STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V HORNÍM SLAVKOVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V HORNÍM SLAVKOVĚ"

Transkript

1 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, NAD VÝTOPNOU 1010, HORNÍ SLAVKOV STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V HORNÍM SLAVKOVĚ

2 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, NAD VÝTOPNOU 1010, HORNÍ SLAVKOV STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V HORNÍM SLAVKOVĚ V Horním Slavkově dne: 30. července 2007

3 Úvod Slovo starostky Zajištění pečovatelské služby ve městě Horní Slavkov a okolí pojalo město jako jednu ze svých priorit. Rozšíření pečovatelské služby potřebným se podařilo zajistit výstavbou domu s pečovatelskou službou. V současné době se prodlužuje věk, zvyšuje se počet domácností, ve kterých žijí lidé osaměle. Snižuje se počet vícečlenných velkých rodin. Svoji roli hraje i velká rozvodovost, zvýšený počet bezdětných domácností a rodin s jedním dítětem. To vše povede k tomu, že se bude snižovat prostor pro poskytování rodinné péče, ať již zdravotní či sociální, v rodinách potomků, kteří budou ochotni nebo schopni jí poskytnout. V důsledku může nárok na stoupající potřeby, rozšíření sociálních i zdravotních služeb, zvýšit jejich cenu nebo nárok na rozpočet. Starší lidé budou vyhledávat menší malometrážní byty s požadavkem na poskytování sociální nebo zdravotní služby. Budeme podporovat výstavbu malometrážních bytů se zajištěním sociální a zdravotní služby tak, abychom seniorům a potřebným zajistili důstojný život a klidné stáří. starostka města Horní Slavkov Mgr. Jana Vildumetzová Slovo ředitele Stáří není nemoc, stáří je jenom přirozený vývoj, léty opotřebovaný organizmus, který potřebuje zvýšenou pozornost, větší každodenní péči, úctu a pochopení. Žít myšlenkou na stáří znamená stárnout rychleji. Žít s pocitem, že nejsme sami, že nás někdo potřebuje, že naše každodenní činnost nám přináší uspokojení a že probuzení do každého nového dne je plno očekávání a drobných nadějí, je smyslem a posláním pečovatelské služby. Pečovatelská služba není jenom snaha o naplňování standardů, předpisů a směrnic, ale je to každodenní obětavá práce lidí, kteří jsou nejenom schopni, ale i ochotni pracovat pro lidi, kteří jejich pomoc potřebují. Potřebujete nás, jsme tu pro Vás ředitel DPS Horní Slavkov Ing. Jan Fridrich

4 Standardy kvality pečovatelské služby Zavádění standardů kvality sociálních služeb v rámci Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, Horní Slavkov Úvod: Pečovatelská služba, příspěvková organizace, se plně hlásí k myšlence standardizace kvality sociálních služeb. Při tvorbě tohoto materiálu jsme vycházeli z dlouhodobé obětavé práce pracovnic v sociálních službách, z potřeb a přání klientů. Východiskem pro práci je zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., materiál Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe, Standardy kvality sociálních služeb a Průvodce poskytovatele MPSV ČR 2003, ISBN Hlavním cílem bylo zformulovat a zavést do praxe soubor interních pravidel pro Pečovatelskou službu, příspěvkovou organizaci, Horní Slavkov, jehož důsledným uplatňováním dojde ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.

5 OBLAST PROCESNÍ VZTAHY MEZI UŽIVATELEM A POSKYTOVATELEM Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování pečovatelské služby Pečovatelskou službou, příspěvkovou organizací, Horní Slavkov Poskytovatelem pečovatelské služby je Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Nad Výtopnou 1010, , Horní Slavkov, která byla zřízena jako příspěvková organizace města Horní Slavkov. tel.: ; Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov zajišťuje terénní službu, poskytovanou ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků sociálních pracovnic (pečovatelek) na základě smlouvy mezi poskytovatelem a osobou požadující pečovatelskou službu ( klientem), za úhradu, dle platného sazebníku schváleného Radou města Horní Slavkov. Poskytované úkony pečovatelské služby na odborné a kvalifikované úrovni zachovávají a rozvíjejí důstojný život všech osob, které těchto služeb využívají. Při poskytování všech úkonů pečovatelské služby jsou dodržovány zásady pečovatelské služby, obsažené v etickém kodexu zaměstnanců pečovatelské služby. Průběh poskytování pečovatelské služby probíhá dle individuálních plánů péče u jednotlivých klientů. Poslání: Posláním Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, Horní Slavkov je poskytovat svým klientům služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí a k aktivnímu využití volného času, a umožnit tak lidem přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat ve svých domovech, zachovávat přirozené vazby na své přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele, blízké a využívat vlastní možnosti, schopnosti, dovednosti, přirozené vztahové sítě a místní instituce, které poskytují služby veřejnosti. Cílová skupina: Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov je určena osobám žijícím ve městě Horní Slavkov a v jeho integrovaných obcích, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, osobám s chronickým nebo zdravotním postižením, a též rodinám s více narozenými dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Cílem Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, Horní Slavkov je : - podpora klientů v jejich soběstačnosti a samostatnosti, - umožnění samostatného rozhodování klientů o vlastním životě, - pomoc klientům zajistit základní životní potřeby, - pomoc při zajišťování vysoké kvality života ve stávajícím domácím prostředí, - podpora klientů v maximálně možném aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí, - podpora klientů pro zvýšenou orientaci v jejich vlastních nárocích, právech a povinnostech.

