Univerzita Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Pardubice"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta eknmick-správní Zpracvání návrhu pdpry prdeje prduktů v pdmínkách ČSOB pjišťvny Práškvá Gabriela Bakalářská práce 2009

2

3 Prhlašuji: Prhlášení: Tut práci jsem vypracvala samstatně. Veškeré literární prameny a infrmace, které jsem v práci využila, jsu uvedeny v seznamu pužité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na mji práci vztahují práva a pvinnsti vyplývající ze zákna č. 121/2000 Sb., autrský zákn, zejména se skutečnstí, že Univerzita Pardubice má práv na uzavření licenční smluvy užití tét práce jak šklníh díla pdle 60 dst. 1 autrskéh zákna, a s tím, že pkud djde k užití tét práce mnu neb bude pskytnuta licence užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice právněna de mne pžadvat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvření díla vynalžila, a t pdle klnstí až d jejich skutečné výše. Suhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihvně. V Pardubicích dne Gabriela Práškvá

4 Pděkvání: Děkuji panu Ing. Jsefu Nvtnému za dbrné vedení bakalářské práce a za jeh cenné rady. Dále chci pděkvat všem respndentům, kteří chtně vyplnili dtazník.

5 ANOTACE: Bakalářská práce se týká pdpry prdeje prduktu v pdmínkách ČSOB pjišťvny v krese Jičín. Práce je rzdělena d dvu částí, na část tereticku, kde je základní vymezení pjmu a část prakticku, kde je uvedena analýza zkumanéh prblému pmcí dtazníkvéh šetření. KLÍČOVÁ SLOVA: prdej, pdpra prdeje, marketingvý výzkum, marketing TITLE: Supprt f sale in ČSOB pjišťvna ANNOTATION: Bachelr wrk thesis is t encurage the sale f the prduct in terms f insurance ČSOB district Jičín. The wrk is divided int tw parts, the theretical part, which is the basic definitin f a practical part, where the analysis examined the prblem using a questinnaire survey. KEYWORDS: sales, sales prmtin, marketing research, marketing

6 OBSAH Úvd Histrie marketingu Vymezení základních pjmů Marketing služeb Marketingvý mix služeb Prdukt Cena Distribuce Lidé Materiální prstředí Prcesy Marketingvý výzkum ve službách Pžadavky na marketingvý výzkum: Metdika marketingvéh výzkum Definvání prblému a výzkumných cílů Sestavení plánu výzkumu Shrmáždění infrmací Analýza a vyhdncení infrmací Prezentace výsledků...21

7 2.4 Prdej Prdejci Stanvení cílů Mix marketingvé kmunikace Cesty marketingvé kmunikace Reklama Pdpra prdeje Public Relatins a publicita Přímý marketing Osbní prdej Značka Význam značky: Histrie a sučasnst ČSOB pjišťvny Prdukty ČSOB Pjištění sb Pjištění vzidel Cestvní pjištění Pjištění majetku a dpvědnsti Pjištění pr firmy Pjištění pr zaměstnance Dtazníkvé šetření Návrhy změn Závěr...46 Seznam literatury Seznam tabulek Seznam brázků Přílhy... 50

8 Přílhy... Errr: Reference surce nt fund

9 Úvd Marketing je definván jak manažerský prces, zdpvídající za identifikaci, předávání a uspkjvání pžadavků zákazníků při dsahvání zisku. Mezi základní úlhy marketingu patří najít dsud neuspkjené ptřeby lidí a vytvřit řešení k jejich uspkjení. Pdpru prdeje rzumíme většinu reklamní kampaně, mezi které zahrnujeme předvádění prduktů, předvádění vzrků, výstavy, cenvé dhdy, sutěže a darvání prduktů jak ceny d sutěže. Cílem tét bakalářské práce je zpracvání návrhu pdpry prdeje v pdmínkách ČSOB pjišťvny. Práce je rzdělena na dvě části, na část tereticku a část prakticku. V teretické části ppisuji základní pjmy marketingu, marketing služeb, 4P marketingvéh mixu služeb, prdukt, marketingvý výzkum ve službách, prdej a pdpru prdeje. Teretická část se mi stala pdkladem pr prakticku část práce. V praktické části se zabývám pdpru prdeje prduktů v ČSOB pjišťvně. Tat část se skládá z infrmací ČSOB pjišťvně, její histrii a jejích prduktech. Dále jsu v práci uvedeny výsledné tabulky, které jsem získala na základě vyplňvání vypracvanéh dtazníku. Účastníky dtazníkvéh šetření byli byvatelé Jičína. Šetření se zúčastnil 50 respndentů ze 4 věkvých kategrií. Na základně zpracvaných výsledků bsahuje práce návrh změn. Změny mají pdpřit prdej prduktů prstřednictvím marketingvéh ddělení ČSOB pjišťvny. 9

