Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení"

Transkript

1 Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí Ig. Libor Folwarczy, Ph.D., Ig. Jiří Pokorý, Ph.D. Hasičský záchraý sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Osrava-Zábřeh Homepage: Klíčová slova Evakuace, emocice, požár, úik ebezpečých láek, ochraá fukce budov Absrak Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí je esporě ejzávažějším problémem v případě vziku mimořádé událosi. V příspěvku je v obecé poloze prezeováo rozděleí evakuace osob z růzých hledisek, jsou popsáy všeobecé zásady saoveí doby evakuace osob a rozvedea specifika procesu evakuace v objekech zdravoických zařízeí. Pozoros je dále zaměřea a siuace ierího ebo exerího ohrožeí, keré mohou bý poděem k evakuaci. Závěrem jsou v příspěvku rozvedea opařeí, kerá mohou usadi průběh evakuačího procesu v ěcho objekech a ím aké zvýši míru bezpečosi osob, keré se zde achází. Úvod Na území České republiky dochází v objekech zdravoických zařízeí ročě ke vziku přibližě 40 až 65 požárů, při kerých je zraěo 5 až osob. Přesože uvedeý poče požárů epředsavuje saisicky zcela zásadí hodou, eí možé vzhledem k charakeru osob, keré se zde achází, ebezpečí podceňova. Jedou z možosí jak předejí zraěím ebo úmrím je evakuace osob v případě vziku mimořádé událosi do prosor zajišťujících jejich bezpečí. Evakuace osob je zpravidla chápáa jako krákodobé opušěí poeciálě ohrožeého prosoru průvodími účiky požáru (apř. úbykem kyslíku, zplodiami hořeí, eplem) bez pomoci záchraých složek. Klasickým a hasičům ejzámějším příkladem evakuace osob, je opušěí objeku, v ěmž byl vyhláše požárí poplach, a o podle předem zpracovaého evakuačího pláu po saoveých úikových cesách. Z hlediska časového se jedá o opušěí prosoru za dobu řádově desíek sekud, maximálě miu. Tao předsava, jak bude rozvedeo v ásledujících odsavcích, evysihuje evakuaci osob v její plé šíři (časové i obsahové) []. Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí je poměrě specifickou záležiosí, kerá je způsobeá charakerem osob, keré se v ěcho objekech vyskyují (osoby s omezeou schoposí pohybu a eschopé samosaého pohybu) a péči, kerá jim je poskyováa (akuí ebo dlouhodobá lékařská péče). Příčiou evakuace osob může bý ierí ebo exerí podě. Evakuaci osob můžeme pro přehledos rozděli a akiví (opušěí objeku) ebo pasiví (evakuace osob do jiého bezpečého prosoru ebo serváí a mísě). Evakuace osob v příspěvku bude zaměřea a siuace požáru uviř zdravoického zařízeí (ierí podě) a evakuaci osob v případě úiku ebezpečé láky vě objeku (exerí

2 podě). Přesože uvedeé variay epředsavují komplexí rozsah možých varia, lze je považova za ejpravděpodobější. Současě je zřejmé, že širší rozsah již přesahuje možosi ohoo příspěvku. Evakuace osob a její děleí z růzých hledisek Evakuaci osob je vhodé člei z hlediska rozsahu opařeí a doby rváí []. Z hlediska rozsahu opařeí lze evakuaci osob rozděli a: evakuaci objekovou, kerá zahruje evakuaci osob jedé ebo malého poču obyých budov, admiisraivě správích budov, echologických provozů ebo dalších objeků, evakuaci plošou, kerá zahruje evakuaci obyvaelsva z čási ebo celého urbaisického celku, případě věšího územího prosoru, přičemž obyvaelsvem jsou míěy všechy osoby v mísech ohrožeých mimořádou událosí s výjimkou osob, keré se budou podíle a záchraých pracích, a řízeí evakuace ebo budou vykoáva jiou eodkladou čios. Z hlediska doby rváí lze evakuaci rozděli a: evakuaci krákodobou, kdy ohrožeí evyžaduje dlouhodobé opušěí objeku (prosoru). Pro evakuovaé osoby eí zpravidla zapořebí realizova opařeí související s ásledou péčí o evakuovaé osoby, jako je apř. áhradí ubyováí a sravováí, evakuaci dlouhodobou, kdy ohrožeí vyžaduje dlouhodobé opušěí objeku (prosoru). Pro evakuovaé je zpravidla zapořebí realizova opařeí související s ásledou péčí, jako je apř. áhradí ubyováí a sravováí. Obdobé děleí již v miulosi využívala aké meodická pomůcka ke zpracováí pláu evakuace obyvaelsva []. Uvedeé rozděleí, keré lze považova za přijaelé pro pořeby praxe, je včeě dalšího čleěí zázorěo a obr.. Evakuace Evakuace objeková (EO) Evakuace plošá (EP) EO - Opušěí objeku EO - Serváí osob v objeku Zpravidla krákodobá Zpravidla dlouhodobá Obr. Rozděleí evakuace z hlediska rozsahu opařeí a doby rváí

