s...1 tisk na papír a jiná média...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s...1 tisk na papír a jiná média..."

Transkript

1 rychlá nápov da hp deskjet 845c/825c series obsah základyprácestiskárnou... s...1 tiskárnahpdeskjet845c/825csep edstavuje...2 termínyakonvence...3 oznámeníaochrannéznámky...5 částitiskárny...6 prácesezásobníkypapíru...8 tisknatiskárn hpdeskjet845c/825c...10 nastaveníminimálníchokraj protisk...12 použitíikonynahlavnímpanelu...13 tisk na papír a jiná média obálky...16 pr hlednéfólie...21 štítky...23 navštívenky,kartičkyajinámalámédia...26 fotografie...29 pohlednice...32 plakáty...35 poutače...37 nažehlovacíobtisky...40 ručníoboustrannýtisk...43 zvláštnífunkce tisksedv manápln mi...47 tisksjednounáplní...48

2 údržbavýrobku kontrolkastavutiskovénápln...50 vým natiskovénápln...51 zarovnávánítiskovýchnáplní...54 automatickéčišt nítiskovýchnáplní...55 ručníčišt nítiskovýchnáplníajejichvozíku...56 čišt níkrytutiskárny...60 op tovnépln nítiskovýchnáplní...61 údržbatiskovýchnáplní...62 typováčíslatiskovýchnáplní...63 panelnástroj tiskárnyhpdeskjet...64 ešeníproblém kontrolkytiskárnyblikají...66 tiskárnanetiskne...68 tiskjep ílišpomalý...71 problémysvýtisky...73 technickéúdaje technickéúdajetiskárnyhpdeskjet845c/825cseries...79 minimálníokrajeprotisk...84 systémovépožadavky...86 index... 87

3 základy práce s tiskárnou tiskárnahpdeskjet845c/825csep edstavuje se p edstavuje termíny a konvence oznámení a ochranné známky části tiskárny práce se zásobníky papíru tisk na tiskárn hp deskjet 845c/825c nastavení minimálních okraj pro tisk použití ikony na hlavnímpanelu 1

4 tiskárna hp deskjet 845c/825c series se p edstavuje Blahop ejeme! Zakoupili jste tiskárnu HP Deskjet 845c/825c series, která je vybavena následujícími funkcemi: Tisk pomocí dvou tiskových náplní pro nejvyšší kvalitu tisku Tisk pomocí jedné nápln, umož ující provoz tiskárny pouze s t íbarevnou náplní Tiskárny HP Deskjet jsou navrženy tak, aby poskytovaly co nejlepší výsledky tisku. V následujících kapitolách se dozvíte více o tiskárnách a jejich dalších funkcích. 2

5 termíny a konvence V rychlé nápov d se používají následující termíny a slovní konvence. termíny Tiskárny ady HP Deskjet 845c/825c jsou označovány jako HP Deskjet 845c/825c nebo HP Deskjet. symboly Symbol > slouží jako pr vodce posloupností softwarových krok. Nap íklad: Klepnutím na nabídku Start > Programy > hp deskjet 845c/825c series > Panel nástroj tiskárny hp deskjet 845c/825c series otev ete panel nástroj tiskárny HP Deskjet. varování a upozorn ní Slovo Upozorn ní označuje popisy situací, ve kterých m že dojít k poškození tiskárny HP Deskjet nebo jiného za ízení. Nap íklad: Upozorn ní! Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskové nápln ani m d ných kontakt. Dotyky t chto součástí mohou zp sobit ucpání trysek, nesprávné dávkování inkoustu a špatné elektrické kontakty. Slovo Pozor upozor uje na situace, ve kterých m že dojít ke zran ní osob. Nap íklad: Pozor! Tiskové nápln uchovávejte mimo dosah d tí. 3

6 ikony Ikona Poznámka označuje, že jsou k dispozici dopl ující informace. Nap íklad: Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. Ikona Myš označuje, že jsou k dispozici dopl ující informace. Tyto informace lze získat pomocí funkce nápov dy Co je to? Další informace k možnostem na jednotlivých kartách získáte tak, že umístíte kurzor myši na p íslušnou možnost a klepnete pravým tlačítkem. Zobrazí se dialogové okno Co je to? Klepnutím na položku Co je to? zobrazíte další informace o vybrané možnosti. 4

