Univerzita Pardubice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Pardubice"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta eknmick-správní Zpracvání návrhu pdpry prdeje prduktů v pdmínkách ČSOB pjišťvny Práškvá Gabriela Bakalářská práce 2009

2

3 Prhlašuji: Prhlášení: Tut práci jsem vypracvala samstatně. Veškeré literární prameny a infrmace, které jsem v práci využila, jsu uvedeny v seznamu pužité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na mji práci vztahují práva a pvinnsti vyplývající ze zákna č. 121/2000 Sb., autrský zákn, zejména se skutečnstí, že Univerzita Pardubice má práv na uzavření licenční smluvy užití tét práce jak šklníh díla pdle 60 dst. 1 autrskéh zákna, a s tím, že pkud djde k užití tét práce mnu neb bude pskytnuta licence užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice právněna de mne pžadvat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvření díla vynalžila, a t pdle klnstí až d jejich skutečné výše. Suhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihvně. V Pardubicích dne Gabriela Práškvá

4 Pděkvání: Děkuji panu Ing. Jsefu Nvtnému za dbrné vedení bakalářské práce a za jeh cenné rady. Dále chci pděkvat všem respndentům, kteří chtně vyplnili dtazník.

5 ANOTACE: Bakalářská práce se týká pdpry prdeje prduktu v pdmínkách ČSOB pjišťvny v krese Jičín. Práce je rzdělena d dvu částí, na část tereticku, kde je základní vymezení pjmu a část prakticku, kde je uvedena analýza zkumanéh prblému pmcí dtazníkvéh šetření. KLÍČOVÁ SLOVA: prdej, pdpra prdeje, marketingvý výzkum, marketing TITLE: Supprt f sale in ČSOB pjišťvna ANNOTATION: Bachelr wrk thesis is t encurage the sale f the prduct in terms f insurance ČSOB district Jičín. The wrk is divided int tw parts, the theretical part, which is the basic definitin f a practical part, where the analysis examined the prblem using a questinnaire survey. KEYWORDS: sales, sales prmtin, marketing research, marketing

6 OBSAH Úvd Histrie marketingu Vymezení základních pjmů Marketing služeb Marketingvý mix služeb Prdukt Cena Distribuce Lidé Materiální prstředí Prcesy Marketingvý výzkum ve službách Pžadavky na marketingvý výzkum: Metdika marketingvéh výzkum Definvání prblému a výzkumných cílů Sestavení plánu výzkumu Shrmáždění infrmací Analýza a vyhdncení infrmací Prezentace výsledků...21

7 2.4 Prdej Prdejci Stanvení cílů Mix marketingvé kmunikace Cesty marketingvé kmunikace Reklama Pdpra prdeje Public Relatins a publicita Přímý marketing Osbní prdej Značka Význam značky: Histrie a sučasnst ČSOB pjišťvny Prdukty ČSOB Pjištění sb Pjištění vzidel Cestvní pjištění Pjištění majetku a dpvědnsti Pjištění pr firmy Pjištění pr zaměstnance Dtazníkvé šetření Návrhy změn Závěr...46 Seznam literatury Seznam tabulek Seznam brázků Přílhy... 50

8 Přílhy... Errr: Reference surce nt fund

9 Úvd Marketing je definván jak manažerský prces, zdpvídající za identifikaci, předávání a uspkjvání pžadavků zákazníků při dsahvání zisku. Mezi základní úlhy marketingu patří najít dsud neuspkjené ptřeby lidí a vytvřit řešení k jejich uspkjení. Pdpru prdeje rzumíme většinu reklamní kampaně, mezi které zahrnujeme předvádění prduktů, předvádění vzrků, výstavy, cenvé dhdy, sutěže a darvání prduktů jak ceny d sutěže. Cílem tét bakalářské práce je zpracvání návrhu pdpry prdeje v pdmínkách ČSOB pjišťvny. Práce je rzdělena na dvě části, na část tereticku a část prakticku. V teretické části ppisuji základní pjmy marketingu, marketing služeb, 4P marketingvéh mixu služeb, prdukt, marketingvý výzkum ve službách, prdej a pdpru prdeje. Teretická část se mi stala pdkladem pr prakticku část práce. V praktické části se zabývám pdpru prdeje prduktů v ČSOB pjišťvně. Tat část se skládá z infrmací ČSOB pjišťvně, její histrii a jejích prduktech. Dále jsu v práci uvedeny výsledné tabulky, které jsem získala na základě vyplňvání vypracvanéh dtazníku. Účastníky dtazníkvéh šetření byli byvatelé Jičína. Šetření se zúčastnil 50 respndentů ze 4 věkvých kategrií. Na základně zpracvaných výsledků bsahuje práce návrh změn. Změny mají pdpřit prdej prduktů prstřednictvím marketingvéh ddělení ČSOB pjišťvny. 9