6 Základní činnosti poskytované Pečovatelskou službou, příspěvkovou organizací, Horní Slavkov: - základní poradenství, - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Zásady Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, Horní Slavkov jsou obsaženy v Etickém kodexu zaměstnanců Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, Horní Slavkov. Mezi hlavní principy patří: - rovnost přístupu bez diskriminace, - dodržování práv klientů, - zachování lidské důstojnosti, - nezávislost a autonomie klientů, - respektování potřeb a volby klientů, - bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb, - individualizace podpory, - flexibilita, - diskrétnost. a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov se hlásí ke standardizaci sociálních služeb, Pečovatelská služba, příspěvková organizace, dodržuje definovaná poslání, cíle, kvalitu, cílovou skupinu klientů a zásady pečovatelské služby. Poslání, cíle a zásady chápe jako závazek veřejnosti a má je zpracované v písemné podobě. Jsou to Pravidla pro poskytování pečovatelské služby, Etický kodex zaměstnanců pečovatelské služby a další pravidla a předpisy s tím související. b)poskytovatel vytváří podmínky pro to, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace. Pečovatelská služby, příspěvková organizace, Horní Slavkov vytváří příležitosti k tomu, aby klienti mohli uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí. Pečovatelská služba, příspěvkové organizace je poskytována ve vymezeném čase a v rozsahu vyplývajícím z individuálních plánů na základě písemné smlouvy uzavřené mezi klientem (zákonným zástupcem) a poskytovatelem. Individuální plán péče je vytvořen dle požadavků a potřeb klientů, v souladu s jeho potřebami. Je i upravován v průběhu poskytování

7 pečovatelské služby dle potřeb a přání klientů, a to dodatkem nebo přepracováním pečovatelské smlouvy. Klient má možnost kdykoliv zrušit Smlouvu o poskytování pečovatelské služby v souladu s jejími ustanoveními. Zrušení smlouvy nezbavuje klienta povinnosti uhradit již poskytnuté služby. Za osobu, s níž byla sepsána poskytována pečovatelská služba na základě smlouvy sepsané s jeho zákonným zástupcem, ruší smlouvu zákonný zástupce. Osobu, která není schopna jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání a rušení smlouvy obecní úřad s rozšířenou působností. c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov má zpracovány Zásady pro poskytování pečovatelské služby, v nichž jsou uvedeny pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování pečovatelské služby. S těmito zásadami jsou seznámeni všichni zaměstnanci pečovatelské služby, kteří jsou povinni při výkonu práce podle těchto posupovat. Pečovatelská služba je poskytována v souladu s dalšími metodickými materiály, které jsou za účelem poskytování sociálních služeb písemně vypracovány. Všichni zaměstnanci pečovatelské služby jsou s jednotlivými materiály seznámeni, jsou jim běžně přístupné v kanceláři ředitele Domu s pečovatelskou službou, Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov. Se všemi materiály se mohou seznámit nejenom klienti pečovatelské služby, ale i ostatní zájemci z řad klientů i veřejnosti. d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby. Zaměstnanci Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, Horní Slavkov dodržují Etický kodex pečovatelské služby, postupují v souladu s Pravidly pro poskytování pečovatelské služby. Tato vnitřní pravidla jsou vytvořena pro ochranu uživatelů před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování služby. Standard č. 2 Ochrana práv klientů Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace, respektuje při poskytování svých služeb základní lidská práva klientů a jejich nároky vyplývající z právních norem a obecně závazných pravidel občanského soužití.

