Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města prosinec 2003

2

3 Průzkum názorů obyvatel města Chrudimě proběhl v období od 15.6 do Studenti gymnázia provedli část průzkumu formou osobního dotazování. Další respondenti získali dotazníky na Městském úřadě Chrudim nebo z internetových stránek spravovaných městem. Celkový počet vyhodnocených dotazníků byl 755 kusů. Jeden dotazník byl vyplněn lehkovážně, proto nebyly názory v něm uvedené brány v potaz. Anketa byla provedena u 3,1 % celkového počtu obyvatel města. I. Základní charakteristiky respondenta V úvodní části dotazníku jsou zjišťovány základní charakteristiky respondentů. 92 % dotazníků vyplnili obyvatelé městských částí Chrudim I-IV, 7,3 % dotazníků bylo vyplněno obyvateli Vestce, Vlčnova, Medlešic a Markovic. 5 respondentů bydlí v obcích v okolí Chrudimi, jejich názory byly přesto brány v potaz. Podle věku patřilo nejvíce respondentů (36 %) do věkové skupiny let, a 28 % do věkové skupiny let. Ankety se zúčastnilo 62 % žen a 38 % mužů. Věková struktura respondentů 28% 8% 6% 13% let 9% let 36% let let let 70 a více Nadpoloviční většina respondentů průzkumu (66 %) dosáhla středoškolského vzdělání s maturitou nebo vyššího, přičemž 18 % respondentů absolvovalo vysokou školu. Z odpovědí na otázku týkající se ekonomické aktivity vyplynulo, že 8,8 % respondentů soukromě podniká, zaměstnanci ve státním a soukromém sektoru tvoří shodně 26 %. Studující a důchodci opět tvoří stejně velký podíl mezi respondenty (17 %, resp. 16 %). Dotazovaní pracují nebo studují převážně přímo v Chrudimi, malá skupina dojíždí do Pardubic nebo do jiného než Chrudimského okresu. Strategický plán rozvoje města Chrudimě 3

4 Struktura respondentů podle ekonomické aktivity 26% 17% 9% Studující Soukr. podnikatel Nezaměstnaný 2% Důchodce V domácnosti 27% 3% 16% Zaměst. ve státním sektoru. Zaměst. v soukrom. sektoru. Životní úroveň obyvatelstva je zjišťována pomocí ukazatele čistého příjmu domácnosti. Měsíční příjem do Kč přiznává 7 % respondentů, na druhé straně domácnosti s příjmem nad Kč tvoří 4 % respondentů. 239 účastníků ankety se řadí do příjmové kategorie mezi a Kč. II. Úroveň bydlení V tomto oddíle byli obyvatelé města dotazování především na bytovou situaci. Z výsledků vyplynulo, že 41 % dotazovaných bydlí ve vlastních bytech nebo ve vlastních domech (31 %). V družstevních bytech bydlí 15 % dotazovaných. Co se týče velikosti bytu, tak tři čtvrtiny respondentů bydlí v bytech s více než 3 pokoji, což souvisí s poměrně vysokým podílem rodinných domů. Forma bydlení respondentů Vlastní byt 41% 31% Vlastní dům Družstevní byt 3% 2% 1% 4% 3% 15% Nájem v obecním domě Nájem v soukromém domě Nájem v podnikovém bytě Pronájem Jiná Třetina respondentů žije v čtyřčlenné domácnosti, další čtvrtina v tříčlenné domácnosti. Početnější domácnosti s 5 a více členy jsou méně časté (9 %). 4 Strategický plán rozvoje města Chrudimě