10 1 Histrie marketingu Pprvé se zárdky dnešníh marketingu začínají bjevvat v USA na knci 19. stletí. V té dbě byla slabá knkurence, zbží byl pdbné a pptávka převažvala nad nabídku. Byl t bdbí tzv. výrbně rientvanéh marketingu lidé kupvali puze t, c museli kupit, prpagace i distribuce tak byla velmi jednduchá. Když se začaly vyskytvat první přebytky zbží, cž byl následek, že některé trhy byly přesyceny, výrbci začali situaci řešit. Průkpníkem byl Henry Frd. Pmcí nvé kncepce autmbilu a nvých metd prpagace svých výrbků dcílil velkéh úspěchu. P velké hspdářské krizi v rce 1929, kdy dšl ke změnám v celsvětvé eknmice i v eknmickém myšlení, t měl za následek i změny v marketingu. Rzšířil se marketing, který byl rientvaný na prdej. Cílem se stal prdej, knkurence sílila, prt firmy začaly více peněz vkládat d reklamy. Výrbci se rientvali na zákazníka, bzvláště na jeh ptřeby. Plánváním se snažili zjišťvat trendy, aby tak mhli lépe určit, kam a jakým směrem se bude pptávka vyvíjet. Od knce druhé světvé války vzniká tzv. abslutní marketing. Cílem všech zaměstnanců v pdniku je rientvat se na ptřeby zákazníka. Zákazník určuje strukturu celéh trhu. P téměř st letech se tak situace brátila; zatímc dříve převažvala pptávka, nyní už převažuje nabídka. S příchdem asijských výrbků, které se rychle staly knkurencí zbží z Evrpy začala tzv. diferenciace zbží evrpské výrbky musely vypadat více evrpsky a mít jasný image. Dříve masvě vnímaný trh rzdělili specialisté v bru na menší segmenty trhu, které vznikají pdle splečných ptřeb zákazníků (mladí, staří, těhtné ženy apd.) 1 1 Histrie marketingu[cit ]. Dstupný z WWW: <http://encyklpedie.seznam.cz/hesl/ dejiny-marketingu>. 10

11 2 Vymezení základních pjmů 2.1 Marketing služeb Marketing je definván jak manažerský prces, zdpvídající za identifikaci, předávání a uspkjvání pžadavků zákazníků při dsahvání zisku. Službu je jakákliv aktivita, jejíž pdstata je nehmtná. a) Cílem rganizace je vytvřit, získávat a udržet si zákazníka. Zákazník je ve středu všeh, c rganizace dělá. b) Aby rganizace mhla tvřit, získávat a udržet zákazníka, musí vyrbit a vytvřit a ddat zbží a služby, které lidé chtějí a ceňují, t vše za pdmínek atraktivních pr zákazníky. Zákazníkům musí být takvý pčet, pr který bude výhdné ddávat. c) Má-li být rganizace při realizaci těcht činnstí ziskvá, musí získat příjem přesahující náklady, dstatečně vyský a pravidelný, který dkáže přilákat, udržet a rzvíjet kapitál. Organizace si musí udržet náskk před knkurenční nabídku. V neziskvých neb dtvaných rganizacích má tent faktr menší význam. d) Žádná rganizace nemůže tyt činnsti prvádět instinktivně neb náhdně. Musí bjasnit své cíle, své strategie. Zpravidla musí být vypracvány písemně, je nutn je předat lidem v rganizaci a je nutn je peridicky kntrlvat. e) V rganizaci musí být za tímt účelem vhdný systém dměn, auditů a kntrl, jejichž pmcí lze zajisti plnění všech cílů a strategií, zajišťvat dchylky d cílů a plánů a krigvat je Marketingvý mix služeb Marketingvý mix představuje subr nástrjů, jejichž pmcí marketingvý manažer utváří vlastnsti služeb nabízených zákazníkům. Jedntlivé prvky mixu může marketingvý manažer namíchat v různé intenzitě i v různém přadí. Služí stejnému cíly: uspkjit zákazníkvi ptřeby a přinést rganizaci zisk. Půvdní marketingvý mix 4P: prdukt (prdukt) 2 JANEČKOVÁ, Lidmila, VAŠTÍKOVÁ, Mirslava. Makreting služeb. Praha : Grada Publishing, spl. s.r.., s

12 cena (price) distribuce (place) marketingvá kmunikace (prmtin) Tyt 4P pr účinné vytváření marketingvých plánů nestačí. Prt se k tradičnímu marketingvému mixu připjili další 3P: materiálvé prstředí (physical evidence) lidé (peple) prcesy (prcesses) Prdukt Prduktem se rzumí t, c rganizace nabízí sptřebiteli k uspkjení jeh hmtných i nehmtných ptřeb. Klíčvým prvkem definujícím službu je její kvalita. Výrbky a služby jsu srdcem marketingu. Bez těcht prduktů nemůžeme zákazníkvi ptřeby uspkjit. Živtní cyklus prduktu (výrbku neb služby) Obrázek č.1 Živtní cyklus prduktu Zdrj 1 MAJARO, Simn. Základy marketingu. Ing. Stanislav Jurnečka. [s.l.] : Grada Publishing, a.s., s