8 a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv u osob dojde. Podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov se zaměřuje zejména na ochranu klientů se sníženou pohyblivostí, se zhoršenou schopností komunikace a klientů, kteří si nejsou schopni sami vyřídit různé právní úkony. Zvýšená pozornost je věnována i ochraně práv klientů při poskytování úkonu pomoc při osobní hygieně. b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací. Podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. Zaměstnanci pečovatelské služby, příspěvkové organizace, Horní Slavkov jsou při výkonu práce vázány Organizačním řádem pečovatelské služby, Etickým kodexem pečovatelské služby a dalšími předpisy a pravidly, jejichž dodržování má co nejvíce eliminovat střet zájmů klientů a poskytovatele. Přesto mohou nastat situace při poskytování pečovatelské služby, kdy ke střetu zájmů může dojít. Zaměstnanci pečovatelské služby jsou se všemi pravidly seznámeni a tato jsou průběžně doplňována na základě nastalých situací, připomínek, stížností klientů a zjišťování spokojenosti klientů se způsobem poskytování pečovatelské služby. c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů. Podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, má zpracována pravidla pro přijímání peněžních či věcných darů, se kterými jsou jednotliví zaměstnanci pečovatelské služby seznámeni. Podle těchto pravidel je přijímání peněžních či věcných darů zaměstnanci pečovatelské služby nepřípustné. Standard č. 3 Jednání se zájemcem o pečovatelskou službu Každý občan má možnost získat základní informace o Pečovatelské službě, příspěvkové organizaci, Horní Slavkov. Informace jsou poskytovány na sociálním odboru města, u ředitele nebo sociálních pracovnic pečovatelské služby a ve Zpravodaji města Horní Slavkov, kde jsou podávány informace o činnosti pečovatelské služby. Zájemce o služby je před uzavřením Smlouvy o poskytování pečovatelské služby seznámen s nabídkou služeb pečovatelské služby, podmínkami pro jejich poskytování, cenou za poskytované služby a s jejich rozsahem.

9 a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službě srozumitelným způsobem, o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov má zpracována pravidla pro informování občanů o Pečovatelské službě, příspěvkové organizaci, podle kterých aktivně informuje občany o službě (rozsah nabízených úkonů, vymezený čas, podmínky a způsob poskytování úkonů, výše úhrady). b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby. Ředitel Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, Horní Slavkov spolu se sociálním pracovníkem pečovatelské služby (pečovatelkou), projedná se zájemcem o poskytování sociální služby jeho požadavky, očekávání a osobní cíle a podá zájemci informace o nabízené službě v takovém rozsahu a srozumitelnosti, aby se tento mohl samostatně nebo se svým zákonným zástupcem, rozhodnout, zda chce pečovatelské služby využít či nikoliv. c) Poskytovatel má zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov postupuje při odmítnutí pečovatelské služby v souladu se zákonem a zásadami zpracovanými pro poskytování pečovatelské služby. Standard č. 4 Smlouva o poskytování sociální služby Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov poskytuje pečovatelskou službu na základě písemné smlouvy uzavřené mezi klientem (zákonným zástupcem) a poskytovatelem. Smlouvu uzavírá ředitel Pečovatelské služby. Při sepisování smlouvy postupuje podle pravidel pro uzavírání smlouvy. Zjistí-li ředitel Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, Horní Slavkov v průběhu jednání o poskytování pečovatelské služby, že není možné žadateli vyhovět, postupuje v souladu se zákonem a pravidly pro postup při odmítnutí zájemce o poskytnutí pečovatelské služby. a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

10 Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov má písemně zpracována pravidla pro uzavírání Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby a podle těchto pravidel postupuje. b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba s kterou smlouvu uzavírá rozuměla obsahu a účelu smlouvy. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov zastupuje při jednání o uzavírání smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby ředitel organizace, který při využití svých odborných znalostí a dovedností ( zejména z oboru metod a technik sociální práce a způsobů komunikace), ale též praktických zkušeností postupuje tak, aby osoba s níž smlouvu uzavírá rozuměla obsahu a účelu smlouvy. Při jednání o uzavírání smlouvy může osobu, která potřebuje pečovatelskou službu zastupovat zákonný zástupce. c) Poskytovatel sjednává s žadatelem o pečovatelskou službu rozsah a průběh poskytování sociální služby a ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání žadatele. Smlouva o poskytování pečovatelské služby uzavřená mezi klientem (žadatelem) a Pečovatelskou službou, příspěvkovou organizací, Horní Slavkov obsahuje mimo jiné rozsah a průběh poskytování pečovatelské služby, který vychází z osobních cílů klienta závislých na jeho možnostech, schopnostech, dovednostech a přáních. Standard č. 5 Individuální plánování průběhu sociální služby Každý klient Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, Horní Slavkov má dle písemně zpracovaných pravidel pro individuální plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování pečovatelské služby písemně vypracován individuální plán průběhu poskytování pečovatelské služby každého klienta, vycházející z jeho zjištěných potřeb, požadavků a stanovených osobních cílů. Individuální plán péče obsahuje konkrétní kroky směřující k naplnění cílů. Klient má přitom možnost v průběhu poskytování služeb své cíle měnit. Individuální plán péče je součástí osobní dokumentace, plnění plánu péče je pravidelně určeným pracovníkem ( ředitelem) a klientem kontrolováno, vyhodnocováno a zaznamenáváno do dokumentace, případně dochází dle zjištěných skutečností k jeho (písemnému) přehodnocování s ohledem na potřeby a požadavky klienta. a) V zařízení je uplatňován systém sdílení potřebných informací o službách, které jsou poskytovány jednotlivým uživatelům. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov má písemně zpracovány pokyny pro plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování pečovatelské služby jednotlivým klientům.