10 1 Histrie marketingu Pprvé se zárdky dnešníh marketingu začínají bjevvat v USA na knci 19. stletí. V té dbě byla slabá knkurence, zbží byl pdbné a pptávka převažvala nad nabídku. Byl t bdbí tzv. výrbně rientvanéh marketingu lidé kupvali puze t, c museli kupit, prpagace i distribuce tak byla velmi jednduchá. Když se začaly vyskytvat první přebytky zbží, cž byl následek, že některé trhy byly přesyceny, výrbci začali situaci řešit. Průkpníkem byl Henry Frd. Pmcí nvé kncepce autmbilu a nvých metd prpagace svých výrbků dcílil velkéh úspěchu. P velké hspdářské krizi v rce 1929, kdy dšl ke změnám v celsvětvé eknmice i v eknmickém myšlení, t měl za následek i změny v marketingu. Rzšířil se marketing, který byl rientvaný na prdej. Cílem se stal prdej, knkurence sílila, prt firmy začaly více peněz vkládat d reklamy. Výrbci se rientvali na zákazníka, bzvláště na jeh ptřeby. Plánváním se snažili zjišťvat trendy, aby tak mhli lépe určit, kam a jakým směrem se bude pptávka vyvíjet. Od knce druhé světvé války vzniká tzv. abslutní marketing. Cílem všech zaměstnanců v pdniku je rientvat se na ptřeby zákazníka. Zákazník určuje strukturu celéh trhu. P téměř st letech se tak situace brátila; zatímc dříve převažvala pptávka, nyní už převažuje nabídka. S příchdem asijských výrbků, které se rychle staly knkurencí zbží z Evrpy začala tzv. diferenciace zbží evrpské výrbky musely vypadat více evrpsky a mít jasný image. Dříve masvě vnímaný trh rzdělili specialisté v bru na menší segmenty trhu, které vznikají pdle splečných ptřeb zákazníků (mladí, staří, těhtné ženy apd.) 1 1 Histrie marketingu[cit ]. Dstupný z WWW: <http://encyklpedie.seznam.cz/hesl/ dejiny-marketingu>. 10

11 2 Vymezení základních pjmů 2.1 Marketing služeb Marketing je definván jak manažerský prces, zdpvídající za identifikaci, předávání a uspkjvání pžadavků zákazníků při dsahvání zisku. Službu je jakákliv aktivita, jejíž pdstata je nehmtná. a) Cílem rganizace je vytvřit, získávat a udržet si zákazníka. Zákazník je ve středu všeh, c rganizace dělá. b) Aby rganizace mhla tvřit, získávat a udržet zákazníka, musí vyrbit a vytvřit a ddat zbží a služby, které lidé chtějí a ceňují, t vše za pdmínek atraktivních pr zákazníky. Zákazníkům musí být takvý pčet, pr který bude výhdné ddávat. c) Má-li být rganizace při realizaci těcht činnstí ziskvá, musí získat příjem přesahující náklady, dstatečně vyský a pravidelný, který dkáže přilákat, udržet a rzvíjet kapitál. Organizace si musí udržet náskk před knkurenční nabídku. V neziskvých neb dtvaných rganizacích má tent faktr menší význam. d) Žádná rganizace nemůže tyt činnsti prvádět instinktivně neb náhdně. Musí bjasnit své cíle, své strategie. Zpravidla musí být vypracvány písemně, je nutn je předat lidem v rganizaci a je nutn je peridicky kntrlvat. e) V rganizaci musí být za tímt účelem vhdný systém dměn, auditů a kntrl, jejichž pmcí lze zajisti plnění všech cílů a strategií, zajišťvat dchylky d cílů a plánů a krigvat je Marketingvý mix služeb Marketingvý mix představuje subr nástrjů, jejichž pmcí marketingvý manažer utváří vlastnsti služeb nabízených zákazníkům. Jedntlivé prvky mixu může marketingvý manažer namíchat v různé intenzitě i v různém přadí. Služí stejnému cíly: uspkjit zákazníkvi ptřeby a přinést rganizaci zisk. Půvdní marketingvý mix 4P: prdukt (prdukt) 2 JANEČKOVÁ, Lidmila, VAŠTÍKOVÁ, Mirslava. Makreting služeb. Praha : Grada Publishing, spl. s.r.., s

12 cena (price) distribuce (place) marketingvá kmunikace (prmtin) Tyt 4P pr účinné vytváření marketingvých plánů nestačí. Prt se k tradičnímu marketingvému mixu připjili další 3P: materiálvé prstředí (physical evidence) lidé (peple) prcesy (prcesses) Prdukt Prduktem se rzumí t, c rganizace nabízí sptřebiteli k uspkjení jeh hmtných i nehmtných ptřeb. Klíčvým prvkem definujícím službu je její kvalita. Výrbky a služby jsu srdcem marketingu. Bez těcht prduktů nemůžeme zákazníkvi ptřeby uspkjit. Živtní cyklus prduktu (výrbku neb služby) Obrázek č.1 Živtní cyklus prduktu Zdrj 1 MAJARO, Simn. Základy marketingu. Ing. Stanislav Jurnečka. [s.l.] : Grada Publishing, a.s., s