13 Tabulka č. 1 Charakteristiky fází živtníh cyklu Fáze Uvedení na trh Rychlý růst Zralst Nasycení trhu Pkles výrby Charakteristika Prdukt je nvý; na trhu je mál známý; náklady na marketing jsu velmi vyské; zisk je malý Zjistil se, že prdukt uspkjuje první zákazníky, kteří h kupili. Ostatní následují jejich příkladu. Prdej vzrůstá velmi prudce a výrba začíná dsahvat zisku. Knkurence však zaznamenala náš úspěch a začíná plánvat knkurenční nabídku. Prdukt dsáhl své dknalsti a bchdy prduktu jsu dbré. Bj zastupení na trhu teprve začíná. Lze zaznamenat první příznaky cenvých tlaků. Trh se dstal d bdu, kdy mnžství prdanéh zbží začíná stagnvat. Bj zastupení na trhu vrchlí, a pkud není prdukt spjen se silnu věrnstí značce, začíná mnžství prdaných prduktů rzhdvat cena. Mnžství prdaných prduktů a zisk začínají klesat a s buducnstí prduktu t nevypadá dbře. Jsu nezbytná zdravná patření (tj. mdifikace prduktu, jeh zařazení d jiné kategrie neb jeh stažení z výrby). Zdrj: MAJARO, Simn. Základy marketingu. Ing. Stanislav Jurnečka. [s.l.] : Grada Publishing, a.s., s.125 Úrvně prduktu: jádr prduktu výchzí úrveň, která představuje základní užitek 13

14 čekávaný prdukt představuje subr vlastnstí a pdmínek, které zákazník běžně čekává rzšířený prdukt zahrnuje ddatečné služby a užitky, kterými se prdukt liší d nabídky knkurence ptenciální prdukt zahrnuje všechny prměny, změny a rzšíření, ke kterým djde firma v buducnsti Cena Cena je v tržním prstředí především nsičem eknmických infrmací. Udává výši nákladů na získání prduktu neb služby. Pdnik dle cen rzhduje svých cílech a rzvji pdnikání. Sptřebitelé se na základě cen rzhdují, c budu sptřebvávat. Manažer, který rzhduje ceně, si všímá nákladů, relativní úrvně ceny, úrvně kupěschpné pptávky, úlhy ceny při pdpře prdeje (různé slevy), úlhy ceny při snaze sulad mezi reálnu pptávku a prdukční kapacitu v místě a čase. Faktry vlivňující cenu Vnější faktry: charakter trhu charakter pptávky knkurence další faktry legislativa, inflace, úrkvé sazby apd. Vnitřní faktry cíle pdniku strategie marketingvéh mixu náklady a začlenění tvrby ceny d rganizační struktury pdniku Pr stanvení ceny musí pdnik znát tzv. 3C, cž je zákaznická pptávkvá funkce, knkurenční cena a nákladvá funkce. 14

15 Obrázek č. 2 Mdel "3C" pr stanvení ceny Zdrj: ZUZAŇÁK, Aleš. Marketing v pjišťvnictví. [s.l.] : [s.n.], s Distribuce Rzhdvání distribuci suvisí s usnadněním přístupu zákazníků ke službě. Suvisí s lkalizací služby, s vlbu zprstředkvatele ddávky služby. Pkud mezi výrbcem a zákazníkem dchází k přímému kntaktu, jde přímé distribuční cesty. Pkud je mezi výrbcem a zákazníkem nějaký distribuční mezičlánek (velkbchd, malbchd apd.), jde nepřímé distribuční cesty. Přímé i nepřímé distribuční cesty mají své výhdy a nevýhdy. Výhdy přímých distribučních cest: citlivý přístup k zákazníkvi přímý kntakt a kmunikace se zákazníkem účinná a nezkreslená zpětná vazba nižší náklady Nevýhdy distribučních cest: nutnst navázat značný pčet kntaktů s partnery btíže při předvádění funkce prduktu neeknmičnst přímých ddávek Výhdy nepřímých distribučních cest: přenechání části prdejních úknů mezičlánku využití kntaktů, zkušenstí a prfesinality distribučních mezičlánků 15

16 účinný způsb prdeje nižší ptřeba finančních zdrjů Nevýhdy nepřímých distribučních cest: ztráta kntrly nad prduktem závislst na distribučních mezičláncích rizik neplnění plateb a nedbytných phledávek nutná mtivace distribučních mezičlánků Distribuční cesty můžeme charakterizvat dle pčtu a typu distribučních mezičlánků a také pdle vyknávaných činnstí a funkcí v průběhu distribuce Typy distribučních mezičlánků: prstředníci prdukty kupují a znvu prdávají zprstředkvatelé prdukty nejsu jejich vlastnictvím, vyhledávají nvé zákazníky a zprstředkvávají prdej pdpůrné mezičlánky banky, dpravní splečnsti, reklamní agentury atd. Funkce: bchdní nákup a prdej prduktů, dhdy cenách lgistické dprava, třídění a kmpletvání, balení dplňkvé funkce shrmažďvání infrmací vývjvých trendech na trhu Vlba distribučních cest patří k nejdůležitějším a také k nejslžitějším rzhdváním managementu pdniku. Každá varianta distribuční cesty musí být upřesněna z hlediska mžnsti kntrly a eknmickéh hlediska Lidé Při pskytvání služeb dchází ve větší či menší míře ke kntaktům zákazníka s pskytvateli služeb. Lidé jsu prt jedním z nejvýznamnějších prvků marketingvéh mix služeb a mají 16