5 Téměř z každého druhého dotazníku (41 %) vyplývá, že respondent má zájem zlepšit svou bytovou situaci, přičemž 22 % chce přestavět byt a 13 % dům. Asi 11 % dotazovaných má plány na koupi rodinného domu. Potěšující je zjištění, že pouze 5 % z dotazovaného vzorku obyvatel má v úmyslu se přestěhovat mimo město Chrudim. Přijatelná investice do koupi bytu či domu nepřesahuje u 38 % respondentů 500 tis. Kč, 18 % respondentů chce investovat max. 750 tis. Kč. Za bydlení je ochotno zaplatit více než 2 mil. Kč asi 6 % respondentů. Osobním automobilem disponuje 75 % dotazovaných, zatímco garáž využívá pouhých 46 % dotazovaných. Osobní počítač s připojením na internet se vyskytuje v téměř v polovině domácností respondentů (44 %). Vlastníte osobní automobil a garáž? ,5% 45,7% 54,3% , ne automobil garáž III. Kvalita života ve městě a jeho okolí Oddíl mapuje názory obyvatel na kvalitu života ve městě, především z hlediska životního prostředí a dostupnosti služeb. Životní prostředí je ve městě hodnoceno jako převážně dobré (19 % odpovědí dobré, 53 % spíše dobré ). Mezi nejčastěji zmiňovanými problémy souvisejícími s životním prostředím patří negativní vliv dopravy v centrální části města (smog, prašnost, hluk) tyto připomínky se objevily v dotaznících celkem 279 krát. Druhým obecně pociťovaným problémem je odpadové hospodářství, kde je kritizována nízká míra separace odpadů, nedostatek sběrných nádob, odpadkových košů apod. Tato oblast je zmiňována 165 respondenty. Mezi problémové oblasti patří nedostatek zeleně ve městě, navíc existující veřejné plochy jsou neudržované a znečištěné psími výkaly. Strategický plán rozvoje města Chrudimě 5

6 Jak hodnotíte kvalitu životního prostředí? 6 53,2% ,3% 18,1% 6,6% 2,8% dobré spíše dobré spíše špatné špatné bez Hodnocení stavu obchodní sítě v Chrudimi vyznívá pozitivně (se sítí obchodů je 30 % respondentů spokojeno a 42 % je spíše spokojeno). Mnozí z dotazovaných postrádají ve městě hypermarkety s širokou nabídkou zboží (37 odpovědí), na druhé straně chtějí jiní rozšířit počet malých obchůdků se specializovaným sortimentem. Mimo to by občané přivítali větší možnost nákupu potravin, ovoce a zeleniny obecně ve městě a obzvláště v centru (67 odpovědí). Podle průzkumu je naopak ve městě nadbytek stánků s levným zbožím ( vietnamské ), obchodů s potravinami a hypermarketů. 6 Strategický plán rozvoje města Chrudimě

7 Jste spokojení se sítí obchodů? 5 41,7% ,2% 18,3% 2 1 7,8% 1,9% spíše spíše ne ne bez Které typy obchodů ve městě postrádáte? malé obchůdky hudebniny textil, oděvy potraviny ovoce a zelenina hypermarkety, obch. domy Kterých typů obchodů je ve městě přebytek? potraviny supermarkety, hypermarkety textil, oděvy obuv vietnamských Strategický plán rozvoje města Chrudimě 7

8 Síť služeb je v Chrudimi hodnocena jako dobrá ( dobrá 24 %, spíše dobrá 50 % odpovědí). Lidé nejčastěji postrádají opravny zboží a oděvů (54 respondentů), dále čistírnu a prádelnu (33 respondentů). Podle mínění účastníků ankety přebývají kadeřnické a kosmetické provozovny. Jste spokojeni se sítí služeb? , spíše 49,8% 14,8% 4,1% 7,3% spíše ne ne bez Jedna z otázek směřuje do oblasti trhu práce, z průzkumu vyplývá, že 48 % respondentů míní, že ve městě není dostatek pracovních míst a dalších 28 % si myslí, že nabídka práce je spíše nedostatečná. Překvapivých 16 % respondentů se k této otázce nevyjadřuje. Existuje ve městě dostatečná nabídka pracovních míst? 5 47,9% 4 28,2% 3 16,3% 2 6,6% 1 0,9% spíše spíše ne ne bez Spokojenost s dopravou do zaměstnání není mezi respondenty příliš vysoká, spokojeno, či spíše spokojeno je 45%. Výhrady k dopravě jsou směrovány k veřejné hromadné dopravě (stížnosti na zpoždění, nepřehledné jízdní řády, nedostatečné pokrytí spoji apod.). Pokud respondenti využívají vlastní vozidla, nejsou spokojení s propustností komunikací. 8 Strategický plán rozvoje města Chrudimě

