Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení"

Transkript

1 Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí Ig. Libor Folwarczy, Ph.D., Ig. Jiří Pokorý, Ph.D. Hasičský záchraý sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Osrava-Zábřeh Homepage: Klíčová slova Evakuace, emocice, požár, úik ebezpečých láek, ochraá fukce budov Absrak Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí je esporě ejzávažějším problémem v případě vziku mimořádé událosi. V příspěvku je v obecé poloze prezeováo rozděleí evakuace osob z růzých hledisek, jsou popsáy všeobecé zásady saoveí doby evakuace osob a rozvedea specifika procesu evakuace v objekech zdravoických zařízeí. Pozoros je dále zaměřea a siuace ierího ebo exerího ohrožeí, keré mohou bý poděem k evakuaci. Závěrem jsou v příspěvku rozvedea opařeí, kerá mohou usadi průběh evakuačího procesu v ěcho objekech a ím aké zvýši míru bezpečosi osob, keré se zde achází. Úvod Na území České republiky dochází v objekech zdravoických zařízeí ročě ke vziku přibližě 40 až 65 požárů, při kerých je zraěo 5 až osob. Přesože uvedeý poče požárů epředsavuje saisicky zcela zásadí hodou, eí možé vzhledem k charakeru osob, keré se zde achází, ebezpečí podceňova. Jedou z možosí jak předejí zraěím ebo úmrím je evakuace osob v případě vziku mimořádé událosi do prosor zajišťujících jejich bezpečí. Evakuace osob je zpravidla chápáa jako krákodobé opušěí poeciálě ohrožeého prosoru průvodími účiky požáru (apř. úbykem kyslíku, zplodiami hořeí, eplem) bez pomoci záchraých složek. Klasickým a hasičům ejzámějším příkladem evakuace osob, je opušěí objeku, v ěmž byl vyhláše požárí poplach, a o podle předem zpracovaého evakuačího pláu po saoveých úikových cesách. Z hlediska časového se jedá o opušěí prosoru za dobu řádově desíek sekud, maximálě miu. Tao předsava, jak bude rozvedeo v ásledujících odsavcích, evysihuje evakuaci osob v její plé šíři (časové i obsahové) []. Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí je poměrě specifickou záležiosí, kerá je způsobeá charakerem osob, keré se v ěcho objekech vyskyují (osoby s omezeou schoposí pohybu a eschopé samosaého pohybu) a péči, kerá jim je poskyováa (akuí ebo dlouhodobá lékařská péče). Příčiou evakuace osob může bý ierí ebo exerí podě. Evakuaci osob můžeme pro přehledos rozděli a akiví (opušěí objeku) ebo pasiví (evakuace osob do jiého bezpečého prosoru ebo serváí a mísě). Evakuace osob v příspěvku bude zaměřea a siuace požáru uviř zdravoického zařízeí (ierí podě) a evakuaci osob v případě úiku ebezpečé láky vě objeku (exerí

2 podě). Přesože uvedeé variay epředsavují komplexí rozsah možých varia, lze je považova za ejpravděpodobější. Současě je zřejmé, že širší rozsah již přesahuje možosi ohoo příspěvku. Evakuace osob a její děleí z růzých hledisek Evakuaci osob je vhodé člei z hlediska rozsahu opařeí a doby rváí []. Z hlediska rozsahu opařeí lze evakuaci osob rozděli a: evakuaci objekovou, kerá zahruje evakuaci osob jedé ebo malého poču obyých budov, admiisraivě správích budov, echologických provozů ebo dalších objeků, evakuaci plošou, kerá zahruje evakuaci obyvaelsva z čási ebo celého urbaisického celku, případě věšího územího prosoru, přičemž obyvaelsvem jsou míěy všechy osoby v mísech ohrožeých mimořádou událosí s výjimkou osob, keré se budou podíle a záchraých pracích, a řízeí evakuace ebo budou vykoáva jiou eodkladou čios. Z hlediska doby rváí lze evakuaci rozděli a: evakuaci krákodobou, kdy ohrožeí evyžaduje dlouhodobé opušěí objeku (prosoru). Pro evakuovaé osoby eí zpravidla zapořebí realizova opařeí související s ásledou péčí o evakuovaé osoby, jako je apř. áhradí ubyováí a sravováí, evakuaci dlouhodobou, kdy ohrožeí vyžaduje dlouhodobé opušěí objeku (prosoru). Pro evakuovaé je zpravidla zapořebí realizova opařeí související s ásledou péčí, jako je apř. áhradí ubyováí a sravováí. Obdobé děleí již v miulosi využívala aké meodická pomůcka ke zpracováí pláu evakuace obyvaelsva []. Uvedeé rozděleí, keré lze považova za přijaelé pro pořeby praxe, je včeě dalšího čleěí zázorěo a obr.. Evakuace Evakuace objeková (EO) Evakuace plošá (EP) EO - Opušěí objeku EO - Serváí osob v objeku Zpravidla krákodobá Zpravidla dlouhodobá Obr. Rozděleí evakuace z hlediska rozsahu opařeí a doby rváí