7 oznámení a ochranné známky oznámení společnosti hewlett-packard Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou podléhat zm nám bez p edchozího upozorn ní. Společnost Hewlett-Packard (HP) neposkytuje žádné záruky týkající se tohoto dokumentu včetn (nikoli však pouze) nep ímých záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost Hewlett-Packard nenese odpov dnost za jakékoli náhodné či následné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s instalací, provozem nebo použitím tohoto materiálu. Všechna práva vyhrazena. Kopírování, úpravy či p eklad tohoto dokumentu bez p edchozího písemného svolení společnosti Hewlett-Packard jsou zakázány, s výjimkou p ípad povolených autorským právem. ochranné známky Microsoft, MS a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Pentium je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation. TrueType je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. Adobe a Acrobat jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. Copyright 2001 Hewlett-Packard Company 5

8 části tiskárny tlačítka a kontrolky Tlačítka tiskárny umož ují zapnout a vypnout tiskárnu, zrušit tiskovou úlohu nebo pokračovat v tisku. Kontrolky opticky sd lují informace o stavu tiskárny. 1. tlačítko a kontrolka napájení 2. tlačítko a kontrolka pokračování 3. symbol stavu a kontrolka tiskové nápln 3. symbol stavu a kontrolka tiskové nápln Kontrolka nad symbolem stavu tiskové nápln bliká, pokud je t eba prohlédnout stav tiskových náplní. 6

9 tlačítko a kontrolka pokračování Kontrolka nad tlačítkem Pokračovat bliká, pokud je t eba provést určitou akci (nap íklad vložit papír nebo vy ešit zaseknutí papíru). Po odstran ní problému pokračujte v tisku stisknutím tlačítka Pokračovat. tlačítko a kontrolka napájení Tlačítko Napájení slouží k zapnutí a vypnutí tiskárny. B hem tisku na tlačítku Napájení blikázelenákontrolka. Upozorn ní! K zapínání a vypínání tiskárny používejte vždy tlačítko Napájení umíst né na p ední stran tiskárny. Vypínání a zapínání tiskárny napájecím kabelem, p ep t ovým chráničem nebo vypínačem na st n m že zanedlouho zp sobit poruchu tiskárny. zásobníky papíru Tiskárna je vybavena vstupním a výstupním zásobníkem. Vstupní zásobník slouží ke vkládání papíru nebo jiných médií pro tisk. Vytišt né stránky jsou ukládány do výstupního zásobníku. 7

10 práce se zásobníky papíru vstupní zásobník Vstupní zásobník slouží ke vkládání papíru nebo jiných médií, na která se bude tisknout. 1. vstupní zásobník vytažený 2. vodítko délky papíru 3. vodítko ší ky papíru 1. výstupní zásobník 2. vstupní zásobník zasunutý 8

11 výstupní zásobník Poloha výstupního zásobníku m že být u r zných tiskových úloh r zná. 1. výstupní zásobník zvednutý Výstupní zásobník zvednutý - pro správné zavedení papíru pro poutače zásobník zvedn te. P i tisku poutač musí zásobník z stat ve zvednuté poloze. Výstupní zásobník dole - u v tšiny b žných tisk a u tisku jednotlivých obálek ponechejte zásobník ve spodní poloze. 9

12 tisk na tiskárn hp deskjet 845c/825c Tiskárna je ovládána softwarem instalovaným v počítači. Software tiskárny (také označovaný jako ovladač tiskárny) obsahuje dialogová okna sloužící ke komunikaci s tiskárnou. tisk v systémech Windows 98, Me a 2000 Chcete-li tisknout v systémech Windows 98, Me nebo 2000, postupujte podle následujících pokyn : 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Chcete-li zvolit možnosti kvality tisku, typu papíru, formátu papíru nebo tisku na fotopapír, vyberte kartu Nastavení. 4. Chcete-li zvolit orientaci stránky, oboustranný tisk, tisk více stránek na jednustranunebotiskplakátu,vybertekartufunkce Funkce. 10