11 b) Poskytovatel plánuje společně s klientem průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti klienta. Individuální plán průběhu poskytování pečovatelské služby je vytvořen s ohledem na osobní cíle a možnosti klienta, na tvorbě individuálního plánu péče se podílí klient, vedoucí pracovník organizace (ředitel) a sociální pracovník zajišťující pečovatelskou službu (pečovatelka), (popřípadě na žádost klienta i další osoby). c) Poskytovatel společně s klientem průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány jeho osobní cíle. Průběh poskytování pečovatelské služby probíhá dle individuálních plánů. resp. hodnocení naplňování osobních cílů klientů. Dle výsledků hodnocení dochází k přehodnocování pečovatelské služby a následné změně průběhu poskytování služeb s ohledem na potřeby a požadavky klienta. d) Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každého klienta určeného zaměstnance. Každý klient má určeného (přiděleného) sociálního pracovníka (pečovatelku). Ve spolupráci s ředitelem Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, pečovatelkou a klientem dbají na dodržování plánu, provádí jeho hodnocení v souvislosti s osobními cíli klienta a navrhují případnou změnu plánu s ohledem na jeho osobní cíle, potřeby, schopnosti a zdravotní stav. Při určování sociálního pracovníka je brán v úvahu osobní cíl klienta i stanovený postup v individuálním plánu, jak cíle dosáhnout, dále provozní možnosti pečovatelské služby, charakterové vlastnosti klienta i pracovníků pečovatelské služby. Pokud má klient zájem o stanovení konkrétního zaměstnance pečovatelské služby jako klíčového pracovníka je mu, nebrání-li tomu provozní důvody, vyhověno. Jméno tohoto klíčového pracovníka je uvedeno v individuálním plánu péče klienta. Případná změna klíčového pracovníka v průběhu poskytování pečovatelské služby je s klientem vždy pracovníkem Pečovatelské služby, projednána a zaznamenána v dokumentaci klienta. e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování pečovatelské služby jednotlivým klientům. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov prostřednictvím svých zaměstnanců si s klienty pravidelně vyměňuje informace o poskytování pečovatelské služby jednotlivým klientům. Vytváří podmínky pro pravidelnou komunikaci mezi zaměstnanci tak, aby všichni zaměstnanci měli dostatečné informace od vedoucích pracovníků k zajišťování služeb podle osobních cílů jednotlivých klientů. Standard č. 6 Dokumentace o poskytování sociální služby Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov má stanoveno jaké osobní údaje potřebuje od klientů na základě jejich písemného souhlasu získat, přitom shromažďuje a vede pouze takové údaje o klientech, které jsou nezbytné a nutné pro zajištění poskytování bezpečné, odborné a kvalitní pečovatelské služby. Při práci s osobními údaji postupuje

12 v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o klientech, včetně pravidel o nahlížení do této dokumentace. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, má zpracována pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o klientech, včetně pravidel o nahlížení do této dokumentace. Dokumentace je vedena ředitelem Pečovatelské služby, příspěvkové organizace. Před uzavřením smlouvy o poskytování pečovatelské služby je klient seznámen s údaji, jež budou evidovány a písemně potvrdí svůj souhlas s evidencí a zpracováním údajů. S veškerou dokumentací týkající se poskytování pečovatelské služby konkrétnímu klientovi se může klient kdykoliv seznámit. b) Poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých osob v případech, kdy to vyžaduje charakter sociální služby nebo žádost osoby. Charakter pečovatelské služby nevyžaduje anonymní evidenci jednotlivých osob v žádných případech a proto Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov anonymní evidenci klientů nevede. c) Poskytovatel má stanovenou dobu pro uchovávání dokumentace o osobě po ukončení poskytování sociální služby. Dokumentace Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, Horní Slavkov je uchovávána po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem organizace, tj. po dobu pěti let od ukončení poskytování pečovatelské služby. Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Klienti pečovatelské služby si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Pečovatelská služby, příspěvková organizace, Horní Slavkov má písemně zpracována a uplatňuje Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na Pečovatelskou službu, příspěvkovou organizaci, Horní Slavkov, se kterými jsou seznámeni klienti i zaměstnanci. a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, a to ve formě srozumitelné osobám; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