3 Doba evakuace osob Saoveí doby evakuace Progóza pohybu osob v průběhu evakuace je základím aspekem pro posouzeí jejich bezpečosi [4]. Je ué jedozačě rozlišova dobu pohybu osob objekem a celkovou dobu pořebou pro evakuaci osob z objeku RSET. Obecě lze evakuaci považova za bezpečou, pokud doba pořebá pro evakuaci osob RSET (required safe egress ime) je meší ebo ejvýše rova dosupé době pro evakuaci ASET (available safe egress ime). Plaí edy: RSET ASET () Doba pořebá pro evakuaci osob RSET sesává z dílčích časových iervalů: RSET = [mi] () d v r z u kde d doba od vziku do deekce požáru [mi] v doba od deekce požáru do vyhlášeí evakuace [mi] r doba od vyhlášeí evakuace do rozhoduí osob k jejímu zahájeí [mi] z doba od rozhoduí k zahájeí evakuace do vlasího zahájeí evakuace [mi] u předpokládaá doba evakuace (doba pohybu osob objekem) [mi] Dosupá doba pro evakuaci osob ASET je zázorěá a obr.. Doba dosupá pro evakuaci ASET Doba pořebá pro evakuaci RSET Doba do zahájeí evakuace Doba pohybu u Vímáí Ierpreace Deekce d Doba do rozhoduí r Akce z Iiciace Varováí v Ukočeí evakuace Udržielý sav Obr. Doba evakuace osob ASET Předpokládaá doba evakuace u předsavuje časový úsek, kdy dochází k pohybu osob objekem a volé prosrasví ebo do jiého bezpečého prosoru. Předpokládaá doba evakuace u uvedeá v rovici () odpovídá předpokládaé době evakuace dle kmeových orem požárí bezpečosi saveb [5, 6]. Za základ pro saoveí předpokládaé doby evakuace bývá považová zv. hydraulický model. Doba od vyhlášeí evakuace do jejího zahájeí Doba od vyhlášeí evakuace do jejího zahájeí je poměrě obížě odhaduelá. Uvedeá doba je dílčí čásí doby vyjádřeé rovicí () a lze ji psá ve varu: = + [mi] () rz kde rz r r z doba od vyhlášeí do zahájeí evakuace [mi] doba od vyhlášeí evakuace do rozhoduí osob k jejímu zahájeí (vímáí a

4 ierpreace) [mi] z doba od rozhoduí k zahájeí evakuace do vlasího zahájeí evakuace [mi] V miulosi byl v moha případech uvedeý časový ierval zaedbává, což vedlo k esprávým časovým progózám. Tradičě se předpokládalo, že osoby po vyhlášeí požárího poplachu bezprosředě zahájí evakuaci. Ve skuečosi však může bý doba od vyhlášeí evakuace do jejího zahájeí shodá s dobou pohybu osob objekem ebo v ěkerých případech aké podsaě delší ež doba pohybu osob objekem. Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí, zejméa v případech jejich vybaveí lůžkovými odděleími, však při opimalizaci echických a orgaizačích opařeí z hlediska požárí ochray, kerá poziivě urychlí rozhodovací proces související se zahájeím evakuace osob, může časově probíha odlišě. Lze reálě předpokláda, že doba pohybu osob objekem bude především z důvodu charakeru osob (pacieů) delší ež doba od vyhlášeí evakuace do jejího zahájeí. Pro objeky zdravoických zařízeí edy plaí: rz << u (4) kde rz doba od vyhlášeí do zahájeí evakuace [mi] předpokládaá doba evakuace (doba pohybu osob objekem) [mi] u Poziiví a egaiví jevy ovlivňující evakuaci osob v objekech zdravoických zařízeí Zdravoická zařízeí svým vlasím charakerem provozu vyváří specifické poziiví i egaiví jevy ovlivňují evakuaci osob. Mezi poziiví jevy lze zařadi: zpravidla prosoré komuikace pro prováděí případé evakuace osob, rvalou příomos osob ve věšiě prosor objeku usadňující zpozorováí ebezpečí, rvalou příomos persoálu pro prováděí evakuace osob, možou výpomoc persoálu z jiých odděleí, kerá ejsou ohrožea, přípravu a výcvik persoálu pro zvláduí mimořádých siuací, áročé požadavky a savbu a provoz zdravoických zařízeí z hlediska požárí bezpečosi a ochray obyvaelsva (práví a echické předpisy), sysemaickou pozoros ze sray korolích orgáů směřující k zajišěí vysoké úrově bezpečosi (apř. orgáu vykoávajícího sáí požárí dozor). Za egaiví lze považova zejméa: poměrě vysokou koceraci osob (zejméa u vícepodlažích objeků), omezeou pohyblivos osob ebo jejich imobiliu, rvalé připojeí pacieů k lékařským přísrojům zajišťujícím jejich živoí fukce (apř. ARO, JIP), uos dokočeí ěkerých lékařských zákroků a speciálích odděleích za všech siuací (apř. operačí sály), psychickou labiliu pacieů vysaveých zdravoím poížím a áhlému epředvídaému ebezpečí. Z výše uvedeých odsavců je zřejmé, že evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí bude z hlediska své áročosi mimořádou záležiosí ve srováí s jiými druhy saveb. 4

