DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová"

Transkript

1 DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly ÚP. ÚP je správním úřadem s celostátní působností. MPSV řídí ÚP a je jeho nadřízeným správním úřadem. 1

2 Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech: a) zaměstnanosti, b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, c) státní sociální podpory, d) dávek pro osoby se zdravotním postižením, e) příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb, f) pomoci v hmotné nouzi, g) inspekce poskytování sociálně-právní ochrany, h) dávek pěstounské péče. Rozsah činnosti a podmínky jsou stanoveny těmito zákony: 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební, neschopnosti zaměstnavatele 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se ZP 108/2006 Sb., o sociálních službách 2

3 Zprostředkováním zaměstnání se rozumí a) vyhledání zaměstnání pro FO, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, b) zaměstnávání FO za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát FO v době, po kterou a) je uznána dočasně neschopnou práce, b) vykonává TOS, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě, c) pobírá PPM v době před porodem a 6 týdnů po porodu, nebo d) je invalidní v 3 stupni, s výjimkou osoby, která schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. 3

4 Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání: a) výkon činnosti na základě pracovního/služebního poměru, pokud výdělek nepřesáhne 1/2 minimální mzdy, b) výkon činnosti na základě DPP/DPČ, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne 1/2 minimální mzdy. Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce ÚP výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku/odměny oznámit: při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání, nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě dokládat výši měsíčního výdělku/odměny, (u výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky sčítají). 4

5 Zařazení a vedení v evidenci uchazečů nebrání, pokud: FO soustavně se připravující na budoucí povolání získala v rozhodném období ( 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle jiného právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců, (tyto skutečnosti je FO povinna krajské pobočce ÚP oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání/do 8 dnů ode dne zahájení soustavné přípravy na budoucí povolání). Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů je, že výkon těchto činností není překážkou pro: poskytování součinnosti krajské pobočce ÚP při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání. Překážkou pro vedení v evidenci není ani takové zaměstnání, které není pro uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnáním ( 20) a je zprostředkováno KP ÚP nejdéle na dobu 3 měsíců, pokud odpovídá jeho zdravotnímu stavu. 5

6 Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů je, že výkon těchto činností není překážkou pro: poskytování součinnosti krajské pobočce ÚP při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání. Překážkou pro vedení v evidenci není ani takové zaměstnání, které není pro uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnáním ( 20) a je zprostředkováno KP ÚP nejdéle na dobu 3 měsíců, pokud odpovídá jeho zdravotnímu stavu. Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je: neposkytnutí identifikačních údajů, neposkytnutí/zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů. 6

7 Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, pokud: a) FO bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání ( 20) zprostředkované KP ÚP, nebo b) zaměstnavatel s FO ukončí vhodné zaměstnání zprostř. KPÚP práce z důvodu porušení povinnosti vyplývající z PP vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (lze opět zařadit na žádost po uplynutí 6 měsíců ode dne nástupu do zaměstnání, zprostředkovaného KPÚP). Nárok na podporu má uchazeč o zaměstnání, který: a) získal v rozhodném období ( 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců; b) požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory a c) ke dni, k němuž má být podpora přiznána, není poživatelem starobního důchodu. 7

8 Nárok na podporu nemá uchazeč o zaměstnání: a) se kterým byl v době posledních 6 měsíců skončen PP vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z pr. předpisů vztahujících se k práci zvlášť hrubým způsobem; b) se kterým byl v době posledních 6 měsíců skončen PP vztah z důvodu porušení režimu DPN zvlášť hrubým způsobem, c) kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek (vojáci či příslušníci bezpečnostních sborů) a příspěvek je vyšší než podpora, d) který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává PP či služební poměr, DPČ/DPP za ½ minimální mzdy. Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který: - se účastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce ( 109) a - ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu. (Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekval.) 8

9 Výše podpory v nezaměstnanosti: se stanoví % sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů. Výše podpory v nezaměstnanosti: u uchazeče o zaměstnání, který naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc. 9

10 Výše podpory - % sazba podpory činí: první 2 měsíce podpůrčí doby 65 % PMV/VZ, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % PMV/VZ po zbývající podpůrčí dobu 45 % PMV/VZ. V případě, že uchazeč před zařazením do evidence uchazečů bez vážného důvodu ukončil poslední Z sám/dohodou, činí: % sazba podpory 45 % PMV/VZ, ukončil-li ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň 1 bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu dle předchozího snímku, % sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. 10

11 I. Vážnými důvody jsou: nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let, nezbytné osobní péči o FO, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby (ne jde-li o osobu blízkou) docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte, II. Vážnými důvody jsou: okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle 56 ZP, zdravotních důvodech, které podle LZ brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s KPÚP při zprostředkování zaměstnání, nebo jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele, 11