13 Tabulka č. 1 Charakteristiky fází živtníh cyklu Fáze Uvedení na trh Rychlý růst Zralst Nasycení trhu Pkles výrby Charakteristika Prdukt je nvý; na trhu je mál známý; náklady na marketing jsu velmi vyské; zisk je malý Zjistil se, že prdukt uspkjuje první zákazníky, kteří h kupili. Ostatní následují jejich příkladu. Prdej vzrůstá velmi prudce a výrba začíná dsahvat zisku. Knkurence však zaznamenala náš úspěch a začíná plánvat knkurenční nabídku. Prdukt dsáhl své dknalsti a bchdy prduktu jsu dbré. Bj zastupení na trhu teprve začíná. Lze zaznamenat první příznaky cenvých tlaků. Trh se dstal d bdu, kdy mnžství prdanéh zbží začíná stagnvat. Bj zastupení na trhu vrchlí, a pkud není prdukt spjen se silnu věrnstí značce, začíná mnžství prdaných prduktů rzhdvat cena. Mnžství prdaných prduktů a zisk začínají klesat a s buducnstí prduktu t nevypadá dbře. Jsu nezbytná zdravná patření (tj. mdifikace prduktu, jeh zařazení d jiné kategrie neb jeh stažení z výrby). Zdrj: MAJARO, Simn. Základy marketingu. Ing. Stanislav Jurnečka. [s.l.] : Grada Publishing, a.s., s.125 Úrvně prduktu: jádr prduktu výchzí úrveň, která představuje základní užitek 13

14 čekávaný prdukt představuje subr vlastnstí a pdmínek, které zákazník běžně čekává rzšířený prdukt zahrnuje ddatečné služby a užitky, kterými se prdukt liší d nabídky knkurence ptenciální prdukt zahrnuje všechny prměny, změny a rzšíření, ke kterým djde firma v buducnsti Cena Cena je v tržním prstředí především nsičem eknmických infrmací. Udává výši nákladů na získání prduktu neb služby. Pdnik dle cen rzhduje svých cílech a rzvji pdnikání. Sptřebitelé se na základě cen rzhdují, c budu sptřebvávat. Manažer, který rzhduje ceně, si všímá nákladů, relativní úrvně ceny, úrvně kupěschpné pptávky, úlhy ceny při pdpře prdeje (různé slevy), úlhy ceny při snaze sulad mezi reálnu pptávku a prdukční kapacitu v místě a čase. Faktry vlivňující cenu Vnější faktry: charakter trhu charakter pptávky knkurence další faktry legislativa, inflace, úrkvé sazby apd. Vnitřní faktry cíle pdniku strategie marketingvéh mixu náklady a začlenění tvrby ceny d rganizační struktury pdniku Pr stanvení ceny musí pdnik znát tzv. 3C, cž je zákaznická pptávkvá funkce, knkurenční cena a nákladvá funkce. 14

15 Obrázek č. 2 Mdel "3C" pr stanvení ceny Zdrj: ZUZAŇÁK, Aleš. Marketing v pjišťvnictví. [s.l.] : [s.n.], s Distribuce Rzhdvání distribuci suvisí s usnadněním přístupu zákazníků ke službě. Suvisí s lkalizací služby, s vlbu zprstředkvatele ddávky služby. Pkud mezi výrbcem a zákazníkem dchází k přímému kntaktu, jde přímé distribuční cesty. Pkud je mezi výrbcem a zákazníkem nějaký distribuční mezičlánek (velkbchd, malbchd apd.), jde nepřímé distribuční cesty. Přímé i nepřímé distribuční cesty mají své výhdy a nevýhdy. Výhdy přímých distribučních cest: citlivý přístup k zákazníkvi přímý kntakt a kmunikace se zákazníkem účinná a nezkreslená zpětná vazba nižší náklady Nevýhdy distribučních cest: nutnst navázat značný pčet kntaktů s partnery btíže při předvádění funkce prduktu neeknmičnst přímých ddávek Výhdy nepřímých distribučních cest: přenechání části prdejních úknů mezičlánku využití kntaktů, zkušenstí a prfesinality distribučních mezičlánků 15

16 účinný způsb prdeje nižší ptřeba finančních zdrjů Nevýhdy nepřímých distribučních cest: ztráta kntrly nad prduktem závislst na distribučních mezičláncích rizik neplnění plateb a nedbytných phledávek nutná mtivace distribučních mezičlánků Distribuční cesty můžeme charakterizvat dle pčtu a typu distribučních mezičlánků a také pdle vyknávaných činnstí a funkcí v průběhu distribuce Typy distribučních mezičlánků: prstředníci prdukty kupují a znvu prdávají zprstředkvatelé prdukty nejsu jejich vlastnictvím, vyhledávají nvé zákazníky a zprstředkvávají prdej pdpůrné mezičlánky banky, dpravní splečnsti, reklamní agentury atd. Funkce: bchdní nákup a prdej prduktů, dhdy cenách lgistické dprava, třídění a kmpletvání, balení dplňkvé funkce shrmažďvání infrmací vývjvých trendech na trhu Vlba distribučních cest patří k nejdůležitějším a také k nejslžitějším rzhdváním managementu pdniku. Každá varianta distribuční cesty musí být upřesněna z hlediska mžnsti kntrly a eknmickéh hlediska Lidé Při pskytvání služeb dchází ve větší či menší míře ke kntaktům zákazníka s pskytvateli služeb. Lidé jsu prt jedním z nejvýznamnějších prvků marketingvéh mix služeb a mají 16

