Univerzita Pardubice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Pardubice"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta eknmick-správní Zpracvání návrhu pdpry prdeje prduktů v pdmínkách ČSOB pjišťvny Práškvá Gabriela Bakalářská práce 2009

2

3 Prhlašuji: Prhlášení: Tut práci jsem vypracvala samstatně. Veškeré literární prameny a infrmace, které jsem v práci využila, jsu uvedeny v seznamu pužité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na mji práci vztahují práva a pvinnsti vyplývající ze zákna č. 121/2000 Sb., autrský zákn, zejména se skutečnstí, že Univerzita Pardubice má práv na uzavření licenční smluvy užití tét práce jak šklníh díla pdle 60 dst. 1 autrskéh zákna, a s tím, že pkud djde k užití tét práce mnu neb bude pskytnuta licence užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice právněna de mne pžadvat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvření díla vynalžila, a t pdle klnstí až d jejich skutečné výše. Suhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihvně. V Pardubicích dne Gabriela Práškvá

4 Pděkvání: Děkuji panu Ing. Jsefu Nvtnému za dbrné vedení bakalářské práce a za jeh cenné rady. Dále chci pděkvat všem respndentům, kteří chtně vyplnili dtazník.

5 ANOTACE: Bakalářská práce se týká pdpry prdeje prduktu v pdmínkách ČSOB pjišťvny v krese Jičín. Práce je rzdělena d dvu částí, na část tereticku, kde je základní vymezení pjmu a část prakticku, kde je uvedena analýza zkumanéh prblému pmcí dtazníkvéh šetření. KLÍČOVÁ SLOVA: prdej, pdpra prdeje, marketingvý výzkum, marketing TITLE: Supprt f sale in ČSOB pjišťvna ANNOTATION: Bachelr wrk thesis is t encurage the sale f the prduct in terms f insurance ČSOB district Jičín. The wrk is divided int tw parts, the theretical part, which is the basic definitin f a practical part, where the analysis examined the prblem using a questinnaire survey. KEYWORDS: sales, sales prmtin, marketing research, marketing

6 OBSAH Úvd Histrie marketingu Vymezení základních pjmů Marketing služeb Marketingvý mix služeb Prdukt Cena Distribuce Lidé Materiální prstředí Prcesy Marketingvý výzkum ve službách Pžadavky na marketingvý výzkum: Metdika marketingvéh výzkum Definvání prblému a výzkumných cílů Sestavení plánu výzkumu Shrmáždění infrmací Analýza a vyhdncení infrmací Prezentace výsledků...21

7 2.4 Prdej Prdejci Stanvení cílů Mix marketingvé kmunikace Cesty marketingvé kmunikace Reklama Pdpra prdeje Public Relatins a publicita Přímý marketing Osbní prdej Značka Význam značky: Histrie a sučasnst ČSOB pjišťvny Prdukty ČSOB Pjištění sb Pjištění vzidel Cestvní pjištění Pjištění majetku a dpvědnsti Pjištění pr firmy Pjištění pr zaměstnance Dtazníkvé šetření Návrhy změn Závěr...46 Seznam literatury Seznam tabulek Seznam brázků Přílhy... 50

8 Přílhy... Errr: Reference surce nt fund

9 Úvd Marketing je definván jak manažerský prces, zdpvídající za identifikaci, předávání a uspkjvání pžadavků zákazníků při dsahvání zisku. Mezi základní úlhy marketingu patří najít dsud neuspkjené ptřeby lidí a vytvřit řešení k jejich uspkjení. Pdpru prdeje rzumíme většinu reklamní kampaně, mezi které zahrnujeme předvádění prduktů, předvádění vzrků, výstavy, cenvé dhdy, sutěže a darvání prduktů jak ceny d sutěže. Cílem tét bakalářské práce je zpracvání návrhu pdpry prdeje v pdmínkách ČSOB pjišťvny. Práce je rzdělena na dvě části, na část tereticku a část prakticku. V teretické části ppisuji základní pjmy marketingu, marketing služeb, 4P marketingvéh mixu služeb, prdukt, marketingvý výzkum ve službách, prdej a pdpru prdeje. Teretická část se mi stala pdkladem pr prakticku část práce. V praktické části se zabývám pdpru prdeje prduktů v ČSOB pjišťvně. Tat část se skládá z infrmací ČSOB pjišťvně, její histrii a jejích prduktech. Dále jsu v práci uvedeny výsledné tabulky, které jsem získala na základě vyplňvání vypracvanéh dtazníku. Účastníky dtazníkvéh šetření byli byvatelé Jičína. Šetření se zúčastnil 50 respndentů ze 4 věkvých kategrií. Na základně zpracvaných výsledků bsahuje práce návrh změn. Změny mají pdpřit prdej prduktů prstřednictvím marketingvéh ddělení ČSOB pjišťvny. 9

