Problematika systémové podpory státní správy v oblasti širší podpory estetické výchovy studentů SŠ (i vyšších ročníků ZŠ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika systémové podpory státní správy v oblasti širší podpory estetické výchovy studentů SŠ (i vyšších ročníků ZŠ)"

Transkript

1 Problematika systémové podpory státní správy v oblasti širší podpory estetické výchovy studentů SŠ (i vyšších ročníků ZŠ) prosinec

2 Studie byla zadána a vypracována pro Sociologický ústav AV ČR v rámci řešení výzkumného projektu Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu (program NAKI, poskytovatel: Ministerstvo kultury, identifikační číslo projektu: DF11P01OVV032). Jiří Králík Michalská 660, Staré Město tel : , jirka.kralik.seznam.cz 2

3 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO (... SLOVA...)... 4 II. Estetická výchova před a po roce III. Úspěšné projekty estetické výchovy ZAHRANIČNÍ PROJEKTY DOMÁCÍ PROJEKTY IV. projekt ARTEDIEM formy PROJEKTU V. ZÁVĚR

4 I. ÚVODNÍ SLOVO (. SLOVA...) OTAKAR HOSTINSKÝ (čeký estetik)... I jest na bíle dni, že k nejušlechtilejším zábavám patří požitek uměleckého díla ( ). Čísti román nebo sledovati děj hry divadelní, naslouchati dobré hudbě nebo prohlížeti obrazárnu to také zaměstnává ducha, popřípadě i unavuje,ale každého, nechť jeho práce životní je hmotná nebo duševní, naplňuje to novými myšlenkami, novými dojmy, jež dopomáhají mu k zapomínaní na starosti a svízele vezdejší a tím celou jeho bytost uvadějí do rovnováhy, do klidu. ( ) Ale umění činí ještě více: otevírá nám v dílech svých celý nový svět, nevyčerpatelně bohatý, v němž místo nalezly nejhlubší myšlenky, nejušlechtilejší city a snahy, které lidstvo kdy mělo. Do umění vkládají národové to, co je jim nejmilejšího a nejsvětějšího, své ideály náboženské, mravní, společenské, a pokud dovedli je podati čistě po lidsku, t.j. každému člověku srozumitelně, zachovávají je pro všechnu budoucnost... PhDr.EVA NEUMANNOVÁ (historička umění) Býti dobrým umělcem není rozhodnutí podléhající rozumu. Býti dobrým umělcem znamená nikdy nekončící práci na sobě, na vlastní osobnosti, na vlastním názoru a stylu, soustavné pochybnosti, nesmírnou řadu odříkání, bezbřehou pokoru a trpělivost bez nároku na úspěch a uznání. ( ) Umělec musí porozumět sobě, světu kolem sebe, aby mohl vytvořit dílo hodnotné, poctivé, s adekvátními vypovídacími hodnotami. Žádný návod na to jak vytvořit dílo hodné názvu umělecký neexistuje. Umění, tvorba, ani historie umění nejsou exaktními vědami, aby mohly poměřit hodnotu obrazu Rembrandtova s Picassovým, porovnat Clauda Moneta s Francisem Baconem nebo Josefa Ladu s Karlem Neprašem. Každý z jmenovaných umělců vytvořil neopakovatelné dílo s těžko poměřitelnými specifickými hodnotami, přesto však zřejmými. Mgr. LENKA LINDAUROVÁ (předsedkyně SR Společnosti J.Chaloupeckého) Co by v lidech mohlo vzbudit větší zájem o umění? Vzdělání. To je ale na špatné úrovni. Stát na kulturu obecně kašle. Jediné a mocné veřejnoprávní médium televize, vypadá tak, jak vypadá. Lidé si umění neváží a nejsou na něj hrdí. Můžu to uvést na příkladu loňského laureáta Ceny 4

5 Jindřicha Chalupeckého, Dominika Langa. Ten už je dneska světová hvězda a my na něj nedokážeme být pyšní. Média jen tupě opakují, že vyhrál za vyříznuté díry, to je vážně dost smutné po více než sto letech, kdy Duchamp vystavil svůj pisoár. PhDr. PAVLÍNA MORGANOVÁ Ph.D (historička umění). kulturní politika českého státu v podstatě ani neexistuje. Když se podíváme na plejádu minulých ministrů kultury, byly to naprosto nekompetentní a pro kulturní sféru až urážlivé osobnosti, a mluví to samo za sebe. České republice chybí vědomí, že kultura je něco, na čem stojí identita národa. Doc. PhDr. MARIE FULKOVÁ Ph.D (Pedagociká fakulta UK Praha) Komu je určeno umění? Všem. Mám-li parafrázovat základní cíl z dokumentu UNESCO pro kulturní a umělecké vzdělávání z hlediska nároku a práva na ucelené vzdělání je umění fundamentem pro vyvážený kreativní, kognitivní, emoční, estetický a sociální vývoj dětí, mládeže a ostatních vzdělávaných v průběhu celoživotního učení pak je tedy umění určeno všem. Komu všem? Lidem dětem, mládeži a zřejmě i dospělým ledaže bychom připustili, že ne všichni potřebují ucelené vzdělání. Což je v řadě míst na zemi ovšem realitou. Z toho plyne, že za určitých podmínek někteří lidé umění zřejmě nepotřebují a nemusí jim být určené A MNOHO DALŠÍCH CITÁTU A PROHLAŠENÍ v poslední době jen potvrzuje aktuálnost problematiky výraznější a systémové podpory estetické výchovy nejmladší generace, tedy žáků posledních ročníků základních škol (ZŠ) a především žáků středních škol (SŠ). Už v roce 2000 si významné mezinárodní instituce uvědomily důležitost estetické výchovy v procesu uceleného a vyváženého vzdělávání dětí a mládeže. Navíc byla kulturní vitalita zařazena vedle ekologické rovnováhy, sociální inkluze a ekonomického růstu jako čtvrtý pilíř udržitelnosti trvalého rozvoje státu (měst a obcí) (Hawkes 2001, UCLG 2004). Bohužel se tento trend zatím v našich podmínkách neobjevil a kultura, a s tím související estetické výchova nejmladší generace, se nestala předmětem širší diskuse či dokonce hledání efektivních řešení. 5