17 přímý vliv na kvalitu služeb. Mim dstatečné kvalifikace, patří k nutným pžadavkům na pracvníky umění jednat s lidmi, mtivace a uspkjení ptřeb a schpnst vedení a řízení lidí. I zákazník vlivňuje kvalitu služeb, prtže je sučástí prcesu pskytvání služeb Materiální prstředí Nehmtná pvaha služeb znamená, že zákazník nedkáže psudit dstatečně službu dříve, než ji sptřebuje. Materiální prstředí můžeme nazvat důkazem vlastnstech služby. Může mít mnh frem d budvy ve které je služba pskytvaná až p stejnkrj zaměstnanců. Snahu všech pdnikajících subjektů je t, aby půsbili pzitivně na zákazníka Prcesy Prcesy jsu všechny činnsti suvisející s prdejem, pdpru prdeje a následným servisem. Určitu část těcht prcesů může zákazník vnímat, tak si vytváří představu daném pdniku kvalitě jeh prduktu či služby. Interakce mezi zákazníkem a pskytvatelem během prcesu pskytvání služby je důvdem pdrbnějšíh zaměření se na t, jakým způsbem je služba pskytvána. Je nutné prvádět analýzu prcesů, vytvářet jejich schémata, klasifikvat je a pstupně (zejména u slžitých případů) zjedndušvat jedntlivé krky, ze kterých se prcesy skládají. Vlba prcesů závisí na knkurenci a eknmických mžnstech pdniku Marketingvý výzkum ve službách Marketingvý výzkum můžeme definvat jak spjení firmy pskytující služby s trhem prstřednictvím infrmací. Infrmace jsu systematicky získávané, analyzvané a jejich interpretace služí jak pr řízení marketingvých činnstí firmy, tak i pr řízení firmy samtné. Využití marketingvéh výzkumu na trhu služeb může být zaměřen na následující blasti: Výzkum trhu se zabývá analýzu tržníh ptenciálu pr stávající prdukty, hdntí pptávku p nvých prduktech, zabývá se charakteristiku trhů a studiem trendů. Marketingvý výzkum pmáhá získávat pdrbné infrmace zákaznících. Prstřednictvím výzkumu jsu dále zkumány nvé cílvé trhy. Tent výzkum pmáhá firmě dpvědět na tázku: Kde jsme nyní? 3 ZUZAŇÁK, Aleš. Marketing v pjišťvnictví. [s.l.] : [s.n.], s

18 Výzkum prduktů a služeb se zabývá zkumáním nvých prduktů služeb zákazníky, studiem nespkjensti zákazníků se službu. Výzkum efektivnsti nástrjů kmunikačníh mixu je významnu blastí výzkumu. Jde např. hdncení úspěšnsti reklamy, výběr reklamních médií atd. Dále může výzkum zkumat blast distribuce neb blast cen Marketingvý výzkum služí k řízení a plánvání činnsti firmy. Klade tázku: Kde bychm chtěli být? Sestavení marketingvéh plánu, výzkumu a analýza vyžadují brvské úsilí. Marketingvý výzkum pmáhá realizvat mnhem efektivnější marketingvá rzhdnutí Pžadavky na marketingvý výzkum: 1. Zaměření marketingvý výzkum musí vycházet a dpvídat cílům marketingvé kncepce firmy 2. Objektivita pstupy marketingvéh výzkumu musí eliminvat vlivy subjektivníh zkreslení při výběru respndentů, vlastním šetření a zpracvání. 3. Systematičnst má za úkl vylučit výběru zkumanéh vzrku vlivy nahdilsti a parciálnsti. 4. Včasnst časvé vymezení výzkumu by měl být takvé, aby jištěné výsledky byly dbře využitelné pr rzhdvací prces 5. Efektivnst nákladů vynalžené náklady na výzkum musí být prvnány s čekávanými přínsy 6. Přesnst a splehlivst výběr vhdných metd a technik marketingvéh výzkumu Metdika marketingvéh výzkum Efektivní marketingvý výzkum zahrnuje: 1. Definvání prblému a výzkumných cílů 2. Sestavení plánu výzkumu 3. Shrmáždění infrmací 4. Analýzu a vyhdncení infrmací 5. Prezentaci výsledků Definvání prblému a výzkumných cílů První krk vyžaduje pečlivé definvání prblémů, které vyhvují pžadvaným zkumaným cílům. Sučasně se prvnávají náklady na získání infrmací s celkvu hdntu přínsu výzkumu. 18