10 1 Histrie marketingu Pprvé se zárdky dnešníh marketingu začínají bjevvat v USA na knci 19. stletí. V té dbě byla slabá knkurence, zbží byl pdbné a pptávka převažvala nad nabídku. Byl t bdbí tzv. výrbně rientvanéh marketingu lidé kupvali puze t, c museli kupit, prpagace i distribuce tak byla velmi jednduchá. Když se začaly vyskytvat první přebytky zbží, cž byl následek, že některé trhy byly přesyceny, výrbci začali situaci řešit. Průkpníkem byl Henry Frd. Pmcí nvé kncepce autmbilu a nvých metd prpagace svých výrbků dcílil velkéh úspěchu. P velké hspdářské krizi v rce 1929, kdy dšl ke změnám v celsvětvé eknmice i v eknmickém myšlení, t měl za následek i změny v marketingu. Rzšířil se marketing, který byl rientvaný na prdej. Cílem se stal prdej, knkurence sílila, prt firmy začaly více peněz vkládat d reklamy. Výrbci se rientvali na zákazníka, bzvláště na jeh ptřeby. Plánváním se snažili zjišťvat trendy, aby tak mhli lépe určit, kam a jakým směrem se bude pptávka vyvíjet. Od knce druhé světvé války vzniká tzv. abslutní marketing. Cílem všech zaměstnanců v pdniku je rientvat se na ptřeby zákazníka. Zákazník určuje strukturu celéh trhu. P téměř st letech se tak situace brátila; zatímc dříve převažvala pptávka, nyní už převažuje nabídka. S příchdem asijských výrbků, které se rychle staly knkurencí zbží z Evrpy začala tzv. diferenciace zbží evrpské výrbky musely vypadat více evrpsky a mít jasný image. Dříve masvě vnímaný trh rzdělili specialisté v bru na menší segmenty trhu, které vznikají pdle splečných ptřeb zákazníků (mladí, staří, těhtné ženy apd.) 1 1 Histrie marketingu[cit ]. Dstupný z WWW: <http://encyklpedie.seznam.cz/hesl/ dejiny-marketingu>. 10

11 2 Vymezení základních pjmů 2.1 Marketing služeb Marketing je definván jak manažerský prces, zdpvídající za identifikaci, předávání a uspkjvání pžadavků zákazníků při dsahvání zisku. Službu je jakákliv aktivita, jejíž pdstata je nehmtná. a) Cílem rganizace je vytvřit, získávat a udržet si zákazníka. Zákazník je ve středu všeh, c rganizace dělá. b) Aby rganizace mhla tvřit, získávat a udržet zákazníka, musí vyrbit a vytvřit a ddat zbží a služby, které lidé chtějí a ceňují, t vše za pdmínek atraktivních pr zákazníky. Zákazníkům musí být takvý pčet, pr který bude výhdné ddávat. c) Má-li být rganizace při realizaci těcht činnstí ziskvá, musí získat příjem přesahující náklady, dstatečně vyský a pravidelný, který dkáže přilákat, udržet a rzvíjet kapitál. Organizace si musí udržet náskk před knkurenční nabídku. V neziskvých neb dtvaných rganizacích má tent faktr menší význam. d) Žádná rganizace nemůže tyt činnsti prvádět instinktivně neb náhdně. Musí bjasnit své cíle, své strategie. Zpravidla musí být vypracvány písemně, je nutn je předat lidem v rganizaci a je nutn je peridicky kntrlvat. e) V rganizaci musí být za tímt účelem vhdný systém dměn, auditů a kntrl, jejichž pmcí lze zajisti plnění všech cílů a strategií, zajišťvat dchylky d cílů a plánů a krigvat je Marketingvý mix služeb Marketingvý mix představuje subr nástrjů, jejichž pmcí marketingvý manažer utváří vlastnsti služeb nabízených zákazníkům. Jedntlivé prvky mixu může marketingvý manažer namíchat v různé intenzitě i v různém přadí. Služí stejnému cíly: uspkjit zákazníkvi ptřeby a přinést rganizaci zisk. Půvdní marketingvý mix 4P: prdukt (prdukt) 2 JANEČKOVÁ, Lidmila, VAŠTÍKOVÁ, Mirslava. Makreting služeb. Praha : Grada Publishing, spl. s.r.., s

12 cena (price) distribuce (place) marketingvá kmunikace (prmtin) Tyt 4P pr účinné vytváření marketingvých plánů nestačí. Prt se k tradičnímu marketingvému mixu připjili další 3P: materiálvé prstředí (physical evidence) lidé (peple) prcesy (prcesses) Prdukt Prduktem se rzumí t, c rganizace nabízí sptřebiteli k uspkjení jeh hmtných i nehmtných ptřeb. Klíčvým prvkem definujícím službu je její kvalita. Výrbky a služby jsu srdcem marketingu. Bez těcht prduktů nemůžeme zákazníkvi ptřeby uspkjit. Živtní cyklus prduktu (výrbku neb služby) Obrázek č.1 Živtní cyklus prduktu Zdrj 1 MAJARO, Simn. Základy marketingu. Ing. Stanislav Jurnečka. [s.l.] : Grada Publishing, a.s., s