17 přímý vliv na kvalitu služeb. Mim dstatečné kvalifikace, patří k nutným pžadavkům na pracvníky umění jednat s lidmi, mtivace a uspkjení ptřeb a schpnst vedení a řízení lidí. I zákazník vlivňuje kvalitu služeb, prtže je sučástí prcesu pskytvání služeb Materiální prstředí Nehmtná pvaha služeb znamená, že zákazník nedkáže psudit dstatečně službu dříve, než ji sptřebuje. Materiální prstředí můžeme nazvat důkazem vlastnstech služby. Může mít mnh frem d budvy ve které je služba pskytvaná až p stejnkrj zaměstnanců. Snahu všech pdnikajících subjektů je t, aby půsbili pzitivně na zákazníka Prcesy Prcesy jsu všechny činnsti suvisející s prdejem, pdpru prdeje a následným servisem. Určitu část těcht prcesů může zákazník vnímat, tak si vytváří představu daném pdniku kvalitě jeh prduktu či služby. Interakce mezi zákazníkem a pskytvatelem během prcesu pskytvání služby je důvdem pdrbnějšíh zaměření se na t, jakým způsbem je služba pskytvána. Je nutné prvádět analýzu prcesů, vytvářet jejich schémata, klasifikvat je a pstupně (zejména u slžitých případů) zjedndušvat jedntlivé krky, ze kterých se prcesy skládají. Vlba prcesů závisí na knkurenci a eknmických mžnstech pdniku Marketingvý výzkum ve službách Marketingvý výzkum můžeme definvat jak spjení firmy pskytující služby s trhem prstřednictvím infrmací. Infrmace jsu systematicky získávané, analyzvané a jejich interpretace služí jak pr řízení marketingvých činnstí firmy, tak i pr řízení firmy samtné. Využití marketingvéh výzkumu na trhu služeb může být zaměřen na následující blasti: Výzkum trhu se zabývá analýzu tržníh ptenciálu pr stávající prdukty, hdntí pptávku p nvých prduktech, zabývá se charakteristiku trhů a studiem trendů. Marketingvý výzkum pmáhá získávat pdrbné infrmace zákaznících. Prstřednictvím výzkumu jsu dále zkumány nvé cílvé trhy. Tent výzkum pmáhá firmě dpvědět na tázku: Kde jsme nyní? 3 ZUZAŇÁK, Aleš. Marketing v pjišťvnictví. [s.l.] : [s.n.], s

18 Výzkum prduktů a služeb se zabývá zkumáním nvých prduktů služeb zákazníky, studiem nespkjensti zákazníků se službu. Výzkum efektivnsti nástrjů kmunikačníh mixu je významnu blastí výzkumu. Jde např. hdncení úspěšnsti reklamy, výběr reklamních médií atd. Dále může výzkum zkumat blast distribuce neb blast cen Marketingvý výzkum služí k řízení a plánvání činnsti firmy. Klade tázku: Kde bychm chtěli být? Sestavení marketingvéh plánu, výzkumu a analýza vyžadují brvské úsilí. Marketingvý výzkum pmáhá realizvat mnhem efektivnější marketingvá rzhdnutí Pžadavky na marketingvý výzkum: 1. Zaměření marketingvý výzkum musí vycházet a dpvídat cílům marketingvé kncepce firmy 2. Objektivita pstupy marketingvéh výzkumu musí eliminvat vlivy subjektivníh zkreslení při výběru respndentů, vlastním šetření a zpracvání. 3. Systematičnst má za úkl vylučit výběru zkumanéh vzrku vlivy nahdilsti a parciálnsti. 4. Včasnst časvé vymezení výzkumu by měl být takvé, aby jištěné výsledky byly dbře využitelné pr rzhdvací prces 5. Efektivnst nákladů vynalžené náklady na výzkum musí být prvnány s čekávanými přínsy 6. Přesnst a splehlivst výběr vhdných metd a technik marketingvéh výzkumu Metdika marketingvéh výzkum Efektivní marketingvý výzkum zahrnuje: 1. Definvání prblému a výzkumných cílů 2. Sestavení plánu výzkumu 3. Shrmáždění infrmací 4. Analýzu a vyhdncení infrmací 5. Prezentaci výsledků Definvání prblému a výzkumných cílů První krk vyžaduje pečlivé definvání prblémů, které vyhvují pžadvaným zkumaným cílům. Sučasně se prvnávají náklady na získání infrmací s celkvu hdntu přínsu výzkumu. 18

