& GAICO GROUP s.r.o. & PERBENE o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "& GAICO GROUP s.r.o. & PERBENE o.p.s."

Transkript

1 nabízí pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení účast ve vzdělávacím programu Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů Běh /2015 S FINANČNÍ PODPOROU Charakteristika programu: Jedná se o specializační studium určené pro školní metodiky prevence, kteří mají dle 9 Vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků moţnost získat kvalifikaci pro svou činnost. Studium je v souladu se Standardy MŠMT realizováno v rozsahu 250 vyučovacích hodin rozdělených do 10 vzdělávacích setkání v průběhu dvou let (v roce 2014 a 2015). Studium je v souladu se Standardy MŠMT ukončeno obhajobou písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. V průběhu studia účastníci zpracovávají také ročníkovou práci. Cílová skupina: Studium je určeno pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, kteří působí či mají zájem působit na pozici školního metodika prevence. Kaţdý běh studia je určen max. 20 pedagogům. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) Zákona č.563/2004 Sb. Rozsah: Studium je realizováno v rozsahu 250 vyučovacích hodin rozdělených do 10 vzdělávacích setkání po 25 vyučovacích hodinách (z tohoto počtu je jedno setkání realizováno jako stáţ, 9 setkání se uskuteční pobytovou formou ve vybraném školícím objektu). Jednotlivá vzdělávací setkání jsou realizována v rozsahu pátek odpoledne neděle poledne. Obsah výuky: Jedná se o specializační studium, obsah vzdělávacího programu vychází ze Standardů MŠMT. Obsahem vzdělávání je hlubší orientace v jednotlivých projevech rizikového chování, v problematice prevence a poradenství, v dovednostech práce s jedincem, skupinou, rodinou. Důraz je zaměřen také na reflexi konkrétních případů z praxe, na osobnostní rozvoj prostřednictvím reflektovaného záţitku členství ve výcvikové skupině a na profesní růst a prevenci profesního stresu a prohoření prostřednictvím metod supervizní práce. Termíny a organizace Studia: Studium se uskuteční v souladu se Standardy MŠMT v průběhu dvou let, bude zahájeno na podzim roku 2014, ukončeno bude na podzim roku V roce 2014 se uskuteční celkem 2 pobytová vzdělávací setkání.

2 Do konce roku 2014 účastníci zpracují a odevzdají ročníkovou písemnou práci a bude jim zadána Závěrečná písemná práce. Zbývajících 7 pobytových setkání proběhne v průběhu roku Z těchto 7 setkání budou 4 setkání v roce 2015 hrazena účastníkům z dotace. NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ ČTYŘ SETKÁNÍ V ROCE 2014 BUDOU HRAZENY Z DOTACE PRO ÚČASTNÍKY ZDARMA. Jednotlivá pobytová setkání proběhnou v rozestupu min. 4 týdnů vždy v rozsahu pátek odpoledne (orientačně od 16:30 hod.) do neděle oběda. Pedagogická stáţ se uskuteční v roce Závěrečné setkání je mj. věnováno obhajobě Závěrečné písemné práce a sloţení závěrečné zkoušky před komisí. Rámcový program setkání a orientační termíny: 1.setkání termín obsah: prezentace účastníků, formulace problémových témat a zakázky na vzdělávání. Poradenské systémy a primární prevence rizikového chování ve školství. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence. EXTERNÍ LEKTOR-OMPA. Reflexe případů z praxe. Zadání témat ročníkových prací. 2.setkání termín obsah: Primární prevence rizikového chování v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských sluţeb vyuţití sociálně perceptivních aktivit v rámci prevence a poradenství na školách. EXTERNÍ LEKTOR ŠKOLNÍ PSYCHOLOG. Reflexe případů z praxe účastníků. Metody poradenské práce s jedincem a skupinou vedení rozhovoru s ţákem a rodičem, typy komunikačních situací (rozhovorů) ve školách. 3.setkání Odborná stáž termín: dle moţností účastníka, orientačně leden-březen 2014 obsah: Stáţ vykonává účastník vzdělávacího programu ve školách a školských zařízeních, případně ve specializovaných zařízeních mimo rezort školství (tyto instituce poskytují stáţ doplňkově) v celkovém rozsahu 25 hodin (stáţ lze vykonat v jednom zařízení či penzum 25 hodin rozloţit do stáţí v několika institucích). V kaţdé instituci stáţ personálně zajišťuje pověřený pracovník. 4. setkání (3. pobytové) termín pátek neděle v březnu 2015 bude včas konkretizováno obsah: Reflexe absolvovaných stáţí. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy, spolupráce s OSPOD EXTERNÍ LEKTOR-KURÁTOR PRO MLÁDEŢ. Systém primární prevence ve školství, systém primární prevence mimo rezort školství, problematika dětí se sociálním znevýhodněním v prostředí mimo školu. Metody poradenské práce s jedincem a skupinou základní dovednosti vedení poradenského rozhovoru, typy otázek, stanovování zakázky. Reflexe případů z praxe. 5.setkání (4. pobytové) termín pátek neděle v dubnu 2015 obsah: Školní třída, její vedení a diagnostika, spolupráce s PPP/SVP/SPC. Reflexe případů z praxe Metody poradenské práce s jedincem a skupinou pokročilé dovednosti vedení poradenského rozhovoru ověřování, parafrázování. EXTERNÍ LEKTOR MUZIKOTERAPEUT.