13 Tabulka č. 1 Charakteristiky fází živtníh cyklu Fáze Uvedení na trh Rychlý růst Zralst Nasycení trhu Pkles výrby Charakteristika Prdukt je nvý; na trhu je mál známý; náklady na marketing jsu velmi vyské; zisk je malý Zjistil se, že prdukt uspkjuje první zákazníky, kteří h kupili. Ostatní následují jejich příkladu. Prdej vzrůstá velmi prudce a výrba začíná dsahvat zisku. Knkurence však zaznamenala náš úspěch a začíná plánvat knkurenční nabídku. Prdukt dsáhl své dknalsti a bchdy prduktu jsu dbré. Bj zastupení na trhu teprve začíná. Lze zaznamenat první příznaky cenvých tlaků. Trh se dstal d bdu, kdy mnžství prdanéh zbží začíná stagnvat. Bj zastupení na trhu vrchlí, a pkud není prdukt spjen se silnu věrnstí značce, začíná mnžství prdaných prduktů rzhdvat cena. Mnžství prdaných prduktů a zisk začínají klesat a s buducnstí prduktu t nevypadá dbře. Jsu nezbytná zdravná patření (tj. mdifikace prduktu, jeh zařazení d jiné kategrie neb jeh stažení z výrby). Zdrj: MAJARO, Simn. Základy marketingu. Ing. Stanislav Jurnečka. [s.l.] : Grada Publishing, a.s., s.125 Úrvně prduktu: jádr prduktu výchzí úrveň, která představuje základní užitek 13

14 čekávaný prdukt představuje subr vlastnstí a pdmínek, které zákazník běžně čekává rzšířený prdukt zahrnuje ddatečné služby a užitky, kterými se prdukt liší d nabídky knkurence ptenciální prdukt zahrnuje všechny prměny, změny a rzšíření, ke kterým djde firma v buducnsti Cena Cena je v tržním prstředí především nsičem eknmických infrmací. Udává výši nákladů na získání prduktu neb služby. Pdnik dle cen rzhduje svých cílech a rzvji pdnikání. Sptřebitelé se na základě cen rzhdují, c budu sptřebvávat. Manažer, který rzhduje ceně, si všímá nákladů, relativní úrvně ceny, úrvně kupěschpné pptávky, úlhy ceny při pdpře prdeje (různé slevy), úlhy ceny při snaze sulad mezi reálnu pptávku a prdukční kapacitu v místě a čase. Faktry vlivňující cenu Vnější faktry: charakter trhu charakter pptávky knkurence další faktry legislativa, inflace, úrkvé sazby apd. Vnitřní faktry cíle pdniku strategie marketingvéh mixu náklady a začlenění tvrby ceny d rganizační struktury pdniku Pr stanvení ceny musí pdnik znát tzv. 3C, cž je zákaznická pptávkvá funkce, knkurenční cena a nákladvá funkce. 14

15 Obrázek č. 2 Mdel "3C" pr stanvení ceny Zdrj: ZUZAŇÁK, Aleš. Marketing v pjišťvnictví. [s.l.] : [s.n.], s Distribuce Rzhdvání distribuci suvisí s usnadněním přístupu zákazníků ke službě. Suvisí s lkalizací služby, s vlbu zprstředkvatele ddávky služby. Pkud mezi výrbcem a zákazníkem dchází k přímému kntaktu, jde přímé distribuční cesty. Pkud je mezi výrbcem a zákazníkem nějaký distribuční mezičlánek (velkbchd, malbchd apd.), jde nepřímé distribuční cesty. Přímé i nepřímé distribuční cesty mají své výhdy a nevýhdy. Výhdy přímých distribučních cest: citlivý přístup k zákazníkvi přímý kntakt a kmunikace se zákazníkem účinná a nezkreslená zpětná vazba nižší náklady Nevýhdy distribučních cest: nutnst navázat značný pčet kntaktů s partnery btíže při předvádění funkce prduktu neeknmičnst přímých ddávek Výhdy nepřímých distribučních cest: přenechání části prdejních úknů mezičlánku využití kntaktů, zkušenstí a prfesinality distribučních mezičlánků 15

16 účinný způsb prdeje nižší ptřeba finančních zdrjů Nevýhdy nepřímých distribučních cest: ztráta kntrly nad prduktem závislst na distribučních mezičláncích rizik neplnění plateb a nedbytných phledávek nutná mtivace distribučních mezičlánků Distribuční cesty můžeme charakterizvat dle pčtu a typu distribučních mezičlánků a také pdle vyknávaných činnstí a funkcí v průběhu distribuce Typy distribučních mezičlánků: prstředníci prdukty kupují a znvu prdávají zprstředkvatelé prdukty nejsu jejich vlastnictvím, vyhledávají nvé zákazníky a zprstředkvávají prdej pdpůrné mezičlánky banky, dpravní splečnsti, reklamní agentury atd. Funkce: bchdní nákup a prdej prduktů, dhdy cenách lgistické dprava, třídění a kmpletvání, balení dplňkvé funkce shrmažďvání infrmací vývjvých trendech na trhu Vlba distribučních cest patří k nejdůležitějším a také k nejslžitějším rzhdváním managementu pdniku. Každá varianta distribuční cesty musí být upřesněna z hlediska mžnsti kntrly a eknmickéh hlediska Lidé Při pskytvání služeb dchází ve větší či menší míře ke kntaktům zákazníka s pskytvateli služeb. Lidé jsu prt jedním z nejvýznamnějších prvků marketingvéh mix služeb a mají 16