5 Evakuace osob v případě požáru Při vziku požáru ve zdravoickém objeku je ué s vazbou a ebezpečos poděu jedozačě rozliši zda budou osoby evakuováy, jakou formou a v jakém rozsahu. Lze reálě předpokláda vzik řady siuací, kdy věší míra bezpečosi bude pro ohrožeé osoby zajišěa v relaivě bezpečém prosoru, kde se právě achází (pokoj, vyšeřova apod.), ež absolvováím áročého procesu evakuace prosorami s případým věším rizikem (apř. úiková cesa zečišěá kouřovými plyy požáru). Kvaiaiví zasoupeí, éo zv. pasiví evakuace, bude ovlivěo charakerem objeku, zejméa pak jeho savebí a echickou připraveosí pro mimořádé siuace (kvaliaiví sráka) [7]. V případě, že ohrožeí osob bude vyhodoceo jako akuí a elze voli jiou variau pro zajišěí jejich bezpečosi, dojde k realizaci akiví evakuace osob. Popisovaý druh evakuace osob z objeků zdravoických zařízeí je separová do dílčích čásí (fází). Osoby jsou sadardě ejprve evakuováy po roviě do sousedího požárího úseku, kerý jim zajisí po určiou dobu relaivě bezpečé prosředí ( fáze evakuace; obr. ). Následě budou osoby evakuováy schodiši a evakuačími výahy z objeku a volé prosrasví (. fáze evakuace; obr. 4). Po evakuaci (přemísěí) osob bude ué zajisi jejich ásledou péči jako je zejméa převoz, ubyováí a odpovídající lékařská péče (. fáze evakuace; obr. 5). Sesera Evakuačí výah Směr evakuace Děleí do požárích úseků Obr. Evakuace osob po roviě do sousedího požárího úseku (. fáze) Sesera Evakuačí výah Směr evakuace Děleí do požárích úseků Obr. 4 Evakuace osob schodiši a evakuačími výahy a volé prosrasví (. fáze) 5

6 Sesera Obr. 5 Převoz, ubyováí a odpovídající lékařská péče (. fáze) Rozhoduí mezi pasiví ebo akiví evakuací je z hlediska bezpečosi osob v objekech zdravoických zařízeí zcela zásadí, přičemž aalýza ohrožeí bude v moha případech složiou záležiosí, časo s ěžko předvídaelým výsledkem. Evakuace osob v případě úiku ebezpečých láek Druhým modelovým případem je úik ebezpečých láek vě objeků zdravoických zařízeí, přičemž může dojí k ohrožeí osob uviř ěcho objeků. Problemaika evakuace je aalyzováa pro saisicky ejčasěji uiklé ebezpečé láky edy chlór a amoiak, a o s ohledem pouze a jejich oxické působeí. Základí východiska: doba egaivího působeí ebezpečých láek je cca 0-60 miu od jejich úiku [8], zejméa v ávazosi a paramery úiku a akuálí meeosiuaci, vlasí průběh kocerace ebezpečé láky je v reálém čase obížé saovi, vesměs chybí relevaí daa pro okamžié amodelováí, z modelovaých průběhů kocerací ebezpečých láek je paré, že a kraší časový ierval (řádově miuy) dochází ke skokovému árůsu kocerace, viz obr.6. 6