19 Definice prblému by neměla být ani příliš úzká a ani příliš širká, pkud není prblém dbře definván, může djít k tmu, že náklady na shrmažďvání infrmací přesáhnu hdntu přínsů. Hdnta infrmací závisí na jejich splehlivsti, platnsti výsledků výzkumu a na chtě vedení splečnsti realizvat příslušná dpručení. Rzlišujeme čtyři typy výzkumných prjektů: Mnitrvací výzkum permanentní shrmažďvání infrmací a jejich analýza. Pmáhá dhalit ptíže a příležitsti. Badatelský (explrační) výzkum pužijeme h tehdy, když je cíl výzkumu frmulván širce a když nemáme prblému, který chceme zkumat, dstatek předběžných infrmací. Cílem je shrmáždit základní údaje (údaje, na kterých je výzkum zalžen). Ppisný (deskriptivní) výzkum účelem výzkumu je pskytnut přesnu infrmaci knkrétních aspektech tržníh prstředí. Vstupní data zajišťuje průzkum pmcí dtazníků. Kauzální výzkum - zkumá příčiny prblémů a příležitsti. Cílem je pvěřit vztahy příčiny a následku. Je prváděn frmu experimentu, tzn. Studiem vlivu změn jedné skupiny faktrů, za předpkladu stálsti všech statních skutečnstí, jež nejsu předmětem danéh výzkumu Sestavení plánu výzkumu Před schválením plánu výzkumu je nutné znát dhad nákladů na jeh realizaci a přijmut rzhdnutí, jaké zdrje infrmací, jaké přístupy k výzkumu a nástrje výzkumu a výběr respndentů a kntaktní metdy se mají pužít. Plán má vymezit všechny fáze výzkumu věcně a časvě. Fáze plánu: 1. přípravná 2. realizační 3. prezentační Příprava výzkumu také znamená zajištění prjektu p persnální, finanční a technické stránce. Sučástí každéh výzkumu je výběr zkumaných bjektů. Subr všech jedntek, které ukazují určité znaky z hlediska zkumanéh záměru, se nazývá základní subr. 19

20 Plán výběru musí bsahvat základní rzhdnutí: Určení výběrvé jedntky (kd má být dtazván) Velikst výběrvéh subru (klik lidí by měl být slven, pzrván) Čím je výběrvý subr větší, tím jsu výsledky pzrvání splehlivější Shrmáždění infrmací Výzkum prbíhá na základně analýzy sekundárních neb primárních, kvantitativních neb kvalitativních, interních neb externích infrmací. Sekundární infrmace jsu infrmace, které byly shrmážděny pr nějaký jiný účel a jsu i nadále k dispzici. Zdrje sekundárních infrmací: Interní zdrje vnitřní infrmační systémy pdniků Externí zdrje státní publikace, knihy, kmerční infrmace, databázvé infrmace Primární infrmace se získávají pté, c jsu vyčerpány zdrje sekundárních infrmací neb pkud nejsu sekundární infrmace k dispzici vůbec. Primární infrmace jsu shrmažďvány v suvislsti s řešením aktuálníh prblému. Můžeme je získat různými výzkumnými přístupy: Výzkum pzrváním Metda dtazvání nejčastěji pužívaná metda, frmy:písemné dtazvání (dtazník), sbní dtazvaní (rzhvr) a telefnické dtazvání Experimentální výzkum vědecky nejhdntnější Kvantitativní infrmace jsu takvé, které lze přesně vymezit mnžstvím, velikstí, bjemem atd. infrmace se týkají četnsti něčeh, c již prběhl neb právě nyní prbíhá. Kvalitativní infrmace nejsu přím měřitelné. Jejich zpracvání prbíhá ve vědmí neb pdvědmí knečnéh sptřebitele. Pracují s větší míru nejistty Analýza a vyhdncení infrmací Snaha dvdit ze shrmažďvaných infrmací ptřebné závěry. Získané infrmace se nejprve rztřídí a klasifikují. Při tmt prcesu se využívá statistických technik neb rzhdvacích mdelů. 20

21 2.3.7 Prezentace výsledků Výsledky shrmažďvaných infrmací jsu zpracvány d ucelených závěrů a dpručení. Výsledná zpráva musí mít vysku dbrnu úrveň. Text by měl bsahvat přehledné tabulky, grafy a diagramy Prdej Obchdní činnst, ve které se směňuje zbží, služby za jiné zbží neb službu, nejčastěji však za peníze. Prdej prbíhá na ficiálně určených místech. Např. v bchdech neb na burzách. Každý předmět prdeje má svji cenu, kteru určuje prdávající Prdejci Prdejci jsu jedním z nejdůležitějších částí pdniku. Prdej může být efektivní puze tehdy, jsu-li na dbré úrvni i statní slžky marketingvéh mixu. Každá slžka marketingvéh mixu se musí pečlivě przkumat, aby byla firma schpna stanvit, zda je mžné zvýšení prduktivity. Samtný prdukt, cenvá plitika, mix marketingvé kmunikace a systém distribuce mají nezastupitelné míst při zjišťvání celkvéh úspěchu marketingvéh prgramu Stanvení cílů Prduktivní prdej a dbré řízení musí mít přesně stanvené cíle pr jedntlivé blasti a zárveň cíle pr každéh jedntlivéh prdejce. Prdejce musí vědět, c se d něj čekává (úrveň výknnsti, prduktivita). Dsažení cílů není jen měřítkem pr hdncení výsledků, je také prstředkem pr mtivaci a stimulaci jedntlivých prdejců. Může nastat situace, kdy manažer prdeje přiděluje prdejcům nárčné a nadměrné úkly. Tat strategie má svá nebezpečí: a) Způsbuje abslutní demtivaci prdejců. Prdejci zjistí, že nejsu schpni splnit stanvené cíle ani v případě, že budu tvrdě pracvat. b) Mžnst celkvéh zhrucení plánů firmy v důsledku rzpadu finančníh plánu prdeje. 4 VAŠTÍKOVÁ, Mirslava. Marketing služeb : Efektivně a mderně. Praha : Grada, s

