s...1 tisk na papír a jiná média...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s...1 tisk na papír a jiná média..."

Transkript

1 rychlá nápov da hp deskjet 845c/825c series obsah základyprácestiskárnou... s...1 tiskárnahpdeskjet845c/825csep edstavuje...2 termínyakonvence...3 oznámeníaochrannéznámky...5 částitiskárny...6 prácesezásobníkypapíru...8 tisknatiskárn hpdeskjet845c/825c...10 nastaveníminimálníchokraj protisk...12 použitíikonynahlavnímpanelu...13 tisk na papír a jiná média obálky...16 pr hlednéfólie...21 štítky...23 navštívenky,kartičkyajinámalámédia...26 fotografie...29 pohlednice...32 plakáty...35 poutače...37 nažehlovacíobtisky...40 ručníoboustrannýtisk...43 zvláštnífunkce tisksedv manápln mi...47 tisksjednounáplní...48

2 údržbavýrobku kontrolkastavutiskovénápln...50 vým natiskovénápln...51 zarovnávánítiskovýchnáplní...54 automatickéčišt nítiskovýchnáplní...55 ručníčišt nítiskovýchnáplníajejichvozíku...56 čišt níkrytutiskárny...60 op tovnépln nítiskovýchnáplní...61 údržbatiskovýchnáplní...62 typováčíslatiskovýchnáplní...63 panelnástroj tiskárnyhpdeskjet...64 ešeníproblém kontrolkytiskárnyblikají...66 tiskárnanetiskne...68 tiskjep ílišpomalý...71 problémysvýtisky...73 technickéúdaje technickéúdajetiskárnyhpdeskjet845c/825cseries...79 minimálníokrajeprotisk...84 systémovépožadavky...86 index... 87

3 základy práce s tiskárnou tiskárnahpdeskjet845c/825csep edstavuje se p edstavuje termíny a konvence oznámení a ochranné známky části tiskárny práce se zásobníky papíru tisk na tiskárn hp deskjet 845c/825c nastavení minimálních okraj pro tisk použití ikony na hlavnímpanelu 1

4 tiskárna hp deskjet 845c/825c series se p edstavuje Blahop ejeme! Zakoupili jste tiskárnu HP Deskjet 845c/825c series, která je vybavena následujícími funkcemi: Tisk pomocí dvou tiskových náplní pro nejvyšší kvalitu tisku Tisk pomocí jedné nápln, umož ující provoz tiskárny pouze s t íbarevnou náplní Tiskárny HP Deskjet jsou navrženy tak, aby poskytovaly co nejlepší výsledky tisku. V následujících kapitolách se dozvíte více o tiskárnách a jejich dalších funkcích. 2

5 termíny a konvence V rychlé nápov d se používají následující termíny a slovní konvence. termíny Tiskárny ady HP Deskjet 845c/825c jsou označovány jako HP Deskjet 845c/825c nebo HP Deskjet. symboly Symbol > slouží jako pr vodce posloupností softwarových krok. Nap íklad: Klepnutím na nabídku Start > Programy > hp deskjet 845c/825c series > Panel nástroj tiskárny hp deskjet 845c/825c series otev ete panel nástroj tiskárny HP Deskjet. varování a upozorn ní Slovo Upozorn ní označuje popisy situací, ve kterých m že dojít k poškození tiskárny HP Deskjet nebo jiného za ízení. Nap íklad: Upozorn ní! Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskové nápln ani m d ných kontakt. Dotyky t chto součástí mohou zp sobit ucpání trysek, nesprávné dávkování inkoustu a špatné elektrické kontakty. Slovo Pozor upozor uje na situace, ve kterých m že dojít ke zran ní osob. Nap íklad: Pozor! Tiskové nápln uchovávejte mimo dosah d tí. 3

6 ikony Ikona Poznámka označuje, že jsou k dispozici dopl ující informace. Nap íklad: Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. Ikona Myš označuje, že jsou k dispozici dopl ující informace. Tyto informace lze získat pomocí funkce nápov dy Co je to? Další informace k možnostem na jednotlivých kartách získáte tak, že umístíte kurzor myši na p íslušnou možnost a klepnete pravým tlačítkem. Zobrazí se dialogové okno Co je to? Klepnutím na položku Co je to? zobrazíte další informace o vybrané možnosti. 4