7 Obr. 6 Průběh kocerace v kokréím mísě sopy Z výše uvedeého je paré, že je ereálé provés bezpečou evakuaci osob formou opušěí objeku a přemísěí evakuovaých mimo zasažeý prosor, především z časových a bezpečosích důvodů jedá se zpravidla o věší možsví osob, pro keré ejsou adekváí ochraé prosředky, e všechy osoby je možo evakuova v reálém čase (operačí sály, JIP apod.). Velmi efekivím způsobem ochray osob může bý jejich přemísěí (evakuace) do kokréí čási objeku a využií ochraých vlasosí saveb, což je v souladu s převládajícím ázorem v EU. Fyzikálí základ ochraé fukce budov Fakorem, kerý začě ovlivňuje možosi ochray obyvaelsva v budovách je výměa vzduchu v sysému budovy-okolí prosředí v závislosi a době působeí ebezpečých plyů v zasažeé lokaliě. Výměa vzduchu v sysému budova-okolí prosředí je dáa u sadardích budov především veilací spárami (ejvýzaměji spárami oke), kerá je rozhodující pro koceraci ebezpečých plyů v budově. Kocerace se vypočíá podle íže uvedeé rovice průiku [9]: = ( exp{ }) [%] (5) i 0 kde i kocerace škodlivých láek ve sledovaé mísosi [%] 0 kocerace škodlivých láek ve volém prosoru [%] fakor výměy vzduchu, LAR-hodoa, AH-hodoa [h - ] expozičí doba pro uvažovaý recepor [h] Fakor výměy vzduchu obecě Pro úvahy o ochraých opařeích je důležiý fakor výměy vzduchu, meziárodě AHhodoa. Jedá se o podíl hodoy ifilrace pro určié míso a objemu prosoru. Fakor výměy vzduchu [0] je dá vzahem: 7

8 - hodoa ifilrace[m h ] = akiví prosor [m ] [h - ] (6) Fakor výměy vzduchu je závislý a: rychlosi a směru věru, prouděí věru s ohledem a sousedí savby a opografické vlivy, rozdílu laku vzduchu, rozdílu eplo mezi viří čási budovy a vekovím prosředím, koeficieu propusosi okeích spár, akivím objemu prosoru. Pro zhodoceí velikosi přirozeé výměy vzduchu v sysému budova-okolí prosředí je rozhodujícím jevem rozděleí laku vzduchu a povrchy budov. Prouděí vzduchu vyváří u savby a ávěré sraě poziiví a a závěré sraě egaiví lakové pole viz obr. 7. Obr. 7 Schémaický řez budovou Měřeím je obížé zachyi rozložeí laku a budovách pro sále se měící paramery ovlivňující pohyb vzduchu. Simulacemi však mohou bý přibližě určey laky a ávěré a závěré sraě budovy. Příklad pro akové určeí předsavuje profil laku věru od HUSSAINA a LEE [] viz obr. 8, ze kerého vyplývá, že a ávěré sraě budovy lak věru soupá se vzrůsající výškou a a závěré sraě lze předpokláda podlak cca Pa. Zjedodušeě lze kosaova, že a ávěré sraě se dá očekáva poměrě vysoká výměa vzduchu způsobeá lakem vzduchu, v posledí mísosi a závěré sraě domu se eočekává žádý průik koamiovaého vzduchu zvečí. 8

9 Obr. 8 Profil laku věru HUSSAIN, LEE Určeí hodo fakoru výměy vzduchu Dle dosupé lieraury [8] lze u budov posaveých v souladu s plaými předpisy počía s průměrou hodoou fakoru výměy vzduchu = 0,5 h -, u budov sarších s ízkou savebí kvaliou (především pokud jde o ěsos oke) s průměrou hodoou fakoru výměy vzduchu = 0,5 h -. Tyo uvedeé hodoy budou při saoveí kriérií evakuace osob dále využiy. Přesý výpoče hodoy fakoru výměy vzduchu pro kokréí budovu lze provés rověž aplikací ČSN [] a ČSN [], keré se zabývají epelými zráami budov. Iezia výměy vzduchu ifilrací začě ovlivňuje epelé zráy budov a je v ěcho ormách řešea. Výpoče vývoje kocerace Výpoče kocerace oxických plyů v mísosi přilehlé k ávěré sraě budovy (viz obr. 7, mísos ) je dá již výše uvedeou rovicí průiku, j. rovicí č.5. Za předpokladu velikosi fakoru výměy vzduchu = 0,5 h - čií po 0-i miuách kocerace uviř budovy i z vějšku působícího ebezpečého plyu kocerace 0 maximálě,75 %, po 60-i miuách se zvede maximálě až a, % kocerace 0. Tyo hodoy jsou eoreické a určey za předpokladu, že se eučií žádá další ochraá opařeí. Dále se musí brá v úvahu zjedodušeí, že vekoví kocerace 0 má po dobu působeí kosaí velikos. Pro zvýšeí ochraých účiků lze využí zv. sysému kaskády. Teo sysém vychází ze skuečosi, že jsou-li za sebou mísosi (prosory) ze sray domu poeciálě zasažeé ebezpečými plyy - viz příklad řísupňové kaskády a obr. 7 bude ejižší kocerace oxických plyů v posledí mísosi, j. mísosi, kerá je a závěré sraě budovy. Pro výpoče vývoje kocerace v mísosech a se rověž vychází z koceračích bilací v příslušé mísosi s ím, že změa kocerace v kokréí mísosi je závislá a změě kocerace v mísosi předchozí. Výpoče vývoje kocerace v mísosech 9