6 Před rokem 1989 byla problematika estetické výchovy sice ve větší míře a systematicky podporovaná státem, ale byla nekvalitní a poplatná tehdejšímu režimu. Daleko účinější byla ale výchova mimo státní kulturní i vzdělávací struktury, tedy mimoškolní a bez asistence státních institucí v rodině, v zájmových skupinách a skupinkách (neformálních), hlavně individuálně. Tato opoziční estetická výchova měla ale skvělé výsledky a dokázala vygenerovat velmi kvalitní publikum zájemce o umění. Bohužel se po roce 1989 nepodařilo tento opoziční systém přirozeně převést pod patronát státu a zůstal tak osamocený v boji proti neuvěřitelně silnému tlaku spotřební a zábavné kultury, která postupem času vytěsnila a zničila silný základ pro efektivní estetickou výchovu především nastupující mladé generace. Vyspělejší demokratické státy tento revoluční stav neprožily a naučily se aktivně bránit proti silnému tlaku a vlivu komerční kultury. Tyto státy aktivně převzaly důležitou roli v systému všeobecné estatické výchovy a mnohé z nich dokázaly vygenerovat velké množství konkrétních projektů a aktivit, které výrazně posilovaly právě estetickou výchovu dětí a mládeže. A právě absence obdobného projektu, který by dokázal přirozeně propojit zájem oblasti vzdělávání a kultury, jen potvrzuje absenci širší a cílené podpory estetické výchovy dětí a mládeže. Problém estetické výchovy a jejího aktivního koncepčního řešení se neobjevuje v žádných důležitých koncepčních materiálech MKČR i MŠMT. V ČR vzniká několik pozoruhodných aktivit, které se snaží situaci v oblasti estetické výchovy změnit, většina z nich je ale realizována jen díky aktivitě zapálených jedinců na jednotlivých školách či kulturních zařízeních. Bohužel nedochází k výraznější podpoře těchto aktivit, přirozeného přesahu do širšího kontextu regionálního, nadregionálního či celostátního. Zatím jediným projektem, který může zásadním způsobem ovlivnit a posílit přirozené propojení oblasti vzdělávání a kultury s cílem větší podpory estetické výchovy dětí a mládeže, je projekt ARTEDIEM. Podrobnější infromace o podstatě i základních předpokladech rychlé a efektivní implementace projektu do všech krajů a měst najdete v poslední části této studie. Snad zásadní změna v této oblasti nakonec přirozeně vygeneruje životní kréda mladé generace obdobná např. životnímu krédu studenta Maxe Švabinského : NIHIL PRAETER ARTEM. Jiří Králík autor projektu ARTEDIEM 6

7 II. ESTETICKÁ VÝCHOVA PŘED A PO ROCE 1989 Paradoxně rok 1989 přinesl pro umění a s ním spojenou kvalitní estetickou výchovu velkou a zásadní změnu bohužel s výsledky takřka katastrofálními. V současné době viditelně a zřetelně ubývá kvalitní vzdělané mladé publikum, které by dokázalo přirozeně UMĚNÍ milovat a mít jej jako nedílnou součást svého životního stylu. Jestliže před rokem 1989 právě UMĚNÍ poskytovalo ten potřebný ZÁVAN SVOBODY a smysluplné vyplnění a naplnění volnočasových aktivit, po roce 1989 především díky nekoncepční kulturní politice i neustálé devalvaci postavení UMĚNÍ ve společnosti dochází k postupnému vytěsňování role UMĚNÍ ve vzdělávacím systému, kulturní politice státu, krajů a obcí, ale především k vytěsnění UMĚNÍ jako nedílné součásti životného stylu nejmladší generace. Jestliže před rokem 1989 byla podpora UMĚNÍ a estetické výchovy až příliš poplatná režimu a státní oficiální politice, po roce 1989 došlo k jevu zcela opačnému tedy k cílenému a programovému snížení role státu i jeho odpovědnosti v oblasti UMĚNÍ tedy hledání jeho přesné definice, přesnější určení role národních kulturních institucí, posilování estetické výchovy (formální i neformální). Přesně to vystihuje i úvodní citace z materiálu MKČR :. V roce 1992, v období vznikající demokratické společnosti, se začala i v oblasti umění prosazovat zásada, že suverénem na poli umění není ani stát, ani jednotlivé kulturní a umělecké instituce, nýbrž jednotlivec, jemuž jsou kulturní statky určeny. Princip odstátnění kultury vycházel z prostého přesvědčení, že stát umění provozovat nemá. Na základě tohoto ideového konceptu se dospělo ke stanovisku, že stát může nanejvýš provozovat národní instituce (např. Národní divadlo, Národní galerii v Praze, Českou filharmonii, Národní filmový archiv, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Památník národního písemnictví, Národní knihovnu ČR) a vše ostatní má být postoupeno městům, později krajům, občanským aktivitám a iniciativám.. (str. 6, Koncepce účinnější podpory umění na léta ) A právě toto stanovisko formovalo dosavadní chování MKČR, které postupem času nedokázalo vygenerovat jasnější kulturní politiku a spoléhalo se na trh a iniciativu různých sdružení a kulturních aktivit. Nedokázalo ani vytvářet jasný a zřetelný společný státní zájem v oblasti kultury a umění, což se odráželo nejenom ve výběru ministrů, ale i v každoročním snižování role MKČR a české kultury. 7