13 5. Chcete-li zvolit barevné možnosti textu, množství inkoustu, rychlost tisku (Režim s malou pam tí) nebo provést úpravu barev a kontrastu, vyberte kartu Up esnit. 6. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 7. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. Další informace k možnostem na jednotlivých kartách získáte tak, že umístíte kurzor myši na p íslušnou možnost a klepnete pravým tlačítkem. Zobrazí se dialogové okno Co je to? Klepnutím na položku Co je to? zobrazíte další informace o vybrané možnosti. 11

14 nastavení minimálních okraj pro tisk P i nastavování okraj pro tisk postupujte podle následujících pokyn : 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a v oblasti Formát papíru vyberte možnost Uživatelsky definovaný formát papíru. Objeví se dialogové okno Uživatelsky definovaný formát papíru. 4. Vyberte vhodná nastavení délky a ší ky. Ší ka papíru musí být v rozsahu 77 až 215 mm a délka papíru vrozsahu127až356mm. 5. Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte na obrazovku Nastavení. 6. Klepn te na tlačítko Použít a poté potvr te nové nastavení klepnutím na tlačítko OK. 7. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 12

15 použití ikony na hlavnímpanelu Ikona nastavení tiskárny na hlavním panelu umož uje zm nit výchozí nastavení tiskárny. Tento počítač Dokumenty Koš Start 1. ikona nastavení tiskárny na hlavnímpanelu otev ení dialogového okna vlastností tiskárny 1. Poklepejte na ikonu nastavení tiskárny na hlavním panelu. Objeví se dialogové okno hp deskjet 845c/825c series. 2. Na obrazovce tiskárny hp deskjet 845c/825c series vyberte dostupné možnosti tisku. 3. Klepn te na tlačítko OK. 13

16 zm na možností tisku v dialogovém okn výchozího nastavení tisku 1. Klepn te na ikonu Nastavení tiskárny na hlavním panelu. Objeví se dialogové okno Výchozí nastavení tisku. V tomto okn m žete zm nit výchozí kvalitu tisku. 2. Vyberte následující možnosti: Kvalita tisku: Koncept, Normální nebo Nejlepší 3. Klepn te na libovolné místo mimo dialogové okno. Objeví se dialogové okno oznamující, že tiskárna bude p i tisku používat nastavení podle provedených výb r. Nechcete-li toto dialogové okno p íšt zobrazovat, vyberte možnost Tento dialog již p íšt nezobrazovat. 4. Klepn te na tlačítko OK. místní nabídka ikony nastavení tiskárny na hlavním panelu 1. Klepn te pravým tlačítkem na ikonu Nastavení tiskárny na hlavním panelu. Objeví se místní nabídka s názvy instalovaných tiskáren. Vedle vybrané tiskárny je zobrazen znak zaškrtnutí. Chcete-li zm nit výchozí tiskárnu, m žete v nabídce vybrat jinou tiskárnu. 2. Zvolte jednu z následujících možností: Volbou Zm nit výchozí nastavení tiskárny otev ete dialogové okno hp deskjet 845c/825c series. Chcete-li otev ít panel nástroj tiskárny HP Deskjet, klepn te na p íkaz Otev ít panel nástroj. Chcete-li skrýt ikonu nastavení tiskárny na panelu nástroj, klepn te na tlačítko Konec. Viz také: panel nástroj tiskárny hp deskjet 14

17 tisk na papír a jiná média obálky pr hledné fólie štítky navštívenky,kartičkyajinámalámédia kartičky a média fotografie pohlednice plakáty poutače nažehlovací obtisky ruční oboustranný tisk 15

18 obálky Tiskárna umož uje tisk jedné obálky vložené do p ihrádky na obálky i tisk více obálek založených do vstupního zásobníku. tisk jedné obálky p íprava na tisk 1. Založte obálku do p ihrádky na jednu obálku, a to tak, aby strana s chlopní sm ovala vlevo a nahoru. 2. Zatlačte obálku sm rem dop edu až na doraz. tisk obálky Pokud používáte program, který obsahuje funkci tisku obálek, následující pokyny ignorujte. Postupujte podle pokyn uvedených v programu. 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 16