10 0 (prosorách) a sebe kaskádoviě avazujících lze provés apříklad umerickým výpočem ebo aplikací Laplaceovy rasformace. Saoveí vývoje kocerace pro řísupňovou kaskádu pomocí Laplaceovy rasformace Saoveí vývoje kocerace pro případ řísupňové kaskády pomocí Laplaceovy rasformace lze provés dle odboré lieraury ásledově [8]: mísos č., fakor výměy vzduchu }) exp{ ( ) ( 0 i = (7) (7) mísos č., fakor výměy vzduchu () ( ) { } { } ( ) o i exp exp + = (8) mísos č., fakor výměy vzduchu () ( ) { } ( ) { } { } D D D D o o o o i exp exp exp = kde (9) ( ) ( ) D o + + = (0) Pro sarší savby s ízkou savebí kvaliou lze dle propočů za jedu hodiu působeí kosaí kocerace plyů odhadova ásledující vývoj: mísos č. i = 9,5 % vekoví kocerace, mísos č. i = 4,89 % vekoví kocerace, mísos č. i =,77 % vekoví kocerace. Grafické zázorěí vývoje kocerace u saveb s ízkou savebí kvaliou je a obr. 9.

11 c [%] i i i [hod] Obr. 9 Grafické zázorěí vývoje kocerace u saveb s ízkou savebí kvaliou Pro sadardí savby lze dle propočů za jedu hodiu působeí kosaí kocerace plyů odhadova ásledující vývoj: mísos č. i =, % vekoví kocerace, mísos č. i =,64 % vekoví kocerace, mísos č. i = 0,4 % vekoví kocerace. Možos zvýšeí ochraé fukce budov Jak již bylo v předchozím exu řečeo, hodoy kocerací jsou eoreické a vycházejí ze zjedodušeí, že vekoví kocerace 0 má po dobu působeí kosaí velikos. Dalším předpokladem pro saoveí hodo kocerací je skuečos, že se eučií žádá další ochraá opařeí. Vhodým výběrem mísosi a provedeím ěkerých ochraých opařeí však lze ochraou fukci zvýši. Při výběru mísosi je vhodé respekova zejméa ao kriéria [8] : je umísěa v co ejvyšším adzemím podlaží (ikoli však v podkroví) ímo dojde ke sížeí kocerace z veku působícího plyu, je umísěa a sraě budovy, kerá je odvrácea od zdroje ebezpečých láek možos využií efeku kaskády, má velký akiví prosor dochází ke sížeí hodoy fakoru výměy vzduchu, bez oevřeého kouřovodu a věracích mřížek, mísos s malým počem malých oke, s vysokou kvaliou ěsosi okeích spár sížeí hodoy ifilrace a sížeí hodoy fakoru výměy vzduchu, možos využií mísosi s exilími obklady možos chemické sorbce. Oproi jiým ochraým opařeím pro ohrožeou skupiu osob abízí avrhovaý způsob ochray ásledující výhody: bezprosředí použielos, kráký čas mezi varováím a provedeím evakuace, umožňuje ochrau před kulmiací ebezpečí, keré lze očekáva zpravidla během prví hodiy,