8 Zásadní změnu slibovala právě nově tvořená Koncepce účinnější podpory umění na léta , poprvé i za aktivní účasti širší odborné veřejnosti. Výsledek byl na první pohled velmi nadějný a sliboval poměrně zásadní změnu v chování MKČR tedy změnu od pasivního ministerstva schopného řešit jen dílčí problémy bez nějaké konkrétní vize a koncepce, k ministerstvu s upřímnou snahou pokusit se vygenerovat koncepčnější plán rozvoje a podpory UMĚNÍ. Sympatickou změnu deklarovaly i některé pasáže z úvodního prohlášení :.. Umění je důležitou součástí lidského života a kultury, spoluvytváří naši identitu a podílí se na tvorbě společností uznávaných a respektovaných hodnot. Umění je považováno za sílu, jež život člověka i společnosti proměňuje, přináší nové ideje, podněty a způsoby myšlení o nás samotných i o společnosti, ve které žijeme, a utváří nové příležitosti pro další osobní i společenský rozvoj. Umění vytváří naše kulturní dědictví. Je považováno za vzácný statek, charakterizovaný talentem, kreativitou a osobnostními předpoklady, a jako takové je chráněno, uchováváno a je podporován jeho rozvoj. Umění a kultura obecně prospívají veřejné oblasti tím, že zvyšují kvalitu života a jsou nedílnými součástmi trvale udržitelného rozvoje a podmínek stability společnosti. Umění regeneruje společnost, artikuluje a interpretuje poznání, utváří životní styly, plní identifikační funkce, je zdrojem zábavy a předmětem aktivit volného času, zlepšuje duševní a fyzické zdraví občanů a celkové společenské prostředí naší země, přitahuje mladé lidi a chrání je před negativními vlivy a různými závislostmi. Je také důležitým preventivním faktorem vzniku sociálně patologických jevů, jako jsou rasová a národnostní nenávist, netolerance vůči handicapovaným, nemocným, starým, menšinámm, a zároveň napomáhá při jejich odstraňování. Umění je považováno za významný ekonomický faktor. Podmiňuje nová, ekonomicky progresivní odvětví, kterými jsou kulturní a kreativní průmysl. Umělecká díla, včetně architektury, a instituce, jež je prezentují, jsou také významným cílem kulturní turistiky, a turistické oblasti díky umění získávají příjmy, které mají ekonomický charakter renty. Umění a umělecké produkce povzbuzují místní ekonomický růst a rozvoj díky tomu, že na sebe formou koprodukcí a prostřednictvím různých forem spolupráce na regionální, nadregionální a mezinárodní úrovni vážou finanční prostředky. Nezanedbatelné jsou taktéž multiplikační efekty, projevující se ve vazbách na celou řadu dalších služeb. Podpora umění vychází z odhodlání střežit a rozvíjet 8

9 zděděné kulturní, hmotné a duchovní bohatství a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody. Podporou umělecké tvorby, nekomerční umělecké výměny a uchovávání kulturního dědictví přispívá Česká republika k vytváření evropského kulturního prostoru (str. 3, Koncepce účinnější podpory umění na léta ) Koncepce nakonec byla schválena VLÁDOU a byl vytvořen velmi důležitý krok k jejímu prosazení vznik RADY PRO UMĚNÍ. Ta se sice několikrát sešla, ale bohužel konstatovala opět bezradnost MKČR vůči schválené Koncepci účinnější podpory umění na léta Nejenže ze strany MKČR chyběla konkrétní osoba či útvar, který by naplnění jednotlivých bodů kontroloval a zajišťoval, ale po zevrubném probírání jednotlivých bodů RADA musela konstatovat, že drtivá většina se neplní a nesplní. Krok MKČR byl naprosto logický nakonec tato RADU PRO UMĚNÍ potichu zanikla (další setkání již neproběhlo a v současné době RADA už neexistuje) a schválenou koncepci v zásadě nenaplnilo. Současně nedokázalo znovu iniciovat vznik nové KONCEPCE a vytvoření podmínek pro splnění schválených bodů. V Koncepci účinnější podpory umění na léta se ale bohužel neobjevila žádná zásadní zmínka o výraznější a promyšlenější podpoře estetické výchovy a současně i posílení role UMĚNÍ v životním stylu současné mládeže. Více v materiálu ZPRÁVA O STÁTNÍ PODPOŘE UMĚNÍ (M.Smolíková Jednotlivé úkoly, jejich dílčích části nebyly distribuovány a delegovány ve struktuře MK ani průběžně vyhodnocovány v návaznosti na koncepci. V průběhu platnosti koncepce nedošlo k revizi ani aktualizaci dokumentu. Vedle toho na MK docházelo k mnohým personálním změnám na všech úrovních a k několika změnám organizační struktury.. Obdobná situace v oblasti estetické výchovy panuje i na MŠMT. Hlavní vzdělávací cíle a tvorba systému Rámcově vzdělávacích programů se obešla bez všeobecné estetické výchovy. Výsledkem je snižování hodin a nebo dokonce i rušení dříve tradičním předmětů základní estetické výchovy na SŠ (hudební výchova, výtvarná výchova). Díky i nekoncepčnosti chování kulturních institucí zřizovaných státem na všech úrovních dochází k živelnému prosazení nekvalitních a především komerčně laděných kulturních programů pro školy (běžné jsou návštěvy tanečních show, cestovatelských přednášek, komerčních amerických filmů nebo dokonce cirkusu). Jedinou světlou výjimkou je projekt MLÁDEŽ, DĚTI A KULTURA (MaK), který již několik let je úspěšně realizovaný v Karlovarském kraji. 9