17 přímý vliv na kvalitu služeb. Mim dstatečné kvalifikace, patří k nutným pžadavkům na pracvníky umění jednat s lidmi, mtivace a uspkjení ptřeb a schpnst vedení a řízení lidí. I zákazník vlivňuje kvalitu služeb, prtže je sučástí prcesu pskytvání služeb Materiální prstředí Nehmtná pvaha služeb znamená, že zákazník nedkáže psudit dstatečně službu dříve, než ji sptřebuje. Materiální prstředí můžeme nazvat důkazem vlastnstech služby. Může mít mnh frem d budvy ve které je služba pskytvaná až p stejnkrj zaměstnanců. Snahu všech pdnikajících subjektů je t, aby půsbili pzitivně na zákazníka Prcesy Prcesy jsu všechny činnsti suvisející s prdejem, pdpru prdeje a následným servisem. Určitu část těcht prcesů může zákazník vnímat, tak si vytváří představu daném pdniku kvalitě jeh prduktu či služby. Interakce mezi zákazníkem a pskytvatelem během prcesu pskytvání služby je důvdem pdrbnějšíh zaměření se na t, jakým způsbem je služba pskytvána. Je nutné prvádět analýzu prcesů, vytvářet jejich schémata, klasifikvat je a pstupně (zejména u slžitých případů) zjedndušvat jedntlivé krky, ze kterých se prcesy skládají. Vlba prcesů závisí na knkurenci a eknmických mžnstech pdniku Marketingvý výzkum ve službách Marketingvý výzkum můžeme definvat jak spjení firmy pskytující služby s trhem prstřednictvím infrmací. Infrmace jsu systematicky získávané, analyzvané a jejich interpretace služí jak pr řízení marketingvých činnstí firmy, tak i pr řízení firmy samtné. Využití marketingvéh výzkumu na trhu služeb může být zaměřen na následující blasti: Výzkum trhu se zabývá analýzu tržníh ptenciálu pr stávající prdukty, hdntí pptávku p nvých prduktech, zabývá se charakteristiku trhů a studiem trendů. Marketingvý výzkum pmáhá získávat pdrbné infrmace zákaznících. Prstřednictvím výzkumu jsu dále zkumány nvé cílvé trhy. Tent výzkum pmáhá firmě dpvědět na tázku: Kde jsme nyní? 3 ZUZAŇÁK, Aleš. Marketing v pjišťvnictví. [s.l.] : [s.n.], s

18 Výzkum prduktů a služeb se zabývá zkumáním nvých prduktů služeb zákazníky, studiem nespkjensti zákazníků se službu. Výzkum efektivnsti nástrjů kmunikačníh mixu je významnu blastí výzkumu. Jde např. hdncení úspěšnsti reklamy, výběr reklamních médií atd. Dále může výzkum zkumat blast distribuce neb blast cen Marketingvý výzkum služí k řízení a plánvání činnsti firmy. Klade tázku: Kde bychm chtěli být? Sestavení marketingvéh plánu, výzkumu a analýza vyžadují brvské úsilí. Marketingvý výzkum pmáhá realizvat mnhem efektivnější marketingvá rzhdnutí Pžadavky na marketingvý výzkum: 1. Zaměření marketingvý výzkum musí vycházet a dpvídat cílům marketingvé kncepce firmy 2. Objektivita pstupy marketingvéh výzkumu musí eliminvat vlivy subjektivníh zkreslení při výběru respndentů, vlastním šetření a zpracvání. 3. Systematičnst má za úkl vylučit výběru zkumanéh vzrku vlivy nahdilsti a parciálnsti. 4. Včasnst časvé vymezení výzkumu by měl být takvé, aby jištěné výsledky byly dbře využitelné pr rzhdvací prces 5. Efektivnst nákladů vynalžené náklady na výzkum musí být prvnány s čekávanými přínsy 6. Přesnst a splehlivst výběr vhdných metd a technik marketingvéh výzkumu Metdika marketingvéh výzkum Efektivní marketingvý výzkum zahrnuje: 1. Definvání prblému a výzkumných cílů 2. Sestavení plánu výzkumu 3. Shrmáždění infrmací 4. Analýzu a vyhdncení infrmací 5. Prezentaci výsledků Definvání prblému a výzkumných cílů První krk vyžaduje pečlivé definvání prblémů, které vyhvují pžadvaným zkumaným cílům. Sučasně se prvnávají náklady na získání infrmací s celkvu hdntu přínsu výzkumu. 18