3 Doba evakuace osob Saoveí doby evakuace Progóza pohybu osob v průběhu evakuace je základím aspekem pro posouzeí jejich bezpečosi [4]. Je ué jedozačě rozlišova dobu pohybu osob objekem a celkovou dobu pořebou pro evakuaci osob z objeku RSET. Obecě lze evakuaci považova za bezpečou, pokud doba pořebá pro evakuaci osob RSET (required safe egress ime) je meší ebo ejvýše rova dosupé době pro evakuaci ASET (available safe egress ime). Plaí edy: RSET ASET () Doba pořebá pro evakuaci osob RSET sesává z dílčích časových iervalů: RSET = [mi] () d v r z u kde d doba od vziku do deekce požáru [mi] v doba od deekce požáru do vyhlášeí evakuace [mi] r doba od vyhlášeí evakuace do rozhoduí osob k jejímu zahájeí [mi] z doba od rozhoduí k zahájeí evakuace do vlasího zahájeí evakuace [mi] u předpokládaá doba evakuace (doba pohybu osob objekem) [mi] Dosupá doba pro evakuaci osob ASET je zázorěá a obr.. Doba dosupá pro evakuaci ASET Doba pořebá pro evakuaci RSET Doba do zahájeí evakuace Doba pohybu u Vímáí Ierpreace Deekce d Doba do rozhoduí r Akce z Iiciace Varováí v Ukočeí evakuace Udržielý sav Obr. Doba evakuace osob ASET Předpokládaá doba evakuace u předsavuje časový úsek, kdy dochází k pohybu osob objekem a volé prosrasví ebo do jiého bezpečého prosoru. Předpokládaá doba evakuace u uvedeá v rovici () odpovídá předpokládaé době evakuace dle kmeových orem požárí bezpečosi saveb [5, 6]. Za základ pro saoveí předpokládaé doby evakuace bývá považová zv. hydraulický model. Doba od vyhlášeí evakuace do jejího zahájeí Doba od vyhlášeí evakuace do jejího zahájeí je poměrě obížě odhaduelá. Uvedeá doba je dílčí čásí doby vyjádřeé rovicí () a lze ji psá ve varu: = + [mi] () rz kde rz r r z doba od vyhlášeí do zahájeí evakuace [mi] doba od vyhlášeí evakuace do rozhoduí osob k jejímu zahájeí (vímáí a

4 ierpreace) [mi] z doba od rozhoduí k zahájeí evakuace do vlasího zahájeí evakuace [mi] V miulosi byl v moha případech uvedeý časový ierval zaedbává, což vedlo k esprávým časovým progózám. Tradičě se předpokládalo, že osoby po vyhlášeí požárího poplachu bezprosředě zahájí evakuaci. Ve skuečosi však může bý doba od vyhlášeí evakuace do jejího zahájeí shodá s dobou pohybu osob objekem ebo v ěkerých případech aké podsaě delší ež doba pohybu osob objekem. Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí, zejméa v případech jejich vybaveí lůžkovými odděleími, však při opimalizaci echických a orgaizačích opařeí z hlediska požárí ochray, kerá poziivě urychlí rozhodovací proces související se zahájeím evakuace osob, může časově probíha odlišě. Lze reálě předpokláda, že doba pohybu osob objekem bude především z důvodu charakeru osob (pacieů) delší ež doba od vyhlášeí evakuace do jejího zahájeí. Pro objeky zdravoických zařízeí edy plaí: rz << u (4) kde rz doba od vyhlášeí do zahájeí evakuace [mi] předpokládaá doba evakuace (doba pohybu osob objekem) [mi] u Poziiví a egaiví jevy ovlivňující evakuaci osob v objekech zdravoických zařízeí Zdravoická zařízeí svým vlasím charakerem provozu vyváří specifické poziiví i egaiví jevy ovlivňují evakuaci osob. Mezi poziiví jevy lze zařadi: zpravidla prosoré komuikace pro prováděí případé evakuace osob, rvalou příomos osob ve věšiě prosor objeku usadňující zpozorováí ebezpečí, rvalou příomos persoálu pro prováděí evakuace osob, možou výpomoc persoálu z jiých odděleí, kerá ejsou ohrožea, přípravu a výcvik persoálu pro zvláduí mimořádých siuací, áročé požadavky a savbu a provoz zdravoických zařízeí z hlediska požárí bezpečosi a ochray obyvaelsva (práví a echické předpisy), sysemaickou pozoros ze sray korolích orgáů směřující k zajišěí vysoké úrově bezpečosi (apř. orgáu vykoávajícího sáí požárí dozor). Za egaiví lze považova zejméa: poměrě vysokou koceraci osob (zejméa u vícepodlažích objeků), omezeou pohyblivos osob ebo jejich imobiliu, rvalé připojeí pacieů k lékařským přísrojům zajišťujícím jejich živoí fukce (apř. ARO, JIP), uos dokočeí ěkerých lékařských zákroků a speciálích odděleích za všech siuací (apř. operačí sály), psychickou labiliu pacieů vysaveých zdravoím poížím a áhlému epředvídaému ebezpečí. Z výše uvedeých odsavců je zřejmé, že evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí bude z hlediska své áročosi mimořádou záležiosí ve srováí s jiými druhy saveb. 4

5 Evakuace osob v případě požáru Při vziku požáru ve zdravoickém objeku je ué s vazbou a ebezpečos poděu jedozačě rozliši zda budou osoby evakuováy, jakou formou a v jakém rozsahu. Lze reálě předpokláda vzik řady siuací, kdy věší míra bezpečosi bude pro ohrožeé osoby zajišěa v relaivě bezpečém prosoru, kde se právě achází (pokoj, vyšeřova apod.), ež absolvováím áročého procesu evakuace prosorami s případým věším rizikem (apř. úiková cesa zečišěá kouřovými plyy požáru). Kvaiaiví zasoupeí, éo zv. pasiví evakuace, bude ovlivěo charakerem objeku, zejméa pak jeho savebí a echickou připraveosí pro mimořádé siuace (kvaliaiví sráka) [7]. V případě, že ohrožeí osob bude vyhodoceo jako akuí a elze voli jiou variau pro zajišěí jejich bezpečosi, dojde k realizaci akiví evakuace osob. Popisovaý druh evakuace osob z objeků zdravoických zařízeí je separová do dílčích čásí (fází). Osoby jsou sadardě ejprve evakuováy po roviě do sousedího požárího úseku, kerý jim zajisí po určiou dobu relaivě bezpečé prosředí ( fáze evakuace; obr. ). Následě budou osoby evakuováy schodiši a evakuačími výahy z objeku a volé prosrasví (. fáze evakuace; obr. 4). Po evakuaci (přemísěí) osob bude ué zajisi jejich ásledou péči jako je zejméa převoz, ubyováí a odpovídající lékařská péče (. fáze evakuace; obr. 5). Sesera Evakuačí výah Směr evakuace Děleí do požárích úseků Obr. Evakuace osob po roviě do sousedího požárího úseku (. fáze) Sesera Evakuačí výah Směr evakuace Děleí do požárích úseků Obr. 4 Evakuace osob schodiši a evakuačími výahy a volé prosrasví (. fáze) 5