19 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Normální Typ papíru: Obyčejný papír Formát papíru: P íslušnýformátobálky 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušná orientace obálky Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. pokynyktisku Zkontrolujte, zda je výstupní zásobník zasunutý. Nepoužívejte obálky se sponami nebo okénky. Nepoužívejte obálky, které jsou lesklé nebo ražené, obálky s tlustými, nepravidelnými nebo zvln nými okraji ani obálky, které jsou pokroucené, roztržené či jinak poškozené. 17

20 tisk více obálek p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Založte do zásobníku nejvýše 15 obálek, a to tak, aby strany s chlopn mi byly obráceny vlevo a nahoru. 4. Zatlačte obálky sm rem dop edu až na doraz. 5. P isu te vodítka papíru t sn k okraji obálek. Zatlačte zásobník sm rem dop edu až na doraz. tisk obálek Pokud používáte program, který obsahuje funkci tisku obálek, následující pokyny ignorujte. Postupujte podle pokyn uvedených v programu. 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 18

21 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Normální Typ papíru: Obyčejný papír Formát papíru: P íslušnýformátobálky 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušná orientace obálky Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 19

22 pokynyktisku Nikdy nezakládejte do vstupního zásobníku více než 15 obálek najednou. P ed založením obálek do zásobníku zarovnejte jejich okraje. Nepoužívejte obálky se sponami nebo okénky. Nepoužívejte obálky, které jsou lesklé nebo ražené, obálky s tlustými, nepravidelnými nebo zvln nými okraji nebo obálky, které jsou pokroucené, roztržené či jinak poškozené. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. 20

23 pr hledné fólie p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník a nadzvedn te výstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj fólií, aby se od sebe odd lily. Poté zarovnejte jejich okraje. 4. Založte do zásobníku nejvýše 25 fólií hrubou stranou dol a lepicím proužkem sm rem k tiskárn. 5. Zatlačte fólie sm rem dop edu až na doraz. 6. P isu te vodítka papíru t sn k fóliím a zasu te zásobník dop edu až na doraz. 7. Spust te výstupní zásobník dol. 21

24 tisk na fólie 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Koncept, Normální nebo Nejlepší Typ papíru: P íslušný typ pr hledné fólie Formát papíru: P íslušnýformát 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. pokyny k tisku Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití pr hledného filmu hp premium inkjet. 22

25 štítky p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj papír se štítky, aby se od sebe odd lily. Poté zarovnejte jejich okraje. 4. Založte do zásobníku nejvýše 20 list se štítky tak, aby strana se štítky sm ovala dol. 5. P isu te vodítka papíru t sn k papíru a zasu te zásobník. 23

26 tisk štítk 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Normální Typ papíru:p íslušnýtyppapíru Formát papíru: ZvolteA4 nebo Letter (8,5 x 11 palc ) 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 24

27 pokyny k tisku Používejte pouze papír se štítky určený speciáln pro inkoustové tiskárny. Nikdy nezakládejte do vstupního zásobníku více než 20 list se štítky najednou. Používejte pouze plné listy se štítky. Zkontrolujte, zda listy nejsou slepené, pokroucené nebo zda se štítky neodlepují od ochranného podkladu. Nepoužívejte plastové nebo pr hledné štítky. Na plastových nebo pr hledných štítcích inkoust nezasychá. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. 25

28 navštívenky, kartičky a jinámalámédia média p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník a nadzvedn te výstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Zarovnejte okraje médií. 4. Založte do zásobníku nejvýše 30 kus karet nebo jiných malých médií. 5. Posu te karty nebo média sm rem dop edu až na doraz a poté spust te výstupní zásobník dol. 6. P isu te vodítka délky papíru t sn k okraji médií. 7. P isu te barevné vodítko na dolad ní délky t sn k médiím. 8. P isu te vodítka ší ky papíru t sn k médiím. 9. Zatlačte vstupní zásobník dovnit. 26

29 tisk navštívenek, kartiček a jiných malých médií 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Koncept, Normální nebo Nejlepší Typ papíru:p íslušnýtyppapíru Formát papíru: P íslušnýformát 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 27

30 pokyny k tisku Pokud se objeví zpráva došel papír, zkontrolujte, zda jsou média ve vstupním zásobníku správn umíst na. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. 28

