Hodnocení projektû aktivní podpory ohroïen ch ÏivoãichÛ v âeské republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení projektû aktivní podpory ohroïen ch ÏivoãichÛ v âeské republice"

Transkript

1 Hodnocení projektû aktivní podpory ohroïen ch ÏivoãichÛ v âeské republice Tereza Kumstátová, Petra Nová a Pavel Marhoul editofii

2 Bibliografická citace: Tereza Kumstátová, Petra Nová a Pavel Marhoul (2005): Hodnocení projektû aktivní podpory ohroïen ch ÏivoãichÛ v âeské republice, Praha: Vydává: Olga âermáková, Hradec Králové pro Agenturu ochrany pfiírody a krajiny âr, Kali nická 4-6, , Praha Fotografie na titulní stranû: rys ostrovid, autor Jaroslav âerven ISBN Poãet stran: 432 Náklad: 300 ks Grafická pfiíprava: Olga âermáková, vydavatelství, Hradec Králové

3 Obsah Úvod Re er e a hodnocení realizovan ch a probíhajících aktivních opatfiení na ochranu vodních mûkk Û v âeské republice L. Beran Re er e a hodnocení realizovan ch a probíhajících projektû aktivní ochrany raka fiíãního (Astacus astacus) v âeské republice T. Kumstátová Re er e a hodnocení realizovan ch a probíhajících projektû aktivní ochrany mot lû v âeské republice M. Konviãka Anal za recentních a historick ch aktivních opatfiení na ochranu blanokfiídlého hmyzu v âeské republice P. Bezdûãka Re er e a hodnocení realizovan ch a probíhajících projektû aktivní ochrany ryb v âr J. Du ek Re er e a hodnocení realizovan ch a probíhajících projektû aktivní ochrany obojïivelníkû (Amphibia) v âeské republice P. Kolman Re er e a hodnocení realizovan ch a probíhajících projektû aktivní ochrany plazû v âeské republice P. Kolman Re er e a hodnocení realizovan ch a probíhajících projektû aktivní ochrany hohola severního (Bucephala clangula) v âeské republice L. Mûstová a P. Musil Re er e a hodnocení realizovan ch projektû aktivní ochrany dropa velkého (Otis tarda Linnaeus, 1758) v âeské republice D. Horal a Z. korpíková Hodnocení záchranného programu tetfieva hlu ce (Tetrao urogallus) v âeské republice P. Marhoul Re er e a hodnocení realizovan ch a probíhajících projektû aktivní ochrany ãápa bílého (Ciconia ciconia) v âeské republice D. Lacina

4 Re er e a hodnocení realizovan ch a probíhajících projektû aktivní ochrany motáka luïního (Circus pygargus) v âeské republice V. Beran Re er e a hodnocení realizovan ch a probíhajících projektû aktivní ochrany pu tíka bûlavého (Strix uralensis) v âeské republice V. Beran Re er e a hodnocení realizovan ch a probíhajících projektû aktivní ochrany sovy pálené (Tyto alba) v âeské republice T. Divi Re er e a hodnocení realizovan ch a probíhajících projektû aktivní ochrany s ãka obecného (Athene noctua) v âeské republice T. Divi Re er e a hodnocení realizovan ch a probíhajících projektû aktivní ochrany s ce rousného (Aegolius funereus) v âeské republice M. Pudil Re er e a hodnocení realizovan ch a probíhajících projektû aktivní ochrany ledàáãka fiíãního (Alcedo atthis) v âeské republice J. Hora Re er e a hodnocení jednotliv ch projektû v aktivní ochranû netop rû (Rhinolophidae a Vespertilionidae) na území âr od roku 1994 do 2003 T. Bartoniãka Hodnocení realizovan ch a probíhajících projektû aktivní ochrany sysla obecného (Spermophilus citellus) v âeské republice. Hulová Re er e a hodnocení realizovan ch a probíhajících projektû aktivní ochrany bobra evropského (Castor fiber) v âeské republice A. Vorel a V. Kostkan Re er e a hodnocení realizovan ch a probíhajících projektû aktivní ochrany vydry fiíãní (Lutra lutra) v âeské republice L. a K. Poledníkovi, P. Hájková, M. Culková Re er e a hodnocení realizovan ch a probíhajících projektû aktivní ochrany rysa ostrovida (Lynx lynx) v âeské republice J. âerven Závûr

