Geoinformatická podpora výzkumu ekologie lesa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geoinformatická podpora výzkumu ekologie lesa"

Transkript

1 Geoinformatická podpora výzkumu ekologie lesa Tomáš Pelc Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra geoinformatiky a územního plánování, Aplikovaná ekologie Abstrakt Práce se zabývá použitím geoinformačních technologií při výzkumu lesních ekosystémů. Navrhuje metodiku výběru, měření a zpracování naměřených dat a poukazuje na možné problémy při měření pod lesním porostem a při zpracování naměřených dat. Pro výzkum byla použita technologie Field-Map v kombinaci se softwarem ArcMap. Ty jsou velmi dobrým spojením nástrojů GIS pro řešení velkého množství úloh nejen v ekologii lesa. Field-Map je flexibilním nástrojem pro počítačem podporovaný sběr dat v terénu se zaměřením na les a krajinu. ArcMap byl účinným nástrojem pro analýzu vybraného území a při zpracování již naměřených dat. Celkem bylo pro výzkum vygenerováno bodů, z kterých bylo náhodně vybráno, z nichž se nachází v přírodních rezervacích a zbytek v přilehlých hospodářských lesích. Tyto body jsou středy kruhových inventarizačních ploch, s poloměrem, m, tj. m. Na těchto plochách bylo provedeno zaměření polohy všech stojících stromů a změřeny či určeny jejich základní charakteristiky, např. druh, výška nebo průměr. Na vybraných plochách byly též zaznamenány korunové projekce. Abstract This thesis addresses the usage of the geoinformatic technologies in the research of the forest ecosystems. It proposes the methodology of choosing, measuring and processing the measured data and points out the possible problems connected with measuring in the forest stand and with the processing of the measured data. The research utilized the Field-Map technology together with the ArcMap software. These provide a very good combination of GIS tools for solving a large number of tasks concerning not only the forest ecology. The Field-Map is a flexible computer aided data collection tool for the fieldwork focused on forest and landscape. The ArcMap was an effective tool for analyzing the chosen area and for processing the measured data. points were generated for the purpose of the research altogether. of them were randomly chosen, of which are situated in the natural reserve area, the remaining being part of the adjacent commercial forests. These points are the centres of the circular inventarisation sites with a diameter of. m, e.g. m². On these sites location of all standing trees took place and all of their basic characteristics were measured or determined, for example their class, height and diameter. On chosen sites also crowns projections were recorded.

2 Klíčová slova Technologie Field-Map, ArcGIS, přírodní rezervace, hospodářský les, inventarizační plocha. Keywords Field-Map technologies, ArcGIS, natural reserve area, commercial forest, inventarisation sites. Formulace cílů práce Cílem práce je porovnat lesy hospodářské s lesy samovolně se vyvíjejícími. Dílčími cíli práce jsou: vytvoření metodiky pro výběr inventarizačních ploch, naměření konkrétních vybraných inventarizačních ploch, převod dat z Field-Map (IFER) do ArcMap a jejich grafické zpracování. Vstupní data Od Lesů ČR s.p. jsem si zapůjčil SHP vrstvu porostní mapy a tabulkovou část hospodářské knihy, oboje pro LZ Boubín polesí Kubova Huť, Zátoň a Včelná. Konkrétně: vybraná alfanumerická data LHP JPRL, plocha PSK, plocha etáže parciální a skutečná, věk etáže, zastoupení dřevin, plocha dřevin, ve formátu XML i DBF, porostní mapa ve formátu TIFF; vektory porostních skupin (SHP). Od ÚHUL jsem si zapůjčil vrstvu souboru lesních typů (SLT) ve formátu SHP, vrstva vrstevnic (SHP). NP Šumava mi poskytl bodovou vrstvu stávajících inventarizačních ploch (SHP). Použitý hardware Pro sběr dat: Laserový dálkoměr a sklonoměr (ForestPro) Digitální kompas (MapSTAR) Teréní počítač Hammerhead GPS SX Blue I. Garmin Oregon Pro analýzu a zpracování dat: Fujitsu Simens Computers Intel Core(TM) Duo CPU. GHz MB RAM Použitý software Pro sběr dat: Field-Map (IFER), platforma Windows Pro zpracování dat: platforma Windows Vista Home premium, ArcGIS., Field-Map, Microsoft Exel, CorelDraw