7 oznámení a ochranné známky oznámení společnosti hewlett-packard Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou podléhat zm nám bez p edchozího upozorn ní. Společnost Hewlett-Packard (HP) neposkytuje žádné záruky týkající se tohoto dokumentu včetn (nikoli však pouze) nep ímých záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost Hewlett-Packard nenese odpov dnost za jakékoli náhodné či následné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s instalací, provozem nebo použitím tohoto materiálu. Všechna práva vyhrazena. Kopírování, úpravy či p eklad tohoto dokumentu bez p edchozího písemného svolení společnosti Hewlett-Packard jsou zakázány, s výjimkou p ípad povolených autorským právem. ochranné známky Microsoft, MS a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Pentium je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation. TrueType je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. Adobe a Acrobat jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. Copyright 2001 Hewlett-Packard Company 5

8 části tiskárny tlačítka a kontrolky Tlačítka tiskárny umož ují zapnout a vypnout tiskárnu, zrušit tiskovou úlohu nebo pokračovat v tisku. Kontrolky opticky sd lují informace o stavu tiskárny. 1. tlačítko a kontrolka napájení 2. tlačítko a kontrolka pokračování 3. symbol stavu a kontrolka tiskové nápln 3. symbol stavu a kontrolka tiskové nápln Kontrolka nad symbolem stavu tiskové nápln bliká, pokud je t eba prohlédnout stav tiskových náplní. 6

9 tlačítko a kontrolka pokračování Kontrolka nad tlačítkem Pokračovat bliká, pokud je t eba provést určitou akci (nap íklad vložit papír nebo vy ešit zaseknutí papíru). Po odstran ní problému pokračujte v tisku stisknutím tlačítka Pokračovat. tlačítko a kontrolka napájení Tlačítko Napájení slouží k zapnutí a vypnutí tiskárny. B hem tisku na tlačítku Napájení blikázelenákontrolka. Upozorn ní! K zapínání a vypínání tiskárny používejte vždy tlačítko Napájení umíst né na p ední stran tiskárny. Vypínání a zapínání tiskárny napájecím kabelem, p ep t ovým chráničem nebo vypínačem na st n m že zanedlouho zp sobit poruchu tiskárny. zásobníky papíru Tiskárna je vybavena vstupním a výstupním zásobníkem. Vstupní zásobník slouží ke vkládání papíru nebo jiných médií pro tisk. Vytišt né stránky jsou ukládány do výstupního zásobníku. 7

10 práce se zásobníky papíru vstupní zásobník Vstupní zásobník slouží ke vkládání papíru nebo jiných médií, na která se bude tisknout. 1. vstupní zásobník vytažený 2. vodítko délky papíru 3. vodítko ší ky papíru 1. výstupní zásobník 2. vstupní zásobník zasunutý 8

11 výstupní zásobník Poloha výstupního zásobníku m že být u r zných tiskových úloh r zná. 1. výstupní zásobník zvednutý Výstupní zásobník zvednutý - pro správné zavedení papíru pro poutače zásobník zvedn te. P i tisku poutač musí zásobník z stat ve zvednuté poloze. Výstupní zásobník dole - u v tšiny b žných tisk a u tisku jednotlivých obálek ponechejte zásobník ve spodní poloze. 9

12 tisk na tiskárn hp deskjet 845c/825c Tiskárna je ovládána softwarem instalovaným v počítači. Software tiskárny (také označovaný jako ovladač tiskárny) obsahuje dialogová okna sloužící ke komunikaci s tiskárnou. tisk v systémech Windows 98, Me a 2000 Chcete-li tisknout v systémech Windows 98, Me nebo 2000, postupujte podle následujících pokyn : 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Chcete-li zvolit možnosti kvality tisku, typu papíru, formátu papíru nebo tisku na fotopapír, vyberte kartu Nastavení. 4. Chcete-li zvolit orientaci stránky, oboustranný tisk, tisk více stránek na jednustranunebotiskplakátu,vybertekartufunkce Funkce. 10