5 Úvodní poznámky a zpûsob hodnocení Aktivní podpora ohroïen ch druhû zaujímá v souãasné praxi ochrany pfiírody velmi v znamné místo. V celosvûtovém mûfiítku se jedná o obor, kter se pfies poãáteãní nesmûlé krûãky postupnû stal nedílnou souãástí souãasné ochranáfiské praxe. V znam aktivní ochrany ohroïen ch druhû zdûrazàují i klíãové mezinárodní legislativní pfiedpisy na ochranu pfiírody, zejména mezinárodní Úmluva na ochranu biodiverzity, Bernská úmluva a Smûrnice o stanovi tích. V echny obsahují ustanovení, která zavazují dotãené státy podporovat záchranné programy tam, kde je to úãelné a vûdecky zdûvodnûné. V âeské republice má praktická ochrana ÏivoãichÛ bohatou tradici. Prudk rozvoj na tomto poli je logickou odezvou na bezprecedentní úbytek druhové bohatosti a zvlá tû na sníïení poãetních stavû velkého mnoïství Ïivoãi n ch druhû, které pozorujeme zejména od poloviny dvacátého století. Snahou tohoto sborníku je pokusit se shrnout dosavadní zku enosti s aktivní podporou nûkter ch ohroïen ch ÏivoãichÛ a vyuïít je pro dal í rozvoj a zefektivnûní projektû tohoto typu. Tento ambiciózní zámûr v ak nemohl b t naplnûn v ideální podobû. PfiestoÏe realizovan ch projektû bylo velké mnoïství, fiada z nich po sobû nezanechala Ïádnou publikaãní ani jinou stopu, dal í jsou zdokumentovány pouze nedostateãnû a nelze je nijak hodnotit. Do sborníku se tak dostaly zejména projekty hrazené z vefiejn ch rozpoãtû, u kter ch je stanovena povinnost podání zprávy o realizaci projektu. Je tûïké odhadnout, jaké procento údajû se podafiilo shromáïdit, a kolik projektû zûstalo skryto. Krátk ãas posuzování vymezen lhûtami projektu, v rámci kterého bylo toto hodnocení provádûno, rovnûï ve vût inû pfiípadû neumoïnil terénní ovûfiení úãinnosti realizovan ch opatfiení. Pfies tyto problémy a omezení se v ak domníváme, Ïe hodnocen vzorek je dostateãn pro úãely, jeï jsme si stanovili shromáïdit informace o základních typech opatfiení a prioritách v této oblasti, o zpûsobech pfiípravy a dokumentování, a kde to bylo moïné i o praktickém pfiínosu tûchto aktivit. Opatfiení na podporu Ïivoãi n ch druhû nab vají nejrûznûj í podoby. Od jednoduch ch projektû, jak m je napfiíklad vyvû ování ptaãích budek, po komplexní záchranné programy s celostátní pûsobností. Z tûchto dûvodû byly pfiipraveny dvû rûzné osnovy, podle kter ch hodnocení probíhalo. První osnova byla urãena pro oficiálnû schválené záchranné programy a pokud moïno pro v echny projekty, pfii kter ch docházelo k manipulacím s jedinci dotãeného druhu. Cílem hodnocení bylo zjistit, do jaké míry jsou projekty zaloïeny na odborn ch základech, a posoudit jejich komplexnost a efektivnost. Druhé hodnocení se t ká druhû, u nichï byla ochranná opatfiení realizována na lokální úrovni. Hlavním smyslem bylo shromáïdit maximální mnoïství údajû, jeï by umoïnilo vyhodnotit, které druhy a jaká opatfiení jsou vefiejností a ochranou pfiírody preferovány a posoudit jejich v znamnost a úãinnost pro zachování daného druhu i odhalit moïné slabiny tûchto aktivit. Hodnoceny byly projekty, ke kter m se podafiilo shromáïdit alespoà ãást údajû. Vût inou se jednalo o aktivity realizované po roce 1990, pouze v pfiípadû, Ïe byl 5

6 urãit projekt v znamn z metodologického hlediska nebo má pfiímé vazby na souãasnost, byly zahrnuty i projekty star í. V následujícím textu jsou popsané podrobné osnovy obou typû hodnocení. BohuÏel je nutné upozornit, Ïe v fiadû pfiípadû nemohly b t pro neúplnost získan ch údajû zcela dodrïeny. 1. Hodnocení celostátnû koordinovan ch projektû a dále v ech, u kter ch do lo k jak mkoliv reintrodukcím Podle této osnovy byly hodnoceny jednak projekty, jejichï aktivity byly celostátnû koordinovány, a dále v echny, kde do lo k reintrodukci jedincû daného druhu do pfiírody. Projekty se t kaly ÏivoãichÛ patfiících ke kriticky ohroïen m druhûm (ve smyslu rizika extinkce, nikoliv vyhlá ky ã.395/1992). Takové projekty by mûly b t komplexní, zaloïené na pfiísnû vûdeck ch základech a mûly by splàovat nezbytné formální náleïitosti, jejichï standard formulovala Species Survival Commission (IUCN 1995). Projekty byly hodnoceny slovnû formou podrobnû komentovan ch odpovûdí na níïe uvedené otázky. Hodnotitel souãasnû u kaïdého projektu popsal souvisl m textem prûbûh jeho realizace a v sledky. Souãástí v stupu bylo shrnutí pozitiv a nedostatkû projektu (napfi. zásadní pozitivum je skuteãnost, Ïe projekt byl koordinován poradním sborem, zásadní negativum, Ïe nebyl vypracován Ïádn materiál, kter by plánoval ochranná opatfiení atd.) a stanovení priorit jednotliv ch opatfiení. Otázky k hodnocení celostátnû koordinovan ch projektû: na základû jak ch skuteãností do lo k plánování a realizaci projektu pro dan druh? byl vypracován komplexní materiál detailnû plánující aktivity na del í ãasové období? byly stanoveny jasné krátkodobé a dlouhodobé cíle projektu a kritéria pro posouzení zda jich bylo dosaïeno? byly pfied zahájením projektu identifikovány a eliminovány pfiíãiny poklesu poãetnosti pfiípadnû vymizení pûvodní populace? byla pfii plánování projektu posouzena vhodnost biotopu druhu vzhledem k jeho kvalitû i kvantitû? byla pfied zahájením projektu dobfie známa biologie druhu (urãení kritick ch potfieb; preference biotopû, intraspecifická variace, adaptace na lokální ekologické podmínky, sociální chování, rozmnoïovací chování, velikost teritorií, poïadavky potravní a na úkryty, potravní chování, predátofii, choroby)? byla provedena anal za populaãní a habitatové Ïivotaschopnosti (Population and Habitat Viability Analysis)? V pfiípadû reintrodukcí: - byl zváïen efekt reintrodukce druhu na ekosystém. (napfi. v pfiípadû niky obsazené jin m druhem)? - jak byl pûvod vypou tûn ch jedincû? 6