13 Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov postupuje při přijímání a vyřizování stížností dle Pokynů k vyřizování a přijímání stížností. Vzhledem k tomu, že pro některé klienty by podání stížností písemně, elektronicky nebo ústně do protokolu mohlo být problematické, mohou klienti Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, Horní Slavkov zvolit při podání ústní stížnosti postup uvedený v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností na Pečovatelskou službu, Horní Slavkov. S tímto postupem jsou všichni klienti seznámeni při podpisu, resp. před podpisem smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby, v Pravidlech poskytování pečovatelské služby. b) Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem a o možnosti zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížností; s těmito postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni zaměstnanci poskytovatele. Z pravidel pro podávání a vyřizování stížností je zřejmé, na koho se mají klienti pečovatelské služby se stížností obrátit, kdo a jakým způsobem bude stížnost vyřizovat i o možnosti zvolit si zástupce pro podávání a vyřizování stížností. c) Poskytovatel stížnosti eviduje a vyřizuje písemně v přiměřené lhůtě. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností obsahují způsob evidence i lhůty pro jejich vyřízení. Všechny stížnosti jsou evidovány dle Pokynů k vyřizování a přijímání stížností na Pečovatelské službě, příspěvkové organizaci, Horní Slavkov, ústní stížnosti podané podle Pravidel pro podávání a vyřizování stížností na pečovatelskou službu jsou evidovány v Knize stížností. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečných průtahů. Snahou Pečovatelské služby, příspěvkové organizace v Horním Slavkově je vyřídit stížnosti neprodleně, resp.. do 10. kalendářních dnů po obdržení stížnosti, při projednávání složitější stížnosti lhůta pro vyřízení nepřekročí 30 kalendářních dní. O vyřízení stížnosti je klient písemně informován ve výše uvedených lhůtách. d) Poskytovatel informuje o možnosti obrátit se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci sledující dodržování lidských práv s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností obsahují informaci o možnosti obrátit se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na tajemníka Městského úřadu Horní Slavkov, případně na místostarostu, při nespokojenosti s prošetřením stížnosti na další instituce, např. Krajský úřad Karlovarského kraje a organizace sledující dodržování lidských práv. Pravidla obsahující kontakty na tyto orgány. Standard č. 8 Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov je terénní službou, plněním svého poslání umožňuje osobám setrvat v jejich přirozeném prostředí a zachovat tak vazby na rodinu, přátele, blízké i na instituce, jejichž služby dříve využívali a přejí si i nadále využívat.

14 a) Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby osoba mohla takové služby využívat. Pečovatelská služba pomáhá klientovi kontaktovat a využívat další služby podle jeho potřeb, zprostředkovává mu kontakt se společenským prostředím, a to zejména formou úkonů: - doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět - doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět - doprovod na vyšetření - doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov, pomoc při denních kulturních, zájmových, vzdělávacích nebo pracovních aktivitách b) Poskytovatel spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, které označí jednotlivé osoby, v zájmu dosahování jejich osobních cílů. Dle potřeb a požadavků klienta spolupracuje Pečovatelská služby, příspěvková organizace, Horní Slavkov s dalšími právnickými a fyzickými osobami, které klient označí, zejména s ošetřujícími lékaři, domácí ošetřovatelskou službou, příbuznými a přáteli klienta. Při jednání s těmito osobami zaměstnanci vždy respektují přání klienta a povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se při výkonu své práce o klientovi nebo od klienta dozvěděli, a klient je nepověřil, aby tyto skutečnosti sdělili dalším osobám. c) Poskytovatel zprostředkovává klientovi služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich individuálně určených potřeb. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov disponuje informacemi o institucích státní správy regionu i o pomáhajících institucích na místní úrovni, jakož i o dalších službách (lékařské, rehabilitační, pedikérské atd.). V případě zájmu klienta mu pečovatelská služba pomůže zprostředkovat kontakt s těmito institucemi jednou z činností pečovatelské služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Každý klient Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, Horní Slavkov může, na základě uzavřené smlouvy, úkony spadající pod tuto činnost (doprovody) využívat. d) Poskytovatel podporuje klienty v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov podporuje klienty v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím, protože její služby jsou poskytovány v domácnostech klienta - tj. v jeho přirozeném prostředí.

15 OBLAST PERSONÁLNÍ Standard č. 9 Personální a organizační zajištění sociální služby Struktura, počet pracovníků i jejich vzdělávání a dovednosti odpovídají poslání pečovatelské služby, poskytovaným úkonům a potřebám klientů. Pracovníci jsou zaškoleni a průběžně vzděláváni. a) Poskytovatel, má písemně stanovenou strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobní předpoklady zaměstnanců; organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené druhu poskytované sociální služby, její kapacitě a počtu a potřebám osob, kterým je poskytována. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov má písemně stanovenou organizační strukturu a počet pracovních míst, náplně práce, kvalifikační předpoklady, oprávnění a povinnosti vyplývající z jednotlivých pozic. Optimální strukturou se míní taková struktura, která vyhovuje rozsahu, kapacitě a charakteru služby, potřebám a aktuálnímu počtu klientů a která zaručuje zastupitelnost pracovníků bez omezení poskytování služby. b) Poskytovatel má písemně zpracovánu vnitřní organizační strukturu, ve které jsou stanovena oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov má v písemné podobě zpracované vnitřní organizační strukturu, v níž jsou zakotveny povinnosti jednotlivých zaměstnanců. c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov má definovány osobnostní a kvalifikační požadavky a stanovena vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců. Při výběru zaměstnanců uplatňuje politiku rovných příležitostí. Každý nový pracovník prochází zácvikem. Doba zácviku je minimálně 14 dní, během kterých je nový pracovník zaučován zkušeným pracovníkem. O zácvik je veden písemný záznam pracovníkem, který zácvik provádí. d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost fyzické osoby, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu, má písemně zpracována vnitřní pravidla pro působení těchto osob při poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov, při působení fyzických osob, které nejsou s Pečovatelskou službou v pracovně právním vztahu, postupuje v souladu s předpisy a pravidly pečovatelské služby, které dodržuje.