3 6. setkání (5. pobytové) termín pátek neděle v květnu 2015 obsah: Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu), spolupráce s PMS. EXTERNÍ LEKTOR SOUDCE PRO MLÁDEŢ/PRACOVNÍK PMS. Reflexe případů z praxe. Metody poradenské práce s jedincem a skupinou a rodinou pokročilé dovednosti vedení poradenského rozhovoru zrcadlení, přeznačkovávání, oceňování, sebereflexe, sebehodnocení, přijímání a poskytování zpětné vazby, ukončování rozhovoru. 7.setkání (6. pobytové) termín pátek neděle v červnu 2015 PRO ÚČASTNÍKY ZDARMA, HRAZENO Z DOTACE obsah: Rizikové projevy chování závislostní problematika, prevence a poradenství v podmínkách školy (látkové závislosti, procesuální závislosti, problematika zhoubných kultů). Systém náhradní výchovy v ČR ústavní výchova. Reflexe případů z praxe. Metody poradenské práce s jedincem a skupinou vedení vyšetřovacího rozhovoru, vedení podpůrného a krizově intervenčního rozhovoru. EXTERNÍ LEKTOR PEDOPSYCHIATR/ADIKTOLOG. 8. setkání (7. pobytové) termín: pátek neděle v září 2015 PRO ÚČASTNÍKY ZDARMA, HRAZENO Z DOTACE obsah: rizikové projevy chování problematika násilných projevů chování (šikanování, domácí násilí, sebepoškozování, vandalismus, extremismus, xenofobie a rasismus) a problematika kriminálního chování, syndrom CAN a komerční sexuální zneuţívání. Systém náhradní výchovy v ČR náhradní rodinná výchova. Reflexe případů z praxe. Metody poradenské práce s jedincem a skupinou vedení skupinových aktivit (třídnická hodina komunitní kruh, diskusní kruh). EXTERNÍ LEKTOR - ODBORNÍK NA NETOLISMUS/PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY. 9. setkání (8. pobytové) termín: pátek neděle v říjnu 2015 PRO ÚČASTNÍKY ZDARMA, HRAZENO Z DOTACE rozsah: 25 vyučovacích hodin obsah: Monitorování a evaluace primární prevence rizikového chování, systém primární prevence mimo rezort školství, problematika dětí se sociálním znevýhodněním v prostředí mimo školu. Reflexe případů z praxe. Metody poradenské práce s jedincem a skupinou vedení rozhovoru s rodiči. Reflexe a konzultace závěrečných prací účastníků. EXTERNÍ LEKTOR OMPA. 10. setkání (9. pobytové) ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ termín: pátek neděle v listopadu 2015 PRO ÚČASTNÍKY ZDARMA, HRAZENO Z DOTACE rozsah: 25 vyučovacích hodin Metody poradenské práce s jedincem a skupinou, vyuţití muzikoterapie v prevenci a ve výchově. Na posledním (prodlouţeném) setkání Studia proběhne Závěrečná zkouška před komisí, Obhajoba závěrečných prací účastníků, Vyhlášení výsledků a předání osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Cena programu: Cena Studia je celkem ,-KČ, z toho účastník/vysílající organizace hradí 5000,-KČ v prvním roce Studia a 2000,-KČ v druhém roce Studia. 4000,-KČ z ceny Studia (tj. 36%) je hrazeno z dotace. Cena za účast ve vzdělávacím programu pro účastníka činí tedy celkem 7000,-KČ. V ROCE 2014 JSME BYLI V DOTAČNÍM ŘÍZENÍ NA MŠMT ÚSPĚŠNÍ A ZÍSKALI JSME DOTACI NA 2 BĚHY (9.a 10.) STUDIA. Úhrada od účastníka za první rok Studia ve výši 5000,-KČ se provádí před začátkem Studia, uhrazení částky slouţí jako blokace místa ve vzdělávací skupině. V případě odstoupení ze Studia před jeho započetím je částka vrácena plátci. Úhrada částky se provádí bankovním převodem, po zaslání vyplněné Přihlášky-návratky bude zájemci či jeho zaměstnavateli vystavena faktura.