3 Postup zpracování a použité metody Nejprve byly zanalyzovány lesy Boubínské hornatiny tak, aby k daným inventarizačním plochám ležícím v přírodních rezervacích, náleželi plochy v hospodářských lesích, shodujících se v základních, vybraných atributech, tj. soubor lesních typů (dále SLT), nadmořská výška, věk a zastoupení dřevin. Po znormalizování databáze od LČR byly vybrány lesní porosty (polygony) v určité nadmořské výšce, s konkrétní druhovou skladbou a věkem; v mapě SLT jsem vybral jen určité lesní typy. Nakonec byl ze vzniklých vrstev udělán průnik. Po výběru odpovídajících polygonů v hospodářských lesích, bylo provedeno vygenerování náhodných bodů (HawthsTools). U všech bodů se provedl Bufer. m (poloměr kruhové inventarizační plochy). Z těchto inventarizačních ploch byly vybrány ty, které leží celým obsahem v jednom porostu a na jednom SLT. Tak byla vytvořena vrstva bodů, kde bylo dále prováděno měření pomocí Technologie Field-Map. Po dohledání a zastaničení plochy se do předem připravené databáze Field-Map zaznamenala poloha všech stojících stromů, které měly průměr větší než cm. U těchto stromů byla změřena výška, průměr v. m a další taxační veličiny (nasazení koruny, poškození, zlomy, ). Celkem bylo naměřeno stromů na plochách ve přírodních rezervacích a stromů v lesích hospodářských. Tato data se převedla do odpovídajícího formátu, zpracovávala se graficky v ArcMapu a byla slovně popsána. Databáze sloužila ještě k vytvoření tabulky poškození a grafu zastoupení. Výstupy projektu metodika analýzy lesnických dat; konkrétní nasbíraná lesnická data; vizualizace ploch v ArcGIS a popis těchto ploch; tabulky a grafy porovnávající taxačních veličiny a zastoupení v obou typech lesa; výpočet vybraných agregačních indexů u všech ploch. Přínos a další využití výsledků projektu Plochy naměřené v přírodních rezervacích budou dále zpracována správou NP a CHKO Šumava. nových inventarizačních ploch, které byly založeny, je možné v pravidelných několikaletých intervalech znova přeměřovat a zaznamenat tak vývoj těchto porostů, hospodářsky využívaných. Vzhledem k tomu, že na několika plochách byly změřeny i korunové projekce, jsou tyto plochy dále vhodné pro porovnání inventarizačních ploch s laserovými skeny a družicovými snímky.

4 V této práci jsem naznačil, že spojení technologie Field-Map a softwearu ArcGIS má velký potenciál při zkoumání a hodnocení lesních ekosystémů, mnoha skrytých možností nebylo využito. Pro další výzkumu doporučuji, dle stejné metodiky, sebrat dostatečné množství dat, aby mohl být výsledek průkazný. Tohoto cíle nebylo vzhledem k povaze práce a náročnosti měření dosaženo. Práce též obsahuje další náměty a připomínky k vyzkoušeným GIT. Přílohy zastoupení jednotlivých SLT v Boubínské hornatině, tabulky kritických hodnot agregačních indexů, postup úpravy inventarizační plochy (obrázek), podkladová mapa s inventarizačními plochami ve FM, mapa ČR se zájmovým územím, celková porostní mapa Boubínské hornatiny, sestava Field-Map (soubor fotografií), fotografie z terénu. Příloha č. : Zastoupení jednotlivých SLT v Lesích Boubínské hornatiny SLT plocha plocha plocha plocha SLT SLT SLT (ha) (ha) (ha) (ha) R. W. Z. K. Z. Y. A M. L. Z. B. N. C. A. D. O. J. B. F P. K. C. G. R. L. D. H. S. N. F. I. T. Z. G. J. V. A. H. K. Y. B. I L. Z C. J. M. G. F. K. N. K. H. L. O. N I. M. P. R. K. N. R. S. M. O S. V. N. P. V. Y. O. R. Y. Z. P. S Z. R. S. V B. NE. V. Y. G.