19 Definice prblému by neměla být ani příliš úzká a ani příliš širká, pkud není prblém dbře definván, může djít k tmu, že náklady na shrmažďvání infrmací přesáhnu hdntu přínsů. Hdnta infrmací závisí na jejich splehlivsti, platnsti výsledků výzkumu a na chtě vedení splečnsti realizvat příslušná dpručení. Rzlišujeme čtyři typy výzkumných prjektů: Mnitrvací výzkum permanentní shrmažďvání infrmací a jejich analýza. Pmáhá dhalit ptíže a příležitsti. Badatelský (explrační) výzkum pužijeme h tehdy, když je cíl výzkumu frmulván širce a když nemáme prblému, který chceme zkumat, dstatek předběžných infrmací. Cílem je shrmáždit základní údaje (údaje, na kterých je výzkum zalžen). Ppisný (deskriptivní) výzkum účelem výzkumu je pskytnut přesnu infrmaci knkrétních aspektech tržníh prstředí. Vstupní data zajišťuje průzkum pmcí dtazníků. Kauzální výzkum - zkumá příčiny prblémů a příležitsti. Cílem je pvěřit vztahy příčiny a následku. Je prváděn frmu experimentu, tzn. Studiem vlivu změn jedné skupiny faktrů, za předpkladu stálsti všech statních skutečnstí, jež nejsu předmětem danéh výzkumu Sestavení plánu výzkumu Před schválením plánu výzkumu je nutné znát dhad nákladů na jeh realizaci a přijmut rzhdnutí, jaké zdrje infrmací, jaké přístupy k výzkumu a nástrje výzkumu a výběr respndentů a kntaktní metdy se mají pužít. Plán má vymezit všechny fáze výzkumu věcně a časvě. Fáze plánu: 1. přípravná 2. realizační 3. prezentační Příprava výzkumu také znamená zajištění prjektu p persnální, finanční a technické stránce. Sučástí každéh výzkumu je výběr zkumaných bjektů. Subr všech jedntek, které ukazují určité znaky z hlediska zkumanéh záměru, se nazývá základní subr. 19

20 Plán výběru musí bsahvat základní rzhdnutí: Určení výběrvé jedntky (kd má být dtazván) Velikst výběrvéh subru (klik lidí by měl být slven, pzrván) Čím je výběrvý subr větší, tím jsu výsledky pzrvání splehlivější Shrmáždění infrmací Výzkum prbíhá na základně analýzy sekundárních neb primárních, kvantitativních neb kvalitativních, interních neb externích infrmací. Sekundární infrmace jsu infrmace, které byly shrmážděny pr nějaký jiný účel a jsu i nadále k dispzici. Zdrje sekundárních infrmací: Interní zdrje vnitřní infrmační systémy pdniků Externí zdrje státní publikace, knihy, kmerční infrmace, databázvé infrmace Primární infrmace se získávají pté, c jsu vyčerpány zdrje sekundárních infrmací neb pkud nejsu sekundární infrmace k dispzici vůbec. Primární infrmace jsu shrmažďvány v suvislsti s řešením aktuálníh prblému. Můžeme je získat různými výzkumnými přístupy: Výzkum pzrváním Metda dtazvání nejčastěji pužívaná metda, frmy:písemné dtazvání (dtazník), sbní dtazvaní (rzhvr) a telefnické dtazvání Experimentální výzkum vědecky nejhdntnější Kvantitativní infrmace jsu takvé, které lze přesně vymezit mnžstvím, velikstí, bjemem atd. infrmace se týkají četnsti něčeh, c již prběhl neb právě nyní prbíhá. Kvalitativní infrmace nejsu přím měřitelné. Jejich zpracvání prbíhá ve vědmí neb pdvědmí knečnéh sptřebitele. Pracují s větší míru nejistty Analýza a vyhdncení infrmací Snaha dvdit ze shrmažďvaných infrmací ptřebné závěry. Získané infrmace se nejprve rztřídí a klasifikují. Při tmt prcesu se využívá statistických technik neb rzhdvacích mdelů. 20

21 2.3.7 Prezentace výsledků Výsledky shrmažďvaných infrmací jsu zpracvány d ucelených závěrů a dpručení. Výsledná zpráva musí mít vysku dbrnu úrveň. Text by měl bsahvat přehledné tabulky, grafy a diagramy Prdej Obchdní činnst, ve které se směňuje zbží, služby za jiné zbží neb službu, nejčastěji však za peníze. Prdej prbíhá na ficiálně určených místech. Např. v bchdech neb na burzách. Každý předmět prdeje má svji cenu, kteru určuje prdávající Prdejci Prdejci jsu jedním z nejdůležitějších částí pdniku. Prdej může být efektivní puze tehdy, jsu-li na dbré úrvni i statní slžky marketingvéh mixu. Každá slžka marketingvéh mixu se musí pečlivě przkumat, aby byla firma schpna stanvit, zda je mžné zvýšení prduktivity. Samtný prdukt, cenvá plitika, mix marketingvé kmunikace a systém distribuce mají nezastupitelné míst při zjišťvání celkvéh úspěchu marketingvéh prgramu Stanvení cílů Prduktivní prdej a dbré řízení musí mít přesně stanvené cíle pr jedntlivé blasti a zárveň cíle pr každéh jedntlivéh prdejce. Prdejce musí vědět, c se d něj čekává (úrveň výknnsti, prduktivita). Dsažení cílů není jen měřítkem pr hdncení výsledků, je také prstředkem pr mtivaci a stimulaci jedntlivých prdejců. Může nastat situace, kdy manažer prdeje přiděluje prdejcům nárčné a nadměrné úkly. Tat strategie má svá nebezpečí: a) Způsbuje abslutní demtivaci prdejců. Prdejci zjistí, že nejsu schpni splnit stanvené cíle ani v případě, že budu tvrdě pracvat. b) Mžnst celkvéh zhrucení plánů firmy v důsledku rzpadu finančníh plánu prdeje. 4 VAŠTÍKOVÁ, Mirslava. Marketing služeb : Efektivně a mderně. Praha : Grada, s