13 5. Chcete-li zvolit barevné možnosti textu, množství inkoustu, rychlost tisku (Režim s malou pam tí) nebo provést úpravu barev a kontrastu, vyberte kartu Up esnit. 6. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 7. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. Další informace k možnostem na jednotlivých kartách získáte tak, že umístíte kurzor myši na p íslušnou možnost a klepnete pravým tlačítkem. Zobrazí se dialogové okno Co je to? Klepnutím na položku Co je to? zobrazíte další informace o vybrané možnosti. 11

14 nastavení minimálních okraj pro tisk P i nastavování okraj pro tisk postupujte podle následujících pokyn : 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a v oblasti Formát papíru vyberte možnost Uživatelsky definovaný formát papíru. Objeví se dialogové okno Uživatelsky definovaný formát papíru. 4. Vyberte vhodná nastavení délky a ší ky. Ší ka papíru musí být v rozsahu 77 až 215 mm a délka papíru vrozsahu127až356mm. 5. Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte na obrazovku Nastavení. 6. Klepn te na tlačítko Použít a poté potvr te nové nastavení klepnutím na tlačítko OK. 7. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 12

15 použití ikony na hlavnímpanelu Ikona nastavení tiskárny na hlavním panelu umož uje zm nit výchozí nastavení tiskárny. Tento počítač Dokumenty Koš Start 1. ikona nastavení tiskárny na hlavnímpanelu otev ení dialogového okna vlastností tiskárny 1. Poklepejte na ikonu nastavení tiskárny na hlavním panelu. Objeví se dialogové okno hp deskjet 845c/825c series. 2. Na obrazovce tiskárny hp deskjet 845c/825c series vyberte dostupné možnosti tisku. 3. Klepn te na tlačítko OK. 13

16 zm na možností tisku v dialogovém okn výchozího nastavení tisku 1. Klepn te na ikonu Nastavení tiskárny na hlavním panelu. Objeví se dialogové okno Výchozí nastavení tisku. V tomto okn m žete zm nit výchozí kvalitu tisku. 2. Vyberte následující možnosti: Kvalita tisku: Koncept, Normální nebo Nejlepší 3. Klepn te na libovolné místo mimo dialogové okno. Objeví se dialogové okno oznamující, že tiskárna bude p i tisku používat nastavení podle provedených výb r. Nechcete-li toto dialogové okno p íšt zobrazovat, vyberte možnost Tento dialog již p íšt nezobrazovat. 4. Klepn te na tlačítko OK. místní nabídka ikony nastavení tiskárny na hlavním panelu 1. Klepn te pravým tlačítkem na ikonu Nastavení tiskárny na hlavním panelu. Objeví se místní nabídka s názvy instalovaných tiskáren. Vedle vybrané tiskárny je zobrazen znak zaškrtnutí. Chcete-li zm nit výchozí tiskárnu, m žete v nabídce vybrat jinou tiskárnu. 2. Zvolte jednu z následujících možností: Volbou Zm nit výchozí nastavení tiskárny otev ete dialogové okno hp deskjet 845c/825c series. Chcete-li otev ít panel nástroj tiskárny HP Deskjet, klepn te na p íkaz Otev ít panel nástroj. Chcete-li skrýt ikonu nastavení tiskárny na panelu nástroj, klepn te na tlačítko Konec. Viz také: panel nástroj tiskárny hp deskjet 14

17 tisk na papír a jiná média obálky pr hledné fólie štítky navštívenky,kartičkyajinámalámédia kartičky a média fotografie pohlednice plakáty poutače nažehlovací obtisky ruční oboustranný tisk 15

18 obálky Tiskárna umož uje tisk jedné obálky vložené do p ihrádky na obálky i tisk více obálek založených do vstupního zásobníku. tisk jedné obálky p íprava na tisk 1. Založte obálku do p ihrádky na jednu obálku, a to tak, aby strana s chlopní sm ovala vlevo a nahoru. 2. Zatlačte obálku sm rem dop edu až na doraz. tisk obálky Pokud používáte program, který obsahuje funkci tisku obálek, následující pokyny ignorujte. Postupujte podle pokyn uvedených v programu. 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 16