12 sížeí kocerací uviř budov oproi koceraci vě, sížeí oxické dávky. Působeí oxických plyů 5-0 miu a echráěé osoby odpovídá dávce při pobyu 6 hodi v chráěé savbě, zajišěí důležiých pořeb, apř. ochraa před amosférickými vlivy, pro psychicky labilější jedice je poby ve zámém prosředí (apř. by, pracovišě apod.) hodoce jako psychicky sabilí siuace, jedoduchými opařeími je možá účiá svépomoc pro osoby uviř saveb v ebezpečé oblasi. Opařeí pro zajišěí evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí, shruí V předchozích odsavcích byla popsáa výjimečos zdravoických zařízeí z hlediska případého procesu evakuace osob. Je zřejmé, že evakuaci osob lze považova za mimořádou siuaci, kerá vyžaduje speciálí přípravu obsahující soubor echických (savebě - echických) a orgaizačích opařeí. Bezpečosí opařeí je ué zohledi jak při zpracováí projekové dokumeace a realizaci savby, ak při jejím provozováí. Techická (savebě - echická) opařeí mohou zahrova: rozděleí objeků do požárích úseků (sysémové děleí podlaží do více požárích úseků, umožňujících evakuaci po roviě), omezující požadavky z hlediska kosrukčích sysémů, omezující požadavky z hlediska požárě echických vlasosí savebích hmo, aplikace speciálích požadavků a úikové cesy o zřízeí více úikových ces, o speciálí požadavky a provedeí úikových komuikací pro evakuaci pacieů eschopých samosaého pohybu, o omezeí délek úikových ces, o isalace lůžkových evakuačích výahů, isalace speciálích vzduchoechických sysémů k vyvořeí prosor s přelakem, isalace zařízeí domácího rozhlasu, isalace zařízeí ouzového osvěleí, isalace zařízeí elekrické požárí sigalizace, provedeí začeí evakuačích ces, včeě mís, keré ejsou k evakuaci určey. Orgaizačí opařeí mohou zahrova: zpracováí bezpečosí dokumeace, realizace školeí a odboré přípravy, zajišěé rvale volých úikových komuikací a východů, připraveos persoálu reagova a mimořádou siuaci (výcvik) o vyhodoceí siuace (aalýza ohrožeí), o předáí iformace o ebezpečí, o orgaizace a prováděí evakuace, o součios s osaím persoálem v zařízeí, zodpovědos za evakuaci všech ohrožeých osob, orgaizace ásledé péče. Na základě aalýzy evakuace osob v případě úiku ebezpečých láek lze pro budovy zdravoických zařízeí dále doporuči: v uzavřeých areálech zdravoických zařízeí avrhova umísěí cilivých pracovišť (JIP, operačí sály apod.) ak, aby v případě úiku ebezpečých láek bylo možé využí efeku kaskády (zpravidla do prosor budov, keré sousedí s viří čásí areálů),

13 čás vzduchoechiky zajišťující přívod čersvého vzduchu z vekovího prosoru osadi deekcí a příomos ebezpečých láek, aby v případě jejich úiku mohla bý vzduchoechika eprodleě vyřazea z provozu ebo přepua do režimu recirkulace. Výče opařeí má spíše demosraiví charaker a elze jej považova za vyčerpávající. Závěrem považují auoři za ué zdůrazi výzam korol, údržby a servisu isalovaých echických zařízeí budov, zejméa pak zařízeí plících bezpečosí fukci. Lieraura [] Folwarczy, L., Pokorý, J.: Evakuace osob. Osrava, Sdružeí požárí a bezpečosího ižeýrsví, 006. [] Kraochvílová, D: Ochraa obyvaelsva, SPBI, 005, ISBN: [] Plá evakuace obyvaelsva - meodická pomůcka ke zpracováí havarijího pláu okresu, Praha, MO - Hlaví úřad O, 999. [4] Proulx, D.: Moveme of People: The Evacuaio Timig. SFPE Hadbook of Fire Proecio Egieerig. Third Ediio, Secio, haper. Quicy, Naioal Fire Proecio Associaio, 00, s. 4-64, ISBN [5] ČSN Požárí bezpečos saveb - Nevýrobí objeky. Praha, Český ormalizačí isiu, 000, 4 s. [6] ČSN Požárí bezpečos saveb - Výrobí objeky. Praha, Český ormalizačí isiu, 00, 4 s. [7] ČSN Požárí bezpečos saveb - Budovy zdravoických zařízeí a sociálí péče. Praha, Český ormalizačí isiu, 006, 8 s. [8] Müller, G. Krierie für Evakuierugsempfehluge bei hemikaliefreisezuge. Bo: Budesam für Zivilschuz, 998 ISSN [9] DAVIES, P..: PURDY, G. Toxic Gas Risk Assessmes The Effecs of Beig Idoors. Isiuio of hemical Egieers - Norh Weser Brach Papers, 986, No.. [0] WILSON, D.J. Model Developme for Exposure-, Sheler-, Toxic Load ad Adverse. Biological Effecs for Oudoor, Idoor ad Evacuaio Exposures i Dispersig Toxic Gas Plumes. Edmoo, Albera: Dep. of Mechaical Egieerig, Uiversiy of Albera, 988. T6G 68. [] FEUSTEL, H.E. Zur überschlägige Besimmug des Lufausausches i Gebäude. HLH Bd. 40, 989, Nr. 8. [] ČSN Výpoče epelých zrá budov při úsředím vyápěí. Praha, Český ormalizačí isiu, 994. [] ČSN Tepelá ochraa budov. Praha, Český ormalizačí isiu, 994.