19 Definice prblému by neměla být ani příliš úzká a ani příliš širká, pkud není prblém dbře definván, může djít k tmu, že náklady na shrmažďvání infrmací přesáhnu hdntu přínsů. Hdnta infrmací závisí na jejich splehlivsti, platnsti výsledků výzkumu a na chtě vedení splečnsti realizvat příslušná dpručení. Rzlišujeme čtyři typy výzkumných prjektů: Mnitrvací výzkum permanentní shrmažďvání infrmací a jejich analýza. Pmáhá dhalit ptíže a příležitsti. Badatelský (explrační) výzkum pužijeme h tehdy, když je cíl výzkumu frmulván širce a když nemáme prblému, který chceme zkumat, dstatek předběžných infrmací. Cílem je shrmáždit základní údaje (údaje, na kterých je výzkum zalžen). Ppisný (deskriptivní) výzkum účelem výzkumu je pskytnut přesnu infrmaci knkrétních aspektech tržníh prstředí. Vstupní data zajišťuje průzkum pmcí dtazníků. Kauzální výzkum - zkumá příčiny prblémů a příležitsti. Cílem je pvěřit vztahy příčiny a následku. Je prváděn frmu experimentu, tzn. Studiem vlivu změn jedné skupiny faktrů, za předpkladu stálsti všech statních skutečnstí, jež nejsu předmětem danéh výzkumu Sestavení plánu výzkumu Před schválením plánu výzkumu je nutné znát dhad nákladů na jeh realizaci a přijmut rzhdnutí, jaké zdrje infrmací, jaké přístupy k výzkumu a nástrje výzkumu a výběr respndentů a kntaktní metdy se mají pužít. Plán má vymezit všechny fáze výzkumu věcně a časvě. Fáze plánu: 1. přípravná 2. realizační 3. prezentační Příprava výzkumu také znamená zajištění prjektu p persnální, finanční a technické stránce. Sučástí každéh výzkumu je výběr zkumaných bjektů. Subr všech jedntek, které ukazují určité znaky z hlediska zkumanéh záměru, se nazývá základní subr. 19

20 Plán výběru musí bsahvat základní rzhdnutí: Určení výběrvé jedntky (kd má být dtazván) Velikst výběrvéh subru (klik lidí by měl být slven, pzrván) Čím je výběrvý subr větší, tím jsu výsledky pzrvání splehlivější Shrmáždění infrmací Výzkum prbíhá na základně analýzy sekundárních neb primárních, kvantitativních neb kvalitativních, interních neb externích infrmací. Sekundární infrmace jsu infrmace, které byly shrmážděny pr nějaký jiný účel a jsu i nadále k dispzici. Zdrje sekundárních infrmací: Interní zdrje vnitřní infrmační systémy pdniků Externí zdrje státní publikace, knihy, kmerční infrmace, databázvé infrmace Primární infrmace se získávají pté, c jsu vyčerpány zdrje sekundárních infrmací neb pkud nejsu sekundární infrmace k dispzici vůbec. Primární infrmace jsu shrmažďvány v suvislsti s řešením aktuálníh prblému. Můžeme je získat různými výzkumnými přístupy: Výzkum pzrváním Metda dtazvání nejčastěji pužívaná metda, frmy:písemné dtazvání (dtazník), sbní dtazvaní (rzhvr) a telefnické dtazvání Experimentální výzkum vědecky nejhdntnější Kvantitativní infrmace jsu takvé, které lze přesně vymezit mnžstvím, velikstí, bjemem atd. infrmace se týkají četnsti něčeh, c již prběhl neb právě nyní prbíhá. Kvalitativní infrmace nejsu přím měřitelné. Jejich zpracvání prbíhá ve vědmí neb pdvědmí knečnéh sptřebitele. Pracují s větší míru nejistty Analýza a vyhdncení infrmací Snaha dvdit ze shrmažďvaných infrmací ptřebné závěry. Získané infrmace se nejprve rztřídí a klasifikují. Při tmt prcesu se využívá statistických technik neb rzhdvacích mdelů. 20

21 2.3.7 Prezentace výsledků Výsledky shrmažďvaných infrmací jsu zpracvány d ucelených závěrů a dpručení. Výsledná zpráva musí mít vysku dbrnu úrveň. Text by měl bsahvat přehledné tabulky, grafy a diagramy Prdej Obchdní činnst, ve které se směňuje zbží, služby za jiné zbží neb službu, nejčastěji však za peníze. Prdej prbíhá na ficiálně určených místech. Např. v bchdech neb na burzách. Každý předmět prdeje má svji cenu, kteru určuje prdávající Prdejci Prdejci jsu jedním z nejdůležitějších částí pdniku. Prdej může být efektivní puze tehdy, jsu-li na dbré úrvni i statní slžky marketingvéh mixu. Každá slžka marketingvéh mixu se musí pečlivě przkumat, aby byla firma schpna stanvit, zda je mžné zvýšení prduktivity. Samtný prdukt, cenvá plitika, mix marketingvé kmunikace a systém distribuce mají nezastupitelné míst při zjišťvání celkvéh úspěchu marketingvéh prgramu Stanvení cílů Prduktivní prdej a dbré řízení musí mít přesně stanvené cíle pr jedntlivé blasti a zárveň cíle pr každéh jedntlivéh prdejce. Prdejce musí vědět, c se d něj čekává (úrveň výknnsti, prduktivita). Dsažení cílů není jen měřítkem pr hdncení výsledků, je také prstředkem pr mtivaci a stimulaci jedntlivých prdejců. Může nastat situace, kdy manažer prdeje přiděluje prdejcům nárčné a nadměrné úkly. Tat strategie má svá nebezpečí: a) Způsbuje abslutní demtivaci prdejců. Prdejci zjistí, že nejsu schpni splnit stanvené cíle ani v případě, že budu tvrdě pracvat. b) Mžnst celkvéh zhrucení plánů firmy v důsledku rzpadu finančníh plánu prdeje. 4 VAŠTÍKOVÁ, Mirslava. Marketing služeb : Efektivně a mderně. Praha : Grada, s