19 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Normální Typ papíru: Obyčejný papír Formát papíru: P íslušnýformátobálky 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušná orientace obálky Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. pokynyktisku Zkontrolujte, zda je výstupní zásobník zasunutý. Nepoužívejte obálky se sponami nebo okénky. Nepoužívejte obálky, které jsou lesklé nebo ražené, obálky s tlustými, nepravidelnými nebo zvln nými okraji ani obálky, které jsou pokroucené, roztržené či jinak poškozené. 17

20 tisk více obálek p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Založte do zásobníku nejvýše 15 obálek, a to tak, aby strany s chlopn mi byly obráceny vlevo a nahoru. 4. Zatlačte obálky sm rem dop edu až na doraz. 5. P isu te vodítka papíru t sn k okraji obálek. Zatlačte zásobník sm rem dop edu až na doraz. tisk obálek Pokud používáte program, který obsahuje funkci tisku obálek, následující pokyny ignorujte. Postupujte podle pokyn uvedených v programu. 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 18

21 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Normální Typ papíru: Obyčejný papír Formát papíru: P íslušnýformátobálky 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušná orientace obálky Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 19

22 pokynyktisku Nikdy nezakládejte do vstupního zásobníku více než 15 obálek najednou. P ed založením obálek do zásobníku zarovnejte jejich okraje. Nepoužívejte obálky se sponami nebo okénky. Nepoužívejte obálky, které jsou lesklé nebo ražené, obálky s tlustými, nepravidelnými nebo zvln nými okraji nebo obálky, které jsou pokroucené, roztržené či jinak poškozené. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. 20

23 pr hledné fólie p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník a nadzvedn te výstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj fólií, aby se od sebe odd lily. Poté zarovnejte jejich okraje. 4. Založte do zásobníku nejvýše 25 fólií hrubou stranou dol a lepicím proužkem sm rem k tiskárn. 5. Zatlačte fólie sm rem dop edu až na doraz. 6. P isu te vodítka papíru t sn k fóliím a zasu te zásobník dop edu až na doraz. 7. Spust te výstupní zásobník dol. 21

24 tisk na fólie 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Koncept, Normální nebo Nejlepší Typ papíru: P íslušný typ pr hledné fólie Formát papíru: P íslušnýformát 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. pokyny k tisku Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití pr hledného filmu hp premium inkjet. 22

25 štítky p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj papír se štítky, aby se od sebe odd lily. Poté zarovnejte jejich okraje. 4. Založte do zásobníku nejvýše 20 list se štítky tak, aby strana se štítky sm ovala dol. 5. P isu te vodítka papíru t sn k papíru a zasu te zásobník. 23

26 tisk štítk 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Normální Typ papíru:p íslušnýtyppapíru Formát papíru: ZvolteA4 nebo Letter (8,5 x 11 palc ) 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 24

27 pokyny k tisku Používejte pouze papír se štítky určený speciáln pro inkoustové tiskárny. Nikdy nezakládejte do vstupního zásobníku více než 20 list se štítky najednou. Používejte pouze plné listy se štítky. Zkontrolujte, zda listy nejsou slepené, pokroucené nebo zda se štítky neodlepují od ochranného podkladu. Nepoužívejte plastové nebo pr hledné štítky. Na plastových nebo pr hledných štítcích inkoust nezasychá. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. 25

28 navštívenky, kartičky a jinámalámédia média p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník a nadzvedn te výstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Zarovnejte okraje médií. 4. Založte do zásobníku nejvýše 30 kus karet nebo jiných malých médií. 5. Posu te karty nebo média sm rem dop edu až na doraz a poté spust te výstupní zásobník dol. 6. P isu te vodítka délky papíru t sn k okraji médií. 7. P isu te barevné vodítko na dolad ní délky t sn k médiím. 8. P isu te vodítka ší ky papíru t sn k médiím. 9. Zatlačte vstupní zásobník dovnit. 26