Cost benefit analýza projektu Sociální integrace vybraných skupin obyvatel v obci Ralsko, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Cost benefit analýza projektu Sociální integrace vybraných skupin obyvatel v obci Ralsko, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Iformace o zpracovaeli, zadavaeli, realizáorovi...2 2. Podsaa projeku...3 3. Srukura beeficieů...6 3.1 Vymezeí zaieresovaých subjeků...6 4. Popis ivesičí a ulové variay...7

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

DIMENZOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH PROFILŮ PREFEN

DIMENZOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH PROFILŮ PREFEN DIMNZOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH PROFILŮ PRFN 1 Kulkova 10/4231, 615 00 Bro el.: 541 583 208, 297, fa.: 549 254 556 e-mail: kompozi@prefa.cz hp://www.prefa-kompozi.cz DIMNZOVÁNÍ PROFILŮ Maeriálová srukura, základí

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ)

3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ) 3. POJIŠTĚÍ OSOB (ŽIVOTÍ POJIŠTĚÍ) 3.. EMOELOVÝ PŘÍSTUP 3... ekremeí řád vymíráí populace Úmrosí abulky a) Smr je áhodým jevem, kerý se pojišťuje pro účely ŽP sačí pracova s průměrými hodoami záko velkých

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů V

Úhrada za ústřední vytápění bytů V Úhrada za úsřdí vyápěí byů V Aoa osldí z sér čláků o poměrovém měří pojdává o vzahu poměrového a zv. absoluího měří pla, a poukazuj a další, zaím méě zámou možos využí poměrovýh dkáorů VIA, krou j korola

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

Strukturální model nekryté úrokové parity a jeho empirická verifikace 1

Strukturální model nekryté úrokové parity a jeho empirická verifikace 1 5. meziárodí koferece Fiačí řízeí podiku a fiačích isiucí Osrava VŠB-TU Osrava, Ekoomická fakula, kaedra Fiací 7.-8. září 2005 Srukurálí model ekryé úrokové pariy a jeho empirická verifikace 1 Jaroslava

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Základy vyhodnocení migračních zkoušek při ochraně životního prostředí Diplomová práce

Základy vyhodnocení migračních zkoušek při ochraně životního prostředí Diplomová práce Česká zemědělská uiverzia Fakula živoího rosředí Kaedra ekologie Základy vyhodoceí migračích zkoušek ři ochraě živoího rosředí Dilomová ráce Diloma: Bc. Pavel Šimek Vedoucí dilomové ráce: Doc. RNDr. Ig.

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský socálí fod Praha & EU: Ivesujee do vaší budoucos Ekooka podku aedra ekooky, aažersví a huaích věd Fakula elekroechcká ČVUT v Praze Ig. učerková Blaka, 20 Úrokový poče, základy fačí aeaky (BI-EP)

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman ASYNCHRONNÍ STROJE Obsah. Pricip čiosti asychroího motoru. Náhradí schéma asychroího motoru. Výko a momet asychroího motoru 4. Spouštěí trojfázových asychroích motorů 5. Řízeí otáček asychroích motorů

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

T T. Think Together 2012. Martin Flégl, Andrea Hornická THINK TOGETHER

T T. Think Together 2012. Martin Flégl, Andrea Hornická THINK TOGETHER Česká zemědělská uiverzia v Praze Provozě ekoomická fakula Dokorská vědecká koferece 6. úora T T THINK TOGETHER Thik Togeher Vývo cerifikace ISO 9 a ISO 4 a eí vliv a pravděpodobosi savů okolosí rozhodovacího

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013 KMB systems, s.r.o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 30 34, fax +420 482 736 896 email : kmb@kmb.cz, iteret : www.kmb.cz SML33 / SMM33 / SMN3 Multifukčí měřící přístroje

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročík LVII 28 Číslo 5, 2009 ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ L. Papírík

