by se vztahovala na většinu případu je opravdu složité. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU V roce 2004 byl vznesen první požadavek na zavedení samostatné položky do rozpočtu kraje. Tento požadavek byl RKK schválen a odbor kultury začal hospodařit s částkou ,- Kč (pouze pro střední školy). V dalších letech se rozpočet postupně navyšoval ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč V letech 2012 a 2013 kraj úspěšně zažádal o dotaci v rámci programu Nadace ČEZ, od které obdržel celkem ,- Kč. V roce 2014 začal kraj na částce ,- Kč a v rozpočtovém výhledu 2015 je částka opět navýšena - na 2.5 mil Kč. ADMINISTRACE MaK 1. Škola zašle na oddělení kultury prostřednictvím objednávkového formuláře 2. Oddělení kultury se spojí s účinkujícím, se školou a domluví konkrétní termín, způsob financování, zda doprava ano či ne a domluví veškeré podrobnosti a vystaví objednávku pro umělce, pronájem, dopravu apod. 3. Příslušný zaměstnanec je také přítomen na některých kulturních pořadech. 15

16 4. Po odehrání kulturního pořadu účinkující zašle Karlovarskému kraji fakturu s přílohou Potvrzení o konání pořadu, které si také vytvořilo oddělení kultury. Toto potvrzení podepisuje jak škola tak účinkující, a potvrzují tím, že se pořad opravdu odehrál, kolik bylo přítomno žáků a studentů. Systém financování je dvojí dotace ve výši Kč na žáka, vždy se však určuje horní hranice částky nebo uhrazení celého pořadu, popř. pronájem sálu apod. Hrazení dopravy je určeno pouze pro žáky mateřských a základních škol, z odlehlejších či problémových lokalit. Přispívá k tomu, aby se i děti z menších a odlehlejších lokalit podívaly do kulturní instituce, jako je nádherná budova Západočeského divadla, Městského divadla v Karlových Varech, setkaly se se symfonickým orchestrem apod. DALŠÍ AKTIVITY V PROJEKTU MaK Další speciální aktivitou, která se v rámci MaK koná, je účast žáků a studentů na významnějších akcích Folklorní festival a pořad Svět tančí, v roce 2014 akce konané k Roku české hudby, v roce jsou v přípravě akce k výročí 15. let krajů, 700. výročí narození Karla IV. a jistě mnoho dalších. Ke spolupráci se dobrovolně připojily příspěvkové organizace z oblasti kultury, které spolu vzájemně spolupracují a vytvořily např. společný prohlídkový okruh, vzájemně si dohazují školní návštěvy apod. Karlovarský kraj podporuje své příspěvkové organizace v této oblasti např. právě hrazením autobusové dopravy pro žáky. Spolupráce příspěvkových organizací velmi dobře funguje, rozšiřují se okruhy a v rámci zařazení některých poboček na seznam Národních kulturních památek se zájem také o něco zvýšil. Karlovarský kraj také zmiňuje nutnost a důležitost udržení a rozvíjení systému MaK v koncepci kultury na roky Anna Klímová, vedoucí oddělení kultury Krajský úřad Karlovarského kraje tel.: , 16