29 tisk navštívenek, kartiček a jiných malých médií 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Koncept, Normální nebo Nejlepší Typ papíru:p íslušnýtyppapíru Formát papíru: P íslušnýformát 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 27

30 pokyny k tisku Pokud se objeví zpráva došel papír, zkontrolujte, zda jsou média ve vstupním zásobníku správn umíst na. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. 28

31 fotografie p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník a nadzvedn te výstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj fotopapír, aby se od sebe odd lily. Poté zarovnejte jejich okraje. 4. Založte do zásobníku fotopapíry o celkové tloušt ce nejvýše 10 mm (3/8 palce) tiskovou stranou dol. 5. P isu te vodítka papíru t sn k okraj m fotopapír a zasu te zásobník. 6. Spust te výstupní zásobník dol. 29

32 tisk fotografií 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Normální nebo Nejlepší Typ papíru: P íslušný typ fotopapíru Tisk na fotopapír: - PhotoREt pro nejvyšší rychlost a kvalitu tisku nebo x 1200 dpi pro nejvyšší rozlišení Formát papíru: P íslušný formát papíru 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 30

33 pokyny k tisku Po i te digitální snímek, sejm te fotografii na skeneru nebo získejte elektronický soubor s fotografií od místní fotolaborato e. Chcete-li fotografii vytisknout, musí být v elektronickém formátu (digitální). U v tšiny tisk na fotopapír m žete použít možnost PhotoREt. Vyberte typ papíru, poté z rozevírací nabídky vyberte odpovídající formát papíru. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití fotopapíru hp premium plus nebo fotopapíru hp premium. Viz také: problémy s výtisky 31

34 pohlednice p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník a nadzvedn te výstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj pohlednic, aby se od sebe odd lily. 4. Založtedozásobníkunejvýše30pohlednicasrovnejtejejichokraje. 5. Posu te pohlednice sm rem dop edu až na doraz a poté spust te výstupní zásobník dol. 6. P isu te vodítka papíru t sn k okraj m pohlednic a zasu te zásobník. 32

35 tisk pohlednic 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Normální nebo Nejlepší Typ papíru:p íslušnýtyppohlednice Formát papíru: Pohlednicep íslušnévelikosti 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Podlepot eby 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 33

36 pokyny k tisku Rozev ete p edem složené pohlednice a vložte je do vstupního zásobníku. Pokud se objeví zpráva došel papír, zkontrolujte, zda jsou média ve vstupním zásobníku správn umíst na. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. Viz také: ruční oboustranný tisk 34

37 plakáty p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj papír, aby se od sebe odd lily. Poté zarovnejte jejich okraje. 4. Založte papír do zásobníku. 5. P isu te vodítka papíru t sn k papíru a zasu te zásobník. tisk plakát 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 35

38 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Typ papíru: Obyčejný papír Kvalita tisku: Normální Formát papíru: P íslušnýformát 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Tisk plakátu: Vyberte tuto možnost, poté vyberte 2x2, 3x3 nebo 4x4 Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. pokyny k tisku Po dokončení tisku o ízn te okraje list a odpovídající listy slepte lepicí páskou. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. 36

39 poutače p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Zvednutím p epínače pro poutače nadzvedn te výstupní zásobník a posu te vodítka papíru t sn k papíru. Ponechejte výstupní zásobník zvednutý. 4. Vyberte až 20 list papíru pro poutače (nejmén však 5 list ). Odstra te všechny d rované pásky. 5. Vložte papír pro poutače do vstupního zásobníku tak, aby nespojené okraje list sm ovaly k tiskárn. 6. Zatlačte vstupní zásobník dovnit. 37

40 tisk poutač 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Tisk poutače: Vyberte toto pole Typ papíru: papír pro poutač hp Kvalita tisku: Normální Formát papíru: Poutač[A4(210x297mm)]nebo Poutač [Letter (8,5 x 11 palc )] 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Klepnutím na tlačítko OK se vrat te na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. Poutačse vytiskne. 7. Pokud po tisku poutače bliká kontrolka Pokračovat, tiskn te opakovan tlačítko Pokračovat, dokud nebude celý poutač vysunut z tiskárny. 38