10 Vytěsnění estetické výchovy ze vzdělávacích programů ilustruje i jeho absence v posledním koncepčním materiálu MŠMT KONCEPCE PODPORY MLÁDEŽE Tento stav je v rozporu s cíli i definicí UNESCO i OSN : z hlediska nároku a práva na ucelené vzdělání je umění fundamentem pro vyvážený kreativní, kognitivní, emoční, estetický a sociální vývoj dětí, mládeže a ostatních vzdělávaných v průběhu celoživotního učení. 10

11 III. ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE Aktivní řešení koncepčnější, systémové a všeobecné estetické výchovy na školách chybí, útrpně a pasivně sledujeme postupné nenápadné vytěsnění pozitivního vztahu k UMĚNÍ ze životního stylu současné mládeže. Místo aktivnějšího řešení ze strany státních institucí kulturních a vzdělávacích hledáme jen viníka tohoto stavu a alibisticky vše svádíme na globalizaci a FACEBOOK. Většina státních institucí se v této oblasti spoléhá jen na rodiče, i když ví, že v současné hektické době přestává většina rodin fungovat (je neúplná nebo přepracovaná). Dochází také k postupné "přirozené" likvidaci dalších možných zdrojů změn tedy neformálních skupin organizovaných i neorganizovaných. Místo posílení dochází k oslabení a postupnému zániku kdysi velmi vlivných center kultury (rockové kluby, filmové kluby, studentské kluby a kritické umělecké časopisy). Celá země je sice v současnosti zaplavena velkým množstvím kulturních aktivit, ale drtivá většina z nich má cíl a charakter ryze komerční a relaxační. Snahy o výraznější změnu této situace jsou náhodné, nekoncepční a bez výrazné podpory a aktivity významných státních institucí. Obdobná kritická situace se objevuje i v zahraničí, ale na rozdíl od naší republiky je nejenom přesněji definována, ale i aktivně řešena. Většina vyspělých evropských zemí má již několik let významné celostátní projekty na podporu estetické výchovy nejmladší generace, některé z nich byly a jsou i velkou inspirací pro vznik a realizaci projektu ARTEDIEM. 11

12 ZAHRANIČNÍ PROJEKTY Norsko - THE CULTURAL RUCKSACK Pozoruhodný a výrazně finančně podporovaný projekt na podporu estetické výchovy na ZŠ i SŠ je založen na usnadnění přístupu studující mládeže k významným kulturním akcím a osobnostem. Projekt je součástí kulturní politiky vlády od roku 2001 nejprve pro ZŠ, v poslední době i pro střední školy. To znamená, že všichni žáci ve věku od 6 do 19 mohou využít tento program, který nabízí možnost přímého a nezištného přístupu k profesionálnímu umění a to ve všech oblastech - múzické umění, vizuální umění, film, hudba, literatura a kulturní dědictví. Projekt je joint-venture mezi vzdělávacím a kulturním odvětvím na národní, regionální a místní úrovni. K prosazení CERTIFIKOVANÝCH PROGRAMŮ slouží regionální pobočky a k dispozici je také významná finanční pomoc ze strany státu ročně asi 20 mil. EURO. Projekt je svým charakterem nejvíce podobný projektu ARTEDIEM a také již realizovanému projektu MaK Karlovarského kraje. Přirozenou snahou projektu ARTEDIEM je navázání těsnější spolupráce, pomoc norské strany s implementací projektu ARTEDIEM v ČR a také šance získat pro projekt ARTEDIEM nejenom podporu obou ministerstev, ale i případnou finanční podporu Norských fondů. Více o projektu najdete na Velká Británie - FILM EDUCATION a INTO FILM Nejstarší, nejvýznamnější a nejaktivnější projekt v oblasti estetické výchovy mládeře ve Velké Británii, který od roku 1984 rozšiřuje svoje aktivity v oblasti filmové a audiovizuální výchovy v celé zemi. Připravuje metodické materiály, vzdělává pedagogy, organizuje projekce pro školy. Její největší aktivitou je celostátní festival NATIONAL SCHOOLS FILM WEEK, kterého se v posledních letech ročně účastnilo více jak studentů a žáků prakticky všech britských škol. Velmi významnou a inspirativní aktivitou je vytvoření nové strategie - FILM: 21. CENTURY LITERACY, která stanovuje základní kroky a postupy vedoucí k posílení filmové gramotnosti. Více informací na Projekt v roce 2013 překvapivě skončil, ale nahradil jej projekt daleko progresivnějším a efektivnějším - INTO FILM (http://www.intofilm.org/) a FILM CLUBS (http://www.filmclub.org/about ). Díky tomuto projektu pokračuje nejenom tradice NATIONAL FILM WEEK, ale i vytváření velmi široké a silné sítě filmových klubů INTO FILM 12