6 Sesera Obr. 5 Převoz, ubyováí a odpovídající lékařská péče (. fáze) Rozhoduí mezi pasiví ebo akiví evakuací je z hlediska bezpečosi osob v objekech zdravoických zařízeí zcela zásadí, přičemž aalýza ohrožeí bude v moha případech složiou záležiosí, časo s ěžko předvídaelým výsledkem. Evakuace osob v případě úiku ebezpečých láek Druhým modelovým případem je úik ebezpečých láek vě objeků zdravoických zařízeí, přičemž může dojí k ohrožeí osob uviř ěcho objeků. Problemaika evakuace je aalyzováa pro saisicky ejčasěji uiklé ebezpečé láky edy chlór a amoiak, a o s ohledem pouze a jejich oxické působeí. Základí východiska: doba egaivího působeí ebezpečých láek je cca 0-60 miu od jejich úiku [8], zejméa v ávazosi a paramery úiku a akuálí meeosiuaci, vlasí průběh kocerace ebezpečé láky je v reálém čase obížé saovi, vesměs chybí relevaí daa pro okamžié amodelováí, z modelovaých průběhů kocerací ebezpečých láek je paré, že a kraší časový ierval (řádově miuy) dochází ke skokovému árůsu kocerace, viz obr.6. 6

7 Obr. 6 Průběh kocerace v kokréím mísě sopy Z výše uvedeého je paré, že je ereálé provés bezpečou evakuaci osob formou opušěí objeku a přemísěí evakuovaých mimo zasažeý prosor, především z časových a bezpečosích důvodů jedá se zpravidla o věší možsví osob, pro keré ejsou adekváí ochraé prosředky, e všechy osoby je možo evakuova v reálém čase (operačí sály, JIP apod.). Velmi efekivím způsobem ochray osob může bý jejich přemísěí (evakuace) do kokréí čási objeku a využií ochraých vlasosí saveb, což je v souladu s převládajícím ázorem v EU. Fyzikálí základ ochraé fukce budov Fakorem, kerý začě ovlivňuje možosi ochray obyvaelsva v budovách je výměa vzduchu v sysému budovy-okolí prosředí v závislosi a době působeí ebezpečých plyů v zasažeé lokaliě. Výměa vzduchu v sysému budova-okolí prosředí je dáa u sadardích budov především veilací spárami (ejvýzaměji spárami oke), kerá je rozhodující pro koceraci ebezpečých plyů v budově. Kocerace se vypočíá podle íže uvedeé rovice průiku [9]: = ( exp{ }) [%] (5) i 0 kde i kocerace škodlivých láek ve sledovaé mísosi [%] 0 kocerace škodlivých láek ve volém prosoru [%] fakor výměy vzduchu, LAR-hodoa, AH-hodoa [h - ] expozičí doba pro uvažovaý recepor [h] Fakor výměy vzduchu obecě Pro úvahy o ochraých opařeích je důležiý fakor výměy vzduchu, meziárodě AHhodoa. Jedá se o podíl hodoy ifilrace pro určié míso a objemu prosoru. Fakor výměy vzduchu [0] je dá vzahem: 7

8 - hodoa ifilrace[m h ] = akiví prosor [m ] [h - ] (6) Fakor výměy vzduchu je závislý a: rychlosi a směru věru, prouděí věru s ohledem a sousedí savby a opografické vlivy, rozdílu laku vzduchu, rozdílu eplo mezi viří čási budovy a vekovím prosředím, koeficieu propusosi okeích spár, akivím objemu prosoru. Pro zhodoceí velikosi přirozeé výměy vzduchu v sysému budova-okolí prosředí je rozhodujícím jevem rozděleí laku vzduchu a povrchy budov. Prouděí vzduchu vyváří u savby a ávěré sraě poziiví a a závěré sraě egaiví lakové pole viz obr. 7. Obr. 7 Schémaický řez budovou Měřeím je obížé zachyi rozložeí laku a budovách pro sále se měící paramery ovlivňující pohyb vzduchu. Simulacemi však mohou bý přibližě určey laky a ávěré a závěré sraě budovy. Příklad pro akové určeí předsavuje profil laku věru od HUSSAINA a LEE [] viz obr. 8, ze kerého vyplývá, že a ávěré sraě budovy lak věru soupá se vzrůsající výškou a a závěré sraě lze předpokláda podlak cca Pa. Zjedodušeě lze kosaova, že a ávěré sraě se dá očekáva poměrě vysoká výměa vzduchu způsobeá lakem vzduchu, v posledí mísosi a závěré sraě domu se eočekává žádý průik koamiovaého vzduchu zvečí. 8

9 Obr. 8 Profil laku věru HUSSAIN, LEE Určeí hodo fakoru výměy vzduchu Dle dosupé lieraury [8] lze u budov posaveých v souladu s plaými předpisy počía s průměrou hodoou fakoru výměy vzduchu = 0,5 h -, u budov sarších s ízkou savebí kvaliou (především pokud jde o ěsos oke) s průměrou hodoou fakoru výměy vzduchu = 0,5 h -. Tyo uvedeé hodoy budou při saoveí kriérií evakuace osob dále využiy. Přesý výpoče hodoy fakoru výměy vzduchu pro kokréí budovu lze provés rověž aplikací ČSN [] a ČSN [], keré se zabývají epelými zráami budov. Iezia výměy vzduchu ifilrací začě ovlivňuje epelé zráy budov a je v ěcho ormách řešea. Výpoče vývoje kocerace Výpoče kocerace oxických plyů v mísosi přilehlé k ávěré sraě budovy (viz obr. 7, mísos ) je dá již výše uvedeou rovicí průiku, j. rovicí č.5. Za předpokladu velikosi fakoru výměy vzduchu = 0,5 h - čií po 0-i miuách kocerace uviř budovy i z vějšku působícího ebezpečého plyu kocerace 0 maximálě,75 %, po 60-i miuách se zvede maximálě až a, % kocerace 0. Tyo hodoy jsou eoreické a určey za předpokladu, že se eučií žádá další ochraá opařeí. Dále se musí brá v úvahu zjedodušeí, že vekoví kocerace 0 má po dobu působeí kosaí velikos. Pro zvýšeí ochraých účiků lze využí zv. sysému kaskády. Teo sysém vychází ze skuečosi, že jsou-li za sebou mísosi (prosory) ze sray domu poeciálě zasažeé ebezpečými plyy - viz příklad řísupňové kaskády a obr. 7 bude ejižší kocerace oxických plyů v posledí mísosi, j. mísosi, kerá je a závěré sraě budovy. Pro výpoče vývoje kocerace v mísosech a se rověž vychází z koceračích bilací v příslušé mísosi s ím, že změa kocerace v kokréí mísosi je závislá a změě kocerace v mísosi předchozí. Výpoče vývoje kocerace v mísosech 9