7 - byl pfii sestavení plánu reintrodukce za pouïití statistick ch metod stanoven optimální poãet vypou tûn ch jedincû)? - byl pfied vlastní reintrodukcí zhodnocen taxonomick statut reintrodukovan ch individuí (stejn poddruh, rasa)? - bylo provedeno genetické zhodnocení vypou tûn ch jedincû? - byla provedena zdravotní a genetická kontrola vypou tûn ch individuí, posouzení vhodnosti lokalit z hlediska imunologické odolnosti, pfiípadná karanténní opatfiení? byla zváïena rizika a zisky vzhledem k místnímu obyvatelstvu, popfiípadû jeho postoje k provádûnému projektu? byly prûbûh a v sledky projektu monitorovány? jaké bylo organizaãní zaji tûní projektu vãetnû vhodné ãasové posloupnosti? byl sestaven víceãlenn t m specializující se na v echny fáze programu? jaké bylo finanãní zaji tûní a celkové náklady projektu? pro el plán projektu oponentním fiízením a schvalovacím procesem? byly v sledky projektu dûkladnû oponovány? byly v sledky projektu publikovány ve vûdecké a populární literatufie? 2. Ostatní projekty (opatfiení aktivní druhové ochrany probíhající na lokální úrovni, managementová opatfiení urãená konkrétnímu druhu (druhûm) bez celostátní koordinace apod. Smyslem hodnocení bylo zejména vytvofiení pokud moïno úplné re er e projektû k jednotliv m druhûm po taxonomick ch skupinách, ze které je patrné, jaké druhy a jaká opatfiení jsou v centru zájmu a pfiípadnû jak objem finanãních prostfiedkû je na tato opatfiení vynakládán. Na re er i navazuje slovní vyhodnocení smyslu a úspû nosti tûchto opatfiení podle pfiiloïené osnovy, kde hodnotitelé rovnûï popsali v znam opatfiení pro ochranu druhu. Hodnocení mûlo dále upozornit na slabiny daného opatfiení (napfi. moïnost nevhodn ch tûní pro obojïivelníky, které se mohou stát pastí, nezaji tûn ch budek pro ptáky, nedostateãného monitoringu proveden ch opatfiení, moïného konfliktu daného opatfiení pro konkrétní druh s poïadavky jin ch v znamn ch druhû na lokalitû apod.). Na základû v e uvedeného slovního zhodnocení pozitiv a slabin konkrétního opatfiení navrhovali autofii doporuãení ke kaïdému opatfiení a stanovili jeho prioritu. Hodnocení jednotliv ch opatfiení podle osnovy byla doplnûna úvodem a shrnujícím závûrem pro v echna opatfiení v rámci dané taxonomické skupiny. OSNOVA Druh: platné jméno OhroÏení: (struãn souhrn, pfiíãiny) Vlastní záchrann projekt: Obecn popis projektu: (vãetnû pfiedpokládan ch dûvodû), v této ãásti hodnocení je nutné mimo jiné odpovûdût na následující otázky: - byla pfiedem provedena dûkladná anal za pfiíãin ohroïení 7

8 - vycházelo plánování opatfiení z dostateãn ch znalostí biologie druhu - vycházela opatfiení z dostateãné anal zy moïn ch rizik? (vznik ekologick ch pastí, napfi, budek, na které se specializují kuny, patnû umístûné budky na skorce, tûnû pro Ïáby u silnice atd.) Autofii, provozovatelé, osoby a obsazení: Lokalizace projektu: Doba provádûní projektu: PrÛbûh projektu: V sledky projektu: v této ãásti hodnocení je nutné odpovûdût na následující otázky: - bylo provedeno vyhodnocení úãinnosti proveden ch opatfiení (monitoring)? - byly v sledky publikovány v odborném tisku? - jak je souãasn stav realizovaného opatfiení (pokud je znám ) Finanãní náklady: Zdroj financování: V znam a priorita opatfiení: V Praze editofii Hodnocení projektû bylo podpofieno grantem Ministerstva Ïivotního prostfiedí âr VaV/620/1/03: V zkum, ekologie a roz ífiení, návrh managementu populací a záchrann ch programû zvlá tû chránûn ch druhû". 8