4 Místo vzdělávání: Celý běh Studia (tedy 9 pobytových setkání) se uskuteční v zařízení Kemp KRUPÁ, Staré Město pod Sněžníkem, okres Šumperk, Olomoucký kraj. Kemp KRUPÁ se nachází na hlavní silnici procházející Starým Městem směrem na Kunčice (Paprsek). Od vlaku ve Starém Městě je Kemp Krupá přibliţně 8 minut pěšky a od autobusu přibliţně 5 minut. Cesta velmi jednoduchá a nedá se zabloudit. Z vlakového nádraží se člověk dá vlevo, aţ dojde k mlýnu Probio, zde na křiţovatce vpravo. Dojde na další křiţovatku a zde doleva. Areál je poté přibliţně 250 metrech po pravé straně za touto křiţovatkou. Autobus. Dolů z náměstí kolem rohu hotelu Pohoda. Pořád dolů a rovně. Areál je poté na pravé straně přibliţně po 400m cesty. V areálu je 11. Běhu Studia k dispozici bungalov s 8 pokoji o celkové kapacitě 28 lůţek: 1x 2, 3x 3, 3x 4 a 1x 5 lůţkové pokoje. Sociální zařízení společné. Ubytování horského typu, vyhovující. Stravování dobré a VYDATNÉ, bohaté snídaně formou švédských stolů, káva, čaj, mléko, obědy a večeře s moţností přídavků. V areálu je k dispozici mnoţství aktivit (horolezecká stěna, lanové centrum, lukostřelba, paintball, vyhřívaný venkovní bazén, atd.), v kaţdém roce Studia získá účastník 1 vybranou aktivitu zdarma. Ve školící místnosti, jejíž součástí je bar, po celý víkend mimo nás nikdo jiný nebude. Platba za ubytování a stravu se platí na kaţdém setkání v hotovosti na místě (po domluvě moţno uhradit také bankovním převodem). Cena ubytování a stravy za 1 setkání je 900,-KČ/ účastník (2 plné penze + 2 noci ubytování). Ubytování a stravování na 4 setkáních v roce 2015 bude účastníkům hrazeno z dotace. Lektorské zabezpečení: Výcvikovou část Studia vede tandem lektorů - odborný garant programu Mgr. Petr Spurný - absolvent FF UK Praha Ústav etnologie a PF UP Olomouc speciální pedagogika-etopedie, absolvent sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR, frekventant supervizního výcviku, v současné době pracuje jako ředitel Poradenského centra pro rodinu a jako lektor vzdělávacích a výcvikových programů v rámci DVPP, externě působil na Slezské univerzitě Opava a MU Brno a lektorka Mgr. Drahoslava Horsáková, speciální pedagoţka, arteterapeutka, pracuje jako ředitelka VÚ a DDŠ Králíky. Externími lektory jsou: Mgr. Jitka Žlunková speciální pedagog, Veronika Zaoralová, DiS., kurátorka pro mládeţ OSPOD Přerov, Mgr. Bronislava Valentová, speciální pedagog, Mgr. Ivona Daňhelová, vedoucí Probační a mediační sluţby, Středisko Přerov, Mgr. Silvie Houšťavová, psycholog, Mgr. Irena Oršulíková oblastní metodik preventivních aktivit na PPP Olomouckého kraje, pracoviště Přerov, Bc. Marcela Nosálová, pracuje jako koordinátor sluţeb organizace Člověk v tísni Olomoucký kraj, pracoviště Přerov, Mgr. Zdeněk Vilímek, speciální pedagog, muzikoterapeut, Mgr. Radka Ježková, psycholog, Mgr. Petra Stanieková, poradce, Mgr. Jaroslav Kovář, speciální pedagog, Bc. Jan Hlaváč, adiktolog, adal. Výstup: Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP. Absolventi programu, kteří splní všechny předepsané náleţitosti, obdrţí osvědčení o absolvování studia k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů. Kontakt: Přihlášky do programu Běh /2015 přijímáme formou vyplněné a naskenované přiloţené Přihlášky - návratky na nebo poštou na RESOCIA o.s., Domaželice 36, Domaželice. Dotazy zodpovíme na t.č