10 0 (prosorách) a sebe kaskádoviě avazujících lze provés apříklad umerickým výpočem ebo aplikací Laplaceovy rasformace. Saoveí vývoje kocerace pro řísupňovou kaskádu pomocí Laplaceovy rasformace Saoveí vývoje kocerace pro případ řísupňové kaskády pomocí Laplaceovy rasformace lze provés dle odboré lieraury ásledově [8]: mísos č., fakor výměy vzduchu }) exp{ ( ) ( 0 i = (7) (7) mísos č., fakor výměy vzduchu () ( ) { } { } ( ) o i exp exp + = (8) mísos č., fakor výměy vzduchu () ( ) { } ( ) { } { } D D D D o o o o i exp exp exp = kde (9) ( ) ( ) D o + + = (0) Pro sarší savby s ízkou savebí kvaliou lze dle propočů za jedu hodiu působeí kosaí kocerace plyů odhadova ásledující vývoj: mísos č. i = 9,5 % vekoví kocerace, mísos č. i = 4,89 % vekoví kocerace, mísos č. i =,77 % vekoví kocerace. Grafické zázorěí vývoje kocerace u saveb s ízkou savebí kvaliou je a obr. 9.

11 c [%] i i i [hod] Obr. 9 Grafické zázorěí vývoje kocerace u saveb s ízkou savebí kvaliou Pro sadardí savby lze dle propočů za jedu hodiu působeí kosaí kocerace plyů odhadova ásledující vývoj: mísos č. i =, % vekoví kocerace, mísos č. i =,64 % vekoví kocerace, mísos č. i = 0,4 % vekoví kocerace. Možos zvýšeí ochraé fukce budov Jak již bylo v předchozím exu řečeo, hodoy kocerací jsou eoreické a vycházejí ze zjedodušeí, že vekoví kocerace 0 má po dobu působeí kosaí velikos. Dalším předpokladem pro saoveí hodo kocerací je skuečos, že se eučií žádá další ochraá opařeí. Vhodým výběrem mísosi a provedeím ěkerých ochraých opařeí však lze ochraou fukci zvýši. Při výběru mísosi je vhodé respekova zejméa ao kriéria [8] : je umísěa v co ejvyšším adzemím podlaží (ikoli však v podkroví) ímo dojde ke sížeí kocerace z veku působícího plyu, je umísěa a sraě budovy, kerá je odvrácea od zdroje ebezpečých láek možos využií efeku kaskády, má velký akiví prosor dochází ke sížeí hodoy fakoru výměy vzduchu, bez oevřeého kouřovodu a věracích mřížek, mísos s malým počem malých oke, s vysokou kvaliou ěsosi okeích spár sížeí hodoy ifilrace a sížeí hodoy fakoru výměy vzduchu, možos využií mísosi s exilími obklady možos chemické sorbce. Oproi jiým ochraým opařeím pro ohrožeou skupiu osob abízí avrhovaý způsob ochray ásledující výhody: bezprosředí použielos, kráký čas mezi varováím a provedeím evakuace, umožňuje ochrau před kulmiací ebezpečí, keré lze očekáva zpravidla během prví hodiy,

12 sížeí kocerací uviř budov oproi koceraci vě, sížeí oxické dávky. Působeí oxických plyů 5-0 miu a echráěé osoby odpovídá dávce při pobyu 6 hodi v chráěé savbě, zajišěí důležiých pořeb, apř. ochraa před amosférickými vlivy, pro psychicky labilější jedice je poby ve zámém prosředí (apř. by, pracovišě apod.) hodoce jako psychicky sabilí siuace, jedoduchými opařeími je možá účiá svépomoc pro osoby uviř saveb v ebezpečé oblasi. Opařeí pro zajišěí evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí, shruí V předchozích odsavcích byla popsáa výjimečos zdravoických zařízeí z hlediska případého procesu evakuace osob. Je zřejmé, že evakuaci osob lze považova za mimořádou siuaci, kerá vyžaduje speciálí přípravu obsahující soubor echických (savebě - echických) a orgaizačích opařeí. Bezpečosí opařeí je ué zohledi jak při zpracováí projekové dokumeace a realizaci savby, ak při jejím provozováí. Techická (savebě - echická) opařeí mohou zahrova: rozděleí objeků do požárích úseků (sysémové děleí podlaží do více požárích úseků, umožňujících evakuaci po roviě), omezující požadavky z hlediska kosrukčích sysémů, omezující požadavky z hlediska požárě echických vlasosí savebích hmo, aplikace speciálích požadavků a úikové cesy o zřízeí více úikových ces, o speciálí požadavky a provedeí úikových komuikací pro evakuaci pacieů eschopých samosaého pohybu, o omezeí délek úikových ces, o isalace lůžkových evakuačích výahů, isalace speciálích vzduchoechických sysémů k vyvořeí prosor s přelakem, isalace zařízeí domácího rozhlasu, isalace zařízeí ouzového osvěleí, isalace zařízeí elekrické požárí sigalizace, provedeí začeí evakuačích ces, včeě mís, keré ejsou k evakuaci určey. Orgaizačí opařeí mohou zahrova: zpracováí bezpečosí dokumeace, realizace školeí a odboré přípravy, zajišěé rvale volých úikových komuikací a východů, připraveos persoálu reagova a mimořádou siuaci (výcvik) o vyhodoceí siuace (aalýza ohrožeí), o předáí iformace o ebezpečí, o orgaizace a prováděí evakuace, o součios s osaím persoálem v zařízeí, zodpovědos za evakuaci všech ohrožeých osob, orgaizace ásledé péče. Na základě aalýzy evakuace osob v případě úiku ebezpečých láek lze pro budovy zdravoických zařízeí dále doporuči: v uzavřeých areálech zdravoických zařízeí avrhova umísěí cilivých pracovišť (JIP, operačí sály apod.) ak, aby v případě úiku ebezpečých láek bylo možé využí efeku kaskády (zpravidla do prosor budov, keré sousedí s viří čásí areálů),