13 na školách v celé Anglii. Projekt vznikl díky iniciativě BFI a za podpory Ministertstva kultury na čtyři roky pracuje s podporou ve výši 26 miliónů Liber (z fondu Národní loterie). Polsko - FILMOTEKA SZKOLNA Nedávno vznikl i v Polsku velmi zajímavý, úspěšný a inspirativní projekt FILMOTÉKA SZKOLNA, jehož podstatou je výroba a dodání kolekce 55 DVD (s významných polskými filmy, metodickými materiály a dalšími bonusy) do všech polských středních škol. Souběžně také vzniká několik dalších aktivit - školení pedagogů, výroba studentských filmů, distribuce materiálů, webové stránky. Autorem a realizátorem projektu je Polský filmový institut, který vznikl v roce 2005 díky přijetí nového filmového a audiovizuálního zákona. V současné době se připravuje pokračování projektu a přirozené rozšíření dalších aktivit - více na Německo - VISION KINO Iniciativa založená již v roce 2003 se za posledních let rozrostla a její působnost je velmi podobná aktivitě FILM EDUCATION v Anglii. Také tato aktivita má svůj největší projekt SCHULKINOWOCHE, který dostane do kin v krátkém čase studentů a žáků z celého Německa. Kromě pořádání kongresů pro pedagogy, školení, distribuci DVD, vydávání publikací (mimochodem také knihy KÁNON FILMU), provozuje internetový portál Podobně jako v Anglii, tak i v Německu je aktivita výrazně finančně i morálně podporována státem. Více na Švédsko - FILM IN SKOLAN Iniciátorem a také hlavním organizátorem je Švédský filmový institut, který garantuje a organizuje školní projekce a podporuje využití filmu ve vyučování. Kromě školení učitelů, údržby filmové databáze a tvorby metodických materiálů SFI také organizuje školní projekce v programu SCHOOL CINEMA a opět s velkým úspěchem a dosahem ( žáků a studentů za rok). 13

14 DOMÁCÍ PROJEKTY V současné době existuje velké množství dílčích projektů, ale jediným systematickým, celoročním a úspěšným projektem je pouze projekt MLÁDEŽ, DĚTI A KULTURA (MaK) Karlovarského kraje, který je velmi podobný systému organizace norského projektu THE CULTURAL RUCKSAK, ale i plánovanému přirozenému začlenění do projektu ARTEDIEM. I z tohoto hlediska je důležité podrobněji projekt představit a potvrdit jeho jednoduchou implementaci i v jiných krajích i přirozené zařazení do projektu ARTEDIEM. MLÁDEŽ, DĚTI A KULTURA Karlovarský kraj V Karlovarském kraji funguje od rok 2003 systém podpory návštěv dětí a mládeže v kulturních institucích tzv. MaK Mládež, děti a kultura. Od svého spuštění prošel systém mnoha úpravami, nevyhnuly se mu ani velmi vážné organizační a personální obtíže. I přes tyto negativní situace však zůstal zachován a v tuto chvíli se velmi dobře rozvíjí. V současné době systém MaK funguje na základě aktivní komunikace mezi školami, umělci a krajským úřadem. Bez této komunikace by spolupráce nemohla být možná. Karlovarský kraj prostřednictví krajského úřadu, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, poskytuje finanční, organizační a také administrativní podporu při přípravě kulturních pořadů pro školy. Nyní se nabídka pořadů rozšířila také o nabídku pro mateřské školy. V tuto chvíli tedy zahrnuje mateřské, základní a střední školy. Dalším velmi pozitivním a významným přínosem pro rozvoj a zvýšení zájmu o pořady bylo zavedení částečného či plného hrazení autobusové dopravy pro školy a školky. Systém určování pravidel hrazení je velmi rozmanitý, a na každý případ se snaží MaK pohlížet individuálně. Existují však určitá neoficiální pravidla, kterými se MaK řídí. Karlovarský kraj každoročně vydává katalog pořadů, ze kterých si školy a školky pořady vybírají. Přijdou-li však s vlastním návrhem pořadu, a KK zhodnotí tento návrh jako přínosný i pro ostatní subjekty, může být přidán do katalogu, nebo naopak v případě negativní odezvy může být odebrán. Snaží se školy motivovat, aby své žáky a studenty zavedly do kulturních institucí, na kvalitní kulturní pořady, aby si žáci a studenti osvojili základní kulturní chování že se má do divadla přijít ve vhodném oděvu, nesluší se hlučet, jíst, kdy se má tleskat a další případy, se kterými se dříve nebo později setkají. Vychází z předpokladu, že čím dříve a častěji se budou žáci a studenti dostávat do 14

15 kulturního prostředí, tím více se budou mít zájem vracet a osvojí si pravidla slušného kulturního chování a života. Samozřejmě se nevyhne kulturním pořadům, které se odehrávají v prostorách, které nejsou zcela vhodná (tělocvičny, jídelny apod.), u těchto pořadů se snaží najít řešení např. v nabídce odvozu a pronájmu vhodnějšího sálu popř. jiným způsobem. Je velmi těžké popsat systém, když se snaží přistupovat ke každému požadavku individuálně. V současné době odbor kultury Karlovarského kraje snaží vytvořit alespoň základní pravidla, kterými by se MaK oficiální řídil. Najít však takovou shodu, která by se vztahovala na většinu případu je opravdu složité. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU V roce 2004 byl vznesen první požadavek na zavedení samostatné položky do rozpočtu kraje. Tento požadavek byl RKK schválen a odbor kultury začal hospodařit s částkou ,- Kč (pouze pro střední školy). V dalších letech se rozpočet postupně navyšoval ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč V letech 2012 a 2013 kraj úspěšně zažádal o dotaci v rámci programu Nadace ČEZ, od které obdržel celkem ,- Kč. V roce 2014 začal kraj na částce ,- Kč a v rozpočtovém výhledu 2015 je částka opět navýšena - na 2.5 mil Kč. ADMINISTRACE MaK 1. Škola zašle na oddělení kultury prostřednictvím objednávkového formuláře 2. Oddělení kultury se spojí s účinkujícím, se školou a domluví konkrétní termín, způsob financování, zda doprava ano či ne a domluví veškeré podrobnosti a vystaví objednávku pro umělce, pronájem, dopravu apod. 3. Příslušný zaměstnanec je také přítomen na některých kulturních pořadech. 15

