s...1 tisk na papír a jiná média...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s...1 tisk na papír a jiná média..."

Transkript

1 rychlá nápov da hp deskjet 845c/825c series obsah základyprácestiskárnou... s...1 tiskárnahpdeskjet845c/825csep edstavuje...2 termínyakonvence...3 oznámeníaochrannéznámky...5 částitiskárny...6 prácesezásobníkypapíru...8 tisknatiskárn hpdeskjet845c/825c...10 nastaveníminimálníchokraj protisk...12 použitíikonynahlavnímpanelu...13 tisk na papír a jiná média obálky...16 pr hlednéfólie...21 štítky...23 navštívenky,kartičkyajinámalámédia...26 fotografie...29 pohlednice...32 plakáty...35 poutače...37 nažehlovacíobtisky...40 ručníoboustrannýtisk...43 zvláštnífunkce tisksedv manápln mi...47 tisksjednounáplní...48

2 údržbavýrobku kontrolkastavutiskovénápln...50 vým natiskovénápln...51 zarovnávánítiskovýchnáplní...54 automatickéčišt nítiskovýchnáplní...55 ručníčišt nítiskovýchnáplníajejichvozíku...56 čišt níkrytutiskárny...60 op tovnépln nítiskovýchnáplní...61 údržbatiskovýchnáplní...62 typováčíslatiskovýchnáplní...63 panelnástroj tiskárnyhpdeskjet...64 ešeníproblém kontrolkytiskárnyblikají...66 tiskárnanetiskne...68 tiskjep ílišpomalý...71 problémysvýtisky...73 technickéúdaje technickéúdajetiskárnyhpdeskjet845c/825cseries...79 minimálníokrajeprotisk...84 systémovépožadavky...86 index... 87

3 základy práce s tiskárnou tiskárnahpdeskjet845c/825csep edstavuje se p edstavuje termíny a konvence oznámení a ochranné známky části tiskárny práce se zásobníky papíru tisk na tiskárn hp deskjet 845c/825c nastavení minimálních okraj pro tisk použití ikony na hlavnímpanelu 1

4 tiskárna hp deskjet 845c/825c series se p edstavuje Blahop ejeme! Zakoupili jste tiskárnu HP Deskjet 845c/825c series, která je vybavena následujícími funkcemi: Tisk pomocí dvou tiskových náplní pro nejvyšší kvalitu tisku Tisk pomocí jedné nápln, umož ující provoz tiskárny pouze s t íbarevnou náplní Tiskárny HP Deskjet jsou navrženy tak, aby poskytovaly co nejlepší výsledky tisku. V následujících kapitolách se dozvíte více o tiskárnách a jejich dalších funkcích. 2

5 termíny a konvence V rychlé nápov d se používají následující termíny a slovní konvence. termíny Tiskárny ady HP Deskjet 845c/825c jsou označovány jako HP Deskjet 845c/825c nebo HP Deskjet. symboly Symbol > slouží jako pr vodce posloupností softwarových krok. Nap íklad: Klepnutím na nabídku Start > Programy > hp deskjet 845c/825c series > Panel nástroj tiskárny hp deskjet 845c/825c series otev ete panel nástroj tiskárny HP Deskjet. varování a upozorn ní Slovo Upozorn ní označuje popisy situací, ve kterých m že dojít k poškození tiskárny HP Deskjet nebo jiného za ízení. Nap íklad: Upozorn ní! Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskové nápln ani m d ných kontakt. Dotyky t chto součástí mohou zp sobit ucpání trysek, nesprávné dávkování inkoustu a špatné elektrické kontakty. Slovo Pozor upozor uje na situace, ve kterých m že dojít ke zran ní osob. Nap íklad: Pozor! Tiskové nápln uchovávejte mimo dosah d tí. 3

6 ikony Ikona Poznámka označuje, že jsou k dispozici dopl ující informace. Nap íklad: Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. Ikona Myš označuje, že jsou k dispozici dopl ující informace. Tyto informace lze získat pomocí funkce nápov dy Co je to? Další informace k možnostem na jednotlivých kartách získáte tak, že umístíte kurzor myši na p íslušnou možnost a klepnete pravým tlačítkem. Zobrazí se dialogové okno Co je to? Klepnutím na položku Co je to? zobrazíte další informace o vybrané možnosti. 4