13 čás vzduchoechiky zajišťující přívod čersvého vzduchu z vekovího prosoru osadi deekcí a příomos ebezpečých láek, aby v případě jejich úiku mohla bý vzduchoechika eprodleě vyřazea z provozu ebo přepua do režimu recirkulace. Výče opařeí má spíše demosraiví charaker a elze jej považova za vyčerpávající. Závěrem považují auoři za ué zdůrazi výzam korol, údržby a servisu isalovaých echických zařízeí budov, zejméa pak zařízeí plících bezpečosí fukci. Lieraura [] Folwarczy, L., Pokorý, J.: Evakuace osob. Osrava, Sdružeí požárí a bezpečosího ižeýrsví, 006. [] Kraochvílová, D: Ochraa obyvaelsva, SPBI, 005, ISBN: [] Plá evakuace obyvaelsva - meodická pomůcka ke zpracováí havarijího pláu okresu, Praha, MO - Hlaví úřad O, 999. [4] Proulx, D.: Moveme of People: The Evacuaio Timig. SFPE Hadbook of Fire Proecio Egieerig. Third Ediio, Secio, haper. Quicy, Naioal Fire Proecio Associaio, 00, s. 4-64, ISBN [5] ČSN Požárí bezpečos saveb - Nevýrobí objeky. Praha, Český ormalizačí isiu, 000, 4 s. [6] ČSN Požárí bezpečos saveb - Výrobí objeky. Praha, Český ormalizačí isiu, 00, 4 s. [7] ČSN Požárí bezpečos saveb - Budovy zdravoických zařízeí a sociálí péče. Praha, Český ormalizačí isiu, 006, 8 s. [8] Müller, G. Krierie für Evakuierugsempfehluge bei hemikaliefreisezuge. Bo: Budesam für Zivilschuz, 998 ISSN [9] DAVIES, P..: PURDY, G. Toxic Gas Risk Assessmes The Effecs of Beig Idoors. Isiuio of hemical Egieers - Norh Weser Brach Papers, 986, No.. [0] WILSON, D.J. Model Developme for Exposure-, Sheler-, Toxic Load ad Adverse. Biological Effecs for Oudoor, Idoor ad Evacuaio Exposures i Dispersig Toxic Gas Plumes. Edmoo, Albera: Dep. of Mechaical Egieerig, Uiversiy of Albera, 988. T6G 68. [] FEUSTEL, H.E. Zur überschlägige Besimmug des Lufausausches i Gebäude. HLH Bd. 40, 989, Nr. 8. [] ČSN Výpoče epelých zrá budov při úsředím vyápěí. Praha, Český ormalizačí isiu, 994. [] ČSN Tepelá ochraa budov. Praha, Český ormalizačí isiu, 994.

OBJEKTOVÁ ALGEBRA. Zdeněk Pezlar. Ústav Informatiky, Provozně-ekonomická fakulta MZLU, Brno, ČR. Abstrakt

OBJEKTOVÁ ALGEBRA. Zdeněk Pezlar. Ústav Informatiky, Provozně-ekonomická fakulta MZLU, Brno, ČR. Abstrakt OBEKTOVÁ ALGEBRA Zdeěk Pezlar Úsav Iformaiky, Provozě-ekoomická fakula MZLU, Bro, ČR Absrak V objekovém modelu da defiujeme objekové schéma (řídu) jako čveřici skládající se ze jméa řídy, aribuů, domé

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_17_Klopné obvody RS, JK, D, T. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_17_Klopné obvody RS, JK, D, T. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projeku CZ..7/.5./34.58 Číslo maeriálu VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_7_Klopé obvody RS, JK, D, T. Název školy Auor Temaická oblas Ročík Sředí odborá škola a Sředí odboré učilišě, Dubo Ig. Miroslav Krýdl

Více

Cost benefit analýza projektu Sociální integrace vybraných skupin obyvatel v obci Ralsko, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Cost benefit analýza projektu Sociální integrace vybraných skupin obyvatel v obci Ralsko, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Iformace o zpracovaeli, zadavaeli, realizáorovi...2 2. Podsaa projeku...3 3. Srukura beeficieů...6 3.1 Vymezeí zaieresovaých subjeků...6 4. Popis ivesičí a ulové variay...7

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

VÝKONOVÉ DIODY 5000 A 0,1 A I FAV 50 V U RRM V

VÝKONOVÉ DIODY 5000 A 0,1 A I FAV 50 V U RRM V VÝKONOVÉ DIODY Výkoové polovodičové diody se v aplikacích používají k zabezpečeí průchodu proudu jedím směrem, ejčasěji k usměrňováí sřídavého proudu.,1 A I AV 5 A 5 V RRM 1 V Věkerých aplikacích je požadová

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů V

Úhrada za ústřední vytápění bytů V Úhrada za úsřdí vyápěí byů V Aoa osldí z sér čláků o poměrovém měří pojdává o vzahu poměrového a zv. absoluího měří pla, a poukazuj a další, zaím méě zámou možos využí poměrovýh dkáorů VIA, krou j korola