22 Ke stanvení cílů pr prdejce jsu důležité tři hlavní pdmínky, které je nutné splnit, chceme-li aby stanvené cíle představvali nrmy výknnsti. Měřitelnst: Prdejce by měl být schpen, p sknčení pracvníh dne, zhdntit úrveň své práce dle nrem. Přiměřenst: Cíle, které jsu prdejcům stanvvány, musí být přiměřené jejich pracvnímu zařazení. Spravedlivst: Pkud se firma snaží dbré vztahy a pdpru svých zaměstnanců, je důležité, aby jedntlivcům i klektivům byly stanvvány takvé cíle, kterých jsu schpni dsáhnut dbře připravení a pilně pracující lidé. Pkud jsu stanvené výknnstní cíle příliš nízké, mhu být překrčeny dvakrát, třikrát neb čtyřikrát. Nesprávně stanvené cíle jsu synnymem neexistence nrem výknnsti Mix marketingvé kmunikace Hlavním psláním mixu marketingvé kmunikace je předání sdělení zákazníkům. Tímt způsbem zákazníka infrmujeme, že je prdáván určitý prdukt, jehž sptřeba přináší uspkjení. Kmunikace prbíhá na všech splečenských úrvních a ve všech blastech lidské činnsti. Pracvníci marketingu pužívají kmunikační schéma. Mají zprávy neb sdělení, které zakódují a vyšlu je dstupnými kmunikačními cestami. Pmcí zpětné vazby sledují, zda byla zakódvaná zpráva správě dekódvána. Obrázek č. 3 Prces kmunikace Zdrj: PAYNE, Adrian. Marketing služeb. [s.l.] : Gada, s MAJARO, Simn. Základy marketingu. Ing. Stanislav Jurnečka. [s.l.] : Grada Publishing, a.s., s

23 Tabulka č. 2 Charakteristiky prcesu kmunikace Účastníci prcesu Odesilatel Zpráva Příjemce Cesty Zpětná vazba Sledvané bdy Musí mít jasn v tm, c chce sdělit. Musí rzumět tmu, c je schpen příjemce zprávy pchpit a dekódvat a c je chten psluchat. Musí bsahvat přesně t, c chce vysílající sdělit a c je příjemce schpen dekódvat. Musí být v dslechu. Musí být chten psluchat neb sledvat zprávu. Pkud je mžnst výběru, musíme dát šíření zprávy přednst nejefektivnějším kmunikačním cestám. Není důvd pr t, abychm využívali neefektivníh systému, existují-li lepší Je velice důležitá v celém kmunikačním prcesu. Odesilatel se musí přesvědčit, že jeh zpráva byla přijata nezkresleně a že byla správně pchpena Cesty marketingvé kmunikace Hlavní kmunikační cesty: Reklama Pdpra prdeje Public relatins a publicita Přímý marketing Osbní prdej Každá z těcht cest má své výhdy a nevýhdy. Vhdnst pužití některé z kmunikačních cest musíme analyzvat s hledem na situaci. Jsu určité situace, kdy můžeme pužít všech pět hlavních kmunikačních cest sučasně s vysku účinnstí. 23

24 2.5.2 Reklama Frma nesbní kmunikace výrbcích, službách či idejích, je umístěna v jednm neb něklika kmerčně dstupných médiích knkrétním bjednavatelem za úplatu. Reklama je placené sdělení prduktu, firmě či značce prduktu neb firmy. Tt sdělení se šíří pmcí reklamních prstředků a médií (nviny, časpisy, rzhlas, televize, kin, plakátvací plchy, výkladní skříně apd.). Reklama vstupuje mezi prdávajícíh a zákazníka. Pdstatnu vlastnstí reklamy je, že přím slvuje zákazníka, přesvědčuje h, aby si něc kupil. 6 Subjekt reklamy Ptřeba pdpřit prdukt na trhu byla klíčvá pr vznik reklamníh sdělení. Pdpřit prdej prduktu ptřebují bchdní rganizace, firmy, nekmerční instituce. Subjektem reklamy je ten, z jehž ppudu a v jehž zájmu jakákliv reklamní činnst vzniká. Předmět a cíl reklamy Předmět a cíl reklamy stanvuje subjekt (firmy, bchdní rganizace, atd.). Předmětem je bvykle prdukt, tedy služba neb výrbek (mají hmtnu neb nehmtnu pdstatu). V blasti sciálníh marketingu je předmětem myšlenka neb idea. Cíl je důvd, záměr, prč je prdukt prsazván. V kmerční reklamě je zisk, který je dsažený pmcí zvýšení bratu, rzšířením prdeje. Pkud chceme zvýšit zisk v reklamě, musíme prsadit určitu značku. Prsazení značky se prvádí budváním a vylepšváním její image. Realizátr reklamy Realizátrem reklamy je ten, kd uvádí reklamní záměry v živt, tedy ten kd se zabývá uskutečňváním a realizací reklamy. Realizátrem reklamy může být sám subjekt, neb jiná rganizace zpravidla reklamní či marketingvá kmunikační agentura. Čast subjekt s agenturu na realizaci reklamní kampaně splupracuje; např. subjekt vlastními silami zajišťuje výrbu a distribuci některých běžných reklamních prstředků (letáčků, prspektů, katalgů, drbných dprvdných reklamních tiskvin apd.), ale realizaci rzsáhlejších a nárčnějších prstředků, zejména v médiích (v televizi, tisku a rzhlasu, případně na 6 KŘÍŽEK, Zdeněk, CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. Praha 7 : Grada Publishing, a.s., s