22 Ke stanvení cílů pr prdejce jsu důležité tři hlavní pdmínky, které je nutné splnit, chceme-li aby stanvené cíle představvali nrmy výknnsti. Měřitelnst: Prdejce by měl být schpen, p sknčení pracvníh dne, zhdntit úrveň své práce dle nrem. Přiměřenst: Cíle, které jsu prdejcům stanvvány, musí být přiměřené jejich pracvnímu zařazení. Spravedlivst: Pkud se firma snaží dbré vztahy a pdpru svých zaměstnanců, je důležité, aby jedntlivcům i klektivům byly stanvvány takvé cíle, kterých jsu schpni dsáhnut dbře připravení a pilně pracující lidé. Pkud jsu stanvené výknnstní cíle příliš nízké, mhu být překrčeny dvakrát, třikrát neb čtyřikrát. Nesprávně stanvené cíle jsu synnymem neexistence nrem výknnsti Mix marketingvé kmunikace Hlavním psláním mixu marketingvé kmunikace je předání sdělení zákazníkům. Tímt způsbem zákazníka infrmujeme, že je prdáván určitý prdukt, jehž sptřeba přináší uspkjení. Kmunikace prbíhá na všech splečenských úrvních a ve všech blastech lidské činnsti. Pracvníci marketingu pužívají kmunikační schéma. Mají zprávy neb sdělení, které zakódují a vyšlu je dstupnými kmunikačními cestami. Pmcí zpětné vazby sledují, zda byla zakódvaná zpráva správě dekódvána. Obrázek č. 3 Prces kmunikace Zdrj: PAYNE, Adrian. Marketing služeb. [s.l.] : Gada, s MAJARO, Simn. Základy marketingu. Ing. Stanislav Jurnečka. [s.l.] : Grada Publishing, a.s., s

23 Tabulka č. 2 Charakteristiky prcesu kmunikace Účastníci prcesu Odesilatel Zpráva Příjemce Cesty Zpětná vazba Sledvané bdy Musí mít jasn v tm, c chce sdělit. Musí rzumět tmu, c je schpen příjemce zprávy pchpit a dekódvat a c je chten psluchat. Musí bsahvat přesně t, c chce vysílající sdělit a c je příjemce schpen dekódvat. Musí být v dslechu. Musí být chten psluchat neb sledvat zprávu. Pkud je mžnst výběru, musíme dát šíření zprávy přednst nejefektivnějším kmunikačním cestám. Není důvd pr t, abychm využívali neefektivníh systému, existují-li lepší Je velice důležitá v celém kmunikačním prcesu. Odesilatel se musí přesvědčit, že jeh zpráva byla přijata nezkresleně a že byla správně pchpena Cesty marketingvé kmunikace Hlavní kmunikační cesty: Reklama Pdpra prdeje Public relatins a publicita Přímý marketing Osbní prdej Každá z těcht cest má své výhdy a nevýhdy. Vhdnst pužití některé z kmunikačních cest musíme analyzvat s hledem na situaci. Jsu určité situace, kdy můžeme pužít všech pět hlavních kmunikačních cest sučasně s vysku účinnstí. 23

24 2.5.2 Reklama Frma nesbní kmunikace výrbcích, službách či idejích, je umístěna v jednm neb něklika kmerčně dstupných médiích knkrétním bjednavatelem za úplatu. Reklama je placené sdělení prduktu, firmě či značce prduktu neb firmy. Tt sdělení se šíří pmcí reklamních prstředků a médií (nviny, časpisy, rzhlas, televize, kin, plakátvací plchy, výkladní skříně apd.). Reklama vstupuje mezi prdávajícíh a zákazníka. Pdstatnu vlastnstí reklamy je, že přím slvuje zákazníka, přesvědčuje h, aby si něc kupil. 6 Subjekt reklamy Ptřeba pdpřit prdukt na trhu byla klíčvá pr vznik reklamníh sdělení. Pdpřit prdej prduktu ptřebují bchdní rganizace, firmy, nekmerční instituce. Subjektem reklamy je ten, z jehž ppudu a v jehž zájmu jakákliv reklamní činnst vzniká. Předmět a cíl reklamy Předmět a cíl reklamy stanvuje subjekt (firmy, bchdní rganizace, atd.). Předmětem je bvykle prdukt, tedy služba neb výrbek (mají hmtnu neb nehmtnu pdstatu). V blasti sciálníh marketingu je předmětem myšlenka neb idea. Cíl je důvd, záměr, prč je prdukt prsazván. V kmerční reklamě je zisk, který je dsažený pmcí zvýšení bratu, rzšířením prdeje. Pkud chceme zvýšit zisk v reklamě, musíme prsadit určitu značku. Prsazení značky se prvádí budváním a vylepšváním její image. Realizátr reklamy Realizátrem reklamy je ten, kd uvádí reklamní záměry v živt, tedy ten kd se zabývá uskutečňváním a realizací reklamy. Realizátrem reklamy může být sám subjekt, neb jiná rganizace zpravidla reklamní či marketingvá kmunikační agentura. Čast subjekt s agenturu na realizaci reklamní kampaně splupracuje; např. subjekt vlastními silami zajišťuje výrbu a distribuci některých běžných reklamních prstředků (letáčků, prspektů, katalgů, drbných dprvdných reklamních tiskvin apd.), ale realizaci rzsáhlejších a nárčnějších prstředků, zejména v médiích (v televizi, tisku a rzhlasu, případně na 6 KŘÍŽEK, Zdeněk, CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. Praha 7 : Grada Publishing, a.s., s