7 oznámení a ochranné známky oznámení společnosti hewlett-packard Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou podléhat zm nám bez p edchozího upozorn ní. Společnost Hewlett-Packard (HP) neposkytuje žádné záruky týkající se tohoto dokumentu včetn (nikoli však pouze) nep ímých záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost Hewlett-Packard nenese odpov dnost za jakékoli náhodné či následné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s instalací, provozem nebo použitím tohoto materiálu. Všechna práva vyhrazena. Kopírování, úpravy či p eklad tohoto dokumentu bez p edchozího písemného svolení společnosti Hewlett-Packard jsou zakázány, s výjimkou p ípad povolených autorským právem. ochranné známky Microsoft, MS a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Pentium je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation. TrueType je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. Adobe a Acrobat jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. Copyright 2001 Hewlett-Packard Company 5

8 části tiskárny tlačítka a kontrolky Tlačítka tiskárny umož ují zapnout a vypnout tiskárnu, zrušit tiskovou úlohu nebo pokračovat v tisku. Kontrolky opticky sd lují informace o stavu tiskárny. 1. tlačítko a kontrolka napájení 2. tlačítko a kontrolka pokračování 3. symbol stavu a kontrolka tiskové nápln 3. symbol stavu a kontrolka tiskové nápln Kontrolka nad symbolem stavu tiskové nápln bliká, pokud je t eba prohlédnout stav tiskových náplní. 6

9 tlačítko a kontrolka pokračování Kontrolka nad tlačítkem Pokračovat bliká, pokud je t eba provést určitou akci (nap íklad vložit papír nebo vy ešit zaseknutí papíru). Po odstran ní problému pokračujte v tisku stisknutím tlačítka Pokračovat. tlačítko a kontrolka napájení Tlačítko Napájení slouží k zapnutí a vypnutí tiskárny. B hem tisku na tlačítku Napájení blikázelenákontrolka. Upozorn ní! K zapínání a vypínání tiskárny používejte vždy tlačítko Napájení umíst né na p ední stran tiskárny. Vypínání a zapínání tiskárny napájecím kabelem, p ep t ovým chráničem nebo vypínačem na st n m že zanedlouho zp sobit poruchu tiskárny. zásobníky papíru Tiskárna je vybavena vstupním a výstupním zásobníkem. Vstupní zásobník slouží ke vkládání papíru nebo jiných médií pro tisk. Vytišt né stránky jsou ukládány do výstupního zásobníku. 7

10 práce se zásobníky papíru vstupní zásobník Vstupní zásobník slouží ke vkládání papíru nebo jiných médií, na která se bude tisknout. 1. vstupní zásobník vytažený 2. vodítko délky papíru 3. vodítko ší ky papíru 1. výstupní zásobník 2. vstupní zásobník zasunutý 8

11 výstupní zásobník Poloha výstupního zásobníku m že být u r zných tiskových úloh r zná. 1. výstupní zásobník zvednutý Výstupní zásobník zvednutý - pro správné zavedení papíru pro poutače zásobník zvedn te. P i tisku poutač musí zásobník z stat ve zvednuté poloze. Výstupní zásobník dole - u v tšiny b žných tisk a u tisku jednotlivých obálek ponechejte zásobník ve spodní poloze. 9

12 tisk na tiskárn hp deskjet 845c/825c Tiskárna je ovládána softwarem instalovaným v počítači. Software tiskárny (také označovaný jako ovladač tiskárny) obsahuje dialogová okna sloužící ke komunikaci s tiskárnou. tisk v systémech Windows 98, Me a 2000 Chcete-li tisknout v systémech Windows 98, Me nebo 2000, postupujte podle následujících pokyn : 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Chcete-li zvolit možnosti kvality tisku, typu papíru, formátu papíru nebo tisku na fotopapír, vyberte kartu Nastavení. 4. Chcete-li zvolit orientaci stránky, oboustranný tisk, tisk více stránek na jednustranunebotiskplakátu,vybertekartufunkce Funkce. 10

13 5. Chcete-li zvolit barevné možnosti textu, množství inkoustu, rychlost tisku (Režim s malou pam tí) nebo provést úpravu barev a kontrastu, vyberte kartu Up esnit. 6. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 7. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. Další informace k možnostem na jednotlivých kartách získáte tak, že umístíte kurzor myši na p íslušnou možnost a klepnete pravým tlačítkem. Zobrazí se dialogové okno Co je to? Klepnutím na položku Co je to? zobrazíte další informace o vybrané možnosti. 11