16 4. Po odehrání kulturního pořadu účinkující zašle Karlovarskému kraji fakturu s přílohou Potvrzení o konání pořadu, které si také vytvořilo oddělení kultury. Toto potvrzení podepisuje jak škola tak účinkující, a potvrzují tím, že se pořad opravdu odehrál, kolik bylo přítomno žáků a studentů. Systém financování je dvojí dotace ve výši Kč na žáka, vždy se však určuje horní hranice částky nebo uhrazení celého pořadu, popř. pronájem sálu apod. Hrazení dopravy je určeno pouze pro žáky mateřských a základních škol, z odlehlejších či problémových lokalit. Přispívá k tomu, aby se i děti z menších a odlehlejších lokalit podívaly do kulturní instituce, jako je nádherná budova Západočeského divadla, Městského divadla v Karlových Varech, setkaly se se symfonickým orchestrem apod. DALŠÍ AKTIVITY V PROJEKTU MaK Další speciální aktivitou, která se v rámci MaK koná, je účast žáků a studentů na významnějších akcích Folklorní festival a pořad Svět tančí, v roce 2014 akce konané k Roku české hudby, v roce jsou v přípravě akce k výročí 15. let krajů, 700. výročí narození Karla IV. a jistě mnoho dalších. Ke spolupráci se dobrovolně připojily příspěvkové organizace z oblasti kultury, které spolu vzájemně spolupracují a vytvořily např. společný prohlídkový okruh, vzájemně si dohazují školní návštěvy apod. Karlovarský kraj podporuje své příspěvkové organizace v této oblasti např. právě hrazením autobusové dopravy pro žáky. Spolupráce příspěvkových organizací velmi dobře funguje, rozšiřují se okruhy a v rámci zařazení některých poboček na seznam Národních kulturních památek se zájem také o něco zvýšil. Karlovarský kraj také zmiňuje nutnost a důležitost udržení a rozvíjení systému MaK v koncepci kultury na roky Anna Klímová, vedoucí oddělení kultury Krajský úřad Karlovarského kraje tel.: , 16

17 IV. PROJEKT ARTEDIEM Projekt ARTEDIEM je prvním českým projektem, který vytváří příležitost a především prostor pro konkrétní aktivní spolupráci osobností, institucí, významných aktivit ze sféry kulturní a vzdělávací. To vše na základě generování SPOLEČNÉHO ZÁJMU, kterým je efektivnější formální či neformální estetická výchova především na středních školách. S cílem přirozeně rozšířit základní kulturní přehled, usnadnit přístup k umění v nejvyšší možné profesionální kvalitě a zásadní posílení role umění v budoucím životním stylu. Nejpřirozenější cestou je vytvoření silné a aktivně spolupracující ALIANCE ARTEDIEM, která pomůže implementovat projekt cílené výchovy budoucích kvalitních PROFESIONÁLNÍCH DIVÁKŮ tedy diváků s potřebným základním kulturním přehledem, pozitivním vztahem k umění (kulturnímu dědictví) a kvalitním kritickým estetickým vnímáním. PODSTATA PROJEKTU Podstatou projektu ARTEDIEM je vytvoření celostátní aktivity a společného zájmu významných osobností a institucí z oblasti kultury a školství (ALIANCE ARTEDIEM), která bude aktivně a systémově posilovat estetickou výchovu na SŠ (i ZŠ) a dokáže tak změnit současný spíše negativní vztah studentů k umění a jeho absenci v životním stylu mladé generace. Projekt ARTEDIEM je paralelní forma vzdělávání, která nezasahuje nijak zásadně do současné struktury vzdělávání a nemá ani ambice zavádět nový předmět (ESTETICKÁ VÝCHOVA, DĚJINY UMĚNÍ,...), ale chce jen přirozeně využívat současných podmínek i dosavadní praxe ve školách tedy občasné a ve většině případů komerční a necertifikované kulturní programy pro školy. Projekt ARTEDIEM tak pro oblast estetické výchovy nabídne ALTERNATIVNÍ NABÍDKU programů prezentujících a propagujících především UMĚNÍ, tedy KULTURNÍ DĚDICTVÍ domácí, evropské a světové. Navíc ZDARMA a v maximální profesionální kvalitě. Na této nabídce projekt bude spolupracovat především s UNESCO (celostátní nabídka), jednotlivými národními kulturními institucemi (Národní galerie, Národní filmový archív, Národní divadlo,.) a také nejvýznamnějšími kulturními osobnostmi. Přirozeně do výběru i provedení zapojí i další státní kulturní instituce a osobnosti na úrovni krajů i měst. Důležitou podmínkou úspěchu projektu je také systémová finanční podpora především státních kulturních institucí, obou ministerstev, ale i zastupitelstev krajů a měst tak, aby garantovala nejenom kvalitu nabídky, ale i její maximální dostupnost pro potřeby škol určitě ZDARMA. Projekt je cíleně zaměřen na studující mládež ve věku let. 17