17 IV. PROJEKT ARTEDIEM Projekt ARTEDIEM je prvním českým projektem, který vytváří příležitost a především prostor pro konkrétní aktivní spolupráci osobností, institucí, významných aktivit ze sféry kulturní a vzdělávací. To vše na základě generování SPOLEČNÉHO ZÁJMU, kterým je efektivnější formální či neformální estetická výchova především na středních školách. S cílem přirozeně rozšířit základní kulturní přehled, usnadnit přístup k umění v nejvyšší možné profesionální kvalitě a zásadní posílení role umění v budoucím životním stylu. Nejpřirozenější cestou je vytvoření silné a aktivně spolupracující ALIANCE ARTEDIEM, která pomůže implementovat projekt cílené výchovy budoucích kvalitních PROFESIONÁLNÍCH DIVÁKŮ tedy diváků s potřebným základním kulturním přehledem, pozitivním vztahem k umění (kulturnímu dědictví) a kvalitním kritickým estetickým vnímáním. PODSTATA PROJEKTU Podstatou projektu ARTEDIEM je vytvoření celostátní aktivity a společného zájmu významných osobností a institucí z oblasti kultury a školství (ALIANCE ARTEDIEM), která bude aktivně a systémově posilovat estetickou výchovu na SŠ (i ZŠ) a dokáže tak změnit současný spíše negativní vztah studentů k umění a jeho absenci v životním stylu mladé generace. Projekt ARTEDIEM je paralelní forma vzdělávání, která nezasahuje nijak zásadně do současné struktury vzdělávání a nemá ani ambice zavádět nový předmět (ESTETICKÁ VÝCHOVA, DĚJINY UMĚNÍ,...), ale chce jen přirozeně využívat současných podmínek i dosavadní praxe ve školách tedy občasné a ve většině případů komerční a necertifikované kulturní programy pro školy. Projekt ARTEDIEM tak pro oblast estetické výchovy nabídne ALTERNATIVNÍ NABÍDKU programů prezentujících a propagujících především UMĚNÍ, tedy KULTURNÍ DĚDICTVÍ domácí, evropské a světové. Navíc ZDARMA a v maximální profesionální kvalitě. Na této nabídce projekt bude spolupracovat především s UNESCO (celostátní nabídka), jednotlivými národními kulturními institucemi (Národní galerie, Národní filmový archív, Národní divadlo,.) a také nejvýznamnějšími kulturními osobnostmi. Přirozeně do výběru i provedení zapojí i další státní kulturní instituce a osobnosti na úrovni krajů i měst. Důležitou podmínkou úspěchu projektu je také systémová finanční podpora především státních kulturních institucí, obou ministerstev, ale i zastupitelstev krajů a měst tak, aby garantovala nejenom kvalitu nabídky, ale i její maximální dostupnost pro potřeby škol určitě ZDARMA. Projekt je cíleně zaměřen na studující mládež ve věku let. 17

18 VZNIK PROJEKTU Projekt vznikl před 4 lety v Kroměříži jako systém vytvoření slevových karet ARTEDIEM a také ve formě TÝDNE UMĚNÍ ARTEDIEM. Inspirací byly nejenom předchozí aktivity (Letní filmová škola, projekt Film a škola, Kánon filmu), ale především slavná a úspěšná aktivita britská NATIONAL FILM WEEK. Ta sice byla zaměřena jen na filmové umění, ale dokázala zapojit i další druhy umění. A právě propojení a nabídka VŠECH DRUHŮ UMĚNÍ byla podstatou vzniku TÝDNE UMĚNÍ ARTEDIEM. Důležitý byl i vznik názvu projektu ARTEDIEM. Ten v přeneseném smyslu latinsky znamená dostaveníčko rande s uměním. Tedy událost, která v životě mladé generace dokáže nastartovat celoživotní lásku a závislost na milovaném objektu. V tomto případě pochopitelně UMĚNÍ. Každý z nás prožil něco podobného právě ve věku od 13 do 19 let tedy mnohdy náhodné setkání se silným uměleckým zážitkem hudbou, divadlem, knihou, filmem., které dokázalo zažehnout jiskru zájmu a obrátit zájem na UMĚNÍ. Pochopitelně ideálním místem tohoto důležitého setkání by měla být škola, která má v současnosti největší vliv na formování osobnosti a jeho celostní výchovu. Tedy i v oblasti ESTETICKÉ. A právě projekt ARTEDIEM může výrazně pomoci a přesvědčit mladou generaci o potřebě UMĚNÍ v době studia, ale i po jeho skončení. Pilotní kroměřížský projekt ARTEDIEM má za sebou čtyři úspěšné roky, které potvrdily zájem pedagogů i studentů o kvalitní umění i setkání s významnými osobnostmi (Jiří Krejčík, Milan Uhde, Ivo Krobot,. ). Projekt získal sice významné záštity (např. ministr MŠMT, předsedkyně PS, předsedové kulturních výborů PS a Senátu, Rada ČT, ministr MK ČR, komise UNESCO,.), ale už méně finanční podpory ze strany Města a nebo dokonce kraje. Jeho poslání a cíle nebyly kompatibilní s cíli měst i krajů, které řešily mnohem důležitější problémy politické a nebo ekonomické. Problém krize estetické výchovy a především stále větší absence kvalitního kulturně vzdělaného mladého publika nebyl pro tyto instituce důležitý a prioritní. V průběhu těchto let ale došlo k seznámení se situací v zahraničí. Klíčové bylo setkání s norskými partnery a prezentace norského projektu na podporu estetické výchovy THE CULTURAL RUCKSACK. Jeho podstata byla totožná s podstatou projektu ARTEDIEM a ta vedla ke generování projektu s celostátní působností. 18