14 nastavení minimálních okraj pro tisk P i nastavování okraj pro tisk postupujte podle následujících pokyn : 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a v oblasti Formát papíru vyberte možnost Uživatelsky definovaný formát papíru. Objeví se dialogové okno Uživatelsky definovaný formát papíru. 4. Vyberte vhodná nastavení délky a ší ky. Ší ka papíru musí být v rozsahu 77 až 215 mm a délka papíru vrozsahu127až356mm. 5. Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte na obrazovku Nastavení. 6. Klepn te na tlačítko Použít a poté potvr te nové nastavení klepnutím na tlačítko OK. 7. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 12

15 použití ikony na hlavnímpanelu Ikona nastavení tiskárny na hlavním panelu umož uje zm nit výchozí nastavení tiskárny. Tento počítač Dokumenty Koš Start 1. ikona nastavení tiskárny na hlavnímpanelu otev ení dialogového okna vlastností tiskárny 1. Poklepejte na ikonu nastavení tiskárny na hlavním panelu. Objeví se dialogové okno hp deskjet 845c/825c series. 2. Na obrazovce tiskárny hp deskjet 845c/825c series vyberte dostupné možnosti tisku. 3. Klepn te na tlačítko OK. 13

16 zm na možností tisku v dialogovém okn výchozího nastavení tisku 1. Klepn te na ikonu Nastavení tiskárny na hlavním panelu. Objeví se dialogové okno Výchozí nastavení tisku. V tomto okn m žete zm nit výchozí kvalitu tisku. 2. Vyberte následující možnosti: Kvalita tisku: Koncept, Normální nebo Nejlepší 3. Klepn te na libovolné místo mimo dialogové okno. Objeví se dialogové okno oznamující, že tiskárna bude p i tisku používat nastavení podle provedených výb r. Nechcete-li toto dialogové okno p íšt zobrazovat, vyberte možnost Tento dialog již p íšt nezobrazovat. 4. Klepn te na tlačítko OK. místní nabídka ikony nastavení tiskárny na hlavním panelu 1. Klepn te pravým tlačítkem na ikonu Nastavení tiskárny na hlavním panelu. Objeví se místní nabídka s názvy instalovaných tiskáren. Vedle vybrané tiskárny je zobrazen znak zaškrtnutí. Chcete-li zm nit výchozí tiskárnu, m žete v nabídce vybrat jinou tiskárnu. 2. Zvolte jednu z následujících možností: Volbou Zm nit výchozí nastavení tiskárny otev ete dialogové okno hp deskjet 845c/825c series. Chcete-li otev ít panel nástroj tiskárny HP Deskjet, klepn te na p íkaz Otev ít panel nástroj. Chcete-li skrýt ikonu nastavení tiskárny na panelu nástroj, klepn te na tlačítko Konec. Viz také: panel nástroj tiskárny hp deskjet 14

17 tisk na papír a jiná média obálky pr hledné fólie štítky navštívenky,kartičkyajinámalámédia kartičky a média fotografie pohlednice plakáty poutače nažehlovací obtisky ruční oboustranný tisk 15

18 obálky Tiskárna umož uje tisk jedné obálky vložené do p ihrádky na obálky i tisk více obálek založených do vstupního zásobníku. tisk jedné obálky p íprava na tisk 1. Založte obálku do p ihrádky na jednu obálku, a to tak, aby strana s chlopní sm ovala vlevo a nahoru. 2. Zatlačte obálku sm rem dop edu až na doraz. tisk obálky Pokud používáte program, který obsahuje funkci tisku obálek, následující pokyny ignorujte. Postupujte podle pokyn uvedených v programu. 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 16

19 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Normální Typ papíru: Obyčejný papír Formát papíru: P íslušnýformátobálky 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušná orientace obálky Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. pokynyktisku Zkontrolujte, zda je výstupní zásobník zasunutý. Nepoužívejte obálky se sponami nebo okénky. Nepoužívejte obálky, které jsou lesklé nebo ražené, obálky s tlustými, nepravidelnými nebo zvln nými okraji ani obálky, které jsou pokroucené, roztržené či jinak poškozené. 17