16 Standard č. 10 Profesní rozvoj zaměstnanců Pečovatelská služby, příspěvková organizace, Horní Slavkov zajišťuje profesní rozvoj jednotlivých zaměstnanců, jejich znalosti, dovednosti a schopnosti, které jsou nezbytným předpokladem pro kvalitní výkon činností vedoucích k bezproblémovému a kvalitnímu poskytování pečovatelské služby a k naplnění osobních cílů klientů pečovatelské služby. a) Poskytovatel má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních cílů a potřeby další odborné kvalifikace. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov má zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, jejich pracovního výkonu i spokojenosti klientů s jejich službami. Dle výsledného hodnocení se každému zaměstnanci stanovuje vývoj, naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace. b) Poskytovatel má písemně zpracován program dalšího vzdělávání zaměstnanců. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov má stanoven minimální roční plán vzdělávání pracovníků. Náklady na vzdělávání pracovníků tvoří samostatnou položku rozpočtu pečovatelské služby. Na vytváření plánu vzdělávání se podílejí zaměstnanci, jichž se vzdělávání týká. c) Poskytovatel má zpracován systém výměny informací mezi zaměstnanci o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov si na svých poradách pravidelně vyměňuje informace mezi zaměstnanci o poskytování pečovatelské služby jednotlivým klientům a vytváří podmínky pro pravidelnou komunikaci tak, aby zaměstnanci měli dostatečné informace k zajišťování služeb podle osobních cílů klienta. Na svých pravidelných poradách zajišťuje i informovanost o běžných provozních záležitostech i změnách v poskytování služeb jednotlivým klientům. Porady mají stanovené termíny a frekvenci, ruší se pouze ve výjimečných případech. Rovněž tak je zajišťováno mimořádné konání porad. d) Poskytovatel má písemně zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců. Zaměstnanci Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, Horní Slavkov jsou placeni podle stávajících platných právních předpisů.

17 e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov zajistí při řešení obtížných sociálních situacích pro zaměstnance v přímé práci podporu, a to formou konzultací s nezávislým odborníkem.

18 OBLAST PROVOZNÍ Standard č. 11 Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby Místo a denní doba poskytování pečovatelské služby odpovídají cílům a charakteru služby, potřebám cílové skupiny klientů i provozním možnostem pečovatelek. Kritérium: a) Poskytovatel určuje místo a dobu poskytování sociální služby podle druhu sociální služby, okruhu osob, kterým je poskytována a podle jejich potřeb. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov poskytuje své služby v domácnostech klientů a v domech s pečovatelskou službou v pracovní dny od 6,30 hod, do 15,30 hod. O sobotách, nedělích a v době svátků není pečovatelská služba zajišťována Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Pečovatelská služba příspěvková organizace, Horní Slavkov má zpracován a pravidelně aktualizuje veřejnosti přístupný soubor informací o poskytovaných službách. Kritérium: a) Poskytovatel má zpracován soubor informací o poskytované sociální službě, a to ve formě srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena. Informace o Pečovatelské službě, příspěvkové organizaci, Horní Slavkov jsou dostupné veřejnosti v domě s pečovatelskou službou, na Městském úřadě v Horním Slavkově a ve Zpravodaji města Horní Slavkov, který vychází pravidelně každý měsíc. Informace vždy obsahují vždy minimálně tyto údaje: název a právní formu poskytované služby, adresu sídla poskytovatele, jméno kontaktního pracovníka, telefonické spojení, poslání, cíle, zásady, místo a čas poskytování služeb, vymezení cílové skupiny, rozsah a časová dostupnost služby, základní činnosti, výše úhrady. Standard č. 13