25 billbardvých plchách), svěřuje agentuře. V tmt případě je velmi důležité dbát na správnu krdinaci všech činnstí subjektu i agentury, tak aby kampaň prbíhala ve stejném stylu. Reklamní sdělení Je výsledkem činnsti realizátra (ať už je jím subjekt sám, kmunikační agentura, či vzniká ve splupráci bu). Jde v první etapě především hlavní myšlenku buducí kampaně, nen strategický nápad, někdy nazývaný reklamní pselství message, dále jedntlivé textvé a výtvarné návrhy knkrétních reklamních prstředků, které tut myšlenku rzpracvávají. 7 Reklamní prstředky Jsu materiálvým zajištěním reklamníh sdělení. Např. je-li sdělením scénář televizníh reklamníh sptu, je prstředkem natčená kazeta. Tabulka č. 3 Přehled nejdůležitějších faktrů reklamních prstředků Vysílací (transmisní) média Prstředek Výhdy Nevýhdy Televize Masvé pkrytí Vyské náklady Širký dsah Dčasnst sdělení Opakvatelnst Nutnst rychlé změny štů Flexibilita Nedstatečná selektivnst Vyská prestiž Rzhlas Nízké náklady Nekmplexnst Rychlst přípravy Mžnst selekce Mbilita Dčasnst sdělení Hrší dstupnst infrmací pr výzkum Tištěná média Prstředek Výhdy Nevýhdy Nviny Flexibilita Krátká živtnst Intenzivní pkrytí Nepzrnst Čtenář vlivní dbu pzrnsti Obvykle špatná kvalita tisku 7 KŘÍŽEK, Zdeněk, CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. Praha 7 : Grada Publishing, a.s., s

26 Mžnst krdinace v nárdní v kampani Jistá splečenská prestiž Časpisy Selektivnst Nedstatečná pružnst Kvalitní reprdukce Další živtnst Prestiž některých časpisů Zvláštní služby některých časpisů Direct Mail Intenzivní pkrytí Vyské náklady na kntakt Selektivnst Závislst na kvalitě prvedení Rychlst Kmplexní infrmace Pcit narušení sbní svbdy Djem sbníh kntaktu Flexibilita zasílané nabídky Venkvní Rychlá kmunikace jednduchých reklama sdělení Opakvání Schpnst lkální pdpry Stručnst Veřejnst psuzuje estetické prvedení a umístění Zdrj: ZUZAŇÁK, Aleš. Marketing v pjišťvnictví. [s.l.] : [s.n.], s. 35 Reklamní média Umžňují distribuci reklamních prstředků. Mezi hlavní reklamní média patří: Internetvá reklama Televizní reklama Inzerce v tisku Světelná reklama Rzhlasvé spty Mbilní reklama (Reklama na autech, dpravních prstředcích apd.) Venkvní reklama (Billbardy, atypické reklamní plchy - štíty dmů, plty apd.) Prpagační předměty (např. trička neb prpisky s nápisem neb lgem prpagvané firmy atd.) Cílvé skupiny Cílvými skupinami jsu skupiny lidí, kterým je reklama určena, tedy ptenciální klienti, zákazníci, sptřebitelé. Pr značení jedntlivých členů cílvých skupin, jedntlivých sb, se pužívá termínu recipienti, příjemci, případně adresáti sdělení. Zpětná vazba 26