9 RE ER E A HODNOCENÍ REALIZOVAN CH A PROBÍHAJÍCÍCH AKTIVNÍCH OPAT ENÍ NA OCHRANU VODNÍCH MùKK Ò V âeské REPUBLICE Lubo Beran Kfiivenice 58, Horní Poãaply ÚVOD Vodní mûkk i jsou skupinou, jejíï ochrana snad s v jimkou perlorodky nebyla v minulosti fie ena. Pfiesto se jedná o skupinu, které se dotkly civilizaãní vlivy stejnû jako jin ch skupin organismû. U fiady druhû uï nevystaãíme s pouhou ochranou biotopû a je nutné ãi vhodné pouïít i jiná opatfiení. V následujících statích jsou popsána dosavadní specifická opatfiení pro záchranu ãi zlep ení podmínek populací vybran ch druhû vodních mûkk Û. Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) perlorodka fiíãní Statut: Perlorodka fiíãní (Margaritifera margaritifera) je v âerveném seznamu vodních mûkk Û âr (Beran 2002) fiazena mezi kriticky ohroïené druhy (CR). Ve Smûrnici Evropské rady o stanovi tích (92/43/EHS) je uvedena v pfiíloze V. Podle Red Data listu (IUCN) patfií do kategorie VU Vulnerable (IUCN 1994). Vlastní projekt Hlavním impulsem pro zapoãetí projektu byla existence nejpoãetnûj í stfiedoevropské populace perlorodky fiíãní v toku Blanice v Po umaví a její ohroïení. Tato populace, stejnû jako vût ina ostatních stfiedoevropsk ch populací, vykazovala Ïádnou ãi velmi nízkou reprodukci po dobu nûkolika posledních desítek let. Docházelo tak ke stárnutí a postupnému vymírání v ech populací vãetnû blanické. Na základû tûchto skuteãností byl jiï v roce 1982 pfiedloïen projekt aktivní ochrany perlorodky fiíãní. Byl vytvofien pomûrnû irok fie itelsk t m z odborníkû z mnoha oborû. Hlavní osobou, iniciátorem a hlavním realizátorem projektu se stal Jaroslav Hru ka. Realizátor: Jaroslav Hru ka (Natura Management s. r. o.) Lokalizace projektu: âr Doba provádûní projektu: 1983 doposud probíhá PrÛbûh projektu: V letech 1983 aï 1990 byly zkou eny rûzné metody aktivní ochrany a zároveà probíhal i intenzívní prûzkum lokalit perlorodek. Nejvût í pozornost byla vûnována právû Blanici. BohuÏel do té doby provádûná a podporovaná opatfiení (i v zahraniãí, zejména v Nûmecku) se ukázala jako nedostateãná a nevedla k poïadovan m v sledkûm. AÏ pozdûji se podrobn m studiem biolo- 9

10 gie juvenilních stadií perlorodek podafiilo zjistit, Ïe pro úspû nou realizaci projektu jsou nutné zmûny v ir ím povodí. Tyto poznatky zásadním zpûsobem ovlivnily dal í postup projektu a zároveà v znamnû pfiispûly k roz ífiení znalostí biologie perlorodky fiíãní. Zásadní faktory ovlivàující pfiirozenou reprodukci perlorodek jsou teplota vody, sloïení dna koryta, zásobení vápníkem a potravní nabídka. Na základû tûchto zji tûní bylo pokraãováno v polopfiirozeném chovu a zároveà v revitalizaãních opatfieních na souãasn ch lokalitách. V sledky projektu: Realizace projektu spoãívala ve dvou základních a navzájem provázan ch bodech: polopfiirozen odchov perlorodek v umûle zaloïen ch ãi upraven ch odchovn ch prvcích a dále kompletní revitalizace povodí zahrnující i návrat k historickému obhospodafiování niv. Napfi. v modelovém území Národní pfiírodní památky (NPP) Blanice se do konce roku 1999 podafiilo dosáhnout stavu, kdy nová mladá populace (1 10 let) pfiedstavovala témûfi stejné mnoïství jako zbytková populace, tj. cca jedincû, (Hru ka a Volf 2003). Na jin ch lokalitách (kromû Teplé Vltavy) je v ak situace sloïitûj í právû vzhledem k naru- en m povodím a nutností je provedení nápravn ch opatfiení v co nej ir ím okolí vlastních lokalit aï celém povodí. Komplexní revitalizaãní opatfiení v povodích fiady lokalit v ak prozatím ãasto zaostávají. Finanãní náklady a zdroje financování: Z dostupn ch podkladû (kompletní údaje nebyly poskytnuty) lze usuzovat, Ïe náklady na záchrann program, poskytnut Ministerstvem Ïivotního prostfiedí (MÎP) Státním fondem Ïivotního prostfiedí (SFÎP), byly velmi vysoké, ale jsou úmûrné proveden m opatfiením a v sledkûm. PfiestoÏe by finanãní prostfiedky vyuïité na tento program staãily pokr t náklady na záchranné programy minimálnû v ech vybran ch druhû vodních mûkk Û a zfiejmû i fiady jin ch druhû bezobratl ch ÏivoãichÛ, povaïuji je za úãelnû vyuïité (na rozdíl od fiady jin ch napfi. z Programu revitalizace fiíãních systémû). Je tfieba zdûraznit, Ïe z ãásti byly prostfiedky vynaloïeny na opatfiení v cel ch povodích, ze kter ch nebude profitovat pouze jedin druh, v tomto pfiípadû perlorodka. V znam a priorita opatfiení: Více neï dvacetileté úsilí irokého fie itelského t mu v ãele s J. Hru kou lze zhodnotit jako velmi v znamn krok v záchranû populací perlorodky fiíãní nejenom v âeské republice. Podafiilo se získat nové a zásadní poznatky ze Ïivota juvenilních perlorodek, které byly vyuïity pfii realizaci polopfiirozeného odchovu i pro revitalizaãní opatfiení v povodích. Na základû dosaïen ch v sledkû a zároveà s ohledem na skuteãnost, Ïe na vût inû lokalit je nutné v opatfieních nadále pokraãovat je správné, Ïe byl záchrann program schválen a je v nûm nadále pokraãováno. Hodnocení: Projekt byl plánován a realizován poté, co bylo zji tûno postupné vymírání pfiestárl ch populací perlorodek v souvislosti s rozsáhl mi antropogenními zmûnami obvykle v celém povodí. Sledovaná populace byla zároveà vyhodnocena jako nejvût í populace perlorodek ve stfiední Evropû. Na základû tûchto zji tûní, byl vypracován komplexní materiál, kter je prûbûïnû aktualizován, a aktivity byly detailnû rozplánovány. Byly stanoveny krátkodobé i dlouhodobé cíle projektu. Kritéria pro posouzení, zda jich bylo dosaïeno, v ak nebyla v nûkter ch pfiípadech pfiesnû definovaná. 10