5 PŘIHLÁŠKA NÁVRATKA Vzdělávací program Studia k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů Běh / 2015 Jméno, příjmení, titul zájemce datum narození:... Mobil:. .. Kontaktní adresa: PSČ:. Jsem samoplátce: ANO NE /nehodící se škrtněte/ Částku za účast za mě zaplatí zaměstnavatel: ANO-NE /nehodící se škrtněte/ V případě varianty ANO vyplňte data zaměstnavatele Zaměstnavatel:.. IČ: Tel.: Fakturu pro platbu zašlete na adresu: a) adresa samoplátce b) adresa zaměstnavatele c) jiná adresa: /zřetelně zatrhněte zvolenou variantu/ Mám zájem o zařazení do Běhu /2015 Podpis zájemce Statutární zástupce školského zařízení:. Podpis, razítko Pečlivě vyplněnou Přihlášku návratku zašlete na RESOCIA o.s. Domaželice Domaželice

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008 I. E. S. INSTITUT EXPERTNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010 I.E.S. INSTITUT EXPERTNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Obsah Obsah Úvod... 2 Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK termínový kalendář... 4 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK tematická

Více

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 OBSAH Společné

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP OK V Olomouci dne 23. 10. 2013 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení 3 Část

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK V Olomouci dne 20.10. 2014 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 17 4 25 + 5 16 5 1+4 57

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 17 4 25 + 5 16 5 1+4 57 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních

PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních PorCeTa, o.p.s. Speciálně pedagogické poradenské a vzdělávací centrum Smetanova 1284, 390 02 Tábor

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2012, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009

Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009 10/ 2009-1 - červen 2009 Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009 1. 4. - 30. 6. 2009 Galerie na schodech a Minigalerie výstava výtvarných prací Mgr. Hany Češkové ze SPUŠ a SOŠ Hodonín 3. června 2009 Studium

Více

P-centrum. Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325

P-centrum. Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325 P-centrum Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325 OBSAH P-centrum, CPPT, o. p. s. 2 Vzdělávací služby P-centra 2 Specializační kurz prevence rizikového chování 3 Tematické semináře 5 Semináře na klíč

Více