20 tisk více obálek p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Založte do zásobníku nejvýše 15 obálek, a to tak, aby strany s chlopn mi byly obráceny vlevo a nahoru. 4. Zatlačte obálky sm rem dop edu až na doraz. 5. P isu te vodítka papíru t sn k okraji obálek. Zatlačte zásobník sm rem dop edu až na doraz. tisk obálek Pokud používáte program, který obsahuje funkci tisku obálek, následující pokyny ignorujte. Postupujte podle pokyn uvedených v programu. 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 18

21 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Normální Typ papíru: Obyčejný papír Formát papíru: P íslušnýformátobálky 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušná orientace obálky Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 19

22 pokynyktisku Nikdy nezakládejte do vstupního zásobníku více než 15 obálek najednou. P ed založením obálek do zásobníku zarovnejte jejich okraje. Nepoužívejte obálky se sponami nebo okénky. Nepoužívejte obálky, které jsou lesklé nebo ražené, obálky s tlustými, nepravidelnými nebo zvln nými okraji nebo obálky, které jsou pokroucené, roztržené či jinak poškozené. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. 20

23 pr hledné fólie p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník a nadzvedn te výstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj fólií, aby se od sebe odd lily. Poté zarovnejte jejich okraje. 4. Založte do zásobníku nejvýše 25 fólií hrubou stranou dol a lepicím proužkem sm rem k tiskárn. 5. Zatlačte fólie sm rem dop edu až na doraz. 6. P isu te vodítka papíru t sn k fóliím a zasu te zásobník dop edu až na doraz. 7. Spust te výstupní zásobník dol. 21

24 tisk na fólie 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Koncept, Normální nebo Nejlepší Typ papíru: P íslušný typ pr hledné fólie Formát papíru: P íslušnýformát 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. pokyny k tisku Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití pr hledného filmu hp premium inkjet. 22

25 štítky p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj papír se štítky, aby se od sebe odd lily. Poté zarovnejte jejich okraje. 4. Založte do zásobníku nejvýše 20 list se štítky tak, aby strana se štítky sm ovala dol. 5. P isu te vodítka papíru t sn k papíru a zasu te zásobník. 23

26 tisk štítk 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Normální Typ papíru:p íslušnýtyppapíru Formát papíru: ZvolteA4 nebo Letter (8,5 x 11 palc ) 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 24

27 pokyny k tisku Používejte pouze papír se štítky určený speciáln pro inkoustové tiskárny. Nikdy nezakládejte do vstupního zásobníku více než 20 list se štítky najednou. Používejte pouze plné listy se štítky. Zkontrolujte, zda listy nejsou slepené, pokroucené nebo zda se štítky neodlepují od ochranného podkladu. Nepoužívejte plastové nebo pr hledné štítky. Na plastových nebo pr hledných štítcích inkoust nezasychá. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. 25

28 navštívenky, kartičky a jinámalámédia média p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník a nadzvedn te výstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Zarovnejte okraje médií. 4. Založte do zásobníku nejvýše 30 kus karet nebo jiných malých médií. 5. Posu te karty nebo média sm rem dop edu až na doraz a poté spust te výstupní zásobník dol. 6. P isu te vodítka délky papíru t sn k okraji médií. 7. P isu te barevné vodítko na dolad ní délky t sn k médiím. 8. P isu te vodítka ší ky papíru t sn k médiím. 9. Zatlačte vstupní zásobník dovnit. 26

29 tisk navštívenek, kartiček a jiných malých médií 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Koncept, Normální nebo Nejlepší Typ papíru:p íslušnýtyppapíru Formát papíru: P íslušnýformát 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 27

30 pokyny k tisku Pokud se objeví zpráva došel papír, zkontrolujte, zda jsou média ve vstupním zásobníku správn umíst na. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. 28

31 fotografie p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník a nadzvedn te výstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj fotopapír, aby se od sebe odd lily. Poté zarovnejte jejich okraje. 4. Založte do zásobníku fotopapíry o celkové tloušt ce nejvýše 10 mm (3/8 palce) tiskovou stranou dol. 5. P isu te vodítka papíru t sn k okraj m fotopapír a zasu te zásobník. 6. Spust te výstupní zásobník dol. 29

32 tisk fotografií 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Normální nebo Nejlepší Typ papíru: P íslušný typ fotopapíru Tisk na fotopapír: - PhotoREt pro nejvyšší rychlost a kvalitu tisku nebo x 1200 dpi pro nejvyšší rozlišení Formát papíru: P íslušný formát papíru 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 30