22 Ke stanvení cílů pr prdejce jsu důležité tři hlavní pdmínky, které je nutné splnit, chceme-li aby stanvené cíle představvali nrmy výknnsti. Měřitelnst: Prdejce by měl být schpen, p sknčení pracvníh dne, zhdntit úrveň své práce dle nrem. Přiměřenst: Cíle, které jsu prdejcům stanvvány, musí být přiměřené jejich pracvnímu zařazení. Spravedlivst: Pkud se firma snaží dbré vztahy a pdpru svých zaměstnanců, je důležité, aby jedntlivcům i klektivům byly stanvvány takvé cíle, kterých jsu schpni dsáhnut dbře připravení a pilně pracující lidé. Pkud jsu stanvené výknnstní cíle příliš nízké, mhu být překrčeny dvakrát, třikrát neb čtyřikrát. Nesprávně stanvené cíle jsu synnymem neexistence nrem výknnsti Mix marketingvé kmunikace Hlavním psláním mixu marketingvé kmunikace je předání sdělení zákazníkům. Tímt způsbem zákazníka infrmujeme, že je prdáván určitý prdukt, jehž sptřeba přináší uspkjení. Kmunikace prbíhá na všech splečenských úrvních a ve všech blastech lidské činnsti. Pracvníci marketingu pužívají kmunikační schéma. Mají zprávy neb sdělení, které zakódují a vyšlu je dstupnými kmunikačními cestami. Pmcí zpětné vazby sledují, zda byla zakódvaná zpráva správě dekódvána. Obrázek č. 3 Prces kmunikace Zdrj: PAYNE, Adrian. Marketing služeb. [s.l.] : Gada, s MAJARO, Simn. Základy marketingu. Ing. Stanislav Jurnečka. [s.l.] : Grada Publishing, a.s., s

23 Tabulka č. 2 Charakteristiky prcesu kmunikace Účastníci prcesu Odesilatel Zpráva Příjemce Cesty Zpětná vazba Sledvané bdy Musí mít jasn v tm, c chce sdělit. Musí rzumět tmu, c je schpen příjemce zprávy pchpit a dekódvat a c je chten psluchat. Musí bsahvat přesně t, c chce vysílající sdělit a c je příjemce schpen dekódvat. Musí být v dslechu. Musí být chten psluchat neb sledvat zprávu. Pkud je mžnst výběru, musíme dát šíření zprávy přednst nejefektivnějším kmunikačním cestám. Není důvd pr t, abychm využívali neefektivníh systému, existují-li lepší Je velice důležitá v celém kmunikačním prcesu. Odesilatel se musí přesvědčit, že jeh zpráva byla přijata nezkresleně a že byla správně pchpena Cesty marketingvé kmunikace Hlavní kmunikační cesty: Reklama Pdpra prdeje Public relatins a publicita Přímý marketing Osbní prdej Každá z těcht cest má své výhdy a nevýhdy. Vhdnst pužití některé z kmunikačních cest musíme analyzvat s hledem na situaci. Jsu určité situace, kdy můžeme pužít všech pět hlavních kmunikačních cest sučasně s vysku účinnstí. 23

24 2.5.2 Reklama Frma nesbní kmunikace výrbcích, službách či idejích, je umístěna v jednm neb něklika kmerčně dstupných médiích knkrétním bjednavatelem za úplatu. Reklama je placené sdělení prduktu, firmě či značce prduktu neb firmy. Tt sdělení se šíří pmcí reklamních prstředků a médií (nviny, časpisy, rzhlas, televize, kin, plakátvací plchy, výkladní skříně apd.). Reklama vstupuje mezi prdávajícíh a zákazníka. Pdstatnu vlastnstí reklamy je, že přím slvuje zákazníka, přesvědčuje h, aby si něc kupil. 6 Subjekt reklamy Ptřeba pdpřit prdukt na trhu byla klíčvá pr vznik reklamníh sdělení. Pdpřit prdej prduktu ptřebují bchdní rganizace, firmy, nekmerční instituce. Subjektem reklamy je ten, z jehž ppudu a v jehž zájmu jakákliv reklamní činnst vzniká. Předmět a cíl reklamy Předmět a cíl reklamy stanvuje subjekt (firmy, bchdní rganizace, atd.). Předmětem je bvykle prdukt, tedy služba neb výrbek (mají hmtnu neb nehmtnu pdstatu). V blasti sciálníh marketingu je předmětem myšlenka neb idea. Cíl je důvd, záměr, prč je prdukt prsazván. V kmerční reklamě je zisk, který je dsažený pmcí zvýšení bratu, rzšířením prdeje. Pkud chceme zvýšit zisk v reklamě, musíme prsadit určitu značku. Prsazení značky se prvádí budváním a vylepšváním její image. Realizátr reklamy Realizátrem reklamy je ten, kd uvádí reklamní záměry v živt, tedy ten kd se zabývá uskutečňváním a realizací reklamy. Realizátrem reklamy může být sám subjekt, neb jiná rganizace zpravidla reklamní či marketingvá kmunikační agentura. Čast subjekt s agenturu na realizaci reklamní kampaně splupracuje; např. subjekt vlastními silami zajišťuje výrbu a distribuci některých běžných reklamních prstředků (letáčků, prspektů, katalgů, drbných dprvdných reklamních tiskvin apd.), ale realizaci rzsáhlejších a nárčnějších prstředků, zejména v médiích (v televizi, tisku a rzhlasu, případně na 6 KŘÍŽEK, Zdeněk, CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. Praha 7 : Grada Publishing, a.s., s