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPCE KULTURNÍ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Připravili: Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku, komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

Ministerstvo kultury. Kulturní politika

Ministerstvo kultury. Kulturní politika Ministerstvo kultury Kulturní politika Praha, únor 2001 Úvodní slovo ministra kultury Vážení čtenáři, usnesením ze dne 28. dubna 1999 č. 401 mi vláda mj. uložila předložit v termínu do 31. prosince 2000

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014. na II. pololetí 2008 a o politika na léta 2009-2014

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014. na II. pololetí 2008 a o politika na léta 2009-2014 Ministerstvo kultury Č.j. 5975/2007 V Praze 2008 Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014 Důvod předložení: Obsah: Usnesení vlády I. Návrh usnesení vlády ze dne

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014. na II. pololetí 2008 a o politika na léta 2009-2014

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014. na II. pololetí 2008 a o politika na léta 2009-2014 Ministerstvo kultury Č.j. 5975/2007 V Praze 2008 Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014 Důvod předložení: Obsah: Usnesení vlády I. Návrh usnesení vlády ze dne

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014. Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014. Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 STÁTNÍ KULTURNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2014 MINISTERSTVO KULTURY PRAHA, 2009 MINISTERSTVO KULTURY Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury

Více

Setkání k filmové výchově

Setkání k filmové výchově Setkání k filmové výchově Zápis z jednání neformální skupiny - Setkání k filmové výchově Datum: 10. února 2011 Místo: Ministerstvo kultury Odbor médií a audiovize Milady Horákové 139, Praha 6 Moderátor:

Více

Úvod III. Označení úkolu +

Úvod III. Označení úkolu + III. Úvod Materiál v části III. komplexně informuje o plnění jednotlivých úkolů státní kulturní politiky včetně úkolů splněných, případně zrušených usnesením vlády č. 823/2011 o aktualizaci Plánu implementace

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Profile created: August 2014

Profile created: August 2014 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile created: August 2014 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice Vláda I. s c h v a l u j e Koncepci účinnější

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Podpora podnikání hudebního průmyslu v ČR Kateřina Pletichová 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015 Vláda I. schvaluje Koncepci účinnější

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 Obsah: I. Některé problémy týkající se mladé generace vyplývající z výzkumů v posledním období Str. II. Základní východiska Str. 11

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Charakteristika pojetí filmové výchovy, příklady dobré praxe v evropských zemích a možnosti implementace v ČR

Charakteristika pojetí filmové výchovy, příklady dobré praxe v evropských zemích a možnosti implementace v ČR Charakteristika pojetí filmové výchovy, příklady dobré praxe v evropských zemích a možnosti implementace v ČR. 1 Obsah 1. Úvod 2. Aktuální výzkum a činnost pracovní skupiny pro filmovou výchovu 3. Filmová

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Arts management Nový model kulturního centra Vypracoval: Ondřej Kašpárek

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2012 3 Tento dokument zpracovala společnost PROCES

Více

INFOKON - inspirace, inovace, imaginace

INFOKON - inspirace, inovace, imaginace INFOKON - inspirace, inovace, imaginace Sborník příspěvků z konference 22. listopadu 2008 Druhý ročník konference Filozofická fakulta Masarykova univerzita Brno Editor sborníku: Petr Škyřík, pskyrik@phil.muni.cz

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století RE:PUBLIKUM Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století 0 Recenzovala: MgA. Blanka Chládková Institut umění Divadelní ústav / Česká kancelář programu Kultura Jakub Deml, Lukáš Hanus, Magdaléna Lišková

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více