Více

6 Algoritmy ořezávání a testování polohy

6 Algoritmy ořezávání a testování polohy 6 lgorim ořezáváí a esováí poloh Sudijí íl Teo blok je věová problemaie vzájemé poloh grafikýh primiiv, zejméa poloze bodu vzhledem k mohoúhelíku včeě jedolivýh speifikýh varia jako jsou čřúhelík, jehož

Více

Metody odhadu poptávky a nabídky v podmínkách nerovnovážného modelu

Metody odhadu poptávky a nabídky v podmínkách nerovnovážného modelu 4. eziárodí koferece Řízeí a odelováí fiačích rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekooická fakula, kaedra Fiací.-. září 8 Meody odhadu popávky a abídky v podíkách erovovážého odelu Pavla Vodová Absrak Cíle ohoo

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

DIMENZOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH PROFILŮ PREFEN

DIMENZOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH PROFILŮ PREFEN DIMNZOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH PROFILŮ PRFN 1 Kulkova 10/4231, 615 00 Bro el.: 541 583 208, 297, fa.: 549 254 556 e-mail: kompozi@prefa.cz hp://www.prefa-kompozi.cz DIMNZOVÁNÍ PROFILŮ Maeriálová srukura, základí

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ)

3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ) 3. POJIŠTĚÍ OSOB (ŽIVOTÍ POJIŠTĚÍ) 3.. EMOELOVÝ PŘÍSTUP 3... ekremeí řád vymíráí populace Úmrosí abulky a) Smr je áhodým jevem, kerý se pojišťuje pro účely ŽP sačí pracova s průměrými hodoami záko velkých

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze de 21. listopadu 2006, kterou se staoví mezí hodoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základí požadavky a obsah strategických hlukových map a akčích pláů a podmíky účasti veřejosti

Více

ESTIMATION OF DENSITY FUNCTION PARAMETERS WITH CENSORED DATA FROM PRODUCT LIFE TESTS

ESTIMATION OF DENSITY FUNCTION PARAMETERS WITH CENSORED DATA FROM PRODUCT LIFE TESTS ESTIMATION OF DENSITY FUNCTION ARAMETERS WITH CENSORED DATA FROM RODUCT LIFE TESTS J.Tůa * Suary: The paper deals wih a saisial ehod for he evaluaio of life es resuls. I is supposed ha oly soe of he es

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

1.6. Srovnání empirických a teoretických parametrů (4.-5.předn.)

1.6. Srovnání empirických a teoretických parametrů (4.-5.předn.) .6. rováí empirických a eoreických paramerů (4.-5.před.) Cíle: - pravděpodobosí zkoumáí výběrového saisického souboru: kvaifikace eoreických paramerů, srováí eoreických a empirických paramerů (Probable

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATED RA F YZIKY L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y Jméo TUREČEK Daiel Datum měřeí 8.11.2006 Stud. rok 2006/2007 Ročík 2. Datum odevzdáí 15.11.2006 Stud.

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Strukturální model nekryté úrokové parity a jeho empirická verifikace 1

Strukturální model nekryté úrokové parity a jeho empirická verifikace 1 5. meziárodí koferece Fiačí řízeí podiku a fiačích isiucí Osrava VŠB-TU Osrava, Ekoomická fakula, kaedra Fiací 7.-8. září 2005 Srukurálí model ekryé úrokové pariy a jeho empirická verifikace 1 Jaroslava

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Řešení soustav lineárních rovnic

Řešení soustav lineárních rovnic Řešeí sousv lieáríc rovic Sousv lieáríc rovic Sousvou m lieáríc rovic o ezámýc rozumíme sousvu : Kde ij i R M m m Čísl ij zýváme koeficiey sousvy čísl i soluí čley Uvedeou sousvu udeme zči Sm m M m Homogeí

Více

5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI. Čas ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět:

5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI. Čas ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět: 5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ RAVDĚODOBNOSTI Čas e sudiu aioly: 0 miu Cíl: o rosudováí ohoo odsavce budee umě: charaerizova hyergeomericé rozděleí charaerizova Beroulliho ousy a z ich odvozeé jedolivé yy disréích

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 5

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 5 Fakula srojího ižeýrsví VUT v Brě Úsav kosruováí KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Předáška 5 Čelí soukolí se šikmými zuby hp://www.audiforum.l/ Moderaio is bes, ad o avoid all exremes. PLUTARCHOS Čelí soukolí

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Analýza volatility devizových kurzů vybraných ekonomik

Analýza volatility devizových kurzů vybraných ekonomik Aalýza volailiy devizových kurzů vybraých ekoomik Radek BEDNAŘÍK, VŠB TU Osrava i Absrac This paper is focused o he hisorical developme of seleced exchage raes' volailiy, ha is: AUD, CAD, DEM, DKK, EUR,

Více

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě Tesařová M. Průmyslová elektroeergetika, ZČU v Plzi 000 4. Napěťové poměry v distribučí soustavě 4.1 Napěťové poměry při bezporuchovém provozím stavu Charakteristickým zakem kvality dodávaé elektrické

Více

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI 6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI Fukce Dovedosti:. Základí pozatky o fukcích -Chápat defiici fukce,obvyklý způsob jejího zadáváí a pojmy defiičí obor hodot fukce. U fukcí zadaých předpisem umět správě operovat

Více

OCELOVÉ KULOVÉ KOHOUTY

OCELOVÉ KULOVÉ KOHOUTY OCEOVÉ KUOVÉ KOHOUTY Ballomax ocelové kulové kohouy - voa 213 Přivařovací kulové kohouy 213 Přírubové kulové kohouy 214 Kulové kohouy s mauálí převoovkou 214 Záviové kulové kohouy 216 Navrávací kulové

Více

6. Posloupnosti a jejich limity, řady

6. Posloupnosti a jejich limity, řady Moderí techologie ve studiu aplikovaé fyziky CZ..07/..00/07.008 6. Poslouposti a jejich limity, řady Posloupost je speciálí, důležitý příklad fukce. Při praktickém měřeí hodot určité fyzikálí veličiy dostáváme

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský socálí fod Praha & EU: Ivesujee do vaší budoucos Ekooka podku aedra ekooky, aažersví a huaích věd Fakula elekroechcká ČVUT v Praze Ig. učerková Blaka, 20 Úrokový poče, základy fačí aeaky (BI-EP)

Více

Základy vyhodnocení migračních zkoušek při ochraně životního prostředí Diplomová práce

Základy vyhodnocení migračních zkoušek při ochraně životního prostředí Diplomová práce Česká zemědělská uiverzia Fakula živoího rosředí Kaedra ekologie Základy vyhodoceí migračích zkoušek ři ochraě živoího rosředí Dilomová ráce Diloma: Bc. Pavel Šimek Vedoucí dilomové ráce: Doc. RNDr. Ig.