25 billbardvých plchách), svěřuje agentuře. V tmt případě je velmi důležité dbát na správnu krdinaci všech činnstí subjektu i agentury, tak aby kampaň prbíhala ve stejném stylu. Reklamní sdělení Je výsledkem činnsti realizátra (ať už je jím subjekt sám, kmunikační agentura, či vzniká ve splupráci bu). Jde v první etapě především hlavní myšlenku buducí kampaně, nen strategický nápad, někdy nazývaný reklamní pselství message, dále jedntlivé textvé a výtvarné návrhy knkrétních reklamních prstředků, které tut myšlenku rzpracvávají. 7 Reklamní prstředky Jsu materiálvým zajištěním reklamníh sdělení. Např. je-li sdělením scénář televizníh reklamníh sptu, je prstředkem natčená kazeta. Tabulka č. 3 Přehled nejdůležitějších faktrů reklamních prstředků Vysílací (transmisní) média Prstředek Výhdy Nevýhdy Televize Masvé pkrytí Vyské náklady Širký dsah Dčasnst sdělení Opakvatelnst Nutnst rychlé změny štů Flexibilita Nedstatečná selektivnst Vyská prestiž Rzhlas Nízké náklady Nekmplexnst Rychlst přípravy Mžnst selekce Mbilita Dčasnst sdělení Hrší dstupnst infrmací pr výzkum Tištěná média Prstředek Výhdy Nevýhdy Nviny Flexibilita Krátká živtnst Intenzivní pkrytí Nepzrnst Čtenář vlivní dbu pzrnsti Obvykle špatná kvalita tisku 7 KŘÍŽEK, Zdeněk, CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. Praha 7 : Grada Publishing, a.s., s

26 Mžnst krdinace v nárdní v kampani Jistá splečenská prestiž Časpisy Selektivnst Nedstatečná pružnst Kvalitní reprdukce Další živtnst Prestiž některých časpisů Zvláštní služby některých časpisů Direct Mail Intenzivní pkrytí Vyské náklady na kntakt Selektivnst Závislst na kvalitě prvedení Rychlst Kmplexní infrmace Pcit narušení sbní svbdy Djem sbníh kntaktu Flexibilita zasílané nabídky Venkvní Rychlá kmunikace jednduchých reklama sdělení Opakvání Schpnst lkální pdpry Stručnst Veřejnst psuzuje estetické prvedení a umístění Zdrj: ZUZAŇÁK, Aleš. Marketing v pjišťvnictví. [s.l.] : [s.n.], s. 35 Reklamní média Umžňují distribuci reklamních prstředků. Mezi hlavní reklamní média patří: Internetvá reklama Televizní reklama Inzerce v tisku Světelná reklama Rzhlasvé spty Mbilní reklama (Reklama na autech, dpravních prstředcích apd.) Venkvní reklama (Billbardy, atypické reklamní plchy - štíty dmů, plty apd.) Prpagační předměty (např. trička neb prpisky s nápisem neb lgem prpagvané firmy atd.) Cílvé skupiny Cílvými skupinami jsu skupiny lidí, kterým je reklama určena, tedy ptenciální klienti, zákazníci, sptřebitelé. Pr značení jedntlivých členů cílvých skupin, jedntlivých sb, se pužívá termínu recipienti, příjemci, případně adresáti sdělení. Zpětná vazba 26