5 Příloha č. a: Kritické hodnoty pro Clark Evansův agregační index R P I I ( ) n n

6

7 Příloha č. b:kritické hodnoty pro Pielou Mountfordův agregační index a ) I n ( P I n

8

9 Příloha č. : Postup úpravy zkusné plochy

10 Příloha č. : Podkladová mapa s inventarizačními plochami ve FM Data Colector

11 Příloha č..: Pohledová mapa ČR se zájmovým územím

12 Příloha č. : Mapa Boubínské hornatiny (porostní, detail PR, polohopis)

13 Příloha č. : Sestava Field-Map

14 Příloha č. : Fotky z terénu.

Veronika Rysová. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Student GIS Projekt 2009 1

Veronika Rysová. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Student GIS Projekt 2009 1 Současné možnosti návrhu zón ochrany přírody a karajiny v CHKO Blanský les Veronika Rysová Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované geoinformatiky a územního

Více

Abstrakty přednášek ARCDATA PRAHA, s.r.o. květen 2010

Abstrakty přednášek ARCDATA PRAHA, s.r.o. květen 2010 y přednášek ARCDATA PRAHA, s.r.o. květen 2010 SEZNAM ABSTRAKTŮ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE... 4 Vizualizace meteorologických jevů... 4 Vývoj toponym na starých mapách... 4 Tvorba a analýza vektorového modelu Müllerovy

Více

Student GIS Projekt 2013. Sborník konference

Student GIS Projekt 2013. Sborník konference Student GIS Projekt 2013 Sborník konference ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2013 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz Tato

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Přírodovědecká fakulta, Katedra Geografie, Obor Geografie střední Evropy e-mail: b.art@centrum.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Přírodovědecká fakulta, Katedra Geografie, Obor Geografie střední Evropy e-mail: b.art@centrum. Analýza časové dostupnosti zastávek MHD na Ústecku pomocí nástrojů GIS Jan Bartoš Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Přírodovědecká fakulta, Katedra Geografie, Obor Geografie střední Evropy e-mail: b.art@centrum.cz

Více

Metodika inventarizace krajiny CzechTerra

Metodika inventarizace krajiny CzechTerra IFER - stav pro v zkum lesnìch ekosystèm, s.r.o. Metodika inventarizace krajiny CzechTerra Zpracovali: Martin Černý, Emil Cienciala, Jana Beranová Duben 2009 OBSAH: KONCEPCE SYSTÉMU INVENTARIZACE KRAJINY...

Více

Bezešvá vektorová reprezentace III. vojenského mapování

Bezešvá vektorová reprezentace III. vojenského mapování Bezešvá vektorová reprezentace III. vojenského mapování David Velhartický Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky, Geomatika e-mail: david.velharticky@seznam.cz Abstrakt:

Více

extenze, územní plánování, krajinný potenciál, optimální využití území, ORP Hranice

extenze, územní plánování, krajinný potenciál, optimální využití území, ORP Hranice Analytické nadstavby GIS pro územní plánování Stanislav Šťastný Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky, Geoinformatika e-mail: stastnys@seznam.cz Abstrakt Cílem

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

8. studentská konference. Abstrakty přihlášených prací

8. studentská konference. Abstrakty přihlášených prací 8. studentská konference y přihlášených prací Obsah SEMINÁRNÍ PRÁCE... 3 Zhodnocení interpretability leteckého laserového skenování... 3 BAKALÁŘSKÉ PRÁCE... 4 3D model památkově chráněného areálu na základě

Více

STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA

STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA Zdeněk Vacek 1, Stanislav Vacek 1, Jiří Remeš 1, Igor Štefančík 1, 2, Dan Bulušek 1, Lukáš Bílek 1 1 Česká zemědělská

Více

7. studentská konference. Sborník

7. studentská konference. Sborník 7. studentská konference Sborník ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2011 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz Tato publikace neprošla

Více

Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky

Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Monika KORBELOVÁ Olomouc, 2010

Více

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRAVČICKÁ BRÁNA. Dolanský, Holešínský, Benedová, Skácilík