33 pokyny k tisku Po i te digitální snímek, sejm te fotografii na skeneru nebo získejte elektronický soubor s fotografií od místní fotolaborato e. Chcete-li fotografii vytisknout, musí být v elektronickém formátu (digitální). U v tšiny tisk na fotopapír m žete použít možnost PhotoREt. Vyberte typ papíru, poté z rozevírací nabídky vyberte odpovídající formát papíru. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití fotopapíru hp premium plus nebo fotopapíru hp premium. Viz také: problémy s výtisky 31

34 pohlednice p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník a nadzvedn te výstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj pohlednic, aby se od sebe odd lily. 4. Založtedozásobníkunejvýše30pohlednicasrovnejtejejichokraje. 5. Posu te pohlednice sm rem dop edu až na doraz a poté spust te výstupní zásobník dol. 6. P isu te vodítka papíru t sn k okraj m pohlednic a zasu te zásobník. 32

35 tisk pohlednic 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: Normální nebo Nejlepší Typ papíru:p íslušnýtyppohlednice Formát papíru: Pohlednicep íslušnévelikosti 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Podlepot eby 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 33

36 pokyny k tisku Rozev ete p edem složené pohlednice a vložte je do vstupního zásobníku. Pokud se objeví zpráva došel papír, zkontrolujte, zda jsou média ve vstupním zásobníku správn umíst na. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. Viz také: ruční oboustranný tisk 34

37 plakáty p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj papír, aby se od sebe odd lily. Poté zarovnejte jejich okraje. 4. Založte papír do zásobníku. 5. P isu te vodítka papíru t sn k papíru a zasu te zásobník. tisk plakát 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 35

38 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Typ papíru: Obyčejný papír Kvalita tisku: Normální Formát papíru: P íslušnýformát 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Tisk plakátu: Vyberte tuto možnost, poté vyberte 2x2, 3x3 nebo 4x4 Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. pokyny k tisku Po dokončení tisku o ízn te okraje list a odpovídající listy slepte lepicí páskou. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití výrobk společnosti HP. 36

39 poutače p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Zvednutím p epínače pro poutače nadzvedn te výstupní zásobník a posu te vodítka papíru t sn k papíru. Ponechejte výstupní zásobník zvednutý. 4. Vyberte až 20 list papíru pro poutače (nejmén však 5 list ). Odstra te všechny d rované pásky. 5. Vložte papír pro poutače do vstupního zásobníku tak, aby nespojené okraje list sm ovaly k tiskárn. 6. Zatlačte vstupní zásobník dovnit. 37

40 tisk poutač 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Tisk poutače: Vyberte toto pole Typ papíru: papír pro poutač hp Kvalita tisku: Normální Formát papíru: Poutač[A4(210x297mm)]nebo Poutač [Letter (8,5 x 11 palc )] 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto 5. Klepnutím na tlačítko OK se vrat te na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. Poutačse vytiskne. 7. Pokud po tisku poutače bliká kontrolka Pokračovat, tiskn te opakovan tlačítko Pokračovat, dokud nebude celý poutač vysunut z tiskárny. 38

41 pokyny k tisku Podrobn jší informace o tisku naleznete v poznámkách k vydání tiskáren HP Deskjet 845c/825c Series. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití papíru pro poutače hp. 39

42 nažehlovací obtisky p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vysu te ob vodítka papíru a vyjm te veškerý papír ze zásobníku. 3. Foukn te do okraj papír s nažehlovacími obtisky, aby se od sebe odd lily. 4. Poté zarovnejte jejich okraje. Založte papír s nažehlovacími obtisky do zásobníku tisknutelnou stranou dol. 5. P isu te vodítka papíru t sn k papíru s obtisky a zasu te zásobník. 40

43 tisk nažehlovacích obtisk 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Typ papíru: nažehlovací nálepky hp na trička Kvalita tisku: Normální nebo Nejlepší Formát papíru: A4 (210 x 297 mm) nebo Letter (8,5 x 11 palc ) 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušná orientace Zrcadlové zobrazení: Zaškrtn te Oboustranný tisk: Ponechejtenezaškrtnuté 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 41