Více

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů:

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů: Odhady parametrů polohy a rozptýleí pro často se vyskytující rozděleí dat v laboratoři se vyčíslují podle ásledujících vztahů: a : Laplaceovo (oboustraé expoeciálí rozděleí se vyskytuje v případech, kdy

Více

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu 1. Defiice elektrického pohou Pod pojmem elektrický poho rozumíme soubor elektromechaických vazeb a vztahů mezi pracovím mechaismem a elektromechaickou soustavou. Mezi základí tři části elektrického pohou

Více

Téma: 11) Dynamika stavebních konstrukcí

Téma: 11) Dynamika stavebních konstrukcí Počítačová podpora statických výpočtů Téma: ) Dyamika stavebích kostrukcí Katedra stavebí mechaiky Fakulta stavebí, VŠB V Techická uiverzita Ostrava Rozděleí mechaiky Statika Zabývá se problematikou působeí

Více

k(k + 1) = A k + B. s n = n 1 n + 1 = = 3. = ln 2 + ln. 2 + ln

k(k + 1) = A k + B. s n = n 1 n + 1 = = 3. = ln 2 + ln. 2 + ln Číselé řady - řešeé přílady ČÍSELNÉ ŘADY - řešeé přílady A. Součty řad Vzorové přílady:.. Přílad. Určete součet řady + = + 6 + +.... Řešeí: Rozladem -tého čleu řady a parciálí zlomy dostáváme + = + ) =

Více

UŽITÍ MATLABU V KOLORIMETRII. J.Novák, A.Mikš. Katedra fyziky, FSv ČVUT, Praha

UŽITÍ MATLABU V KOLORIMETRII. J.Novák, A.Mikš. Katedra fyziky, FSv ČVUT, Praha UŽITÍ MATLABU V KOLORIMETRII J.Novák A.Mikš Katedra fyziky FSv ČVUT Praha Kolorimetrické metody jsou velmi často používáy jako diagostické metody v řadě oblastí vědy a techiky. V čláku jsou ukázáy příklady

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n Petra Suryková Modelováí křivek základím prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polyomiálí Q( t) a a t... a t polyomiálí křivky můžeme sado vyčíslit sado diferecovatelé lze z ich skládat křivky

Více

Ventilátory řady NV. Polohy spirálních skříní při pohledu ze strany sání. levé pravé. Provedení pravé Provedení levé Provedení oběžného kola

Ventilátory řady NV. Polohy spirálních skříní při pohledu ze strany sání. levé pravé. Provedení pravé Provedení levé Provedení oběžného kola Vetilátory řady NV Vetilátory řady NV jsou radiálí ízkotlaké vetilátory. Skříě a oběžá kola jsou vyráběa z materiálu VC. Vetilátory jsou určey k odsáváí výparů agresivích kapali jako jsou kyseliy a louhy

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti.

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti. 10 Cvičeí 10 Statistický soubor. Náhodý výběr a výběrové statistiky aritmetický průměr, geometrický průměr, výběrový rozptyl,...). Bodové odhady parametrů. Itervalové odhady parametrů. Jedostraé a oboustraé

Více

TESTOVÁNÍ a DIAGNOSTIKA VÝROBNÍCH STROJŮ I

TESTOVÁNÍ a DIAGNOSTIKA VÝROBNÍCH STROJŮ I ESOVÁNÍ a DIAGNOSIKA VÝROBNÍCH SROJŮ I Leraura: Skra: Zdeěk Vorlíček: Solehlvos a dagoska výrobích srojů ČVU Praha 99 Vorlíček, Rudolf: Dagoska VS ČVU Praha 98 Ka.. Úvod: Proč se zabýváme esováím a dagoskou

Více

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr Náhodý výběr 1 Náhodý výběr Matematická statistika poskytuje metody pro popis veliči áhodého charakteru pomocí jejich pozorovaých hodot, přesěji řečeo jde o určeí důležitých vlastostí rozděleí pravděpodobosti

Více

IAJCE Přednáška č. 12

IAJCE Přednáška č. 12 Složitost je úvod do problematiky Úvod praktická realizace algoritmu = omezeí zejméa: o časem o velikostí paměti složitost = vztah daého algoritmu k daým prostředkům: časová složitost každé možiě vstupích

Více

je vstupní kvantovaný signál. Průběh kvantizační chyby e { x ( t )}

je vstupní kvantovaný signál. Průběh kvantizační chyby e { x ( t )} ČÍSLICOVÉ ZPRACOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ Z HLEDISKA PSYCHOAKUSTIKY Fratišek Kadlec ČVUT, fakulta elektrotechická, katedra radioelektroiky, Techická 2, 66 27 Praha 6 Úvod Při číslicovém zpracováí zvukových

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A Nejstoty měřeí Pro každé přesé měřeí potřebujeme formac s jakou přesostí bylo měřeí provedeo. Nejstota měřeí vyjadřuje terval ve kterém se achází skutečá hodota měřeé velčy s určtou pravděpodobostí. Nejstota

Více

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík stavebí obzor 9 10/2014 125 Vliv tvářeí za studea a pevostí charakteristiky korozivzdorých ocelí Ig. Ja Mařík Ig. Michal Jadera, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavebí Čláek uvádí výsledky tahových zkoušek