9 Jste spokojeni s úrovní dopravy do zaměstnání? ,6% 18,7% 11,8% 12,8% 30,1% spíše spíše ne ne bez Co Vás znepokojuje na úrovni dopravy? návaznost MHD na ČSAD a ČD čipové karty silný provoz a přetíženost cest 34 nízká frekvence spojů 25 nepřehledné jízdní řády 51 zpoždění Strategický plán rozvoje města Chrudimě 9

10 Jste spokojeni se sítí zdravotnických služeb? ,3% 37,3% 21,2% 2 12,6% 7,6% 1 spíše spíše ne ne bez Názor na síť zdravotnických zařízení není jednoznačný, 59 % respondentů je se sítí spíše spokojeno. Z ankety vyplývá, že v Chrudimi chybí mimo jiné pohotovost, a to stomatologická pohotovost. Která zdravotnická zařízení postrádáte? zubaři 24 nemocnice /alespoň zvýšit úroveň) oční oddělení odborní lékaři zubní pohotovost pohotovost Téměř polovina respondentů nemá názor na strukturu předškolních zařízení ve městě, naprostá většina odpovědí pak vyjadřuje spokojenost s těmito zařízeními. Nespokojeno či 10 Strategický plán rozvoje města Chrudimě

11 spíše nespokojeno je 7 % respondentů, kteří mají výhrady ke krátké provozní době a k umístění školek. Považujete za dostatečný počet míst v předškolních zařízeních? ,5% 19,6% 4,2% 3, 46,8% spíše spíše ne ne bez Bez je opět velká skupina respondentů (37,4 %) v otázce týkající se kapacity škol. Téměř všichni dotazovaní, kteří se vyjádřili, si myslí, že kapacita škol je dostatečná. Výhrady k fungování škol nejsou příliš četné, 8 respondentů má výhrady k přístupu učitelů a další k úrovni školního stravování. S kulturním vyžitím ve městě je zcela nebo spíše spokojeno 66 % účastníků ankety. Část respondentů by chtěla v Chrudimi divadelní a operní představení, dále ve městě postrádají kina a větší nabídku hudebních koncertů a festivalů. Jste spokojeni s kulturním vyžitím? 4 39,1% 3 26,4% ,4% 8, 11, spíše spíše ne ne bez Strategický plán rozvoje města Chrudimě 11

12 Která kulturní zařízení postrádáte? diskotéky 19 opera 12 koncerty, festivaly 21 kino, multikino 33 divadlo Možnosti aktivního sportovního vyžití jsou v průzkumu hodnoceny jako dostatečné (či spíše dostatečné) 7 respondentů. Obyvatelé postrádají ve městě více cyklostezek, vybavené plochy pro mládež (skatepark, U-rampa, BMX park) a mezi nejčastěji zmiňované také patří squashové kurty. Je ve městě dostatek příležitostí pro aktivní sportovní vyžití? 5 42,7% 4 27,7% ,6% 5,2% 11,9% 1 spíše spíše ne ne bez 12 Strategický plán rozvoje města Chrudimě

13 Která sportovní zařízení postrádáte? lepší stav atl. stadionu, umělá dráha 12 squash 22 skatepark, U-rampa, BMX park 32 dětské hřiště (volně přístupné) cyklostezky Poslední zkoumu oblastí byla možnost trávení volného času ve městě. 70 % odpovědí znělo, že dotazovaní hodnotí tyto možnosti jako dobré či odpovídající. Lidé postrádají v největší míře klubová zařízení pro mládež a kluby pro lidi středního věku. Jak hodnotíte možnosti využití volného času? ,8% 49,6% 13,6% 15,9% dobré odpovídající nedostatečné bez IV. Služby, správa, samospráva Tento oddíl se týká zjišťování názorů obyvatel na práci městského úřadu a dalších institucí a činitelů působících ve městě. Strategický plán rozvoje města Chrudimě 13