31 fotografie p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník a nadzvedn te výstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj fotopapír, aby se od sebe odd lily. Poté zarovnejte jejich okraje. 4. Založte do zásobníku fotopapíry o celkové tloušt ce nejvýše 10 mm (3/8 palce) tiskovou stranou dol. 5. P isu te vodítka papíru t sn k okraj m fotopapír a zasu te zásobník. 6. Spust te výstupní zásobník dol. 29

32 tisk fotografií 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Normální nebo Nejlepší Typ papíru: P íslušný typ fotopapíru Tisk na fotopapír: - PhotoREt pro nejvyšší rychlost a kvalitu tisku nebo x 1200 dpi pro nejvyšší rozlišení Formát papíru: P íslušný formát papíru 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 30

33 pokyny k tisku Po i te digitální snímek, sejm te fotografii na skeneru nebo získejte elektronický soubor s fotografií od místní fotolaborato e. Chcete-li fotografii vytisknout, musí být v elektronickém formátu (digitální). U v tšiny tisk na fotopapír m žete použít možnost PhotoREt. Vyberte typ papíru, poté z rozevírací nabídky vyberte odpovídající formát papíru. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití fotopapíru hp premium plus nebo fotopapíru hp premium. Viz také: problémy s výtisky 31

34 pohlednice p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník a nadzvedn te výstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj pohlednic, aby se od sebe odd lily. 4. Založtedozásobníkunejvýše30pohlednicasrovnejtejejichokraje. 5. Posu te pohlednice sm rem dop edu až na doraz a poté spust te výstupní zásobník dol. 6. P isu te vodítka papíru t sn k okraj m pohlednic a zasu te zásobník. 32

35 tisk pohlednic 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Normální nebo Nejlepší Typ papíru:p íslušnýtyppohlednice Formát papíru: Pohlednicep íslušnévelikosti 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Podlepot eby 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 33

36 pokyny k tisku Rozev ete p edem složené pohlednice a vložte je do vstupního zásobníku. Pokud se objeví zpráva došel papír, zkontrolujte, zda jsou média ve vstupním zásobníku správn umíst na. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. Viz také: ruční oboustranný tisk 34

37 plakáty p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj papír, aby se od sebe odd lily. Poté zarovnejte jejich okraje. 4. Založte papír do zásobníku. 5. P isu te vodítka papíru t sn k papíru a zasu te zásobník. tisk plakát 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 35

38 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Typ papíru: Obyčejný papír Kvalita tisku: Normální Formát papíru: P íslušnýformát 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Tisk plakátu: Vyberte tuto možnost, poté vyberte 2x2, 3x3 nebo 4x4 Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. pokyny k tisku Po dokončení tisku o ízn te okraje list a odpovídající listy slepte lepicí páskou. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. 36

39 poutače p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Zvednutím p epínače pro poutače nadzvedn te výstupní zásobník a posu te vodítka papíru t sn k papíru. Ponechejte výstupní zásobník zvednutý. 4. Vyberte až 20 list papíru pro poutače (nejmén však 5 list ). Odstra te všechny d rované pásky. 5. Vložte papír pro poutače do vstupního zásobníku tak, aby nespojené okraje list sm ovaly k tiskárn. 6. Zatlačte vstupní zásobník dovnit. 37

40 tisk poutač 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Tisk poutače: Vyberte toto pole Typ papíru: papír pro poutač hp Kvalita tisku: Normální Formát papíru: Poutač[A4(210x297mm)]nebo Poutač [Letter (8,5 x 11 palc )] 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Klepnutím na tlačítko OK se vrat te na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. Poutačse vytiskne. 7. Pokud po tisku poutače bliká kontrolka Pokračovat, tiskn te opakovan tlačítko Pokračovat, dokud nebude celý poutač vysunut z tiskárny. 38

41 pokyny k tisku Podrobn jší informace o tisku naleznete v poznámkách k vydání tiskáren HP Deskjet 845c/825c Series. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití papíru pro poutače hp. 39

42 nažehlovací obtisky p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj papír s nažehlovacími obtisky, aby se od sebe odd lily. 4. Poté zarovnejte jejich okraje. Založte papír s nažehlovacími obtisky do zásobníku tisknutelnou stranou dol. 5. P isu te vodítka papíru t sn k papíru s obtisky a zasu te zásobník. 40