19 Prostředí a podmínky a) Poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov má takové materiální a technické vybavení, které odpovídá druhu a rozsahu poskytovaných služeb. Vybavení, vedené v inventárním seznamu, je dle potřeby obnovováno a doplňováno. Pří rozvážení obědů je dbáno na dodržování hygieny dle předepsaných právních a hygienických předpisů. b) Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní sociální služby v takovém prostředí, které je důstojné a odpovídá okruhu osob a jejich individuálně určeným potřebám. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov je terénní službou, která zajišťuje poskytování úkonů klientům v jejich domácím prostředí a v domech s pečovatelskou službou. Plnění tohoto kritéria se při poskytování. pečovatelské služby, příspěvkovou organizací, Horní Slavkov nehodnotí. Nouzové a havarijní situace Standard č. 14 Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov má stanovena a uplatňuje srozumitelná a trvale dostupná Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací, ve kterých jsou popsány možné havarijní a nouzové situace a způsoby jejich řešení. Pracovníci jsou s pravidly seznámeni, rozumějí jim a dokáží je používat. Pravidla jsou postupně doplňována. a) Poskytovatel má písemně definovány nouzové a havarijní situace, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním sociální služby, postup při jejich řešení. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov má písemně zpracována Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby, a postup při jejich řešení. Pravidla jsou postupně doplňována o řešení dalších situací, ke kterým může při poskytování pečovatelské služby dojít a které je nutné neprodleně řešit. b) Poskytovatel prokazatelně seznámí zaměstnance a osoby, kterým poskytuje sociální služby, s postupem při nouzových a havarijních situacích a vytváří podmínky, aby zaměstnanci a osoby byli schopni stanovené postupy použít.

20 S pravidly pro řešení nouzových situací a havarijních situací, v nichž jsou definovány nouzové a havarijní situace, které mohou při poskytování pečovatelské služby nastat, a kde je uveden postup jejich řešení, jsou pracovníci seznámeni (stejně jako s dalšími metodickými materiály Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, Horní Slavkov ) při uzavírání pracovních smluv, v průběhu výkonu práce s pracovníkem pověřeným řízením pečovatelské služby ověřuje porozumění pravidlům a schopnostem jich použít. c) Poskytovatel vede dokumentaci o průběhu a řešení nouzových a havarijních situací. O každé nouzové či havarijní situaci je pracovníkem pečovatelské služby, který se v takové situaci ocitl, zhotoven zápis o jejím průběhu a řešení do Knihy mimořádných událostí uložené u ředitele organizace v Domě s pečovatelskou službou, Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov, událost je zároveň zaznamenána v dokumentaci klienta. Na nejbližší poradě pracovníků pečovatelské služby je pak za účasti vedoucího pracovníka ( ředitele ) a sociálního pracovníka, který se mimořádné situace účastnil, proveden rozbor situace a postupu při jejím řešení. Zvyšování kvality sociální služby Standard č. 15 Pečovatelská služba, příspěvková organizace, průběžně kontroluje kvalitu poskytovaných sociálních služeb a dbá o její zvyšování. a) Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíly a zásadami sociální služby a osobními cíly jednotlivých osob. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov průběžně kontroluje a hodnotí, zda způsob poskytování pečovatelské služby je v souladu s definovaným posláním, cíly a zásadami pečovatelské služby a osobními cíly jednotlivých klientů. Ke kontrole a hodnocení využívá různé metody a techniky kvalitativního výzkumu: zjišťování názorů klientů, jejich rodinných příslušníků i veřejnosti, rozbor individuálních plánů a zejména osobních cílů klientů a jejich naplňování, analýzu podaných stížností, poznatky a připomínky pracovníků pečovatelské služby, rozbor nouzových a havarijních situací. b) Poskytovatel má písemně zpracována pravidla pro zajišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociální služby. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, nemá zpracována vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob. Kontrolu spokojenosti klientů provádí průběžně a o každé kontrole provádí zápis s podpisem klienta ( jeho zákonného zástupce), pracovnicí sociálních služeb, která je službou pověřena, ředitelem a popřípadě pověřeným pracovníkem městského úřadu. c) Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby.

21 Do hodnocení kvality poskytovaných pečovatelských služeb a jejich dalšího rozvoje jsou zapojováni všichni zaměstnanci pečovatelské služby, hodnocení se mohou zúčastnit i sociální pracovníci OSVaZ, spolupracující organizace, lékaři atd. d) Poskytovatel využívá stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby. Pečovatelská služba., příspěvková organizace, Horní Slavkov se veškerými stížnostmi ( včetně anonymních), v souladu s Pravidly pro podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelské služby, zabývá. Analýza ověřených stížností je jednou z technik pro zjištění kvality a způsobu poskytovaných služeb. Stížnost jsou brány jako podnět pro rozvoj a zlepšování pečovatelské služby. V Horním Slavkově dne: Zpracoval: Ing. Jan Fridrich ředitel DPS Horní Slavkov

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb Příloha 2 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno ano poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby

Více

Standardy kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se staly právním předpisem závazným od 1. 1. 2007, znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č.

Více

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Kvalita??? Jak hodnotit kvalitu sociální práce? Subjektivní x objektivní hodnocení. Hodnotící kritéria. Hodnotitelé. Vnitřní hodnocení Kdo? Jak často? Kritéria? Výstupy?