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

No. 1 Michal Hlaváček Difuse technologií 2001/3

No. 1 Michal Hlaváček Difuse technologií 2001/3 No. Michl Hlváček Difuse echoloií 200/3 . Úvod Hospodářský vývoj ve svěě proděll v posledích páci leech ěkolik změ, přičemž ekoomická eorie ě věšiou v odpovídjící míře ereovl. Trdičí ekoomické eorie, keré

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák Zálad eore chb a zpracováí zálích měřeí Jří ová Teo e je zamýšle jao pomůca pro vpracováí laboraorích úloh z z Je urče pouze pro sudjí účel a jeho účelem je objas meod zpracováí měřeí Chb měřeí Druh chb

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecé istruce pro istalaci, použití a údržbu SPORÁKY PLYNOVÉ MODELY CG-2002 CG-1502 CG-1002 2 3 4 5 Tabula techicých parametrů (č. 1) VNĚJŠÍ ROZMĚRY ROZMĚRY TROUBY POČET Ů NOMINÁLNÍ SPOTŘEBA CELKOVÝ

Více

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1 Číselé řady Úvod U řad budeme řešit dva typy úloh: alezeí součtu a kovergeci. Nalezeí součtu (v případě, že řada koverguje) je obecě mohem těžší, elemetárě lze sečíst pouze ěkolik málo typů řad. Součet

Více

Udr itelnost WE CarE

Udr itelnost WE CarE Udritelost WE Care Získejte více za vaše peíze: s WE CARE společosti MetPro Ekologicky zabaleo při zachováí stejé kvality Důsledě ekologické baleí šetré k přírodím zdrojům. To je cílem produktové řady

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov. ce Meziádí kofere h suvi ýc st e jů zd í vá Využí 19. - 21. říja 2011 Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.cz ORGANIZÁTOŘI Horí Nová Ves 108 507 81 Lázě Bělohrad

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS. Dopraví stroje a zařízeí odborý zálad AR 04/05 Idetifiačí číslo: Počet otáze: 6 Čas : 60 miut Počet bodů Hodoceí OTÁZKY: ) Vypočtěte eálí poměr rozděleí brzdých sil a ápravy dvouápravového vozla bez ABS.

Více

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications)

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications) Základy datové aalýzy, modelového vývojářství a statistického učeí (Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applicatios) Lukáš Pastorek POZOR: Autor upozorňuje, že se jedá

Více

Sockelschienen-Montage. Tepelně izolační systémy Capatect. Návod k montáži 2013

Sockelschienen-Montage. Tepelně izolační systémy Capatect. Návod k montáži 2013 Sockelschiee-Motage Tepelě izolačí systémy Capatect Návod k motáži 2013 1 Předmluva Capatect je jedou z čelích začek a trhu tepelě izolačích systémů (ETICS). V tomto motážím postupu jsou popsáy jedotlivé

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

Expertní Systémy. Tvorba aplikace

Expertní Systémy. Tvorba aplikace Tvorba aplikace Typ systému malý velký velmi velký Počet pravidel 50-350 500-3000 10000 Počet člověkoroků 0.3-0.5 1-2 3-5 Cea projektu (v tis.$) 40-60 500-1000 2000-5000 Harmo, Kig (1985) Vytvořeí expertího

Více

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK 11 5 Hz 4 Tradičí sériový ceík Osvědčeí a Záruka bez udáí důvodů... Pokud je ám zámo, ZDS je jediým výrobcem, který abízí záruku Bez udáí důvodů a celý sortimet výrobků. Jedoduše to zameá, že bez ohledu

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře. Sp.z.sukls118965/2013 a k sukls118966/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifeaci Actavis 5 mg Solifeaci Actavis 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

Téma 11 Prostorová soustava sil

Téma 11 Prostorová soustava sil Stavebí statka,.ročík bakalářského studa Téma Prostorová soustava sl Prostorový svazek sl Statcký momet síly a dvojce sl v prostoru Obecá prostorová soustava sl Prostorová soustava rovoběžých sl Katedra

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad VŠB TU OSTRAVA, FEI, KATEDRA APLIKOVANÉ MATEMATIKY Úvod do lýz čsových řd [Zdeje podiul dokueu.] Mri Lischová Popis čsových řd Čsová řd je uerická proěá, jejíž hodo podsě závisí čse, v ěž bl získá (posloupos

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků 1 Pops statstcých dat 1.1 Pops omálích a ordálích zaů K zobrazeí rozděleí hodot omálích ebo ordálích zaů lze použít tabulu ebo graf rozděleí četostí. Tuto formu zobrazeí lze dooce použít pro číselé zay,

Více