43 tisk nažehlovacích obtisk 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Typ papíru: nažehlovací nálepky hp na trička Kvalita tisku: Normální nebo Nejlepší Formát papíru: A4 (210 x 297 mm) nebo Letter (8,5 x 11 palc ) 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušná orientace Zrcadlové zobrazení: Zaškrtn te Oboustranný tisk: Ponechejtenezaškrtnuté 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 41

44 pokyny k tisku Když tisknete dokument se zrcadlov p evráceným obrazem, text i obrázky budou p evráceny podél vodorovné osy oproti zobrazení na obrazovce. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití nažehlovacích obtisk hp na trička. 42

45 ruční oboustranný tisk p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vyjm te veškerý papír z výstupního zásobníku. 3. Založte papír do vstupního zásobníku. 4. P isu te vodítka papíru t sn k okraji papíru. 5. Zatlačte zásobník dovnit. ruční tisk 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: P íslušná kvalita tisku Typ papíru:p íslušnýtyppapíru Formát papíru: P íslušnýformát 43

46 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Zaškrtn te toto políčko Kniha nebo Blok: Vyberte odpovídající možnost 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. Budou vytišt ny liché stránky. Podle pokyn na obrazovce znovu založte papír a vytiskn te sudé stránky. vazba knihy vazba bloku 7. Jakmile je papír znovu založen, klepn te na tlačítko Pokračovat. 44

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka HP Deskjet 3900 series Uživatelská příručka Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. Kopírování,

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series Klepnutím na příslušné téma získáte další informace o dané problematice: HP Deskjet 6540-50 series Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií

Více

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart HP Deskjet D4100 series Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series 1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series Pro vyhledání odpovědi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat: Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií Tisk jiných dokumentů Tipy

Více

Tiskárna HP DeskJet Uživatelská příručka pro Windows. 930C Series. Česky

Tiskárna HP DeskJet Uživatelská příručka pro Windows. 930C Series. Česky Tiskárna HP DeskJet Uživatelská příručka pro Windows 930C Series Česky Informace o ochranných známkách Microsoft, MS, MS-DOS, a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

hp officejet 5500 series all-in-one

hp officejet 5500 series all-in-one hp officejet 5500 series all-in-one referenční p íručka hp officejet 5500 series all-in-one Copyright Společnost Hewlett- Packard 2003 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu se nesmí kopírovat,

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka Lexmark 1400 Series Uživatelská příručka Únor 2007 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

hp psc 2500 photosmart series all-in-one

hp psc 2500 photosmart series all-in-one hp psc 2500 photosmart series all-in-one referenční p íručka hp psc 2500 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu se nesmí

Více

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 1510 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 1510 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Kontrolka stavu... 6 Automatické vypnutí...

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7.

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. 2 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Datum vytvoření: únor

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referenční p íručka Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována ani p eložena do

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku O tomto průvodcia Vítejte v programu ZoomText Express ZoomText Express je dostupný a snadno použitelný zvětšovací počítačový program.

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Příručka pro tisk fotografií Březen 2003 www.lexmark.com Poznámky k vydání: Březen 2003 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům:společnost

Více

2300 Series All-In-One

2300 Series All-In-One 2300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Pomocí ovládacího panelu tiskárny... 3 Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek... 4 Nastavení formátu a typu papíru...

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Uživatelská příručka tiskárny S300 Series

Uživatelská příručka tiskárny S300 Series Uživatelská příručka tiskárny S300 Series Duben 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4443 Model(y): 101, 10E Obsah Informace o bezpečnosti...5 Informace o tiskárně...6 Děkujeme vám, že jste si vybrali

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K850. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K850. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K850 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K850 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

hp photosmart 130 P íručka pro tisk fotografií

hp photosmart 130 P íručka pro tisk fotografií hp photosmart 130 P íručka pro tisk fotografií Obsah 1 Vítejte...1 Vyhledávání informací........2 Prohlížení nápovědy k tiskárně.....3 2 Začínáme....5 Rychlý přehled.........5 Přední a zadní strana tiskárny....10

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka SMART Ink Operační systémy Windows Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více