41 pokyny k tisku Podrobn jší informace o tisku naleznete v poznámkách k vydání tiskáren HP Deskjet 845c/825c Series. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití papíru pro poutače hp. 39

42 nažehlovací obtisky p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj papír s nažehlovacími obtisky, aby se od sebe odd lily. 4. Poté zarovnejte jejich okraje. Založte papír s nažehlovacími obtisky do zásobníku tisknutelnou stranou dol. 5. P isu te vodítka papíru t sn k papíru s obtisky a zasu te zásobník. 40

43 tisk nažehlovacích obtisk 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Typ papíru: nažehlovací nálepky hp na trička Kvalita tisku: Normální nebo Nejlepší Formát papíru: A4 (210 x 297 mm) nebo Letter (8,5 x 11 palc ) 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušná orientace Zrcadlové zobrazení: Zaškrtn te Oboustranný tisk: Ponechejtenezaškrtnuté 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 41

44 pokyny k tisku Když tisknete dokument se zrcadlov p evráceným obrazem, text i obrázky budou p evráceny podél vodorovné osy oproti zobrazení na obrazovce. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití nažehlovacích obtisk hp na trička. 42

45 ruční oboustranný tisk p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vyjm te veškerý papír z výstupního zásobníku. 3. Založte papír do vstupního zásobníku. 4. P isu te vodítka papíru t sn k okraji papíru. 5. Zatlačte zásobník dovnit. ruční tisk 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: P íslušná kvalita tisku Typ papíru:p íslušnýtyppapíru Formát papíru: P íslušnýformát 43

46 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Zaškrtn te toto políčko Kniha nebo Blok: Vyberte odpovídající možnost 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. Budou vytišt ny liché stránky. Podle pokyn na obrazovce znovu založte papír a vytiskn te sudé stránky. vazba knihy vazba bloku 7. Jakmile je papír znovu založen, klepn te na tlačítko Pokračovat. 44

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 3600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/898556

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 3600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/898556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/898868

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/898868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Stručná p íručka k používání softwaru HP Photo Printing

Stručná p íručka k používání softwaru HP Photo Printing Umíst ní obrázk v galerii fotografií P idat obrázky do galerie fotografií lze n kterým z následujících zp sob. Galerie fotografií je levé podokno v softwaru HP Photo Printing a je místem, kde začíná vytvá

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 3810/3820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/898600

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 3810/3820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/898600 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej Začínáme 1 D ležité informace o nastavení Uživatelé bezdrátových a pevných sítí: Chcete-li úsp šn p idat za ízení HP All-in-One do sít, i te se pokyny uvedenými v této instalační p íručce. Uživatelé kabelu

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

HP Deskjet řady 5700. HP Deskjet řady 5700

HP Deskjet řady 5700. HP Deskjet řady 5700 HP Deskjet řady 5700 HP Deskjet řady 5700 Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1 1 Úvod D kujeme vám za zakoupení této pokro ilé digitální videokamery. Tato uživatelská p íru ka vás nau í maximáln využívat možnosti této digitální videokamery. 1.1 Požadavky na systém P ed p ipojením

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypn te p i vkládání a vyjímání pam ové karty, abyste p edešli poškození jednotky nebo karty. 1) Zamezte kontaktu s vodou. Bezpe nostní opat ení 2) Vypn te p ístroj

Více

1 Tiskárna HP Deskjet 3840 series

1 Tiskárna HP Deskjet 3840 series 1 Tiskárna HP Deskjet 3840 series Pro vyhledání odpovědi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat: Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií Tisk jiných dokumentů Tipy

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

hp photosmart 7200 series referenční p íručka

hp photosmart 7200 series referenční p íručka hp photosmart 7200 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 3400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/898516

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 3400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/898516 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series Klepnutím na příslušné téma získáte další informace o dané problematice: HP Deskjet 6540-50 series Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 2540 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 2540 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Nastavení bezdrátového připojení...