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRAVČICKÁ BRÁNA. Dolanský, Holešínský, Benedová, Skácilík ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Dolanský, Holešínský, Benedová, Skácilík V rámci projektu byly zpracovávány data z různých lokalit a pořízených různými metodami. Jednalo se o zpracování prostorového

Více

Využití GIS pro hodnocení krajiny

Využití GIS pro hodnocení krajiny Využití GIS pro hodnocení krajiny Modelování přírodního rekreačního potenciálu v Národním parku České Švýcarsko Abstrakt Václav Šrédl obor Revitalizace krajiny Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Lesnícky časopis Forestry Journal ročník 56, číslo 2, 2010, s. 185 195. Referáty Discussion paper

Lesnícky časopis Forestry Journal ročník 56, číslo 2, 2010, s. 185 195. Referáty Discussion paper Lesnícky časopis Forestry Journal ročník 56, číslo 2, 2010, s. 185 195 Referáty Discussion paper ZÁVISLOST ÚROVNĚ ZPŘÍSTUPNĚNÍ NA TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH VE VYBRANÝCH OBLASTECH ČR JAROSLAV ŽÁČEK, PAVOL KLČ

Více

Využití geoinformačních technologií pro hodnocení krajiny přeshraniční oblasti Česko-Saské Švýcarsko

Využití geoinformačních technologií pro hodnocení krajiny přeshraniční oblasti Česko-Saské Švýcarsko Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Využití geoinformačních technologií pro hodnocení krajiny přeshraniční oblasti Česko-Saské Švýcarsko JITK A ELZN ICO VÁ

Více

Kučeravá B.: Obnova buku lesního a jedle bělokoré v převážně smrkových porostech... BARBORA KUČERAVÁ ABSTRACT

Kučeravá B.: Obnova buku lesního a jedle bělokoré v převážně smrkových porostech... BARBORA KUČERAVÁ ABSTRACT OBNOVA BUKU LESNÍHO A JEDLE BĚLOKORÉ V PŘEVÁŽNĚ SMRKOVÝCH POROSTECH NA ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO EUROPEAN BEECH AND SILVER FIR REGENERATION IN YOUNG SPRUCE- DOMINATED STANDS WITHIN ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Více

Tvorba nadstaveb ArcGIS pro pořizování a aktualizaci územně analytických podkladů

Tvorba nadstaveb ArcGIS pro pořizování a aktualizaci územně analytických podkladů Tvorba nadstaveb ArcGIS pro pořizování a aktualizaci územně analytických podkladů Bc. Lukáš Pavelec Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky, Geografie geoinformatika

Více

Ekotony nosné prvky struktury krajiny Které vlastnosti a funkce ekotonů lze modelovat pomocí geoinformačních technologií?

Ekotony nosné prvky struktury krajiny Které vlastnosti a funkce ekotonů lze modelovat pomocí geoinformačních technologií? Ekotony nosné prvky struktury krajiny Které vlastnosti a funkce ekotonů lze modelovat pomocí geoinformačních technologií? Vilém Pechanec, RNDr., Ph.D., Helena Kilianová, Ing., Ph.D. vilem.pechanec@upol.cz,

Více

Student GIS Projekt 2012. Sborník konference

Student GIS Projekt 2012. Sborník konference Student GIS Projekt 2012 Sborník konference ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2012 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz Tato

Více

VYUŽITÍ GIS V HODNOCENÍ LAND USE KRAJINY A VÝVOJE KLI- MATU V HISTORICKÉM KONTEXTU

VYUŽITÍ GIS V HODNOCENÍ LAND USE KRAJINY A VÝVOJE KLI- MATU V HISTORICKÉM KONTEXTU VYUŽITÍ GIS V HODNOCENÍ LAND USE KRAJINY A VÝVOJE KLI- MATU V HISTORICKÉM KONTEXTU Petra Malenová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Abstract: This article is focused on land use evaluation