44 pokyny k tisku Když tisknete dokument se zrcadlov p evráceným obrazem, text i obrázky budou p evráceny podél vodorovné osy oproti zobrazení na obrazovce. Nejlepších výsledk dosáhnete p i použití nažehlovacích obtisk hp na trička. 42

45 ruční oboustranný tisk p íprava na tisk 1. Vytáhn te vstupní zásobník. 2. Vyjm te veškerý papír z výstupního zásobníku. 3. Založte papír do vstupního zásobníku. 4. P isu te vodítka papíru t sn k okraji papíru. 5. Zatlačte zásobník dovnit. ruční tisk 1. Otev ete soubor, který chcete vytisknout. 2. Pomocí n kterého z uvedených postup zobrazte obrazovku tiskárny hp deskjet 845c/825c series: Klepn te na nabídku Soubor > Tisk avybertep íkazvlastnosti Klepn te na nabídku Soubor > Nastavení tisku avybertep íkaz Klepn te na nabídku Soubor > Tisk > Nastavení avybertep íkaz Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 845c/825c series. Vybraná možnost se liší v závislosti na používaném softwaru. Obrazovkatiskárnyhpdeskjet845c/825cseriesobsahujet ikarty: Nastavení, Funkce a Up esnit. 3. Vyberte kartu Nastavení a zvolte následující možnosti: Kvalita tisku: P íslušná kvalita tisku Typ papíru:p íslušnýtyppapíru Formát papíru: P íslušnýformát 43

46 4. Vyberte kartu Funkce a zvolte následující možnosti: Orientace: P íslušnáorientace Oboustranný tisk: Zaškrtn te toto políčko Kniha nebo Blok: Vyberte odpovídající možnost 5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepn te na tlačítko OK. 6. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. Budou vytišt ny liché stránky. Podle pokyn na obrazovce znovu založte papír a vytiskn te sudé stránky. vazba knihy vazba bloku 7. Jakmile je papír znovu založen, klepn te na tlačítko Pokračovat. 44

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

hp psc 2500 photosmart series all-in-one

hp psc 2500 photosmart series all-in-one hp psc 2500 photosmart series all-in-one referenční p íručka hp psc 2500 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu se nesmí

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series 1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series Pro vyhledání odpovědi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat: Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií Tisk jiných dokumentů Tipy

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 1510 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 1510 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Kontrolka stavu... 6 Automatické vypnutí...

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

HP Officejet 7110 Wide Format. Uživatelská příručka

HP Officejet 7110 Wide Format. Uživatelská příručka HP Officejet 7110 Wide Format Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014 Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace

Více

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpe nost 12 Právní p edpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zep edu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Číslo dokumentace: 322638-224 Únor 2004 Tato příručka obsahuje informace o nastavení

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

2005 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

2005 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. O této uživatelské příručce Tato Uživatelská příručka obsahuje informace potřebné k instalaci tiskárny. Kromě toho také poskytuje všechny podrobné pokyny týkající se používání tiskárny a informace o údržbě

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

HP Deskjet 2050 All-in-One series

HP Deskjet 2050 All-in-One series HP Deskjet 2050 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Kontrolky stavu...6 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10 Tisk obálek...11

Více

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Obsah Seznámení 4 Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Sledování televize Sledování televize...13 Používání digitálního elektronického

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

AR-203E DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM ZALOŽENÍ PAPÍRU KOPÍROVÁNÍ INSTALACE SOFTWARE 20

AR-203E DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM ZALOŽENÍ PAPÍRU KOPÍROVÁNÍ INSTALACE SOFTWARE 20 MODEL AR-03E DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM ZALOŽENÍ PAPÍRU KOPÍROVÁNÍ SPECIÁLNÍ FUNKCE ÚDRŽBA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Strana 4 7... INSTALACE SOFTWARE 0 PŘÍSLUŠENSTVÍ DODATEK........................

Více

hp business inkjet 2230/2280

hp business inkjet 2230/2280 hp business inkjet 2230/2280 uživatelská příručka ,QIRUPDFHRDXWRUVNêFKSUiYHFK 2002 Hewlett-Packard Company Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného souhlasu jsou

Více

Řada SP 3300. Uživatelská příručka

Řada SP 3300. Uživatelská příručka Řada SP 3300 Uživatelská příručka Přečtěte si pozorně tuto příručku předtím, než začnete zařízení používat, a uchovejte ji pro budoucí potřebu. Abyste byli schopni zařízení používat bezpečně a správným

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více