18 VZNIK PROJEKTU Projekt vznikl před 4 lety v Kroměříži jako systém vytvoření slevových karet ARTEDIEM a také ve formě TÝDNE UMĚNÍ ARTEDIEM. Inspirací byly nejenom předchozí aktivity (Letní filmová škola, projekt Film a škola, Kánon filmu), ale především slavná a úspěšná aktivita britská NATIONAL FILM WEEK. Ta sice byla zaměřena jen na filmové umění, ale dokázala zapojit i další druhy umění. A právě propojení a nabídka VŠECH DRUHŮ UMĚNÍ byla podstatou vzniku TÝDNE UMĚNÍ ARTEDIEM. Důležitý byl i vznik názvu projektu ARTEDIEM. Ten v přeneseném smyslu latinsky znamená dostaveníčko rande s uměním. Tedy událost, která v životě mladé generace dokáže nastartovat celoživotní lásku a závislost na milovaném objektu. V tomto případě pochopitelně UMĚNÍ. Každý z nás prožil něco podobného právě ve věku od 13 do 19 let tedy mnohdy náhodné setkání se silným uměleckým zážitkem hudbou, divadlem, knihou, filmem., které dokázalo zažehnout jiskru zájmu a obrátit zájem na UMĚNÍ. Pochopitelně ideálním místem tohoto důležitého setkání by měla být škola, která má v současnosti největší vliv na formování osobnosti a jeho celostní výchovu. Tedy i v oblasti ESTETICKÉ. A právě projekt ARTEDIEM může výrazně pomoci a přesvědčit mladou generaci o potřebě UMĚNÍ v době studia, ale i po jeho skončení. Pilotní kroměřížský projekt ARTEDIEM má za sebou čtyři úspěšné roky, které potvrdily zájem pedagogů i studentů o kvalitní umění i setkání s významnými osobnostmi (Jiří Krejčík, Milan Uhde, Ivo Krobot,. ). Projekt získal sice významné záštity (např. ministr MŠMT, předsedkyně PS, předsedové kulturních výborů PS a Senátu, Rada ČT, ministr MK ČR, komise UNESCO,.), ale už méně finanční podpory ze strany Města a nebo dokonce kraje. Jeho poslání a cíle nebyly kompatibilní s cíli měst i krajů, které řešily mnohem důležitější problémy politické a nebo ekonomické. Problém krize estetické výchovy a především stále větší absence kvalitního kulturně vzdělaného mladého publika nebyl pro tyto instituce důležitý a prioritní. V průběhu těchto let ale došlo k seznámení se situací v zahraničí. Klíčové bylo setkání s norskými partnery a prezentace norského projektu na podporu estetické výchovy THE CULTURAL RUCKSACK. Jeho podstata byla totožná s podstatou projektu ARTEDIEM a ta vedla ke generování projektu s celostátní působností. 18

19 ÚSPĚŠNOST PROJEKTU Rychlé a kvalitní prosazení projektu ARTEDIEM je závislé na aktivní spolupráci jednotlivých členů ALIANCE ARTEDIEM a to nejenom z oblasti školství, ale především kultury a státní správy. Na celostátní úrovni je možné projekt zapojit do již schválené KONCEPCE PODPORY MLÁDEŽE MŠMT, také by bylo přínosné jej zapojit do připravované nové KONCEPCE MKČR na léta Nejdůležitější je ale především krajská úroveň a propojení s projektem MaK (MLÁDEŽ, DĚTI A KULTURA), který je již tři roky úspěšně realizován v Karlovarském kraji. Implementace tohoto projektu do jiných krajů, propojení s aktivitami celostátními a napojení na vzorový a takřka totožný projekt THE CULTURAL RUCKSACK může velmi rychle a baz výrazných finančních prostředků zajistit celostátní působnost projektu ARTEDIEM. STRATEGICKÉ CÍLE PROJEKTU Hlavní strategický cíl je definován v charakteristice projektu tedy výraznější podpora estetické výchovy mládeže na SŠ i vyšších ročnících ZŠ. Můžeme ale uvést i další dílčí cíle : usnadnit přístup studentů a pedagogů k profesionáklnímu umění (je to také hlavní cíl norského projektu THE CULTURAL RUCKSACK) rozšířit jejich kulturní přehled a to ve všech druzích umění a učit je porozumět i složitějším formám umění pomoci školám s integrací uměleckých projevů k dosažení jejich výchovných cílů, především ve formě posilování kritického estetického vnímání probudit u studentů zájem o umění a pozitivní vztah lásku k umění jako nedílné součásti životního stylu zestetičnit prostředí škol formou přirozené prezentaci umění ve veřejných prostorách školy (chodby, učebny, auly,.) na základě strategického cíle a prioritního zájmu posilovat a rozšiřovat ALIANCI ARTEDIEM 19

20 ZÁKLADNÍ PRINCIPY ROZVOJE Důležité pro samotný rozvoj a udržení projektu je dodržování základních principů : PERMANENTNÍ NABÍDKA: nabídka certifikovaných kvalitních prezentací UMĚNÍ nejenom v rámci TÝDNE UMĚNÍ, ale po celý rok PRO VŠECHNY STUDENTY: nabídka je určena všem studentům, nejenom úzké skupince již přesvědčených zájemců nebo těch, kteří si sami zvolí předmět nebo zájmový kroužek. Estetická výchova a umění je fundamentem pro vyvážený kreativní, kognitivní, emoční, estetický a sociální vývoj dětí, mládeže a ostatních vzdělávaných v průběhu celoživotního učení DOSAŽENÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO KURIKULA: obsah nabídky projektu musí být v souladu s cíli národního kurikula, ve kterých sice není příliš pregnantně definována potřeba široké estetické výchovy, ale snaha o její rozšíření rozhodně patří k základním hodnotám vzdělávání. VYSOKÁ KVALITA: umělecké a kulturní programy, který jsou díky projektu nabízeny žákům musí mít vysokou uměleckou kvalitu a profesionální úroveň. Je třeba zajistit efektivní a především kvalitní systém certifikace jednotlivých programů a to nejenom na národní úrovni, ale i úrovni krajské či městské. DIVERZITA: nabídka musí obsahovat všechny formy uměleckého a kulturního vyjádření a to i z historického hlediska, tedy nemůže preferovat jen některé druhy umění. ŠIROKÁ NABÍDKA: musí být zastoupena hudba, divadlo, vizuální a divadelní umění, film, literaturu a kulturního dědictví v různých formách. Nabídka certifikovaných programů jednotlivých oblastí umění musí být natolik široká, aby maximálně vyhovovala potřebám jednotlivých škol i tříd. STÁLÝ PŘÍSTUP: žáci musí mít k umění stálý a jednoduchý přístup. Cílem projektu je zavedení tradice běžné v jiných zemích (Francie, Itálie, Anglie, ), tedy vstupy do národních muzeí pro žáky ZDARMA. Obdobně je třeba zajistit bezplatný přístup k digitalizovaným uměleckým dílům a v těsné spolupráci se školami estetizovat i prostředí škol výstavy na chodbách a třídách, volný přístup ke kulturním časopisům 20