14 Nejvíce spokojení jsou respondenti se zásobováním vodou, elektrickou energií, palivy a teplem. Nejvíce stížností se v průzkumu objevuje na údržbu silnic, chodníků a přístupových cest. Relativně velká nespokojenost také panuje s prací Městské policie (18 % obyvatel hodnotí činnost MP jako špatnou). Z toho zřejmě vyplývají činnosti, které mají být zlepšeny, totiž zkvalitnění práce Městské policie (51 odpovědí), zlepšení údržby silnic a chodníků (50 odpovědí). Ozývají se zde též požadavky na zlepšení odpadového hospodářství (nedostatek kontejnerů, zlepšení třídění odpadu) (50 odpovědí). Tab. Jaký je Váš názor na kvalitu činnosti služeb? Výborná Dobrá Dostatečná Špatná Bez Propagace města Městská policie Požární ochrana Údržba silnic Údržba chodníků a přístup. cest Údržba bytového fondu Kanalizace Odpadové hospodářství Poskytování prostoru pro podnikání Vydávání povolení a licencí Zásobování vodou Zásobování el. energií Zásobování palivy (plynem, TP) Zásobování teplem Strategický plán rozvoje města Chrudimě

15 K te ré s lu ž b y b ys te s i p řá li z le p š it? třídění odpadu 12 odpadové hospodářství 22 nedostatek kontejnerů 16 údržba silnic a chodníků m ě s ts k é p o lic ie Občané nepřišli s mnohými institucemi do žádného kontaktu. Nejproblematičtější jednání bylo v souhrnu s Městskou policií (neúspěšné jednání v 9 % případů), Policií České republiky (6 % neúspěšných kontaktů) a Úřadem práce (8 % neúspěšných kontaktů). Respondenti (73 odpovědí) mají největší výhrady k chování úředníků (arogance, nízká profesionalita, pomalá práce). Další okruh změn navržený respondenty se týká zlepšení dopravních problémů ve městě a zlepšení bezpečnosti ve městě (lepší práce Městské policie i Policie ČR). Tab. Byli jste už někdy v kontaktu s následujícími činiteli a organizacemi? Ne Úspěšně S problémy Neúspěšně Městská knihovna Zdravotní pojišťovny Sportoviště města Finanční úřad Chrudimská beseda Veterinární péče Okresní správa soc. zabezpečení Katastrální úřad Technické služby Odbor státní sociální podpory Úřad práce Odbor školství a kultury Policie ČR Městská policie Odbor soc. věcí a zdravotnictví Finanční odbor Advokacie Požární ochrana Obecní živnostenský úřad Stavební odbor Strategický plán rozvoje města Chrudimě 15

16 Místostarosta Pozemkový úřad Centrum soc. služeb a pomoci Starosta Odbor životního prostředí Odbor správy majetku Okresní soud Zastupitelstvo Odbor územního plánu a reg. roz Tajemník MěÚ Správní odbor Odbor dopravy Odbor investic Rada města Odbor hospodářské správy Jaké změny navrhujete pro lepší uspokojení vašich potřeb? lepší práce policie (MP, PČR) dopravní problémy chování úředníků Na otázky o struktuře institucí sídlících ve městě odpovědělo velmi málo respondentů (41 odpovědí na otázku na chybějící instituce a 22 odpovědí na nadbytečné instituce). Výrazně vyčnívá přání, aby bylo ve městě dostupné rodinné finanční poradenství (26 odpovědí). Anketa ukázala, že obyvatelstvo je spokojeno s informovstí (31 % respondentů odpovědělo, 49 % spíše ). o práci Městského úřadu 16 Strategický plán rozvoje města Chrudimě

17 Jste spokojeni s informovstí o práci městského úřadu a jeho akcích? 5 48,9% 4 31,2% ,3% 1 5,6% 0, spíše spíše ne ne bez Na závěr měli respondenti volně popsat, v čem vidí největší přednosti města Chrudimě: Bohatá historie, historické památky, tradice (139 odpovědí), Poloha a velikost města (74 odpovědí), Dobré zázemí v oblasti kultury a sportu (59 odpovědí), Kvalitní životní prostředí, dostatek zeleně ve městě (33 odpovědí), Tradice loutkářství, loutkářské muzeum (25 odpovědí). Nedostatky města Chrudimě jsou spatřovány v těchto oblastech: Situace v dopravě (provoz v centru, nákladní doprava, hluk) (144 odpovědí), Nedostatek pracovních míst (45 odpovědí), Nepořádek ve městě (25 odpovědí), Špatná činnost vedení města, zastupitelstva, práce s občany (22 odpovědí), Nedostatek bytů (22 odpovědí). Strategický plán rozvoje města Chrudimě 17