11 Pfiíãiny poklesu populace perlorodky byly identifikovány a byla navrïena opatfiení k jejich eliminaci, která byla ãi jsou souãástí záchranného programu. Vhodnost jednotliv ch lokalit s v skytem perlorodek byla prûbûïnû vyhodnocována a navrïená a provádûná opatfiení byla zamûfiena na zlep ování podmínek biotopû, coï bylo jedním z hlavních cílû záchranného programu. Biologie byla podrobnûji poznána pfii realizaci jednotliv ch fází projektu a tyto nové poznatky zásadnû ovlivnily náhled na záchranná opatfiení nejenom v âr (napfi. Hru ka 1992a, 1992b, 2003). Anal za populaãní a habitatové Ïivotaschopnosti (Population and Habitat Viability Analysis) pravdûpodobnû provedena nebyla. Klasické reintrodukce prozatím neprobûhly, doposud se jednalo o chov, odchov a zpûtné vysazení na pûvodní lokalitu. Pfii ve ker ch transferech byla respektována ochrana genofondu místních populací (napfi. byl dodrïen oddûlen odchov jednotliv ch populací). Socio-ekonomická studie provedena nebyla. V pfiípadû perlorodky lze pfiedpokládat, Ïe postoje vût iny místních obyvatel k projektu jsou pozitivní ãi minimálnû neutrální. PrÛbûh a v sledky jsou i nadále prûbûïnû monitorovány. Na základû monitoringu jsou opatfiení modifikována. Organizaãní zaji tûní bylo vhodné. V ãasové posloupnosti se vyskytly problémy s realizací nûkter ch opatfiení, která na sebe mûla navazovat ãi b t provedena souãasnû (napfi. vybudování odchovn ch prvkû na LuÏním potoce bez provedení revitalizace, která mûla b t provedena souãasnû). Víceãlenn t m specializující se na v echny fáze programu byl sestaven. Plán projektu pro el oponentním fiízením a schvalovacím procesem. V sledky byly fiádnû oponovány, a to i za úãasti zahraniãních oponentû, ktefií patfií k pfiedním odborníkûm v dané oblasti. V sledky projektu byly publikovány a to jak v ãeské, tak i zahraniãní literatufie odborné i populární (napfi. Hru ka 1992a, 1992b, 2003, Hru ka a Volf 2003). Anisus vorticulus (Troschel, 1834) svinutec tenk Status: V âerveném seznamu vodních mûkk Û âr (Beran 2002) je svinutec tenk (Anisus vorticulus) uveden jako kriticky ohroïen druh (CR). Druh je uveden v pfiílohách II a IV smûrnice Rady ã. 92/43/EHS o ochranû pfiírodních stanovi È, volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin. V tomto pfiípadû nebyl zpracován Ïádn projekt. Projektem je tedy my leno vlastní provedené opatfiení, a tím je introdukce druhu. DÛvodem introdukce bylo postupné vymírání druhu v âr (zejména v âechách), jehoï pfiíãinou bylo postupné stárnutí lokalit. V âechách existovala poslední lokalita, která postupnû pfiestávala b t vhodná pro tento druh. Vzhledem k tomu, Ïe bylo potfieba rychle reagovat, nebyl vypracován komplexní materiál detailnû plánující aktivity na del í ãasové období. Krátkodob m cílem byla záchrana populace introdukcí na novou lokalitu poté, co byly identifikovány pfiíãiny poklesu poãetnosti a byla známa opatfiení k jejich eliminaci. Vhodnost lokality vybrané pro introdukci byla posouzena. Biologie druhu byla pfied zahájením projektu víceménû známa. 11