Více

6. Ventilátory řady FORT NVN

6. Ventilátory řady FORT NVN 0 FORT-LASTY s.r.o., Hulíská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ 6. Vetilátory řady FORT Vetilátory řady FORT jsou radiálí ízkotlaké vetilátory. Skříě a oběžá kola jsou vyráběa z materiálu VC. Vetilátory jsou

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti 8 Aritmetická posloupost, posloupost rostoucí a klesající Poslouposti Posloupost je fukci s defiičím oborem celých kladých čísel - apř.,,,,,... 3 4 5 Jako fukci můžeme také posloupost zobrazit do grafu:

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení CZ..07/2.2.00/28.030 Středoevropské cetrum pro vytvářeí a realizaci iovovaých techicko-ekoomických studijích programů Vytápěí BT0 TZB II - cvičeí Zadáí Pro vytápěé místosti vašeho objektu avrhěte otopá

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

NEPARAMETRICKÉ METODY

NEPARAMETRICKÉ METODY NEPARAMETRICKÉ METODY Jsou to metody, dy předmětem testu hypotézy eí tvrzeí o hodotě parametru ějaého orétího rozděleí, ale ulová hypotéza je formulováa obecěji, apř. jao shoda rozděleí ebo ezávislost

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ ÝMĚNA ZDUCHU A INTERIÉROÁ POHODA PROSTŘEDÍ AERKA J. Fakulta architektury UT v Brě, Poříčí 5, 639 00 Bro Úvod Jedím ze základích požadavků k zabezpečeí hygieicky vyhovujícího stavu vitřího prostředí je

Více

1 Uzavřená Gaussova rovina a její topologie

1 Uzavřená Gaussova rovina a její topologie 1 Uzavřeá Gaussova rovia a její topologie Podobě jako reálá čísla rozšiřujeme o dva body a, rozšiřujeme také možiu komplexích čísel. Nepřidáváme však dva body ýbrž je jede. Te budeme začit a budeme ho

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III. Iovace a zkvalitěí výuky prostředictvím ICT Téma III..3, pracoví list 3 Techická měřeí v MS Ecel Průměry a četosti, odchylky změřeých hodot. Ig. Jiří Chobot

Více

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE 1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE V této kapitole se dozvíte: jak je axiomaticky defiová vektor a vektorový prostor včetě defiice sčítáí vektorů a ásobeí vektorů skalárem;

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Modelování rizika úmrtnosti

Modelování rizika úmrtnosti 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena

Více

Analýza stavebního spoření, jako metody zhodnocení volných prostředků

Analýza stavebního spoření, jako metody zhodnocení volných prostředků Medelova zemědělsk{ a lesick{ uiverzia v Brě Provozě ekoomick{ fakula Úsav saisik a operačího výzkumu Aalýza savebího spořeí, jako meod zhodoceí volých prosředků Bakal{řsk{ pr{ce Vedoucí pr{ce Ig. V{clav

Více

Komplexní čísla. Definice komplexních čísel

Komplexní čísla. Definice komplexních čísel Komplexí čísla Defiice komplexích čísel Komplexí číslo můžeme adefiovat jako uspořádaou dvojici reálých čísel [a, b], u kterých defiujeme operace sčítáí, ásobeí, apod. Stadardě se komplexí čísla zapisují

Více

ANALÝZA VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR Bakalářská práce

ANALÝZA VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR Bakalářská práce MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU ANALÝZA VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr.

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

1. Základy měření neelektrických veličin

1. Základy měření neelektrických veličin . Základy měřeí eelektrických veliči.. Měřicí řetězec Měřicí řetězec (měřicí soustava) je soubor měřicích čleů (jedotek) účelě uspořádaých tak, aby bylo ožě split požadovaý úkol měřeí, tj. získat iformaci

Více

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15 VŠB - T Ostrava, FE MĚŘENÍ PARAMETRŮ OVĚTLOVACÍCH OTAV VEŘEJNÉHO OVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGLÁTOR E5 Řešitelé: g. taislav Mišák, Ph.D., Prof. g. Karel okaský, Cc. V Ostravě de.8.2007 g. taislav Mišák, Prof.

Více

Popisná statistika - zavedení pojmů. 1 Jednorozměrný statistický soubor s kvantitativním znakem

Popisná statistika - zavedení pojmů. 1 Jednorozměrný statistický soubor s kvantitativním znakem Popisá statistika - zavedeí pojmů Popisá statistika - zavedeí pojmů Soubor idividuálích údajů o objektech azýváme základí soubor ebo také populace. Zkoumaé objekty jsou tzv. statistické jedotky a sledujeme

Více

Matematika I. Název studijního programu. RNDr. Jaroslav Krieg. 2014 České Budějovice

Matematika I. Název studijního programu. RNDr. Jaroslav Krieg. 2014 České Budějovice Matematika I Název studijího programu RNDr. Jaroslav Krieg 2014 České Budějovice 1 Teto učebí materiál vzikl v rámci projektu "Itegrace a podpora studetů se specifickými vzdělávacími potřebami a Vysoké

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

Matematika 2 (BMA2 + KMA2)

Matematika 2 (BMA2 + KMA2) FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Maemaika BMA KMA Auoři eu: Prof RNDr Fraišek Melkes, CSc Mgr Mari Řeáč FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman ASYNCHRONNÍ STROJE Obsah. Pricip čiosti asychroího motoru. Náhradí schéma asychroího motoru. Výko a momet asychroího motoru 4. Spouštěí trojfázových asychroích motorů 5. Řízeí otáček asychroích motorů

Více

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb:

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb: ruhlář Michal 8.. 5 Laboratorí práce č. Úloha č. 9 Polarizace světla a Browův pohyb: ϕ p, C 4% 97,kPa Úkol: - Staovte polarizačí schopost daého polaroidu - Určete polarimetrem úhel stočeí kmitavé roviy

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV METODIKA URČOVÁNÍ PLYNULOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV METODIKA URČOVÁNÍ PLYNULOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ PLYNULOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV prosiec

Více