25 billbardvých plchách), svěřuje agentuře. V tmt případě je velmi důležité dbát na správnu krdinaci všech činnstí subjektu i agentury, tak aby kampaň prbíhala ve stejném stylu. Reklamní sdělení Je výsledkem činnsti realizátra (ať už je jím subjekt sám, kmunikační agentura, či vzniká ve splupráci bu). Jde v první etapě především hlavní myšlenku buducí kampaně, nen strategický nápad, někdy nazývaný reklamní pselství message, dále jedntlivé textvé a výtvarné návrhy knkrétních reklamních prstředků, které tut myšlenku rzpracvávají. 7 Reklamní prstředky Jsu materiálvým zajištěním reklamníh sdělení. Např. je-li sdělením scénář televizníh reklamníh sptu, je prstředkem natčená kazeta. Tabulka č. 3 Přehled nejdůležitějších faktrů reklamních prstředků Vysílací (transmisní) média Prstředek Výhdy Nevýhdy Televize Masvé pkrytí Vyské náklady Širký dsah Dčasnst sdělení Opakvatelnst Nutnst rychlé změny štů Flexibilita Nedstatečná selektivnst Vyská prestiž Rzhlas Nízké náklady Nekmplexnst Rychlst přípravy Mžnst selekce Mbilita Dčasnst sdělení Hrší dstupnst infrmací pr výzkum Tištěná média Prstředek Výhdy Nevýhdy Nviny Flexibilita Krátká živtnst Intenzivní pkrytí Nepzrnst Čtenář vlivní dbu pzrnsti Obvykle špatná kvalita tisku 7 KŘÍŽEK, Zdeněk, CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. Praha 7 : Grada Publishing, a.s., s

26 Mžnst krdinace v nárdní v kampani Jistá splečenská prestiž Časpisy Selektivnst Nedstatečná pružnst Kvalitní reprdukce Další živtnst Prestiž některých časpisů Zvláštní služby některých časpisů Direct Mail Intenzivní pkrytí Vyské náklady na kntakt Selektivnst Závislst na kvalitě prvedení Rychlst Kmplexní infrmace Pcit narušení sbní svbdy Djem sbníh kntaktu Flexibilita zasílané nabídky Venkvní Rychlá kmunikace jednduchých reklama sdělení Opakvání Schpnst lkální pdpry Stručnst Veřejnst psuzuje estetické prvedení a umístění Zdrj: ZUZAŇÁK, Aleš. Marketing v pjišťvnictví. [s.l.] : [s.n.], s. 35 Reklamní média Umžňují distribuci reklamních prstředků. Mezi hlavní reklamní média patří: Internetvá reklama Televizní reklama Inzerce v tisku Světelná reklama Rzhlasvé spty Mbilní reklama (Reklama na autech, dpravních prstředcích apd.) Venkvní reklama (Billbardy, atypické reklamní plchy - štíty dmů, plty apd.) Prpagační předměty (např. trička neb prpisky s nápisem neb lgem prpagvané firmy atd.) Cílvé skupiny Cílvými skupinami jsu skupiny lidí, kterým je reklama určena, tedy ptenciální klienti, zákazníci, sptřebitelé. Pr značení jedntlivých členů cílvých skupin, jedntlivých sb, se pužívá termínu recipienti, příjemci, případně adresáti sdělení. Zpětná vazba 26