12 Anal za populaãní a habitatové Ïivotaschopnosti provedena nebyla, ale byl zvá- Ïen efekt reintrodukce druhu na ekosystém. Vypou tûní jedinci pocházeli z lokality vzdálené cca 10 km, jednalo se o stejnou oblast a povodí. Poãet vypou tûn ch jedincû nebyl stanoven za pouïití statistick ch metod, byl v ak odhadnut na základû úspû n ch introdukcí ménû ohroïeného druhu (Planorbis carinatus). Taxonomick statut reintrodukovan ch individuí byl pfied vlastní reintrodukcí zváïen, ale genetické zhodnocení neprobûhlo. Nebyla provedena zdravotní a genetická kontrola vypou tûn ch individuí ani posouzení vhodnosti lokalit z hlediska imunologické odolnosti, pfiípadná karanténní opatfiení. Socio-ekonomická studie vypracována nebyla. PrÛbûh projektu i v sledky byly monitorovány a jsou prûbûïnû sledovány i nadále. Organizaãní zaji tûní bylo nevhodné jednalo se pouze o jednu osobu, i kdyï odbornû zpûsobilou. RovnûÏ nebyl sestaven víceãlenn t m specializující se na v echny fáze programu. Projekt nebyl nikterak finanãnû zaji tûn. V sledky byly publikovány (Beran 2002). Struãn popis projektu a jeho v sledkû Realizátor: RNDr. Lubo Beran, Ph.D. Lokalizace projektu: vodní plocha po tûïbû ra eliny v parku Na Podolí v Mûlníce (evropsky v znamná lokalita). Doba provádûní projektu: (vãetnû monitoringu, introdukce 1997, 2001) Jednalo se o introdukci do lokality Na Podolí u Mûlníka (vodní plocha po tûïbû ra eliny). DÛvodem bylo neustálé zhor ování podmínek pro uveden druh v jediné známé lokalitû v âechách (pískovna v Kelsk ch Vûtru icích). K tomuto opatfiení bylo pfiistoupeno, neboè se jednalo o nejjednodu í a nejlevnûj í opatfiení, které by mohlo zajistit dal í existenci populace v âechách (populace na Moravû a ve Slezsku patfií do jin ch povodí i úmofií). Pfied tím byl proveden nûkolikalet prûzkum roz ífiení druhu v âr. Introdukce dopadla úspû nû a jednalo se o první zámûrnou a úspû nou introdukci tohoto druhu minimálnû v âr. V sledky byly publikovány (Beran 2002). BlíÏe také viz nepublikovaná práce vûnovaná záchrann m opatfiením (Beran 2004). Na základû zhodnocení se odbornû provedené a monitorované introdukce jeví jako vhodná a nutná opatfiení k záchranû populace tohoto druhu v âechách. Závûrem je nutné poznamenat, Ïe koncem roku 2005 byla zniãena jediná lokalita v âechách (pískovna v Kelsk ch Vûtru icích) a to i pfies pfiedbûïnou ochranu této evropsky v znamné lokality. V e zmínûná introdukce tím nabyla na v znamu, protoïe pokud nedojde k obnovû populace v Kelsk ch Vûtru icích, tak tato introdukovaná populace bude jedinou známou v âechách. Planorbis carinatus O. F. Müller, 1774 terãovník k lnat Status: V âerveném seznamu vodních mûkk Û âr (Beran 2002) je terãovník k lnat (Planorbis carinatus) uveden jako ohroïen druh (EN). V tomto pfiípadû nebyl zpracován Ïádn projekt. Projektem je tedy my leno vlastní provedené opatfiení, a tím je introdukce druhu. DÛvodem introdukcí do pískoven v Polabí bylo postupné stárnutí pûvodních 12