27 Infrmace se vrazí zpět d cílvých skupin k subjektu. Má dvě základní frmy: spntánní reakce cílvé skupiny na předmět reklamy, na reklamní sdělení (neb celu kampaň) výsledky zjišťvání účinnsti kampaně pmcí dtazníků a jiných frem výzkumu mínění Sledvání zpětné vazby je užitečné nejen pr subjekt (přináší infrmace tm, zda kampaň prběhla pdle čekávání, a tedy splnila svůj cíl), ale i pr reklamníh textaře, který se na tvrbě reklamníh sdělení v kampani pdílel: ukáže mu, zda a d jaké míry dkázal slvit cílvé skupiny, zda a d jaké míry byly jeh reklamní texty účinné. 8 Výběr nejvhdnějšíh sdělvacíh prstředku Hlavním úklem je vybrat nejvhdnější sdělvací prstředek, kterým lze c nejvíce vlivnit vybranu skupinu ppulace. Srzumitelné vyjádření th, c chceme dát na vědmí Musíme mít jasn, prč chceme zveřejnit právě tt sdělení Pr kh je zpráva určena Mluvit jazykem, stejným jak mluví příjemce Vybrat nejvhdnější sdělvací prstředek Vybrat nejvhdnější čas, pr předání našeh sdělení Měřit výsledky Pdpra prdeje Představuje nemediální reklamní kampaně, mezi které zahrnujeme předvádění prduktů, předvádění vzrků, výstavy, cenvé dhdy, sutěže a darvání prduktů jak ceny d sutěže. Pdpřit prdej můžeme něklika frmami a můžeme je rzdělit d dvu naprst dlišných blastí. svádí zákazníka, aby kupil nyní, aby kupil více neb aby kupil raději tent výrbek než jiný 8 KŘÍŽEK, Zdeněk, CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. Praha 7 : Grada Publishing, a.s., s

28 druhá je určena ke zvýšení efektivnsti prdejní perace bez th, že by se zákazníkvi pskytval nějaký finanční stimul 9 Akce na pdpru prdeje Akce na pdpru prdeje jsu většinu krátkdbé jak z hlediska času, tak z hlediska stanvených cílů. Řeší dílčí prblémy kmunikace. Sustřeďují se na relace v krátkém časvém bdbí. Ať už je zvlena jakákliv frma marketingvé kmunikace, bvykle nabízí něc více, než t c nrmálně spjujeme s výrbkem neb službu. Typická akce pdpry prdeje je vedena tak, aby stimulvala zákazníky k určitému způsbu chvání, které je v suladu s plány firmy. Některé druhy prduktů mají pmalý cyklus pětvné kupě, prt může být využit pdpry prdeje, aby se tent cyklus zrychlil. Pdpra prdeje může mít např. frmu prdeje vzrků nvéh prduktu na zkušku. Další akce na pdpru prdeje se pkuší vytlačit knkurenci z trhu neb změnu návyků zákazníků na nákup sezónníh zbží. T vše jsu běžné typy pdpry prdeje, jsu zaměřeny zcela jen na zákazníka. Krmě pdpry prdeje zaměřené na zákazníka se firma může sučasně zabývat vlivňváním svých zprstředkvatelů a jejich prdejních týmů. Pdpra prdeje se výhradně nemusí zabývat zvyšváním bjemu prdeje, může se také zaměřit na t, aby se nakupval dříve, ve větších baleních, častěji, ve větších jednrázvých dávkách neb také aby se za zbží platil dříve. Když si pracvník marketingu uvědmí, že pdpra prdeje nesluží puze ke zvýšení prdeje, že je schpna určvat krátkdbé změny, může th využívat jak nástrje taktické zbraně. Přestže je přirzenu pdstatu pdpry prdeje její krátkdbé půsbení a taktická úrveň, neznamená t, že je mžné ji využívat na základě kamžitéh ppudu a izlvaně. Měla by být plánvána a integrvána s statními marketingvými patřeními tak, aby měla maximální vliv na zákazníka. Pdpra prdeje může začít půsbit i tam, kde jiná marketingvá aktivita sknčila. Pkud se chceme při plánvání pdpry prdeje a statních aktivitách týkajících se marketingu vyhnut chybám, musíme ddržvat následující zásady: pr kampaň musí být vypracvány jasné cíle nejúčinnější pstupy, jak dsáhnut cílů, musí být pečlivě prmyšleny a vybrány 9 ADAMS, Tny. Prdej. Jana Nvtná. Praha 5 : Alternativa, s

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Struktura pdnikatelskéh záměru JÍZDNÍ ŘÁD FIRMY 1. Úvd a shrnutí (Executive Summary) Tent první ddíl shrnuje důležitst, atraktivitu a finanční zajímavst pdnikatelskéh záměru. Měl by bsahvat představení

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Doporučená struktura podnikatelského plánu

Doporučená struktura podnikatelského plánu Dpručená struktura pdnikatelskéh plánu 1 Pdnikatelský Plán Účel vypracvání pdnikatelskéh plánu má něklik rvin: Pr pdnikatele je tent dkument mžnstí zamyslet se ve strukturvané frmě nad jedntlivými blastmi

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ Nabízení neb přijímání bchdních darů a phštění je čast vhdným způsbem pr bchdní partnery

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků MasterCard Obchdník rku 2015 pravidla hdncení bchdníků 1. POŘADATEL A GENERÁLNÍ PARTNER Generálním partnerem sutěže MasterCard Obchdník rku 2015 (dále jen sutěž) je splečnst MasterCard Eurpe sprl, rganizační

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015 Návrh rámcvéh pstupu a knceptu implementace standardů taxi MODRÝ ANDĚl s.r.., srpen 2015 Obsah Prhlášení a mtivace k návrhům standardů 3 Návrh rámcvéh knceptu zavedení standardů 4 Pdrbnější rzpad realizačních

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více