27 Infrmace se vrazí zpět d cílvých skupin k subjektu. Má dvě základní frmy: spntánní reakce cílvé skupiny na předmět reklamy, na reklamní sdělení (neb celu kampaň) výsledky zjišťvání účinnsti kampaně pmcí dtazníků a jiných frem výzkumu mínění Sledvání zpětné vazby je užitečné nejen pr subjekt (přináší infrmace tm, zda kampaň prběhla pdle čekávání, a tedy splnila svůj cíl), ale i pr reklamníh textaře, který se na tvrbě reklamníh sdělení v kampani pdílel: ukáže mu, zda a d jaké míry dkázal slvit cílvé skupiny, zda a d jaké míry byly jeh reklamní texty účinné. 8 Výběr nejvhdnějšíh sdělvacíh prstředku Hlavním úklem je vybrat nejvhdnější sdělvací prstředek, kterým lze c nejvíce vlivnit vybranu skupinu ppulace. Srzumitelné vyjádření th, c chceme dát na vědmí Musíme mít jasn, prč chceme zveřejnit právě tt sdělení Pr kh je zpráva určena Mluvit jazykem, stejným jak mluví příjemce Vybrat nejvhdnější sdělvací prstředek Vybrat nejvhdnější čas, pr předání našeh sdělení Měřit výsledky Pdpra prdeje Představuje nemediální reklamní kampaně, mezi které zahrnujeme předvádění prduktů, předvádění vzrků, výstavy, cenvé dhdy, sutěže a darvání prduktů jak ceny d sutěže. Pdpřit prdej můžeme něklika frmami a můžeme je rzdělit d dvu naprst dlišných blastí. svádí zákazníka, aby kupil nyní, aby kupil více neb aby kupil raději tent výrbek než jiný 8 KŘÍŽEK, Zdeněk, CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. Praha 7 : Grada Publishing, a.s., s

28 druhá je určena ke zvýšení efektivnsti prdejní perace bez th, že by se zákazníkvi pskytval nějaký finanční stimul 9 Akce na pdpru prdeje Akce na pdpru prdeje jsu většinu krátkdbé jak z hlediska času, tak z hlediska stanvených cílů. Řeší dílčí prblémy kmunikace. Sustřeďují se na relace v krátkém časvém bdbí. Ať už je zvlena jakákliv frma marketingvé kmunikace, bvykle nabízí něc více, než t c nrmálně spjujeme s výrbkem neb službu. Typická akce pdpry prdeje je vedena tak, aby stimulvala zákazníky k určitému způsbu chvání, které je v suladu s plány firmy. Některé druhy prduktů mají pmalý cyklus pětvné kupě, prt může být využit pdpry prdeje, aby se tent cyklus zrychlil. Pdpra prdeje může mít např. frmu prdeje vzrků nvéh prduktu na zkušku. Další akce na pdpru prdeje se pkuší vytlačit knkurenci z trhu neb změnu návyků zákazníků na nákup sezónníh zbží. T vše jsu běžné typy pdpry prdeje, jsu zaměřeny zcela jen na zákazníka. Krmě pdpry prdeje zaměřené na zákazníka se firma může sučasně zabývat vlivňváním svých zprstředkvatelů a jejich prdejních týmů. Pdpra prdeje se výhradně nemusí zabývat zvyšváním bjemu prdeje, může se také zaměřit na t, aby se nakupval dříve, ve větších baleních, častěji, ve větších jednrázvých dávkách neb také aby se za zbží platil dříve. Když si pracvník marketingu uvědmí, že pdpra prdeje nesluží puze ke zvýšení prdeje, že je schpna určvat krátkdbé změny, může th využívat jak nástrje taktické zbraně. Přestže je přirzenu pdstatu pdpry prdeje její krátkdbé půsbení a taktická úrveň, neznamená t, že je mžné ji využívat na základě kamžitéh ppudu a izlvaně. Měla by být plánvána a integrvána s statními marketingvými patřeními tak, aby měla maximální vliv na zákazníka. Pdpra prdeje může začít půsbit i tam, kde jiná marketingvá aktivita sknčila. Pkud se chceme při plánvání pdpry prdeje a statních aktivitách týkajících se marketingu vyhnut chybám, musíme ddržvat následující zásady: pr kampaň musí být vypracvány jasné cíle nejúčinnější pstupy, jak dsáhnut cílů, musí být pečlivě prmyšleny a vybrány 9 ADAMS, Tny. Prdej. Jana Nvtná. Praha 5 : Alternativa, s

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ. MARKETINGOVÝ VÝZKUM ZNAČKY ČSOB POJIŠŤOVNY Vítková Veronika

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ. MARKETINGOVÝ VÝZKUM ZNAČKY ČSOB POJIŠŤOVNY Vítková Veronika UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM ZNAČKY ČSOB POJIŠŤOVNY Vítkvá Vernika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Prhlašuji: Tut práci jsem vypracvala samstatně. Veškeré literární prameny

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH Jednání EMF s kmisařem G. Verheugenem k prblematice autmbilvéh průmyslu 24. 11. 2008 Brusel TUH Účast: Jsef Středula Přípravné jednání P.Scherrer pděkval všem za t, že jsme přijeli d Bruselu připravili

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství Prfil splečnsti ELLANS SPED mezinárdní zasilatelství Obsah 1. Základní údaje.. 1 2. Pslání splečnsti.. 2 3. Histrie a vývj.. 4 4. Prtfli služeb.. 5 5. Vzvý park.. 6 6. Reference.. 8 7. Kntakty.. 9 Sazba,

Více

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY Tent manuál shrnuje základní infrmace dvanáctém rčníku cenění MasterCard Obchdník rku a přináší něklik tipů pr bchdníky, jak pdpřit hlasvání veřejnsti a získat vítězství

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více