Více

ATLAS CHKO OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA FYZICKÉ GEOGRAFIE A GEOEKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ATLAS CHKO OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA FYZICKÉ GEOGRAFIE A GEOEKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA FYZICKÉ GEOGRAFIE A GEOEKOLOGIE ATLAS CHKO PÁLAVA CHKO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: JAN MIKLÍN VEDOUCÍ PRÁCE: ING. RADEK DUŠEK, PH.D. 2008

Více

Výroční zpráva 2013 IFER. - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions

Výroční zpráva 2013 IFER. - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions Výroční zpráva 2013 IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions Obsah Úvodní slovo...5 Popis a historie společností...7 Činnosti... 9 Přehled činností Projekty řešené

Více

VYUŽITÍ GIS PRO MAPOVÁNÍ KLÍŠŤAT A KLÍŠŤATY PŘENÁŠENÝCH PATOGENŮ V JIHOČESKÉM KRAJI

VYUŽITÍ GIS PRO MAPOVÁNÍ KLÍŠŤAT A KLÍŠŤATY PŘENÁŠENÝCH PATOGENŮ V JIHOČESKÉM KRAJI GEOGRAFIE SBORNÍK ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ROK 2009 ČÍSLO 3 ROČNÍK 114 PAVEL ŠVEC, VÁCLAV HÖNIG, MILAN DANIEL, VLASTA DANIELOVÁ, LIBOR GRUBHOFFER VYUŽITÍ GIS PRO MAPOVÁNÍ KLÍŠŤAT A KLÍŠŤATY PŘENÁŠENÝCH

Více

RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ Z POHLEDU HROMADNÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT A PROSTŘEDKŮ GIS

RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ Z POHLEDU HROMADNÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT A PROSTŘEDKŮ GIS RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ Z POHLEDU HROMADNÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT A PROSTŘEDKŮ GIS M. Horský Abstrakt Tento příspěvek pojednává o zkušenostech při zpracovávání rizikových analýz záplavových území

Více

Digitální modely terénu (2)

Digitální modely terénu (2) Digitální modely terénu (2) Ing. Martin KLIMÁNEK, Ph.D. 411 Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 1 Digitální modely terénu :

Více

HODNOCENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMY NA EKOSYSTÉMECH HORSKÝCH SMRČIN VZNIKLÉ V DŮSLEDKU JEJICH TRVALÉHO ZNIČENÍ NA PŘÍKLADĚ LOKALITY SMRČINA, NP ŠUMAVA

HODNOCENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMY NA EKOSYSTÉMECH HORSKÝCH SMRČIN VZNIKLÉ V DŮSLEDKU JEJICH TRVALÉHO ZNIČENÍ NA PŘÍKLADĚ LOKALITY SMRČINA, NP ŠUMAVA Rožnovský, J., Litschmann, T., Vyskot, I. (ed): Klima lesa, Křtiny 11. 12.4.2007, ISBN 978-80-86690-40-7 HODNOCENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMY NA EKOSYSTÉMECH HORSKÝCH SMRČIN VZNIKLÉ V DŮSLEDKU JEJICH TRVALÉHO ZNIČENÍ

Více

INTERPRETACE MAP STABILNÍHO KATASTRU PRO POTŘEBY KRAJINNÉ EKOLOGIE

INTERPRETACE MAP STABILNÍHO KATASTRU PRO POTŘEBY KRAJINNÉ EKOLOGIE Kartografické listy, 2005, 13. Vladimír BRŮNA 1, Kateřina KŘOVÁKOVÁ 2 INTERPRETACE MAP STABILNÍHO KATASTRU PRO POTŘEBY KRAJINNÉ EKOLOGIE Brůna, V., Křováková, K.: Interpretation of Stabile Cadastre Maps

Více

Serverová aplikace pro automatickou tvorbu webové mapy teploty vzduchu z aktuálních dat na internetu

Serverová aplikace pro automatickou tvorbu webové mapy teploty vzduchu z aktuálních dat na internetu Serverová aplikace pro automatickou tvorbu webové mapy teploty vzduchu z aktuálních dat na internetu Ondřej Růţička 1 1 Katedra geoinformatiky, Přirodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci,

Více

12/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

12/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 12/2014 Praha, prosinec 2014 Roč. 60 (102) o Číslo 12 o str. 309 328

Více