13 lokalit (odstavená ramena a tûnû) spojené s mizením tohoto druhu a naopak v skyt tohoto druhu v nûkter ch pískovnách v Polabí v blízkosti pûvodních lokalit. Komplexní materiál detailnû plánující aktivity na del í ãasové období vypracován nebyl. Cílem bylo posílení populace introdukcí na nové lokality. Pfied zahájením projektu byly identifikovány pfiíãiny poklesu a byla známa opatfiení k jejich eliminaci. Vhodnost lokalit pro introdukci byla posouzena a biologie druhu byla víceménû známa. Anal za populaãní a habitatové Ïivotaschopnosti provedena nebyla, ale byl zvá- Ïen efekt reintrodukce druhu na ekosystém. Vypou tûní jedinci pocházeli ze stejného povodí, které je v areálu pûvodního v skytu druhu. Poãet vypou tûn ch jedincû nebyl stanoven za pouïití statistick ch metod, byl pouze odhadnut. Taxonomick statut reintrodukovan ch individuí byl pfied vlastní reintrodukcí zvá- Ïen, genetické zhodnocení v ak neprobûhlo. Nebyla provedena zdravotní a genetická kontrola vypou tûn ch individuí ani posouzení vhodnosti lokalit z hlediska imunologické odolnosti. Socio-ekonomická studie vypracována nebyla. PrÛbûh projektu i v sledky byly monitorovány a jsou prûbûïnû sledovány i nadále. Organizaãní zaji tûní bylo nevhodné jednalo se pouze o jednu osobu, i kdyï odbornû zpûsobilou. RovnûÏ nebyl sestaven víceãlenn t m specializující se na v echny fáze programu. Projekt nebyl nikterak finanãnû zaji tûn. V sledky byly publikovány (Beran 2002). Struãn popis projektu a jeho v sledkû Realizátor: RNDr. Lubo Beran, Ph.D. Lokalizace projektu: rûzné pískovny v Polabí (viz Beran 2002) Doba provádûní projektu: Pfied vlastní introdukcí byl proveden nûkolikalet prûzkum roz ífiení druhu v âr. V sledky introdukce dopadly rûznû od osídlení celé pískovny, pfies v skyt slab í populace aï po vyhynutí v sadku (Beran 2002). Na základû v sledkû by mûlo b t v tûchto opatfieních pokraãováno, neboè se jedná o nejlevnûj í a nejjednodu í opatfiení, kter m lze zajistit zlep ení podmínek existence pro tento druh. Unio tumidus Philipsson, 1788 velevrub nadmut Status: V âerveném seznamu vodních mûkk Û âr je velevrub nadmut (Unio tumidus) uveden jako zraniteln druh (VU) (Beran 2002). V tomto pfiípadû nebyl zpracován Ïádn projekt. Projektem je tedy my leno vlastní provedené opatfiení a to introdukce. DÛvodem introdukcí do pískoven v Polabí bylo postupné stárnutí pûvodních lokalit (odstavená ramena a tûnû) spojené s mizením tohoto druhu a naopak v skyt tohoto druhu v nûkter ch pískovnách v Polabí v blízkosti pûvodních lokalit. Komplexní materiál detailnû plánující aktivity na del í ãasové období vypracován nebyl. Cílem bylo posílení populace introdukcí na nové lokality. Pfied zahájením projektu byly identifikovány pfiíãiny poklesu a byla známa opatfiení k jejich eliminaci. Vhodnost lokalit pro introdukci posouzena byla a biologie druhu byla víceménû známa. 13

14 Anal za populaãní a habitatové Ïivotaschopnosti provedena nebyla, ale byl zvá- Ïen efekt reintrodukce druhu na ekosystém. Vypou tûní jedinci pocházeli ze stejného povodí, které je v areálu pûvodního v skytu druhu. Poãet vypou tûn ch jedincû nebyl stanoven za pouïití statistick ch metod, byl pouze odhadnut. Taxonomick statut reintrodukovan ch individuí byl pfied vlastní reintrodukcí zváïen, ale genetické zhodnocení neprobûhlo. Neprobûhla zdravotní ani genetická kontrola vypou tûn ch individuí. Vhodnost lokalit z hlediska imunologické odolnosti posouzena nebyla. Socio-ekonomická studie vypracována nebyla. PrÛbûh projektu i v sledky byly monitorovány a jsou prûbûïnû sledovány i nadále. Organizaãní zaji tûní bylo nevhodné jednalo se pouze o jednu osobu, i kdyï odbornû zpûsobilou. RovnûÏ nebyl sestaven víceãlenn t m specializující se na v echny fáze programu. Projekt nebyl nikterak finanãnû zaji tûn. V sledky byly publikovány (Beran 2002). Struãn popis projektu a jeho v sledkû Realizátor: RNDr. Lubo Beran, Ph.D. Lokalizace projektu: pískovny v Polabí (viz Beran 2002) Doba provádûní projektu: Pfied vlastní introdukcí byl proveden nûkolikalet prûzkum roz ífiení druhu v âr. V sledky introdukce dopadly víceménû pfiíznivû, i kdyï na závûreãné hodnocení je s ohledem na relativní dlouhovûkost (ve srovnání s plïi) velmi brzy. PfiedbûÏné v sledky byly publikovány (Beran 2002). Na základû v sledkû by mûlo b t v tûchto opatfieních pokraãováno, neboè se jedná o nejlevnûj í a nejjednodu í opatfiení, kter m lze zajistit zlep ení podmínek existence pro tento druh. Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) bahenka uherská, Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828) kamolep fiíãní Status: V âerveném seznamu vodních mûkk Û âr jsou oba druhy uvedeny jako kriticky ohroïené (CR) (Beran 2002). Podle Red Data listu (IUCN) patfií bahenka uherská (Viviparus acerosus) do kategorie VU Vulnerable (IUCN 1994). V tomto pfiípadû nebyl zpracován Ïádn projekt. Projektem je tedy my leno vlastní provedené opatfiení, a tím je introdukce druhu. DÛvodem introdukcí do vybran ch lokalit (vodní toky vãetnû kanálû) na jiïní Moravû byla snaha o zlep ení stavu populace tûchto druhû v âr. Komplexní materiál detailnû plánující aktivity na del í ãasové období vypracován nebyl. Cílem bylo posílení populace introdukcí na nové lokality v oblasti pûvodního areálu v skytu. Pfiíãiny poklesu byly identifikovány a byla známa opatfiení k jejich eliminaci. Vhodnost biotopu byla ãásteãnû posouzena a biologie druhu byla víceménû známa. Anal za populaãní a habitatové Ïivotaschopnosti provedena nebyla, ale byl zvá- Ïen efekt reintrodukce druhu na ekosystém. Vypou tûní jedinci pocházeli ze stejného povodí, které je v areálu pûvodního v skytu druhu. Poãet vypou tûn ch jedincû nebyl stanoven za pouïití statistick ch metod, byl pouze odhadnut. Taxonomick statut reintrodukovan ch individuí byl pfied vlastní reintrodukcí 14