27 Infrmace se vrazí zpět d cílvých skupin k subjektu. Má dvě základní frmy: spntánní reakce cílvé skupiny na předmět reklamy, na reklamní sdělení (neb celu kampaň) výsledky zjišťvání účinnsti kampaně pmcí dtazníků a jiných frem výzkumu mínění Sledvání zpětné vazby je užitečné nejen pr subjekt (přináší infrmace tm, zda kampaň prběhla pdle čekávání, a tedy splnila svůj cíl), ale i pr reklamníh textaře, který se na tvrbě reklamníh sdělení v kampani pdílel: ukáže mu, zda a d jaké míry dkázal slvit cílvé skupiny, zda a d jaké míry byly jeh reklamní texty účinné. 8 Výběr nejvhdnějšíh sdělvacíh prstředku Hlavním úklem je vybrat nejvhdnější sdělvací prstředek, kterým lze c nejvíce vlivnit vybranu skupinu ppulace. Srzumitelné vyjádření th, c chceme dát na vědmí Musíme mít jasn, prč chceme zveřejnit právě tt sdělení Pr kh je zpráva určena Mluvit jazykem, stejným jak mluví příjemce Vybrat nejvhdnější sdělvací prstředek Vybrat nejvhdnější čas, pr předání našeh sdělení Měřit výsledky Pdpra prdeje Představuje nemediální reklamní kampaně, mezi které zahrnujeme předvádění prduktů, předvádění vzrků, výstavy, cenvé dhdy, sutěže a darvání prduktů jak ceny d sutěže. Pdpřit prdej můžeme něklika frmami a můžeme je rzdělit d dvu naprst dlišných blastí. svádí zákazníka, aby kupil nyní, aby kupil více neb aby kupil raději tent výrbek než jiný 8 KŘÍŽEK, Zdeněk, CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. Praha 7 : Grada Publishing, a.s., s

28 druhá je určena ke zvýšení efektivnsti prdejní perace bez th, že by se zákazníkvi pskytval nějaký finanční stimul 9 Akce na pdpru prdeje Akce na pdpru prdeje jsu většinu krátkdbé jak z hlediska času, tak z hlediska stanvených cílů. Řeší dílčí prblémy kmunikace. Sustřeďují se na relace v krátkém časvém bdbí. Ať už je zvlena jakákliv frma marketingvé kmunikace, bvykle nabízí něc více, než t c nrmálně spjujeme s výrbkem neb službu. Typická akce pdpry prdeje je vedena tak, aby stimulvala zákazníky k určitému způsbu chvání, které je v suladu s plány firmy. Některé druhy prduktů mají pmalý cyklus pětvné kupě, prt může být využit pdpry prdeje, aby se tent cyklus zrychlil. Pdpra prdeje může mít např. frmu prdeje vzrků nvéh prduktu na zkušku. Další akce na pdpru prdeje se pkuší vytlačit knkurenci z trhu neb změnu návyků zákazníků na nákup sezónníh zbží. T vše jsu běžné typy pdpry prdeje, jsu zaměřeny zcela jen na zákazníka. Krmě pdpry prdeje zaměřené na zákazníka se firma může sučasně zabývat vlivňváním svých zprstředkvatelů a jejich prdejních týmů. Pdpra prdeje se výhradně nemusí zabývat zvyšváním bjemu prdeje, může se také zaměřit na t, aby se nakupval dříve, ve větších baleních, častěji, ve větších jednrázvých dávkách neb také aby se za zbží platil dříve. Když si pracvník marketingu uvědmí, že pdpra prdeje nesluží puze ke zvýšení prdeje, že je schpna určvat krátkdbé změny, může th využívat jak nástrje taktické zbraně. Přestže je přirzenu pdstatu pdpry prdeje její krátkdbé půsbení a taktická úrveň, neznamená t, že je mžné ji využívat na základě kamžitéh ppudu a izlvaně. Měla by být plánvána a integrvána s statními marketingvými patřeními tak, aby měla maximální vliv na zákazníka. Pdpra prdeje může začít půsbit i tam, kde jiná marketingvá aktivita sknčila. Pkud se chceme při plánvání pdpry prdeje a statních aktivitách týkajících se marketingu vyhnut chybám, musíme ddržvat následující zásady: pr kampaň musí být vypracvány jasné cíle nejúčinnější pstupy, jak dsáhnut cílů, musí být pečlivě prmyšleny a vybrány 9 ADAMS, Tny. Prdej. Jana Nvtná. Praha 5 : Alternativa, s

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Šárka Laboutková Typologie zájmových skupin

Šárka Laboutková Typologie zájmových skupin Šárka Labutkvá Typlgie zájmvých skupin V textu byly pužity části textů z knihy Lbbing v mderních demkraciích autrů Müller, Vymětal, Labutkvá, Grada, Praha 2010. Dále již publikvané studie: Prsazvání zájmů

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ

PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ Bakalářský studijní prgram: Eknmika a management Studijní br: Eknmika veřejné správy a sciálních služeb PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autr: Veducí bakalářské práce:

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 LUCIE BENEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní prgram: B3107 Textil Studijní br: 3107R007 Textilní

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Export do Srbska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě 2012. Luboš Joza

Export do Srbska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě 2012. Luboš Joza Exprt d Srbska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě 2012 Lubš Jza Vážení zájemci srbský trh, Srbsk je zemí mnha příležitstí a ptřeb. Jde trh, ve kterém není lehké se zrientvat, ale pr Vás

Více

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska Exprt d Plska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Plské republice 2012 Autři Karel Kysilka Svatpluk Opěla Katarzyna Baranwska Plsk je prvním přirzeným cílem marketingvých a akvizičních aktivit našich

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více