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov seniorů Vidim, příspěvková organizace poskytuje sociální službu dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006,

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Procedurální standardy kvality sociálních služeb

Procedurální standardy kvality sociálních služeb Procedurální standardy kvality sociálních služeb 1. CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Jan Strnad Tento materiál obsahuje přehled povinností poskytovatelů uvedených v dotyčných paragrafech, tedy povinnosti vztahující se primárně

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

III. Provozní standardy kvality sociálních služeb

III. Provozní standardy kvality sociálních služeb III. Provozní standardy kvality sociálních služeb 12. MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST SLUŽBY Místo a denní doba poskytování služby odpovídají cílům a charakteru služby a potřebám cílové skupiny uživatelů. 12.1

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace poskytuje dvě sociální služby: Domov pro seniory kapacita 11 osob. Domov se zvláštním režimem kapacita 59 osob. Standard

Více

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00017 Financováno z prostředků ESF, prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR Standardy kvality

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.1 POSLÁNÍ... 2 1.2 CÍLE... 2 1.2.1 Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.2.2 Rodina NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží a jakým způsobem... 3 1.2.3 Pečující znají potřeby dětí a umí je

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Odlehčovací služba Sociální rehabilitace ambulantní Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla CENTRA DENNÍCH SLUŽEB v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory Pravidla Sociálně aktivizační služby pro seniory Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb.

Více

Název poskytovatele DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 39 Působnost služby Olomoucký kraj

Název poskytovatele DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 39 Působnost služby Olomoucký kraj Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Platnost od: 18.6.2014 Název poskytovatele

Více

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBSAH Úvod 1. Místní a časová dostupnost 2. Prostředí a podmínky 3. Informovanost

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i.

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i. Vnitřní předpis č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i. Vypracovala: Mgr. Lenka Pokorná Schválil: Bc. Petr Herynek Účinnost od: 1. 9. 2016 Vnitřní

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Vnitřní pravidla odlehčovací služby

Vnitřní pravidla odlehčovací služby Název a místo organizace poskytující Odlehčovací služby: Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova 1094/4, 406 46 Krásná Lípa Vnitřní pravidla odlehčovací služby Kontakt: Vladislava Vítková, Dis., vedoucí týmu

Více

Základní informace o pečovatelské službě

Základní informace o pečovatelské službě PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LÁZNĚ LIBVERDA Pečovatelská služba (dále jen PS) je poskytována na území Lázní Libverda od 23. 2. 2010. Sociální služba v Lázních Libverda byla registrována dne 11.6.2007. Naše služba

Více

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Pro obecní úřady I.

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Pečovatelská služba je

Více

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU I. Úvod 1) Směrnice je určena pro sociální službu terénní program, kterou

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standard Stručný popis standardu Kritérium:Seznam příloh 1 Cíle

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Příloha č.2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Standardy kvality sociálních služeb STANDARD č. 7 Organizace: Náhradním rodinám, o.p.s. Statutární orgán:

Více

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v Domově seniorů Vidim

Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v Domově seniorů Vidim Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v Domově seniorů Vidim Proč je směrnice vydávána Nejen klient sociální služby, ale každý člověk musí

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad s rozšířenou působností. Dle 32 odst.

přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad s rozšířenou působností. Dle 32 odst. Metodické doporučení Městského úřadu v Turnově pro naplnění standardů kvality při poskytování sociálně právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů I. stupně a pověřených obecních úřadů Orgány sociálně

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. IČ: 26600285 E-mail: stredisko@ranapece-pce, web: www.ranapece-pce.cz Vnitřní předpis č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Denní stacionář 6. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1. Základní údaje Poslání Posláním

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Domov NaNovo, příspěvková organizace Chráněné bydlení Sedlnice Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 6. 2016 Plánovaná aktualizace: červen 2017 Standard č. 7 Stížnosti

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Centrum denních služeb Města Úpice

Centrum denních služeb Města Úpice Centrum denních služeb Města Úpice Národní 1109, 542 32 Úpice IČ: 00278386 mobil: 730 890 643 e-mail: hofmanova@upice.cz 1 POPIS REALIZACE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Identifikátor služby - Zřizovatelem Centra

Více

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9 Název vnitřního dokumentu: Pravidla pro poskytování pečovatelské služby Počet stran: 7 Schváleno dne: 1. 1. 2017 Účinnost od: 1. 1. 2017 Schválil: Mgr. Michaela Žáčková ředitelka Zrušeno dne: Pravidla

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Druh služby: Sociálně terapeutické dílny Místo poskytování služby: Šunychelská 1159,Nový Bohumín, 735 81 Bohumín Registrace č. POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE SOCIÁLNĚ

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA 473/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU Armáda spásy v České republice, z. s. Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7 SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Sociální poradenství 5. Sociální poradna, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1.Základní údaje Poslání služby Posláním Sociální poradny

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): (uživatel) Datum narození:

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 Pravidla ke STANDARDU č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Pravidla poskytování služby sociální rehabilitace

Pravidla poskytování služby sociální rehabilitace Vytvořil: Jaroslav Náhlík, Bc. Kateřina Valová Vytvořeno dne: 14. 6. 2016 Platné od: 20. 6. 2016 Frekvence revize: 1x ročně Odpovědná osoba: vedoucí sociální rehabilitace Pořadové číslo: 2 (od 2016) Metodické

Více