Ochrana pfiírody: partnerství místo paternalismu

Ochrana pfiírody: partnerství místo paternalismu Ochrana pfiírody: partnerství místo paternalismu Souãasná historie ochrany pfiírody v âeské republice zaãala 1.1.1990, kdy bylo zfiízeno Ministerstvo Ïivotního prostfiedí a pfievzalo kompetenci v ochranû

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více

CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA

CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH V ROâNÍ ZPRÁVA âiîp ZA ROK 2006 1. Úvod...5 1.1 Základní identifikaãní údaje...5 1.2 Obecné údaje...6 1.3 Charakteristika ãinnosti âiîp...6 1.4 Organizaãní

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

ZÁSADY MANAGEMENTU STANOVIŠŤ DRUHŮ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH SOUSTAVY NATURA 2000

ZÁSADY MANAGEMENTU STANOVIŠŤ DRUHŮ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH SOUSTAVY NATURA 2000 ZÁSADY MANAGEMENTU STANOVIŠŤ DRUHŮ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH SOUSTAVY NATURA 2000 AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Editoři: Pavel Marhoul a Dana Turoňová. Editoři: Pavel Marhoul

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 2 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Natura 2000 v âeské republice Za peníze z Evropské unie mûïete obnovit les Na e lesy nejsou jen továrnou na dfievo Jedle má anci Stfiípky z Indonésie Sumatra

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko Evropsk program IUCN Cambridge a Gland V znam rybníkû pro krajinu stfiední Evropy Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko J. Janda, L. Pechar

Více

Autorsk kolektiv. Dále na publikaci spolupracovali: Ing. Václav Podpûra, CSc., Anser, s. r. o. Vítûzslav Kadlec (obrázky)

Autorsk kolektiv. Dále na publikaci spolupracovali: Ing. Václav Podpûra, CSc., Anser, s. r. o. Vítûzslav Kadlec (obrázky) Metodická pfiíruãka byla vytvofiena v podpûrném programu 9.F.g Metodická ãinnost k podpofie zemûdûlského poradenského systému s finanãní podporou MZe âr. Pfii zpracování pfiíruãky byly vyuïity v sledky

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

FÓRUM 2000 OBSAH OCHRANA P ÍRODY 2

FÓRUM 2000 OBSAH OCHRANA P ÍRODY 2 FÓRUM 2000 Chtûl bych pohovofiit z hlediska ekologického a vlastnû vycházím ze svého tfietího úkolu tak, jak o nûm hovofiil Jeffrey Sachs. Tak, jak se na e století blíïí ke svému konci, stojí pfied námi

Více

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr bulletin 12 akademick Kapr obecn je vítan m úlovkem sportovních rybáfiû, ale z hlediska vlivu na kvalitu vody není nijak uïiteãn. (O skuteãném obrazu rybích obsádek se dozvíte na str. 4 5.) ab PROSINEC

Více

LESU ZDAR 7-8. âasopis lesníkû a pfiátel lesa. roãník 11 2005

LESU ZDAR 7-8. âasopis lesníkû a pfiátel lesa. roãník 11 2005 7-8 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 LâR navy ují mzdy zamûstnancûm Na náv tûvû: Krajsk inspektorát Liberec Z âech aï na konec svûta Chile Jak se Ïije na zámku Pomáháme ohroïen m druhûm tetfiev

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Pfiedmluva OBSAH OCHRANA P ÍRODY 10 ISSN 1210-258X

Pfiedmluva OBSAH OCHRANA P ÍRODY 10 ISSN 1210-258X Pfiedmluva Jan OBSAH Kvût: Pfiedmluva 289 Libu e Vlasáková: Orgány Ramsarské úmluvy v âr 291 Josef Chytil: Mokfiady mezinárodního v znamu 291 P. Musil, J. Cepák: V voj poãetnosti hnízdních populací vodních

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

ROâNÍK XV. B EZEN 2008 âíslo 1

ROâNÍK XV. B EZEN 2008 âíslo 1 âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XV. B EZEN 2008 âíslo 1 Vážené chovatelky a chovatelé, píše se rok 2008 a dlouho očekávaná událost je tu. O čem že to mluvím? O tom, že již tento rok se bude

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

Tfiída: Savci (Mammalia)

Tfiída: Savci (Mammalia) Tfiída: Savci (Mammalia) Savci mají povrch tûla kryt srstí tvofienou chlupy, v kûïi jsou ãetné Ïlázy. Typické jsou mléãné Ïlázy. AÏ na v jimky jsou savci Ïivorodí. Potrava savcû je rûznorodá - nacházejí

Více