12 Výše podpory v nezaměstnanosti: Ukončil-li uchazeč o zaměstnání v rozhodném období ve stejný den více zaměstnání/ zaměstnání a SVČ, které jsou dobou důchodového pojištění, výše podpory se stanoví z částky, která se rovná součtu průměrných měsíčních čistých výdělků/ součtu prům. čistého měsíčního výdělku (výdělků) a VZ. Maximální výše podpory činí: 0,58násobek průměrné mzdy za 1 až 3 čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek -//-. U uchazeče o zaměstnání, který má nárok na výsluhový příspěvek a současně mu vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti, se výše podpory stanoví jako rozdíl mezi podporou a výsluhovým příspěvkem. 12

13 I. Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání - dnem a) kdy nastala skutečnost bránících zařazení/vedení v evidenci, b) doručení písemné žádosti uchazeče o zaměstnání o ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, c) nástupu VTOS, nástupu výkonu OL zabezpečovací detence, d) následujícím po dni úmrtí uchazeče o zaměstnání/dnem následujícím po prohlášení uchazeče za mrtvého, e) následujícím po uplynutí 6 měsíců ode dne vzetí do vazby, II. Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dnem f) zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud KPÚP dodatečně zjistila, že uchazeč o zaměstnání nebyl způsobilý být účastníkem právních, g) pozbytí způsobilosti uchazeče o zaměstnání být účastníkem právních nebo h) zrušení platnosti modré karty nebo uplynutí doby její platnosti (u cizinců). 13

14 I. Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, jestliže: a) nastala některá ze skutečností bránících zařazení/vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost, b) uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů: 1. nesplní povinnost práce na PS, DPP či DPČ ½ minimální mzdy 2. ve lhůtě 8 dnů neoznámí KPÚP osobně/ písemně další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo důvody, pro které se nedostavil II. Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, jestliže: c) uchazeč o zaměstnání není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti s KPÚP při zprostředkování zaměstnání, d) uchazeč o zaměstnání zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo e) uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci. 14

15 I. Uchazeče o zaměstnání KPÚP z evidence rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu: a) odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání, b) odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením/se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností, anebo uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců, odmítne nabídku krajské pobočky Úřadu práce na rekvalifikaci, II. Uchazeče o zaměstnání KPÚP z evidence rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu: c) neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci/vyhodnocování anebo neplní jeho podmínky, e) odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu, nebo psychologickému vyšetření, f) maří součinnost s KPÚP práce. (Vyřazení z evidence se provede dnem, kdy nastala některá ze výše uvedených skutečností, toto rozhodnutí nelze vydat po uplynutí 3 let ode dne, kdy odmítl nastoupit do vhodného zaměstnání nebo kdy uchazeč odmítl nastoupit rekvalifikaci). 15

16 Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence: a) může být na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 3 měsíců ode dne vyřazení o zaměstnání, b) odmítne-li lékařské vyšetření, může být znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. FO má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání: a) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby, c) které je sjednáno na dobu neurčitou/ na dobu určitou delší než 3 měsíce a d) které odpovídá zdravotní způsobilosti FO a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání. 16

17 Pro uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci po dobu delší než 1 rok, jsou zmírněny podmínky pro to, aby mohlo být zaměstnávání považováno za vhodné: - i to, které není na dobu neurčitou, - i to, kde délka jeho pracovní doby činí nejméně 50 % týdenní pracovní doby. Pro uchazeče, který má být umístěn na výkon VPP, je vhodným zaměstnáním i takové, jehož délka pracovní doby činí nejvýše 1/2 délky stanovené týdenní pracovní doby a které odpovídá jeho zdravotní způsobilosti. 17

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti ve znění zákonů č. 168/2005 Sb., č. 202/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 350/2005 Sb., č. 382/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 428/2005 Sb., č. 444/2005

Více

ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4637 367 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání na úřadu práce

Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání na úřadu práce ODBOROVÁ ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PODNIKU - METRO ZÁVODNÍ VÝBOR 141 41 PRAHA 4, SLIAČSKÁ 1 TELEFON 272 702 754 IČO 62932012 BANK. SPOJENÍ: ČS a.s., Praha 10 FAX 222 673 038 číslo účtu: 284830339/0800 Email:

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Strana 4752 Sbírka zákonů č.347 / 2010 Částka 127 347 ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 364. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy.

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Meziresortní připomínkové řízení N á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2010, ČÁST PRVNÍ

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2010, ČÁST PRVNÍ Pro vnější připomínkové řízení N á v r h ZÁKON ze dne.. 2010, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

Zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 ve znění zákona č. 366/2011 Sb.:

Zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 ve znění zákona č. 366/2011 Sb.: Kde a jak je v nových zákonech upravena veřejná služba? Zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 ve znění zákona č. 366/2011 Sb.: 18a Veřejná služba (1) Veřejnou službou se rozumí pomoc obcím nebo dalším

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4606 Sbírka zákonů č. 366 / 2011 366 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Zákon č. 111/2006 Sb.

Zákon č. 111/2006 Sb. Zákon č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon upravuje

Více