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ARTEdiem. ARSfilm. estetická a umělecká výchova na ZŠ a SŠ. Mezinárodní festival filmů o UMĚNÍ října 2011 KROMĚŘÍŽ

ARTEdiem. ARSfilm. estetická a umělecká výchova na ZŠ a SŠ. Mezinárodní festival filmů o UMĚNÍ října 2011 KROMĚŘÍŽ ARTEdiem estetická a umělecká výchova na ZŠ a SŠ ARSfilm Mezinárodní festival filmů o UMĚNÍ 6. - 8. října 2011 KROMĚŘÍŽ Výchozí situace Jednou z nejstarších domácích filmových přehlídek a festivalů je

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Spolupráce s místními aktéry a projekty přeshraniční spolupráce pro rozvoj Cyrilometodějské stezky

Spolupráce s místními aktéry a projekty přeshraniční spolupráce pro rozvoj Cyrilometodějské stezky Spolupráce s místními aktéry a projekty přeshraniční spolupráce pro rozvoj Cyrilometodějské stezky CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA VIZE Cyrilometodějská kulturní stezka je funkční evropská síť partnerů podporující

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010

Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010 SHRNUTÍ Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010 Dopad kvalitního uměleckého a kulturního vzdělávání na úplný rozvoj jednotlivce,

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ (Vyplňuje oponentní expert) Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE MÍSTO: KOPŘIVNICE VYPRACOVAL: TEREZA RAABOVÁ, PH.D. OBDOBÍ HODNOCENÍ: 211 Hodnocení probíhalo jako pilotní fáze testování

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

Vize kulturního a kreativního Brna v roce Stůl č. 2

Vize kulturního a kreativního Brna v roce Stůl č. 2 Vize kulturního a kreativního Brna v roce 2030 Následujících 11 vizí je výsledkem společné práce na třetím setkání Brněnského kulturního parlamentu dne 8.6. 2016. Setkání se zúčastnilo 105 zástupců a zástupkyň

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Spolupráce KK a krajského úřadu I. Koncepční - Příprava koncepce systému veřejných knihoven a koncepce

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací OP1 Počet přeshraničních mechanismů na poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.) mechanismus 5 implementovaných

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení SWOT ANALÝZA 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení Zkušenosti s přípravou projektů a čerpáním dotací na nejrůznějších úrovních (EU, celostátní, krajské, městské apod.). Vysoká podpora

Více

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Proč jsme se sešli? fenomén Prahy bohatého (sic!), krásného, inspirujícího, živého a pestrého města fenomén kreativity v životě jedince i

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Tematické oblasti MAP Chomutovsko

Tematické oblasti MAP Chomutovsko Tematické oblasti MAP Chomutovsko (výstupy z dosavadních strategických a analytických materiálů ve srovnání s tématy MŠMT) Ustavující jednání Partnerství MAP Chomutovsko, 16.3.2016 Dostupné aktuální analytické

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Vítáme Vás. Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín

Vítáme Vás. Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín Vítáme Vás Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín 2014 2020 17.1. 2014,Louny 28. dubna 2014 Dům dětí a mládeže, Děčín Součást projektu Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s.

Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s. Příloha č. 9 Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s. Správní a dozorčí rada Divadla pod lampou si dovoluje požádat statutární město Plzeň, zakladatele

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE

2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE 2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE CO JSME CHTĚLI iniciovat lidský potenciál a vnitřní zdroje uvolnit a využít energii a prostředky lidí a organizací pro společné dílo vytvořit pozitivní podnikatelské prostředí nastartovat

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

Aktuální trendy v řízení mateřské školy

Aktuální trendy v řízení mateřské školy Aktuální trendy v řízení mateřské školy Centrum školského managementu Pedagogická fakulta UK v Praze Úvodní brainstorming Co očekáváte od tohoto semináře? Na co bychom neměli zapomenout? Jak nejlépe využít

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Řídící výbor 2. setkání Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne

Řídící výbor 2. setkání Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne Řídící výbor 2. setkání Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu V Kyjově, dne 5. 9. 2016 ŘÍDÍCÍ VÝBOR - úvod - zahájení, přivítání - kontrola usnášeníschopnosti (nadpoloviční většina) - zvolení zapisovatele

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Místo: zámek Konice Dne: 19.8.2015 Ing. Nela Kalábová MAS Region HANÁ, z. s. Podpora meziobecní AKČNÍ PLÁN V OBLASTI ŠKOLSTVÍ (ORP KONICE) č.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Organizační řád soutěže Evropa ve škole

Organizační řád soutěže Evropa ve škole Č.j.: MSMT 32357/2014-1 Organizační řád soutěže Evropa ve škole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 1832/98-4016 Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Michael - Soukromá střední škola reklamní

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více