Více

Začínáme. Odstra te všechny pásky. Vyhledejte součásti

Začínáme. Odstra te všechny pásky. Vyhledejte součásti 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka HP Deskjet 3900 series Uživatelská příručka Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. Kopírování,

Více

Tiskárna HP DeskJet Uživatelská příručka pro Windows. 950C Series. Česky

Tiskárna HP DeskJet Uživatelská příručka pro Windows. 950C Series. Česky Tiskárna HP DeskJet Uživatelská příručka pro Windows 950C Series Česky Informace o ochranných známkách Microsoft, MS, MS-DOS, a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

DiskStation DS210j, DS210+

DiskStation DS210j, DS210+ DiskStation DS210j, DS210+ Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20100319 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 3630 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavy kontrolek ovládacího panelu a ikon na displeji...

Více

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series 1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series Pro vyhledání odpovědi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat: Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií Tisk jiných dokumentů Tipy

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Tiskárna HP DeskJet Uživatelská příručka pro Windows. 930C Series. Česky

Tiskárna HP DeskJet Uživatelská příručka pro Windows. 930C Series. Česky Tiskárna HP DeskJet Uživatelská příručka pro Windows 930C Series Česky Informace o ochranných známkách Microsoft, MS, MS-DOS, a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

HP Deskjet 5400 series. Uživatelská příručka

HP Deskjet 5400 series. Uživatelská příručka HP Deskjet 5400 series Uživatelská příručka Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. Kopírování,

Více

HP Deskjet 3050A J611 series

HP Deskjet 3050A J611 series HP Deskjet 3050A J611 series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické vypnutí...8

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Skenery řady i1800. tiskárny s vysokým rozlišením. A-61591_cz 9E8651

Skenery řady i1800. tiskárny s vysokým rozlišením. A-61591_cz 9E8651 Skenery řady i1800 tiskárny s vysokým rozlišením A-61591_cz 9E8651 Obsah Tisk údajů.................................................. 1 Konfigurace tiskového řetězce.................................. 4

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte zařízení HP Deskjet 3510 series Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart HP Deskjet D4100 series Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3 Obsah balení...3 Návod k instalaci...4 Montáž monitoru...4 Odpojení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu

Více

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Průvodce administrátora Start Klepněte na tlačítko "Start". Ochranná známka Zaregistrována v roce 2003 společností Sharp Corporation. Všechna

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

HP Deskjet D2300 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart

HP Deskjet D2300 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart HP Deskjet D2300 series Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Reproduktor HP Roar Plus. Ostatní funkce

Reproduktor HP Roar Plus. Ostatní funkce Reproduktor HP Roar Plus Ostatní funkce Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft registrované v USA.

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 CZ EŠTINA BEZPE NOSTNÍ P EDPISY SYMBOLY Na za ízení jsou umíst ny následující symboly upozor ující na bezpe

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 ESKY CZ SYMBOLY Na za ízení jsou umíst ny následující symboly upozor ující na opat ení

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 Uživatelská p íru ka TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozorn ní zm nit. je registrovaná

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 1510 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 1510 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Kontrolka stavu... 6 Automatické vypnutí...

Více

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...7 Kontrolka stavu bezdrátového připojení...8 3 Tisk Tisk

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7.

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. 2 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Datum vytvoření: únor

Více

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka HP Photosmart D5100 series Uživatelská příručka Autorská práva a ochranné známky 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

S56. Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid

S56. Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid S56 Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid 1 2014 Všechna práva vyhrazena Acer Liquid Jade S Stru né pokyny Model: S56 Tato revize: 01/2015 English Informace

Více

Trust Vibration Feedback Rally Master II

Trust Vibration Feedback Rally Master II TRUST VIBRATION FEEDBACK RALLY MASTER II Uživatelská příručka Verze 1.0 Děkujeme vám Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek z nabídky firmy Trust. Přejeme vám s ním mnoho hodin zábavy. Před použitím

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci WD Passport TM Přenosný PEVNÝ DISK Příručka pro rychlou instalaci OBSAH SADY Přenosný pevný disk WD Passport Certifikovaný kabel USB 2.0 o délce 56 cm Příručka pro rychlou instalaci KOMPATIBILITA Windows

Více

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava tabulek v MS Word Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jestli-že chcete uspořádat informace do pravidelných řádků a

Více