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více

NÁZOROVÝ PRŮZKUM MEZI OBYVATELI ČESKÉHO BRODU

NÁZOROVÝ PRŮZKUM MEZI OBYVATELI ČESKÉHO BRODU NÁZOROVÝ PRŮZKUM MEZI OBYVATELI ČESKÉHO BRODU Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz Obsah ÚVOD _ 2 strana I. Metodologie _ 2 II. Struktura dotázaného vzorku aneb kdo

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. A. Analytický profil městské části

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. A. Analytický profil městské části Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš A. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: leden-únor 2009 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 4 2 POLOHA A ADMINISTRATIVNÍ ZAŘAZENÍ... 5 2.1 Základní informace...

Více

OBSAH. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2

OBSAH. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2 Průzkum názorů obyvatel a ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM OBSAH PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA... 3 Úvod... 3 1 Základní charakteristiky vybraného vzorku obyvatelstva...

Více

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou A. Údaje o respondentech V dotazníkovém šetření Jak se žije v obci Vážany nad Litavou byli oslovení občané s trvalým pobytem v obci a starší 15 let

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠTĚTÍ Průzkum názorů občanů SRPEN 2007. Zpracovatel: Strategický plán rozvoje města Štětí průzkum názorů občanů

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠTĚTÍ Průzkum názorů občanů SRPEN 2007. Zpracovatel: Strategický plán rozvoje města Štětí průzkum názorů občanů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠTĚTÍ Průzkum názorů občanů SRPEN 2007 Zpracovatel: Strana 1 Obsah 1. Zadání a distribuce dotazníků... 3 2. Struktura otázek dotazníku... 3 3. Shoda vzorku respondentů se

Více

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY Vážená paní, vážený pane, věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto se Vám do rukou

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Zprávu vypracovali: Jakub Vlasák, Mgr. František Kopecký (f.kopecky@regionhranicko.cz) Verze k 30.8.2013 Průzkum názorů obyvatel

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 www.agora-ce.cz OBSAH 1. Metodologie průzkumu.........

Více

Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Obsah: I. Úvodní a metodické poznámky II. Popis a analýza hodnocené Strategie rozvoje

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ Výstupy z dotazníkového šetření Pracovní verze určená k veřejnému připomínkování Tato verze neprošla ještě konečnou jazykovou korekturou OBSAH ZPRACOVATEL...

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI ČERVENEC - SRPEN Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici OBSAH. ÚVOD.... METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU.... PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU....

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Souhrnný dokument Prosinec 2003 OBSAH PŘEDMLUVA... 4 1 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA CHRUDIMĚ... 8 1.1 VÝVOJ MĚSTA... 8 1.2 CHARAKTERISTIKA MĚSTA... 8 1.3 OBYVATELSTVO

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ČERVEN 2014 OBSAH 1 Manažerský souhrn... 4 2 Postup a metodika zpracování Strategického plánu...

Více

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. Dotazník pro obyvatele městyse Nový Hrádek Vážení občané Nového Hrádku, dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který slouží pro zjištění Vašich názorů a potřeb. V dotazníku najdete otázky

Více

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce Výsledky šetření Realizováno ve spolupráci města Červený Kostelec a společnosti Východočeská rozvojová s.r.o. květen - srpen 2014 Dotazník pro podnikatele Červeného

Více

Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005

Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005 Příprava Strategického plánu rozvoje Nového Města nad Metují Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005 Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12, 140 00 Praha

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Enterprise plc, s. r. o. & VŠP, a. s. Strana 1/1 Příloha č. 2 Plnění Akčního plánu rozvoje Města Jeseníku v období 2008-2011 Specifický

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 +

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + Verze k 21.7. 2015 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s. byla projednána a schválena Valnou hronadou MAS

Více

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno Ing. Roman Chmelař RNDr. Kateřina

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020 Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020 Zpracoval: GaREP, spol. s r.o. Brno 2015 Pořizovatel dokumentu: Město Zábřeh Odbor rozvoje a územního plánování Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Zpracovatel:

Více

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRACOVALI: Dr. Zdeněk Pernes, Ing. Lubomír

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více